ut

Meaning: 
from
Lexeme: 

Lines where ut appears

: 2 - tòu zənəjɛ̀t gu u̥prəžn’àvəm ut dècki gudìni ošte pres c’àlijə si živòt
Kolju Marinovo 4: 2 - hərmàn’ə z’èmim tə puravnìm èj tùkə tvà ut tùkə nadòlu
Kolju Marinovo 4: 4 - i ìmə kul’endrò kujètu ut təkɤ̀vu ut kàmək ni znàjə
Kolju Marinovo 4: 4 - i ìmə kul’endrò kujètu ut təkɤ̀vu ut kàmək ni znàjə
Kolju Marinovo 5: 12 - i t’e idɤ̀t ut kràjə [laughter] kvò də gi pràiš
Kolju Marinovo 5: 22 - nìj ut tùka z’èmami vodɤ̀ i prɤ̀snətə i čàk u udvɤ̀dnətə majalɤ̀
Kolju Marinovo 3: 24 - i slàgəž gu nə zem’ɤ̀tə nòsiš rəkòjkə ut tùk ut tùk
Kolju Marinovo 3: 24 - i slàgəž gu nə zem’ɤ̀tə nòsiš rəkòjkə ut tùk ut tùk
Kolju Marinovo 4: 29 - i kəto dòjdi vr’ème àjde də ìdət ut kɤ̀rə
Kolju Marinovo 4: 34 - mi tè sə šəròki tè ut unuvà duvàrči
Kolju Marinovo 4: 37 - edìn gi nər’èždə drùk fɤ̀rl’ə ut kulàta
Kolju Marinovo 1: 44 - amì təkà ut idnòtu du [laughter] ud idìnijə ud idìnijə l’àp du drùgijə
Kolju Marinovo 1: 45 - ut idìnijə l’àp na drùgijə
Kolju Marinovo 1: 54 - pràvime si ut ə n glìnə ə pòdn’icə i vɤ̀tre gi pičèm
Kolju Marinovo 6: 65 - i si fàtət ut tàm i si gi odglèduəš
Kolju Marinovo 2: 67 - nə rəkòjki mɤžèti go vɤ̀rdzuvət pràət vəžètə ut àsəl’
Golica 1: 12 - kòj kɑ̀k ut təm'è gl'èdə
Golica 2: 18 - ut nàšto sèlo əj tùk ednà kumšùja otìde nətàk kəm sòhia
Golica 5: 28 - i kat vər’àli i tòs ə kɑ̀zal če ə kòjtu e ut bez’erlìk
Golica 5: 75 - id’ìn čil’àk gi vìd’el ama ut t’ɑ̀h ud un’às i rikɛ̀l
Golica 3: 135 - jà mà znɑ̀m ut pizdìca hòdim na molèbija
Kozičino 1: 34 - hɑjà ut kùp’eno plàtnu pək tugàs gu təč’ɛ̀hme tùj plàtno
Kozičino 1: 41 - ut vɛ̀lnə gu prid’èm i gu bujd’ìsvam’e i gu tač’èm
Kozičino 1: 89 - ed’ìn kòzənik i udgòr’e səs kòz’ənik pràwim təč’èm gi ut kòzitɛ̏
Kozičino 1: 94 - səs n’àkuj hrɑ̀stɨ ut n’àkuj utč’ùpim šùmkə
Kozičino 1: 162 - do tùkə du màlko tɛ̀j ut krɛ̀stə màlku
Izgrev/Vm 2: 13 - ne ne mòžem də si səberèm sìlit'ȅ vèč'i̥ ut ràbutə
Izgrev/Vm 1: 16 - n'èguvətə p'èncijə də mi dədɛ̀t nəlì ednɛ̀ č'às ut n'èguvətə p'èncijə
Rakovski: 7 - edɨ̀n čuv'èk rəzbràl če ìma ù:rə ut sìlu
Rakovski: 9 - pòčnə də mə rəspɨ̀tvə ut kəd'è sm'ɤ kəkvɨ̀ sm'ə
Trŭnčovica 2: 52 - səbrànɨ ut trɨ̀ dòmə imòt mnògu i žə ìdem nə nɨ̀və
Žitnica 3: 13 - ut xisàrə se uč’èše i skɤ̀səhə i idnɤ̀ gudɨ̀nə pò nədòlu
Srebŭrna 2: 15 - kəkò èj ut tùj xòrtə vèk’e sə utkàzuwə ut t’ès ufc’è
Srebŭrna 2: 15 - kəkò èj ut tùj xòrtə vèk’e sə utkàzuwə ut t’ès ufc’è
Srebŭrna 2: 33 - əmə s’a kət n’àməmi pək ə səm duvòlnə i ut kòz’əšku̥tu
Srebŭrna 2: 36 - i sìčku stàwə è è sigà kànə tɤ̀s unùkə d’èt ut sòfijə̟
Srebŭrna 1: 91 - ut ə ušàf ut kumpòt ut sùh sùhi suh imìš
Srebŭrna 1: 91 - ut ə ušàf ut kumpòt ut sùh sùhi suh imìš
Srebŭrna 1: 92 - bòp ušà ə ut suh imìš kumpòt i z’èli i ti slàgət
Srebŭrna 1: 95 - ut suwrɤ̀tə ut màsata i pòsle mitɤ̀t səz busìlek
Srebŭrna 1: 95 - ut suwrɤ̀tə ut màsata i pòsle mitɤ̀t səz busìlek
Srebŭrna 1: 98 - otàd’ət da go brɤ̀snət tàm prijàt’el’:t’ȅ ut nèguit’ȅ kəd gu brɤ̀snət
Srebŭrna 2: 173 - ut stàr’:tȅ tùj n’èštu gu pràeə pək às sià ìməm inɤ̀ rəgòskə
Garvan 1: 1 - pək svàdbətə nɤ̀l' ti kàəm ut p'ètək
Garvan 1: 5 - tè ut tùkə g'i dàvət ut ə məžò
Garvan 1: 5 - tè ut tùkə g'i dàvət ut ə məžò
Garvan 1: 6 - ut d'ètu j zgudenìku d'è sə kàzvə
Garvan 2: 10 - i sigànə tùj tùkə utòr:no i sìčki ut bəìr'u i
Garvan 2: 13 - pò nəpr'èt n'èməše təkòs è sigà ut səvètə ìmə xòrə
Garvan 2: 17 - idìn pɤ̀t' xvɤ̀rliwə sigà pàk ut tàm ìdi dəždɤ̀
Garvan 1: 39 - tò kòitu j ut s'èlu ut s'èlu
Garvan 1: 39 - tò kòitu j ut s'èlu ut s'èlu
Garvan 1: 45 - tò tɤ̀j e ut ə ləmər
Garvan 1: 57 - ut sr'ebrò mnògu xùbəvu
Garvan 1: 67 - nèguit'ȅ dètu č'i̥t'è knìgi pòpo i ubikàl'əš ut tri pɤ̀t'ə tɤ̀j
Garvan 1: 121 - ut dərwò nəpràenu i ut ə kurì tɤ̀j upl'èt'eni
Garvan 1: 121 - ut dərwò nəpràenu i ut ə kurì tɤ̀j upl'èt'eni
Garvan 1: 161 - u nàštu s'èlu inɤ̀ tɤ̀j jə vɤ̀rnələ ut ə ut svàdbətə
Garvan 1: 161 - u nàštu s'èlu inɤ̀ tɤ̀j jə vɤ̀rnələ ut ə ut svàdbətə
Babjak 4: 4 - tì si ut pruvìncijàtə i mòže də tè e sràm
Babjak 4: 15 - i mɤžè i ženì ut tanc'òretu tèə rìpa: tòlku visòku
Babjak 3: 16 - ukrədème gu ut tìjə səjà i kətu ukrədèm na tàa məəlà č'ùpə
Babjak 2: 18 - lɛ̀p ut fùrnətə gutòf si kupùvame pò rànu
Babjak 4: 21 - ut təvà pudelènie də me pràta: də ùčə də ìdə də ùčə
Babjak 1: 28 - ut tòa lɛp se rànəjə mòže də
Dolno Draglište 2: 1 - čùkna: kəmbànite ìdeme v čèrkvə vrɤ̀nemè se ut tàm
Dolno Draglište 1: 3 - jàdene pìen pusrèštəmè̝ jə kətu se kətu dòjde bùlkətə ut təvà
Dolno Draglište 1: 6 - nə ut tùka i ut tùka s lèpᵊ i f rɤcète
Dolno Draglište 1: 6 - nə ut tùka i ut tùka s lèpᵊ i f rɤcète
Dolno Draglište 3: 29 - ustàime si tòledžèvu kulàčence ut xlèbə testò
Dolno Draglište 3: 32 - suberè̝m se ut məəlàtə kòlkutu xòrə ìma
Bansko: 54 - i se napɤ̀ni tepcìjata pò ùbavo ut tìkvɤ
Bansko: 63 - pa zìmno vrɛ̀me navàrimè ta tùrime kòkal ut slanìnata i kɤ̀rvavìcə
Bansko: 174 - ut kurèmo i se podadà crevàta podadà
Bansko: 230 - nemòj učì pa pò le è skàpu uč'èn'etu ut ә zdràvetu
Bansko: 232 - ta pa mi re rèkua takà sàmu ut svìncka màs
Bansko: 238 - tə mu bɛ̀še vikàl dòktoro kàž'i vìka ut š'čò sè si upravìl
Bansko: 239 - tòlkua bɤ̀rže tòj rèkal mi ut mi ut svìncka màs
Bansko: 239 - tòlkua bɤ̀rže tòj rèkal mi ut mi ut svìncka màs
Bansko: 256 - i mezètta ut kapamàta i vìnu i rɤč'ìja è takà
Markovo: 73 - pumàgəme nə màm’ini dičàtə bàvim nə kɤ̀rɤ rəbòtim ut ftòri kla
Markovo: 74 - ut ftòru uddelènie nə òdeja nə kɤ̀rɤ də kupàim i də žènim
Malevo/Xsk 1: 7 - dàž’e ut ə šus’è̝t nə tùkə sə kàzvə tùrskətə məhlɤ̀
Malevo/Xsk 1: 12 - ut tùrcite tùrci̥te sə pribràl’i kəm turcìjə pək nàšte sə nəkùpɨl’i nɨ̀
Malevo/Xsk 1: 13 - ut t’àh i prèdàdufcite nè mi òšte prè.prèdàdufcɨ
Malevo/Xsk 1: 19 - ut ə tùrcite nɨ̀vite i təkà
Malevo/Xsk 1: 32 - i sə nəkùpl’i nɨ̀vi ut tùrci̥t’e i sa pòčnəl’i də rəbòt’ət
Malevo/Xsk 1: 48 - ni nɨ̀štu sig’è̝ pò lòšu ut tùrsku də f kàžə [laughter]
Malevo/Xsk 1: 59 - kòj sə interesùvəl ud vujnɤ̀ i ut tvà i nvà [laughter]
Malevo/Xsk 1: 247 - nəpɤ̀l’n'ət gu f həmbàre i ut ə izvàdət ut g’òzə žɨtòt
Malevo/Xsk 1: 247 - nəpɤ̀l’n'ət gu f həmbàre i ut ə izvàdət ut g’òzə žɨtòt
Malevo/Xsk 1: 271 - sigɛ̀ kvò mu e də z’è̝meš l’àbə ut fùrnətə gòtuf
Mogilica 4: 11 - àš’ur’ ìmə vərɔ̀t enəgà sìč'ku ut sɛ̀kəkvu zberɔ̀t tə vər’ɔ̀t
Mogilica 4: 24 - š'e ni zəròv'ət ut č'ètirite stràni prɤ̀s š'e e
Mogilica 1: 30 - ošte ut kàktu ostrižèš ofcàta
Mogilica 5: 52 - às stàvam ut stòla i t'à mi vìka a sèdi si
Mogilica 6: 68 - stànə pɔ̀tes ut četìres i sèdmə gudìnə gu pòčnə tòu
Mogilica 6: 71 - pò nəprèš' ut ut bàčkuu nəgòre tò beše tɛ̀sen pɔ̀te
Mogilica 6: 71 - pò nəprèš' ut ut bàčkuu nəgòre tò beše tɛ̀sen pɔ̀te
Mogilica 1: 77 - ə kòšnicə ət ut tàm e məžɔ̀s
Mogilica 1: 84 - ut kɔ̀šnicə təgà dòjde čulɛ̀k tòj beše nè žènen
Mogilica 3: 87 - sɛ̀nu ut càrevicətə tuvà misirlìg' gu zuvème misìrč'enu gi hrànehme
Mogilica 5: 131 - àko a ako də rečèm t'à e ut kòšnicə
Mogilica 5: 167 - znàči demèk e nè duvòlnə ut snəhàtə
Drabišna 1: 102 - ut sk'el'etə nəbùəne šùmk'ətə t'ìe nə nəbìtkə udgòr'e
Godeševo 1: 9 - səbàjle ut p'èt čəsò pà sme nə nug'ìte
Godeševo 1: 12 - bàle kətu stànət ut p'èt čəsò
Kovačevo 2: 24 - fčèrə səm ut kətùnci səm kùpɨlə i pu dva lèvə
Kovačevo 2: 35 - a katu trɤ̀gnəxme ut sòfija b’àxa pu lèf i šijsè ejcàta
Kovačevo 2: 38 - i tùk beše təkà nəprèš pu lèf i usimdisè əmə ut
Kovačevo 1: 43 - i k’i ìdiš k’i b’àgəš ut ut kɤ̀štətə mi
Kovačevo 1: 43 - i k’i ìdiš k’i b’àgəš ut ut kɤ̀štətə mi
Kovačevo 2: 44 - a jàs e tùkə ut kòl’u bəjà pɤ̀ti səm [unintelligible] –
Kralevo 1: 10 - n’è nɨ̀kuj ne nɤ̀ trɤ̀seš’e zə dànuk ut t’eə s t’èkəzəsè̝t
Kralevo 2: 12 - ama vìe sičko ste zapàzili ut tovà
Kralevo 1: 23 - nə dəšterɤ̀tə stòrime blòk uf hàskuu ut trùt
Kralevo 3: 26 - ə i sigɛ̀ tvà znàm ut d’àttu mi ud d’àdu s
Kralevo 1: 42 - ut trùt znàči tytỳn sə ə iskàrvəlu èj sòe tytỳn’
Kralevo 1: 49 - dòjdəhə ut hàskuu nə ràptə i tìjə nɨ̀žɨt f nid’è̝len d’è̟n’
Kralevo 3: 64 - ike kɤ̀štətə mu izgur’àlə tòj sɨ màhnəl uttùkə
Kralevo 1: 68 - i ut tùkənə sè̝l’enet d’è e t’èkezes’è
Kruševo 1: 16 - dònesi i nə mène kàzvə ut tìjə kərtòfki kàzva dònesi
Kruševo 2: 24 - i ləjnà ut kràvətə
Kruševo 2: 26 - ləjnà ut kràvətə nə ədnà bàl'evə kinìgə
Kruševo 3: 74 - ut cìgənkìt’e̥
Kruševo 3: 79 - ut trevàtə ni sɤ̀m pràilə
Kruševo 3: 83 - ud òrei bujədìsvəme ut kàmen bujədìsuvàme
Kruševo 3: 85 - ut kàmen nədɤ̀rpuvàme kàmenìč’evu i si gu izvàrim izvàrimè i
Kruševo 1: 93 - əmi ut p’èncijàtə p’èt stutìni i spìrət
Kruševo 3: 94 - pò ùbavu ut kàmenìč’evu
Kruševo 3: 97 - ud məgəzìnetu ut cìgənkìte kupùvəme
Kruševo 3: 124 - ut pɤ̀rvi màj s’ètne sə srìž’ət ufc’ètu kəm pɤ̀rvi màj
Leštak 3: 18 - ut tvà è təkà beše è hərmàn
Leštak 1: 20 - sə hòdili də tvàr’ət ève ut slavèino dʌ̀ski də kàrət è nadòlu
Leštak 1: 27 - dukàrəhme dɤ̀skite ut sləvèinu zə dvà dèn’ə vəf kìril i benkòvski
Leštak 1: 49 - ot əgà se pudədèš òšte ut pòdvis
Leštak 1: 56 - tvà i tvà imə ràzlikətə ut nəpr’èž du segà
Leštak 1: 77 - tò mnògu l’ʌ̀snu sə prài əmə n’èmə ut kəkvò də sə nəprài
Leštak 3: 79 - ut kato go utɤ̀pčət živòtnite kato se uvəršè mu vìkat mekìna
Leštak 3: 109 - ut kòž’e
Leštak 3: 110 - ut kòže səs ə otdòlu nàči
Šumnatica 1: 17 - ut amèrika li
Šumnatica 1: 18 - ut amèrika e došlà
Šumnatica 1: 24 - ò dòbər dèn [laughter] ut amèrika tàə ženà
Šumnatica 1: 25 - dà ut amèrika
Šumnatica 3: 26 - ut č’èncətə bərgùl’ kənà še pràiš i bə i č’èncə n’èmə
Šumnatica 2: 29 - tugàvə tè səberàhə ut tùka ud nàštu sèlu turduvàci
Šumnatica 2: 44 - ne gì təkòvu ut itàlijə razbìž li tè gi izmɤ̀čiə mnògu
Šumnatica 3: 44 - sərmà ut s’aə listà ut pò mnògut’e ut əsmòite listà pràime s’à
Šumnatica 3: 44 - sərmà ut s’aə listà ut pò mnògut’e ut əsmòite listà pràime s’à
Šumnatica 3: 44 - sərmà ut s’aə listà ut pò mnògut’e ut əsmòite listà pràime s’à
Šumnatica 2: 45 - ut mumčìlgràt və putkòvə dòjde lìnijətə əmə
Šumnatica 3: 46 - ut əsmòvit’e agà sə ne pàrskəni pò s mlàdič’ki əgà sə
Šumnatica 2: 51 - e ut tùə ud nàštu sèlu imɛ̀šen turduvàci rəbòtiə pu lìnijətə
Šumnatica 1: 61 - čàk ut amèrika e dušlà də se interesùvə tùkə ot
Šumnatica 1: 69 - səs nègu às hòdih dàže səm i rənèn ut ut
Šumnatica 1: 69 - səs nègu às hòdih dàže səm i rənèn ut ut
Šumnatica 3: 170 - čeverm’à ut kənà də pràime kòjtu ìmə òfce prài čeverm’à
Šumnatica 3: 207 - ut ut ufc’ète
Šumnatica 3: 207 - ut ut ufc’ète
Šumnatica 3: 229 - še gu isprè ispred’èš ut tùkə še gu pirpred’èš še gu təkà
Šumnatica 3: 252 - ut ednà məəlà sme
Šumnatica 3: 254 - ut ednà məəlà
Skrŭt 2: 12 - teràme a ut tàtkutu ut màjkə̥ta ubeštàa ga
Skrŭt 2: 12 - teràme a ut tàtkutu ut màjkə̥ta ubeštàa ga
Skrŭt 1: 27 - ka navalìl ògino nadupìl se isturìl mlekòto ut butìmata
Skrŭt 2: 38 - ut ə četvɤ̀rtok
Skrŭt 3: 67 - pà pòkladi po zapòstuvame ednà nedèl’a pòstim ut sìrenetu̥
Skrŭt 3: 68 - tovà ut ə sìrene jadèm bèz mrɤ̀fki sìrna nedèl’a go vìkame
Skrŭt 3: 69 - drùgata nedèl’a drùgata vìki zapòstuvà se ut sìčku
Skrŭt 2: 81 - ut mumčètu utìva u mumàta ilì
Stalevo 4: 1 - n’àkoja smèšna slùčka sèštaš li se ut tɤ̀j
Stalevo 3: 4 - m’ehuvè e pràehə mlògu ut òfcet ud òfč’etu m’əhuvè pràehə
Stalevo 3: 6 - tùr’ət mu i màlku svər’ʌ̀t ut kràvətə ml’àku kət stàne
Stalevo 3: 7 - pò təkɤ̀vu izvàd’ət ud m’àhə i ut tvà nətrun’ʌ̀t
Stalevo 3: 8 - tùri i ut tvà gàt tùriš stànvə
Stalevo 4: 16 - stàvəše əm kàk ut huròd bil’à pristànvə
Stalevo 4: 18 - ut huròd bil’à pristànvə
Stalevo 3: 39 - i pò màlko i gà izbʌ̀rkəš ut kràvə də izbʌ̀rkəž drùgu je
Stalevo 4: 45 - gl’èdəj i r’èkəh čùh pək ut kàkə irìnə də t’ɨ kàžə
Stalevo 4: 46 - ut hàsəl ut nàšijə kòr’en pək t’è sìčkit’e hòrə sə čùzdi
Stalevo 4: 46 - ut hàsəl ut nàšijə kòr’en pək t’è sìčkit’e hòrə sə čùzdi
Stalevo 1: 50 - i kakvò se izmùcva uttàm ut tvà ut ut
Stalevo 1: 50 - i kakvò se izmùcva uttàm ut tvà ut ut
Stalevo 1: 50 - i kakvò se izmùcva uttàm ut tvà ut ut
Stalevo 1: 120 - nə nə žɨ̀ci i zə zəpàzvəš žìčkətə d’èt je ut kùp’enə pr’èždə
Huhla 1: 4 - ut kəd'è kàž'te ut kəd'è še dòjd'e b'èz ràbutə
Huhla 1: 4 - ut kəd'è kàž'te ut kəd'è še dòjd'e b'èz ràbutə
Huhla 2: 16 - vìe ut kujà gudìnə ste ràdəni gol'ami mòmčetə li ste̥
Huhla 2: 19 - m vìe ste ut mòjte pò màl'ki mòjtu unùj gul'àmutu e
Huhla 1: 22 - i əm òt' mi cɤ̀rn ud m'ètlə ut s'up'urg'ɛ̀ s'àme
Huhla 1: 27 - i t'àə nòkti bul'ɤ̀t gur'ɤ̀t ògən' ut udmrɤ̀znət'e
Huhla 1: 32 - ut kəkò e tvà kàži segà ut kəkò e tvà tòo nəròt
Huhla 1: 32 - ut kəkò e tvà kàži segà ut kəkò e tvà tòo nəròt
Huhla 6: 44 - wòt' tì sə ut t'àh
Huhla 1: 46 - ut kurmìt'ə ščùkən e kurmìt lùk i greb'ène jədène
Huhla 1: 51 - ud d'è tòu dumàt ba nəlì ut tòr i vòdə
Huhla 1: 69 - ut kəkò ne bìvə
Huhla 1: 71 - ud jàden'tu li ut pìen'tu li ud nèràpten'tu li [laughter]
Oreše: 48 - kàzvə həlèl isùs hristòs tòj bìl vəskrèsnət ut dž’ihnèmə e bilò
Vŭglarovo 1: 81 - i um’ət’è̝me ìməhm’ə pòm’et ut pərcàl’e nəpràen vɤ̀rdzən nə ənə̀
Vŭglarovo 1: 117 - takòu sàčve nəl’ì pràehme ut prɤ̀s
Vŭglarovo 1: 126 - bəkl’enɨ̀k ut càrəcə sàmu
Vŭglarovo 1: 131 - mlògu je hùbəv l’àbə ut càrəvcə
Vŭglarovo 1: 144 - ut t’èšku ž’èlezu si ìmə drɤ̀škə
Vŭglarovo 2: 162 - svàliš pàk m’è̝liš tàm uttàm ut əmbàrə tàm ut təkɤ̀utu
Vŭglarovo 2: 162 - svàliš pàk m’è̝liš tàm uttàm ut əmbàrə tàm ut təkɤ̀utu
Bangejci 2: 8 - no ut nàše̥tu s'èlu mə irgèni utìvət pək pu drùgu s'èlu
Bangejci 2: 44 - sn'èməmi jə ut ə mutuvìl'čitu i jə m'ètvəmi nə slɤ̀nci
Bangejci 1: 51 - i ut vrèmitu bɤ̀brekə mi ut t'èšku dìgəni i
Bangejci 1: 51 - i ut vrèmitu bɤ̀brekə mi ut t'èšku dìgəni i
Bangejci 1: 55 - snìšen mi bɤ̀brekə ut t'èšku dìgəni ud ràbutə
Bangejci 1: 58 - kə tɤ̀s kɤ̀štə ut didì ud bəbì mə jə pupripràixmi i
Bangejci 1: 63 - kəd b'àx mlàdə ràbutə ni b'àgə ut m'ène às jə vɤ̀ršə
Brŭšljan 3: 11 - ə nə g'òrg'udèn' št'à zèmeme ut tùkə kulàtə
Brŭšljan 3: 27 - ut ràzni ràbuti
Brŭšljan 3: 29 - ut kəkvì ud dərvò bè zəbìjeme ə kòl':e vəv zem'ɤ̀tə
Brŭšljan 3: 30 - kuv'ème ut kòl du kòl pu dv'à dərv'ètə e pu dv'ɛ̀
Brŭšljan 3: 42 - də pòeme pə vəf č'èrkvətə č'e ut č'èrkvətə š'e dòem tùkə
Brŭšljan 4: 51 - ìmə tàm kəvəl'ž'ìjnicə ut tàm št'àme də kùpime
Brŭšljan 1: 66 - lɤ̀tə jə pràine ut dərv'ètə nəkuvàni prɤ̀k':e i slet prək
Černovrŭx: 43 - kətu utìdi də sə venčàvə òšte ut sutrinɤ̀tə rànu
Černovrŭx: 56 - uttàm ìmə idìn xùbəf ut tùrsku ròpstvu xərmàn
Černovrŭx: 58 - ftòrijə xərmàn ut des'àtəkə ot ot tùrcite d'ètu e tvà
Gela 3: 1 - əmə ut kədɛ̀ ste ìnače be bɤ̀lgari li ste
Gela 1: 10 - ut kòlku gòdɤn pu kàrlak pud vɤ̀rhə
Gela 2: 13 - əmə sìčku ut gulik'ɔ̀ hòg'ət gòlɤ izmɔ̀rznət
Gela 2: 17 - ut vɤ̀lna istəkàta vɔ̀lnena ta če ušìta ta səs sèka
Gela 3: 19 - ut pedesè ut pedesè i òsma devèta gudìna sme f smòl'an
Gela 3: 19 - ut pedesè ut pedesè i òsma devèta gudìna sme f smòl'an
Gela 2: 33 - ut pšenìcana ta imɛ̀ ta gu pràvea zvɛ̀ha go trahàl'nica
Gela 2: 39 - pupèrki čùški ut kàca salamùra i hùbavu bɤlò jɛ̀lu sɤ
Gela 2: 48 - i ža si udrɛ̀žeš hlɛ̀p ut tòu lɛ̀p ta še gu udnesèš
Gela 2: 51 - nà nà ut pòpovija lɛ̀p
Gela 1: 55 - če tò šušùl'ki zuvɔ̀t ut sᶤìnɨ slᶤìvɨ šušɔ̀t g zuvɔ̀t šušùl'ki
Gela 2: 55 - čɤ bìl ut pòpuvija [laughter]
Gela 3: 66 - du nòva gudìna četìrez dùši̥ sa ut tɛ̀hnija institùt ta pìše
Gela 1: 71 - ami ut sᶤìnɤ slᶤìvɤ gà išušìš ud jɛ̀bəlki ut təkò šušùl'ki
Gela 3: 84 - nìe smɤ sɨ svìknɤli be nìe sme rudèni ut tùka
Gela 3: 85 - i mažɤ̀ si e ut tùka i jɛ̀ səm si uttùka
Gela 2: 94 - ednà gudɨìna ut plòvdiv be dušlà enà dukturìca ta be duvèla mòmče
Gela 2: 101 - da da jadè tà be ut plòvdif de dòkturka ta tùka spà
Stikŭl 4: 24 - pàri də plàtəmə ut sigà pərì vìkət nòčo bəjɛ̀ žə i skɔ̀pu
Stikŭl 3: 27 - izlɛ̀zuhə rudnìni uttùkə ut širò̝kə.ləkə dèt si gu nìj znàeme
Stikŭl 3: 28 - širò̝kə.ləkə dɛ̀ uttùkə ut n sulištà drùgə məhəlìčkə ìmə
Stikŭl 1: 29 - tugàvə vìkə təkvò i grəmfò̝nən svᶤìr’e sèjneka i tò ut sò̝fijə svᶤìr’eše nvà
Stikŭl 1: 31 - [laughter] ut sò̝fijə svᶤìr’e či vᶤìkə nə star:t’em nə bəštà m nèguvijən bəštà
Stikŭl 1: 42 - drùgu kəkvò dɤ vɤ kàžə sìn envà səm zəpòmnilə ut stàr:te
Stikŭl 2: 42 - nè nìštu i tugàvə hi sušɛ̀ha ta bilè i gò̝tvihə ut tɛ̀h
Stikŭl 1: 51 - zəfàtəmə ut ut ftò̝ri àvguz də kusìm də kusìm pu stàrutu
Stikŭl 1: 51 - zəfàtəmə ut ut ftò̝ri àvguz də kusìm də kusìm pu stàrutu
Stikŭl 3: 73 - tùrlata istàtak ìma adnɔ̀ cèrkvɨca è napràvena cɤ̀rkvɨca ut starìnnu ò̝šte
Stikŭl 3: 74 - ut starìnnu unàa cɤ̀rkvica napràv’ena enàa cɤ̀rkvɨca napràv’ena i etàm
Stikŭl 3: 80 - etùka ut katu ut pò̝lskite səlà bešɤ màjka mu beše tùka
Stikŭl 3: 80 - etùka ut katu ut pò̝lskite səlà bešɤ màjka mu beše tùka
Stikŭl 1: 86 - i ut rəštɔ̀n əme càrevicə si nemɛ̀hme tugàvə gu menɛ̀hə krətò̝hən
Stikŭl 3: 91 - ut nàštə imɛ̀še imɛ̀ edìn čuvɛ̀k ud nàšɤte ta utìd tə gu vìd’e
Stikŭl 2: 100 - ìšte də hi də hi iskàrəm pɔ̀škine tugàə i ut tɛ̀h stànvəlu tə
Stikŭl 3: 104 - tàm nadòlu nàa ut kutrò beše sèlu tùka
Stikŭl 2: 114 - ta vì ut kutrì ste gràt səgà
Stikŭl 1: 120 - pèncijke də mi dədɔ̀ pèncijke də mi dədɔ̀ dvɛ̀ hìl’ədɨ ut tɛ̀h
Stikŭl 1: 124 - əm žə gi prìpusk’ə ədnɔ̀š ut təkò nòču dušlᶤì sə
Stikŭl 2: 130 - tə gi pasè tì se zbìrət ut məhəlɔ̀tə nə nət trìjse kràvə
Stikŭl 2: 140 - ut nətàm sètne nèmə
Graševo: 40 - màjkə mì e ut cvètin'u
Graševo: 42 - bəštà mi sì e ut tùkə
Graševo: 44 - i t'è sɤ sì ut tùkə
Graševo: 52 - ut tùkə sì mi e dà
Graševo: 76 - emi mi ut kəkvò gu pràveše tugàs si ìməše sìčku
Stoilovo 2: 10 - turìme wòdә ә zberème òlski lәjnà ot guèdәtә ut vòluvetu
Stoilovo 2: 52 - z dvà ednì zìmәt pràvu uts’àkәni ut
Stoilovo 2: 73 - nә zɤ̀rnu nè mlògu čìstu dè uddelìme gu ut slàmәtә
Stoilovo 2: 76 - če kəd gu prov’ɛ̀eme tə gu iščìstime ut slàmata kətu se iščìsti
Zabernovo: 28 - vdèsnu fl’àvu utìvəš ìmə utrìenə utɤ̀pčenə ut hòrətə
Malevo/Asg 2: 1 - tòu zənəjɛ̀t gu u̥prəžn’àvəm ut dècki gudìni ošte pres c’àlijə si živòt
Malevo/Asg 1: 76 - ə vəž’ʌ̀nə ut
Malevo/Asg 1: 78 - snòpine si ut snòpən ud ž’ʌ̀tvənə gi nəpràvime i tùrim gu
Malevo/Asg 1: 79 - nə zem’ʌ̀tə ž’ʌ̀neme ut ə rəkòl’kit’e i tùr’əme nə vʌ̀ženo
Momčilovci: 4 - dv’ɛ̀ dəšterì ìməm ž’èn’eni sə i dv’ɛ̀te ut s’èlu si vòd’ət mumč’ètə
Momčilovci: 19 - n’ɛ̀kəv d’èn’ i rəzbul’àh sə ut sərc’è visòku krɤ̀vnu sərc’è skleròzə
Pavelsko 2: 6 - i gu slò̝ž’im’e i mu slòž’im pò̝tkvəs mu tùrim ut ə
Pavelsko 4: 62 - utmɤ̀kneme ut tuvà pò dɤ̀lgu ut tuvà dè e tùkə
Pavelsko 4: 62 - utmɤ̀kneme ut tuvà pò dɤ̀lgu ut tuvà dè e tùkə
Pavelsko 4: 69 - jèdrə e ut tàə rɤ̀ž’enətə rɤ̀ž’enətə e pò jèdrə
Pavelsko 4: 81 - ut uv’èsə pl’əvʌ̀tə tàə e sɤ̀štənə kvònu i drùgənə
Pavelsko 4: 92 - pàk i gu pràvehme zə č’ùvàl’i i pràvim ut t’ìjə pròsturi
Pavelsko 4: 100 - ut stranà
Pavelsko 4: 110 - ò ìməme rìzi pràvim ut təkìvə tkàeme rìzi
Hvojna 1: 2 - nə zdòj də si rəspredel’ɤ̀t ut kòlku òfce kəkvò mòže də pulùči
Hvojna 3: 5 - i ut kup’ènə hvɤ̀rl’ət ta tə gu nəsəd’ʌ̀t nəsəd’ʌ̀d gu
Hvojna 3: 7 - səs vìlətə ut kràjə snòpit’i sìč’kit’e še gi rəstrɤ̀svə
Petŭrnica: 5 - màjka mi beše vràčkə̥ ut selàta dovàždaa òra tə gi cɛ̀ree
Petŭrnica: 30 - i vìka vɛ̀rno dɛ̀do pòmoš ne mòe ti dàm nìšto ut bòga
Petŭrnica: 42 - da ne opùšta kòn’a i tìja mi vìkat òrɤtɤ ut stɤrnɤ̀
Prestoj: 10 - ə če ut slìvi
Prestoj: 26 - n’èštu kətu sigàšniti siròpi kuìt sà ìma ud vìšni ut slìvi
Prestoj: 46 - sìpvət tàjə kàšə ut
Prestoj: 48 - tuvà ut ə təvɤ̀tə sìpvət vəf təgàrə
Prestoj: 68 - kət isɤ̀xni udl’èp’əd gu ut əmə xùbəvu tr’àbvə də isɤ̀xni
Stančov Han 1: 6 - i mlàditi dicàtә te tè bèə mumčèncә è ut silàtә ìdexә
Stančov Han 1: 17 - b’èši tùkәnәk b’èdnu tò n’èmә ut kvò dә tәkòvә
Stančov Han 3: 30 - kɤtɤ̀r i ut məgàrə̥tu pò gul’àmu zdràvi živòtni čilìčeni
Stančov Han 1: 98 - è ut unìjә tùj ud òr’exә stàvә kәf’àvu è tùj
Stančov Han 1: 100 - segànkə ut òr’ehә sә bujәdìsvә ìnәči nè e
Stojkite 1: 16 - kàk se sme zdravòvɤlɤ nemòj pìta utèkuha m učìte ut sràm
Sŭrnica 2: 55 - zə buedìsvənetu si zìmme bujɤ̀ ut cìgənkìte i limòntuzù si zìməme
Sŭrnica 4: 64 - d’ètu ut t’èl
Sŭrnica 2: 66 - i kətu vəlì vrɛ̀metu pàk ìdim nəbirème kəmen’òk ut kàmənete
Sŭrnica 2: 68 - ut kàmənite sɤ̀štu kətu sl’às təkòə
Sŭrnica 2: 79 - a nə n’ègu kəmen’òk òti ut kàmək
Sŭrnica 1: 93 - nàšie tòj ut smòl’en ìskəš’è mi mòjtu tr’ɤ̀tutu
Sŭrnica 2: 96 - ut jelhà pàk š’ə nəbir’èš’ kurà pàk səs jelhà kurà pà buedìsvəme
Trjavna: 182 - ml’èčnu təkòvə i ut n’ègu s idnò pərcàlči i gu pric’èždət
Trjavna: 185 - àz b’àx nəsəbràlə əmə ni sɤ̀m pràilə ut n’ègu
Trjavna: 251 - kuzìt’e əku pìtəš pò prijàtnu ut ut čuv’èka d’èt je kàzənu
Trjavna: 251 - kuzìt’e əku pìtəš pò prijàtnu ut ut čuv’èka d’èt je kàzənu
Vasiljovo 2: 7 - ut sredɛ̀ta na vasìl’ovo tàm pa brusn’ène udd’è̝ sa došlè
Vasiljovo 1: 82 - da skɤ̀same ut ə sìreneto da gu zavìjeme ta da
Vŭrbina 4: 3 - stàrite kàzvət če sə ut ənədull’ìjə dušl’ìli trìmə dùši vəv vərbìnə
Vŭrbina 1: 14 - i dukàrvə gi f pòdnikən i lìst’enici̥ skəlàvəhme ut dəbìenu lìst’e
Vŭrbina 4: 16 - ut sɤ̀štu̥tu ut sɤ̀štətə priròdə ut nàštə si
Vŭrbina 4: 16 - ut sɤ̀štu̥tu ut sɤ̀štətə priròdə ut nàštə si
Vŭrbina 4: 16 - ut sɤ̀štu̥tu ut sɤ̀štətə priròdə ut nàštə si
Vŭrbina 4: 18 - ut səmòtu s’èlu tuvà beše stàrətə priròdə drùgo nè
Vŭrbina 1: 18 - əgà ut jègnetənə udmàhneme tugà dujìme ufc’èn’e tə i ml’èku
Vŭrbina 4: 34 - xər xərmànə e stòr’en ut zem’ɤ̀tə kàktu nə l’uvà
Vŭrbina 4: 44 - ottùkə sə xòdili zə g’um’uržìne i sə kàrəli dɤ̀ski ut plənnɤ̀tə
Vŭrbina 3: 44 - nugìs’e ut’ hòdeni i ut tvàren’e t’èšku zɤ̀ha də ne hòd’ət
Vŭrbina 4: 46 - sə zìməli kirìjə ut tàm sə pàk tvàrili nəh tùkə
Vŭrbina 3: 52 - v grədɨ̀nətə i ut tùkə du i tùkə im’èš’e
Vŭrbina 4: 62 - eč’emìkə ərpɤ̀tə st ərpɤ̀tə stànvə pò bɤ̀rzu ut ud rəštɤ̀
Vŭrbina 3: 74 - ut č’è̝tiri ut p’ɤ̀d dèkərə tə se tə səs wòsem istìfə sme
Vŭrbina 3: 74 - ut č’è̝tiri ut p’ɤ̀d dèkərə tə se tə səs wòsem istìfə sme
Vŭrbina 4: 81 - i vlàčine i predɤ̀t je i pràime drèhi ut t’èh
Vŭrbina 4: 83 - vɤ̀l’neni pəltà ut samì si gu pràime nìe sìčku
Vŭrbina 4: 84 - ut stànuvi si gi tkàeme n’è
Vŭrbina 3: 99 - ud dəl’èč’e ut plənnɤ̀tə kòjtu si im’ɛ̀ dukàrvəš’e
Vŭrbina 4: 112 - nə s’èlutu sne zbìrəli mòže i hil’àdə dùši s se zbìrəli ut sìčkit’e
Belica 1: 40 - a tə tùkə ut gàrata
Belica 1: 42 - à ut ixtimàn
Belica 1: 43 - du ixtimàn otìdem pèši ot ut ixtimàn natàm si òdime
Oborište 1: 139 - mi kupùvaxmè pa n’àkoga i pràvea ut ə ègnetḁtḁ
Sveta Petka 3: 13 - misìrnu brəšnò kàzuvà če ut ut càrevìnata
Sveta Petka 3: 13 - misìrnu brəšnò kàzuvà če ut ut càrevìnata
Sveta Petka 3: 47 - doàždat tùk pə drùgi selà znàči tè us ut tuvà duòdət
Sveta Petka 1: 75 - bojadžìja bojadžìja fànem sà ut š’àrkitè i
Drjanovec 2: 1 - s’ètn’e pɤ̀k kɤt sɤ vɤ̀rnɤɤ ut kɤzàrmata
Drjanovec 2: 17 - ut s’èlu štòt smi kràjnu b’èdni kràjnu kràjnu kɤ̀štɤ ìmɤmi vɤv v’ètuu
Drjanovec 2: 58 - i ut tàm im’ɤmi bùlkɤ d’è sètn’e gu užèniwmi ul’azə u zɤvòdɤ
Gigen 2: 17 - ìdvat f nedɛ̀l’a zə də zèmɤt bùlkətə ut tɛ̀xᵊ pòsle òdɤt
Petrov Dol 3: 7 - kətu udr’èž’im tɤ̀j pɯ̀rvətu strɤ̀kč’ɤnc’i ž’ètvəta ut zə ž’ìtutu
Petrov Dol 2: 19 - pr’àsnə vudà ut ču̥šmàta um’ès’et p’ìt’i xl’àp
Petrov Dol 3: 25 - ž’èn’im bɤ̀rdz’im xòrətə dukət sə vɤ̀rnət ut n’ìva s’èlu də dòət
Petrov Dol 2: 71 - i ut krɤftà
Petrov Dol 1: 73 - ut ə čèrkvəta pr’ekàrvət ə prez rìza tɤ̀s u žinà
Petrov Dol 2: 75 - i ut krɤftà u.kɯ̀šti
Petrov Dol 2: 79 - krɤ̀s i màlki d’ecà kət ìmət z’èmət ut krɤftà
Petrov Dol 2: 144 - ukɤ̀št’i gu vrɤ̀štɤt pàk ut cɤ̀rkvəta i gu kòl’im tugàskə pičèmi
Petrov Dol 2: 152 - na pòpə ostàv’axte li mu ut
Vladimirovo 2: 71 - a na tòo na kol’àča oddèliš ut mesòto
Vladimirovo 3: 105 - əmhə tò kàk se vèe zìmaš ot ut u tenekìi
Tihomir 2: 3 - takà kato pòčneš ut
Nasalevci 1: 33 - ut po məlàta tìja se kàzuju standženìi
Nasalevci 1: 277 - [laughter] e ut kakvò takà ti stàna
Iskrica 2: 2 - ama nəlì čurbədžìja ə ličɤ̀t mu dicàtə ut nàšti dicà
Iskrica 3: 2 - əmi ut detìnstvu kwò d ti rəspràvəm nìe b’à:me mnògu bràduve
Iskrica 2: 4 - e n’è təkìvi cərùlki̥ əmi ut svìncki nəpràeni i təkà si ə b’à:mi
Iskrica 3: 4 - i kàktu stənà səmìčək vèči sìčkiti si utìdaa ut tòu sv’àt
Iskrica 1: 27 - i kəto rešìme či i sə žènim večertɤ̀ dòjdaa tùkə ut sèltu
Iskrica 3: 98 - tuvà bèši zəkòn zìməmi im xàpuvi ut vitirinàrniti lèkəri i gi dàvəme
Iskrica 3: 109 - təkɤ̀u kəčùlkə əmə nìe mu vìkəmi jəmurlùk ut tvà tùrskə dùmə
Baskalci 1: 29 - kɤdè li nèma xòra ut ut selòtu
Baskalci 1: 29 - kɤdè li nèma xòra ut ut selòtu
Baskalci 1: 120 - kàk sɤ c’àlutu tɤkà ut c’àlәtә tәrlɤ̀ gi gònite ednà pu ednà
Baskalci 1: 190 - ut sutrintà du òbet četìrese ke ostrìžem tùkə ə pə
Baskalci 1: 233 - әmi ə tùka ut korèmo dèto tovà
Baskalci 1: 296 - à ut tìa kònopeto što sà ke nәprài edna vrɤvìčka znàči
Breste 2: 76 - i sìpvame vòda nòsime vòda ut češmɤ̀ta od lòkva kɤdè namèrime

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut