carding by professionals

Dolno Ujno

47 (a) e tè tè tekà kato fànem čèšam čèšam i sìčkoto go napràim isčèsano
Then we take it like this, we comb and comb it, and everything, and make it carded.

48 (a) i go nòsime na vlačàrnica vlàči se i kɤdèl'a
We take it to the carders, it gets carded, then [onto] the distaff.

Gorna Krušica 3

42 (c) samà prɤ̀f pàt samàr mu slòžat i da go pùsnat tovà detè
Alone! The first time the mule is saddled! And to let this child

43 (c) da ìde na vlačàrka otìvam f sandànski izvlàčuvàm vɤ̀lnata
go [like that] to the carder. I go off to Sandanski, get the wool carded,

44 (c) kàčvam se ot trì časò na mùl’eto è slɤ̀ncetu takà
mount the mule again at three o’clock, the sun already [down to] here,

Graševo

93 (a) nə rekàtə e isperème issàhne ušt'àvim jə i pòsle jə udnesème
We wash it in the river, it dries, we tan it, and then we take it

94 (a) də də sə uvlàči i slèt kətu se uvlàči i
to – to be carded. And after it’s carded

Subscribe to carding by professionals

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

by Dr. Radut