f

Meaning: 
in
Lexeme: 

Lines where f appears

Kolju Marinovo 1: 10 - ìma li xl’àp f məgəzìnə
Kolju Marinovo 1: 49 - a f kakvò go pràviš tovà tòpčence kədè gu slàgəš
Kolju Marinovo 1: 50 - əmi stàviš gu f inɤ̀ pənìčka
Kolju Marinovo 4: 53 - snìmka f snìmka vid’àx
Golica 6: 25 - bəštɑ̀ mi umr’àl f tùrskətə vujnɛ̀
Golica 5: 53 - i ə i tòj tàm i tòj č’ov’èk sàl ni kɑ̀zwa f sòhia
Golica 3: 101 - f tèkeesèto tùka še e prɑ̀h
Golica 3: 128 - f cɛ̀rkuvətə
Kozičino 2: 2 - wlɑ̀čim jə prid’èm jə kitɛ̀ gu prid’èm f trì kɑ̀tə
Izgrev/Vm 1: 5 - i f rəc'ɛ̀t'ȅ inɛ̀ stòmnə n'èməš tugɑ̀z dəmədž'ɛ̀ni n'èməš nìštu
Izgrev/Vm 1: 7 - fl'àzəhme f t'èkees'è zəpìsəhmi sə tòj [cough] stànə krəvàrin
Repljana 3: 35 - kədè e tùka tùka li f sèlo šivàčka ìmaše
Babjak 3: 2 - gerg’òvden tuk f selòtu gu praznùvahme
Babjak 1: 2 - za brəšnòtu tìe segà kətu tùra: təkà f ednò kurìtce i se
Babjak 1: 8 - k'e jə nəpràə s too s màlku sòl' k'e frɤ̀li f nèjə
Babjak 3: 9 - pràvejà gu f č'ùp sìčkite̥ mòmi puudɛ̀lno f
Babjak 3: 9 - pràvejà gu f č'ùp sìčkite̥ mòmi puudɛ̀lno f
Babjak 3: 11 - i s kətu nətòpa: tuvà cvɛ̀te f č’ùpu i večertà gu upɛ̀va:
Babjak 2: 14 - uvrɤšème gu udvɛ̀eme nətùrəme f čuvàlite
Babjak 1: 20 - f peštà fùrn'ɛ əmə t'a fùrn'ɛ màlkə p'eš
Babjak 2: 25 - vulòvetò se fprègna: f jərèm əlì pək kràvite gi fprègna:
Babjak 2: 26 - f jərèm i udzàde nə təvà nəpràenò kətò kəto brənà
Dolno Draglište 3: 5 - i nìe təkà pečè:me e tekà mèsimè gu f nuštuvìte
Dolno Draglište 1: 6 - nə ut tùka i ut tùka s lèpᵊ i f rɤcète
Dolno Draglište 3: 7 - də vuzìde tàm i lupàtətə mètəme f peštà
Dolno Draglište 3: 11 - ta kətu mè̝tneme lèbu f òn'e kràj
Dolno Draglište 3: 37 - nòsime f čèrkvə pòpu i prekàdi [laughter]
Bansko: 5 - f enà panìca tùra bràšno òtcɛà: čìstu bràšnu
Bansko: 45 - i tìkva pò ràno f stàro vrɛ̀me às ne pravìh
Bansko: 53 - i vìa təkà f tepcìjata tùrem tùrem takà i se navìe i
Bansko: 105 - ta tùra urìz f stredàtḁ udgòre tùra slanìnata
Bansko: 121 - pa vrì kat tùrime f pèčkata zadùš'enu da vrì
Bansko: 124 - ùveda mezètata što sàm turìla f stredàta fof čenìja
Bansko: 128 - i se sipùva f čenìi pò ùbavo ne mòže ot tavà
Bansko: 157 - i go polìvame s vrɛ̀la vòda ìska da vrì f kazàne vòda
Bansko: 189 - i ja nasòluvàme f kàca ìmamè slanìnevi kàci golɛ̀mi
Bansko: 197 - f kàcatà se nasòli i več'e: takà ostàne f kàcatḁ
Bansko: 197 - f kàcatà se nasòli i več'e: takà ostàne f kàcatḁ
Bansko: 200 - sà e f ìzbatə̥ f ìzbatà e sà ta e ednà e
Bansko: 200 - sà e f ìzbatə̥ f ìzbatà e sà ta e ednà e
Bansko: 202 - i f màrta daže na kràjɤ na màrt se izvàžda
Bansko: 235 - ta mu pràš'č'ajme f sòfia ùč'eš'e̥ pràš'č'ejmè mu
Bansko: 236 - bɛ̀jme zaklàli dvɛ̀ prasèta pa f kutìi mu pràš'č'ejme svìncka màs
Bansko: 269 - f nìš'tel'k'i v bɤ̀rdu òpna razbòe tùra
Markovo: 3 - f tàa kɤ̀šta
Markovo: 4 - ni sɤ̀m rud’ènə à f tàə nìj gə pràime səz d’àdutu̥
Markovo: 36 - f tàə kɤ̀štə às pə mnògu trùt dàdəh vìkə zə unàə
Markovo: 38 - tòj štèž də prežìv’èe f tàə kɤ̀štə n’àməše ə si nəprài
Malevo/Xsk 1: 99 - sɨ̀čku gu fn’èsəhme f t’èk’ees’è i pumàcte dòjdəhə i
Malevo/Xsk 2: 106 - ədnòt v’èke f trè̝tij kùrs drùktu f òsmijə klàs
Malevo/Xsk 2: 106 - ədnòt v’èke f trè̝tij kùrs drùktu f òsmijə klàs
Malevo/Xsk 1: 167 - təkà b’èše tvà prèdə də fl’èze f t’èk’ees’è
Malevo/Xsk 1: 210 - f samàta kɤ̀šta
Malevo/Xsk 1: 247 - nəpɤ̀l’n'ət gu f həmbàre i ut ə izvàdət ut g’òzə žɨtòt
Malevo/Xsk 1: 253 - [laughter] spec’àl’ni g’òzuve zə žɨtòt od ə dɤ̀ski nəpràenu̥ f hambàre
Malevo/Xsk 1: 276 - f ədnò gɤ̀rte i kugàt stàn’ nə nə kìs’əlu ml’àku
Eremija 5: 69 - božà ràbota božà ràbota ne mòm se bɤ̀rkame f nèja
Mogilica 5: 7 - li əku às učàstvəm f t'àh znàči də sə nəjədèm
Mogilica 1: 11 - f ùstoo tə jə vlàč'ət vɔ̀lnənə i z'ɔ̀meš
Mogilica 5: 13 - glàdnise zəštòtu f mum'èntə sə glàdni
Mogilica 6: 14 - kàk f kakvò
Mogilica 5: 22 - glàdnise segàšno glàdnite e f mìnalo
Mogilica 4: 23 - pàg də t’i̥ e hùbəvu òti tàm š’e f ednà zèm’ə
Mogilica 3: 30 - ž'ìtutu gu zberɔ̀t təkà f č'uvàl:e
Mogilica 6: 40 - aha f klètən go pàzexte xl'àbən
Mogilica 3: 40 - i tvà go səbìrat i f xambàra
Mogilica 6: 41 - hmm f kletɔ̀n
Mogilica 1: 41 - mò də je ə izberèš pò zə f nɛ̀kvu pò̝ pròstu də pràiš
Mogilica 3: 48 - seà utkàktu e zə f tèkezesè č'etìrise gudìni məhnɔ̀hə
Mogilica 5: 51 - tàm f kɤ̀štətə i às ìdva drùga bàba
Mogilica 5: 55 - stàrise znàči i t'à vlìzə f tuvà čislò stàrise
Mogilica 5: 58 - f tovà čislò znàči t'à se sm'àtə zə pò mlàda
Mogilica 3: 67 - i ubɛ̀liš' gu hùbəvu i f ədìn kəzàn gu svərìš'
Mogilica 3: 69 - kətu gu izvər'ɔ̀t f ədnɔ̀ tòvə i stàne petmès
Mogilica 5: 72 - f edìnijə slučaj stàrɨtè v drùgijə slùčaj stàrisè
Mogilica 3: 78 - ə nì pò rànu nəlì beme nè f tèkezesè imɛ̀hme əmi
Mogilica 3: 80 - tugà vlɛ̀ze sìč'kutu f tèkezesè z'ɔ̀hə mi gu
Mogilica 1: 94 - hà ž'èncku ìmə f smòl'ən i tò zəvɤ̀rš'ilu pək dimìtrigràt
Mogilica 1: 95 - ləbəràntkə i drùite sə pàk f smil'ɛ̀n tìj sə nə ràbutə
Mogilica 3: 95 - e če f enèj regulàcijə gu ne vràštət dərž'ɛ̀vətə kəkò e seà
Mogilica 3: 104 - zbìrəh f ədnà kòfə brəšnò kəkòtu e kərtòfi nɛ̀kvu kənàtə ìmə
Mogilica 5: 111 - sinɤ̀s bòlen tò ležì f kɤ̀štasa
Mogilica 3: 113 - f tèkezesètu dəjɛ̀č'kə sèdem gudìni vəf ə dòlu etɤ̀s fèrmə
Mogilica 3: 114 - sedɛ̀h gà flɛ̀zəhme f tèkezesè pàk kò še pràiš
Mogilica 5: 122 - f kɔ̀štəsə dà
Mogilica 5: 133 - sinɔ̀n ležì f kɔ̀štənə bòlen
Mogilica 5: 137 - aku e ajtùvə momèntə f məhəlɔ̀nə ili do kɔ̀štətə
Mogilica 5: 138 - t'a še ti kàže sinɔ̀s ležì vɔ̀tre f kɔ̀štənə
Mogilica 5: 139 - vɔ̀tre f kɔ̀štənə bòlen ne às si pomislix
Dolno Ujno: 94 - i ednàta i se kàra po tovà kato onì čètiri sa f čoràpo
Drabišna 1: 67 - št'àhme də igràeme pək nìe f t'àə bətàci f t'àə ròkli
Drabišna 1: 67 - št'àhme də igràeme pək nìe f t'àə bətàci f t'àə ròkli
Drabišna 2: 104 - ədnɤ̀ c'ìgənkə òdə òdə də nəl'àe jà gl'èdə fɤ̀tre f udɤ̀tə
Drabišna 2: 110 - fɤ̀tre f udɤ̀tə prebɤ̀rnə jə fɤ̀tre f udɤ̀tə s'ètn'e duhòdə tòj
Drabišna 2: 110 - fɤ̀tre f udɤ̀tə prebɤ̀rnə jə fɤ̀tre f udɤ̀tə s'ètn'e duhòdə tòj
Drabišna 2: 126 - klàvə f kufɤ̀tə z'èmə ut'ỳə ut'ỳə si u t'àh [cough] s'ètne ìkə
Drabišna 2: 158 - m'àtnələ f ògən'ə tàə cìgənkə izgur'àli pək jàbəlkətə
Drabišna 2: 162 - tə ədnɤ̀ hr'è ednɤ̀ tr'àskə pànnələ tàm fɤ̀tre f pulìcətə
Godeševo 4: 10 - i gu slàgəš f əmbàrə i tvà e drùgu kvò
Godeševo 4: 16 - dubɤ̀jtəkà gu fpr'àgəš f ərmànə i pòčvəš
Godeševo 3: 19 - əmə f nèjə ne smè sed'àli
Godeševo 3: 20 - seà sme fəf sàə kulìbə f sàə kulɤ̀jbə
Kovačevo 2: 40 - dàže ud juguslàvijə b’àhə dukàrəli pu lèf i dèset əh f kətùnci
Kovačevo 2: 41 - f kətùnci
Kralevo 1: 2 - b’ė̀me ìkə nà svà f t’èkezes’è̝ fl’azəhme
Kralevo 1: 16 - tùkə d’èt səm sə ɨž’è̝n’ilə jà trɨ̀mə bràtə f ədnɤ̀ si kɤ̀štə
Kralevo 1: 19 - i ednɤ̀ dɤ̀šterìcə imə i tàm ž’ènetə f drùk sè̝lu
Kralevo 1: 20 - nə krɨ̀vu.pòl’e i sigɛ̀ kɤ̀štətə s’ stvì n’àmə hòrə f nè̝hi
Kralevo 3: 55 - kò gu sə premàzali ə təkà də umr’àl kə f smòl’ənsko
Kruševo 4: 44 - š’ə ja nəvìjm š’ə ja nəredìm f tepc’ɤ̀tə pudmàž’em šərlànče pòveč’ke
Kruševo 1: 56 - nàj ùbəfkìte f pr’estìlkətə še i òdnesə də si zdràvə i žìvə
Leštak 1: 45 - i dv’è̝ č’ùški è tòlku bɛ̀hə gulɛ̀mi i f n’ègə də imə
Leštak 1: 54 - tè s’à sə pʌ̀tnici kət sə udbìjət f ùstuvu
Leštak 3: 57 - i gu utɤ̀pč’ət umàčkəd gu i sə pribìrə f pl’evn’ətə
Leštak 2: 58 - ə s mùletu gu vərhʌ̀t i zberʌ̀t gu i f erìcə̥tə gu mɛ̀l’ət
Leštak 3: 62 - speciàlno m’àsto dèt da go pàzite f plèvn’ata žìtòto tovà zɤ̀rnoto
Leštak 3: 73 - ustàvə č’ìstu žitòtu səbìrət si gu f vəf č’uvàl’e f əmbàre
Leštak 3: 73 - ustàvə č’ìstu žitòtu səbìrət si gu f vəf č’uvàl’e f əmbàre
Leštak 2: 80 - kato go vʌ̀rneš ber’èš gu f nɛ̀kəf kujədž’ɛ̀k i
Leštak 2: 82 - kədè go dəržìš f kɤ̀štətə
Leštak 2: 84 - i tovà dèto mèsiš f nègo kàk se kàzvə
Leštak 3: 186 - tàm na otdèlno m’àsto f čuvàli go pàzite
Leštak 3: 191 - trùpə sə nə kùp i pòsle sə zèmə f kòšə zə
Leštak 3: 198 - zərnòtu ud’ɛ̀lnu f č’uvàlete f həmbàre ud’èlnu
Leštak 3: 198 - zərnòtu ud’ɛ̀lnu f č’uvàlete f həmbàre ud’èlnu
Leštak 3: 279 - i uràlutu se bùtne f əlkʌ̀tə i tùkə sə tùrə ədìn š’ìp
Leštak 3: 288 - uttùkə flàz’a f uràloto čuvìjata kədè e tùka li
Šumnatica 3: 6 - f tepc’àta li e f təvàtə li še gu sìpeš
Šumnatica 3: 6 - f tepc’àta li e f təvàtə li še gu sìpeš
Šumnatica 2: 9 - ami trùdno f načàloto še e trùdno
Šumnatica 3: 14 - f təvàtə
Šumnatica 2: 15 - f kɤ̀rdžəlì fčèrə zimàli òliu n’àkəde trìes i pèt l’èvə
Šumnatica 2: 22 - trìes i n’àmə tùkə n’àmə ìč əmə f kɤ̀rdžəli
Šumnatica 3: 33 - f kəzàn’ə svərìme gu če gu mel’ème nə rəšnìcətə
Šumnatica 1: 49 - f amèrika e dèset čàsa nazàt e
Šumnatica 3: 109 - tvà ni e f kàštata tvà e
Šumnatica 3: 137 - ə tugàvə f sòbətə li e fùrnə li še go mùšneš
Šumnatica 3: 177 - t’èletu nədrubìme gu f kəzànə kəvərmà gu nəpràime
Šumnatica 3: 179 - f burkàne
Šumnatica 3: 180 - č’e svərìme gu tugàvəkə č’e gu istrɤ̀sime f təvìt’i i
Šumnatica 3: 196 - i slòžiš gu f n’àkvə kòšnicə tugàvə i
Šumnatica 3: 224 - f r’àkata li
Skrŭt 3: 59 - tvà gu ìma tùka f makedònija sàmo tùka gòre.dòlu
Skrŭt 2: 152 - f čèstinatḁ sa dəru̥vètu i darùvat si màjkata nèjnata ròda
Skrŭt 1: 162 - i pò natàm f nìkuj sèlo vèče naflizèl
Skrŭt 1: 211 - f mešìnata kadè e mešìnata mòlci̥te a izdèa
Stalevo 2: 4 - šɨ̀p f krʌ̀stə tù a tekḁ̀
Stalevo 2: 10 - dòktoret ìmaše li dòktore f sè
Stalevo 2: 19 - am f kvò gi pɤ̀lnaxte l’ùtenica pràexte li
Stalevo 4: 19 - štòt fčèra b’àxme f ednò sèlu tàm
Stalevo 4: 23 - təkà f məhlàtə prəs trì kʌ̀šti sme
Stalevo 3: 27 - i tàa kòža si ustàne f kòžətə i i m’àh vè̝ke
Stalevo 3: 28 - əhə̀ i f nègo se nə
Stalevo 3: 29 - f n’ègə du ustàtə tòlkuvə ustàvə ostàeno nər’àdəj toˀ t’ɛ̀ə drʌ̀ne
Stalevo 1: 34 - vɤ̀lnətə f rəkʌ̀tə dəržìš i təkà i zə vrʌ̀tkəš i
Huhla 3: 1 - əmə tòj b'àše hùbəu nìe f h nà pɤrvu əgà stànə
Huhla 6: 8 - tò bèše pò hùbəvu vɤ̀tre f kmètsvoto da takòva
Huhla 6: 34 - f tàə bəlgàrijə nìj nəpràihne
Huhla 2: 77 - tvà tvà e nòu tàə tùrskətə džəmìjə žəmijə e f nèjə
Vŭglarevo 1: 17 - f tvà kurɨ̀tu
Vŭglarevo 1: 18 - f tvà kurɨ̀tɨšte
Vŭglarovo 2: 19 - p’è̝k vɤ̀rniš sə nìmə kəd’è də sə umɨ̀eš f r’àkətə
Vŭglarovo 1: 71 - əmə p’etnàjse dùši̥ f ədnɤ̀ kɤ̀štə
Vŭglarovo 1: 106 - kɤ̀k bez fùrni f təvɨ̀
Vŭglarevo 1: 108 - f p’èčki
Vŭglarovo 1: 110 - f təvɤ̀ mòži tə
Vŭglarevo 1: 111 - tr’àvə f p’è̝čkətə də sə gu p’èkəli
Vŭglarovo 1: 121 - səz dɤ̀rvə puhlùpiš i təkà f təvɨ̀
Vŭglarovo 1: 122 - f təvɨ̀ sm’e p’èkəli əmə f sàčve ne sm’è p’èkəli
Vŭglarovo 1: 122 - f təvɨ̀ sm’e p’èkəli əmə f sàčve ne sm’è p’èkəli
Vŭglarovo 2: 123 - əm če tò n’àmə nìštu tàjnu f tvà səs
Vŭglarovo 2: 148 - f həmbàr’e ìməjme g’òzve təkà gul’èmi nəpràeni fkɤ̀šti
Bangejci 1: 5 - tùk sәm sә umɤ̀žilә f tɤ̀s kɤ̀štә̥
Bangejci 1: 7 - әmә sәm puràsnәlә pàk f tùj s’èlu
Bangejci 2: 17 - i ot'ìət kàktu ìdət ud drùgi silà tùkə f nàše̥tu s'èlu
Brŭšljan 1: 95 - ednò vr'ɛ̀me sə gi brəstìli pək nògu f tvà vr'ɛ̀me
Černovrŭx: 19 - otìvə nə venčàfkətə venčàvət gi f tr'àvnə punèže tàm cɤ̀rkvətə
Černovrŭx: 61 - ne gù pràat v dvòrovete f kɤ̀štata
Černovrŭx: 62 - f kɤ̀štata da bɤ̀de svàdbata
Čokmanovo 2: 11 - f hàrkumənə vəzvərì gà sɔ̀dnehme nemòj pìtə kàk əd'ɛ̀hme
Čokmanovo 1: 37 - f č'ɔ̀rkvətə venč'ɛ̀hə jə n'èməš'e drùguš' ne putpìsvəne
Čokmanovo 1: 38 - venč'ɛ̀vəhə hi drùguš f č'ɔ̀rkvətə id'ɛ̀hə i putpìsvəhà i
Gela 3: 9 - kato ìdem kat ìdem f amèrika t'à še ni vòdi
Gela 3: 16 - abe nìe da ti kàža bajɛ̀ gudìni živèeme f smòl'an
Gela 3: 19 - ut pedesè ut pedesè i òsma devèta gudìna sme f smòl'an
Gela 2: 19 - gà gu uvìeš òtɤ f plɛ̀ne ta zdì pràfku
Gela 3: 20 - lɛ̀tnu vrɛ̀me sme v gelà zìmata sme f smòl'an
Gela 2: 22 - i gu tùr'ət f partàlɤ tàm i decàna si se nakvì hɔ̀
Gela 2: 28 - čèrɤn lɛ̀p sɨìrɤne f tulùmɤ stòr'enu əmə gà udrɛ̀žeš
Gela 3: 87 - decà učìlište nèma da učɔ̀t i tugàva nì sa dìgnəme f smòl'an
Gela 3: 89 - f ednà kɤ̀šta ta sme dubrè zasegà žìvɤ zdràvɤ
Gela 2: 95 - f pustèle vìka kàzahà mə vìka pòčna
Stikŭl 1: 95 - ezgà večerɔ̀s zə p’ɔ̀tək nàm gu dukàrvət dvà pɔ̀ti f nedɛ̀l’ətə
Stikŭl 1: 96 - sèdmicɤtə tò̝rnik i f p’ɔ̀tək
Stikŭl 1: 98 - tugàvə vìkəd zə f p’ɔ̀tək štèli də stàne òš’t’e̥
Stikŭl 2: 133 - tə hmə hi pəsè pə drùguš sì hi pəsɛ̀hme f serɔ̀
Stikŭl 3: 142 - pa drùgia si bìl fànat f plèn asòja ugradìl etùva
Gorno Vŭršilo 1: 3 - ə kakvò e imàlo f tèkezèto sìčko sam rabotìlḁ
Gorno Vŭršilo 1: 28 - ta žàna f tèkezèto̥ tè rečàt bàbo ràjno gà go pèče
Gorno Vŭršilo 1: 46 - bɛ̀l è go e namèsi gu zàran è go f tepsìjata
Gorno Vŭršilo 2: 60 - kartòfite̥ tìkvite sɛ̀em f kartòfite
Gorno Vŭršilo 2: 66 - ami f čàsnoto sme gledàle volòve òfci kòzi svìne
Gorno Vŭršilo 2: 67 - te tovà sme gledàle f čàsnoto a pa sɤ̀ga f tèkezesèto
Gorno Vŭršilo 2: 67 - te tovà sme gledàle f čàsnoto a pa sɤ̀ga f tèkezesèto
Gorno Vŭršilo 2: 68 - volòvete gi dàdoxme f tèkezesèto ofcìte dàdoxme tàm
Stoilovo 2: 74 - slàmәtә ә tìkәme f pl’ɛ̀vn’әtә a pәk žìtutu pòčneme
Stoilovo 2: 85 - i pòsle gu tùrime f čuvalàta i gu vәrzème
Stoilovo 2: 86 - i gu prenesèm f kulìbәtә
Zabernovo: 13 - dàl gòspug f gurà ìmə dèt ti òči gl’èdət
Malevo/Asg 2: 14 - pun’èž’e kugàtu rəstè f kàməni dərvòtu e vɤ̀tre sìtno
Malevo/Asg 1: 17 - pòsl’e si i tùrim vòdə f t’ènžurətə də ni vəzvərì
Malevo/Asg 1: 30 - i gu zəvìjeme vəf sədʌ̀t f kujètu gu kvàsim
Malevo/Asg 2: 44 - kuìtu jàz gi rəbòteh dɤ̀rveni centrəfùgi slàgəme f centrəfùgətə ml’àkutu
Malevo/Asg 3: 47 - i i i d’ètenu e f rəkète f rəkìse i kətu ìdeš tàm
Malevo/Asg 3: 47 - i i i d’ètenu e f rəkète f rəkìse i kətu ìdeš tàm
Malevo/Asg 1: 47 - i sə səbìrət kuìt sə utìšli f čʌ̀rkvə čùkət sə
Malevo/Asg 2: 62 - sìčku gu udvìjeme səbìrəme žìtutu f čuvàli pl’əvʌ̀tə səs slàmətə gi slàgəme
Malevo/Asg 1: 64 - nə pərəl’ʌ̀tə i f ədnʌ̀ kùpə sme jàli vìkəme gu giv’èč
Pavelsko 2: 4 - i də puisc’ìne màlku i š’e gu slòž’im f ədnɤ̀ t’èndžurə li
Pavelsko 2: 39 - l’è l’ʌ̀štətə jə s’àvəme s’à fəf màrt f əpr’ìl i kətu stàne
Pavelsko 4: 73 - i dukàrvəme f pl’èvn’ətə i hrànime dubìtəkə
Pavelsko 4: 79 - hà nìe jə səbìrəme f č’ùvàli òti e sìtənkə dà
Petŭrnica: 13 - i tùrne f ədnɤ̀ čàša vudɤ̀ i gl’èda po tàa stàru tә̥kòvu
Petŭrnica: 16 - trì pɤti f čàšə̥tə i vìka prez mlàdi godìni si bì: pastìr
Petŭrnica: 21 - f ednɤ̀ mazɤ̀ da:bòkḁ i tìa blɛ̀at i tì kɤ̀ kazà
Stančov Han 1: 20 - f krɤst’èc ìmә mìnә
Stojkite 2: 15 - tugàva tùr’a kragɔ̀n i z’ɔ̀ma tuč’ìl’kana tə f ednà kùpa ràzbərkam
Sŭrnica 4: 3 - kakvò ìmaše f ednà
Sŭrnica 4: 5 - kə kakvà bè kakvò ìmaše f ednà kɤ̀šta
Sŭrnica 4: 24 - a kòlko kɤ̀šti ìmaše f ednà kɤ̀šta
Sŭrnica 4: 29 - f sɤ̀štətə stàə
Sŭrnica 4: 35 - kl’etɤ̀ f klič’ònətə
Sŭrnica 2: 42 - idìn č’uvàl də vrì f kəzànə s’ərɤ̀tə də izlez’è
Sŭrnica 2: 45 - sl’èt tvà jə fɤ̀rl’əš’ f stud’ènutu kurìtu pà
Sŭrnica 2: 49 - sl’ət tvà slàgəš’ pàg drùgu rùnu ud ufcɤ̀ f kəzànə
Sŭrnica 2: 51 - idnìč’ku pu idnìč’ku š’ə gi prikàrəš’ v gur’ɤ̀štətə vòdə f kəzànə
Sŭrnica 2: 52 - i sl’ət tvà v’èč’ə f stud’ènətə vòdə š’ə gi pir’èš’
Sŭrnica 4: 54 - ə f udž’àkə vɤ̀tre zəkàč’iš’ ìmə idnòvrɛ̀meš’en kəndžìl ž’il’ɛ̀zən
Sŭrnica 4: 56 - də vìdiš’ tvà tàm f tɤ̀vnutu n’èmə làmbə s kvò də sv’ɛ̀tiš’
Sŭrnica 4: 60 - pə f kumìnə də dud’è sə svərì dud’è sə nəpràvi jɛ̀d’en’ètu
Sŭrnica 2: 83 - màlku f sìvu təkɤ̀f e cvetɤ̀
Trjavna: 102 - məìčkə f ednɤ̀ t’èndžərə gu slàgəmi
Vasiljovo 1: 12 - i f càrigràt še vl’è̝zem
Vŭrbina 3: 18 - za kvò glèdaxte kòtki ednò vrème f kɤ̀štite
Vŭrbina 1: 25 - i tàm gi gl’èdəhme f kulìbənə
Vŭrbina 1: 29 - èj tùkə kinàt si iskàrəhm’ə f kulìbənə i ku zəkòl’əš’
Vŭrbina 3: 67 - f səndɤ̀ci gu utnes’è̝me rəsàdəme səs ədnì pə š’ilà dikilìč’e
Vŭrbina 4: 75 - sàmu edìn pɤ̀t sə f nàštu ràdəhə jàəncite
Belica 3: 24 - tovà što sè tečè ot kṛ̀pata vèče sìreneto si ostàja f cedìlničeto
Belica 3: 28 - šte sìpeš vɤf kazàn li e f kotèl li e
Belica 2: 60 - sùšime go kàčvame go f čuvàle s kolà
Belica 3: 78 - da nèma vòda pòsoli si go tùri si go f
Belica 3: 93 - a sìrenèto go narèžeš na filìjčeta natùraž go f kačèto
Belica 2: 112 - i vɤf kòšče tàm sɤbìra se tùra se f čuvàle
Belica 2: 126 - emi sedì si f čuvàle turìle sme dɤskɤ̀ na do stenɤ̀tɤ
Belica 2: 127 - vɤ̀tre fkɤ̀šti sedì si f čuvàla vɤf noštuvìte si òtsea
Belica 2: 144 - na dɤ̀ski za u f mesàle vɤf kɤ̀rpi
Belica 2: 184 - f pòdnicata za dvà trì dèna pa pàk pèča
Oborište 1: 34 - f tìja takòva pr’àsno a ìnače
Oborište 2: 35 - ə kòj nè e sàmo icètu im tùrnə f kòšnika
Oborište 1: 36 - mi t’à mòže i vɤf fùrn’ata ama kato segà f pèčkite
Oborište 2: 85 - ìde segà f polèto
Oborište 2: 96 - pràvea vàjdudùlki ima f sèl
Oborište 1: 114 - f kalɤ̀pe
Oborište 2: 127 - ako ìma čètiri momìčenca f ednà kɤ̀šta poslèdnoto
Oborište 2: 136 - pravìle sme go f čitàlišteto nìe tòo običàj predì segà nèma
Oborište 2: 142 - štòto go n’àma f c’àla bɤlgàrija
Oborište 1: 158 - sa narèže i tùr’a se f kačètata sòli go
Oborište 1: 159 - f tenekìi f kačètḁ
Oborište 1: 159 - f tenekìi f kačètḁ
Sveta Petka 1: 12 - f jakorùda vèlingràt ìmә
Sveta Petka 3: 93 - čìsti veterè plevàtə žìtoto ustàva vɤf kam f kùfkətə
Sveta Petka 1: 126 - e dà vìka vɤ̀tre šo ìmə f nəbɤ̀rdilàta
Sveta Petka 1: 148 - emi vɤ̀lnenu rəbòtim f razbòe
Sveta Petka 1: 160 - tə də e imàlu f gulɛ̀mi vɤ̀lni əmi tò zbìrə
Gigen 2: 6 - lègne i f pulɤ̀ta prikàzvat si t’à si predè tòj
Gigen 2: 8 - f pulɤ̀ta na momàta
Gorna Krušica 1: 73 - f nòvata kɤ̀šta
Tihomir 3: 9 - f kinà gu tùr’əš tovà
Tihomir 2: 11 - am’èsime go agà go vaskᵚɨ̀sne takà go klad’ème f tavɔ̀ta as pònicɔ
Tihomir 3: 11 - f kinà tùr’əš žìtutu
Tihomir 3: 12 - žìtut f kapàn’ḁ vəf takòvə jɛ̀sla ìma napràvena čumènt tàm go slòžiš
Tihomir 2: 37 - tò n’è f p’èčka tò f pònica
Tihomir 2: 37 - tò n’è f p’èčka tò f pònica
Tihomir 2: 44 - klad’ème pònicətə pahlùpme f tavɔ̀ l’èbat’e i azàm go s’ètne
Tihomir 2: 81 - č’e l’è f kɑ̀šnica demèk at t’ɛ̀sta zabɔ̀rkaš
Tihomir 2: 93 - azàm em e m’èleme f rašnìcɤ
Tihomir 2: 211 - kɤdè go nòsexte fkɤ̀šti f kakò
Tihomir 2: 212 - f sakùl’:e f sakùl’:e nòsime go dvà trì p’èt sakùl’a
Tihomir 2: 212 - f sakùl’:e f sakùl’:e nòsime go dvà trì p’èt sakùl’a
Nasalevci 1: 146 - tɤ̀j i nèšto slàgaha li m i f kakvò go zavìvaxte detèto
Iskrica 2: 10 - n’è kətu f t’èkezesètu ə minàvə tàm kumìsijətə
Tǔrnjane 2: 40 - a tùka stàrite xòra kək kək f kakvì drèxi vabèni sa nosìli
Breste 1: 5 - mɤ̀nenko prosenìčence takòa i tùra f torbɤ̀ta i kolàta
Breste 1: 72 - ot tùk i f sredɤ̀ta i nadùpčeno ot tùka i ot tùka

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut