trì

Meaning: 
three
Lexeme: 

Lines where trì appears

Golica 5: 72 - ot wɑ̀r ot ə rusìja i ednò mumč’è dvɑ̀ese i trì godìšno
Golica 5: 91 - č’e z’èli i n’ègu gi vòzili kudžà dvà trì kilum’ètrə gi vòzili
Kozičino 2: 2 - wlɑ̀čim jə prid’èm jə kitɛ̀ gu prid’èm f trì kɑ̀tə
Izgrev/Vm 1: 22 - gl'èdəh gu səmà trì gudìni prudàdəh gu sià nèməm dubìtək
Stakevci 4: 10 - po trì čètiri dɤ̀na i nìgde zmiù ne smò vidèli
Stakevci 4: 25 - jà trì pùt idò za ràci
Srebŭrna 1: 83 - dvè sèdmici àko də àko àko də rišɤ̟̀t še e trì sèdmici
Garvan 2: 5 - trì dèkərə kəšlɤ̀ ìməši mòs kəzɤ̀m i dž'il'ezà ìməši
Babjak 2: 6 - pu zeml'àtə vrɤzème dvà kun'à əlì trì əlì čètiri
Babjak 4: 10 - əbe jà i bɛ̀h vɛ̀rnu bɛ̀h mnògu gul'àm stò i trì kilugràmə
Babjak 3: 23 - slet təvà kugà gu rəzvàla: trì dènɤ sədì č'ùpə
Babjak 3: 30 - nə vrɛ̀metu trì čètiri pèt dènə ìgra: pɛ̀aja vesèleja sе̥
Bansko: 6 - tùra i dvè trì jàjca zabɤ̀rkəm ìzmesà gu təkà ùbavù
Bansko: 122 - ta vrì da ì zavrìm za trì č'àsa gutòva ɛ
Bansko: 196 - alì e malènku ìnače trì mòže [laughter] i na se nasòluva
Markovo: 72 - mə kvò pràim mi p’èt ə dvàmə bràt’ə sm’e i trì s’èstri
Eremija 5: 8 - u pèti kònen pòlk služì trì godìni služì
Eremija 5: 10 - trì momìčeta i mažò sakàl naslèdnik mɤ̀ško da da da mu ràždam
Eremija 2: 16 - da prài nèkakof molèben ama e trebàlo nàj màlko trì čètiri žèni
Eremija 6: 36 - n'ekòj vršì nèkoj trì nèko kòj kòku si ìska
Eremija 2: 39 - izvadìme trì kasètki òfči bṛbòški
Eremija 1: 89 - trì semèjstva bème petnàese decà
Eremija 1: 108 - cèloto lèto e pùsnana tàa vòda od rezervàr trì pati
Mogilica 1: 13 - zə d'èn trì č'ètiri p'èt vretenà še nəpred'èš
Mogilica 1: 54 - dòlnətə məhəlɔ̀ čɛ̀k dòlu səm etìm ìmə dvè trì kɔšti
Mogilica 3: 79 - kàk po dvè trì kràvi si imɛ̀hme sìč'ku imòt' imɛ̀hme mnògu
Mogilica 1: 85 - ergènin bèše təgà pàk èšte dvè decà trì decà ìməme
Dolno Ujno: 160 - ìma po trì četìrese dùši sə sə sɤbiràle
Drabišna 1: 1 - bùbički hrànehme trì hràneh trì kutìi bùbički
Drabišna 1: 1 - bùbički hrànehme trì hràneh trì kutìi bùbički
Drabišna 1: 2 - i trì d'èkərə t'ytyn' s'àeh i dicà gl'èdəh
Drabišna 1: 51 - lež'àhne vɤ̀nkə bùbički̥ tvà trì kutìi bùbički hràneh
Drabišna 2: 82 - mòmə nèrud'ènə udzàt kɤ̀štətə ìmə ìkə trì jàbəl'k'i
Drabišna 2: 84 - tòj gi hər'èsəl i trìti trì jàbəlki utkɤ̀nəl kət trɤn utkɤ̀nvə
Drabišna 2: 85 - trì jàbəl'ki i trɤ̀gnuə də si vərvì č'i ìkə udr'àzvə
Drabišna 1: 97 - trì sɤ̀nə
Drabišna 1: 98 - trì sɤ̀nə spɤ̀t spɤ̀t s'ètnekə v'èk'e gà hi hràniš tvà kəm zəv'àjkə
Kruševo 4: 11 - vèjke trì d’èn’ə ìč ne smè pubàrvəli ràbutə
Leštak 2: 6 - dv’è trì gudìni
Leštak 1: 46 - dvàes gràmə urìs dvàese i čètiri l’èvə səs trì filìjki hlɛ̀p
Leštak 1: 68 - dv’è i pu trì sme klàli i vərvɛ̀še štòtu bɛ̀ jèftinu
Leštak 3: 355 - takà trì si takòvə
Šumnatica 4: 4 - sèeme sèeme jà səm s’à na pedesè i trì gudìni
Šumnatica 3: 147 - nə slet trì d’èn’a pàk izpečèš
Stalevo 1: 2 - ohò vɤ̀lna č’èrgi trì etɤ̀rvi i màmə rèč’ə tuvà ìməše daràcɨ̥
Stalevo 4: 20 - səs trì čètiri bàbi govòrixme si fsìčkite vìka
Stalevo 4: 23 - təkà f məhlàtə prəs trì kʌ̀šti sme
Huhla 4: 24 - nàštə zèm'ə prez l'àtu̥tu təkà dvà trì pɤ̀t'ə də fàti dɤ̀š
Huhla 1: 78 - dvà trì pɤ̀ti utìduh uhuhu bustàn' kòlku e
Bangejci 1: 2 - əm tkà prez dvè trì kɤ̀šti
Brŭšljan 4: 9 - əmi dnèskə trì pɤ̀ti tr'àbvə də gu rəzvìje štòtu sə pupikàvə
Brŭšljan 3: 18 - pu dv'ɛ̀ trì kràvi št'à: ìmə bìvulicə št'à də ìmə kòne
Brŭšljan 4: 46 - dvà trì pɤ̀ti àjde zə ufc'ète pə segà n'èmə v'èče təkìvə ra
Brŭšljan 4: 61 - tòj dvà pəti št'à: ni ubɤ̀rne trì
Čokmanovo 1: 1 - nə əlìn'd'en' hòd'əhm'e pu trì d'èn'ə nə l'uvàtkit'e igràehme hòru səs
Čokmanovo 1: 3 - kòlkutu mòž'eme trì d'èn'ə sigà kəkvò də kàž'e n'èmə n'è elìn'd'èn'
Čokmanovo 1: 36 - nə sərc'è i trì gudìnki nə rəc'è izved'ɛ̀hə jə i tìdəhə tugà
Gela 3: 40 - ami kakvò zìmata gi hrànimɤ trì pati sùtrɤn òb'et i večèr'e
Gela 3: 65 - trì mɛ̀seca ža stuì aku ja udubrì ònija fèrmera mòže da zdì
Stikŭl 1: 13 - a jɛ̀ səm budəlɛ̀stə stànələ sìn jɛ̀ səm usəmdesè i trì gudìne
Stikŭl 1: 62 - i kràvɤ dvɛ̀ trì i ò̝fcɨ mò̝jə bəštà imɛ̀ us’emdesè bràvə ò̝fcɨ
Stikŭl 2: 84 - ìmə tùkə dvè trì krùški
Stikŭl 2: 88 - tò be imišlìki tə ku tòlkuvə cvetᶤìlu sìčkutu trì dènə zdɛ̀ grədùškə
Stikŭl 1: 89 - ezgà usemdesè i trì že pòemə pu nò̝və gudᶤìnə
Stikŭl 1: 112 - nèguvətə dəšter’ɛ̀ dərž’ì sklàdən ìde vìkə f asènuvgràd vìkə trì dèn’ə vèk’ə
Stikŭl 2: 135 - ədìn ìmə dvɛ̀ kràvɤ dvà dèn’ə ədnì ìmət trì kràvi
Stikŭl 2: 138 - i pu trì kràvi ìmət ìmət pu məhəlɔ̀sə ìmət
Gorno Vŭršilo 1: 13 - pròlet gi sorèm lɛ̀te trì pati gi pràšim a sɤ̀ga
Gorno Vŭršilo 2: 44 - zemà ja dɛ̀doto trì godìni pučìna jà ostànah samìnka
Momčilovci: 15 - budnò mi dəd’ɛ̀š’e trì svìtkə slàmə zə mùl’etu i trì zə m’ène
Momčilovci: 15 - budnò mi dəd’ɛ̀š’e trì svìtkə slàmə zə mùl’etu i trì zə m’ène
Petŭrnica: 15 - podàde ednò končè ud nèja i t’à gu spuštì dvà pɤti̥ trì pɤti
Petŭrnica: 36 - i trì čètiri kòn’a ìmame edin kòn’ ždrebèc [cough] gulɛ̀m
Stančov Han 3: 40 - nə idìn ut’èl tàm za trì ìl’ədi l’èwə mu plàštət
Stančov Han 3: 42 - sàmu zə cigàri trì ìl’ədi l’èvə tòj pùši mud’èrnɨ cigàri
Sŭrnica 1: 17 - ami ot prədì gudìni sme hòdili s’à dv’e trì gudìni
Sŭrnica 4: 27 - vɤf ə stàətə trì stàji i piš’tà fùrnətə si ni bè
Trjavna: 26 - pɤ̀k vr’èmi im də sə odbìvət trì mèscə im stìgə
Trjavna: 95 - trì xìl’ədi l’èvə òd’ə kəd glùpəvə ìz gurìti
Trjavna: 225 - lipìti dud’è cɤ̀fnət sl’əd dvà trì d’ènə i sə svɤ̀ršiə
Vasiljovo 2: 21 - trì d’èna si go pràzvame i si òde:me ta si sa sabìra:me
Vasiljovo 2: 24 - ta ni svìri ta si pràzvame po trì d’è̝n’a
Vasiljovo 2: 25 - nalì trì d’èn’a si òde:me i si svìrea i si go pràzvame
Vŭrbina 3: 11 - enèj se s’èjət kərtòfine pu pu trì kumpɨ̀r’ə
Vŭrbina 2: 41 - gà [cough] dv’è gudìni tugàvə nə trì də urɤ̀t
Belica 1: 135 - pa segà čovèk me e ostàvil stanàa dvàese i trì godìni
Oborište 1: 98 - i t’à ne sɤ̀m a vidvàla trì čètiri gòdin
Gradec 1: 33 - tavà sa trì mèseca mutà
Gigen 2: 29 - velìgde̝n gu praznùvame trì dèn’a pɤ̀rvijɤ dèn si gòtvim jajcà
Petrov Dol 1: 24 - nɤ trì jim’enà slàgɤmi tùj d’it’èto ə žə v guràta
Petrov Dol 1: 26 - trì jmenà i ə kətu sa vɤ̀rnim tàm wìkə inàtə ìkə
Petrov Dol 1: 37 - na trì pɤ̀t’ɤ nɤ trètij pɤ̀t’ i nə dà t’ì mi dàd’i
Petrov Dol 1: 70 - inò dv’è trì vèč’i sè i umìrɤt d’əcàta i t’è vèč’i rešàvət
Petrov Dol 1: 74 - dunàs’ə jnà rìza d’èt i namìrə pr’ekàrvət i du trì pɤ̀t’ə
Petrov Dol 1: 77 - du trì pɤ̀t’i i prikàrvət də e ž’ìvu i zdràu v’èč’i
Petrov Dol 1: 81 - i kàktu gu tò nə trì iminà sə krɤštàət
Petrov Dol 1: 102 - i tàm v’èči dər’àvəni pris sìtutu sə tərkàl’ə tàm na trì pɤ̀t’e
Petrov Dol 3: 158 - i gol’àmu e tɤ̀j e tɤ̀j nə trì kòlə i [unintelligible] i s’ɛ̀im’i
Vladimirovo 2: 9 - pa ìma pànair u lexčèvo ìmaše pànair trì dèna
Vladimirovo 1: 104 - kòlko pràznici ìma mòo go narečèš nàj màlko na trì pràznici
Vladimirovo 1: 106 - s trì kràka ako ste stàri
Gorna Krušica 3: 44 - kàčvam se ot trì časò na mùl’eto è slɤ̀ncetu takà
Gorna Krušica 1: 88 - okol kòno me vrɤtì trì pati trèbe me zavrɤtì
Gorna Krušica 1: 112 - na k’ošètata trì pati i
Tihomir 2: 89 - s trì kòrᵊi tràanata a m’èsime s kvàsa i s ml’èkɔ
Tihomir 1: 202 - esèj reč'èm'ə agà af rògə rògave ìma dvà trì
Tihomir 2: 212 - f sakùl’:e f sakùl’:e nòsime go dvà trì p’èt sakùl’a
Iskrica 3: 10 - dvà trì čəsɤ̀ tr’àvə si dòət àgneàtə də ne uglədn’àvət mnògu
Iskrica 2: 31 - dvà trì d’ekərə t’ùn se e səd’àlu ə pə kuìt
Iskrica 2: 36 - pàk pu dv’è trì licà ùž də stàvə pò xùbəf
Iskrica 1: 51 - əmə pòmn’ə gu tvà vìkət mu medenìci̥ tùr’ət dvà trì kərvàjə
Baskalci 1: 74 - dvè kìlә ti e dušlò pu trì vèdrә dә kàžem
Baskalci 1: 77 - mlèku znàči trì kìlә ti e bìlu trì vèdra ke ti dàәt
Baskalci 1: 77 - mlèku znàči trì kìlә ti e bìlu trì vèdra ke ti dàәt
Baskalci 1: 122 - dvè trì vratìčki kato sèdnat trìma mazničàre na stòluvetu
Baskalci 1: 143 - әku sɤ pòveče òfci ili pòveče mɤzničàre trì čètiri stòla ìma
Baskalci 1: 144 - dә kàžeme әku sә pò màlku trì stòla ìma
Baskalci 1: 202 - ud ufcà mòžeš dә nәstrìžeš dә kàžem trì kìlә dvè kìlә
Baskalci 1: 270 - sta stàr kòč nàt trì gudìni tòa e stàr kòč sta
Salaš: 44 - štò mì smo im bilì trì ama bràtče mi umrèlo pòsle
Salaš: 45 - na trì gòdin no i togàva bèše tekà ə nèma dòktur
Bela 1: 157 - pèt òfci dvatrinàes jàgɤnci sìčkite bliznìli ednà trì
Bela 1: 164 - za dvà trì dèna po dvè po dvè onò mɤ̀nenko mòkro
Breste 1: 54 - i tàm go četème na čètenički trì čètenički trì nìški ednà čètenička
Breste 1: 54 - i tàm go četème na čètenički trì čètenički trì nìški ednà čètenička
Breste 1: 55 - trì nìški ednà čètenička i go napràim na četìrese čètenički po trì
Breste 1: 55 - trì nìški ednà čètenička i go napràim na četìrese čètenički po trì
Breste 3: 72 - ta i predèm napredèm i po dvè trì vretèna i t’à
Dolna Sekirna 3: 40 - tèbe ako e trì kilà trì dɤ̀na ako e ednò kilò
Dolna Sekirna 3: 40 - tèbe ako e trì kilà trì dɤ̀na ako e ednò kilò
Dolna Sekirna 3: 59 - trì tanakìje sɤm nasirìla sìren’e pa ga izmìjem
Dolna Sekirna 2: 113 - do ilìndɤn trì i sedè tàmo do trì mèseca u tìja
Dolna Sekirna 2: 113 - do ilìndɤn trì i sedè tàmo do trì mèseca u tìja
Glavanovci 1: 28 - ednùš ispečè po trì čètiri pogàči
Glavanovci 1: 98 - vṛšèmo vṛšèmo vṛšèmo pretrìšamo dvà puti trì puti pretrìšamo

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut