mu

Case: 
dat
Gender: 
n
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where mu appears

Kolju Marinovo 1: 4 - nə pol’ètu mu vìkəmi čifčilìk
Kolju Marinovo 4: 11 - tvà e kolendrò mu vìkəmi nìj
Kolju Marinovo 1: 34 - nuškuvì mu vìkəmi
Kozičino 1: 72 - nègu mu vìkəhme sv’etùl’k’i
Kozičino 1: 137 - tèpawcɛ mu dùməm’e
Kozičino 1: 139 - tèpawcɛ mu dùməm’e tòj səgɑ̀ ìmə tàm ə wudɛ̀
Trŭnčovica 1: 53 - u bəštà i gul’àjət tàm c’àl dè̟n pràvət rəkìjətə mu kàzvəme
Stakevci 3: 52 - nè be òn jà če mu donesèm stòl ot tàm
Stakevci 3: 54 - sèdi od vɤ̀nka če mu donesèm stòl
Repljana 3: 30 - ta vàrdi detèto da ne dùva mu vètɤr
Repljana 2: 63 - nìsko rastè i i šùmicata mu òbla i poznàvamo g'u
Srebŭrna 2: 98 - àu čem sə zbìrəmi pràjim inò ə mu kàzvəme n’ègu wr’ème
Srebŭrna 2: 118 - tɤ̀j kɤ̀ktu i stənɤ̀ sigà ìmə təkòs kɤ̀k mu kàzvəə tè
Srebŭrna 2: 119 - zèw də zəbràəm i às vèk’e kròsnu mu kàzvəme
Srebŭrna 2: 128 - də ti tr’àvə t’èbe zə inɤ̀ stàjə i gu snuv’èm mu kàzvəmi
Babjak 1: 5 - nə stredàtə mɛ̀stu̥ i mu tùri ə ə lɛ̀b də go pečè
Babjak 1: 6 - k’e mu tùri məjà i k'e zème də go rəzbrɤ̀kə
Dolno Draglište 3: 9 - i pòsle pà pràve:me si ednì fudùl'č'i mu vìkəme nìe
Markovo: 55 - pək sià nəlì mu kàzvət tɤ̀j
Malevo/Xsk 1: 271 - sigɛ̀ kvò mu e də z’è̝meš l’àbə ut fùrnətə gòtuf
Eremija 3: 15 - a čorbadžìja mu ojdè nèkade na ràbota i go ostavì cìsto samò
Eremija 3: 16 - nìko mu ne dàva ni xlèp ni kadè òdi tè takà
Eremija 3: 21 - tè tovà tè sèko go gòni lèp mu ne dàva nìkoj
Eremija 4: 34 - nògu mu bilà skɤ̀pa kòžata kòj kakò gu ubìe nèkoe
Eremija 4: 35 - fednàga go odère i mu prudàva kòžata
Eremija 2: 43 - kədè mu e kràja
Eremija 3: 52 - takà si mu vìkaxte vìe
Kovačevo 1: 195 - də mu sə rəzbɤ̀rkə gləvàtə
Kralevo 2: 98 - əh mu mu pucərn’àvət mu zəbɨ̀te
Kralevo 2: 98 - əh mu mu pucərn’àvət mu zəbɨ̀te
Kruševo 2: 29 - nə kinìgətə stòpl'ə gi màlku tùr'əm mu gu tàm
Leštak 3: 21 - vìe mu vìkate dušemè nəredèno
Leštak 1: 51 - à i l’èštə mu tùreše stò gràmə zejtìn
Leštak 3: 79 - ut kato go utɤ̀pčət živòtnite kato se uvəršè mu vìkat mekìna
Leštak 3: 90 - vìkaxte li mu sòr ednò vrème ili kàk dùma ìmaše li zə
Leštak 3: 107 - à na tovà rešèto ìməše li mu speciàlnə dùmə
Leštak 3: 141 - tovà mu vìkate
Leštak 3: 207 - kàktu mu vìkate dùmata kažì
Leštak 3: 213 - čorbɤ̀ ste mu vìkali n’àmaše li tà’a màndža speciàlno ìme
Leštak 3: 229 - a segà tàm dèto sa zakòpčeni vòluvete tovà kàk mu kàzvaxte
Leštak 3: 396 - kəkvò ìme mòe də mu kàžem
Leštak 3: 413 - kopràl’a da mu vìkat ili nè n’àma si takòva
Šumnatica 3: 16 - ama sìčku kənàtu ìskəš mòže də mu kləd’èž bè
Šumnatica 3: 105 - tr’àvə də mu dəd’èš t’èletu də id’è tr’àvə də urìneš dàmət
Skrŭt 1: 39 - ò na tàtko ò na tàtko nabàrva mu do tùku
Stalevo 3: 6 - tùr’ət mu i màlku svər’ʌ̀t ut kràvətə ml’àku kət stàne
Stalevo 1: 52 - kakvò st stàva ot nègo kàk mu vìkaxte žìčka ili
Huhla 2: 106 - əm sigà sìčku kùpi nà è gu kò še mu e
Vŭglarovo 1: 20 - nɤ̀ški nɤ̀šk’i mu kàzvəme
Vŭglarevo 1: 21 - dɤ̀rven kurɨ̀tu nìj mu vìkəhme nuškvɨ̀
Vŭglarevo 1: 25 - točno kàktu mu vìkəhte təkà tr’àbvə
Bangejci 2: 20 - t'è n'àkuj mu vìkət pr'èd'enkə [laughter]
Bangejci 2: 22 - zətovà ste mu vìkəli pr'èdenkə təkà li
Brŭšljan 4: 3 - s plenì krəčkàtə mu nə prɤ̀slenkite ìmə pəmùk
Brŭšljan 4: 5 - dò i tùkə krəčònkite mu sə vɤ̀rzəni
Brŭšljan 4: 13 - mu vìkəme l'ehùdl'e
Brŭšljan 1: 35 - d'ètu mu vìkəme nìe pu.nàš'emu urèd də kàž'em ž'ènət
Brŭšljan 1: 45 - č'àsni surìjki ìməš'e mu vìkəme nìe ìməš'e dubìtək
Brŭšljan 1: 49 - nə mnògutu grùpətə ž'ivòtni mu vìkəme mu dùməme svì
Brŭšljan 1: 49 - nə mnògutu grùpətə ž'ivòtni mu vìkəme mu dùməme svì
Brŭšljan 4: 58 - kɤrčì kɤrčì təkà be nəpràvenə nìe mu vìkəme vərtìkòlnicə
Brŭšljan 4: 63 - nìe mu vìkəme vərtìkòlnicə gàjdətə tɤ̀pən'ət sə kàčvəə
Brŭšljan 1: 85 - zətùj sn'àk i dɤ̀š kugàtu vəlì mu vìkəme xləpàvicə nìe
Brŭšljan 1: 87 - təkìvə stud'ènu vr'ɛ̀metu i mu vìkəme xləpàvicə č'e xl'èpi
Gela 2: 100 - tə dvɛ̀ tenkìi naberà čèrni buruvìnki vìka da mu dàvam
Graševo: 75 - i ot kakvò go pràveše i kàk kòj mu pomàgaše
Stoilovo 2: 9 - trevɤ̀tә mu b’ɛ̀lim trevɤ̀tә mu b’ɛ̀lime izrìneme gu isčìstime gu izmet’ème gu
Stoilovo 2: 9 - trevɤ̀tә mu b’ɛ̀lim trevɤ̀tә mu b’ɛ̀lime izrìneme gu isčìstime gu izmet’ème gu
Stoilovo 2: 14 - gùvnutu pu pràvu gùvnu mu vìkame
Stoilovo 2: 15 - tɤ̀j li mu vìkate
Malevo/Asg 1: 29 - səs màlku kìsəlu ml’əkò mu slòžim’e vəf ə rəzbìjeme gu
Malevo/Asg 2: 60 - kàzvəme mu lupàtə i pòčvəme də fɤ̀rl’əme vəv vɤ̀zduxə nəgòre
Malevo/Asg 2: 78 - tàm nə ednò spec’àlnu m’àstu kədèt mu kàzvəm’e igrìšte
Momčilovci: 16 - mu səm càl’ d’èn’ vɔ̀rhlə ədìn tvàr slàmə səm hòdilə [laughter]
Pavelsko 2: 6 - i gu slò̝ž’im’e i mu slòž’im pò̝tkvəs mu tùrim ut ə
Pavelsko 2: 6 - i gu slò̝ž’im’e i mu slòž’im pò̝tkvəs mu tùrim ut ə
Pavelsko 2: 7 - drùgu gɤ̀stu ml’àku mu tùrim ednʌ̀ ləž’ìcə pòtkvəs i sə putkvàs’uvə
Hvojna 1: 23 - də mu sə pàdne jəjc’è də əd’è i həlvɤ̀
Stančov Han 1: 80 - kәtu stɤ̀piš tәkà i sә utvàr’әt vìkәmi mu ustà nə tùj
Stojkite 2: 18 - tə č’e mu č’ùkna jajč’òca kòl’kunu sa pò mlòčku
Stojkite 2: 19 - i pò hùbavč’èk je č’ùkna mu jajč’òca a č’e nàras’em resìl’kana
Sŭrnica 4: 31 - si ni be fùrnətə vìkəhmè mu kl’etɤ̀
Sŭrnica 4: 37 - klič’ònətə mu vìkəhme tàm ti e brəšnòt tàm ti e əmbàrə
Sŭrnica 4: 68 - kətu riš’ètkə nàč’i č’ərkmɤ̀ mu vìkəme
Sŭrnica 3: 100 - idìn m’ɛ̀sic prɤ̀j mu sm’ɛ̀tkə idìn m’ɛ̀sic
Sŭrnica 1: 210 - i dərɤ̀ si mu dàde nə mòjtə dɤ̀šter’ə si̥ sə dərìhə
Trjavna: 114 - mnògu màlku tɤ̀j mu slàgəmi za fkùs sòl i gu jədɤ̀t
Trjavna: 162 - a ə nə sìrenetu kvò mu slàgate̥ z zə də stàne
Trjavna: 245 - è n’àkuj mu slàgə əmə nìj ni smè im slàgəli
Vŭrbina 2: 32 - dà pòsle kvò stàva na ednà godìna kàk mu kàzvate
Vŭrbina 2: 35 - pàk mu vi zvɤ̀t jinìcə
Vŭrbina 4: 69 - kugàtu ist’ìni i dète i sɤ̀štu e nə dète mu klàəme
Vŭrbina 3: 88 - mu klədɤ̀t pàl’ešnik nə jəgùptene iskuvàtu i uràlunu izd’èlənu esèj
Belica 3: 17 - tò se odgòre izbìstri zelèn cvìk mu se kàzva
Belica 1: 28 - e n tovà òdene kàk mu vìkaxte na ro romanìja li
Belica 3: 81 - dnèska ùtre napḷ̀nila sɤm tovà k'ùpče odgòre mu sìpa vòda
Belica 3: 82 - tùrna mu màlko sòl sìpvam òšte mìne tàa nedèl'a
Belica 3: 88 - da mu se mèni
Belica 2: 173 - od glìna tè mu vìkat gnìla tùka
Oborište 2: 14 - xòdexa li mu na vrèmeto momìčeta
Oborište 2: 32 - koè mi e pò svòe še mu dàm pa i
Oborište 2: 51 - na onovà dɤrvò mu kàzvame buxàlka i sa vrɤ̀štat
Oborište 2: 57 - na màndža i na kàša mu vìka:me
Oborište 1: 75 - i dvè stài odgòre i kɤ̀šta i sòba mu vìkaxme
Sveta Petka 3: 5 - a na kačamàka kàk mu vìkate
Petrov Dol 1: 28 - d’èt’i mu kàzvəli tùj d’èt’i id’ɛ̀te nɤ čèrkwəta i krɤ̀štajte štòt tò
Petrov Dol 1: 44 - əm a d’et’ètu əma n’àməm nìštu š’ə mu s ràzgele
Petrov Dol 1: 45 - kàzvə ìmam inà pərà š’ə mu dàm enà parà pɤk drùk pɤ̀t’
Petrov Dol 1: 47 - dr’èxi mu kupùva pərì š’ə mu dàm i sigà v’èči š’ə snì
Petrov Dol 1: 47 - dr’èxi mu kupùva pərì š’ə mu dàm i sigà v’èči š’ə snì
Petrov Dol 2: 122 - də mu č’i̥tè tàm pòpɤ dɤ gu up’ɛ̀j
Petrov Dol 2: 129 - a na àgneto slàgaxte li mu nèšto na vrətɤ̀ venčètə n’èšto
Vladimirovo 3: 47 - mu vìkame na ednì znàm če mu vìkat papadùrki ednì tekìva širòčki
Vladimirovo 3: 47 - mu vìkame na ednì znàm če mu vìkat papadùrki ednì tekìva širòčki
Vladimirovo 2: 56 - šo vìe kɤ̀ mu kàzvate
Vladimirovo 1: 81 - kàk mu vi kàk mu vìkaxa na tovà nə
Vladimirovo 1: 81 - kàk mu vi kàk mu vìkaxa na tovà nə
Vladimirovo 2: 94 - ɤ̀ tvà e tvà e bàbata dèk mu vìkat tùmbakɤ
Vladimirovo 3: 107 - nèšto dòle mu slòži oddòle
Vladimirovo 3: 109 - kàk mu se vìka dèto e
Vladimirovo 1: 119 - ako mu nè e dobrè detèto
Gorna Krušica 1: 16 - kàk mu vìkaxa na tovà rɤ̀šni
Gorna Krušica 3: 36 - i e na ednò mùle prɤ̀f pàt mu tùrat samàr
Gorna Krušica 3: 37 - tùrat mu samàro zakàčat mu vɤ̀nata vjahnùam mùleto
Gorna Krušica 3: 37 - tùrat mu samàro zakàčat mu vɤ̀nata vjahnùam mùleto
Gorna Krušica 3: 42 - samà prɤ̀f pàt samàr mu slòžat i da go pùsnat tovà detè
Tihomir 2: 57 - k’ɛ̀sta m’èsime gà am’èsime ga am’èsime ga azàm mu go
Tihomir 2: 113 - azàm af parlìva vòda m’ɛ̀tneme atl’èmen mu vadɔ̀ta azàm klad’èmen agùrt’e
Tihomir 1: 168 - klàdenka nɤ vɤrvelìk' klad'ème mu č'òpa krasnòta ìma dùpkᵚi
Tihomir 1: 170 - dùpkᵚɨ ìma krasnòto klad'èš mu č'òpa ne mrᵚìdnava
Tihomir 1: 195 - kàk mu vìkate agà
Tihomir 1: 204 - kakvò istègl'aš ottàm gòre dèto go vrɤ̀zvaš kàk mu kàzvaš
Nasalevci 1: 102 - pa lègne màk’a mu na krèvet i n’èga ga tùru
Nasalevci 1: 137 - kàk mu se vìka na tovà dèto ìzliza s
Nasalevci 1: 177 - pantalònče te pantalòni mu obùju rìzu mu oblečù
Nasalevci 1: 177 - pantalònče te pantalòni mu obùju rìzu mu oblečù
Nasalevci 1: 179 - ako e studèno pulòverče mu oblečù čoràpci mu obùju
Nasalevci 1: 179 - ako e studèno pulòverče mu oblečù čoràpci mu obùju
Iskrica 3: 23 - səjà dètu mu vìkəmi nìe eli kušàrə a təkà kušàrə
Iskrica 3: 46 - i gu nəpɤ̀ln’ət àgnetu kətu gu uderɤ̀t sàmu mu izvàd’əd drebulìiti udvɤ̀tre
Iskrica 1: 51 - əmə pòmn’ə gu tvà vìkət mu medenìci̥ tùr’ət dvà trì kərvàjə
Iskrica 1: 71 - u p’ètək večertɤ̀ ot’ùvəme nə pòvrənki mu vìkət
Iskrica 3: 108 - mòi tə fàni i studènu sìčku i iməmi gul’àmi jəmurlùci mu vìka:mi
Iskrica 3: 109 - təkɤ̀u kəčùlkə əmə nìe mu vìkəmi jəmurlùk ut tvà tùrskə dùmə
Baskalci 2: 26 - po màlko ama sèkoj č’e znàe belègo kakòf mu e znači
Baskalci 1: 68 - kòj kòj kòlku mu pùštәt i nә kilòtu putfɤ̀rl’әme nәprìmer
Baskalci 1: 69 - nә ednò kilò putfɤ̀rl’әme trìese kìlə dә mu se dàdәt
Baskalci 1: 254 - kàk mu vìkaš na na kato rodì ofcàta màlko kàk otnačàlo
Baskalci 1: 255 - emi emi tә àgәnce jàgne mu vìkame
Baskalci 1: 286 - ke mu i vrɤ̀zvәž za da izlègat nagòre i se vìka tovà kačòr
Baskalci 1: 288 - ә kәtu mu vrɤ̀zeš rogòveto i izlègәt nәgòreka znàči pràvo
Tǔrnjane 2: 62 - tkàla sɤm i navòtki tkàla sɤm i kvò mu vìkame litò
Salaš: 139 - kvò jùže jùže li mu vìkate
Salaš: 218 - òn mì ma mu dùmamo zirè i tegàj o ot tovà nalì
Bela 2: 1 - xodìla li si u u granìtovo kvò mu vìkaxa pò ràno
Bela 2: 2 - stàroto mu ìme kvò bèše
Bela 2: 9 - pres tovà tùka nagòre mu vìkat bùjaka pa čèren pɤ̀t
Bela 1: 40 - kakɤ̀f ofčàr če bɤ̀deš tì be tàm edìn čovèk mu dàl
Bela 1: 41 - ednà ofcà i àgne da mu xòdi na redɤ̀
Bela 1: 65 - nadi lìnijata na košàrata mu vìkame ama rèče tì se vàrdi
Rajanovci 2: 15 - slàgam mu sìrište tàm kvò pèt šès kàpki zavìsi od mlekòto kòlko e
Rajanovci 2: 22 - ga ponatìsnem i tegàv mu tùrnem òšte edna tèžes
Rajanovci 1: 35 - ìmaše gùvno mu kàzvašemo tùj gdè s stròena tàa zgràda
Rajanovci 2: 70 - kvò si mu tùri (laughter) rèko kvò sɤm ga

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut