kət

Meaning: 
when
Lexeme: 
Other: 
conj
Linguistic trait: 

Lines where kət appears

Kolju Marinovo 3: 17 - i slèt tùj kət sə ožɤ̀ne
Kolju Marinovo 3: 23 - kət gu vàždət dvèti sə krɤstòsət takà n’àkək
Kolju Marinovo 4: 47 - či žìtutu dè nəprìm’er kət sə dukàrə tò ožènəto na nìvətə
Golica 1: 4 - idìna mi sìn gu ubìha kət edìn pɛ̀rvie b'ɛ̀še
Golica 6: 6 - f sɛ̀butə gi ber’àhme ama kət ìməše bɑ̀bə i s’ɛ̀ehme mamùli
Golica 5: 16 - dù bezerlìk’ dvanàese čàsə pravì sm’ètka i si zi kət stujàa god’ìna
Golica 3: 80 - kət zəvalì dɛ̀š li
Golica 3: 97 - pò napr'àt še e val'àlo kət sɛ̀
Golica 5: 105 - huligɑ̀nt’ȅ kɑ̀e ìmə kət vìd’ət bɛ̀lgərin ubìvəd gu
Kozičino 2: 1 - əm kət ustrižèm ufcèt’ȅ z’èmem ə upɑ̀rim vɛ̀lnətə isč’èpkəme jə
Kozičino 2: 13 - kət sɛ̀ uprust’ì kitɛ̀ tugɑ̀s jə ispir’èm upir’èm jə
Kozičino 2: 14 - i kət jɛ̀ upir’èm ə tugɑ̀s vèči jə dìgəm’ə zə huròtu
Kozičino 1: 64 - nè pres noštə̀ kət stàne tɤ̀mno
Kozičino 1: 96 - ami tò zaspìm kət sì mɑ̀hɑme zaspìm i tìj kət nì nəp’ìt’et
Kozičino 1: 96 - ami tò zaspìm kət sì mɑ̀hɑme zaspìm i tìj kət nì nəp’ìt’et
Kozičino 1: 100 - s udɛ̀ sa mìjme e kumɑ̀r:tȅ ni iz’àdat kət spìm nə n’ìvətə
Kozičino 1: 133 - nàšte unùki kət stìgnəhə èpt’en èč’ə stànə səhsɛ̀m drùgu
Izgrev/Vm 2: 8 - sùtrin kət stànem bɛ̀rdzami tùj pràim unùj pràim
Trŭnčovica 2: 8 - də kàe sɨ̀nko nà utɨ̀vəj pə kət vɨ̀diš vrèmetu
Trŭnčovica 2: 11 - tòj kət vɨ̀dɨ lòšu vrème že dòdi də me pusretè̟ ud nɨ̀və
Trŭnčovica 2: 22 - nəpredè še preskàčəme nè̟mə gàšti nèmə nìštu kət skòčiš
Trŭnčovica 2: 27 - i d’àdu mi že urè̟ i kət urè̟š tò kət segà
Trŭnčovica 2: 46 - kət svɤ̀ršɨ bəštà mɨ màlku ubɨ̀čə də čurbədžỳvə džəmbəzlɤ̀k màlku
Trŭnčovica 2: 47 - lɤ̀ga nəsàm nətàtək kət čurbədžìjə nè̟ču be
Trŭnčovica 2: 70 - i tɤ̀j ukàl’ɤni bɨ̀ulete kət vərɤ̀t àz kət da ti kaa
Trŭnčovica 2: 90 - če kət mànə s kusɤ̀tə i b’àgət pijàvicite
Srebŭrna 1: 29 - štòt kət vìždat ə suràkit’ȅ tàm n’àmə də mi zɤ̀mət jəjcàtə̥
Srebŭrna 1: 33 - às mi às òd’uw u luz’àtə i kət sə vrɤ̀štəm kòj ja utrèpɤl
Srebŭrna 2: 33 - əmə s’a kət n’àməmi pək ə səm duvòlnə i ut kòz’əšku̥tu
Srebŭrna 1: 40 - svàdbə zàsefki kət nəpràjət zàsefki
Srebŭrna 2: 50 - i pumiždù pu inɤ̀ vlɤ̀zgəncə slàgəmi tɤ̀j i tì kət ìdiš
Srebŭrna 1: 51 - sə izgud’àwət kət se izgud’ə̟̀t
Srebŭrna 1: 76 - tòj kət ìmə bràt’e ìma sèstri nèguit’ȅ blìski
Srebŭrna 1: 77 - tàm vèke kət sà razber’ɤ̟̀t sa rəzberɤ̀t
Srebŭrna 2: 81 - čim às səm užèn’ələ dicà kət vìkət
Srebŭrna 1: 89 - kət minà kət utìvət òšte kət sə pòčvət zàsefkit’ȅ zɤ̀mɤt ə
Srebŭrna 1: 89 - kət minà kət utìvət òšte kət sə pòčvət zàsefkit’ȅ zɤ̀mɤt ə
Srebŭrna 1: 89 - kət minà kət utìvət òšte kət sə pòčvət zàsefkit’ȅ zɤ̀mɤt ə
Srebŭrna 1: 90 - kət ìdat u jergèn’u utàd’ət na mumàta slòžili swərìli
Srebŭrna 2: 97 - t’è kət mi gu prərəbòt’ət amə i sn’e təkàli u s’èlu
Srebŭrna 1: 99 - svi ə sviràči̥ ìma də ti svìr’ə̟t kət tə ubrɤ̀snət
Srebŭrna 1: 105 - u sɤ̀buta sə pə b’ùwa na mumàta zàsefki̥t’ȅ kət lèziš na mumàta
Srebŭrna 2: 144 - tès klèčki upənɤ̀vət kət gu prətəč’èš tùj n’èštu pòčvəš drùgu
Srebŭrna 2: 148 - a pək kət gu upən’èš i tò stàwə tɤ̀j kək ìkət
Srebŭrna 2: 180 - inò wrèmi màmə kàj kət svərì inɤ̀ t’èndžerə bòp
Garvan 1: 2 - kət pòčniš zàsefki sə kàzvə, təkòzvəš
Garvan 2: 26 - dusigà stànə gudìni nìj kət znàm às mustò səd'èši̥ tàm
Garvan 2: 29 - às kət slùšəm kəkò j kòlku mə j sràf tə
Garvan 1: 32 - i ə i s'ètn'e kət utìš tùkətɤ̀j nə č'èrkvətə
Garvan 1: 38 - i s'ètn'e tùkə kət dòiš utìvəš nə č'èrkvə
Garvan 1: 63 - i s'ètn'ə ubikàl'eš ə kət tə venč'ɛ̀jət vèč'i šə ubikàl'əš
Garvan 1: 80 - à e tɤ̀j kət pòčniš əltàru dètu izlìzə pòpu əltàr sə kàzvə
Garvan 1: 95 - təkòs imə mnògu kət si əku sì òdil' nə č'èrkvə
Garvan 1: 143 - i ə unès kət zəncɤ̀t krɤ̀sniku̥ pàk sə wrɤ̀štət
Garvan 1: 147 - kət jizlèzi lòšə àjde bùlkətə jə pɤ̀d'ət nə u t'àf
Babjak 4: 13 - i kətu zèməh kət se izrevà vɤ̀tre kət məgàre tìjə jà rèvə
Dolno Draglište 2: 8 - rəbòtame sè s pòsnu jàdene sètne vèče kət dòe pà velìjden
Dolno Draglište 1: 21 - kət sme nìe rəždàli gò sme gledàli kət se ròdi
Dolno Draglište 1: 21 - kət sme nìe rəždàli gò sme gledàli kət se ròdi
Markovo: 116 - tɤ̀j dobrè i kət se arèsat dvàmə mlàdi kakvò stàva pòsle
Markovo: 120 - kət ričè n’àmə tòj ni è nəm’èr’ət mu kusùr’
Malevo/Xsk 1: 11 - i kət sə zəsè̝l’il’ɨ tùkə nàšte hòrə bɤ̀lgər’ɤt nəkùpɨl’ɨ sɨ̥ nɨ̀vi
Malevo/Xsk 1: 41 - kət dòjdəh ìməh pràd’àdu i tòj təkà si ubɨ̀čəše tùrci̥te
Malevo/Xsk 1: 61 - e jà b’àh nə usəmnàese gudɨ̀nɨ bəštà mi kət pučɨ̀nə
Malevo/Xsk 2: 78 - kət umrè̝ kò zə pràjə jà bez nè̝hi̥
Malevo/Xsk 2: 81 - kàkə pɨ̀təm i t’ɛ̀ kət umr’è̝ nìj v’è̝ke znàem
Malevo/Xsk 1: 94 - nɤ̀l’ɨ kət stànə t’èk’ees’è nàšte nɨ̀v gi zemàhə
Malevo/Xsk 1: 108 - i jà kət se už’ènɨh trɨ̀mətə b’è̝hme i sv’è̝kər
Malevo/Xsk 1: 204 - nəklàvəme gu nə krəhcɨ̀ i sl’èt kət priber’è̝m ž’ètvətə
Mogilica 1: 29 - a vɤ̀lnata kakvò tr'àbvə da ja napràiš predi tovà kət
Drabišna 2: 84 - tòj gi hər'èsəl i trìti trì jàbəlki utkɤ̀nəl kət trɤn utkɤ̀nvə
Kovačevo 2: 22 - də ìmə ədnà kukòščinkə kət sme k’i si zèmə budnà kukòhčinkə
Kovačevo 1: 22 - slet tùj pàk gudèš kət si gi dòat za gudežə
Kovačevo 1: 51 - [laughter] i təkà təkà bèše kət si dòjde dvè gudìni zə mitròvden’
Kovačevo 1: 53 - kət k’i pùsnət pu inà àrkumə vìnu svikɤr mì pusrèt dvòrə
Kovačevo 1: 72 - emì kət k’ì rešì tàtko či k’i mə dadɤ̀t nòsi
Kovačevo 1: 76 - kət k’i dòət zə ùgləv vèk’e togàj dòəd i za
Kovačevo 1: 105 - kət k’i pràat ùgləvàtə k’i za vilìden’ za
Kovačevo 1: 162 - i zə zə vilìden’ kət igràa hàjde kət tugàə kə tugà
Kovačevo 1: 165 - [laughter] kət igràəmi
Kovačevo 1: 180 - kət dòat tùkənə
Kovačevo 1: 186 - kət nèmə kòj də mì gu čùvə
Kovačevo 1: 201 - štò də pràiš kət
Kovačevo 1: 208 - nə vrèmetu kət k’i čùə tɤ̀pən’e tùkə svìrkite gàjdi òhò jàs
Kovačevo 1: 218 - s’à s’à səm nə sedim sedemdesè i òsem gudìni kət k’i čùə
Kralevo 2: 25 - ə kət səs məìcə gàt kàkto prài sə nòə l’àp be
Kralevo 2: 55 - č’e kət se izbɤ̀rkəme ìməše əmi b’uulvite pùskət pòveče màslu
Kralevo 2: 103 - i v dik’èn’ə kət se səberɤ̀t [laughter] tə tɤkɤ̀f b’èše žuòt’ə ni
Kruševo 4: 16 - kət vəz mòjtu vr’ème š’ ìim š’ ž’ɤ̀nim du səbàjl’e dukəd’ɛ̀
Kruševo 4: 20 - i s sa pribər’èm pə kət sə premenìm dumà
Kruševo 2: 27 - kət ìde də sə ser'è kràvətə i jà gi tùr'ə
Kruševo 2: 46 - kət sì gi gl'èdəš ùbafkì tə i nə tèp si e dràč'ku
Kruševo 4: 52 - kət pucərven’èe màlku
Kruševo 4: 56 - kət pucərven’èe izgòr’ kurìč’kətə du dòlu š’e ubɤ̀rneš tvà
Kruševo 4: 61 - turòt nìvite stàvə mnògu ž’ità t’à kət ìde də ž’ɤ̀ne
Kruševo 4: 72 - əmi təkì ràbuti kət nəpràvi enì ùbəvi jàdenètə bànicə š’e nəprai
Kruševo 4: 75 - i kət udnes’èm s kòš’uve nə ərgàt’etu
Kruševo 4: 93 - kət turìš’ i š’e ìməš’
Leštak 1: 54 - tè s’à sə pʌ̀tnici kət sə udbìjət f ùstuvu
Leštak 3: 54 - dà pòsle pòsle kət sə nəseč’è snòpetu
Šumnatica 3: 214 - ud òfcata vɤ̀lnata kət se zème kəkvò sə prài
Skrŭt 1: 74 - i òni gu otèpvat kət k’i vìiš takvà rabòta kažùvat
Skrŭt 1: 103 - i ottàm tòa pà go natèpvat kət k’i vìiš vìka
Skrŭt 2: 108 - kət k’i i zaubùvat ubùfkite ɤ̀ gol’àmi sa tìa ubùfki
Skrŭt 1: 125 - i mu kažùvat kət k’i vìiš
Skrŭt 1: 141 - è ə vìka kət k’i srètniš takvì dàmi vìka
Skrŭt 1: 160 - i kažùvat mu ednì tàm drùgi sèl’ane kət vìiš vìka
Skrŭt 1: 168 - pà gu natepàli vìkat kət vìiš takvàa rabòta
Stalevo 3: 6 - tùr’ət mu i màlku svər’ʌ̀t ut kràvətə ml’àku kət stàne
Stalevo 1: 18 - kəto usriž’èš òf vəlnɤ̀tə də zəvərìš kəzàn’e è kət segà udà
Stalevo 1: 20 - i fəf gul’èmi kurità i jə pupàrim kət jə pupàrim
Stalevo 2: 24 - ìmahne kərəmànk’i̥ kət nəc’ɛ̀pim t’à kərəmànk’i kəd gi issuš’ɨ̀m
Stalevo 4: 39 - i tòj si obl’àkəl drѐ̝hit’ȅ i t’à kət premen’àvə premen’è̝nə
Stalevo 2: 57 - kət isʌ̀hneši pàk kətu ušàv žə gu svərìš
Stalevo 1: 98 - zglub’àvə s kət sə zglubì
Stalevo 1: 107 - i kət jə mùšnətu fs’àku kunč’ètu i sùrni sùrni i naɨ̀əš
Stalevo 1: 111 - usnòvətə kət se snovè
Stalevo 1: 167 - kət nətìsneš nə tàə utòri ustà
Huhla 3: 13 - zəkàrəhə vòlvetu̥ i nìj kət
Huhla 2: 85 - i kət ne vɤ̀ pùskəxə na učìlište kvò praexte
Vŭglarevo 2: 2 - kɤ̀k e bilò štò e bilò štòto tò kət sə zapìsva takòva gòvor
Vŭglarevo 1: 68 - kət s’è̝nnem zə ədìn dèn gu izjəd’è̝m
Bangejci 2: 21 - əm kət ste pràili sedènki ɤ pred'àxte l' tàm
Bangejci 2: 26 - pòsl'e kət ə ispred'ète tuvà kàk sə kàzvə tuvà
Bangejci 2: 38 - əmi pòsl'e kət sə ispred'è pr'èždətə kvò jə pràit'e
Bangejci 2: 43 - də sə upɤ̀ni tɤ̀s pr'èždə kət sə upɤ̀ni pr'èždətə i kətu isɤ̀:ni
Bangejci 2: 46 - əmxəm pòsl'e kət isɤ̀xne
Bangejci 1: 62 - əmə tuvà čàk sigà kət ustər'à əmə kəd b'èše mlàdə
Bangejci 1: 77 - si pruizv’èždəxmi si i si pruizv’èždəxmi pudìr'e kət stànə t'èkizis'è
Bangejci 1: 84 - i səs tràkturi pòčnəə də urɤ̀t əmə pàk òdim kət pus'èjət kərtòfi
Bangejci 1: 85 - nìj òd'exm'e s'è də kupàim də žènim kət pus'èjəd žitàta i tɤ̀j
Brŭšljan 4: 1 - det'ètu kət sə rudì pòčvəme də gu puwɨ̀vəme
Gela 3: 86 - i [unintelligible] kət stàna tèkezese i ràbuta nèma tugà
Stoilovo: 36 - mi kət se venč’àvə tùl tùr’əm’e
Izgrev/Car: 4 - hùbəu əmə mumčè̝ kət š’à: dòjde š’à: dìgne ednə mumà də čùkə
Izgrev/Car: 7 - kənòpəl’ i s’ètne kət š’à: učùkəme
Malevo/Asg 3: 5 - kətɤ̀kət kvòtu tr’àbvə i zəminàvəš nə ràbutə tàm kət ìdeš
Malevo/Asg 3: 7 - p’èši tàm kət ìdeš sfàliš tòrbətə ukàč’iš jə nə nə òrexa
Malevo/Asg 3: 14 - kət dòjdem vəf kir’èč’nicənə č’e gu nàtup’ə səz ə vòdə gu nàrusə
Malevo/Asg 1: 60 - sìčkite kət nəs’ʌ̀dneme nə pərəl’ʌ̀tə
Malevo/Asg 1: 91 - žìtutu kət sə nəmòkri i stànuvə s’ètn’e pò t’èklu pò t’èkl’enu
Pavelsko 4: 54 - g’ubr’ʌ̀ nə nìvətə əm təkà beše decà kət ìdə də ž’ʌ̀nem’e
Hvojna 3: 1 - nə hərmàn kət ut’ìdeme nìe še gu pràime še d’àləme səs mut’ìki
Hvojna 1: 3 - i kət sə ə upredel’ìlo vìkəhə gu v’edrà kòlku v’edrà
Hvojna 1: 5 - i kət ìde si zɤ̀me d’èsettu v’edrà də kàžeme
Hvojna 3: 11 - sl’et tvà məš’ìnite dòdəhə əmə kət stànəme t’èkees’è v’èč’e
Hvojna 2: 11 - kət puisʌ̀hn’e i t’à sɤ̀štu sə vərš’èje ku n
Hvojna 2: 25 - nəlì nəpràvi sə nə kòš’uv’e kət puisʌ̀hn’e pòsl’e nəpràjət kup’èn’ məž’èt’e
Hvojna 2: 32 - də n’e izb’àgət kət mùl’etətə gu tɤ̀pč’ət sìlnu
Hvojna 2: 34 - snòpit’e də ne sʌ̀ putp’ìt’ət i kət stàn’e v’èč’i slàmətə
Prestoj: 16 - nəlìvə sə màlku vudɤ̀ də n’ zəgur’ɤ̀t kət gì putklədɤ̀t
Prestoj: 30 - mnògu slàtku i dicàtə nàj ubìčəhmi tùj kət stàni vəràkə
Prestoj: 38 - kət stàni slìviti kət stànət nə kàšə sìčkiti ìmə idnì spec’àlnu n’èštu
Prestoj: 38 - kət stàni slìviti kət stànət nə kàšə sìčkiti ìmə idnì spec’àlnu n’èštu
Prestoj: 51 - kət pàdnət kustìlkiti sa vrɤ̀štə ubràtnu pàk vəf təvɤ̀tə
Prestoj: 68 - kət isɤ̀xni udl’èp’əd gu ut əmə xùbəvu tr’àbvə də isɤ̀xni
Prestoj: 72 - kət nəjlònə kàk gu nəvìvət
Stančov Han 2: 19 - às i gu usnuvàx t’à kət si dud’è mɤ̀ri bùlka
Sŭrnica 1: 18 - kət stànəhme s məl’č’ugànč’etə
Sŭrnica 1: 27 - tòə ž’èneš’e zə mumč’ɤ̀tu i dəšter’ɤ̀tə kət gi ž’èni
Sŭrnica 1: 82 - ə pə ìnəč’e kət sə mnògu ubìč’ət i təkvònət
Sŭrnica 1: 84 - kət sə pubrət’èni idìn nə drùk sə dərùvəš’
Sŭrnica 1: 124 - kət sə bilì vujnìci
Sŭrnica 1: 140 - kət puč’ìnə svekɤrɤ̀ mi ìdvəhà də gu vìd’et
Trjavna: 5 - dusegà ni smè sə zənimàəli əmə kət sə pinsiunìrəmi
Trjavna: 112 - kət ìskəmi zə zìmətə pòviči gu usul’àvəm
Trjavna: 113 - kət ìskəmi də gu id’èm prisnusòlnu ni gù usul’àvəmi
Trjavna: 168 - i stàvə dvà čàsə kət stuì i tò sə zgəst’àvə
Trjavna: 217 - əmə kət n’àmə drùgu i tò i dubrò
Trjavna: 257 - dà è segà kət kàžə trɤ̀gvəme trɤ̀gvət pudìri mi
Sveta Petka 1: 79 - pr’èždətə kəkvàt si tùrišᵊ ə kət
Petrov Dol 3: 2 - m’i kət sə zəž’èn’i à s’igà ž’ètva vèči̥
Petrov Dol 3: 27 - ama ràwnu t’è ptič’èncə t’è və kət zəsvìr’əl’i bə v’ès’elu
Petrov Dol 3: 28 - i ž’èn’im tàm dùkət pòsl’e kət sə ə puž’èn’im
Petrov Dol 3: 41 - dà əmə às kət pòčnə ž’ènə ž’ènə du tàm st’ìgə
Petrov Dol 3: 43 - upr’id’ɛ̀l’əmi si idìn č’ə də iskàrəm’i nəpr’ìm’er’ kət pòčn’im n’àkuj s’i ỳkə
Petrov Dol 3: 46 - kət iskàrəm’i s’àdəm’i tugàskə də id’èm a pək n’àkuj s’i wỳkəm’i
Petrov Dol 3: 47 - kət sə zəòbləč’i vr’ɛ̀mitu̥ àjd’i stàvɤjt’i stàvɤjt’i də vɤ̀rzvəm’i
Petrov Dol 1: 48 - inò c’àlu ròt ròt kət màjkə nàči màjka sə kàzvə v’èči
Petrov Dol 3: 51 - i təkà č’ètr’i snòpa i udgòr’ə nà kət sə dvənàjs’i gòr’ə
Petrov Dol 3: 68 - tɤkɤ̀w snòp kət stàn’i
Petrov Dol 1: 72 - v’èč’i nɤ nègu š’ə i ərìžet ar xərìzvət à kət sə vɤ̀rnət
Petrov Dol 2: 79 - krɤ̀s i màlki d’ecà kət ìmət z’èmət ut krɤftà
Petrov Dol 3: 81 - tò e è tòlkus kət i ž’èn’iš ž’èn’iš slàgəm’i tɤ̀j n’àkolko pɤ̀t’a
Petrov Dol 2: 83 - dà kət nə krɤ̀w i č’erv’èni d’ecàta napɤ̀streni
Petrov Dol 2: 87 - n’èto da gu prèkə pɤk inò vr’èmi kət sɤ sɤbir’ɛ̀mi
Petrov Dol 2: 103 - è tòj dvòr ràvin z’il’ènə muràva kət napust’el’èm’e rugòskit’i da nəs’àdəmi
Petrov Dol 3: 115 - s’è pòsl’ə kət nəpràjm’i n’àmə ə vɤrš’ɛ̀čki kət s’igà də vɤrš’ɛ̀jət
Petrov Dol 2: 124 - s’àkuj kɤt i slòži è tùkə inà čèr ə pr’estìlka kət slòži
Petrov Dol 2: 126 - nə gɤrbɤ̀ si nɤ cɤ̀rkvəta gi nòsewmi tugàva kət sə vɤ̀rn’i
Petrov Dol 2: 127 - də gu č’i̥t’è pòpɤ tàm kət sə vɤ̀rn’im zəkàl’ɤmi i
Petrov Dol 3: 129 - də n’i təkòə i tàm kət nəst’il’èm s’igà snòp’it’ȅ tùj ž’ìtutu
Petrov Dol 3: 134 - i kət pr’ègn’im vulòv’it’ȅ gi kun’è l’i vulòwi i kəkòt ìməm’i
Petrov Dol 3: 139 - istɤ̀rs’əm’i èj tɤ̀j èj tɤ̀j kət z’èim è tɤ̀j istɤ̀rs’əm’i istɤ̀rs’əm’i
Petrov Dol 3: 147 - kət sə swɤ̀rš’i i kətu pàdn’i ž’ìttu utn’èəm’i slàməta wèč’i
Petrov Dol 3: 159 - s’ɛ̀jm’i ž’ìttu a pə kət ìmə v’àtɤr səs lupàtt’ȅ
Petrov Dol 3: 160 - kət vɤ̀rl’im’e etɤ̀j sr’eštu v’àtɤrɤ tò sə udd’ɛ̀l’ə slàməta b’àgə
Petrov Dol 3: 165 - kət i sm’it’èm’i də ispruv’ɛ̀jm’i pr’ib’ìrəm’i u hɤmbàr’e i slàgəm’i tàm èč’i
Gorna Krušica 2: 33 - ot kət sam proodìla ot kàk se znàm če sɤšestvùvam čovèk
Iskrica 1: 2 - sùtrin kət stànə t’à nəpràilə bàncətə up’èkələ gə dàže
Iskrica 2: 20 - kət si nəsəd’à enà sərìčkə zəlèjə sì gu pàk
Iskrica 3: 24 - i tàm pròletnu vrème kət se zəpruletì tuvà vrèmi si tàm du kušàrətə
Iskrica 3: 37 - ìskə uslòvia i tugàə gi pùsnə i kət sə zəplòd’ət ufcète̝ vèče̝
Iskrica 1: 41 - čàk nə svàdbətə kət sə nəprài svàətə drùgətə vèčer
Iskrica 1: 44 - i sètne tàm kət sə nəsròči vèke svàdbətə gud’èš pràjət
Iskrica 2: 55 - əmi enò vrème̝ nìj kət òde:me nə učilìštu tùkə òde:me
Iskrica 3: 67 - kət sə mrɤ̀kni sìčku sə pribìrə šòt tugàə n’aməše̥ təkìi nòšni ràbuti
Iskrica 3: 79 - i də mòi vèč kət sə səvzèmi i də pòčne
Iskrica 3: 92 - sə puftàr’ə dè təkà si gi pəs’àhme̝ ufcèti tugàə n’àməši kət sià
Iskrica 3: 111 - səs kəčùlətə nə gləvɤ̀tə utprède kət sə zəvìjš i tòpli mnògu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut