gu

Case: 
acc
Gender: 
m
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3sg

Lines where gu appears

: 2 - i prudəlž’àvəm də si gu rəbòt’e vɤ̀preki.če səm vɤ̀zrəsen
Golica 1: 4 - idìna mi sìn gu ubìha kət edìn pɛ̀rvie b'ɛ̀še
Golica 6: 35 - əmə kol m’ène sə nìi gu glèdəhme kàktu glèdəhme decàtə
Golica 6: 39 - əmə ɑ̀z gu glèdəh kɤktu glèdəwh decàtə i nègu tɛ̀j glèdəh
Golica 3: 123 - wòti pòp ìmat sigà pòp ìma ma ni štɛ̀d gu
Golica 3: 124 - ə̀h ni štɛ̀d gu kɛ̀g gu ni štɛ̀t ma
Golica 3: 124 - ə̀h ni štɛ̀d gu kɛ̀g gu ni štɛ̀t ma
Kozičino 2: 2 - wlɑ̀čim jə prid’èm jə kitɛ̀ gu prid’èm f trì kɑ̀tə
Kozičino 2: 3 - če gu pr’asùkvəmi če xòdim də bir’èm lìs
Kozičino 2: 4 - i sɑ̀čkə či gu bujəd’ìsvəme vɑ̀pcwəme gu də stàvə č’è̟rən
Kozičino 2: 4 - i sɑ̀čkə či gu bujəd’ìsvəme vɑ̀pcwəme gu də stàvə č’è̟rən
Kozičino 2: 5 - kəd gù vɑ̀pcəme či gu nəwìəme nə mutuvìl’čitu̥
Kozičino 2: 7 - dukət stàne pròstu də stàne hùbəwu pràwu slòžim gu nə stanɛ̀
Kozičino 2: 8 - tò dukɤ̀t gu slòžim nə stənɛ̀ pək tr’àbə də gu nəpred’èš
Kozičino 2: 8 - tò dukɤ̀t gu slòžim nə stənɛ̀ pək tr’àbə də gu nəpred’èš
Kozičino 2: 9 - či də gu usnuv’èš də nawòd’əš də nəvìvəš
Kozičino 2: 10 - tùrim gu nə stanɛ̀ pòčwəme də təč’èm təč’èm
Kozičino 1: 15 - təkɑ̀ e bìlu inò wr’ɛ̀mi pək ž’uwòtə səgà gu iznəm’àrgəmə ni znàm
Kozičino 1: 16 - pò l’èsən nagutòu səgɑ̀ sm’ə l’àba gu tɛ̀rsim na hùrnata
Kozičino 1: 41 - ut vɛ̀lnə gu prid’èm i gu bujd’ìsvam’e i gu tač’èm
Kozičino 1: 41 - ut vɛ̀lnə gu prid’èm i gu bujd’ìsvam’e i gu tač’èm
Kozičino 1: 41 - ut vɛ̀lnə gu prid’èm i gu bujd’ìsvam’e i gu tač’èm
Kozičino 1: 50 - l’àbə š’e gu m’ɛ̀sim š’e gu pič’èm š’e jed’èm
Kozičino 1: 50 - l’àbə š’e gu m’ɛ̀sim š’e gu pič’èm š’e jed’èm
Kozičino 1: 116 - jà sə nìj si gi istəč’èm pr’id’èm kòzintȁ istəč’èm gu
Kozičino 1: 117 - i dàvəme gu nə təpəwdž’ɛ̀r’ə uwɑ̀l’ə gu stàwɑ hùbɑwu hùbɑwu ə kòzənik
Kozičino 1: 117 - i dàvəme gu nə təpəwdž’ɛ̀r’ə uwɑ̀l’ə gu stàwɑ hùbɑwu hùbɑwu ə kòzənik
Kozičino 1: 118 - səšìvəme gu h č’ètiri plàta nìj a tòl’kis plàtove təč’èm
Kozičino 1: 121 - pust’ìləme gu hùbɑwu hùbɑwu stɑ̀wə pustìləme gu spìm nə n’ègu
Kozičino 1: 121 - pust’ìləme gu hùbɑwu hùbɑwu stɑ̀wə pustìləme gu spìm nə n’ègu
Kozičino 1: 147 - kətu gù pùst’i hɛ̀tr’e tìj pòčnət də də gu bìət tìə
Kozičino 1: 149 - tù tùpə tùpə tùpə tùpə i gu rəs tùpəd gu i gu rəzbìvət
Kozičino 1: 149 - tù tùpə tùpə tùpə tùpə i gu rəs tùpəd gu i gu rəzbìvət
Kozičino 1: 149 - tù tùpə tùpə tùpə tùpə i gu rəs tùpəd gu i gu rəzbìvət
Izgrev/Vm 1: 22 - gl'èdəh gu səmà trì gudìni prudàdəh gu sià nèməm dubìtək
Izgrev/Vm 1: 22 - gl'èdəh gu səmà trì gudìni prudàdəh gu sià nèməm dubìtək
Rakovski: 10 - nìe gu prièjme guštàvəjme gu čèrpijme gu səs tàm səs ɨ̀no
Rakovski: 10 - nìe gu prièjme guštàvəjme gu čèrpijme gu səs tàm səs ɨ̀no
Rakovski: 10 - nìe gu prièjme guštàvəjme gu čèrpijme gu səs tàm səs ɨ̀no
Rakovski: 38 - zəvàrih gu sàmu səz bəštà mu màjkə mu pučɨ̀nələ
Trŭnčovica 1: 21 - utɨ̀vət dər’àvət svàtə dər’ɤ̀d gu səs vəzglàvnicə pɤ̀rvu nə gərbɤ̀ krɤ̀snikə
Trŭnčovica 2: 64 - d’àdu nikòlə gu nè̟mə nè̟mə gu nè̟mə gu
Trŭnčovica 2: 64 - d’àdu nikòlə gu nè̟mə nè̟mə gu nè̟mə gu
Trŭnčovica 2: 64 - d’àdu nikòlə gu nè̟mə nè̟mə gu nè̟mə gu
Trŭnčovica 2: 94 - ònzi d’àt ti nikòlə gu nè̟mə čàk večertɤ̀ si dudè̟
Srebŭrna 1: 23 - səm gu vɤ̀rdzələ tàm mi nisɤ̀t kukòški̥t’ȅ snàs’ət nòs’ət kukòški̥te
Srebŭrna 1: 26 - suràkə gàrvən kòtu j utrèpano gu zakàčəm
Srebŭrna 2: 97 - t’è kət mi gu prərəbòt’ət amə i sn’e təkàli u s’èlu
Srebŭrna 1: 97 - du kɤ̀sno tàm swìr’ə̟t igràət u jergèn’o gu brɤ̀snət ìma
Srebŭrna 1: 98 - otàd’ət da go brɤ̀snət tàm prijàt’el’:t’ȅ ut nèguit’ȅ kəd gu brɤ̀snət
Srebŭrna 1: 104 - tuj sə šə gu brɤ̀snət sètn’e pɤ̀k u nid’èl’e u sɤ̀buta
Srebŭrna 2: 130 - usnuv’èm tùj n’èštu kəd gu usnuv’èm s’ètn’e gùždəmi glàvi
Srebŭrna 2: 148 - a pək kət gu upən’èš i tò stàwə tɤ̀j kək ìkət
Srebŭrna 2: 171 - i tòs pəpùr’ pàk si ìməši stàn də gu təč’èš
Garvan 1: 106 - pək inò wr'èmi dàmištə hl'àf gu kàzvəmi nìj
Garvan 1: 185 - čeìzə gu nòs'ət
Babjak 4: 2 - s termutòne lì gu kàzvaa
Babjak 2: 2 - nie segà si gu pòlzvame harmànɤ əmi segà
Babjak 3: 2 - gerg’òvden tuk f selòtu gu praznùvahme
Babjak 2: 3 - nə ərmàn kàk sə òdi nìe i segà si gu pòlzvəme tuvà
Babjak 3: 4 - gu prəznùvəhə prəznùvaà go òpštu mlədeštà zbìraà se
Babjak 2: 5 - ečemìk uvès rɤ̀š vrɤšème gu sɤs kòne rəsfrɤ̀l'əme snòpite
Babjak 3: 11 - i s kətu nətòpa: tuvà cvɛ̀te f č’ùpu i večertà gu upɛ̀va:
Babjak 3: 12 - upɛ̀va: upɛ̀va: prez noštà gu iznàs’a: udvɤ̀nkə
Babjak 3: 13 - də gu pečè lunàtə̥ nìə pə ergènite prez təvà vrɛ̀me
Babjak 3: 14 - prez nuštà òdim dèbimè gu dɛ̀ sə gu
Babjak 3: 14 - prez nuštà òdim dèbimè gu dɛ̀ sə gu
Babjak 3: 15 - dɛ̀ sə gu ustìli č’ùpu i òdim i gu ukrədèm
Babjak 3: 15 - dɛ̀ sə gu ustìli č’ùpu i òdim i gu ukrədèm
Babjak 3: 16 - ukrədème gu ut tìjə səjà i kətu ukrədèm na tàa məəlà č'ùpə
Babjak 1: 19 - i pòsle gu ə ə slàgə fəf təvà pòsl'e gu tùr’a
Babjak 1: 19 - i pòsle gu ə ə slàgə fəf təvà pòsl'e gu tùr’a
Babjak 3: 21 - dədème sì gu pà tìjə pɛ̀ejɛ ìgra:
Babjak 3: 23 - slet təvà kugà gu rəzvàla: trì dènɤ sədì č'ùpə
Babjak 3: 24 - təkà kugà gu rəzvàla: i slet trìte d'ènə večertà
Dolno Draglište 3: 3 - kàk gu pèkɤ le
Dolno Draglište 3: 5 - i nìe təkà pečè:me e tekà mèsimè gu f nuštuvìte
Dolno Draglište 3: 6 - pòsle č'e gu nəmèsime nə pitàrčetə slàgəme nə ednà dəskà
Dolno Draglište 1: 7 - s kòtli vudà i pu nèjə pə vrɤvì mlədužènecu i pìta: gu
Dolno Draglište 1: 10 - pìta: gu tàm kəkvò mòtəš tòj pà žèncki mɤškì [laughter]
Dolno Draglište 3: 26 - pòsle č'e gu pràviš nə pitàrčetə
Markovo: 11 - ej nət səjvànə i s’ètn’e nìj tòj sv’èkərə gu ubìli fəf vujnɤ̀tɤ̥
Markovo: 13 - vəv vujnɤ̀tɤ gu ubìli tìj ustanàli siràčə̥tə
Markovo: 33 - ə tòj ə d’àdutu kumàndwə i tòj gu slùšə
Markovo: 121 - tòj ni è zə t’èbi tì n’àmə də gu z’èmiš
Markovo: 122 - i žə gu vɤ̀rniš i mu kàeš či n’àmə ə tə z’èmə
Markovo: 171 - i t’a kətu gu prièmi i v’èči ə gud’èni
Malevo/Xsk 1: 47 - zbugùvəə sə i si gu ispràtihme təkà bləgupulùčnu n’àmə ni kàrəne
Malevo/Xsk 1: 162 - nòsehme pəmùkə gà gu ber’è̝me də gu issušɨ̀m i də gu vnes’è̝m
Malevo/Xsk 1: 162 - nòsehme pəmùkə gà gu ber’è̝me də gu issušɨ̀m i də gu vnes’è̝m
Malevo/Xsk 1: 162 - nòsehme pəmùkə gà gu ber’è̝me də gu issušɨ̀m i də gu vnes’è̝m
Malevo/Xsk 1: 163 - fəf kuperàcijətə i n dàvəhə nə pərɨ̀ plàštəhə gu dè̝
Malevo/Xsk 1: 204 - nəklàvəme gu nə krəhcɨ̀ i sl’èt kət priber’è̝m ž’ètvətə
Malevo/Xsk 1: 219 - nə hərmàn’e tr’avə də mu kɤ̀lcəš trevɤ̀tə də gu č’ɨ̀stɨš
Malevo/Xsk 1: 221 - ud r’àkətə nəl’ɨ̀vət tvà m’àstu nəràs’əd gu səs slàmə
Malevo/Xsk 1: 222 - i k tərkàl’ət səs ìməše təkɤ̀i spec’àl’ni vɨl’àci utərkàl’əd gu
Malevo/Xsk 1: 237 - čə səbɨ̀rət səz greblà səbɨ̀rəd gu nə ədɨ̀n kùp nə srədɤ̀tə
Malevo/Xsk 1: 264 - v’è̝č’er gu zəm’è̝siš l’àtnu vr’è̝me təkà pràehme
Malevo/Xsk 1: 265 - v’è̝č’er gu zàmesɨ ùtrɨn də stànə də gu ìspečə rànu
Malevo/Xsk 1: 265 - v’è̝č’er gu zàmesɨ ùtrɨn də stànə də gu ìspečə rànu
Eremija 5: 12 - i tè rodìx mu màško tè gu tùka
Eremija 4: 34 - nògu mu bilà skɤ̀pa kòžata kòj kakò gu ubìe nèkoe
Eremija 1: 132 - lejà iskarà xùbava ràsat ùbaf posadìjme gu
Mogilica 6: 4 - fùrnə imɛ̀še si sèkə kɔ̀štə fùrnə tə si gu pečè
Mogilica 2: 5 - š'e svərìš' ədnà tèndž'erə fəsùl' š'e gu zəbɛ̀liš' i š'e
Mogilica 4: 5 - zəkòlet z’ɔ̀mət tə gu rəsprudədɔ̀t nə dɛ̀l nə dɛ̀luve
Mogilica 4: 6 - i dènu sə nè klàli kurbənlɔ̀ci gu rəzdədɔ̀t nə vrìt
Mogilica 4: 7 - pàk nɛ̀kuj pàk z’ɔ̀me tə gu svərì i rùkne komš’ii nə
Mogilica 4: 8 - sə gudì sufrɔ̀ də gu izedɔ̀t bəjrɛ̀mə i rəməzànə gànu
Mogilica 4: 12 - i gu rəzdàvət kutrìnu sə nəbòžni kutrìnu vɛ̀rvət
Mogilica 2: 17 - i š'ə svər'ɔ̀t kəč'əmàk š'ə gu izvàdət nə təkìvə tukmàci
Mogilica 1: 34 - gà ispredèš pàk pupàriš pr'ɔ̀lutu usnuvèž gu stòriš
Mogilica 4: 35 - də mòž’e də mu pumògneš’ də gu səž’əlìš’
Mogilica 5: 94 - zə nègo se otnàs'a pusòčvə gu
Mogilica 5: 98 - stàrecə gu n'àma t'à zašto kàzvə stàrčesù
Drabišna 2: 65 - vərv'àl vərv'àl vərv'àl srèšnəl gu idìn d'àdu
Drabišna 1: 71 - sià gu nəprɤ̀hə tòrište fɤ̀rl'ət tvà fɤ̀rl'ət čerpìi fɤ̀rl'ət sìčku fɤ̀rl'ət
Drabišna 2: 73 - i tòj ut'ỳə slənc'èt gu n'àmə òšte jàs ìməm təkɤ̀vi kəv'òre
Drabišna 2: 74 - i slənc'èd gu n'àmə ìkə ìkə à segà [cough] [laughter]
Drabišna 2: 95 - òt' ud jàbəlkətə iskàrənə gu iskàlə jə vòdil
Godeševo 4: 16 - dubɤ̀jtəkà gu fpr'àgəš f ərmànə i pòčvəš
Kovačevo 1: 64 - òu tì mari kàa dvè gudìni k’ì gu čàkəš
Kovačevo 1: 65 - i k’i gu čàkəm k’i gu čàkəš əmə tàtku səz dilàve
Kovačevo 1: 65 - i k’i gu čàkəm k’i gu čàkəš əmə tàtku səz dilàve
Kovačevo 1: 110 - gu kàzvaà upəšàlkə tugàs svikɤ̀rə kətu nərdì kurdòne
Kovačevo 1: 188 - zàdenì gu igràjəh nə unuvà vr’ème jàs ohò sn’àk du kul’ànu ə
Kralevo 2: 17 - də gi vìd’ət i si gu tùri pàk
Kralevo 2: 26 - təkà če sàm č’e ispɨ̀cəž gu tùk vəf p’èčkətə n’è e
Kralevo 2: 35 - bànica li gu vìkate ili
Kralevo 3: 40 - tìjə gu nəmràzili reklìli kɤ̀k tɤ̀j li ne
Kralevo 1: 50 - i dvàmə pàk si gu zəbel’žòvət sèdnət i
Kralevo 1: 51 - i televìzur si kùpihme gràmnəd go èj tùkə gu privɤ̀rzət
Kralevo 1: 53 - əm vè̝k’e jà stàvih gu na
Kralevo 3: 55 - kò gu sə premàzali ə təkà də umr’àl kə f smòl’ənsko
Kralevo 3: 63 - tùrcite kəd gu nəpànnəli təkà i tòj v’è̝ki tùkə səz žinɤ̀tə mu
Kralevo 2: 68 - tòkə gu bɤ̀rkə
Kralevo 2: 73 - tùrvəž gu s’ènniš nə tòkə
Kralevo 1: 82 - e sigɛ̀ a sigɛ̀ nìe sà gu nəs’èeme tytỳnə əs məgàrencetu čèdo
Kruševo 3: 25 - š’ə gu kòrdisàm əmə pò nətàtək
Kruševo 3: 27 - e segà kàt priberèm š’e gu kòrdisə i stanò
Kruševo 4: 43 - [laughter] šərlàn i š’ə spùsnem š’ə gu nərɤ̀sim listòtu
Kruševo 3: 60 - šə gu uluvìš še gu umàəš’
Kruševo 3: 60 - šə gu uluvìš še gu umàəš’
Kruševo 3: 62 - i šə gu vàpcəš vèk’e kəkò ìskəš əku e b’èlu
Kruševo 3: 103 - əmə n’èəme s’ènutu ni e màlko furàš’ əm i kupòvəmè gu
Šumnatica 3: 2 - pràime gu [laughter]
Šumnatica 3: 5 - še gu svərìš či tugàvə še gà ist’ìne
Šumnatica 3: 6 - f tepc’àta li e f təvàtə li še gu sìpeš
Šumnatica 3: 9 - i še gu obar ubràštəš tugà də se ispečè nə sòbətə
Šumnatica 3: 10 - i tvà e klìn navìa gu
Šumnatica 3: 29 - bərgùl’ət z’èmme gu pupàrime gu ə z’èmme č’èncətə izmìeme
Šumnatica 3: 29 - bərgùl’ət z’èmme gu pupàrime gu ə z’èmme č’èncətə izmìeme
Šumnatica 3: 32 - izmìe gu də n’èmə šùšt’e izmìem gu če tugàvə gu klədème
Šumnatica 3: 32 - izmìe gu də n’èmə šùšt’e izmìem gu če tugàvə gu klədème
Šumnatica 3: 32 - izmìe gu də n’èmə šùšt’e izmìem gu če tugàvə gu klədème
Šumnatica 3: 33 - f kəzàn’ə svərìme gu če gu mel’ème nə rəšnìcətə
Šumnatica 3: 33 - f kəzàn’ə svərìme gu če gu mel’ème nə rəšnìcətə
Šumnatica 3: 36 - jòg gu c’ɛ̀lu vərìme jòg gu təkòvət c’ɛ̀lu postàjeno
Šumnatica 3: 36 - jòg gu c’ɛ̀lu vərìme jòg gu təkòvət c’ɛ̀lu postàjeno
Šumnatica 3: 38 - ejà smel’ème gu kətu urìs gu zəpràime pò drèmničku èj təkìə ràbuti
Šumnatica 3: 38 - ejà smel’ème gu kətu urìs gu zəpràime pò drèmničku èj təkìə ràbuti
Šumnatica 3: 54 - gà gu nədrub’àvəd go s məšìnkə
Šumnatica 3: 58 - əmə e tàj nəkàcəme gu nəkàcəme gu nədrubìme go z nòžət
Šumnatica 3: 58 - əmə e tàj nəkàcəme gu nəkàcəme gu nədrubìme go z nòžət
Šumnatica 3: 59 - kənà še gu pràiš [laughter]
Šumnatica 3: 83 - še gu svarìš še gu svarìš i togàvə gà se svərì
Šumnatica 3: 83 - še gu svarìš še gu svarìš i togàvə gà se svərì
Šumnatica 3: 84 - šə gu iscədìš vəf ədìn pekùl’ čìstu
Šumnatica 3: 86 - pekùl’če i še gu istɤ̀rsiš vəf təvàtə i gà se iscedì
Šumnatica 3: 87 - še gu idèš [laughter]
Skrŭt 1: 74 - i òni gu otèpvat kət k’i vìiš takvà rabòta kažùvat
Skrŭt 1: 168 - pà gu natepàli vìkat kət vìiš takvàa rabòta
Skrŭt 2: 177 - za da gu znàat či e kum drù da gu znàt òrata
Skrŭt 2: 177 - za da gu znàat či e kum drù da gu znàt òrata
Skrŭt 2: 180 - a nìe si gu znàem i kalitàta kalimàna
Stalevo 2: 15 - gòtvim tvà sigà pup’èr’ žə up’eč’è̝m č’ə gu nədrubì
Stalevo 4: 15 - əhə ama čèstu li gu stàvaše tvà
Stalevo 2: 16 - č’ə gu vərì č’ə i dumàt’ə č’ə burkàn’ə pʌ̀l’nim
Stalevo 3: 30 - tò tvà sìren’e i s’ètne ku ìskəš s ml’àku nəl’ùəž gu
Stalevo 1: 83 - i zəkòpčiž gu i fʌ̀rl’əj i tkàj
Stalevo 1: 86 - təkà e tel’ʌ̀ putʌ̀n’e tùkə tùkə a fn’è̝tre i zə gu zəkò
Stalevo 1: 87 - zə gu zəkòpčiš i fʌ̀rl’əj rəhàt’ v’è̝ke kəd’èt ìskəš
Stalevo 1: 96 - ne sʌ̀ rəzvàl’ə ɤm kɤd gu zglubìš
Stalevo 1: 117 - zə snuv’èš i zə gu usnuv’èš tvà zəh òsem
Stalevo 1: 125 - če s’è̝tn’e kəd gu u usnuv’è̝š dvà kòlə zəč’ùkəni i nə kòl’uvetu
Stalevo 1: 127 - naỳəj zə gu nəvìjš
Stalevo 1: 129 - kəzàk udzàt’ ìmə vʌ̀rzən sùrne sə i tì zə gu naỳəš nə
Stalevo 1: 137 - i n zànnut krusnò zə gu nəvìjš pək če krusnòt zə tùriš
Huhla 4: 14 - o nà jɛ̀ gu km'ètə də kàže dəlì n'àməne zèm'ə nìe
Huhla 5: 16 - kɤ̀k še gu gà dòjde velìgd'èn' sìčkutu še zgàdane še izmàəne
Huhla 1: 18 - bòg də gu prost'ì utìəhə tə sm'èlihə e tùkə ìmə m'èlnicə
Huhla 5: 34 - nìe gu kàzvəjne sià gu kàzvəme blàguvec d'è də znàm
Huhla 5: 34 - nìe gu kàzvəjne sià gu kàzvəme blàguvec d'è də znàm
Huhla 5: 35 - kàk b'àše a jà gu zəbràih è kɤ̀kto i də è
Huhla 1: 41 - səkà žə gu učùkəne učùkəne i màjkə bòg də jə pròsti
Huhla 1: 62 - kukòškite im klàəm nəkvàs'əm gu i im klàəm i drubnì
Huhla 1: 64 - əm kətu nàprəə sərìjki i jà gu klàəm təkà də nək'ìsn'e
Huhla 1: 76 - z gu iskupàh s mɤ̀ninkətə kupàčkə
Huhla 1: 80 - z gu pràəm [unintelligible] nəpr'èš də ìd
Oreše: 26 - bəštà mi gu ne pòmn’ə kəkòf čuvèk e bìl tòj utiš’ɤ̀l
Oreše: 31 - n’è gi istrèpəə sìckit’e i nàš bubà kəd’è gu sə utr’èpəli
Oreše: 51 - nìe gu kàzvəme dž'əhn'èmə vìe gu kàzuvàte
Oreše: 51 - nìe gu kàzvəme dž'əhn'èmə vìe gu kàzuvàte
Vŭglarovo 1: 41 - ud znojtà mə mnòk səm gu izgəč’ìlə
Vŭglarovo 1: 43 - ùbəvu səm gu izm’èsilə mlada bulka
Vŭglarovo 1: 45 - izm’èsilə səm gu ùbəvu l’àbə
Vŭglarevo 1: 55 - hùo tovà sìčkutu si gu umèsila sìčkutu za edìn hl’àp li e
Vŭglarovo 1: 57 - dà nə ədnò zə gu m’è̝tnəš pitnàese hl’àbə
Vŭglarovo 1: 65 - i m’è̝tneš gu
Vŭglarovo 1: 67 - fùrnətə upeč’è sə tòu l’àp iskàrəž gu pitnàes duši̥ pu ədɨ̀n l’àp
Vŭglarevo 1: 68 - kət s’è̝nnem zə ədìn dèn gu izjəd’è̝m
Vŭglarovo 1: 84 - nəkvàsiž gu nəkvàsiž gu vudà màlku
Vŭglarovo 1: 84 - nəkvàsiž gu nəkvàsiž gu vudà màlku
Vŭglarovo 1: 93 - iskàrəme gu
Vŭglarovo 1: 94 - i kɤ̀k gu razbìrate hlàbə kugà e šùpnəl tɤ̀j
Vŭglarevo 1: 111 - tr’àvə f p’è̝čkətə də sə gu p’èkəli
Vŭglarevo 1: 145 - i puhlùpiš gu
Bangejci 1: 42 - rəcèti mi i tè əkɤ̀lə mi òšte ne sɤ̀m gu zəgùbilə
Bangejci 1: 74 - i gu ràbut’èxme às
Bangejci 2: 79 - əm pìtəm štòtu gu vìd'ex
Brŭšljan 2: 8 - də gu č'èš'e pəg drùk də mu vərzè̝ rugi rugàtə
Brŭšljan 1: 36 - vòzet snòpetu nə vərš'àč'kətə gu vərš'àhə e
Černovrŭx: 59 - tòj bèši nàj putxud'àš dàže n'àkuj gu zeə z'èməd gu
Černovrŭx: 59 - tòj bèši nàj putxud'àš dàže n'àkuj gu zeə z'èməd gu
Čokmanovo 2: 9 - n'èmə nəpr'ɛ̀šnit'e nòž'uve də gu udr'ɛ̀ž'eš izvednɔ̀š' r'ɛ̀ž'eme
Čokmanovo 2: 10 - r'ɛ̀ž'eme zòrle gu udr'ɛ̀zvəme gòtvim'e m'ɔ̀sunu tùrime gu
Čokmanovo 2: 10 - r'ɛ̀ž'eme zòrle gu udr'ɛ̀zvəme gòtvim'e m'ɔ̀sunu tùrime gu
Gela 1: 18 - i gu čùe cɛ̀lu gelà gu slùšəš če e utšɤ̀l esèj
Gela 1: 18 - i gu čùe cɛ̀lu gelà gu slùšəš če e utšɤ̀l esèj
Gela 2: 29 - rɔ̀žen lɛ̀p fəlìja ta gu ugrɛ̀eš i s enekvà sᶤìrɤne
Gela 2: 42 - nèma da go nakùsa nvà a nugà gu edɛ̀a i hùbavo bìlo
Gela 2: 48 - i ža si udrɛ̀žeš hlɛ̀p ut tòu lɛ̀p ta še gu udnesèš
Gela 2: 53 - če bìl blàk i tò si gu stùrilu lɛ̀ban
Gela 1: 53 - zìmnu vrɛ̀me nəlì zgà sa spùskət tè gu zuvɔ̀t šušùl'ki
Gela 2: 57 - hɔ̀ i vìš kàk svetɤ̀n è gu varvì varvì
Gela 2: 82 - aha tòj z'ɔ̀me če kadè nìkade ne izlìza tugàva gu četè
Stikŭl 1: 50 - pu mlò̝gu imò̝t tugàvə sì gu urèm kupàemɤ̀ i ezgà
Stikŭl 1: 52 - pu stàrutu ilìndin gà gu zuvɤ̀t nəlì gu pìsvə ilìnden
Stikŭl 1: 52 - pu stàrutu ilìndin gà gu zuvɤ̀t nəlì gu pìsvə ilìnden
Stikŭl 1: 58 - nə kupèn gu sklàdə sklàda sklàdə i budnɔ̀š fàneše snɛ̀k
Stikŭl 1: 59 - fàn’eše snɛ̀k tə hò̝dim tə č’ìstim unuvà ud dəl’ànə tə gu vərš’ɛ̀hmi
Stikŭl 1: 65 - hɔ̀ sìčkite imɛ̀hə sìn če gu ràbutèhə pək ezgà utkət stànə sèjnekə
Stikŭl 1: 86 - i ut rəštɔ̀n əme càrevicə si nemɛ̀hme tugàvə gu menɛ̀hə krətò̝hən
Stikŭl 1: 95 - ezgà večerɔ̀s zə p’ɔ̀tək nàm gu dukàrvət dvà pɔ̀ti f nedɛ̀l’ətə
Gorno Vŭršilo 2: 8 - kvò ìmam s skòpam ja nàsada pipèra a polìvam gu
Gorno Vŭršilo 2: 9 - pòsle tòr mu slàgamᵊ pa pà gu kòpamᵊ i takà
Gorno Vŭršilo 1: 27 - ìzvada gu tùra gurèš lɛ̀p i vṛ̀va na vṛ̀a
Gorno Vŭršilo 1: 46 - bɛ̀l è go e namèsi gu zàran è go f tepsìjata
Gorno Vŭršilo 2: 52 - mi rasàdim gu slòžim mu nìe mu vìkame rɛ̀jki po nàš
Graševo: 76 - emi mi ut kəkvò gu pràveše tugàs si ìməše sìčku
Graševo: 131 - dà ìməm pə snài segà pə tè gu tè tɤkɤ̀t
Stoilovo 2: 4 - ama zèmem tә gu ub’ɛ̀lim ìmame si nìe xәrmàn si ìmәme
Stoilovo 2: 5 - ubàče gu b’ɛ̀lime òbәl xәrmànә ub’ɛ̀lime gu
Stoilovo 2: 5 - ubàče gu b’ɛ̀lime òbәl xәrmànә ub’ɛ̀lime gu
Stoilovo: 5 - kəkvòtu ni e murəfèt i gu rəzdàvəmi
Stoilovo 2: 9 - trevɤ̀tә mu b’ɛ̀lim trevɤ̀tә mu b’ɛ̀lime izrìneme gu isčìstime gu izmet’ème gu
Stoilovo 2: 9 - trevɤ̀tә mu b’ɛ̀lim trevɤ̀tә mu b’ɛ̀lime izrìneme gu isčìstime gu izmet’ème gu
Stoilovo 2: 9 - trevɤ̀tә mu b’ɛ̀lim trevɤ̀tә mu b’ɛ̀lime izrìneme gu isčìstime gu izmet’ème gu
Stoilovo 2: 11 - i tùrim tә gu zәmàžeme̥ sèa sìpem òdә nәprɤ̀skәme gu
Stoilovo 2: 11 - i tùrim tә gu zәmàžeme̥ sèa sìpem òdә nәprɤ̀skәme gu
Stoilovo 2: 12 - zәmàžemè gu i kәd gu zәmàžeme i drùgijә dè̝n še vɤršème
Stoilovo 2: 12 - zәmàžemè gu i kәd gu zәmàžeme i drùgijә dè̝n še vɤršème
Stoilovo: 14 - iznìsəd gu
Stoilovo: 15 - iznìsəd gu vɤ̀nkə rəspɤ̀nət i nìe gu pàzime
Stoilovo: 15 - iznìsəd gu vɤ̀nkə rəspɤ̀nət i nìe gu pàzime
Stoilovo 2: 16 - gùvnu i nasàdame gu nәsәdìme c’àlu i tùrime dikànetu
Stoilovo 1: 17 - vəf č’etvɤ̀rtək ə vəf ə sɤ̀butə sutrintɤ̀ hòdime tə gu pugreb’ème
Stoilovo 1: 19 - gospodə fnàsət vɤ̀tre gu pugr’èbvəme i tuvà sə kàzvə
Stoilovo 1: 20 - tuvà gu kàzvəme pugr’èbvəmè gu vèk’e f sɤ̀butə sutrintɤ sɤ̀butə
Stoilovo 1: 20 - tuvà gu kàzvəme pugr’èbvəmè gu vèk’e f sɤ̀butə sutrintɤ sɤ̀butə
Stoilovo 2: 35 - tàm gu tùrime nә dikàn’ә dәrvò e dikàn’ә dәrvò nәpràeno sì
Malevo/Asg 2: 2 - i prudəlž’àvəm də si gu rəbòt’e vɤ̀preki.če səm vɤ̀zrəsen
Malevo/Asg 2: 8 - məter’àlə kòjtu se snəbd’àvəh b’èš’e nìe gu kàzvəme jèlə
Malevo/Asg 2: 10 - i gu òdime pu guràtə i gu tɤ̀rsehme po kəmenìstu m’àstu
Malevo/Asg 2: 10 - i gu òdime pu guràtə i gu tɤ̀rsehme po kəmenìstu m’àstu
Malevo/Asg 3: 11 - ə pres prəs kəčòrskən.igrèk gu vìkəme unvà derè čàkəj
Malevo/Asg 3: 14 - kət dòjdem vəf kir’èč’nicənə č’e gu nàtup’ə səz ə vòdə gu nàrusə
Malevo/Asg 3: 14 - kət dòjdem vəf kir’èč’nicənə č’e gu nàtup’ə səz ə vòdə gu nàrusə
Malevo/Asg 2: 19 - zətvà gu rəbòtexme nə rəkà i vopštè tugà n’èməhme nìkəkvi məšìni
Malevo/Asg 3: 31 - če še fl’èzeš vʌ̀tr’e nàj nəprèž nəkləd’èš ògn’en še gu tùriš bəkɤ̀rən
Pavelsko 3: 2 - òdehme f čʌ̀rkvə v’èčir sp’ʌ̀nət rəsp’enì.p’ʌ̀tək gu rəsp’ʌ̀vət ə pək f sɤ̀butə
Pavelsko 1: 18 - i gu sə nìə̥ gu kàzvəme kò̝š’uv’e
Pavelsko 1: 23 - ədìn m’èsec pusedzì i tugàvə wòdim səs mùletə tə gu vərš’èem
Hvojna 3: 1 - nə hərmàn kət ut’ìdeme nìe še gu pràime še d’àləme səs mut’ìki
Hvojna 3: 5 - i ut kup’ènə hvɤ̀rl’ət ta tə gu nəsəd’ʌ̀t nəsəd’ʌ̀d gu
Hvojna 3: 5 - i ut kup’ènə hvɤ̀rl’ət ta tə gu nəsəd’ʌ̀t nəsəd’ʌ̀d gu
Hvojna 1: 7 - i sə iskàruvə màslutu ə uš’m’èrət ə si gu utsìpuvət ud’èlnu
Hvojna 1: 10 - upredel’ɤ̀d gu kətu pìl’ence i vɤ̀gəlč’e mu slòž’ət zə uč’ìnku [laughter]
Hvojna 1: 13 - kugàtu sə zəguv’àvə zə velìgden nə pùs gu vìkəme zàguv’èznite
Hvojna 2: 24 - snòpite sə kòlkutu mòž’i də gu prifàn’eš’ də mòž də sə nòs’ət
Hvojna 2: 26 - məž’èt’e gu pràjət gul’àm kup’èn’ də fàštə gòre.dòlu
Petŭrnica: 39 - igràa orò àz žɤ gu zàveda na vòda go zàveda
Petŭrnica: 41 - jà sam si vɤrzàla sindžìrɤ səm gu zàvela na rɤkɤ̀tɤ si̥
Prestoj: 55 - nərd'èni pu xərmànit'ȅ ubiknuv'ènu xərmàn gu kàzvət
Prestoj: 57 - ə kətu stàni nə kàšə də gu pricid’ɤ̀t ni gò vrɤ̀štət
Prestoj: 58 - də gu vər’ɤ̀t v’èči emi nəlìvət nə dɤ̀ski̥ti̥
Prestoj: 61 - kòlku dɤ̀ski si slòžil nəpràiš sm’ètkə də gu zəl’èiš
Prestoj: 62 - zəlìvəš idìn r’èt i gu ustàjət də sɤ̀xni priz din’ɤ̀
Prestoj: 65 - tr’èti plàs i kòlku̥tu ìskəž də gu nəpràiš dib’èlu nəlìvəš
Prestoj: 67 - i tò isɤ̀xni na kràjə gu ustàv’ə də si isɤ̀xni
Prestoj: 68 - kət isɤ̀xni udl’èp’əd gu ut əmə xùbəvu tr’àbvə də isɤ̀xni
Prestoj: 69 - udl’èp’əd gu ud dəskɤ̀tə səs nužòviti lupàti si spic’àlni ìmə
Prestoj: 70 - udlip’ɤ̀d gu i gu nəvìvə nə nə kəlbò
Prestoj: 70 - udlip’ɤ̀d gu i gu nəvìvə nə nə kəlbò
Prestoj: 72 - kət nəjlònə kàk gu nəvìvət
Prestoj: 74 - navy nəvìje gu tò stàvə dòlu gòri èj tòlkus širòku
Prestoj: 75 - i nəvìvəd gu nə tòpkə i gu slàgət
Prestoj: 75 - i nəvìvəd gu nə tòpkə i gu slàgət
Prestoj: 81 - kugàt ìskəš tugàvə ši gu prudàvəš
Stančov Han 1: 28 - n’èmә ràbutә m nə̥ dicàtә gu uvòlniә i sidì kvò dә prài
Stančov Han 3: 44 - kvò də prài n’èmə kəd’è màjkə mu gu izdɤ̀ržə ùči gu
Stančov Han 3: 44 - kvò də prài n’èmə kəd’è màjkə mu gu izdɤ̀ržə ùči gu
Stančov Han 1: 68 - dà ìmә è gu è tàm ud mòjә ednì nə təkòs
Stojkite 1: 10 - kàk ža vlɛ̀zeš òti svàta mi g’òrgi gu nìkuj nè e vìg’el
Vasiljovo 1: 77 - tavà ə nàvika sìčkite tɛ̀j pràvea i gu l’ùškat i
Vasiljovo 1: 90 - i tùri gu tùk čùkne go takà ta go pṛ̀sne
Vŭrbina 3: 4 - kumpɨ̀rjen kl’ɨ̀n ìmə si stərgəlcà tə gu nəstɤ̀rž’eme ub’è̝lime gu
Vŭrbina 3: 4 - kumpɨ̀rjen kl’ɨ̀n ìmə si stərgəlcà tə gu nəstɤ̀rž’eme ub’è̝lime gu
Vŭrbina 3: 5 - nəstɤ̀rž’eme gu i sugàni gləvìci mu nə stɤ̀rž’eme nis kumpɨ̀r’ən
Vŭrbina 3: 6 - i ubɤ̀rkvəž gu i fəf təvɤ̀nə gu kləd’è̝š’ sə kòri mu stòrim’e
Vŭrbina 3: 6 - i ubɤ̀rkvəž gu i fəf təvɤ̀nə gu kləd’è̝š’ sə kòri mu stòrim’e
Vŭrbina 3: 9 - enèj gu sme pràvili
Vŭrbina 3: 12 - səs vòl’ven’e gu stòr’ət brəlà i nìj min’ème pòslet
Vŭrbina 3: 13 - tə gu nə esòlku nədəl’è̝č’e nə nəpùskəme
Vŭrbina 3: 14 - i zàruvì gu i hi i mìni gu wòprəš’i i nòlku ti e
Vŭrbina 3: 14 - i zàruvì gu i hi i mìni gu wòprəš’i i nòlku ti e
Vŭrbina 3: 16 - ədnɤ̀ž gu prəš’ìme kətu pɤ̀rvu i s’ètn’e pàk
Vŭrbina 3: 17 - pàg gu prəš’ìm enèj
Vŭrbina 3: 51 - enugà z’ɤ̀meme tə ìdeme tə gu nəmɤ̀kneme əšləmɤ̀ ejtùkə
Vŭrbina 3: 53 - tə nəhàkəme užɛ̀ci i tugàə gu mʌ̀kneme i gu gu sədìme
Vŭrbina 3: 53 - tə nəhàkəme užɛ̀ci i tugàə gu mʌ̀kneme i gu gu sədìme
Vŭrbina 3: 53 - tə nəhàkəme užɛ̀ci i tugàə gu mʌ̀kneme i gu gu sədìme
Vŭrbina 3: 65 - užɛ̀ci gu sèeme l’ɛ̀hi l’ɛ̀hine v grədɨ̀nənə hi nəsèeme
Vŭrbina 3: 67 - f səndɤ̀ci gu utnes’è̝me rəsàdəme səs ədnì pə š’ilà dikilìč’e
Vŭrbina 3: 68 - sìčku i tugàə pàk agà gu uprəš’ìme gu dvàž gu prəš’ìme
Vŭrbina 3: 68 - sìčku i tugàə pàk agà gu uprəš’ìme gu dvàž gu prəš’ìme
Vŭrbina 3: 72 - tə tə gu ne mòže izber’è̝hme tò sàə gudɨ̀nə kinà stànə
Vŭrbina 3: 78 - ə če kugà kugànu t’yt’ỳnən beše ejsòlkuf tə pànnə tə gu spìti
Vŭrbina 3: 79 - i tugàvə gu pàk uprəš’ìhme pribràhme gu pànnə
Vŭrbina 3: 79 - i tugàvə gu pàk uprəš’ìhme pribràhme gu pànnə
Sveta Petka 3: 60 - əmə pràvea təkà òdeə pu tuvà pazàriž gu i ti̥ pràvi
Sveta Petka 3: 61 - hràniž gu i tuvà e pò rànu pà dètu pə vrɤšème pà
Sveta Petka 3: 82 - učèš’am màlku drùgətə slàmə təkà slet tvà gu prevɤ̀rš’em
Sveta Petka 3: 83 - pə z vìlite pàk se i gu iš’č’ùkuvàme ta gu vɤ̀rleme večè
Sveta Petka 3: 83 - pə z vìlite pàk se i gu iš’č’ùkuvàme ta gu vɤ̀rleme večè
Sveta Petka 3: 86 - i tavà katò gu uvrɤšèm iskàraa kun’ètu iš’č’ìstim slàmətə
Sveta Petka 3: 89 - i sì gu smet’ème i gu nəpràame nə ədnà kupčìnka
Sveta Petka 3: 89 - i sì gu smet’ème i gu nəpràame nə ədnà kupčìnka
Sveta Petka 3: 103 - è gore ərmànetu bɛ̀a dà tùkə tvà gu ìmaše ərmàne
Gradec 2: 19 - u bàrata də gu fṛ̀li
Drjanovec 2: 9 - rèkuw bàče dàj tùj dɤ gu užènim bà žinà mu kɤt jè tùkɤ
Drjanovec 2: 29 - na ràbutɤ dɤ mu j zgòtv’enu də gu pusr’èštɤm kɤt kài
Drjanovec 2: 52 - šɤ gu zɤ̀mniš li cànku il’ n’è šɤ gu zɤ̀mnɤ
Drjanovec 2: 52 - šɤ gu zɤ̀mniš li cànku il’ n’è šɤ gu zɤ̀mnɤ
Gigen 1: 6 - od vojnɤ̀ta nàj pudìre tòj s bɛ̀ə gu fanàle̝ ròp
Petrov Dol 3: 8 - ut ə i ut utrɤ̀gvɤm’i uddòlu kòren’ә̟ istɤ̀rgvəm gu
Petrov Dol 3: 9 - i slàgəme gu tùkə nə gɤrbɯ̀ si i ìkəm’e krɤ̀š’č’ec
Petrov Dol 2: 12 - èm gerg’òwdèn’ èm zbòrɤ nɤjnò a gu pràviš inò àgn’i
Petrov Dol 3: 13 - krɤ̀x də bul’ì nàs də n’i bul’ì slàgəmi gu tùkə
Petrov Dol 3: 70 - vɤ̀rzwəd gu
Petrov Dol 1: 104 - i čàkəj kujà ženà tòs ubičàj gu dàvəmi b’èb’itu
Petrov Dol 3: 128 - ustɤ̀rgvəm’i ərmànɤ pul’ỳwəm’i gu wə də sɤ nɤbìj ùbuu
Iskrica 2: 8 - pɤ̀ gu iskupùvət i nàšte t’ut’ùni mògu jèftinu minàvəə ə pək
Iskrica 2: 14 - də si pràim lixìti əmə n’àməše tugàə utròvi də gu prɤ̀skɤmi
Iskrica 2: 15 - nəpràeni sə lixìti ni i səs kurìšnici̥ gu prɤ̀ska:mi ə
Iskrica 2: 16 - i nə rəkà gu səd’àhme səs kòlčetə ə n’àməše məšìni n’àməše nìšto
Iskrica 2: 17 - i n’àkədè sə səbìra:me po brigàdə ili pə s’èki si gu zìmə
Iskrica 2: 20 - kət si nəsəd’à enà sərìčkə zəlèjə sì gu pàk
Iskrica 2: 21 - pà si nəsəd’à enà sərìčkə pà si gu zalèjə
Iskrica 2: 26 - zè:me nə kàci də slàgəme̝ vudɤ̀ta i təkà si gu zìma:me
Iskrica 2: 27 - si gu səd’àhme i kətu stàne zə bràne̝ kupàl si gu
Iskrica 2: 27 - si gu səd’àhme i kətu stàne zə bràne̝ kupàl si gu
Iskrica 2: 30 - i kato gu premìnem edìnija pɤ̀t tò e tugàə pu kòlku
Iskrica 1: 32 - pìtaə mə tì ìskəš li gu ìskəm gu sètn’a pìtət i n’ègu
Iskrica 1: 32 - pìtaə mə tì ìskəš li gu ìskəm gu sètn’a pìtət i n’ègu
Iskrica 2: 34 - i tugàə vèči pɤ̀rvətə rəkà kətu gu mìnem ftòrətə rəkà vèči
Iskrica 2: 35 - kəd zəvàne də nəžilt’àvə pàk pòčvəme də gu berèm
Iskrica 2: 37 - əmə gu nìžem nə gub’èrki i nə kənàp i pòsle
Iskrica 2: 44 - pə seàšnutu l’èsnə ràbutə zəvìəd gu s najlòna i àjd’e
Iskrica 1: 46 - s karùci̥ti̥ ìdət z’èmət drèiti čeìzə nəfɤ̀rgəd gu tùkə
Iskrica 2: 47 - də gu pràəm kətu vìdim če stàvəme zəpòčvəme də gu pràəm
Iskrica 2: 47 - də gu pràəm kətu vìdim če stàvəme zəpòčvəme də gu pràəm
Iskrica 2: 48 - nə kul’àntu̥ si gu pràəm nə ilpiz’ètə i tugàə gu vɤ̀rzva:me̝
Iskrica 2: 48 - nə kul’àntu̥ si gu pràəm nə ilpiz’ètə i tugàə gu vɤ̀rzva:me̝
Iskrica 2: 49 - səs càreičenə šùmə i gu nəpràim takà nə d’ènkuve̝ gulèmi
Iskrica 2: 51 - i pudìre vèče kətu dɤ̀t čùlui tugàvə gu zìməme i gu pràəm
Iskrica 2: 51 - i pudìre vèče kətu dɤ̀t čùlui tugàvə gu zìməme i gu pràəm
Iskrica 2: 52 - nə d’ènkuve̝ rəzvɤ̀rzvame go ot ə šùmətə i im gu dàəme̝
Iskrica 2: 53 - i məžètu gu pràət nə d’ènkuve̝
Iskrica 3: 64 - ilì nə pəstìr’ə dè dètu̥ gu tòj s’à dàže gu iskàrvət
Iskrica 3: 64 - ilì nə pəstìr’ə dè dètu̥ gu tòj s’à dàže gu iskàrvət
Baskalci 2: 52 - i sɤs katràn’u i belèguvàme katràn’u i gu tùriš

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut