se

Case: 
acc
Clitic: 
clt
Particle: 
refl
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where se appears

: -
Kolju Marinovo 4: 1 - i kɤ̀k se e pràvil harmàn idnò vrème
Kolju Marinovo 2: 24 - da vìdət kàk se rabòti
Kolju Marinovo 3: 28 - tò bìvəlu gàtu se žèni də dòdət če də vìd’ət
Kolju Marinovo 4: 39 - amà n’àkoj ìma se e pukačìl gòre li
Kolju Marinovo 1: 43 - i kɤ̀k se proizvèždə tàjə majà
Kolju Marinovo 5: 57 - axà bəkɤ̀reno zatùj mu se vìka bəkɤ̀r
Kolju Marinovo 2: 57 - segà kək se kəto ìdət znàči na nìvətə
Kolju Marinovo 5: 58 - zatùj mu se vìka bəkɤ̀renu
Kolju Marinovo 2: 81 - s kakvò go vèete kàk se vìkə tovà
Kolju Marinovo 2: 82 - dèto gi m dèto se dìgə
Golica 4: 10 - mə tɛ̀j po s'èbe si vìdi mi se če sa s'ɛ̀li
Golica 3: 18 - tvà kàk se vìka
Golica 3: 26 - kàk se kàzva tovà koèto se slàga oddòlu da težì
Golica 3: 26 - kàk se kàzva tovà koèto se slàga oddòlu da težì
Golica 5: 52 - ed’ìn minìster ženà mu zapoznàhme se tàm i minìster ženà mu
Golica 3: 69 - tùj segà dèt gu prikàzvə zapìsuva li se
Golica 3: 75 - vìkaš na nègo i da se mòl'at ə
Golica 5: 102 - i ə i vərtul’ètət pùskə č’e si utòd’ət i hòp vərtul’ètə se zəpɑ̀lgə
Golica 3: 139 - kɛ̀p'ət se iz udɛ̀tə
Kozičino 1: 105 - namàži se də ne gò hàpət komàrite
Kozičino 1: 115 - ə kàk se z tì znàči ə kòz’inicit’è nə tepəvəčàrite gi dàvaxti̥
Kozičino 1: 130 - preobɛ̀rna se i nè e sɛ̀štoto
Izgrev/Vm 1: 10 - i sètn'ə se pubul'à i ràbut'i n'àkulku gud'ìni pinsiunìrə sə
Rakovski: 31 - à hərèsvət vɨ òrətə zəštùtu ràbutite trùdite se
Trŭnčovica 1: 4 - vɨ̀kə se də ispɨ̀jət kàrtətə də sə dədè̟ mumàtə
Trŭnčovica 1: 7 - če se e dàlə zə mumčè̟tu̥ i nòsət idnò drəfcè
Trŭnčovica 1: 9 - təkivə ràbuti sə vɨ̀kə bəščɤ̀ i dàlə se e mumàtə vèče
Trŭnčovica 1: 10 - pòčvə se gudèžə vè̟čer sə pràvi gudè̟š
Trŭnčovica 1: 12 - prài se gudèš nə.ùtre žə sə pòčvə svàdbətә̥
Trŭnčovica 1: 14 - səs jàdene səs pìene səbɨ̀rət se nəxrànət nəjədɤ̀t se nəjədɤ̀t se
Trŭnčovica 1: 14 - səs jàdene səs pìene səbɨ̀rət se nəxrànət nəjədɤ̀t se nəjədɤ̀t se
Trŭnčovica 1: 14 - səs jàdene səs pìene səbɨ̀rət se nəxrànət nəjədɤ̀t se nəjədɤ̀t se
Trŭnčovica 1: 15 - i mumàtə sə ublìčə zə venčàfkə ublìčət se səs mlədožè̟n’əkə
Trŭnčovica 1: 16 - utɨ̀vət nə venčàfkə dukɤ̀tu se venčèe mumàtə i ergè̟n’e
Trŭnčovica 1: 17 - trəpèzətə prudəlžàvə jədɤ̀t i pìjət slèt kətu se venčèjət
Trŭnčovica 2: 17 - i se vɤ̀ržim’ igràim si pràimi vɤ̀že še se pè̟t šè̟s mumɨ̀četə
Trŭnčovica 2: 17 - i se vɤ̀ržim’ igràim si pràimi vɤ̀že še se pè̟t šè̟s mumɨ̀četə
Trŭnčovica 2: 19 - zəbràždəme se pə sə s zəglàždəme pə segà mlədužè̟necɨ nè̟mə
Trŭnčovica 2: 23 - du tɤ̀j se zəgòl’uvə dè̟ segà təkvòz nèštu nè̟mə
Trŭnčovica 2: 28 - màlku sùvu i jà təkvɨ̀s bùcɨ se ubrɤ̀štət
Trŭnčovica 2: 33 - a manɨ̀ se də pikàjə u tigàn’ə ti žèncki
Trŭnčovica 2: 36 - pə tì se umurɨ̀ be d’àdu tòj pàk žə pòčne
Trŭnčovica 1: 38 - i pòsle se pòčvə svàdbətə ìdət səs mùzɨkətə
Trŭnčovica 1: 43 - pòsle se pòčuvə trəp’èzətə dər’àvənetu səbɨ̀rə tàm pudàrəci kəkvòtu ìmə
Trŭnčovica 1: 54 - dukɤ̀t se vɤ̀rnət bùlkətə ušɤ̀tə nəgləsɨ̀
Trŭnčovica 2: 59 - də jədè̟m jàdejme se čìčɨ kəkò žə pràim vɨ̀kə
Trŭnčovica 2: 60 - màj če si se umorɨ̀lə ne sɤ̀m pə ne smèjə
Trŭnčovica 2: 61 - də rečɤ̀ če səm se umorɨ̀lə žə ustài ednòtu uràlu
Trŭnčovica 2: 62 - že urè̟ sàl s edno ne sɤ̀m čìčɨ se umurɨ̀lə ne sɤ̀m
Trŭnčovica 2: 85 - əmə ìmə mumčè s mè̟ne àjde vìe se məčète tùka s ànželə
Trŭnčovica 2: 91 - àz [unintelligible] edìn òtkus dvà òtkusə du večertɤ̀ se smen’àvəjmi
Žitnica 3: 3 - də gi nəstrùpəme nə sindžɨ̀r tuvà se pràeše mnògu e lòšu bèše kàto
Žitnica 3: 13 - ut xisàrə se uč’èše i skɤ̀səhə i idnɤ̀ gudɨ̀nə pò nədòlu
Žitnica 3: 14 - məkàr.če se ùčeše̥ mnògu i skɤ̀səә̀ če ne sɤ̀m dàlə
Stakevci 2: 6 - i kat me vidè onà se ùlovi za mène i tekà me dṛžì
Stakevci 3: 7 - màti im se kàra nemòjte sìne tekà dè si vì oratète
Stakevci 4: 8 - ìmaše ama sɤ̀k štò se ne namìra
Stakevci 2: 11 - òx ne mògu jà se ne mòk sètim sɤ̀g
Stakevci 2: 15 - hm kvò se kàzvaše
Stakevci 2: 20 - pa rèče no àjde màjko štò se bàviš rèko
Stakevci 4: 21 - za tòj se pomrèa
Stakevci 2: 22 - jà nè.znam tòj kakò se zovè kvò e tòj
Stakevci 2: 27 - tùj se tekà kazùe
Stakevci 2: 29 - a jà se ne mòk sètim
Stakevci 1: 35 - a jà se tegàj ukačì gdèto òn kazà
Stakevci 1: 37 - jà se ukačì i kat sèdo onò se ùkači edna kondùktorka žènska
Stakevci 1: 37 - jà se ukačì i kat sèdo onò se ùkači edna kondùktorka žènska
Stakevci 4: 44 - [laughter] kàk se prài tovà
Stakevci 4: 49 - štò se ostrižè i si napràimo vṛ̀vce
Stakevci 1: 51 - če si se zbṛkàla.
Stakevci 3: 51 - onà se zavanùla
Stakevci 4: 52 - povòrkata se prài ot kḷčìnata onà ùzokol ga tekà
Stakevci 4: 55 - a pòsle vṛvcàta se tekà gòre se nanìže vṛvcàta
Stakevci 4: 55 - a pòsle vṛvcàta se tekà gòre se nanìže vṛvcàta
Stakevci 1: 59 - ovdèg dòle popòva.padìna edɤ̀n brèk i tùk tàm se vìdi
Stakevci 3: 65 - tò nelì čovèk kat pàdne òn se skotèl’a
Stakevci 4: 66 - platnò istə̥čèmo tòpi se tòpi se pa se trè
Stakevci 4: 66 - platnò istə̥čèmo tòpi se tòpi se pa se trè
Stakevci 4: 66 - platnò istə̥čèmo tòpi se tòpi se pa se trè
Stakevci 3: 66 - i gru i se zgruvelisàl nàzɤm tè ti skotel’àč i gruvel’àč
Stakevci 4: 67 - dùmamo mu trè se na tṛ̀licu̥ tàm
Stakevci 1: 69 - drugàrju jà mi kažì tì kàk se kàzva tovà selò tùka
Stakevci 4: 77 - pòsle se gre
Stakevci 1: 78 - ama kažì mi kàk se kàzva tovà selò
Stakevci 4: 79 - grebè pa se predè pa
Stakevci 1: 80 - òn rèče tovà selò se kàzva ezerčè i jà si izvadì
Stakevci 4: 80 - a ka u koè vrème se sàdi tòj ə gṛ̀sti̥te̥
Stakevci 4: 81 - pròletno vrème se posèje i te kɤ̀mjesen se obère
Stakevci 4: 81 - pròletno vrème se posèje i te kɤ̀mjesen se obère
Stakevci 1: 82 - rèče nèma da se bojìš tì segà kad dòjde kondùktora i šofjòra
Stakevci 1: 84 - bèz da plàštaš i tekà i stànu kondùktorɤ se izvinì
Stakevci 4: 84 - u cṛ̀nk’ete ìma sème za ta da se sèje za na gòdinu
Stakevci 4: 85 - n’ì si bèremo odèlno a bèlk’ete odèlno i kat se
Stakevci 4: 86 - i natòpi se ta sedì dvè nèdel’e pràimo topìla
Stakevci 1: 86 - rèče izvin’àvam se drugàrko mlògo štòto às sɤm dlɤ̀žna
Stakevci 4: 87 - i u topìloto i tegàj se ispère izvàdi onò omeknùlo
Stakevci 4: 88 - kɤt isɤ̀ne i se òtre i si stàne platnò
Stakevci 4: 89 - onò nè e zgòdno za nosèn’e ama se nosìlo [laughter]
Stakevci 4: 98 - ne smò se setìli da si ispletèmo čeràpe smo plèli i klàšn’e
Stakevci 4: 99 - klàšn’e pàk tekà se napredè osnòva potkàva se napredè
Stakevci 4: 99 - klàšn’e pàk tekà se napredè osnòva potkàva se napredè
Stakevci 4: 100 - i pràimo tkan’è se nòsi na val’àvicu
Stakevci 4: 102 - i tàm kat se zanesè se mɤ̀n’e na val’àvica
Stakevci 4: 102 - i tàm kat se zanesè se mɤ̀n’e na val’àvica
Stakevci 4: 133 - mì ùmemo da si pletèmo ama nìkoj se nè e sečàl
Repljana 4: 1 - ama dùpkete kvò se zovèšeu u glàmu
Repljana 4: 2 - jà za dùpkete se ne mòk sètim jovàn znàe
Repljana 1: 5 - ta da se napasè òn kìmnu vàrdi se od mùe
Repljana 1: 5 - ta da se napasè òn kìmnu vàrdi se od mùe
Repljana 4: 6 - ovàj golèmata dùpka kvò se zovèše što od ovùj strànu
Repljana 1: 6 - kìmnu i jà òp ta na rodzìte mu se ukačì
Repljana 3: 9 - se osnovè pa se tegàj navìe na krosnò
Repljana 3: 9 - se osnovè pa se tegàj navìe na krosnò
Repljana 4: 10 - dèto dèda g’òrg’a se bèše zavṛ̀l
Repljana 1: 17 - da se obàdim če da ne bì da me mirùjem
Repljana 4: 23 - gòre kvò se zovèše te tòj gòre u gorèlino nè nè
Repljana 1: 26 - mì tùka živèemo gòre a kakò se javì na pòrtutu
Repljana 2: 34 - i onò se opečè
Repljana 2: 38 - zelèni lùk se tùra
Repljana 2: 44 - se berè dušìčinata
Repljana 2: 45 - dušìčina berè se tegàva mlàda za zbòra za gerg'òvden à
Repljana 4: 48 - a tòj podi venɤ̀cɤt kɤm tṛgòvsko golèma dùpka se zovè
Repljana 4: 49 - tekà se zovè
Repljana 1: 51 - ama patìli smo mučìli smo se sɤ̀ga decà živèju
Repljana 1: 54 - ama tegàj štò tekà od mùe li se zàvardi
Repljana 1: 60 - štò se štṛ̀kl’u volòvete štò
Repljana 3: 60 - proletɤ̀ kat mìne gerg’òvden kat se stòpli vèče
Repljana 3: 62 - è tegàj se strìžu
Repljana 3: 64 - ajde àjde da se da olɤ̀kne na ofcète če gim žèga
Repljana 1: 65 - òstai me prenèse me vodà golemà bèše onà se čùdeše
Repljana 1: 66 - tàj drugàrkata mi àna se zovè onà se čùdeše kvò
Repljana 1: 66 - tàj drugàrkata mi àna se zovè onà se čùdeše kvò
Repljana 2: 69 - doòdat mlògo abe doòdɤt ama pò se ìzmeni sɤ̀ga
Repljana 2: 75 - da se ne maìn'a tàa tradìcija dobrè ama onì dojdòše
Repljana 2: 77 - ot čuprèn'u sɤbràli se tekvìja kmetovè upràvnici da dòjdu
Repljana 2: 78 - da prepràe repl'enù da se odlòži zbòrɤt če mì nastojàvamo
Repljana 2: 89 - nò decà nò stàri nò mlàdi svìmo se pa pri n'ì
Repljana 2: 90 - pri sɤvètɤt onì se sɤbràli u sɤvètɤt
Repljana 1: 90 - a vèseli ràduju mi se ràdos ò dè si prespì
Repljana 2: 92 - zbòrɤt da si pràimo da se ne odlàga
Repljana 1: 92 - da se vṛ̀nem ə ò àjde àjde jùtre če si ìdeš
Repljana 2: 94 - na šèsti se stègamo ta si večertù kòl'emo
Repljana 1: 100 - izlèznemo od blàgovesti tàm nò jàganci se izjagnìle òvce
Repljana 1: 103 - ò ednò jàgn’e se bòlno nèkvo mukàvičavo bolù ga nòge
Repljana 2: 105 - onì se sàl obràču sàl se obràču ot tàm odovàm
Repljana 2: 105 - onì se sàl obràču sàl se obràču ot tàm odovàm
Repljana 2: 112 - ama te tekà onà se nàvanu če pa drùk nèče se navàne
Repljana 2: 112 - ama te tekà onà se nàvanu če pa drùk nèče se navàne
Repljana 2: 113 - sàku da si pràimo zbòr nèče se navàne drùk
Repljana 2: 114 - a tàj se nàvanu tà da mìne da mànu kmètɤt
Repljana 1: 116 - pribrà gi jàganciti a dèda mi se javìl
Repljana 1: 124 - pa ə mi se ràduje tàm če sɤm bṛzìla po jàgancite
Vŭrbovo 2: 3 - bèmo gòre kòpašemo li kvò li a nò se pòkaza oddòle
Vŭrbovo 2: 7 - sèdni sèn’k’u čà tàm tùj če se tèp ti stàne lòše
Vŭrbovo 2: 8 - òn ìska da se polèe
Vŭrbovo 2: 10 - màni go žèga mu ìska da se takòva
Vŭrbovo 2: 11 - nò nèk se izmìje no no tòj də jà sednì na sḷncèto
Vŭrbovo 1: 11 - i se naùči cṛnà čùma izmorìla devetè sìna
Vŭrbovo 1: 14 - òn pomognùl ta se oženìla dalèk i
Vŭrbovo 3: 15 - kvò če pràju vṛtèli praìli kutàli se ne mòže
Vŭrbovo 3: 21 - napìli se turcìtȉ kàču nevèstutu i màjka baštà u karùcutu
Vŭrbovo 3: 23 - dogdè onì tùj da se opet a drùgi ostàli
Vŭrbovo 1: 24 - òn edɤn pùt sèdne i se molìl na bòga bòže mìli gòspodi
Vŭrbovo 3: 25 - dogdè onì da se opòvnu ednò izgorèlo ednò utèklo
Vŭrbovo 2: 28 - ò znàe gim dùpe kòj kvì su nèma se sètu
Vŭrbovo 3: 31 - da ti ga četìm mòre àj manì mi se òdglav
Vŭrbovo 1: 33 - dèvet smo kɤ̀šti napravìli a na mèn se pàde
Vŭrbovo 1: 37 - gdè se e čùlo vidèlo mṛtɤ̀f žìv da òdi
Vŭrbovo 1: 41 - razlìčni glasovè znàju i onà se pà ubedìla detèto
Vŭrbovo 1: 51 - reklà matertàta vṛnì se vṛnì cṛnà čùmo
Vŭrbovo 1: 61 - tegàj ostàla pri n’ù a onìja òn se skutàl
Srebŭrna 1: 51 - sə izgud’àwət kət se izgud’ə̟̀t
Srebŭrna 1: 61 - predàva mu se
Srebŭrna 2: 72 - i kàk se prài
Srebŭrna 1: 82 - zəvìsi̥ kàk se rəzberɤ̀t kàktu̥ se rəzberɤ̀t àko də rišɤ̟̀t
Srebŭrna 1: 82 - zəvìsi̥ kàk se rəzberɤ̀t kàktu̥ se rəzberɤ̀t àko də rišɤ̟̀t
Babjak 3: 4 - gu prəznùvəhə prəznùvaà go òpštu mlədeštà zbìraà se
Babjak 4: 5 - vìkəm əmi smuštàvəm se sràm me e nəlì vìkəm
Babjak 2: 8 - berème se tr i žèni i màže tri čètiri pèt šèz dùši
Babjak 1: 10 - i k'e gu prigòtvi i tò k'e presedì tə də se
Babjak 2: 11 - vɛ̀emè gu pòsle s lupàtə i se udvɛ̀və žìtutu
Babjak 1: 12 - də se isk’ìsne màl'ku kətu zème də bùne təkà də
Babjak 1: 13 - də dàvə də se k'e se e iskisnàl se zème
Babjak 4: 13 - i kətu zèməh kət se izrevà vɤ̀tre kət məgàre tìjə jà rèvə
Babjak 1: 13 - də dàvə də se k'e se e iskisnàl se zème
Babjak 1: 13 - də dàvə də se k'e se e iskisnàl se zème
Babjak 4: 14 - kət məgàre tàm zàlətə kuìtu xòrə se b’àə sɤbràli
Babjak 3: 17 - u drùgətə məəlà mumìte se rədùva: če ì sə ukrəlì
Babjak 3: 20 - pud nɛ̀kəkəf nàčin nìe se prinùdime
Babjak 2: 22 - kugàtu wòrətə tùka vm'ɛstu də ìma kòne də se vəršè
Babjak 2: 25 - vulòvetò se fprègna: f jərèm əlì pək kràvite gi fprègna:
Babjak 3: 26 - mlədeštà ženìte se zbìrə: dètu slùša: dètu pɛ̀e:
Babjak 4: 27 - i aku ne mè uslùšəš segà da se izùčiš
Babjak 2: 27 - i uddòlu s tàlpi nəkovà se tàlpi dɤ̀ski i uddòlu
Babjak 1: 28 - ut tòa lɛp se rànəjə mòže də
Babjak 2: 28 - nə dɤskìte̥ se nəčùka: vòlski plòči i kətu vulòvetu ponè
Babjak 3: 29 - i təkà se rəzvàlijə təka prəznùvaja gerg'èvden
Babjak 1: 31 - də nə jè kuràf də se jədè tə təkà
Dolno Draglište 1: 1 - nə svàdbətə ednò vrème gàt se ìdeše zə bùlkətə
Dolno Draglište 2: 1 - čùkna: kəmbànite ìdeme v čèrkvə vrɤ̀nemè se ut tàm
Dolno Draglište 1: 3 - jàdene pìen pusrèštəmè̝ jə kətu se kətu dòjde bùlkətə ut təvà
Dolno Draglište 2: 3 - tə òru tə òru təkà se e raptìlu ednò vrème
Dolno Draglište 2: 9 - vèče pà se bujədìsa: červèni jàjca pà se ublàžime
Dolno Draglište 2: 9 - vèče pà se bujədìsa: červèni jàjca pà se ublàžime
Dolno Draglište 2: 12 - tàm vèče se jàgne zəkòl'e jadè se pìe se
Dolno Draglište 2: 12 - tàm vèče se jàgne zəkòl'e jadè se pìe se
Dolno Draglište 2: 12 - tàm vèče se jàgne zəkòl'e jadè se pìe se
Dolno Draglište 3: 12 - is tòo kràj se izpekà splè̝skəni təkvìjə nə tɤ̀nku
Dolno Draglište 2: 13 - pà se òru ìgrə è təkà bèše
Dolno Draglište 3: 17 - dukətu se ispečè lèbu nìe hi dukətu mè̝tneme lèbu
Dolno Draglište 3: 18 - nìe hi izvàdime i jədè̝me lèbu se pečè pòsle
Dolno Draglište 3: 19 - tòj se pečè pòveče čəsuvè tàm i izvàždəme
Dolno Draglište 1: 19 - e təvà se vìkə puvràt'č'i [laughter]
Dolno Draglište 1: 21 - kət sme nìe rəždàli gò sme gledàli kət se ròdi
Dolno Draglište 1: 27 - č'èrgi vɤ̀neni tàm nətùrime uddòlu tò se u umòče nìe prumènime
Dolno Draglište 3: 32 - suberè̝m se ut məəlàtə kòlkutu xòrə ìma
Dolno Draglište 3: 34 - soberè̝m se pet šès dùši upàlime fùrnətə
Dolno Draglište 3: 36 - də se ispekà jàgnetàtə vèčer izvàdimè i gutòvi
Dolno Draglište 3: 40 - iscrɤ̀vi se udgòre stàne ùbəvu pèčenu
Bansko: 53 - i vìa təkà f tepcìjata tùrem tùrem takà i se navìe i
Bansko: 54 - i se napɤ̀ni tepcìjata pò ùbavo ut tìkvɤ
Bansko: 58 - sedì zaplɛ̀skanu a takà se nadùl raš'č'urìl se e
Bansko: 58 - sedì zaplɛ̀skanu a takà se nadùl raš'č'urìl se e
Bansko: 110 - i vòda se tùra ma màlko ə ə ko tùram udgòre
Bansko: 112 - ɛdnàš se plèskaše s testò ma bɛ̀še lòšu̥
Bansko: 126 - razbɤ̀rkam orìzu da stàne na sɛ̀kade da se karaštìsḁ
Bansko: 128 - i se sipùva f čenìi pò ùbavo ne mòže ot tavà
Bansko: 137 - zìmata a ga se zakòla: prasètata
Bansko: 142 - tò se pràvi i segà ku ìma prɛ̀snu da si kùpiš
Bansko: 143 - i sà se pràvi i sàmu s mèsu
Bansko: 145 - mòže da se pràvi
Bansko: 158 - polìvamè gu s vrɛ̀la vòda i pokrìvame z diplò da se zadùši̥
Bansko: 160 - stɤrgà: gùdetù da se oplɛ̀ši kòzinàtḁ uvedè se kòzinàtḁ
Bansko: 160 - stɤrgà: gùdetù da se oplɛ̀ši kòzinàtḁ uvedè se kòzinàtḁ
Bansko: 164 - iscɤ̀rvi se stàne ùbu: ma se ukàdi i sètn'e
Bansko: 164 - iscɤ̀rvi se stàne ùbu: ma se ukàdi i sètn'e
Bansko: 165 - so sapùn' s vòda se mìe stɤržè
Bansko: 168 - i se razrɛ̀žuva udrɛ̀že se udgòre tòkmu udòlu
Bansko: 168 - i se razrɛ̀žuva udrɛ̀že se udgòre tòkmu udòlu
Bansko: 169 - kurèmu se rɛ̀že vìkame smɛ̀nka
Bansko: 174 - ut kurèmo i se podadà crevàta podadà
Bansko: 175 - podadè se kulàk mastà pɤ̀rvu povedè bàbata
Bansko: 186 - a pa pò ùbavìte krɛ̀šč'inì se nafpàva: bàbici stàrec kàzvame
Bansko: 188 - i šužùci tkà tavà napràime i pòsle slanìnatà se razrɛ̀žuva
Bansko: 196 - alì e malènku ìnače trì mòže [laughter] i na se nasòluva
Bansko: 197 - f kàcatà se nasòli i več'e: takà ostàne f kàcatḁ
Bansko: 202 - i f màrta daže na kràjɤ na màrt se izvàžda
Bansko: 227 - ta se puknàl apandesìtu tə utvòrena rànata tə bɛ̀še takà
Bansko: 237 - ta tàm da si màže za zakùska i gà mu se priedè sè
Bansko: 248 - praznuvàlo se e praznuvàlo
Bansko: 249 - rabòtte sì se e rabotìlu ama pà si sè e praznuvàlu
Bansko: 250 - emì napràvea na kùpea maž'ètu mèsu naprài se zgòtvi se
Bansko: 250 - emì napràvea na kùpea maž'ètu mèsu naprài se zgòtvi se
Bansko: 272 - tòlkuà gu nàsnuva i se tčè a pa resnàč'ite
Bansko: 274 - tòpime mò mòtame ja na mutuvìlka da se ìspne
Bansko: 275 - tòpime mutuvìlkata da se ne nasùgruva ga svàl'ime pàsmutu
Bansko: 277 - tùrame na razbòe amà po rèsi̥te debèlutu vèč'e se fmɛ̀ta sus sufàl'č'a
Bansko: 290 - emi ne è nòsuvàme gu na valɛ̀vica da se svàle
Bansko: 301 - ta tàm perème i tàm se vàla: resnačètu
Bansko: 303 - i rèsite stàna: pò ùbavi i pò e tràjno agà se svàla:
Markovo: 24 - zɤ̀lvɤtɤ sə užèni inɤ̀tɤ pò nəpr’èt se užènilə
Markovo: 112 - ami če na tɤ̀mnoto mòžexte li da se vìite ə se ərèsate
Markovo: 112 - ami če na tɤ̀mnoto mòžexte li da se vìite ə se ərèsate
Markovo: 116 - tɤ̀j dobrè i kət se arèsat dvàmə mlàdi kakvò stàva pòsle
Markovo: 146 - tɤ̀j znàči xarèsvat se dvàmata mlàdi i pòsle kakvò stàva
Markovo: 151 - ama tè ìskat da se užèn’ət predi tovà kɤ̀k stàva
Markovo: 154 - štòto nìe ne gò znàem znàči xarèsvat se dvàma mlàdi nə
Malevo/Xsk 1: 4 - pòmni li se
Malevo/Xsk 1: 26 - ama tùka nalì znàete če čak v dvanàesta godìna se osvoboždàvat
Malevo/Xsk 1: 75 - tik’è̝k’u: b’èše pò rànu təkà se kàzvəše tik’è̝k’u: i slət tvà màl’evu
Malevo/Xsk 1: 103 - a əm àjd da ni razkàžeš kak se rabò
Malevo/Xsk 1: 108 - i jà kət se už’ènɨh trɨ̀mətə b’è̝hme i sv’è̝kər
Malevo/Xsk 1: 171 - kato se po podadè vèče tvà žìtoto kakvò go pràixte
Malevo/Xsk 1: 183 - a kato dòjde tvà na žètva kato dòjde kvò se rabòti
Malevo/Xsk 1: 208 - əmhəm ə tùka vəv dvòra li se vɤršè
Malevo/Xsk 1: 228 - kvò se prài pòsle
Malevo/Xsk 1: 230 - dikàn’ata kàk kàk se rabòti s nèja
Malevo/Xsk 1: 234 - ubrɤ̀štət i kàrət kàrət kàrət əgà se pusəsɨtnɨ̀ màlku slamɤ̀tə
Malevo/Xsk 1: 245 - a pòsle na vodenìca kàk se xòdi
Malevo/Xsk 1: 260 - a pòsle kàk se mèsi xl’àbə vèče
Eremija 2: 5 - pràveše se praveše se
Eremija 2: 5 - pràveše se praveše se
Eremija 2: 7 - pràveše se
Eremija 6: 7 - kàk se vəršèeše
Eremija 1: 12 - ùtre da se jàviš mène me ne pùštat
Eremija 1: 13 - trèbe da se pùštat stòkata drùgi dèn pà ispràtat izvèstie
Eremija 1: 14 - i jà ìda tàm da zapìšad dèka səm se javìla
Eremija 4: 16 - nòšno vre vèčer kato vèče si se prìbera
Eremija 2: 17 - da se sobèrat pa nèče nìkoḁ
Eremija 5: 17 - tovà se slùči čovèk pòjde u položènie
Eremija 3: 17 - sàmo se tùku dṛ̀sa
Eremija 4: 17 - zàtvora si vratàta i kato ìzgasa làmbata i òn se prefṛ̀li
Eremija 4: 18 - tùka prez vratàta i če si se issère ìli tùka
Eremija 2: 19 - nixtò ne znàm nixtò i takà se patì se
Eremija 2: 19 - nixtò ne znàm nixtò i takà se patì se
Eremija 3: 19 - i kadè se dṛ̀sa ako stàpiš bulxàta te nalàzi fednàga
Eremija 5: 24 - ta znàe li se jà ne sàm po tìja ràboti
Eremija 6: 26 - kàk se sàdi
Eremija 1: 30 - zàpoznaj se tùka sos tìja xòra
Eremija 2: 33 - nè ne mòže isahnà si̥ precəftèa se raššumìja se issahnà
Eremija 2: 33 - nè ne mòže isahnà si̥ precəftèa se raššumìja se issahnà
Eremija 3: 34 - ne mòga mèn da se slùšam
Eremija 5: 38 - i i dičèla i li lizgàr i sas tovà sam se pri pripituvàla
Eremija 2: 42 - za sème trèbva se kupùva pa sa dèset lèva kìloto
Eremija 3: 43 - [laughter] lèbec lèbec tvṛ̀t lèbec tòe se mèseše u ponedèlnik
Eremija 3: 44 - pa u drùgijo ponedèlnik po ednà sèdmica lèp se pečèše
Eremija 4: 45 - è go kačùva si se u dṛvòto kačùva si se
Eremija 3: 45 - kàk se pe mèseše kàk se pečèše lèbo
Eremija 4: 45 - è go kačùva si se u dṛvòto kačùva si se
Eremija 3: 45 - kàk se pe mèseše kàk se pečèše lèbo
Eremija 6: 46 - i kato rèče òbərni i òn'a se obɤ̀rne kòn'o obṛ̀nat se
Eremija 3: 46 - èe dòma si se mèsi si ìma fùrna domàšna fùrna
Eremija 4: 46 - i po čeremìdite kačùva si se sèkade
Eremija 6: 46 - i kato rèče òbərni i òn'a se obɤ̀rne kòn'o obṛ̀nat se
Eremija 3: 47 - kàk se mèsi tɤ̀j otnačàlo da ni raskàžeš
Eremija 6: 47 - ama tòj se navìva li
Eremija 4: 47 - po čeremìdite se katèri tòa
Eremija 4: 48 - dà katèri se katèri se è tàa visòkata kɤ̀šta
Eremija 4: 48 - dà katèri se katèri se è tàa visòkata kɤ̀šta
Eremija 3: 49 - brašnòto se otsèe
Eremija 1: 51 - jà se jà se uplašìx òti
Eremija 1: 51 - jà se jà se uplašìx òti
Eremija 6: 51 - važeto e pa navìva se
Eremija 6: 53 - nè na stòdžero kàk se navìva važèto
Eremija 3: 55 - sìto otsèe se i se naprài na sredàta dùpka tùri se sòl
Eremija 3: 55 - sìto otsèe se i se naprài na sredàta dùpka tùri se sòl
Eremija 3: 55 - sìto otsèe se i se naprài na sredàta dùpka tùri se sòl
Eremija 6: 56 - navìvame takà navìva se
Eremija 6: 58 - kon'èto si go kakò vṛvàt i òno se navìva
Eremija 3: 59 - speciàlno pà nòštvi takà se kàzva nòštvi
Eremija 3: 60 - i togàj segà se sos majà mèsi togà bèše sos kvasèc
Eremija 6: 60 - važèto do kràj i tə òbṛni go i onì se obṛ̀štat
Eremija 5: 64 - jà sam kəìl da se òtrova zaštò da se màča
Eremija 5: 64 - jà sam kəìl da se òtrova zaštò da se màča
Eremija 1: 65 - ta zatovà se plàšat
Eremija 5: 65 - jè tekà kato glèam naròdo dvìži se r òdi rabòti
Eremija 3: 68 - golèm izmetè se iščìsti se tè takà nafṛ̀l'aj lèbo
Eremija 3: 68 - golèm izmetè se iščìsti se tè takà nafṛ̀l'aj lèbo
Eremija 5: 69 - božà ràbota božà ràbota ne mòm se bɤ̀rkame f nèja
Eremija 3: 69 - vràta si ìma zàtvori zàlepi tàm kòku se pečè
Eremija 1: 70 - kakò se govòri u vàše sèlo
Eremija 5: 70 - nèma bè bòg bòg bòk me nèče jà mu se mòl'a
Eremija 1: 71 - kakò se govòri
Eremija 6: 74 - ofcìte ležàli sa ama jà se pa naučìx
Eremija 3: 74 - kakvò sa tvṛ̀t netvṛ̀t če se rùčka [laughter]
Eremija 5: 75 - pa pràti abàr jà če se prìgotva da si samà dòjda
Eremija 5: 78 - če si iskòpaš ama togàva čovèk mu se
Eremija 1: 84 - i fednɤ̀ga če se vɤ̀rna
Eremija 6: 90 - da me bìe a onà si se vṛnàla a jà vìkam
Eremija 5: 98 - jà sam se kačuvàla na kòn kòlko kɤ̀štata visòk
Eremija 1: 104 - togàj kato mòžexme čìni mi se
Eremija 1: 110 - dvàes i pèti ako a pùsnat i da se mòlim na tòja
Eremija 1: 115 - prigòtvat tùka ama se svṛ̀ši kato postojàno rəcètu da si umìeš
Eremija 5: 123 - bèk'i se vìdime na ònija svèt
Eremija 1: 127 - è go segà se rascəftè
Eremija 1: 131 - kato go pògledna pa se vṛ̀na tùka ta sèdna vìkam zaštò
Eremija 1: 143 - edìn pɤ̀t se obaždà rèče càrevici tàm iskàruvaše tè takvìja tè
Mogilica 3: 1 - i togàa kakvò se sèe po tovà vrème
Mogilica 6: 3 - kàk mèsexte xl'àp xl'àp kàk se mèsi kàk se pečè
Mogilica 6: 3 - kàk mèsexte xl'àp xl'àp kàk se mèsi kàk se pečè
Mogilica 6: 12 - i kàk se mèsi l'àp
Mogilica 3: 13 - mnògo rɔ̀š sɛ̀ehmə pu bərčìnetu tò segà se
Mogilica 1: 14 - ɛ təvà dòlu kàk se kàzvə
Mogilica 3: 14 - i zem'ɔ̀tə se zəràsne stànə tèkezesè i sìčku tè
Mogilica 5: 16 - i tɤ̀j vəf mumèntə se izvɤ̀ršvə vrème segàšno vrème
Mogilica 6: 18 - m'ètnət vəf fùrnənə ədìn č'ɛ̀z gòre.dòlu ispeč'è se i àjde
Mogilica 4: 20 - enəgà sə guvɛ̀ klàn’ə se sìč’ku sə mòli zə zə d’yn’ɔ̀
Mogilica 3: 22 - i kàk ə kàk se rabòti tərlàta kakvò tr'àva da napràiš
Mogilica 5: 33 - a ne mòže li də se ub'asnì təkà
Mogilica 4: 34 - nè də ìeš' pòsle də mu se prismìvəš' i
Mogilica 5: 37 - às mìsl'ə če zatovà se upotreb'àvə glàdnisè a nè glàdnitè
Mogilica 5: 58 - f tovà čislò znàči t'à se sm'àtə zə pò mlàda
Mogilica 1: 59 - kakvì mahalì ìmaše vəf sèloto pòmniš li gi kàk se kàzvaha
Mogilica 6: 63 - a togàva səs kakvò se kàk se pridvìžvaxte
Mogilica 6: 63 - a togàva səs kakvò se kàk se pridvìžvaxte
Mogilica 3: 65 - a petmès kàk se prài petmès
Mogilica 3: 68 - i tegà s prèsə gu se iscədì i tugàvə gu vər
Mogilica 5: 70 - tò zavìsi tò zavìsi səs mom'ènta kàk se sl'èdvat muhəbètə
Mogilica 6: 74 - vòl'cki kolì i nɛ̀kəde se fprɛ̀gə pu dvà pu dvà čiftə
Mogilica 1: 79 - mè̟ne pɔ̀rvət mɔ̀ž mi puč'ìnə tùvə jɛ̀ səm se už'ènih i s
Mogilica 3: 85 - əm seà se zəvɤ̀rnə zem'ɔ̀sə əm seà ustərɛ̀hme nəkvi ràbuti
Mogilica 5: 94 - zə nègo se otnàs'a pusòčvə gu
Dolno Ujno: 1 - za vṛ̀šniko se pàk ugorì i togàj ə se zaklàpa pòdnicata
Dolno Ujno: 1 - za vṛ̀šniko se pàk ugorì i togàj ə se zaklàpa pòdnicata
Dolno Ujno: 2 - i xlèbo se ispìča i sme rə ručàli i te təkòvo
Dolno Ujno: 7 - e pa i bànica sùka se
Dolno Ujno: 9 - ìma kṛžè i se zamèsi testòto
Dolno Ujno: 11 - i se sùka sos ə ìma si točìlka i se rassùka
Dolno Ujno: 11 - i se sùka sos ə ìma si točìlka i se rassùka
Dolno Ujno: 12 - i se nablàžnat korìte u tepsìja se slàžgat
Dolno Ujno: 12 - i se nablàžnat korìte u tepsìja se slàžgat
Dolno Ujno: 13 - i se ispìčat pàk u pèčka le bilò pòdnica
Dolno Ujno: 40 - emi kažì mi kàk se prède vɤ̀lnata
Dolno Ujno: 42 - kàk se tì kàk od vɤ̀lnata ot ofcàta kə
Dolno Ujno: 45 - opère se vɤ̀lnata i se òd tə jə iščèša
Dolno Ujno: 45 - opère se vɤ̀lnata i se òd tə jə iščèša
Dolno Ujno: 48 - i go nòsime na vlačàrnica vlàči se i kɤdèl'a
Dolno Ujno: 62 - è kədèl'a è tè tùka če se vṛ̀že vḷ̀nata i tè
Dolno Ujno: 64 - i kàk se kàzva tovà štò pràiš
Dolno Ujno: 71 - vretèno i se vɤrtì i se napɤ̀lni vretènoto
Dolno Ujno: 71 - vretèno i se vɤrtì i se napɤ̀lni vretènoto
Dolno Ujno: 72 - i drùgo se pa pɤ̀lni pàk se predè
Dolno Ujno: 72 - i drùgo se pa pɤ̀lni pàk se predè
Dolno Ujno: 74 - i pòslem prèžda stàvi se i se pletè ot nèja
Dolno Ujno: 74 - i pòslem prèžda stàvi se i se pletè ot nèja
Dolno Ujno: 75 - è kvò se pletè
Dolno Ujno: 88 - kàk se kàk se pletɤ̀t čoràpi edìn čoràp kàk se pletè
Dolno Ujno: 88 - kàk se kàk se pletɤ̀t čoràpi edìn čoràp kàk se pletè
Dolno Ujno: 88 - kàk se kàk se pletɤ̀t čoràpi edìn čoràp kàk se pletè
Dolno Ujno: 92 - i kɤlɤbèto kɤlbèto se sprègne i se prevṛ̀tka
Dolno Ujno: 92 - i kɤlɤbèto kɤlbèto se sprègne i se prevṛ̀tka
Dolno Ujno: 93 - sos vretèno i se pletè čoràpo sos ɤ pettè ìgli
Dolno Ujno: 94 - i ednàta i se kàra po tovà kato onì čètiri sa f čoràpo
Dolno Ujno: 95 - i ednàta eli kato pletèš i drùgata se izmɤ̀ca i tekà
Dolno Ujno: 119 - i se nìštel'ki ìma bɤ̀rdo nabɤ̀rdila i otprèt pàk krosnò
Dolno Ujno: 124 - a pèe li se
Dolno Ujno: 125 - e pèe se ama [laughter] ne mòga da vi [laughter] kàžem pèsni
Dolno Ujno: 126 - à ne pròsto se interesùvam dalì se pèe
Dolno Ujno: 126 - à ne pròsto se interesùvam dalì se pèe
Dolno Ujno: 127 - e pèe se kòj mòže da pèe kòj mòže da pèe [laughter]
Dolno Ujno: 134 - a a drùgi pèsni pèjat ə li se na xorò
Dolno Ujno: 143 - i na sedènki se e pejàlo
Dolno Ujno: 145 - sedènk'a na vèčer kato se səbèrat momčèta momìčeta
Dolno Ujno: 152 - a kədè se zbìraxa
Dolno Ujno: 158 - i se səbìrat
Dolno Ujno: 166 - i nèmaše tòk a na làmba se svèteše làmbi
Dolno Ujno: 191 - e pa vəf ednà kɤ̀šta razbìra se
Dolno Ujno: 204 - pa rešàvaxa razbìra se
Dolno Ujno: 211 - pròsto se zapoznàvət momìte i ergènite
Dolno Ujno: 212 - ama nìe si se poznàvaxme tovà si e ot ə maxalìte
Dolno Ujno: 214 - si se səbìraxme i ud drùgo sèlo sa doodìle
Dolno Ujno: 215 - poznàvaxme se səbìrame se na soborjè na
Dolno Ujno: 215 - poznàvaxme se səbìrame se na soborjè na
Dolno Ujno: 218 - na sedènkite li se zapoznàvaa momìte i ergènite
Dolno Ujno: 219 - e pa razbìra se i na sedènki i na sobòrje ìnače
Dolno Ujno: 225 - e pa ìmaše razbìra se
Dolno Ujno: 235 - ìmaše edìn dèdo petrè ot lòmnica kato se sabèreme
Dolno Ujno: 236 - i u sèka sveta nedèl'a ìdexme i kato se sabèrexme
Dolno Ujno: 249 - a kato se arèsat momàta i ergèna pòsle kakvò
Dolno Ujno: 250 - i še rešɤ̀t da se žènat kakvò se pràeše
Dolno Ujno: 250 - i še rešɤ̀t da se žènat kakvò se pràeše
Dolno Ujno: 251 - e pa kakvò se pràeše òdat si po soborjè
Dolno Ujno: 252 - i pòslem si se pribìrat kakvò če se prài
Dolno Ujno: 252 - i pòslem si se pribìrat kakvò če se prài
Dolno Ujno: 273 - e pa pravìlo se e
Dolno Ujno: 275 - pravìlo se e
Dolno Ujno: 276 - emi kàk se pràvət kòj kòj kòj du do kogò xòdi
Dolno Ujno: 278 - i pòslem si se pribìrat drùgo kakvò da vi kàža
Dolno Ujno: 293 - e pa ìma razbìra se
Dolno Ujno: 294 - e kàk se prài tovà
Dolno Ujno: 311 - [laughter] mòl'a ti se
Drabišna 1: 5 - jà da ni razkàžeš bùbi kàk se glèdat
Drabišna 1: 7 - kàk se glèdət bùbi
Drabišna 1: 8 - kàk se glèdət bùbi
Drabišna 2: 25 - òšte šès mèseca i še se smen'ɤ̀t še dòjdət drùgi
Drabišna 2: 44 - s'vìvəhə sə vr vrɤ̀htu tu dem'èk s'vìvəli se
Drabišna 1: 60 - sià nà sià se səbràt ku kuskudžà.mi.ti mòmi mìnət tùkə
Drabišna 2: 90 - izgùbila se
Drabišna 2: 96 - ne mòž də vərvì jà se izmurìh vìkə
Drabišna 2: 98 - e gà se izmurì ìkə e tùkə s'ènni nə svà bunàrč'i
Drabišna 2: 102 - nə dərvòtu skà gòre nə dərvòtu se pukàčilə kàčilə sə
Drabišna 2: 169 - t'à tòu d'èn nə ràbutə ne ušɤ̀lə skrìlə se
Godeševo 1: 16 - i ə zəmòrknuvà li se pà slòncetu də sə nəved'è̝
Godeševo 1: 18 - dukətò se umur'òt i si l'àgət nə nɤ̀jvətə l'àgət nə nɤ̀jvətə
Kovačevo 2: 1 - vìj ednò vrème kakɤ̀v dubìtək se glèdaše tùkə vəv vàšto sèlo
Kovačevo 1: 26 - ama tè ne sɤ̀ li se xarèsali vèče momčèto i momìčeto
Kovačevo 1: 84 - dàvət dùmə i àjde k’i se nəpìjət svàtuvètu rəkìjə
Kovačevo 1: 86 - s’ètn’e gudèš i gul’àm gudèš tugàvə k’i se nəredì
Kovačevo 1: 153 - zəkopčàvə se ìmə si kòpče to
Kovačevo 1: 223 - štò se kàrat i jas ne znàm lòšu
Kralevo 2: 1 - a hl’àba kàk se mèsi
Kralevo 3: 15 - se kàzvə krɤ̀klàre krɤklàre
Kralevo 2: 22 - pìta kogà kato ne slòžiš kvàs togàva li se vìka
Kralevo 3: 23 - e əmə tuvà se prikàa če inò vr’ème tùkə ùš
Kralevo 2: 55 - č’e kət se izbɤ̀rkəme ìməše əmi b’uulvite pùskət pòveče màslu
Kralevo 2: 58 - ne jè dvìme əmə gà se iz iz isdujàvə udvàrəš tvà
Kralevo 2: 59 - gà se izbɤ̀rkə sigɛ̀ sigɛ̀ ne sɤ̀ kət inò vrè̝me səkà bɤ̀rkəš
Kralevo 2: 62 - dɤ̀rvenu d’è kàk se kàzvəše bè
Kralevo 3: 66 - nə tvà ìme se imenòvə
Kralevo 2: 103 - i v dik’èn’ə kət se səberɤ̀t [laughter] tə tɤkɤ̀f b’èše žuòt’ə ni
Kruševo 4: 5 - əm a kàk se praznùvə bajrèmə
Kruševo 4: 32 - a kakvì bànici kàk se prài bànica
Kruševo 4: 33 - à kàk se prài mi mi bànicə š’ə tùriš sìrence
Kruševo 3: 43 - òb’asni i kàk se čèpka i kàk sa
Kruševo 4: 46 - pudmàž’em ì š’e se ispeč’è udgòr šə jə umàž’iš’ màlku vudìč’kə
Kruševo 4: 49 - əmm a kòlko se pečè
Kruševo 3: 56 - i sə nəprìdət məkərìč’ki nəprìdət se məkərìč’kit’e i š’e gi ugòneš’ li
Kruševo 4: 102 - dà vrème da se gòtvi ami mnògo ùbəvu tùkə
Kruševo 3: 120 - c è dà a kogà se strìže òfce po kogà
Kruševo 3: 122 - əmi fəf pròl’et se srìž’i kəm pɤ̀rvi màj
Kruševo 3: 128 - a kàk se strìže
Kruševo 3: 166 - ə kàk se čèpka
Leštak 1: 6 - əmə n’àkuj dukàrvət hùbəf n’àkuj dukàrvət kràvi̥te̥ se rəzbàl’ət umìrət
Leštak 1: 38 - dà de tàm kirəžilɤ̀k se prài
Leštak 2: 39 - koè vrème se s’àva tàa rɤ̀ž
Leštak 2: 41 - əmhəm e kàk se žène
Leštak 3: 44 - əhə i ə pɤ̀rvo se nə čà kàk im vìkaha
Leštak 2: 49 - kàk se kàzvə dèto si go odrèzal
Leštak 1: 49 - ot əgà se pudədèš òšte ut pòdvis
Leštak 3: 53 - i pòsle li bagàščeta se pùskat ili tàm volòve
Leštak 2: 66 - tò kàk se kàzvə
Leštak 3: 72 - nə n’ɛ̀štu vdìgə gu i nə veterɤ̀ se utsɛ̀jvə plevɤ̀tə bɛ̀gə
Leštak 1: 72 - kakvò e tovà vèče čeverm’ʌ̀ sìgurnu kàk se prài
Leštak 1: 76 - [laughter] a kàk se prài š tovà čevermèto
Leštak 3: 79 - ut kato go utɤ̀pčət živòtnite kato se uvəršè mu vìkat mekìna
Leštak 1: 80 - i səs kakvò se pàli tovà nèšto s kvò s opàli
Leštak 2: 84 - i tovà dèto mèsiš f nègo kàk se kàzvə
Leštak 3: 87 - čìsti li se po drùk nàčin n’àkəf prìmerno kət zərnòtu
Leštak 2: 90 - ta kogà ti se strùva kogà bèše pò l’ʌ̀ko segà ili togàva
Leštak 3: 91 - nə kùp nə kùp se səbìrə
Leštak 3: 108 - da se kàzvə tò rešèto ot kakvò e napràveno
Leštak 3: 116 - ahà i tò se obìra s rəkà
Leštak 3: 118 - i se isfɤ̀rl’a nastranà ɤhɤ̀
Leštak 3: 242 - tuvà tùj mi e ràbota znàči oddòlu dobrè koè se kàzva
Leštak 3: 254 - è gu s’à kɤ̀k e tùkə ìmə tovà ednòto kɤ̀k se kàzva
Leštak 3: 260 - žègəl li se kàzvə kàk
Leštak 3: 262 - žeglì se kàzva
Leštak 3: 264 - tɤ̀j i pòsle oddòlu kàk se svɤ̀rzvət
Leštak 3: 270 - i ne mòe se ismùš’i̥
Leštak 3: 277 - uràloto kədè se svɤ̀rzva səs səs humòt’a
Leštak 3: 279 - i uràlutu se bùtne f əlkʌ̀tə i tùkə sə tùrə ədìn š’ìp
Leštak 3: 282 - əhə tɤ̀j segà tuvà dèto flàz’a i otprède kvò se
Leštak 3: 283 - kvò se takòva da ne sè izmɤ̀kva
Leštak 3: 289 - dà utprède də ne mòe se izmùš’i à təkà
Leštak 3: 295 - a kàk se kàzva tò ìdva kàk
Leštak 3: 319 - se kàzvə pàlešnik
Leštak 3: 335 - tɤ̀j s kàk se vìka raspɤ̀nka
Leštak 3: 340 - kàk se kàza èj tovà dərvò tùka
Leštak 3: 372 - a tùka drɤ̀škətə kàk se zafàšta za oràloto
Leštak 3: 390 - tovà tùka dòlu n’àmaše li si odèlno ìme kàk se kàzva
Leštak 3: 397 - dobrè tùka kato orèš ako e pò vlàžno se zbìra prɤ̀st nalì
Leštak 3: 400 - nə kràjə də ubrɤ̀štə gu drùsne màlku ta se
Leštak 3: 407 - prɤ̀čka se vìka ili
Leštak 3: 422 - n’àmaše se zapìše tovà kàk se takòva kàk sa zbìra
Leštak 3: 422 - n’àmaše se zapìše tovà kàk se takòva kàk sa zbìra
Šumnatica 3: 3 - kažì kàk se prài klìn
Šumnatica 3: 9 - i še gu obar ubràštəš tugà də se ispečè nə sòbətə
Šumnatica 3: 11 - na sòbata go slàgaš da se pečè
Šumnatica 3: 41 - kàk se kàzva tò
Šumnatica 1: 41 - da se čùdiš kàk ne
Šumnatica 1: 61 - čàk ut amèrika e dušlà də se interesùvə tùkə ot
Šumnatica 3: 62 - kàk se kàzva tò sled kato go nadrobìš kàk se kàzva vèče
Šumnatica 3: 62 - kàk se kàzva tò sled kato go nadrobìš kàk se kàzva vèče
Šumnatica 1: 62 - ot vàšto selò kàk se govòri
Šumnatica 1: 80 - dà əf ungàrijə òdime bìjme se tàm səs germàncite
Šumnatica 3: 81 - uləšìkə kak se prài
Šumnatica 3: 83 - še gu svarìš še gu svarìš i togàvə gà se svərì
Šumnatica 3: 86 - pekùl’če i še gu istɤ̀rsiš vəf təvàtə i gà se iscedì
Šumnatica 1: 95 - vìš kəkò n’ɛ̀štu e zə kəkò se izbìhə t’à hòrə
Šumnatica 1: 101 - ošte ne mòe da se uredàt
Šumnatica 3: 117 - a l’àbə kàk se pečè
Šumnatica 3: 119 - kàk se prài l’àp
Šumnatica 3: 185 - kàk se prài tovà
Šumnatica 3: 186 - pò bɤ̀rže se rəzvàl’ə
Šumnatica 3: 189 - ednà p’ìtə be əf təvàtə gu sìpi evè se zəvɤ̀je tugàvəkən
Šumnatica 3: 203 - a s kòžata kakvò se prài
Šumnatica 3: 214 - ud òfcata vɤ̀lnata kət se zème kəkvò sə prài
Šumnatica 3: 217 - kàk se mìe
Šumnatica 3: 230 - kàk se predè kàk se predè
Šumnatica 3: 230 - kàk se predè kàk se predè
Šumnatica 3: 241 - tàm kàk se takòva kàk se rabòteše
Šumnatica 3: 241 - tàm kàk se takòva kàk se rabòteše
Skrŭt 3: 13 - càla pòs mrɤ̀sno ne edèjme na božìk k’i se omrɤ̀sim
Skrŭt 3: 15 - k’e napràime jàdene mrɤ̀sno nèšto i k’e àjde prasèto k’e se zakòli
Skrŭt 3: 16 - i togàj k’i se omrɤ̀sim du togàj što ìma bòp takvìa rabòti
Skrŭt 3: 17 - tovà se edè mrɤ̀sene nèmaše kat saà vi za vilìgden k’i zapòstim
Skrŭt 2: 21 - mi sròjnici de sròjnici na tava se vìka sròjnici
Skrŭt 3: 26 - nì vilìgden’ se znàe kogà e nì bužìk kòj kogà nàe
Skrŭt 1: 27 - ka navalìl ògino nadupìl se isturìl mlekòto ut butìmata
Skrŭt 2: 28 - axà i po tovà se razbìra če
Skrŭt 1: 28 - ugasìl ògino turìl pòdnicata da se gorì za lèbo da go pečè
Skrŭt 3: 30 - k’e se umrɤ̀sim càlata petròvata pos bogoròičnata k’i dòi
Skrŭt 3: 35 - i takà a togàj semèjno sìčko se pòsti sìčkoto semèjstvo
Skrŭt 3: 36 - togàva na pòkladi večèrame bànici mèso se e zgotvìlo
Skrŭt 1: 38 - ošèl detèto ozabìlo se ot rèvane počnàl da go gàle
Skrŭt 2: 49 - stègat se tavà onovà takvìa rabòti f pètoko f sàbota vike
Skrŭt 1: 51 - čekòr zdrəvìlo se
Skrŭt 1: 53 - umrèlo detèto emi drèite emi odìx vìka do dòma vərnàx se
Skrŭt 2: 56 - tovà se rabòti da e gotòvo za ùtre
Skrŭt 2: 57 - dà i na drùgija den kədè se səbìraa
Skrŭt 2: 59 - mi sobìrat se
Skrŭt 3: 62 - pòkladi zapòstuvame za bož za božìk tòe dèn’ ùslet saà se vèk’e
Skrŭt 3: 63 - dnèska zapòstuva se za božìk kòlko vrème sa pòsti
Skrŭt 3: 65 - nèšto da ìma mèso da se zapòstuva pòkladi
Skrŭt 2: 69 - ami momčèto nedèl’a sutrintà se zbìrat i òjat zakàrat momàta
Skrŭt 3: 69 - drùgata nedèl’a drùgata vìki zapòstuvà se ut sìčku
Skrŭt 3: 73 - a stančinàri kogà se pràvexa
Skrŭt 3: 87 - mladèžeto mladèži i stàri se pràeja sas stənčinàrto s zvònci sas kòži
Skrŭt 2: 88 - tìa kat se vɤ̀rnat
Skrŭt 3: 90 - sàa se pràat e takvìa
Skrŭt 1: 119 - da igràe isplàšvat se tìa bìvole
Skrŭt 2: 120 - kalimànata tàm zbèrat se žèni i oblèkat a i s tàa
Skrŭt 2: 143 - i momčèto k’ ìde štò e sà zèt sètne se vɤ̀rnat
Skrŭt 1: 148 - vòški se vìka nè vɤ̀ški
Skrŭt 1: 157 - ednì kučìna kadè se dàvat nakacàl si glavàta tàm
Skrŭt 2: 172 - i sàa se takà vìka i sàa si tùka vìkame
Skrŭt 2: 176 - mi taka si bèše kumò se vìka kùm si
Stalevo 4: 1 - n’àkoja smèšna slùčka sèštaš li se ut tɤ̀j
Stalevo 2: 1 - umorì li se
Stalevo 4: 3 - smèšna slùčka n’àkoja da se sèštaš da e stàvala
Stalevo 2: 7 - ami tò mnògo se e rabòtilo zatùj
Stalevo 1: 7 - krìv dəràk uddòlu drʌ̀škə i uddòl drʌ̀škə i se stʌ̀rže
Stalevo 3: 11 - kɤ̀k sa tòo m’ax kɤ̀k se prài
Stalevo 3: 21 - əm tò gol’àm majstorlɤ̀k e tr’àbvalo də se oderè tɤ̀j če
Stalevo 1: 24 - tɤ̀j kàk se čèpkə nə nə nə
Stalevo 4: 25 - nə nègə sə preublìcələ i [unintelligible] se ubl’àkələ kakə velìčkə
Stalevo 3: 26 - əhə i slet tova tàja kòža se takòva se
Stalevo 3: 26 - əhə i slet tova tàja kòža se takòva se
Stalevo 3: 28 - əhə̀ i f nègo se nə
Stalevo 1: 31 - kɤ̀k se predè səs kakvò se predè
Stalevo 1: 31 - kɤ̀k se predè səs kakvò se predè
Stalevo 4: 34 - əmə nìe màl’ki behme əmə s’àtəhme se če sa l’ùb’ət
Stalevo 1: 50 - i kakvò se izmùcva uttàm ut tvà ut ut
Stalevo 2: 53 - kàk se kàzva tvà
Stalevo 2: 58 - ošàf li se kàzva
Stalevo 2: 72 - togàz kvò se jadèše na pòsti
Stalevo 1: 103 - kɤ̀k se kɤ̀k se snovè kato go zèmeš ot osnòvata
Stalevo 1: 103 - kɤ̀k se kɤ̀k se snovè kato go zèmeš ot osnòvata
Stalevo 1: 111 - usnòvətə kət se snovè
Huhla 1: 8 - štòtu təkà se kàzva stàrite sɤ pò mɤ̀dri
Huhla 1: 13 - ot metlà dèto se pràət
Huhla 1: 15 - metlìte s'èmeto kàzvə se s'up'urg'è
Huhla 5: 31 - pu n'àkəv den' imə təkɤ̀v də idə̀t zətùj se e jàlə
Huhla 5: 32 - takà li go kàzvaxte ednò vrème blàgovec kàk se kàzvaše
Huhla 2: 39 - də mògə də bàrəm rəkɤ̀tə [unintelligible] ne sè li se
Huhla 2: 44 - samà se opràvəš à
Huhla 6: 46 - zə t'àhnite se bl'ɤ̀skət pək nìj ne mòžem tìj d'èt
Huhla 2: 47 - upràvəm se upràvəm sìčku si pràvəm səmà òšte
Huhla 1: 70 - izmètna se nèšto naròdə
Vŭglarovo 1: 1 - kàk se kàk se mèsi znàči tàm go brašnòto go dəržìte
Vŭglarovo 1: 1 - kàk se kàk se mèsi znàči tàm go brašnòto go dəržìte
Vŭglarovo 2: 6 - ednò vrème kɤ̀k da rečèm se predì da ìma kombàjni
Vŭglarevo 1: 19 - e kàk se di
Vŭglarevo 2: 46 - pàk se [unintelligible]
Vŭglarovo 1: 82 - pòmet se kàzva
Vŭglarovo 2: 105 - da govòrite edìn sled drùk štòto tùka sìčku se zapìsva
Vŭglarevo 2: 130 - sekɤ̀t li se ili nè
Bangejci 2: 1 - predì vɤv àm ednò vrème sɤ sɤbìraxte li se
Bangejci 2: 4 - dà vi ə vìždaxte li se sɤs t'àx čèsto
Bangejci 2: 50 - i kàk se pletè kakvò pràexte
Brŭšljan 1: 5 - pàk si beh ufč'àr' sl'et tvàskə kətu se už'ènix stànəx zeml'ed'èlec
Brŭšljan 3: 5 - št'à: nòsime s kulàtə dərvà tùkə də se gr'ɛ̀em
Brŭšljan 1: 17 - i gi pùštəhne nə pàš'e predìmnu tùkə se se dəržɤ̀t dərž'àə ž'ivòtnite
Brŭšljan 1: 17 - i gi pùštəhne nə pàš'e predìmnu tùkə se se dəržɤ̀t dərž'àə ž'ivòtnite
Brŭšljan 4: 25 - ednì kìseli nə kìselcite se fàštət mnògu
Brŭšljan 1: 29 - kuìtu se zənimàvəhə səs krəvef'èrmətə i tè tàm nəlì
Brŭšljan 3: 31 - pervàs se kàzvə i kuv'èm skilimìdite
Brŭšljan 3: 41 - f pràznik kətu sɤ̀mne utrintɤ̀ š'e se premenìme tùkə
Brŭšljan 4: 41 - kəvàl svìrime kətu màl'ki se uč'àhne svìrki [whistle]
Brŭšljan 3: 46 - i də se veselìm nə pràznikət tvà e
Brŭšljan 1: 57 - təkà də se kàž'e kəktu n'àkuj urkèstər də iskàrət əmì
Brŭšljan 4: 66 - i nìe se l'ul'ɛ̀eme trìese i trètə gudìnə beše tuvà
Brŭšljan 1: 98 - š'e se pòčne sekɤ̀t i fc'ɛ̀ti gi brəst'àxə səz brɤ̀s
Gela 2: 9 - sìčku se e pràilu ža naràmiš uràlu ž ìdeš də urèš
Gela 1: 11 - gà se iz izrìkaše̥ s ufcète tùvə sìn be čùt
Gela 1: 13 - tì si se kalìl gòre po goràta po planinàta
Gela 3: 13 - nè nè sàmo se interesùvame ot stàri ot stària rodòpski ə ezìk
Gela 3: 14 - kàk se govòri tùka u gelà
Gela 3: 15 - kàkto se govòri v gelà
Gela 2: 21 - z gajtàne putplatènu tə təkò pək əzgà m'èlhi sə rudì se
Gela 3: 28 - da ni kàžete ofcì kàk se glèdat
Gela 3: 29 - kàk se glèdat
Gela 3: 30 - əmhəm kàk se gl'ɔ̀dat nalì po
Gela 2: 44 - i ti se e nè jɛ̀lu če nèmaš sì [unintelligible]
Gela 2: 61 - zgà se izvartɛ̀lu dušlò svà i na svà
Gela 1: 67 - òt vìka vìš kàk mi kàzvə tìe se pulɛ̀ga pulɛ̀ga pulɛ̀ga
Gela 1: 69 - za nəkvò se smɛ̀at òtɤ
Gela 2: 69 - kakvò da se napràv'at
Gela 2: 70 - da sa iskaldìsat da se iskràk'at naròda
Gela 3: 71 - mnògu hùbava razbìrame se vìka pu anglìjski ama vəv gelà
Stikŭl 3: 3 - tovà kàk se vìka
Stikŭl 3: 8 - kàk se vìka tvà
Stikŭl 3: 11 - kò̝pən se zəvè sìn [laughter] kò̝pən sə zuvè
Stikŭl 1: 25 - kvòto se sèštaš
Stikŭl 2: 31 - manatàrki se kàzvat
Stikŭl 1: 36 - vᶤìkə etàm vᶤìkə svᶤìr’ət i p’ejɔ̀t i se vesel’ɔ̀t
Stikŭl 2: 47 - nè e sìgur nè e mnògu tò ne mòže se pokàčiš
Stikŭl 2: 50 - ne mòže se pokàčiž gòre be
Stikŭl 4: 56 - ami n’àma da se kurdìsvaš xùbava si takà xùbava si
Stikŭl 4: 58 - dɤržìš se dɤržìš se
Stikŭl 3: 61 - ednà legènda za kogà kurbàn se prài predì
Stikŭl 3: 109 - ami znàeš li zə zaštò se kàzva tùrlata tàm gòre
Stikŭl 3: 111 - ama zaštò zaštò se kàzva takà
Stikŭl 2: 129 - tə hi pəsè c’àl se čilèk səz ženìte hi kàra
Stikŭl 2: 130 - tə gi pasè tì se zbìrət ut məhəlɔ̀tə nə nət trìjse kràvə
Gorno Vŭršilo 2: 3 - kladɛ̀xme gi na pàte dṛ̀va saberèm nakladèm gi sedìm predèm grɛ̀em se
Gorno Vŭršilo 2: 6 - zbìrame se smɛ̀xᵊ pɛ̀sni prìkaski sìčko ìmaše
Gorno Vŭršilo 2: 16 - d'è d'è d'è d'è c'àl dèn d'àkame d'àkame dodè se stṛ̀ka slàmata
Gorno Vŭršilo 1: 16 - nèma vrɛ̀me mi ulìsani sa i ne pàda se i takà
Gorno Vŭršilo 2: 27 - kàg gi glèdam càl dèn s nìx se raspràvam
Gorno Vŭršilo 2: 28 - glèdam gi kàrame se bìem se
Gorno Vŭršilo 2: 28 - glèdam gi kàrame se bìem se
Gorno Vŭršilo 2: 30 - jà jà jà màjkata t'à si rabòti jà se pòveče kàrax
Gorno Vŭršilo 1: 31 - segɤ̀ sas lɛ̀ba ma tè se čùdea s mèm ma
Gorno Vŭršilo 2: 32 - i lɛ̀toska se poskàrvaxme sɤ̀ga si otìdoa
Gorno Vŭršilo 2: 37 - à kogà se ožènixme li takà četìrese i šèsta godìna
Gorno Vŭršilo 2: 38 - četìrese i šèsta godìna pres mɛ̀sec januàri se ženì:me
Gorno Vŭršilo 2: 39 - na dvàes sèdmi januàri se ženì:me i dobrɛ̀ si živɛ̀exme
Gorno Vŭršilo 1: 45 - nè e ùbavo bràšno sam si zèla bɛ̀lo priedè li mi se
Gorno Vŭršilo 2: 45 - i sɤ̀ga samì se ne živɛ̀e tə̥ takà
Gorno Vŭršilo 1: 49 - kàk se e pravìlo svàdba ami še kalèšem svòite
Gorno Vŭršilo 1: 50 - pa se napḷ̀nat pa vildžìi svìrat pa otpùsnem vìno
Gorno Vŭršilo 2: 50 - òo tòo fasùl se kàzva gradìnski fasùl
Gorno Vŭršilo 1: 53 - svrɤ̀šim ja f ponedɛ̀lnik svàdbata togàva se takà pràveše svàdba
Graševo: 1 - a tì kàk se kàzvaš
Graševo: 50 - a bàbo atidžè i tì tùka si se ožènila
Graševo: 63 - sìčku tugà rəbòtehme i se prepitàvəme
Graševo: 85 - bes čeìs də se užèni
Graševo: 94 - də də sə uvlàči i slèt kətu se uvlàči i
Graševo: 115 - ɤ̀ àlištèta dà xɤ̀ i a àlištata kàk se rabòt'ɤt
Stoilovo 2: 3 - kàk se prài xәrmànә
Stoilovo 2: 6 - kàk se bèli
Stoilovo: 24 - pɤ̀rvu segà še ti kàž’e vɤ̀rzvəhme se gɤrkìni
Stoilovo: 25 - vɤ̀rzvəme se gərkìne səs mr’ɛ̀ži zelè̝ni č’èrni i d’ulbène bùlu
Stoilovo: 34 - bùlkətə kətu se venč’àvə li
Stoilovo: 36 - mi kət se venč’àvə tùl tùr’əm’e
Stoilovo 2: 60 - dә se ubɤ̀rne klәsɤ̀t
Stoilovo 2: 61 - dә se ubɤ̀rne klәsɤ̀t udgòre kәtu vәrɤ̀d dikànetu dә gu uvɤrhɤ̀t
Stoilovo 2: 63 - i kәtu gu uvɤrhɤ̀t se svɤršè zèmeme tugàvә tә gu zberè̝me
Stoilovo 2: 69 - smetè̝me hәrmànә tә pòčneme ubɤ̀rneme se nә v’ɛ̀terә
Stoilovo 2: 76 - če kəd gu prov’ɛ̀eme tə gu iščìstime ut slàmata kətu se iščìsti
Zabernovo: 14 - də sə izgùbiš də pùsnem segà tì š’e se izgùbiš tùkə n’èmə
Zabernovo: 36 - zərnòtu se strùpvə sič i č’àkame vɛ̀ter segà də dùhne də
Zabernovo: 45 - dà predì tuvà se i gu v’ɛ̀eme
Malevo/Asg 2: 6 - i təkà.če se nəlàgə də ràbute
Malevo/Asg 2: 8 - məter’àlə kòjtu se snəbd’àvəh b’èš’e nìe gu kàzvəme jèlə
Malevo/Asg 3: 15 - səs sòl i dud’è sl’èzəm dòlu du r’àkəsə i nəjàlə səm se
Malevo/Asg 3: 19 - i pòčvəm’e dvòjki še pujèm žətvàrski p’èsni vrɤ̀štəme se ot
Malevo/Asg 2: 23 - nə rəkʌ̀ ne mòe se rəbòt’et a segà vèč’e rəbòt’et nə məš’ìnətə
Malevo/Asg 2: 25 - kugàtu ìməm ràbutə rəzbìrə se kugàtu n’àməm s’èdə [laughter] tvà e
Malevo/Asg 1: 27 - əmi pràvi se təkà vərìme si ml’àku̥tu pr’àsnu
Malevo/Asg 1: 35 - əmi nə žʌ̀tvə òdin’e nìe segà se odùčihme ud žʌ̀tvə [laughter]
Malevo/Asg 2: 39 - sled məgàretu tùr’e bràdvəta i triònə kàč’əm se nə səmàrə nə məgàretu
Malevo/Asg 2: 79 - i s’àkə s’ed ned’èl’e se səbìrəme tàm i igràeme hòru
Malevo/Asg 2: 92 - də ìmə bɤ̀čvətə i pu tuvà se rəkovòde kòlku lìtrə də səbìrə
Pavelsko 2: 32 - na pòstite se jadè
Pavelsko 4: 34 - š’e bàrəme s prɤ̀stə kɤ̀k se istìnəlu li e ne lì e
Pavelsko 2: 48 - i pòsle se vərš’ìje əmə vəsùl’əd gu gu ku kupàjeme
Pavelsko 4: 97 - mʌ̀kne se i se kvàsi fəf ə tup’ìlutu sed’ì ədnɤ̀ s’èdmicə
Pavelsko 4: 97 - mʌ̀kne se i se kvàsi fəf ə tup’ìlutu sed’ì ədnɤ̀ s’èdmicə
Hvojna 1: 17 - i nìe decàtə sə ràdvəme č’e š’e se làckəme gu vìkəm’e
Hvojna 1: 18 - làckəm’è se kòjtu fàne jəc’ètu zə n’ègu e həlvʌ̀tə
Hvojna 1: 50 - i kàzvət č’e se ubìčət i pòsl’e gi vòd’ət nə
Petŭrnica: 29 - i dvɛ̀te nemì ne mòe prikàzvat tòj se fanà za glavɤ̀ta
Petŭrnica: 37 - pḁ às mnògo se raspràvaj sɤs nègu nòsej se na kon’ète
Petŭrnica: 37 - pḁ às mnògo se raspràvaj sɤs nègu nòsej se na kon’ète
Prestoj: 9 - pestìlə tòj ot kvò se prài
Široka Lŭka: 26 - pàdnalò se na na marùda nə marùdina màjk’a
Stančov Han 1: 12 - a kàk se oblìčəxə koledàrite
Stančov Han 1: 29 - ami ә vìe momìte tàm kək kàk se oblìčaxə̥ predì
Stančov Han 1: 73 - na kəkvò se postàvət krakàta
Stojkite 1: 1 - e ednò vrème gà se gàlehme nìe sas mòjas čulɛ̀k
Stojkite 1: 12 - pud adnᶤì lyvàdɤ vəz adnɔ̀ der’ɔ̀ pu terlìcɤ utìduh i skrìh se
Stojkite 1: 16 - kàk se sme zdravòvɤlɤ nemòj pìta utèkuha m učìte ut sràm
Sŭrnica 3: 1 - a kato ə ə se naredìte da žɤ̀nete kòj opredèl’a
Sŭrnica 3: 18 - čakɤ̀m li na čakɤ̀m li mu vìkate kat se nared’ɤ̀t
Sŭrnica 2: 22 - znàči lenɤ̀ e stàval tùka ràždal se e
Sŭrnica 2: 24 - ràždal se e
Sŭrnica 4: 43 - əmə dɤ̀rveni dɤ̀rv’enu stud’ènu jɛ̀ se č’ùdim s’eà
Sŭrnica 4: 45 - a kàk se otopl’àvaxte
Sŭrnica 4: 72 - a da se vìžda
Sŭrnica 4: 73 - à də se
Sŭrnica 1: 86 - a mòže li decàta im da se žèn’ɤt slet tovà
Sŭrnica 2: 106 - ne ne dàvaxa na drùgi mestà da im se bojadìsva
Sŭrnica 2: 119 - tə si nəpràiš’ nɛ̀š’tu də si ìma də se ubl’əč’èš’
Sŭrnica 1: 159 - dobrè če se sètixme da pìtame
Sŭrnica 2: 194 - ta da se iztɤ̀ni
Sŭrnica 2: 203 - eno vrɛ̀me n’èməš’e ytìi s kvò də se glàt’et
Trjavna: 27 - a tùj kàk se kàzva oddòlu
Trjavna: 40 - tàa kàk se kàzva
Trjavna: 110 - əmxəm prec’èždə se i stàvə sìrinci
Trjavna: 152 - po imenà poznàvat li se kato im vìkaš
Trjavna: 170 - i pòsle se cedì pɤ̀k pres cedàka
Vasiljovo 2: 2 - ami kàk se e zasè̝lilo nalì ti kàzvam takà
Vasiljovo 2: 14 - i se zas’è̝li selòto si stanɛ̀ gɤ̀sto v’è̝ke kòlko kɤ̀šti
Vasiljovo 1: 22 - ìma:me bràt tòj se kàzvaše gàčo tòj zagìna v dòbrudža
Vasiljovo 1: 28 - i se zbìra:me na sed’ànka tò sa sa zbìrame na sed’ànka
Vasiljovo 2: 28 - na n’àkakvi obròci se sabìra:me ta si igràe:me
Vasiljovo 1: 29 - zbìrame se momčè̝ta momìčeta sedìm ə ràbotim si
Vasiljovo 1: 31 - svìr’a saz gàjda stàneme igrèem i se razvalì sed’ànkata
Vŭrbina 2: 7 - l’èštənə se ne jəd’è̝ [laughter]
Vŭrbina 3: 11 - enèj se s’èjət kərtòfine pu pu trì kumpɨ̀r’ə
Vŭrbina 4: 17 - ud vɤ̀nkə ne nè ni flìzəše sàmu sə xrànime se
Vŭrbina 2: 29 - əmxəm i kàk gu vìkaš kə̥tu se rodì
Vŭrbina 1: 39 - vɤ̀lnənə tɨ dukàrət ispr’ɤ̀denə pr’ɤ̀lu tò se l’ɤ̀snu es’ɛ̀ ž’uvèi
Vŭrbina 4: 54 - puslè tvà t’à sə pl’əvɨ̀ i se mʌ̀kne t’à sə nè žène
Vŭrbina 2: 58 - nì behme màlku kɤ̀šti pək seà sə se isplòdili
Vŭrbina 3: 74 - ut č’è̝tiri ut p’ɤ̀d dèkərə tə se tə səs wòsem istìfə sme
Vŭrbina 4: 93 - grədɛ̀hme kɤ̀štite pu stàru vrème i tvà vərvɛ̀š’e i kàmeni se nemɛ̀še
Vŭrbina 4: 112 - nə s’èlutu sne zbìrəli mòže i hil’àdə dùši s se zbìrəli ut sìčkit’e
Vŭrbina 4: 125 - trì č’ètɨri dùši nə kətɰ̀re pàk se kàč’ət
Vŭrbina 4: 127 - pàk s kətɰ̀ri se vərv’èše sìčkoto rùbətə sə kàrə
Belica 1: 4 - i pòsle se ožènix ta bèx tùka vɤf ednɤ̀ maalɤ̀ parapàndofci
Belica 2: 5 - do kato go zakàraš na vodenìcata kàk se rabòteše
Belica 2: 11 - i mɤ̀čno se vṛšè pa go ovṛšèm pa odberèm
Belica 3: 16 - šte go zavìeš i šte čèkaš tò kato se potsìri
Belica 3: 17 - tò se odgòre izbìstri zelèn cvìk mu se kàzva
Belica 3: 17 - tò se odgòre izbìstri zelèn cvìk mu se kàzva
Belica 3: 22 - e kàk da se pečè
Belica 3: 25 - a onòva se kàzva surovàtka
Belica 1: 32 - emi s sɤberè ni nèkoj se kàzvaše dragomànin mɤ̀š
Belica 1: 33 - odgovàra za nàze sɤberèm se po pet.šesnàese dùši momìčeta momčèta
Belica 2: 34 - i kàk se vɤršèeše ednò vrème
Belica 3: 40 - kato go džùrkaš džùrkaš tò si pùšti maslòto se zberè
Belica 2: 41 - za strožer mu se kàzva nasrèt dvòra
Belica 3: 42 - maslòto se zberè na bùčka
Belica 2: 48 - sèštam se jàze če tì raspìtvaš nèšto za tovà
Belica 1: 53 - sčùkat česnòf.lùk i ocèt kùsame ta se trèpeme
Belica 3: 56 - od butàlkata ostàja se kàzva mɤ̀tenica
Belica 2: 58 - se krìe zimɤ̀ska stòkata go šte go jadè za stòkata
Belica 1: 58 - dobrè a kàk se narèždate da žɤ̀nete tàm
Belica 3: 59 - ə t'à si se edè sìpvaš si a pìeš si a
Belica 3: 60 - s lèp si dròbiš sɤs nèa t'à si se edè mlèko si e
Belica 3: 64 - ama si e xùbava i se edè ne sè fṛ̀ga
Belica 2: 68 - a kakvò se sèeše tùka
Belica 2: 70 - nè s kakvò se sə sèeše tùka po nìvite
Belica 2: 79 - ma kakvò se sèeše ə esèn'oto žìto li e
Belica 2: 82 - a lètn'oto go vlàčim sɤz branɤ̀ se kàzva sɤs vṛ̀šina
Belica 2: 85 - ja sàmo žìto li se sèeše
Belica 3: 88 - da mu se mèni
Belica 2: 89 - pròleti pàk se sèe
Belica 2: 93 - žìtoto se kàzva rɤ̀š
Belica 3: 94 - napḷ̀ni se kačèto tùriš kàmika odgòre tò si pùšti vòda
Belica 3: 95 - tò ə m vòda štò a pùšti se kàzva sulumùr
Belica 2: 99 - baškɤ̀ ìma sème ovèsᵊ ečemìk tò se sèe pròleti
Belica 2: 100 - tò se le èseni ne sèe dòde li aprìl
Belica 2: 101 - nasèe se ečmìk nasèe se ovès i tò stìgne
Belica 2: 101 - nasèe se ečmìk nasèe se ovès i tò stìgne
Belica 2: 102 - sɤs volòve i se žɤ̀ne fsìčko zàedno
Belica 2: 108 - nə vodenìcata šmìrgel kàmik si se vṛtì è tòlk'uo kolò
Belica 3: 109 - takà se čùva i sìreneto ot sìrene do sìrene
Belica 1: 111 - t'à se ispràvi pa vìka mòja bràt nètko
Belica 3: 111 - i maslòto takà se čùva
Belica 2: 112 - i vɤf kòšče tàm sɤbìra se tùra se f čuvàle
Belica 2: 112 - i vɤf kòšče tàm sɤbìra se tùra se f čuvàle
Belica 2: 136 - kvàs mu se kàzva
Belica 2: 139 - tòo kvàs se natòpi vɤv vodà večertɤ̀ òtsea brašnòto nàprava dùpka
Belica 2: 150 - takìva plòčki sə tùreni kato se napàli izmetème a isčìstim
Belica 2: 152 - ta i tùšni go tàm tòj se opečè vàdim i edèm
Belica 2: 154 - takà se
Belica 2: 161 - bez nègo se mèseše prèsna pogàča mu kàzvaxme
Belica 2: 163 - zamèsi se pòdnica sme napràvile otᵊ
Belica 2: 171 - opečè se izvàdim mìem čùpim [laughter] jadèm
Belica 2: 172 - a pòdnicata ot kakvò se prài
Belica 2: 174 - emi pòdnicata se prài od gnìla …
Belica 2: 179 - ìmaše li dèn v godìnata vɤf kòjto se pràv'at pòdnici
Oborište 2: 2 - àjde màlko da prodɤlžìm da də se potsètite də drùgite pàmetnici
Oborište 1: 9 - vɤf nèa s lopàti opečè se izvàdim l’àba jadèm i tugà
Oborište 1: 19 - i pečè se po
Oborište 1: 50 - ami znàči nakladè se odžàkə tò si ìmaše odžàk
Oborište 2: 78 - redùvat se
Oborište 2: 100 - nàj napòsle kojà se e rodìla
Oborište 1: 123 - da da de mlàdenof se kàzvam
Oborište 2: 131 - tò se prài na vàjdudùlka
Oborište 1: 137 - i se tùri sìrištè i potsìri sa i
Oborište 1: 142 - sɤs vòda se napràvi i se od nègo se sìreše
Oborište 1: 142 - sɤs vòda se napràvi i se od nègo se sìreše
Oborište 1: 142 - sɤs vòda se napràvi i se od nègo se sìreše
Oborište 1: 150 - nè kat sìreneto kato s se fàne
Oborište 1: 155 - vɤf en takòva ednì ima si kalɤ̀pe takà se cedì
Oborište 1: 157 - i sa narèže pa na felìi pòsle kato se iscedì sìpvat
Oborište 1: 158 - sa narèže i tùr’a se f kačètata sòli go
Oborište 1: 160 - a tovà dèto se iscèžda ot nègo
Oborište 1: 172 - butàlka li se kàzva
Sveta Petka 2: 47 - e kàk se svèteše sɤs nèja
Sveta Petka 2: 52 - i se gr’ɛ̀eme i
Sveta Petka 2: 53 - i se gr’ɛ̀eme i
Sveta Petka 1: 59 - da se zəvìvəme̥
Sveta Petka 2: 62 - i se grɛ̀eme i svɛ̀ti
Sveta Petka 2: 65 - e a s kakvò se zavìvaxte slàgaxte oddòlu pràpak’
Sveta Petka 3: 68 - tòja derèk kàk se kàzva
Sveta Petka 3: 70 - kàk se kàzva tòja derèk
Sveta Petka 3: 73 - tòj se kàzuva kòlə
Sveta Petka 3: 79 - vɤrdzùvəə vɤžètu zə nègu i se vɤrtè kun’ètu
Sveta Petka 3: 81 - i du ednò izvèsnu vrɛ̀me fàneme kato se u uròne ərmànə
Sveta Petka 3: 83 - pə z vìlite pàk se i gu iš’č’ùkuvàme ta gu vɤ̀rleme večè
Sveta Petka 3: 111 - dà nàči i čenìcata ə se ràždaše tùka
Sveta Petka 1: 115 - təkà dèto fàtəš nəbɤ̀rdilà se kàzuvə
Sveta Petka 3: 116 - s’à mòže da se ròdi behme pòveče pu tuvà prevìknəli
Sveta Petka 1: 117 - tovà onovà zberè se i
Sveta Petka 1: 150 - tò se izgubì vɛ̀č’e sìčku
Sveta Petka 1: 154 - s tavà sa se vladèeli
Arčar 1: 13 - jà ne mòe se razbèrem s n’ì
Arčar 1: 23 - rumɤ̀neca ìde i nìe pòčvame po mìmike gòre.dòle se razbìrame
Arčar 2: 29 - jà znàm nàši̥ti kartòfi trùdno če se svàri nalì pò trùdno
Arčar 1: 31 - a nìe ne smè se razbràle z džòni kvò trèbva da bɤ̀de
Arčar 2: 38 - kvì sa tìja kartòfi nìja ìmašeme ednì ròzovi trùdno se vàrexa
Gradec 1: 21 - dìgaj dìgaj jà se opìka od bòlki̥
Gradec 2: 25 - i se razvṛ̀zal təkà i i sɤ vlačìl po zeml'àta
Gradec 2: 28 - a klèčki təkòvo i se slàgat na dṛvnìk
Gradec 1: 29 - ama kàe štò se glèziš ma àjde ama kàe
Gradec 2: 33 - minàl i ònija povòj se zakàčil tòo povòj sa zakàčil
Gradec 2: 35 - ne è se̥ setìl da ostài detèto i da go otkàča
Gradec 2: 37 - obàče povòjɤ bìl zav zdràvo se zakàčil u tìja
Gradec 1: 47 - i kogà da se sɤžìvim na vadìci̥
Gradec 1: 64 - setìa se onì nàj na nàj na sa se setìli
Gradec 1: 64 - setìa se onì nàj na nàj na sa se setìli
Gradec 1: 82 - koto vèče se naduvà naduvà i kogà da se izòdim
Gradec 1: 82 - koto vèče se naduvà naduvà i kogà da se izòdim
Gradec 1: 105 - i onàa ratìška ìəm kɤdè onà mɤ nakàra da se potpìsvam
Gradec 1: 112 - nèštem d ìdem potpìsvaj se potpìsvam se i z dvète rɤ̀ce
Gradec 1: 112 - nèštem d ìdem potpìsvaj se potpìsvam se i z dvète rɤ̀ce
Gigen 1: 5 - àjde sə užèni i àze i uprài:me ràbuttə pribrà se bɤštɤ̀ ni
Gigen 2: 7 - tòj akò se e poizmòril màlko na ràbota mòže i da zàspi
Gigen 2: 36 - tò dečurlìgata se prɤsnàle̝ segà
Petrov Dol 2: 60 - sɤbràxme se g’òrg’ofcite
Vladimirovo 3: 3 - ìma razbìra se
Vladimirovo 1: 8 - i kàk kàk se praznùvə tovà ka kàk stàvaše səbòrə
Vladimirovo 2: 18 - igràeme pa kato za pa kə igràeme mnògo kogì se žènat
Vladimirovo 3: 29 - kàk se kàg go pràət
Vladimirovo 1: 36 - i kàk na kakvò m’àsto se pràveše tovà
Vladimirovo 3: 38 - kòlko ste se setìli xìtro da gi lòvite
Vladimirovo 2: 40 - da navìeme ta da ni nè e ama pà se izmòkrime
Vladimirovo 1: 58 - kàk se tovà kàk se glèda na ednò lòze
Vladimirovo 1: 58 - kàk se tovà kàk se glèda na ednò lòze
Vladimirovo 1: 88 - nèkoj se ubìe nèšto kogà nèšto se slùči sɤs nèkogo
Vladimirovo 1: 88 - nèkoj se ubìe nèšto kogà nèšto se slùči sɤs nèkogo
Vladimirovo 2: 91 - às sɤm čùval če stàrite xòra kato se zakòli prasèto
Vladimirovo 1: 91 - kogà nèkoj se ubìe nèšto kogà
Vladimirovo 3: 96 - pòsle nèšto prài li se tàm vèe
Vladimirovo 2: 101 - i jə dṛžìme na navisòko natùrame ta prez zìmata se exè
Vladimirovo 3: 105 - əmhə tò kàk se vèe zìmaš ot ut u tenekìi
Vladimirovo 3: 109 - kàk mu se vìka dèto e
Vladimirovo 1: 117 - a kogà se ə lòvi takà svetèc kogà detèto
Gorna Krušica 1: 17 - kàmɤni se kàzvat kàmeni
Gorna Krušica 3: 19 - l’ubòvnik k’e se žèna
Gorna Krušica 3: 21 - na velìgden k’e se žèna prolettà
Gorna Krušica 3: 22 - a tàa čèrga ìska da se istkàe i jàs tkàa
Gorna Krušica 3: 25 - drugàro mi sedì do mène da a ìstkaam ta da se ožènim
Gorna Krušica 3: 26 - òti nèmam čèrga pa a se òženàm
Gorna Krušica 2: 33 - ot kət sam proodìla ot kàk se znàm če sɤšestvùvam čovèk
Gorna Krušica 3: 44 - kàčvam se ot trì časò na mùl’eto è slɤ̀ncetu takà
Gorna Krušica 1: 50 - ə krɤ̀pi i vìka:me nìekḁ krɤ̀pi a onò krɤ̀pitè se kàzva
Gorna Krušica 1: 61 - za da se trìes ɤhɤ̀
Gorna Krušica 1: 86 - be se kačùvame jàs na kòn me bèa kačìli mène
Gorna Krušica 1: 110 - trì pati na vratàta takà da se slòži à
Gorna Krušica 1: 155 - tì kvò si se nèšto udàrila li
Gorna Krušica 1: 156 - jà sà se udarìx pa tùka bè: rakàta čupìla tà
Gorna Krušica 1: 159 - è i tì si se opravìl i kàk si se tì uda
Gorna Krušica 1: 159 - è i tì si se opravìl i kàk si se tì uda
Gorna Krušica 1: 160 - pa na ednò bord’ùrče è tòlko čètiri prɤ̀sta è takà mi se podgɤ̀na
Gorna Krušica 1: 163 - i jàs takà pokačìla sàm se tàm do kàštatà si
Tihomir 1: 2 - kanà se obličate segà kàži
Tihomir 2: 8 - kàk se kàzva
Tihomir 3: 15 - ami kədè se dəržì bikàn dènu sa sidì vɤ̀tre
Tihomir 3: 16 - kàk se vìkə tvà
Tihomir 2: 28 - a kàk se zuvè
Tihomir 1: 54 - ne dàvam da e fɤ̀rnet dà se naᵊìda
Tihomir 1: 55 - dà se naᵊìda na rɤšnìcɯ
Tihomir 1: 58 - kogà se pràvi aràpka gà ze žèn’at
Tihomir 1: 72 - mamàta bɛ̀ga i kòpeleta ne ìšte da sa da se zaprè
Tihomir 3: 76 - i kato ga slòžəš vɔ̀tre lɛ̀p màlku zakàčiš i tòj se màje
Tihomir 1: 79 - kàk se kàzva t'à
Tihomir 1: 90 - kàk se vìka
Tihomir 1: 92 - nèkɤ t'erlìc'e pa màlko nòs'et da se znàjet da se nə abɔ̀rkavat
Tihomir 1: 92 - nèkɤ t'erlìc'e pa màlko nòs'et da se znàjet da se nə abɔ̀rkavat
Tihomir 1: 98 - agà se pàk navìje na krosnò
Tihomir 1: 138 - napr'èž že se takònvat televìzore segà gl'ɔ̀dame
Tihomir 2: 145 - tɤ̀j tə i kàk se narèždate vɤv nìvata
Tihomir 2: 146 - pɤ̀rvija dèto žɔ̀ne kàk se zvè
Tihomir 2: 158 - čulèkan òn kàk se zvè
Tihomir 1: 159 - dèto se vɤrtì zàdnoto krosnò go slòžat
Tihomir 2: 163 - narèždat se pèt šèz žòni pɤ̀rvi ftòri trèti četvɤrti pèti
Tihomir 2: 171 - sklad’ème ga tukurdž’ùm na tukurdž’ùmi go sklad’ème kogàta se spànne
Tihomir 2: 173 - tɤ̀j kàk se pràvi xarmàn
Tihomir 2: 183 - a armàn kàk se pràveše
Tihomir 2: 185 - kàk se pràvi
Tihomir 1: 194 - napr’èške pa mlògu nòsehme agà se ž'ònime
Tihomir 2: 197 - màže se
Tihomir 2: 198 - ma tò tò se akrɔ̀t’eva tò se akrɔ̀t’eva
Tihomir 2: 198 - ma tò tò se akrɔ̀t’eva tò se akrɔ̀t’eva
Tihomir 1: 214 - kàk se narìča tovà tènkoto
Tihomir 1: 227 - azàm agà se napɔ̀lni vret'ènono pàk ìmame matavìlkɔ matavìlkɔ e zav'ème
Tihomir 1: 268 - kàk se bàgri
Nasalevci 1: 7 - u nedèl’u tàm na cṛ̀kvu se ìde venčàvka i takà
Nasalevci 1: 8 - u pètɤk štò se prài
Nasalevci 1: 11 - e pa se mèseše se lèp se mèsi pa se kòl’u òvce
Nasalevci 1: 11 - e pa se mèseše se lèp se mèsi pa se kòl’u òvce
Nasalevci 1: 11 - e pa se mèseše se lèp se mèsi pa se kòl’u òvce
Nasalevci 1: 11 - e pa se mèseše se lèp se mèsi pa se kòl’u òvce
Nasalevci 1: 12 - za jèden’e pa dà spràvl’aju se dà
Nasalevci 1: 13 - i nèkakɤf speciàlen lèp li se mèseše
Nasalevci 1: 14 - e pa kò što se jedè kvò speciàlen
Nasalevci 1: 23 - takɤ̀f se prài za svàdbata
Nasalevci 1: 24 - a kàk se kàniu
Nasalevci 1: 33 - ut po məlàta tìja se kàzuju standženìi
Nasalevci 1: 47 - najedù se dòjde vrème da se izlàzi nevèsta da se venčàva
Nasalevci 1: 47 - najedù se dòjde vrème da se izlàzi nevèsta da se venčàva
Nasalevci 1: 47 - najedù se dòjde vrème da se izlàzi nevèsta da se venčàva
Nasalevci 1: 48 - svìrk’e svìru naròt tàm i u cṛ̀kvu se ulèzne pòp venčàva
Nasalevci 1: 49 - izlèzne se iz cṛ̀kvu òro i i takà
Nasalevci 1: 53 - takà i tàm kakvò se prài kàk ja posrèštat
Nasalevci 2: 56 - ìdat na dṛvnìk nalì dokàraju se dṛvà mlògo
Nasalevci 1: 65 - naròt se zbìra napùni se stàe èden’e pìen’e kòj dokude òče
Nasalevci 1: 65 - naròt se zbìra napùni se stàe èden’e pìen’e kòj dokude òče
Nasalevci 1: 66 - i kòj pàdne kòj [laughter] se napìje i takà
Nasalevci 2: 66 - bràdva li se òka sek’ìra li nìe sek’ìra
Nasalevci 1: 75 - ama tì zaštò se ne obrìčiš
Nasalevci 2: 76 - s kvasɤ̀c se omèsi kolačèta pa drùgo drùgo pogačè sa tùri
Nasalevci 2: 77 - pàj pogàča pa u n’èga se tùri parà
Nasalevci 2: 79 - dvàese stotìnk’i li su dèset li se tùru tàm
Nasalevci 1: 82 - e pa nalì si se oženìl
Nasalevci 2: 86 - tùri se parà
Nasalevci 2: 87 - i se mèsi mèsi tùri se paràta i se mèsi mèsi
Nasalevci 2: 87 - i se mèsi mèsi tùri se paràta i se mèsi mèsi
Nasalevci 2: 87 - i se mèsi mèsi tùri se paràta i se mèsi mèsi
Nasalevci 2: 88 - umèsi se ùbavo i pòsle se pogàčata tùri da uzbùne
Nasalevci 2: 88 - umèsi se ùbavo i pòsle se pogàčata tùri da uzbùne
Nasalevci 2: 89 - i ka uzbùne podìgne i se tùri ta se pečè
Nasalevci 2: 89 - i ka uzbùne podìgne i se tùri ta se pečè
Nasalevci 2: 91 - u crèpn’utu u crèpn’u dà i se ispečè pogàčata
Nasalevci 1: 91 - zèmi ta ga nèče li se brìči s vòdu lùp
Nasalevci 2: 92 - i nà i zel’ànik se omèsi kolačèta takà se omèsu
Nasalevci 2: 92 - i nà i zel’ànik se omèsi kolačèta takà se omèsu
Nasalevci 2: 93 - pa se takà prekṛ̀stu i takvàja dečìca
Nasalevci 2: 96 - nàjutro dòjdu im se dadè po ednò kolačènce i onì pojù kolèdo kolèdo
Nasalevci 1: 98 - i kogàto se kogàto se rodì detè kakvò se pràvi
Nasalevci 1: 98 - i kogàto se kogàto se rodì detè kakvò se pràvi
Nasalevci 1: 98 - i kogàto se kogàto se rodì detè kakvò se pràvi
Nasalevci 1: 101 - kvò se prài ròdi se detèto pa ga povìju
Nasalevci 1: 101 - kvò se prài ròdi se detèto pa ga povìju
Nasalevci 1: 110 - a kogà se
Nasalevci 1: 112 - znàči ako se rodì žènsko dète mùš vìkate
Nasalevci 1: 114 - ako se rodì žènsko detè vìkate devòk’a se rodì
Nasalevci 1: 114 - ako se rodì žènsko detè vìkate devòk’a se rodì
Nasalevci 1: 115 - e pa devòk’a razbìra se momìče
Nasalevci 1: 119 - ama na momčèto se pò ràduju
Nasalevci 1: 121 - è tè takà ràduju se pò na momčèto
Nasalevci 2: 135 - postèl’e se nàzeme slàma ozgòre se tùri čèrga
Nasalevci 2: 135 - postèl’e se nàzeme slàma ozgòre se tùri čèrga
Nasalevci 1: 137 - kàk mu se vìka na tovà dèto ìzliza s
Nasalevci 1: 141 - plodnìcata izlèze i se isčìsti i
Nasalevci 1: 142 - i se isčìsti i àjde
Nasalevci 2: 148 - a kàk se izglèžda
Nasalevci 2: 150 - kàk se izglèžda
Nasalevci 2: 152 - i tùra se žàr i tùra se tevn’àn
Nasalevci 2: 152 - i tùra se žàr i tùra se tevn’àn
Nasalevci 1: 153 - tùka se povìje u pèlenk’e ottùka ottùka tàm takà ga povìju
Nasalevci 2: 181 - ali se slòži parè tàm i se tràži parèto lèbɤt se načùpi
Nasalevci 2: 181 - ali se slòži parè tàm i se tràži parèto lèbɤt se načùpi
Nasalevci 2: 181 - ali se slòži parè tàm i se tràži parèto lèbɤt se načùpi
Nasalevci 1: 183 - ot tùka sɤs šajnì ta dòle pràvo u klàdenɤc se pùštaju decà
Nasalevci 1: 187 - ama pàj se vòzi
Nasalevci 1: 190 - pàj se vòzi a stàrata nosìja kakvà bešè tùka žènskata u sèlo
Nasalevci 1: 191 - pa u sèloto bèše žènskata nosìja litàk se kàže
Nasalevci 1: 194 - smès se kazùješe
Nasalevci 1: 197 - i takɤ̀v ottùka dotùka se naprài litàkɤt hùbav
Nasalevci 1: 198 - litàkɤt tòj samìjɤ ot kakvò se prài
Nasalevci 1: 201 - se predè predè predè ispredè se bojadìše se čèrɤn isùši se
Nasalevci 1: 201 - se predè predè predè ispredè se bojadìše se čèrɤn isùši se
Nasalevci 1: 201 - se predè predè predè ispredè se bojadìše se čèrɤn isùši se
Nasalevci 1: 201 - se predè predè predè ispredè se bojadìše se čèrɤn isùši se
Nasalevci 1: 202 - i se sɤšìe na mašìnku i pòsle vèče se prài
Nasalevci 1: 202 - i se sɤšìe na mašìnku i pòsle vèče se prài
Nasalevci 1: 222 - e pa rìza oblečè se rìza
Nasalevci 1: 242 - i pòsle sɤs ə šìk se slòži
Nasalevci 1: 254 - na sìtno takòva se nìže
Nasalevci 1: 256 - sɤs manìsta i se nanìže i takà
Iskrica 1: 13 - nə kògə às krəj t’àh s’ènne se ubrəzùvə t’èkezesètu
Iskrica 3: 24 - i tàm pròletnu vrème kət se zəpruletì tuvà vrèmi si tàm du kušàrətə
Iskrica 3: 26 - u sèlu n’àmə u sèlu sàmu gà se preublìčəm n’àkvu
Iskrica 2: 31 - dvà trì d’ekərə t’ùn se e səd’àlu ə pə kuìt
Iskrica 1: 57 - a brɤs nə brəsnèlata kvò se e pràilu
Iskrica 3: 76 - təkìvə se àgn’ət pò umərlùšeni ne sì ne ìskəd də sùčət
Baskalci 2: 4 - belèk na tovà na ušìte se prài belèk
Baskalci 2: 5 - i kàk se prài tòj
Baskalci 1: 9 - kàk sә se krìli od nìx’ kàk
Baskalci 2: 15 - jà ot tùka takà ke otsèčem dìp màlko i se vìka tovà izbrɤ̀ska
Baskalci 1: 17 - kɤ̀k se e zәselìlu sèloto znàeš li
Baskalci 1: 18 - sèlutu se e zәselìlu znàči tvà e tùka a bìlu puštin’àk
Baskalci 1: 20 - i ud nèkәde sa nadošlì nèkoj xòra zaselìli sa se
Baskalci 1: 23 - saà se rәspil’àa xòrәtә sè tèrәt àrno tèrɤt ùbәvu mèsence obèseno
Baskalci 2: 24 - otsèčneš dìp tovà se otcèpva dìp po màlkinko
Baskalci 2: 28 - na lèvoto ušè ti e belègo odzàt ràbuška nalì odzàt se vìka
Baskalci 2: 31 - a pa otprèt se vìka pa prèdnata stranà
Baskalci 2: 36 - ponèže tìja vɤf selòto sa znàči nògu nògu rètko trèbva da se slùči
Baskalci 2: 37 - na edìn belèg da sà mòjo belèk i tvòjo da se sravnàva
Baskalci 2: 40 - ako nè e belègo ne mòe gi poznàvat ke se zakàrat
Baskalci 2: 42 - i ìska da se bìeme
Baskalci 2: 46 - nè na drùg belèk ìma kogà se sɤbìrat na tovà
Baskalci 2: 48 - na bačìjata na màndrata tùk è gòo kogà se mɤzàt
Baskalci 2: 58 - nә grɤbò se slàgә seà dèka se glèda nәlì
Baskalci 2: 58 - nә grɤbò se slàgә seà dèka se glèda nәlì
Baskalci 1: 58 - prìmerno kәt se zәjàgn’әt tàm kәtu zèmәd dә sә mɤ̀rl’әt
Baskalci 1: 60 - kәtu se zәjàgnәt ujàgnәt se tò o kәm ə dvàesti màj dә kàžeme
Baskalci 1: 60 - kәtu se zәjàgnәt ujàgnәt se tò o kәm ə dvàesti màj dә kàžeme
Baskalci 1: 69 - nә ednò kilò putfɤ̀rl’әme trìese kìlə dә mu se dàdәt
Baskalci 1: 72 - mәzničàre se tìjә kәžùvәt mәzničàre i nəli tijə dòat i mәzàt i
Baskalci 2: 76 - vìkә se ušàtka
Baskalci 1: 81 - izdàde se mlekòtu mlekòtu nә xòrәtә se izdàde pòsle si i rәzlàčvәt
Baskalci 1: 81 - izdàde se mlekòtu mlekòtu nә xòrәtә se izdàde pòsle si i rәzlàčvәt
Baskalci 1: 95 - à bàč nè se kažùva
Baskalci 1: 99 - kәtu se putfɤ̀rli mlekòtu nәprìmer dnèskә bәčùvәm àzeka
Baskalci 1: 104 - i drùgite òn kәtu vòdi tàmoka nәprìmer kato mèrɤt tuvà mlekòto mèri se
Baskalci 1: 108 - e kàk se kažùva tà
Baskalci 1: 110 - kàk se kažùva tovà
Baskalci 1: 113 - à tuà gu tovà se kažùvaše ràbuški ràbuš ràbuz znàči i [match strikes]
Baskalci 1: 115 - әmi ufcìte si se nәpràvә tɤ̀rla tәkòa košàrka si se napràva
Baskalci 1: 115 - әmi ufcìte si se nәpràvә tɤ̀rla tәkòa košàrka si se napràva
Baskalci 1: 116 - ne sàm pušàč ne iskam košà košàra se napràva znàči
Baskalci 1: 121 - nè ednà po ednà tè si se napràva utprèd znàči ìsxut vrәtìčka
Baskalci 1: 135 - tɤ̀rla ìma pàg zә dә ne izlègәt kato se izmɤ̀zat premèrɤt mlekòto
Baskalci 1: 138 - i tovà t’àsnoto mèsto tàm dèto minàvat kàk se kažùva
Baskalci 1: 142 - sràga se kә nә stràgata po nàči tovà e sràga ponèže minàvat
Baskalci 1: 146 - tò stòlu znàči se napràvә sè ednò
Baskalci 1: 163 - drùgiju lòvi znàči tò se brɤ̀že stàvә tàmoka što sə
Baskalci 1: 164 - aha i tovà dèto dèto se sɤbìra mlekòto nә ufcàtә
Baskalci 1: 171 - à nә ufcàtә tuvà dètu se sɤbìrә
Baskalci 1: 173 - à ìmeto ìme se kàzva ìme
Baskalci 1: 177 - ufcìte se strigàd znàči ud girg’òvden znàči kәm šèsti desèti màj
Baskalci 1: 194 - әhә e kàk se kәžùvә tàә vɤ̀lnә dètu ә strižèš ud ednà ufcà
Baskalci 1: 212 - tàm čèpkɤt nòsi se nә vlәčàrkә izvlàči se
Baskalci 1: 212 - tàm čèpkɤt nòsi se nә vlәčàrkә izvlàči se
Baskalci 1: 214 - izmèsi se kɤdèli pràat à pòsle pràea grɤ̀dnici
Baskalci 1: 216 - a tàә mrɤ̀snәtә vɤ̀lnә kàk se kažùvә
Baskalci 1: 217 - mrɤ̀snәtә nèprànәtә nèprànәtә vɤ̀lnә nәlì tr’àvә se ispère
Baskalci 1: 218 - hm onà ke se ispère sìčkәtә ne mòže dә ìmә mrɤ̀snә vɤ̀lnә
Baskalci 1: 219 - e kàk se kәžùvә
Baskalci 1: 223 - kogà se strižè sìčkә sә kәžùvә tàa nè e pèrena
Baskalci 1: 230 - kato lèpi se znàči zә vɤ̀lnata ako ne jà ispèreš
Baskalci 1: 235 - okolo pokraj ìmeto pokraj glavàta kàk se
Baskalci 1: 237 - kàk se kažùva tàa vɤ̀lna
Baskalci 1: 238 - nè pòtstrik se kažùva tovà znàči ako a si takòva
Baskalci 1: 243 - vìka se tàa vɤ̀lna pòtstrik
Baskalci 1: 248 - ami ot ot šìleta ot jàgneta kàk se kәžùva tàa vɤ̀lna
Baskalci 1: 251 - jàrina se kažùva tàa
Baskalci 1: 253 - a pa takòva kàk se naričat kato sa màlki
Baskalci 1: 259 - i mɤ̀ški i žènski se vìkat šìleta znàči tàagodìšnite
Baskalci 1: 260 - znàči prolètnite jàgništa se vìkat segà šìleta dogodìna vèke
Baskalci 1: 264 - i mɤ̀škoto se vìka dzvìska
Baskalci 1: 265 - mɤ̀škoto se vìka dzvizò dzvìze znàči znàči po šilèto štò e dzvìze
Baskalci 1: 285 - vrɤ̀zvaa im se rogòveto takà kato sa vìžda òšte malènko
Baskalci 1: 286 - ke mu i vrɤ̀zvәž za da izlègat nagòre i se vìka tovà kačòr
Baskalci 1: 287 - na koè se vìka kačòr
Baskalci 1: 290 - nagòre a nè nastranì tovà se vìka kačòr znàči
Baskalci 1: 292 - znàči ovènčeto ovnèto se vìka tàm dzvizàra se vìka kačòr
Baskalci 1: 292 - znàči ovènčeto ovnèto se vìka tàm dzvizàra se vìka kačòr
Baskalci 1: 301 - kәkè se pudàat ròkčetata kәtu i vrɤ̀zeš tәkà i gi stègneš nәlì
Baskalci 1: 304 - əm nèkuj iməše pu pò màlko ponèže pò udebel’àvat se nagòre
Baskalci 1: 305 - kòlko zastarèva tòlko tòlko pò udebel’àva se kәm takòvata znàči
Tǔrnjane 2: 16 - dà i a pòsle kato se
Tǔrnjane 2: 27 - a za tɤkàneto a sə se ispòlzva nalì osnòva i vɤ̀tɤk
Tŭrnjane 1: 37 - koto pòčne dә se vṛšè
Tŭrnjane 1: 39 - koto se ožɤ̀ne dokàrat tìja mašìni
Tǔrnjane 2: 44 - dà koto se istɤkɤ̀t sɤ dɤdɤ̀t na vajàvica kàzvame
Tǔrnjane 2: 68 - i tәkàla sɤm navòtka tovà navòtka se kàzva
Salaš: 2 - tè tùj sɤm se rodìla do gròbišteto tè tùj izràsla
Salaš: 3 - è tàm imàlo tùrska ìža jà u n’ù sɤm se rodìla
Salaš: 28 - gradìnu sɤ̀ga tì a i takà ìde se u pol’èto
Salaš: 29 - pa se orè za kukurùs pa za žìto pa za zòp
Salaš: 35 - pòveče štò pòsle nalì dojdè učìlišteto i tekà sèki se spas’àva sàm
Salaš: 40 - obàče se razbolèl’ i onà kat se rodìla òn bìl umrèl
Salaš: 40 - obàče se razbolèl’ i onà kat se rodìla òn bìl umrèl
Salaš: 41 - baštà trèto detè ə nali karàlo karàlo oženìlo se
Salaš: 43 - mì tè tìja trìmata jà kat sɤm se rodìla pŗ̀voto detè
Salaš: 46 - a jà se razbolè ot skarlatìnu òn n’èga go ùlovi po mène
Salaš: 48 - da se spasìm onò pràznici togàva se mnògo praznùvaše
Salaš: 48 - da se spasìm onò pràznici togàva se mnògo praznùvaše
Salaš: 62 - e pòsle pràena ne znàm i tè tekà spasjàvamo se samì
Salaš: 69 - ìdemo i se vṛ̀nemo da poedèmo dòm mì smo bèdni bilì
Salaš: 70 - nèma da se pràim na bogàtu i sɤ̀k sɤm si
Salaš: 93 - i tegàj pòsle pòčva vèče da se pribìra nalì kat okòpamo svè
Salaš: 98 - ò pa tegàj sɤm se sìgurno naučìla jàle jòš ùmem (laughter)
Salaš: 113 - pa če pòsle nèma lèp ə zìmata kvò da se edè
Salaš: 114 - pòčva da se pribìra a tovà da se žn’è
Salaš: 114 - pòčva da se pribìra a tovà da se žn’è
Salaš: 123 - da ne ubìva i tḁkà navedèš se i rezè rèžeš ednò
Salaš: 133 - pa vìš li kàk sa se izobret’àvali òrata da da
Salaš: 135 - nùmem da kàžem nalì kɤ jà predì da se ròdim
Salaš: 138 - prài se ednò vɤžè pàk ə ot ə tovà od žìtoto
Salaš: 142 - tòčno takà jùže ama sɤ ìde načɤ̀ska da se naprài
Salaš: 143 - što onò kato grèe sḷ̀nceto onò se napečè i ne mòže
Salaš: 148 - dà màlko da ìma takòva i pòsle se vṛ̀že
Salaš: 149 - pà ga sɤbìramo na tekà se dène pa pòsle pa pòčva
Salaš: 150 - do ə vṛšìdbata i se pòčva a màjkata kojàto e nalì
Salaš: 185 - no onò drùg nàčin nè e imàlo kato i tegàj se pribìra
Salaš: 186 - pa àjde pri da pribèru žìto pa àjde dṛ̀va da se nabàve
Salaš: 198 - inàče trùdna ràbota i i tè tekà i se pribìra z
Salaš: 199 - zimninà kvò ìma i sèki ako ìma živòtni šùma šùma se sèklo
Salaš: 201 - kakò sèno se dène
Salaš: 222 - sɤ̀ga nèma vodà da se napìeš nòg’e da si umìješ
Salaš: 245 - sìčko se tɤčè dàže jà kàt sɤm se oženìla bilà sɤm
Salaš: 245 - sìčko se tɤčè dàže jà kàt sɤm se oženìla bilà sɤm
Salaš: 246 - na sèdɤm osəmnàes godin dvàes u stàn se tùra čèrgi
Salaš: 247 - nò nèmaše kvò da si zav da se zavìemo
Salaš: 250 - nalì tovà gòrništeto pa pòsle se naprài šivàč ə kòj ùme
Salaš: 252 - ama onò vḷ̀na ə na slàmjak se spàlo a kre a tekvòj
Salaš: 255 - a tegàj se dumàlo òdɤr dàže e bilò i ə takòva
Salaš: 262 - kàkto bèbeto se slàga no zatovà òrata bòlni štòto
Salaš: 264 - se sɤvìeš tekà a no osòbeno gṛbnàčnija stḷ̀p
Salaš: 271 - takà li stàn li mu vìkaxte na tovà kɤdè se tkàe na n’èga
Salaš: 289 - raspràvljam se po gradìnutu
Bela 2: 14 - predì ìmaše kolàrski pɤ̀t i se izlìza tòčno na granìtovo
Bela 1: 35 - kət se pensionìrax i stàrec ә stàreca bèše sàm ostànal tùka
Bela 1: 37 - i òn se pensionìra mlàt dojdè tùka cɤ jà òšte rabòteše
Bela 1: 39 - ò znàeš li če sɤm se cenìl za ofčàr abe kәg bòže
Bela 1: 52 - da nìšto da se ne zanimàvam ugovòril s ednà mòja bratofčètka
Bela 1: 59 - òn ne vèrvaše če se razvàli tèkezesèto i če stàne
Bela 1: 61 - òn jà slet čètiri gòdini se pensionìra tamɤ̀n kad dojdò
Bela 1: 62 - no golèma junìca če se zaplòdi kàe sɤ̀ga i če se otèli
Bela 1: 62 - no golèma junìca če se zaplòdi kàe sɤ̀ga i če se otèli
Bela 1: 65 - nadi lìnijata na košàrata mu vìkame ama rèče tì se vàrdi
Bela 1: 73 - i kato me sècna i jà se fɤrlì u onìja vìr
Bela 1: 74 - a tò ìma zelèno takòvo ne znàm kvò se kàzva
Bela 1: 75 - kvò be plamene se kàzva
Bela 1: 78 - a jà se pl’osnà kato žàba u onìja vìr i cèlata onovà zelènoto
Bela 1: 79 - očilà nèmam kɤdè se cèlata sɤm zelèna òn bṛ̀zi vìka
Bela 1: 81 - do dojdè tàm ìzmɤ̀kna me iz onìja vìr vṛnà se
Bela 1: 82 - oblèko se tùka omì se òn a izvède gòre i ja pajvanìsa
Bela 1: 82 - oblèko se tùka omì se òn a izvède gòre i ja pajvanìsa
Bela 1: 83 - i jà sedìm sɤs stòla do n’èa da se ne skubè
Bela 1: 89 - edìn dè se perčì ò jà kòlko kràvi sɤm karàl
Bela 1: 93 - òn nòseše ednà tojàga debèla mɤžɤ̀ mi da se odbran’àva
Bela 1: 111 - i katò mi se obàdixa ednà vèčer da mi kàžat
Bela 1: 113 - ìdvam zastrèlvam kràvata i se pribìram če ùtre sɤm na ràbota
Bela 1: 117 - òn se òn se ràdvaše takà u ə nèma kvò da prài
Bela 1: 117 - òn se òn se ràdvaše takà u ə nèma kvò da prài
Bela 1: 120 - i se radvàl i ja češàl po rogìte i onà za tovà bòla
Bela 1: 122 - pa pòsle kupìme drùga pa èdna se òbesi
Bela 1: 138 - onà stèlna slet ednà dvè sèdmici če se otèli [cough]
Bela 1: 141 - i ja bìjat da se ukàči vɤ̀tre onà nèšte
Bela 1: 142 - jà se rèko čèkaj jà če se ukàčim onà če dòjde
Bela 1: 142 - jà se rèko čèkaj jà če se ukàčim onà če dòjde
Bela 1: 145 - i se ukačì unɤ̀tre
Bela 1: 147 - i pòsle tòo ja ispùštil drùgata godìna ta se najàla sɤz žìto
Bela 1: 149 - a tàa kàk se obèsi kɤdè se obèsila
Bela 1: 149 - a tàa kàk se obèsi kɤdè se obèsila
Bela 1: 151 - i no te tekà izgorèla trevàta i onà se pṛzòlila nadòle
Bela 1: 152 - i nè e možlà da se vɤ̀rne nagòre iz brèga
Bela 1: 154 - tò se opɤ̀nalo sidžìma i se obèsila
Bela 1: 154 - tò se opɤ̀nalo sidžìma i se obèsila
Bela 1: 163 - no takà vìka se glèda stòka no nì se izàgn’e
Bela 1: 163 - no takà vìka se glèda stòka no nì se izàgn’e
Rajanovci 1: 6 - ja sɤm se ženìla na sedemnàes gòdine no mì ne smò učìli
Rajanovci 2: 13 - da se iscèdi i nò dogdè se jà spràvjam sɤs tòj
Rajanovci 2: 13 - da se iscèdi i nò dogdè se jà spràvjam sɤs tòj
Rajanovci 2: 16 - i ga prigòtvim i ga ostàim i onòj se iscedìlo a jà
Rajanovci 2: 23 - štò e làbavo i nèma da se iscèdi ùbavo
Rajanovci 2: 24 - tùrnem òšte ednà tèžes i ga ostàim nò si se doiscèdi
Rajanovci 1: 26 - se pùštu govèdata se pasù nò bèše u balkàna ìmaše livàde
Rajanovci 2: 26 - a onòj se fanùlo u kòfutu a tòj se pa iscèdilo
Rajanovci 2: 26 - a onòj se fanùlo u kòfutu a tòj se pa iscèdilo
Rajanovci 1: 26 - se pùštu govèdata se pasù nò bèše u balkàna ìmaše livàde
Rajanovci 1: 28 - se okòsi ama nè e da gi pasèmo u u livàdete
Rajanovci 1: 29 - što livàdata se kòsi i trèbe sèno za zìmata za ofcète
Rajanovci 2: 31 - onòj se fanùlo i n’èga po sɤ̀štija nàčin pàk takà narazbṛ̀kam
Rajanovci 1: 32 - kato se okòsi mi gi pasèmo pòsle po livàdete
Rajanovci 1: 33 - pasèmo gi dogdè se stàne žɤ̀vata gotòva pòsle òdimo na žɤ̀tve
Rajanovci 2: 33 - sìpem i pàk tekà ga zakàčim da se iscèdi i tòj
Rajanovci 2: 34 - dogdè se cèdi pàg ga pritìskam onòj sedì u tòj u tavàta
Rajanovci 2: 35 - àko mi se vìdi če òšte nè e bɤ̀ž dobrò iscèdeno a jà
Rajanovci 1: 36 - na tòj mèsto se sɤbère cèlo salò si kàra tàm snòpeto
Rajanovci 1: 40 - i ovṛšèmo cèloto gùvno sìčko se ovṛšè tàm kòlko se e davàlo
Rajanovci 1: 40 - i ovṛšèmo cèloto gùvno sìčko se ovṛšè tàm kòlko se e davàlo
Rajanovci 2: 42 - i na sèka sɤ̀bota eli nedèl’a se pretàka pretàka
Rajanovci 2: 43 - i ako vìdiš če salamùra se e povlèkɤl sìpem u ednù tèndžеru
Rajanovci 2: 46 - i pòsle drùgutu nèdel’u si e dobrò nè e se povlèklo
Rajanovci 2: 57 - kadà čèkaj pa jà mlògo se rasprikazvà a (laughter) a kadà
Rajanovci 1: 58 - a za stòka a kakvò kòseše kakvò se kòse za stòka
Rajanovci 2: 58 - su se sɤbiràli m mòjto momčè e nosìlo mòre nè tekà
Rajanovci 1: 59 - kakvò se kòsi
Rajanovci 1: 64 - kalùdžer se kàzvaše mesnostɤ̀ kato pòčne a se kòsi
Rajanovci 1: 64 - kalùdžer se kàzvaše mesnostɤ̀ kato pòčne a se kòsi
Rajanovci 2: 74 - i onò se presàl’a eli ostàne neso nesòleno i tè tekà
Rajanovci 2: 80 - nò ednò vrème se nè e varìlo slàtko tekà kvò sɤ̀ga
Rajanovci 1: 89 - arg argàti im se kàzva i òdu ta im pomàgaju plàšta gim
Breste 3: 1 - tì se umòri sìgurno umòrihme te səs prìkaski
Breste 2: 7 - po sḷ̀nceto se opràvame
Breste 1: 13 - ta go sèeme če tò nesìneno ne mòže da se sèe
Breste 1: 18 - takà na pàk na nìva na nìva pa pàk da se
Breste 2: 18 - sl̀nceto se e navlèklo vɤf òblak ili pa pret sḷ̀nceto ìma òblak
Breste 1: 19 - trèva da se izorè pa tegìvana i si ìdeme ta si sèeme
Breste 2: 20 - mèsečinata sɤ̀što se poznàva
Breste 2: 22 - a po po zvezdìte orientìraxte li se kakvò še e
Breste 1: 26 - a kàk se predè
Breste 1: 44 - na ùrkata kàk se vìka tovà
Breste 1: 49 - kɤdèl’a se kàzva
Breste 3: 59 - i po kɤ̀štite a koto e vɤ̀n bèreme se tàm ženorlìa doòdat
Breste 1: 71 - takà mi zèmeme ednà ednò takà snovàtelka se kàzva dvè drvèta
Breste 3: 81 - sedènkata sì e da se grìžiš za tèbe si sèki da
Breste 2: 99 - jà ne sɤ̀m pravìlḁ i ne znàm dàže i kà se prài
Dolna Sekirna 1: 1 - a detè kat se ròdi kvò se kogà go a a
Dolna Sekirna 1: 1 - a detè kat se ròdi kvò se kogà go a a
Dolna Sekirna 1: 3 - detè kà se ròdi i ìmeto mu kɤ pìšu si ga
Dolna Sekirna 2: 4 - kulàci gi kàžu i tìja ot čorbadžìete ednì se pisàše u tèkezesèto
Dolna Sekirna 3: 4 - ama i kozàta se plàši
Dolna Sekirna 2: 5 - ama ednì nèče da se pìšu
Dolna Sekirna 1: 6 - i u sɤvètɤt trèbe da se zapìše i pòsle kato ga kṛštàvaš ə
Dolna Sekirna 2: 7 - i se kàžu kulàci
Dolna Sekirna 3: 7 - ako ne sì i muzàl ta se plàši i kràvata rìta
Dolna Sekirna 1: 7 - tàmo pàj ot sovètɤt ta gi dadù tovà ta se tàm zapìše
Dolna Sekirna 2: 10 - se nejtè pìše vednɤ̀ga [laughter] dèda na milènu
Dolna Sekirna 2: 14 - a dobrè ama pòsle se pisà karà vrème karà i sve
Dolna Sekirna 2: 15 - à rèče pa onò bilò pò àrno da sɤm se pisàl vednɤ̀ga
Dolna Sekirna 2: 18 - a kato se nàpravi tekezèto i se pisàše
Dolna Sekirna 2: 18 - a kato se nàpravi tekezèto i se pisàše
Dolna Sekirna 2: 19 - tìja što sù se pisàli im se dàvaše bèl xlèp
Dolna Sekirna 2: 19 - tìja što sù se pisàli im se dàvaše bèl xlèp
Dolna Sekirna 2: 27 - i jà trèbe gi odrabòtim pò navàm se vùrn’a pravì
Dolna Sekirna 2: 32 - tikà smo rabotìli bes pàre pòsle tekezèto kà se obrazovà
Dolna Sekirna 2: 36 - se iskàruje k’umùrɤt na natàm
Dolna Sekirna 2: 43 - ə tikà e i dodək dokatò se obrazovà tèkezèto dodèka se napràvi
Dolna Sekirna 2: 43 - ə tikà e i dodək dokatò se obrazovà tèkezèto dodèka se napràvi
Dolna Sekirna 3: 46 - ta da mòže da se potsìri da se urabòti pò i da s ne
Dolna Sekirna 3: 46 - ta da mòže da se potsìri da se urabòti pò i da s ne
Dolna Sekirna 3: 47 - da n gùbimo sèki dɤ̀n ìde se na ràbotu
Dolna Sekirna 3: 48 - trèbe da se žn’è da se vṛšè da se kòpa
Dolna Sekirna 3: 48 - trèbe da se žn’è da se vṛšè da se kòpa
Dolna Sekirna 3: 48 - trèbe da se žn’è da se vṛšè da se kòpa
Dolna Sekirna 1: 49 - kumɤ̀t ne iskà da ga dṛžì trèbe da se dṛžì
Dolna Sekirna 3: 49 - gradìne se kòpuju càrevice se dvà puti kòpaju
Dolna Sekirna 3: 49 - gradìne se kòpuju càrevice se dvà puti kòpaju
Dolna Sekirna 1: 50 - da se kṛ̀sti kumìcata ga dṛžà kumìcata ga dṛžà
Dolna Sekirna 3: 50 - ə kartòfi se dvà pùti kòpaju ma ednò li e ràbota
Dolna Sekirna 1: 52 - da obèduemo tàmo turìli smo a povojničàrke doòdu kàže se
Dolna Sekirna 3: 52 - trèbe da si se sè rabòti pòlska ràbota ama ti pùno
Dolna Sekirna 3: 54 - pe sɤs màslo se nam lòži onòva màslo merìše ùbavo
Dolna Sekirna 1: 57 - i mijanè ednò se pràvi
Dolna Sekirna 3: 57 - əm sɤs màslo nalòži se kačamàkɤt sìren’e si potsìrimo
Dolna Sekirna 3: 57 - əm sɤs màslo nalòži se kačamàkɤt sìren’e si potsìrimo
Dolna Sekirna 3: 60 - ta mu napràim solomùr sɤs jajcè se kàže ednò
Dolna Sekirna 3: 61 - tikà da se vìdi ejcèto kòlko dèset stotìnke
Dolna Sekirna 2: 63 - i pòsle ot vèlkovci o se obedinìše sìčki tekezèta u brèznik àpekà
Dolna Sekirna 2: 64 - àpekà stàde i ga pòsle rasturìše naučìše se da kràdnu u
Dolna Sekirna 2: 67 - i kòj ne znàe i òn se naučì
Dolna Sekirna 3: 68 - òn s kvò se prài limòntùs
Dolna Sekirna 3: 70 - limòntùs li se slàga u tovà u kaškavàlɤt
Dolna Sekirna 2: 89 - tàm pred vratàta òn stàne li da se obùe
Dolna Sekirna 3: 93 - è onì su tekà lovdžiete onì se znàju
Dolna Sekirna 3: 94 - sà kùčišta se tikà svìraju i tegàje dòjde kùče lòvno
Dolna Sekirna 2: 95 - zamṛ̀znu zamṛ̀znu mi krakàta i se razbolè onà pòsle
Dolna Sekirna 3: 96 - pribèremo kùčeto vṛ̀žemo rànim ga òn se obàdi
Dolna Sekirna 2: 98 - pa odvedèm decàta na učìlište pe se vṛ̀nem ta da ispèrem
Dolna Sekirna 3: 99 - nèma da se kràdnu nèma da se lɤ̀žu tè tikà si bèše
Dolna Sekirna 3: 99 - nèma da se kràdnu nèma da se lɤ̀žu tè tikà si bèše
Dolna Sekirna 2: 99 - da prigòtvim cèl dɤ̀n ràbota a za kòlko parì i se razbolè
Dolna Sekirna 3: 100 - a sà se kràdnu lɤ̀žu a a nìe smo siromašìja
Dolna Sekirna 3: 102 - da mi dadè litàk da se premènim za sobòr
Dolna Sekirna 3: 104 - u čùžda drèja sɤm se premen’uvàla
Dolna Sekirna 3: 111 - ču se premènim za sobòra
Dolna Sekirna 2: 115 - a mène mi se edè edè edè ta znàe li se
Dolna Sekirna 2: 115 - a mène mi se edè edè edè ta znàe li se
Glavanovci 1: 1 - a ot rɤ̀ženici hl’àp se pečèše li ot rɤ̀ženici
Glavanovci 3: 4 - zabràtka i onà sɤz dantèlki tùka na za zakeràči se
Glavanovci 3: 6 - eli se tùka pòd brada no pòveče se zakeràči i tùka se
Glavanovci 3: 6 - eli se tùka pòd brada no pòveče se zakeràči i tùka se
Glavanovci 3: 6 - eli se tùka pòd brada no pòveče se zakeràči i tùka se
Glavanovci 3: 10 - od bèlite od bèloto plàtno tenzùx se kàzva
Glavanovci 1: 15 - [cough] ot càrevica se kàzvaše ednò morùznica
Glavanovci 1: 18 - ama ìnače pa slàtko poispečè se i se jadè
Glavanovci 1: 18 - ama ìnače pa slàtko poispečè se i se jadè
Glavanovci 3: 18 - da mi mìne zmijà če utèpem jadòsuje me i se plàšim
Glavanovci 3: 19 - no če ja utèpam ama ot tovà nèma kɤdè da se skrìem
Glavanovci 3: 20 - skrìem se krìem krìem nògo me e osòbeno kato xòdex
Glavanovci 3: 21 - da ìde sɤs stòkutu lèle nèma kudè da pobègneš skrìeš se
Glavanovci 1: 23 - èlo se kakvò da se tekà
Glavanovci 1: 23 - èlo se kakvò da se tekà
Glavanovci 1: 24 - a fsèki dèn li se ə xlèp lèb se pečè
Glavanovci 1: 24 - a fsèki dèn li se ə xlèp lèb se pečè
Glavanovci 2: 26 - zgrejàmo vòdu òn pištà pištà pištà ùplaši se ot popàtoga [laughter]
Glavanovci 1: 30 - pṛ̀vija dɤ̀n e nàj blàg ama pòsle se màlko pootvṛ̀di
Glavanovci 3: 30 - ta se utreštà ta ni rèče pòtepa e sega štò da napràim
Glavanovci 1: 32 - ne mòže sèki dɤ̀n pràeše se ikonòmija
Glavanovci 1: 34 - a sega se čùdimo u stop u stopànstvoto dèka
Glavanovci 2: 37 - è pa tì si učìla jà ne sɤ̀m se učìl
Glavanovci 1: 42 - dva trinàez gòdin pa žn’èmo onì ni se ràdvat dèka
Glavanovci 1: 46 - da ni pòžn’u nìe de decà ama otìdemo da ràduemo se
Glavanovci 1: 48 - is pàzuku bàba izvàdi onò pəžɤltèlo ama [laughter] se zaràdvaš
Glavanovci 2: 48 - mɤ̀ška ràbota sìčko mi se oddàva
Glavanovci 1: 50 - kato se žn’e kàk se rèdɤt tìja kɤdè a
Glavanovci 1: 50 - kato se žn’e kàk se rèdɤt tìja kɤdè a
Glavanovci 2: 52 - da se rabòti sɤs sekìru i sɤs ə teslù i sɤs svè
Glavanovci 3: 52 - a peperùdata se igràe
Glavanovci 3: 57 - kàk kàk stàva tàa ràbota kakvò se
Glavanovci 3: 58 - dɤ oblečù se devojčetìja u tɤ̀nki ròklički sɤz
Glavanovci 1: 58 - tovà se kàzva pòstat kɤdè sme
Glavanovci 3: 59 - napràvat si venčèta od zelenìš i sɤs tòčat vodà plìskat se
Glavanovci 3: 60 - če igràjat mòkrat se
Glavanovci 1: 60 - kato se narèdat
Glavanovci 3: 61 - mòkrat se ta da predizvìkat ə dɤ̀ž da zàjde
Glavanovci 1: 61 - kɤdè sme tŗgnàli da žɤ̀neme na na rèdɤt kato sme se naredìli
Glavanovci 3: 63 - ta da mu se poklàn’až do zemjàta da celùneš
Glavanovci 2: 64 - ama trèbe se xùbavo naklèpa mnògo bṛ̀zo sɤs klepàn’e na kosùtu
Glavanovci 1: 64 - čèla se ožèni za krìv mùš
Glavanovci 2: 66 - se pobìe i sɤs čukčè koèto ne mòže sèko čukčè
Glavanovci 1: 66 - [laughter] a nìe osòbeno kràjnite kɤdè sa vṛtìš i se umòriš
Glavanovci 1: 67 - ma ot štò se umorìste a be vìkam stojàmo ta se umorìmo
Glavanovci 1: 67 - ma ot štò se umorìste a be vìkam stojàmo ta se umorìmo
Glavanovci 2: 68 - nèma da e s ednòto da se kovè s ednòto da se čùka
Glavanovci 2: 68 - nèma da e s ednòto da se kovè s ednòto da se čùka
Glavanovci 2: 69 - i kat se načùka sinɤ̀t mnògo ùbavo ama ama kato ne bṛ̀za
Glavanovci 2: 70 - kà se nakovè kosàta mòže da naòstriš i pèt pùti da kòsiš
Glavanovci 2: 74 - kàk se kàk se prài kṛštanè
Glavanovci 2: 74 - kàk se kàk se prài kṛštanè
Glavanovci 2: 76 - za kṛštan’èto ako ìdeš u cṛkvu če se
Glavanovci 1: 83 - nìe odnesèmo se od ə od snòpjeto napràimo kṛ̀sci
Glavanovci 1: 86 - da prekàraju da se vṛšè takà e bilò u u žètvata
Glavanovci 1: 93 - turìl si gi e da se ə iskrìvi i ot leskòvi prùk’e
Glavanovci 1: 95 - decàta da sedìme tàm da težìme da se pò bṛ̀že
Glavanovci 1: 96 - a kòj ìma kon’ì sɤs kon’ì se vṛšè stòdžer vṛ̀že se ə južè
Glavanovci 1: 96 - a kòj ìma kon’ì sɤs kon’ì se vṛšè stòdžer vṛ̀že se ə južè
Glavanovci 1: 97 - i se sɤs kon’ì vṛšè a nìe sɤs volòve i sɤs lesè
Glavanovci 1: 111 - s kolà mnògo se ne ràdžuje a i s kolà čùkanemo
Glavanovci 1: 112 - na gùvno s màjku i tekà se mnògo trùd se e polagàl
Glavanovci 1: 112 - na gùvno s màjku i tekà se mnògo trùd se e polagàl
Glavanovci 1: 113 - i se e proizveždàlo tovà ednòto vrème sà smo mnògo speciàlni
Glavanovci 1: 116 - a lèča na kvò mestò se sèe
Glavanovci 1: 124 - pàj se pò ìska da e pò na ùbavo mèsto na
Glavanovci 1: 132 - mɤčìl se e naròdɤt takà e bilò položènieto takà si è
Bosnek 2: 10 - da se kato dòjde i če unesè kòš sɤs slàma
Bosnek 3: 11 - i kato se vɤ̀rne kumò ot čerkvata i mi dadè detèto
Bosnek 1: 12 - pa vìka vi sìpem u ednì mɤnènki panicèta pa se kàrate
Bosnek 2: 19 - ama òn donesèše parì i takà i če se večèra
Bosnek 2: 20 - i kato se večèra i màma iznesè u u reštò žìto
Bosnek 1: 21 - siromašìja kòlko si sàkaš na vrèmeto kakvò bèše kogà se žn’èše
Bosnek 1: 22 - i nèmaše kon’è nèmaše tàja ə tìja takòva fàbriki da se rabòta
Bosnek 1: 23 - i znaš kakvò se vɤršèše kato nasàda: tovà žitòto da se vɤršè
Bosnek 1: 23 - i znaš kakvò se vɤršèše kato nasàda: tovà žitòto da se vɤršè
Bosnek 3: 25 - i kato sa go tàm kapàli i ako se e detèto naakàlo
Bosnek 1: 25 - pòrta i nìe decàta se nakàčime na nèja ta da se s smàčka žìtoto
Bosnek 1: 25 - pòrta i nìe decàta se nakàčime na nèja ta da se s smàčka žìtoto
Bosnek 2: 28 - pa pòčneme da revème i kato se navečèrame
Bosnek 3: 31 - i go fɤ̀rl’aa i togàva se jadè i pìe i muzi
Bosnek 3: 32 - bez mùzika nè e bilò i se kumò posrètne
Bosnek 3: 33 - sɤs kùm sɤs mùzika i se ispràšta sɤs mùzika
Bosnek 3: 35 - bèše vèse̥lo̥ dà i togàva kumò se dàri dar’àva se
Bosnek 3: 35 - bèše vèse̥lo̥ dà i togàva kumò se dàri dar’àva se
Bosnek 1: 36 - da se mnògo òdi i stàra ni bèše kɤ̀štata dèdoto ni dàde
Bosnek 1: 37 - i màma nèma bravà da se zakl’ùči a onà tùreše ednò dɤ̀rvo
Bosnek 3: 37 - bès čeršàf ne sè dàva togàva se brodìraxa čeršàvi
Bosnek 2: 39 - dodèka sìte se ne navečèrame ta kato se
Bosnek 2: 39 - dodèka sìte se ne navečèrame ta kato se
Bosnek 3: 39 - a koì sa pa mlàdi nevèsti kogà se klàn’axa to ednà
Bosnek 1: 40 - /laughter/ à segà /laughter/ i tùri mašàta ta kato se pribèreme
Bosnek 2: 40 - kvàčkata kato vòdi pìl kato se izvɤ̀di pìlita da se izvedà
Bosnek 2: 40 - kvàčkata kato vòdi pìl kato se izvɤ̀di pìlita da se izvedà
Bosnek 3: 40 - tì klan’àla li si se ne sì nè ne me lɤ̀ži ne sì
Bosnek 1: 41 - da znàe kogà sme se pribràli ìnače vìka nèma da vi pùštim
Bosnek 3: 42 - nalì kato se ožèn’a i kogà idaa u čèrkva bàbite gi vòda
Bosnek 1: 43 - togàva se mnògo dɤržèše i jà si ojdòx čèsna
Bosnek 1: 45 - nèšto da kupiš pedesè i i ftòra godìna se oženìx nèma nìšto
Bosnek 2: 49 - ta da ìm e lèko i togàva se jadè
Bosnek 1: 49 - se ne uvažàvax ama so svekorò če ìde če zème sìren’e
Bosnek 3: 49 - i nalì sɤz bèli kɤ̀rpi nalì znàeš kakvò se klàn’axa
Bosnek 2: 50 - i če se jadè i togàva mɤžeti izlìzaja
Bosnek 1: 51 - da si napràvim ròkl’a i svàdbata če se napràvi
Bosnek 2: 52 - i togàva se pàli drùgata slàma i se obikàl’a
Bosnek 2: 52 - i togàva se pàli drùgata slàma i se obikàl’a
Bosnek 1: 52 - po trì dèna se pràveše svàdba razbìraš li
Bosnek 3: 53 - na jordànovden žìto se nòseše u čèrkvata sɤs càrevica odgòrekḁ
Bosnek 1: 54 - teferìč se pràveše tì mož da znàeš əm
Bosnek 3: 56 - i pogàča se mèseše̥ pogàčḁ e osvèn pa samokòfski znàeš li
Bosnek 1: 58 - se sobèra momìčetata i če pèja i zèma ə čimšìri
Bosnek 1: 64 - nìkoj ne znàe dèka svàdbata se pràvi trèbe da se
Bosnek 1: 64 - nìkoj ne znàe dèka svàdbata se pràvi trèbe da se
Bosnek 1: 65 - da se zatvàraa kokòškite i kato se pokàn’i kumò
Bosnek 1: 65 - da se zatvàraa kokòškite i kato se pokàn’i kumò
Bosnek 1: 67 - kato dòjde kumò ot čèrkvata i se vrɤ̀šta: kato se vɤ̀rna
Bosnek 3: 67 - i kazàx na ta se karàx pa i na kmèto
Bosnek 1: 67 - kato dòjde kumò ot čèrkvata i se vrɤ̀šta: kato se vɤ̀rna
Bosnek 1: 68 - ednà edìn kanàt se slòži kanàt tì go znàeš ot karùcite
Bosnek 3: 75 - sɤs ə pɤ̀sno sɤs takàva ogràda go zagradìme̥ mòl’a ti se
Bosnek 3: 76 - da ni otkàča: vratèto da go ukràdna zaštò pìtam se za kakvò
Bosnek 1: 78 - i bèše ùbavo è pa kato se sɤbèrexme i komšìi ta smèx
Bosnek 1: 100 - smèj se smèj se takà bèše
Bosnek 1: 100 - smèj se smèj se takà bèše
Bosnek 1: 111 - ednò šàlče takà pròsto za uvažènie čùdim se što sàkaš pa
Bosnek 1: 121 - ìdeme ama se sabùeme ìdeme na kafè tàmoka i rečème

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut