e

Clitic: 
clt
Particle: 
cop
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where e appears

Kolju Marinovo 1: 1 - kakvò e tovà čifčilìk
Kolju Marinovo 4: 11 - tvà e kolendrò mu vìkəmi nìj
Kolju Marinovo 2: 17 - žə si utrèžiš rəkɤ̀tə [laughter] tvà e dɤ̀rvenu
Kolju Marinovo 5: 19 - nìe zèjmi tùka e reservoàra du nàs udgòri
Kolju Marinovo 5: 21 - à nè li gu zabel’àzə tuvà e rezervuàra è tùka du nàs
Kolju Marinovo 3: 27 - də e tòl’kuvə i nə r’èd vèči inɤ̀ redìca gu nəredìm
Kolju Marinovo 3: 30 - kɤ̀k e ràbutə̥tə̥ tò segà
Kolju Marinovo 6: 34 - tr’àbvə da kàžiš kvò e
Kolju Marinovo 6: 38 - ma às ma n’è e straš’ štòtu
Kolju Marinovo 5: 45 - ə zə ùbəvə vudɤ̀ tàm mi e pò blìzu
Kolju Marinovo 5: 46 - štòtu nìj sme è tùkə priz dv’è trì kɤ̀šti e
Kolju Marinovo 5: 50 - pò ni e fkùsnə təkà za mìine zə rəzlìvəni zə prən’è
Kolju Marinovo 2: 54 - sìgurno e bìvšətə partìjnə sekretàrka
Kolju Marinovo 5: 55 - kakvò e kato kòfa nèšto
Kolju Marinovo 3: 56 - sià i n’èjə ni znàiti kvà i i kɤ̀k i e
Kolju Marinovo 3: 60 - ot kakvò e
Kolju Marinovo 3: 61 - dikàn’ata e ud dərvò
Kolju Marinovo 5: 62 - i l’èsnu li e rikɤ̀ ìməjmi tùkə blìzu
Kolju Marinovo 1: 73 - tàm zə pìtkə li žə e zə kvəsnìk li mu
Kolju Marinovo 2: 88 - na lupàti e
Golica 5: 5 - žỳvu li e kəd’à e ə č’i̥ xòdime nə ednà wrɑ̀čkə
Golica 5: 5 - žỳvu li e kəd’à e ə č’i̥ xòdime nə ednà wrɑ̀čkə
Golica 2: 7 - i tò tò i tu tɛ̀s mu e kɛ̀štətə tùka
Golica 2: 8 - a tvà e nègovata kàšta
Golica 6: 14 - ne e lèkə ràbuta
Golica 4: 17 - am kɑ̀zwat n'è e gòsput' sìn'a plòča
Golica 5: 28 - i kat vər’àli i tòs ə kɑ̀zal če ə kòjtu e ut bez’erlìk
Golica 2: 43 - tùka e gol'àma sùša
Golica 3: 101 - f tèkeesèto tùka še e prɑ̀h
Golica 3: 115 - tòj si e tùka
Kozičino 1: 26 - pòd n’èmə ìmə tòj še e nə gərbɛ̀ t’
Kozičino 1: 30 - pòt še e nə gərbɛ̀ t pək tugàs təč’ɛ̀hme dìgəhme h pòdə
Kozičino 1: 59 - l’àba hìč’ nè e dubɛ̀r səgɑ̀ pri tùj pulužèn’e
Kozičino 1: 60 - hìč’ nè e dubɛ̀r l’àbə
Kozičino 1: 130 - preobɛ̀rna se i nè e sɛ̀štoto
Kozičino 1: 131 - jà n’ì e s mlògu sə ubɛ̀rna sigɑ̀ pək hèpt’en èč’ə hèpt’en’
Kozičino 1: 134 - səvs’ɛ̀m bè səvs’ɛ̀m drùgu e sigà
Rakovski: 20 - i vɨ̀kə tìj kuètu sə prɨkàzvə znàči nè e ɨ̀stɨ̥nɤ
Trŭnčovica 2: 16 - kàzvəme m dèt e svàt belɨ̀zmə du tɤ̀j lègnələ səm
Trŭnčovica 1: 18 - utɨ̀vət səs mnògu karùcɨ əku e pò bugàckə dəšter’à
Trŭnčovica 2: 30 - d’àdu mɨ̀lu mi e zə nè̟gu às si vəz nè̟gu spèj
Trŭnčovica 1: 30 - jetɤ̀rvə [cough] pɤ̀rvu mladužè̟nekə i kumɤ̀ kòjtu e
Žitnica 3: 3 - də gi nəstrùpəme nə sindžɨ̀r tuvà se pràeše mnògu e lòšu bèše kàto
Žitnica 3: 21 - də e murè̝tu məstɨ̀lu də e zem’ɤ̀tə vè̝̀snik
Žitnica 3: 21 - də e murè̝tu məstɨ̀lu də e zem’ɤ̀tə vè̝̀snik
Stakevci 2: 3 - bàba marìja t’à pak ìskaše da mi e sestrà na mène
Stakevci 4: 12 - nè e kòseno travà golemà
Stakevci 1: 14 - ama za nàs si e dobrò
Stakevci 1: 17 - m dalèče e
Stakevci 2: 18 - no nè.znam sɤ̀k koè da otkìnem ne znàm kò e
Stakevci 1: 18 - kubràt tàm òšte e pɤ̀k natàmo
Stakevci 1: 19 - dalèče e
Stakevci 1: 20 - selò zàvet dalèče e mnògo dalèče
Stakevci 3: 21 - i onà reklà dobrè kažì kakvò e a òn rekɤ̀l
Stakevci 2: 22 - jà nè.znam tòj kakò se zovè kvò e tòj
Stakevci 3: 22 - če mi kàžeš kakvò e tòj kotel’àč’ i gruvel’àč’ onà ženàta
Stakevci 1: 22 - pètstòtin kilomètra e do kubràt a ot kubràt
Stakevci 1: 31 - i pìtam milicionèra da mi kàže kɤdè e
Stakevci 1: 34 - òn mi kazà kudè e onò tàm ne è bilò
Stakevci 4: 40 - nè e bòsa
Stakevci 4: 51 - znàči a koè e povòrka a koè e vṛvcà
Stakevci 4: 51 - znàči a koè e povòrka a koè e vṛvcà
Stakevci 3: 53 - s nèja onà bèše dɤšterà mi e nasmèjana
Stakevci 3: 60 - tòj e stàk’ovska dùma
Stakevci 4: 68 - tṛ̀licata kvò e
Stakevci 1: 83 - kondùktorɤ e vinòvɤn trèbe da te taksùva obràtno
Stakevci 4: 89 - onò nè e zgòdno za nosèn’e ama se nosìlo [laughter]
Stakevci 4: 106 - a kvò e tòj ə elbrevenèci
Stakevci 4: 115 - znàete kvò e te tekà
Stakevci 4: 121 - navòšta e otgòre sɤs ə povòrke pà ga ovṛ̀že dotùj
Repljana 2: 4 - sɤbòrɤt na repl'anà e na gerg'òvden əxə̀
Repljana 2: 13 - za večertɤ̀ nә gerg'òvden bɤ̀š na šèsti šèsti bɤ̀š si e dɤ̀nɤt
Repljana 2: 19 - na zbòr mì pa ìdemo na n'ì n'ìm kadà e
Repljana 4: 21 - ò tòj e gòre gòre è na ravnìšte
Repljana 1: 22 - ama rèko no nè e tòlko no mòkro male
Repljana 1: 23 - rukà mi ot kṛ̀v rèko onà no kvò ti e
Repljana 1: 24 - štò ti e rèko no vòlɤt me ubòl jàle kvò mi e
Repljana 1: 24 - štò ti e rèko no vòlɤt me ubòl jàle kvò mi e
Repljana 1: 28 - žàl me e če če me vòlɤt
Repljana 1: 32 - nò štò rovèš kvò ti e bòlna li si
Repljana 3: 32 - da nè e studenò [laughter]
Repljana 1: 33 - kvò ti e bì li te nèkoj kvò ti e
Repljana 1: 33 - kvò ti e bì li te nèkoj kvò ti e
Repljana 1: 34 - jà g’u ne mòk kàžem kvò mi e če me vòlɤd bòl
Repljana 3: 35 - kədè e tùka tùka li f sèlo šivàčka ìmaše
Repljana 4: 38 - nè mìlice nè e ravnìšte tòj tòj kako ot tùj stràn
Repljana 2: 40 - ìma na mestà ga pràe sɤs cṛvèni ama pò nè e ùbavo
Repljana 1: 45 - za kvò mi e mèn vòl da mi utrèpe detè
Repljana 2: 48 - e ùbavo dә slòžiš dušìčina
Repljana 1: 52 - òn nè e li kròtək vòlət
Repljana 2: 64 - koè e dušìčina poznàvamo zbèremo dušìčina za zbòrɤt
Repljana 1: 127 - da napòimo jàganciti jàgneto če e mlògo k’òpavo bòlno
Repljana 1: 128 - no dobrè dàko si došlà nè e me jèt
Vŭrbovo 3: 12 - kalùger nalì kalùger mu e stàroto ìme
Vŭrbovo 3: 13 - e tekà e kalùger sɤ̀k i otišlì tùrci da sàkaju devòk’u
Vŭrbovo 2: 15 - nèma mòjta glàva e zdràva
Vŭrbovo 2: 20 - nèma bàbo dobrè mi e
Vŭrbovo 2: 21 - pa tì kvò pomìsli če e tì dùmaše če če madžìja takà li
Vŭrbovo 2: 23 - a kəkvò e tòj magìja
Vŭrbovo 1: 31 - na plèsɤn lì e mṛtvɤ̀c a òn òn tegàj g’u kazàl
Vŭrbovo 2: 31 - ta da vìdim znàči kvò e kogà e nišàn kvò e
Vŭrbovo 2: 31 - ta da vìdim znàči kvò e kogà e nišàn kvò e
Vŭrbovo 2: 31 - ta da vìdim znàči kvò e kogà e nišàn kvò e
Vŭrbovo 2: 32 - kogà e madžìja kvò e tovà e li što sa dvè razlìčni
Vŭrbovo 2: 32 - kogà e madžìja kvò e tovà e li što sa dvè razlìčni
Vŭrbovo 2: 32 - kogà e madžìja kvò e tovà e li što sa dvè razlìčni
Vŭrbovo 2: 35 - a kogà e nišàn
Vŭrbovo 2: 53 - na trìma e napràeno
Vŭrbovo 2: 59 - na mrek’è kvò e tovà
Srebŭrna 1: 8 - če mi e dəlèč otùka zəl’ùwəm je də j umìe
Srebŭrna 1: 10 - i kvò e tovà
Srebŭrna 1: 11 - tvà e jurdèčki pàtici̥ kàktu gu pìšət u knìgətə
Srebŭrna 1: 12 - ama kvò mu e tovà utgòre àz zə pɤ̀rv pɤ̀t vìždam
Srebŭrna 1: 14 - aa təkàvə e s ràsata takàva təkìvə sa tùj e jurdèk’
Srebŭrna 1: 14 - aa təkàvə e s ràsata takàva təkìvə sa tùj e jurdèk’
Srebŭrna 1: 15 - pək togàs ne znàm kvò pək unùj e jurdèčki
Srebŭrna 1: 22 - tovà tàm zaštò takà e vɤ̀rzano nədòlu
Srebŭrna 2: 25 - vəš ču̥šmɤ̀tə i gi redì s’ètne pud r’èt tàm də e
Srebŭrna 2: 26 - kòjtu kugàtu̥ mu e ridɤ̀ i kòlkut ufcè ìmə
Srebŭrna 2: 31 - i kuzɤ̀tə katu izduv’ə̟̀ kətu umès’ә̟ si e pò drugu kàzuvə
Srebŭrna 1: 83 - dvè sèdmici àko də àko àko də rišɤ̟̀t še e trì sèdmici
Srebŭrna 2: 110 - əmì rəskəžì mi kàk e səs səs stənɤ̀
Srebŭrna 1: 111 - utòr:nu e tàm u nèja stàja sìčki̥t’ȅ xòra utàd’ət tàm
Srebŭrna 1: 114 - garderòpi ama ràkla sɤndɤ̀k tɤ̀j kàktu̥ e
Srebŭrna 2: 146 - upənùvəš tuj nèštu aku nè e upɤ̀nətu tò šə sə izbir’è
Garvan 1: 10 - n'è e drèškətə əmə
Garvan 1: 16 - tùj drèškə pək unùj pàk e tɤ̀j ə kòž'ufč'i̥tȕ
Garvan 2: 31 - nè e dubrè n' è dubrè
Garvan 1: 45 - tò tɤ̀j e ut ə ləmər
Garvan 1: 47 - təkòs ləmərìnə əmə t'à e ləmərìnə čìstə sr'ebrò tr'àə də j
Garvan 1: 119 - l'èsi b'e l'èsi nəl'i znàjš kəkò e tòj l'èsi
Garvan 1: 133 - nè nè rəzkəžì gu tvà e interèsnu
Garvan 1: 149 - emi tò inò wr'èmi n'èmə təkòs kəd'è š'e e
Garvan 1: 150 - tò ne sɤ̀ e slùčvəlu
Garvan 1: 151 - tò də nè e kət sigàšnutu wr'èmi tò sigàšnutu wr'èmi kəkòtu j
Garvan 1: 152 - ami dobrè aku sə e slùčvəlu kvò sə jə pràjəli tìjə
Garvan 1: 165 - e budalà
Garvan 1: 166 - nè e č'èsnə kàzvət
Babjak 4: 4 - tì si ut pruvìncijàtə i mòže də tè e sràm
Babjak 4: 5 - vìkəm əmi smuštàvəm se sràm me e nəlì vìkəm
Babjak 3: 6 - gerg'èvden e nə šèsti nəlì a nə pèti večertà
Babjak 2: 12 - nə stərn nə ednò mestò pàdə žìtutu òti e tèšku pək pl'ɛ̀vətə
Babjak 1: 21 - nè e gul’ɛ̀mə fùrn’ɛ gul'àmə sə vìkə na təko nə fùrn'ete
Babjak 2: 23 - s kunè punèže kunète tìčət i gu tròšət pò l'èsnu e
Dolno Draglište 1: 26 - nè e kət segà s tìjə bèli rəbòti s č'èrgi pəmùčni
Dolno Draglište 3: 27 - i tə təvà e ednò vrème bèše sos kvàs nèməše məjà
Bansko: 55 - pò ùbavò e ut tìkvenìk vèk'e ne mòže sèm ùbuvu
Bansko: 62 - emi bàncko jàdenè am nàj ubàvotò e sùi č'ùšč'i sùš'eni
Bansko: 71 - a štò e tavà č'ekàn'
Bansko: 83 - tavà e
Bansko: 87 - ta d nè e fnògu č'ìsalu gu tùrime màlku da iš'č'ìsne
Bansko: 88 - da nè e fnògu č'ìsalu i tùrime vèč'e dròpka dròpka
Bansko: 95 - òšč'e pò ubào e ta go zapečàtime
Bansko: 115 - nè e zapečàtena
Bansko: 194 - sètne gu takà na trìš' na šès parčèta alì e golɛ̀mu prasètu
Bansko: 196 - alì e malènku ìnače trì mòže [laughter] i na se nasòluva
Bansko: 200 - sà e f ìzbatə̥ f ìzbatà e sà ta e ednà e
Bansko: 200 - sà e f ìzbatə̥ f ìzbatà e sà ta e ednà e
Bansko: 200 - sà e f ìzbatə̥ f ìzbatà e sà ta e ednà e
Bansko: 200 - sà e f ìzbatə̥ f ìzbatà e sà ta e ednà e
Bansko: 220 - i tavà ni e nàj temelìjata xranà slanìnata i mastà svìncka
Bansko: 221 - tavà e nàj sìlnata xranà
Bansko: 229 - pa e bòlen pa jà mu vìkam dž'òre bre dž'òre gu vìkame
Bansko: 240 - mi tovà e vìka nàj sìlnata xranà
Bansko: 251 - jaxnìjə ә sùpa kapamà na pɤ̀rvu mɛ̀stu e kapamà
Bansko: 266 - i tìa dìpla šò e pòslano sìčku sam jà tkàla
Bansko: 271 - nàtkaa mɛ̀ra kòlku ìskam da e dɤ̀lgu kòlku da e širòku
Bansko: 271 - nàtkaa mɛ̀ra kòlku ìskam da e dɤ̀lgu kòlku da e širòku
Bansko: 278 - a pa rèsi presùkanu pò tànečku prèdenu ta e òdve
Bansko: 281 - sus vàdička e tavà lòš'č'e ta mɛ̀tamè ta jà gu izvàždam
Bansko: 293 - štò e tuvà valèvica
Bansko: 303 - i rèsite stàna: pò ùbavi i pò e tràjno agà se svàla:
Bansko: 305 - ìnače ud razbòe takà pòsle da e [interference]
Bansko: 307 - takà e napràeno
Markovo: 27 - t’à mnògu ni e gul’àmə grədìntə è tàə kɤ̀štə gə nəpràvihmi
Markovo: 31 - mòjə mɤ̀ž tòj e pò nàj gul’àm i ku̥to
Markovo: 42 - c’àlətə e nə ìzbə i mlògu no mlògu ni e živòtə
Markovo: 42 - c’àlətə e nə ìzbə i mlògu no mlògu ni e živòtə
Markovo: 91 - s kəkvòtu e v d’èlnikə si rəbòtim
Markovo: 96 - kakvò e tùj sedènka
Markovo: 99 - i màmini pridɤ̀t tàm bùl’ini kòtu e i duvàət’ jergènti
Markovo: 166 - əhə̀ kakvò e tò
Markovo: 179 - tò e kato nišàn
Malevo/Xsk 1: 8 - pək tùkə e bɤ̀lgɤrskətə məhlɤ̀
Malevo/Xsk 2: 80 - č’e e kàkə pò gul’àmə e kàkə e
Malevo/Xsk 2: 80 - č’e e kàkə pò gul’àmə e kàkə e
Malevo/Xsk 2: 80 - č’e e kàkə pò gul’àmə e kàkə e
Malevo/Xsk 1: 88 - sig’è̝ pumàci ìməme mnògu s pumàci̥te e gul’àmu [laughter]
Malevo/Xsk 2: 97 - du kɤ̀snə vɤ̀zrəs tvà e
Malevo/Xsk 2: 99 - t’à e nə usəmdesè̝ i dv’è gudɨ̀nɨ rəbòti
Malevo/Xsk 1: 122 - nə jesentɤ̀ ə prɨbɨ̀rəhme seg’è pris sept’èmvri e càrevɨcətə pribɨ̀rəme
Malevo/Xsk 1: 127 - ə a čijà ràbota e da zasèe nìvata
Malevo/Xsk 1: 128 - mɤ̀škə li e žènskə li e kòj xòdi da sèe
Malevo/Xsk 1: 128 - mɤ̀škə li e žènskə li e kòj xòdi da sèe
Malevo/Xsk 1: 213 - kòj kəd’èt nàjde təkà ko nə kògət e pò t’àsnu vəf dvòrə
Malevo/Xsk 1: 250 - a tvà g’òz kakvò e tovà dèto go dɤržì
Malevo/Xsk 1: 271 - sigɛ̀ kvò mu e də z’è̝meš l’àbə ut fùrnətə gòtuf
Eremija 5: 3 - kakvò e tò sìčko
Eremija 6: 18 - nè e tùka bèše
Eremija 1: 19 - takà e
Eremija 6: 19 - kàk e na sredàta ednò dərvò stòdžer
Eremija 3: 22 - da sa čùdi čovèk kàk e žìvo òšte
Eremija 2: 27 - znàm li kakvò e tò
Eremija 2: 29 - ako nèma snèg da zavàli ako e sùa stuttà
Eremija 4: 32 - mnògo ama e čèrno ama e čèrno ama e čèrno
Eremija 4: 32 - mnògo ama e čèrno ama e čèrno ama e čèrno
Eremija 4: 32 - mnògo ama e čèrno ama e čèrno ama e čèrno
Eremija 4: 33 - tè takà e čèrno kato go poglèdneš ləštì
Eremija 2: 41 - e tovà e bez dɤ̀š nìštò nìšto i nèma i za sème
Eremija 2: 43 - kədè mu e kràja
Eremija 6: 45 - tùka i tùka na stredàta e vṛžàno s važè
Eremija 6: 52 - važèto e vṛ̀zano takà na stredàta
Eremija 4: 53 - òn e čìsto čèren bèlkata e tùka e bèla
Eremija 4: 53 - òn e čìsto čèren bèlkata e tùka e bèla
Eremija 4: 53 - òn e čìsto čèren bèlkata e tùka e bèla
Eremija 1: 77 - drugàrkata nè e
Eremija 1: 79 - od amèrika e
Eremija 1: 92 - tì səs kon'ètu i tovà e
Eremija 1: 105 - ne mì beše tòš te tòku tèško segà mi e tèško [laughter]
Eremija 1: 108 - cèloto lèto e pùsnana tàa vòda od rezervàr trì pati
Eremija 1: 123 - ako ja rasklàmaš màtna stàne i tò tovà e
Eremija 1: 130 - te tòkova čùsčica da vìdime kakvà e nè bèše isəhnàlo
Eremija 1: 138 - sìčko e narèd sìčko e narèd [sigh]
Eremija 1: 138 - sìčko e narèd sìčko e narèd [sigh]
Eremija 1: 139 - ami tèško e bez dòšt
Eremija 1: 140 - òx kàk nè a dəšter'àta štò e u sèverna bəlgàrija
Mogilica 5: 9 - kàk še gu kàže i tòj e meždu tìja glàdnite
Mogilica 4: 16 - i to edìn mèsec e tovà ramazàna nalì
Mogilica 5: 18 - a glàdnite e vəf mìnəlu vrème
Mogilica 5: 22 - glàdnise segàšno glàdnite e f mìnalo
Mogilica 4: 23 - pàg də t’i̥ e hùbəvu òti tàm š’e f ednà zèm’ə
Mogilica 4: 24 - š'e ni zəròv'ət ut č'ètirite stràni prɤ̀s š'e e
Mogilica 4: 25 - kəkvò š'e e əl:àh znàe vrìtem əlàh də dàvə hùbəvu sə mòlime
Mogilica 5: 31 - əhə əhə e tè tuvà e
Mogilica 4: 32 - da takà e takà tr'àbva
Mogilica 5: 34 - če tòo kòjtu govòri e čàst ut ut tijə hòra
Mogilica 6: 36 - əxə̀ udèlnu si m'àstu zə xlèbən i kədè e tò
Mogilica 1: 39 - še jə ostrižèš znàči dalì še e ot nogàta na ofcàta
Mogilica 1: 40 - à rəzlìčno sàmu dènu e pò̝ kàlenkə nɛ̀kədɛ nàa
Mogilica 1: 47 - bəžɛ̀ci ìnače ta agà e nɛ̀kvu kàl'enu də e kàl'enu
Mogilica 1: 47 - bəžɛ̀ci ìnače ta agà e nɛ̀kvu kàl'enu də e kàl'enu
Mogilica 3: 48 - seà utkàktu e zə f tèkezesè č'etìrise gudìni məhnɔ̀hə
Mogilica 5: 68 - nàči i t'ɛ̀ e
Mogilica 3: 73 - hə čijà e kràva
Mogilica 1: 77 - ə kòšnicə ət ut tàm e məžɔ̀s
Mogilica 5: 84 - tr'àbva da e kədè tr'àbva da e tùka li
Mogilica 5: 84 - tr'àbva da e kədè tr'àbva da e tùka li
Mogilica 5: 85 - tr'àbvə də e tùkə stàrecəs ɛ̀ce dùmi gròznu
Mogilica 6: 91 - mùl'i i kòl i kòlə si e kurdìsənə
Mogilica 5: 91 - əku e tùkə s e sòə stàrec ɛ̀ce dùmə gròznu
Mogilica 1: 92 - fsəs səjùzən indž'inèr drùgunu i tòj e sà še zəvɤ̀rš'i
Mogilica 3: 95 - e če f enèj regulàcijə gu ne vràštət dərž'ɛ̀vətə kəkò e seà
Mogilica 3: 99 - də gi e nè sràm kədènu sə ugradìli bàre
Mogilica 3: 104 - zbìrəh f ədnà kòfə brəšnò kəkòtu e kərtòfi nɛ̀kvu kənàtə ìmə
Mogilica 1: 105 - hà mlògu mlògu e speciəlìs pu tvà
Mogilica 5: 106 - əku e nè bil mɤ̀š bìl hi e dèdu
Mogilica 5: 113 - kɔ̀štəsə a sinɤ̀ go n'àma pri nàs tòj e vəv stàjata
Mogilica 5: 120 - sinɔ̀s e bòlen
Mogilica 5: 121 - sinɔ̀s e bòlen tò ležì v kɔ̀štəsə
Mogilica 5: 128 - vìš segà tò ponèže e vəf s'èlunu ili e ukulu
Mogilica 5: 128 - vìš segà tò ponèže e vəf s'èlunu ili e ukulu
Mogilica 5: 130 - a nè štòtu e nèin
Mogilica 5: 131 - àko a ako də rečèm t'à e ut kòšnicə
Mogilica 5: 135 - znàči t'à e ud drùgo sèlu
Mogilica 5: 137 - aku e ajtùvə momèntə f məhəlɔ̀nə ili do kɔ̀štətə
Mogilica 5: 141 - znàči sinɤ̀ i e krɤ̀vno ròtstvo tò si e nèjno
Mogilica 5: 141 - znàči sinɤ̀ i e krɤ̀vno ròtstvo tò si e nèjno
Mogilica 5: 142 - tò si e nèjno, nèjno e
Mogilica 5: 142 - tò si e nèjno, nèjno e
Mogilica 5: 144 - a pək snaxàta nè e krɤ̀vno ròtstvo
Mogilica 5: 145 - nè e
Mogilica 5: 154 - tò e n'èjnu
Mogilica 5: 155 - tò e n'èjnu
Mogilica 5: 156 - tò e n'èjnu
Mogilica 5: 167 - znàči demèk e nè duvòlnə ut snəhàtə
Dolno Ujno: 57 - a vɤ̀lnata vɤ̀lnata kədè e
Dolno Ujno: 82 - [laughter] ami mnògo mi e interèsno
Dolno Ujno: 144 - kakvò e sedènka
Dolno Ujno: 179 - nè nè nè e tekà
Dolno Ujno: 212 - ama nìe si se poznàvaxme tovà si e ot ə maxalìte
Dolno Ujno: 303 - na godèža li opredèl'at kogà če e svàdbata
Dolno Ujno: 308 - kogà kogà če e svàdbata
Drabišna 2: 14 - znàči tovà e grànicata tùka takà li
Drabišna 1: 23 - tàə nògə sàə nògə èj tùvə e sč'ùpenə tù
Drabišna 1: 24 - kulàtə mìnə snòpi i tùvə pàk mi e sč'upenə
Drabišna 1: 52 - mnògo li e tovà
Drabišna 1: 54 - mnògo li e kòlko e nìe ne smè vìždali
Drabišna 1: 54 - mnògo li e kòlko e nìe ne smè vìždali
Drabišna 2: 72 - pri slənc'ètu tòj zə ti kàže ìkə kəd'e e nèrud'ènətə mòmə
Godeševo 4: 4 - i fpr'àgəš vulòve li šè e kòn'e li šè e
Godeševo 4: 4 - i fpr'àgəš vulòve li šè e kòn'e li šè e
Godeševo 4: 5 - məgàretə li še e kəkvò də è kəkòtu ìməš prìmer živòtnu
Godeševo 2: 6 - i tvà e i pà si rəst'è i pà izl'àze pà rəstè
Godeševo 4: 9 - udv'àvəš gu i pòčvəš veče kòlkutò e gu prenàs'əš
Godeševo 4: 10 - i gu slàgəš f əmbàrə i tvà e drùgu kvò
Godeševo 1: 10 - pà še stàneme i tvà e
Godeševo 4: 12 - gu fpr'àgəš i gu fpr'ògəš sè si e ednò
Godeševo 1: 20 - nətərkàl'ət sə səbàjle pà stàvət ud rànutu tvà e
Kovačevo 1: 1 - lòšu jè kàk k’i kàžiš či e xàrno pa tò e lòšu
Kovačevo 1: 1 - lòšu jè kàk k’i kàžiš či e xàrno pa tò e lòšu
Kovačevo 2: 20 - kòlku ə tùkə màl màlenku sèltu tə tòlku e i devolòsənu
Kovačevo 1: 59 - štò da e tàm pìet
Kovačevo 1: 97 - k’i dukàrət ubùfki li k’e e
Kovačevo 1: 106 - bužìk li k’e e
Kovačevo 1: 114 - kakvò e tovà da ja opàšət səs kəkvò
Kovačevo 1: 115 - s upəšàlkətà e vèjke
Kovačevo 1: 142 - a tò e kəto ukrəšènie takà
Kovačevo 1: 143 - da ukrəšènijə e ta tvà tòlkuv gerdàn
Kovačevo 1: 148 - kakvò e tovà
Kovačevo 1: 154 - tvà e na kolàna təkà
Kovačevo 1: 160 - vɤ̀dìčki zə drèhite i tvà e
Kovačevo 1: 182 - tùkə e urìštitu
Kovačevo 1: 183 - tùkə e urìštetu
Kralevo 1: 1 - à ə əm hàk e sigɛ̀ če slət tvà mi b’è̝še mɤ̀cno
Kralevo 2: 9 - è kədè e fkɤ̀šti be
Kralevo 3: 14 - ìmet nòsɨ nə ə tùkə e tvà nə vɨsòku̥tu nə vərhə̀
Kralevo 3: 19 - kɤ̀rk e četìrese takà li
Kralevo 3: 21 - da takà e
Kralevo 1: 24 - tütün s’èime mlògu tvà e svà segɛ̀ sme s’è̝li
Kralevo 2: 26 - təkà če sàm č’e ispɨ̀cəž gu tùk vəf p’èčkətə n’è e
Kralevo 1: 28 - sigɛ̀ e biz ràptə i siɛ̀ kukò də pràime nìe
Kralevo 1: 29 - ž’ə ìmə dicà t’è sə už’è̝nihə əmə s’è pàk bàbə əgà e
Kralevo 2: 30 - tovà e krɤ̀k
Kralevo 1: 31 - n ne tr’àbvə təkà də e pək i sigɛ̀
Kralevo 3: 38 - pə əkò e sɨ̀len i bɤ̀lgərin də izl’èze ùbəvu
Kralevo 1: 38 - bàbə n’àma pək nə kədè nəp nə pèncijkə e nɤ̀z ženà
Kralevo 1: 41 - tvà si e tkà kò də nè e nèštu s krɨ̀vu
Kralevo 1: 41 - tvà si e tkà kò də nè e nèštu s krɨ̀vu
Kralevo 1: 46 - i pidesè kilugràmə tvà e tytỳn’ pu dv’è hìl’ədi i dv’estə
Kralevo 2: 60 - də e səs nəpràenu burɨ̀lutu də e nəpràenu təkɤ̀vu ud dɤ̀rvu ə ə
Kralevo 2: 60 - də e səs nəpràenu burɨ̀lutu də e nəpràenu təkɤ̀vu ud dɤ̀rvu ə ə
Kralevo 3: 62 - a tò kràl’u vùjvòda šte e uttùkə nəgà v’è̟ke nəlì ti kàəm
Kralevo 1: 68 - i ut tùkənə sè̝l’enet d’è e t’èkezes’è
Kralevo 2: 87 - s’è sə vàs vi e sm’èšnu təkà e i znàjət mnògi
Kralevo 2: 87 - s’è sə vàs vi e sm’èšnu təkà e i znàjət mnògi
Kralevo 2: 92 - s’à [laughter] n’àkəf pɤ̀t mi e sm’èšnu bəre ìkəm siɛ̀
Kralevo 2: 123 - kvò e tovà bòmbə kvò predstavl’àva
Kralevo 2: 132 - a s kəkvò e zədɤ̀neta s kvo e
Kralevo 2: 132 - a s kəkvò e zədɤ̀neta s kvo e
Kruševo 3: 9 - nə stan kàk golèm li e kažì kàk e stanɤ̀ kakvì sə čàsti
Kruševo 3: 9 - nə stan kàk golèm li e kažì kàk e stanɤ̀ kakvì sə čàsti
Kruševo 3: 10 - əmį gul’èm e
Kruševo 3: 18 - əmə ne mì e klàden stanò lanì də b’èše dušlà
Kruševo 1: 19 - əmə rəzbul’à sə utkàktu e v grədɤ̀
Kruševo 3: 23 - seà ne mì e nə s kurdìsən stənò
Kruševo 4: 31 - seà tùkə nə tuvà s’èlu ìč nè e ùbəvu
Kruševo 2: 46 - kət sì gi gl'èdəš ùbafkì tə i nə tèp si e dràč'ku
Kruševo 3: 62 - i šə gu vàpcəš vèk’e kəkò ìskəš əku e b’èlu
Kruševo 1: 69 - z bàbətə ùbəfkè li e i t’à kàzvə əmi t’à e dubrè
Kruševo 1: 69 - z bàbətə ùbəfkè li e i t’à kàzvə əmi t’à e dubrè
Kruševo 1: 70 - kàə dubrè e dùməm wòti tì li jə gl’èdəš
Kruševo 1: 76 - kòlko gud’ìni d’eved’esè i trì gud’ìni e tàə bàbə
Kruševo 1: 77 - d’evedes’è i trì gudìni əmə ìnəč’è e mnògu ùmnə
Kruševo 1: 81 - nìšto ne sò e izumìlə gləvòtə si e sɤ̀štətà
Kruševo 1: 82 - əkɤ̀lə si e sɤ̀štijə
Kruševo 1: 84 - sɤ̀štijə əkòl si ì e prikàzvə si
Kruševo 3: 93 - nə žìvu e pò xùbavo
Kruševo 4: 103 - ùbəvu mnògu e ùbəvu tùk də ìmə vòdə znàš’
Kruševo 3: 103 - əmə n’èəme s’ènutu ni e màlko furàš’ əm i kupòvəmè gu
Kruševo 1: 106 - tàm i e pò ubàvu kàzvə ràn’ət i sə upràvilə kàzvə
Kruševo 1: 114 - pə sàə i e ùbəvu kàzvə
Kruševo 3: 152 - kò š’ə prài vɤ̀rzənkà e i təkà sidì srìž’iš’ jə
Leštak 3: 3 - segà znàči snòpi pu dèset bròjə təvà e košìnə təkà li
Leštak 3: 5 - e košìnə e tovà e nə nìvətə li
Leštak 3: 5 - e košìnə e tovà e nə nìvətə li
Leštak 3: 7 - təkà pòsle kəto stuì nə nìvətə n’àkəde kədètu e
Leštak 3: 9 - kuš’ìnətə sə sklàvə d’ètu e hərmànə d’ètu š’ə̥ sə vərš’è
Leštak 1: 10 - stò i pedesè dvèstə l’èvə tò əku ti e prijɛ̀tel šuf’òrə
Leštak 1: 11 - əku ti e blìzək ìnəče p’ètstutin l’èvə tr’àvə mu dədèš
Leštak 1: 13 - a drùgata dèto e s nèja pò mlàda li e
Leštak 1: 13 - a drùgata dèto e s nèja pò mlàda li e
Leštak 1: 14 - t’à e mlàdə
Leštak 1: 15 - t’à e mlàdə
Leštak 1: 17 - dà t’à e mlàdə
Leštak 1: 26 - à jɛ̀ šə t kàžə kàk e idɛ̀hme zə edìn dèn
Leštak 3: 33 - a zem’àta n’ s səs trevàtə li kàkto e
Leštak 1: 36 - mìnəlutu vrème si e mìnəlu
Leštak 3: 38 - də e
Leštak 2: 60 - a znàči səs mùleto a mùleto ə vɤ̀rzano li e
Leštak 1: 61 - seà i təvà e
Leštak 1: 72 - kakvò e tovà vèče čeverm’ʌ̀ sìgurnu kàk se prài
Leštak 3: 82 - pl’evɤ̀ si e
Leštak 2: 86 - kopàn’a tò ot kakvò e napràveno
Leštak 1: 88 - dò pedesè šejsè kilugràmə štòm e mesòtu stàvə
Leštak 1: 89 - uttàm nəgòre ne mòže tèšku e zə vərtène
Leštak 2: 92 - segà pàk tuvà e hùbəvu č’e nèmə drùgu
Leštak 2: 93 - [laughter] takà e
Leštak 2: 95 - təkà e kugà kəkònu dòjde nəkà e təkà e
Leštak 2: 95 - təkà e kugà kəkònu dòjde nəkà e təkà e
Leštak 2: 95 - təkà e kugà kəkònu dòjde nəkà e təkà e
Leštak 3: 101 - nəlì e pò l’ʌ̀ku
Leštak 3: 108 - da se kàzvə tò rešèto ot kakvò e napràveno
Leštak 3: 119 - mòž’e i nə livàdə də sə vərš’è d’ètu e ràvnu
Leštak 3: 123 - mòž də nèmə kəto e sùvu təkà pò trùdnu sə smìtə ž’itòtu
Leštak 3: 131 - kədè e
Leštak 3: 135 - kakvò e tovà turpàn
Leštak 3: 147 - ot prèdnətə stranà dèto dèto e ustrìloto
Leštak 3: 148 - tovà ə glàtko li e ili
Leštak 3: 150 - glàdko li e ili təkòvə
Leštak 3: 152 - nəzɤ̀benu e
Leštak 3: 165 - səbìrə pòveče slàmə štòt t’à e səs kùkə e tùkə s ròk
Leštak 3: 175 - dɤ̀rvenà e bùčne čètirite prɤ̀stə ìmə tùkə ròk tugàvə
Leštak 3: 182 - rèže gu tò e òstru nəzɤ̀benku rèže təkà nèkulku pɤ̀te
Leštak 3: 193 - slàmata e za dobìtəkə
Leštak 3: 238 - na mèn tùj mi e ràbotata [laughter]
Leštak 3: 242 - tuvà tùj mi e ràbota znàči oddòlu dobrè koè se kàzva
Leštak 3: 245 - ìma tò nalì e od dvè dərvèta
Leštak 3: 254 - è gu s’à kɤ̀k e tùkə ìmə tovà ednòto kɤ̀k se kàzva
Leštak 3: 255 - tuvà e humòte
Leštak 3: 271 - sidžìm e tovà takà li
Leštak 3: 286 - takà tùka e əlkàta
Leštak 3: 288 - uttùkə flàz’a f uràloto čuvìjata kədè e tùka li
Leštak 3: 290 - tɤ̀j tovà e čuvìja
Leštak 3: 299 - i pòsle takà li e
Leštak 3: 301 - tovà si e svɤ̀rzano c’àloto nalì
Leštak 3: 320 - tò e takà li e
Leštak 3: 320 - tò e takà li e
Leštak 3: 321 - dà dòlu.gòre təkà e pò màlək
Leštak 3: 342 - c’àloto si e oràlo i tovà i tovà pàk
Leštak 3: 345 - əmi tuvà e drʌ̀škə
Leštak 3: 350 - kàk e zafànato za za uràlutu
Leštak 3: 351 - əmi tùkə e fkupànu səz gulɛ̀mə dùpkə i tvà ə
Leštak 3: 358 - nè trìte nè e tvà è tvà e ud’èlnu
Leštak 3: 362 - udèlnu tùkə si e zəfànətu səs ə ə dùpkə nədòlu
Leštak 3: 370 - ahà znàči tovà e pàk čuvìja
Leštak 3: 376 - tovà si e tùka
Leštak 3: 377 - sàmu tvà e ud’èlnu
Leštak 3: 378 - tvà si e tùka takòva
Leštak 3: 380 - tvà si e tùka zàedno
Leštak 3: 386 - t’à si e dopəlnìtelno
Leštak 3: 397 - dobrè tùka kato orèš ako e pò vlàžno se zbìra prɤ̀st nalì
Šumnatica 3: 6 - f tepc’àta li e f təvàtə li še gu sìpeš
Šumnatica 2: 6 - e segà e è segà e svubudà e segà e svubudà əmə
Šumnatica 2: 6 - e segà e è segà e svubudà e segà e svubudà əmə
Šumnatica 2: 6 - e segà e è segà e svubudà e segà e svubudà əmə
Šumnatica 2: 7 - sìčkutu e skɤ̀pu be bràtku əmə òti təkà màmə mu stàrə
Šumnatica 1: 7 - màlkə e
Šumnatica 2: 9 - ami trùdno f načàloto še e trùdno
Šumnatica 3: 10 - i tvà e klìn navìa gu
Šumnatica 2: 14 - tùkə trìese i pèt li e pri vàs
Šumnatica 1: 15 - dà tàa žèna da e nè vàša
Šumnatica 1: 16 - tàa ženà səs nàs e dà t’à e ot amèrika
Šumnatica 1: 16 - tàa ženà səs nàs e dà t’à e ot amèrika
Šumnatica 2: 18 - əm kəkò e tuvà nɛ̀štu
Šumnatica 3: 27 - za kəkvò ti e [laughter]
Šumnatica 1: 28 - amèrikə na drùgijə sv’àt e bè drugàrko
Šumnatica 3: 34 - əmə tò c’àlo e jòk [laughter]
Šumnatica 1: 45 - svà slɤ̀nce segà tùkə kàktu gr’ɛ̀e i kòlku e čəsà
Šumnatica 1: 46 - vəf amèrikə dəlì e segà tòlkuvə
Šumnatica 1: 47 - nè e
Šumnatica 1: 48 - nè e nèli
Šumnatica 1: 49 - f amèrika e dèset čàsa nazàt e
Šumnatica 1: 49 - f amèrika e dèset čàsa nazàt e
Šumnatica 1: 53 - znàči tàm òšte še e tɤ̀mno segà
Šumnatica 2: 54 - gɤ̀rcijə e kəpùt nàči še nəpàdət nətàtək dubrè əmə às ìməm
Šumnatica 1: 54 - tàm e tɤ̀mno
Šumnatica 1: 55 - dà tàm e tɤ̀mno
Šumnatica 1: 66 - bugàtə dəržàvə ə bilò i v’àrnu e tvà n’ɛ̀štu znàči dà
Šumnatica 3: 73 - kənà e tuvà kurkmàč [laughter]
Šumnatica 3: 93 - mnògu muəbèt pràime mnògu kənà da pràm təkàv e žyòt’ə
Šumnatica 1: 95 - vìš kəkò n’ɛ̀štu e zə kəkò se izbìhə t’à hòrə
Šumnatica 1: 97 - be èj tò dəržì svetàt tò ko e nè
Šumnatica 3: 109 - tvà ni e f kàštata tvà e
Šumnatica 3: 109 - tvà ni e f kàštata tvà e
Šumnatica 3: 135 - də fkìsne àsəl kutu məjà kàktu e
Šumnatica 3: 137 - ə tugàvə f sòbətə li e fùrnə li še go mùšneš
Šumnatica 3: 138 - i tvà e
Šumnatica 3: 173 - i kòze nèame i òfce pu ednà kràvə i tvà e
Šumnatica 3: 175 - pu ednò t’èle si zəkòl’uvame è tuvà ni e rənàtə nàmi
Šumnatica 3: 187 - əmə gà e n’è
Šumnatica 3: 256 - kojà e kojà e pò gol’àmata
Šumnatica 3: 256 - kojà e kojà e pò gol’àmata
Šumnatica 3: 257 - kàži tì kujà e pò kujà e pò gul’àmə
Šumnatica 3: 257 - kàži tì kujà e pò kujà e pò gul’àmə
Skrŭt 3: 26 - nì vilìgden’ se znàe kogà e nì bužìk kòj kogà nàe
Skrŭt 2: 35 - sà restorànto ako nè e ne mòže
Skrŭt 3: 37 - što sè e štò ostàne na prasèto li e
Skrŭt 3: 37 - što sè e štò ostàne na prasèto li e
Skrŭt 3: 38 - na kokòški li e izmìem panìci̥te togàj nèmaše pràx s pèpel
Skrŭt 3: 41 - papùda znàiš li kakvò e
Skrŭt 3: 44 - stò e tvà papùda
Skrŭt 2: 46 - togà i e na momàta svàdbata f ponedèlniko
Skrŭt 3: 48 - da nè e ošàf tovà
Skrŭt 3: 50 - tvà e kato lèštata obàče
Skrŭt 3: 53 - papùda s pràs mnògo e ùbaf
Skrŭt 1: 56 - è às tà e safsèm drùga
Skrŭt 1: 57 - è takà e tàa i vičertà
Skrŭt 3: 61 - əxə a pòkladito kakvò e pòkladi
Skrŭt 1: 91 - po pèt po šès nèli na svàdbatà e takà
Skrŭt 2: 92 - togàj nè e ponedèlniko tovà e
Skrŭt 2: 92 - togàj nè e ponedèlniko tovà e
Skrŭt 2: 93 - aà u ponedèlniko e tu
Skrŭt 2: 106 - dàj lè znàjš kàk sà kak e i sà a takà
Skrŭt 1: 114 - grɤ̀nci napràeni takvì gərnè znàeš štò e
Skrŭt 2: 121 - svàdbinskata rùba i a iskàraa vònka šàfero li e
Skrŭt 1: 133 - nè e bàbički
Skrŭt 2: 154 - i na drùgio dèn’ punedèlniko tàa svekɤ̀rvata štò e utùka
Skrŭt 1: 154 - vòški e stàrovrèmsko
Skrŭt 2: 156 - òn’i tùrat togàj màsata tàm sofrà li šo k’è da e
Skrŭt 2: 177 - za da gu znàat či e kum drù da gu znàt òrata
Skrŭt 1: 184 - ì tòlkova e [laughter]
Skrŭt 1: 187 - nèe tvà e
Skrŭt 1: 191 - mòš mòš na knìga da e às takà go znàm
Skrŭt 1: 194 - takà e às takà go znàm
Skrŭt 1: 205 - trevè e obrasnàlo kadè e trevàta
Skrŭt 1: 206 - vòlo gu u upasè kadè e vòlo pčenìcata
Skrŭt 1: 207 - kadè e pčenìcata ə ə gɤ̀ləpčeto a zobnà
Skrŭt 1: 208 - kadè e gɤ̀ləpčeto na dabìčata
Skrŭt 1: 209 - kadè e dabìčata baltìata a otsečè
Skrŭt 1: 210 - kadè e baltìata f kovàčo kadè e kovàčo
Skrŭt 1: 210 - kadè e baltìata f kovàčo kadè e kovàčo
Skrŭt 1: 211 - f mešìnata kadè e mešìnata mòlci̥te a izdèa
Skrŭt 1: 213 - kadè e kvàčkata lisìcata a odnesè kadè e lisìcata
Skrŭt 1: 213 - kadè e kvàčkata lisìcata a odnesè kadè e lisìcata
Skrŭt 1: 214 - v dùpkata kadè e dùpkata ràlceto a izorà
Skrŭt 1: 215 - kadè e ràloto ògino go izgorè na pèpel stanà
Stalevo 1: 6 - kakvò e tùj kriv daràk
Stalevo 3: 13 - à ba č’e tòj e ub’ɛ̀len nəpràen m’àhə d’èt
Stalevo 1: 16 - tɤ̀j kato e e ostrìgana vɤ̀lnata zèmeš inò
Stalevo 3: 17 - tòj si e kɤ̀t si e c’àl
Stalevo 3: 17 - tòj si e kɤ̀t si e c’àl
Stalevo 3: 18 - i e vʌ̀rzən gòre i tòo m’ah
Stalevo 4: 22 - à jà sàmu jà zapòmnih tàmkənə nè̝ e nàš čìču
Stalevo 2: 26 - kvò e tovà karamànka kɤ̀k sa prài
Stalevo 2: 32 - jàbəlka li e
Stalevo 3: 32 - òfč’utu si e pò č’èstu pò brɛ də tùriš
Stalevo 2: 33 - kət jàbəlkə jàbəlkətə e ìnək pək kərəmànkətə e zəùš’enə
Stalevo 2: 33 - kət jàbəlkə jàbəlkətə e ìnək pək kərəmànkətə e zəùš’enə
Stalevo 1: 33 - i vɤ̀lnata kədè e
Stalevo 3: 34 - s’è e pò hùbəvu
Stalevo 3: 35 - pò hùbavo e
Stalevo 3: 36 - təkà e
Stalevo 2: 36 - kəd’è ìmə nòu pànnəti òšte n’è e [unintelligible] ftàsənite̥̥
Stalevo 4: 38 - è təkà tò si e nàšte pòrti kɤ̀ktu è i càrigràtskutu šòše
Stalevo 3: 38 - òfčutu e pò č’èstu pò màzno kràventu e pò t’ènku i
Stalevo 3: 38 - òfčutu e pò č’èstu pò màzno kràventu e pò t’ènku i
Stalevo 1: 40 - pək tàə d’èt sə zə č’èrgi t’à e təkà dib’èlə
Stalevo 4: 41 - kət segɛ̀šnit’ȅ ə nàšte b’àha tkàenu sàmu č’i n’è e kùp’enu
Stalevo 4: 43 - n’è̝ e səž žakèt əmi z dr’è̝škətə ubl’àkənə də ìdiš ìkəm
Stalevo 3: 44 - nàj gʌ̀stutu e òfč’utu̥ si ml’àku òfč’utu̥ si ml’àku
Stalevo 3: 45 - tòj si e nàj hùbəvu
Stalevo 1: 48 - mɤk izmɤ̀kvə tr’àbvə də e tovà
Stalevo 4: 52 - či e v’àrnu vìkəm nèv’àrnu jà ne prodùmvəm ni kàzvəm vìkəm
Stalevo 1: 57 - tovà ti e žìčkə̥
Stalevo 1: 72 - nə plətɤ̀ n’è sta n’è e hùbəu mut’v’ìlkətə smutànu
Stalevo 2: 76 - drub’ènə kàša ml’àkut sə jəd’è gà e
Stalevo 2: 77 - gà n’è e pòs gà nè e p’ètək
Stalevo 2: 77 - gà n’è e pòs gà nè e p’ètək
Stalevo 2: 80 - nìšto životìnsko nìšto koèto e ot xajvànite ne sɤ̀
Stalevo 2: 82 - kogà e
Stalevo 1: 86 - təkà e tel’ʌ̀ putʌ̀n’e tùkə tùkə a fn’è̝tre i zə gu zəkò
Stalevo 1: 91 - kakvì čàsti ìma pu stənɤ̀ kakvò e tùj àz səm vìždal
Stalevo 1: 104 - nə kəlàme e nəsùkənu
Stalevo 1: 114 - i zə gi nəvr’èš əf ədnʌ̀ dʌ̀skə i t’à e z dùpki
Stalevo 1: 123 - pò dib’èlu̥ pr’è̝dentȕ je pò dib’èlu tòj e pò màlku usnuvànu i
Stalevo 1: 130 - kəzàkə e utzàde nɤ̀l’
Stalevo 1: 149 - da e pò lèko
Stalevo 1: 151 - po lèko da e à
Huhla 2: 5 - l'àb də pued'èš pə s'à gà rekɤ̀t ù tòj n'è e h'ùbəf
Huhla 2: 7 - kəkò ste vìdeli mə če bìl skɤ̀p mì gà e skɤ̀p
Huhla 2: 8 - dà ə skɤ̀p mərì gà e skɤ̀p pò màlku še id'ète
Huhla 5: 10 - kogà e
Huhla 4: 11 - ə mòže də ə pləninɤ̀ əmə nè e təkà visòkə i tàm
Huhla 4: 12 - kət smòl'ən d'ètu e nàštə dəšterɤ̀ da n'àmə ništu
Huhla 1: 16 - tovà e tùrskə dùmə s'up'urgɛ̀ znàči metlɤ̀tə
Huhla 2: 19 - m vìe ste ut mòjte pò màl'ki mòjtu unùj gul'àmutu e
Huhla 1: 20 - kət è unvà làjnu d'ètu e tàm nə təkɤ̀utu
Huhla 2: 23 - tàtko mi e trìesti nàbor
Huhla 1: 25 - du èj tùvə səm òd'lə bòsə nə učìlište nìšto mi n'è e
Huhla 2: 27 - s'à nèmòjte vìkə n'è e hùbəvu də ne vì puvdìgnət
Huhla 3: 27 - è gà vl'èzət hòrətə i jà še fl'àzə nəlì e təkà
Huhla 2: 28 - də nəpràjət n'àkujə vujnɤ̀ kòj kəd'ètu də si e nə m'estòt
Huhla 2: 29 - kòj še e nə əpərtəm'ènt li kòj e nə kɤ̀štə
Huhla 2: 29 - kòj še e nə əpərtəm'ènt li kòj e nə kɤ̀štə
Huhla 5: 30 - dvà pɤ̀t'ɨ sə jàlə i ə fs'àki pùs si e
Huhla 1: 32 - ut kəkò e tvà kàži segà ut kəkò e tvà tòo nəròt
Huhla 1: 32 - ut kəkò e tvà kàži segà ut kəkò e tvà tòo nəròt
Huhla 2: 35 - ud ràptətə nìštu n'èmə nè mìsliš če gà ràptiš če e
Huhla 3: 45 - əmhə i dàdəhə mu i seà e təkà i tugàj
Huhla 3: 50 - də t'i kàžə rəzgràbəhə ə mə n'è e təkà nìj
Huhla 2: 50 - tòj e pò gul'àm ud m'ène tòj ə p'ed gudìnu
Huhla 1: 52 - nɤ̀li n'è e ud zem'ɤ̀tə è tàm səm gi pus'àlə
Huhla 3: 52 - əmə n'àmə də ìiš də z'èmiš ud nvà drèmnu əkù ti e
Huhla 3: 57 - òt təka nəkà òt təkà òt dəržàvnutu e təkà
Huhla 3: 58 - dəržàvətə sə e pək s'àkuj gl'èdə də z'ème
Huhla 1: 59 - a e è pàk e tòr
Huhla 1: 66 - i tvà e pək təkɤ̀v iskùstven nə dvòrə ne sɤ̀m klàlə
Huhla 2: 72 - tùj e nòvo
Huhla 2: 76 - tova nòvo tova e ot šejsèta godìna
Huhla 2: 77 - tvà tvà e nòu tàə tùrskətə džəmìjə žəmijə e f nèjə
Huhla 1: 78 - dvà trì pɤ̀ti utìduh uhuhu bustàn' kòlku e
Huhla 6: 81 - təkàvə ti e pərɤ̀tə
Huhla 2: 93 - də gu nəpredène mɤ̀ninkə əku e vritènutu màlku
Huhla 6: 99 - d'è e tràkturə mà ìməme li tràktur mà
Huhla 2: 105 - dà ə mɤ t'ènku gà e tènenku mɤ̀ segà əku tvà ti
Huhla 2: 106 - əm sigà sìčku kùpi nà è gu kò še mu e
Oreše: 3 - e tùkə stàr čuvèk e tòo mòž də ti kàže mnògu ràbuti
Oreše: 43 - kujè e mur’ètu n’è sme nəròdə naš’ š’e utròvi
Vŭglarovo 2: 11 - jà nə nàšte decà òt’ rəspràvəm ɨkət bàbo n’è e v’àrnu
Vŭglarovo 1: 22 - əm hàs kurɨ̀tu e i dɤ̀rvenu
Vŭglarevo 2: 27 - takà e
Vŭglarevo 1: 55 - hùo tovà sìčkutu si gu umèsila sìčkutu za edìn hl’àp li e
Vŭglarovo 1: 62 - n’è e t’è̝glen kət sigɛ̀
Vŭglarovo 2: 64 - harmàne kakvò e tùj harmàne
Vŭglarovo 2: 87 - tr’àbvə də e d’ỳznu če zə gu tərkàl’əš
Vŭglarovo 2: 96 - è kəd’è è kəd’è e svà kul’endrò b’èše če ìmə č’uvìjki
Vŭglarevo 2: 99 - təkà e
Vŭglarovo 2: 114 - ə ə təkà e
Vŭglarovo 2: 127 - nìj rəspràjəme kò sme pr’əkàrəli ənnò vr’è̝me tvà e
Vŭglarovo 2: 149 - kvò e tvà g’òs
Vŭglarovo 2: 163 - i m’èliš nə m’èlnicə i tvà ti e žitòt zə prehrànə
Bangejci 1: 16 - s’èlutu si s’è e s’èlu ubàči ìmәši pɤ̀lnɤ
Bangejci 1: 36 - əmči mitɤ̀ si čìstu si e
Bangejci 1: 37 - t'à e nə dividis'è gudìni nəlì vi kəzàx nèštu̥
Bangejci 2: 78 - zə kò ti e čəsɤ̀
Brŭšljan 4: 4 - də ne gù ub'ɨ̀və i e uvìtu uvìtu uvìtu uvìtu
Brŭšljan 4: 10 - na kolko e
Brŭšljan 4: 12 - l'ehùdl'e màlku nà kətu e tvà seà bèbe e tùkə dètu e
Brŭšljan 4: 17 - n'àkoe dərvò ìmələtə e tuvà təkà tòp tòp e
Brŭšljan 4: 17 - n'àkoe dərvò ìmələtə e tuvà təkà tòp tòp e
Brŭšljan 4: 18 - gul'àmu e ìmələtə tè ne jà puteb'àvət zə nìštu
Brŭšljan 3: 39 - št'à pòm nə xuròtu də əm tvà e
Brŭšljan 3: 46 - i də se veselìm nə pràznikət tvà e
Brŭšljan 1: 56 - svìreə də kàž'em ufčàrite əmə tuvà e nè e n'àkujə
Brŭšljan 1: 56 - svìreə də kàž'em ufčàrite əmə tuvà e nè e n'àkujə
Brŭšljan 1: 62 - kuìtu svìrehə gàjdi nè e gàjdə gàjdə səs
Brŭšljan 1: 89 - ku e màlək snegɤ̀t òdene òdene tə gi kàrəne ufc'ète də
Černovrŭx: 10 - kàktu vi ub'əsn'àvəm tò e ud'èlnu konkrètno ìdət sigà
Černovrŭx: 14 - no nà pisk'ùl kəkvò e
Černovrŭx: 58 - ftòrijə xərmàn ut des'àtəkə ot ot tùrcite d'ètu e tvà
Gela 3: 5 - t'à e ot amèrika ama ùči bɤ̀lgarski i go znàe mnògo dobrè
Gela 2: 14 - pək drùguš ublɛ̀čenu sìčku ublɛ̀čenu ta tvà e
Gela 1: 19 - ama tò e zdràv žᶤìf i zdràf je gàtu sa izvᶤìkva
Gela 2: 20 - kvòt e pòjasa i gàštite ona nà gu putpìra
Gela 3: 27 - ami è tvà kato ìma ofcà tùka e udòben slùčaj
Gela 1: 33 - s ufcène em nəlì si e nè zgà
Gela 3: 41 - dàvame hmi furàš tàm zòp mòže da e ečemìk də e čenìca
Gela 3: 41 - dàvame hmi furàš tàm zòp mòže da e ečemìk də e čenìca
Gela 3: 47 - e tvà e pròle pròl'etèšnu àgɤncɤ ama e mɤ̀ničku de
Gela 3: 47 - e tvà e pròle pròl'etèšnu àgɤncɤ ama e mɤ̀ničku de
Gela 1: 48 - koèto mi e interèsno
Gela 1: 54 - rèku marìja tì si utkàčena če kək štè də e šušùl'ki
Gela 3: 58 - adnò ìmam otslùžilu drùgu zgà e vujnìk dòkturče
Gela 2: 65 - əku i za v balgàrija balgàrija ne štè da e
Gela 1: 65 - kàk vìka bàpke ma nvà e ledùnka
Gela 1: 68 - i stàne gulɛ̀mu ledùnka i katu nè e šušùlka [laughter]
Gela 2: 71 - za da ustànat pò màlku də də žuvɛ̀jat sìčkunu e nvà
Gela 2: 72 - ud gòspud'a jə dušlò òtɤ aku e sàmu v balgàrija
Gela 2: 78 - tò s dvèhìl'adnata i dvanàesta gudɨìna e zapìsanu v bìblijata
Gela 3: 85 - i mažɤ̀ si e ut tùka i jɛ̀ səm si uttùka
Gela 3: 90 - slùšami sa razbìrami sɤ nàj vàžnu e nvà
Gela 2: 98 - ne bɛ̀ mə nèka tò bɤlò si nè e kəsuglèdu
Stikŭl 3: 1 - a tovà za kakvò e
Stikŭl 2: 3 - [laughter] əma zgà dò̝de lòšku pìlence lò̝šku dò̝de nè e hùbəfku
Stikŭl 3: 13 - e tùvə ìməme si vudìcə tàm e blᶤìsku vudᶤìcata
Stikŭl 3: 18 - duvèg’enkə ìməme vudìcə si tə ni e mnògu hùbəvə ni j vudìcəsə
Stikŭl 1: 21 - nəlì si e nèjneka
Stikŭl 1: 22 - takà e amà
Stikŭl 4: 31 - ìməm dvɛ̀ kukòški i ədìn pətèl’ nə nègu si e nvà
Stikŭl 1: 43 - ə pək ezgà e sᶤìčku mlədèšček čə̥ kəkvò də ìdiš də də təkòvə
Stikŭl 3: 43 - tò e blìsku be uttùva žə fànte patèkata i nagòr təkà
Stikŭl 2: 47 - nè e sìgur nè e mnògu tò ne mòže se pokàčiš
Stikŭl 2: 47 - nè e sìgur nè e mnògu tò ne mòže se pokàčiš
Stikŭl 4: 49 - à kəkvà səm hùbəvə səm dè ò təmàn də e ìstəna
Stikŭl 1: 54 - kogà e ilìnden
Stikŭl 2: 78 - də hmɤ učìstiš əku e slàtku də hmɤ učìstiš pɔ̀rs i tìn’ə
Stikŭl 1: 109 - zə fùrna ama vìkə zgà vìkə màmo əzgà e vìkə zɔ̀rnu
Stikŭl 3: 124 - tovà kakvò e
Stikŭl 1: 128 - kəkvò be sìn drùguš kəkvò e zgà
Stikŭl 3: 145 - tovà tàa češmà tùka li e
Gorno Vŭršilo 1: 10 - bàba mnògo sme bilè na mək segà mladèža nè e na mɤ̀ka
Gorno Vŭršilo 2: 11 - i tovà càlo lɛ̀to ni e tovà ràbota s ofcìte ìdem
Gorno Vŭršilo 1: 18 - nì e gròzde taratòr da ìma česnòf.lùk da pràvim taratòr [laughter]
Gorno Vŭršilo 2: 25 - t'à rabòti v lùdnicata gòre gotvàčka e
Gorno Vŭršilo 2: 33 - a pa na štèrkata nèjnata vnùkatà e žènena
Gorno Vŭršilo 1: 45 - nè e ùbavo bràšno sam si zèla bɛ̀lo priedè li mi se
Graševo: 23 - znàči tùka e sèlo gràševo
Graševo: 27 - a dnèska e dàta
Graševo: 40 - màjkə mì e ut cvètin'u
Graševo: 42 - bəštà mi sì e ut tùkə
Graševo: 46 - tò cvètino e blìzo màj tùk
Graševo: 47 - tàm n'èkɤd'e e kɤm svetà pètkə
Graševo: 51 - tvòja čovèk si e ot tùka nali
Graševo: 52 - ut tùkə sì mi e dà
Graševo: 96 - za prèstilki le zə čèrgi le kəkvòtu ti e nužnò təvà
Graševo: 111 - tò e mnògo
Stoilovo: 5 - kəkvòtu ni e murəfèt i gu rəzdàvəmi
Stoilovo: 7 - ùtr’e v’èč’er ìmə stuèn’:e hòdime nə č’èrkvətə večèr kugà e
Stoilovo: 12 - əhə č’èrkvətə ùtre eč’er stuèn’:etu e ùtre v’èč’er
Stoilovo 2: 35 - tàm gu tùrime nә dikàn’ә dәrvò e dikàn’ә dәrvò nәpràeno sì
Stoilovo 2: 41 - kvò e tuvà bandrɤ̀k
Stoilovo 2: 50 - pɤ̀ru s vìlәtә vìlәtә znàete kəkvò e edìn čatàl
Stoilovo 2: 82 - ustàtәkәt tәkà dètu ustàne dә nè e prez dәrmòn’әt
Zabernovo: 3 - a ìməh βràt pò gul’àm ud mène rudèn e
Zabernovo: 6 - i t’à e rudènə fəf sled dv’à gudìni slet tvà
Zabernovo: 43 - tò e udvɛ̀enu tuvà vèč’e tvà e ud’ɛ̀ennu ž’ìtutu
Zabernovo: 43 - tò e udvɛ̀enu tuvà vèč’e tvà e ud’ɛ̀ennu ž’ìtutu
Malevo/Asg 2: 5 - tɤ̀j.kətu pènsijətə mi e màlkə
Malevo/Asg 2: 14 - pun’èž’e kugàtu rəstè f kàməni dərvòtu e vɤ̀tre sìtno
Malevo/Asg 2: 25 - kugàtu ìməm ràbutə rəzbìrə se kugàtu n’àməm s’èdə [laughter] tvà e
Malevo/Asg 2: 28 - ràbutə n’èmə mnògu e slàba i pòsl’e nàš’ijə zənəjɛ̀t pòveč’etu ràbutə
Malevo/Asg 3: 33 - kuètu e pò l’èsnu n’ègu žə žə vɤ̀ršiš’ tàm izlìzəš’ zìməš bəkɤ̀rč’enu
Malevo/Asg 3: 47 - i i i d’ètenu e f rəkète f rəkìse i kətu ìdeš tàm
Malevo/Asg 2: 93 - tvà e po po nàšenski màjsturcku isčislènie
Pavelsko 4: 1 - əmi l’èš’tə tekà e sɤ̀štu jà š’ə ti rəspràəm kàk səm wòdilə
Pavelsko 1: 14 - kòlko e časɤ̀
Pavelsko 4: 27 - drùgunu nè e uràtu gà utìdəm’e utàm s’ètn’e pàk
Pavelsko 2: 27 - kujè vəsùl’ tr’àbva da e
Pavelsko 2: 31 - gràh də nè e
Pavelsko 2: 33 - mòž də e vəsùl’ kvò drùgu
Pavelsko 2: 36 - əmə n’è e vəf
Pavelsko 2: 51 - əmi vəsùl’əs e pò l’ʌ̀snu
Pavelsko 2: 53 - uč’ùkəme gu ə l’ʌ̀štətə tr’àə də jə vərš’ìjeme pò trùdnu e l’ʌ̀štətə
Pavelsko 4: 62 - utmɤ̀kneme ut tuvà pò dɤ̀lgu ut tuvà dè e tùkə
Pavelsko 4: 69 - jèdrə e ut tàə rɤ̀ž’enətə rɤ̀ž’enətə e pò jèdrə
Pavelsko 4: 69 - jèdrə e ut tàə rɤ̀ž’enətə rɤ̀ž’enətə e pò jèdrə
Pavelsko 4: 79 - hà nìe jə səbìrəme f č’ùvàli òti e sìtənkə dà
Pavelsko 4: 81 - ut uv’èsə pl’əvʌ̀tə tàə e sɤ̀štənə kvònu i drùgənə
Hvojna 2: 12 - əku e pò màlku č'ùkəmè jə səs vìlə s vìlətə sə č'ùkə
Hvojna 1: 18 - làckəm’è se kòjtu fàne jəc’ètu zə n’ègu e həlvʌ̀tə
Hvojna 2: 20 - tvà e trəd’ìcijə də ut’ìdət stupànite də si ubikul’ʌ̀t n’ìvite
Hvojna 1: 25 - tu̥và e d’èn’ zə pruštàvəne zə c’àlə gud’ìnə nòs’ət həlvʌ̀ i rəkìjə
Hvojna 1: 37 - səz zel’èni drɤ̀š’č’ìci ut sl’ìvə ut ə n’èštu kuètu e ruždelìvu
Hvojna 1: 45 - n’è e vàlu kəktu s’egà perd’ètu hi e pùsnətu pred lìcetu
Hvojna 1: 45 - n’è e vàlu kəktu s’egà perd’ètu hi e pùsnətu pred lìcetu
Petŭrnica: 18 - o̥fčàr bèx vɛ̀rno e pàsox emi katu pàsi tɛ̀a òfce
Prestoj: 78 - n’è v’èči sùxu pumištènie tr’àbvə də è i də e pruvetlìvu
Široka Lŭka: 29 - gìzdava marùda e bòlna razbulèla
Široka Lŭka: 38 - mòjasa kɔ̀šta e mnògu stàra i na pɔ̀k’an e
Široka Lŭka: 38 - mòjasa kɔ̀šta e mnògu stàra i na pɔ̀k’an e
Široka Lŭka: 43 - hùbava si e kɔ̀štasa če zgà tùk me e ustàil mažɔ̀
Stančov Han 3: 3 - də sə ižživ’èjət živòtə i tvà e tu i zəpust’à sìčku
Stančov Han 1: 15 - i sigà i sigà n’è e bugàt [laughter] b’èd’en nәròt
Stančov Han 2: 23 - də nè jə jərmòsəm də dəlì e nəpra pràvilnu dè
Stančov Han 3: 29 - četìrisi čìftə kɤtɤ̀ri kɤtɤ̀ri znàiš li gu kvò e kɤtɤ̀r
Stančov Han 1: 100 - segànkə ut òr’ehә sә bujәdìsvә ìnәči nè e
Sŭrnica 3: 5 - kòjtu e pò pɤ̀rgəvu
Sŭrnica 3: 8 - kòj e ə kòlkutu mòž’e nìvətə də sə ugudì mlògu š’iròkə
Sŭrnica 3: 13 - təkà e
Sŭrnica 3: 14 - tòzi kòjto e nàj otkràja tòj e kàk mu vìkate na nègo
Sŭrnica 3: 14 - tòzi kòjto e nàj otkràja tòj e kàk mu vìkate na nègo
Sŭrnica 3: 24 - à èto tovà vèče e
Sŭrnica 3: 30 - e nə t’èp si e nə gləvɤ̀tə š’ə bɤ̀rzəš’
Sŭrnica 4: 37 - klič’ònətə mu vìkəhme tàm ti e brəšnòt tàm ti e əmbàrə
Sŭrnica 4: 37 - klič’ònətə mu vìkəhme tàm ti e brəšnòt tàm ti e əmbàrə
Sŭrnica 4: 40 - tì e gutòvu v’èč’e də m’ɛ̀siš i piš’tɤ̀ si e tàm
Sŭrnica 4: 40 - tì e gutòvu v’èč’e də m’ɛ̀siš i piš’tɤ̀ si e tàm
Sŭrnica 1: 62 - vɤ̀preki.č’e ni tì e ròt
Sŭrnica 2: 67 - kakvò e tovà kamen’òk
Sŭrnica 4: 69 - i zəpàliš’ burnìč’kətə ti sv’ɛ̀ti ə tùk ti e kandžìlə
Sŭrnica 4: 70 - slòžiš go sv’ɛ̀t’ə nə tàm nə jàdenetu dètu e
Sŭrnica 1: 78 - štòtu kətu ni tì e ròtᵊ fəf kətu ž’èniš’ dicà
Sŭrnica 2: 80 - i kakɤ̀f cvèt e tò
Sŭrnica 4: 81 - àmi tuvà si tì e redòvnu kàktu segɛ̀
Sŭrnica 2: 83 - màlku f sìvu təkɤ̀f e cvetɤ̀
Sŭrnica 3: 85 - i visòk e
Sŭrnica 3: 86 - màlku màlku ni e
Sŭrnica 3: 88 - màlku nì e l’àtutu sigè
Sŭrnica 3: 90 - sà kəkɤ̀ftu ni e fəsùl’e sigè
Sŭrnica 3: 101 - abe kɤ̀snu e prulettɤ̀
Sŭrnica 1: 101 - vèče e rodnìna dà
Sŭrnica 2: 102 - ìmə tàm puslèstvutu mi e də ə ìmə
Sŭrnica 2: 103 - mə ne znàm kəd’è e vèč’e
Sŭrnica 1: 103 - tә̥ š’ə mi jə dədèš’ e tvà e
Sŭrnica 1: 129 - i na mal’èn e tòs z bùbəl’a mu i nàš’ijə svèkər
Sŭrnica 3: 132 - n’è n’è tvà e tvà gerg’òvdèn’ də sə ni bàrə nì
Sŭrnica 1: 135 - e te takà e
Sŭrnica 1: 138 - takà e
Sŭrnica 1: 153 - i gi opàšat i tè vèče tovà e
Sŭrnica 1: 156 - təkà e
Sŭrnica 2: 157 - tòčno takà e točno takà
Sŭrnica 2: 159 - dobrè abɤ̀tɤ ne e na val’àvica nə nòsix
Sŭrnica 2: 204 - pəntəlònə dəlì e umàč’kət dəlì n’è š’ə nəgàdiš
Trjavna: 14 - əmi tùj làpence kəd’ètu e tàm
Trjavna: 81 - lìna pək tùj e lìna à žɤ̀l’tətə turbɤ̀ màja
Trjavna: 121 - i kəškəvàl s’à pràim pò əmə kòzitu pò r’àtku ml’àku n’è e
Trjavna: 130 - pò màznu e pò màslenu pɤ̀k sə pò r’àtku
Trjavna: 180 - àgənci tò òšti kətu e sukàlči ìmə məjɤ̀ vɤ̀tri vəf n’ègu si̥
Trjavna: 208 - a tò kòlko e gol’àmo tovà
Trjavna: 215 - abè e tìe šùmətə e xùbəvu či pò xrənìtelnu
Trjavna: 233 - ə be pàk e dubr’è kvò də pràiš
Vasiljovo 2: 3 - tùka tetev’èncite sa sa zas’è̝lile zərəd dobìtakḁ da im e širòko
Vŭrbina 4: 5 - i kugà e ne ne mògə ti kàže sletvà e vərv’àlu tuvà
Vŭrbina 3: 14 - i zàruvì gu i hi i mìni gu wòprəš’i i nòlku ti e
Vŭrbina 2: 20 - tuvà pàk kinà e tè̝lenu
Vŭrbina 4: 34 - xər xərmànə e stòr’en ut zem’ɤ̀tə kàktu nə l’uvà
Vŭrbina 2: 39 - pòslet əgà e mʌ̀sku pàk vòl sə ə rudɨ̀l xə̀
Vŭrbina 2: 40 - əgà e ž’è̝ncku jinìcə vòl je pàk kugà stàn’e gul’èmu
Vŭrbina 4: 41 - i vulòve sə vɤ̀rhəli d’ètu e pò b’èden səs məgàre gu vəršè
Vŭrbina 4: 42 - pò bàvnu stànvə pò l’èku e pò bàvnu vərš’è
Vŭrbina 2: 43 - ur’ɛ̀hme səs vòl’ve sèj kinàtu sme to nè e səs s ejnəkvì
Vŭrbina 2: 47 - i də mə ràni siràk səm z’ə̟̀lə tə tvà e
Vŭrbina 1: 50 - na kòlko e
Vŭrbina 1: 51 - tò e nè e n’ɛ̀kəf stàr tò e nə həltmɯ̀š’ i
Vŭrbina 1: 51 - tò e nè e n’ɛ̀kəf stàr tò e nə həltmɯ̀š’ i
Vŭrbina 1: 51 - tò e nè e n’ɛ̀kəf stàr tò e nə həltmɯ̀š’ i
Vŭrbina 1: 52 - həltmɯ̀š’ jedì li e nə znàm kòlko
Vŭrbina 1: 53 - əhə à po bɤ̀lgarski kàk e altmɤ̀š jedì ili šejsè i sèdem
Vŭrbina 2: 54 - jɛ̀ im səm p’èklə hl’èbən nem’èš’e fùrnə d’è e kəsu eseà
Vŭrbina 4: 58 - žɨ̀tutu e pò jèdro a pšenìcətə e pò drèbnə
Vŭrbina 4: 58 - žɨ̀tutu e pò jèdro a pšenìcətə e pò drèbnə
Vŭrbina 4: 60 - zə kətɰ̀rite s’ɛ̀jət t’à e pò drèbnə
Vŭrbina 4: 63 - t’à e pò bɤ̀rzu zrèe i zə dubɨ̀təkə ə ispòlzvəme nìe
Vŭrbina 2: 63 - nè ni e ud drùgəde fùrnənə es’à nemòj gl’èdəj
Vŭrbina 4: 69 - kugàtu ist’ìni i dète i sɤ̀štu e nə dète mu klàəme
Vŭrbina 4: 70 - nə gərdìte i nə dubɨ̀tək dàže ispòlzəme ərpɤ̀tə i nvà e ərpɤ̀tə
Vŭrbina 4: 79 - strìgən’ètu e striž’ɛ̀hme si nìe i strìžene gi vɤ̀lnətə si
Vŭrbina 4: 88 - še zəkòl’iš’ ednò š’ìle nə ednɤ̀tə kèš’e i tvà e stàr ubičèj
Vŭrbina 4: 90 - màlku po kumšìete i tvà e stàr ubič’èj pu kɤ̀štə grədèn’e
Vŭrbina 4: 101 - i nemɛ̀še drùgu bùkuvutu e pò màlku
Vŭrbina 4: 116 - segà e ufčèrski pràznik na gerg’òvden ə pò nəprèž beše gerg’òvden
Vŭrbina 4: 129 - i dàž’e i peš’è vərv’ɛ̀hə unvà e
Vŭrbina 4: 135 - kòjtu isfɤ̀rne rùbətə udvʌ̀tre unuvà e kupòvən’ètu
Vŭrbina 4: 136 - tvà e
Belica 2: 8 - bèše ilìnden ònia e na ftòri nalì
Belica 2: 14 - emi sìčkite žɤ̀nem dodè e žɤ̀tva
Belica 3: 14 - sìrište si ìma akò e dèset kilà mlèko šte tùriš dvè kàpki
Belica 3: 15 - sìrište šte go zavìež da e tòplo da ne stìne
Belica 3: 21 - tovà dèto tečè kakvò e
Belica 3: 28 - šte sìpeš vɤf kazàn li e f kotèl li e
Belica 3: 28 - šte sìpeš vɤf kazàn li e f kotèl li e
Belica 1: 34 - i edìn čorbadžìata tòj go znàe u kòj e
Belica 3: 34 - šte si go sìpeš vɤf butàlka ki tò si e bɤškɤ̀ za nèa
Belica 3: 35 - tò si e butàlka takà tòlkova širòčka
Belica 1: 45 - i karùcite ni čèkat čorbadžìite tòj nè e sàmo edìn
Belica 2: 45 - ìskam da vìd'a u vàšto sèlo kàk e
Belica 2: 47 - nalì e takà
Belica 3: 60 - s lèp si dròbiš sɤs nèa t'à si se edè mlèko si e
Belica 3: 64 - ama si e xùbava i se edè ne sè fṛ̀ga
Belica 1: 66 - pu pu gràždanski e postàt po
Belica 3: 67 - pòvečko mlèko ako tì e màsleno mlekòto izbìeš pòveče
Belica 2: 79 - ma kakvò se sèeše ə esèn'oto žìto li e
Belica 1: 80 - ama ne znàm tòčno kojà e ama segà
Belica 1: 81 - žìva li e ili umrèla
Belica 1: 84 - t'à mi nè e sestrà komšìjk'a mi bèše
Belica 2: 86 - emi žìto sàmo z žìtu čenìca kojò e za esèn'o
Belica 2: 90 - žìto i pšenìca ednò i sɤ̀što li e
Belica 3: 91 - da si e solènko odgòre i takà
Belica 2: 92 - koè e žìtoto koè e
Belica 2: 92 - koè e žìtoto koè e
Belica 2: 95 - a čenìcatà e drùgo
Belica 1: 97 - a tàa gospodìna e takà kato tàa drugàrka miždu nàs
Belica 2: 97 - e žìtoto e za rɤštɤ̀ a čenìcata si e pčenìca baškɤ̀
Belica 2: 97 - e žìtoto e za rɤštɤ̀ a čenìcata si e pčenìca baškɤ̀
Belica 2: 109 - tò si e odgòre napràveno i si pàda žìtceto po màlko
Belica 1: 128 - pògledni po tèx kòlko sɤm vṛzàl nèmu si e tovà
Belica 2: 143 - pòsle go razvàlim na dɤ̀ski kàk e segà vɤf fùrnite
Belica 2: 147 - à navɤ̀nka ti e fùrna
Belica 2: 148 - emi furn'a e nagràdeno napàlim a sɤz dṛ̀va tùreni sa plòčki takìva
Belica 2: 158 - a mèsexte li edìn xl'àp bès kvàs kòjto e
Belica 2: 159 - e bes kvàs mèsexme ot tovà bràšno kɤdèto e čenìcata
Belica 2: 167 - t'à e od gnìla vìkaš
Belica 2: 183 - kòj nè e napràile sme pòdnici òpeča po trì čèteri
Oborište 2: 32 - koè mi e pò svòe še mu dàm pa i
Oborište 2: 35 - ə kòj nè e sàmo icètu im tùrnə f kòšnika
Oborište 2: 40 - i kat na velìden tovà e na vrɤ̀bnica i
Oborište 2: 46 - tàa dèto e
Oborište 1: 46 - ne mì tr’àba zaštò e
Oborište 1: 58 - ama tàa kɤ̀šta vàšta e stàra ə i kòlko e stàra
Oborište 1: 58 - ama tàa kɤ̀šta vàšta e stàra ə i kòlko e stàra
Oborište 1: 60 - ami pe pedesèta godìna e pràvena
Oborište 1: 62 - pedesèta godìna e pràvena
Oborište 2: 74 - dobrè tàzi godìna ednò momìče e kumà drùgata godìna
Oborište 2: 93 - mòže i òšte v momènta da zavalì dòkato e
Oborište 2: 98 - vàjdudùlki segà prìmerno tàa mi e sestrà
Oborište 1: 99 - sè e pri bràta sedì tàm
Oborište 2: 129 - istɤrsàka dèto e
Oborište 2: 130 - momìčeta momčèta koèto e vèče nàj pòsle
Oborište 1: 136 - vɤf kakvò vɤf tèndžuri ili vɤfᵊ ə kɤzàn gul’àmᵊ katò e mnògo mlekòto
Oborište 1: 161 - e tò e suruvàtka varì sa pa na izvàra
Oborište 1: 174 - pa na geràn bìexme go na bačìite kato e mnògo mlekòto
Sveta Petka 1: 17 - kakvò e tò
Sveta Petka 3: 17 - mi tò e sìčko minà po d’ɛ̀voleto̥
Sveta Petka 3: 21 - dà èj tùka utùka e
Sveta Petka 3: 24 - udgòre bɛ plɛ̀vn’a tò si e sɛ̀ takà
Sveta Petka 3: 29 - à takà udòlu pòdnik ajvàneto živɛ̀ja: udgòre e plɛ̀mn’a
Sveta Petka 3: 30 - t’à e vəstanovìta plɛ̀mn’ata vèče n’e e katu pò rànu
Sveta Petka 3: 30 - t’à e vəstanovìta plɛ̀mn’ata vèče n’e e katu pò rànu
Sveta Petka 1: 36 - bujadìsuvànetò e pàsoš vèlingràt
Sveta Petka 1: 53 - i tavà e i pòčnež dә gu tәč’èš’ dә gu š’әrìš’ᵊ
Sveta Petka 2: 59 - dɤrvàtә dobrè si e
Sveta Petka 3: 61 - hràniž gu i tuvà e pò rànu pà dètu pə vrɤšème pà
Sveta Petka 1: 70 - kàkto e
Sveta Petka 1: 71 - ot stàro na na esɛ̀ takà si e bìlo
Sveta Petka 2: 77 - tò i e rùb’nu tò i e rùb’enu
Sveta Petka 2: 77 - tò i e rùb’nu tò i e rùb’enu
Sveta Petka 3: 98 - dùjne vèter è tàm ìməše edìn ərmàn i tòj e
Sveta Petka 2: 98 - e tovà e dobrè ako
Sveta Petka 3: 109 - čenìcətà e ud bèlutu dètu stàvə bèlutu brəšnò
Sveta Petka 3: 119 - tovà e
Sveta Petka 1: 124 - nabɤ̀rdilàta e tavà
Sveta Petka 1: 125 - vìe kàe tòj te pìta za vɤ̀tre kàk e s nìš’elkite
Sveta Petka 1: 127 - a onòva je e onòva e
Sveta Petka 1: 127 - a onòva je e onòva e
Sveta Petka 3: 128 - səbìrame sè èj tùka èj gu e tuvà g’ubrè tè vìš tovà
Sveta Petka 1: 144 - kòjtu e màjstur tòj si nəprài
Sveta Petka 1: 159 - kòlko e časɤ̀
Arčar 1: 16 - nè e vlàsi
Arčar 2: 31 - trùdno če sa opṛ̀ži a tovà da e tòlkova bṛ̀že
Arčar 1: 34 - jà ne znàm za kvà e ràbotata vìkam à be džòni
Arčar 1: 41 - a be nè e napràeno natàm si e zdràvo
Arčar 1: 41 - a be nè e napràeno natàm si e zdràvo
Gradec 1: 25 - kažète mi kvò tovà nè e tvòjta ràbota
Gradec 1: 50 - i sɤ̀ga mène mi e kèlata tùk do tavà peknà malkò sḷ̀nčička
Gradec 1: 56 - kvò mi e ne mòe da kàžem i sɤ̀ga jà zinà
Gradec 1: 57 - i òn koto vidè òn kàe màlè kvò e tavà be
Gradec 1: 63 - ustàta mi sa vèče otròven čovèk i tovà e [cough]
Gradec 1: 68 - i tè tavà mi e i pòslem pàk àjde
Gradec 1: 117 - čèsno a sɤ̀ga na mèn me e tòo kɤdè kàe
Drjanovec 1: 18 - če e br’èmennɤ i zɤrɤt tùj mɤ j pràt’ilɤ dɤ igràjɤ
Gigen 1: 12 - sùtrin sutrìn utìəme nə ràbutə du̥dè e vrɛ̀me utìvəme
Petrov Dol 1: 5 - tḁkà e
Petrov Dol 2: 6 - pàk si e na šèsti
Petrov Dol 2: 10 - a pɤk ə nɤ n’id’ɛ̀l’e də kla nəprìmer ftòrnik e gerg’òwdèn’
Petrov Dol 2: 32 - bul’edùwə d’et’ètu il’ n’ɛ̀štu š’e e tɤ̀j
Petrov Dol 3: 35 - kɤkvò kvò e tovà čakɤ̀m čakɤ̀m dètu vìkəš
Petrov Dol 2: 44 - za àgn’itu i kòl’əvmi vɤfkɤ̀šti n’è e tɤ̀j sə vìkəli
Petrov Dol 3: 69 - kakò e tovà rɤ rɤkòj
Petrov Dol 3: 71 - rɤkòj kakvò e
Petrov Dol 3: 73 - rɤkòj kakvò e tovà rɤkòj
Petrov Dol 3: 74 - rɤkòj e səmòtu ə
Petrov Dol 1: 77 - du trì pɤ̀t’i i prikàrvət də e ž’ìvu i zdràu v’èč’i
Petrov Dol 1: 79 - ako e georgi kàg gu krɤštàvət gàna tɤ̀j li
Petrov Dol 3: 81 - tò e è tòlkus kət i ž’èn’iš ž’èn’iš slàgəm’i tɤ̀j n’àkolko pɤ̀t’a
Petrov Dol 3: 100 - tò e də mòž’i də sə svɤ̀rž’i
Petrov Dol 2: 102 - nìj tùkə d’ètu e drəgust’ìnuvi è tàm dafìnkini d’èt sɤ
Vladimirovo 3: 17 - na kàk e tùk tavà zavìeš od edìnija kràj
Vladimirovo 2: 20 - tìčame da igràame koto mnògo òde:me ta zìme lète le e
Vladimirovo 2: 22 - ako znàete kvò e cɤrvùli
Vladimirovo 2: 23 - nè kɤ kɤkvò e tovà
Vladimirovo 1: 26 - emi jà sɤm od lexčèvo pa màk’a mi e od vlədimìrovu
Vladimirovo 3: 27 - ama ne znàm dalì e sɤ̀štiə kɤdè vìe ste go praìli
Vladimirovo 1: 32 - nalì sèki ròd da si znàe kòj mu e svetèca
Vladimirovo 2: 37 - ma e vɤ̀lneni
Vladimirovo 2: 40 - da navìeme ta da ni nè e ama pà se izmòkrime
Vladimirovo 1: 41 - kvò da ti kàam koto re rečèš da ə da si e
Vladimirovo 1: 43 - si napràiš pa gòsk’e sè si e ednò če a zbòr
Vladimirovo 3: 52 - i tavà e
Vladimirovo 3: 58 - znàči tovà mi e
Vladimirovo 1: 66 - koè e nàj trùdno ot sìčko
Vladimirovo 3: 70 - zavisì kvà rìba ìma ko e sìtna
Vladimirovo 2: 75 - e ə ònea kol’àča ko o čùš a pa ako si e
Vladimirovo 2: 78 - narèžɤt mesòto tə ə ə tovà e takà op opečème go
Vladimirovo 2: 86 - o onò nè e koto prèsnoto ama si e mesò
Vladimirovo 2: 86 - o onò nè e koto prèsnoto ama si e mesò
Vladimirovo 2: 94 - ɤ̀ tvà e tvà e bàbata dèk mu vìkat tùmbakɤ
Vladimirovo 2: 94 - ɤ̀ tvà e tvà e bàbata dèk mu vìkat tùmbakɤ
Vladimirovo 3: 109 - kàk mu se vìka dèto e
Vladimirovo 1: 119 - ako mu nè e dobrè detèto
Vladimirovo 1: 120 - ili sè takà e slàbičko nèšto
Gorna Krušica 1: 33 - ahà ftòroto ni e fasùl pak i takà pràime svàdbite [donkey brays] ama
Gorna Krušica 3: 41 - bès bèz da e kàrano mùl’eto
Gorna Krušica 1: 41 - ta da darùvame sà vìe ne znàm kàk pràvite i kakvò e
Gorna Krušica 1: 104 - jàs nalì minàlo e slàgat na vratàta
Gorna Krušica 1: 126 - štòto nalì go dodè ne gò krɤ̀stite e evrèjče
Gorna Krušica 1: 136 - t’à kòlko e godìšna
Gorna Krušica 1: 137 - ami onà e kòlko mène
Gorna Krušica 1: 143 - aà jà jà tàa sɤ̀štata ženà e jà
Gorna Krušica 1: 157 - s sè si e lòšo à
Tihomir 2: 4 - kà e s càrəvìčen vəzvərìme vadɔ̀ta i naškvᵊì si imème
Tihomir 3: 17 - tò e jɛ̀slʌ tò ustrənì dès duvàrčeta jɛ̀slʌ nəpràvenə za takòva tàm
Tihomir 3: 22 - ìma takòvo əm napràeno ìma kət kùrnik tɤ̀j e napràvenə kakòškite
Tihomir 1: 32 - slàmata danes’ème tazì pràvehme medz’ɛ̀ta e tazì
Tihomir 3: 48 - i vòloveto az d’uèn’ az d’uèn’ i d’uèn’a e tàm
Tihomir 2: 68 - kàk tòj sɤs kakvò e
Tihomir 1: 88 - kakvò e tò
Tihomir 1: 125 - tò na kɤdè e zakačèno
Tihomir 2: 139 - pàk si e sɤs ə sàzɤ
Tihomir 2: 141 - pàk si e s tò at ə tazì ž’ìto sv’ɔ̀ž’eme go
Tihomir 2: 186 - č’e etèj nakal’v’èš ka e rɔ̀š nakal’v’èš e rašnɔ̀n i armànat zam’ètet
Tihomir 1: 186 - tovà e tkàno
Tihomir 1: 190 - pò drùgakvo sədì štòt at pamùk e pr'ɔ̀dena
Tihomir 1: 230 - a otdòlu na vretènoto kakvò ìma də e tèško
Nasalevci 1: 15 - nè e takɤ̀f za za pra kato za pràznik
Nasalevci 2: 21 - dà zaštò tùja bràdu i onà bradàta da ti e cṛnà
Nasalevci 2: 28 - e kakvò kato e ridžà
Nasalevci 2: 29 - e pa ne tì e ùbava
Nasalevci 1: 80 - no kàeš tovà e mòda kà si tekà
Nasalevci 1: 85 - jà da e takà jà ču ga nòčem popàrim
Nasalevci 2: 110 - tɤrlà kakvò e
Nasalevci 1: 116 - a ako e mu mumčènce
Nasalevci 2: 131 - na lèbɤt i kojà e mesìl’a e mesìl’a sa onà mèsi samò
Nasalevci 2: 131 - na lèbɤt i kojà e mesìl’a e mesìl’a sa onà mèsi samò
Nasalevci 2: 134 - tì vidè tàm sàmo tovà e màlko i natùra svè na n’èga
Nasalevci 2: 137 - momčè tìja onìja i nasèdaju i kojà e mesìl’ata mesì
Nasalevci 2: 145 - pa ne užmìkuj takà e kandìlnica
Nasalevci 2: 151 - ama zeml’àno e pa e napràeno takà ìma dṛ̀ščica
Nasalevci 2: 151 - ama zeml’àno e pa e napràeno takà ìma dṛ̀ščica
Nasalevci 2: 153 - i kòj e čorbadžìja pòstar stàne i takà
Nasalevci 1: 163 - e pa sɤz drèšk’e ako e momìče èj takà
Nasalevci 1: 165 - ako e momčè takà
Nasalevci 1: 172 - e pa ka sam jà bilà takà e a pa pòsle
Nasalevci 1: 179 - ako e studèno pulòverče mu oblečù čoràpci mu obùju
Nasalevci 1: 189 - takà e
Nasalevci 1: 215 - a litàkɤ kòlko e tòj dlɤ̀k li e kɤ̀s li e
Nasalevci 1: 215 - a litàkɤ kòlko e tòj dlɤ̀k li e kɤ̀s li e
Nasalevci 1: 215 - a litàkɤ kòlko e tòj dlɤ̀k li e kɤ̀s li e
Nasalevci 1: 237 - nè e otvòren
Nasalevci 1: 238 - nè e otvòren
Nasalevci 1: 243 - šìkɤt kakvò e
Nasalevci 1: 249 - tovà e šìk
Iskrica 1: 3 - i e jàlə m’ène ma je sràm če də pus’ègnə
Iskrica 1: 18 - mumčètu mi nè e užènetu mə mumìčetu sə užèni
Iskrica 2: 30 - i kato gu premìnem edìnija pɤ̀t tò e tugàə pu kòlku
Iskrica 3: 48 - səs percà li s kəkvòtu štè də e i gu slàgət
Iskrica 1: 49 - u sɤ̀butə gud’èžə vič’ərtɤ̀ e brɤsnèltə i drùgija d’èn səbàlən
Iskrica 1: 60 - raskaži tòčno kàk e kvò pretstavl’àva brɤsnèlata
Iskrica 1: 63 - i tvà e brəsn’èltə sìčkutu svɤ̀rdzənu də ìmə veselbà
Iskrica 1: 64 - tò e tvà nəpràiš unuvà nəpràš ə də ìmə n’èštu
Iskrica 3: 72 - ə dàttə kugàtu e umɤ̀rlenə i kə kòj dèn tr’àvə sə uàgni
Iskrica 3: 101 - a s kvò ste sa oblìčali ofčàrskoto obleklò kakvò e
Baskalci 2: 12 - ušèto e naprìmer tovà
Baskalci 2: 17 - na dèsnotu kakòf ti e be belègo na dèsnotu ušè e izbrɤ̀ska
Baskalci 2: 17 - na dèsnotu kakòf ti e be belègo na dèsnotu ušè e izbrɤ̀ska
Baskalci 1: 19 - nè e imàlu xòra odnačàloto ama tovà e predì trìsta četiristòtini godìni imә
Baskalci 2: 26 - po màlko ama sèkoj č’e znàe belègo kakòf mu e znači
Baskalci 2: 27 - na dèsnoto ušè ti e belègo ràbuška otprèt ràbuška
Baskalci 2: 28 - na lèvoto ušè ti e belègo odzàt ràbuška nalì odzàt se vìka
Baskalci 2: 29 - kato ušèto kato e takà ot tàzi stranà
Baskalci 2: 34 - izbrɤ̀ska kugà e udzàt
Baskalci 2: 40 - ako nè e belègo ne mòe gi poznàvat ke se zakàrat
Baskalci 2: 44 - [laughter] dà takà e
Baskalci 2: 53 - na edìn ke e pres krɤ̀stu pràva čertà na drùgiju
Baskalci 2: 54 - ke e ot srәnàtә nә drùgiju i tòo sèki znàe nàči
Baskalci 2: 60 - i tìja è kato a vìdi à tàa e
Baskalci 2: 61 - na èdi kòj si tòa kәtràn’ e nә tòa fil’ànkišìjәtә
Baskalci 2: 63 - drùgiju kәtràn’ e [laughter]
Baskalci 2: 72 - dà izbrɤ̀ski ràbuški znàči otprèt odzàd znàči àku tì e
Baskalci 2: 74 - dìp cèpnenko nèkoj pa mòže belègu dә mù e
Baskalci 2: 75 - nә vrɤ̀u nә ušèncetu saà sàmu tәkà e cèpnenku rәscàpeno
Baskalci 1: 86 - sèkoj ke zәgràdi si prez zimàtә ufčàru si e ufčàr
Baskalci 1: 87 - rәbutnìcite kòj e vәzmòžen dè kòj kòj mòže dә glèdә
Baskalci 1: 92 - dobrè a tòo tàm dètu e nàj glàvnijә kәt sә prài prèmlәs
Baskalci 1: 127 - o o odzàt tùka kәtu e trɤ̀lata znàči ìma si pokaričàr
Baskalci 1: 132 - i tùka e grәdèš nәlì
Baskalci 1: 134 - tàm è tè si vrɤvàt sàmi si vrәvàt tùka otprèt e pà zagràdeno
Baskalci 1: 142 - sràga se kә nә stràgata po nàči tovà e sràga ponèže minàvat
Baskalci 1: 192 - nè e tòlkuvə
Baskalci 1: 204 - sìčkәtә vɤ̀lnә ednàkvә li e dèto jә ustrìgvәš
Baskalci 1: 208 - mi čèrnә vɤ̀lna tàa e
Baskalci 1: 221 - emi tò à emi tò e nà e sìčkәtә sèrava kugà a strižème
Baskalci 1: 223 - kogà se strižè sìčkә sә kәžùvә tàa nè e pèrena
Baskalci 1: 224 - sèrava e vɤ̀lnata nè e pèrena
Baskalci 1: 224 - sèrava e vɤ̀lnata nè e pèrena
Baskalci 1: 227 - ke te pìta kәkvà ti e vɤ̀lnata pèrena ili nèpèrena
Baskalci 1: 228 - à sèrava si e vɤ̀lnata nàči punèže nè e
Baskalci 1: 228 - à sèrava si e vɤ̀lnata nàči punèže nè e
Baskalci 1: 229 - nè e ispèreno ot sèrata ot a tovà sɤdɤ̀rža tàmoka nèšto takà
Baskalci 1: 239 - dokato nè e tàa okàpva ako ako nì e u ustrìžeš
Baskalci 1: 242 - a pa kòj e tirikàt pәk pò ràno dә si jә isčìni
Baskalci 1: 263 - dzvìskә znàči tò e
Baskalci 1: 265 - mɤ̀škoto se vìka dzvizò dzvìze znàči znàči po šilèto štò e dzvìze
Baskalci 1: 266 - tovà e dzvìze tovà e màtor tovà e stàr kòč
Baskalci 1: 266 - tovà e dzvìze tovà e màtor tovà e stàr kòč
Baskalci 1: 266 - tovà e dzvìze tovà e màtor tovà e stàr kòč
Baskalci 1: 267 - koè e màtor
Baskalci 1: 270 - sta stàr kòč nàt trì gudìni tòa e stàr kòč sta
Baskalci 1: 284 - koè e pò ùbavo jàgne nalì koè e pò ùbavo jàgne
Baskalci 1: 284 - koè e pò ùbavo jàgne nalì koè e pò ùbavo jàgne
Tŭrnjane 1: 23 - a nè e dràkata i tìja
Tǔrnjane 2: 29 - a osnòvata mòže da e
Tǔrnjane 2: 33 - ot konòp a mòže da e ot vɤ̀lna
Tǔrnjane 2: 34 - әm nè konòpenoto si e sàmo ot konòp
Tǔrnjane 2: 73 - i tovà e
Salaš: 18 - gdè e krečimìr i onì ìmamo hɤ (laughter)
Salaš: 36 - jà sam imàla sàmo màjka i baštà što ə màjka mi e
Salaš: 49 - svì pràznici ivànovden dragànof tàm nàj nalì znàeš kvò si e
Salaš: 61 - segà bòlnica ne pòmnim mòž da si e amà sìgurno
Salaš: 62 - e pòsle pràena ne znàm i tè tekà spasjàvamo se samì
Salaš: 71 - dušàta mi e širòka dè
Salaš: 76 - tovà sìčko koè mi e od rodìtelite obzavèždanija nèmam
Salaš: 103 - tì znàeš li kvò e l’ùl’ka
Salaš: 107 - à takà ama sàmo če e pò dḷ̀ško nalì
Salaš: 109 - što e bèbe tùreno tàm ga zanesèmo vṛ̀žemo tàm na nèkakvo dṛ̀vo
Salaš: 119 - tè i tòj da kàem znàeš li kvò e sṛ̀p znàeš
Salaš: 128 - dṛ̀vena dṛ̀ška tùreno nalì tovà onò e takà sṛ̀pa
Salaš: 134 - da gim e pò lèsno što kòj znàe kvò e bilò odnačàlo
Salaš: 146 - da e màlko
Salaš: 147 - dà ama mòkro da e
Salaš: 150 - do ə vṛšìdbata i se pòčva a màjkata kojàto e nalì
Salaš: 174 - à kat e u bḷgàriju si prài kvò sàka
Salaš: 176 - ne vìdite li če e takà
Salaš: 177 - tekà e tekà e
Salaš: 177 - tekà e tekà e
Salaš: 180 - kvò kvò e ə kogà nè e imàlo vɤršàčki a kòni
Salaš: 191 - o sèki si e nè sèki ama pòvečeto sa imàli
Salaš: 194 - da te slùša mòže da otìde àma ako ti e bràt el
Salaš: 208 - trèbe sèki dɤ̀n i da te mòkri i da e studenò tì otòdiš
Salaš: 223 - nòg’e nalì znàeš kvò e nòg’e
Salaš: 231 - da si nasàdiš ponè gradìnku no vèrno če e trùdno
Salaš: 232 - nè e lɤ̀sno nè e lɤ̀sno ama da si nèšto proizvedè
Salaš: 232 - nè e lɤ̀sno nè e lɤ̀sno ama da si nèšto proizvedè
Salaš: 234 - onò e kartòf (laughter)
Salaš: 265 - da ti dṛžì gṛbìnu tè tekà e
Salaš: 275 - razbòj amà no i tovà e mnògo trèva da znàeš
Bela 2: 10 - pa snèk àjde kogà e sùxo snèg vijàlica onì pòčvad
Bela 2: 18 - za kvò si zabelèzala da e razlìčno ot tùka od bèla nèkoja
Bela 1: 20 - čùški màlko i tovà e
Bela 1: 33 - ìmam pèt ku sèdam kokòški tovà e cèloto imàn’e [laughter]
Bela 1: 45 - tòj kupìl i drùgoto àgne da nè e àgneto sàmo
Bela 1: 60 - kvò e segà i mòja mɤ̀ž zemà telèto če čùvame go tùka
Bela 1: 109 - pa dà onà kato si e nejèlo si e i kat
Bela 1: 109 - pa dà onà kato si e nejèlo si e i kat
Rajanovci 2: 10 - ga pṛ̀vo fàne n’èga sɤs cadìlo a ìnače e potsìreno u kòfu̥
Rajanovci 1: 11 - mì s nò e bilò sɤ sɤ̀ga e sèdmi
Rajanovci 2: 14 - dè e sɤk izmḷ̀zeno cèdim ako e istìnulo ga podgrèvam
Rajanovci 2: 15 - slàgam mu sìrište tàm kvò pèt šès kàpki zavìsi od mlekòto kòlko e
Rajanovci 1: 16 - odìla sɤm ofčàr govedàr kato detè i tè tovà e
Rajanovci 2: 23 - štò e làbavo i nèma da se iscèdi ùbavo
Rajanovci 1: 28 - se okòsi ama nè e da gi pasèmo u u livàdete
Rajanovci 2: 35 - àko mi se vìdi če òšte nè e bɤ̀ž dobrò iscèdeno a jà
Rajanovci 2: 46 - i pòsle drùgutu nèdel’u si e dobrò nè e se povlèklo
Rajanovci 2: 49 - i fàne žḷtò odgòre i če zamerìše i nè e blàgo
Rajanovci 2: 55 - pò fkùsna li e
Rajanovci 2: 56 - a pò izdṛžlìva e sìgurno ne znàm ne znàm štò sàmo mòrska sòl
Rajanovci 2: 64 - nè e čàk takà blàgo kvò si go turàla tì bàba stàjno
Rajanovci 2: 69 - a be sòleno bi kicèli a tvòjto nè e sòleno
Rajanovci 1: 69 - si e sɤ̀štoto smo bilì mɤš nìšto če stànu stopànstvo
Rajanovci 2: 72 - kòlko sɤs sòl na sèku bùčicu̥ i n’òj g’um e dovòlno
Rajanovci 1: 74 - a da znàeš dokɤdè e ə dokɤdè na kogà e
Rajanovci 1: 74 - a da znàeš dokɤdè e ə dokɤdè na kogà e
Rajanovci 1: 75 - da do dokɤdè e tvòjto
Rajanovci 2: 81 - a ot plodovè ne sù li umejàli ne znàm kvò e
Breste 2: 4 - kàk poznàvaxte vrèmeto kvò še bɤ̀de kogà še e na dɤ̀š
Breste 1: 4 - kòjto mu e pòvečko imòta kòjto mu e po màlko še namèsi
Breste 1: 4 - kòjto mu e pòvečko imòta kòjto mu e po màlko še namèsi
Breste 3: 8 - koto e si tòj e na ftòri àvgust
Breste 3: 8 - koto e si tòj e na ftòri àvgust
Breste 1: 10 - koè e tovà
Breste 2: 14 - ili kàk kvò ili kogàto e červ̀eno na v’àtɤr
Breste 2: 15 - kotò e červèno rečèm na vètɤr a pa ìnače ne znàem
Breste 2: 17 - vìkame zaràn še vàli če sḷ̀nceto e vɤf òblak
Breste 3: 20 - pa zboròvete amì tò zbora nè e da edèš i da pìeš
Breste 2: 21 - mèsečinata po dzvezdìte rečème zornìcata pɤ̀kne takà e
Breste 2: 22 - a po po zvezdìte orientìraxte li se kakvò še e
Breste 1: 23 - kvò si e kvò ni kvò kupùvaše na nèko drèščica
Breste 2: 24 - tàa dzvezdɤ̀ nàj mnògo svèti rečèm tovà e zornìcata če nàj svèti
Breste 2: 25 - onìa svètɤt i onìa dzvezdì ama t’à e pò golèmška
Breste 2: 26 - i pò svèti rečèm tovà e zornìcata
Breste 1: 31 - e edìn tovà èto tovà krivàk li e tam [unclear]
Breste 2: 40 - ot katò e s tìa izrìgvanija ùtre še ìma izrìgvanija prez dèn segà
Breste 2: 42 - sɤ̀rpa i tovà e
Breste 3: 52 - kojò e tɤ̀nko tɤ̀nko kojò e debèlsko debèlo
Breste 3: 52 - kojò e tɤ̀nko tɤ̀nko kojò e debèlsko debèlo
Breste 1: 56 - što e
Breste 3: 59 - i po kɤ̀štite a koto e vɤ̀n bèreme se tàm ženorlìa doòdat
Breste 3: 69 - dà razlìčno e təlkɤ̀ta e drùgo təlkɤ̀ta a tàa ne mòe ràboti
Breste 3: 69 - dà razlìčno e təlkɤ̀ta e drùgo təlkɤ̀ta a tàa ne mòe ràboti
Breste 1: 76 - kakvò e tò
Breste 3: 78 - a pɤ̀k sedènkata si e
Breste 3: 79 - sedènkata si e drùgo
Breste 3: 81 - sedènkata sì e da se grìžiš za tèbe si sèki da
Breste 1: 89 - če mi e pò ùpravno na stanɤ̀ mi e pò ùpravno
Breste 1: 89 - če mi e pò ùpravno na stanɤ̀ mi e pò ùpravno
Breste 3: 89 - takà e
Breste 3: 93 - kotò propèjat petlìte i nìe znàem vèče če e kɤ̀sno
Breste 1: 118 - kɤm nè e dṛ̀veno tò e želèzno o kà mu sa vìka zɤ̀pci
Breste 1: 118 - kɤm nè e dṛ̀veno tò e želèzno o kà mu sa vìka zɤ̀pci
Breste 1: 134 - od nìškite glèdame od drùgo čerdžè emì tovà e
Dolna Sekirna 3: 1 - čùl sɤm ako nè e ofčàra ofcàta ne ne puš pùšta mlèko à
Dolna Sekirna 1: 11 - à da e poslèdno da nèma da nèma pòsle
Dolna Sekirna 3: 15 - što e zagòn ne znàete li
Dolna Sekirna 3: 16 - kadè e ogràdeno ta da ne bègaju da ne
Dolna Sekirna 3: 17 - dà nagràdeno e tṛlàta pa u tṛlùtu ìma pòrte
Dolna Sekirna 3: 28 - tòja e karàčɤt [laughter]
Dolna Sekirna 2: 30 - bes pàre ta da mu dàvaš èj nàdnicata da mu e [laughter]
Dolna Sekirna 2: 31 - ama tikà e sà tavà si e pràvilno i tega tegàj
Dolna Sekirna 2: 31 - ama tikà e sà tavà si e pràvilno i tega tegàj
Dolna Sekirna 3: 37 - kom komù kòlko e mlekòto
Dolna Sekirna 3: 39 - tèbe ako e dvè kilà dvà dɤ̀na če gi muzèš
Dolna Sekirna 3: 40 - tèbe ako e trì kilà trì dɤ̀na ako e ednò kilò
Dolna Sekirna 3: 40 - tèbe ako e trì kilà trì dɤ̀na ako e ednò kilò
Dolna Sekirna 1: 41 - a i a mužɤ̀t mi pe nè e kumunìs mòjɤt mùš
Dolna Sekirna 1: 43 - dà òn pa nè e kumunìs
Dolna Sekirna 2: 43 - ə tikà e i dodək dokatò se obrazovà tèkezèto dodèka se napràvi
Dolna Sekirna 3: 50 - ə kartòfi se dvà pùti kòpaju ma ednò li e ràbota
Dolna Sekirna 1: 61 - a dà tovà e tovà e interèsno dovɤršì za pòpa
Dolna Sekirna 1: 61 - a dà tovà e tovà e interèsno dovɤršì za pòpa
Dolna Sekirna 2: 92 - onà odàvna e bilà onà e dvàese i ftòra godìna ròdena
Dolna Sekirna 2: 102 - ama u košarèvo ednì dobrì xòra vidèli če e bòlna ama onà
Dolna Sekirna 3: 114 - ema tikà e elòv.dòl dùšinci odrànica əm gìginci košarèvo stan’òfci
Dolna Sekirna 3: 118 - nèma na edɤ̀n pràznik da e u dvè selà
Dolna Sekirna 3: 119 - a si e odèlno u sèko selò tìja pràznik
Dolna Sekirna 2: 128 - ama zèl’eto kažì kakvò znàči tovà nè e zèle ìstinsko
Glavanovci 3: 9 - lètno vrème da ne nì e tòplo si nòsexme jašmàci
Glavanovci 1: 11 - ma ama ot ečmìkɤt mnògo e cṛ̀n mnògo e cṛ̀n lèbɤt
Glavanovci 1: 11 - ma ama ot ečmìkɤt mnògo e cṛ̀n mnògo e cṛ̀n lèbɤt
Glavanovci 1: 12 - blàg ìnače ama cṛ̀n limɤ̀c ama segà e prekràsno
Glavanovci 3: 20 - skrìem se krìem krìem nògo me e osòbeno kato xòdex
Glavanovci 1: 22 - àjde da nè e ə morùza od morùzno bràšno skròp
Glavanovci 1: 25 - a nè e sèki dɤ̀n ə zavìsimo od ə domočàdieto
Glavanovci 1: 30 - pṛ̀vija dɤ̀n e nàj blàg ama pòsle se màlko pootvṛ̀di
Glavanovci 1: 31 - ama nèma ako e u pètɤk mesìla pàj u pètɤk
Glavanovci 1: 37 - ama gi nèma kɤdè kikò e nè e li imàl
Glavanovci 3: 46 - da sɤ̀pre olomanìjata ama onò si e i stràšno nèkoj pɤt
Glavanovci 3: 47 - kàk kato poglèdneš kòlko e rasadìl si u svèt pipèr
Glavanovci 3: 49 - koè e pṛvàče gḷ̀ta pṛ̀voto zṛ̀no koè vìdi da sɤ̀pre gradùškata
Glavanovci 2: 50 - i da zakovèm i da odrèžem trùd tèško e tèško e
Glavanovci 2: 50 - i da zakovèm i da odrèžem trùd tèško e tèško e
Glavanovci 2: 53 - ama mògu da ga da nè e kato mùškata napràva
Glavanovci 1: 54 - ìma li nèkoja kojà e nàj naprèt
Glavanovci 2: 55 - a kòseneto e mùška ràbota takà li
Glavanovci 2: 57 - kòseneto e mùška
Glavanovci 2: 59 - mùška e mùška zaštòto e tèško
Glavanovci 2: 59 - mùška e mùška zaštòto e tèško
Glavanovci 1: 63 - tàa si sàmo prožìn’a do kɤdè e da ne gà iskrìvi
Glavanovci 2: 65 - tovà e majstorìjata da a naklèpaš xùbavo ìma si čukàlo oddòle
Glavanovci 2: 67 - čukčè za kovàn’e na kosù onò e od dvète stranì takòva širòko
Glavanovci 2: 68 - nèma da e s ednòto da se kovè s ednòto da se čùka
Glavanovci 2: 79 - pa si obikàl’a pa kṛ̀snicata kojà e màjkata kojà e
Glavanovci 2: 79 - pa si obikàl’a pa kṛ̀snicata kojà e màjkata kojà e
Glavanovci 1: 85 - i pòsle min’ùju sɤs kolà li če e s kamiòne li če
Glavanovci 1: 102 - od ednà od ednù strànu žìtoto ne znàm a be kòlko e
Glavanovci 1: 114 - i sìčko da ni e [laughter] nagotòvo pa nì e skùpo
Glavanovci 1: 114 - i sìčko da ni e [laughter] nagotòvo pa nì e skùpo
Glavanovci 1: 115 - nem nèka ni e skùpo̥
Glavanovci 1: 124 - pàj se pò ìska da e pò na ùbavo mèsto na
Glavanovci 1: 128 - òti ovsènata slàma e nàj ùbava a ičmènata da ne sì
Glavanovci 1: 131 - o tovà e mnògo stràšno ečmìkɤt kvò da
Bosnek 2: 7 - če stàpime u pòdnica znàe li momìčeto što e pòdnica nè
Bosnek 3: 12 - ma pres pràgo òn če e odvɤ̀nka jà če sàm odvɤ̀tre
Bosnek 2: 17 - a nàj e vàžno bilò da slòžiš na kompòto i na pogàčḁtḁ
Bosnek 1: 18 - čerešàro e došɤ̀l ama če edète čerèši tovà e vìka takòva
Bosnek 2: 24 - i tovà ne znàeš nàči /laughter/ takà ako e čifᵊ dvè sa
Bosnek 3: 28 - bàbite go fɤ̀rlixa u gradìnata ta da e oràč i kopàč
Bosnek 1: 28 - da ne tì e xlàdno nèšto da iznesèm elèče
Bosnek 2: 33 - vàžno e
Bosnek 2: 35 - lokùma e vàžen takà li
Bosnek 2: 36 - dà takà e bilò na vrème
Bosnek 3: 36 - òdglado čoràpi gàšti rìza sìčko pižàma kakvò e rèdno
Bosnek 1: 38 - pa tùri mašà nalì znàeš što e mašà
Bosnek 3: 43 - vàra: žìto sɤs càrevici i kojà e nàj pɤ̀rva nevèsta
Bosnek 3: 44 - tàa če e nàj dobrè a kojà e naj odzàde
Bosnek 3: 44 - tàa če e nàj dobrè a kojà e naj odzàde
Bosnek 3: 45 - onà e u k’umùr i če e zlè i pogàčite gi slàga:
Bosnek 3: 45 - onà e u k’umùr i če e zlè i pogàčite gi slàga:
Bosnek 3: 46 - kojà e nàj ùbava pogàča tàa če e nàj ùbava nevèsta
Bosnek 3: 46 - kojà e nàj ùbava pogàča tàa če e nàj ùbava nevèsta
Bosnek 2: 49 - ta da ìm e lèko i togàva se jadè
Bosnek 1: 55 - i teferìč znàeš li kakvò e
Bosnek 3: 56 - i pogàča se mèseše̥ pogàčḁ e osvèn pa samokòfski znàeš li
Bosnek 1: 57 - nè nàči kato e svàdbata u nedèl’a onì u sɤ̀bota
Bosnek 3: 60 - na na òsmi noèmvri ni e togàva i togàva ìma vìnagi
Bosnek 3: 61 - po trì pòpa u nàšta čèrkva mnògo e ùbavo togàva
Bosnek 1: 69 - nalì si znàeš kakvò e kanàt ne znàeš
Bosnek 3: 71 - ama ne pijà abe takà e dùmata jà rèko slùšaj da ti kàžem
Bosnek 1: 107 - sèka vèčer po ednà butìlka mas mastìka pìexa da im e slàtko
Bosnek 1: 114 - i na ezar jòsif ako znàeš ə kadè e na càro kal’àskata
Bosnek 1: 116 - sɤdèbnata palàta znàeš li kadè e
Bosnek 1: 138 - u vòda živèja tì ne išlà li si tàm da vìiš kakvò e

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut