Case: 
acc
Gender: 
f
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where jə appears

Kolju Marinovo 2: 16 - tɤ̀j žə jə nəmùšiš
Kozičino 2: 1 - əm kət ustrižèm ufcèt’ȅ z’èmem ə upɑ̀rim vɛ̀lnətə isč’èpkəme jə
Kozičino 2: 2 - wlɑ̀čim jə prid’èm jə kitɛ̀ gu prid’èm f trì kɑ̀tə
Kozičino 2: 2 - wlɑ̀čim jə prid’èm jə kitɛ̀ gu prid’èm f trì kɑ̀tə
Kozičino 2: 13 - kət sɛ̀ uprust’ì kitɛ̀ tugɑ̀s jə ispir’èm upir’èm jə
Kozičino 2: 13 - kət sɛ̀ uprust’ì kitɛ̀ tugɑ̀s jə ispir’èm upir’èm jə
Kozičino 2: 14 - i kət jɛ̀ upir’èm ə tugɑ̀s vèči jə dìgəm’ə zə huròtu
Izgrev/Vm 1: 19 - segɑ̀ pudàdəh mulbɛ̀ zə mòjtə p'èncijə də də mi jə dədɛ̀t
Trŭnčovica 2: 3 - i mojtə màjkə jə prinuždàvət òšte edìn pɤ̀t də jə prevè̟ždət
Trŭnčovica 2: 3 - i mojtə màjkə jə prinuždàvət òšte edìn pɤ̀t də jə prevè̟ždət
Trŭnčovica 1: 6 - də jə pròs’ət də gi upàše səs prestɨ̀lki də vɨ̀dət òrətə
Trŭnčovica 1: 27 - svekɤ̀rvətə puè̟mə bùlkətə snè̟və jə puè̟mə i
Trŭnčovica 1: 34 - dàvə čàškətə bùlkətə demè̟k i jə nərè̟ždət tugàvə
Trŭnčovica 1: 35 - svekɤ̀rvətə svè̟kərə nərèždət jə dàvə
Trŭnčovica 1: 37 - kubɨ̀lcətə s kutlɨ̀te demèk də jə utmenɨ̀
Trŭnčovica 1: 44 - i ispràtət màjkətə bəštàtə səs mùzikə ispràtət jə
Trŭnčovica 2: 76 - ne mòe də jə uperè̟ o kəkò də pràim segà be čìčɨ̥
Žitnica 2: 2 - vkɤ̀šti si kə v dvòrət ìməme bàmn’ə b’erɤ̀ jə sùtrɨn
Žitnica 2: 3 - fs’èkə sùtrin fs’èkə sùtrɨn jə berɤ̀ i pòčvəm pàk itnòvu
Žitnica 1: 7 - i sàm səmɨ̀čkə žə si tvàrə kulàtə i že jə dukàrəm
Srebŭrna 2: 7 - nìštu nì jə zɤ̀mət tùrcitȅ minòət uttùkə i vìkət
Srebŭrna 2: 8 - àjde vɤ̀lna vɤ̀lna zɤ̀məm òr’evi zɤ̀məm i nìštu nè jə plàštət
Srebŭrna 2: 14 - i kəkwò jə prirəbòtuə pək sià n’àə kòj də jə prirəbòtuə li
Srebŭrna 2: 14 - i kəkwò jə prirəbòtuə pək sià n’àə kòj də jə prirəbòtuə li
Srebŭrna 2: 22 - i nòsim tùkətɤ̀jki i sjà n’àma məšìni li n’àmə də jə prirəbòtvət
Srebŭrna 1: 34 - i jə nəm’èr’uf pàdnətə nə zəm’ɤ̀tə i às jə zimàw
Srebŭrna 1: 34 - i jə nəm’èr’uf pàdnətə nə zəm’ɤ̀tə i às jə zimàw
Srebŭrna 1: 35 - i jə dunèsəw i jə vɤ̀rdzaf tàm də s’ədì vɤ̀rdzɤnə də sə
Srebŭrna 1: 35 - i jə dunèsəw i jə vɤ̀rdzaf tàm də s’ədì vɤ̀rdzɤnə də sə
Srebŭrna 2: 53 - sridžèš jə tɤ̀s ufcɤ̀ vərìš udɤ̀ i zəlìvəš ut’ɤ̀vəš
Srebŭrna 2: 54 - nə ču̥šmɤ̀tə də jə pirèš sə wrɤ̀štəš pək jə č’èpkəš
Srebŭrna 2: 54 - nə ču̥šmɤ̀tə də jə pirèš sə wrɤ̀štəš pək jə č’èpkəš
Srebŭrna 1: 55 - kàk šɤ bɤ̀di i ə kugà še jə dɤdɤ̀t
Srebŭrna 2: 55 - jə isušàvəš i jə č’èpkəš
Srebŭrna 2: 55 - jə isušàvəš i jə č’èpkəš
Srebŭrna 2: 165 - tùkə dolu səz žèltu jə zəmàzvəš i pu̥stìləš
Garvan 2: 16 - i tè trùpət jə kəlɤ̀ s'àkuj pudìr dɤ̀ž də vìdite kò i
Garvan 1: 147 - kət jizlèzi lòšə àjde bùlkətə jə pɤ̀d'ət nə u t'àf
Garvan 1: 152 - ami dobrè aku sə e slùčvəlu kvò sə jə pràjəli tìjə
Garvan 1: 157 - bùlkətə jə wrɤ̀štət nə tèjkutu i nə màjkətə
Garvan 1: 161 - u nàštu s'èlu inɤ̀ tɤ̀j jə vɤ̀rnələ ut ə ut svàdbətə
Garvan 1: 162 - òšti tàm ja pund'èl'niku̥ sreštu pund'èl'niku i jə vɤ̀rnəə u tèjkuvi si
Babjak 1: 7 - rəzbrɤ̀kə tàm k'e sìpe k'e sì jə usòli vudàtə
Babjak 1: 8 - k'e jə nəpràə s too s màlku sòl' k'e frɤ̀li f nèjə
Dolno Draglište 1: 2 - ìdeme zèmeme bùlkətə ud dumà vòdimè jə
Dolno Draglište 1: 3 - jàdene pìen pusrèštəmè̝ jə kətu se kətu dòjde bùlkətə ut təvà
Dolno Draglište 1: 4 - pusrèštəmè jə sus slòžime pu stɤ̀lbətə plətnò červèni kònci
Dolno Draglište 3: 35 - tam peštà i izmetèm jə mùšneme təvìte vɤ̀tre
Markovo: 2 - kak ste jə stroìli kɤ̀štətə tùka li si rodèna tì
Markovo: 16 - kvòtu mòjət kòlkutu mòjəd dè nəlì im jə ustàvili
Malevo/Xsk 1: 157 - hrəkl’ɨ̀ sə kàzvəše dvənàjse d’è̝kərə zədəl’džɨ̀hə nɤ də jə s’è̝im pəmùk
Malevo/Xsk 1: 190 - sɤ̀rp i pələmàrkə jə ž’èneš i sigè̝ mlàtte n’àkəf pɤ̀t ìkət
Malevo/Xsk 1: 233 - i vərtɨ̀ sə càl’ d’è̝n sigà s dikàn’ətə kàrət jə məž’ète
Mogilica 2: 8 - a bànicata po avèlski kàk jə kàzvahte
Mogilica 1: 11 - f ùstoo tə jə vlàč'ət vɔ̀lnənə i z'ɔ̀meš
Mogilica 1: 26 - če nè əm fùrkə jə kàzvəš vɔ̀lnə
Mogilica 3: 27 - àh nìvətə zəsɛ̀eš' i sɛ̀tne əgà uzrɛ̀e už'ɔ̀neš' jə səs sɔ̀rp təkà
Mogilica 3: 29 - si jə už'ɔ̀neš' i jə vər vərhɔ̀t nə hərmàn
Mogilica 3: 29 - si jə už'ɔ̀neš' i jə vər vərhɔ̀t nə hərmàn
Mogilica 1: 31 - isperèš' jə rəš'č'èš'eš' jə i jə nəvlàč'iš' nə fàbrikənə vlàč'ət
Mogilica 1: 31 - isperèš' jə rəš'č'èš'eš' jə i jə nəvlàč'iš' nə fàbrikənə vlàč'ət
Mogilica 1: 31 - isperèš' jə rəš'č'èš'eš' jə i jə nəvlàč'iš' nə fàbrikənə vlàč'ət
Mogilica 1: 39 - še jə ostrižèš znàči dalì še e ot nogàta na ofcàta
Mogilica 3: 105 - əgà jə ìzdujəm še hi gu dàm
Mogilica 3: 109 - a če navà nàj nəprèš ìdəm tə jə klàəm
Mogilica 3: 110 - də jə dòjəm ìzmijəm hi vìmetu še stàn nə əglɔ̀k
Mogilica 3: 111 - i ìstučəm gu i pòčnəm də jə dòjəm klàəm si stòlč'ek
Mogilica 3: 112 - i si jə dòjəm s dvèse rɔ̀ki jɛ̀ səm sedɛ̀lə
Mogilica 5: 124 - tàm n'àkəde si snahàta jə n'àmə dejstvìtelno
Dolno Ujno: 45 - opère se vɤ̀lnata i se òd tə jə iščèša
Drabišna 2: 89 - nìštu n'àməl də dəd'è t'a isč'èznələ tàə mòmə n'àmə jə
Drabišna 2: 95 - òt' ud jàbəlkətə iskàrənə gu iskàlə jə vòdil
Drabišna 1: 101 - s'ètn'e zə gi zəvijèš də jə hràniš zə tòlkuvə stànuvɨ
Drabišna 2: 101 - zìmə təkɤ̀u də jə zəved'è i t'à t'à sə pukàčilə
Drabišna 2: 109 - də nəl'àe nə n'èhi̥ t'à pək am'èn jə z'ìmə prebɤ̀rnə
Drabišna 2: 110 - fɤ̀tre f udɤ̀tə prebɤ̀rnə jə fɤ̀tre f udɤ̀tə s'ètn'e duhòdə tòj
Drabišna 2: 121 - ne mòž də jə fàne òdə ne mòž də nəl'àe vòdə
Drabišna 2: 135 - s'etnenka [cough] ìkə zəkòl'uvət jə hà zəkòl'uvət jə tàə rìpkə jə iz'àvət
Drabišna 2: 135 - s'etnenka [cough] ìkə zəkòl'uvət jə hà zəkòl'uvət jə tàə rìpkə jə iz'àvət
Drabišna 2: 135 - s'etnenka [cough] ìkə zəkòl'uvət jə hà zəkòl'uvət jə tàə rìpkə jə iz'àvət
Drabišna 2: 140 - tàə mòmə cìgənkətə ikələ mɤ̀žo tàə jàbəlkə də vàneš də jə s'àkneš
Drabišna 2: 166 - sɤ̀štətə guspòicə stànələ gà jə vìdel tòj t'a
Drabišna 2: 171 - sìnko jàlə də vìdiš kàzələ mu gà jə vìd'uvə
Drabišna 2: 172 - sɤ̀štətə mòmə d'èt jə òdil ut tàm ud jàbəlkətə
Drabišna 2: 179 - i tòj jə zìmə əm'èn fànuvə vujnìš'te utr'èpvət cìgənkətə
Godeševo 3: 16 - abè nè jə kùpifme
Godeševo 3: 17 - kɤ̀wpifmè jə ud ədɤ̀jn čuv'àk tòj sə iss'è̝li ə pə
Godeševo 3: 18 - nìe jə kɤ̀wpime nìe si sme segà ugrədɤ̀jli drùgə
Kovačevo 1: 210 - stàjətə nəl’àvu nəd’àsnu zàmetì jə màlku i [laughter] tɤ̀rči navɤ̀n [laughter]
Kralevo 1: 25 - dv’è gudɨ̀nɨ stànə dəšterɤ̀tə jə səkrətɨ̀hə ud ràptətə səkrətɨ̀hə jə
Kralevo 1: 25 - dv’è gudɨ̀nɨ stànə dəšterɤ̀tə jə səkrətɨ̀hə ud ràptətə səkrətɨ̀hə jə
Kruševo 1: 7 - təkà zə də jə pudgòt’uvàme
Kruševo 1: 10 - nə nàš’ijə dùməm tugàvə š’ə gi š’e jə izurème
Kruševo 1: 28 - ədnà màjkə n’e mòž’ də gl’èdət utkàrəà jə
Kruševo 1: 29 - nə suciàl’n’i grìž’i də jə gl’èdət òrətə
Kruševo 3: 30 - š’e jə ispredòt i tàm si ispredòt
Kruševo 4: 46 - pudmàž’em ì š’e se ispeč’è udgòr šə jə umàž’iš’ màlku vudìč’kə
Kruševo 4: 47 - səs šərlànč’e š’ə jə pulùpiš da odm’èkne i də vìš
Kruševo 3: 51 - i ž’ìč’kata š’e jə nàprəjə
Kruševo 1: 70 - kàə dubrè e dùməm wòti tì li jə gl’èdəš
Kruševo 1: 105 - òti jə sə dàli nə suc’àl’ni griži wòt ne sì i gòtv’ət t’è
Kruševo 4: 111 - tùkə nəvàdihmè jə dvà pəti
Kruševo 3: 129 - be kùtni jə
Kruševo 3: 141 - i jə kùtniš’ i t’à še sidì mirnu
Kruševo 3: 152 - kò š’ə prài vɤ̀rzənkà e i təkà sidì srìž’iš’ jə
Kruševo 3: 160 - v bəlkàn’ə isprà jə dòjdəə i dəšterìte səs m’ène
Kruševo 3: 161 - pumògnəà mi ispràhme jə pučìnəhme tàm pujàdəhme nə stud’ènə s’ènkə
Kruševo 3: 163 - i si dòjdəhme tùvənə isuš’ìhme jə seà t’ut’ùnč’etu pribràhme
Kruševo 3: 164 - seà še a təkòvəme seà še jə pòč’epkàm əf č’èpkətə cɤ̀rnətə dàže
Kruševo 3: 175 - s’ènnə upìnəm upìnəm rəsč’èpkuvàt jə
Leštak 3: 159 - zəbùčkə jə vəf prɤ̀stite də nì sə purèzvə kətu žʌ̀ne ženàta
Stalevo 1: 4 - i zə jə uč’èpkəme tàə vʌ̀lnə krìv dəràk reče
Stalevo 1: 20 - i fəf gul’èmi kurità i jə pupàrim kət jə pupàrim
Stalevo 1: 20 - i fəf gul’èmi kurità i jə pupàrim kət jə pupàrim
Stalevo 1: 21 - zə jə isper’èm č’ɨ̀stə udʌ̀ əku n’èməš’ tùkə nə r’àkə̥tə̥
Stalevo 1: 26 - i zə jə izvlàčiš
Stalevo 1: 43 - hùrkə vərzàlkə s ìmə zə jə vərzè̝š i
Stalevo 1: 64 - mut’v’ìlkə ìmə zə jə smutàiš nə mut’v’ìlkə
Stalevo 1: 106 - i jə nə nəftùr’enu nə təkʌ̀vutu nə snòvətə
Huhla 2: 2 - tàə s'up'urg'ɛ̀ issušìhə jə zberàhə ənɤ̀ turbìčkə
Huhla 5: 29 - gòsput jə i u glɤvɤ̀tə [unintelligible] zərət tòu krɤ̀s
Huhla 1: 41 - səkà žə gu učùkəne učùkəne i màjkə bòg də jə pròsti
Oreše: 44 - š’e vi t’èrət kàa gòrnətə rìzə gòrnətə rìzə jə dàjte
Oreše: 50 - əku jə dəd’ète kàzvə gòrnətə rìzə vèčnijə wògən š’e vɤ v ugurì
Vŭglarovo 1: 79 - ùrnətə s dɤ̀rvə jə ugurɨ̀me
Bangejci 2: 25 - də plit'è kòj kəkòtu si ìmə ràbutə nòsi si jə i tɤ̀j
Bangejci 2: 38 - əmi pòsl'e kət sə ispred'è pr'èždətə kvò jə pràit'e
Bangejci 2: 39 - əm či pr'èždətə jə mutàimi nə idnò mutuvìl'či̥ è təkvòs
Bangejci 2: 44 - sn'èməmi jə ut ə mutuvìl'čitu i jə m'ètvəmi nə slɤ̀nci
Bangejci 2: 44 - sn'èməmi jə ut ə mutuvìl'čitu i jə m'ètvəmi nə slɤ̀nci
Bangejci 1: 58 - kə tɤ̀s kɤ̀štə ut didì ud bəbì mə jə pupripràixmi i
Bangejci 1: 63 - kəd b'àx mlàdə ràbutə ni b'àgə ut m'ène às jə vɤ̀ršə
Brŭšljan 1: 66 - lɤ̀tə jə pràine ut dərv'ètə nəkuvàni prɤ̀k':e i slet prək
Čokmanovo 1: 33 - ut.tam tɔ̀rnəhə ìd'ehə u nev'ɛ̀stətə zɔ prekrìehà jə zəp'ɛ̀ehə
Čokmanovo 1: 36 - nə sərc'è i trì gudìnki nə rəc'è izved'ɛ̀hə jə i tìdəhə tugà
Čokmanovo 1: 37 - f č'ɔ̀rkvətə venč'ɛ̀hə jə n'èməš'e drùguš' ne putpìsvəne
Stikŭl 3: 32 - e tùka jɛ̀ žə vì jə kàža
Stikŭl 2: 63 - ɛhɛ̀ əmə pìl’ci hi nəpətìsəhə sìn učukòvət jə drèbənkite pìl ci sənəkìt’ət
Stikŭl 2: 66 - tə mu jə kəlvè kəlvè kəlvè i tugàvə pàdne krùškənə
Stikŭl 2: 67 - i dòle jə jədè tugàvə [laughter] tugàf hi jədɛ̀ə
Stikŭl 1: 68 - p’èd gudᶤìni stànə nəlì znàete vɔ̀rnə sə zəm’ɔ̀sə dàduhə jə
Graševo: 83 - mi nìe sì sme jə pravìli nìe sme si čeìs sləgàli
Graševo: 88 - izmìež vɤlnàtə ìdiš uvlàčiš jə upredèš jə vàpcəš jə
Graševo: 88 - izmìež vɤlnàtə ìdiš uvlàčiš jə upredèš jə vàpcəš jə
Graševo: 88 - izmìež vɤlnàtə ìdiš uvlàčiš jə upredèš jə vàpcəš jə
Graševo: 93 - nə rekàtə e isperème issàhne ušt'àvim jə i pòsle jə udnesème
Graševo: 93 - nə rekàtə e isperème issàhne ušt'àvim jə i pòsle jə udnesème
Graševo: 95 - vèče smètəš zə štò ke jə slòžiš za kìtenìk le
Graševo: 119 - i slet tuvà jə təčèš nə àlištè jə nəpràiš
Graševo: 119 - i slet tuvà jə təčèš nə àlištè jə nəpràiš
Graševo: 120 - i jə udnisèš nə tupàvicàtə i gu stùpə
Zabernovo: 16 - vlàškətə kətu wberème issuš’ìme jə slè i jə v’ɛ̀ime i
Zabernovo: 16 - vlàškətə kətu wberème issuš’ìme jə slè i jə v’ɛ̀ime i
Zabernovo: 17 - o sea nìe pòčneme nə i jə čùkəhme ednò vrɛ̀me nə tàrgi
Malevo/Asg 1: 4 - d’ènu̥ s’è mʌ̀kneme kujàtu je pò visòkə i səs kòsə jə kus’ə̟̀t
Malevo/Asg 3: 7 - p’èši tàm kət ìdeš sfàliš tòrbətə ukàč’iš jə nə nə òrexa
Malevo/Asg 1: 7 - pàk jə vərš’ìjeme səs kòn’e
Malevo/Asg 1: 16 - kətu jə udvìjem’ə vərìme si jə sìəm ə̟ səs rəš’ètu
Malevo/Asg 1: 16 - kətu jə udvìjem’ə vərìme si jə sìəm ə̟ səs rəš’ètu
Malevo/Asg 1: 18 - i tugàvə uplàvim s l’ʌ̀štətə i slàgəm’è jə də sə vərì
Malevo/Asg 1: 20 - č’i pòsle jə um’èsim pàk s màlku brəšnò
Malevo/Asg 1: 21 - i tugàvə usulìm jə i [laughter] jəd’ème nədrub’è [laughter]
Malevo/Asg 3: 36 - č’e ž’e slòž’iš’ kàš’ənə də jə strɤ̀siš’ č’e sìč’ki nəòkulu
Malevo/Asg 2: 58 - slet kəd gu uvərš’ìjeme iskàrəme slàmətə uddelìme jə ud ž’ìtutu
Pavelsko 3: 16 - i jə dun’ìsəm’e tə jə slàgəm’e nə cɤ̀rkvətə tàm
Pavelsko 3: 16 - i jə dun’ìsəm’e tə jə slàgəm’e nə cɤ̀rkvətə tàm
Pavelsko 2: 17 - a bè piš’ìn š’e jə pustriž’è kur’èmə
Pavelsko 4: 25 - è pɤ̀tištə t’àsni duv’èdəh sì jə stujɛ̀me tùkə uràli uràlutu stujà
Pavelsko 2: 38 - pròl’et’ jə s’àvəme
Pavelsko 2: 39 - l’è l’ʌ̀štətə jə s’àvəme s’à fəf màrt f əpr’ìl i kətu stàne
Pavelsko 2: 40 - umʌ̀kneme e wòd’ìme tə ə mʌ̀kneme i jə kləd’èm nə ustròzi
Pavelsko 2: 42 - i kətu isʌ̀hn'e i nìe jə vərš'ìjeme vərš'ìjemè jə səs ə mùl'etənə
Pavelsko 2: 42 - i kətu isʌ̀hn'e i nìe jə vərš'ìjeme vərš'ìjemè jə səs ə mùl'etənə
Pavelsko 2: 53 - uč’ùkəme gu ə l’ʌ̀štətə tr’àə də jə vərš’ìjeme pò trùdnu e l’ʌ̀štətə
Pavelsko 4: 71 - pàk nə dubìtә̥kə tɤ̀j m’èlim’e jə stàvə sìtnə kotu jə vərš’ìjeme
Pavelsko 4: 71 - pàk nə dubìtә̥kə tɤ̀j m’èlim’e jə stàvə sìtnə kotu jə vərš’ìjeme
Pavelsko 4: 77 - pl’əvɤ̀ jə vìkəme pl’əvɤ̀
Pavelsko 4: 79 - hà nìe jə səbìrəme f č’ùvàli òti e sìtənkə dà
Hvojna 2: 10 - nə rəkʌ̀ mʌ̀knehme mʌ̀kneš i slàgəš təkà nə klàdnič’kə jə slàgəš
Hvojna 2: 12 - əku e pò màlku č'ùkəmè jə səs vìlə s vìlətə sə č'ùkə
Hvojna 2: 13 - i nə v’àtərə jə udv’àvəme v’èč’e də jə izdùhə
Hvojna 2: 13 - i nə v’àtərə jə udv’àvəme v’èč’e də jə izdùhə
Hvojna 1: 30 - eli nəpràvu bùlkətə jə vòd’exə tòčnu f svàdbenijə d’èn
Hvojna 1: 35 - də jə z’ʌ̀mət səs c’àlətə svàdbə v’ɛ̀č’e bùlkətə č’ɛ̀kə
Hvojna 2: 35 - utstrən’àvəme jə pàk səs vìlit’e jə pretrɤ̀skuvəme utstrən’àvə sə
Hvojna 2: 35 - utstrən’àvəme jə pàk səs vìlit’e jə pretrɤ̀skuvəme utstrən’àvə sə
Hvojna 1: 43 - e kumàtə kàk š’e jə nəprài kàk um’èe nəpràv’ət jə bùlkətə
Hvojna 1: 43 - e kumàtə kàk š’e jə nəprài kàk um’èe nəpràv’ət jə bùlkətə
Hvojna 1: 46 - i šte jə utkrìjət v’èč’e kugàtu də jə venc’ɛ̀və pòpət
Hvojna 1: 46 - i šte jə utkrìjət v’èč’e kugàtu də jə venc’ɛ̀və pòpət
Hvojna 1: 47 - tugàvə sə venč’ɛ̀vəhə pòpə š’e e utkrìje ə pìtə jə
Široka Lŭka: 30 - slet tuvà pak pɛ̀eme žatvàrska pɛ̀sn’a i nèja də ti jə kàž’a
Stančov Han 2: 21 - də jə jərmòsəš pr’èždətə
Stančov Han 2: 23 - də nè jə jərmòsəm də dəlì e nəpra pràvilnu dè
Stančov Han 1: 93 - kujàtu kvàtu bujɤ̀ ìskәš tәkvàs ši si jə nәpràiš
Sŭrnica 2: 38 - nə kurìtutu tàmkənə nə piràlnətə i pupàriš’ jə
Sŭrnica 2: 44 - məzninɤ̀tə də izləz’è serɤ̀tə nə vɤ̀lnətə pupàriš’ jə təkòənə
Sŭrnica 2: 45 - sl’èt tvà jə fɤ̀rl’əš’ f stud’ènutu kurìtu pà
Sŭrnica 2: 63 - buedìsəš’ ednàtə màhneš’ jə buedìsəš’ drùgə pàk buedìsvəmè si
Sŭrnica 1: 102 - n’èmə si dàm dəšter’ɤ̀tə à mə š’ə mi jə dəd’èš
Sŭrnica 1: 103 - tә̥ š’ə mi jə dədèš’ e tvà e
Sŭrnica 2: 165 - tupàvicә̥ nà segà tàmkənà jə istùpvət i
Trjavna: 153 - dà štòm jə izvìkəš è sià də ričèm də si trɤ̀gvəmi
Vŭrbina 2: 2 - jə pus’èemè i tugàvə cv’ètne sə i i stàna zərəncà
Vŭrbina 2: 3 - i gà uzrè̝i jə mʌ̀kneme i č’ùkəme jə səs səs čukùtve
Vŭrbina 2: 3 - i gà uzrè̝i jə mʌ̀kneme i č’ùkəme jə səs səs čukùtve
Vŭrbina 2: 4 - səs vìlič’ki nəč’ùkvəme jə i əmə nə enəkòə vɤ̀tr’e nə wòd’er
Vŭrbina 4: 8 - ə càrevicətə ə s’èeme prul’ètešnu vrème kugàtu jə ur’ème s vulòvete
Vŭrbina 4: 9 - i jə s’ɛ̀eme pu nèjə sɛ̀eme i kučɛ̀ni kərtòfi fəsùl’
Vŭrbina 4: 20 - urème səs vulòvete zə càrevicətə pràim jə nə brəzdɤ̀
Vŭrbina 4: 64 - zə kətɰ̀rite zə xrànene nè jə m’èl’əd zə xrənɤ̀ zə xòrətə
Vŭrbina 4: 80 - nè jə vlàčime dàže ne nòsine nə dəràk səs stəruvrèmski deràci
Drjanovec 1: 34 - inɤ̀tɤ nɤ svàka i nìj upr’àgvɤmi vulòwi tugìs i zɤkàrɤ jə
Drjanovec 1: 77 - sɤnùwɤm s’è n’èjɤ mòjtɤ màjkɤ nè jə vìždɤm nìkɤde
Vladimirovo 3: 68 - čìstiš li jə rìbətə pɤ̀rvo
Vladimirovo 2: 101 - i jə dṛžìme na navisòko natùrame ta prez zìmata se exè
Baskalci 1: 204 - sìčkәtә vɤ̀lnә ednàkvә li e dèto jә ustrìgvәš
Baskalci 1: 242 - a pa kòj e tirikàt pәk pò ràno dә si jә isčìni

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut