e

Clitic: 
clt
Particle: 
aux
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where e appears

Kolju Marinovo 4: 1 - i kɤ̀k se e pràvil harmàn idnò vrème
Kolju Marinovo 5: 16 - a predì ìmalo li e v sèlo sèlo sèloto vudà mnogo
Kolju Marinovo 5: 30 - i tòj dvà čàsə gi e dərdžàl dərdžàl vèči dvà čàsə
Kolju Marinovo 5: 34 - a ednò vrème ìmalu li ìmalu li e takòva po kɤ̀štite
Kolju Marinovo 5: 39 - kɤ̀k e bilò
Kolju Marinovo 4: 39 - amà n’àkoj ìma se e pukačìl gòre li
Kolju Marinovo 4: 62 - e vid’àlə
Kolju Marinovo 5: 64 - mə štò vìkaš ìmaxme da nè e presɤ̀xnala segà
Kolju Marinovo 2: 84 - ednò vrème kàk e bilò
Golica 3: 97 - pò napr'àt še e val'àlo kət sɛ̀
Golica 3: 109 - [unintelligible] da e vəl'àlu ama ne valì
Kozičino 1: 1 - ta takɑ̀ e bìl žuwòtə h jer’kèč’
Kozičino 1: 15 - təkɑ̀ e bìlu inò wr’ɛ̀mi pək ž’uwòtə səgà gu iznəm’àrgəmə ni znàm
Trŭnčovica 1: 7 - če se e dàlə zə mumčè̟tu̥ i nòsət idnò drəfcè
Trŭnčovica 1: 9 - təkivə ràbuti sə vɨ̀kə bəščɤ̀ i dàlə se e mumàtə vèče
Trŭnčovica 2: 41 - əmə tòj ne smèe də ubàdi nə màmə če me e
Trŭnčovica 1: 47 - pənɨ̀cə li bɨlò čùpət nə vrətàtə tɤ̀j e bilò zəkònə [laughter]
Trŭnčovica 2: 97 - dù segà kàk me e zəbul’àlə tɤ̀j še me dubulèj
Stakevci 4: 6 - o imàlo e
Stakevci 3: 38 - i mi e zadàl nèšto
Stakevci 4: 64 - nò nò košùl’a pràimo ot pṛ̀teno platnò tekà e bilò
Stakevci 4: 94 - imàlo e òvce po dva.trìeset òvce e imàlo
Stakevci 4: 94 - imàlo e òvce po dva.trìeset òvce e imàlo
Stakevci 4: 129 - i ozgòr suknò i tòj ama nìkoj nè e umejàl
Stakevci 4: 133 - mì ùmemo da si pletèmo ama nìkoj se nè e sečàl
Repljana 1: 38 - ako nè e bilà novà onò bì si me mòže provalìlo
Repljana 1: 50 - ta mi mìnu nè e me vodìla vèče
Repljana 1: 53 - a bè òn nè e bòl nìkada òn bìl kròtɤk
Repljana 1: 55 - òn me nè e bòl da rečèš
Repljana 1: 62 - štò àpu pa tegàj òn me nè e
Repljana 1: 69 - nè e me bòl nè e me nìšto kako čovèk
Repljana 1: 69 - nè e me bòl nè e me nìšto kako čovèk
Repljana 2: 110 - ednù ženù tekvàj s trèti klàs nìšto nè e bilà
Vŭrbovo 3: 4 - òn kn’ìgutu nèma da dadè a tekvìja ràboti e pisuvàlo
Vŭrbovo 3: 6 - amì nalì e pisàl za tìja ràboti
Vŭrbovo 3: 8 - za svàdbite li e pisàl
Vŭrbovo 1: 15 - i matertàta g’u svè kle ga e klèla
Vŭrbovo 3: 30 - kn’ige e napisàl ne znàm kvò kadà če dòjdeš
Vŭrbovo 1: 37 - gdè se e čùlo vidèlo mṛtɤ̀f žìv da òdi
Vŭrbovo 2: 45 - tòj e bilò odàvna a ìnače svàdbata
Vŭrbovo 1: 60 - òn ìč i nè e došɤ̀l onà rovàla matertàta i dɤšteràta
Srebŭrna 2: 51 - tò nìštu àtli ni sɤ̀ iskɤ̀swə amə gul’àmə gul’àmə əməlògijә̟ e bilò
Srebŭrna 1: 106 - mumàta kakòt ìma tàm dàr:tu kəkòtu e šìla kòtu e plèli
Srebŭrna 1: 106 - mumàta kakòt ìma tàm dàr:tu kəkòtu e šìla kòtu e plèli
Srebŭrna 1: 109 - zəvìsi kəkvòtu ìmə dàritu tàm kəkvòtu si e šèla slòženu tɤj
Babjak 1: 13 - də dàvə də se k'e se e iskisnàl se zème
Dolno Draglište 2: 3 - tə òru tə òru təkà se e raptìlu ednò vrème
Bansko: 58 - sedì zaplɛ̀skanu a takà se nadùl raš'č'urìl se e
Bansko: 247 - tàa vlàs amà pà de praznuvàlo sè e
Bansko: 248 - praznuvàlo se e praznuvàlo
Bansko: 249 - rabòtte sì se e rabotìlu ama pà si sè e praznuvàlu
Bansko: 249 - rabòtte sì se e rabotìlu ama pà si sè e praznuvàlu
Bansko: 257 - za tɤkàne i takìva ràboti dalì e tɤkàla i vɤ̀lnata
Markovo: 58 - štòto ednò vrème nalì e bilò razlìčno
Markovo: 130 - ni pùši dù səgà nè e srɤ̀mnəl n’ètu pəg də pùši̥
Malevo/Xsk 1: 3 - ot stàrite xòra za sèlutu kàk e bilò zesèleno
Malevo/Xsk 1: 5 - əmi kɤ̀k e bìlu zesè̝l’enu tò je bìlu pò rànu tùrsku s’èlu
Malevo/Xsk 2: 12 - siɛ̀ t’ahnətə dəšter’à nɨ̀t e pr’èlə
Malevo/Xsk 1: 20 - ama tovà slet osvoboždènieto e bilò na bɤlgàrija
Malevo/Xsk 1: 38 - drùgəde mòž də e bɨ̀l’u
Malevo/Xsk 1: 39 - plòvdifskija kràj tàm e bìlo pò stràšno
Malevo/Xsk 1: 51 - tì kàza za balkànskətə vojnà baštà ti učàstvəl li e v nèja
Malevo/Xsk 1: 53 - kakvò ti e razkàzvəl za nèja
Malevo/Xsk 1: 57 - kò də mi e rəskàzvəl wujn’ɨ̀k b’è̝še pòmn’ə dòjde tùkə
Malevo/Xsk 1: 62 - d’àdo ti òšte e bìl žìv sìgurno
Malevo/Xsk 1: 66 - a a tòj ucàstvəl li e d’àdo ti na vojnàta
Malevo/Xsk 1: 67 - xòdil li e
Malevo/Xsk 1: 69 - ne tì e
Malevo/Xsk 1: 71 - ne tì e raskàzvəl za
Malevo/Xsk 1: 72 - ne sɤ̀m sə interesùvələ i ne mì e rəskàzvəl i təkà
Malevo/Xsk 1: 78 - əmə jà k pòmn’ə mal’əvu d’è kogà e bỳlu tik’è̝k’u:
Malevo/Xsk 1: 79 - pò ràno znàm če e bỳlu tik’è̝k’u:
Malevo/Xsk 1: 192 - nə tàa gureštinɤ̀ sə e ž’ènəlu càl’ d’è̝n càl’ d’è̝n jè
Malevo/Xsk 1: 259 - kòjtu n’è e prekàrəl ne znàe nèupɨsùemu [laughter] jɛ̀
Malevo/Xsk 1: 280 - həm a kòjto nè e izdoìl
Eremija 5: 4 - na mlàdi godìni onà e po brèznik živejàla
Eremija 2: 16 - da prài nèkakof molèben ama e trebàlo nàj màlko trì čètiri žèni
Eremija 4: 19 - ìli tùka da mòga da go vìda če e minàl
Eremija 4: 23 - pa imàlo e imàlo ama kòj gi e zabeleževàl
Eremija 4: 23 - pa imàlo e imàlo ama kòj gi e zabeleževàl
Eremija 5: 54 - felfèbel e bìl baštà mi
Eremija 1: 80 - od amèrika čàk e došlà
Eremija 1: 103 - tèško e bilò togàva znàči
Eremija 5: 121 - pogledàl me e čovèko kato čovèk blagodàrna sam
Mogilica 5: 75 - e spomenàl stàrise togàva
Mogilica 3: 100 - kədènu e ustànəlu də si mi gu dədɔ̀t əmə i nègə
Mogilica 5: 100 - òtu e nèhnu bìlu
Mogilica 3: 101 - nè dàvət tè si gu s'ɔ̀t zgà dərž'ɛ̀vətə mi go e dàlə
Mogilica 5: 102 - nèin səprùk e bìl
Mogilica 5: 103 - nèhin e bìl
Mogilica 5: 105 - stàrecə nèhin mɤ̀s e bìl ùnee stàrijə də rečème
Mogilica 5: 106 - əku e nè bil mɤ̀š bìl hi e dèdu
Mogilica 1: 107 - nì d'ulgèrin enəkvò be hudòžnik e zə bə bə
Dolno Ujno: 143 - i na sedènki se e pejàlo
Dolno Ujno: 198 - a pìen'e imàlo li e
Dolno Ujno: 200 - pìen'e imàlo li e
Dolno Ujno: 273 - e pa pravìlo se e
Dolno Ujno: 275 - pravìlo se e
Dolno Ujno: 283 - zème nèšto pràti podàrək kakvò kakvò e bilò
Dolno Ujno: 285 - i tò takà e stàelo
Drabišna 2: 117 - zəvìvə ə ut'ỳvə pək tàə d'èt e m'àtnələ vɤ̀tre vudɤ̀tə
Drabišna 2: 118 - e stànələ nə zlàtnə ri rìpkə zlàtnə rìpkə stànələ
Kovačevo 2: 27 - dvà lèva e stànalo
Kovačevo 1: 177 - nè e bìlu
Kralevo 3: 27 - č’ə tùkə e ìməlu n’akəvi bɤ̀lgari
Kralevo 1: 43 - sə e iskàrvəlu nə nə hil’àdə i hil’adə i
Kralevo 3: 45 - zəpàlili mu kɤ̀štətə i pək tòj kəd’èt e bɨ̀l n’àkəde
Kralevo 3: 46 - e bɨ̀l izl’àl n’àməlu gə gàt sə vɤ̀rnel
Kruševo 4: 1 - a za pràznici kàk e bilò
Kruševo 2: 3 - màž'eš' vrɤ̀zvəš' i mnògu e minàvəlu
Kruševo 1: 27 - s’èd’em sìnə e izgl’èdələ ə s’èd’em sìnə
Kruševo 3: 48 - òb’əsni i òb’əsni i kàk ti e bilò
Kruševo 1: 79 - nìštu ne sì e izumìlə
Kruševo 1: 81 - nìšto ne sò e izumìlə gləvòtə si e sɤ̀štətà
Šumnatica 1: 18 - ut amèrika e došlà
Šumnatica 3: 57 - e pò ràno mašìnka nè e ìmalo pò ràno
Šumnatica 1: 61 - čàk ut amèrika e dušlà də se interesùvə tùkə ot
Skrŭt 3: 22 - màjka k’e ni ispɤ̀rži ìjn’ tigàjn’ jàjca [laughter] štò e ostanàlo
Skrŭt 2: 27 - mi tòa štò e ošèl da pròsi momàta
Skrŭt 2: 29 - če e prosèc ošèl tàm
Skrŭt 2: 31 - tavà e bìlo svàdbite krɤstènkite po dòma sìčko nèma restorànte
Skrŭt 3: 36 - togàva na pòkladi večèrame bànici mèso se e zgotvìlo
Skrŭt 3: 71 - štòm e imàlo jàjca
Skrŭt 1: 205 - trevè e obrasnàlo kadè e trevàta
Stalevo 3: 1 - əmi kato e n’àmalo tenekìi sìreneto v kvò sa go dəržàli
Stalevo 4: 3 - smèšna slùčka n’àkoja da se sèštaš da e stàvala
Stalevo 2: 7 - ami tò mnògo se e rabòtilo zatùj
Stalevo 3: 21 - əm tò gol’àm majstorlɤ̀k e tr’àbvalo də se oderè tɤ̀j če
Stalevo 4: 24 - mòjtə màjkə e prem’èn’ələ t’àhnətə dʌ̀šter’ə kugàt bəštà ni e pučɨ̀nəl
Stalevo 4: 24 - mòjtə màjkə e prem’èn’ələ t’àhnətə dʌ̀šter’ə kugàt bəštà ni e pučɨ̀nəl
Stalevo 2: 55 - nè nè tvà kat vèče kat e isɤ̀xnal
Stalevo 1: 67 - i i səs snuvàlkətə fɤ̀rl’əj tkàj sìčku sə e pretkàvəlu nə rʌ̀kə
Stalevo 2: 83 - təkà e kàzəl svetì p’ètər
Stalevo 2: 85 - svetì p’ètər təkà e ub’əsnìl če tr’àvə i mesò də sə jədè
Huhla 4: 23 - i gròzd'e imə i bustàn' ìməme èm ìč nè e l'ètnəlu
Huhla 5: 31 - pu n'àkəv den' imə təkɤ̀v də idə̀t zətùj se e jàlə
Huhla 1: 74 - gòsput' du segà d'èt mi e dàəl tàa tvà səm m bləgudàrnə
Oreše: 26 - bəštà mi gu ne pòmn’ə kəkòf čuvèk e bìl tòj utiš’ɤ̀l
Oreše: 32 - t’è se ne vərnə jà g ne pòmn’ə kəkòf čuvèk e bìl nədòlu
Oreše: 39 - [unintelligible] tòj si e bìl nàj pràf čuv’èkə
Oreše: 40 - nə bìblijàtə trìte slɤ̀ncə kəkvò e pìsəl tòj nə zem’òtə
Oreše: 48 - kàzvə həlèl isùs hristòs tòj bìl vəskrèsnət ut dž’ihnèmə e bilò
Vŭglarevo 2: 2 - kɤ̀k e bilò štò e bilò štòto tò kət sə zapìsva takòva gòvor
Vŭglarevo 2: 2 - kɤ̀k e bilò štò e bilò štòto tò kət sə zapìsva takòva gòvor
Vŭglarovo 1: 94 - i kɤ̀k gu razbìrate hlàbə kugà e šùpnəl tɤ̀j
Vŭglarovo 1: 100 - ku e mlògu puč’erven’àl svàl’əme žarɤ̀ kəpàkə sɨ̀čku dòlu i
Vŭglarovo 2: 144 - slàmətə bəškà klàs d’è̝t e ustànəlu tòj bəškà s’ t’ič’è̝
Černovrŭx: 33 - šòtu ìmə idnò ìmi i tùkə i sigà i sigà e ustànəlu
Černovrŭx: 49 - v bɤlgàrijə təkà li e bilò nəfs'àkədi vìš tùj ni znàm
Čokmanovo 1: 11 - n'è e bilò lòšu bilò e hùbəvu hùbəvu beše si
Čokmanovo 1: 11 - n'è e bilò lòšu bilò e hùbəvu hùbəvu beše si
Čokmanovo 1: 14 - nè e imàlu nì bòlnici nè e imàlu nìkəkvìčku segà kəkvò
Čokmanovo 1: 14 - nè e imàlu nì bòlnici nè e imàlu nìkəkvìčku segà kəkvò
Čokmanovo 2: 18 - ìštəm də mi dunes'èš vɔ̀ž'e wòti sə zəd'ɛ̀vəme dərvà fəsùl' l' e bilò
Gela 2: 9 - sìčku se e pràilu ža naràmiš uràlu ž ìdeš də urèš
Gela 1: 18 - i gu čùe cɛ̀lu gelà gu slùšəš če e utšɤ̀l esèj
Gela 2: 44 - i ti se e nè jɛ̀lu če nèmaš sì [unintelligible]
Gela 3: 63 - za pèta gudìna čètiri gudìnɨ za zavɤ̀rši pètata e pòčnala i jà izbràha
Gela 2: 68 - ud gòspud'a e dušlò sèj da sa iskaldìsat naròdas
Gela 2: 74 - e kakvìtu sa daržɛ̀vi nìkoga nè e čùvalu
Gela 3: 80 - prɨ màjka i prɨ bàba si e bilò pò hùbavo de
Gela 2: 107 - abe prɤròdata nɤ e darᶤìla sas sìčki pluduvè ama nìe ustarɛ̀hme
Stikŭl 2: 110 - əmə zgà nè e dukàrvəl dumàtki də si z’ɔ̀məm dukàrvəše
Stikŭl 2: 112 - əmə zgà nè e duòdilu nòče mìtetu
Stikŭl 2: 113 - bəjɛ̀ stànə vrɛ̀m’ə bəjɛ̀ stànə vrɛ̀m’ə tə nè e dugòdilu
Stikŭl 3: 122 - ètu gu zgà ètu gu zgà na vərhɤ̀ kakvò e ìmalu
Stikŭl 3: 129 - vidɛ̀hte lì gu svà gu e svà gu e imàlu
Stikŭl 3: 129 - vidɛ̀hte lì gu svà gu e svà gu e imàlu
Gorno Vŭršilo 1: 3 - ə kakvò e imàlo f tèkezèto sìčko sam rabotìlḁ
Gorno Vŭršilo 1: 49 - kàk se e pravìlo svàdba ami še kalèšem svòite
Malevo/Asg 2: 87 - slet tvà gi puč’ìstvəm č’ɤ̀rnutu d’ètu ògənə e gur’àl səs t’eslàta
Malevo/Asg 1: 104 - kàktu si e l’ègnələ ufcʌ̀tə kàrəj kàrəj kàrəj s nòžicìne
Pavelsko 4: 34 - š’e bàrəme s prɤ̀stə kɤ̀k se istìnəlu li e ne lì e
Pavelsko 4: 34 - š’e bàrəme s prɤ̀stə kɤ̀k se istìnəlu li e ne lì e
Petŭrnica: 44 - às vìkam kà še go pùšta tòj mi e stegnà: rɤkɤ̀tḁ
Široka Lŭka: 3 - mɛ̀se̥činata izlɛ̀la nìvata e uzrɛ̀la trɛ̀va d ìdite da a žɔ̀nete
Široka Lŭka: 39 - mòja dɛ̀du nè e bìl kadɔ̀ren da je napràvil hùbava
Široka Lŭka: 43 - hùbava si e kɔ̀štasa če zgà tùk me e ustàil mažɔ̀
Široka Lŭka: 45 - bàba mi e pustìlala g’ušèk’ za pàpr’ək’ pàpr’ək mi [laughter] tùrilə ud g’ušèk’
Stančov Han 1: 8 - i s pu̥čèrpvəme gi pu idnò krәvàjči s’èki si e nәpràilə màma
Stančov Han 2: 27 - əəm màjka ti l’ te e ùčila tèbe
Stojkite 1: 10 - kàk ža vlɛ̀zeš òti svàta mi g’òrgi gu nìkuj nè e vìg’el
Stojkite 1: 11 - gà e dušɔ̀l i jɛ̀ tugàva uttàm nadòlu vəz adnì šᶤìpki
Sŭrnica 1: 11 - d’èt’ e preminàlu priz nàštu vrɛ̀me
Sŭrnica 2: 22 - znàči lenɤ̀ e stàval tùka ràždal se e
Sŭrnica 2: 22 - znàči lenɤ̀ e stàval tùka ràždal se e
Sŭrnica 2: 24 - ràždal se e
Sŭrnica 3: 76 - du s’à trì gudìni nè e stànəlu
Sŭrnica 3: 161 - jəcà ni tr’àvə də ni bàrəš’ stànuvəlò e nə nə stòkətə
Sŭrnica 1: 196 - òti e bilà nəbizàvələ nèjnətə dɤ̀šter’ə
Trjavna: 24 - pu bəlkànə kvò e vid’àl à
Trjavna: 174 - a predì znàete li kàk e stàvalo
Vasiljovo 2: 2 - ami kàk se e zasè̝lilo nalì ti kàzvam takà
Vasiljovo 2: 12 - s’è̝ takà sa izb’àgale koto e bilò puštin’àk tùkəna
Vŭrbina 4: 2 - s’èlutu e bìlu zəs’èlenu gudìnite ne znàm predi ednò izvèsno vr’ème
Vŭrbina 4: 5 - i kugà e ne ne mògə ti kàže sletvà e vərv’àlu tuvà
Vŭrbina 2: 5 - nè̝ e tò nè̝ e imèlu enugàə cɨmentɨ̀rənu i vɤ̀tr’e
Vŭrbina 2: 5 - nè̝ e tò nè̝ e imèlu enugàə cɨmentɨ̀rənu i vɤ̀tr’e
Vŭrbina 1: 35 - du plòdiv də pòjdeš’ dè̝ dè̝ e bilɤ̀lə kulà nè e im’è̝lu
Vŭrbina 1: 35 - du plòdiv də pòjdeš’ dè̝ dè̝ e bilɤ̀lə kulà nè e im’è̝lu
Vŭrbina 3: 39 - i də səč’è̝me i sìčku e bilò enèj
Vŭrbina 2: 46 - kətu mɤ̀š’ wòt’i məžɤ̀ mi e hòdil də mi kəzəndɨ̀svə
Vŭrbina 3: 46 - tì si ishòdilə kinànu e tr’èvəlu [laughter]
Vŭrbina 3: 58 - tə tə nə mòi pl’èšti e bilòlu [laughter] tugà ìdə tə pìškəm
Vŭrbina 2: 69 - tò es’à sə e nəs’è̝lilu mlògu pək
Vŭrbina 4: 95 - s kvò ne šteš i takà sə e grədìlu pò nəpr’èš
Vŭrbina 3: 102 - nè e imàlo [unintelligible]
Vŭrbina 3: 103 - fəv bəžɛ̀ wògən’en n’è e im’èlu esəkìvə p’è̝čki d’èznə kinà
Belica 3: 9 - e pa imàlo e sèkoga štòm ìma stòka imàlo e
Belica 3: 9 - e pa imàlo e sèkoga štòm ìma stòka imàlo e
Belica 3: 10 - i sìrište imàlo e i magazìni imàlo e ìdem
Belica 3: 10 - i sìrište imàlo e i magazìni imàlo e ìdem
Belica 1: 15 - emi na dvanàes gòdin me e zavèl baštà mi
Belica 1: 48 - sèki si e fanàl čorbadžìata i dòde li mu
Belica 1: 96 - ama segà e počìnal i tòj tòj žɤ̀ne i jà žɤ̀na
Belica 3: 105 - kačènceto naòkolo dodèka e bilò mòkro
Belica 3: 121 - čèkaj lèba nè e došɤ̀l ama jà kato nèma lèba
Belica 1: 135 - pa segà čovèk me e ostàvil stanàa dvàese i trì godìni
Belica 2: 186 - takà e bilò nèkoga
Oborište 1: 29 - i tùj e bilò
Oborište 2: 45 - tɤ̀zi kojàto e bilà
Oborište 1: 65 - e ìmalo odžàci
Oborište 1: 67 - a tɤ̀zi nè e ìmalo odžàk takà li
Oborište 2: 100 - nàj napòsle kojà se e rodìla
Oborište 2: 106 - let’àla e peperùda
Oborište 2: 109 - po koè kàk pèete let’àla e
Oborište 2: 110 - let’àla e peperùda dàj bòže dɤ̀š
Oborište 2: 115 - [pee] poletèla e peperùga dàj bòže dɤ̀š dàj bòže dɤ̀š
Oborište 2: 121 - sàmo koè sa e rodìlo nàj pòsle
Sveta Petka 2: 22 - znàči pòmnite kogà e došɤ̀l tòko
Sveta Petka 1: 67 - a ednò vrème pàk takà li e bilò
Sveta Petka 1: 69 - takà si e bìlo kàkto si
Sveta Petka 2: 76 - e če kòlko vrème gi e pràvila t’à
Sveta Petka 2: 80 - dudè sә e už’ènilә
Sveta Petka 2: 82 - sè e pràvila
Sveta Petka 2: 84 - sè e gradìla
Sveta Petka 1: 160 - tə də e imàlu f gulɛ̀mi vɤ̀lni əmi tò zbìrə
Arčar 1: 9 - òn vi e naèl
Arčar 2: 18 - tùka nè e imàlo manà nè e imàlo nìšto
Arčar 2: 18 - tùka nè e imàlo manà nè e imàlo nìšto
Arčar 2: 20 - maanà takòvo nè e imàlo onì sa go donèle nìe ne smè
Arčar 2: 21 - tùka e bilò čìsto be čovèk
Gradec 1: 15 - a nò nè e bilò ùdḁr̥
Gradec 2: 21 - obàče kato go zèl u rɤcète tòj e bìl uvìt
Gradec 2: 24 - uvìt obàče povòjɤ nè e bìl uvìt mnògo
Gradec 1: 36 - tè takà e bilò u mòjte ùsta
Gradec 2: 44 - zakàčil e povòjɤ povòjɤ vìdiš li zatovà trèbva da ìma povòj
Gradec 1: 93 - bòže bòže kvò sa e mɤčìl s mène ma a nosìl
Gradec 1: 124 - sè ìmam jà sìčka pàstrim onovà àj kɤdè mi e snimàl
Gradec 1: 126 - če rɤcète mi sa bilè istṛ̀pnale nè e trebvàlo tìja ižèkcii
Gradec 1: 127 - trebvàlo vednagà pèpi da a dòšɤl òn nè e nì dooždàl
Gradec 1: 128 - da ma vìdi nè e štrapnàl a jàla go
Gigen 2: 7 - tòj akò se e poizmòril màlko na ràbota mòže i da zàspi
Petrov Dol 2: 28 - nə gerg’òwdèn’ də gl’èdə kujà kuprìva e uv’àxnala
Petrov Dol 3: 55 - kɤkò e bìlu blɤskutìje
Vladimirovo 1: 13 - alì nèšto kokòški li gɤ̀ski kòj ako si kòj si e čuvàl
Vladimirovo 2: 46 - takà nàšto òden’e e bilò na živòd bèše
Vladimirovo 1: 118 - nèšto e bilò bòlno li ə
Gorna Krušica 1: 13 - fasùlče sɤs mèso ako e imàlo mèso àko nèma
Gorna Krušica 1: 40 - i z tovà darùvahme nìšto nè e imàlo è da kùpime
Gorna Krušica 1: 107 - kàk e bìlo
Tihomir 2: 22 - mi imàlo ama e
Iskrica 2: 31 - dvà trì d’ekərə t’ùn se e səd’àlu ə pə kuìt
Iskrica 1: 57 - a brɤs nə brəsnèlata kvò se e pràilu
Iskrica 3: 95 - kakvì bòlesti i li ku e ìmalo po ofcète i kàk ste gi lekùvali
Baskalci 1: 7 - kәkvò e bìlu pres stàro vrème kәkvò sә kàk komìti kәkvò
Baskalci 1: 16 - emi nà è kakvò e bìlu ednò vrème
Baskalci 1: 17 - kɤ̀k se e zәselìlu sèloto znàeš li
Baskalci 1: 18 - sèlutu se e zәselìlu znàči tvà e tùka a bìlu puštin’àk
Baskalci 1: 18 - sèlutu se e zәselìlu znàči tvà e tùka a bìlu puštin’àk
Baskalci 1: 19 - nè e imàlu xòra odnačàloto ama tovà e predì trìsta četiristòtini godìni imә
Baskalci 1: 21 - i postepènno postepènno se̝ uveličìlu selòto selòto e stavàlo znàči
Baskalci 2: 55 - kakòf katràn’ ke e složìl nә ufcète
Baskalci 1: 73 - i nә tebeka nә prèmɤzu kòlku ti e došlò
Baskalci 1: 74 - dvè kìlә ti e dušlò pu trì vèdrә dә kàžem
Baskalci 1: 77 - mlèku znàči trì kìlә ti e bìlu trì vèdra ke ti dàәt
Baskalci 1: 252 - aà na tèp ti e kažuvàl nèkoj tìzeka
Baskalci 1: 291 - è tòo ìma kačòr znàči kačòr si e napravìl
Tŭrnjane 1: 2 - štò e imàlo mnògo tṛ̀n’e
Tŭrnjane 1: 4 - e tùka po selòto nè e bilò tәkà sɤ̀ga tùka ìma asfàl
Tŭrnjane 1: 6 - nè e imàlo prevòzni srèstva togàva
Tŭrnjane 1: 14 - i tṛ̀n’e e imàlo tùk po trotoàrete nasèkɤde tie
Tŭrnjane 1: 15 - i às pòmnim kogà e bilò tṛ̀n’eto
Tǔrnjane 2: 26 - za postìlki na krevàta nè e imàlo i po zemjàta da po
Tŭrnjane 1: 27 - na rɤkà sme žɤnàle kòj kòlko zèmja e imàl sme z ožɤ̀nale
Salaš: 25 - tovà si e bilò čà pedesè pedesèt slet pedesè i ftòra
Salaš: 26 - mòže da e bilò amà pà da pà pòsle dà
Salaš: 30 - šoto ot tovà ni e bilò xranàta prez zìmata
Salaš: 37 - baštà i e bìl u lòm kofčèznik tàm
Salaš: 60 - u belogračìk imàlo e čàsni dòktore nè e imàlo tegàj
Salaš: 60 - u belogračìk imàlo e čàsni dòktore nè e imàlo tegàj
Salaš: 64 - nè e imàlo i bràšno i tegàj onà če omèsi če ùzne
Salaš: 110 - àko e uzèlo da òdi onì iskòpu bàbkutu pa ga tùre
Salaš: 134 - da gim e pò lèsno što kòj znàe kvò e bilò odnačàlo
Salaš: 136 - ama takà si e bilò z godìni i tegàj žn’èmo žn’èmo
Salaš: 155 - bogàti mnògo nè e imàlo sɤz ə živòtni pòveče
Salaš: 156 - a imòt do devedesè pa do stò dèkara dalì e stigàl nèkoj
Salaš: 158 - mòže da e imàlo dè sɤs takìva pò stranìčni nalì
Salaš: 180 - kvò kvò e ə kogà nè e imàlo vɤršàčki a kòni
Salaš: 185 - no onò drùg nàčin nè e imàlo kato i tegàj se pribìra
Salaš: 220 - e imàlo pèt šès vodenìce ama onò ìmaše vodà po rek’ète
Salaš: 226 - sɤ̀ga naròda naròda ìmam čuvstvo če e stanàl mṛzelìf dalì
Salaš: 249 - mòže da e imàl kòj e bìl bogàt pa si istɤčè
Salaš: 249 - mòže da e imàl kòj e bìl bogàt pa si istɤčè
Salaš: 255 - a tegàj se dumàlo òdɤr dàže e bilò i ə takòva
Bela 1: 28 - è pa plàmen prɤ̀ska ili kupìl e kosàčka kòsime isfṛ̀game gòrime
Bela 1: 80 - màle ako e zavìla sindžìrɤ na rɤkàta če mi otkìne rɤkàta
Bela 1: 104 - e kòj e imàlo do tovà segà u tovà vrème li znàeš
Bela 1: 119 - i tè kàzvat če ne e trebvàlo da ja čèša a òn
Bela 1: 133 - i po trìes kilà mlèko e d doìl na dèn
Bela 1: 152 - i nè e možlà da se vɤ̀rne nagòre iz brèga
Rajanovci 1: 2 - u čàsnoto kvò e bilò
Rajanovci 2: 7 - stàreca izmḷzè gòre ne sɤ̀m štò màma si e rabotìla jà ne sɤ̀m
Rajanovci 2: 8 - ama tùj sɤm ga rabotìla štò onò nè e imàlo kòj drùk
Rajanovci 2: 9 - a potsìrim mlekòto koè vèčer ga e potsirìl zàran
Rajanovci 1: 11 - mì s nò e bilò sɤ sɤ̀ga e sèdmi
Rajanovci 1: 13 - a tegàf e bilò trèti
Rajanovci 2: 14 - dè e sɤk izmḷ̀zeno cèdim ako e istìnulo ga podgrèvam
Rajanovci 1: 37 - da da ga vṛšè i dòjde de dòjde vṛšàčka ama e bilà čàsna
Rajanovci 1: 38 - vṛšàčkata onà na too na tòško na na dèdu li e b
Rajanovci 1: 39 - na dèdu mu e bilà vṛšačkata i òn g’u dokàra
Rajanovci 1: 40 - i ovṛšèmo cèloto gùvno sìčko se ovṛšè tàm kòlko se e davàlo
Rajanovci 2: 43 - i ako vìdiš če salamùra se e povlèkɤl sìpem u ednù tèndžеru
Rajanovci 1: 44 - što vṛšè tè tekà e bilò i ovṛšè nàšto pa ìde
Rajanovci 2: 46 - i pòsle drùgutu nèdel’u si e dobrò nè e se povlèklo
Rajanovci 2: 47 - štò e prefermentìralo li kòj znàe kvò i tè tekà
Rajanovci 1: 51 - bàba mi gi e pàsla a jà sɤm odìla
Rajanovci 2: 58 - su se sɤbiràli m mòjto momčè e nosìlo mòre nè tekà
Rajanovci 1: 65 - nè ama tovà e bilò u stop u stopànstvoto sabère su svì
Rajanovci 2: 66 - kvò pri vàs kažùvam tòj a be tàa kalìnka mi e davàla
Rajanovci 2: 67 - nèšto tòni e rabotìl ònija stèfan e rabotìl na i
Rajanovci 2: 67 - nèšto tòni e rabotìl ònija stèfan e rabotìl na i
Rajanovci 2: 71 - kvò sɤm si izveštàla a nè če mi e kazàl nèkoj kato fàne
Rajanovci 1: 79 - tàm e bilò vṛ̀lo tè tekà dòle si ìma nizinà ìmaju òrata
Rajanovci 2: 80 - nò ednò vrème se nè e varìlo slàtko tekà kvò sɤ̀ga
Rajanovci 1: 82 - nò vṛ̀lo štò nèma drùga zemjà tè tekà e bilò
Rajanovci 1: 83 - ta trùdno e bilò oràn’eto ama kòj si e bìl dovo
Rajanovci 1: 83 - ta trùdno e bilò oràn’eto ama kòj si e bìl dovo
Rajanovci 2: 84 - tè tekà e bilò i tṛstìka
Rajanovci 1: 90 - kvò sa gim plaštàli ne znàm i tè tekà e bilò
Breste 2: 18 - sl̀nceto se e navlèklo vɤf òblak ili pa pret sḷ̀nceto ìma òblak
Breste 3: 23 - e to takà e bilò nèkoga ama segà postojànno sa zàedno
Breste 1: 39 - nèma kòj ti e imàlo takìvi tòkove̥ bòže bòže tòkove̥
Dolna Sekirna 2: 1 - tùka kogà praìa tovà tèkezesè imàlo li e da gònat òrata
Dolna Sekirna 1: 22 - nìe štò edìn bèše mòjɤt stàrɤc na sestrù mu si e zapisàl
Dolna Sekirna 1: 23 - dɤšteràta a sinɤ̀t mi e zapisàl na baštù mu
Dolna Sekirna 1: 24 - ponèže baštà mu e umrèl
Dolna Sekirna 1: 26 - òn si gi e zapìsuval tikà bèše slèt četìres četvṛ̀ta godìna
Dolna Sekirna 2: 44 - dodèka što sè e trùt vidèlo što sè e mùka vidèlo
Dolna Sekirna 2: 44 - dodèka što sè e trùt vidèlo što sè e mùka vidèlo
Dolna Sekirna 2: 55 - nègde e imàlo i vìkad go tèkezesè nègde dèzesèta sa praìli
Dolna Sekirna 3: 77 - kvò e imàlo ta da
Dolna Sekirna 2: 79 - u sòviju e bilà mòmkin’a
Dolna Sekirna 2: 87 - u čorbadžìjutu štò e bilà imàl dvè decà onà stàvam kàže
Dolna Sekirna 2: 90 - ama nè e imàlo u apartamèntite vòda tegàj
Dolna Sekirna 2: 92 - onà odàvna e bilà onà e dvàese i ftòra godìna ròdena
Dolna Sekirna 2: 93 - sedem òsem gòdine bilà kà e bilà po sòfija i vodàta
Dolna Sekirna 2: 101 - ta e ju dovèl tìja čorbadžìjata do košarèvo i ju ostavìl
Dolna Sekirna 2: 106 - tàmo imàlo e tuberkolòzna bòlnica ta tàmo idè ta gi izlekuvàše
Dolna Sekirna 2: 107 - i ozdravè pòsle tikà e bilò mòmci kòj te glèda
Dolna Sekirna 2: 137 - i tikà e bilò i sedì
Dolna Sekirna 2: 138 - a ùx a kòj te e bìl
Dolna Sekirna 2: 152 - i sìčko mi e gòspot izpḷnìl što sɤ̀m poželàla
Glavanovci 3: 7 - jašmàk bàba nè e nosìla
Glavanovci 1: 7 - i od ečmìk smo ə jèli lèp kà nè e imàlo
Glavanovci 1: 19 - kvò li ne sè e jàlo [laughter]
Glavanovci 1: 37 - ama gi nèma kɤdè kikò e nè e li imàl
Glavanovci 1: 38 - dokumènd za tèx ne znàm kəkvò e bilò
Glavanovci 3: 40 - vìkam nèma ostanàlo e povèrie i às tìčam i slàgam kato
Glavanovci 1: 49 - če ti e dàdəl nèkoj nèšto
Glavanovci 1: 86 - da prekàraju da se vṛšè takà e bilò u u žètvata
Glavanovci 1: 92 - ot prùk’eve de [cough] baštà mi e na dvè dṛ̀ve màlko poiskrìvena naprèt
Glavanovci 1: 93 - turìl si gi e da se ə iskrìvi i ot leskòvi prùk’e
Glavanovci 1: 94 - e isplèl da ìma dèka da ìde nò za sèden’eto
Glavanovci 1: 103 - mnògo e bìl tèžɤk živòtɤt ama ama to bèše vèselo
Glavanovci 1: 107 - nè e bil u presèk lèču smo si sejàli lèču
Glavanovci 1: 112 - na gùvno s màjku i tekà se mnògo trùd se e polagàl
Glavanovci 1: 113 - i se e proizveždàlo tovà ednòto vrème sà smo mnògo speciàlni
Glavanovci 1: 132 - mɤčìl se e naròdɤt takà e bilò položènieto takà si è
Glavanovci 1: 132 - mɤčìl se e naròdɤt takà e bilò položènieto takà si è
Bosnek 3: 13 - i kàže tì mi go dàde evrèjče òn go e krɤstìl vèče detèto
Bosnek 3: 15 - jà ti go dàvam xristijànče nàči go e krɤstìl
Bosnek 3: 16 - i kato go e krɤstìl i vìnagi trèbe da ìma pačà
Bosnek 1: 18 - čerešàro e došɤ̀l ama če edète čerèši tovà e vìka takòva
Bosnek 3: 25 - i kato sa go tàm kapàli i ako se e detèto naakàlo
Bosnek 2: 30 - tovà i vìnagi na bɤ̀dni.vèčer bez lokùm nè e bilò
Bosnek 3: 32 - bez mùzika nè e bilò i se kumò posrètne
Bosnek 2: 42 - koè e na takà legnàlo kato prasètata u i sùtrin
Bosnek 2: 43 - kojà e gotvìla č ìde u čèrkva a mažjète če zèma žìto
Bosnek 3: 59 - da e omesìla ama što porɤ̀čaž be òmesi be na čèrkvata
Bosnek 1: 122 - jà me pùšti da vìdim kal’àskata na càro kadè e bilà
Bosnek 1: 123 - kakvò e bilò sìčko tàmoka ìdexme ta glèdaxme jà sam màlko naxàlna
Bosnek 1: 125 - kakvò e bilò štò e bilò i ìdexme i nasèkade
Bosnek 1: 125 - kakvò e bilò štò e bilò i ìdexme i nasèkade

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut