ə

Pragmatic: 
hes
Lexeme: 

Lines where ə appears

: -
Kolju Marinovo 5: 1 - zə səbòrə n’àkuj gi kòl’ət ə bəškà pək nìj kut si ìməmi
Kolju Marinovo 4: 3 - ə puravnìm gu i zèmim tə gu zalèim səs vudɤ̀ i
Kolju Marinovo 5: 3 - kukòški žə zəkòlim ə s nəlì svìnsku bəškà šә̥ sə zgòtvi
Kolju Marinovo 6: 3 - i t’è kəto z’èmət ə jèsenno vrèm’i kəto dòd’i
Kolju Marinovo 3: 5 - ə čàkəjmi nə məgazìnə də zèim
Kolju Marinovo 4: 7 - ə dv’è dərv’ètə sə fànət pɤk na tùkə
Kolju Marinovo 2: 7 - ə kɤ̀g də kàžə
Kolju Marinovo 4: 8 - tə sə vlɤ̀v’ət pɤk ə zə vulòviti li tàm tìj
Kolju Marinovo 4: 10 - d’è tə harmàn’ə tɤ̀j gu pribìvəmi səs ə tòjə kàmək
Kolju Marinovo 3: 14 - àjde da sfɤ̀ršim səs tovà səs ə tàm səs nìvətə
Kolju Marinovo 4: 26 - pàk gu zərìjem səs slàmə udgòri pɤk ə utpàdəci slàmə
Kolju Marinovo 3: 26 - jedìn snòp p’èt ə snòpə sə zbìrət i sə sklədɤ̀t
Kolju Marinovo 5: 27 - i segà tòo ə kòjtu i ɤ pu vudɤ̀tə
Kolju Marinovo 3: 36 - nìj ìskəmi nìj ìskəmi i gòvorə da čùjm kàk ə
Kolju Marinovo 4: 38 - i pòsl’e pàk kutu dukàrət ə pàk təkà
Kolju Marinovo 5: 40 - tàm dir’èto ìəmi nìe ìməmi čušmɤ̀ ə tùkə du nàs uddòlu
Kolju Marinovo 1: 40 - zəm’ìsə sə səs vudìčka səs kvàs təkà ə učil’ùvəm gi
Kolju Marinovo 6: 41 - i à kvò žə obeštàjə kvò ìməm f.kɤ̀šti kvò ə
Kolju Marinovo 2: 47 - za vəršìdbətə ə rəskažì kàk vəršèexte
Kolju Marinovo 1: 54 - pràvime si ut ə n glìnə ə pòdn’icə i vɤ̀tre gi pičèm
Kolju Marinovo 1: 54 - pràvime si ut ə n glìnə ə pòdn’icə i vɤ̀tre gi pičèm
Kolju Marinovo 6: 60 - i t’èj kutò ə sə v’èči zimàl’i n’àkoə gud’ìna
Kolju Marinovo 3: 70 - tìjə ni dokàrvəə tìjə takɤ̀u i sə nabìvaa fəf ə
Kolju Marinovo 1: 74 - kvəsnìk mu vìkəjmi nìj è tòl’kəvi səs ə glìnə
Kolju Marinovo 1: 75 - təkà nəpràeno è təkɤ̀u tərkalò ot ə glìnə
Kolju Marinovo 1: 77 - tùrim gu nə òg’enə də sə nəpịčè ə sə nətòpli
Kolju Marinovo 1: 78 - če vrɤ̀šnik ìmə udgòri pɤ̀k ə kàk sm’e sə mɤ̀čili bàbe
Golica 1: 1 - ne s'ɛ̀ ə kurnaz'àjti ne s'ɛ̀ kurnaz'àjti
Golica 6: 11 - ə də ustàne nə stàri gudìni səmìčək ə
Golica 5: 21 - i dàdəa im stud’èni kolɤ dv’à hòdiwa ot ə ə portakàlija
Golica 5: 21 - i dàdəa im stud’èni kolɤ dv’à hòdiwa ot ə ə portakàlija
Golica 5: 22 - z’èha dv’à kolì stud’èni i tàm tìa arap’à si ə očɛ̀t
Golica 5: 25 - i nɑ̀št’ȅ mumč’èta šə ə z’èmat ə n’ègo d’èn kɑ̀rat kolìt’ȅ stud’èn:t’ɛ̏
Golica 5: 25 - i nɑ̀št’ȅ mumč’èta šə ə z’èmat ə n’ègo d’èn kɑ̀rat kolìt’ȅ stud’èn:t’ɛ̏
Golica 5: 28 - i kat vər’àli i tòs ə kɑ̀zal če ə kòjtu e ut bez’erlìk
Golica 5: 28 - i kat vər’àli i tòs ə kɑ̀zal če ə kòjtu e ut bez’erlìk
Golica 6: 32 - tòj kəkvò də kɑ̀žə zə nègu tòj ə b’ɛ̀še pò gul’ɑ̀m
Golica 5: 37 - vkèpaxa gi kat nì zakɑ̀raxa kɑ̀i tàm i ə izl’àzaha kɑ̀e
Golica 5: 40 - dìvi xòra savs’àm d’ìvu bizùmno i ə segɑ̀ spr’àha gi tàm
Golica 5: 41 - dvɑ̀ise d’èn’a kɑ̀e səs ə pɛ̀ster bòb ni hrɑ̀n’ət š č’urbɛ̀
Golica 5: 47 - edìn pàk ə go zèli ot portakɑ̀lia šees’ègodìš’en č’ov’èk
Golica 5: 53 - i ə i tòj tàm i tòj č’ov’èk sàl ni kɑ̀zwa f sòhia
Golica 5: 57 - i ə tùkanək ednà kadɛ̀nka ìmaši gledɑ̀čka i svàta
Golica 5: 67 - šèstija nə na s’èdmia oslobodìha gi oslobodìha gi togàs i ə
Golica 5: 68 - i tɛ̀s ə aràpit’ȅ d’èto t’ì komunìsti d’et’ka mumč’èto ni
Golica 5: 72 - ot wɑ̀r ot ə rusìja i ednò mumč’è dvɑ̀ese i trì godìšno
Golica 5: 74 - i ə tìj vər’àli vər’àli izl’àzli nə ednà pul’ànə glɑ̀nni
Golica 5: 102 - i ə i vərtul’ètət pùskə č’e si utòd’ət i hòp vərtul’ètə se zəpɑ̀lgə
Golica 5: 104 - i nɑ̀s kɑ̀e pək ni pɑ̀z’ət ut ə drùgiətə
Kozičino 2: 14 - i kət jɛ̀ upir’èm ə tugɑ̀s vèči jə dìgəm’ə zə huròtu
Kozičino 1: 33 - pamùč’eni rìzɨ səgà kupùvəme plàtnu i təč’èm ə šìjimi si rìza
Kozičino 1: 61 - ne znàm s kəkò gi rɛ̀s’ət əmà às kəto b’àx detè ìməše ə
Kozičino 1: 63 - ə gəgrìci
Kozičino 1: 78 - n’èe pək tùj tò ə təkwòs kumɑ̀r’i inò
Kozičino 1: 115 - ə kàk se z tì znàči ə kòz’inicit’è nə tepəvəčàrite gi dàvaxti̥
Kozičino 1: 117 - i dàvəme gu nə təpəwdž’ɛ̀r’ə uwɑ̀l’ə gu stàwɑ hùbɑwu hùbɑwu ə kòzənik
Kozičino 1: 139 - tèpawcɛ mu dùməm’e tòj səgɑ̀ ìmə tàm ə wudɛ̀
Kozičino 1: 153 - ə təkòs abɛ̀ abɛ̀ abɛ̀ gòrnə dr’èha abɛ̀ mu vìkəhm’e
Kozičino 1: 164 - ja ja no, ə a tɛ̀j ə tòlkus du kɛ̀lkite tɛ̀j
Kozičino 1: 164 - ja ja no, ə a tɛ̀j ə tòlkus du kɛ̀lkite tɛ̀j
Žitnica 1: 4 - səs ə bəštà tɨ i tòj u sòfijə rəbòt’eše̥ rəbòt’eše tàmkə
Stakevci 3: 9 - i edɤ̀n pùt ə edɤ̀nijɤt unùk mi ne è si znàl uròkɤt
Stakevci 4: 80 - a ka u koè vrème se sàdi tòj ə gṛ̀sti̥te̥
Stakevci 4: 106 - a kvò e tòj ə elbrevenèci
Stakevci 4: 109 - i dòle tèsno tè kakò ə kakò
Stakevci 4: 118 - na nogùtu če navìje ə
Stakevci 4: 121 - navòšta e otgòre sɤs ə povòrke pà ga ovṛ̀že dotùj
Stakevci 4: 130 - da si ispletè sɤ̀k kvè vanèle pletù ot ə vḷ̀nu
Repljana 1: 10 - jà sɤm detè učenìčka è sɤs ə ɤm komšìk'a ni bèše
Repljana 3: 43 - pa studenò pa spù tàm na kolìbutu na tṛl’àkɤt ə
Repljana 1: 58 - štṛk štṛklìci li kvì sa tìe mùi ə tìja mùje
Vŭrbovo 3: 11 - nikòla ə kàzva
Vŭrbovo 1: 22 - uràsla sòbata sɤs pelìnove sɤs ə burjan’àci i svè klèla tòga làzara
Vŭrbovo 1: 50 - onà počukàla na vratàta [cough] i pità on əm ə onà
Vŭrbovo 1: 56 - kòj te ə dɤ̀šte dovède a màjko mìla màjko
Srebŭrna 2: 1 - a kugàtu ìmaxte ovcè ə strižèš li gi
Srebŭrna 1: 29 - štòt kət vìždat ə suràkit’ȅ tàm n’àmə də mi zɤ̀mət jəjcàtə̥
Srebŭrna 2: 33 - əmə s’a kət n’àməmi pək ə səm duvòlnə i ut kòz’əšku̥tu
Srebŭrna 2: 42 - a pa ednò vrème kàk ə kàk bèše kɤ̀k ə
Srebŭrna 2: 42 - a pa ednò vrème kàk ə kàk bèše kɤ̀k ə
Srebŭrna 2: 43 - strìžeš ə ovcàta i kəkvò pràviš səs vɤ̀lnata
Srebŭrna 1: 48 - ə takòs ì tùka da stuì nə unìjə stuluv’è
Srebŭrna 1: 50 - zàsefki̥t’i̥ sə nəpràewə zàsefki̥ ə nàj nəpr’èt ìməž gud’èš’
Srebŭrna 1: 55 - kàk šɤ bɤ̀di i ə kugà še jə dɤdɤ̀t
Srebŭrna 1: 58 - ə sɨ dàvət kɤ̀rpi̥ dàvət ednɤ̀gə dàət
Srebŭrna 1: 66 - i ə pək tìj swàdbit’ȅ b’àwə tugàwə tɤ̀j m bùlkata si dərì
Srebŭrna 1: 73 - tòlkuz gi takòzwəš gi kal gi kəlèsvəš tòlkuz gi ə dàwəš dàr
Srebŭrna 1: 74 - pɤk ə bùlkata dàwa vèči dərì krɤ̀snik krɤ̀snica sv’èkɤr
Srebŭrna 1: 91 - ut ə ušàf ut kumpòt ut sùh sùhi suh imìš
Srebŭrna 2: 92 - às è às n’è às ə gu nəpràəm gu nòs’ә̟
Srebŭrna 1: 92 - bòp ušà ə ut suh imìš kumpòt i z’èli i ti slàgət
Srebŭrna 2: 98 - àu čem sə zbìrəmi pràjim inò ə mu kàzvəme n’ègu wr’ème
Srebŭrna 1: 99 - svi ə sviràči̥ ìma də ti svìr’ə̟t kət tə ubrɤ̀snət
Srebŭrna 1: 102 - tùj nə zàsefki̥t’ȅ dèt tə brɤ̀snət tì ə u četvɤ̀rtək tə brɤ̀snət
Srebŭrna 2: 124 - i ìməmi č’i̥krɤ̀ci t’ès č’i̥krɤ̀ci gi ə nəvìv’əme nə məsùri
Srebŭrna 2: 140 - tùkə ìmə inò krɤ̀stu̥ inò kurì ə təkòs a s’à
Srebŭrna 2: 158 - ə səs ə gìps gi nəpràime znàiš kò i stud’ènu
Srebŭrna 2: 158 - ə səs ə gìps gi nəpràime znàiš kò i stud’ènu
Garvan 2: 1 - òx i kràžbi sigà kràžbi è tès təkòs ə
Garvan 1: 7 - tə фùstə i drèškə ə kədif'è i kòž'ufč'etu j udgòr'e
Garvan 1: 41 - i utìdujmi nə č'èrkvətə pòpu tàm ti slàgə təkòs ə inì venčilà
Garvan 1: 71 - è ə stànə šijsè gudìni kɤ̀ktu sme venč'èni è kɤ̀ktu živèjmi nìj
Garvan 1: 101 - i ə i s'ètn'e təkòzvəš ə v'èč'i sə wrɤ̀štəš
Garvan 1: 137 - pək ə krɤ̀sniku̥ səs swudbɑ̀r:tȅ utìvət də də nòs'ət krɤ̀sniku̥ sìčkitȅ
Garvan 1: 143 - i ə unès kət zəncɤ̀t krɤ̀sniku̥ pàk sə wrɤ̀štət
Garvan 1: 144 - i pàk xurà pàk ə tùpət tɤ̀pani xò vèselo dur sɤ̀mni
Garvan 1: 191 - b'àl vɤ̀l'nen è tɤ̀j b'àlu səz b'àl pəmùk i ə təkòs
Garvan 1: 197 - t'ès ə bùl'kit'ȅ nə ə stər'èškiu dòm ə stər'èškiu dòm nəlì
Garvan 1: 197 - t'ès ə bùl'kit'ȅ nə ə stər'èškiu dòm ə stər'èškiu dòm nəlì
Babjak 1: 5 - nə stredàtə mɛ̀stu̥ i mu tùri ə ə lɛ̀b də go pečè
Babjak 1: 5 - nə stredàtə mɛ̀stu̥ i mu tùri ə ə lɛ̀b də go pečè
Babjak 2: 16 - ə segà gu dàvəme nə stòkətə zə jermà
Babjak 1: 19 - i pòsle gu ə ə slàgə fəf təvà pòsl'e gu tùr’a
Babjak 1: 19 - i pòsle gu ə ə slàgə fəf təvà pòsl'e gu tùr’a
Bansko: 99 - ta tùri ə tùrime takà več'e tùra udòlu nàj naprɛ̀di
Bansko: 251 - jaxnìjə ә sùpa kapamà na pɤ̀rvu mɛ̀stu e kapamà
Eremija 3: 39 - a ə znàči ta takìva bànici takìva ràboti
Eremija 4: 55 - tùka kor ə šìjata tùka i nadzàde bèlo
Eremija 6: 85 - ama bèše ozdòle mèko g'ùbre ìmaše takòva ot ə
Mogilica 2: 11 - klìn š'ə ə zə rəzbìješ trì č'ètiri əjcà šə grìs màlku
Dolno Ujno: 176 - prez ə kato detè sɤ̀m na vìdalo rasnàla
Dolno Ujno: 261 - ta ja pitùjat a ìnače ot ə sobòro zaminàvat si i
Dolno Ujno: 272 - nalì pràvat ə gudèš glavèš nèšto takà
Dolno Ujno: 277 - e pa dòjdat ot stàrite i pìtat ə
Dolno Ujno: 282 - i onàa momàta ako gi arèsa ako arèše momčèto zèmat ə
Godeševo 3: 10 - da òdimə nə ərmàn ə i səber'è̝me tvà žìtutu səs pl'evòwtə
Godeševo 1: 16 - i ə zəmòrknuvà li se pà slòncetu də sə nəved'è̝
Kovačevo 1: 149 - tò tòlkuvo kòpče sus ə kùkul’ki nadòlu
Kruševo 1: 27 - s’èd’em sìnə e izgl’èdələ ə s’èd’em sìnə
Leštak 3: 11 - nə ràvnu i pòsle sə nəsìč’ə ə snòpə nə dv’è
Leštak 3: 34 - ə tò tùkə ìməš’e ugràdə dvàr
Leštak 1: 35 - ə nàprəi s sm’ètkə
Leštak 1: 41 - ə vɤ̀r nàpraj segà trìes kùrsə də vìdim kòlku še iskàrəš
Leštak 3: 44 - əhə i ə pɤ̀rvo se nə čà kàk im vìkaha
Leštak 3: 56 - i pùsnət ə pùštət tugàvə kunète kòn’e li kətɤ̀re li nezəvìsimu
Leštak 3: 59 - ìmaš ə kvò drùgo tàm kəzəldžà vi ne stè sèjali
Leštak 2: 60 - a znàči səs mùleto a mùleto ə vɤ̀rzano li e
Leštak 3: 110 - ut kòže səs ə otdòlu nàči
Leštak 3: 144 - dà ə nìvətə sə žʌ̀ne səs sɤ̀rp tàə nìvə rəštɤ̀
Leštak 3: 148 - tovà ə glàtko li e ili
Leštak 3: 179 - oddòlu ə go sečè ili go
Leštak 3: 180 - ə ə rèže gu
Leštak 3: 180 - ə ə rèže gu
Leštak 3: 221 - səs ə vòluve
Leštak 3: 225 - dà ə adìn otprède ili odzàde
Leštak 3: 252 - ž’eglìte ə slàz’ət təkʌ̀ ə tùk ədnò i tùkə drùgu
Leštak 3: 265 - səs ə vrɤ̀fkə
Leštak 3: 284 - səs ə č’uvìjə dɤ̀rvenə
Leštak 3: 351 - əmi tùkə e fkupànu səz gulɛ̀mə dùpkə i tvà ə
Leštak 3: 362 - udèlnu tùkə si e zəfànətu səs ə ə dùpkə nədòlu
Leštak 3: 362 - udèlnu tùkə si e zəfànətu səs ə ə dùpkə nədòlu
Leštak 3: 373 - ə drʌ̀škətə sə nəmìrə cɛ̀lutu izràslu təkà
Šumnatica 1: 13 - ə vìkəm m təkòa n’ɛ̀stu mòže də zəpìšete bè
Šumnatica 3: 39 - a takòva pràexte li səs ə listò ot zèle da go zavìeš
Šumnatica 3: 48 - šə kləd’èš tuvà ə m’èsunu m’èsu žùpki šə kləd’èš
Šumnatica 3: 50 - ne gò li kàlcaš ə tvà
Šumnatica 3: 76 - ot ml’àko pràime ə
Šumnatica 3: 133 - gà fkìsne ə l’àbət dur ne fkìsne vòdə
Šumnatica 3: 150 - ə s’à s’à s’à mnògu l’àsnu vàr si kùpi l’àp i gutòvu
Šumnatica 3: 162 - əmə s ə l’àbət ni sà zəkàrpuvə kurèmət t’ kəzùje
Šumnatica 3: 181 - ə burkàne gu nəsìpvəme i c’àlətə zìmə tuvà gòtvime
Šumnatica 3: 216 - č’e zèmeš ə še ustrìžeš ufcàtə še gu izmìeš
Šumnatica 3: 218 - ə z vòdə be še gu izmìeš də iščìstiš vàlnətə
Šumnatica 3: 225 - šùštetu šùštetu ə də pàdne bè də isper’èš
Skrŭt 2: 5 - pək k’i ìat ə drùk pàt pà svàdba nì j zakàrvaa napràvo oddòma
Skrŭt 2: 38 - ut ə četvɤ̀rtok
Skrŭt 2: 48 - f pètoko vìki pràat tokòvo zbìrat ə mèso kol’àt
Skrŭt 3: 68 - tovà ut ə sìrene jadèm bèz mrɤ̀fki sìrna nedèl’a go vìkame
Skrŭt 3: 76 - decàta òdat ə k’i napràat takvì tojàgi dɤ̀lgi
Skrŭt 1: 92 - dà a na tvà ə da da vi kàzva
Skrŭt 1: 140 - i tìe mu kažùvat ə nèma da kažùvaš takà
Skrŭt 1: 141 - è ə vìka kət k’i srètniš takvì dàmi vìka
Skrŭt 2: 147 - màjkata tàtkoto darùvat ə tàa ròda nìmnata si uttàm
Skrŭt 1: 193 - èe takà ìskax nè ot knìga no ot ə
Skrŭt 1: 207 - kadè e pčenìcata ə ə gɤ̀ləpčeto a zobnà
Skrŭt 1: 207 - kadè e pčenìcata ə ə gɤ̀ləpčeto a zobnà
Huhla 2: 105 - dà ə mɤ t'ènku gà e tènenku mɤ̀ segà əku tvà ti
Bangejci 2: 4 - dà vi ə vìždaxte li se sɤs t'àx čèsto
Bangejci 2: 26 - pòsl'e kət ə ispred'ète tuvà kàk sə kàzvə tuvà
Bangejci 2: 27 - d'èt ə vɤ̀lnətə i nə n'ègu
Bangejci 2: 34 - ìmə ìmə n'àkuj ə slàgət də də ni è l'èku ə trəkəlc'è
Bangejci 2: 34 - ìmə ìmə n'àkuj ə slàgət də də ni è l'èku ə trəkəlc'è
Bangejci 1: 38 - ə devedes’è gudìni pudir idìn m'èsic gi nəvɤ̀ršəm
Bangejci 2: 44 - sn'èməmi jə ut ə mutuvìl'čitu i jə m'ètvəmi nə slɤ̀nci
Bangejci 1: 64 - stànə dèzes'è pudìr'e tikezes'è ə i tè kik sè
Brŭšljan 2: 1 - l'àtnu vr'èm'ə kətu štèš'e də dòjde ə l'àtutu gur'è̝štu
Brŭšljan 2: 2 - bìul':ètu ìskəhə ə g'òl i hòd'ehme tə ə zìməhme vudà
Brŭšljan 2: 2 - bìul':ètu ìskəhə ə g'òl i hòd'ehme tə ə zìməhme vudà
Brŭšljan 3: 11 - ə nə g'òrg'udèn' št'à zèmeme ut tùkə kulàtə
Brŭšljan 4: 52 - ə kugɤ̀tu stàvəš'e nàš'ijət səbòr nə devèti àvgus tòə ìdvəš'e prəmətàretu
Brŭšljan 1: 81 - zə də fkàrəš č'etirì:se pedesè ufcè segàšni ə pək tugàvə fkàrvəš'e
Brŭšljan 1: 82 - četrì:se pedesè kòzi flìzəhə ə ufc'ɛ̀te si lež'àə vɤ̀nkə
Černovrŭx: 54 - s'èki si gòtvi zənàs'ə ə gòtv'ət pòvečeto vəf sùxo səstujànie
Gela 3: 13 - nè nè sàmo se interesùvame ot stàri ot stària rodòpski ə ezìk
Gela 3: 34 - nèma ə čìstu rudòpsku li m guvòriš
Gela 2: 36 - əmə be zdràf ə naròda càrevìčnu bràšnu ža svarìš zvɛ̀hme gu kačamàk
Gela 3: 53 - i ezgà katu dòjde noe uktòmvri nuèmvri dòjde ə adnà kulà
Gela 3: 61 - učì fəf plòvd'əf ə tòja nə institùt na agrunòmstvu
Stikŭl 1: 9 - ə nìe govòrixme sɤs sedènkof dèto pìsal istòria tùka
Stikŭl 2: 19 - predì gu lənì ə mìnələsə gudìnə i pò nəprèšnətə gudìnə
Stikŭl 1: 26 - è tò̝jə ə ud mò̝jə bəštà nèguvijə bəštà imɛ̀šə tàm nàš kumšìjə
Stikŭl 2: 32 - dà vi kàzvə ə fnòs
Stikŭl 1: 32 - vᶤìkə žə dòjde vᶤìkə vrɛ̀m’ə ə tàm ə zgà dènu svᶤìr’ət
Stikŭl 1: 32 - vᶤìkə žə dòjde vᶤìkə vrɛ̀m’ə ə tàm ə zgà dènu svᶤìr’ət
Stikŭl 3: 39 - u studènskata ə hìžə
Stikŭl 2: 53 - ə čùp’ət sə
Stikŭl 3: 68 - gl’ɔ̀daj zgà ətùka zət tùrlata nìj ìməme pàk ə təkòvə ədìn
Stikŭl 3: 69 - ə zət tùrlasa ìma tvà gu zuvèm tùrlata
Stikŭl 2: 77 - nè nè ə pučtì m burkànə hi tùr’əm tugà budnɔ̀š sə trɛ̀və
Stikŭl 3: 77 - hò̝d’ət etàm ta si kò̝l’et kurbànč’ek i zbò̝rček ə
Stikŭl 1: 93 - hlɛ̀p dənò pùs esòtkivə hlɛ̀pkuve zgà ə sòč’ekəf hlɛ̀bec
Stikŭl 3: 114 - i etàm ìmalu drùguš ə takòva č’ɛ̀kaj da v kàža
Stikŭl 2: 134 - dn’èske jɛ̀ ə že si pàsə tùv ìməm ədnɔ̀ kràvə ədìn dèn’
Izgrev/Car: 15 - də ədème š’à: svər’ɤ̀t fasùl’ ə pupèr turšìe kukòški vər’àhə
Malevo/Asg 1: 2 - ə zə s’àvəne sə s’àvəm s’àvə sə izur’è sə nìvətə nəs’àvə sə
Malevo/Asg 2: 9 - ə ìnəče pugòrckumu sə kàzvə smɤ̀rč sàmu təkɤ̀f məter’àl
Malevo/Asg 3: 11 - ə pres prəs kəčòrskən.igrèk gu vìkəme unvà derè čàkəj
Malevo/Asg 2: 12 - trɤ̀sime à ə trɤ̀sime nə təkòvə m’àstu kəd’ètu ìmə kàməni
Malevo/Asg 3: 14 - kət dòjdem vəf kir’èč’nicənə č’e gu nàtup’ə səz ə vòdə gu nàrusə
Malevo/Asg 1: 29 - səs màlku kìsəlu ml’əkò mu slòžim’e vəf ə rəzbìjeme gu
Malevo/Asg 3: 30 - ə səs kutluvàr’k’ənə nə ràmutu nàiš kòlku vr’ème sə vərì
Malevo/Asg 2: 32 - n’àma ràbota zaštòto vèč’e izl’èzəhə nàj razlìčni ə plàsmàsuvi sɤ̀duve
Malevo/Asg 3: 35 - ə č’e tugà že tùriš’ pərəl’ʌ̀nə č’e ž’ə slòž’iš’ g’yv’èč’ən
Malevo/Asg 1: 45 - ubikàl’ət ə kət’ ìdət tə ubikàl’ət čʌ̀rkvətə tàm ukulu ʌ
Malevo/Asg 1: 76 - ə vəž’ʌ̀nə ut
Malevo/Asg 1: 79 - nə zem’ʌ̀tə ž’ʌ̀neme ut ə rəkòl’kit’e i tùr’əme nə vʌ̀ženo
Malevo/Asg 2: 90 - tòə čàp ə gu izrəbòtvəm pu mòjə s isč’islènie
Pavelsko 1: 1 - pələmàrkətə slàgəme nə nə l’àvətə rʌ̀kə i hvàtəme ə
Pavelsko 1: 2 - fəf ə d’èsnəsʌ fàštəme sərpʌ̀t i ž’ʌ̀neme fàštəme
Pavelsko 2: 6 - i gu slò̝ž’im’e i mu slòž’im pò̝tkvəs mu tùrim ut ə
Pavelsko 1: 9 - pàk si ə vərv’ʌ̀t ə mʌ̀ški tə səbìrət snòpetu
Pavelsko 1: 9 - pàk si ə vərv’ʌ̀t ə mʌ̀ški tə səbìrət snòpetu
Pavelsko 2: 11 - əmi i žèni i mʌ̀že striž’èm ufc’ète ə
Pavelsko 2: 13 - ìməme si gòr’e ə təkà kətu l’yvàtki ìməš’e kəš’li
Pavelsko 1: 16 - vìkəme mu m gu krɤ̀s ə pək tùkə kətu pràvehme pàk
Pavelsko 4: 17 - i pòčnə [laughter] pòčnə də l’et’ì i às ə krə
Pavelsko 1: 17 - ə təkà vəspràvəme snòpete i udgòre slàgəme š’ɛ̀pki
Pavelsko 2: 18 - fàtəme im fàtəme im jʌ ə ustriž’ème kur’èmət i pòsle im fàtəme
Pavelsko 1: 27 - i drùgi dvàmə truìcə pàk ə səs v’ìl’i rəstrɤ̀s’uvət snòpenu
Pavelsko 4: 29 - səs ə ìməhm’e ìməh təkwòvə nə bràtə ž’enà zəv’èdəh i
Pavelsko 1: 35 - əm ìməhm’e vò̝l ìməhme mùl’e kràvə wòfce kò̝zi ə guv’ʌ̀də
Pavelsko 2: 42 - i kətu isʌ̀hn'e i nìe jə vərš'ìjeme vərš'ìjemè jə səs ə mùl'etənə
Pavelsko 4: 53 - də gu kàrəš səs ə ə̥dnì səndɤ̀ci məgàre səm tuvàrilə də kàrəm
Pavelsko 4: 55 - š’e gi vò̝d’əm ə stàr’ec im’ɛ̀hme edìn kùc š’e gi vòd’əm
Pavelsko 4: 61 - i i tugà š’e nəs’àdəme ə nìe si pràime vəž’ètə nàč’i
Pavelsko 4: 97 - mʌ̀kne se i se kvàsi fəf ə tup’ìlutu sed’ì ədnɤ̀ s’èdmicə
Hvojna 1: 7 - i sə iskàruvə màslutu ə uš’m’èrət ə si gu utsìpuvət ud’èlnu
Hvojna 1: 33 - nàj nəpr’èt utìdət tə z’ʌ̀mət kumʌ̀ səs mùzikətə səs ə
Hvojna 1: 37 - səz zel’èni drɤ̀š’č’ìci ut sl’ìvə ut ə n’èštu kuètu e ruždelìvu
Hvojna 1: 41 - l’èznət kumɤ̀t s’àdə ə də sə puč’èrpi səs məž’èt’e sìč’ki s’àdət
Hvojna 1: 47 - tugàvə sə venč’ɛ̀vəhə pòpə š’e e utkrìje ə pìtə jə
Široka Lŭka: 16 - nìe ìskahme vìkam kogà ža dòjdat dòjde prol’ə ə ə pòdzima
Široka Lŭka: 16 - nìe ìskahme vìkam kogà ža dòjdat dòjde prol’ə ə ə pòdzima
Sŭrnica 3: 1 - a kato ə ə se naredìte da žɤ̀nete kòj opredèl’a
Sŭrnica 3: 1 - a kato ə ə se naredìte da žɤ̀nete kòj opredèl’a
Sŭrnica 3: 8 - kòj e ə kòlkutu mòž’e nìvətə də sə ugudì mlògu š’iròkə
Sŭrnica 4: 26 - nè vəf ə kòlko stài ìmaxte kòlko
Sŭrnica 4: 27 - vɤf ə stàətə trì stàji i piš’tà fùrnətə si ni bè
Sŭrnica 2: 57 - na ə
Sŭrnica 2: 74 - à tvà po kàməkə ə
Sŭrnica 3: 119 - ne sè ràboti ə ə takàva žènska ràbota
Sŭrnica 3: 119 - ne sè ràboti ə ə takàva žènska ràbota
Sŭrnica 1: 119 - stàvə i tùkə ə təkà
Sŭrnica 1: 163 - da a ìmaše li takɤ̀f običàj ako ə ednà ženà
Sŭrnica 1: 164 - ə kɤ̀rmi də ili zadòjva i drùgo detè
Sŭrnica 1: 176 - ni mògət sə zɤ̀mɤt nɤ̀l’ s’à na d’èt’ ə [unintelligible]
Vasiljovo 1: 1 - nàj napr’èt ə da kàža li nàj napr’èt ə kugàto beme
Vasiljovo 1: 1 - nàj napr’èt ə da kàža li nàj napr’èt ə kugàto beme
Vasiljovo 1: 8 - štòto ama ne pòmna kà beše tàm ə načàlnik im
Vasiljovo 1: 17 - i pòsle pɤk ə ɛ̀ nal’ì sa bìa pɤk
Vasiljovo 1: 18 - da ti kàža za s ə kà sme poprekarvàli
Vasiljovo 1: 21 - e ə pə nìe bème togìva ne b’ème gol’èmi
Vasiljovo 1: 23 - vɤv vojnɛ̀ta kogàto sa bìa pək ə da gònat ə sɤvèckija sajùs
Vasiljovo 1: 23 - vɤv vojnɛ̀ta kogàto sa bìa pək ə da gònat ə sɤvèckija sajùs
Vasiljovo 1: 29 - zbìrame se momčè̝ta momìčeta sedìm ə ràbotim si
Vasiljovo 1: 34 - è ta mòjta màjka ta zèmem ə t’è ogladn’èli stànem
Vasiljovo 1: 48 - i tò ə l’è̝t ɛ̀ zbràli sa sa momìčeta i momčè̝ta
Vasiljovo 1: 50 - i tùrnat na ledɛ̀ put kutl’èto ə uv’ès put kutl’èto
Vasiljovo 1: 56 - i vàdat ə pṛ̀stenete i da gi narìčat pṛ̀stenete
Vasiljovo 1: 60 - ə bèše ìmaše kupɛ̀ s’àno na pɛ̀t’a kòjto mìne
Vasiljovo 1: 70 - ə pu dv’è kɤ̀šti sa zb’è̝rem na ednò m’àsto da si zagov’è̝em
Vasiljovo 1: 77 - tavà ə nàvika sìčkite tɛ̀j pràvea i gu l’ùškat i
Vasiljovo 1: 79 - drùgi ne mòe otk’ɛ̀snat džumbìš pràvejme i tàa ə bùca
Vasiljovo 1: 82 - da skɤ̀same ut ə sìreneto da gu zavìjeme ta da
Vasiljovo 1: 88 - ə kato isčet’è̝ s’èki otìva pri pòpa tòj go pṛ̀ska
Vŭrbina 1: 19 - i i pr’èsnu i màslu ìmə sìčku ə zbìrəli sme
Vŭrbina 2: 60 - vɤ̀rštəm sə nòs’əm ə č’e kvàs ta pàk drùgi zàmes’əm òti ne sʌ̀m
Vŭrbina 3: 86 - pək ə pu pu kɯ̀rk istìfe
Vŭrbina 3: 101 - nè ə nə nə nəkvò sme i sed’èli
Belica 2: 10 - kato do nègo trèbva i da ovṛšèm če pòsle ə namal'àva žègata
Belica 1: 27 - ot ə calapìško pòle ta žɤ̀nem pa nàše tù̥kə̥
Belica 2: 57 - emi kɤdè è vɤf plèvn'a vɤf ə zìmnik vɤf mazè
Belica 3: 71 - e dobrè a màsloto ə go pàziš za zìmata nalì
Belica 2: 73 - vɤf ə edìn šinìk mu kàzvat tùram zìam go pod mìšnica
Belica 2: 79 - ma kakvò se sèeše ə esèn'oto žìto li e
Belica 3: 95 - tò ə m vòda štò a pùšti se kàzva sulumùr
Belica 3: 101 - ako gò razbṛ̀kaš sɤs ə sulumùra sìreneto še zème da ti merìše
Belica 2: 151 - ot pèpel ot ə vɤ̀glene fṛ̀lim go tàm sɤs lop s ednɤ̀ lupàtə
Oborište 2: 35 - ə kòj nè e sàmo icètu im tùrnə f kòšnika
Oborište 2: 67 - polòžat ə trapèza
Oborište 2: 102 - i ìmaše edìn ə bùren ta mu vìkaa tòstata tìkva
Sveta Petka 1: 79 - pr’èždətə kəkvàt si tùrišᵊ ə kət
Sveta Petka 1: 99 - ə həhəhə e dobrè
Sveta Petka 1: 145 - takà ə
Gradec 1: 22 - i òn mìtko č ìdeš da i da i kùpiš ə ižèkcii
Drjanovec 2: 6 - ùš ə ìskɤm mu də m’ dɤd’è tò du v’eč’ɤrtɤ̀ mi ìš’ti pàk
Drjanovec 2: 8 - nɤm’èriw bràtɤ sɨ d’èt ə na vetirnàrnie nɤ bɤštà mu
Drjanovec 2: 21 - u dumà i às u t’àw vrɤ̀štɤm sɤ id’ìn ə vèč’ә̟r
Drjanovec 1: 26 - i tòj plàč’e i às ə vɤz n’ègu dùmɤm tàt’e ɤm
Drjanovec 2: 38 - i ə sɤbìrɤd gi u kɤ̀ro nɤ n’ìvata tàm spɤ̀t
Drjanovec 2: 49 - tò d’èti βèšti̥ kò təkò pɤk ə tòj rikɤ̀l bàču mu kàzɤl
Petrov Dol 3: 8 - ut ə i ut utrɤ̀gvɤm’i uddòlu kòren’ә̟ istɤ̀rgvəm gu
Petrov Dol 2: 10 - a pɤk ə nɤ n’id’ɛ̀l’e də kla nəprìmer ftòrnik e gerg’òwdèn’
Petrov Dol 3: 14 - i c’àl’ d’èn’ i dɤrdžìm t’à ə
Petrov Dol 2: 21 - i m mòjta màjka sùtrin kətu stànim ə tò inò vr’ɛ̀mi
Petrov Dol 2: 23 - kòsur’i kòsər’u [laughter] i ə kòlkut čuwèkɤ nəprìmer’ nìj si b’àwmi čèt’ir’i
Petrov Dol 1: 24 - nɤ trì jim’enà slàgɤmi tùj d’it’èto ə žə v guràta
Petrov Dol 1: 26 - trì jmenà i ə kətu sa vɤ̀rnim tàm wìkə inàtə ìkə
Petrov Dol 3: 28 - i ž’èn’im tàm dùkət pòsl’e kət sə ə puž’èn’im
Petrov Dol 3: 33 - s kərùc’i kol’ì ə nòs’iš snòp’i pràjm’i klɤnn’ì sə kàzwə gùl’èmi trùpəm’i
Petrov Dol 1: 33 - nɤlì znàjš i tɤrkàl’əmi t’à ìkɤ tɤ̀s ə d’èt i nɤm’ɛ̀ri žinàta
Petrov Dol 2: 33 - mə m’ɛ̀s’eše xl’èp pɯ̀stri pìt’i sɤs ə è kùkata ufčàrskəta kùka
Petrov Dol 1: 34 - vìkɤ tì mi dàdi ə jɤvrèn’č’e às ti dàɤm xristijànči tɤrkàl’emi i
Petrov Dol 1: 36 - nɤ ə krɤ̀snictȁ pàk t’ì mi dàd’e evrèn’č’e às ti dàɤm xristijànče̟
Petrov Dol 3: 39 - ə upr’id’ɛ̀l’əm’i si i ž’èn’im sə kàzwə č’ekɤ̀m
Petrov Dol 1: 42 - u vèči slàgəmi sufràta krɤ̀snictȁ ja dar’àva ə
Petrov Dol 1: 43 - màjkata dar’àva krɤ̀snicəta t’à vìka ma às cigà ə i nam’ɛ̀rix
Petrov Dol 1: 49 - tɤ̀j nə d’it’ètu d’èt i nam’ìr’a i tàm ə ə gòsti dər’àvam
Petrov Dol 1: 49 - tɤ̀j nə d’it’ètu d’èt i nam’ìr’a i tàm ə ə gòsti dər’àvam
Petrov Dol 3: 53 - ə krɤ̀š’č’ecə nɤpràjəm’i puž’ènəl’i sn’i mnògu sn’i ž’ènəl’i n’èskə [laughter]
Petrov Dol 1: 56 - i nə tùj ə zə ubičàj zìami pàk pu stò l’èa zìami
Petrov Dol 3: 72 - ə kuè
Petrov Dol 1: 73 - ut ə čèrkvəta pr’ekàrvət ə prez rìza tɤ̀s u žinà
Petrov Dol 3: 74 - rɤkòj e səmòtu ə
Petrov Dol 3: 80 - xranàta xranàta ə nəpr’ìm’er’ ž’ì po ž’ìtu kà kàk də t’i kàž’ә̟
Petrov Dol 3: 87 - i pràjmi tɤkò ə bə tòlk gul’àm s’i
Petrov Dol 1: 89 - às ut’ùvam səs ə stòmnite zə vudà i ut’ìvəm vìždəm ednò d’it’è
Petrov Dol 3: 115 - s’è pòsl’ə kət nəpràjm’i n’àmə ə vɤrš’ɛ̀čki kət s’igà də vɤrš’ɛ̀jət
Petrov Dol 2: 124 - s’àkuj kɤt i slòži è tùkə inà čèr ə pr’estìlka kət slòži
Petrov Dol 2: 128 - či tugàskə pič’èm ə n’àməmi zòr də bɤ̀rzəmi də i
Petrov Dol 2: 133 - ni pòmn’ә̟ sàmu ə
Petrov Dol 3: 133 - a sɤs ə č’əkmàci odòlu tì nàje tàm tàm ìməš dikàn’a ìməš
Vladimirovo 3: 15 - sɤs ə ə tavà koto dèka ga kazà:me prikazvà:me za gṛ̀stite
Vladimirovo 3: 15 - sɤs ə ə tavà koto dèka ga kazà:me prikazvà:me za gṛ̀stite
Vladimirovo 3: 16 - istɤčème po ə koto plàtno i nə tùrame tek è tovà
Vladimirovo 2: 21 - zèma zìme nèma obu ə obuš ə obùšta a o opìnki̥
Vladimirovo 2: 21 - zèma zìme nèma obu ə obuš ə obùšta a o opìnki̥
Vladimirovo 3: 22 - à ə znàči i vìe ste lovìli rìba
Vladimirovo 3: 23 - à i lovìli sme znàš kvì u kvò sa bṛ̀kə̥ ə kačəmàk
Vladimirovo 3: 30 - u kotèlɤ sə bɤ̀rka z ə ə brəšnòto̥ sàmo če
Vladimirovo 3: 30 - u kotèlɤ sə bɤ̀rka z ə ə brəšnòto̥ sàmo če
Vladimirovo 3: 31 - ot càrevica kəčamàk i u tòo kotèl ìdem ə na bàrata
Vladimirovo 3: 33 - ama ə po kràj i go zalòžime kotèla u edìn kàmik tùrame
Vladimirovo 2: 33 - s čeràpe nèma ə ə takòvo
Vladimirovo 2: 33 - s čeràpe nèma ə ə takòvo
Vladimirovo 1: 41 - kvò da ti kàam koto re rečèš da ə da si e
Vladimirovo 1: 46 - [laughter] a kogà kogà zapòčnaxa tùka xòrata da si slà ə
Vladimirovo 1: 47 - ìma li loz’à da slàgat ə ə xòrata lòzeta ìmat li tùka
Vladimirovo 1: 47 - ìma li loz’à da slàgat ə ə xòrata lòzeta ìmat li tùka
Vladimirovo 1: 53 - tovà pò ə ə golèmite ə ro dèkare zemjà
Vladimirovo 1: 53 - tovà pò ə ə golèmite ə ro dèkare zemjà
Vladimirovo 1: 53 - tovà pò ə ə golèmite ə ro dèkare zemjà
Vladimirovo 2: 60 - è ə ə ko ko kòleda zakòl’ame prasèto zbìrame sɤ
Vladimirovo 2: 60 - è ə ə ko ko kòleda zakòl’ame prasèto zbìrame sɤ
Vladimirovo 1: 67 - abe trùdno šò trèva mnògo kòpan’e i vrɤ̀zvan’e i ə ə filìzene
Vladimirovo 1: 67 - abe trùdno šò trèva mnògo kòpan’e i vrɤ̀zvan’e i ə ə filìzene
Vladimirovo 2: 75 - e ə ònea kol’àča ko o čùš a pa ako si e
Vladimirovo 1: 76 - a a decàta ìskaxa li ə da pìjat tovà predì da
Vladimirovo 2: 78 - narèžɤt mesòto tə ə ə tovà e takà op opečème go
Vladimirovo 2: 78 - narèžɤt mesòto tə ə ə tovà e takà op opečème go
Vladimirovo 3: 80 - mòže elì fidè elì kakvì drùgi ràboti i kəto səs ə
Vladimirovo 3: 81 - ə svàri sìčko da a gotòvo še zastràaš tùriš stròšiš jàjcata odèlno
Vladimirovo 2: 82 - mesòto i go pə posòlime ə ə sɤs sɤlɤmùr ta
Vladimirovo 2: 82 - mesòto i go pə posòlime ə ə sɤs sɤlɤmùr ta
Vladimirovo 3: 92 - òn sə dèka o tùraš u ə po càrevica tovà
Vladimirovo 2: 95 - čer červàta da napḷ̀nime sɤs mesò ə segà mèj à
Vladimirovo 1: 103 - elì na ə spàsovden elì na svetì ilìja elì na drùgi dène
Vladimirovo 1: 105 - i l’ùdete i zə i tekà ngi lòvime ə ìma st stolèta
Vladimirovo 3: 106 - ko ə tenekìjata kòfi takòvo grebèš i sìpvaš
Vladimirovo 2: 114 - dà i ə kòlko jajcà pràvi fs’àko detè
Vladimirovo 1: 117 - a kogà se ə lòvi takà svetèc kogà detèto
Vladimirovo 1: 118 - nèšto e bilò bòlno li ə
Vladimirovo 2: 121 - u segà ìma boì ama tegìva sme go varìle ə trevojàci
Vladimirovo 2: 123 - čer ot červènijə lùk ə šùmata
Vladimirovo 2: 127 - a bèreme takòvo i s ə goràta mlèčnica dèt mu vìkat
Gorna Krušica 1: 6 - ot stòkata takà ot ə vɤ̀lnička i si napràime a tòlkafki peškìrčeta
Gorna Krušica 1: 12 - pràveme màndži fof ə golèmi kazàne i takìva màndži starovrèmski
Gorna Krušica 1: 20 - a takòvo bulgùr go va vìka:me ot ə pšenìca
Gorna Krušica 1: 36 - na stanovèto ìmamè si stànove dòma i si napràime ə takòva
Gorna Krušica 1: 42 - kae nàs segà ùbavo bèše ə dàrove si ìmaše do sà
Gorna Krušica 1: 45 - davàla sàm kombiliziòne davàla sàm rìzi davàla sàm ə zabràtk’i
Gorna Krušica 1: 50 - ə krɤ̀pi i vìka:me nìekḁ krɤ̀pi a onò krɤ̀pitè se kàzva
Gorna Krušica 1: 69 - ami jàs tovà ə znàm da vi kàža
Gorna Krušica 1: 87 - i me svàl’a svèkara e me vrɤtì okol ə tovà
Gorna Krušica 1: 115 - i dàvat ə na na màjkata detèto i kàzvat takà
Gorna Krušica 1: 116 - jàs ti go dàvam ə ev tì mi go dàvaš xristiènče
Tihomir 3: 1 - òdil sam tàmone dàvam mu za ə takòvo jɛ̀den:e
Tihomir 3: 29 - na mɔ̀ckoto ə vòlče
Tihomir 3: 51 - i pòsle i s katᵊìre go varšòme ə səs magàreta s katᵊìre takà
Tihomir 1: 68 - ami kɤd’è ste sə ə srèštali səs ə mòmčeta s kòpeletata
Tihomir 1: 68 - ami kɤd’è ste sə ə srèštali səs ə mòmčeta s kòpeletata
Tihomir 3: 75 - takòvata at ə dɔ̀ska i ə takòva na dùpkɤ na dùpkɤ napràe
Tihomir 3: 75 - takòvata at ə dɔ̀ska i ə takòva na dùpkɤ na dùpkɤ napràe
Tihomir 2: 139 - pàk si e sɤs ə sàzɤ
Tihomir 2: 141 - pàk si e s tò at ə tazì ž’ìto sv’ɔ̀ž’eme go
Tihomir 2: 142 - stòrime go na at ə dvà bel’ùka sv’ɔ̀ž’eme go
Nasalevci 1: 193 - i ozdòle vèzeno takà tòlko sɤs ə kònci sàkikvi smeə
Nasalevci 1: 199 - ot ə vḷ̀na
Nasalevci 1: 242 - i pòsle sɤs ə šìk se slòži
Nasalevci 1: 244 - pa šìkɤt ə kò da ti kàžem ə takòvo kvò lɤ̀skavo
Nasalevci 1: 244 - pa šìkɤt ə kò da ti kàžem ə takòvo kvò lɤ̀skavo
Iskrica 2: 16 - i nə rəkà gu səd’àhme səs kòlčetə ə n’àməše məšìni n’àməše nìšto
Baskalci 1: 60 - kәtu se zәjàgnәt ujàgnәt se tò o kәm ə dvàesti màj dә kàžeme
Salaš: 216 - òn si imàl i zirè ə žìto nalì
Salaš: 267 - ne mòem štòto ne sɤ̀m dobrè ə usèštam nalì če ne

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut