Meaning: 
on
Lexeme: 

Lines where nə appears

Kozičino 2: 5 - kəd gù vɑ̀pcəme či gu nəwìəme nə mutuvìl’čitu̥
Kozičino 2: 7 - dukət stàne pròstu də stàne hùbəwu pràwu slòžim gu nə stanɛ̀
Kozičino 2: 8 - tò dukɤ̀t gu slòžim nə stənɛ̀ pək tr’àbə də gu nəpred’èš
Kozičino 2: 10 - tùrim gu nə stanɛ̀ pòčwəme də təč’èm təč’èm
Kozičino 1: 26 - pòd n’èmə ìmə tòj še e nə gərbɛ̀ t’
Kozičino 1: 30 - pòt še e nə gərbɛ̀ t pək tugàs təč’ɛ̀hme dìgəhme h pòdə
Kozičino 1: 88 - sp’ɛ̀hmi nə n’ìvətə v’èč’er kətu̥ sì l’èg’n’em udòlu pust’èl’em
Kozičino 1: 100 - s udɛ̀ sa mìjme e kumɑ̀r:tȅ ni iz’àdat kət spìm nə n’ìvətə
Kozičino 1: 101 - jà pək səgà kòj spì nə n’ìvətə
Kozičino 1: 104 - l’ègni nə pùf tə h kr’ewɑ̀tə
Kozičino 1: 106 - ja d’è j tòj kumàr’ d’è j tugàs nə nə bùctȅ lež’ì
Kozičino 1: 106 - ja d’è j tòj kumàr’ d’è j tugàs nə nə bùctȅ lež’ì
Kozičino 1: 107 - tàm nə n’ìvətə nə bùctȅ l’ežì lì t kɑ̀zvəm
Kozičino 1: 110 - ku n’i l’iž’ì nə bùctȅ tàm l’àp n’èma
Kozičino 1: 121 - pust’ìləme gu hùbɑwu hùbɑwu stɑ̀wə pustìləme gu spìm nə n’ègu
Kozičino 1: 122 - səd’ìm nə n’ègu n’èməše pl’ùš’eni ràbuti tugàs
Izgrev/Vm 1: 4 - nə č'uš'm'ɛ̀tə hòdim tòj səs kun'ète ɑ̀s səs kubìlicə̥tə nə ràmu
Trŭnčovica 2: 12 - n’àkəde səm nə pàšə dvà bɨ̀ulə i i trɨ̀ wòlə vàrdej
Trŭnčovica 1: 21 - utɨ̀vət dər’àvət svàtə dər’ɤ̀d gu səs vəzglàvnicə pɤ̀rvu nə gərbɤ̀ krɤ̀snikə
Trŭnčovica 1: 22 - nə mladužè̟n’əkə slòžət nə gərbɤ̀ rɨ̀zətə piškìrɨ tàm təkàni kilɨ̀mče̥tə
Trŭnčovica 1: 22 - nə mladužè̟n’əkə slòžət nə gərbɤ̀ rɨ̀zətə piškìrɨ tàm təkàni kilɨ̀mče̥tə
Trŭnčovica 1: 46 - dètu žə spɨ̀ i čùpət nə vrətàtə gərnè̟ li bɨlò
Trŭnčovica 1: 47 - pənɨ̀cə li bɨlò čùpət nə vrətàtə tɤ̀j e bilò zəkònə [laughter]
Trŭnčovica 2: 80 - žə kusɨ̀m nàštə kɤ̀štə bèše màlku kəd z’è nə vɤ̀r.zemì
Srebŭrna 2: 24 - nə gləvɤ̀ sigànkə gi pəsè čubàn:o i gi duv’è tàm dòlu
Srebŭrna 1: 34 - i jə nəm’èr’uf pàdnətə nə zəm’ɤ̀tə i às jə zimàw
Srebŭrna 2: 38 - à nìj màjkə dàwə kɑ̀rəme nə sìren’e i nə dumàti
Srebŭrna 2: 38 - à nìj màjkə dàwə kɑ̀rəme nə sìren’e i nə dumàti
Srebŭrna 1: 48 - ə takòs ì tùka da stuì nə unìjə stuluv’è
Srebŭrna 2: 62 - sigà u àjdemìr ìmə zɤ̀mət ti nə inò k’ilò idìn i pidis’è
Srebŭrna 2: 124 - i ìməmi č’i̥krɤ̀ci t’ès č’i̥krɤ̀ci gi ə nəvìv’əme nə məsùri
Srebŭrna 2: 135 - às səs inì urtincà gu nəvìvəmi nə tùj kròsnu
Srebŭrna 2: 138 - nə tòs stàn tòs stàn tɤ̀j si je te tòlkus tɤ̀j jə šəròk
Srebŭrna 2: 141 - dukɤ̀t gu kàžə pàk tùkə nə krɤ̀stu t’i dètu i kròsnutu
Srebŭrna 2: 143 - ud n’ègu gu uprəwl’àəš nə tɤ̀s strənɤ̀ ìmə inì klèčki
Srebŭrna 2: 151 - gùdim nə leglòto mi i nòvi i xùbavi i lòšəvi i s’àkəkvi
Srebŭrna 2: 155 - nògu rəgòski òrtə žuvèli inò wrème əma nə rəgòskətə
Srebŭrna 2: 160 - nə krəkàtə pək d’èt sə sigà kɤ̀ktu sə nə dɤ̀ski
Srebŭrna 2: 160 - nə krəkàtə pək d’èt sə sigà kɤ̀ktu sə nə dɤ̀ski
Markovo: 42 - c’àlətə e nə ìzbə i mlògu no mlògu ni e živòtə
Malevo/Xsk 2: 28 - gudɨ̀ni jà səm nə sedemdesè i ednɤ̀
Malevo/Xsk 2: 29 - t’à nə usemdesè i dv’è gudìni òšte rəbòti ràbuti
Malevo/Xsk 1: 97 - pumàcte dòjdəhə i nə gutòvutu i nìj vn’èsəhme sɨ̀čku
Malevo/Xsk 1: 163 - fəf kuperàcijətə i n dàvəhə nə pərɨ̀ plàštəhə gu dè̝
Malevo/Xsk 1: 174 - əmə nə č’ɛ̀snu gà b’èhme n’àməše pul’ɨ̀vəne
Malevo/Xsk 1: 231 - dikàn’ətə svàl’əš snòp’et nər’àdəš gi nə nəh càl’ijə hərmàn’
Drabišna 2: 11 - n'àmə nə nòə dèn gà utìdəh
Drabišna 1: 49 - nə t'àə rəš'tà gi klàvəne bùbičkite če gi hrànehne
Godeševo 1: 6 - še gi nə nəsədɤ̀j nə nɤ̀jvətə t'è̝ sə tərkàl'ət nìe rəbwòtime
Kovačevo 2: 19 - ami a s’à štò a s’à nik’ɤ̀t tə edìn nə drùk
Kovačevo 1: 42 - tì k’i ìdiš tàm əmə cedìlčinkàtə nə ràmutu
Kovačevo 1: 111 - əku ìmə žəltìci k’e tùri žəltìcə nə kurdòne drùgi
Kovačevo 1: 119 - nə nik’àf k’i dukàrət
Kovačevo 1: 178 - nə unàə pul’ànə i tàm ìmə gul’àmə pul’ànə ej tàm du učìlištetu
Kovačevo 1: 187 - nə gərbɤ̀
Kovačevo 1: 189 - tròpkəj tàm i dèt’tu nə gərbɤ̀ nə kòj k’i gu ustàiš
Kralevo 1: 12 - nə tvà nìe nəl’ dèl’ču təkà bèše sɨ̀ne
Kralevo 3: 14 - ìmet nòsɨ nə ə tùkə e tvà nə vɨsòku̥tu nə vərhə̀
Kralevo 3: 14 - ìmet nòsɨ nə ə tùkə e tvà nə vɨsòku̥tu nə vərhə̀
Kralevo 2: 31 - d’èt tòč’ehme nə n’ègə rəstòkuvəme
Kralevo 1: 38 - bàbə n’àma pək nə kədè nəp nə pèncijkə e nɤ̀z ženà
Kralevo 2: 50 - nəràsəš sɨ̀rencetu ili pək òdvərətə nə na ud gàt
Kralevo 2: 66 - nə tòk burɨ̀lu
Kralevo 1: 67 - n’àməhə kəkò s ədɨ̀n jurgàn’ nə gərbɤ̀
Kralevo 2: 69 - sigɛ̀ sə nə tòkə sə fkl’ùčvə i sə bɤ̀rkə
Kralevo 2: 73 - tùrvəž gu s’ènniš nə tòkə
Kralevo 1: 86 - səs məgàre nə gərbɤ̀ òdə nòs’ li sə
Kruševo 3: 7 - təkà li nə nə kvò
Kruševo 3: 7 - təkà li nə nə kvò
Kruševo 3: 8 - nə stàn
Kruševo 3: 9 - nə stan kàk golèm li e kažì kàk e stanɤ̀ kakvì sə čàsti
Kruševo 4: 13 - ə nə dvàtə d’èn’ə š ìeme u t’èvnu še ž’ɤ̀neme
Kruševo 1: 21 - nə suciàlni grìž’i
Kruševo 3: 45 - ìč’ nə kədilkà
Kruševo 3: 47 - nə rudànč’e seà nə rudàn v’èjk’e
Kruševo 3: 47 - nə rudànč’e seà nə rudàn v’èjk’e
Kruševo 3: 50 - nə seà pò nəpr’èš nə vərt’ènu nə kul’èntu ž’ùr
Kruševo 3: 50 - nə seà pò nəpr’èš nə vərt’ènu nə kul’èntu ž’ùr
Kruševo 3: 54 - ə pə seà nə rudànč’etu vɤ̀rti i pùskəj
Kruševo 4: 54 - pò nə ùbəf ògən təkà
Leštak 3: 70 - i gu vdìgə təkà nə nə nəjlòn nə č’ùl
Leštak 3: 70 - i gu vdìgə təkà nə nə nəjlòn nə č’ùl
Leštak 3: 72 - nə n’ɛ̀štu vdìgə gu i nə veterɤ̀ se utsɛ̀jvə plevɤ̀tə bɛ̀gə
Leštak 3: 248 - ednò odgòre ednò odgòre dərvò ə lɛ̀gə nə vrətʌ̀
Šumnatica 3: 9 - i še gu obar ubràštəš tugà də se ispečè nə sòbətə
Šumnatica 3: 12 - nə sòbətə
Šumnatica 3: 33 - f kəzàn’ə svərìme gu če gu mel’ème nə rəšnìcətə
Šumnatica 3: 147 - nə slet trì d’èn’a pàk izpečèš
Šumnatica 3: 188 - è təkà nə ednà pìtə gu
Stalevo 1: 24 - tɤ̀j kàk se čèpkə nə nə nə
Stalevo 1: 24 - tɤ̀j kàk se čèpkə nə nə nə
Stalevo 1: 24 - tɤ̀j kàk se čèpkə nə nə nə
Stalevo 4: 25 - nə nègə sə preublìcələ i [unintelligible] se ubl’àkələ kakə velìčkə
Stalevo 4: 26 - tə nèjnətə sèstrə pristànə nə əd’ɨ̀n ərgàt’ɨn vəf
Stalevo 2: 29 - əm kərəmànkətə jà kàk sə zəla jà nə zem’ʌ̀tə
Stalevo 1: 36 - nə nègo xùrka ili
Stalevo 1: 42 - tàə d’è̝t sa mùcə t’à ə nə hùrkə vʌ̀rzənə
Stalevo 4: 50 - zə ti kàžə ednò nə nə ednò t’à vìkə
Stalevo 4: 50 - zə ti kàžə ednò nə nə ednò t’à vìkə
Stalevo 1: 62 - ud r’ət’è̝n:tu nə mut’v’ìlkə
Stalevo 1: 64 - mut’v’ìlkə ìmə zə jə smutàiš nə mut’v’ìlkə
Stalevo 1: 67 - i i səs snuvàlkətə fɤ̀rl’əj tkàj sìčku sə e pretkàvəlu nə rʌ̀kə
Stalevo 1: 69 - zə gu smutàeš nə mut’v’ìlkata i zə gu nəkvàsiš səs udà
Stalevo 2: 73 - nə pòstə sə jədèše n’èmə mrɤ̀sni ràbuti̥ n’è n’è dròbene
Stalevo 1: 75 - nə vrʌ̀t’k’it’ȅ rudàn’ ìmə məsùr’e
Stalevo 1: 77 - nə məsùre də gu nəỳəš i snuwàlkə ìməš zə fʌrl’əš priz ustàtə
Stalevo 1: 80 - məsùr’e nə snuvàlkə
Stalevo 1: 85 - kl’ɛ kl’è̝čkə̥̥ təkɤ̀u tòj si ìmə drəfč’è nə nə snəvàlkətə̥ kàtu
Stalevo 1: 85 - kl’ɛ kl’è̝čkə̥̥ təkɤ̀u tòj si ìmə drəfč’è nə nə snəvàlkətə̥ kàtu
Stalevo 1: 88 - dobrè i kɤ̀k stàva tàa tàa ustà nə nə nə stanɤ̀
Stalevo 1: 88 - dobrè i kɤ̀k stàva tàa tàa ustà nə nə nə stanɤ̀
Stalevo 1: 88 - dobrè i kɤ̀k stàva tàa tàa ustà nə nə nə stanɤ̀
Stalevo 1: 102 - səm prisnuvàlə də snuv’è̝š č’e zə gu nəvìeš nə kròsnu pàk
Stalevo 1: 104 - nə kəlàme e nəsùkənu
Stalevo 1: 106 - i jə nə nəftùr’enu nə təkʌ̀vutu nə snòvətə
Stalevo 1: 106 - i jə nə nəftùr’enu nə təkʌ̀vutu nə snòvətə
Stalevo 1: 125 - če s’è̝tn’e kəd gu u usnuv’è̝š dvà kòlə zəč’ùkəni i nə kòl’uvetu
Stalevo 1: 129 - kəzàk udzàt’ ìmə vʌ̀rzən sùrne sə i tì zə gu naỳəš nə
Stalevo 1: 131 - əhə nə krusnòtu i zə navìiš i zàt tùrɨ̀š
Stalevo 1: 138 - nə stənʌ̀ ənòtu udz’àt kròsnu drùgotu utpr’è̝š i zə tkàeš
Stalevo 1: 167 - kət nətìsneš nə tàə utòri ustà
Stalevo 1: 169 - nətìsniš nə tàə utòri
Huhla 3: 36 - tùku hòrətə zəgrìzəhə nə tòu d'èn tə d'è utìde vɤ̀l'ču
Oreše: 40 - nə bìblijàtə trìte slɤ̀ncə kəkvò e pìsəl tòj nə zem’òtə
Oreše: 41 - tòj pàdnə nə zem’òtə dè tòj pàdnə nə zem’òtə
Oreše: 41 - tòj pàdnə nə zem’òtə dè tòj pàdnə nə zem’òtə
Vŭglarovo 2: 60 - s’è̝tne g dɨ̀gəme pàk tìə snòp’e če nə ərmàn’ə isklàvəd gul’èmi kəmàrɨ
Vŭglarovo 1: 81 - i um’ət’è̝me ìməhm’ə pòm’et ut pərcàl’e nəpràen vɤ̀rdzən nə ənə̀
Vŭglarovo 1: 83 - nə ednò dɤ̀rvo i gelgerìjkə
Vŭglarovo 2: 93 - či s kulindrò nə kulindrà
Vŭglarovo 1: 118 - č’e e zə k nədùpiš nə ògən’ə də ugurɨ̀ də ugurɨ̀
Vŭglarovo 2: 139 - əm n’è̝mə kɤ̀k də g udvè̝em nə veterɤ̀ ni mòže
Vŭglarevo 1: 143 - i tòj sə ugur’àvə nə ògən’ə
Čokmanovo 2: 20 - ələ gu nòsim'e nə gərbuv'èse kòjtu n'èmə məgàre nə gərbɔ̀n
Čokmanovo 2: 20 - ələ gu nòsim'e nə gərbuv'èse kòjtu n'èmə məgàre nə gərbɔ̀n
Čokmanovo 2: 22 - kòjtu n'èmə məgàr'e nòsi nə gərbɔ̀n nə vɔ̀ž'e i si dunìsəme
Čokmanovo 2: 22 - kòjtu n'èmə məgàr'e nòsi nə gərbɔ̀n nə vɔ̀ž'e i si dunìsəme
Čokmanovo 2: 23 - sìč'ku nə vɔ̀ž'e i š'ìkəl'ki i bòrnə sìčku si nòsim
Stikŭl 1: 55 - nə nə kəlendàr’:te ezgà vəf tòj nə ftò̝ri àvgus
Stikŭl 1: 55 - nə nə kəlendàr’:te ezgà vəf tòj nə ftò̝ri àvgus
Stoilovo: 21 - nə drùgijə tùvə drùgijə dèn’ sɤ̀butə vəf ned’ɛ̀l’ə sutrintɤ̀
Stoilovo: 32 - nə gləvɤ̀tə lì kàzəhme dè bùlu bùlu pərìč’enu sìnč’enu
Zabernovo: 17 - o sea nìe pòčneme nə i jə čùkəhme ednò vrɛ̀me nə tàrgi
Malevo/Asg 3: 30 - ə səs kutluvàr’k’ənə nə ràmutu nàiš kòlku vr’ème sə vərì
Malevo/Asg 3: 43 - p’èš’i du səftɤ̀šte tòrbənə nə rəmòt nə ràmutu
Malevo/Asg 3: 43 - p’èš’i du səftɤ̀šte tòrbənə nə rəmòt nə ràmutu
Malevo/Asg 1: 100 - nə fùrkənə a pək zə strìž’en’e sp’ʌ̀vət ufc’èt’e
Pavelsko 1: 1 - pələmàrkətə slàgəme nə nə l’àvətə rʌ̀kə i hvàtəme ə
Pavelsko 1: 1 - pələmàrkətə slàgəme nə nə l’àvətə rʌ̀kə i hvàtəme ə
Pavelsko 3: 1 - kətu tr’àvə də vəskrʌ̀sn’e isùs xristòs nə rəsp’enì.p’ʌ̀tək
Pavelsko 1: 15 - snòpete gi kàrət səs kərùci i gi klədɤ̀t pràv’ət gi nə krɤ̀sci
Pavelsko 1: 24 - m nə hərmànə pràvime hərmànə nəsəd’ìm snòpetu
Pavelsko 4: 54 - g’ubr’ʌ̀ nə nìvətə əm təkà beše decà kət ìdə də ž’ʌ̀nem’e
Pavelsko 4: 60 - šə nəl’ìvəš’ ərmànə š’e nòs’im nə rəmòtu vòdə də gu nəlìjeme
Hvojna 3: 2 - nə nàj ràvnoto
Hvojna 2: 3 - sìčko təkà i nə pò strɤ̀mni mistà izdɤ̀rž’ə nə pò tɤ̀n’ki
Hvojna 2: 3 - sìčko təkà i nə pò strɤ̀mni mistà izdɤ̀rž’ə nə pò tɤ̀n’ki
Hvojna 2: 4 - n’è nə dib’èlə pòčvə i əku n’èmə səs kəkvò nəl’ì
Hvojna 2: 10 - nə rəkʌ̀ mʌ̀knehme mʌ̀kneš i slàgəš təkà nə klàdnič’kə jə slàgəš
Hvojna 1: 14 - i tugàvə ni vɤ̀rzuvəhə həlvɤ̀ i jàjcə svər’èni vɤ̀ržət n’ì nə məzònə
Hvojna 1: 15 - d’èt sə bilì l’ùl’kite nə decàtə nə təvànə nə bàdəmətə
Hvojna 1: 15 - d’èt sə bilì l’ùl’kite nə decàtə nə təvànə nə bàdəmətə
Hvojna 2: 19 - hɤ̀ jəvì sə berek’ètə i sə ràdvət č’e ìmə klàs nə gèrg’uvden
Hvojna 1: 21 - visì nə kəndàp nə kəndàb gu vʌ̀ržət i n’è sə ràdvəm’e
Hvojna 2: 29 - i sə nəpràvi hərmàn nə nàj ràvnutu m’àstu iskupàvə sə
Prestoj: 18 - nə ugnìštu i vèči nasìpvət slìvite zəpàlət ògən’ə
Prestoj: 54 - pək ə pistìlə pistìlə sə pràjət pustàfki nə məgàrətə i dɤ̀ski
Prestoj: 56 - nə xərmànə nəred’èni məgàreətə i dɤ̀skiti i pistìlə
Prestoj: 58 - də gu vər’ɤ̀t v’èči emi nəlìvət nə dɤ̀ski̥ti̥
Prestoj: 64 - nə drùgijə d’èn sutrintɤ̀ sə̀štə ràbutə pulìvəš ftòri pɤ̀t
Stančov Han 1: 9 - i nə s’èki mu nə nә tujàgәtә nəxlùlə pu idnò krәvàjči
Stančov Han 2: 16 - pək i kàzə bùlkə zimì či gu nəvìj nə nə kluv’ɤ̀tə
Stančov Han 2: 16 - pək i kàzə bùlkə zimì či gu nəvìj nə nə kluv’ɤ̀tə
Stančov Han 2: 17 - nə nə kəlmukànti i šə gu usnuv’èm i às rəssùkəx gu
Stančov Han 2: 17 - nə nə kəlmukànti i šə gu usnuv’èm i às rəssùkəx gu
Stančov Han 2: 18 - nəgləsìx nə kəlmukànt’i i dud’è si dòjdi t’à
Stančov Han 1: 56 - әmi tәkà nə ə ùrkә nə nad’èniš
Stančov Han 1: 68 - dà ìmә è gu è tàm ud mòjә ednì nə təkòs
Stančov Han 1: 77 - a kat stɤ̀piš nə nə tìja stɤpɤlcà kakvò pràvət kakvò stàvaše
Stančov Han 1: 77 - a kat stɤ̀piš nə nə tìja stɤpɤlcà kakvò pràvət kakvò stàvaše
Stojkite 1: 25 - muhabèk’ nə pɔ̀k’an ta pu trì sahàta sadìm
Trjavna: 239 - a nə na tìja ràboti oddòlu ne ìm li vrɤ̀zvate nèštu̥
Sveta Petka 1: 21 - pr’ed’èš’ nә vrәt’ènu
Sveta Petka 3: 87 - tə ustàne sàmu rəštà žitò žitòto nə zem’ètə i stɤ̀puve ìma
Gigen 2: 12 - puprikàzvə si tàm nə ùlicətə i sə pribìrət
Petrov Dol 1: 4 - nə pɤ̀rvu m’àstu z’èami stò l’èə vìnəgi nə dàvət
Petrov Dol 2: 5 - gerg’òwd’en’ pò rànu pràeme gerg’òwden nə šèstij tòj nə šèstij
Petrov Dol 2: 5 - gerg’òwd’en’ pò rànu pràeme gerg’òwden nə šèstij tòj nə šèstij
Petrov Dol 3: 9 - i slàgəme gu tùkə nə gɤrbɯ̀ si i ìkəm’e krɤ̀š’č’ec
Petrov Dol 3: 12 - kàzwəm’i tùkə nə krɤ̀š’č’ecə nàč’i d’èt pràim žìtu krɤ̀š’č’ec
Petrov Dol 2: 15 - [laughter] səs inò àgni sigà nə gerg’òwdèn’
Petrov Dol 3: 18 - i ž’ènim ž’ènim kòlku səm bilà àz əmi mumìč’ita nə nìvəta sp’ìm
Petrov Dol 3: 20 - tàm drùget’ȅ pu dvənàs’i p’ətnàs’i d’ènə nə kɯ̀rɤ sp’ìm
Petrov Dol 1: 25 - i nə žil’àzoto i na krɤ̀snictȁ kòjtu i nam’ɛ̀rilə vèči̥
Petrov Dol 2: 25 - nə p’ištà nə p’i̥štà d’ètu p’i̥č’èm xl’àp nə fùrnata
Petrov Dol 2: 25 - nə p’ištà nə p’i̥štà d’ètu p’i̥č’èm xl’àp nə fùrnata
Petrov Dol 2: 27 - nər’ɛ̀ždə nə ker’em’ìd’it’ȅ udgòr’e tɤ̀j i sutrintà ut’ùwa də gl’èdə
Petrov Dol 2: 28 - nə gerg’òwdèn’ də gl’èdə kujà kuprìva e uv’àxnala
Petrov Dol 2: 34 - uscète nə pìtkit’ȅ pràjət slàgət i tòpč’ənca ufcè
Petrov Dol 1: 37 - na trì pɤ̀t’ɤ nɤ trètij pɤ̀t’ i nə dà t’ì mi dàd’i
Petrov Dol 2: 45 - vɤfkɤ̀šti nə inò kur’ìtu slàgəvmi kòl’im àgn’itu i na samàta krɤ̀f
Petrov Dol 3: 50 - pu tr’inàjs’i snòpə nə krɤ̀š’č’ec pràjm’ә̟ slàgəm’i təkà təkà
Petrov Dol 1: 56 - i nə tùj ə zə ubičàj zìami pàk pu stò l’èa zìami
Petrov Dol 1: 71 - də i xvɤ̀rl’ә̟t nə krɤstupɤ̀t’ə kòjtu i nəm’ɛ̀ri nə n’ègu kɤsmèt’
Petrov Dol 1: 71 - də i xvɤ̀rl’ә̟t nə krɤstupɤ̀t’ə kòjtu i nəm’ɛ̀ri nə n’ègu kɤsmèt’
Petrov Dol 2: 80 - slàgət nə č’èlutu im də stàvəli č’erv’èni
Petrov Dol 1: 81 - i kàktu gu tò nə trì iminà sə krɤštàət
Petrov Dol 2: 83 - dà kət nə krɤ̀w i č’erv’èni d’ecàta napɤ̀streni
Petrov Dol 1: 85 - pɤ̀rvu nə mɤžɤ̀
Petrov Dol 2: 89 - nə n’àkuj ràvn mi ràv’in dvòr rugòski də pust’il’èm tè misàl’e
Petrov Dol 1: 97 - u t’àx uš ut’ùəm tàm nə sc’ènətə tò əmə ut’ùəm u t’àx
Petrov Dol 3: 118 - pòčvəm’i nə ərmàn
Petrov Dol 2: 125 - nə vrɤtɤ̀ si dɤ slòži tò àgn’i dɤ m’ètn’i è tɤ̀j
Petrov Dol 2: 126 - nə gɤrbɤ̀ si nɤ cɤ̀rkvəta gi nòsewmi tugàva kət sə vɤ̀rn’i
Petrov Dol 3: 135 - i n’ìj d’ә̟càta s’àdəm’i nə d’ikàn’ata i t’è vɤrɤ̀t vɤrš’ɛ̀jm’i
Petrov Dol 2: 143 - nə rogàta ɤ pàl’ət sv’išt’ìčki i tugàskə gu kòl’u
Petrov Dol 3: 157 - mi pràim nə v’ɛ̀jm’i nə dɤrmòn’ nə dɤrmòn’ sə kàzwə
Petrov Dol 3: 157 - mi pràim nə v’ɛ̀jm’i nə dɤrmòn’ nə dɤrmòn’ sə kàzwə
Petrov Dol 3: 157 - mi pràim nə v’ɛ̀jm’i nə dɤrmòn’ nə dɤrmòn’ sə kàzwə
Petrov Dol 3: 158 - i gol’àmu e tɤ̀j e tɤ̀j nə trì kòlə i [unintelligible] i s’ɛ̀im’i
Iskrica 2: 5 - i nə làzərcə tɤ̀j sme òd’əli səs cərùlkiti smi ubùti
Iskrica 2: 16 - i nə rəkà gu səd’àhme səs kòlčetə ə n’àməše məšìni n’àməše nìšto
Iskrica 2: 19 - če nə grɤ̀p səs kubìlkətə z bəkɤ̀rte nə grɤ̀p nòs’ə udà
Iskrica 2: 19 - če nə grɤ̀p səs kubìlkətə z bəkɤ̀rte nə grɤ̀p nòs’ə udà
Iskrica 2: 22 - màjkə mi i bəštà mi sə nə drùgə ràbuta
Iskrica 3: 22 - kvò də ti rəspràvəm pòsle nə kɤ̀rɤ mi nəpràia tàm è təkòvu
Iskrica 2: 24 - s’ètne drùgijə d’èn t’è kətu dòjət mə pàk nə grɤ̀p
Iskrica 2: 26 - zè:me nə kàci də slàgəme̝ vudɤ̀ta i təkà si gu zìma:me
Iskrica 2: 28 - nə rəkà b’èz də sə orè b’èz nìštu i kəto stàne
Iskrica 3: 33 - dù pitkòvden pitkòvden stàə nə dvàese i sèdmi uktòmvri
Iskrica 2: 37 - əmə gu nìžem nə gub’èrki i nə kənàp i pòsle
Iskrica 2: 37 - əmə gu nìžem nə gub’èrki i nə kənàp i pòsle
Iskrica 2: 38 - si pràəm ràmki nə ràmkiti ili nàj nəpr’èt nə sərɤ̀ci̥
Iskrica 2: 38 - si pràəm ràmki nə ràmkiti ili nàj nəpr’èt nə sərɤ̀ci̥
Iskrica 3: 39 - pòčvəd də sə àgn’ət pàk sme nə kušàrətə gi iskàrvəme tàm
Iskrica 2: 40 - i nə tàə skèl’ə nər’àdəme sərɤ̀ci̥ti̥ i kugàtu vəlì dɤ̀š
Iskrica 3: 41 - kòledə nə gerg’òvden tr’àvə də zəkòlim àgənce tuvà bèše zəkòn tugàvə
Iskrica 1: 41 - čàk nə svàdbətə kət sə nəprài svàətə drùgətə vèčer
Iskrica 3: 42 - zə sèl’ənite dè nàj xùbəvutu àgne səs nə gerg’òvden že dòət
Iskrica 2: 48 - nə kul’àntu̥ si gu pràəm nə ilpiz’ètə i tugàə gu vɤ̀rzva:me̝
Iskrica 3: 50 - i nə gerg’òvden c’àlutu s’èlu sə səbìrə:me̝ nə pluštàt
Iskrica 3: 50 - i nə gerg’òvden c’àlutu s’èlu sə səbìrə:me̝ nə pluštàt
Iskrica 1: 56 - i òrətə nəs’àdət idɤ̀t igràjət kətu nə svàdbə
Iskrica 3: 60 - e tvà sə igràeše nə vrèmetu du vičirtɤ̀ tàə visilbà
Iskrica 1: 62 - mùzikətə pòčvə də svìri nə xurò i zəvàtət də igràjət vèč hurò
Iskrica 1: 74 - də ni mɤ̀ svàrilə tùkə də səm si nə màjčinijə dvòr
Iskrica 3: 105 - i nə krɤ̀z gi pràime n’àkuku pɤ̀ti əmi bèli čèrni vrɤ̀fki nàvuštə tàm
Iskrica 3: 107 - ubl’àkəni zdràvu štòtu nə kɤ̀rə mòi tə fàni i dɤ̀š
Iskrica 3: 111 - səs kəčùlətə nə gləvɤ̀tə utprède kət sə zəvìjš i tòpli mnògu

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut