gu

Case: 
acc
Gender: 
n
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where gu appears

Kolju Marinovo 1: 14 - jemi brəšnòtu si gu zèmim vèči nìj mòm si m’èsim
Kolju Marinovo 2: 18 - d’ètu gu nəmùšiš tùkə nə tìjə prɤ̀sčetə
Kolju Marinovo 4: 18 - zəštòtu nìj kətu gu nəpràvim tvà pɤ̀rvo
Kolju Marinovo 2: 22 - pribirèš udrèžiš gu pribirèš udrèžiš gu
Kolju Marinovo 2: 22 - pribirèš udrèžiš gu pribirèš udrèžiš gu
Kolju Marinovo 1: 24 - nəli gu znàiš kvò je
Kolju Marinovo 3: 41 - tèj sə gu
Kolju Marinovo 1: 50 - əmi stàviš gu f inɤ̀ pənìčka
Kolju Marinovo 2: 68 - ud žìtu̥tu̥ si d’ètu i gu vɤ̀rdzuvət nə snòpi
Kolju Marinovo 2: 73 - pɤ̀k vičartɤ̀ gu udvèjš
Kolju Marinovo 2: 75 - məšìni gu udvèjš
Kolju Marinovo 2: 77 - za kvò raspìtvat t’è sigà šə gu vìd’ət kvò je mà
Golica 4: 9 - ama ɑ̀s ni ni gù znɑ̀m s'ɛ̀jə̟t li
Golica 3: 69 - tùj segà dèt gu prikàzvə zapìsuva li se
Golica 3: 146 - zapòwn'uw gu ga
Kozičino 1: 4 - mòži u gradɛ̀ də gu j n’èmalu tùj n’ɛ̀štu
Kozičino 1: 34 - hɑjà ut kùp’eno plàtnu pək tugàs gu təč’ɛ̀hme tùj plàtno
Kozičino 1: 82 - d’èt tə u uhɑ̀p’e stà č’èš’iž gu stàni inɛ̀ bùcə izl’ɛ̀z’e kumɑ̀r’i
Kozičino 1: 126 - i s’ètn’e i nìj gàt pòčnəhmi tùj i nìj gu prəkɑ̀rəhmi
Kozičino 1: 127 - i nìj gu vɛ̀rš’ehmi səgà v’èč’e nə nàštȅ gudìn’i nàštȅ d’əcà
Izgrev/Vm 2: 3 - znàč'i pòčvəmi udv'ɛ̀jəmi gu əmə murenìn č'àkəme̟ də dùhni
Izgrev/Vm 2: 6 - i tɛ̀j gu pràime
Žitnica 3: 2 - d’èk dukətu svɤ̀ršim nɨ̀vəta də gu səberè̟me rəkòjkite də vɤ̀ržem snòpete
Žitnica 3: 10 - trìjset kilugràmə rɤ̀š mi dudàdi n’àmə nè̝mə utkədè də gu zè̝mə
Žitnica 1: 10 - samɨ̀čkə vɨ̀kə də gu berɤ̀ pək ə bəštà mi bèše čubàn
Srebŭrna 1: 11 - tvà e jurdèčki pàtici̥ kàktu gu pìšət u knìgətə
Srebŭrna 2: 92 - às è às n’è às ə gu nəpràəm gu nòs’ә̟
Srebŭrna 2: 92 - às è às n’è às ə gu nəpràəm gu nòs’ә̟
Srebŭrna 2: 95 - u grədɤ̀ dàəmi purɤ̀čkə əmə plàštəm gu
Srebŭrna 1: 110 - i prem’àtwəš prem’àtət prem’àtvəd gu i katu dòdət zàs’əfkitȅ
Srebŭrna 2: 123 - ə vɤ̀n tuj dètu šə gu təč’èm tùj kròsnu kupùvəm’ì kòi pr’èžbata
Srebŭrna 2: 128 - də ti tr’àvə t’èbe zə inɤ̀ stàjə i gu snuv’èm mu kàzvəmi
Srebŭrna 2: 132 - i tès trɤ̀stuw’e tɤ̀j stàwət jà tùkətɤ̀jk’i i ud n’ègu gu udbìrəmi
Srebŭrna 2: 133 - i s’ètn’e t’ès trɤ̀stuje gu uprəwl’àət nədòlo
Srebŭrna 2: 135 - às səs inì urtincà gu nəvìvəmi nə tùj kròsnu
Srebŭrna 2: 137 - i tò ìdi ìdi sìčkutu du tùkə i tugàz gu gùždəmi
Srebŭrna 2: 141 - dukɤ̀t gu kàžə pàk tùkə nə krɤ̀stu t’i dètu i kròsnutu
Srebŭrna 2: 143 - ud n’ègu gu uprəwl’àəš nə tɤ̀s strənɤ̀ ìmə inì klèčki
Srebŭrna 2: 144 - tès klèčki upənɤ̀vət kət gu prətəč’èš tùj n’èštu pòčvəš drùgu
Srebŭrna 2: 145 - i či ìmə i čumbàr’ mu kàzvəmi čumbàr’ i tɤ̀j gu slàgəš
Srebŭrna 2: 173 - ut stàr’:tȅ tùj n’èštu gu pràeə pək às sià ìməm inɤ̀ rəgòskə
Garvan 1: 20 - tò gu dàvəš nə màjstur' nə təkvìsə š'ivàč'i̥
Garvan 1: 133 - nè nè rəzkəžì gu tvà e interèsnu
Babjak 1: 3 - i se nə nə utsɛ̀jə gu tàm utsɛ̀ja gu i
Babjak 1: 3 - i se nə nə utsɛ̀jə gu tàm utsɛ̀ja gu i
Babjak 1: 4 - i gu pòrəstègl’i nədzà nə təkà nə təkà ustàə
Babjak 3: 8 - pu pu mesnostà udvɤnkə pu pulètu i gu pràva: nə č'itki̥
Babjak 3: 9 - pràvejà gu f č'ùp sìčkite̥ mòmi puudɛ̀lno f
Babjak 1: 9 - i k'e gu rəzbrɤ̀kə i k'e gu zəmɛ̀si ùbəvè
Babjak 1: 9 - i k'e gu rəzbrɤ̀kə i k'e gu zəmɛ̀si ùbəvè
Babjak 2: 9 - vrɤšème cèlijɤ dèn uvrɤšème gu udlɤ̀čime
Babjak 1: 10 - i k'e gu prigòtvi i tò k'e presedì tə də se
Babjak 2: 10 - slàmətə nəstrənì žìttò gu zberème nə ednà kupà
Babjak 2: 11 - vɛ̀emè gu pòsle s lupàtə i se udvɛ̀və žìtutu
Babjak 2: 13 - bɛ̀ga dùvə vɛ̀terɤ vəf.stranì i təkà gu udvɛ̀eme
Babjak 1: 14 - də gu nəmɛ̀šə də gu nəpràve nə
Babjak 1: 14 - də gu nəmɛ̀šə də gu nəpràve nə
Babjak 2: 14 - uvrɤšème gu udvɛ̀eme nətùrəme f čuvàlite
Babjak 2: 15 - pòsle mèleme nə vrèmetò gu jədɛ̀hme zə hlɛ̀p
Babjak 2: 16 - ə segà gu dàvəme nə stòkətə zə jermà
Babjak 2: 23 - s kunè punèže kunète tìčət i gu tròšət pò l'èsnu e
Babjak 2: 29 - vɤrvɤ̀t bàvnu tè gu kòlkutu mòže də gu čùpət čùpəd gu
Babjak 2: 29 - vɤrvɤ̀t bàvnu tè gu kòlkutu mòže də gu čùpət čùpəd gu
Babjak 2: 29 - vɤrvɤ̀t bàvnu tè gu kòlkutu mòže də gu čùpət čùpəd gu
Dolno Draglište 1: 22 - i bàba ìmə bàbə tàm kud nè̝gu uràsi gu s pè̝pel'
Dolno Draglište 1: 24 - nəkədè gu pùvə i gu puvìeme i pòsle gu izmìeme
Dolno Draglište 1: 24 - nəkədè gu pùvə i gu puvìeme i pòsle gu izmìeme
Dolno Draglište 1: 24 - nəkədè gu pùvə i gu puvìeme i pòsle gu izmìeme
Dolno Draglište 1: 25 - futrinà gu izmìem i gu puvìvəme sus č'èrgi gò sme puvivàli [laughter]
Dolno Draglište 1: 25 - futrinà gu izmìem i gu puvìvəme sus č'èrgi gò sme puvivàli [laughter]
Dolno Draglište 3: 39 - è kàk gu puznàvəš əmi lè gu ubɤ̀rneme
Dolno Draglište 3: 39 - è kàk gu puznàvəš əmi lè gu ubɤ̀rneme
Dolno Draglište 3: 41 - pòsle gu ubɤ̀rneme slòžime urìzə
Bansko: 36 - kàktu gu pulìvaš i sa nadùvaa parčèncə̥tə̥
Bansko: 51 - i gu nàvia nàvià gu təkà na na rulò
Markovo: 169 - i gu zənesɤ̀t
Malevo/Xsk 2: 45 - sɨ̀čku də gu də znàiš də pràiš
Malevo/Xsk 1: 77 - stàrutu m ìme b’èš’ə tik’è̝k’u: ə pək sl’ət tvà màl’evu gu preimənùvəhə
Malevo/Xsk 1: 80 - əmə jà gu zəpòmn’əh màl’evu jà i dàže ìməm’ə
Malevo/Xsk 1: 99 - sɨ̀čku gu fn’èsəhme f t’èk’ees’è i pumàcte dòjdəhə i
Malevo/Xsk 1: 119 - žɨ̀t:u nə esentɤ̀ gu s’àvəme prez l’àtutu gu pribɨ̀rəme
Malevo/Xsk 1: 119 - žɨ̀t:u nə esentɤ̀ gu s’àvəme prez l’àtutu gu pribɨ̀rəme
Malevo/Xsk 1: 175 - tur’èd gu pul’ɨ̀vəd gu i kugàd dòjde zə pribɨ̀rəne
Malevo/Xsk 1: 175 - tur’èd gu pul’ɨ̀vəd gu i kugàd dòjde zə pribɨ̀rəne
Malevo/Xsk 1: 176 - kugàtu uzrè̝e hùbəvu tə gu pribɨ̀rəme i təkà
Malevo/Xsk 1: 247 - nəpɤ̀l’n'ət gu f həmbàre i ut ə izvàdət ut g’òzə žɨtòt
Malevo/Xsk 1: 248 - pɤ̀l’n’ət gu vəf čuvàl’e i s kərùcətə nə udèncətə
Malevo/Xsk 1: 255 - slàgət vɤ̀tre žytòt i sl’ət tvà səs krɨ̀nətə gu izvàdət nəgòre
Malevo/Xsk 1: 270 - ne sɤ̀ gu vìdel’i əmə b’è̝še stràšnə rà
Malevo/Xsk 1: 274 - kogà tr’àbva da gu izdoìš ml’àkutu
Malevo/Xsk 1: 275 - ml’àktu s’àkə sùtrɨn duìš i s’àka v’è̝č’er səbɨ̀rəž gu
Malevo/Xsk 1: 277 - sɨ̀pvəž gu u burɨ̀lutu sɨ̀pvəš i vudà i pòčnež də bɤ̀rkəš
Eremija 2: 10 - nèkoe siràče napràvime gu vàjdudùlka
Mogilica 2: 7 - kənà də ti gu kàzvəm
Mogilica 5: 9 - kàk še gu kàže i tòj e meždu tìja glàdnite
Mogilica 2: 14 - še gu zdrub'ɔ̀t nəjɔ̀dru təkà nəjɔ̀dru gu sip'òt
Mogilica 2: 14 - še gu zdrub'ɔ̀t nəjɔ̀dru təkà nəjɔ̀dru gu sip'òt
Mogilica 2: 15 - če gu presɛ̀vət s màlku vudìč'kə təkà š'e gu pritìkət
Mogilica 2: 15 - če gu presɛ̀vət s màlku vudìč'kə təkà š'e gu pritìkət
Mogilica 2: 16 - pu màlku š'e gu issìpət v gulɛ̀m səhàn
Mogilica 1: 35 - kəkòt ti trɛ̀və zə kəkòtu gu mìsliš'
Mogilica 1: 49 - màlku pò pəràtkəu pə əgà zə hàli̥šte gu iskàvəme prepisàci
Drabišna 2: 170 - də gu vìdi kòj hi met'è kòj hi čìsti t'à ìkələ
Godeševo 2: 2 - kəkò i šə šə sə rudɤ̀j de d'àtetu še gu ukòpiš
Godeševo 2: 3 - šə gu zəvɤ̀jš səs ədnɤ̀j pərcàlevi pl'àni tugà nemàše pl'àni
Godeševo 2: 4 - tugà b'àə pərcàl'e šə gu zəvɤ̀jš i càl dè̝n d'àtetu
Godeševo 2: 5 - təkà sedɤ̀j fəf pərcàl'ete n'è̝mə kòj də gu putsušɤ̀j ud ràbutə
Godeševo 4: 6 - gu fpr'àgəš i pòčvəš də kàrəš nə ərmàn'e də gu vəršèš
Godeševo 4: 6 - gu fpr'àgəš i pòčvəš də kàrəš nə ərmàn'e də gu vəršèš
Godeševo 4: 8 - fəf pl'àvn'ətə də gu kàžem slet tùj səbìrəš žìtutu nə kùpu
Godeševo 4: 9 - udv'àvəš gu i pòčvəš veče kòlkutò e gu prenàs'əš
Godeševo 4: 9 - udv'àvəš gu i pòčvəš veče kòlkutò e gu prenàs'əš
Godeševo 4: 10 - i gu slàgəš f əmbàrə i tvà e drùgu kvò
Godeševo 3: 11 - səberè̝m gu nə kɤ̀wp i z'èmeme lupàti̥te fəf rəkɤ̀jte
Godeševo 4: 12 - gu fpr'àgəš i gu fpr'ògəš sè si e ednò
Godeševo 4: 12 - gu fpr'àgəš i gu fpr'ògəš sè si e ednò
Godeševo 4: 14 - n'àki təkà əmə n'àkuj gu pək kàzvə še gu fpr'àgə
Godeševo 4: 14 - n'àki təkà əmə n'àkuj gu pək kàzvə še gu fpr'àgə
Godeševo 4: 15 - mə pučtì še gu fpr'àgəš kàzvət
Kovačevo 1: 113 - sètne upəšàlkə gu kàzvəə unuvà
Kovačevo 1: 127 - pòmnim èee tvà gu pòmn’əm jà
Kovačevo 1: 186 - kət nèmə kòj də mì gu čùvə
Kovačevo 1: 189 - tròpkəj tàm i dèt’tu nə gərbɤ̀ nə kòj k’i gu ustàiš
Kovačevo 1: 191 - [laughter] kətu gu tròskəš i
Kovačevo 1: 194 - è štò də gu pràiš
Kovačevo 1: 197 - nèəm ni svèkərvə izmr’àə vrèt àmi zàdenì gu
Kovačevo 1: 198 - i k’i zəspì òtkərəj gu dumà k’i ližì əku əku stàni
Kovačevo 1: 204 - zàreži gu nə dumà nèku gu čùvə jàs k’e dòə nə pòrtətə
Kovačevo 1: 204 - zàreži gu nə dumà nèku gu čùvə jàs k’e dòə nə pòrtətə
Kralevo 2: 117 - vɨ̀nutu əv bɤ̀čvi istòkuvəš si gu pò màl’k’i
Kralevo 2: 136 - krànčeto kàk gu kàzvate
Kruševo 2: 16 - blàguvicə utìdəh pri n'èjə i t'à gu pubàrə e tùk f prègətìnkətə
Kruševo 2: 18 - pubàrə gu i dùmə nə m'ène əsib'è m'en mə zuvɤ̀t əsib'èjkə
Kruševo 2: 22 - š'ə gu rəstrìvəš i šə gu vɤ̀rzuvàš'
Kruševo 2: 22 - š'ə gu rəstrìvəš i šə gu vɤ̀rzuvàš'
Kruševo 2: 29 - nə kinìgətə stòpl'ə gi màlku tùr'əm mu gu tàm
Kruševo 2: 34 - mi kàk ə pres p'èt vèč'erə tuvà gu pràeh redòvnu
Kruševo 2: 42 - tə sì gu izl'ekùvəh jà si t'à mi putkàzə ž'enìčkətə stàrətə
Kruševo 2: 43 - ə jà si gu pubàrəf jà si gu l'ekùvəf
Kruševo 2: 43 - ə jà si gu pubàrəf jà si gu l'ekùvəf
Kruševo 2: 44 - i si gu izl'ekùvəf i i seà š'ùker
Kruševo 3: 53 - š’e gu nàvərt’ə vert’ènutu i š’e a nàpraa
Kruševo 1: 62 - də pràv’ə kràmulə nèkvi ž’èni ìmə ud nèjə gu zème
Kruševo 1: 63 - nə nàə gu dəjà [unintelligible]
Kruševo 3: 85 - ut kàmen nədɤ̀rpuvàme kàmenìč’evu i si gu izvàrim izvàrimè i
Leštak 1: 23 - dà əmə tì pòmniš li mə às də t gu kàžə jɛ
Leštak 2: 29 - gàtu uzrèe še nərastè i uzrèe še gu žɤ̀ne prolètetu
Leštak 2: 31 - kəkò də gu pràiš
Leštak 2: 35 - rʌ̀ž žɤ̀neš i gl’èdəš də də gu užɤ̀neš də stàne
Leštak 2: 44 - e tɤ̀j fàtəš e tvà nìvətə i svà gu rèžeš səs sɤ̀rpəs
Leštak 3: 57 - i gu utɤ̀pč’ət umàčkəd gu i sə pribìrə f pl’evn’ətə
Leštak 3: 57 - i gu utɤ̀pč’ət umàčkəd gu i sə pribìrə f pl’evn’ətə
Leštak 1: 58 - tə gu zəkòliš prudədèš kužʌ̀nə i mesònu ustàvə bes pərì
Leštak 2: 62 - n’e drə dəržì gu edìn srèd’et’e udv’àvə mùletu i vəršè gu
Leštak 2: 62 - n’e drə dəržì gu edìn srèd’et’e udv’àvə mùletu i vəršè gu
Leštak 3: 64 - udvɛ̀jəd gu təkà nə veterɤ̀ də bɤ̀de č’ìstu̥
Leštak 3: 70 - i gu vdìgə təkà nə nə nəjlòn nə č’ùl
Leštak 3: 72 - nə n’ɛ̀štu vdìgə gu i nə veterɤ̀ se utsɛ̀jvə plevɤ̀tə bɛ̀gə
Leštak 3: 73 - ustàvə č’ìstu žitòtu səbìrət si gu f vəf č’uvàl’e f əmbàre
Leštak 2: 83 - nə kədè gu dəržìš kòj kinà kədènu ìmə n’àkəf kujədžɛ̀k
Leštak 3: 99 - dà i d’ètu ìmə sùšk’e əf rəš’ètutu gu zəvɤ̀rtə təkà
Leštak 3: 100 - ženìte gu vərtɤ̀t i sùšk’etu ustàvə vdìgə sə gòre
Leštak 3: 104 - tɛ̀ gu pribìrət s rəcète i gu fʌ̀rlət
Leštak 3: 104 - tɛ̀ gu pribìrət s rəcète i gu fʌ̀rlət
Leštak 3: 133 - e tàm mòe də də vərhʌ̀t i vɤ̀rli sə puubrìšəd gu
Leštak 3: 181 - rèže gu
Leštak 3: 182 - rèže gu tò e òstru nəzɤ̀benku rèže təkà nèkulku pɤ̀te
Leštak 3: 183 - rəkòjki gu kàzvət tùr’ə gu nə snòpə drùk ìmə pàk
Leštak 3: 183 - rəkòjki gu kàzvət tùr’ə gu nə snòpə drùk ìmə pàk
Leštak 3: 184 - ta gu səbìrə gu vɤ̀rzvə təkà nə snòpje i zəminàvə zə hərmànə
Leštak 3: 184 - ta gu səbìrə gu vɤ̀rzvə təkà nə snòpje i zəminàvə zə hərmànə
Leštak 3: 205 - ìmə d’ètu càrevicə mèl’ət ə nəč’ùpvə gu zərnòtu nə
Leštak 3: 208 - tràhənə gu kàzvət
Leštak 3: 210 - nə s’ìtno gu nəmèl’e i gu vər’ʌ̀t səs màlku bòp
Leštak 3: 210 - nə s’ìtno gu nəmèl’e i gu vər’ʌ̀t səs màlku bòp
Leštak 3: 237 - è vìš tì kàg gu znàeš [laughter]
Leštak 3: 241 - zəbràil gu səm tuvà udàvnə ràbutə bè
Leštak 3: 254 - è gu s’à kɤ̀k e tùkə ìmə tovà ednòto kɤ̀k se kàzva
Leštak 3: 400 - nə kràjə də ubrɤ̀štə gu drùsne màlku ta se
Šumnatica 2: 13 - òlioto bèše usemnàese l’èvə nəprài gu trìese i pèt l’èvə
Šumnatica 2: 28 - a lìnijətə germàncite gu nəpràihə dà germàncite germàncite
Šumnatica 1: 35 - kàktu gu rəspràjət znàči kàktu rəspràjət či svetàt bìlu kətu tòpka
Šumnatica 3: 66 - n’àkvə tel’è gu zəkòlite nìe gi pràime v burkàni əv
Šumnatica 3: 82 - uləšìkə še izbɤ̀rkəš ml’àkutu še gu sìpeš fəf hàrkmətə
Šumnatica 3: 160 - drɛ̀ətə mòž də gu zəkɤ̀rpime
Šumnatica 3: 161 - drɛhàtə zàkərpi gu i vɤ̀ri si gl’àdəj ràbutətə
Šumnatica 3: 177 - t’èletu nədrubìme gu f kəzànə kəvərmà gu nəpràime
Šumnatica 3: 177 - t’èletu nədrubìme gu f kəzànə kəvərmà gu nəpràime
Šumnatica 3: 178 - nə drèbnu gu nədrubìme
Šumnatica 3: 180 - č’e svərìme gu tugàvəkə č’e gu istrɤ̀sime f təvìt’i i
Šumnatica 3: 180 - č’e svərìme gu tugàvəkə č’e gu istrɤ̀sime f təvìt’i i
Šumnatica 3: 181 - ə burkàne gu nəsìpvəme i c’àlətə zìmə tuvà gòtvime
Šumnatica 3: 184 - pìtə pək kəvərmà gu nəprài
Šumnatica 3: 188 - è təkà nə ednà pìtə gu
Šumnatica 3: 189 - ednà p’ìtə be əf təvàtə gu sìpi evè se zəvɤ̀je tugàvəkən
Šumnatica 3: 196 - i slòžiš gu f n’àkvə kòšnicə tugàvə i
Šumnatica 3: 202 - burkàn’ə cɛ̀lə gudìnə gu dəržì
Šumnatica 3: 204 - kòžətə mòže də gu z pustəkìi də gu slòžiš
Šumnatica 3: 204 - kòžətə mòže də gu z pustəkìi də gu slòžiš
Šumnatica 3: 209 - əm mòžeš də gu ustrìžeš džuràpe də si nəpràiš
Šumnatica 3: 210 - də gu ispre ispred’èš
Šumnatica 3: 216 - č’e zèmeš ə še ustrìžeš ufcàtə še gu izmìeš
Šumnatica 3: 218 - ə z vòdə be še gu izmìeš də iščìstiš vàlnətə
Šumnatica 3: 220 - də gu isperèš
Šumnatica 3: 228 - dà tugàvə še zèmeš əd na dəràk də gu izvlàčiš gà gu izvlàčiš
Šumnatica 3: 228 - dà tugàvə še zèmeš əd na dəràk də gu izvlàčiš gà gu izvlàčiš
Šumnatica 3: 229 - še gu isprè ispred’èš ut tùkə še gu pirpred’èš še gu təkà
Šumnatica 3: 229 - še gu isprè ispred’èš ut tùkə še gu pirpred’èš še gu təkà
Šumnatica 3: 229 - še gu isprè ispred’èš ut tùkə še gu pirpred’èš še gu təkà
Šumnatica 3: 237 - kənàtu ìskəš še gu pràiš
Skrŭt 1: 20 - vìka ki gu izbàn’aš ki gu zàspiš ki gu naràniš
Skrŭt 1: 20 - vìka ki gu izbàn’aš ki gu zàspiš ki gu naràniš
Skrŭt 1: 41 - provalìl gu istèčva mu mòzəku umìra detèto òn pomislìl če
Skrŭt 3: 52 - əm mòr o dèt gu tèrat po gradištàta kupùvad gu papùda
Skrŭt 3: 52 - əm mòr o dèt gu tèrat po gradištàta kupùvad gu papùda
Skrŭt 1: 55 - də da navàl’a ògino isturìx gu vìka ot bùtimata
Skrŭt 3: 59 - tvà gu ìma tùka f makedònija sàmo tùka gòre.dòlu
Skrŭt 1: 63 - xɤ̀ às gu znàm
Stalevo 3: 5 - i kəd gu nəl’ɛ̀jət ə nàeš čud’èsnu sɨ̀ren’e stànvəše
Stalevo 1: 10 - drùg d’è̝n’ drùgətə nìj b’è̝hme tri jètərvi i i zə gu
Stalevo 1: 11 - zə gu ispr’əd’è̝me i pàk s’è̝tnijə d’è̝n’ pàk vlàč’im pàk pr’edè̝m
Stalevo 2: 57 - kət isʌ̀hneši pàk kətu ušàv žə gu svərìš
Stalevo 2: 59 - əhə̀ žə gu svərɨ̀š i slɨ̀vi slìvi d’èt ìməme təkà ədnò vr’ème
Stalevo 1: 66 - gà gu təč’èš tùriš rudàn’e nəsùč’eš məsùr’etu
Stalevo 1: 69 - zə gu smutàeš nə mut’v’ìlkata i zə gu nəkvàsiš səs udà
Stalevo 1: 69 - zə gu smutàeš nə mut’v’ìlkata i zə gu nəkvàsiš səs udà
Stalevo 1: 70 - kətu gu sùč’iš s’è̝tn’e nəỳəš ne sʌ̀ gʌ̀rč’i
Stalevo 1: 74 - səbìrəj gu gà z’èmeš də tkàeš tùrej
Stalevo 1: 77 - nə məsùre də gu nəỳəš i snuwàlkə ìməš zə fʌrl’əš priz ustàtə
Stalevo 1: 100 - a s’è̝tne ìmə krusnà zànnu kròsnu d’èt zə gu snuv’èš’
Stalevo 1: 102 - səm prisnuvàlə də snuv’è̝š č’e zə gu nəvìeš nə kròsnu pàk
Stalevo 1: 108 - kəd gu usnuv’èš z’èmeš krusnòtu
Huhla 3: 8 - ə ìməhme tòj b'àše kət ə təkɤ̀u gu kàzvəhne mɤ̀šku
Huhla 2: 11 - kòj gu dukàrə tvà bè tì li gu dukàrə
Huhla 2: 11 - kòj gu dukàrə tvà bè tì li gu dukàrə
Huhla 2: 12 - jà li gu dukàrə drùk li gu dukàrə dəržàvətə
Huhla 2: 12 - jà li gu dukàrə drùk li gu dukàrə dəržàvətə
Huhla 1: 49 - nìe sni pò zdrài tr'àbvə də znàete èj tvà m'èz d'ed gu jd'ète
Huhla 2: 93 - də gu nəpredène mɤ̀ninkə əku e vritènutu màlku
Huhla 2: 94 - də vìj sə kàrə tə òt mari̥ si gu ustàjlə
Huhla 2: 96 - če gu
Huhla 2: 106 - əm sigà sìčku kùpi nà è gu kò še mu e
Vŭglarovo 1: 24 - i vɤ̀tre gu udà tùr’əme
Vŭglarovo 1: 36 - i vè̝k’e tàə znòj t’è̝knə asəkà izm’èsih gu ta up’èkəhme
Vŭglarovo 2: 43 - če vejàlkə ìmə či gu vejè
Vŭglarovo 2: 76 - i nəs’àdəme tvà žɨ̀tu təkà e təkà gu nəs’àdəme
Vŭglarovo 2: 87 - tr’àbvə də e d’ỳznu če zə gu tərkàl’əš
Vŭglarovo 2: 90 - udà žə gu nəprɤ̀skəš či slàmə
Vŭglarovo 2: 92 - či gu tərkàl’əš
Vŭglarovo 2: 145 - i s’ pòsle òšte enɤ̀s sàm zərnòt privèeme i gu sɨ̀pvəme tugàvə
Bangejci 1: 30 - mumìčitu im b'èši pri t'àx t'è gu z’èə sigà
Bangejci 2: 36 - əmə às ni sɤ̀m slàgələ às si gu pridɤ̀ tɤ̀j
Bangejci 1: 65 - tikizis’è nàj nəpr'èd gu nəpràviə pudìr'e dezes'è
Brŭšljan 4: 1 - det'ètu kət sə rudì pòčvəme də gu puwɨ̀vəme
Brŭšljan 4: 2 - də gu zəwɨ̀vəme də gu zəwɨ̀vəme də rəst'è zəvìtu s plenì
Brŭšljan 4: 2 - də gu zəwɨ̀vəme də gu zəwɨ̀vəme də rəst'è zəvìtu s plenì
Brŭšljan 4: 9 - əmi dnèskə trì pɤ̀ti tr'àbvə də gu rəzvìje štòtu sə pupikàvə
Brŭšljan 4: 11 - mɤ̀ninku be l'ehùdl'e gu vìkəmi nìe l'ehùdl'e
Brŭšljan 3: 15 - št'à ž'èneme tìjə dnì kətu už'èneme š'e gu vərš'èm
Brŭšljan 1: 90 - də ròv'ət zəštòtu ìnəč'e n'èməš'e gu tuvà zəjrè
Čokmanovo 1: 13 - s'egà mlàdit'e pɔ̀lnumàlu də gu ustàv'ət decà sme iskùtvəli
Čokmanovo 2: 14 - ž'ɔ̀nehme gu sìč'ku səs sɔ̀rpuve ələ be jɛ̀ce trùdnu
Čokmanovo 2: 15 - sejɛ̀hme fəsùl' l'ɔ̀štə ələ ne stànvəš'e pò izìdəhə gu pìl'etə
Čokmanovo 2: 16 - izìdəhə gu sɔ̀rni ne ustànvəš'e zə nàs l'ɔ̀štə
Čokmanovo 2: 20 - ələ gu nòsim'e nə gərbuv'èse kòjtu n'èmə məgàre nə gərbɔ̀n
Čokmanovo 1: 24 - vɔ̀rhəhm'e səs mùl'etətə ədìn hərmàn izvɔ̀rhəme gu
Čokmanovo 1: 26 - i gu nəvɔ̀ršvəhme i gu zbìrəme i gà v'ɛ̀e v'ɛ̀ter vejɛ̀hme gu
Čokmanovo 1: 26 - i gu nəvɔ̀ršvəhme i gu zbìrəme i gà v'ɛ̀e v'ɛ̀ter vejɛ̀hme gu
Čokmanovo 1: 26 - i gu nəvɔ̀ršvəhme i gu zbìrəme i gà v'ɛ̀e v'ɛ̀ter vejɛ̀hme gu
Čokmanovo 1: 27 - nə veterɔ̀t i gu tvàrehme nə mùletətə i si gu dukàrvəhme
Čokmanovo 1: 27 - nə veterɔ̀t i gu tvàrehme nə mùletətə i si gu dukàrvəhme
Gela 1: 4 - tò pò ùbəvu tò žə gu prumenɤ̀ vìkəm nì čɛ̀kamɤ pò lɔšu
Gela 2: 5 - čètɤrɤ gudᶤìnɤ zəpàs i jɛ̀ səz decà də gu zadɛ̀vež dɛ̀kenu
Gela 2: 11 - nə gərdì tugàva gu dàva na mažɔ̀n də nòsi dɛ̀kenu
Gela 2: 12 - sin če ne možè tò də gu nòsi tò slàbu
Gela 2: 18 - səz gəjtàn i dɛ̀kenu gà gu puvìeš s pòvoi vɔ̀lneni
Gela 2: 19 - gà gu uvìeš òtɤ f plɛ̀ne ta zdì pràfku
Gela 2: 20 - kvòt e pòjasa i gàštite ona nà gu putpìra
Gela 2: 22 - i gu tùr'ət f partàlɤ tàm i decàna si se nakvì hɔ̀
Gela 1: 28 - pək pək ezgà nə dèv'əd gudᶤìnɤ gu slɤ̀g'ɤt namàzanku i
Gela 2: 33 - ut pšenìcana ta imɛ̀ ta gu pràvea zvɛ̀ha go trahàl'nica
Gela 1: 35 - tə gu mɔ̀čət hɔ̀ də jadè tuvà vèke
Gela 2: 36 - əmə be zdràf ə naròda càrevìčnu bràšnu ža svarìš zvɛ̀hme gu kačamàk
Gela 1: 73 - nəlì znàeš šušùl'ki òtɤ gu šušᶤìš [laughter]
Gela 2: 76 - i gà gu pumìsliš vìš če dušlò enakòvu kràjas slèdva tvà
Stikŭl 3: 6 - kugàtu də pərèm č’èrgite tə gu tùrɨm i və kurìtu̥tu kupàtu kurᶤìtu
Stikŭl 4: 26 - èj čùvəš li tì zìməš senòtu də də gu hràniš
Stikŭl 3: 27 - izlɛ̀zuhə rudnìni uttùkə ut širò̝kə.ləkə dèt si gu nìj znàeme
Stikŭl 4: 27 - jà že gu plàt’ə
Stikŭl 4: 28 - tì že gu plàtəš [laughter]
Stikŭl 4: 30 - [laughter] tò žə gu plàtə jɛ̀ nèməm ni kràvə nèməm
Stikŭl 4: 32 - tò žə gu plàtə əm kəkvò
Stikŭl 4: 34 - [laughter] kò̝jtu gu pò̝lzuvə tò̝ žə gu plàta
Stikŭl 2: 34 - tàa godìna nèma štòt fàna sùšata i gu udvèlu
Stikŭl 1: 37 - etùvə vᶤìkə že dòjde fsò etùv vìkə nà že gu gl’ɔ̀dəme
Stikŭl 1: 38 - pu svà pu televᶤìzijətə nəlì ezgà gu
Stikŭl 1: 83 - že tuvàr’ət tə də ìdət nəh pulènu də gu smen’ɔ̀t səs càrevicə
Stikŭl 3: 88 - tà sa fàna i izgurɛ̀ cɛ̀lku i gu pùsnaha i pàdna
Stikŭl 3: 89 - i pàdna mòmč’encètu dukàrahà gu etùka səs səs kulà gu dukàraha
Stikŭl 3: 89 - i pàdna mòmč’encètu dukàrahà gu etùka səs səs kulà gu dukàraha
Stikŭl 3: 90 - màjkata beše etùva n dàduha da gu vìd’ət pak edìn čuvɛ̀k
Stikŭl 3: 91 - ut nàštə imɛ̀še imɛ̀ edìn čuvɛ̀k ud nàšɤte ta utìd tə gu vìd’e
Stikŭl 3: 103 - nè vìd’enku sìj màjkata si gu i baštàta sì gu utkàraha
Stikŭl 3: 103 - nè vìd’enku sìj màjkata si gu i baštàta sì gu utkàraha
Stikŭl 3: 105 - kàk da vɨ kàža ne mòga da vɨ gu kàža
Stikŭl 1: 107 - tə vìkə zgà i brəšnò̝nu bəlò pu rəspredɛ̀l’əne dn’èske že gu dədɔ̀t
Stikŭl 1: 108 - nə ədnò s’è̝lu zə fùrna ùtre že gu dədɔ̀t zə drùgu s’è̝lu
Stikŭl 3: 113 - jɛ̀ gu ìmam atùka na adnɔ̀ knìga vɤsòku vrɤ̀x
Stikŭl 3: 115 - adnɔ̀ knìga da gu vɨ da vɨ̀ gu kàža
Stikŭl 3: 115 - adnɔ̀ knìga da gu vɨ da vɨ̀ gu kàža
Stikŭl 3: 116 - pesnupìsec ìmame nìe tùka vaf mahalɔ̀sa ža vì gu kàža
Stikŭl 3: 122 - ètu gu zgà ètu gu zgà na vərhɤ̀ kakvò e ìmalu
Stikŭl 3: 122 - ètu gu zgà ètu gu zgà na vərhɤ̀ kakvò e ìmalu
Stikŭl 3: 123 - ètu gu ètu gu
Stikŭl 3: 123 - ètu gu ètu gu
Stikŭl 3: 125 - prez tùrsko vrɛ̀m’a èto gu əm dè da gu znàja
Stikŭl 3: 125 - prez tùrsko vrɛ̀m’a èto gu əm dè da gu znàja
Stikŭl 3: 129 - vidɛ̀hte lì gu svà gu e svà gu e imàlu
Stikŭl 3: 129 - vidɛ̀hte lì gu svà gu e svà gu e imàlu
Stikŭl 3: 129 - vidɛ̀hte lì gu svà gu e svà gu e imàlu
Stikŭl 3: 133 - ètu gu i svà
Stikŭl 3: 135 - i è svà vidɛ̀hte lì gu zgà kakvò i bɨlò
Gorno Vŭršilo 2: 10 - pràšim pṛ̀skame və vṛ̀zvame gi pòsle uzrɛ̀e gròzdeto berèm gu
Graševo: 120 - i jə udnisèš nə tupàvicàtə i gu stùpə
Stoilovo 2: 22 - i gu nәserè
Stoilovo 2: 23 - i gu nәserè zәmàže dikàn’әtә i nәberèš snòpjetu
Stoilovo 2: 37 - nәglәbènu pri cìgan’e gu dadɤ̀t tә im nәpràjәt dikàn’әtә
Stoilovo 2: 39 - kәtu gu svәršème vɤršème ubrɤ̀štәme sәs vìlә nәprèš
Stoilovo 2: 48 - i gu ubrɤ̀štәme
Stoilovo 2: 58 - rәstɤ̀rs’әme gu s vìlәtә i go i pòsle pudìre ubrɤ̀štәme
Stoilovo 2: 61 - dә se ubɤ̀rne klәsɤ̀t udgòre kәtu vәrɤ̀d dikànetu dә gu uvɤrhɤ̀t
Stoilovo 2: 63 - i kәtu gu uvɤrhɤ̀t se svɤršè zèmeme tugàvә tә gu zberè̝me
Stoilovo 2: 63 - i kәtu gu uvɤrhɤ̀t se svɤršè zèmeme tugàvә tә gu zberè̝me
Stoilovo 2: 64 - tә gu nәpràvime nә sòr sòr gu nəpràvime
Stoilovo 2: 66 - әhә dә gu udrùsәt
Stoilovo 2: 67 - dә gu udrùsәt
Stoilovo 2: 68 - nәpràime gu nә sòr i kәd gu nәpràime nә sòr
Stoilovo 2: 68 - nәpràime gu nә sòr i kәd gu nәpràime nә sòr
Stoilovo 2: 72 - v’ɛ̀eme v’ɛ̀eme udv’ɛ̀eme gu kәd gu udv’ɛ̀eme tә gu isčìstime
Stoilovo 2: 72 - v’ɛ̀eme v’ɛ̀eme udv’ɛ̀eme gu kәd gu udv’ɛ̀eme tә gu isčìstime
Stoilovo 2: 72 - v’ɛ̀eme v’ɛ̀eme udv’ɛ̀eme gu kәd gu udv’ɛ̀eme tә gu isčìstime
Stoilovo 2: 73 - nә zɤ̀rnu nè mlògu čìstu dè uddelìme gu ut slàmәtә
Stoilovo 2: 75 - tùvә s lupàtәtә pruv’àvәme gu iščìstuvәme gu
Stoilovo 2: 75 - tùvә s lupàtәtә pruv’àvәme gu iščìstuvәme gu
Stoilovo 2: 76 - če kəd gu prov’ɛ̀eme tə gu iščìstime ut slàmata kətu se iščìsti
Stoilovo 2: 76 - če kəd gu prov’ɛ̀eme tə gu iščìstime ut slàmata kətu se iščìsti
Stoilovo 2: 79 - i gu dәrmonìme
Stoilovo 2: 83 - tàm tɤr̀sime gu prez rәšètu
Stoilovo 2: 85 - i pòsle gu tùrime f čuvalàta i gu vәrzème
Stoilovo 2: 85 - i pòsle gu tùrime f čuvalàta i gu vәrzème
Stoilovo 2: 86 - i gu prenesèm f kulìbәtә
Zabernovo: 40 - i udmìtət ž’ènite s metlɤ̀tə udmìtət i gu tìkəme təkà nə
Zabernovo: 41 - dərmunìme gu sètne prez dərmòn’
Zabernovo: 45 - dà predì tuvà se i gu v’ɛ̀eme
Malevo/Asg 2: 43 - sl’et kətu izbɤ̀rkəme ml’àkutu nìe gu bɤ̀rkəme vəf spec’àlni centrəfùgi
Malevo/Asg 2: 47 - n’ègə gu pìjeme nəmèstu vòdə [laughter]
Malevo/Asg 2: 58 - slet kəd gu uvərš’ìjeme iskàrəme slàmətə uddelìme jə ud ž’ìtutu
Malevo/Asg 2: 62 - sìčku gu udvìjeme səbìrəme žìtutu f čuvàli pl’əvʌ̀tə səs slàmətə gi slàgəme
Pavelsko 2: 4 - i də puisc’ìne màlku i š’e gu slòž’im f ədnɤ̀ t’èndžurə li
Pavelsko 2: 5 - ədnò vr’ème gu slàgəhme fəf gʌ̀rnetə
Pavelsko 2: 6 - i gu slò̝ž’im’e i mu slòž’im pò̝tkvəs mu tùrim ut ə
Pavelsko 2: 9 - č’ʌ̀stu dе č’ʌ̀stu à gu r’èkəh gʌ̀stu [laughter]
Pavelsko 1: 18 - i gu sə nìə̥ gu kàzvəme kò̝š’uv’e
Pavelsko 4: 20 - làpəvicə gu vìkame
Pavelsko 2: 20 - pòčvəm’e də striž’èm i tvà gu vìkəme sp’ʌ̀vəme
Pavelsko 1: 30 - i gu vìjeme vìjemè gu i i sə udvìje žìtunu
Pavelsko 1: 30 - i gu vìjeme vìjemè gu i i sə udvìje žìtunu
Pavelsko 1: 31 - i tugà gu səbìrəme i gu dukàrvəmə i slàmənə ə slàgəme
Pavelsko 1: 31 - i tugà gu səbìrəme i gu dukàrvəmə i slàmənə ə slàgəme
Pavelsko 4: 35 - pərl’ìvu ku gu slòžiš to e stàne pəràti̥ku n’èmə
Pavelsko 4: 37 - səsìčə sə i putkvàsiž gu š’e z’èmeš’ fəv burìlutu də sìpež
Pavelsko 4: 38 - də gu bʌ̀rkəš maslò š’e iskàrvəš təkà
Pavelsko 4: 59 - kugàtu skləd’èš’ užʌ̀než gu š’e gu kləd’èš’ d ìdeš’ pàg də vərš’ìješ’
Pavelsko 4: 59 - kugàtu skləd’èš’ užʌ̀než gu š’e gu kləd’èš’ d ìdeš’ pàg də vərš’ìješ’
Pavelsko 4: 60 - šə nəl’ìvəš’ ərmànə š’e nòs’im nə rəmòtu vòdə də gu nəlìjeme
Pavelsko 4: 64 - i šə gu vɤ̀rž’eš’ vəž’ètu i slàgəž gu i tùr’əš
Pavelsko 4: 64 - i šə gu vɤ̀rž’eš’ vəž’ètu i slàgəž gu i tùr’əš
Pavelsko 4: 87 - š’e dòjdež də gi m’èniš š’e gu stòriš’
Pavelsko 4: 88 - nə təkìvə dɤ̀lgi š’e gi pràjə š’e gu nəvìvəme nə fùrki
Pavelsko 4: 89 - š’e gu pr’ed’èm tə pràvime pròsturi gu kàzvəhme
Pavelsko 4: 89 - š’e gu pr’ed’èm tə pràvime pròsturi gu kàzvəhme
Pavelsko 4: 91 - xɤ̀ i č’ùvàli pəg drə drùgutu gu č’ùkəhme
Pavelsko 4: 92 - pàk i gu pràvehme zə č’ùvàl’i i pràvim ut t’ìjə pròsturi
Pavelsko 4: 98 - i si od’iš də gu izmìjež’ də isɤ̀hn’e i m’èneme go pàk
Pavelsko 4: 108 - iskàrvaž gi puvesmàtə pàk š’e gu tùriš’ nə ədnʌ̀ dʌ̀skə
Pavelsko 4: 109 - də gu č’ùkəš də mu izl’èze puzderɤ̀ də stàne č’ìstu
Hvojna 1: 3 - i kət sə ə upredel’ìlo vìkəhə gu v’edrà kòlku v’edrà
Hvojna 2: 5 - səs səz zgriblò šə sə zətərlì gu vìkəm’e də sə zəròvi l’èštətə
Hvojna 1: 6 - izbɤ̀rkət si gu pàk tàm vəv burìlu sə bɤ̀rkə
Hvojna 1: 16 - ìmə məzòn ž’èl’eznu vɤ̀ržəd gu tàm i zəl’ùškət nì gu
Hvojna 1: 16 - ìmə məzòn ž’èl’eznu vɤ̀ržəd gu tàm i zəl’ùškət nì gu
Hvojna 1: 17 - i nìe decàtə sə ràdvəme č’e š’e se làckəme gu vìkəm’e
Hvojna 1: 21 - visì nə kəndàp nə kəndàb gu vʌ̀ržət i n’è sə ràdvəm’e
Hvojna 1: 22 - č’e sə zəvərt’àlu unuvà i decàtə də gu fànət
Hvojna 2: 32 - də n’e izb’àgət kət mùl’etətə gu tɤ̀pč’ət sìlnu
Hvojna 2: 38 - udv’àvəme gu ž’ìtutu v’èč’e rəštʌ̀ je izl’èznələ isš’uš’ɛ̀vəme i m’èl’əm’e
Hvojna 2: 40 - vudɤ̀tə gu kàrə v’àtərni n’èməš’e tùkə s vudʌ̀
Hvojna 1: 44 - i hi pùsne perd’èncetu utpr’ètkə vàlutu perd’è gu vìkəhme
Hvojna 1: 48 - ubìč’əš’ li gu tì mumč’ètu i mumč’ètu š’e pìtət
Petŭrnica: 15 - podàde ednò končè ud nèja i t’à gu spuštì dvà pɤti̥ trì pɤti
Prestoj: 52 - i sa vrì v’èči dukətu ə dukòlkutu ìskəž də gu zgəstìš
Široka Lŭka: 10 - žìtutu gu zbɤrèm i gu tuvàrim na mùleta i i gu kàra
Široka Lŭka: 10 - žìtutu gu zbɤrèm i gu tuvàrim na mùleta i i gu kàra
Široka Lŭka: 10 - žìtutu gu zbɤrèm i gu tuvàrim na mùleta i i gu kàra
Široka Lŭka: 11 - vəfkɤ̀šti vəf kɔ̀štata i vəf xəmbàr’a gu sìpu̥vamɤ pòsle pàk
Stančov Han 2: 16 - pək i kàzə bùlkə zimì či gu nəvìj nə nə kluv’ɤ̀tə
Stančov Han 2: 17 - nə nə kəlmukànti i šə gu usnuv’èm i às rəssùkəx gu
Stančov Han 2: 17 - nə nə kəlmukànti i šə gu usnuv’èm i às rəssùkəx gu
Stančov Han 2: 19 - às i gu usnuvàx t’à kət si dud’è mɤ̀ri bùlka
Stančov Han 2: 20 - štò takòə sigà kòj znài kəkvò si gu nəpràilə
Stančov Han 2: 24 - də dəlì pràvilnu səm gu nəpràilə kəd gu tùrnəhmi nət
Stančov Han 2: 24 - də dəlì pràvilnu səm gu nəpràilə kəd gu tùrnəhmi nət
Stančov Han 3: 29 - četìrisi čìftə kɤtɤ̀ri kɤtɤ̀ri znàiš li gu kvò e kɤtɤ̀r
Stančov Han 1: 47 - čeìzi e tùkә gu tәčèhmi mnògu čeìzi nə nə dicàtə
Stančov Han 1: 61 - kòjtu ìmә ufc’è pàk pridɤ̀t pàk si pridɤ̀t dàvәd gu
Stančov Han 1: 62 - i dә dә də gu pridɤ̀t ə nә fàbrikә әmә
Stančov Han 1: 63 - pò ni gù әr’èsvәt pәk si gu nәprid’èš
Stančov Han 1: 64 - kàktu si gu ìskәš dà
Stančov Han 1: 79 - d’èt si gu nәv’èždәxmi nìj sìčku sә nәv’èždә
Stančov Han 1: 101 - buì si gi kupùvəxmi әmì kәt ìskәd dә gu pusin’ɤ̀t
Stančov Han 1: 102 - stàriti òrә gu nòsea pò sìn’u mlàditi b’àlu gu nòs’әt dà
Stančov Han 1: 102 - stàriti òrә gu nòsea pò sìn’u mlàditi b’àlu gu nòs’әt dà
Stojkite 2: 4 - ta gu už’ɔ̀nem vrɤ̀zvami gu na snòpɨ i gu kàrat sas mùl’eta
Stojkite 2: 4 - ta gu už’ɔ̀nem vrɤ̀zvami gu na snòpɨ i gu kàrat sas mùl’eta
Stojkite 2: 4 - ta gu už’ɔ̀nem vrɤ̀zvami gu na snòpɨ i gu kàrat sas mùl’eta
Stojkite 2: 5 - i gu napràv’at kòš’uve kòš’uve nəpràv’enu hùbavu i kòšuv’ène tugàva i
Stojkite 2: 11 - i pòčvat da vejɛ̀d ž’ìtutu i udvejɛ̀d gu hùbavu i pòčvat tugàva
Stojkite 2: 12 - də gu kàrat də gu nasìpvat səs krìni vəf č’uvàle
Stojkite 2: 12 - də gu kàrat də gu nasìpvat səs krìni vəf č’uvàle
Stojkite 2: 16 - ta stò̝r’a tɛ̀stu tə gu ràstuč’a tɤ̀nič’ku na l’ìstu i
Stojkite 2: 20 - i ràstuč’am i drùgu l’ìste i gu tùr’a vərhù
Stojkite 2: 21 - i gu tùr’a də sə peč’è na sòbana
Stojkite 1: 22 - ta ne mòga i sas sɔ̀rp da žɔ̀na mɔ̀kna gu
Sŭrnica 4: 38 - d’èt si sm’èlilu ž’itòtu gu si dukàrəlu iz vud’enìcətə
Sŭrnica 4: 39 - sm’èlilu gu si nəpràvilu gu si slòž’ilu gu si tàm
Sŭrnica 4: 39 - sm’èlilu gu si nəpràvilu gu si slòž’ilu gu si tàm
Sŭrnica 4: 39 - sm’èlilu gu si nəpràvilu gu si slòž’ilu gu si tàm
Trjavna: 90 - zə sìčku stàvə tò stìgə də gu ìməmi
Trjavna: 100 - əmi sìrinitu kətu gu izduìm i ìmə təkàvə
Trjavna: 102 - məìčkə f ednɤ̀ t’èndžərə gu slàgəmi
Trjavna: 104 - pòsl’e gu prec’èždəmi
Trjavna: 105 - za dvà čàsə slàgəž gu vəf edìn cidàk təkà
Trjavna: 112 - kət ìskəmi zə zìmətə pòviči gu usul’àvəm
Trjavna: 113 - kət ìskəmi də gu id’èm prisnusòlnu ni gù usul’àvəmi
Trjavna: 114 - mnògu màlku tɤ̀j mu slàgəmi za fkùs sòl i gu jədɤ̀t
Trjavna: 124 - dn’èskə səm pràilə še gu vìdə nəkəd’è səm gu nəpràilə
Trjavna: 124 - dn’èskə səm pràilə še gu vìdə nəkəd’è səm gu nəpràilə
Trjavna: 182 - ml’èčnu təkòvə i ut n’ègu s idnò pərcàlči i gu pric’èždət
Trjavna: 183 - i tɤ̀j gu pràət
Trjavna: 199 - əmi če kəd gu zəkòlim nəlì pùštə čirv’ènu krɤ̀f
Trjavna: 204 - a zaštò še gu kòlite
Trjavna: 223 - dud’è n’èštu z’èmi də zr’èi dud’è gu vìdiš premìnəlu
Trjavna: 229 - kàzəə li gu xə
Vasiljovo 1: 61 - oskùbne si t’à pàk drùgata pàk a i pà gu narìčat
Vasiljovo 1: 62 - pàk unuvà vèk’ ne pòmna kàg gu narìčaa pùsto
Vasiljovo 1: 63 - zabràila sam kàg gu narìčaa zabràvila sam go ne pòmna
Vasiljovo 1: 64 - ne mòa ti gu kàža unuvà kàg gu narìčaa
Vasiljovo 1: 64 - ne mòa ti gu kàža unuvà kàg gu narìčaa
Vasiljovo 1: 82 - da skɤ̀same ut ə sìreneto da gu zavìjeme ta da
Vŭrbina 2: 6 - ejtàm nə wòderən nə dɤ̀skin’e kəd’è̝ š’e gu zbɨ̀rəš’ vəf pɤrstɤ̀n
Vŭrbina 1: 10 - dèsu sìp’ət bràšnu tə gu vdìgneme i vdìgnem pl’əvɤ̀nə
Vŭrbina 1: 11 - i nèi nèj gu sme v’ɛ̀li
Vŭrbina 4: 21 - i gu sìpvəme s zərnàtə i klàvəme pur’èdnu i pu n’èjə
Vŭrbina 2: 22 - əgà sə rudì pàk š’ə gu gl’ɤ̀dəš’ ku gu gl’ɤ̀dəš’
Vŭrbina 2: 22 - əgà sə rudì pàk š’ə gu gl’ɤ̀dəš’ ku gu gl’ɤ̀dəš’
Vŭrbina 2: 23 - əgà gu ne gl’ɤ̀dəš ə ədìn m’è̝sec gu gl’ɤ̀dəj dvà
Vŭrbina 2: 23 - əgà gu ne gl’ɤ̀dəš ə ədìn m’è̝sec gu gl’ɤ̀dəj dvà
Vŭrbina 2: 24 - i i zàkuli gu [laughter]
Vŭrbina 4: 25 - i təkà gu pràime nàštu si
Vŭrbina 4: 27 - žɨtutu gu pòčvəm təkà pus’èeme gu izlezè tə gu tə ftàsə
Vŭrbina 4: 27 - žɨtutu gu pòčvəm təkà pus’èeme gu izlezè tə gu tə ftàsə
Vŭrbina 4: 27 - žɨtutu gu pòčvəm təkà pus’èeme gu izlezè tə gu tə ftàsə
Vŭrbina 4: 28 - tə gu žèneme slet tvà gu sklədème nə kòpi i gu č’ùkəme
Vŭrbina 4: 28 - tə gu žèneme slet tvà gu sklədème nə kòpi i gu č’ùkəme
Vŭrbina 4: 28 - tə gu žèneme slet tvà gu sklədème nə kòpi i gu č’ùkəme
Vŭrbina 2: 28 - dè̝vet m’è̝secə gu nòsi kràvənə
Vŭrbina 4: 29 - i pòsled gu vərš’ème i rəštɤ̀ iskàrvəme i gu slàmətə ispòlzvəme
Vŭrbina 2: 29 - əmxəm i kàk gu vìkaš kə̥tu se rodì
Vŭrbina 4: 32 - i dàže gu jəd'ɛ̀hə i hòrətə
Vŭrbina 4: 35 - nə pul’ɛ̀nətə n’è s kàmen’i əmi pul’ɛ̀nə i gu umet’ème mètneme rəštɤ̀
Vŭrbina 4: 37 - i gu vɛ̀eme i gu zbìrəme vəf čuvàlite po po nàšenski
Vŭrbina 4: 37 - i gu vɛ̀eme i gu zbìrəme vəf čuvàlite po po nàšenski
Vŭrbina 1: 38 - kəsu es’ɛ̀ də kàram’ə i ž’əvòt’ brəšnònu tɨ gu dukàrət sml’ètu
Vŭrbina 4: 39 - səs kətɰ̀re i səs kòne gu vərš’ème dàž’e ìməš’e xòrə
Vŭrbina 4: 40 - tə gu vəršɛ̀ə i səs səs vulòve dètu n’èmə kətɰ̀r
Vŭrbina 4: 41 - i vulòve sə vɤ̀rhəli d’ètu e pò b’èden səs məgàre gu vəršè
Vŭrbina 3: 48 - i stànəh tugàə get’ur’ùn esèj də gu s’èdəm
Vŭrbina 4: 59 - a i drùgu d’ètu ərpɤ̀ gu nìe zəvème
Vŭrbina 3: 70 - tugàə gu ukusìš
Vŭrbina 3: 71 - hə tugà gu ukus’ɛ̀əme pàk stàne fel’ìs
Vŭrbina 4: 83 - vɤ̀l’neni pəltà ut samì si gu pràime nìe sìčku
Vŭrbina 3: 89 - tə vərv’ì pr’əz zem’ʌ̀nə i gu nəvràtə gu nəvràtə gu
Vŭrbina 3: 89 - tə vərv’ì pr’əz zem’ʌ̀nə i gu nəvràtə gu nəvràtə gu
Vŭrbina 3: 89 - tə vərv’ì pr’əz zem’ʌ̀nə i gu nəvràtə gu nəvràtə gu
Vŭrbina 4: 92 - a səs sòpstvenə pɤ̀rs d’ètu gu vɨ̀kəme kàl i səs sɤ̀štijə kàl
Vŭrbina 4: 104 - i gu kàrame hrànime dubɨ̀tək ud mešòvutu̥ dɤ̀rvu
Vŭrbina 3: 107 - nə ub’è̝senu ud ž’el’ezà enəkvò verùgə gu zv’è̝me
Belica 2: 6 - emi tè takà ožɤ̀nem gu dodè ìma žɤ̀tva žɤ̀nem
Belica 3: 20 - sì gu sìpvaš tàm precàždaš si gu
Belica 3: 20 - sì gu sìpvaš tàm precàždaš si gu
Belica 3: 31 - i gu pòsle vèče cvikɤ̀ na prasèto
Belica 2: 77 - pa pò natàtaka nasèem gu i gu zavlèčeme i si vṛvìm
Belica 2: 77 - pa pò natàtaka nasèem gu i gu zavlèčeme i si vṛvìm
Belica 3: 79 - nèkoga ìmaše dèlvi kàaləeni takà takòva k'ùpče mìničko tùram tàm nàpḷna gu
Sveta Petka 1: 9 - nə dəràk ìma uvlàčiž gu
Sveta Petka 1: 15 - i gu pràvea nә nìška ali pa i
Sveta Petka 1: 26 - mi è tәkà gu rәstàniš kato pòčne nә vәrtènotò gu vìješ’
Sveta Petka 1: 26 - mi è tәkà gu rәstàniš kato pòčne nә vәrtènotò gu vìješ’
Sveta Petka 1: 28 - i kato go izvìješ’ nәtòč’iž gu na motovìl’č’eta i go isper’èšᵊ
Sveta Petka 3: 45 - jà səm odìl i tàm i tùkə èj i kàzuvàa gu tàm elèšnica
Sveta Petka 1: 53 - i tavà e i pòčnež dә gu tәč’èš’ dә gu š’әrìš’ᵊ
Sveta Petka 1: 53 - i tavà e i pòčnež dә gu tәč’èš’ dә gu š’әrìš’ᵊ
Sveta Petka 1: 76 - t’à si gl’èdə ud drùgətà i si gu vèzə tàm po tàmcək
Sveta Petka 1: 83 - kəkvàtu ujdìsuvə nə təvàkə i si gu š’ərìš’
Sveta Petka 3: 91 - na adnà kùpčinkà gu napràame i tugàə zèməš ìmə pə a lupàti dɤ̀rveni
Sveta Petka 3: 99 - uddètu ìskəš fàtə gu veterò
Sveta Petka 3: 117 - təkà i də gu
Sveta Petka 3: 121 - kato go zag’òbriš ta gu zag’òbriš še a razvlečeš
Sveta Petka 3: 128 - səbìrame sè èj tùka èj gu e tuvà g’ubrè tè vìš tovà
Sveta Petka 1: 161 - zə ədnɤ̀ gudìnə əlì zə dvè tugà gu nàtč’i
Drjanovec 1: 22 - bùljə stòjkə ìmɤ mumìči às zimàw d’it’ètu uluìw gu zɤ rɤkɤ̀tɤ
Drjanovec 2: 31 - bòže tùj dɤ gu jìskɤ dɤ̀l’ šә̟ dɤ̀l’ šә̟ stàni ràptɤ
Drjanovec 2: 48 - jèm zɤ dɤšter’ɤ̀ dɤ je jèm tɤkò bɤ ilìjo ustɤ̀j gu bɤ
Drjanovec 1: 53 - tì n’e mòež dɤ gu iskàrə tòjtə ž’inà š’ɤ zɤvàri mòjta
Drjanovec 1: 58 - dun’èse əmə nìj smi pèt’ pɤk inìčku d’èt ɤ màjkɤ gu ustàj
Drjanovec 1: 61 - dàduɤ màlku òwču ml’àku i d’èt’tȕ t’à tàm gu dɤ gu
Drjanovec 1: 61 - dàduɤ màlku òwču ml’àku i d’èt’tȕ t’à tàm gu dɤ gu
Drjanovec 1: 62 - gl’e dɤ gu glèdɤ u t’àw dukɤt sɤ zɤvɤ̀rni tàt’i
Drjanovec 2: 64 - nɤ.l’c’è sɤm vèk’e àz dɤ gu gl’èdɤm
Petrov Dol 2: 22 - tɤ̀j gu kuprìwa nəbìrɤt kòlkut čuv’èkɤ sni nəprìm’er’ d’èsit’ ču
Petrov Dol 1: 40 - kàktu gu kàktu žinàta ìmetu i tudòrka li p’ènkə li ivànkə li
Petrov Dol 1: 79 - ako e georgi kàg gu krɤštàvət gàna tɤ̀j li
Petrov Dol 1: 80 - e na mumìče əku è mumičinci gu krɤštɤd girgànə
Petrov Dol 1: 81 - i kàktu gu tò nə trì iminà sə krɤštàət
Petrov Dol 2: 85 - i pòsl’e gu up’ič’èmi àgn’itu up’ič’èm ama inò inò wr’èmi
Petrov Dol 2: 87 - n’èto da gu prèkə pɤk inò vr’èmi kət sɤ sɤbir’ɛ̀mi
Petrov Dol 3: 95 - pr’e pr’ekàrvəd gu tɤ̀j
Petrov Dol 2: 95 - š’ə gu zəbràjəmi
Petrov Dol 2: 110 - nè pr’edvərìtelnu gu nòsim predvərìtelnu pr’ed’ì
Petrov Dol 2: 113 - pr’ed’ì dɤ zɤ dɤ gu zɤkòlim
Petrov Dol 2: 114 - kəd gu zəkòlim əmə s’igà gu kòl’im òšt’e sɤ̀buta àgn’itu pɤk
Petrov Dol 2: 117 - pòpɤ gu up’àwə
Petrov Dol 2: 118 - inò vr’ɛ̀mi nòs’im gu nə cɤ̀rkvəta
Petrov Dol 2: 122 - də mu č’i̥tè tàm pòpɤ dɤ gu up’ɛ̀j
Petrov Dol 2: 127 - də gu č’i̥t’è pòpɤ tàm kət sə vɤ̀rn’im zəkàl’ɤmi i
Petrov Dol 2: 143 - nə rogàta ɤ pàl’ət sv’išt’ìčki i tugàskə gu kòl’u
Petrov Dol 2: 144 - ukɤ̀št’i gu vrɤ̀štɤt pàk ut cɤ̀rkvəta i gu kòl’im tugàskə pičèmi
Petrov Dol 2: 144 - ukɤ̀št’i gu vrɤ̀štɤt pàk ut cɤ̀rkvəta i gu kòl’im tugàskə pičèmi
Vladimirovo 1: 63 - dɤ gu prɤ̀skɤš sɤs sìn kàmik še
Vladimirovo 2: 79 - na obèt sɤ zbèrɤt adɤ̀t ta ədɤ̀t pòsle si gu tur
Tihomir 3: 9 - f kinà gu tùr’əš tovà
Tihomir 1: 48 - kàk gu kàk mèlexte brašnò
Tihomir 1: 101 - i pòsle gu klàdeš af stanàte tač'èš
Tihomir 2: 187 - i ž’ìtətə pàdne əv zem’ɔ̀na slàmata gu padber’èš as savurgɔ̀
Iskrica 1: 43 - mə prez mòjo vrème gu n’àməše vèke tvà n’àštu
Iskrica 3: 43 - še gu z’èmət tàm bràtt’ə mi pò gul’àmiti i kàrət
Iskrica 3: 44 - zəkòl’əd gu pràəd gu c’àlu gu pečàə vəf fùrni
Iskrica 3: 44 - zəkòl’əd gu pràəd gu c’àlu gu pečàə vəf fùrni
Iskrica 3: 44 - zəkòl’əd gu pràəd gu c’àlu gu pečàə vəf fùrni
Iskrica 3: 46 - i gu nəpɤ̀ln’ət àgnetu kətu gu uderɤ̀t sàmu mu izvàd’əd drebulìiti udvɤ̀tre
Iskrica 3: 46 - i gu nəpɤ̀ln’ət àgnetu kətu gu uderɤ̀t sàmu mu izvàd’əd drebulìiti udvɤ̀tre
Iskrica 3: 47 - drùgutu gu pɤ̀lnea tàm səs urìs səs nàj rəzlìčni ràbuti tàm
Iskrica 3: 48 - səs percà li s kəkvòtu štè də e i gu slàgət
Iskrica 3: 49 - zəšìjəd gu pàk i gu slàgəə vəf fùrnətə də sə upičè
Iskrica 3: 49 - zəšìjəd gu pàk i gu slàgəə vəf fùrnətə də sə upičè
Iskrica 1: 51 - əmə pòmn’ə gu tvà vìkət mu medenìci̥ tùr’ət dvà trì kərvàjə
Iskrica 1: 66 - u sr’àdə pund’èlnik nòsim bùltu ftòrnik gu nòsim u sr’àdə
Iskrica 1: 72 - sikɤ̀rvətə tùkə pàj m’èsi idìn kərvàj drùgu̥ səm gu zəbràilə
Iskrica 3: 78 - dədèm s ləžìčkə ml’àku sàmu i sàmu də gu putsìlim
Iskrica 3: 97 - kàzvəme gu zəhrànim gi dàvəmi im tə c’àlə sìčkite òrə
Baskalci 1: 113 - à tuà gu tovà se kažùvaše ràbuški ràbuš ràbuz znàči i [match strikes]
Baskalci 1: 148 - sɤz bàzi sɤs čìmuve si gu nәpràvәt tәkà otprède è tәkà pudìgneno
Bela 1: 9 - oklekovèja vìkad zemì go i go rabotì jà dokɤdè mòžex gu rabòtex
Breste 1: 68 - nìškite dèka gi snovème pa usnuvème pa gu snovèm na na duvàra
Breste 1: 80 - vretenàrkite gi pràea i si go osnovème i si gu tɤčè
Breste 1: 81 - i si gu istɤčème i si gu
Breste 1: 81 - i si gu istɤčème i si gu
Bosnek 3: 8 - jà sɤm si gu prigotvìla rodòpski odejàla togàva

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut