Gorna Krušica 3

1 (RA)       And it was you who did the spinning?

and
nom 2sg
interr clt
spin 2sg impf I

2 (d) [0:01]      Yes

yes

3 (RA)       A lot.

much adv

4 (d)       Oh ho ho!

excl

5 (RA)       Back in the old days.

in
time sg n def

6 (d) [0:03]      Look at that rug that she showed you!

ost
this sg f adj rug sg f rel dat 2sg clt
acc f 3sg clt
show 3sg aor P

7 (c) [0:05]      [laughter]

8 (c)       [laughter]

9 (d) [0:05]      [laughter]

10 (c) [0:08]      [About] that rug that I just showed you –

this sg f adj rug sg f now adv rel
acc f 3sg clt
show 1sg aor P

11 (RA)       Yes? Yes? Yes?

yes
yes
yes

12 (c) [0:10]      if you knew what sort of –

comp
know 2pl pres I what.sort pl adj

13 (d) [0:11]      I made it –

nom 1sg
1sg pres aux clt
acc f 3sg clt
make sg f L.part I

14 (RA)       You mean all that – you spun all that on this –

mean 3sg pres I all spin 2sg impf I all spin 2sg impf I
on
this sg n adj

15 (c) [0:15]      Yes.

yes

16 (f) [0:15]      [unintelligible]

17 (RA)       Hm.

bkch

18 (e) [0:17]      [laughter]

19 (c) [0:18]      I was going to marry [my] beloved

beloved sg m fut
acc refl clt
marry 1sg pres I

20 (RA)       Yes?

yes

21 (c) [0:19]      on Easter. I was going to get married in the spring,

on
Easter sg m fut
acc refl clt
marry 1sg pres I spring sg f def

22 (c) [0:22]      but this rug needed to be fully woven. So I’m weaving

but
this sg f adj rug sg f want pres I imprs
comp
acc refl clt
weave 3sg pres P
and
nom 1sg weave 1sg pres I

23 (c) [0:26]      in the dark of night, with just one gas lantern [to see by].

in
dark sg n def adj evening sg f def
on
one f sg adj gas sg f adj lantern sg f

24 (e) [0:29]      [laughter]

25 (c) [0:30]      My fiancé is sitting by me [making sure] I finish weaving so we can get married

comrade sg m def
dat 1sg clt
sit 3sg pres I
by
acc 1sg
comp
acc f 3sg clt
weave 1sg pres P
and
comp
acc refl clt
marry 1pl pres P

26 (c) [0:31]      because I don’t [yet] have the rug [that I need] to get married

because not. have 1sg pres I rug sg f
disc
comp
acc refl clt
marry 1sg pres P

27 (e) [0:34]      [laughter]

28 (RA)       Hm.

bkch

29 (e) [0:34]      [laughter]

30 (c) [0:36]      Ah, but there wasn’t enough wool. I couldn’t finish it,

disc
but
neg
suffice 3sg aor P wool sg f def
neg
can 3sg aor I
acc f 3sg clt
be.enough 3sg pres P

31 (e) [0:38]      [laughter]

32 (c) [0:32]      because they (the state) were taking for their quota a lot of wool.

because
disc
take 3pl impf I then adv
and
quota sg m much adv wool sg f

33 (c) [0:42]      So my mother went off to some people to borrow

this sg f adj my sg f def adj mother f sg go sg f L.part P borrow sg f L.part P
from
one pl adj people pl

34 (RA)       Uh huh.

bkch

35 (c) [0:45]      the wool. We carded it and made it up. Ah, such mellow parents.

wool sg f card 1pl aor P
acc f 3sg clt
make 1pl aor P
acc f 3sg clt
parent pl m
comp
see 2sg pres P peaceful pl adj

36 (c) [0:52]      And then they saddle a mule, the first time he’d carried a packsaddle.

and
disc
on
one sg n adj mule sg n first sg m adj time sg m
dat n 3sg clt
load 3pl pres I packsaddle sg m

37 (c) [0:55]      They put on the packsaddle, load up the wool, and I ride the mule

load 3pl pres I
dat n 3sg clt
packsaddle sg m def hang 3pl pres P
dat n 3sg clt
wool sg f def mount 1sg pres I mule sg n def

38 (c) [0:59]      [all the way] from our old village site to Sandanski – alone!

from
old sg n def village sg n
to
Sandanski place sg m alone sg f adj

39 (RA)       All the way to Sandanski!

even adv
to
Sandanski place sg m

40 (c) [1:03]      Alone!

alone sg f adj

41 (d) [1:03]      Without – without the mule having been ridden [before that].

without without
comp
3sg pres cop clt
ride sg n P.part I mule sg n def

42 (c) [1:05]      Alone! The first time the mule is saddled! And to let this child

alone sg f adj first sg m adj time sg m packsaddle sg m
dat n 3sg clt
put 3pl pres P
and
comp
acc n 3sg clt
allow 3pl pres P this sg n adj child sg n

43 (c) [1:08]      go [like that] to the carder. I go off to Sandanski, get the wool carded,

comp
go 3sg pres P
to
carder sg f go 1sg pres I
to
Sandanski place sg m card 1sg pres I wool sg f def

44 (c) [1:11]      mount the mule again at three o’clock, the sun already [down to] here,

climb 1sg pres I
acc refl clt
from
three hour sg m def
on
mule sg n def
ost
sun sg n def thus adv

45 (c) [1:15]      and I ride all the way back to our old village. Such brave children we were!

climb 1sg pres I
acc refl clt
old sg n def village sg n such pl adj brave pl adj child pl n
1pl pres aux clt
be pl L.part

46 (RA)       Wow. Whew!

excl

47 (c) [1:19]      Day or night – oh ho! Doesn’t matter if it’s day or night.

pres neg exist
and
today adv
and
[...]
excl pres neg exist today adv pres neg exist at.night adv

48 (f) [1:23]      [laughter]

49 (RA)       [laughter]

50 (c) [1:23]      My father would leave me there at night, way up in the mountain hut

ost
there adv
on
mountain sg m def hut sg f def father sg m
dat 1sg clt
acc 1sg clt
leave 3sg aor P there adv at.night adv

51 (c) [1:27]      to stay with the sheep and watch over them.

comp
1sg pres cop clt
by
sheep pl f def
comp
acc 3pl clt
guard 1sg pres I
1 (RA)       a tì li predèše

         And it was you who did the spinning?

2 (d) [0:01]       dà

         Yes

3 (RA)       mnògo

         A lot.

4 (d)       ehehe

         Oh ho ho!

5 (RA)       na vrèmeto

         Back in the old days.

6 (d) [0:03]       jà tàa čèrga što tì a pokažà

         Look at that rug that she showed you!

7 (c) [0:05]       [laughter]

         [laughter]

8 (c)       [laughter]

         [laughter]

9 (d) [0:05]       [laughter]

         [laughter]

10 (c) [0:08]       tàa čèrga saà što à pokažàx

         [About] that rug that I just showed you –

11 (RA)       jà jà jà

         Yes? Yes? Yes?

12 (c) [0:10]       da znàete kakvì

         if you knew what sort of –

13 (d) [0:11]       jà sam ə praìlə

         I made it –

14 (RA)       znàči sè tì fsè predèše na toà

         You mean all that – you spun all that on this –

15 (c) [0:15]       dà

         Yes.

16 (f) [0:15]       [unintelligible]

         [unintelligible]

17 (RA)       həm

         Hm.

18 (e) [0:17]       [laughter]

         [laughter]

19 (c) [0:18]       l’ubòvnik k’e se žèna

         I was going to marry [my] beloved

20 (RA)       dà

          Yes?

21 (c) [0:19]       na velìgden k’e se žèna prolettà

         on Easter. I was going to get married in the spring,

22 (c) [0:22]       a tàa čèrga ìska da se istkàe i jàs tkàa

         but this rug needed to be fully woven. So I’m weaving

23 (c) [0:26]       na tèmnoto večertà na ednà gàzena làmbička

         in the dark of night, with just one gas lantern [to see by].

24 (e) [0:29]       [laughter]

         [laughter]

25 (c) [0:30]       drugàro mi sedì do mène da a ìstkaam ta da se ožènim

         My fiancé is sitting by me [making sure] I finish weaving so we can get married

26 (c) [0:31]       òti nèmam čèrga pa a se òženàm

         because I don’t [yet] have the rug [that I need] to get married

27 (e) [0:34]       [laughter]

         [laughter]

28 (RA)       hm

         Hm.

29 (e) [0:34]       [laughter]

         [laughter]

30 (c) [0:36]       jà ama ne stignà vɤ̀lnata ne možè a stìgne

         Ah, but there wasn’t enough wool. I couldn’t finish it,

31 (e) [0:38]       [laughter]

         [laughter]

32 (c) [0:32]       elì pa zìmašèa togàva pa narjàt mnògo vɤ̀lna

         because they (the state) were taking for their quota a lot of wool.

33 (c) [0:42]       tàa mòjta màjka ošlà zainèla od ednì xòra

         So my mother went off to some people to borrow

34 (RA)       əmhəm

         Uh huh.

35 (c) [0:45]       vɤ̀lna sčepkàxme a nəprəìhme a rodìteli da vìdiš spokòjni

         the wool. We carded it and made it up. Ah, such mellow parents.

36 (c) [0:52]       i e na ednò mùle prɤ̀f pàt mu tùrat samàr

         And then they saddle a mule, the first time he’d carried a packsaddle.

37 (c) [0:55]       tùrat mu samàro zakàčat mu vɤ̀nata vjahnùam mùleto

         They put on the packsaddle, load up the wool, and I ride the mule

38 (c) [0:59]       ot stàroto sèlo f sandànski samà

         [all the way] from our old village site to Sandanski – alone!

39 (RA)       čà u sandànski

         All the way to Sandanski!

40 (c) [1:03]       samà

         Alone!

41 (d) [1:03]       bès bèz da e kàrano mùl’eto

         Without – without the mule having been ridden [before that].

42 (c) [1:05]       samà prɤ̀f pàt samàr mu slòžat i da go pùsnat tovà detè

         Alone! The first time the mule is saddled! And to let this child

43 (c) [1:08]       da ìde na vlačàrka otìvam f sandànski izvlàčuvàm vɤ̀lnata

         go [like that] to the carder. I go off to Sandanski, get the wool carded,

44 (c) [1:11]       kàčvam se ot trì časò na mùl’eto è slɤ̀ncetu takà

         mount the mule again at three o’clock, the sun already [down to] here,

45 (c) [1:15]       kàčvam se stàroto sèlo takvìja smèli dèca sme bilì

         and I ride all the way back to our old village. Such brave children we were!

46 (RA)       hù.hù.hù

         Wow. Whew!

47 (c) [1:19]       nèma i dnèska i na òhò nèma dnèska nèma noštèska

         Day or night – oh ho! Doesn’t matter if it’s day or night.

48 (f) [1:23]       [laughter]

         [laughter]

49 (RA)       [laughter]

         [laughter]

50 (c) [1:23]       è tàm na balkàno kolìbata baštà mi me ostài tàm noštèska

         My father would leave me there at night, way up in the mountain hut

51 (c) [1:27]       da sàm pri ofcìte da i pàza

         to stay with the sheep and watch over them.

1 (RA)       а тѝ ли предѐше

2 (d) [0:01]       да̀

3 (RA)       мно̀го

4 (d)       еhеhе

5 (RA)       на врѐмето

6 (d) [0:03]       йа̀ та̀а чѐрга што тѝ а покажа̀

7 (c) [0:05]       [смях]

8 (c)       [смях]

9 (d) [0:05]       [смях]

10 (c) [0:08]       та̀а чѐрга саа̀ што а̀ покажа̀х

11 (RA)       йа̀ йа̀ йа̀

12 (c) [0:10]       да зна̀ете каквѝ

13 (d) [0:11]       йа̀ сам ə праѝлə

14 (RA)       зна̀чи сѐ тѝ фсѐ предѐше на тоа̀

15 (c) [0:15]       да̀

16 (f) [0:15]       [неразбрано]

17 (RA)       həм

18 (e) [0:17]       [смях]

19 (c) [0:18]       л’убо̀вник к’е се жѐна

20 (RA)       да̀

21 (c) [0:19]       на велѝгден к’е се жѐна пролетта̀

22 (c) [0:22]       а та̀а чѐрга ѝска да се истка̀е и йа̀с тка̀а

23 (c) [0:26]       на тѐмното вечерта̀ на една̀ га̀зена ла̀мбичка

24 (e) [0:29]       [смях]

25 (c) [0:30]       друга̀ро ми седѝ до мѐне да а ѝсткаам та да се ожѐним

26 (c) [0:31]       о̀ти нѐмам чѐрга па а се о̀жена̀м

27 (e) [0:34]       [смях]

28 (RA)       hм

29 (e) [0:34]       [смях]

30 (c) [0:36]       йа̀ ама не стигна̀ въ̀лната не можѐ а стѝгне

31 (e) [0:38]       [смях]

32 (c) [0:32]       елѝ па зѝмашѐа тога̀ва па нарйа̀т мно̀го въ̀лна

33 (c) [0:42]       та̀а мо̀йта ма̀йка ошла̀ заинѐла од еднѝ хо̀ра

34 (RA)       əмhəм

35 (c) [0:45]       въ̀лна счепка̀хме а нəпрəѝhме а родѝтели да вѝдиш споко̀йни

36 (c) [0:52]       и е на едно̀ му̀ле пръ̀ф па̀т му ту̀рат сама̀р

37 (c) [0:55]       ту̀рат му сама̀ро зака̀чат му въ̀ната вйаhну̀ам му̀лето

38 (c) [0:59]       от ста̀рото сѐло ф санда̀нски сама̀

39 (RA)       ча̀ у санда̀нски

40 (c) [1:03]       сама̀

41 (d) [1:03]       бѐс бѐз да е ка̀рано му̀л’ето

42 (c) [1:05]       сама̀ пръ̀ф па̀т сама̀р му сло̀жат и да го пу̀снат това̀ детѐ

43 (c) [1:08]       да ѝде на влача̀рка отѝвам ф санфда̀нски извла̀чува̀м въ̀лната

44 (c) [1:11]       ка̀чвам се от трѝ часо̀ на му̀л’ето ѐ слъ̀нцету така̀

45 (c) [1:15]       ка̀чвам се ста̀рото сѐло таквѝйа смѐли дѐца сме билѝ

46 (RA)       hу̀ hу̀ hу̀

47 (c) [1:19]       нѐма и днѐска и на о̀hо̀ нѐма днѐска нѐма ноштѐска

48 (f) [1:23]       [смях]

49 (RA)       [смях]

50 (c) [1:23]       ѐ та̀м на балка̀но колѝбата башта̀ ми ме оста̀и та̀м ноштѐска

51 (c) [1:27]       да са̀м при офцѝте да и па̀за

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut