i

Clitic: 
clt
Particle: 
cop
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where i appears

Kolju Marinovo 5: 2 - zemim tə si zəkòlim jègne li žə i əkòt sme si zəklàli
Kolju Marinovo 5: 7 - i təkà smi pràvili i sèa kvòtu i nə jèsen
Kolju Marinovo 1: 9 - l’àbə tugàvə i gutòf
Kolju Marinovo 5: 24 - tò i mnògu dəl’èč nə unàzi vudɤ̀ pək də vər’ɤ̀ tàm
Kolju Marinovo 5: 27 - i segà tòo ə kòjtu i ɤ pu vudɤ̀tə
Kolju Marinovo 4: 40 - n’àkuj i gòri ne mòj bez čuvèk’
Kolju Marinovo 5: 41 - vèči j dir’è i inɤ̀ grədìnə səd’è i dir’ètu
Kolju Marinovo 4: 48 - nə nìvətə vìj i sɤ̀rpuvi ni znàjti kvò i
Kolju Marinovo 5: 49 - à tàm i pò blìzu tàm s’ə nòsim ìmə č’u̥šmɤ̀ əmə
Kolju Marinovo 3: 56 - sià i n’èjə ni znàiti kvà i i kɤ̀k i e
Kolju Marinovo 4: 70 - amì pəlamàrkə̥tə̥ mi n’àmə t’à i
Kolju Marinovo 4: 73 - t’à i gòri mi tr’àvə
Golica 3: 157 - tùj kakò i tɛ̀z godìna kat sɛ̀ vəzgɛ̀naha kòjto mòže
Srebŭrna 2: 118 - tɤ̀j kɤ̀ktu i stənɤ̀ sigà ìmə təkòs kɤ̀k mu kàzvəə tè
Srebŭrna 2: 141 - dukɤ̀t gu kàžə pàk tùkə nə krɤ̀stu t’i dètu i kròsnutu
Srebŭrna 2: 158 - ə səs ə gìps gi nəpràime znàiš kò i stud’ènu
Garvan 2: 16 - i tè trùpət jə kəlɤ̀ s'àkuj pudìr dɤ̀ž də vìdite kò i
Bansko: 213 - si i tùka si kòleme kòleme prasète nìe sè
Mogilica 1: 88 - sìčkite mumìč'etə imɛ̀h mumč'è puč'ìnə ədnò e tvà i
Godeševo 2: 2 - kəkò i šə šə sə rudɤ̀j de d'àtetu še gu ukòpiš
Godeševo 1: 19 - tàm i məgàrətu tàm sə i guv'òttə tàm sə i d'əčàtə
Šumnatica 1: 67 - priznàvət sìčki či i bugàta ednò vrème rəzbìš li prez
Skrŭt 2: 90 - emi momàtə si i dòma
Huhla 4: 30 - grozd'ètu i tàm ìməne lòz'e gròzd'e gròzd'e v'èke sv'àt hùbəu
Bangejci 2: 27 - d'èt ə vɤ̀lnətə i nə n'ègu
Bangejci 1: 53 - nì i nə m’àstu
Bangejci 2: 55 - ìgli zə čuràp ni znàiš li kəkvò i
Černovrŭx: 46 - i sə rəspolàgət xùbəv dèn kəto i nə xərmàna
Černovrŭx: 67 - i vìždəš kɤ̀štətə kàk i kàktu i də è
Gela 2: 65 - əku i za v balgàrija balgàrija ne štè da e
Stikŭl 4: 24 - pàri də plàtəmə ut sigà pərì vìkət nòčo bəjɛ̀ žə i skɔ̀pu
Stikŭl 4: 25 - že i skɔ̀pu nòčo vìkət pètstòtɤn l’èvə nə dèkər
Stikŭl 1: 105 - vìkə če n beh vìkə i zgà mò̝jə sìn i fəf dèven
Stikŭl 3: 132 - esvà kakvò sa kàzva tò sa kàzva strelì li kakvò i
Stikŭl 3: 140 - takà i [laughter] è tùka adìn čuvɛ̀k dètu i snìmal etùka
Zabernovo: 27 - uttùkə sə vərì uttàm tàm tò i strɤ̀mnu təkànə tò
Prestoj: 42 - dɤ̀nutu i bəkɤ̀rinu səs dùpk’i
Široka Lŭka: 28 - kadè ti i gìzdava marùda
Stančov Han 1: 26 - àngil kɤ̀nčif tòj si i pò stàr əmə әmә pudìri
Stančov Han 3: 30 - kɤtɤ̀r i ut məgàrə̥tu pò gul’àmu zdràvi živòtni čilìčeni
Sŭrnica 4: 20 - izvɤ̀tre ìmə dɤ̀rv’enə vərtil’ɛ̀š’kə si nəpràvilu də sə zətvòriš’ tvà i
Trjavna: 52 - ə tùj i mɤ̀šku b’èču
Trjavna: 123 - ə n’è i kàktu òfčitu kràvitu
Trjavna: 216 - pək ìnəči n’è i mnògu xrənìtelnə
Trjavna: 217 - əmə kət n’àmə drùgu i tò i dubrò
Belica 2: 55 - žìtoto baškɤ̀ priberèm i tovà i pòsle vèče
Petrov Dol 3: 45 - kàktu j n’ìvəta kòlkut i n’ìvəta də s’i iskàrə dukràj
Petrov Dol 1: 90 - à vìkəm kakò i tùj dit’è kòj i fɤ̀rlil tùkə bè
Petrov Dol 3: 107 - əmə mə às i wìkə kɤkò i zə kəkvà
Petrov Dol 3: 158 - i gol’àmu e tɤ̀j e tɤ̀j nə trì kòlə i [unintelligible] i s’ɛ̀im’i

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut