təkà

Meaning: 
thus
Deictic: 
med
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where təkà appears

Malevo/Xsk 2: 46 - təkà sə ž’è̝nehə hòrətə enò vr’è̝mi
Malevo/Xsk 2: 57 - sig’è təkà i kədè še mi ìde də mi rəbòt’
Malevo/Xsk 2: 75 - [laughter] kədè ə jà təkà ɨ̀kəm bàbə vɨ̀kə ɨ̀kəm tò
Malevo/Xsk 2: 85 - i təkà sə ùčime i vìe siɛ̀ nìe gà umr’è̝me
Malevo/Xsk 2: 88 - i təkà
Malevo/Xsk 2: 104 - tu t’è̝letə i təkà òt’ nə mlàtte zəplàtte màl’k’i
Mogilica 1: 12 - rəskɤ̀cəž gi təkà kɤ̀del'k'ite t'ènički i pr'əd'èš pred'èš
Mogilica 2: 14 - še gu zdrub'ɔ̀t nəjɔ̀dru təkà nəjɔ̀dru gu sip'òt
Mogilica 2: 15 - če gu presɛ̀vət s màlku vudìč'kə təkà š'e gu pritìkət
Mogilica 3: 27 - àh nìvətə zəsɛ̀eš' i sɛ̀tne əgà uzrɛ̀e už'ɔ̀neš' jə səs sɔ̀rp təkà
Mogilica 3: 32 - səs mùl'e mùl'etə kòn'i təkà gi vər'tɔ̀t mùl'etənə
Mogilica 3: 38 - če udv'ɔ̀d gu s lupàtə təkà gu v'ɔ̀t
Drabišna 1: 42 - tìj gi dàvət təkà s'àme zə gi ispìliš' tòj drèmnìčku s'àme
Drabišna 1: 70 - i tò təkà nə čàjə nə tòu čàj tùkə b'àš'e
Drabišna 1: 82 - è tùkə təkà
Drabišna 2: 83 - kujàt jàbəlkə hər'èsəš ìkə nèh z'èmi nèhi utkɤ̀səj təkà əmə
Drabišna 2: 86 - ut ədnɤ̀tə jàbəlkə təkà udr'àzəl ədnɤ̀tə jàbəlkə
Drabišna 2: 91 - s'ètne drùgətə jàbəlkə udr'àzəl i n'èhi təkà nə s'ètnəə jàbəlkə
Drabišna 2: 103 - nə dərvòtu i č'àkələ vèk'e də dòjdi təkà əmə ut'ỳə
Drabišna 2: 116 - təkà stànə ìmə slənc'ètu i tòj ə zəvìvə uv'à uvər'àvə sə
Drabišna 2: 153 - tòj dùməl təkà t'à n'ehi ni mòž də si urtòsə ìkə
Drabišna 2: 159 - d'àt sič'àl tòj ədnò vr'àme ìməlu ukul kɤ̀štətə təkà pulìci̥
Drabišna 2: 160 - pòmnite li təkà pulìcə də ìmə kɤ̀štətə [laughter]
Godeševo 2: 5 - təkà sedɤ̀j fəf pərcàl'ete n'è̝mə kòj də gu putsušɤ̀j ud ràbutə
Godeševo 3: 8 - pu ədnovr'àmešnu si guvòrim kàtu sɤ̀j sme nəšlɤ̀j təkà si guvòrime
Godeševo 4: 14 - n'àki təkà əmə n'àkuj gu pək kàzvə še gu fpr'àgə
Kralevo 2: 26 - təkà če sàm č’e ispɨ̀cəž gu tùk vəf p’èčkətə n’è e
Kralevo 2: 48 - è səs ə òdvəricə ili səs sɨ̀rence təkà rəstòkuvəš listàta če
Kralevo 3: 55 - kò gu sə premàzali ə təkà də umr’àl kə f smòl’ənsko
Kralevo 3: 63 - tùrcite kəd gu nəpànnəli təkà i tòj v’è̝ki tùkə səz žinɤ̀tə mu
Kralevo 2: 85 - [laughter] əm təkà n’è təkà sigɛ̀
Kralevo 2: 85 - [laughter] əm təkà n’è təkà sigɛ̀
Kralevo 2: 87 - s’è sə vàs vi e sm’èšnu təkà e i znàjət mnògi
Kralevo 2: 106 - à n’àməše təkà sàmu mɤ̀zkit’e hòd’ehə jà
Kralevo 2: 119 - təka bòmbə təkà bòmbə təkɤ̀və zədɤ̀n’etə hə
Kruševo 4: 18 - guvedàr pò kɤ̀sničku təkà kəde d’èset čəsò
Kruševo 1: 44 - səd’è duvàdəə tùk pri nèjə də mi publəž’ɛ̀və də mi pubàjvə təkà
Kruševo 4: 54 - pò nə ùbəf ògən təkà
Kruševo 4: 92 - mlògu vəzmòžni wòt təkà nəlì turò kàrə də ìməš’
Kruševo 4: 125 - sùš’ə tə təkà
Leštak 3: 18 - ut tvà è təkà beše è hərmàn
Leštak 3: 64 - udvɛ̀jəd gu təkà nə veterɤ̀ də bɤ̀de č’ìstu̥
Leštak 3: 70 - i gu vdìgə təkà nə nə nəjlòn nə č’ùl
Leštak 2: 95 - təkà e kugà kəkònu dòjde nəkà e təkà e
Leštak 2: 95 - təkà e kugà kəkònu dòjde nəkà e təkà e
Leštak 3: 99 - dà i d’ètu ìmə sùšk’e əf rəš’ètutu gu zəvɤ̀rtə təkà
Leštak 3: 106 - i təkà gu preč’ìsti
Leštak 3: 123 - mòž də nèmə kəto e sùvu təkà pò trùdnu sə smìtə ž’itòtu
Leštak 3: 178 - dètu səbìrə slàmətə zəgreb’è təkà i uddòlu ž’ɤ̀ne sɤ̀rpə
Leštak 3: 182 - rèže gu tò e òstru nəzɤ̀benku rèže təkà nèkulku pɤ̀te
Leštak 3: 184 - ta gu səbìrə gu vɤ̀rzvə təkà nə snòpje i zəminàvə zə hərmànə
Leštak 3: 206 - təkà kàg də ti kàžə
Leštak 3: 289 - dà utprède də ne mòe se izmùš’i à təkà
Leštak 3: 306 - ɤ drʌ̀škətə č’ɛkəj segà də vìdim kàk bèše è təkà
Leštak 3: 310 - è təkà
Leštak 3: 321 - dà dòlu.gòre təkà e pò màlək
Šumnatica 1: 82 - ednì səš čèrni krilè drùgi səz bèli i pudred’èni təkà rəzbìəš li
Šumnatica 3: 188 - è təkà nə ednà pìtə gu
Šumnatica 3: 229 - še gu isprè ispred’èš ut tùkə še gu pirpred’èš še gu təkà
Huhla 1: 5 - kvò də nap nəlì təkà
Huhla 2: 9 - n'àmə tòlkuvə də jəd'ète [laughter] əm təkà d'è èm s'èkəku še dòjde
Huhla 4: 11 - ə mòže də ə pləninɤ̀ əmə nè e təkà visòkə i tàm
Huhla 2: 13 - mə tò təkà še stàne enò vr'ɛ̀me nàš tàtko kòj iskòlihə
Huhla 1: 17 - à təkà i nəsɤ̀rgənə i màjkə utìde i kəl'èg
Huhla 4: 24 - nàštə zèm'ə prez l'àtu̥tu təkà dvà trì pɤ̀t'ə də fàti dɤ̀š
Huhla 2: 24 - təkà li ohò
Huhla 5: 26 - təkà màjko zəšt'ò nə vrɤ̀bnəcə i nə
Huhla 3: 26 - èj səkà èj səkà èm dàdəhme gà gà stàne təkà
Huhla 3: 27 - è gà vl'èzət hòrətə i jà še fl'àzə nəlì e təkà
Huhla 5: 28 - à təkà zəštòtu rìbətə nə gləvàtə imàlə krɤ̀s i təkà
Huhla 5: 28 - à təkà zəštòtu rìbətə nə gləvàtə imàlə krɤ̀s i təkà
Huhla 1: 36 - d'èt mi dədɤ̀t mògə i təkà mə n'è n'è jà vìkəm
Huhla 1: 42 - bir'àše təkà təkɤ̀vu gròzd'e əmə gurìdə i pràeše uc'èt
Huhla 3: 45 - əmhə i dàdəhə mu i seà e təkà i tugàj
Huhla 3: 47 - ama i mnògu nə kàrəə də si krəstòsvət èj təkà nugìt'e
Huhla 3: 50 - də t'i kàžə rəzgràbəhə ə mə n'è e təkà nìj
Huhla 3: 56 - təkà si prikàzvəm nə sìčki təkà prikàzvəm či òt' n'àmə
Huhla 3: 56 - təkà si prikàzvəm nə sìčki təkà prikàzvəm či òt' n'àmə
Huhla 3: 57 - òt təka nəkà òt təkà òt dəržàvnutu e təkà
Huhla 3: 57 - òt təka nəkà òt təkà òt dəržàvnutu e təkà
Huhla 2: 59 - ustàhə me təkà kət tàə gòli bòsi sìčkutu izgur'à
Huhla 1: 64 - əm kətu nàprəə sərìjki i jà gu klàəm təkà də nək'ìsn'e
Huhla 2: 65 - təkà i təkɤ̀i zənəred'àvəhə màjkit'e n'àmə gi pùsnete əmə
Huhla 1: 67 - zə ilàč təkà nəl' təkà e ni znàm kəkò
Huhla 1: 67 - zə ilàč təkà nəl' təkà e ni znàm kəkò
Huhla 2: 78 - učàhne nìe tàm utìvəhne tə učàhne tàm duhòdəhə təkà učìteli
Huhla 1: 79 - təkà jà i ukul gərdìnətə ìməm si gul'àm dwòr če i nègə
Huhla 2: 84 - b'àgət tùkə nətàtək [laughter] èj təkà ednà ubɤ̀rkənə a
Vŭglarevo 2: 22 - təkà b’èše ənò vr’è̝m’e
Vŭglarovo 1: 31 - zə stàne l’àbə səkà də sə dɨ̀gə dà təkà
Vŭglarovo 2: 38 - i təkà sədɨ̀m nə dikàn’ətə òlvet fpr’ègnəti i vərš’èm təkà càl d’è̝n
Vŭglarovo 2: 38 - i təkà sədɨ̀m nə dikàn’ətə òlvet fpr’ègnəti i vərš’èm təkà càl d’è̝n
Vŭglarovo 1: 50 - stàrte hòrə təkà vɨ̀kəhə
Vŭglarovo 2: 50 - vərɨ̀š təkà i ž’èniš səs sərpɤ̀ sɤ̀rpui mu ìkəhme
Vŭglarovo 2: 53 - čəkɤ̀m təkà hàtəš inɤ̀ l’àhə
Vŭglarovo 2: 57 - nə krɤ̀sci təkà də n’i gì nəl’òə
Vŭglarovo 1: 58 - n’è te udel’è̝ni pu dvà kilugràmə li sə pudèleni təkà
Vŭglarovo 2: 66 - əm m’àstu təkà
Vŭglarovo 2: 72 - hərmàn’ wòt’ kət òblu təkà
Vŭglarovo 2: 76 - i nəs’àdəme tvà žɨ̀tu təkà e təkà gu nəs’àdəme
Vŭglarovo 2: 76 - i nəs’àdəme tvà žɨ̀tu təkà e təkà gu nəs’àdəme
Vŭglarovo 1: 88 - grəbùčkə təkà nəpràenə d’è̝t də stɤ̀rže žərtɤ̀
Vŭglarevo 2: 99 - təkà e
Vŭglarovo 2: 114 - ə ə təkà e
Vŭglarovo 1: 121 - səz dɤ̀rvə puhlùpiš i təkà f təvɨ̀
Vŭglarovo 1: 123 - à jà p’è̝kəh càrč’evu bràšnu təkà bəkl’enɨ̀ci ìkəhme
Vŭglarovo 1: 132 - təkà i peč’ehme vəf təkɤ̀j
Vŭglarovo 1: 141 - ž’è̝leznu nəpràenu təkà səs kəpàk [unintelligible]
Vŭglarovo 2: 143 - təkà vərtɨ̀me i tvà žɨ̀tu s’ t’ič’è žɨ̀tut bəškà
Vŭglarevo 1: 147 - i təkà peč’èhme
Vŭglarovo 2: 148 - f həmbàr’e ìməjme g’òzve təkà gul’èmi nəpràeni fkɤ̀šti
Vŭglarevo 2: 154 - nəpràenu è təkà gul’àmu izgrəd’ènu č’ètiri
Vŭglarovo 2: 157 - č’è̝tiri li sə p’è̝d g’òzə təkà təkà mu kàzvəme nìj g’òz həmbàr
Vŭglarovo 2: 157 - č’è̝tiri li sə p’è̝d g’òzə təkà təkà mu kàzvəme nìj g’òz həmbàr
Brŭšljan 4: 17 - n'àkoe dərvò ìmələtə e tuvà təkà tòp tòp e
Brŭšljan 1: 23 - kəd'ètu beše vəf s'èlutu i təkà prutìč'əš'i cal c'ɛ̀lijə sezòn
Brŭšljan 1: 26 - əm drùgi ž'iòtni təkà surìi nè səm gl'èdəl
Brŭšljan 1: 37 - e təkà prutìčəše ràbutətə vəf pul'evɤ̀svu
Brŭšljan 1: 44 - kòne ìməš'e svìni ìməš'e pàk təkà pu surìjki surìjki d'ètu ìməš'e
Brŭšljan 4: 57 - ud ednɤ̀tə stərnɤ̀ mumàtə də sə gl'èdət təkà
Brŭšljan 1: 57 - təkà də se kàž'e kəktu n'àkuj urkèstər də iskàrət əmì
Brŭšljan 4: 58 - kɤrčì kɤrčì təkà be nəpràvenə nìe mu vìkəme vərtìkòlnicə
Brŭšljan 1: 58 - təkà vərì tə si turulìkə pudir ufc'ɛ̀te də sə zəwəvl'àvə
Gela 1: 26 - nə dèvɤd gudᶤìni hòdɤl vəv belumòrietu s òfci təkà pək ezgà
Stikŭl 2: 16 - e ònijə vrɤ̀x zəubikulìjə təkà nìkəde nìšto nème
Stikŭl 2: 20 - stànə təkà gɤ̀bɨ
Stikŭl 3: 43 - tò e blìsku be uttùva žə fànte patèkata i nagòr təkà
Zabernovo: 40 - i udmìtət ž’ènite s metlɤ̀tə udmìtət i gu tìkəme təkà nə
Izgrev/Car: 12 - š’à: kùkneme kùknətu̥tu š’à: kù̥kneme təkà i də pràime nə
Malevo/Asg 1: 27 - əmi pràvi se təkà vərìme si ml’àku̥tu pr’àsnu
Malevo/Asg 3: 50 - i kò š’e ràbutiš’ š’e ràbutiš’ dòde li slɤ̀nceno təkà vìkəm
Malevo/Asg 1: 81 - i təkà dukʌ̀t də si užʌ̀neme n’ìvətə
Malevo/Asg 1: 86 - təkà gi nəpràim pu šesnàese snòpə
Malevo/Asg 1: 88 - nə zem’àtə nə zem’àtə əmə pàk təkà tvà žìtutu
Malevo/Asg 1: 96 - ədnò vr’ème təkà gu kàzvəhme
Pavelsko 1: 8 - i ustàv’əme rukòjkit’e təkà zəd nàs i uzàt
Pavelsko 3: 9 - və təkà seà vəz velìdencku̥ guv’àne mu vìkəme velìki pun’ed’èlnik
Pavelsko 2: 13 - ìməme si gòr’e ə təkà kətu l’yvàtki ìməš’e kəš’li
Pavelsko 1: 17 - ə təkà vəspràvəme snòpete i udgòre slàgəme š’ɛ̀pki
Hvojna 2: 10 - nə rəkʌ̀ mʌ̀knehme mʌ̀kneš i slàgəš təkà nə klàdnič’kə jə slàgəš
Sŭrnica 4: 8 - čɤtmɤ̀ dərvà bilà ə təkà mòjə bəštà [unintelligible]
Sŭrnica 3: 13 - təkà e
Sŭrnica 4: 15 - meždu bilàtə màž’eš’ də n’èmə dùpki ə təkà
Sŭrnica 4: 18 - màž’eš’ təkà də sɤ ž’ivɛ̀e sə prež’ivɛ̀və
Sŭrnica 1: 44 - i v’èč’e mlògu blìski i du d’èn’ dnèš’en sì sme təkà
Sŭrnica 3: 53 - ičumèn màlku təkà slàgəhə
Sŭrnica 4: 66 - təkà zəkàč’enkə i dòlu è təkvà kətu reš’ètč’icə
Sŭrnica 3: 70 - zə təkà zə zə z’əl’ènu də si svər’ɤ̀t
Sŭrnica 2: 71 - ìmə n’ɛ̀š’tu kətu kurìč’kə təkà vəs kàməkə
Sŭrnica 3: 75 - nɛ̀štu təkà mə tò təkà š’ si gu udmɤ̀knem
Sŭrnica 3: 75 - nɛ̀štu təkà mə tò təkà š’ si gu udmɤ̀knem
Sŭrnica 1: 76 - i nə təkà təvà vìkəme pubrət’àvəne
Sŭrnica 1: 108 - a təkà
Sŭrnica 1: 112 - mòjə sv’èkɤr təkà pràvil səs
Sŭrnica 2: 116 - kòj də ti buedìsə i utkəd’è àš’kele minàvəhə təkà buedž’ìi
Sŭrnica 1: 118 - à təkà
Sŭrnica 1: 119 - stàvə i tùkə ə təkà
Sŭrnica 1: 122 - i mòjə svèkər təkà ə nəpràvil səs edìn tùkənə
Sŭrnica 1: 126 - svekərɤ̀ mi tò təkà kàzvəš’e səs edìn ɤ̀ tùk
Sŭrnica 3: 138 - à təkà
Sŭrnica 1: 139 - i sì sə rəzbrà:me i s t’àh təkà sə dərùvəhme
Sŭrnica 1: 145 - à təkà
Sŭrnica 1: 146 - sè.ednò rudnìni tòčno təkà
Sŭrnica 1: 150 - à təkà
Sŭrnica 1: 156 - təkà e
Sŭrnica 3: 162 - stànvəlu nɛ̀štu kətu jejcà pu pu ìmetu təkà
Sŭrnica 1: 167 - tòčno i təkà stàvə
Sŭrnica 2: 168 - è təkà kətu pəntəlònə prušàrenu
Sŭrnica 2: 201 - a təkà plɤ̀tnu isp’ɤ̀nətə glàtič’kə stàne təkà
Sŭrnica 2: 201 - a təkà plɤ̀tnu isp’ɤ̀nətə glàtič’kə stàne təkà
Vŭrbina 4: 14 - kàktu pu.stàrumu təkà vər’èše slàmətə ispòlzvəme pàk jədɤ̀t dubɨ̀təkə
Vŭrbina 4: 25 - i təkà gu pràime nàštu si
Vŭrbina 4: 27 - žɨtutu gu pòčvəm təkà pus’èeme gu izlezè tə gu tə ftàsə
Vŭrbina 4: 77 - màndri pràine e təkà beše̥ stàrətə dèjnos
Vŭrbina 4: 110 - e təkà beše səbòrə nàš sled devèti pòčnəne
Vŭrbina 4: 111 - òpšti səbòr kòjtu bə zàednu fsìč’ki i səbòrə beše təkà

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut