tàm

Meaning: 
there
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where tàm appears

Kolju Marinovo 6: 5 - i gi gl’èdət iz balkànə nə dòlu i tàm gi udgl’èduvət
Kolju Marinovo 4: 8 - tə sə vlɤ̀v’ət pɤk ə zə vulòviti li tàm tìj
Kolju Marinovo 3: 14 - àjde da sfɤ̀ršim səs tovà səs ə tàm səs nìvətə
Kolju Marinovo 6: 65 - i si fàtət ut tàm i si gi odglèduəš
Kolju Marinovo 4: 79 - ostàv’əš nə inò m’àsto tàm inɤ̀ rəkòjkə nəpràjš
Kolju Marinovo 4: 81 - idnɤ̀ tàm drùgə i təkà nə r’èt
Golica 3: 1 - tàm do pɛ̀t'a vìždaš li
Golica 3: 3 - dèto predè səs xùrka tàm i vretèno
Golica 5: 9 - i i bùlkata i nàj žinɑ̀ a č’e otìdaha tàm
Golica 5: 10 - ə č’e t’è b’àha t’ehnìci tò arap’à tàm
Golica 5: 22 - z’èha dv’à kolì stud’èni i tàm tìa arap’à si ə očɛ̀t
Golica 5: 34 - i či muàr kɑ̀zal n’èma da pùskat’e ban’d’ìt’i n’ès tàm tij pùsnaha
Golica 5: 37 - vkèpaxa gi kat nì zakɑ̀raxa kɑ̀i tàm i ə izl’àzaha kɑ̀e
Golica 2: 39 - tàm natàtək valì li
Golica 5: 40 - dìvi xòra savs’àm d’ìvu bizùmno i ə segɑ̀ spr’àha gi tàm
Golica 2: 40 - tàm še ìdət amə
Golica 5: 44 - s’àno na zem’ɛ̀ta s’àn:tȕ senòto kɑ̀e m’ètər i pol’vìna tàm u gorɛ̀tə
Golica 5: 45 - poslàha ni kɑ̀e l’ègnali si to tòplu tàm b’ɛ̀ši̥
Golica 5: 52 - ed’ìn minìster ženà mu zapoznàhme se tàm i minìster ženà mu
Golica 5: 53 - i ə i tòj tàm i tòj č’ov’èk sàl ni kɑ̀zwa f sòhia
Golica 5: 60 - ne ìm dàvat tàm ni pìsmo ni nìštu sàl da gi čùimi
Golica 5: 77 - s’è gi tɛ̀rsili izl’àzli tàm žinà i mɛ̀š vìdehte li riklì
Golica 3: 85 - də p'ir'èm tàm n'èmaše dè də sə up'ir'èm
Golica 3: 142 - ìdɛt tàm napr'àt tè kurbàn:t'ȅ zakòl'at mɛ̀škit'ȅ
Golica 3: 170 - s'à tàm nəlì grə̀n'nətə ti še ukwɑ̀si
Kozičino 1: 55 - tàm ja rɛ̀s’et ot žiwòtni də ni dəd’è
Kozičino 1: 107 - tàm nə n’ìvətə nə bùctȅ l’ežì lì t kɑ̀zvəm
Kozičino 1: 110 - ku n’i l’iž’ì nə bùctȅ tàm l’àp n’èma
Kozičino 1: 139 - tèpawcɛ mu dùməm’e tòj səgɑ̀ ìmə tàm ə wudɛ̀
Izgrev/Vm 1: 2 - hòdihme nə nìvə tàm ž'e ə ž'ènim nə nìvətə spìm
Izgrev/Var 1: 14 - pàdnə tàm i pučìnə às kəkvò də pràjə penciunìrəhə mə
Rakovski: 4 - trɤ̀gnajmi səz bəštà mɨ sɤs sestrà mɨ utɨ̀dəjme tàm
Rakovski: 10 - nìe gu prièjme guštàvəjme gu čèrpijme gu səs tàm səs ɨ̀no
Rakovski: 12 - kəkvò pràime s'ɤ̀dnəjme nə sinìjətə tàm də jədìm nə màsətə
Rakovski: 15 - žɨ̀vi ù:rə zəštòtu ste jədèli tàm kuštanùgite
Rakovski: 21 - nə drùgijə d'ɤ̀n pàk dudì zəvàri nɨ nə blòkə tàm
Trŭnčovica 1: 22 - nə mladužè̟n’əkə slòžət nə gərbɤ̀ rɨ̀zətə piškìrɨ tàm təkàni kilɨ̀mče̥tə
Trŭnčovica 1: 43 - pòsle se pòčuvə trəp’èzətə dər’àvənetu səbɨ̀rə tàm pudàrəci kəkvòtu ìmə
Trŭnčovica 2: 50 - še puurè̟te màlku i àz žə dòdə že ìdə də vɨ̀də tàm
Trŭnčovica 1: 53 - u bəštà i gul’àjət tàm c’àl dè̟n pràvət rəkìjətə mu kàzvəme
Trŭnčovica 2: 57 - àz ža is prè̟ vulòvete tàm i bɨ̀ulete i že jadè̟m
Stakevci 3: 1 - jà ne mèšam uratùtu jà kat otìdem tàm jà si oràtim
Stakevci 2: 1 - kat otò u kubràt tàm i lènče mi gòtvi
Stakevci 2: 2 - nalì sɤm došlà na gòsje dobrè ama ìmaše tàm ednà bàba marìja
Stakevci 3: 4 - bàbo dè onòj ni kažì jà im kazùem i kat otìdo tàm
Stakevci 1: 11 - tàm ìma selà golèmi vèče
Stakevci 1: 18 - kubràt tàm òšte e pɤ̀k natàmo
Stakevci 3: 27 - nelì tàm štò po naùčno četèla četèla četèla
Stakevci 1: 27 - tàm po tòa po rèjsovetȉ pa zbṛkà
Stakevci 2: 32 - tòj selìnata tàm upotrebjàvu kakò mì ovdèka kerevìzɤt u tàa xranà
Stakevci 1: 34 - òn mi kazà kudè e onò tàm ne è bilò
Stakevci 3: 52 - nè be òn jà če mu donesèm stòl ot tàm
Stakevci 1: 59 - ovdèg dòle popòva.padìna edɤ̀n brèk i tùk tàm se vìdi
Stakevci 4: 67 - dùmamo mu trè se na tṛ̀licu̥ tàm
Stakevci 4: 102 - i tàm kat se zanesè se mɤ̀n’e na val’àvica
Repljana 2: 8 - onì g'u razvalìše tàm è tekvòj si ìmaše za jàgɤnci
Repljana 3: 20 - na val’àvicu ta da ga vàl’u tàm klàšn’ete
Repljana 3: 43 - pa studenò pa spù tàm na kolìbutu na tṛl’àkɤt ə
Repljana 1: 48 - pa jutròto ràno no u dòlni.lòm fèršil onà me zavède tàm
Repljana 1: 49 - ta me prèmi prèvṛza me tàm səz bìnt dòktor
Repljana 1: 81 - pa si tàm è dèda mi səs ofcète tàm
Repljana 1: 81 - pa si tàm è dèda mi səs ofcète tàm
Repljana 1: 100 - izlèznemo od blàgovesti tàm nò jàganci se izjagnìle òvce
Repljana 1: 101 - jàganci òvce tàm gi pasù àjde bàba i dèda
Repljana 2: 101 - da pìtamo gi štò su došlì tìja onì izlèzoše ot tàm
Repljana 1: 102 - pàk tàm na košàrutu jà bàba mi
Repljana 2: 105 - onì se sàl obràču sàl se obràču ot tàm odovàm
Repljana 1: 124 - pa ə mi se ràduje tàm če sɤm bṛzìla po jàgancite
Vŭrbovo 2: 7 - sèdni sèn’k’u čà tàm tùj če se tèp ti stàne lòše
Srebŭrna 1: 20 - a tovà tàm
Srebŭrna 1: 22 - tovà tàm zaštò takà e vɤ̀rzano nədòlu
Srebŭrna 1: 23 - səm gu vɤ̀rdzələ tàm mi nisɤ̀t kukòški̥t’ȅ snàs’ət nòs’ət kukòški̥te
Srebŭrna 1: 24 - kək kàzvət tàm i tè sə tàm i i suràkitȅ òd’ət
Srebŭrna 1: 24 - kək kàzvət tàm i tè sə tàm i i suràkitȅ òd’ət
Srebŭrna 2: 24 - nə gləvɤ̀ sigànkə gi pəsè čubàn:o i gi duv’è tàm dòlu
Srebŭrna 1: 25 - də kəlwɤ̀t də zɤ̀mət jəjcàtə səm slòžilə nègu tàm
Srebŭrna 2: 25 - vəš ču̥šmɤ̀tə i gi redì s’ètne pud r’èt tàm də e
Srebŭrna 1: 29 - štòt kət vìždat ə suràkit’ȅ tàm n’àmə də mi zɤ̀mət jəjcàtə̥
Srebŭrna 1: 35 - i jə dunèsəw i jə vɤ̀rdzaf tàm də s’ədì vɤ̀rdzɤnə də sə
Srebŭrna 2: 48 - nəpràim zàsefki tr’àə də ìmə jurgàn’ tàm pu dèsi̥t jurgàn’ə tɤ̀j jà
Srebŭrna 1: 62 - mm dàa m kɤ̀rpə tàm vèk’e dukòlku̥tu̥ prikàzvət še e napràj
Srebŭrna 2: 73 - i prid’èš tàm ja
Srebŭrna 1: 75 - sikɤ̀rva tàm nə zèt’u bəštàtə màjkata ša darìš
Srebŭrna 1: 77 - tàm vèke kət sà razber’ɤ̟̀t sa rəzberɤ̀t
Srebŭrna 1: 78 - kəkò kəkò še dər’èt kòj kàk i tàm več’ si̥ prikàzwət
Srebŭrna 1: 94 - tàm zàsefki̥t’ȅ kuìtu ut’ùət u zèt’u si zɤ̀mət tàm
Srebŭrna 1: 94 - tàm zàsefki̥t’ȅ kuìtu ut’ùət u zèt’u si zɤ̀mət tàm
Srebŭrna 1: 97 - du kɤ̀sno tàm swìr’ə̟t igràət u jergèn’o gu brɤ̀snət ìma
Srebŭrna 1: 98 - otàd’ət da go brɤ̀snət tàm prijàt’el’:t’ȅ ut nèguit’ȅ kəd gu brɤ̀snət
Srebŭrna 1: 106 - mumàta kakòt ìma tàm dàr:tu kəkòtu e šìla kòtu e plèli
Srebŭrna 1: 107 - tàm čəršèvi kuvertùri šìti pl’èteni kwòt ìmə slòženu enɤ̀ vɤ̀rva
Srebŭrna 1: 109 - zəvìsi kəkvòtu ìmə dàritu tàm kəkvòtu si e šèla slòženu tɤj
Srebŭrna 1: 111 - utòr:nu e tàm u nèja stàja sìčki̥t’ȅ xòra utàd’ət tàm
Srebŭrna 1: 111 - utòr:nu e tàm u nèja stàja sìčki̥t’ȅ xòra utàd’ət tàm
Srebŭrna 1: 115 - tàm i dàže ìməmi tàm àz ìməm tàm enɤ̀ edìn sɤndɤ̀k
Srebŭrna 1: 115 - tàm i dàže ìməmi tàm àz ìməm tàm enɤ̀ edìn sɤndɤ̀k
Srebŭrna 1: 115 - tàm i dàže ìməmi tàm àz ìməm tàm enɤ̀ edìn sɤndɤ̀k
Srebŭrna 2: 126 - s’ètne pək zəkàčəmi inì klèčki də kàim tàm inɤ̀ klèčkə
Srebŭrna 2: 127 - tàm inɤ̀ si pràiš sm’ètkə kòlku m’ètrə mòž də ti j
Srebŭrna 2: 134 - i drùgə žinà pɤ̀k nəvìvəm’e drùgətə è tàm às tùkətɤ̀jk’i
Srebŭrna 2: 157 - nə starì gudìni in’ète bil’à gi nəpràime tàm u pi̥šnìk’u
Garvan 2: 2 - tòs ə tɤ̀s udɤ̀ è tàm gòre ìməši mòs
Garvan 2: 3 - tàm ìməxmi nìj kəšlì ìməxmi
Garvan 2: 14 - tɤ̀j dètu ràbt'ət tə im pumàgət tàm im dàvət təkòs
Garvan 2: 17 - idìn pɤ̀t' xvɤ̀rliwə sigà pàk ut tàm ìdi dəždɤ̀
Garvan 2: 20 - i zèli dž'il'ezàtə i s'à stànə nə əčìk tàm i
Garvan 2: 26 - dusigà stànə gudìni nìj kət znàm às mustò səd'èši̥ tàm
Garvan 1: 41 - i utìdujmi nə č'èrkvətə pòpu tàm ti slàgə təkòs ə inì venčilà
Garvan 1: 59 - i s'ètn'e tàm pòpu t'i č'it'è tə venčàvə
Garvan 1: 64 - màsətə tàm səz bìblijətə səs pòpu nəprèt čit'è
Garvan 1: 66 - č'itìrmə ubikàl'əš màsətə tɤ̀j kɤ̀ktu j màs:tə tùkə̥tɤ̀j ìmə bìblijə tàm
Garvan 1: 86 - svitìci təkvìsə è gul'èmi təkòs i c'əlùvəš v'èč'i nərèt nərèt nərèt tàm
Garvan 1: 98 - nə krɤ̀stu tàm snìmənu ud dərvò nəpràenu
Garvan 1: 107 - ud dàmištə tàm
Garvan 1: 109 - l'àf u hl'àvu u dàmu tàm idìn gul'àm dàm ìməši
Garvan 1: 114 - ni jè jèdentȕ tàm nər'ed'ènu kòjtu i təkòzvə
Garvan 1: 124 - i tàm v'èč'ə s'àdəš i edèš i drùgu du dvənàjs
Garvan 1: 125 - tam edɤ̀t təkà li
Garvan 1: 126 - dà swədbàr:tȅ tàm tò hòrə mnògu tàm sə idè
Garvan 1: 126 - dà swədbàr:tȅ tàm tò hòrə mnògu tàm sə idè
Garvan 1: 127 - tàm təkòswəš pijèš' du dvənàis č'esɤ̀ s'ètne dvənàjs č'esɤ̀ v'èč'e
Garvan 1: 141 - bùlkətə səz gudeniku v'eč'i̥ t'àxnətə ràbutə tàm
Garvan 1: 162 - òšti tàm ja pund'èl'niku̥ sreštu pund'èl'niku i jə vɤ̀rnəə u tèjkuvi si
Garvan 1: 172 - pòsle pokàzvat li tàm rìzə li kəkvò li
Garvan 1: 173 - ò pukàzvət u inò təkòs sìtu u sìtu rìz:tȁ tàm
Garvan 1: 174 - ucàpəntȁ rìzə [laughter] tàm
Garvan 1: 179 - sìttu tàm nə sr'ədɤ̀tə sr'ət uròtȍ mrəsutìj
Garvan 1: 199 - təkòzvət nə kəf'en'ètu tàm ìmə grùpa mlàdi tɤ̀j bùl'ki
Garvan 1: 200 - igràjət tàm səm in dàlə ìməv è tɤ̀j prist'ìlkə
Garvan 1: 204 - č'èt'ər' sən gi dàlə tàm nə t'àw bùl'ki də mɤ̀ təkòzvət
Garvan 1: 213 - i im gi dàduf tàm də igràjət əm təkàni фùsti
Babjak 4: 1 - ja utìduf tàm ìməše təkìə l'ùde dètu mi pròba: glasɤ̀
Babjak 1: 3 - i se nə nə utsɛ̀jə gu tàm utsɛ̀ja gu i
Babjak 1: 7 - rəzbrɤ̀kə tàm k'e sìpe k'e sì jə usòli vudàtə
Babjak 4: 14 - kət məgàre tàm zàlətə kuìtu xòrə se b’àə sɤbràli
Babjak 3: 25 - kəto rəzvàləjə č'ùpu i prɤ̀ska: tàm
Babjak 1: 27 - tàm kətu zèmeš də rɛ̀žeš lɛ̀bu estefà gulɛ̀mə udrɛ̀žiš si
Dolno Draglište 2: 1 - čùkna: kəmbànite ìdeme v čèrkvə vrɤ̀nemè se ut tàm
Dolno Draglište 2: 5 - tə sme udìli də kòpəme də nəpràime pàte tàm də rəbòtime
Dolno Draglište 2: 6 - kəə rəzlòšku kəə gòdlesku pàte tə kòpəme čəkɤ̀l' tàm
Dolno Draglište 2: 7 - tə òdeme sus merudìjə s rəsòl kərtòfč'i kòpəme tàm càl' dè̝n
Dolno Draglište 3: 7 - də vuzìde tàm i lupàtətə mètəme f peštà
Dolno Draglište 1: 9 - mi mɤškì dècə žèncki dèca mòtə i kəžùvə tàm što ì mòtə
Dolno Draglište 1: 10 - pìta: gu tàm kəkvò mòtəš tòj pà žèncki mɤškì [laughter]
Dolno Draglište 2: 12 - tàm vèče se jàgne zəkòl'e jadè se pìe se
Dolno Draglište 1: 14 - prèspa: si tàm əm nevèstətə č'e fàne sàduvètu č' ìde
Dolno Draglište 1: 17 - tàm suberà dòjda: pə tìə futrintà [laughter]
Dolno Draglište 1: 18 - i pà jàdene pìene tàm tə [laughter] təvà [laughter]
Dolno Draglište 3: 19 - tòj se pečè pòveče čəsuvè tàm i izvàždəme
Dolno Draglište 1: 22 - i bàba ìmə bàbə tàm kud nè̝gu uràsi gu s pè̝pel'
Dolno Draglište 1: 27 - č'èrgi vɤ̀neni tàm nətùrime uddòlu tò se u umòče nìe prumènime
Dolno Draglište 1: 28 - sədè dòl'nite drìpk'i tàm bèlitè i unòvə si sedì s mòkro [laughter]
Dolno Draglište 3: 28 - s kvàs si zəbrɤ̀kəme tàm i kətu mèsime lèbu
Dolno Draglište 1: 30 - əmi ìdeme tàm ne nèngə ne nè pùsna: də ìdeme nìe plàčeme
Dolno Draglište 1: 33 - i təvà sme rəbutìli tàm pu sedènč'i̥te [laughter]
Dolno Draglište 1: 36 - bèga: si vèče tàm dèkə sme nə sedènkətə
Dolno Draglište 1: 37 - vòda: si ne tàm rudìtelìte ergènetò sə sus nàs
Bansko: 29 - drùgi kakvì bànici ste pravìle tàm sos zèle
Bansko: 154 - ràskaži go ot načàloto pɤ̀rvo rukate kolàč tàm m štò rabòtite
Markovo: 30 - i tòj utìdi tàm ùbəu əmə mɤžɤ̀ i
Markovo: 41 - opràimi segɤ̀ i tàm si nəpràihmi kùhn’ə ìzbət
Markovo: 90 - tugàva v’èče žə sə zbìrəmi tàm s ergèni səs mumì
Markovo: 99 - i màmini pridɤ̀t tàm bùl’ini kòtu e i duvàət’ jergènti
Markovo: 100 - i tàm sme sɤ zglèduvəli nə sid’ànkə̥tə̥
Markovo: 102 - he əmi tàm sə ər’èsvəmi də sə žènim d’è
Markovo: 167 - pràv’ət nišàn tùr’ət pərì tùr’ət tàm zlàtn’i ràbuti
Markovo: 174 - əmi kò ìdət u t’àh u mumàtə dàvət tàm pərì bol
Markovo: 184 - tàm pəzərùvət [laughter] znàm či inò vr’èmi gà zə m’èni
Malevo/Xsk 1: 35 - n’àma ja tàa vraždà kàkto ja rasprav’at za tàm
Malevo/Xsk 1: 39 - plòvdifskija kràj tàm e bìlo pò stràšno
Malevo/Xsk 1: 45 - sàmo sekùnda às n’àma da vi tr’àvəm nalì t’à takòva tàm
Malevo/Xsk 2: 71 - v’è̝ke sme si živ’èli žəvòt’ə v’è̝ke sme zə tàm [laughter]
Malevo/Xsk 2: 72 - èj zə tàm
Malevo/Xsk 1: 193 - kakvò nòsite tàm da pìete
Malevo/Xsk 1: 211 - nìe vərš’è̝me è tàm nàš’ijə dvòr b’è̝š’e gul’àm ìməhme si hərmàn’
Eremija 5: 7 - i tàm pri n'ègo živejàla sam desetìna godìni petnàese òn bèše kavalerìsᵊ
Eremija 5: 9 - i tè tàm səm živejàla čètiri dèca sam odimàla čètiri dèca
Eremija 1: 14 - i jà ìda tàm da zapìšad dèka səm se javìla
Eremija 3: 35 - tì si bilà takòva nàči si bilà tàm pastìrka
Eremija 3: 37 - červèn pipèr màlku tàm č ìdeš i če tòpiš če rùčaš
Eremija 5: 43 - ottùka dvè odvèdo i tàm dvè rodìxᵊ ta čètiri
Eremija 3: 48 - otnačàloto kato go zèmeš tàm
Eremija 4: 49 - tè tàm sme gi gledàli tè tè tàm po
Eremija 4: 49 - tè tàm sme gi gledàli tè tè tàm po
Eremija 3: 62 - onà stàne pòveče tùri i òtsej tàm kòlko bràšno trèbe da è
Eremija 6: 65 - če si zòbat tàm vṛò ìnače nèma da
Eremija 3: 69 - vràta si ìma zàtvori zàlepi tàm kòku se pečè
Eremija 6: 92 - odbegà do tàm
Eremija 5: 102 - tàm tàm u po u vojnàta pòlko tùk i mažò mi
Eremija 5: 102 - tàm tàm u po u vojnàta pòlko tùk i mažò mi
Eremija 5: 105 - tàm ìma sè snèk stùt mèčkite si gàždaa vùcite vìjat
Eremija 5: 107 - tàm planinà pa mažò mi narèdi tovà vojnìcite d ìdat
Eremija 5: 114 - ta u baìra pa ìma takòva bačìi tàm
Eremija 5: 117 - kuròrt tàm ìma nògu ùbaf kato pùštiš lubenìcata u kurìtoto
Eremija 5: 118 - onà pomṛ̀zne fenà takàva stùt tàm àt studèna vodà ìmaše
Eremija 1: 143 - edìn pɤ̀t se obaždà rèče càrevici tàm iskàruvaše tè takvìja tè
Mogilica 1: 10 - à nəvlàč'iš vɔ̀lnənə vəf tò segà ìmə tàm
Mogilica 3: 11 - ə màlko màlko tùk tàm n počtì nèmə
Mogilica 4: 23 - pàg də t’i̥ e hùbəvu òti tàm š’e f ednà zèm’ə
Mogilica 6: 42 - əxə̀ i tàm ostàvaše mɛ̀k takà li
Mogilica 6: 44 - i tàm ne ne muxl'àsvaše
Mogilica 5: 51 - tàm f kɤ̀štətə i às ìdva drùga bàba
Mogilica 1: 55 - dòlu jɛ səm ut tàm pək i nə sòə kràj səm
Mogilica 6: 66 - də tuvàrime stòki nə məgəzinèrə tàm ot tàm gu kàrəhme
Mogilica 6: 66 - də tuvàrime stòki nə məgəzinèrə tàm ot tàm gu kàrəhme
Mogilica 1: 75 - bùkuvi bùkuvu nəh tàm i jesèfce pək nə
Mogilica 1: 77 - ə kòšnicə ət ut tàm e məžɔ̀s
Mogilica 3: 115 - tàm s mašìnə li bèše
Mogilica 5: 124 - tàm n'àkəde si snahàta jə n'àmə dejstvìtelno
Mogilica 5: 146 - i zatùj vìka tàm snahɔ̀na ili
Dolno Ujno: 207 - à tìja vàrdat tàm
Dolno Ujno: 302 - dobrè kato takòva kato s'à kato tàm
Drabišna 1: 10 - zàt kɤ̀štətə c'àlə bəhč'ɤ̀ èj tàm ìmə bəščɤ̀ èj tàm
Drabišna 1: 10 - zàt kɤ̀štətə c'àlə bəhč'ɤ̀ èj tàm ìmə bəščɤ̀ èj tàm
Drabišna 1: 13 - èj tàm gòr'e tà edìnə kràk si sč'ùpih tə kətu nòseh lìste̥te̥
Drabišna 1: 50 - è sòo ahɤ̀r b'àš'e pɤ̀l'en bùbič'ki tàm əhɤ̀rət zàncətə h udəìt'e
Drabišna 2: 71 - vìdiš li ədnɤ̀ mɤ̀ninkə kɤ̀štičkə tàm ìkə ìmə tàm zə ìiš ìkə
Drabišna 2: 71 - vìdiš li ədnɤ̀ mɤ̀ninkə kɤ̀štičkə tàm ìkə ìmə tàm zə ìiš ìkə
Drabišna 1: 80 - gul'àmə r'àkə duòdəš'e è čɤ̀k e tàm do mòjte plòči
Drabišna 2: 127 - t'à s vl'àlə pri màjkə si tàə cìgənkə tàm bìlə
Drabišna 2: 162 - tə ədnɤ̀ hr'è ednɤ̀ tr'àskə pànnələ tàm fɤ̀tre f pulìcətə
Drabišna 2: 172 - sɤ̀štətə mòmə d'èt jə òdil ut tàm ud jàbəlkətə
Godeševo 3: 12 - i še gl'òdəš iskəd'ètu ìmə v'àter tàm še istàtək
Godeševo 1: 19 - tàm i məgàrətu tàm sə i guv'òttə tàm sə i d'əčàtə
Godeševo 1: 19 - tàm i məgàrətu tàm sə i guv'òttə tàm sə i d'əčàtə
Godeševo 1: 19 - tàm i məgàrətu tàm sə i guv'òttə tàm sə i d'əčàtə
Kovačevo 2: 37 - i pu səndèndski tàm pu rəzlično [unintelligible]
Kovačevo 1: 38 - i kədè k’i kàže tàtko tàm
Kovačevo 1: 42 - tì k’i ìdiš tàm əmə cedìlčinkàtə nə ràmutu
Kovačevo 1: 44 - kədè k’i kàžə jàs tàm
Kovačevo 1: 59 - štò da e tàm pìet
Kovačevo 1: 70 - dèt kàže tàm
Kovačevo 1: 136 - hìč jànku frèt gi zè də si igràjət tàm
Kovačevo 1: 178 - nə unàə pul’ànə i tàm ìmə gul’àmə pul’ànə ej tàm du učìlištetu
Kovačevo 1: 178 - nə unàə pul’ànə i tàm ìmə gul’àmə pul’ànə ej tàm du učìlištetu
Kovačevo 1: 184 - tugàvə tàm beše učìlištetu tàm beše u
Kovačevo 1: 184 - tugàvə tàm beše učìlištetu tàm beše u
Kovačevo 1: 189 - tròpkəj tàm i dèt’tu nə gərbɤ̀ nə kòj k’i gu ustàiš
Kovačevo 1: 220 - mòžə k’i mə vlečɤ̀t tàm mèn mə [laughter]
Kralevo 3: 12 - əmi tàm ìməlu gòre si n’àkəde kəde tvà d’et kàzvəme nìe
Kralevo 3: 13 - bəlkànckite selà i drùgu tàm tupòluu ə a nàštu s’èlu
Kralevo 3: 41 - tr’àvə də mu si udməstɨ̀me kɤ̀štə̥tə m bɨ̀lə tàm nəkrəj s’è̝lu
Kralevo 2: 44 - tàm kəde kòstinuvu tàm pràv’ət də edè
Kralevo 2: 44 - tàm kəde kòstinuvu tàm pràv’ət də edè
Kralevo 2: 134 - ud dvàtə kràjə təkɤ̀vu zətvòr’enu e tàm səs krànč’e tr’àa
Kruševo 2: 29 - nə kinìgətə stòpl'ə gi màlku tùr'əm mu gu tàm
Kruševo 4: 41 - i š’ərlànče vèk’e tàm
Leštak 1: 38 - dà de tàm kirəžilɤ̀k se prài
Leštak 3: 53 - i pòsle li bagàščeta se pùskat ili tàm volòve
Leštak 3: 59 - ìmaš ə kvò drùgo tàm kəzəldžà vi ne stè sèjali
Leštak 3: 60 - nèmə be è ètu pl’èvn’ətə tàm
Leštak 2: 70 - nɛ̀kvə l’uvàtkə ràvenkə i harmàn’e i vərhʌ̀t tàm i
Leštak 3: 112 - əhà ot tàm mòže da pàdnat kàmene e nə
Leštak 3: 133 - e tàm mòe də də vərhʌ̀t i vɤ̀rli sə puubrìšəd gu
Leštak 3: 186 - tàm na otdèlno m’àsto f čuvàli go pàzite
Leštak 3: 187 - n’è tò tàm
Leštak 3: 202 - sə nəpràili vudenìci zəkàrvə sə tàm i sə mèl’e
Leštak 3: 229 - a segà tàm dèto sa zakòpčeni vòluvete tovà kàk mu kàzvaxte
Šumnatica 1: 31 - tàm hòd’ət s krəkàtə nagòre s’à te otdòlu sə čàk amèrika
Šumnatica 1: 53 - znàči tàm òšte še e tɤ̀mno segà
Šumnatica 1: 54 - tàm e tɤ̀mno
Šumnatica 1: 55 - dà tàm e tɤ̀mno
Šumnatica 1: 80 - dà əf ungàrijə òdime bìjme se tàm səs germàncite
Šumnatica 3: 101 - po kɤ̀štata kakvà ràbota ìmaš na nìvata jàsno tàm sèeš
Šumnatica 3: 241 - tàm kàk se takòva kàk se rabòteše
Skrŭt 2: 29 - če e prosèc ošèl tàm
Skrŭt 2: 64 - ponedèlniko òat kəm nèa ot k’ ìat rodàta ponedèlniko tàm
Skrŭt 1: 83 - i tàm go natepàli
Skrŭt 2: 146 - i kato əɤ̀ [cough] kòj gi dar’àvaše tàm svadbàrite tìa kakvì podàrəci
Skrŭt 2: 156 - òn’i tùrat togàj màsata tàm sofrà li šo k’è da e
Skrŭt 1: 157 - ednì kučìna kadè se dàvat nakacàl si glavàta tàm
Skrŭt 1: 160 - i kažùvat mu ednì tàm drùgi sèl’ane kət vìiš vìka
Skrŭt 1: 163 - enì dèca na pisòk si igràat tàm
Skrŭt 1: 170 - dàl na tìa dèca po enò mor nè sretèl enà màtorica tàm
Stalevo 4: 19 - štòt fčèra b’àxme f ednò sèlu tàm
Stalevo 1: 35 - n’àmaxte li nèšto da slàgate vɤ̀lnata tàm da ja vrɤ̀zvate
Stalevo 4: 56 - ò n’èskə tvà təkòvə stànəlu tàm pək drùgu
Stalevo 1: 78 - hʌ̀ nə tùkə hʌ̀ nə tàm hʌ̀ nə zə utkàeš
Stalevo 1: 109 - tàm ednì prɤ̀čki səm čùval če slàgat nèšto
Huhla 4: 5 - kəkò èj tàm ìmə inò ràmnu m’àstu cìmbel
Huhla 4: 6 - tòlkuə nìvə ìməne tàm udvɤ̀d'e ìməne c'àlə təkɤ̀və nìvə
Huhla 4: 11 - ə mòže də ə pləninɤ̀ əmə nè e təkà visòkə i tàm
Huhla 3: 15 - əm əmə òt' n'àmə də ìskəm kəd'èt wòrətə i nìe tàm
Huhla 1: 20 - kət è unvà làjnu d'ètu e tàm nə təkɤ̀utu
Huhla 3: 23 - kəd'è še vərìte i jà tàm ko š ìdə də prudàvəne
Huhla 4: 30 - grozd'ètu i tàm ìməne lòz'e gròzd'e gròzd'e v'èke sv'àt hùbəu
Huhla 2: 36 - pò hùbəvu mi jà mi jà sià zəštò hòd'əm tàm še ìdə
Huhla 4: 36 - zəkàrəhə i nə fròntə v'èke n gì dukàrəhə ustànəhə si tàm
Huhla 2: 37 - də nìžem t'ut'ùn' tàm əku n'àma tàm š ìdə tàm
Huhla 2: 37 - də nìžem t'ut'ùn' tàm əku n'àma tàm š ìdə tàm
Huhla 2: 37 - də nìžem t'ut'ùn' tàm əku n'àma tàm š ìdə tàm
Huhla 2: 38 - əku n'àmə tàm š ìdə də də sə mrɤ̀kne
Huhla 6: 43 - še dòjde skɤ̀p cərvùl'ə šə dòjde èj tàm nì də ìdeme
Huhla 6: 52 - gà sə dàvəli nə učène š ìdə tàm
Huhla 1: 52 - nɤ̀li n'è e ud zem'ɤ̀tə è tàm səm gi pus'àlə
Huhla 6: 54 - dànkət tàm na əf sòfijə àz də mògə də ìdə tàm
Huhla 6: 54 - dànkət tàm na əf sòfijə àz də mògə də ìdə tàm
Huhla 6: 64 - kògə še usčùkəte tàm
Huhla 2: 66 - še və glubìne glòbə i ut'ỳvəhne tàm d'e ut'ùvəhne
Huhla 6: 69 - è tàm pərləm'èntə
Huhla 6: 75 - tàm t'àh də iščùkət
Huhla 2: 75 - učìlištetu ə tàm če s'ètne nəpràihə tvà sià nəpràihə tvà
Huhla 2: 78 - učàhne nìe tàm utìvəhne tə učàhne tàm duhòdəhə təkà učìteli
Huhla 2: 78 - učàhne nìe tàm utìvəhne tə učàhne tàm duhòdəhə təkà učìteli
Huhla 2: 89 - də ìdət tàm də pìjət kəf'è i càlə nɤ̀š tàm
Huhla 2: 89 - də ìdət tàm də pìjət kəf'è i càlə nɤ̀š tàm
Vŭglarovo 1: 1 - kàk se kàk se mèsi znàči tàm go brašnòto go dəržìte
Vŭglarovo 1: 104 - a tùkə vəv stàlevo mi kàzaxa če tàm pečàli
Vŭglarovo 2: 159 - i pregrəd’ènu i tàm sɨ̀pvəš tvà s tùr’əš drùgutu žitò
Vŭglarovo 2: 162 - svàliš pàk m’è̝liš tàm uttàm ut əmbàrə tàm ut təkɤ̀utu
Vŭglarovo 2: 162 - svàliš pàk m’è̝liš tàm uttàm ut əmbàrə tàm ut təkɤ̀utu
Bangejci 2: 11 - butrìsuvət utìvət pək tàm
Bangejci 2: 12 - ergènite otìvat tàm i
Bangejci 2: 21 - əm kət ste pràili sedènki ɤ pred'àxte l' tàm
Bangejci 1: 25 - tò tàm n'àmə r'èt
Bangejci 1: 29 - i pàk si ut’ìvət ìmət si blòk tàm
Bangejci 1: 66 - i tɤ̀j s'è ràbut'ehme tàm dòkəto sə pinsiunìrəm
Brŭšljan 2: 5 - vəv g'òlət vàl'ət sə tərkàl'ət sə tàm
Brŭšljan 1: 8 - t'èkezes'ètu i pòčnəhne də rəbòtim zədrùžnu tàm i vəf n'ègu rəbòtix
Brŭšljan 3: 13 - pu skelìte tàm dètu ìmət čurbəžìite uč'àstəci də ràbutime tàm
Brŭšljan 3: 13 - pu skelìte tàm dètu ìmət čurbəžìite uč'àstəci də ràbutime tàm
Brŭšljan 1: 20 - drùgijəd drùgətə surìjə ednò puč'ìstvəš'e kuš'àrətə tàm
Brŭšljan 1: 29 - kuìtu se zənimàvəhə səs krəvef'èrmətə i tè tàm nəlì
Brŭšljan 3: 44 - i šte pòm nə d'ugènə tàm pɤ̀len d'ugènət xòrə
Brŭšljan 4: 51 - ìmə tàm kəvəl'ž'ìjnicə ut tàm št'àme də kùpime
Brŭšljan 4: 51 - ìmə tàm kəvəl'ž'ìjnicə ut tàm št'àme də kùpime
Brŭšljan 1: 61 - štòtu jà i kəde grənč'àr xòdih nə tàm tàm ìməš'e mumč'ètə
Brŭšljan 1: 61 - štòtu jà i kəde grənč'àr xòdih nə tàm tàm ìməš'e mumč'ètə
Brŭšljan 1: 91 - kàktu segà prigòtv'ət zə ž'ivòtnite səlàž'i məl'àž'i tàm ràzni ràbuti
Černovrŭx: 19 - otìvə nə venčàfkətə venčàvət gi f tr'àvnə punèže tàm cɤ̀rkvətə
Černovrŭx: 21 - pris tùj vrèmi kətu gi venčèjət xòrə si ìmə tàm səs t'àx
Černovrŭx: 22 - ìdət i pràštət n'àkuj àj tùkə komìtə mu kàzvəmi èj tàm
Čokmanovo 1: 6 - nə del'èku nəh rəvništà tàm si kus'ɛ̀hne četìrise tuvàrə zbìrəhme
Gela 3: 21 - tàm si ìmame kɤ̀šta decàta mì sa tàm i takà
Gela 3: 21 - tàm si ìmame kɤ̀šta decàta mì sa tàm i takà
Gela 2: 22 - i gu tùr'ət f partàlɤ tàm i decàna si se nakvì hɔ̀
Gela 3: 41 - dàvame hmi furàš tàm zòp mòže da e ečemìk də e čenìca
Gela 3: 54 - i àjde pà vəf smòl'an nɤ kàrat tàm da žuvèeme
Gela 3: 60 - ùči tàm
Gela 1: 62 - sàšo jà kòlku ìka ìma tàm šušùl'ki
Gela 1: 64 - jɛ̀ ìkəm kadɛ̀ ima šušùl'ki [laughter] i tàm pòčnem sa smɛ̀em
Gela 2: 79 - è ja čèta tàm
Gela 2: 80 - a nìe tùka ìmame bìblija kadènu i četè stàrecat bìblijana e tàm
Stikŭl 3: 13 - e tùvə ìməme si vudìcə tàm e blᶤìsku vudᶤìcata
Stikŭl 3: 15 - i etàm sr’ɔ̀štu dènu tuvàr’ət sɛ̀nu tàm ìmə gulɛ̀mə vòda è udgòrə
Stikŭl 1: 26 - è tò̝jə ə ud mò̝jə bəštà nèguvijə bəštà imɛ̀šə tàm nàš kumšìjə
Stikŭl 3: 30 - i tàm dènu onàja i pìsuvə kuì sa pučìnɤlɨ tàm nə č’ešmìcata
Stikŭl 3: 30 - i tàm dènu onàja i pìsuvə kuì sa pučìnɤlɨ tàm nə č’ešmìcata
Stikŭl 1: 32 - vᶤìkə žə dòjde vᶤìkə vrɛ̀m’ə ə tàm ə zgà dènu svᶤìr’ət
Stikŭl 3: 46 - ottàm dojdòxme segà ot tàm
Stikŭl 3: 92 - sìčku izgurèlku̥ izgurèlu̥ šù tàm žə ìmə aku nə sɔ̀ zaklàlɨ
Stikŭl 3: 93 - aku sa nè zaklàlɤ tàm kurbànček i òfcɤ že z’ɔ̀me
Stikŭl 3: 97 - ač’ìk enəkvò̝ gò̝lu gò̝lu tarlì lyvàdɨ i cɤ̀rkvicana je tàm
Stikŭl 3: 98 - i ezgà pustàv’enu atàm unuvà nɛ̀štu i zgà hò̝d’at tàm
Stikŭl 3: 104 - tàm nadòlu nàa ut kutrò beše sèlu tùka
Stikŭl 3: 109 - ami znàeš li zə zaštò se kàzva tùrlata tàm gòre
Gorno Vŭršilo 2: 68 - volòvete gi dàdoxme f tèkezesèto ofcìte dàdoxme tàm
Gorno Vŭršilo 2: 71 - i tàm glèdahme i domà si ìma:me si čùva:me òfci mnògo
Gorno Vŭršilo 2: 75 - i tàm ìma mɛ̀snostà cɛ̀reto ìma sofiànci vìlno mɛ̀stu
Graševo: 47 - tàm n'èkɤd'e e kɤm svetà pètkə
Stoilovo 2: 35 - tàm gu tùrime nә dikàn’ә dәrvò e dikàn’ә dәrvò nәpràeno sì
Stoilovo 2: 83 - tàm tɤr̀sime gu prez rәšètu
Zabernovo: 27 - uttùkə sə vərì uttàm tàm tò i strɤ̀mnu təkànə tò
Izgrev/Car: 10 - pràihə terpèzə čurbəžìjkite tàm dètu vìkəhə mežì
Malevo/Asg 3: 5 - kətɤ̀kət kvòtu tr’àbvə i zəminàvəš nə ràbutə tàm kət ìdeš
Malevo/Asg 3: 7 - p’èši tàm kət ìdeš sfàliš tòrbətə ukàč’iš jə nə nə òrexa
Malevo/Asg 3: 33 - kuètu e pò l’èsnu n’ègu žə žə vɤ̀ršiš’ tàm izlìzəš’ zìməš bəkɤ̀rč’enu
Malevo/Asg 2: 40 - pràvu fəf guràta pùsnə gi tàm də pəsɤ̀t càl’ dèn’
Malevo/Asg 1: 45 - ubikàl’ət ə kət’ ìdət tə ubikàl’ət čʌ̀rkvətə tàm ukulu ʌ
Malevo/Asg 1: 46 - čʌ̀rkvətə sàmu ubikàl’ət tàm čùkət jəjcà
Malevo/Asg 3: 47 - i i i d’ètenu e f rəkète f rəkìse i kətu ìdeš tàm
Malevo/Asg 1: 48 - tàm s əcàtə b’èl’əd gi ədʌ̀d gi [laughter] kəkvò də ti
Malevo/Asg 1: 56 - i tàm si z nəs’àdəhme kətu pò màl’ki
Malevo/Asg 1: 59 - bəhme mnògu xòrə tàm tàm ìməhə t’è s’èdem decà
Malevo/Asg 1: 59 - bəhme mnògu xòrə tàm tàm ìməhə t’è s’èdem decà
Malevo/Asg 1: 62 - i tàm si jəd’àxme
Malevo/Asg 2: 78 - tàm nə ednò spec’àlnu m’àstu kədèt mu kàzvəm’e igrìšte
Malevo/Asg 2: 79 - i s’àkə s’ed ned’èl’e se səbìrəme tàm i igràeme hòru
Malevo/Asg 1: 85 - tàm drùk tùj drùk i tùk odgòr’e drùk
Pavelsko 1: 12 - əmi snòpete gi kàrət tàm
Pavelsko 3: 14 - i nò̝sime vʌ̀rbə nwòsim tàm fəf čʌ̀rkvətə i pòsl’e
Pavelsko 3: 16 - i jə dun’ìsəm’e tə jə slàgəm’e nə cɤ̀rkvətə tàm
Hvojna 1: 6 - izbɤ̀rkət si gu pàk tàm vəv burìlu sə bɤ̀rkə
Hvojna 2: 9 - pu p’ètruden tàm kəm àvgus m’èsec v’èč’e sə mʌ̀kni
Hvojna 1: 16 - ìmə məzòn ž’èl’eznu vɤ̀ržəd gu tàm i zəl’ùškət nì gu
Hvojna 1: 52 - pret š’ɛ̀renijə kàmək gi venč’ɛ̀vət tàm v’èč’e kumʌ̀ him dərž’ì sv’èš’t’i
Petŭrnica: 38 - pasɛ̀h gi glèdajme gi [cough] na pojànata ni e tàm dèto
Petŭrnica: 45 - pristɤ̀pi edìn čovèk tàm lèko lèko go fanà otkopčà mi rɤkɤ̀ta
Stančov Han 1: 1 - tì ne mì dorazkàza za kòleda tàm minàvaxa li
Stančov Han 1: 10 - i gi pučèrpvәmi tàm s kvòtu smə nəglәsìli
Stančov Han 1: 11 - i t’è duvìždәn’i duvìždәn’i blәgudәr’ɤ̀ tàm i si zәminàvәt nә̥ cɤ̀rkvә
Stančov Han 1: 19 - kakvò ìma tàm tàm
Stančov Han 1: 19 - kakvò ìma tàm tàm
Stančov Han 1: 22 - tàm rәbòt’exḁ әmi s vɤ̀glištә
Stančov Han 1: 24 - vɤ̀glištə skàrvɤt tàm pòviči̥tu xòrə i ràbut'èxə i tùkənək vəf tr'àvnə
Stančov Han 1: 25 - t’è pudìri stànәxә pòviči әvràm stujànuf tàm kuìtu pòviči v zәvòdi
Stančov Han 1: 29 - ami ә vìe momìte tàm kək kàk se oblìčaxə̥ predì
Stančov Han 3: 40 - nə idìn ut’èl tàm za trì ìl’ədi l’èwə mu plàštət
Stančov Han 3: 43 - i kətu sm’ètniš tò ni mù ustàvə nìštu əmə òdi tàm
Stančov Han 3: 45 - prài strùvə i nə kràjə tàm nə ut’èlə vərdijànin nòšnu vr’èmi
Stančov Han 1: 68 - dà ìmә è gu è tàm ud mòjә ednì nə təkòs
Stančov Han 1: 104 - či nәtrùpәn ònzi čiìs nә nə tùj ud’əlà kilìmi sìčku tàm
Stančov Han 1: 107 - sìčku si pudnàsәt tàm nə vìkә idìn trɤ̀gvә pu ə trәp’èzәtә
Stančov Han 1: 109 - tùj zә svikɤ̀rvәtә tàm i tɤ̀j tè tuvà živòtә b’èši tugàs
Sŭrnica 1: 23 - smòlenckijə kràj sme òd’eli tàm zlətugràt
Sŭrnica 1: 25 - tàmkə ìmme puznàti tàm hòrə nə svàd’b’i òd’ehme
Sŭrnica 1: 31 - u prijàtelə tàm
Sŭrnica 2: 36 - nəlì tàm udnis’èš’ kəzànə nə
Sŭrnica 1: 36 - tàm làgerə
Sŭrnica 2: 47 - pà tàm də sə ispir’è
Sŭrnica 4: 70 - slòžiš go sv’ɛ̀t’ə nə tàm nə jàdenetu dètu e
Sŭrnica 4: 83 - èdenèt trɛ̀və si gòtviš’ s’èki dèn’ tàm nə kòlə nə kəndž’èlə
Sŭrnica 4: 85 - àjde edìn kòl pà zəkuvàt tàm àjde isàn
Sŭrnica 2: 102 - ìmə tàm puslèstvutu mi e də ə ìmə
Sŭrnica 2: 145 - əhә̀ terzìjətə tràmpuski tàm òdeə də gi š’ìjət
Sŭrnica 2: 161 - tàm ìmaše
Sŭrnica 2: 178 - àjde i nə duspàt s kònə šə gi zəkàrəš’ tàm
Trjavna: 14 - əmi tùj làpence kəd’ètu e tàm
Trjavna: 15 - a tàa zaštò ste ja vɤ̀rzali tàm takà
Trjavna: 49 - tàm p’èt’ə
Trjavna: 63 - vìe si gi glèəte tàm do
Trjavna: 66 - dà fkɤ̀šti ìməmi stàičkə tàm ìmə kət zimnìčkə təkòvə
Trjavna: 67 - i tàm gi slàgəmi
Trjavna: 77 - krəsimìra e tàm unùj rugàtutu màlkutu krəsimìra
Trjavna: 83 - ə pə e tɤ̀jz ə vəlentìna e tàm
Trjavna: 166 - i tàm slàgəš pu kòlku kàpki
Vasiljovo 1: 5 - na tùrskata grànica tàm gi bìa è tə sə vudì vojnɛ̀ta
Vasiljovo 2: 6 - du učìlišteto̥ ud učìlišteto tàm sa sa zas’è̝lile pa brusn’ène
Vasiljovo 2: 7 - ut sredɛ̀ta na vasìl’ovo tàm pa brusn’ène udd’è̝ sa došlè
Vasiljovo 2: 8 - pàk ud brùsen pò nagòre pa šòpeto̥ šòpeto pa tàm
Vasiljovo 1: 8 - štòto ama ne pòmna kà beše tàm ə načàlnik im
Vasiljovo 2: 9 - pà šòpe sa izb’àgale ot šoplùka ta sa došl’è̝ tàm
Vasiljovo 2: 10 - ta sa zas’è̝lia pa t’èa ot tàm pò nagòre pak gṛ̀cite
Vasiljovo 1: 87 - b’àl kot’èl sv’etì vòda čet’è̝ tàm i s’èki i še tṛ̀gnem
Vŭrbina 1: 25 - i tàm gi gl’èdəhme f kulìbənə
Vŭrbina 4: 46 - sə zìməli kirìjə ut tàm sə pàk tvàrili nəh tùkə
Vŭrbina 4: 66 - tàm nəgrɛ̀fki pràət ud n’ègə ud ərpɤ̀tə kugàtu ist’ìne čuvɛ̀k tə nə
Vŭrbina 4: 89 - i pòčvəž də grədìš màsturit’e̥ š’e gi hràniš tàm še purəznesèš
Vŭrbina 4: 108 - pràime po.stàrumu bəjrèmi səbòri pr pràine gulèmi zbìrəme sə tàm
Vŭrbina 4: 114 - tàn ìma vodɤ̀ kuèto izpòlzvəme bàniti i b’àgəme sìčkutu tàm
Vŭrbina 4: 115 - i tàm tò s dòstə hòrə sə zbìrəhə i gul’èm səbòr ìməše
Vŭrbina 4: 118 - kòjtu sə umìe tàm mu minòvəš’e nèštu əku ìmə ràni
Vŭrbina 4: 119 - vudɤ̀tə ispòlzvəhə i pràihnə gul’èm ədrəl’ès tàm
Belica 1: 12 - kakvò si praìla tàm
Belica 3: 20 - sì gu sìpvaš tàm precàždaš si gu
Belica 1: 24 - i zimɤ̀ska ìda tàm a lètoska si dòda ta žɤ̀na
Belica 1: 38 - pèš li òdite do tàm
Belica 1: 44 - tàm ni srèšnat vèče na gàrata slèzem na plòv na pazardžik
Belica 2: 53 - edìn odgrìba žìtoto drùkᵊ odgòre veàčkata si ìma kòš tàm
Belica 1: 58 - dobrè a kàk se narèždate da žɤ̀nete tàm
Belica 3: 74 - kato go izvàdiš od mlekòto tàm
Belica 3: 75 - [unintelligible] tàm
Belica 3: 79 - nèkoga ìmaše dèlvi kàaləeni takà takòva k'ùpče mìničko tùram tàm nàpḷna gu
Belica 1: 106 - tàm è do ùlicata
Belica 3: 106 - jàz sɤm vɤf sòfia sɤm mnògo rabotìla i tàm okrivèx ot sòfia
Belica 2: 112 - i vɤf kòšče tàm sɤbìra se tùra se f čuvàle
Belica 2: 151 - ot pèpel ot ə vɤ̀glene fṛ̀lim go tàm sɤs lop s ednɤ̀ lupàtə
Belica 2: 152 - ta i tùšni go tàm tòj se opečè vàdim i edèm
Oborište 2: 49 - okɤ̀pat buàlkat tàm dèt še bùame drèite è
Oborište 1: 51 - tàm pret fùrn’atà tùka bèše i tùrnem go
Oborište 2: 56 - če a tàm varìm na svàdbata čùkat a zgòtvat a
Oborište 2: 60 - nìe nàšte rodìteli tàm blìski
Oborište 2: 62 - i še d ìdem tàm še gostùvame
Oborište 2: 70 - ob’àdvame i zanesèm èjca tə tùrnem tàm
Oborište 2: 88 - otìvat tàm četè d’àdo pòp
Oborište 2: 92 - i ìdat tàm četè d’àdo pòp pràvi molèbie vɤ̀rne sa
Oborište 1: 94 - na sajɤ̀tə tàm sedɤ̀t tìa ne sedèa domà
Oborište 2: 95 - tàm na nìveto i mòlim sa za bòk
Oborište 1: 99 - sè e pri bràta sedì tàm
Oborište 1: 163 - mi pràvexme če i go tàm za kato n’àkoga ə
Oborište 1: 166 - i džùrkame tàm ta džùrkame ta izbìem màslo
Oborište 1: 177 - da go bìeš tì na rɤ̀ka tàm i da go sìriš
Sveta Petka 3: 25 - tè sə kràvite dòlu səgà kràvite tàm ìmə kràvi tàm
Sveta Petka 3: 25 - tè sə kràvite dòlu səgà kràvite tàm ìmə kràvi tàm
Sveta Petka 3: 45 - jà səm odìl i tàm i tùkə èj i kàzuvàa gu tàm elèšnica
Sveta Petka 3: 45 - jà səm odìl i tàm i tùkə èj i kàzuvàa gu tàm elèšnica
Sveta Petka 3: 46 - i i nagòre zavɤ̀rta tàm tìja selà kad’ɛ̀tu
Sveta Petka 1: 49 - n’àma tàm tàm vrɤvɛ̀a sìčko ž’ìvo tàm vrɤvì
Sveta Petka 1: 49 - n’àma tàm tàm vrɤvɛ̀a sìčko ž’ìvo tàm vrɤvì
Sveta Petka 1: 49 - n’àma tàm tàm vrɤvɛ̀a sìčko ž’ìvo tàm vrɤvì
Sveta Petka 1: 51 - tàm n’èma tùk n’èmәš’e bojadž’ìjnici sàmo vèlingràt ali pàzardž’ìk
Sveta Petka 3: 74 - kòla ili stòžero li tàm
Sveta Petka 1: 76 - t’à si gl’èdə ud drùgətà i si gu vèzə tàm po tàmcək
Sveta Petka 3: 98 - dùjne vèter è tàm ìməše edìn ərmàn i tòj e
Sveta Petka 1: 101 - tàm po razbòja kakvì čàsti ìma
Sveta Petka 2: 101 - i vìš’te drèite tàm kәkvì sә tugàә
Arčar 2: 6 - a sɤ̀ga ot tàm vnàsame̥
Arčar 2: 11 - e tàm da pruizvèždat
Arčar 2: 12 - i znàeš li kvò ot tàm sa donèle bòlestite pṛ̀vo francùzite
Arčar 1: 49 - dà be gotòf dokàraa tàm isìpa go
Gradec 2: 4 - i ednì ot xòrata tàm ot komšìite ot rodnìnite kazàle
Gradec 2: 11 - pṛ̀vata tè takà i fṛlì go tàm kàa
Gradec 1: 94 - ma a nosìl ta è krìvo.lèvo tàm iz onìja skàli
Gradec 1: 99 - i onì ma sɤblìčɤt tàm ə jà ne mòžem nìšto
Gradec 1: 100 - i izmòlia sìn mi tàm i pomàga ednà nevèsta da ama
Gradec 1: 129 - e tè u onàa kɤ̀šta pràvo tàm
Drjanovec 1: 28 - pɤk tòj ìkə èj tàm i u tòs mum’ènt mòjtɤ màjkɤ
Drjanovec 1: 36 - tòj rikɤ̀l či nìj ni zimàxmi i màjkɤ tàm izdɤ̀xvɤ
Drjanovec 1: 61 - dàduɤ màlku òwču ml’àku i d’èt’tȕ t’à tàm gu dɤ gu
Gigen 2: 12 - puprikàzvə si tàm nə ùlicətə i sə pribìrət
Petrov Dol 3: 19 - tàm sp’ìm z bəštàta mi ə mòjə č’ìču mi
Petrov Dol 3: 20 - tàm drùget’ȅ pu dvənàs’i p’ətnàs’i d’ènə nə kɯ̀rɤ sp’ìm
Petrov Dol 1: 26 - trì jmenà i ə kətu sa vɤ̀rnim tàm wìkə inàtə ìkə
Petrov Dol 3: 28 - i ž’èn’im tàm dùkət pòsl’e kət sə ə puž’èn’im
Petrov Dol 3: 41 - dà əmə às kət pòčnə ž’ènə ž’ènə du tàm st’ìgə
Petrov Dol 1: 49 - tɤ̀j nə d’it’ètu d’èt i nam’ìr’a i tàm ə ə gòsti dər’àvam
Petrov Dol 2: 61 - è tàm sednì
Petrov Dol 2: 64 - èj tàm èj tàm sednì
Petrov Dol 2: 64 - èj tàm èj tàm sednì
Petrov Dol 2: 66 - sednì tàm
Petrov Dol 1: 97 - u t’àx uš ut’ùəm tàm nə sc’ènətə tò əmə ut’ùəm u t’àx
Petrov Dol 1: 98 - i kàzvəm tàm v’èči i pək də bùl’ətə vìkə
Petrov Dol 1: 102 - i tàm v’èči dər’àvəni pris sìtutu sə tərkàl’ə tàm na trì pɤ̀t’e
Petrov Dol 1: 102 - i tàm v’èči dər’àvəni pris sìtutu sə tərkàl’ə tàm na trì pɤ̀t’e
Petrov Dol 2: 102 - nìj tùkə d’ètu e drəgust’ìnuvi è tàm dafìnkini d’èt sɤ
Petrov Dol 2: 122 - də mu č’i̥tè tàm pòpɤ dɤ gu up’ɛ̀j
Petrov Dol 2: 127 - də gu č’i̥t’è pòpɤ tàm kət sə vɤ̀rn’im zəkàl’ɤmi i
Petrov Dol 3: 129 - də n’i təkòə i tàm kət nəst’il’èm s’igà snòp’it’ȅ tùj ž’ìtutu
Petrov Dol 3: 133 - a sɤs ə č’əkmàci odòlu tì nàje tàm tàm ìməš dikàn’a ìməš
Petrov Dol 3: 133 - a sɤs ə č’əkmàci odòlu tì nàje tàm tàm ìməš dikàn’a ìməš
Petrov Dol 3: 165 - kət i sm’it’èm’i də ispruv’ɛ̀jm’i pr’ib’ìrəm’i u hɤmbàr’e i slàgəm’i tàm èč’i
Vladimirovo 2: 10 - pa tàm turàle baràki pa ìma jàdene pa pìen’e
Vladimirovo 2: 11 - pa sìčko tàm mùzika
Vladimirovo 3: 79 - koto napràiš tàm si mòe da tùraš i orìs u čorbàta
Vladimirovo 1: 79 - pòčne da kipì tàm
Vladimirovo 2: 92 - tàm ne znàm vɤ̀tre vɤf nègo kakvò ìma ama mòat da poznàjət
Vladimirovo 3: 96 - pòsle nèšto prài li se tàm vèe
Vladimirovo 3: 103 - i tàm ìma vèter štò ùlicata pò nèma vèter
Gorna Krušica 2: 4 - ìmame ednò stòlče nòšvi si ìmame takvìja drɤ̀veni tàm si sè stojàa
Gorna Krušica 1: 9 - povìkamè si xòrata t ko tàm koì vìkame za svàdbata
Gorna Krušica 2: 10 - jà takvàa fùrna ìmame jàle ja e è sà tàm ìmame jà
Gorna Krušica 1: 11 - na dvòro si pràjme màndži do do vratìte tàm do kɤ̀štata
Gorna Krušica 2: 15 - vɤf fùrna tàm
Gorna Krušica 2: 21 - ìzvadàm go pa màjka mi i baštà mi žnìjat oràt tàm
Gorna Krušica 2: 25 - zàdenàm lèbo pa im òdnesàm tàm na nìvətə
Gorna Krušica 3: 50 - è tàm na balkàno kolìbata baštà mi me ostài tàm noštèska
Gorna Krušica 3: 50 - è tàm na balkàno kolìbata baštà mi me ostài tàm noštèska
Gorna Krušica 1: 163 - i jàs takà pokačìla sàm se tàm do kàštatà si
Tihomir 3: 12 - žìtut f kapàn’ḁ vəf takòvə jɛ̀sla ìma napràvena čumènt tàm go slòžiš
Tihomir 3: 17 - tò e jɛ̀slʌ tò ustrənì dès duvàrčeta jɛ̀slʌ nəpràvenə za takòva tàm
Tihomir 3: 19 - tàm mu slòžuvame za za ràne za rànete
Tihomir 3: 48 - i vòloveto az d’uèn’ az d’uèn’ i d’uèn’a e tàm
Tihomir 3: 69 - ami paznàvam tò iz izlìzat at at zem’ɔ̀ta tàm
Tihomir 3: 71 - pa darv’ètata izlìzat i tàm i gɔ̀bi izlìzat ama bɛ̀lᵊì
Tihomir 1: 153 - əmhəm a zàdnoto bɤ̀rdo tàm kàk go takòvaš
Tihomir 2: 170 - əmhm i pòsle kato go ožɔ̀neš snòpete tàm gi ostàv’ate
Tihomir 1: 197 - da g darìme tàm pa mnòga nòsehme pa dvàjsi nòsehme rìzᵊi
Tihomir 1: 244 - rast'òne sa žìčkata tàm
Iskrica 2: 10 - n’è kətu f t’èkezesètu ə minàvə tàm kumìsijətə
Iskrica 2: 11 - i tàm ìməše pàk ràzlika əmə s’è pàk pò màlku
Iskrica 3: 12 - i posle gi iskàrvəme pək tàm du pul’ànətə du du s’èlutu ni s
Iskrica 3: 13 - kràjə živèem nə s’èloto iskàrəme i tàm pəsɤ̀t jàgəncàtə i màjkiti m
Iskrica 3: 20 - də pəsɤ̀ òfci pəsɛ̀h nàšti i nə kumšìiti tàm n’àkui drùgi
Iskrica 3: 22 - kvò də ti rəspràvəm pòsle nə kɤ̀rɤ mi nəpràia tàm è təkòvu
Iskrica 3: 24 - i tàm pròletnu vrème kət se zəpruletì tuvà vrèmi si tàm du kušàrətə
Iskrica 3: 24 - i tàm pròletnu vrème kət se zəpruletì tuvà vrèmi si tàm du kušàrətə
Iskrica 3: 25 - tàm gi pəs’èm ufcète̝ tàm mi nòsət l’ab də jàm
Iskrica 3: 25 - tàm gi pəs’èm ufcète̝ tàm mi nòsət l’ab də jàm
Iskrica 1: 29 - i jà səm sə prigòtv’ələ tàm drèite štòtu i stàvəm bùlkə
Iskrica 3: 30 - i də də ìdə i às də izl’èjə tàm də glèdəm mumìti [laughter]
Iskrica 1: 36 - də vičèr’ə tàm idɤ̀t gɤrm’ɤ̀t či vèke bùlkətə sə užènilə i
Iskrica 3: 39 - pòčvəd də sə àgn’ət pàk sme nə kušàrətə gi iskàrvəme tàm
Iskrica 3: 40 - i pəs’èm gi tàm àgəncàtə ufcèti nòs’ət ni xl’àp tàm pribìrət
Iskrica 3: 40 - i pəs’èm gi tàm àgəncàtə ufcèti nòs’ət ni xl’àp tàm pribìrət
Iskrica 2: 41 - ìməme pə skèl’ə put sùšinə ə tàm pək nəpràenə sərɤ̀citi gi zìməme̝
Iskrica 2: 42 - pu dvà pu dvà sɤrɤ̀ka i gi nòsime̝ tàm idìn du drùk
Iskrica 3: 43 - še gu z’èmət tàm bràtt’ə mi pò gul’àmiti i kàrət
Iskrica 1: 44 - i sètne tàm kət sə nəsròči vèke svàdbətə gud’èš pràjət
Iskrica 3: 45 - ìməše s’èlski fùrni təkìva tàm pu zə n’àkulku kumšìi sə zberɤ̀t
Iskrica 3: 47 - drùgutu gu pɤ̀lnea tàm səs urìs səs nàj rəzlìčni ràbuti tàm
Iskrica 3: 47 - drùgutu gu pɤ̀lnea tàm səs urìs səs nàj rəzlìčni ràbuti tàm
Iskrica 3: 51 - ìmə idìn gul’àm pluštàt c’àlutu s’èlu tàm sə səbìrət nòs’ət àgneàtə
Iskrica 3: 52 - c’àl:te àgnetə gi nòs’ət tàm i pòpə mìni i gi up’àvə
Iskrica 3: 53 - nər’èt sìčki gi up’àvə nərɤ̀s’uvə gi tàm i gi up’àvə
Iskrica 1: 55 - i nəpràjət vɤ̀nkə ednà tərpèzə tàm d’èt sə kàn’ət
Iskrica 3: 57 - i drùgiti pòčnət xàpnət tàm sìčkiti i pòčvət vèči visilbìti
Iskrica 1: 58 - əmi pàk sə igràe kətu ubrɤ̀snət tàm zèt’ə mu nəpràjət ədèt’ə
Iskrica 2: 59 - du tàm ni b’àxə čuràpi̥te enò vrèm kulinàtə ni červ’èni t’è
Iskrica 3: 65 - i tàm nə svetì g’òrgi pràznik əmə i səbìrət sə tàm xòrətə
Iskrica 3: 65 - i tàm nə svetì g’òrgi pràznik əmə i səbìrət sə tàm xòrətə
Iskrica 3: 73 - i gə nəbl’udàvəme̝ i kətu dòe vrème tàm pu pumògnem i
Iskrica 3: 77 - əmə nìj gi pumɤ̀čim tàm pun’àu ku nè sùči li ti sə
Iskrica 3: 105 - i nə krɤ̀z gi pràime n’àkuku pɤ̀ti əmi bèli čèrni vrɤ̀fki nàvuštə tàm
Baskalci 2: 57 - i tàm i ofčàreto znàәd znàči pu kәtràn’u punèže
Baskalci 1: 58 - prìmerno kәt se zәjàgn’әt tàm kәtu zèmәd dә sә mɤ̀rl’әt
Baskalci 2: 68 - nèkәkvi dzәmbì tàm kәtu i jàs ne sàm vidèl
Baskalci 1: 92 - dobrè a tòo tàm dètu e nàj glàvnijә kәt sә prài prèmlәs
Baskalci 1: 94 - nèma glàven tàm
Baskalci 1: 105 - òn go mèri zapìsva si tàm ama ne zapìsvaa sәs tәkòvә
Baskalci 1: 106 - ami òdi tàm nә ednà bùka tәkà sәs sәs nòškata
Baskalci 1: 111 - à tàm tàm što gò pìšaa
Baskalci 1: 111 - à tàm tàm što gò pìšaa
Baskalci 1: 134 - tàm è tè si vrɤvàt sàmi si vrәvàt tùka otprèt e pà zagràdeno
Baskalci 1: 137 - sàmi si pәsɤ̀t tàm nә tɤ̀rlәtә
Baskalci 1: 138 - i tovà t’àsnoto mèsto tàm dèto minàvat kàk se kažùva
Baskalci 1: 158 - òti aku sә tìjә trìmәtә tàm mɤzničàre dә kàžem
Baskalci 1: 161 - tì lòviž drùgәtә drùgәtә i tàm si pustojànu vrɤvì si
Baskalci 1: 212 - tàm čèpkɤt nòsi se nә vlәčàrkә izvlàči se
Baskalci 1: 292 - znàči ovènčeto ovnèto se vìka tàm dzvizàra se vìka kačòr
Tǔrnjane 2: 48 - na vajavičàr i kato gi donesɤ̀t i tàm gi bojadìšat
Salaš: 3 - è tàm imàlo tùrska ìža jà u n’ù sɤm se rodìla
Salaš: 5 - a tàm pòsle baštà mi nəpraìl do polovìn
Salaš: 13 - onì tàm nèma màlko sɤm zabovarìl
Salaš: 16 - ne tàm pò ne vrève (laughter)
Salaš: 37 - baštà i e bìl u lòm kofčèznik tàm
Salaš: 49 - svì pràznici ivànovden dragànof tàm nàj nalì znàeš kvò si e
Salaš: 80 - glèdam si gradìnku i tegàj ìdemo od tàm do podi selò
Salaš: 109 - što e bèbe tùreno tàm ga zanesèmo vṛ̀žemo tàm na nèkakvo dṛ̀vo
Salaš: 109 - što e bèbe tùreno tàm ga zanesèmo vṛ̀žemo tàm na nèkakvo dṛ̀vo
Salaš: 112 - te tàm če sedì što onà trèbe da i u rabòti tòj
Salaš: 161 - tàm ìma na dùmamo gùvno tàm sìčki si kàra si
Salaš: 161 - tàm ìma na dùmamo gùvno tàm sìčki si kàra si
Salaš: 200 - esentɤ̀ tàm u goràta a takòva ə na na plàstove nalì
Salaš: 288 - è rumjàna me izokà jà pa i ne čù ama pèreše tàm
Bela 1: 4 - a ìmaše tàm kɤdè pòmpenata stàncija ìmaxme gradìni i tàm s rasàžda:me sìčki
Bela 1: 4 - a ìmaše tàm kɤdè pòmpenata stàncija ìmaxme gradìni i tàm s rasàžda:me sìčki
Bela 1: 5 - mòjto pa tvòjto pa na narèt po dvèsta mètra tàm
Bela 1: 6 - kòlko po màlko i tàm sàde:me pipèra tàm polìva:me
Bela 1: 6 - kòlko po màlko i tàm sàde:me pipèra tàm polìva:me
Bela 2: 15 - da pò drùgo li govòrat tàm
Bela 1: 22 - a tàm tɤ a trevà bèše gol’àm problèm zaštòto pròsta nìšto ne ras
Bela 2: 28 - sìgurno sa došlì ot ràzni selà tàm da rabòtat
Bela 2: 32 - pa to ìmaše i jà ne znàm kvò ìmaše tàm
Bela 1: 40 - kakɤ̀f ofčàr če bɤ̀deš tì be tàm edìn čovèk mu dàl
Bela 1: 46 - da sa dvè àgənca što ofcàta u zarèdata tàm àgneto dòm bleì
Bela 1: 64 - tì č ìdeš da go pasèš da go pasèm tàm na
Bela 1: 81 - do dojdè tàm ìzmɤ̀kna me iz onìja vìr vṛnà se
Bela 1: 84 - pasèm [laughter] sedìm tàm čèkam onì pravìa tùka kvò pravìa
Bela 1: 161 - zìmat krɤ̀f na kràvite islèdvat tàm kvò pràat ofcìte gledat a
Bela 1: 165 - vɤ̀nka mrɤ̀zne tàm studèno natùrala sɤm štàjgi i sɤm gi narèdila tùka
Rajanovci 2: 15 - slàgam mu sìrište tàm kvò pèt šès kàpki zavìsi od mlekòto kòlko e
Rajanovci 1: 27 - ìmaše n’ìve ìmaše sìčko i mì tàm gi pasèmo dogdè
Rajanovci 2: 28 - u ednà tavà ìmamo si tavà odèlno i ga narèdim tàm
Rajanovci 1: 31 - ma rètka ìma si trevà i tàm smo gi pàsli
Rajanovci 1: 36 - na tòj mèsto se sɤbère cèlo salò si kàra tàm snòpeto
Rajanovci 1: 40 - i ovṛšèmo cèloto gùvno sìčko se ovṛšè tàm kòlko se e davàlo
Rajanovci 2: 41 - nò ìma kilèr tàm (laughter) kilèr ga ostàimo
Rajanovci 2: 45 - i ga sɤsìpem u i ga vṛ̀nem tàm i tè tekà
Rajanovci 2: 62 - a tòni bìl’ i òn tàm i òn mu dàl
Rajanovci 1: 79 - tàm e bilò vṛ̀lo tè tekà dòle si ìma nizinà ìmaju òrata
Rajanovci 2: 95 - o si ìmaše edɤ̀n tùj čovèk xè: od dubràvite tàm
Breste 1: 31 - e edìn tovà èto tovà krivàk li e tam [unclear]
Breste 2: 54 - a vednàga gi tovàrite na kolàta ili tàm stojɤ̀t na na nìvata
Breste 1: 54 - i tàm go četème na čètenički trì čètenički trì nìški ednà čètenička
Breste 3: 59 - i po kɤ̀štite a koto e vɤ̀n bèreme se tàm ženorlìa doòdat
Breste 1: 65 - tàm prez bɤ̀rdoto kvò minàva
Breste 1: 69 - lòvime tàm ustà a bè te
Breste 1: 74 - ta sa vṛtì tam e ne mòe go nàjdem da go vìdite
Breste 2: 82 - nè nè tàm dèto si dèto si prɤ̀skal dèto si tèšal
Breste 2: 96 - si mèleme tàm na rɤkà ne smè mlèli
Breste 1: 133 - ta kat pribìrame si gi glàsim si gi tàm ot nìštelč’ite
Dolna Sekirna 1: 7 - tàmo pàj ot sovètɤt ta gi dadù tovà ta se tàm zapìše
Dolna Sekirna 1: 29 - tàm da mu četì kvò da
Dolna Sekirna 1: 36 - a sinɤ̀t mi tùka ga kṛštavàmo dòma tàm u tùja kɤ̀štu
Dolna Sekirna 2: 89 - tàm pred vratàta òn stàne li da se obùe
Dolna Sekirna 3: 89 - dèka ne ìdeše tùka na tàm ta vràpča te ta elòv.dòl
Glavanovci 2: 77 - tàm ìma si sùd za vodùtu u korìto si zgrèemo vòdu
Glavanovci 1: 95 - decàta da sedìme tàm da težìme da se pò bṛ̀že
Bosnek 3: 25 - i kato sa go tàm kapàli i ako se e detèto naakàlo
Bosnek 1: 119 - ne mòž da si flizàla tàm ne dàva ne mè lɤ̀ži̥
Bosnek 1: 120 - ne sì flizàla a nìa otsrèšta ìdexme jàlovico bèše tàm pazàč
Bosnek 1: 129 - kòlko pɤ̀ti tàm ni snimàa i nèma značènie kakvò i da bilò
Bosnek 1: 132 - u koprìvštica tàm ni aresàa za u xolàndija ta idòme
Bosnek 1: 138 - u vòda živèja tì ne išlà li si tàm da vìiš kakvò e

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut