i

Meaning: 
and
Lexeme: 

Lines where i appears

: -
: -
: -
: -
: -
: -
: 2 - i prudəlž’àvəm də si gu rəbòt’e vɤ̀preki.če səm vɤ̀zrəsen
: 60 - i sigà i šìpuv'e mi sə pudm'èstiə i mnògu ràbuti i tɤ̀j
: 60 - i sigà i šìpuv'e mi sə pudm'èstiə i mnògu ràbuti i tɤ̀j
: 60 - i sigà i šìpuv'e mi sə pudm'èstiə i mnògu ràbuti i tɤ̀j
: 60 - i sigà i šìpuv'e mi sə pudm'èstiə i mnògu ràbuti i tɤ̀j
Kolju Marinovo 2: 1 - i səs kakvò žɤnehte
Kolju Marinovo 4: 1 - i kɤ̀k se e pràvil harmàn idnò vrème
Kolju Marinovo 6: 3 - i t’è kəto z’èmət ə jèsenno vrèm’i kəto dòd’i
Kolju Marinovo 4: 3 - ə puravnìm gu i zèmim tə gu zalèim səs vudɤ̀ i
Kolju Marinovo 4: 3 - ə puravnìm gu i zèmim tə gu zalèim səs vudɤ̀ i
Kolju Marinovo 6: 4 - i kəto z’èmət i po inɤ̀ m’èčkə i še gi ràn’ət
Kolju Marinovo 6: 4 - i kəto z’èmət i po inɤ̀ m’èčkə i še gi ràn’ət
Kolju Marinovo 6: 4 - i kəto z’èmət i po inɤ̀ m’èčkə i še gi ràn’ət
Kolju Marinovo 4: 4 - i ìmə kul’endrò kujètu ut təkɤ̀vu ut kàmək ni znàjə
Kolju Marinovo 6: 5 - i gi gl’èdət iz balkànə nə dòlu i tàm gi udgl’èduvət
Kolju Marinovo 6: 5 - i gi gl’èdət iz balkànə nə dòlu i tàm gi udgl’èduvət
Kolju Marinovo 5: 6 - i takà ste pràvili
Kolju Marinovo 6: 6 - i gi nəùčuvət də igràat i kəto trɤ̀gnət pu s’ilàtə
Kolju Marinovo 6: 6 - i gi nəùčuvət də igràat i kəto trɤ̀gnət pu s’ilàtə
Kolju Marinovo 4: 6 - i dvèti stərnì ž’ulezà sə pɤk nəpràveni təkà vəf kàməka
Kolju Marinovo 6: 7 - ta s’àku s’èlu utvòri vratàtə i cigùl’kətə svìri i [laughter] i p’èji
Kolju Marinovo 5: 7 - i təkà smi pràvili i sèa kvòtu i nə jèsen
Kolju Marinovo 5: 7 - i təkà smi pràvili i sèa kvòtu i nə jèsen
Kolju Marinovo 6: 7 - ta s’àku s’èlu utvòri vratàtə i cigùl’kətə svìri i [laughter] i p’èji
Kolju Marinovo 6: 7 - ta s’àku s’èlu utvòri vratàtə i cigùl’kətə svìri i [laughter] i p’èji
Kolju Marinovo 6: 8 - i i m’èčkətə vɤ̀rdzənə tùkə za krɤ̀stə duvid’è ə òpreš kɤ̀šti
Kolju Marinovo 6: 8 - i i m’èčkətə vɤ̀rdzənə tùkə za krɤ̀stə duvid’è ə òpreš kɤ̀šti
Kolju Marinovo 1: 8 - sèjəmi pribìrəmi ž vəršèm žènim vəršèm i àjde nə vudenìcə̥ta [laughter]
Kolju Marinovo 6: 9 - kəto pòčnet də zəsvìri i t’à kəto zərečè è təkà krəkàtə pr’èdniti
Kolju Marinovo 2: 9 - səs srɤ̀p i pəlamàrkə žə tùriš nə tàjə rɤ̀ka
Kolju Marinovo 5: 9 - i stanà dv’è trì gudìni pək znàči nìj mnògu sùšə tùkə
Kolju Marinovo 5: 10 - i jà pugl’edn’ète mi dumàtite veči̥ kvò ostànaa
Kolju Marinovo 5: 11 - isɤ̀jnaa i àz gi zər’àzəx i kukòškite i pùštəm
Kolju Marinovo 5: 11 - isɤ̀jnaa i àz gi zər’àzəx i kukòškite i pùštəm
Kolju Marinovo 4: 12 - əxə i naprɤ̀skəti go z vodà
Kolju Marinovo 5: 12 - i t’e idɤ̀t ut kràjə [laughter] kvò də gi pràiš
Kolju Marinovo 4: 13 - nəprɤ̀skəmi gu s vodɤ̀ či səs slàmə ud gòri i ubikàl’əmi
Kolju Marinovo 6: 14 - ispràv’ə sə i pròsto t’èpə də igràj i tòj svìri
Kolju Marinovo 6: 14 - ispràv’ə sə i pròsto t’èpə də igràj i tòj svìri
Kolju Marinovo 4: 14 - səs vulòviti fpr’ègnət vulòviti i ubikàl’ət təkà de ə
Kolju Marinovo 5: 14 - əmə i dnèskə iskl’učìtel’nu tàə gudìnə dètu jə prekàrah
Kolju Marinovo 3: 17 - i slèt tùj kət sə ožɤ̀ne
Kolju Marinovo 6: 19 - mòže i də gi znàiti vìj
Kolju Marinovo 2: 20 - i s tuvà səs sɤ̀rpɤ pribi
Kolju Marinovo 1: 20 - i kɤ̀k sa pràiši l’àp idnò vrèmi fkɤ̀šti
Kolju Marinovo 3: 21 - èj tòl’kəvu vəžè žə nəpràjš ud nìvətə i si nəpràjš
Kolju Marinovo 4: 21 - gul’àmə trivɤ̀ təkà lòšə stràšnə i z’èmim s mutìkiti
Kolju Marinovo 3: 22 - ši zèmiš tò je tòl’kəu visòku dlɤ̀gu i təkà nəprìmer
Kolju Marinovo 4: 22 - i gu ut’èsəmi gu tì mutìkə nəlì si čùvəl [laughter]
Kolju Marinovo 5: 22 - nìj ut tùka z’èmami vodɤ̀ i prɤ̀snətə i čàk u udvɤ̀dnətə majalɤ̀
Kolju Marinovo 5: 22 - nìj ut tùka z’èmami vodɤ̀ i prɤ̀snətə i čàk u udvɤ̀dnətə majalɤ̀
Kolju Marinovo 2: 23 - dàvajte po ednà motìka po edìn srɤ̀p i po ednà palamàrka
Kolju Marinovo 3: 24 - i slàgəž gu nə zem’ɤ̀tə nòsiš rəkòjkə ut tùk ut tùk
Kolju Marinovo 4: 24 - nə utpàdəci̥ti d’ètu trivɤ̀tə i pàk təkà ftòri pɤ̀t pàk
Kolju Marinovo 5: 25 - ama i nègu
Kolju Marinovo 4: 25 - e na drùgətə gudìnə də kàžə d’è i pàk gu nəprɤ̀skəm’e
Kolju Marinovo 3: 26 - jedìn snòp p’èt ə snòpə sə zbìrət i sə sklədɤ̀t
Kolju Marinovo 3: 27 - də e tòl’kuvə i nə r’èd vèči inɤ̀ redìca gu nəredìm
Kolju Marinovo 4: 27 - i pàk səs vulòvit’i s kul’endròtu ubikàl’əmi ubikàl’əmi ubikàl’əmi
Kolju Marinovo 5: 27 - i segà tòo ə kòjtu i ɤ pu vudɤ̀tə
Kolju Marinovo 4: 29 - i kəto dòjdi vr’ème àjde də ìdət ut kɤ̀rə
Kolju Marinovo 6: 30 - i à bàbo dàj rɤ̀ka də ti celùvə rəkɤ̀
Kolju Marinovo 5: 30 - i tòj dvà čàsə gi e dərdžàl dərdžàl vèči dvà čàsə
Kolju Marinovo 1: 33 - i kɤ̀k sa vìka tvà
Kolju Marinovo 2: 35 - čètiri pəlamàrki i čètiri sɤ̀rpə əko ìməte dàvəjte i də
Kolju Marinovo 2: 35 - čètiri pəlamàrki i čètiri sɤ̀rpə əko ìməte dàvəjte i də
Kolju Marinovo 6: 36 - kvò žə i pudar’àvəš na m’èčkətə fàn’i rəc’èt’e i takà
Kolju Marinovo 3: 36 - nìj ìskəmi nìj ìskəmi i gòvorə da čùjm kàk ə
Kolju Marinovo 1: 37 - nuškovì tɤ̀j i pòsle
Kolju Marinovo 4: 38 - i pòsl’e pàk kutu dukàrət ə pàk təkà
Kolju Marinovo 1: 39 - i kɤ̀k sə zamìsə tistòto vɤ̀tre
Kolju Marinovo 6: 41 - i à kvò žə obeštàjə kvò ìməm f.kɤ̀šti kvò ə
Kolju Marinovo 1: 41 - də ftàsə l’àba kɤ̀ktu i sigà ftàsuva kəto gu m’ès’ət
Kolju Marinovo 5: 41 - vèči j dir’è i inɤ̀ grədìnə səd’è i dir’ètu
Kolju Marinovo 5: 42 - a tàm ìmə ìməjme̝ če i tùkə dòlo čàk ìməši
Kolju Marinovo 4: 42 - tòj tr’àə də grəd’ì duvàri nəprìmer kɤ̀k sə grad’ɤ̀t i
Kolju Marinovo 4: 43 - i təkà sɤ̀što sə grədì
Kolju Marinovo 5: 43 - ud nàs màlku pò nədòlu ìməše i ču̥šmɤ̀ s ùbavə vudɤ̀
Kolju Marinovo 1: 43 - i kɤ̀k se proizvèždə tàjə majà
Kolju Marinovo 4: 44 - i kupèn
Kolju Marinovo 5: 44 - i às si znàix bəkɤ̀rte nə ràmutu dzàrən vèčir na plànne nòs’ə
Kolju Marinovo 4: 45 - i kupɤ̀tə slàməta i
Kolju Marinovo 4: 45 - i kupɤ̀tə slàməta i
Kolju Marinovo 4: 46 - i žìtutu kəto sə dukàrə snòpite
Kolju Marinovo 3: 46 - əma drùgutu i posle
Kolju Marinovo 1: 46 - si ustàviš i drùgijə pɤ̀t gu m’èsiš
Kolju Marinovo 6: 47 - i za tvà gi rəskàrvət
Kolju Marinovo 4: 48 - nə nìvətə vìj i sɤ̀rpuvi ni znàjti kvò i
Kolju Marinovo 3: 48 - kòl’ku stoì kətu u užènim i pòčvəme də vəršèm
Kolju Marinovo 1: 54 - pràvime si ut ə n glìnə ə pòdn’icə i vɤ̀tre gi pičèm
Kolju Marinovo 3: 56 - sià i n’èjə ni znàiti kvà i i kɤ̀k i e
Kolju Marinovo 3: 56 - sià i n’èjə ni znàiti kvà i i kɤ̀k i e
Kolju Marinovo 3: 56 - sià i n’èjə ni znàiti kvà i i kɤ̀k i e
Kolju Marinovo 3: 57 - krèmeni uddòlu nəbìti krèməni təkà i tò vəršè
Kolju Marinovo 5: 59 - əxə̀ i kə i kətu zèmete
Kolju Marinovo 5: 59 - əxə̀ i kə i kətu zèmete
Kolju Marinovo 6: 59 - ukùčeni òšti gi fàštali i gi udgl’èdvəli tèj mečkàri
Kolju Marinovo 5: 60 - i nə kubìlicə inɤ̀ kubìlicə è tòlkəvə slàgəš nə ràmutu
Kolju Marinovo 6: 60 - i t’èj kutò ə sə v’èči zimàl’i n’àkoə gud’ìna
Kolju Marinovo 6: 61 - t’ì si zìmət i mɤ̀ški i žènski znàči i si gi udvɤ̀ždət
Kolju Marinovo 5: 61 - idìn utpr’èt drùk uddzàdi i nòsim nə ràmu nòsim vudɤ̀tə
Kolju Marinovo 6: 61 - t’ì si zìmət i mɤ̀ški i žènski znàči i si gi udvɤ̀ždət
Kolju Marinovo 6: 61 - t’ì si zìmət i mɤ̀ški i žènski znàči i si gi udvɤ̀ždət
Kolju Marinovo 6: 62 - amà nàj nəprèš sə gi zìməli i kòjto
Kolju Marinovo 5: 62 - i l’èsnu li e rikɤ̀ ìməjmi tùkə blìzu
Kolju Marinovo 5: 63 - nìj štòtu tàm b’àjmi pò blìzu du rikɤ̀tə i
Kolju Marinovo 1: 63 - i kakvò znàči pu nàj naprèt xl’àba go zamìsəš tɤ̀j li
Kolju Marinovo 6: 65 - i si fàtət ut tàm i si gi odglèduəš
Kolju Marinovo 6: 65 - i si fàtət ut tàm i si gi odglèduəš
Kolju Marinovo 5: 65 - əmi mòži sə kàe či vudɤ̀tə i rikɤ̀tə i prisɤ̀jnələ
Kolju Marinovo 3: 67 - mòže bì i pò dlɤ̀gi i təkà
Kolju Marinovo 3: 67 - mòže bì i pò dlɤ̀gi i təkà
Kolju Marinovo 3: 68 - i sə nəbìti səs inò inì krèməni pràvea gi
Kolju Marinovo 2: 68 - ud žìtu̥tu̥ si d’ètu i gu vɤ̀rdzuvət nə snòpi
Kolju Marinovo 3: 70 - tìjə ni dokàrvəə tìjə takɤ̀u i sə nabìvaa fəf ə
Kolju Marinovo 1: 71 - i kətu gu ustàvim tò s tòplə vudìčkə sə m’èsi
Kolju Marinovo 2: 71 - kòl’kutu è tvà i dukàrvət snòp’it’i i z dikàni
Kolju Marinovo 2: 71 - kòl’kutu è tvà i dukàrvət snòp’it’i i z dikàni
Kolju Marinovo 1: 72 - s kvəsɤ̀ i ftàsə i pòsl’ə zìməš kòl’kutu ti tr’àbvə
Kolju Marinovo 1: 72 - s kvəsɤ̀ i ftàsə i pòsl’ə zìməš kòl’kutu ti tr’àbvə
Kolju Marinovo 2: 72 - i s vulòvi i sə vəršè ubikàl’ə sə i sə sm’èli
Kolju Marinovo 2: 72 - i s vulòvi i sə vəršè ubikàl’ə sə i sə sm’èli
Kolju Marinovo 2: 72 - i s vulòvi i sə vəršè ubikàl’ə sə i sə sm’èli
Kolju Marinovo 3: 73 - i kətu vərvì tò r’èži
Kolju Marinovo 4: 80 - i kəto žèn’im i sləd mèn slàgəm si gi ej tùkə
Kolju Marinovo 4: 80 - i kəto žèn’im i sləd mèn slàgəm si gi ej tùkə
Kolju Marinovo 4: 81 - idnɤ̀ tàm drùgə i təkà nə r’èt
Kolju Marinovo 2: 83 - i nàj naprèš jednò vr’èmi
Kolju Marinovo 2: 91 - i sə udv’àvə
Kolju Marinovo 2: 93 - i kɤ̀k sə vìkət
Kolju Marinovo 2: 95 - i òpki ìmə i lupàti ìmə
Kolju Marinovo 2: 95 - i òpki ìmə i lupàti ìmə
Kolju Marinovo 2: 97 - i vìli ìmə dètu sə trɤ̀si gà sə vəršè
Golica 5: 2 - i utìde w bez’erlìk’ u drùga dərdž’ɛ̀va ə č’e gu z’èha
Golica 3: 3 - dèto predè səs xùrka tàm i vretèno
Golica 5: 3 - i stuv’à ednà gudìna ə č’e gu z’èha bəndìt’tɛ̏
Golica 2: 4 - tùka səm rud'èna i tùka səm užènena
Golica 2: 5 - tùka i tì li si ot tùka
Golica 5: 7 - i nìe ni gù znàeme gi bùlkata i tò dwɑ̀mətə otìdaha
Golica 2: 7 - i tò tò i tu tɛ̀s mu e kɛ̀štətə tùka
Golica 5: 7 - i nìe ni gù znàeme gi bùlkata i tò dwɑ̀mətə otìdaha
Golica 2: 7 - i tò tò i tu tɛ̀s mu e kɛ̀štətə tùka
Golica 5: 8 - i i š’es momč’èta ednò ot sòhia i č’ètir:tȅ ot wɑ̀rnə
Golica 3: 8 - prid'ɑ̀h am prid'ɑ̀ i təkɛ̀ tə i
Golica 3: 8 - prid'ɑ̀h am prid'ɑ̀ i təkɛ̀ tə i
Golica 5: 8 - i i š’es momč’èta ednò ot sòhia i č’ètir:tȅ ot wɑ̀rnə
Golica 5: 8 - i i š’es momč’èta ednò ot sòhia i č’ètir:tȅ ot wɑ̀rnə
Golica 5: 9 - i i bùlkata i nàj žinɑ̀ a č’e otìdaha tàm
Golica 5: 9 - i i bùlkata i nàj žinɑ̀ a č’e otìdaha tàm
Golica 5: 9 - i i bùlkata i nàj žinɑ̀ a č’e otìdaha tàm
Golica 3: 10 - pred'à i na stanɛ̀ təkɛ̀
Golica 5: 11 - a če nalì i arap’àta mràz’at gi dàvat na t’àx parìt’ɛ̏
Golica 3: 11 - vlɑ̀čajmi i prid'ɛ̀jmi kɑ̀k rɑ̀botɛ̀hmi kɑ̀k n'èma da predɛ̀
Golica 2: 11 - drùgata i tì mlògo kɛ̀šti enò wr'ɛ̀me
Golica 3: 12 - fùrka ìmam, i pred'ɛ̀w i pred'ɛ̀ i tečɛ̀
Golica 3: 12 - fùrka ìmam, i pred'ɛ̀w i pred'ɛ̀ i tečɛ̀
Golica 3: 12 - fùrka ìmam, i pred'ɛ̀w i pred'ɛ̀ i tečɛ̀
Golica 4: 13 - i pɑ̀k
Golica 3: 13 - i žènew i i tɛ̀j žèneše i sìčko
Golica 3: 13 - i žènew i i tɛ̀j žèneše i sìčko
Golica 3: 13 - i žènew i i tɛ̀j žèneše i sìčko
Golica 5: 14 - i vèk’i nèma da da stojɛ̀t z’à si t’ɛ z’à si òtpuskata
Golica 5: 16 - dù bezerlìk’ dvanàese čàsə pravì sm’ètka i si zi kət stujàa god’ìna
Golica 2: 17 - sigɑ̀ sàmo jnò sàmo jnò i hìč
Golica 5: 17 - i si z’èli bil’èt’t’ȅ še s duhɑ̀d’at za ed’ìn m’àsec
Golica 5: 18 - i ban’d’ìt’i ìmalo dìvi xòra i gi z’èha i im kɑ̀zali
Golica 5: 18 - i ban’d’ìt’i ìmalo dìvi xòra i gi z’èha i im kɑ̀zali
Golica 5: 18 - i ban’d’ìt’i ìmalo dìvi xòra i gi z’èha i im kɑ̀zali
Golica 5: 20 - tì i pàk komunìst’i i nàšto momč’è tehnìk bùlkata əndž’ilèrka
Golica 5: 20 - tì i pàk komunìst’i i nàšto momč’è tehnìk bùlkata əndž’ilèrka
Golica 2: 21 - b'àxme vəf kozìčino vəf erkèč b'àxme i dojdòxme pešà tùka
Golica 5: 21 - i dàdəa im stud’èni kolɤ dv’à hòdiwa ot ə ə portakàlija
Golica 5: 22 - z’èha dv’à kolì stud’èni i tàm tìa arap’à si ə očɛ̀t
Golica 5: 23 - pu ed’ìn i otòd’at nɑ̀štu mumč’è tehn’ìk pràat ym pɛ̀tištata
Golica 5: 25 - i nɑ̀št’ȅ mumč’èta šə ə z’èmat ə n’ègo d’èn kɑ̀rat kolìt’ȅ stud’èn:t’ɛ̏
Golica 5: 27 - i vèšti ednò i po edìn aràpin vəs t’ɑ̀x očɛ̀d gi
Golica 5: 27 - i vèšti ednò i po edìn aràpin vəs t’ɑ̀x očɛ̀d gi
Golica 5: 28 - i kat vər’àli i tòs ə kɑ̀zal če ə kòjtu e ut bez’erlìk
Golica 5: 28 - i kat vər’àli i tòs ə kɑ̀zal če ə kòjtu e ut bez’erlìk
Golica 5: 30 - na aràpi na fašìstit’ȅ i tì nàš’to mumčè utòd’a n’ègu d’èn
Golica 5: 32 - i vər’ɛ̀t otpodìr’e zabìrat arap’àta kòl’č’etata
Golica 5: 33 - i tràktora orì pək pɛ̀t’a še im go pràvət
Golica 5: 34 - i či muàr kɑ̀zal n’èma da pùskat’e ban’d’ìt’i n’ès tàm tij pùsnaha
Golica 5: 35 - i vkèpaxa nɑ̀šte mumč’èta š’ès mumč’èta ednò ot sòhia
Golica 5: 36 - i ednò ot vɑ̀rna i bùlkatȁ i v’èš ednà ženɑ̀ š’estìma dùši
Golica 5: 36 - i ednò ot vɑ̀rna i bùlkatȁ i v’èš ednà ženɑ̀ š’estìma dùši
Golica 5: 36 - i ednò ot vɑ̀rna i bùlkatȁ i v’èš ednà ženɑ̀ š’estìma dùši
Golica 5: 37 - vkèpaxa gi kat nì zakɑ̀raxa kɑ̀i tàm i ə izl’àzaha kɑ̀e
Golica 5: 39 - i z’àha ni kolàta i gu ščùpiha kae v’èče tugɑ̀s t’ɑ̀h kolà xùbavit’ȅ̥
Golica 5: 39 - i z’àha ni kolàta i gu ščùpiha kae v’èče tugɑ̀s t’ɑ̀h kolà xùbavit’ȅ̥
Golica 5: 40 - dìvi xòra savs’àm d’ìvu bizùmno i ə segɑ̀ spr’àha gi tàm
Golica 5: 43 - kɑ̀e na uč’ìt’ȅ ni i dòjde kɑ̀e edìn č’ov’èk poslàli si
Golica 5: 44 - s’àno na zem’ɛ̀ta s’àn:tȕ senòto kɑ̀e m’ètər i pol’vìna tàm u gorɛ̀tə
Golica 5: 46 - l’ègnali si na senòto i ətkrìt’i i n’àma nìštu̥
Golica 5: 46 - l’ègnali si na senòto i ətkrìt’i i n’àma nìštu̥
Golica 5: 49 - inò od’àlu i edìn briz’ènt da s pustèl’at əf takòsta
Golica 5: 50 - i sigà tɑ̀m nìe ne gì znàemi žỳvi li sa kakvì sa
Golica 5: 52 - ed’ìn minìster ženà mu zapoznàhme se tàm i minìster ženà mu
Golica 5: 53 - i ə i tòj tàm i tòj č’ov’èk sàl ni kɑ̀zwa f sòhia
Golica 5: 53 - i ə i tòj tàm i tòj č’ov’èk sàl ni kɑ̀zwa f sòhia
Golica 5: 53 - i ə i tòj tàm i tòj č’ov’èk sàl ni kɑ̀zwa f sòhia
Golica 5: 55 - i nìj plàčem tùkana i [cough] ne gì znàeme v’èk’e
Golica 5: 55 - i nìj plàčem tùkana i [cough] ne gì znàeme v’èk’e
Golica 5: 57 - i ə tùkanək ednà kadɛ̀nka ìmaši gledɑ̀čka i svàta
Golica 5: 57 - i ə tùkanək ednà kadɛ̀nka ìmaši gledɑ̀čka i svàta
Golica 5: 58 - na mumč’èto mi d’àdo mu i tòd’a na gledɑ̀čkata
Golica 5: 61 - ž’ỳvi li sa i tɛ̀z gledɑ̀čka kɑ̀zəla ž’ỳvi sa reklà
Golica 5: 64 - ama ž’ỳvi sa reklɑ̀ i š ìdat m za roždènia d’èn
Golica 5: 66 - i še dòjdat za ružd’ènija i d’èn i tò tɛ̀j stàna
Golica 5: 66 - i še dòjdat za ružd’ènija i d’èn i tò tɛ̀j stàna
Golica 5: 67 - šèstija nə na s’èdmia oslobodìha gi oslobodìha gi togàs i ə
Golica 5: 68 - i tɛ̀s ə aràpit’ȅ d’èto t’ì komunìsti d’et’ka mumč’èto ni
Golica 5: 70 - strɛ̀l’at kɑ̀e str’ɛ̀l’at on’às ingličàn:t’ɛ̏ i merikɑ̀ncit’ȅ gi podɛ̀ržat
Golica 5: 71 - mɑ̀lko ama podɛ̀ržat gi s urɛ̀dia i s’ètn’e kat dohàd’a edìn rusnàk
Golica 5: 72 - ot wɑ̀r ot ə rusìja i ednò mumč’è dvɑ̀ese i trì godìšno
Golica 5: 72 - ot wɑ̀r ot ə rusìja i ednò mumč’è dvɑ̀ese i trì godìšno
Golica 5: 73 - i rusnɑ̀ka kɑ̀zal dud’è n’ gì nəm’ɛ̀rim n’èmə də zəminùvəme
Golica 5: 74 - i ə tìj vər’àli vər’àli izl’àzli nə ednà pul’ànə glɑ̀nni
Golica 5: 75 - id’ìn čil’àk gi vìd’el ama ut t’ɑ̀h ud un’às i rikɛ̀l
Golica 5: 77 - s’è gi tɛ̀rsili izl’àzli tàm žinà i mɛ̀š vìdehte li riklì
Golica 5: 80 - vər’àli vər’àli č’ètiri d’èn’ə vər’àli glɑ̀nni i izlɑ̀zət
Golica 3: 81 - nè kato n'àmaše dɤ̀žt i kato kato ìskate də valì
Golica 5: 82 - riklò glɑ̀nni sn’e i nìj snim rikɛ̀lə ərt’ìšti krìjət sə
Golica 5: 84 - tòj gi puv’èl zəv’èl gi nə kulìbətə si i tò kɑ̀e
Golica 5: 86 - i gi nəhrɑ̀nili i gi spɑ̀li tɑ̀m i trɛ̀gnəli də gi zəvəd’è
Golica 5: 86 - i gi nəhrɑ̀nili i gi spɑ̀li tɑ̀m i trɛ̀gnəli də gi zəvəd’è
Golica 5: 86 - i gi nəhrɑ̀nili i gi spɑ̀li tɑ̀m i trɛ̀gnəli də gi zəvəd’è
Golica 5: 89 - pɑ̀nnəli ud glɑ̀t sedemdes’è d’èn’ə i č’e t’às mumč’ètə
Golica 3: 90 - ama i
Golica 5: 91 - č’e z’èli i n’ègu gi vòzili kudžà dvà trì kilum’ètrə gi vòzili
Golica 5: 92 - i gi zəv’èli u vujnìst’ȅ d’ètu vujnìci še gi vòd’ət və və vəz ərɑ̀pi̥tȅ
Golica 5: 93 - i ni zəv’èdəə kɑ̀e tɑ̀m i vujnìst’ȅ kɑ̀e pu i səupštìə kɑ̀e
Golica 5: 93 - i ni zəv’èdəə kɑ̀e tɑ̀m i vujnìst’ȅ kɑ̀e pu i səupštìə kɑ̀e
Golica 5: 93 - i ni zəv’èdəə kɑ̀e tɑ̀m i vujnìst’ȅ kɑ̀e pu i səupštìə kɑ̀e
Golica 5: 97 - i jàden’e ìmət əm nə stòl səd’evə əmə ɑ̀s kɑ̀e
Golica 5: 98 - dr’èh ne mògə də jàm i t’às rusnàkə i mumč’ètu
Golica 3: 98 - ɑ̀s enɛ̀ zapòwnih počtì i tɛ̀zi̥ godìna
Golica 5: 98 - dr’èh ne mògə də jàm i t’às rusnàkə i mumč’ètu
Golica 5: 99 - s vərtul’èt dušlì ud rusìjə i tìj ku n b’àha
Golica 5: 101 - i im z’èl ədr’èsə i šə duhɑ̀d’ə nə gòsti ud wɑ̀rnə
Golica 5: 101 - i im z’èl ədr’èsə i šə duhɑ̀d’ə nə gòsti ud wɑ̀rnə
Golica 5: 102 - i ə i vərtul’ètət pùskə č’e si utòd’ət i hòp vərtul’ètə se zəpɑ̀lgə
Golica 5: 102 - i ə i vərtul’ètət pùskə č’e si utòd’ət i hòp vərtul’ètə se zəpɑ̀lgə
Golica 5: 102 - i ə i vərtul’ètət pùskə č’e si utòd’ət i hòp vərtul’ètə se zəpɑ̀lgə
Golica 5: 103 - i izgur’àvət belòtit’ȅ i i mumč’ètu i m rusnàkə
Golica 5: 103 - i izgur’àvət belòtit’ȅ i i mumč’ètu i m rusnàkə
Golica 5: 103 - i izgur’àvət belòtit’ȅ i i mumč’ètu i m rusnàkə
Golica 5: 103 - i izgur’àvət belòtit’ȅ i i mumč’ètu i m rusnàkə
Golica 5: 104 - i nɑ̀s kɑ̀e pək ni pɑ̀z’ət ut ə drùgiətə
Golica 3: 133 - i ɑs znɑ̀m molèbijata tì mòž da ne znàš
Golica 3: 137 - i zaval’à vèš tugàva
Golica 3: 153 - šejsè i òsem i dèvet godìšna
Golica 3: 153 - šejsè i òsem i dèvet godìšna
Golica 3: 164 - ɑ̀s i də n'i vəlì ɑ̀s mòjə às səm na pɛ̀t'ə v'èke
Golica 3: 169 - am n'èka n'e sì s'àla i tì s'estrɑ̀ t'i komš'ùjkata t'i
Izgrev/Vm 1: 5 - i f rəc'ɛ̀t'ȅ inɛ̀ stòmnə n'èməš tugɑ̀z dəmədž'ɛ̀ni n'èməš nìštu
Izgrev/Var 2: 5 - i udnàsə pl'àvətə nə tɛ̀j žìtu̥tu nə drùgətə strənà
Izgrev/Vm 1: 6 - nòsim vodɛ̀ pɛ̀l'nim i pà zəminàvəme nə nìvətə nògu ràbut'èhme
Izgrev/Vm 2: 6 - i tɛ̀j gu pràime
Izgrev/Vm 1: 10 - i sètn'ə se pubul'à i ràbut'i n'àkulku gud'ìni pinsiunìrə sə
Izgrev/Vm 1: 10 - i sètn'ə se pubul'à i ràbut'i n'àkulku gud'ìni pinsiunìrə sə
Izgrev/Vm 2: 10 - ilì pək də ž'ɛ̀nim nàči i s òbed dòdi ni sèdnem
Izgrev/Vm 1: 13 - sè skìtə pu nìvətə i ut'ìdi id'ìn d'èn nə blòkə
Izgrev/Var 1: 14 - pàdnə tàm i pučìnə às kəkvò də pràjə penciunìrəhə mə
Izgrev/Vm 1: 15 - màlku bèš'e pèncijətə mi trìjsi i dvà l'èvə puìskɑh
Izgrev/Vm 1: 18 - mnògu màlku b'ɛ̀š'e s pidis'è l'èvə i tɛ̀j si živ'ɛ̀jə
Izgrev/Vm 1: 20 - uveličìhə mi d'èset l'èvə i tòlkus səs t'àw živ'ɛ̀jə si
Izgrev/Vm 1: 21 - mɛ̀č'ə sə sìčku də pràjə səmà i dubìtək ìməhmi tugàvə
Rakovski: 1 - enò vr'èm'ə kugàtu zəvɤ̀ršij učɨlɨ̀štetu pedes'ɤ̀t i trìtə
Rakovski: 2 - pedes'ɤ̀t i četvɤ̀rtə gudɨ̀nə bème mnògu sirmàški
Rakovski: 8 - generàl.nikulàevu plòwd'usku i dudì prɨ nàm
Rakovski: 13 - i tòj vɨ̀kə slùšəjte kəkò žə vi kàža az mɨ̀slej
Rakovski: 16 - i nìa sə učùdijme kətu z'ɤ̀ də rəs rəskàzvə tɤ̀j zə nàm
Rakovski: 20 - i vɨ̀kə tìj kuètu sə prɨkàzvə znàči nè e ɨ̀stɨ̥nɤ
Rakovski: 26 - ùs'em d'əcà sme nə màjkə i nə tèjkə sɨruməšìjə nemutìjə
Rakovski: 35 - às səm rudìnə il'àdə dìv'ətstòtin i trɨ̀set i òsmə gudɨ̀nə
Rakovski: 35 - às səm rudìnə il'àdə dìv'ətstòtin i trɨ̀set i òsmə gudɨ̀nə
Rakovski: 37 - užìnij sə zə ednò sɨrmàšku mòmčə pedesèt i dev'ɤ̀tə gudɨ̀nə
Rakovski: 39 - səs trɨ̀ zɤ̀lvɨ i edɨ̀n dìver deverɤ̀t m bèše užìnən
Rakovski: 45 - užìnijmi zɤ̀lvit'e zədum'à sə i tìjə
Repljana 2: 6 - i si kòl'amo jàgɤnci i nòsimo u cṛ̀kvu jàgn'e
Repljana 2: 6 - i si kòl'amo jàgɤnci i nòsimo u cṛ̀kvu jàgn'e
Repljana 1: 6 - kìmnu i jà òp ta na rodzìte mu se ukačì
Repljana 2: 9 - svèki si dṛžì jàgn'eto i pòp četì i na jàgn'eto na rògɤt
Repljana 2: 9 - svèki si dṛžì jàgn'eto i pòp četì i na jàgn'eto na rògɤt
Repljana 2: 12 - əxə gorì i tekà zanesèmo jàgɤnciti dòm i tegàj zakòl'emo za večertà
Repljana 2: 12 - əxə gorì i tekà zanesèmo jàgɤnciti dòm i tegàj zakòl'emo za večertà
Repljana 2: 15 - nə nә šèsti večertɤ̀ opečèmo jàgn'e edèmo i àjde na sèdmi
Repljana 1: 15 - òn òp ta preko vodùtu me prenèse i me òstai vòlɤt
Repljana 3: 23 - pa pòsle gi učìnimo i àjde nòse na kròen’e šivàč koj jè
Repljana 2: 31 - pə nasìpemo vòdu tùrimo dṛ̀va i sə opečè pèčeno jàgn'e
Repljana 2: 34 - i onò se opečè
Repljana 3: 36 - ìmaše i u selò ama nosìli si u drùgo m
Repljana 3: 41 - è vìden nikòličov on opandžàci pɤk pràeše tɤčèmo i opandžàci
Repljana 2: 41 - sɤs cṛvènijɤt lùk zelènijәt lùk i dušìčina zovèmo go dušìčina
Repljana 3: 52 - da zakàramo kukùrus na vodenìcutu i tòj smo tkàle vrèče
Repljana 3: 53 - i vrèče
Repljana 2: 53 - slàgam i u bòp tekà ama za u podròbicata
Repljana 3: 54 - i vrèče
Repljana 3: 55 - i vrèče i klàšni i
Repljana 3: 55 - i vrèče i klàšni i
Repljana 3: 55 - i vrèče i klàšni i
Repljana 3: 55 - i vrèče i klàšni i
Repljana 2: 57 - i kàk ja poznàvaš kato vərvìš tùka iz baìrite
Repljana 2: 63 - nìsko rastè i i šùmicata mu òbla i poznàvamo g'u
Repljana 2: 63 - nìsko rastè i i šùmicata mu òbla i poznàvamo g'u
Repljana 2: 63 - nìsko rastè i i šùmicata mu òbla i poznàvamo g'u
Repljana 2: 65 - i pòsle si zakòl'amo jàgn'e pàk pṛ̀vi màj dòjde àjde
Repljana 2: 73 - zbòr repl'ànci praìli smo si zbòr i si obìčamo
Repljana 2: 76 - i bèše ni è tùj gòre tàj kɤ̀šta sɤvètɤ onì dojdòše
Repljana 2: 93 - na sèdmi i na òsmi dvà dɤ̀na zbòr
Repljana 2: 96 - pḷ̀no tùj sәs naròt pa tegàj àjde i na òsmi
Repljana 2: 97 - i na òsmi dvàta dɤ̀na mùzika i dvè nòč mùzika svìri
Repljana 2: 97 - i na òsmi dvàta dɤ̀na mùzika i dvè nòč mùzika svìri
Repljana 2: 100 - edɤ̀n i dzvònutu dṛ̀nnu čèkaj dzvònutu da l'òskamo
Repljana 2: 106 - i i si otòše i ne dàdoše da pràimo zbòr
Repljana 2: 106 - i i si otòše i ne dàdoše da pràimo zbòr
Repljana 2: 106 - i i si otòše i ne dàdoše da pràimo zbòr
Repljana 2: 107 - i kmètɤt ni tegàj ga uvolnìše uvolnìše ga štò òn sàka
Repljana 2: 108 - mì naròdɤt sàka da prài zbòr i òn nastojàva
Repljana 2: 116 - i tekà napraìmo mì manùmo zbòrɤt
Garvan 2: 1 - òx i kràžbi sigà kràžbi è tès təkòs ə
Garvan 1: 4 - às nəl'ì ti kàəm фùstə i drèškə
Garvan 2: 5 - trì dèkərə kəšlɤ̀ ìməši mòs kəzɤ̀m i dž'il'ezà ìməši
Garvan 2: 6 - tɤ̀j udgòr'ə i r'àkətə sə istìč'əš'i̥ nətàtək
Garvan 1: 7 - tə фùstə i drèškə ə kədif'è i kòž'ufč'etu j udgòr'e
Garvan 1: 7 - tə фùstə i drèškə ə kədif'è i kòž'ufč'etu j udgòr'e
Garvan 2: 10 - i sigànə tùj tùkə utòr:no i sìčki ut bəìr'u i
Garvan 2: 10 - i sigànə tùj tùkə utòr:no i sìčki ut bəìr'u i
Garvan 2: 10 - i sigànə tùj tùkə utòr:no i sìčki ut bəìr'u i
Garvan 2: 12 - i təkòs prəstɤ̀ ìdi ètu tù̥kə̥ kò sə trùpə
Garvan 2: 16 - i tè trùpət jə kəlɤ̀ s'àkuj pudìr dɤ̀ž də vìdite kò i
Garvan 1: 19 - tɤ̀j b'èš'i̥ ubl'àkənu i tùkə udòlu putplət'ènu
Garvan 2: 20 - i zèli dž'il'ezàtə i s'à stànə nə əčìk tàm i
Garvan 2: 20 - i zèli dž'il'ezàtə i s'à stànə nə əčìk tàm i
Garvan 2: 20 - i zèli dž'il'ezàtə i s'à stànə nə əčìk tàm i
Garvan 1: 22 - i tùkə òkuluwrɤ̀s ìmə pək blàn':t'ȅ
Garvan 1: 32 - i ə i s'ètn'e kət utìš tùkətɤ̀j nə č'èrkvətə
Garvan 1: 32 - i ə i s'ètn'e kət utìš tùkətɤ̀j nə č'èrkvətə
Garvan 1: 37 - səz zəbràtkətə tɤ̀j i səz bəj səz zəbràtkə
Garvan 1: 38 - i s'ètn'e tùkə kət dòiš utìvəš nə č'èrkvə
Garvan 1: 41 - i utìdujmi nə č'èrkvətə pòpu tàm ti slàgə təkòs ə inì venčilà
Garvan 1: 49 - i tùkə ìmə tɤ̀j ìmə tɤ̀j gòr'e ìmə tùkətɤj krɤ̀st
Garvan 1: 53 - i tùkə òkuluwrɤ̀s da sədì nə gləvɤ̀tə
Garvan 1: 55 - i tukə ìmə krɤ̀š'č'i tɤ̀j
Garvan 1: 58 - i slèt tvà gi men'àvə
Garvan 1: 59 - i s'ètn'e tàm pòpu t'i č'it'è tə venčàvə
Garvan 1: 61 - i ə krɤ̀snik utsàm utàtək ìmaš krɤ̀snik i krɤ̀snicə
Garvan 1: 61 - i ə krɤ̀snik utsàm utàtək ìmaš krɤ̀snik i krɤ̀snicə
Garvan 1: 63 - i s'ètn'ə ubikàl'eš ə kət tə venč'ɛ̀jət vèč'i šə ubikàl'əš
Garvan 1: 65 - i tì pudèr'e i tɤ̀j krɤ̀sniku i krɤ̀snicətə i i nìj dvàmə
Garvan 1: 65 - i tì pudèr'e i tɤ̀j krɤ̀sniku i krɤ̀snicətə i i nìj dvàmə
Garvan 1: 65 - i tì pudèr'e i tɤ̀j krɤ̀sniku i krɤ̀snicətə i i nìj dvàmə
Garvan 1: 65 - i tì pudèr'e i tɤ̀j krɤ̀sniku i krɤ̀snicətə i i nìj dvàmə
Garvan 1: 65 - i tì pudèr'e i tɤ̀j krɤ̀sniku i krɤ̀snicətə i i nìj dvàmə
Garvan 1: 67 - nèguit'ȅ dètu č'i̥t'è knìgi pòpo i ubikàl'əš ut tri pɤ̀t'ə tɤ̀j
Garvan 1: 68 - s'ètn'e v'èči̥ ti gi ismɤ̀kvə i kàzvə v'èč'e
Garvan 1: 69 - zɤ̀mə prɤ̀stent'ȅ gi menì mòjo tòjo i celùvəme rəkɤ̀
Garvan 1: 70 - nə krɤ̀sniku nə krɤ̀snictə nə pòpu i v'èč'e̥ sme venč'èni
Garvan 1: 76 - è à s'ètn'e tə pùštə utìvəš pàk krɤ̀sniku nəprèt' i tì pudèr'e
Garvan 1: 84 - i s'etn'e tò nəl'ì ìmə svitìci tɤ̀j ùkuluwrɤ̀s
Garvan 1: 86 - svitìci təkvìsə è gul'èmi təkòs i c'əlùvəš v'èč'i nərèt nərèt nərèt tàm
Garvan 1: 94 - ikòni i tàtək əltàrə tòj ubl'àkən ùbəu isùsə xristòs kɤ̀ktuj j
Garvan 1: 96 - às wòd'ə i znàm kəkò j tò kəkò n'èštu ìmə vɤ̀tr'ə
Garvan 1: 101 - i ə i s'ètn'e təkòzvəš ə v'èč'i sə wrɤ̀štəš
Garvan 1: 101 - i ə i s'ètn'e təkòzvəš ə v'èč'i sə wrɤ̀štəš
Garvan 1: 102 - u vàs i ìd'im tùkətɤ̀j
Garvan 1: 111 - i dàmu èj tùkətɤ̀j ìmə də səbirèš' i vɤ̀tr'e
Garvan 1: 111 - i dàmu èj tùkətɤ̀j ìmə də səbirèš' i vɤ̀tr'e
Garvan 1: 114 - ni jè jèdentȕ tàm nər'ed'ènu kòjtu i təkòzvə
Garvan 1: 117 - kəkvì màsi səs məgàr:ta i i təkòs ə
Garvan 1: 117 - kəkvì màsi səs məgàr:ta i i təkòs ə
Garvan 1: 121 - ut dərwò nəpràenu i ut ə kurì tɤ̀j upl'èt'eni
Garvan 1: 123 - upl'èt'eni i dɤ̀ski n'àkəde kədèt ni stìgə tò mnògu nəròt
Garvan 1: 124 - i tàm v'èč'ə s'àdəš i edèš i drùgu du dvənàjs
Garvan 1: 124 - i tàm v'èč'ə s'àdəš i edèš i drùgu du dvənàjs
Garvan 1: 124 - i tàm v'èč'ə s'àdəš i edèš i drùgu du dvənàjs
Garvan 1: 143 - i ə unès kət zəncɤ̀t krɤ̀sniku̥ pàk sə wrɤ̀štət
Garvan 1: 144 - i pàk xurà pàk ə tùpət tɤ̀pani xò vèselo dur sɤ̀mni
Garvan 1: 157 - bùlkətə jə wrɤ̀štət nə tèjkutu i nə màjkətə
Garvan 1: 162 - òšti tàm ja pund'èl'niku̥ sreštu pund'èl'niku i jə vɤ̀rnəə u tèjkuvi si
Garvan 1: 171 - i kakvò kətu əkù slèt katu sə səberɤ̀t dvàmətə
Garvan 1: 181 - i tɤ̀j i s'ètn'e v'èk'i š'ə j nɤ̀l' ti kàəm
Garvan 1: 181 - i tɤ̀j i s'ètn'e v'èk'i š'ə j nɤ̀l' ti kàəm
Garvan 1: 183 - i v'èč'i bùl'kətə v'èč'i š si pudrèždə drèit'e v'èč'i
Garvan 1: 184 - nəkəd'è i də vìdi
Garvan 1: 189 - kəkò n'èštu wòs'əm jurgàn'ə səm ìmələ i vəzglàvnici i č'erš'èβi
Garvan 1: 189 - kəkò n'èštu wòs'əm jurgàn'ə səm ìmələ i vəzglàvnici i č'erš'èβi
Garvan 1: 191 - b'àl vɤ̀l'nen è tɤ̀j b'àlu səz b'àl pəmùk i ə təkòs
Garvan 1: 192 - i kəkò šə stàni às ni znàm nìkuj ni gì štè
Garvan 1: 202 - kuprìnə nəpràu i ròzəf i kədif'è zil'ènə sən dàlə
Garvan 1: 202 - kuprìnə nəpràu i ròzəf i kədif'è zil'ènə sən dàlə
Garvan 1: 213 - i im gi dàduf tàm də igràjət əm təkàni фùsti
Garvan 1: 215 - nə tɤ̀s dàduw dv'è i dàvəm nəpràu è tu̥kətɤ̀j è
Babjak 1: 2 - za brəšnòtu tìe segà kətu tùra: təkà f ednò kurìtce i se
Babjak 1: 3 - i se nə nə utsɛ̀jə gu tàm utsɛ̀ja gu i
Babjak 1: 3 - i se nə nə utsɛ̀jə gu tàm utsɛ̀ja gu i
Babjak 4: 3 - aha termatòne màj i tìja vìka: slùšaj mumčè
Babjak 2: 3 - nə ərmàn kàk sə òdi nìe i segà si gu pòlzvəme tuvà
Babjak 1: 4 - i gu pòrəstègl’i nədzà nə təkà nə təkà ustàə
Babjak 4: 4 - tì si ut pruvìncijàtə i mòže də tè e sràm
Babjak 2: 4 - i segà si žɤ̀neme tùk pu čàsnijɤ sèktur si pusɛ̀eme
Babjak 1: 5 - nə stredàtə mɛ̀stu̥ i mu tùri ə ə lɛ̀b də go pečè
Babjak 1: 6 - k’e mu tùri məjà i k'e zème də go rəzbrɤ̀kə
Babjak 4: 7 - i pòsle mi rèkuə da da revà kat magàre vìkə še nəberèš
Babjak 3: 8 - pu pu mesnostà udvɤnkə pu pulètu i gu pràva: nə č'itki̥
Babjak 2: 8 - berème se tr i žèni i màže tri čètiri pèt šèz dùši
Babjak 2: 8 - berème se tr i žèni i màže tri čètiri pèt šèz dùši
Babjak 1: 9 - i k'e gu rəzbrɤ̀kə i k'e gu zəmɛ̀si ùbəvè
Babjak 1: 9 - i k'e gu rəzbrɤ̀kə i k'e gu zəmɛ̀si ùbəvè
Babjak 1: 10 - i k'e gu prigòtvi i tò k'e presedì tə də se
Babjak 1: 10 - i k'e gu prigòtvi i tò k'e presedì tə də se
Babjak 4: 10 - əbe jà i bɛ̀h vɛ̀rnu bɛ̀h mnògu gul'àm stò i trì kilugràmə
Babjak 4: 10 - əbe jà i bɛ̀h vɛ̀rnu bɛ̀h mnògu gul'àm stò i trì kilugràmə
Babjak 4: 11 - bɛ̀h gòl i glàs ìmah gràdi ìmah
Babjak 2: 11 - vɛ̀emè gu pòsle s lupàtə i se udvɛ̀və žìtutu
Babjak 3: 11 - i s kətu nətòpa: tuvà cvɛ̀te f č’ùpu i večertà gu upɛ̀va:
Babjak 3: 11 - i s kətu nətòpa: tuvà cvɛ̀te f č’ùpu i večertà gu upɛ̀va:
Babjak 4: 13 - i kətu zèməh kət se izrevà vɤ̀tre kət məgàre tìjə jà rèvə
Babjak 2: 13 - bɛ̀ga dùvə vɛ̀terɤ vəf.stranì i təkà gu udvɛ̀eme
Babjak 4: 15 - i mɤžè i ženì ut tanc'òretu tèə rìpa: tòlku visòku
Babjak 4: 15 - i mɤžè i ženì ut tanc'òretu tèə rìpa: tòlku visòku
Babjak 3: 15 - dɛ̀ sə gu ustìli č’ùpu i òdim i gu ukrədèm
Babjak 3: 15 - dɛ̀ sə gu ustìli č’ùpu i òdim i gu ukrədèm
Babjak 4: 16 - i jà si mìslə nə əkɤ̀lə vìkəm jà səm ùləf
Babjak 3: 16 - ukrədème gu ut tìjə səjà i kətu ukrədèm na tàa məəlà č'ùpə
Babjak 4: 17 - šò vi rèvə kət məgàre əmə i tìjə
Babjak 2: 19 - tuvà žìtutu mèlehme nə mèlnici mèlehmè i sɛ̀ejə ženìte
Babjak 1: 19 - i pòsle gu ə ə slàgə fəf təvà pòsl'e gu tùr’a
Babjak 3: 19 - č’ùpu i sega nèmə nə šò də pɛ̀jɛ i t'è
Babjak 3: 19 - č’ùpu i sega nèmə nə šò də pɛ̀jɛ i t'è
Babjak 2: 20 - mesùvəhə hlɛ̀p i jədèm
Babjak 4: 20 - i i nə drùgijɤ dèn vednàga zìma: rešènie də me usvubòda:
Babjak 4: 20 - i i nə drùgijɤ dèn vednàga zìma: rešènie də me usvubòda:
Babjak 3: 22 - zàednu pɛ̀eme i nìe s nìh nə òru ìgrəme pɛ̀eme
Babjak 2: 23 - s kunè punèže kunète tìčət i gu tròšət pò l'èsnu e
Babjak 4: 24 - də stànə təkɤ̀f òperen pev'èc i tòə čuvèk sɤ̀štijə pɤk
Babjak 3: 24 - təkà kugà gu rəzvàla: i slet trìte d'ènə večertà
Babjak 4: 25 - ud gràdevu bɛ̀še punèže bɛ̀še naš zeml'àk i bɛ̀še mnògu
Babjak 3: 25 - kəto rəzvàləjə č'ùpu i prɤ̀ska: tàm
Babjak 2: 26 - f jərèm i udzàde nə təvà nəpràenò kətò kəto brənà
Babjak 3: 27 - prɤ̀ska: sus vudàtə i mladeštà i mumìte
Babjak 2: 27 - i uddòlu s tàlpi nəkovà se tàlpi dɤ̀ski i uddòlu
Babjak 2: 27 - i uddòlu s tàlpi nəkovà se tàlpi dɤ̀ski i uddòlu
Babjak 4: 27 - i aku ne mè uslùšəš segà da se izùčiš
Babjak 3: 27 - prɤ̀ska: sus vudàtə i mladeštà i mumìte
Babjak 3: 28 - i ženìte i i xòrətə kuìtu gi slùša: glèda:
Babjak 3: 28 - i ženìte i i xòrətə kuìtu gi slùša: glèda:
Babjak 3: 28 - i ženìte i i xòrətə kuìtu gi slùša: glèda:
Babjak 2: 28 - nə dɤskìte̥ se nəčùka: vòlski plòči i kətu vulòvetu ponè
Babjak 4: 28 - càl živòt k’e stràdəš i təkà si stənà
Babjak 3: 29 - i təkà se rəzvàlijə təka prəznùvaja gerg'èvden
Babjak 1: 30 - segà tràsa: təz'è segà ìma: l'ɛ̀p i glèda: də ə pò m'èk
Babjak 2: 32 - kətu vɤrtɤ̀t i plòči̥te rɛ̀žət slàmətə pò nə drèbnu
Dolno Draglište 3: 5 - i nìe təkà pečè:me e tekà mèsimè gu f nuštuvìte
Dolno Draglište 1: 5 - bèli i červèni umòtame i vrɤvì bùlkətə sus lèp
Dolno Draglište 1: 5 - bèli i červèni umòtame i vrɤvì bùlkətə sus lèp
Dolno Draglište 1: 6 - nə ut tùka i ut tùka s lèpᵊ i f rɤcète
Dolno Draglište 1: 6 - nə ut tùka i ut tùka s lèpᵊ i f rɤcète
Dolno Draglište 3: 7 - də vuzìde tàm i lupàtətə mètəme f peštà
Dolno Draglište 1: 7 - s kòtli vudà i pu nèjə pə vrɤvì mlədužènecu i pìta: gu
Dolno Draglište 1: 7 - s kòtli vudà i pu nèjə pə vrɤvì mlədužènecu i pìta: gu
Dolno Draglište 3: 9 - i pòsle pà pràve:me si ednì fudùl'č'i mu vìkəme nìe
Dolno Draglište 1: 9 - mi mɤškì dècə žèncki dèca mòtə i kəžùvə tàm što ì mòtə
Dolno Draglište 1: 16 - i pòsle dòjda: pə svàtufštìnətə vèč'e nə nə ergè̝ninu pə màč'a bəštà
Dolno Draglište 3: 18 - nìe hi izvàdime i jədè̝me lèbu se pečè pòsle
Dolno Draglište 1: 18 - i pà jàdene pìene tàm tə [laughter] təvà [laughter]
Dolno Draglište 3: 19 - tòj se pečè pòveče čəsuvè tàm i izvàždəme
Dolno Draglište 1: 22 - i bàba ìmə bàbə tàm kud nè̝gu uràsi gu s pè̝pel'
Dolno Draglište 1: 24 - nəkədè gu pùvə i gu puvìeme i pòsle gu izmìeme
Dolno Draglište 1: 24 - nəkədè gu pùvə i gu puvìeme i pòsle gu izmìeme
Dolno Draglište 1: 25 - futrinà gu izmìem i gu puvìvəme sus č'èrgi gò sme puvivàli [laughter]
Dolno Draglište 3: 27 - i tə təvà e ednò vrème bèše sos kvàs nèməše məjà
Dolno Draglište 3: 28 - s kvàs si zəbrɤ̀kəme tàm i kətu mèsime lèbu
Dolno Draglište 1: 28 - sədè dòl'nite drìpk'i tàm bèlitè i unòvə si sedì s mòkro [laughter]
Dolno Draglište 1: 32 - ergène dòjda: izgàsa: ni pə i làmbətə [laughter]
Dolno Draglište 1: 33 - i təvà sme rəbutìli tàm pu sedènč'i̥te [laughter]
Dolno Draglište 3: 35 - tam peštà i izmetèm jə mùšneme təvìte vɤ̀tre
Bansko: 6 - tùra i dvè trì jàjca zabɤ̀rkəm ìzmesà gu təkà ùbavù
Bansko: 7 - i pòsle sèdnə sedeškùm sèdnə tùkə pòstela edìn
Bansko: 9 - kràk i tučìl'kata tkà tòčə tòčə
Bansko: 10 - i ìznenàpraa tòledžàvi kòri ta v gulɛ̀mə tepcìja
Bansko: 19 - s orìs i sɤz zàxar i s jàjca a pa ìnače pràvime
Bansko: 19 - s orìs i sɤz zàxar i s jàjca a pa ìnače pràvime
Bansko: 20 - pa su sìrene i sàmu s jàjca
Bansko: 33 - napràime pa srɛ̀žeme ja na parčènce i sɤs suròvo
Bansko: 36 - kàktu gu pulìvaš i sa nadùvaa parčèncə̥tə̥
Bansko: 39 - i takà sa napìva i stàne bɤklavà
Bansko: 39 - i takà sa napìva i stàne bɤklavà
Bansko: 43 - dàže i s'à i pràvime pràvime
Bansko: 45 - i tìkva pò ràno f stàro vrɛ̀me às ne pravìh
Bansko: 49 - tùra suròvɤ tìkva takà ɤràsa i olìvam òliu
Bansko: 51 - i gu nàvia nàvià gu təkà na na rulò
Bansko: 53 - i vìa təkà f tepcìjata tùrem tùrem takà i se navìe i
Bansko: 53 - i vìa təkà f tepcìjata tùrem tùrem takà i se navìe i
Bansko: 54 - i se napɤ̀ni tepcìjata pò ùbavo ut tìkvɤ
Bansko: 57 - s pèčeni kòri tìkvenìk' i svàrena tìkva ma
Bansko: 63 - pa zìmno vrɛ̀me navàrimè ta tùrime kòkal ut slanìnata i kɤ̀rvavìcə
Bansko: 70 - i sus kàžel' ftasàl turšìja
Bansko: 78 - ta tavà napràimè su̥s fasùle ìame i kapamì
Bansko: 85 - kàžel' i čekàn' i dròbine
Bansko: 85 - kàžel' i čekàn' i dròbine
Bansko: 88 - da nè e fnògu č'ìsalu i tùrime vèč'e dròpka dròpka
Bansko: 93 - aku ìma i mèsu i mèsu tùrime
Bansko: 93 - aku ìma i mèsu i mèsu tùrime
Bansko: 102 - sus enà glàva krumìt i urìs i màs
Bansko: 102 - sus enà glàva krumìt i urìs i màs
Bansko: 106 - kɤ̀rvavìcata mesòtu i pòsle udgòre rasòlu
Bansko: 108 - i vòd i tùrime i vòda
Bansko: 108 - i vòd i tùrime i vòda
Bansko: 108 - i vòd i tùrime i vòda
Bansko: 110 - i vòda se tùra ma màlko ə ə ko tùram udgòre
Bansko: 120 - i vòda i sìčko i zabɛ̀la kòlkutu ìskam da tùra
Bansko: 120 - i vòda i sìčko i zabɛ̀la kòlkutu ìskam da tùra
Bansko: 120 - i vòda i sìčko i zabɛ̀la kòlkutu ìskam da tùra
Bansko: 123 - i sètne katò a izvàdime kugàtu ìskame vèč'e da a sipùvame
Bansko: 125 - i tavà razbɤ̀rkam sas ednà golɛ̀ma lažìca dɤ̀rvena
Bansko: 128 - i se sipùva f čenìi pò ùbavo ne mòže ot tavà
Bansko: 135 - mi sɛ̀nga go edème i vèč'er i na òbet i sɛ̀nga
Bansko: 135 - mi sɛ̀nga go edème i vèč'er i na òbet i sɛ̀nga
Bansko: 135 - mi sɛ̀nga go edème i vèč'er i na òbet i sɛ̀nga
Bansko: 142 - tò se pràvi i segà ku ìma prɛ̀snu da si kùpiš
Bansko: 143 - i sà se pràvi i sàmu s mèsu
Bansko: 143 - i sà se pràvi i sàmu s mèsu
Bansko: 157 - i go polìvame s vrɛ̀la vòda ìska da vrì f kazàne vòda
Bansko: 158 - polìvamè gu s vrɛ̀la vòda i pokrìvame z diplò da se zadùši̥
Bansko: 159 - trònka pokrìeme i stɤrgà več'e màže žèni i
Bansko: 159 - trònka pokrìeme i stɤrgà več'e màže žèni i
Bansko: 164 - iscɤ̀rvi se stàne ùbu: ma se ukàdi i sètn'e
Bansko: 168 - i se razrɛ̀žuva udrɛ̀že se udgòre tòkmu udòlu
Bansko: 174 - ut kurèmo i se podadà crevàta podadà
Bansko: 184 - takvìa mèš'č'ini i krɤftà im za kɤ̀rvəvìci̥te̥
Bansko: 188 - i šužùci tkà tavà napràime i pòsle slanìnatà se razrɛ̀žuva
Bansko: 188 - i šužùci tkà tavà napràime i pòsle slanìnatà se razrɛ̀žuva
Bansko: 189 - i ja nasòluvàme f kàca ìmamè slanìnevi kàci golɛ̀mi
Bansko: 193 - amì razrɛ̀š' a na šès parčèta ednàš takà na puluvìnata i
Bansko: 196 - alì e malènku ìnače trì mòže [laughter] i na se nasòluva
Bansko: 197 - f kàcatà se nasòli i več'e: takà ostàne f kàcatḁ
Bansko: 202 - i f màrta daže na kràjɤ na màrt se izvàžda
Bansko: 212 - aa əm takòva bɛ̀š'e stàru vrɛ̀me i sà
Bansko: 217 - bèše mažò mi žìf kòle:me i golɛ̀mi prasèta ta pu dvɛ̀
Bansko: 220 - i tavà ni e nàj temelìjata xranà slanìnata i mastà svìncka
Bansko: 220 - i tavà ni e nàj temelìjata xranà slanìnata i mastà svìncka
Bansko: 237 - ta tàm da si màže za zakùska i gà mu se priedè sè
Bansko: 253 - na kòleda i na velìgden sɛ̀gda s'a napràve kapamà
Bansko: 255 - kapamà kat gu napràime i i drùgo vèč'e jaxnìja sùpa i
Bansko: 255 - kapamà kat gu napràime i i drùgo vèč'e jaxnìja sùpa i
Bansko: 256 - i mezètta ut kapamàta i vìnu i rɤč'ìja è takà
Bansko: 256 - i mezètta ut kapamàta i vìnu i rɤč'ìja è takà
Bansko: 256 - i mezètta ut kapamàta i vìnu i rɤč'ìja è takà
Bansko: 257 - za tɤkàne i takìva ràboti dalì e tɤkàla i vɤ̀lnata
Bansko: 257 - za tɤkàne i takìva ràboti dalì e tɤkàla i vɤ̀lnata
Bansko: 261 - emì vɤ̀rime i si kùpime vɤ̀na
Bansko: 265 - resnàčị sam tkàla fnògu i č'èrž'i sam tkàla
Bansko: 266 - i tìa dìpla šò e pòslano sìčku sam jà tkàla
Bansko: 270 - z prìvɤrzà gu lùpam lùpam i mɛ̀tam i sufàlč'ata tkàa
Bansko: 270 - z prìvɤrzà gu lùpam lùpam i mɛ̀tam i sufàlč'ata tkàa
Bansko: 272 - tòlkuà gu nàsnuva i se tčè a pa resnàč'ite
Bansko: 276 - i pòsle sùč'eme na rudàne usnuvème navìeme vdɛ̀neme
Bansko: 279 - ta gò sme presukàle i nègu gu fmɛ̀tame takà na sufàl'kata
Bansko: 284 - pòveda lòš'č'etu sètne pà takà i stàne resnàč'
Bansko: 288 - ә i takà gu pustìlate napràvu
Bansko: 301 - ta tàm perème i tàm se vàla: resnačètu
Bansko: 303 - i rèsite stàna: pò ùbavi i pò e tràjno agà se svàla:
Bansko: 303 - i rèsite stàna: pò ùbavi i pò e tràjno agà se svàla:
Eremija 6: 1 - i slèt kato ožnète kvò pràite žnète i sə səbìrate
Eremija 6: 1 - i slèt kato ožnète kvò pràite žnète i sə səbìrate
Eremija 3: 3 - i i i i màčka nèma dàže
Eremija 3: 3 - i i i i màčka nèma dàže
Eremija 3: 3 - i i i i màčka nèma dàže
Eremija 3: 3 - i i i i màčka nèma dàže
Eremija 1: 4 - nèmaše i četvṛ̀to nèmaše i četvṛ̀to
Eremija 1: 4 - nèmaše i četvṛ̀to nèmaše i četvṛ̀to
Eremija 5: 7 - i tàm pri n'ègo živejàla sam desetìna godìni petnàese òn bèše kavalerìsᵊ
Eremija 4: 8 - i a grabnà a za nogàta ne možè če a z izedèše
Eremija 3: 9 - i òt gi mràziš tìja psètata
Eremija 5: 9 - i tè tàm səm živejàla čètiri dèca sam odimàla čètiri dèca
Eremija 5: 10 - trì momìčeta i mažò sakàl naslèdnik mɤ̀ško da da da mu ràždam
Eremija 5: 12 - i tè rodìx mu màško tè gu tùka
Eremija 2: 12 - nakìtime go sos cvetjà sos takòva venèc na glavàta i zème kotlènce
Eremija 2: 13 - u na rakàta bèlo i vodìčka i nìe slet nìx pèeme
Eremija 2: 13 - u na rakàta bèlo i vodìčka i nìe slet nìx pèeme
Eremija 1: 14 - i jà ìda tàm da zapìšad dèka səm se javìla
Eremija 3: 15 - a čorbadžìja mu ojdè nèkade na ràbota i go ostavì cìsto samò
Eremija 1: 15 - i i tòku
Eremija 1: 15 - i i tòku
Eremija 5: 15 - bòže bòže glavàta da mi stròšite i segà me decàta kòrat
Eremija 2: 15 - i kàraa edìn den le dvà pa zavàli doš sà karàa pòpo
Eremija 4: 17 - zàtvora si vratàta i kato ìzgasa làmbata i òn se prefṛ̀li
Eremija 4: 17 - zàtvora si vratàta i kato ìzgasa làmbata i òn se prefṛ̀li
Eremija 4: 18 - tùka prez vratàta i če si se issère ìli tùka
Eremija 3: 19 - i kadè se dṛ̀sa ako stàpiš bulxàta te nalàzi fednàga
Eremija 2: 19 - nixtò ne znàm nixtò i takà se patì se
Eremija 1: 21 - tòku carvèno izvèstie da nèma əə štò da pràime i ostarèxme
Eremija 4: 22 - i idnò vrème pàk ìmaše li takìva pòrove
Eremija 6: 24 - i stàneme ràno nasàdime i si gònime dodèka sàmne
Eremija 6: 24 - i stàneme ràno nasàdime i si gònime dodèka sàmne
Eremija 2: 25 - vìka kakò bilò lètoto tòplo takà če i bilà zìmata stùt
Eremija 5: 26 - tùka ìmaše takòva dòftoro me preglèždaše i vìka čovèko mažò mi
Eremija 4: 28 - ispìe i kṛftà i a ostàvi cèlatə̥ a kṛftà ispìe
Eremija 5: 28 - če kàžeš na mojàta ženà bolestà i i i na mène
Eremija 2: 28 - e pa nògo bèše goreštinà mnògo bèše goreštinà i takà če bilò
Eremija 5: 29 - kòj ot štò stràda i òn mu vìka takà
Eremija 2: 30 - sìčko če izmṛ̀znat i dṛvèta si onì i dòsta issahnàa
Eremija 6: 30 - snòpi i go nasàdime
Eremija 2: 30 - sìčko če izmṛ̀znat i dṛvèta si onì i dòsta issahnàa
Eremija 3: 31 - čùvame i òfci i kòzi i kukòški i prasè i sìčko nalì
Eremija 3: 31 - čùvame i òfci i kòzi i kukòški i prasè i sìčko nalì
Eremija 3: 31 - čùvame i òfci i kòzi i kukòški i prasè i sìčko nalì
Eremija 3: 31 - čùvame i òfci i kòzi i kukòški i prasè i sìčko nalì
Eremija 3: 31 - čùvame i òfci i kòzi i kukòški i prasè i sìčko nalì
Eremija 5: 34 - malàrija i edvà žìf ostanàl togàj ot tròpikata i jàzeka
Eremija 5: 34 - malàrija i edvà žìf ostanàl togàj ot tròpikata i jàzeka
Eremija 4: 35 - fednàga go odère i mu prudàva kòžata
Eremija 6: 35 - i pùštime kon'ètu àjdè po n'ìm ta ìma po dvà kòn'a
Eremija 3: 36 - òx lè ti kažùvam kumačènceto tvṛt lèbec i u enà knìška tùreno
Eremija 3: 37 - červèn pipèr màlku tàm č ìdeš i če tòpiš če rùčaš
Eremija 5: 38 - i i dičèla i li lizgàr i sas tovà sam se pri pripituvàla
Eremija 5: 38 - i i dičèla i li lizgàr i sas tovà sam se pri pripituvàla
Eremija 5: 38 - i i dičèla i li lizgàr i sas tovà sam se pri pripituvàla
Eremija 5: 38 - i i dičèla i li lizgàr i sas tovà sam se pri pripituvàla
Eremija 2: 41 - e tovà e bez dɤ̀š nìštò nìšto i nèma i za sème
Eremija 4: 41 - kòj če mu i da tùriš kapàn ne gò znàeš
Eremija 2: 41 - e tovà e bez dɤ̀š nìštò nìšto i nèma i za sème
Eremija 4: 43 - tè tùka kat dòjde da sère i pùf
Eremija 5: 43 - ottùka dvè odvèdo i tàm dvè rodìxᵊ ta čètiri
Eremija 6: 45 - tùka i tùka na stredàta e vṛžàno s važè
Eremija 6: 46 - i kato rèče òbərni i òn'a se obɤ̀rne kòn'o obṛ̀nat se
Eremija 6: 46 - i kato rèče òbərni i òn'a se obɤ̀rne kòn'o obṛ̀nat se
Eremija 4: 46 - i po čeremìdite kačùva si se sèkade
Eremija 3: 55 - sìto otsèe se i se naprài na sredàta dùpka tùri se sòl
Eremija 4: 55 - tùka kor ə šìjata tùka i nadzàde bèlo
Eremija 1: 57 - po takvìja po tòkᵊ i zatovà vìkam bòže pa seà
Eremija 4: 57 - i vìkaja bèlka onà bilà pò lòša
Eremija 6: 58 - kon'èto si go kakò vṛvàt i òno se navìva
Eremija 6: 60 - važèto do kràj i tə òbṛni go i onì se obṛ̀štat
Eremija 6: 60 - važèto do kràj i tə òbṛni go i onì se obṛ̀štat
Eremija 3: 60 - i togàj segà se sos majà mèsi togà bèše sos kvasèc
Eremija 5: 61 - i takà sos nègo sɤ̀m si nəs iskaràme vèk pà segà
Eremija 4: 61 - i čèrni i kafèni
Eremija 4: 61 - i čèrni i kafèni
Eremija 3: 62 - onà stàne pòveče tùri i òtsej tàm kòlko bràšno trèbe da è
Eremija 3: 63 - zàmesi onò skìsne i go ràzmesi tè kòku pàničkata
Eremija 3: 65 - s kvò ja izmìtaxte i isčìstvaxte
Eremija 5: 67 - xòrata ne mòš i po pedesè i šejsè godìni da iskàrat
Eremija 5: 67 - xòrata ne mòš i po pedesè i šejsè godìni da iskàrat
Eremija 5: 68 - a jà da iskàram tokù devedesè i sèdem ta
Eremija 3: 71 - i po kòlko lèba pràixte
Eremija 6: 73 - pa kato ojdò na učìlišti̥ i jà ìda i vìkam màmo
Eremija 6: 73 - pa kato ojdò na učìlišti̥ i jà ìda i vìkam màmo
Eremija 6: 78 - onà mi vìka e vɤ̀lkət če vìe i nè
Eremija 6: 81 - i me izlagà uleznàx pri ofcìte
Eremija 1: 82 - i zapìsva
Eremija 1: 84 - i fednɤ̀ga če se vɤ̀rna
Eremija 5: 89 - əm nìema da mi tùrat i obgràda a ìnakᵊ bilì skàpi pàmetnicite
Eremija 6: 89 - ta dòle pa stanà i vìkam sè me gòni
Eremija 1: 92 - tì səs kon'ètu i tovà e
Eremija 1: 94 - i sèki si znàe sùtrin kato stàne komatčènceto lèbec u kesènceto
Eremija 1: 95 - i zaminàvaj denèska vṛštàn'e dòma nèma
Eremija 6: 95 - i vèče ne ojdò
Eremija 5: 102 - tàm tàm u po u vojnàta pòlko tùk i mažò mi
Eremija 5: 106 - əmhəm i
Eremija 1: 109 - dvàes i pèti dvàes i pèti è i segà če stàne
Eremija 1: 109 - dvàes i pèti dvàes i pèti è i segà če stàne
Eremija 1: 109 - dvàes i pèti dvàes i pèti è i segà če stàne
Eremija 5: 110 - jà da dṛ̀ven matriàl i jà sos nìx me kàčuvə kamandìro
Eremija 1: 110 - dvàes i pèti ako a pùsnat i da se mòlim na tòja
Eremija 1: 110 - dvàes i pèti ako a pùsnat i da se mòlim na tòja
Eremija 5: 113 - tòo kòn je je ùčen ta takà i jà i po sos nìx
Eremija 5: 113 - tòo kòn je je ùčen ta takà i jà i po sos nìx
Eremija 5: 116 - bìvolici muzàli pràat na ta sìren'e ta maslò tvà i če
Eremija 5: 122 - i segà ne ìskam da sam razdèl'en'a da sì òjda pri nègo
Eremija 1: 123 - ako ja rasklàmaš màtna stàne i tò tovà e
Eremija 1: 133 - ìmaše togàj vodìčka kàto go posadìjme i go skopàx edìn pɤ̀t
Eremija 1: 134 - vodàta rèče kràj i kràj i kràj i
Eremija 1: 134 - vodàta rèče kràj i kràj i kràj i
Eremija 1: 134 - vodàta rèče kràj i kràj i kràj i
Eremija 1: 135 - i dòš nèmaše
Eremija 1: 136 - i dòš nemà i češmìte vòda nemàa dòš nemà ìč
Eremija 1: 136 - i dòš nemà i češmìte vòda nemàa dòš nemà ìč
Mogilica 6: 1 - tì pòsle tr'àəše li sə i xl'àp kàk mèsexte ot tvà
Mogilica 3: 1 - i togàa kakvò se sèe po tovà vrème
Mogilica 6: 5 - petnàeset təkòvə təkòvətə fùrni i tegà sedɛ̀še
Mogilica 2: 5 - š'e svərìš' ədnà tèndž'erə fəsùl' š'e gu zəbɛ̀liš' i š'e
Mogilica 2: 6 - v gəlɛ̀mi səhàni š'e sìpeš' i bànici š'e stòriš'
Mogilica 4: 7 - pàk nɛ̀kuj pàk z’ɔ̀me tə gu svərì i rùkne komš’ii nə
Mogilica 6: 7 - sedì čètiri dèn'ə i muhəl'ɛ̀sə sə
Mogilica 4: 8 - sə gudì sufrɔ̀ də gu izedɔ̀t bəjrɛ̀mə i rəməzànə gànu
Mogilica 5: 9 - kàk še gu kàže i tòj e meždu tìja glàdnite
Mogilica 6: 10 - i zəštò bèše takà
Mogilica 5: 11 - [laughter] znàči glàdnise i zaštò go upotreb'àva sɤ̀
Mogilica 4: 12 - i gu rəzdàvət kutrìnu sə nəbòžni kutrìnu vɛ̀rvət
Mogilica 6: 12 - i kàk se mèsi l'àp
Mogilica 2: 12 - urìs š'e svərìš' ədnò drùgu i š'e nəpràiž bànicɨ
Mogilica 5: 12 - zaštò kàzva glàdnise i ne kàzva glàdnite
Mogilica 1: 12 - rəskɤ̀cəž gi təkà kɤ̀del'k'ite t'ènički i pr'əd'èš pred'èš
Mogilica 2: 13 - səs màslu tegàj gi pràehə i m'ɔ̀su
Mogilica 3: 14 - i zem'ɔ̀tə se zəràsne stànə tèkezesè i sìčku tè
Mogilica 3: 14 - i zem'ɔ̀tə se zəràsne stànə tèkezesè i sìčku tè
Mogilica 4: 16 - i to edìn mèsec e tovà ramazàna nalì
Mogilica 5: 16 - i tɤ̀j vəf mumèntə se izvɤ̀ršvə vrème segàšno vrème
Mogilica 4: 17 - ədìn mɛ̀səc rəməzàn i i rəməzàn meždu mə
Mogilica 2: 17 - i š'ə svər'ɔ̀t kəč'əmàk š'ə gu izvàdət nə təkìvə tukmàci
Mogilica 6: 18 - m'ètnət vəf fùrnənə ədìn č'ɛ̀z gòre.dòlu ispeč'è se i àjde
Mogilica 4: 21 - zə zə sòə svɛ̀t i zə drùgijət sə mòliž' zə hùbəvu
Mogilica 1: 22 - i nə nèjə kakvò slàgəš
Mogilica 4: 22 - oti nə d’yn’ɔ̀sə də živɛ̀eš’ hùbəu i nə drùgijət svɛ̀t
Mogilica 3: 22 - i kàk ə kàk se rabòti tərlàta kakvò tr'àva da napràiš
Mogilica 6: 26 - ìmə si i udèlnu səs rùo go nəkvàsət u
Mogilica 3: 27 - àh nìvətə zəsɛ̀eš' i sɛ̀tne əgà uzrɛ̀e už'ɔ̀neš' jə səs sɔ̀rp təkà
Mogilica 6: 27 - i umetɔ̀t gu pepelɔ̀n
Mogilica 4: 28 - jɛ̀ è gi kàrəm i deč'ìš'tətə i vnùč'etətə də vɛ̀rvət
Mogilica 4: 28 - jɛ̀ è gi kàrəm i deč'ìš'tətə i vnùč'etətə də vɛ̀rvət
Mogilica 5: 28 - i zatvà [unintelligible] glàdninè
Mogilica 3: 29 - si jə už'ɔ̀neš' i jə vər vərhɔ̀t nə hərmàn
Mogilica 6: 30 - i pòsle
Mogilica 1: 31 - isperèš' jə rəš'č'èš'eš' jə i jə nəvlàč'iš' nə fàbrikənə vlàč'ət
Mogilica 1: 32 - i i pr'ədèš
Mogilica 1: 32 - i i pr'ədèš
Mogilica 6: 33 - pòsle gu nəm'ɛ̀tət i č'ɛ̀kəd də sə ispeč'è
Mogilica 3: 33 - ədìn č'ùl'ɛ̀k fsredè i gi s prɔ̀čkə gi kàrə
Mogilica 6: 34 - əmhəm i agà sə ispečè to mnògo xlèp kədè gu pàzexa
Mogilica 4: 34 - nè də ìeš' pòsle də mu se prismìvəš' i
Mogilica 3: 34 - i nèj si žìtutu pò rànu seà nè tò nèmə etùvə
Mogilica 5: 35 - i zatovà sə upotreb'àvə sɤ̀
Mogilica 6: 36 - əxə̀ udèlnu si m'àstu zə xlèbən i kədè e tò
Mogilica 4: 36 - tə tə i tèbe əl:àh də dəde hùbəvu
Mogilica 1: 37 - hàlište prepisàci i sìčku
Mogilica 3: 39 - i dùje vɛ̀ter i pàdə ž'ìtu nə enèj
Mogilica 3: 39 - i dùje vɛ̀ter i pàdə ž'ìtu nə enèj
Mogilica 3: 40 - i tvà go səbìrat i f xambàra
Mogilica 3: 40 - i tvà go səbìrat i f xambàra
Mogilica 6: 42 - əxə̀ i tàm ostàvaše mɛ̀k takà li
Mogilica 3: 44 - i vəf vəf fs'àka kòšta li si imɛ̀še təkòvə
Mogilica 6: 44 - i tàm ne ne muxl'àsvaše
Mogilica 6: 46 - ə [cough] tì si i oràl i kupàl nalì
Mogilica 6: 46 - ə [cough] tì si i oràl i kupàl nalì
Mogilica 3: 50 - i seà pàk kərtòfi drùgu
Mogilica 1: 50 - sìčku nə ədnò mɛ̀stu rəš'č'èš'eš' i sə nəvlàč'i
Mogilica 5: 51 - tàm f kɤ̀štətə i às ìdva drùga bàba
Mogilica 1: 51 - i stàne hùbəvu
Mogilica 5: 52 - às stàvam ut stòla i t'à mi vìka a sèdi si
Mogilica 6: 52 - uràlu səs dɤ̀rvenu i tugà pàlešnik mu uvr'ɔ̀t nə uràlunu
Mogilica 6: 53 - i urɔ̀t s vòlove səs mùl'etə
Mogilica 5: 55 - stàrise znàči i t'à vlìzə f tuvà čislò stàrise
Mogilica 1: 55 - dòlu jɛ səm ut tàm pək i nə sòə kràj səm
Mogilica 6: 60 - à ta nèmaše m'àsto i za mašìnine
Mogilica 5: 62 - znàči pàk i t'à učàstvə
Mogilica 5: 64 - i stàrise i stàrit'e i t'à vlìzə vəf k'ùpə
Mogilica 5: 64 - i stàrise i stàrit'e i t'à vlìzə vəf k'ùpə
Mogilica 5: 64 - i stàrise i stàrit'e i t'à vlìzə vəf k'ùpə
Mogilica 5: 66 - ì dvètɛ
Mogilica 3: 67 - i ubɛ̀liš' gu hùbəvu i f ədìn kəzàn gu svərìš'
Mogilica 3: 67 - i ubɛ̀liš' gu hùbəvu i f ədìn kəzàn gu svərìš'
Mogilica 6: 67 - nemɛ̀še tegà kàktu də hòd'ət i kulì tə tə to segà
Mogilica 3: 68 - i tegà s prèsə gu se iscədì i tugàvə gu vər
Mogilica 3: 68 - i tegà s prèsə gu se iscədì i tugàvə gu vər
Mogilica 5: 68 - nàči i t'ɛ̀ e
Mogilica 6: 68 - stànə pɔ̀tes ut četìres i sèdmə gudìnə gu pòčnə tòu
Mogilica 5: 69 - i t'ɛ̀
Mogilica 3: 69 - kətu gu izvər'ɔ̀t f ədnɔ̀ tòvə i stàne petmès
Mogilica 6: 74 - vòl'cki kolì i nɛ̀kəde se fprɛ̀gə pu dvà pu dvà čiftə
Mogilica 1: 75 - bùkuvi bùkuvu nəh tàm i jesèfce pək nə
Mogilica 6: 78 - səs kòlko kolelà b'àxa kulìte vòl'ɛ vòlskite i mùleštite
Mogilica 1: 79 - mè̟ne pɔ̀rvət mɔ̀ž mi puč'ìnə tùvə jɛ̀ səm se už'ènih i s
Mogilica 5: 79 - əku pomenè predì t'àh n'ɛ̀koj as i t'à kàzvə stàrite
Mogilica 1: 80 - i nə dvàese i p'èd gudìni mi beš'e məž'ɔ̀t i mi pučìnə
Mogilica 1: 80 - i nə dvàese i p'èd gudìni mi beš'e məž'ɔ̀t i mi pučìnə
Mogilica 1: 80 - i nə dvàese i p'èd gudìni mi beš'e məž'ɔ̀t i mi pučìnə
Mogilica 5: 80 - i togàs t'à mòže da kàže
Mogilica 3: 88 - i pò màlku təgà sə hrànehə pòveč'e nemɛ̀š'e ɛ̀ce mnògu
Mogilica 1: 89 - trìte sə mo mumìč'etə i mnògu mi sə dubrì
Mogilica 6: 91 - mùl'i i kòl i kòlə si e kurdìsənə
Mogilica 6: 91 - mùl'i i kòl i kòlə si e kurdìsənə
Mogilica 1: 92 - fsəs səjùzən indž'inèr drùgunu i tòj e sà še zəvɤ̀rš'i
Moglica 1: 93 - də sə žìvi i zdràvi
Mogilica 1: 94 - hà ž'èncku ìmə f smòl'ən i tò zəvɤ̀rš'ilu pək dimìtrigràt
Mogilica 1: 95 - ləbəràntkə i drùite sə pàk f smil'ɛ̀n tìj sə nə ràbutə
Mogilica 3: 98 - ti kàzvəm i nəgrədìhə kɔ̀š'ti e təkvì təgà besràmnici
Mogilica 3: 100 - kədènu e ustànəlu də si mi gu dədɔ̀t əmə i nègə
Mogilica 3: 103 - kətu stànə mɛ̀tnə hi ednò edìn č'ul sɛ̀nu i
Mogilica 3: 107 - hɔ i tugàə
Mogilica 1: 109 - əhə zəvɤ̀rš'ilu i sìč'ku mòž'e sə enəkvò səz dɔ̀ski də pràvi
Mogilica 5: 110 - štòto b'àx i pri sɤ̀štata bàba mi vìka znàči edìn pɤ̀t
Mogilica 3: 111 - i ìstučəm gu i pòčnəm də jə dòjəm klàəm si stòlč'ek
Mogilica 3: 111 - i ìstučəm gu i pòčnəm də jə dòjəm klàəm si stòlč'ek
Mogilica 3: 112 - i si jə dòjəm s dvèse rɔ̀ki jɛ̀ səm sedɛ̀lə
Mogilica 5: 125 - ne znàm dalì šte i no mi napràvi fpečatlènie če
Mogilica 5: 129 - kɤ̀štənə i t'a zatovà ispòlzva sinɔ̀s
Mogilica 5: 146 - i zatùj vìka tàm snahɔ̀na ili
Dolno Ujno: 1 - za vṛ̀šniko se pàk ugorì i togàj ə se zaklàpa pòdnicata
Dolno Ujno: 2 - i xlèbo se ispìča i sme rə ručàli i te təkòvo
Dolno Ujno: 2 - i xlèbo se ispìča i sme rə ručàli i te təkòvo
Dolno Ujno: 2 - i xlèbo se ispìča i sme rə ručàli i te təkòvo
Dolno Ujno: 5 - i bànicata tè tekà
Dolno Ujno: 7 - e pa i bànica sùka se
Dolno Ujno: 9 - ìma kṛžè i se zamèsi testòto
Dolno Ujno: 11 - i se sùka sos ə ìma si točìlka i se rassùka
Dolno Ujno: 11 - i se sùka sos ə ìma si točìlka i se rassùka
Dolno Ujno: 12 - i se nablàžnat korìte u tepsìja se slàžgat
Dolno Ujno: 13 - i se ispìčat pàk u pèčka le bilò pòdnica
Dolno Ujno: 15 - i drùgo nèma kakvò [laughter] da vi kazùjem
Dolno Ujno: 27 - i tè tekvò pòveče àjde dòbər vi pɤ̀t [laughter]
Dolno Ujno: 45 - opère se vɤ̀lnata i se òd tə jə iščèša
Dolno Ujno: 47 - e tè tè tekà kato fànem čèšam čèšam i sìčkoto go napràim isčèsano
Dolno Ujno: 48 - i go nòsime na vlačàrnica vlàči se i kɤdèl'a
Dolno Ujno: 48 - i go nòsime na vlačàrnica vlàči se i kɤdèl'a
Dolno Ujno: 52 - i predèm kɤdèl'ə si ìmax i si predèm prèžda
Dolno Ujno: 52 - i predèm kɤdèl'ə si ìmax i si predèm prèžda
Dolno Ujno: 62 - è kədèl'a è tè tùka če se vṛ̀že vḷ̀nata i tè
Dolno Ujno: 63 - tùka če ja mùšnem i tè tekà i si predèm
Dolno Ujno: 63 - tùka če ja mùšnem i tè tekà i si predèm
Dolno Ujno: 64 - i kàk se kàzva tovà štò pràiš
Dolno Ujno: 68 - i tùka dòlu ìma
Dolno Ujno: 69 - i vretèno vretèno i
Dolno Ujno: 69 - i vretèno vretèno i
Dolno Ujno: 71 - vretèno i se vɤrtì i se napɤ̀lni vretènoto
Dolno Ujno: 71 - vretèno i se vɤrtì i se napɤ̀lni vretènoto
Dolno Ujno: 72 - i drùgo se pa pɤ̀lni pàk se predè
Dolno Ujno: 73 - i pòsle
Dolno Ujno: 74 - i pòslem prèžda stàvi se i se pletè ot nèja
Dolno Ujno: 74 - i pòslem prèžda stàvi se i se pletè ot nèja
Dolno Ujno: 86 - [laughter] i drùgo i drùgo kakvò da ti kàzvam
Dolno Ujno: 86 - [laughter] i drùgo i drùgo kakvò da ti kàzvam
Dolno Ujno: 92 - i kɤlɤbèto kɤlbèto se sprègne i se prevṛ̀tka
Dolno Ujno: 92 - i kɤlɤbèto kɤlbèto se sprègne i se prevṛ̀tka
Dolno Ujno: 93 - sos vretèno i se pletè čoràpo sos ɤ pettè ìgli
Dolno Ujno: 94 - i ednàta i se kàra po tovà kato onì čètiri sa f čoràpo
Dolno Ujno: 94 - i ednàta i se kàra po tovà kato onì čètiri sa f čoràpo
Dolno Ujno: 95 - i ednàta eli kato pletèš i drùgata se izmɤ̀ca i tekà
Dolno Ujno: 95 - i ednàta eli kato pletèš i drùgata se izmɤ̀ca i tekà
Dolno Ujno: 95 - i ednàta eli kato pletèš i drùgata se izmɤ̀ca i tekà
Dolno Ujno: 97 - i na kràja
Dolno Ujno: 98 - i na kràja čoràp stàne
Dolno Ujno: 118 - i u nègo krosnò ennòto navìeno je prèžda
Dolno Ujno: 119 - i se nìštel'ki ìma bɤ̀rdo nabɤ̀rdila i otprèt pàk krosnò
Dolno Ujno: 119 - i se nìštel'ki ìma bɤ̀rdo nabɤ̀rdila i otprèt pàk krosnò
Dolno Ujno: 120 - i ìma si sedàlka kədè ženàta sèdne i pòčne da tkàe
Dolno Ujno: 120 - i ìma si sedàlka kədè ženàta sèdne i pòčne da tkàe
Dolno Ujno: 122 - sovèl'k'a ìma ot tùka ə na tùka de i pàk tekà
Dolno Ujno: 123 - i tè tekà i bùf bùf [laughter]
Dolno Ujno: 123 - i tè tekà i bùf bùf [laughter]
Dolno Ujno: 128 - ami čùf otn'àkəde če kato tkàjat ženìte i pèjat
Dolno Ujno: 140 - pèjat i na žètva i na rabò i
Dolno Ujno: 140 - pèjat i na žètva i na rabò i
Dolno Ujno: 140 - pèjat i na žètva i na rabò i
Dolno Ujno: 143 - i na sedènki se e pejàlo
Dolno Ujno: 146 - i sedenk'ùvat rabòtat kojà pletè kojà predè
Dolno Ujno: 147 - kojà si nèšto drùgo rabòti i si pèjatᵊ
Dolno Ujno: 158 - i se səbìrat
Dolno Ujno: 166 - i nèmaše tòk a na làmba se svèteše làmbi
Dolno Ujno: 175 - z gàs [laughter] i s vìdelce pək ne znàm
Dolno Ujno: 203 - da sa zbìrat na ednò mòmi i
Dolno Ujno: 206 - i stàrite si sedàtᵊ
Dolno Ujno: 211 - pròsto se zapoznàvət momìte i ergènite
Dolno Ujno: 214 - si se səbìraxme i ud drùgo sèlo sa doodìle
Dolno Ujno: 218 - na sedènkite li se zapoznàvaa momìte i ergènite
Dolno Ujno: 219 - e pa razbìra se i na sedènki i na sobòrje ìnače
Dolno Ujno: 219 - e pa razbìra se i na sedènki i na sobòrje ìnače
Dolno Ujno: 236 - i u sèka sveta nedèl'a ìdexme i kato se sabèrexme
Dolno Ujno: 236 - i u sèka sveta nedèl'a ìdexme i kato se sabèrexme
Dolno Ujno: 237 - i kato m zème tupàno òro [laughter]
Dolno Ujno: 239 - [laughter] i kvò stàva i kvò stàva
Dolno Ujno: 239 - [laughter] i kvò stàva i kvò stàva
Dolno Ujno: 249 - a kato se arèsat momàta i ergèna pòsle kakvò
Dolno Ujno: 250 - i še rešɤ̀t da se žènat kakvò se pràeše
Dolno Ujno: 252 - i pòslem si se pribìrat kakvò če se prài
Dolno Ujno: 253 - zème si ja i si ja u dòma
Dolno Ujno: 254 - zème si i si ja odvedè
Dolno Ujno: 255 - i takà
Dolno Ujno: 258 - i màjka tàtko
Dolno Ujno: 260 - də trèbe da znàe majka i tat i baštà i trèbe ìde
Dolno Ujno: 261 - ta ja pitùjat a ìnače ot ə sobòro zaminàvat si i
Dolno Ujno: 277 - e pa dòjdat ot stàrite i pìtat ə
Dolno Ujno: 278 - i pòslem si se pribìrat drùgo kakvò da vi kàža
Dolno Ujno: 282 - i onàa momàta ako gi arèsa ako arèše momčèto zèmat ə
Dolno Ujno: 285 - i tò takà e stàelo
Dolno Ujno: 290 - i dàva
Dolno Ujno: 291 - i dàva na momčèto
Dolno Ujno: 305 - i pòslem si pàk ìdat ednì u drùgi svatofštìnata
Drabišna 1: 2 - i trì d'èkərə t'ytyn' s'àeh i dicà gl'èdəh
Drabišna 1: 2 - i trì d'èkərə t'ytyn' s'àeh i dicà gl'èdəh
Drabišna 1: 4 - i ž'ètvə ž'èneh susàm bìlu kvòt bìlu sìčku s'àehne tvà sià nìštu̥
Drabišna 1: 24 - kulàtə mìnə snòpi i tùvə pàk mi e sč'upenə
Drabišna 2: 25 - òšte šès mèseca i še se smen'ɤ̀t še dòjdət drùgi
Drabišna 1: 33 - ne mòə də vɤ̀r'ə səz d'v'a pàterici e sə putpìrəm i vɤ̀r'ə
Drabišna 2: 35 - i t'ì mə màmo p'ìtəš
Drabišna 1: 37 - òrətə i bustàni s'àhə fsìčkut s'àhə
Drabišna 2: 42 - i guràtə màmo [cough] nə gòrəsə
Drabišna 2: 43 - listàtə kàpehə i nə gurɤ̀tə
Drabišna 2: 45 - i gà minàvəhə màmo
Drabišna 1: 46 - zə kləd'èš' zə pust'èliš' ədnɤ̀ knìgə pust'èliš' i ədnɤ̀ kɤ̀rpə uddòlu
Drabišna 1: 63 - təncùvət i igràət jà nəigràhte li sə ìkəm v'èk'e
Drabišna 2: 64 - i tòj trɤ̀gnəl v'èk'ə trɤ̀si n'èrud'ènə mòmə də z'ème
Drabišna 2: 67 - kəd'è vər'ìš mumč'è às təd'àvə frɤ̀t mə pìtət i tì mə pìtəš
Drabišna 1: 70 - i tò təkà nə čàjə nə tòu čàj tùkə b'àš'e
Drabišna 2: 73 - i tòj ut'ỳə slənc'èt gu n'àmə òšte jàs ìməm təkɤ̀vi kəv'òre
Drabišna 2: 74 - i slənc'èd gu n'àmə ìkə ìkə à segà [cough] [laughter]
Drabišna 2: 75 - i à tòj ut'ỳə nə màjkə mu nə slənc'èt màjkə mu nəpràilə
Drabišna 2: 77 - d'èt imə č'uv'àk vɤ̀tre i ut'ỳvə vɤ̀tre màjko kàž'i mi
Drabišna 2: 84 - tòj gi hər'èsəl i trìti trì jàbəlki utkɤ̀nəl kət trɤn utkɤ̀nvə
Drabišna 2: 85 - trì jàbəl'ki i trɤ̀gnuə də si vərvì č'i ìkə udr'àzvə
Drabišna 2: 91 - s'ètne drùgətə jàbəlkə udr'àzəl i n'èhi təkà nə s'ètnəə jàbəlkə
Drabišna 2: 92 - v'èk'e nəgòtvil vòdə nəgòtvil sìčku i i gà sə rudìlə
Drabišna 2: 92 - v'èk'e nəgòtvil vòdə nəgòtvil sìčku i i gà sə rudìlə
Drabišna 1: 92 - əmhəm i kato gi izpìliš kato gi izpìliš bùbite kvò stàvə
Drabišna 2: 94 - i jàs t'èbe ubìčəm s'ètneka t'à vərv'àlə vərv'àlə
Drabišna 2: 101 - zìmə təkɤ̀u də jə zəved'è i t'à t'à sə pukàčilə
Drabišna 2: 103 - nə dərvòtu i č'àkələ vèk'e də dòjdi təkà əmə ut'ỳə
Drabišna 2: 107 - nà sèd'ə jà sl'àz ìkə də mi nəl'àeš òdə i sl'àz ìkə
Drabišna 2: 108 - də mi təkɤ̀u ìkə i t'à sl'àlə də nəl'ài òdə nə təkɤ̀vutu
Drabišna 2: 116 - təkà stànə ìmə slənc'ètu i tòj ə zəvìvə uv'à uvər'àvə sə
Drabišna 2: 138 - nə dòrə səkà nə vrətàtə i ədnɤ̀ zə zlàtni d'èt fərlìlə pepeltɤ̀
Drabišna 2: 139 - i zlàtni cvet'à zàt kɤ̀štətə izl'èli t'à ut'ỳvə tàə ž'ènə
Drabišna 2: 146 - č'àkəj d'è č'àəj ti kàžə i t'à fl'àlə izm'èlə fs'akəd'e
Drabišna 2: 151 - jà t'à v'èke ìkə urtòsuvə n'èjnətə s ràbutə i tòjtə ràbutə
Drabišna 2: 157 - s'ètne uts'àknəl tàə jàbəlkə i cvit'àtə gi ubìrə t'à i zèlə
Drabišna 2: 179 - i tòj jə zìmə əm'èn fànuvə vujnìš'te utr'èpvət cìgənkətə
Godeševo 4: 4 - i fpr'àgəš vulòve li šè e kòn'e li šè e
Godeševo 2: 4 - tugà b'àə pərcàl'e šə gu zəvɤ̀jš i càl dè̝n d'àtetu
Godeševo 2: 6 - i tvà e i pà si rəst'è i pà izl'àze pà rəstè
Godeševo 2: 6 - i tvà e i pà si rəst'è i pà izl'àze pà rəstè
Godeševo 4: 6 - gu fpr'àgəš i pòčvəš də kàrəš nə ərmàn'e də gu vəršèš
Godeševo 2: 6 - i tvà e i pà si rəst'è i pà izl'àze pà rəstè
Godeševo 4: 7 - i də sə i kətu sə svəršè i pòsle slàmətə fkàrvəš
Godeševo 4: 7 - i də sə i kətu sə svəršè i pòsle slàmətə fkàrvəš
Godeševo 4: 7 - i də sə i kətu sə svəršè i pòsle slàmətə fkàrvəš
Godeševo 4: 9 - udv'àvəš gu i pòčvəš veče kòlkutò e gu prenàs'əš
Godeševo 4: 10 - i gu slàgəš f əmbàrə i tvà e drùgu kvò
Godeševo 4: 10 - i gu slàgəš f əmbàrə i tvà e drùgu kvò
Godeševo 3: 10 - da òdimə nə ərmàn ə i səber'è̝me tvà žìtutu səs pl'evòwtə
Godeševo 1: 10 - pà še stàneme i tvà e
Godeševo 3: 11 - səberè̝m gu nə kɤ̀wp i z'èmeme lupàti̥te fəf rəkɤ̀jte
Godeševo 4: 12 - gu fpr'àgəš i gu fpr'ògəš sè si e ednò
Godeševo 3: 12 - i še gl'òdəš iskəd'ètu ìmə v'àter tàm še istàtək
Godeševo 1: 15 - i sl'ət tvà l'àgəš put s'ànkətə še pučɤ̀jvəš
Godeševo 1: 16 - i ə zəmòrknuvà li se pà slòncetu də sə nəved'è̝
Godeševo 4: 16 - dubɤ̀jtəkà gu fpr'àgəš f ərmànə i pòčvəš
Godeševo 1: 18 - dukətò se umur'òt i si l'àgət nə nɤ̀jvətə l'àgət nə nɤ̀jvətə
Godeševo 4: 18 - jà ne sɤ̀m sàdil i lòze n'èməm təkì ràbuti
Godeševo 1: 19 - tàm i məgàrətu tàm sə i guv'òttə tàm sə i d'əčàtə
Godeševo 1: 19 - tàm i məgàrətu tàm sə i guv'òttə tàm sə i d'əčàtə
Kruševo 2: 3 - màž'eš' vrɤ̀zvəš' i mnògu e minàvəlu
Kruševo 2: 10 - dəšterìčkətà mi nəpràvu kùcəš'è i kùcəš'e càl m'èsec
Kruševo 2: 16 - blàguvicə utìdəh pri n'èjə i t'à gu pubàrə e tùk f prègətìnkətə
Kruševo 2: 18 - pubàrə gu i dùmə nə m'ène əsib'è m'en mə zuvɤ̀t əsib'èjkə
Kruševo 2: 21 - əsib'è kàzvə [sigh] nà ti màlku màs i v'èč'er' kàzvə
Kruševo 2: 22 - š'ə gu rəstrìvəš i šə gu vɤ̀rzuvàš'
Kruševo 2: 24 - i ləjnà ut kràvətə
Kruševo 2: 27 - kət ìde də sə ser'è kràvətə i jà gi tùr'ə
Kruševo 2: 30 - i tòj l'ègne də spì v'èk'e zəburèvə sə č'i ìmə n'èštu
Kruševo 2: 35 - i d'ètenc'ètu sì mi uzdravè tàə mòmə
Kruševo 2: 44 - i si gu izl'ekùvəf i i seà š'ùker
Kruševo 2: 44 - i si gu izl'ekùvəf i i seà š'ùker
Kruševo 2: 44 - i si gu izl'ekùvəf i i seà š'ùker
Kruševo 2: 46 - kət sì gi gl'èdəš ùbafkì tə i nə tèp si e dràč'ku
Leštak 3: 1 - də zəpìšem i nìe nèšto
Leštak 1: 4 - sàə gudìnə dvà i pedesè
Leštak 1: 5 - ədìn kilgràm furàš p’èt l’èvə i tò gu àjde tè čɛ̀sni̥ci̥te kàrət
Leštak 1: 10 - stò i pedesè dvèstə l’èvə tò əku ti e prijɛ̀tel šuf’òrə
Leštak 3: 11 - nə ràvnu i pòsle sə nəsìč’ə ə snòpə nə dv’è
Leštak 3: 12 - ili nə ədnò kàktu ìskəš i sə pùštət mùletə dv’è
Leštak 3: 13 - vɤ̀rzəni i gu umàčkvət stàvə slàmə
Leštak 2: 23 - ìmə t’è z’ʌ̀hə i dubìtə̥kə̥
Leštak 3: 24 - ə tì ednuvr’èmenu i zəpìsvəš
Leštak 2: 25 - če i òfci zìməhə i mùletə zìməhə i vòluve zìməhə i
Leštak 2: 25 - če i òfci zìməhə i mùletə zìməhə i vòluve zìməhə i
Leštak 2: 25 - če i òfci zìməhə i mùletə zìməhə i vòluve zìməhə i
Leštak 2: 25 - če i òfci zìməhə i mùletə zìməhə i vòluve zìməhə i
Leštak 1: 25 - à i tì mòe si kàrəl
Leštak 2: 26 - i togàva nìvata kə kakvò tr’àbvə da pràiš tàa g
Leštak 1: 27 - dukàrəhme dɤ̀skite ut sləvèinu zə dvà dèn’ə vəf kìril i benkòvski
Leštak 1: 28 - utkàrəme i sə vɤ̀rneme ubàč’e zìməhme pètstòtin kilà càrvicə
Leštak 2: 28 - s’ètnə̥tə gudìnə še pusɛ̀jə pàk nìvə etùkə i sètne
Leštak 3: 28 - dà i sə vərš’è tugàvə səs mùlettə kətu sə fərlì slàmətə
Leštak 2: 29 - gàtu uzrèe še nərastè i uzrèe še gu žɤ̀ne prolètetu
Leštak 2: 30 - a ama vìe ste i žɤ̀nəli znàči ste ìmə
Leštak 1: 31 - ɤ̀ v gudìnətə kətu nəpràiš š’ès s’èdem kùrsə prez l’ɛ̀tunu i
Leštak 1: 32 - i càlənə gudìnə si pučìvəš ə sià kòlku tr’àbvə də rəbòtiš
Leštak 2: 35 - rʌ̀ž žɤ̀neš i gl’èdəš də də gu užɤ̀neš də stàne
Leštak 3: 36 - ugrədènu i də ne mòž’e də vlàz’ə prɤ̀s nə hərmànə
Leštak 1: 40 - p’èt š’es kùrsə du benkòfski i ubràtnu i gudìnənə iskàrvəš
Leštak 1: 40 - p’èt š’es kùrsə du benkòfski i ubràtnu i gudìnənə iskàrvəš
Leštak 3: 42 - punìkvə meždu kàmənite ubàč’e sə umʌ̀knuvə trəvìčkətə i sə puč’ìstvə
Leštak 2: 43 - səs sɤ̀rpəs i kàk s kojà rəkà
Leštak 3: 44 - əhə i ə pɤ̀rvo se nə čà kàk im vìkaha
Leštak 2: 44 - e tɤ̀j fàtəš e tvà nìvətə i svà gu rèžeš səs sɤ̀rpəs
Leštak 1: 45 - i dv’è̝ č’ùški è tòlku bɛ̀hə gulɛ̀mi i f n’ègə də imə
Leštak 1: 45 - i dv’è̝ č’ùški è tòlku bɛ̀hə gulɛ̀mi i f n’ègə də imə
Leštak 2: 46 - nə n’è sàmu fàtəš rəkʌ̀tə i
Leštak 1: 46 - dvàes gràmə urìs dvàese i čètiri l’èvə səs trì filìjki hlɛ̀p
Leštak 2: 47 - i r’èž’eš səs sərpʌ̀t i zberèž gu
Leštak 2: 47 - i r’èž’eš səs sərpʌ̀t i zberèž gu
Leštak 2: 48 - takà i kato go otrèžeš tovà na edìn pɤ̀t
Leštak 1: 51 - à i l’èštə mu tùreše stò gràmə zejtìn
Leštak 1: 52 - i sə nəjədèš əgà dòjdeš ejtùvə i vèč’erə ne jədèm
Leštak 1: 52 - i sə nəjədèš əgà dòjdeš ejtùvə i vèč’erə ne jədèm
Leštak 3: 52 - pànne žitòtu səberè sə i slet tùj
Leštak 3: 53 - i pòsle li bagàščeta se pùskat ili tàm volòve
Leštak 2: 54 - i məžète i ženìte vrìt
Leštak 2: 54 - i məžète i ženìte vrìt
Leštak 2: 55 - əmhəm takà tə s tovà go səbìrate i pòsle
Leštak 1: 56 - tvà i tvà imə ràzlikətə ut nəpr’èž du segà
Leštak 3: 56 - i pùsnət ə pùštət tugàvə kunète kòn’e li kətɤ̀re li nezəvìsimu
Leštak 3: 57 - i gu utɤ̀pč’ət umàčkəd gu i sə pribìrə f pl’evn’ətə
Leštak 3: 57 - i gu utɤ̀pč’ət umàčkəd gu i sə pribìrə f pl’evn’ətə
Leštak 2: 58 - ə s mùletu gu vərhʌ̀t i zberʌ̀t gu i f erìcə̥tə gu mɛ̀l’ət
Leštak 1: 58 - tə gu zəkòliš prudədèš kužʌ̀nə i mesònu ustàvə bes pərì
Leštak 2: 58 - ə s mùletu gu vərhʌ̀t i zberʌ̀t gu i f erìcə̥tə gu mɛ̀l’ət
Leštak 2: 59 - i h stàne bràšnu nə də peč’è lɛ̀p
Leštak 1: 60 - il’àdə i pètstòtin l’èvə pərì
Leštak 1: 61 - seà i təvà e
Leštak 3: 61 - i kàg gu pàzehte ìmahte li uddèlni mestà kədèto
Leštak 2: 62 - n’e drə dəržì gu edìn srèd’et’e udv’àvə mùletu i vəršè gu
Leštak 1: 62 - i kòlku p’ènsijə zìməš tr’àvə dv’è p’ènsii də dəd’èš zə ədnò jɛ̀re
Leštak 2: 64 - i pànne žìtutu i pànne stàne slàmətə pàk hràn’ət dubìtəkət
Leštak 2: 64 - i pànne žìtutu i pànne stàne slàmətə pàk hràn’ət dubìtəkət
Leštak 1: 68 - dv’è i pu trì sme klàli i vərvɛ̀še štòtu bɛ̀ jèftinu
Leštak 1: 68 - dv’è i pu trì sme klàli i vərvɛ̀še štòtu bɛ̀ jèftinu
Leštak 2: 70 - nɛ̀kvə l’uvàtkə ràvenkə i harmàn’e i vərhʌ̀t tàm i
Leštak 2: 70 - nɛ̀kvə l’uvàtkə ràvenkə i harmàn’e i vərhʌ̀t tàm i
Leštak 2: 70 - nɛ̀kvə l’uvàtkə ràvenkə i harmàn’e i vərhʌ̀t tàm i
Leštak 3: 70 - i gu vdìgə təkà nə nə nəjlòn nə č’ùl
Leštak 3: 72 - nə n’ɛ̀štu vdìgə gu i nə veterɤ̀ se utsɛ̀jvə plevɤ̀tə bɛ̀gə
Leštak 2: 73 - dà i pòsle
Leštak 3: 74 - i zə zìmətə ə gutòvu zə zə mèl’ene zə jɛ̀dene
Leštak 1: 75 - dàž’e i də gu vìdim n’àma də gu puznàeme
Leštak 2: 77 - əmhəm i du s kakvò še go prekàraš dotàm
Leštak 2: 80 - kato go vʌ̀rneš ber’èš gu f nɛ̀kəf kujədž’ɛ̀k i
Leštak 1: 80 - i səs kakvò se pàli tovà nèšto s kvò s opàli
Leštak 2: 81 - še gu še gu gà sm’èsiš də ispeč’èš lɛ̀p i də jədèš [laughter]
Leštak 1: 82 - də i kòl’etu sə gutòvi zə č’everm’ètu
Leštak 1: 83 - tùri sə nə ədìn prɤ̀t i sə vərtì
Leštak 2: 84 - i tovà dèto mèsiš f nègo kàk se kàzvə
Leštak 1: 85 - stàvə i t’èle i òfcə i kòzə sìčku stàvə
Leštak 1: 85 - stàvə i t’èle i òfcə i kòzə sìčku stàvə
Leštak 1: 85 - stàvə i t’èle i òfcə i kòzə sìčku stàvə
Leštak 3: 86 - i segà ako ìma kàmən’e nèšto prɤ̀s slet tvà
Leštak 2: 91 - amì i tugàvə bè təgàvə nugàvə be nəgà hùbavu
Leštak 3: 99 - dà i d’ètu ìmə sùšk’e əf rəš’ètutu gu zəvɤ̀rtə təkà
Leštak 3: 100 - ženìte gu vərtɤ̀t i sùšk’etu ustàvə vdìgə sə gòre
Leštak 3: 103 - izlàzə ud žitòtu i se dìgə gòre
Leštak 3: 104 - tɛ̀ gu pribìrət s rəcète i gu fʌ̀rlət
Leštak 3: 106 - i təkà gu preč’ìsti
Leštak 3: 115 - dà ž’ìtutu minàvə uddòlu i tvà d’ètu č’èkləsə sùšk’e ustàva
Leštak 3: 116 - ahà i tò se obìra s rəkà
Leštak 3: 118 - i se isfɤ̀rl’a nastranà ɤhɤ̀
Leštak 3: 119 - mòž’e i nə livàdə də sə vərš’è d’ètu e ràvnu
Leštak 3: 133 - e tàm mòe də də vərhʌ̀t i vɤ̀rli sə puubrìšəd gu
Leštak 3: 134 - səs turpànə màlku də nèmə jʌ̀dru i i vərhʌ̀t
Leštak 3: 134 - səs turpànə màlku də nèmə jʌ̀dru i i vərhʌ̀t
Leštak 3: 155 - səz zəbìčki i rèže tvà
Leštak 3: 163 - i səbìrə pòveče
Leštak 3: 178 - dètu səbìrə slàmətə zəgreb’è təkà i uddòlu ž’ɤ̀ne sɤ̀rpə
Leštak 3: 184 - ta gu səbìrə gu vɤ̀rzvə təkà nə snòpje i zəminàvə zə hərmànə
Leštak 3: 185 - əmhəm əmhəm tɤ̀j i pòsle kato go zanesète vəf plèvnikə
Leštak 3: 191 - trùpə sə nə kùp i pòsle sə zèmə f kòšə zə
Leštak 3: 199 - takà i kədè go mèlehte
Leštak 3: 202 - sə nəpràili vudenìci zəkàrvə sə tàm i sə mèl’e
Leštak 3: 210 - nə s’ìtno gu nəmèl’e i gu vər’ʌ̀t səs màlku bòp
Leštak 3: 212 - i stàvə čurbʌ̀
Leštak 3: 224 - səs dərvò tùkə zəkòpčeni i s uràlutu ədìn gi kàrə
Leštak 3: 236 - zəbràil gu səm màmə mu stàrə èj umòt’ umòt’ i oràlu
Leštak 3: 249 - nə edìnijə vòl i nə drùgijə e təkà ednò dərvò lèku
Leštak 3: 250 - nə vrətʌ̀ i tùkə ìmə prubìtu dùpki spùsnəti ž’eglì
Leštak 3: 252 - ž’eglìte ə slàz’ət təkʌ̀ ə tùk ədnò i tùkə drùgu
Leštak 3: 253 - tɛ̀sni i tùkə sə vʌ̀rzvə səs vrəfč’ìčkə vrɤ̀fkə
Leštak 3: 259 - ədnàtə i tùkə ìmə ədnà
Leštak 3: 264 - tɤ̀j i pòsle oddòlu kàk se svɤ̀rzvət
Leštak 3: 270 - i ne mòe se ismùš’i̥
Leštak 3: 273 - i ottùka pàk takà drùgija
Leštak 3: 276 - dà i nətàtək vɤ̀rzənu tugàvə uràlutu zə
Leštak 3: 279 - i uràlutu se bùtne f əlkʌ̀tə i tùkə sə tùrə ədìn š’ìp
Leštak 3: 279 - i uràlutu se bùtne f əlkʌ̀tə i tùkə sə tùrə ədìn š’ìp
Leštak 3: 282 - əhə tɤ̀j segà tuvà dèto flàz’a i otprède kvò se
Leštak 3: 299 - i pòsle takà li e
Leštak 3: 312 - tùkə gu dərž’ì segà tòj i kumànduvə tuvà
Leštak 3: 339 - də ne sɤ̀ spl’èskvət tɤ̀j i ottùkə tovà nàči tovà
Leštak 3: 342 - c’àloto si e oràlo i tovà i tovà pàk
Leštak 3: 342 - c’àloto si e oràlo i tovà i tovà pàk
Leštak 3: 351 - əmi tùkə e fkupànu səz gulɛ̀mə dùpkə i tvà ə
Leštak 3: 363 - i səz dɤ̀rvenə č’uvìjə
Leštak 3: 366 - i tùka si ìmə čuvìja dɤ̀rvena
Leštak 3: 388 - drùgoto c’àloto oràlo drɤ̀škətə i tovà tùka dòlu
Leštak 3: 399 - da nətrùpvə sə nətrùpvə sə màlku i kətu ìde
Leštak 3: 424 - t’a sə hàrkumətə nəpɤ̀lni òpeni i še nətòč’im òšt
Šumnatica 4: 3 - a i pò ràno sèehte t’ut’ùn
Šumnatica 4: 4 - sèeme sèeme jà səm s’à na pedesè i trì gudìni
Šumnatica 4: 5 - təkòfkə t’ut’ùn səm rəbòtilə i pàk
Šumnatica 2: 13 - òlioto bèše usemnàese l’èvə nəprài gu trìese i pèt l’èvə
Šumnatica 2: 14 - tùkə trìese i pèt li e pri vàs
Šumnatica 2: 15 - f kɤ̀rdžəlì fčèrə zimàli òliu n’àkəde trìes i pèt l’èvə
Šumnatica 2: 21 - i n’àma à
Šumnatica 2: 22 - trìes i n’àmə tùkə n’àmə ìč əmə f kɤ̀rdžəli
Šumnatica 2: 23 - fčèrə sə òdili n’àkvi nàši òrə tùkə trìese i p’èt l’èvə
Šumnatica 2: 39 - turduvàci vujnìci i znàči bəlgàrijə im uprəvl’àvə d’è t’ah
Šumnatica 2: 43 - i jugosla jugoslàfski sɤ̀rbi təl’ànci imɛ̀hə rəzb plɛ̀nnici
Šumnatica 2: 50 - [cough] i itəl’ànci rəbòtijə nə lìnijətə slət tvà jugoslàfski
Šumnatica 2: 60 - i nàmi še učùkət
Huhla 6: 2 - be ràbuta še ìmə i sled nàs
Huhla 2: 3 - i utìdəhə sm'èlihə i um'èsi màjkə l'àb də id'ème
Huhla 2: 3 - i utìdəhə sm'èlihə i um'èsi màjkə l'àb də id'ème
Huhla 5: 5 - trì d'èn'ə pək ìnək pùstuvete si b'àhə pùstuve i sià pàk
Huhla 6: 7 - ìməm ìməm i zə peràne
Huhla 5: 7 - š ìə də sə kònkəm i tugàs še jàm
Huhla 6: 9 - è zə peràne ìmə i
Huhla 1: 9 - pò vid'àli i pò čùli
Huhla 1: 11 - mèt i l'àp
Huhla 5: 13 - kòl'edə vilègdèn s'ètne p'ètruvd'èn' i buguròdicə
Huhla 3: 13 - zəkàrəhə vòlvetu̥ i nìj kət
Huhla 3: 15 - əm əmə òt' n'àmə də ìskəm kəd'èt wòrətə i nìe tàm
Huhla 3: 16 - dòjdəhə večertɤ̀ kàzəhə bàj vɤ̀l'ču səkà i səkà ə dòjde idìn
Huhla 5: 17 - še izlepìne nə velìk.četvɤ̀rtək še ubàgrime icàtə i velìgd'èn'
Huhla 1: 17 - à təkà i nəsɤ̀rgənə i màjkə utìde i kəl'èg
Huhla 1: 17 - à təkà i nəsɤ̀rgənə i màjkə utìde i kəl'èg
Huhla 1: 17 - à təkà i nəsɤ̀rgənə i màjkə utìde i kəl'èg
Huhla 4: 18 - i vəsùl i ləhùt i pčinìcə i càrivicə s'àihni i pəmùk i slənčugl'èt
Huhla 4: 18 - i vəsùl i ləhùt i pčinìcə i càrivicə s'àihni i pəmùk i slənčugl'èt
Huhla 6: 18 - əm mòže də gi pèrə i jɛ̀ n'èskə ku n'è ùtre
Huhla 4: 18 - i vəsùl i ləhùt i pčinìcə i càrivicə s'àihni i pəmùk i slənčugl'èt
Huhla 4: 18 - i vəsùl i ləhùt i pčinìcə i càrivicə s'àihni i pəmùk i slənčugl'èt
Huhla 4: 18 - i vəsùl i ləhùt i pčinìcə i càrivicə s'àihni i pəmùk i slənčugl'èt
Huhla 2: 18 - pedesè i òsma godìnə sme rodèni i dvàmata
Huhla 4: 18 - i vəsùl i ləhùt i pčinìcə i càrivicə s'àihni i pəmùk i slənčugl'èt
Huhla 2: 18 - pedesè i òsma godìnə sme rodèni i dvàmata
Huhla 4: 19 - i susàn sìčku sìčku s'àehne sìčku stànvəše i pàk stànvə
Huhla 4: 19 - i susàn sìčku sìčku s'àehne sìčku stànvəše i pàk stànvə
Huhla 2: 20 - četìres četvɤ̀rti nàbur nɤ̀j màlkutu unùj gul'àmutu trìes i pèti
Huhla 3: 21 - šə zəkàrət òlvetu tì ìməš mnòg òluve i ìd'e ìd'ə inò mòmče̝
Huhla 1: 22 - i əm òt' mi cɤ̀rn ud m'ètlə ut s'up'urg'ɛ̀ s'àme
Huhla 4: 23 - i gròzd'e imə i bustàn' ìməme èm ìč nè e l'ètnəlu
Huhla 3: 23 - kəd'è še vərìte i jà tàm ko š ìdə də prudàvəne
Huhla 4: 23 - i gròzd'e imə i bustàn' ìməme èm ìč nè e l'ètnəlu
Huhla 5: 25 - dvà pɤ̀ti jəd'àhi jàdəhne jəd'àhne i màjkit'e sə ni pìtəli
Huhla 3: 25 - če i nì dòjdəhme kətu innì mumàri inò vr'àme gà sə gləv'àhne
Huhla 5: 26 - təkà màjko zəšt'ò nə vrɤ̀bnəcə i nə
Huhla 1: 27 - i t'àə nòkti bul'ɤ̀t gur'ɤ̀t ògən' ut udmrɤ̀znət'e
Huhla 5: 27 - i na blàgovec xə
Huhla 3: 27 - è gà vl'èzət hòrətə i jà še fl'àzə nəlì e təkà
Huhla 1: 28 - i du n'èskə səm živə du usems'è gudìni pək segà
Huhla 6: 28 - nìj stòrihne tì i jà
Huhla 4: 28 - tvà l'at n'àməše dɤ̀š tvà l'atu màj kətu vəl'àši i sigɛ̀
Huhla 5: 28 - à təkà zəštòtu rìbətə nə gləvàtə imàlə krɤ̀s i təkà
Huhla 4: 29 - pò nəpr'àš bèše fànəlu mnògu dɤ̀š i pàk e nà e
Huhla 5: 29 - gòsput jə i u glɤvɤ̀tə [unintelligible] zərət tòu krɤ̀s
Huhla 6: 30 - tì i jà gi stòrihne
Huhla 3: 30 - zə gl'èdəne d'àdu i bàbə b'àhə stàri tr'àvə sə ràbuti
Huhla 5: 30 - dvà pɤ̀t'ɨ sə jàlə i ə fs'àki pùs si e
Huhla 1: 31 - tòj ne znàm kəkò bìlo i pàk ne bỳvə
Huhla 2: 31 - də ràbuti də ìmə sàmo žyòt’ i zdràve də ìmə
Huhla 4: 31 - i za živòtni kakvì glèdaxte nàj mnògo
Huhla 2: 34 - i i du n'èskə šùker nə gòspud'ə sɤ̀m bləgudàrnə
Huhla 2: 34 - i i du n'èskə šùker nə gòspud'ə sɤ̀m bləgudàrnə
Huhla 4: 35 - i ofcì ìməjne məgàretə ìmejne nìe ìməhne i dv’à mul’etə
Huhla 5: 35 - kàk b'àše a jà gu zəbràih è kɤ̀kto i də è
Huhla 4: 35 - i ofcì ìməjne məgàretə ìmejne nìe ìməhne i dv’à mul’etə
Huhla 1: 36 - d'èt mi dədɤ̀t mògə i təkà mə n'è n'è jà vìkəm
Huhla 3: 40 - i glànni b'àhə če tòj gà z'èhə pərì ə dàdəhə mu i žìtu̥
Huhla 3: 40 - i glànni b'àhə če tòj gà z'èhə pərì ə dàdəhə mu i žìtu̥
Huhla 1: 41 - səkà žə gu učùkəne učùkəne i màjkə bòg də jə pròsti
Huhla 5: 42 - hòrətə ne bìvət i rìbətə ne bìvə
Huhla 1: 42 - bir'àše təkà təkɤ̀vu gròzd'e əmə gurìdə i pràeše uc'èt
Huhla 2: 43 - mlògu òšte d'e i š'ètəm si i n'àməm ràbutə
Huhla 2: 43 - mlògu òšte d'e i š'ètəm si i n'àməm ràbutə
Huhla 3: 45 - əmhə i dàdəhə mu i seà e təkà i tugàj
Huhla 3: 45 - əmhə i dàdəhə mu i seà e təkà i tugàj
Huhla 3: 45 - əmhə i dàdəhə mu i seà e təkà i tugàj
Huhla 1: 46 - ut kurmìt'ə ščùkən e kurmìt lùk i greb'ène jədène
Huhla 3: 47 - ama i mnògu nə kàrəə də si krəstòsvət èj təkà nugìt'e
Huhla 3: 48 - i kəkòt n'e ràptihə čàkaj segà də z'èmne bèki nìj n'e gl'èdəme
Huhla 1: 50 - i t'ɛ̀a imikàleni ràbuti càlə zìmə dumàti jədɤ̀t
Huhla 1: 51 - ud d'è tòu dumàt ba nəlì ut tòr i vòdə
Huhla 2: 51 - ud m'ène pò gul'àm i pò drùk n'àmə i jà i
Huhla 2: 51 - ud m'ène pò gul'àm i pò drùk n'àmə i jà i
Huhla 2: 51 - ud m'ène pò gul'àm i pò drùk n'àmə i jà i
Huhla 2: 52 - òšte ìmə əm ədìn enò mɤ̀šku i ənnɤ̀ ž'ènə nìe sne nàburi
Huhla 6: 56 - zə dànkən še z'èmə ədnɤ̀ surovìcə še gi zàčukə i udzàt
Huhla 2: 56 - dvənàestə gudìnə hɤ̀ i
Huhla 2: 57 - i drùgite sìčkite sə pò màlki ot vàs
Huhla 1: 58 - à ud ufc'ìte n'à əmə ut kukòškite im go i klàah
Huhla 3: 59 - è tùkə nəpràihə kɤ̀šti bèki n'e b'àhi i kàrali
Huhla 3: 60 - c'àlə nɤ̀š sùrnəhə t'àə žilizà i t'aə təkòvə cimènti bes pərì
Huhla 1: 62 - kukòškite im klàəm nəkvàs'əm gu i im klàəm i drubnì
Huhla 1: 62 - kukòškite im klàəm nəkvàs'əm gu i im klàəm i drubnì
Huhla 1: 63 - i kogàto go tovà kato go kopàeš li ili
Huhla 1: 64 - əm kətu nàprəə sərìjki i jà gu klàəm təkà də nək'ìsn'e
Huhla 2: 65 - təkà i təkɤ̀i zənəred'àvəhə màjkit'e n'àmə gi pùsnete əmə
Huhla 1: 65 - pək mnòg vr'àme də stujɤ̀t i tugà pu sərìte sìpvəm
Huhla 2: 66 - še və glubìne glòbə i ut'ỳvəhne tàm d'e ut'ùvəhne
Huhla 1: 66 - i tvà e pək təkɤ̀v iskùstven nə dvòrə ne sɤ̀m klàlə
Huhla 6: 72 - t'àə màjki i tàtku
Huhla 6: 78 - tìjə s'à t'àh durd'è i zə
Huhla 1: 79 - təkà jà i ukul gərdìnətə ìməm si gul'àm dwòr če i nègə
Huhla 1: 79 - təkà jà i ukul gərdìnətə ìməm si gul'àm dwòr če i nègə
Huhla 1: 82 - è pa tò i ne tr'àbva
Huhla 2: 85 - i kət ne vɤ̀ pùskəxə na učìlište kvò praexte
Huhla 2: 89 - də ìdət tàm də pìjət kəf'è i càlə nɤ̀š tàm
Huhla 2: 99 - i kòlko na nègo da ìmə
Huhla 6: 106 - wòti ìməm òšte d'àdu i bàbə sìne
Huhla 6: 107 - i decàtə sə vərt'ə̀t ukulu nàs [unintelligible]
Huhla 2: 108 - də gi òblekə i če təkàvə b'àh grižlìvə è
Huhla 6: 108 - i vnùci̥te i pravnùci̥te
Huhla 6: 108 - i vnùci̥te i pravnùci̥te
Huhla 6: 109 - i tìjə ràpt'ət
Bangejci 2: 12 - ergènite otìvat tàm i
Bangejci 2: 17 - i ot'ìət kàktu ìdət ud drùgi silà tùkə f nàše̥tu s'èlu
Bangejci 2: 18 - xm i tɤ̀j tɤ̀j stàvəši ràbutə̥tə̥ sə kàzvə pràexmi sid'ànkə
Bangejci 1: 20 - èj tùkə udòlu òrə i tùkə sigà às səm i tùkə ìmə
Bangejci 1: 20 - èj tùkə udòlu òrə i tùkə sigà às səm i tùkə ìmə
Bangejci 1: 21 - i pòvičito s'èlutu sə ispràzni sìčkutu utìdi kəm grədɤ̀
Bangejci 1: 23 - i òrətə i stàriti izmr'àə i tɤ̀j
Bangejci 1: 23 - i òrətə i stàriti izmr'àə i tɤ̀j
Bangejci 1: 23 - i òrətə i stàriti izmr'àə i tɤ̀j
Bangejci 2: 25 - də plit'è kòj kəkòtu si ìmə ràbutə nòsi si jə i tɤ̀j
Bangejci 1: 26 - i às ne mɤ̀ sə ne mì sə žuv'èi v'èki [laughter]
Bangejci 1: 29 - i pàk si ut’ìvət ìmət si blòk tàm
Bangejci 1: 31 - utidòə pu mur'è i às səmìčkə
Bangejci 1: 42 - rəcèti mi i tè əkɤ̀lə mi òšte ne sɤ̀m gu zəgùbilə
Bangejci 2: 42 - i tɤ̀j gu pràvim nə grànici pòsli gu putup'àəmi fəf vudɤ̀
Bangejci 2: 43 - də sə upɤ̀ni tɤ̀s pr'èždə kət sə upɤ̀ni pr'èždətə i kətu isɤ̀:ni
Bangejci 2: 44 - sn'èməmi jə ut ə mutuvìl'čitu i jə m'ètvəmi nə slɤ̀nci
Bangejci 2: 47 - mi kətu isɤ̀:ni i še si plit'èš blùzə li
Bangejci 1: 48 - àbe kəd'è də vərɤ̀ i nə dòktur
Bangejci 1: 49 - òdix i mi pràvea snìmkə vìkət šìpuv'e
Bangejci 2: 50 - i kàk se pletè kakvò pràexte
Bangejci 1: 51 - i ut vrèmitu bɤ̀brekə mi ut t'èšku dìgəni i
Bangejci 1: 51 - i ut vrèmitu bɤ̀brekə mi ut t'èšku dìgəni i
Bangejci 2: 53 - səs iglì dib'èli gul'èmi iglì dɤ̀lgi kətu i širòko ə pək čuràpa
Bangejci 2: 58 - [laughter] i tɤ̀j s iglì sə plit'è
Bangejci 1: 58 - kə tɤ̀s kɤ̀štə ut didì ud bəbì mə jə pupripràixmi i
Bangejci 1: 59 - prɤ̀s kulìčkətə iskàrvəx i bɤ̀brekə mi sə snišì
Bangejci 1: 60 - i sigà i šìpuv'e mi sə pudm’èstiə i mnògu ràbuti i tɤ̀j
Bangejci 1: 60 - i sigà i šìpuv'e mi sə pudm’èstiə i mnògu ràbuti i tɤ̀j
Bangejci 1: 60 - i sigà i šìpuv'e mi sə pudm’èstiə i mnògu ràbuti i tɤ̀j
Bangejci 1: 60 - i sigà i šìpuv'e mi sə pudm’èstiə i mnògu ràbuti i tɤ̀j
Bangejci 2: 63 - stənuv'èti sə uništužìə i n'àmə stàn n'àmə nìštu n'àmə kvò də təčèm
Bangejci 1: 64 - stànə dèzes'è pudìr'e tikezes'è ə i tè kik sè
Bangejci 2: 64 - sìčkutu gutòvo idì fəf məgəzìnə i še si kùpiš
Bangejci 1: 66 - i tɤ̀j s'è ràbut'ehme tàm dòkəto sə pinsiunìrəm
Bangejci 2: 70 - əmi idnò vr'èmi si təčèxmi nìj i čèrgi
Bangejci 1: 74 - i gu ràbut’èxme às
Bangejci 1: 76 - kəkvò žìtu uv'ès pəpùr kərtòfi bòp kvòt e ni i nùžnu
Bangejci 1: 77 - si pruizv’èždəxmi si i si pruizv’èždəxmi pudìr'e kət stànə t'èkizis'è
Bangejci 1: 78 - i səbràə dubìtəkə nə inò m'àstu də gi gl’èdə n'àkujə žinà
Bangejci 1: 79 - nìe utìvəme sùtrinə nəràmvəmi gi z'èməm'e i gi fpr’àgəmi i ur'èm
Bangejci 1: 79 - nìe utìvəme sùtrinə nəràmvəmi gi z'èməm'e i gi fpr’àgəmi i ur'èm
Bangejci 1: 84 - i səs tràkturi pòčnəə də urɤ̀t əmə pàk òdim kət pus'èjət kərtòfi
Bangejci 1: 85 - nìj òd'exm'e s'è də kupàim də žènim kət pus'èjəd žitàta i tɤ̀j
Brŭšljan 1: 2 - mi kətu ufč'àr' rəbòtih pəs'àh ufc'ète i iskàrvəhne xùbəvi jàgnetə
Brŭšljan 2: 2 - bìul':ètu ìskəhə ə g'òl i hòd'ehme tə ə zìməhme vudà
Brŭšljan 1: 3 - gl'èdəne xùbəvu ž'ivòtnite i dàvəhne pruizvòtsvu nə nə pretprijɛ̀tietu nə à
Brŭšljan 2: 4 - i t'è̝ kətu dòjdət də l'è̝gnət biul'àtə sɨ̀čkit'e l'àgət
Brŭšljan 4: 4 - də ne gù ub'ɨ̀və i e uvìtu uvìtu uvìtu uvìtu
Brŭšljan 3: 4 - i kətu št'à zəs'ɛ̀eme št'e št'à ə dòjde zìmətə
Brŭšljan 1: 4 - àpekàtu nə t'èkezes'ètu punəč'àlu əmə i kətu č'àsnik d'e
Brŭšljan 4: 5 - dò i tùkə krəčònkite mu sə vɤ̀rzəni
Brŭšljan 3: 6 - i št'à sedìme i nə prulettɤ̀ pàk št'à pòčneme də s'ɛ̀me
Brŭšljan 1: 6 - nàč'i zemed'èlie pòčnəɣ də rəbòt'e i ràbutine du ednò izv'èsnu vr'ɛ̀me
Brŭšljan 3: 6 - i št'à sedìme i nə prulettɤ̀ pàk št'à pòčneme də s'ɛ̀me
Brŭšljan 1: 7 - sl'et tvà pres č'etìres i dev'ètə gudìnə brəzùvəne t'èkezes'ètu vl'àzəne vəf
Brŭšljan 1: 8 - t'èkezes'ètu i pòčnəhne də rəbòtim zədrùžnu tàm i vəf n'ègu rəbòtix
Brŭšljan 1: 8 - t'èkezes'ètu i pòčnəhne də rəbòtim zədrùžnu tàm i vəf n'ègu rəbòtix
Brŭšljan 1: 9 - kətu brigədìr pɤ̀rvite gudìni sl'et tvàskə i pretsedàtel' nə t'èkezes'ètu b'èx
Brŭšljan 3: 10 - i primɤ̀knim tùkə zə bàbətə də m'ɛ̀si xl'àp
Brŭšljan 3: 14 - pu edìn m'ɛ̀sec dvà i št'à dòjdeme tùkə də pòčnem ž'ètvə
Brŭšljan 1: 17 - i gi pùštəhne nə pàš'e predìmnu tùkə se se dəržɤ̀t dərž'àə ž'ivòtnite
Brŭšljan 1: 18 - nə nə pàš'e i bène trìmə dùš'i rəbòtnici edìnijət ustàvəš'e pri àgneətə
Brŭšljan 1: 21 - hràneš'e ˀàgneətə nə.òb'et št'ɛ̀še də i dukàrə də gi i duìme
Brŭšljan 1: 23 - kəd'ètu beše vəf s'èlutu i təkà prutìč'əš'i cal c'ɛ̀lijə sezòn
Brŭšljan 3: 25 - səs svìrki i s kəvàl':e
Brŭšljan 1: 29 - kuìtu se zənimàvəhə səs krəvef'èrmətə i tè tàm nəlì
Brŭšljan 4: 29 - kàk à i na klenɤ̀ hòdi hòdi
Brŭšljan 4: 31 - nə klenɤ̀t i nə kìsel'ìcətə
Brŭšljan 3: 31 - pervàs se kàzvə i kuv'èm skilimìdite
Brŭšljan 3: 33 - i berèm ud gurɤ̀tə prɤ̀k':e i zəgrədìme pl'èt skilimìdi
Brŭšljan 3: 33 - i berèm ud gurɤ̀tə prɤ̀k':e i zəgrədìme pl'èt skilimìdi
Brŭšljan 3: 38 - i nə d'ugènu št'à: pòm də sə nəpijèm
Brŭšljan 3: 44 - i šte pòm nə d'ugènə tàm pɤ̀len d'ugènət xòrə
Brŭšljan 3: 45 - i uttàm nə xuròtu də igràeme i də p'ɛ̀eme
Brŭšljan 3: 45 - i uttàm nə xuròtu də igràeme i də p'ɛ̀eme
Brŭšljan 3: 46 - i də se veselìm nə pràznikət tvà e
Brŭšljan 4: 47 - i sèki čobànin
Brŭšljan 1: 51 - svìni da i ìməš'e živòtni mnògu ubàč'e sl'et tvàskə
Brŭšljan 1: 52 - i xòrətə ispàdnəxə lìpsəhə izmr'àhə d'ètu ìmə ednɤ̀ dùmə
Brŭšljan 1: 53 - pək i živòtnite i tìə si
Brŭšljan 1: 53 - pək i živòtnite i tìə si
Brŭšljan 4: 54 - i nìe gi upìtvəme
Brŭšljan 1: 55 - òx mi tɤ̀j səs svìrki i s kəvàl':i svìrehne
Brŭšljan 1: 60 - i gàjdi ìməš'e nə n'àkuj tə svìrexə vətrešnustɤ̀ gəjdərž'ìi
Brŭšljan 1: 61 - štòtu jà i kəde grənč'àr xòdih nə tàm tàm ìməš'e mumč'ètə
Brŭšljan 1: 63 - kəvàl':i i kəvàl':i i də gàjdətə bəškɤ̀ i kəvàlət
Brŭšljan 1: 63 - kəvàl':i i kəvàl':i i də gàjdətə bəškɤ̀ i kəvàlət
Brŭšljan 1: 63 - kəvàl':i i kəvàl':i i də gàjdətə bəškɤ̀ i kəvàlət
Brŭšljan 1: 64 - e dà de gàjdətə bəškɤ̀ i kəvàlət bəškɤ̀
Brŭšljan 4: 65 - i xuròtu igràe nəòkulu gàjdətə svìri tɤ̀pən'ət
Brŭšljan 4: 66 - i nìe se l'ul'ɛ̀eme trìese i trètə gudìnə beše tuvà
Brŭšljan 4: 66 - i nìe se l'ul'ɛ̀eme trìese i trètə gudìnə beše tuvà
Brŭšljan 1: 66 - lɤ̀tə jə pràine ut dərv'ètə nəkuvàni prɤ̀k':e i slet prək
Brŭšljan 4: 67 - trìes č'etvɤ̀rtə trìes p'ètə trìes š'èstə i likvidìrə
Brŭšljan 1: 67 - tvàskə pukrìtə s rəž'ànkə i vɤ̀tre pràeni pregràdi zə də mòž'em də
Brŭšljan 1: 69 - i neuàgnenite bəškɤ̀ i zə xrànenetu nə àgnetətə pàk bəškɤ̀
Brŭšljan 1: 69 - i neuàgnenite bəškɤ̀ i zə xrànenetu nə àgnetətə pàk bəškɤ̀
Brŭšljan 1: 78 - ud vɛ̀truvetu də ne gì fàštət vɛ̀truvetu i kəš'lìte sə pràehə
Brŭšljan 1: 85 - zətùj sn'àk i dɤ̀š kugàtu vəlì mu vìkəme xləpàvicə nìe
Brŭšljan 1: 86 - sn'àk i dɤ̀š vəlì də kàž'em sìl'ni vəl'èž'uve
Brŭšljan 1: 87 - təkìvə stud'ènu vr'ɛ̀metu i mu vìkəme xləpàvicə č'e xl'èpi
Brŭšljan 1: 93 - lìsnikuf furàš' nə n'àkuj pràexə i tò vəf màlku kulìč'esvu
Brŭšljan 1: 94 - pòveč'etu beše glàt i pòveč'etu nə priròdətə i brəstìne
Brŭšljan 1: 94 - pòveč'etu beše glàt i pòveč'etu nə priròdətə i brəstìne
Brŭšljan 1: 98 - š'e se pòčne sekɤ̀t i fc'ɛ̀ti gi brəst'àxə səz brɤ̀s
Černovrŭx: 2 - slet tùj še vi kàžə zə cɤ̀rkvətə i kràj
Černovrŭx: 18 - à pudàrəci i gi z'èmət i trɤ̀gvət sigà kulònə c'àlə kòjtu ìskə
Černovrŭx: 18 - à pudàrəci i gi z'èmət i trɤ̀gvət sigà kulònə c'àlə kòjtu ìskə
Černovrŭx: 20 - i kəm dvà kəm jid'ìn čəsɤ̀ tr'àbvə də sə zəvɤ̀rnət
Černovrŭx: 22 - ìdət i pràštət n'àkuj àj tùkə komìtə mu kàzvəmi èj tàm
Černovrŭx: 23 - ə tɤ̀j gurɤ̀tə kàktu i str'èl'ət də predizvest'ɤ̀t či ìdi tùkə
Černovrŭx: 33 - šòtu ìmə idnò ìmi i tùkə i sigà i sigà e ustànəlu
Černovrŭx: 33 - šòtu ìmə idnò ìmi i tùkə i sigà i sigà e ustànəlu
Černovrŭx: 33 - šòtu ìmə idnò ìmi i tùkə i sigà i sigà e ustànəlu
Černovrŭx: 41 - i est'èstvenu či i tò dr'èbnə ràbutə d'è əmə səopštàvət
Černovrŭx: 41 - i est'èstvenu či i tò dr'èbnə ràbutə d'è əmə səopštàvət
Černovrŭx: 42 - i ne ì znàm i sled tùj səupštàvət bɤ̀rzət
Černovrŭx: 42 - i ne ì znàm i sled tùj səupštàvət bɤ̀rzət
Černovrŭx: 46 - i sə rəspolàgət xùbəv dèn kəto i nə xərmàna
Černovrŭx: 48 - i s obrəzùvə trəp'èzə às ni znàjə
Černovrŭx: 50 - zbìrə sə c'àlutu s'èlo nə jàdene i nə pìene
Černovrŭx: 67 - i vìždəš kɤ̀štətə kàk i kàktu i də è
Čokmanovo 2: 4 - ìmə i drùgi gɤ̀bi kutrìtu sə jəd'ɛ̀hə nìj gi kàzvəhme č'ervenùš'ki
Čokmanovo 1: 12 - č'i si znàehme sìčkutu i məž'uv'ète si uvəž'ɛ̀vəhme i sìč'kutu si uvəž'ɛ̀vəhme
Čokmanovo 1: 12 - č'i si znàehme sìčkutu i məž'uv'ète si uvəž'ɛ̀vəhme i sìč'kutu si uvəž'ɛ̀vəhme
Čokmanovo 2: 13 - n'è sejɛ̀hme i rɔ̀š' i pš'enìcə i ječ'emìk i càrevicə
Čokmanovo 2: 13 - n'è sejɛ̀hme i rɔ̀š' i pš'enìcə i ječ'emìk i càrevicə
Čokmanovo 2: 13 - n'è sejɛ̀hme i rɔ̀š' i pš'enìcə i ječ'emìk i càrevicə
Čokmanovo 2: 13 - n'è sejɛ̀hme i rɔ̀š' i pš'enìcə i ječ'emìk i càrevicə
Čokmanovo 1: 16 - pərì si ìməme i stàrite hi zərìtəhə àh dà hi rìtnat
Čokmanovo 1: 19 - hɔ̀ pàk huràtə hɔ̀ pàk hurà də igràime i də sə sm'èjem
Čokmanovo 2: 19 - š'ìkəl'ki hòdim tə zbìrəm'e zə də ìməme zimɔ̀skə pòtvətkə i bòrnə
Čokmanovo 1: 20 - i də sə vèselìm'e segà kəkvɔ̀ n'ìtu v'èselu ìmə n'ìtu nìštu
Čokmanovo 1: 22 - kərd'ɔ̀ pət'ètə i s m'ɛ̀huve gul'ɛ̀mi im'ɛ̀hme
Čokmanovo 2: 22 - kòjtu n'èmə məgàr'e nòsi nə gərbɔ̀n nə vɔ̀ž'e i si dunìsəme
Čokmanovo 2: 23 - sìč'ku nə vɔ̀ž'e i š'ìkəl'ki i bòrnə sìčku si nòsim
Čokmanovo 2: 23 - sìč'ku nə vɔ̀ž'e i š'ìkəl'ki i bòrnə sìčku si nòsim
Čokmanovo 1: 26 - i gu nəvɔ̀ršvəhme i gu zbìrəme i gà v'ɛ̀e v'ɛ̀ter vejɛ̀hme gu
Čokmanovo 1: 26 - i gu nəvɔ̀ršvəhme i gu zbìrəme i gà v'ɛ̀e v'ɛ̀ter vejɛ̀hme gu
Čokmanovo 1: 26 - i gu nəvɔ̀ršvəhme i gu zbìrəme i gà v'ɛ̀e v'ɛ̀ter vejɛ̀hme gu
Čokmanovo 1: 27 - nə veterɔ̀t i gu tvàrehme nə mùletətə i si gu dukàrvəhme
Čokmanovo 1: 27 - nə veterɔ̀t i gu tvàrehme nə mùletətə i si gu dukàrvəhme
Čokmanovo 1: 36 - nə sərc'è i trì gudìnki nə rəc'è izved'ɛ̀hə jə i tìdəhə tugà
Čokmanovo 1: 36 - nə sərc'è i trì gudìnki nə rəc'è izved'ɛ̀hə jə i tìdəhə tugà
Čokmanovo 1: 38 - venč'ɛ̀vəhə hi drùguš f č'ɔ̀rkvətə id'ɛ̀hə i putpìsvəhà i
Čokmanovo 1: 39 - i nvà beše
Gela 1: 2 - i nè vìd'ənɤ tᶤì sɤ ne praì če òšte təkòu
Gela 2: 3 - pək əzgà sladkᶤìšɤ pò drùgi i i nèma drùgučɛ̀šen čuvɛ̀k ɛ̀dar
Gela 2: 3 - pək əzgà sladkᶤìšɤ pò drùgi i i nèma drùgučɛ̀šen čuvɛ̀k ɛ̀dar
Gela 2: 4 - i zdràf enakɔ̀f či jɛ̀ kvòt sam prekàrala tò hòdɤ
Gela 3: 5 - t'à e ot amèrika ama ùči bɤ̀lgarski i go znàe mnògo dobrè
Gela 2: 5 - čètɤrɤ gudᶤìnɤ zəpàs i jɛ̀ səz decà də gu zadɛ̀vež dɛ̀kenu
Gela 1: 8 - əmi stərustɔ̀ i pɛ̀ž duzgà tò napalnɛ̀hme
Gela 1: 9 - nàči telòtu sə iznòsɨ vèče i vᶤìkə stᶤìga [laughter]
Gela 3: 11 - i kvò ža pràite segà fìlm nɛ̀kaf
Gela 1: 16 - s ufcète i tugàva pòvn'am tərčɛ̀hme gà pùsneš ufcène nasàm
Gela 2: 16 - səs vɤ̀l'nena plɛ̀na gulɛ̀ma pa to gulɛ̀ma plɛ̀na i ə
Gela 1: 17 - è esèj po vɔ̀rhə də minɔ̀t i tò kat sa izvᶤìkaše
Gela 1: 18 - i gu čùe cɛ̀lu gelà gu slùšəš če e utšɤ̀l esèj
Gela 2: 18 - səz gəjtàn i dɛ̀kenu gà gu puvìeš s pòvoi vɔ̀lneni
Gela 3: 19 - ut pedesè ut pedesè i òsma devèta gudìna sme f smòl'an
Gela 1: 19 - ama tò e zdràv žᶤìf i zdràf je gàtu sa izvᶤìkva
Gela 2: 20 - kvòt e pòjasa i gàštite ona nà gu putpìra
Gela 3: 21 - tàm si ìmame kɤ̀šta decàta mì sa tàm i takà
Gela 2: 22 - i gu tùr'ət f partàlɤ tàm i decàna si se nakvì hɔ̀
Gela 2: 22 - i gu tùr'ət f partàlɤ tàm i decàna si se nakvì hɔ̀
Gela 2: 23 - i decàna sa nakìva mèlk'i mèlk'i plɛ̀ni mèlku
Gela 1: 24 - òdil iz belumòrietu i
Gela 2: 26 - lèšta fasùl' bòp gràx nakìva ràbotɨ kakvònu i čenìca
Gela 1: 28 - pək pək ezgà nə dèv'əd gudᶤìnɤ gu slɤ̀g'ɤt namàzanku i
Gela 2: 29 - rɔ̀žen lɛ̀p fəlìja ta gu ugrɛ̀eš i s enekvà sᶤìrɤne
Gela 2: 32 - sìčkunu b'e pò drùgu i urìs nemɛ̀ əm ža žə si̥ stò̝riš
Gela 1: 37 - pək nə tɛ̀hnine gudᶤìnɤ hòdejà z dubᶤìtak sigà imɛ̀ i dəcàtɤ
Gela 3: 38 - [laughter] tò čistu i às ne znàm ve [laughter]
Gela 1: 39 - i pò màlkunu tugàva gà flɛ̀zat kràvɤnɤ fəf guràta
Gela 2: 39 - pupèrki čùški ut kàca salamùra i hùbavu bɤlò jɛ̀lu sɤ
Gela 2: 40 - i pò pò zdràv b'e nəròda pək ezgà zga da mu dadɔ̀t
Gela 3: 40 - ami kakvò zìmata gi hrànimɤ trì pati sùtrɤn òb'et i večèr'e
Gela 2: 42 - nèma da go nakùsa nvà a nugà gu edɛ̀a i hùbavo bìlo
Gela 3: 42 - i pruletɤ̀ əma sɤ pàslɤ pu kɤ̀rɤ pu baìretu
Gela 3: 43 - i sɤ sɤ zapludìlɤ i napròl'et pòčnat da sa da ràdat
Gela 3: 43 - i sɤ sɤ zapludìlɤ i napròl'et pòčnat da sa da ràdat
Gela 2: 44 - i ti se e nè jɛ̀lu če nèmaš sì [unintelligible]
Gela 1: 45 - ami ne mòga fsìčko da zapòmna i zapìsvam
Gela 3: 46 - à da sa jɛ̀gn'at i ràždat ednò kòj ednò kòj dvè
Gela 2: 48 - i ža si udrɛ̀žeš hlɛ̀p ut tòu lɛ̀p ta še gu udnesèš
Gela 3: 49 - i drùgite sa màjkite sa pàk əv guràta baìrese pasɤ̀t
Gela 2: 49 - nə sèlu i gà sa vɔ̀rnɤš če vìkaš na dɛ̀kenu
Gela 2: 50 - i tò vìka kvò mi si donèla màmo
Gela 2: 53 - če bìl blàk i tò si gu stùrilu lɛ̀ban
Gela 3: 53 - i ezgà katu dòjde noe uktòmvri nuèmvri dòjde ə adnà kulà
Gela 2: 54 - i i mu dadèš i tò jadè i čɤ blàk
Gela 2: 54 - i i mu dadèš i tò jadè i čɤ blàk
Gela 2: 54 - i i mu dadèš i tò jadè i čɤ blàk
Gela 2: 54 - i i mu dadèš i tò jadè i čɤ blàk
Gela 3: 54 - i àjde pà vəf smòl'an nɤ kàrat tàm da žuvèeme
Gela 2: 57 - hɔ̀ i vìš kàk svetɤ̀n è gu varvì varvì
Gela 1: 59 - i stàne è tòlčava
Gela 2: 61 - zgà se izvartɛ̀lu dušlò svà i na svà
Gela 1: 61 - hà stàna tòlčevu ledùnčište nèneka i vìka nà sàšu
Gela 3: 63 - za pèta gudìna čètiri gudìnɨ za zavɤ̀rši pètata e pòčnala i jà izbràha
Gela 1: 64 - jɛ̀ ìkəm kadɛ̀ ima šušùl'ki [laughter] i tàm pòčnem sa smɛ̀em
Gela 1: 68 - i stàne gulɛ̀mu ledùnka i katu nè e šušùlka [laughter]
Gela 1: 68 - i stàne gulɛ̀mu ledùnka i katu nè e šušùlka [laughter]
Gela 3: 70 - vìka màjko i tùka hùbavu vìka fasùl' berèm mnògu hùbavo zavèdena fèrmana
Gela 3: 72 - z be pò ùbavo dubrì kugàtu zbìrame senò səs tèp i səz bàba [laughter]
Gela 2: 76 - i gà gu pumìsliš vìš če dušlò enakòvu kràjas slèdva tvà
Gela 2: 78 - tò s dvèhìl'adnata i dvanàesta gudɨìna e zapìsanu v bìblijata
Gela 2: 80 - a nìe tùka ìmame bìblija kadènu i četè stàrecat bìblijana e tàm
Gela 3: 80 - prɨ màjka i prɨ bàba si e bilò pò hùbavo de
Gela 2: 83 - ama vìš tò i bez učilà vìš na sèj gudᶤìni
Gela 2: 84 - i bez učilà si četè
Gela 3: 85 - i mažɤ̀ si e ut tùka i jɛ̀ səm si uttùka
Gela 3: 85 - i mažɤ̀ si e ut tùka i jɛ̀ səm si uttùka
Gela 3: 86 - i [unintelligible] kət stàna tèkezese i ràbuta nèma tugà
Gela 3: 86 - i [unintelligible] kət stàna tèkezese i ràbuta nèma tugà
Gela 3: 87 - decà učìlište nèma da učɔ̀t i tugàva nì sa dìgnəme f smòl'an
Gela 3: 88 - pustruìme si ednà kɤ̀štička i dɤšter'àta i sinɤ̀ sìčki sme
Gela 3: 88 - pustruìme si ednà kɤ̀štička i dɤšter'àta i sinɤ̀ sìčki sme
Gela 2: 90 - i mnògu jadɤ̀t i tɛ̀h a tò kàrlak sàmo čèrni buruvìnki̥
Gela 2: 90 - i mnògu jadɤ̀t i tɛ̀h a tò kàrlak sàmo čèrni buruvìnki̥
Gela 2: 102 - i ja duvèdua nàšte zberà buruvìnki̥
Gela 2: 106 - prez àvgu mɛ̀sɤc malᶤìnɤ buruvìnki ìma i čèrni i červèni buruvìnki
Gela 2: 106 - prez àvgu mɛ̀sɤc malᶤìnɤ buruvìnki ìma i čèrni i červèni buruvìnki
Stikŭl 4: 3 - òšte ədnò čɛ̀kəm dvà mètrə zèm’ə i segà zəspìš
Stikŭl 2: 6 - i nìe ne znàeme
Stikŭl 3: 6 - kugàtu də pərèm č’èrgite tə gu tùrɨm i və kurìtu̥tu kupàtu kurᶤìtu
Stikŭl 3: 7 - i tugàvə gu čùkəme səs tvà
Stikŭl 2: 8 - i nìe ne znàeme
Stikŭl 2: 9 - i vìj ne znàete sìn utkəd’è də znàete
Stikŭl 1: 10 - i ni kàza če vìe takà nàj dobrè še ni kàete
Stikŭl 1: 13 - a jɛ̀ səm budəlɛ̀stə stànələ sìn jɛ̀ səm usəmdesè i trì gudìne
Stikŭl 1: 14 - ami i nìe takìva xòra tɤ̀rsime da ni raskà
Stikŭl 3: 15 - i etàm sr’ɔ̀štu dènu tuvàr’ət sɛ̀nu tàm ìmə gulɛ̀mə vòda è udgòrə
Stikŭl 3: 16 - ud derètu ìməmè si i drùgətə sìn ni vudìcə duvèg’enkə
Stikŭl 2: 19 - predì gu lənì ə mìnələsə gudìnə i pò nəprèšnətə gudìnə
Stikŭl 4: 20 - dè si kusìm lyvàdɨse i kərtò̝fček i ud grədìna kvòtu ìməš
Stikŭl 4: 20 - dè si kusìm lyvàdɨse i kərtò̝fček i ud grədìna kvòtu ìməš
Stikŭl 3: 22 - i ədnɔ̀ gudᶤìnə ìmə pèt šèz gudìnɨ kàk stò̝rɨha etùkə pàmetnik
Stikŭl 3: 25 - tè tùkə hì sə pìsəlɨ nə pàmetnìčekə i stò̝rɨhə zbò̝r gulɛ̀m
Stikŭl 2: 25 - tugàvə hòd’ehə tə hi berɛ̀hə gɔ̀bɤte i hi suš’ɛ̀hə
Stikŭl 3: 26 - gulɛ̀m zbò̝r stò̝rɨhə sìčkutu sə zbràhə tɛ̀hni rudìtəli i nàšɨ
Stikŭl 1: 28 - təkòvə ədnò stàrček nàšijən bè̝še kəm usemdesè devedesè i dvɛ̀ gudᶤìšen
Stikŭl 1: 29 - tugàvə vìkə təkvò i grəmfò̝nən svᶤìr’e sèjneka i tò ut sò̝fijə svᶤìr’eše nvà
Stikŭl 1: 29 - tugàvə vìkə təkvò i grəmfò̝nən svᶤìr’e sèjneka i tò ut sò̝fijə svᶤìr’eše nvà
Stikŭl 3: 29 - drùgu sèlce ìmə tə tùkə imɛ̀še n nə hòro tùkə igràha i
Stikŭl 2: 30 - imɛ̀ imɛ̀ i gulɛ̀mki imɛ̀ i pò màšečki
Stikŭl 2: 30 - imɛ̀ imɛ̀ i gulɛ̀mki imɛ̀ i pò màšečki
Stikŭl 3: 30 - i tàm dènu onàja i pìsuvə kuì sa pučìnɤlɨ tàm nə č’ešmìcata
Stikŭl 3: 30 - i tàm dènu onàja i pìsuvə kuì sa pučìnɤlɨ tàm nə č’ešmìcata
Stikŭl 4: 31 - ìməm dvɛ̀ kukòški i ədìn pətèl’ nə nègu si e nvà
Stikŭl 1: 33 - i pejɔ̀ tùv žə sə gl’ɔ̀dət sàmə čə žə sə vᶤìkə golò̝pəre
Stikŭl 1: 34 - kɤ̀su vᶤìkə žə nòs’ət i dò̝jdə tvà nɛ̀štu dò̝jde
Stikŭl 2: 34 - tàa godìna nèma štòt fàna sùšata i gu udvèlu
Stikŭl 1: 36 - vᶤìkə etàm vᶤìkə svᶤìr’ət i p’ejɔ̀t i se vesel’ɔ̀t
Stikŭl 1: 36 - vᶤìkə etàm vᶤìkə svᶤìr’ət i p’ejɔ̀t i se vesel’ɔ̀t
Stikŭl 2: 38 - àku be l’etɛ̀lu nemɛ̀ privdìgəne əmə tò ne može i də letì
Stikŭl 4: 38 - i hi uprustɛ̀ə kàktu si beše nərɛ̀dbətə
Stikŭl 1: 40 - i pu vɛ̀snici i pu sᶤìčku [laughter]
Stikŭl 1: 40 - i pu vɛ̀snici i pu sᶤìčku [laughter]
Stikŭl 4: 41 - də stə zdràvɤ i žìvɤ sìn
Stikŭl 2: 42 - nè nìštu i tugàvə hi sušɛ̀ha ta bilè i gò̝tvihə ut tɛ̀h
Stikŭl 2: 42 - nè nìštu i tugàvə hi sušɛ̀ha ta bilè i gò̝tvihə ut tɛ̀h
Stikŭl 3: 43 - tò e blìsku be uttùva žə fànte patèkata i nagòr təkà
Stikŭl 2: 43 - mèsət sy m’ɔ̀su i zətvàr’əhə fəv burkàne hi zətvàr’əhə
Stikŭl 2: 44 - gà isɔ̀hnehə hi zətvàr’əhə vəv burkàne i pučtì iznòs
Stikŭl 1: 49 - imò̝tə beše mnò̝go imòt nìe imɛ̀hmi i drùgi imɛ̀hə sìčkine imɛ̀hə
Stikŭl 1: 50 - pu mlò̝gu imò̝t tugàvə sì gu urèm kupàemɤ̀ i ezgà
Stikŭl 3: 56 - i tàa drùgučɛ̀šnu prɤdᶤìšnu
Stikŭl 4: 57 - aha hùbəvə səm zer usemdesè i dvɛ̀ usemdesè i dvɛ̀
Stikŭl 4: 57 - aha hùbəvə səm zer usemdesè i dvɛ̀ usemdesè i dvɛ̀
Stikŭl 2: 57 - i tɤ̀j
Stikŭl 2: 58 - vìšnici tvà tò ìmə i dᶤìvɤ əmə dᶤìvətì sə i tè rudìlɨ
Stikŭl 2: 58 - vìšnici tvà tò ìmə i dᶤìvɤ əmə dᶤìvətì sə i tè rudìlɨ
Stikŭl 1: 58 - nə kupèn gu sklàdə sklàda sklàdə i budnɔ̀š fàneše snɛ̀k
Stikŭl 1: 60 - i imɛ̀hmi si i ž’ìtu imɛ̀hme si sᶤìčku imɛ̀hmə dvà kò̝n’a
Stikŭl 1: 60 - i imɛ̀hmi si i ž’ìtu imɛ̀hme si sᶤìčku imɛ̀hmə dvà kò̝n’a
Stikŭl 1: 61 - i vò̝luve si imɛ̀hmi čis č’yv də si urèmə
Stikŭl 1: 62 - i kràvɤ dvɛ̀ trì i ò̝fcɨ mò̝jə bəštà imɛ̀ us’emdesè bràvə ò̝fcɨ
Stikŭl 1: 62 - i kràvɤ dvɛ̀ trì i ò̝fcɨ mò̝jə bəštà imɛ̀ us’emdesè bràvə ò̝fcɨ
Stikŭl 2: 64 - tə hi jədɔ̀t tìj pil’cète krùški lənì behə rudᶤìli tə i
Stikŭl 2: 65 - i t’àh krùški i krùški jədɛ̀hə i dènu pàščicənə
Stikŭl 2: 65 - i t’àh krùški i krùški jədɛ̀hə i dènu pàščicənə
Stikŭl 3: 65 - i ednà godìna ne gò ostàili da si počìne
Stikŭl 2: 65 - i t’àh krùški i krùški jədɛ̀hə i dènu pàščicənə
Stikŭl 2: 66 - tə mu jə kəlvè kəlvè kəlvè i tugàvə pàdne krùškənə
Stikŭl 2: 67 - i dòle jə jədè tugàvə [laughter] tugàf hi jədɛ̀ə
Stikŭl 1: 67 - kəkvòtu vàs nᶤìkuj ne utìde də ràbuti sin i gurà stànə
Stikŭl 2: 71 - səs zəhərč’ìcə i vudìcə i žə hi zàtvur’ə
Stikŭl 2: 71 - səs zəhərč’ìcə i vudìcə i žə hi zàtvur’ə
Stikŭl 2: 72 - i žə klòknət màlku i žə
Stikŭl 2: 72 - i žə klòknət màlku i žə
Stikŭl 3: 74 - ut starìnnu unàa cɤ̀rkvica napràv’ena enàa cɤ̀rkvɨca napràv’ena i etàm
Stikŭl 3: 76 - i zìma čuvɛ̀k truìca hòra zimà uttàm i ezgà sɛ̀ka gudìna
Stikŭl 3: 76 - i zìma čuvɛ̀k truìca hòra zimà uttàm i ezgà sɛ̀ka gudìna
Stikŭl 3: 77 - hò̝d’ət etàm ta si kò̝l’et kurbànč’ek i zbò̝rček ə
Stikŭl 2: 78 - də hmɤ učìstiš əku e slàtku də hmɤ učìstiš pɔ̀rs i tìn’ə
Stikŭl 3: 78 - pàk nalò̝m’ət kàksu v kàzvam dè svar’ɔ̀ kurbànčekən i raznesɔ̀ gu
Stikŭl 2: 79 - i tugàə də stò stò stòriš siròpčekən i də hi tùrəš tugàvə
Stikŭl 2: 79 - i tugàə də stò stò stòriš siròpčekən i də hi tùrəš tugàvə
Stikŭl 1: 79 - čètərə dicà behmə jɛ̀ beh nàj gulɛ̀mata i ud i truìcata beha bràk’a
Stikŭl 1: 79 - čètərə dicà behmə jɛ̀ beh nàj gulɛ̀mata i ud i truìcata beha bràk’a
Stikŭl 3: 81 - čilɛ̀ka hi i tòj uttàm əmə bɛ̀ha dušlì etùva da žyvɛ̀at
Stikŭl 1: 82 - tugàvə gu kàrəha è bəštà mɤ i nèguvijə bəštà səs kò̝n
Stikŭl 2: 83 - əmxəm i krùši ìmate
Stikŭl 1: 85 - i prəz zimɔ̀nə žə hrànim ufcènə žə hrànim dubìtək tò si ìməme
Stikŭl 3: 86 - anəvà visò̝kunu dènu za tò̝kan i tò̝ sa gràbna i nò̝lkuva beše
Stikŭl 3: 86 - anəvà visò̝kunu dènu za tò̝kan i tò̝ sa gràbna i nò̝lkuva beše
Stikŭl 1: 86 - i ut rəštɔ̀n əme càrevicə si nemɛ̀hme tugàvə gu menɛ̀hə krətò̝hən
Stikŭl 3: 87 - katu na petnàes šesnàes gudìni mumč’èncətu i tò fàna ta sa dràpna
Stikŭl 1: 87 - kilò̝ zə kilò̝ i nəkvò beše pulužènietu̥ sìn i pərì imɛ̀hme i sᶤìčku
Stikŭl 1: 87 - kilò̝ zə kilò̝ i nəkvò beše pulužènietu̥ sìn i pərì imɛ̀hme i sᶤìčku
Stikŭl 1: 87 - kilò̝ zə kilò̝ i nəkvò beše pulužènietu̥ sìn i pərì imɛ̀hme i sᶤìčku
Stikŭl 1: 88 - sᶤìčkutu beše hùbəvu i i nòlku behme nìj behme jɛ̀ səm nàj gulɛ̀mətə
Stikŭl 3: 88 - tà sa fàna i izgurɛ̀ cɛ̀lku i gu pùsnaha i pàdna
Stikŭl 3: 88 - tà sa fàna i izgurɛ̀ cɛ̀lku i gu pùsnaha i pàdna
Stikŭl 3: 88 - tà sa fàna i izgurɛ̀ cɛ̀lku i gu pùsnaha i pàdna
Stikŭl 1: 88 - sᶤìčkutu beše hùbəvu i i nòlku behme nìj behme jɛ̀ səm nàj gulɛ̀mətə
Stikŭl 1: 89 - ezgà usemdesè i trì že pòemə pu nò̝və gudᶤìnə
Stikŭl 2: 89 - sədèva po kàpkise sədèvə pək be bəjɛ̀ cvetìli i rudᶤìli b’ehə
Stikŭl 3: 89 - i pàdna mòmč’encètu dukàrahà gu etùka səs səs kulà gu dukàraha
Stikŭl 1: 90 - usemdesè i dv’è beh dà gudìni əmə trùd’ənku dò̝jde sine
Stikŭl 2: 91 - ìmət i dᶤìvise slìfki dᶤìvi slìvi ìmət i tè bəjɛ̀
Stikŭl 2: 91 - ìmət i dᶤìvise slìfki dᶤìvi slìvi ìmət i tè bəjɛ̀
Stikŭl 3: 93 - aku sa nè zaklàlɤ tàm kurbànček i òfcɤ že z’ɔ̀me
Stikŭl 1: 94 - i ezgà i du snò̝šə gù sme zìməli četìrise i š’ès
Stikŭl 1: 94 - i ezgà i du snò̝šə gù sme zìməli četìrise i š’ès
Stikŭl 1: 94 - i ezgà i du snò̝šə gù sme zìməli četìrise i š’ès
Stikŭl 3: 94 - i kràvɤ ža z’ɔ̀me čulɛ̀k etàm že pàda nə nàt sel
Stikŭl 1: 96 - sèdmicɤtə tò̝rnik i f p’ɔ̀tək
Stikŭl 2: 97 - ne hì suš’ìm i tɛ̀h i i tɛ̀h i bur
Stikŭl 2: 97 - ne hì suš’ìm i tɛ̀h i i tɛ̀h i bur
Stikŭl 3: 97 - ač’ìk enəkvò̝ gò̝lu gò̝lu tarlì lyvàdɨ i cɤ̀rkvicana je tàm
Stikŭl 2: 97 - ne hì suš’ìm i tɛ̀h i i tɛ̀h i bur
Stikŭl 2: 97 - ne hì suš’ìm i tɛ̀h i i tɛ̀h i bur
Stikŭl 2: 98 - tùrəm i tɛ̀h fəv burkàni
Stikŭl 3: 98 - i ezgà pustàv’enu atàm unuvà nɛ̀štu i zgà hò̝d’at tàm
Stikŭl 3: 98 - i ezgà pustàv’enu atàm unuvà nɛ̀štu i zgà hò̝d’at tàm
Stikŭl 3: 100 - jadɔ̀t pijɔ̀t i i i enèj šù že z’ɔ̀m čulɛ̀k aku nèma
Stikŭl 2: 100 - ìšte də hi də hi iskàrəm pɔ̀škine tugàə i ut tɛ̀h stànvəlu tə
Stikŭl 3: 100 - jadɔ̀t pijɔ̀t i i i enèj šù že z’ɔ̀m čulɛ̀k aku nèma
Stikŭl 3: 100 - jadɔ̀t pijɔ̀t i i i enèj šù že z’ɔ̀m čulɛ̀k aku nèma
Stikŭl 1: 102 - ud edìnen du drùgen sì mi ustànne i ezgà pək
Stikŭl 3: 103 - nè vìd’enku sìj màjkata si gu i baštàta sì gu utkàraha
Stikŭl 1: 105 - vìkə če n beh vìkə i zgà mò̝jə sìn i fəf dèven
Stikŭl 1: 107 - tə vìkə zgà i brəšnò̝nu bəlò pu rəspredɛ̀l’əne dn’èske že gu dədɔ̀t
Stikŭl 1: 110 - zɔ̀rnu sə dukàrələ vìkə ečumìk vìkə təkɔ̀f hùbəf vìkə čìs i pčenìcə
Stikŭl 2: 111 - dumàtɨ kràstəvᶤìcɨ i grò i kərpùzi be dukàrəl ədìn dèn
Stikŭl 2: 111 - dumàtɨ kràstəvᶤìcɨ i grò i kərpùzi be dukàrəl ədìn dèn
Stikŭl 1: 113 - kàk smə ispràtɨlɨ kulᶤìt’e i òš nèmə əmə snòš’ə behə dušlì nəh
Stikŭl 3: 114 - i etàm ìmalu drùguš ə takòva č’ɛ̀kaj da v kàža
Stikŭl 1: 115 - də prenìs’əm ud ednònu ud ednònə kəm’òn nə drùgi i gu rəspredɛ̀l’ət
Stikŭl 1: 116 - i enəkvò sigà sìn kàžə mə zgà kəkvò ìkəte kàžə mə zgà
Stikŭl 1: 119 - i zə nàs zə mlədèščekəs hàjde jɛ̀ zgà čɛ̀kəm də m dədɔ̀
Stikŭl 3: 121 - strelì strelì ìmalu i kakvì ràbutɨ ètu nəblìže
Stikŭl 1: 127 - i jɛ̀ hmə kàzvəm jɛ̀ hmə kàzvəm vìkem
Stikŭl 3: 133 - ètu gu i svà
Stikŭl 3: 135 - i è svà vidɛ̀hte lì gu zgà kakvò i bɨlò
Stikŭl 2: 138 - i pu trì kràvi ìmət ìmət pu məhəlɔ̀sə ìmət
Stikŭl 3: 162 - i etùka è tùka dètu igràjat na dvò̝ra dètu č’ušmìcata
Gorno Vŭršilo 1: 4 - i nàj s'ètne ok'orèx s òčila sam
Gorno Vŭršilo 2: 4 - i vincè [laughter]
Gorno Vŭršilo 1: 7 - dvamìnata dvàese dèkara lòzje dvamìnata gi iskòpva:me i ožànva:me
Gorno Vŭršilo 2: 9 - pòsle tòr mu slàgamᵊ pa pà gu kòpamᵊ i takà
Gorno Vŭršilo 2: 11 - i tovà càlo lɛ̀to ni e tovà ràbota s ofcìte ìdem
Gorno Vŭršilo 1: 14 - ne mògat i po ednàš da gi iskòpat [laughter]
Gorno Vŭršilo 2: 15 - tùrim edìn strèžerᵊ i ə tùrnem snòpete i kàrame s magàreta
Gorno Vŭršilo 2: 15 - tùrim edìn strèžerᵊ i ə tùrnem snòpete i kàrame s magàreta
Gorno Vŭršilo 1: 16 - nèma vrɛ̀me mi ulìsani sa i ne pàda se i takà
Gorno Vŭršilo 1: 16 - nèma vrɛ̀me mi ulìsani sa i ne pàda se i takà
Gorno Vŭršilo 1: 17 - sedàt vaf trevàta ìskame gròzde dokàraa dvɛ̀ čuvàlčeta gròzde tò i
Gorno Vŭršilo 2: 18 - u zberèm go na kùp ut udvɛ̀em go s vejàčite i takà
Gorno Vŭršilo 2: 20 - ìmam dèca dvɛ̀ momìče i momčè ìmam
Gorno Vŭršilo 1: 21 - sè s ofcìte ìdex magàretata sa u sinà i segɤ̀ dvɛ̀ magàreta
Gorno Vŭršilo 2: 24 - i ednò momčè ìma sɤ̀k še ìde vojnìk
Gorno Vŭršilo 1: 27 - ìzvada gu tùra gurèš lɛ̀p i vṛ̀va na vṛ̀a
Gorno Vŭršilo 1: 29 - rèko gà go pèko noštèska zànesa i tùtmanik
Gorno Vŭršilo 2: 31 - s nìx pobìjvax gi čàt.pàt i lɛ̀toska bɛ̀a tùka i
Gorno Vŭršilo 2: 31 - s nìx pobìjvax gi čàt.pàt i lɛ̀toska bɛ̀a tùka i
Gorno Vŭršilo 2: 32 - i lɛ̀toska se poskàrvaxme sɤ̀ga si otìdoa
Gorno Vŭršilo 1: 34 - i vòda ne mòe si donesè [laughter]
Gorno Vŭršilo 2: 34 - t'à si ìma i mənìnko detè momčèto i še ìde
Gorno Vŭršilo 1: 37 - ta tùpame ta otsɛ̀em pà sam mesìla lɛ̀p i s kartòf
Gorno Vŭršilo 2: 37 - à kogà se ožènixme li takà četìrese i šèsta godìna
Gorno Vŭršilo 1: 38 - nèmaše bì ni ednà godìna gràt i tò i nèmam bràšno màlko
Gorno Vŭršilo 1: 38 - nèmaše bì ni ednà godìna gràt i tò i nèmam bràšno màlko
Gorno Vŭršilo 2: 38 - četìrese i šèsta godìna pres mɛ̀sec januàri se ženì:me
Gorno Vŭršilo 2: 39 - na dvàes sèdmi januàri se ženì:me i dobrɛ̀ si živɛ̀exme
Gorno Vŭršilo 2: 45 - i sɤ̀ga samì se ne živɛ̀e tə̥ takà
Gorno Vŭršilo 2: 53 - nàšata stranà tùrim mu rɛ̀jkite napràime mu vàdite i pu go pulìvame
Gorno Vŭršilo 2: 57 - ìma i uzrɛ̀l tè go tòja a zrɛ̀lija
Gorno Vŭršilo 2: 69 - glèdaxme pà nə tèkezesèto i volòve sme gledàle
Gorno Vŭršilo 2: 70 - òfci dvàese godìni òfci gledà:me z dɛ̀doto i du
Gorno Vŭršilo 2: 71 - i tàm glèdahme i domà si ìma:me si čùva:me òfci mnògo
Gorno Vŭršilo 2: 71 - i tàm glèdahme i domà si ìma:me si čùva:me òfci mnògo
Gorno Vŭršilo 2: 75 - i tàm ìma mɛ̀snostà cɛ̀reto ìma sofiànci vìlno mɛ̀stu
Gorno Vŭršilo 2: 76 - i dovàždat i im prodàvam sìreneto xarèsvad go mnògo
Gorno Vŭršilo 2: 76 - i dovàždat i im prodàvam sìreneto xarèsvad go mnògo
Graševo: 4 - sedemdesè i š'ès
Graševo: 5 - sedemdesè i šès bràvo
Graševo: 6 - mi tì pòveče ot šejsè i pèt n'àma da ti dàm
Graševo: 28 - pèti ə àvgus hil'àda dèvestin devedesè i ftòra godìna
Graševo: 29 - i ftòrə gudìnə
Graševo: 33 - tùkə si bèše tùkə bèše tùkə ìməše i džəmìjətə bèše tùkə
Graševo: 35 - nə nàsᵊ mə kətu stənà təkà s sɤ̀burìə i džəmìjətə
Graševo: 36 - sɤbəri sɤburìə i učìlištètu i pòsle ku nəprìə tùkə drùgu učìlište nòvu
Graševo: 36 - sɤbəri sɤburìə i učìlištètu i pòsle ku nəprìə tùkə drùgu učìlište nòvu
Graševo: 44 - i t'è sɤ sì ut tùkə
Graševo: 50 - a bàbo atidžè i tì tùka si se ožènila
Graševo: 53 - a takà i tvòjte decà tùka živèjat
Graševo: 61 - zemn'edèlie i sìčku skutuvɤ̀tstvu
Graševo: 63 - sìčku tugà rəbòtehme i se prepitàvəme
Graševo: 75 - i ot kakvò go pràveše i kàk kòj mu pomàgaše
Graševo: 75 - i ot kakvò go pràveše i kàk kòj mu pomàgaše
Graševo: 77 - də si kùpiš i vɤ̀lnitè mu i pəmùcitè mu i sìčkutu
Graševo: 77 - də si kùpiš i vɤ̀lnitè mu i pəmùcitè mu i sìčkutu
Graševo: 77 - də si kùpiš i vɤ̀lnitè mu i pəmùcitè mu i sìčkutu
Graševo: 79 - sìčku slubòdnu bèše i bèše i jèftinu
Graševo: 79 - sìčku slubòdnu bèše i bèše i jèftinu
Graševo: 87 - əmi təčèli sme emì ìmə i izmìež vɤlnàtə ustrižèš ufcìte
Graševo: 93 - nə rekàtə e isperème issàhne ušt'àvim jə i pòsle jə udnesème
Graševo: 94 - də də sə uvlàči i slèt kətu se uvlàči i
Graševo: 94 - də də sə uvlàči i slèt kətu se uvlàči i
Graševo: 99 - mi vɤ̀lnə ìməše i mirinòsnə ìməše i krəstòskə ìməše
Graševo: 99 - mi vɤ̀lnə ìməše i mirinòsnə ìməše i krəstòskə ìməše
Graševo: 100 - pə i ud dɤ̀lgə si vɤ̀lnə
Graševo: 106 - mi mi i jàs sɤm udìlə s tèh
Graševo: 108 - i ìmah bràt predì mène sus nègu zàednu òdehme
Graševo: 109 - stò i dvàjse ufcì ìməhmè i i usemdesè kuzì
Graševo: 109 - stò i dvàjse ufcì ìməhmè i i usemdesè kuzì
Graševo: 109 - stò i dvàjse ufcì ìməhmè i i usemdesè kuzì
Graševo: 110 - òuu i tòlkova kozì
Graševo: 115 - ɤ̀ àlištèta dà xɤ̀ i a àlištata kàk se rabòt'ɤt
Graševo: 116 - mi i t'è nə nə dumàšen dəràk vlàčiš kòzinàtə
Graševo: 119 - i slet tuvà jə təčèš nə àlištè jə nəpràiš
Graševo: 120 - i jə udnisèš nə tupàvicàtə i gu stùpə
Graševo: 120 - i jə udnisèš nə tupàvicàtə i gu stùpə
Graševo: 121 - i stàne càl' živòt s ednò àlištè də prekàrəš
Zabernovo: 1 - rudèn səm xil’àdə i òsemstòtin dividisè i òsmə gudìnə
Zabernovo: 1 - rudèn səm xil’àdə i òsemstòtin dividisè i òsmə gudìnə
Zabernovo: 2 - s’èlu zàbernuvu màlkutɤ̀rnufsku i si ž’uvèjə fəf s’èlu zàbernuvu
Zabernovo: 4 - hil’àdə i òsemstòtin devedesè i p’ètə gudìnə slet tvà səm às
Zabernovo: 4 - hil’àdə i òsemstòtin devedesè i p’ètə gudìnə slet tvà səm às
Zabernovo: 5 - hil’àdə dèvetstòtin devedesè i òsmə gudìnə slet tvà ìməh sestrà tudòrə
Zabernovo: 6 - i t’à e rudènə fəf sled dv’à gudìni slet tvà
Zabernovo: 10 - tə gi putš’yl’vəme pràime kòlištə i gi zəbìvəme slet tvà
Zabernovo: 16 - vlàškətə kətu wberème issuš’ìme jə slè i jə v’ɛ̀ime i
Zabernovo: 16 - vlàškətə kətu wberème issuš’ìme jə slè i jə v’ɛ̀ime i
Zabernovo: 17 - o sea nìe pòčneme nə i jə čùkəhme ednò vrɛ̀me nə tàrgi
Zabernovo: 22 - gul’ɛ̀mi sòpi kuìtu id idvàm gi dìgahə i
Zabernovo: 36 - zərnòtu se strùpvə sič i č’àkame vɛ̀ter segà də dùhne də
Zabernovo: 38 - səs č’ètiri p’èd zɤ̀bə č’èrpvəme i fɤ̀rl’ime v vɤ̀zduət
Zabernovo: 40 - i udmìtət ž’ènite s metlɤ̀tə udmìtət i gu tìkəme təkà nə
Zabernovo: 40 - i udmìtət ž’ènite s metlɤ̀tə udmìtət i gu tìkəme təkà nə
Zabernovo: 45 - dà predì tuvà se i gu v’ɛ̀eme
Izgrev/Car: 1 - tə mumìče kətu bèhme mnògu sedènki zbìrəhme puprèl’ki i
Malevo/Asg 2: 2 - i prudəlž’àvəm də si gu rəbòt’e vɤ̀preki.če səm vɤ̀zrəsen
Malevo/Asg 1: 3 - i tugàvə pàk sə puvlìč’ə i kotu stàn’e zə mʌ̀knət’e
Malevo/Asg 1: 3 - i tugàvə pàk sə puvlìč’ə i kotu stàn’e zə mʌ̀knət’e
Malevo/Asg 2: 3 - nə sedemdesè i šèz gudìni pàk mɤ̀č’əm də ràbut’e zənəjɛ̀tə
Malevo/Asg 1: 4 - d’ènu̥ s’è mʌ̀kneme kujàtu je pò visòkə i səs kòsə jə kus’ə̟̀t
Malevo/Asg 3: 5 - kətɤ̀kət kvòtu tr’àbvə i zəminàvəš nə ràbutə tàm kət ìdeš
Malevo/Asg 2: 6 - i təkà.če se nəlàgə də ràbute
Malevo/Asg 1: 6 - nə kùpč’in’ki pòsl’e kləd’èm nə pò gul’àmi kòpi i tugà
Malevo/Asg 2: 10 - i gu òdime pu guràtə i gu tɤ̀rsehme po kəmenìstu m’àstu
Malevo/Asg 2: 15 - a sìtnutu dɤ̀rvu je zdràvu i tràjnu i ud n’èga rəbòtime sɤ̀duve
Malevo/Asg 2: 15 - a sìtnutu dɤ̀rvu je zdràvu i tràjnu i ud n’èga rəbòtime sɤ̀duve
Malevo/Asg 3: 15 - səs sòl i dud’è sl’èzəm dòlu du r’àkəsə i nəjàlə səm se
Malevo/Asg 3: 15 - səs sòl i dud’è sl’èzəm dòlu du r’àkəsə i nəjàlə səm se
Malevo/Asg 3: 16 - i nəbližɤ̀t li s’èlusu i pòčvəd də pujʌ̀t
Malevo/Asg 3: 16 - i nəbližɤ̀t li s’èlusu i pòčvəd də pujʌ̀t
Malevo/Asg 2: 17 - n’èməme məš’ìni rəbòt’eme nə rəkʌ̀ i tvà dɤ̀rvu
Malevo/Asg 3: 17 - e i kətu vɤ sə vɤ̀rneme u ottàm
Malevo/Asg 2: 18 - tvà dɤ̀rvu ne è tvɤ̀rdu kətu səlkɤ̀mə i dəbɤ̀
Malevo/Asg 1: 18 - i tugàvə uplàvim s l’ʌ̀štətə i slàgəm’è jə də sə vərì
Malevo/Asg 1: 18 - i tugàvə uplàvim s l’ʌ̀štətə i slàgəm’è jə də sə vərì
Malevo/Asg 2: 19 - zətvà gu rəbòtexme nə rəkà i vopštè tugà n’èməhme nìkəkvi məšìni
Malevo/Asg 1: 19 - nədrubìm i lùk kurmìt tùrim i òlivo i sə vərì vərì
Malevo/Asg 1: 19 - nədrubìm i lùk kurmìt tùrim i òlivo i sə vərì vərì
Malevo/Asg 1: 19 - nədrubìm i lùk kurmìt tùrim i òlivo i sə vərì vərì
Malevo/Asg 3: 19 - i pòčvəm’e dvòjki še pujèm žətvàrski p’èsni vrɤ̀štəme se ot
Malevo/Asg 1: 21 - i tugàvə usulìm jə i [laughter] jəd’ème nədrub’è [laughter]
Malevo/Asg 1: 21 - i tugàvə usulìm jə i [laughter] jəd’ème nədrub’è [laughter]
Malevo/Asg 3: 22 - vərv’ɤ̀t i pujɤ̀t
Malevo/Asg 2: 22 - i nə n’èjə rəbòt’ɛ səlkɤ̀m dɤ̀p tɤ̀j.kətu t’è sə mnògu tvɤ̀rdu dɤ̀rvu
Malevo/Asg 2: 24 - vɤ̀preki.če səm i vɤ̀zrəsen nu pàk prudəlžàvəm i si ràbut’ɛ
Malevo/Asg 2: 24 - vɤ̀preki.če səm i vɤ̀zrəsen nu pàk prudəlžàvəm i si ràbut’ɛ
Malevo/Asg 2: 28 - ràbutə n’èmə mnògu e slàba i pòsl’e nàš’ijə zənəjɛ̀t pòveč’etu ràbutə
Malevo/Asg 1: 28 - ustàim gu màlku də puisc’ìne i pòsle gu putkvàsim
Malevo/Asg 2: 30 - tr’àvə màlki bùrencetə zə rəkìjka bɤ̀kəl’č’eta za vòda i pòveč’etu
Malevo/Asg 1: 30 - i gu zəvìjeme vəf sədʌ̀t f kujètu gu kvàsim
Malevo/Asg 2: 31 - rəbòteme jèsenu vrème prez l’àtutu mnògu slàbu a segà i prez esentɤ̀
Malevo/Asg 1: 31 - i tugàvə si stàvə čʌ̀stu
Malevo/Asg 2: 33 - i t’àh uputreb’àvət zə zə təkìvə ràbuti
Malevo/Asg 2: 35 - nər’àtku òdeh nər’àtku ìməh mùl’e i məgàre
Malevo/Asg 1: 37 - ò ednò vr’ème òdehne i decà nòsehme nək nə l’ùl’k’e [laughter]
Malevo/Asg 1: 38 - nə gʌ̀rp i òdehme tə žʌ̀nehm’e zbìrəme snòp’ət’e
Malevo/Asg 2: 38 - məgàretu si ìmə səmàr’ i mùl’etu si ìməš’e səmàr’ pòvərž’e mùl’etu
Malevo/Asg 2: 39 - sled məgàretu tùr’e bràdvəta i triònə kàč’əm se nə səmàrə nə məgàretu
Malevo/Asg 1: 39 - kəkvò də pràim i decà gl’ʌ̀dəme i s’àkəkvu sme pràili
Malevo/Asg 1: 39 - kəkvò də pràim i decà gl’ʌ̀dəme i s’àkəkvu sme pràili
Malevo/Asg 2: 41 - jà že prègutv’e dvà tuvàrə i večertɤ̀ še si gi dòkarə
Malevo/Asg 3: 44 - i bɤ̀kəl zə zə vudà dvà č’àsə pɤ̀t’
Malevo/Asg 2: 45 - i pòčvəme də vərt’ìm’e vərt’ìm’e vərt’ìm’e dòkətu sə uddəl’ì məslòtu ot ml’àkutu
Malevo/Asg 2: 46 - i sl’èt tuvà v’èč’e udzìməme məslòtu a ml’àkoto go vìkəme bərkanìca
Malevo/Asg 3: 47 - i i i d’ètenu e f rəkète f rəkìse i kətu ìdeš tàm
Malevo/Asg 3: 47 - i i i d’ètenu e f rəkète f rəkìse i kətu ìdeš tàm
Malevo/Asg 1: 47 - i sə səbìrət kuìt sə utìšli f čʌ̀rkvə čùkət sə
Malevo/Asg 3: 47 - i i i d’ètenu e f rəkète f rəkìse i kətu ìdeš tàm
Malevo/Asg 2: 50 - səs sɤ̀rpuv’e nə rəkʌ̀ i pòčvəme də ž’ɤ̀neme i pràvime snòpi
Malevo/Asg 2: 50 - səs sɤ̀rpuv’e nə rəkʌ̀ i pòčvəme də ž’ɤ̀neme i pràvime snòpi
Malevo/Asg 3: 50 - i kò š’e ràbutiš’ š’e ràbutiš’ dòde li slɤ̀nceno təkà vìkəm
Malevo/Asg 1: 51 - i m’ʌ̀su i jəcà i ml’əkò segà
Malevo/Asg 1: 51 - i m’ʌ̀su i jəcà i ml’əkò segà
Malevo/Asg 1: 51 - i m’ʌ̀su i jəcà i ml’əkò segà
Malevo/Asg 2: 53 - i məgàretu kətu gi prenesème nə ərmànə jàs nàprəve kup’èn
Malevo/Asg 1: 53 - i bànici pràim’e jədʌ̀t sìčku
Malevo/Asg 3: 54 - i pàk də si zìməme ubràtnu tòrbənə bɤ̀klən i d’ètenu
Malevo/Asg 3: 54 - i pàk də si zìməme ubràtnu tòrbənə bɤ̀klən i d’ètenu
Malevo/Asg 3: 55 - i də pruòdim pàk dvà č’àsə pʌ̀t’
Malevo/Asg 1: 56 - i tàm si z nəs’àdəhme kətu pò màl’ki
Malevo/Asg 2: 56 - i kətu už’ɤ̀neme nəfs’àkəde sìčki nìvi i pòčvəme tugàvə də vərš’ìjeme
Malevo/Asg 2: 56 - i kətu už’ɤ̀neme nəfs’àkəde sìčki nìvi i pòčvəme tugàvə də vərš’ìjeme
Malevo/Asg 2: 57 - vərš’ìjeme səs mùl’etu i məgàretu nə tòzi ərmàn kədètu sə kupnìte
Malevo/Asg 1: 58 - ə pək pò rànu nə pərəlìi əd’àhme i u bəštà mi
Malevo/Asg 2: 59 - vəzbərèm ž’ìtutu nə əd’ìn kùp i si ìəme spec’àlni lupàt’i dɤ̀rveni
Malevo/Asg 2: 60 - kàzvəme mu lupàtə i pòčvəme də fɤ̀rl’əme vəv vɤ̀zduxə nəgòre
Malevo/Asg 2: 61 - i v’àtərə udd’àl’ə pl’əvʌ̀tə i ž’ìtutu ustàvə č’ìstu i slet kətu
Malevo/Asg 2: 61 - i v’àtərə udd’àl’ə pl’əvʌ̀tə i ž’ìtutu ustàvə č’ìstu i slet kətu
Malevo/Asg 2: 61 - i v’àtərə udd’àl’ə pl’əvʌ̀tə i ž’ìtutu ustàvə č’ìstu i slet kətu
Malevo/Asg 1: 62 - i tàm si jəd’àxme
Malevo/Asg 2: 64 - i pràvu fəf pl’èvn’ətə zə prez zìmətə də mòe də ədɤ̀t
Malevo/Asg 1: 64 - nə pərəl’ʌ̀tə i f ədnʌ̀ kùpə sme jàli vìkəme gu giv’èč
Malevo/Asg 1: 66 - i jəd’ème kvò də pràim [laughter]
Malevo/Asg 2: 67 - kràvite i mùletə mùl’etu i məgàretu dubìtəkə guv’èdə guv’èdətə i mùl’etu
Malevo/Asg 2: 67 - kràvite i mùletə mùl’etu i məgàretu dubìtəkə guv’èdə guv’èdətə i mùl’etu
Malevo/Asg 2: 67 - kràvite i mùletə mùl’etu i məgàretu dubìtəkə guv’èdə guv’èdətə i mùl’etu
Malevo/Asg 2: 69 - kugàtu l’uvàdite dòdət vr’ème də sə kus’èt utìvəm səs mùl’etu i məgàretu
Malevo/Asg 2: 70 - zìməm kusʌ̀ta kuvəlàta brusʌ̀ i ut’ìvəm nə l’uvàdata i pòčvəm də kòs’e
Malevo/Asg 2: 70 - zìməm kusʌ̀ta kuvəlàta brusʌ̀ i ut’ìvəm nə l’uvàdata i pòčvəm də kòs’e
Malevo/Asg 2: 72 - i slet tuvà nə kòpi gu səberèm i ottàm pàk vəv vərvìl’niki
Malevo/Asg 2: 72 - i slet tuvà nə kòpi gu səberèm i ottàm pàk vəv vərvìl’niki
Malevo/Asg 2: 73 - vəv vərvìl’niki i nə mùl’etu gu dukàrvəme pl’èvn’ətə zə dubìtəkə
Malevo/Asg 1: 74 - drùgite ràbut’i tʌ̀j i rəštʌ̀t vəršìjeme
Malevo/Asg 2: 74 - zə mùl’etu i zə guv’èdətə
Malevo/Asg 2: 77 - mnògu igràex xurò i sə səbìrəme ergènite fsìčki i mòmite
Malevo/Asg 2: 77 - mnògu igràex xurò i sə səbìrəme ergènite fsìčki i mòmite
Malevo/Asg 1: 78 - snòpine si ut snòpən ud ž’ʌ̀tvənə gi nəpràvime i tùrim gu
Malevo/Asg 1: 79 - nə zem’ʌ̀tə ž’ʌ̀neme ut ə rəkòl’kit’e i tùr’əme nə vʌ̀ženo
Malevo/Asg 2: 79 - i s’àkə s’ed ned’èl’e se səbìrəme tàm i igràeme hòru
Malevo/Asg 2: 79 - i s’àkə s’ed ned’èl’e se səbìrəme tàm i igràeme hòru
Malevo/Asg 1: 81 - i təkà dukʌ̀t də si užʌ̀neme n’ìvətə
Malevo/Asg 2: 81 - səs gàjdə svìrexa i n’è igràeme nə xurò vesel’àme sa dumɤ̀t
Malevo/Asg 1: 85 - tàm drùk tùj drùk i tùk odgòr’e drùk
Malevo/Asg 2: 85 - nə ògən gi nəvìvəm i im dàvəm fòr fòrmə nə dəgà
Malevo/Asg 2: 86 - i slet tu ku kətu gi nəvìjə fsìčkite dɤ̀ski zə bɤ̀čvətə
Malevo/Asg 2: 88 - puizd’àluvam gi i slet tuvà vèč’e pòčvəm də gi prekàrvəm nə plàn’ətə
Malevo/Asg 1: 91 - žìtutu kət sə nəmòkri i stànuvə s’ètn’e pò t’èklu pò t’èkl’enu
Malevo/Asg 2: 92 - də ìmə bɤ̀čvətə i pu tuvà se rəkovòde kòlku lìtrə də səbìrə
Malevo/Asg 1: 93 - i nvà bràšnu stàn’e pò lòšu ne mòž’e də sə m’èli
Malevo/Asg 2: 96 - i krəkàtə mə bul’èt š’ìpuve mi stànəhə vəf kulenàtə
Malevo/Asg 2: 97 - i segà bes tujàga ne mògə də vɤ̀r’ə
Malevo/Asg 1: 101 - i tugàvə pòčvəme də striž’èm
Malevo/Asg 1: 105 - i sə ustriž’è
Pavelsko 1: 1 - pələmàrkətə slàgəme nə nə l’àvətə rʌ̀kə i hvàtəme ə
Pavelsko 4: 2 - də wòrəm l’ʌ̀štə səgà zəbràli smə tùkə məgàretu i
Pavelsko 1: 2 - fəf ə d’èsnəsʌ fàštəme sərpʌ̀t i ž’ʌ̀neme fàštəme
Pavelsko 4: 3 - i i tvà i kràvətə i kàrəm decàtə də mi wòd’ət
Pavelsko 4: 3 - i i tvà i kràvətə i kàrəm decàtə də mi wòd’ət
Pavelsko 4: 3 - i i tvà i kràvətə i kàrəm decàtə də mi wòd’ət
Pavelsko 4: 3 - i i tvà i kràvətə i kàrəm decàtə də mi wòd’ət
Pavelsko 1: 3 - i pojème [unintelligible]
Pavelsko 4: 4 - s ugləftʌ̀ gi vìkəm də mi wòd’ət i jà wòrəm pòs’l’e
Pavelsko 2: 4 - i də puisc’ìne màlku i š’e gu slòž’im f ədnɤ̀ t’èndžurə li
Pavelsko 2: 4 - i də puisc’ìne màlku i š’e gu slòž’im f ədnɤ̀ t’èndžurə li
Pavelsko 1: 4 - rəkòjki i p’èeme p’èeme sìčkit’e
Pavelsko 1: 6 - pu dv’è pu dv’è mumìčetə p’èjət i slàgəme rəkòjkite
Pavelsko 4: 6 - up’ʌ̀vəme tòə mòmčencenu op’ʌ̀vəme i prez edìn mòs də mìn’e məgàrenu
Pavelsko 2: 6 - i gu slò̝ž’im’e i mu slòž’im pò̝tkvəs mu tùrim ut ə
Pavelsko 2: 6 - i gu slò̝ž’im’e i mu slòž’im pò̝tkvəs mu tùrim ut ə
Pavelsko 2: 7 - drùgu gɤ̀stu ml’àku mu tùrim ednʌ̀ ləž’ìcə pòtkvəs i sə putkvàs’uvə
Pavelsko 4: 7 - i tò pàdnə pud mòstə uddòlu èh bòž’e kəkvò stànə
Pavelsko 1: 8 - i ustàv’əme rukòjkit’e təkà zəd nàs i uzàt
Pavelsko 1: 8 - i ustàv’əme rukòjkit’e təkà zəd nàs i uzàt
Pavelsko 4: 10 - mòmčetu pàdnə i sə is skʌ̀sə ugləftɤ̀ i pàdna uddòlu
Pavelsko 1: 10 - vʌ̀rzuvət gi nə snòp’e i tugàvə gi kàrət
Pavelsko 4: 10 - mòmčetu pàdnə i sə is skʌ̀sə ugləftɤ̀ i pàdna uddòlu
Pavelsko 4: 11 - tuvà i stàna i utʌ̀rnəə pàk də si prudəlž’ɛ̀vəme də urèm
Pavelsko 4: 11 - tuvà i stàna i utʌ̀rnəə pàk də si prudəlž’ɛ̀vəme də urèm
Pavelsko 2: 11 - əmi i žèni i mʌ̀že striž’èm ufc’ète ə
Pavelsko 2: 11 - əmi i žèni i mʌ̀že striž’èm ufc’ète ə
Pavelsko 2: 12 - t’è wòd’ehə səs ufč’ɛ̀re ufc’ène i š’ ìdeme gòr’e nə kəšlʌ̀tə
Pavelsko 2: 14 - ìdeme səs məž’ète ž’èni i striž’ème ədìnən dərdž’ì drùgən striž’è
Pavelsko 1: 17 - ə təkà vəspràvəme snòpete i udgòre slàgəme š’ɛ̀pki
Pavelsko 4: 17 - i pòčnə [laughter] pòčnə də l’et’ì i às ə krə
Pavelsko 4: 17 - i pòčnə [laughter] pòčnə də l’et’ì i às ə krə
Pavelsko 2: 18 - fàtəme im fàtəme im jʌ ə ustriž’ème kur’èmət i pòsle im fàtəme
Pavelsko 2: 19 - č’ètirite nò̝gi i gi vɤ̀rdzuame s ədnɤ̀ vərzùl’k’ə i i
Pavelsko 4: 19 - dɤ̀š i sn’àk làpəvicə [unintelligible]
Pavelsko 2: 19 - č’ètirite nò̝gi i gi vɤ̀rdzuame s ədnɤ̀ vərzùl’k’ə i i
Pavelsko 2: 19 - č’ètirite nò̝gi i gi vɤ̀rdzuame s ədnɤ̀ vərzùl’k’ə i i
Pavelsko 2: 20 - pòčvəm’e də striž’èm i tvà gu vìkəme sp’ʌ̀vəme
Pavelsko 4: 22 - i nìe təkòvu nìe təkòvu ìkəm əmi segà vìkəm nàsko kəkvò
Pavelsko 4: 23 - vìkəm šə pràim segà ìkəm zì dɤ̀š’ i dəšter’ʌ̀ mə beš’e
Pavelsko 4: 29 - səs ə ìməhm’e ìməh təkwòvə nə bràtə ž’enà zəv’èdəh i
Pavelsko 4: 30 - pàk s t’àhnutu məgàr’e i smo i s mòtu də wòd’im də ur’èm
Pavelsko 4: 30 - pàk s t’àhnutu məgàr’e i smo i s mòtu də wòd’im də ur’èm
Pavelsko 4: 37 - səsìčə sə i putkvàsiž gu š’e z’èmeš’ fəv burìlutu də sìpež
Pavelsko 2: 39 - l’è l’ʌ̀štətə jə s’àvəme s’à fəf màrt f əpr’ìl i kətu stàne
Pavelsko 2: 40 - umʌ̀kneme e wòd’ìme tə ə mʌ̀kneme i jə kləd’èm nə ustròzi
Pavelsko 2: 41 - uttùkə slàgəme i uttàm slàgəme i stàne nə kòpə gu vìkəme
Pavelsko 2: 41 - uttùkə slàgəme i uttàm slàgəme i stàne nə kòpə gu vìkəme
Pavelsko 2: 42 - i kətu isʌ̀hn'e i nìe jə vərš'ìjeme vərš'ìjemè jə səs ə mùl'etənə
Pavelsko 2: 44 - i l’ʌ̀štə
Pavelsko 4: 46 - i kràvi i vòluve
Pavelsko 4: 46 - i kràvi i vòluve
Pavelsko 4: 47 - i kràvi i vòluve ìm’àhme
Pavelsko 2: 47 - əmi tò l’ʌ̀štətə sə s’àvə pròleteš’nu vr’ème i sàmu sə mʌ̀kni i
Pavelsko 2: 47 - əmi tò l’ʌ̀štətə sə s’àvə pròleteš’nu vr’ème i sàmu sə mʌ̀kni i
Pavelsko 4: 47 - i kràvi i vòluve ìm’àhme
Pavelsko 2: 48 - i pòsle se vərš’ìje əmə vəsùl’əd gu gu ku kupàjeme
Pavelsko 4: 57 - i tò šə me čùvə jà š’e žʌ̀nə nə m’èseči̥nkə
Pavelsko 4: 58 - təkvò səm kàrələ i pàk š’ ìdeš’ sutrintʌ̀ də də vərš’ìješ’
Pavelsko 4: 61 - i i tugà š’e nəs’àdəme ə nìe si pràime vəž’ètə nàč’i
Pavelsko 4: 61 - i i tugà š’e nəs’àdəme ə nìe si pràime vəž’ètə nàč’i
Pavelsko 4: 64 - i šə gu vɤ̀rž’eš’ vəž’ètu i slàgəž gu i tùr’əš
Pavelsko 4: 64 - i šə gu vɤ̀rž’eš’ vəž’ètu i slàgəž gu i tùr’əš
Pavelsko 4: 64 - i šə gu vɤ̀rž’eš’ vəž’ètu i slàgəž gu i tùr’əš
Pavelsko 4: 72 - ɤ̀ kàrəme vərš’ìjeme i nə kəd’ètu vìkəme vərzòbol’e tuvàrəme
Pavelsko 4: 73 - i dukàrvəme f pl’èvn’ətə i hrànime dubìtəkə
Pavelsko 4: 73 - i dukàrvəme f pl’èvn’ətə i hrànime dubìtəkə
Pavelsko 4: 81 - ut uv’èsə pl’əvʌ̀tə tàə e sɤ̀štənə kvònu i drùgənə
Pavelsko 4: 83 - əmi pɤ̀lnehme gi və̀zgləvnici i drùguš pək segà m’ʌ̀ki gi kupòvəme
Pavelsko 4: 90 - i č’uvàli
Pavelsko 4: 91 - xɤ̀ i č’ùvàli pəg drə drùgutu gu č’ùkəhme
Pavelsko 4: 92 - pàk i gu pràvehme zə č’ùvàl’i i pràvim ut t’ìjə pròsturi
Pavelsko 4: 92 - pàk i gu pràvehme zə č’ùvàl’i i pràvim ut t’ìjə pròsturi
Pavelsko 4: 97 - mʌ̀kne se i se kvàsi fəf ə tup’ìlutu sed’ì ədnɤ̀ s’èdmicə
Pavelsko 4: 98 - i si od’iš də gu izmìjež’ də isɤ̀hn’e i m’èneme go pàk
Pavelsko 4: 98 - i si od’iš də gu izmìjež’ də isɤ̀hn’e i m’èneme go pàk
Pavelsko 4: 102 - i n’è iməme [unintelligible] st’àgəni səs nèjə
Hvojna 3: 4 - i sl'ət tvà snòpit'ȅ sə sklàd'en'i nə kup'èn' nə gul'àm kup'èn'
Široka Lŭka: 2 - bubàjku drùguš stàvaše i vìkaše dɤ ɤ dɤcà stàvajte pò rànu
Široka Lŭka: 6 - pròg’uma i hòg’ehme i žɔ̀nehme zbìrahme snòpte na kùpčɤne
Široka Lŭka: 6 - pròg’uma i hòg’ehme i žɔ̀nehme zbìrahme snòpte na kùpčɤne
Široka Lŭka: 7 - sèk’ne gi kàrahme na mùleta i gi kàrə nə hərmàna
Široka Lŭka: 8 - i pràehmè gi kò̝šuve pòsle i pràim kupèn’ i pòsle vəršèm
Široka Lŭka: 8 - i pràehmè gi kò̝šuve pòsle i pràim kupèn’ i pòsle vəršèm
Široka Lŭka: 9 - zbìrame žìttu nə kùp nə kùp i i vɛ̀jem i pejèm
Široka Lŭka: 9 - zbìrame žìttu nə kùp nə kùp i i vɛ̀jem i pejèm
Široka Lŭka: 9 - zbìrame žìttu nə kùp nə kùp i i vɛ̀jem i pejèm
Široka Lŭka: 10 - žìtutu gu zbɤrèm i gu tuvàrim na mùleta i i gu kàra
Široka Lŭka: 10 - žìtutu gu zbɤrèm i gu tuvàrim na mùleta i i gu kàra
Široka Lŭka: 10 - žìtutu gu zbɤrèm i gu tuvàrim na mùleta i i gu kàra
Široka Lŭka: 11 - vəfkɤ̀šti vəf kɔ̀štata i vəf xəmbàr’a gu sìpu̥vamɤ pòsle pàk
Široka Lŭka: 13 - kratòha gà da izvàdame i nèga izvàdamɤ sàdɤmè gu pròlete
Široka Lŭka: 15 - i tùrim gu pàk vəf ròpata zìmnu vrɛ̀m’a
Široka Lŭka: 18 - junàcine pu zdɛ̀nki da svìrim i da pèjem
Široka Lŭka: 20 - ženà du ženà i junàk du junàk i pejɛ̀hme
Široka Lŭka: 20 - ženà du ženà i junàk du junàk i pejɛ̀hme
Široka Lŭka: 30 - slet tuvà pak pɛ̀eme žatvàrska pɛ̀sn’a i nèja də ti jə kàž’a
Široka Lŭka: 38 - mòjasa kɔ̀šta e mnògu stàra i na pɔ̀k’an e
Široka Lŭka: 48 - vəf kɔ̀štasa i sɤm sì sɤm ràždala
Stančov Han 1: 24 - vɤ̀glištə skàrvɤt tàm pòviči̥tu xòrə i ràbut'èxə i tùkənək vəf tr'àvnə
Sŭrnica 1: 2 - sdràvi i ž’ivi kvòtu znàjme
Sŭrnica 2: 8 - i jɛ̀s pu zəles’àvəne sə òd’elə nɤ̀j mnògutu pu zəles’àvəne òdeh
Sŭrnica 1: 9 - i kujòtu sme pàtili d’èt sə vìkə
Sŭrnica 3: 9 - š’ə kàrəš’ i dvà r’ɤ̀də i trì r’ɤ̀də
Sŭrnica 3: 9 - š’ə kàrəš’ i dvà r’ɤ̀də i trì r’ɤ̀də
Sŭrnica 1: 15 - da sme i zəbràvili
Sŭrnica 3: 23 - enà pwòstə enà nìvə i hàjde
Sŭrnica 3: 25 - i sɛ̀k ž’ətvàrin si ž’ɤ̀ne i si klàvə nə snòpuvə
Sŭrnica 3: 25 - i sɛ̀k ž’ətvàrin si ž’ɤ̀ne i si klàvə nə snòpuvə
Sŭrnica 3: 26 - pràvi si vɤ̀ž’e snòp si pràvi i si gu vɤ̀rdž’e
Sŭrnica 1: 27 - tòə ž’èneš’e zə mumč’ɤ̀tu i dəšter’ɤ̀tə kət gi ž’èni
Sŭrnica 4: 27 - vɤf ə stàətə trì stàji i piš’tà fùrnətə si ni bè
Sŭrnica 3: 28 - vɤ̀rže gu pà pràvi drùgu vɤ̀ž’e i
Sŭrnica 1: 29 - ìnəč’e i nə gòsti sme si òdili
Sŭrnica 2: 30 - dəržàvnu i s’à uts’à nətàtək pə nèkə gu rəzrəbòt’et uttùk nətàtək
Sŭrnica 3: 32 - zəletì li dɤ̀š’ tr’àə də ə vɤ̀rzətù i də gu skləd’èš’
Sŭrnica 2: 38 - nə kurìtutu tàmkənə nə piràlnətə i pupàriš’ jə
Sŭrnica 1: 38 - bèše vujènen i tòj kətu vujnìk tùk iskàrə slùžbətə
Sŭrnica 3: 39 - tò dudè gu isuš’ìš’ i vàrdiš ə ne istrɤ̀siš’ pu zem’ɤ̀tə
Sŭrnica 4: 40 - tì e gutòvu v’èč’e də m’ɛ̀siš i piš’tɤ̀ si e tàm
Sŭrnica 1: 40 - i sə zəpuznàhə s mòjə i sə pubrətìhə
Sŭrnica 4: 41 - i trì stài imɛ̀hme dòlu trì imɛ̀hme gòre
Sŭrnica 1: 41 - č’ìstu i pròstu kətu bràt’ə
Sŭrnica 3: 42 - i e tùka stàvaše i i pšenìcata
Sŭrnica 3: 42 - i e tùka stàvaše i i pšenìcata
Sŭrnica 3: 42 - i e tùka stàvaše i i pšenìcata
Sŭrnica 1: 43 - i tò nə nàš’t’e svàdbi i n’è nə n’èguvite svàdbi
Sŭrnica 1: 43 - i tò nə nàš’t’e svàdbi i n’è nə n’èguvite svàdbi
Sŭrnica 1: 44 - i v’èč’e mlògu blìski i du d’èn’ dnèš’en sì sme təkà
Sŭrnica 1: 44 - i v’èč’e mlògu blìski i du d’èn’ dnèš’en sì sme təkà
Sŭrnica 4: 48 - pà nəpàl’enə i tàm ògən
Sŭrnica 2: 50 - mə ìməž d’èset mə ìməž dvàjsi runà vɤ̀lnə i sìč’ki
Sŭrnica 4: 50 - i sə grejèš’
Sŭrnica 3: 51 - rɤ̀š i uvès sejàhə zə stòkətə
Sŭrnica 3: 52 - i uvès sejàhə i ič’umèn’ nɛ̀štu gu ìməš’e̥
Sŭrnica 4: 52 - i i nə č’ərkmɤ̀tə kləd’èš’ pàk kandž’èl’e gòre də svərìš’
Sŭrnica 3: 52 - i uvès sejàhə i ič’umèn’ nɛ̀štu gu ìməš’e̥
Sŭrnica 2: 52 - i sl’ət tvà v’èč’ə f stud’ènətə vòdə š’ə gi pir’èš’
Sŭrnica 4: 52 - i i nə č’ərkmɤ̀tə kləd’èš’ pàk kandž’èl’e gòre də svərìš’
Sŭrnica 1: 54 - blìsku prijàtelstvu i kàzvət pubrətèni sme
Sŭrnica 3: 55 - ičumèn i i pčenìcə màlku
Sŭrnica 3: 55 - ičumèn i i pčenìcə màlku
Sŭrnica 2: 55 - zə buedìsvənetu si zìmme bujɤ̀ ut cìgənkìte i limòntuzù si zìməme
Sŭrnica 2: 56 - pàk si slòž’iš’ kəzànə tùk nə dvòrə i si gi buedìsəš’
Sŭrnica 2: 64 - i s kəmen’òk buedìsvəhə pàk
Sŭrnica 4: 66 - təkà zəkàč’enkə i dòlu è təkvà kətu reš’ètč’icə
Sŭrnica 2: 66 - i kətu vəlì vrɛ̀metu pàk ìdim nəbirème kəmen’òk ut kàmənete
Sŭrnica 1: 68 - tòj kətu dòjde i tòj pràzen ni ìdvə
Sŭrnica 4: 69 - i zəpàliš’ burnìč’kətə ti sv’ɛ̀ti ə tùk ti e kandžìlə
Sŭrnica 3: 69 - dàž’e i nə pu dvòrištətə slàgəhə
Sŭrnica 1: 69 - edìn nə drùk si sә̥ uvəž’àvəme i si pudnàs’əme kəkvò ìməm
Sŭrnica 1: 71 - ut sìčku i əku ìskəš dr’èxi ìskəš nɛ̀štu pudàrəci ku ìskəš i
Sŭrnica 1: 71 - ut sìčku i əku ìskəš dr’èxi ìskəš nɛ̀štu pudàrəci ku ìskəš i
Sŭrnica 3: 72 - i ne stànvə vèjki
Sŭrnica 2: 75 - i à
Sŭrnica 1: 76 - i nə təkà təvà vìkəme pubrət’àvəne
Sŭrnica 2: 77 - i tovà mu vìkate kamen’òk
Sŭrnica 4: 79 - i tàa sv’ɛ̀ti tì vərìš’ bɤ̀rkəš’ zə də svərìš’ jàd’ene də nəpràiš’
Sŭrnica 2: 80 - i kakɤ̀f cvèt e tò
Sŭrnica 1: 82 - ə pə ìnəč’e kət sə mnògu ubìč’ət i təkvònət
Sŭrnica 3: 85 - i visòk e
Sŭrnica 1: 85 - i gu ìməš’ kətu svòj blìsək
Sŭrnica 3: 87 - nə visòku sme hil’àdə i dvèstə
Sŭrnica 2: 88 - i s korì bujədìsvət
Sŭrnica 2: 90 - slòž’iš’ pr’èž’dətə slòž’iš’ i kəmen’òkə vərhù òš
Sŭrnica 2: 91 - i səs kurì
Sŭrnica 2: 92 - i gu dərž’iš’
Sŭrnica 2: 93 - i səs kurì buedìsvəhə kəf’àvu
Sŭrnica 2: 94 - i jèlhuvi kurì pàk
Sŭrnica 3: 97 - òšte màlku i š’ə nə zəp’əpelì
Sŭrnica 1: 100 - nì č’ìstu i pròstu sme vìkə bràt’ə s t’èp
Sŭrnica 3: 108 - i ti jə stud’ènu də si spìš’
Sŭrnica 3: 109 - beš’e dəžduvìtu i stud’ènu
Sŭrnica 2: 110 - n’ɛ̀məš’e tugàf nìkədè kədè də buedìsvəš’ mɤ̀ i s’à si buedìsvəme
Sŭrnica 1: 110 - i nàšte pràət
Sŭrnica 2: 112 - i kugàt si ti dòjde i kugàt si ìməš’ vr’ɛ̀me
Sŭrnica 2: 112 - i kugàt si ti dòjde i kugàt si ìməš’ vr’ɛ̀me
Sŭrnica 1: 113 - i òn’a še go še
Sŭrnica 2: 116 - kòj də ti buedìsə i utkəd’è àš’kele minàvəhə təkà buedž’ìi
Sŭrnica 1: 119 - stàvə i tùkə ə təkà
Sŭrnica 1: 122 - i mòjə svèkər təkà ə nəpràvil səs edìn tùkənə
Sŭrnica 3: 125 - pàdat drèxite i da ne napàdat kɤ̀štite
Sŭrnica 1: 129 - i na mal’èn e tòs z bùbəl’a mu i nàš’ijə svèkər
Sŭrnica 1: 129 - i na mal’èn e tòs z bùbəl’a mu i nàš’ijə svèkər
Sŭrnica 1: 131 - i nə nə nə ònijə mòə vìkə pubràtim rəstɤ̀t d’əcà
Sŭrnica 2: 133 - i gu sìpiš’ fəf vudɤ̀tə i nətupìš’ pr’èž’dite
Sŭrnica 2: 133 - i gu sìpiš’ fəf vudɤ̀tə i nətupìš’ pr’èž’dite
Sŭrnica 2: 135 - màlku də ftvərdì i slet tvà gu slàgəš’ n’ègu zə usnòvə
Sŭrnica 1: 137 - i tè izràstuvət čuv’ɛ̀čni i mòjtə təjfɤ̀
Sŭrnica 1: 137 - i tè izràstuvət čuv’ɛ̀čni i mòjtə təjfɤ̀
Sŭrnica 1: 139 - i sì sə rəzbrà:me i s t’àh təkà sə dərùvəhme
Sŭrnica 1: 139 - i sì sə rəzbrà:me i s t’àh təkà sə dərùvəhme
Sŭrnica 3: 147 - iglà i kun’èc ni sɤ̀ bàrə də ni sɤ̀ vìždət zmìjɛ
Sŭrnica 2: 149 - à mòdž’in i s’à mi s’à də mì sə uddədè
Sŭrnica 2: 150 - i s’à š si pràve
Sŭrnica 1: 151 - opàšad i
Sŭrnica 1: 152 - ìmə gu i tvà kòj kàk ìskə
Sŭrnica 2: 153 - i mòdž’e də gu pràviš’
Sŭrnica 1: 153 - i gi opàšat i tè vèče tovà e
Sŭrnica 1: 153 - i gi opàšat i tè vèče tovà e
Sŭrnica 3: 153 - də sə zətvòr’əti i də gi ni bàrət
Sŭrnica 1: 164 - ə kɤ̀rmi də ili zadòjva i drùgo detè
Sŭrnica 2: 165 - tupàvicә̥ nà segà tàmkənà jə istùpvət i
Sŭrnica 1: 167 - tòčno i təkà stàvə
Sŭrnica 3: 170 - i čùvaà i ne čùvaà i
Sŭrnica 3: 170 - i čùvaà i ne čùvaà i
Sŭrnica 3: 170 - i čùvaà i ne čùvaà i
Sŭrnica 3: 171 - i sè ednò i sɤ̀štu [laughter]
Sŭrnica 3: 171 - i sè ednò i sɤ̀štu [laughter]
Sŭrnica 2: 173 - i takì takìva cvetovè b’àxa
Sŭrnica 1: 173 - i tè ne mògət
Sŭrnica 1: 175 - i tè tè pòsle
Sŭrnica 2: 177 - i istəč’èš’ si əbìte b’àlətə č’ɤ̀rnətə turbìte
Sŭrnica 2: 178 - àjde i nə duspàt s kònə šə gi zəkàrəš’ tàm
Sŭrnica 2: 180 - i si gi zìməš’ pàk nəzàt’
Sŭrnica 2: 189 - i ispèniš’ t’èž’es
Sŭrnica 1: 190 - už’èni sə tvà mumìč’e i udnèse màjkətə udnèse dàr
Sŭrnica 1: 198 - nàštə sə rudì sidmàč’ence i ni mòdže də biz’èe
Sŭrnica 1: 201 - i əkušèrkite gu pudnàs’ət i gu dàvət
Sŭrnica 1: 201 - i əkušèrkite gu pudnàs’ət i gu dàvət
Sŭrnica 1: 207 - i nəl’ s’à usp’àhə nəràstuhə si
Sŭrnica 1: 208 - i sə uvəž’àvət kətu bràt i sestrà
Sŭrnica 1: 208 - i sə uvəž’àvət kətu bràt i sestrà
Sŭrnica 1: 210 - i dərɤ̀ si mu dàde nə mòjtə dɤ̀šter’ə si̥ sə dərìhə
Sŭrnica 1: 211 - səs takvònə i mòjtə dɤ̀šter’ə pàk kətu təkvònə
Sŭrnica 1: 212 - mumč’ɤ̀tu si dərì i unàjə
Vasiljovo 2: 4 - da pasɛ̀t i si sə podṛžèli i v gradɛ̀ kɤ̀štite
Vasiljovo 2: 4 - da pasɛ̀t i si sə podṛžèli i v gradɛ̀ kɤ̀štite
Vasiljovo 2: 11 - pa gṛ̀cko pl’ème ìma i i takòva klisùrsko pl’ème
Vasiljovo 2: 11 - pa gṛ̀cko pl’ème ìma i i takòva klisùrsko pl’ème
Vasiljovo 2: 13 - i sa zas’è̝lile i si zastànale tùka i takà si ostanà
Vasiljovo 2: 13 - i sa zas’è̝lile i si zastànale tùka i takà si ostanà
Vasiljovo 2: 13 - i sa zas’è̝lile i si zastànale tùka i takà si ostanà
Vasiljovo 2: 14 - i se zas’è̝li selòto si stanɛ̀ gɤ̀sto v’è̝ke kòlko kɤ̀šti
Vasiljovo 2: 21 - trì d’èna si go pràzvame i si òde:me ta si sa sabìra:me
Vasiljovo 2: 23 - i si vìka:me gajdàre cigulàre d’è̝ mùzika ud n’àkade dòde
Vasiljovo 2: 25 - nalì trì d’èn’a si òde:me i si svìrea i si go pràzvame
Vasiljovo 2: 25 - nalì trì d’èn’a si òde:me i si svìrea i si go pràzvame
Vasiljovo 2: 27 - pà pràznici n’àkade sa sabèrem pà spàsovd’en i takà s’è
Vasiljovo 2: 29 - i s’è takà ni svìrea gajdàre d’è svìrki d’è gajdanìci
Vasiljovo 2: 31 - i na tramp’ènce i na tramp’è sme igràle
Vasiljovo 2: 31 - i na tramp’ènce i na tramp’è sme igràle
Vŭrbina 1: 2 - nə hərmànən pàk gu pràime snòpkove snòpuv’e i i pràihme gu kuš’ìnki
Vŭrbina 1: 2 - nə hərmànən pàk gu pràime snòpkove snòpuv’e i i pràihme gu kuš’ìnki
Vŭrbina 2: 2 - jə pus’èemè i tugàvə cv’ètne sə i i stàna zərəncà
Vŭrbina 2: 2 - jə pus’èemè i tugàvə cv’ètne sə i i stàna zərəncà
Vŭrbina 2: 2 - jə pus’èemè i tugàvə cv’ètne sə i i stàna zərəncà
Vŭrbina 1: 3 - ta isɤ̀hne i tugàvə gu pàk səs kətɯ̀re gu vərš’è̝me
Vŭrbina 2: 3 - i gà uzrè̝i jə mʌ̀kneme i č’ùkəme jə səs səs čukùtve
Vŭrbina 2: 3 - i gà uzrè̝i jə mʌ̀kneme i č’ùkəme jə səs səs čukùtve
Vŭrbina 4: 4 - i sə zəs’èlili sèlutu i uttàm sə konstantìrə kutrɤ̀ gudìnə
Vŭrbina 4: 4 - i sə zəs’èlili sèlutu i uttàm sə konstantìrə kutrɤ̀ gudìnə
Vŭrbina 1: 4 - vərš’è̝me pš’enìcənə i i jɨ u ustànvə slàma i ud nɨ̀sku
Vŭrbina 1: 4 - vərš’è̝me pš’enìcənə i i jɨ u ustànvə slàma i ud nɨ̀sku
Vŭrbina 1: 4 - vərš’è̝me pš’enìcənə i i jɨ u ustànvə slàma i ud nɨ̀sku
Vŭrbina 2: 4 - səs vìlič’ki nəč’ùkvəme jə i əmə nə enəkòə vɤ̀tr’e nə wòd’er
Vŭrbina 4: 5 - i kugà e ne ne mògə ti kàže sletvà e vərv’àlu tuvà
Vŭrbina 2: 5 - nè̝ e tò nè̝ e imèlu enugàə cɨmentɨ̀rənu i vɤ̀tr’e
Vŭrbina 3: 5 - nəstɤ̀rž’eme gu i sugàni gləvìci mu nə stɤ̀rž’eme nis kumpɨ̀r’ən
Vŭrbina 3: 6 - i ubɤ̀rkvəž gu i fəf təvɤ̀nə gu kləd’è̝š’ sə kòri mu stòrim’e
Vŭrbina 4: 6 - purèdni gudìni i prudəlžɛ̀vəlu utnòvu gu rəzbìrəme nìj
Vŭrbina 3: 6 - i ubɤ̀rkvəž gu i fəf təvɤ̀nə gu kləd’è̝š’ sə kòri mu stòrim’e
Vŭrbina 3: 7 - pu dv’è kòri ud visòke i ud nìsku i i kinà
Vŭrbina 3: 7 - pu dv’è kòri ud visòke i ud nìsku i i kinà
Vŭrbina 3: 7 - pu dv’è kòri ud visòke i ud nìsku i i kinà
Vŭrbina 1: 8 - i tugàvə gu zətìkəme slàmənə nə ədìn kràj
Vŭrbina 4: 9 - i jə s’ɛ̀eme pu nèjə sɛ̀eme i kučɛ̀ni kərtòfi fəsùl’
Vŭrbina 4: 9 - i jə s’ɛ̀eme pu nèjə sɛ̀eme i kučɛ̀ni kərtòfi fəsùl’
Vŭrbina 1: 9 - i pš’enìcənə sm’ətè̝me nə kùp i ìməme si reš’età kətu sɨ̀tu
Vŭrbina 1: 9 - i pš’enìcənə sm’ətè̝me nə kùp i ìməme si reš’età kətu sɨ̀tu
Vŭrbina 1: 10 - dèsu sìp’ət bràšnu tə gu vdìgneme i vdìgnem pl’əvɤ̀nə
Vŭrbina 4: 11 - kàktu nàštu edìn mɛ̀sec du gerg’òvden’ i i i gu prudəlžɛ̀və
Vŭrbina 4: 11 - kàktu nàštu edìn mɛ̀sec du gerg’òvden’ i i i gu prudəlžɛ̀və
Vŭrbina 4: 11 - kàktu nàštu edìn mɛ̀sec du gerg’òvden’ i i i gu prudəlžɛ̀və
Vŭrbina 1: 11 - i nèi nèj gu sme v’ɛ̀li
Vŭrbina 3: 12 - səs vòl’ven’e gu stòr’ət brəlà i nìj min’ème pòslet
Vŭrbina 4: 12 - e tàə ràbutə s envà sme zənimàvəli nìe i pòsl’et
Vŭrbina 4: 13 - vərš’è̝me urème i vərš’ème gu ca tuvà rəštɤ̀ gu vərš’e̝me səs katɯ̀r’e
Vŭrbina 2: 14 - č’e i mis’ìr i žìtu t’è jədɤ̀t sìčku i tèj im dàvəhme
Vŭrbina 1: 14 - i dukàrvə gi f pòdnikən i lìst’enici̥ skəlàvəhme ut dəbìenu lìst’e
Vŭrbina 1: 14 - i dukàrvə gi f pòdnikən i lìst’enici̥ skəlàvəhme ut dəbìenu lìst’e
Vŭrbina 3: 14 - i zàruvì gu i hi i mìni gu wòprəš’i i nòlku ti e
Vŭrbina 3: 14 - i zàruvì gu i hi i mìni gu wòprəš’i i nòlku ti e
Vŭrbina 3: 14 - i zàruvì gu i hi i mìni gu wòprəš’i i nòlku ti e
Vŭrbina 3: 14 - i zàruvì gu i hi i mìni gu wòprəš’i i nòlku ti e
Vŭrbina 2: 14 - č’e i mis’ìr i žìtu t’è jədɤ̀t sìčku i tèj im dàvəhme
Vŭrbina 2: 14 - č’e i mis’ìr i žìtu t’è jədɤ̀t sìčku i tèj im dàvəhme
Vŭrbina 4: 15 - i nèe si ispòlzvəme sɤ̀štu kusìme pràime dubɨ̀təkə si
Vŭrbina 1: 15 - nəkàstrenu nə lìsnici i hrànehme gi enèj i pəs’è n gi ufč’ɛ̀r’
Vŭrbina 1: 15 - nəkàstrenu nə lìsnici i hrànehme gi enèj i pəs’è n gi ufč’ɛ̀r’
Vŭrbina 3: 15 - i vəzrìvə sə i prə brəlà s’ètn’e mu pràime
Vŭrbina 3: 15 - i vəzrìvə sə i prə brəlà s’ètn’e mu pràime
Vŭrbina 3: 16 - ədnɤ̀ž gu prəš’ìme kətu pɤ̀rvu i s’ètn’e pàk
Vŭrbina 1: 18 - əgà ut jègnetənə udmàhneme tugà dujìme ufc’èn’e tə i ml’èku
Vŭrbina 1: 19 - i i pr’èsnu i màslu ìmə sìčku ə zbìrəli sme
Vŭrbina 1: 19 - i i pr’èsnu i màslu ìmə sìčku ə zbìrəli sme
Vŭrbina 1: 19 - i i pr’èsnu i màslu ìmə sìčku ə zbìrəli sme
Vŭrbina 4: 21 - i gu sìpvəme s zərnàtə i klàvəme pur’èdnu i pu n’èjə
Vŭrbina 4: 21 - i gu sìpvəme s zərnàtə i klàvəme pur’èdnu i pu n’èjə
Vŭrbina 4: 21 - i gu sìpvəme s zərnàtə i klàvəme pur’èdnu i pu n’èjə
Vŭrbina 1: 21 - ne b’è pu altmɯ̀š dəvàr šejsè̝ ufcì i
Vŭrbina 3: 21 - i seà ne urətìsvəm kòtkə də mi fl’ɨ̀zə
Vŭrbina 4: 22 - klàvəme i i zə tìkvi i sìpvəme udgòr’e tòr
Vŭrbina 4: 22 - klàvəme i i zə tìkvi i sìpvəme udgòr’e tòr
Vŭrbina 4: 22 - klàvəme i i zə tìkvi i sìpvəme udgòr’e tòr
Vŭrbina 1: 22 - i bubàjkunu si mi be ufčɛ̀r’ si im’è i i kulìbə si im’èhme
Vŭrbina 1: 22 - i bubàjkunu si mi be ufčɛ̀r’ si im’è i i kulìbə si im’èhme
Vŭrbina 1: 22 - i bubàjkunu si mi be ufčɛ̀r’ si im’è i i kulìbə si im’èhme
Vŭrbina 4: 23 - i gu zəràv’əme i pòsle tvà kətu gu zəròvime iznìkne
Vŭrbina 4: 23 - i gu zəràv’əme i pòsle tvà kətu gu zəròvime iznìkne
Vŭrbina 1: 23 - i tə i sme n’è ejtùvə gl’ɤ̀dəli tò ejtùvə ne mòž’e fəf s’è̝lusu
Vŭrbina 2: 24 - i i zàkuli gu [laughter]
Vŭrbina 2: 24 - i i zàkuli gu [laughter]
Vŭrbina 4: 24 - prəšìme gu pàk pòsled gu prəšìme i ftòri pɤ̀t
Vŭrbina 4: 25 - i təkà gu pràime nàštu si
Vŭrbina 1: 25 - i tàm gi gl’èdəhme f kulìbənə
Vŭrbina 4: 28 - tə gu žèneme slet tvà gu sklədème nə kòpi i gu č’ùkəme
Vŭrbina 4: 29 - i pòsled gu vərš’ème i rəštɤ̀ iskàrvəme i gu slàmətə ispòlzvəme
Vŭrbina 2: 29 - əmxəm i kàk gu vìkaš kə̥tu se rodì
Vŭrbina 1: 29 - èj tùkə kinàt si iskàrəhm’ə f kulìbənə i ku zəkòl’əš’
Vŭrbina 4: 29 - i pòsled gu vərš’ème i rəštɤ̀ iskàrvəme i gu slàmətə ispòlzvəme
Vŭrbina 4: 29 - i pòsled gu vərš’ème i rəštɤ̀ iskàrvəme i gu slàmətə ispòlzvəme
Vŭrbina 1: 30 - ku prudəd’è̝š’ š’ə də ìməš pərì ku ne zəkòl’əš’ i ne prudàvəš’
Vŭrbina 1: 31 - n’èmə də ìməš’ nì pərì kòjtu lu pàti [laughter] i n’èmə nikinà
Vŭrbina 4: 31 - pà gu m’èl’eme tə stàne brəšnò zə furàš i zə nègu
Vŭrbina 2: 31 - utè̝l’uvə sə kràvənə i ràdə tè̝lence [laughter]
Vŭrbina 4: 32 - i dàže gu jəd'ɛ̀hə i hòrətə
Vŭrbina 4: 32 - i dàže gu jəd'ɛ̀hə i hòrətə
Vŭrbina 1: 33 - du hàskuvu i du kɯ̀ržələ i i i du plòdif
Vŭrbina 1: 33 - du hàskuvu i du kɯ̀ržələ i i i du plòdif
Vŭrbina 1: 33 - du hàskuvu i du kɯ̀ržələ i i i du plòdif
Vŭrbina 1: 33 - du hàskuvu i du kɯ̀ržələ i i i du plòdif
Vŭrbina 1: 34 - i t’è sə hòdil’i hòdum pu dvà dè̝n’ə də vərvìš’
Vŭrbina 4: 35 - nə pul’ɛ̀nətə n’è s kàmen’i əmi pul’ɛ̀nə i gu umet’ème mètneme rəštɤ̀
Vŭrbina 4: 36 - vərš’ème gu sletvà skàrəme slàmətə i gu i gu smɨ̀təne
Vŭrbina 4: 36 - vərš’ème gu sletvà skàrəme slàmətə i gu i gu smɨ̀təne
Vŭrbina 3: 37 - i ž’è̝ncki i mɤ̀ski i də ur’è̝mə i də sədɨ̀me
Vŭrbina 3: 37 - i ž’è̝ncki i mɤ̀ski i də ur’è̝mə i də sədɨ̀me
Vŭrbina 3: 37 - i ž’è̝ncki i mɤ̀ski i də ur’è̝mə i də sədɨ̀me
Vŭrbina 4: 37 - i gu vɛ̀eme i gu zbìrəme vəf čuvàlite po po nàšenski
Vŭrbina 4: 37 - i gu vɛ̀eme i gu zbìrəme vəf čuvàlite po po nàšenski
Vŭrbina 3: 37 - i ž’è̝ncki i mɤ̀ski i də ur’è̝mə i də sədɨ̀me
Vŭrbina 3: 38 - i mùl’etənə pàk də rəskàrvəme i dərvà də tvàrime
Vŭrbina 3: 38 - i mùl’etənə pàk də rəskàrvəme i dərvà də tvàrime
Vŭrbina 1: 38 - kəsu es’ɛ̀ də kàram’ə i ž’əvòt’ brəšnònu tɨ gu dukàrət sml’ètu
Vŭrbina 3: 39 - i də səč’è̝me i sìčku e bilò enèj
Vŭrbina 3: 39 - i də səč’è̝me i sìčku e bilò enèj
Vŭrbina 4: 39 - səs kətɰ̀re i səs kòne gu vərš’ème dàž’e ìməš’e xòrə
Vŭrbina 1: 40 - əmə kàk sme nìe ž’ìli i tə tə səm ž’ìlə duksàn gudìni
Vŭrbina 4: 40 - tə gu vəršɛ̀ə i səs səs vulòve dètu n’èmə kətɰ̀r
Vŭrbina 4: 41 - i vulòve sə vɤ̀rhəli d’ètu e pò b’èden səs məgàre gu vəršè
Vŭrbina 3: 42 - kàzvəm səkàt’i ustànəhme geter’ùne bez nògi i bez bez rɤ̀ki
Vŭrbina 1: 43 - devedes’è̝ i dv’è̝
Vŭrbina 3: 44 - nugìs’e ut’ hòdeni i ut tvàren’e t’èšku zɤ̀ha də ne hòd’ət
Vŭrbina 2: 44 - kəsu es’à urɤ̀t səs tràkturi i səs dìznə kinà əmi səs uràlu
Vŭrbina 4: 44 - ottùkə sə xòdili zə g’um’uržìne i sə kàrəli dɤ̀ski ut plənnɤ̀tə
Vŭrbina 2: 45 - i uràlə səm i i kupàlə səm i i səs vòlv’ene səm uràlə
Vŭrbina 2: 45 - i uràlə səm i i kupàlə səm i i səs vòlv’ene səm uràlə
Vŭrbina 3: 45 - i ne dàət mi t’è də hòd’əm ni nəvɤ̀n vìkət s’èdi ejtùkə
Vŭrbina 2: 45 - i uràlə səm i i kupàlə səm i i səs vòlv’ene səm uràlə
Vŭrbina 4: 45 - dètu č’ɛ̀muvi dɤ̀ski sə kàrəli du g’um’urž’ìne i səs t’ɛ̀h
Vŭrbina 2: 45 - i uràlə səm i i kupàlə səm i i səs vòlv’ene səm uràlə
Vŭrbina 2: 45 - i uràlə səm i i kupàlə səm i i səs vòlv’ene səm uràlə
Vŭrbina 2: 47 - i də mə ràni siràk səm z’ə̟̀lə tə tvà e
Vŭrbina 3: 47 - i tugàvə stànə g’ot’ur’ùn
Vŭrbina 4: 47 - pàk sə ubràtnutu vrʌ̀štəli kirìjə i sə ž’uv’ɛ̀li səs tvà
Vŭrbina 3: 48 - i stànəh tugàə get’ur’ùn esèj də gu s’èdəm
Vŭrbina 3: 49 - i də jɛ̀m nə həzɤ̀r’ [laughter]
Vŭrbina 1: 51 - tò e nè e n’ɛ̀kəf stàr tò e nə həltmɯ̀š’ i
Vŭrbina 3: 52 - v grədɨ̀nətə i ut tùkə du i tùkə im’èš’e
Vŭrbina 3: 52 - v grədɨ̀nətə i ut tùkə du i tùkə im’èš’e
Vŭrbina 4: 53 - i je sèjət kàktu i rəštɤ̀ i sə kupàe i sə sèe
Vŭrbina 3: 53 - tə nəhàkəme užɛ̀ci i tugàə gu mʌ̀kneme i gu gu sədìme
Vŭrbina 4: 53 - i je sèjət kàktu i rəštɤ̀ i sə kupàe i sə sèe
Vŭrbina 4: 53 - i je sèjət kàktu i rəštɤ̀ i sə kupàe i sə sèe
Vŭrbina 1: 53 - əhə à po bɤ̀lgarski kàk e altmɤ̀š jedì ili šejsè i sèdem
Vŭrbina 2: 53 - i drùgə iskìsne i nə upštinɤ̀nə də i nòs’ət
Vŭrbina 2: 53 - i drùgə iskìsne i nə upštinɤ̀nə də i nòs’ət
Vŭrbina 4: 53 - i je sèjət kàktu i rəštɤ̀ i sə kupàe i sə sèe
Vŭrbina 3: 53 - tə nəhàkəme užɛ̀ci i tugàə gu mʌ̀kneme i gu gu sədìme
Vŭrbina 4: 54 - puslè tvà t’à sə pl’əvɨ̀ i se mʌ̀kne t’à sə nè žène
Vŭrbina 1: 54 - xɤ̀ xɤ̀ šejsè̝ i sè̝dem gudìni
Vŭrbina 3: 55 - i imèh i dɤ̀šterə i im’èh i ruždènik tugàə ustànəh i səmà
Vŭrbina 3: 55 - i imèh i dɤ̀šterə i im’èh i ruždènik tugàə ustànəh i səmà
Vŭrbina 3: 55 - i imèh i dɤ̀šterə i im’èh i ruždènik tugàə ustànəh i səmà
Vŭrbina 4: 55 - t’à sə mʌ̀kne i sə sklàə nə kòpički i sl’ətvà sə č’ùkə
Vŭrbina 3: 55 - i imèh i dɤ̀šterə i im’èh i ruždènik tugàə ustànəh i səmà
Vŭrbina 4: 55 - t’à sə mʌ̀kne i sə sklàə nə kòpički i sl’ətvà sə č’ùkə
Vŭrbina 3: 55 - i imèh i dɤ̀šterə i im’èh i ruždènik tugàə ustànəh i səmà
Vŭrbina 4: 56 - i stàvə nə l’èštə i ustànvə tvà zrənòtu sə ispòlzvə nalì
Vŭrbina 4: 56 - i stàvə nə l’èštə i ustànvə tvà zrənòtu sə ispòlzvə nalì
Vŭrbina 2: 56 - i upštinàtə be ejtùkə dè̝su et’ùvə minòvət ənɤ̀ d’è̝su ìmə
Vŭrbina 4: 59 - a i drùgu d’ètu ərpɤ̀ gu nìe zəvème
Vŭrbina 2: 61 - zə ədìn p’è̝š’ i dvà pu p’èt p’è̝šti sme p’è̝kli nədòlu
Vŭrbina 4: 63 - t’à e pò bɤ̀rzu zrèe i zə dubɨ̀təkə ə ispòlzvəme nìe
Vŭrbina 3: 66 - tugàvə prumʌ̀kneme tə sədɨ̀me i i tugàvənəkən gi nwòsime fəf səndɤ̀ci
Vŭrbina 3: 66 - tugàvə prumʌ̀kneme tə sədɨ̀me i i tugàvənəkən gi nwòsime fəf səndɤ̀ci
Vŭrbina 3: 68 - sìčku i tugàə pàk agà gu uprəš’ìme gu dvàž gu prəš’ìme
Vŭrbina 4: 68 - təkìvə nəgrɛ̀fki ərpɤ̀ nəpàriš’ i nə gərbɤ̀ mu klədèš’
Vŭrbina 4: 69 - kugàtu ist’ìni i dète i sɤ̀štu e nə dète mu klàəme
Vŭrbina 4: 69 - kugàtu ist’ìni i dète i sɤ̀štu e nə dète mu klàəme
Vŭrbina 3: 69 - č’e təgàvə zber’è̝mə pɤ̀rvə rɤ̀kə ftòrə rɤ̀kə tr’ɤ̀tə rɤ̀kə i č’etvɤ̀rtə rɤ̀kə
Vŭrbina 4: 70 - nə gərdìte i nə dubɨ̀tək dàže ispòlzəme ərpɤ̀tə i nvà e ərpɤ̀tə
Vŭrbina 4: 70 - nə gərdìte i nə dubɨ̀tək dàže ispòlzəme ərpɤ̀tə i nvà e ərpɤ̀tə
Vŭrbina 4: 72 - ufcìte ìəme ednɤ̀ dèjnos zəpludɛ̀əhne hi pòdziməšnu vrème i sletvà
Vŭrbina 4: 74 - i sə i tugàvə i gl’èdəne jàgəncite
Vŭrbina 4: 74 - i sə i tugàvə i gl’èdəne jàgəncite
Vŭrbina 4: 74 - i sə i tugàvə i gl’èdəne jàgəncite
Vŭrbina 3: 75 - tə zə kinà si sme dàvəli iz’èt’ i n’èməme fəjdɤ̀ nìkəkvə
Vŭrbina 4: 76 - prez l’ètutu sàmu duìne i ufcète i kàrəme i nə pàše
Vŭrbina 3: 79 - i tugàvə gu pàk uprəš’ìhme pribràhme gu pànnə
Vŭrbina 4: 79 - strìgən’ètu e striž’ɛ̀hme si nìe i strìžene gi vɤ̀lnətə si
Vŭrbina 3: 80 - i drùguš pànnə i drùguš trɨ̀š i tugàə kinànu nəràste filìs
Vŭrbina 3: 80 - i drùguš pànnə i drùguš trɨ̀š i tugàə kinànu nəràste filìs
Vŭrbina 3: 80 - i drùguš pànnə i drùguš trɨ̀š i tugàə kinànu nəràste filìs
Vŭrbina 4: 81 - i vlàčine i predɤ̀t je i pràime drèhi ut t’èh
Vŭrbina 4: 81 - i vlàčine i predɤ̀t je i pràime drèhi ut t’èh
Vŭrbina 4: 81 - i vlàčine i predɤ̀t je i pràime drèhi ut t’èh
Vŭrbina 3: 88 - mu klədɤ̀t pàl’ešnik nə jəgùptene iskuvàtu i uràlunu izd’èlənu esèj
Vŭrbina 4: 88 - še zəkòl’iš’ ednò š’ìle nə ednɤ̀tə kèš’e i tvà e stàr ubičèj
Vŭrbina 3: 89 - tə vərv’ì pr’əz zem’ʌ̀nə i gu nəvràtə gu nəvràtə gu
Vŭrbina 4: 89 - i pòčvəž də grədìš màsturit’e̥ š’e gi hràniš tàm še purəznesèš
Vŭrbina 4: 90 - màlku po kumšìete i tvà e stàr ubič’èj pu kɤ̀štə grədèn’e
Vŭrbina 3: 91 - že ur’è̝me ur’è̝me i pàk i ùtre še ur’è̝š’
Vŭrbina 3: 91 - že ur’è̝me ur’è̝me i pàk i ùtre še ur’è̝š’
Vŭrbina 4: 91 - i pòčvə gradèn’eto gradèn’etu̥ sə grədèš’e nè səs vàr
Vŭrbina 3: 92 - š’e usùrneš’ vòl’ven’e dvà vòlə i uràlunu fsredè vərvì
Vŭrbina 4: 92 - a səs sòpstvenə pɤ̀rs d’ètu gu vɨ̀kəme kàl i səs sɤ̀štijə kàl
Vŭrbina 4: 93 - grədɛ̀hme kɤ̀štite pu stàru vrème i tvà vərvɛ̀š’e i kàmeni se nemɛ̀še
Vŭrbina 4: 93 - grədɛ̀hme kɤ̀štite pu stàru vrème i tvà vərvɛ̀š’e i kàmeni se nemɛ̀še
Vŭrbina 3: 93 - nə uràlunu kinà i kinà ìmə
Vŭrbina 4: 94 - i kàrəhme uddəl’èče kàmene s kətɰ̀re sme kàrəli kàmen’e
Vŭrbina 3: 94 - ìmə sìčku i wùš’i nə uràlunu ìmə i ž’è̝lezu ìmə i pàlešnik i
Vŭrbina 3: 94 - ìmə sìčku i wùš’i nə uràlunu ìmə i ž’è̝lezu ìmə i pàlešnik i
Vŭrbina 3: 94 - ìmə sìčku i wùš’i nə uràlunu ìmə i ž’è̝lezu ìmə i pàlešnik i
Vŭrbina 3: 94 - ìmə sìčku i wùš’i nə uràlunu ìmə i ž’è̝lezu ìmə i pàlešnik i
Vŭrbina 4: 95 - s kvò ne šteš i takà sə e grədìlu pò nəpr’èš
Vŭrbina 4: 96 - nemɛ̀še šušètə nemɛ̀še kulì i tvà beše
Vŭrbina 3: 96 - kɤ̀štənə iskupɤ̀t tem’è̝l’i i grəd’ɤ̀t je səs kàmen’e i gr’èdi
Vŭrbina 3: 96 - kɤ̀štənə iskupɤ̀t tem’è̝l’i i grəd’ɤ̀t je səs kàmen’e i gr’èdi
Vŭrbina 3: 97 - i dɤ̀ski nə nəd’èləni kùp’eni nem’è
Vŭrbina 4: 99 - i mešòvi dɤ̀ndəvi pu pràvilnutu pu.stàrumu dɤ̀bje
Vŭrbina 3: 101 - nè ə nə nə nəkvò sme i sed’èli
Vŭrbina 4: 101 - i nemɛ̀še drùgu bùkuvutu e pò màlku
Vŭrbina 4: 104 - i gu kàrame hrànime dubɨ̀tək ud mešòvutu̥ dɤ̀rvu
Vŭrbina 3: 105 - vəf fəf wògən’en fəf bəžɛ̀ i s nə verùgə
Vŭrbina 3: 106 - nə verùgə nə dɤ̀rvu klàdenə fəv bəžɤ̀nə tə i hàrkmə də vərìš’
Vŭrbina 4: 111 - òpšti səbòr kòjtu bə zàednu fsìč’ki i səbòrə beše təkà
Vŭrbina 4: 112 - nə s’èlutu sne zbìrəli mòže i hil’àdə dùši s se zbìrəli ut sìčkit’e
Vŭrbina 4: 114 - tàn ìma vodɤ̀ kuèto izpòlzvəme bàniti i b’àgəme sìčkutu tàm
Vŭrbina 4: 115 - i tàm tò s dòstə hòrə sə zbìrəhə i gul’èm səbòr ìməše
Vŭrbina 4: 115 - i tàm tò s dòstə hòrə sə zbìrəhə i gul’èm səbòr ìməše
Vŭrbina 4: 117 - i gu ispòlzvəme kətu zə zə pràznik i b’àgəhmə nə bàn’ətə
Vŭrbina 4: 117 - i gu ispòlzvəme kətu zə zə pràznik i b’àgəhmə nə bàn’ətə
Vŭrbina 4: 119 - vudɤ̀tə ispòlzvəhə i pràihnə gul’èm ədrəl’ès tàm
Vŭrbina 4: 124 - i nevɛ̀stətə sə kàči nə mu nə kətɰ̀rə ìdət svàtki
Vŭrbina 4: 129 - i dàž’e i peš’è vərv’ɛ̀hə unvà e
Vŭrbina 4: 129 - i dàž’e i peš’è vərv’ɛ̀hə unvà e
Vŭrbina 4: 132 - kugàtu sə zìmə rùbətə i s’èk’ fàti̥ pu ednò pərč’è
Belica 1: 1 - i tì kɤdè si živ'àla s'à
Belica 1: 4 - i pòsle se ožènix ta bèx tùka vɤf ednɤ̀ maalɤ̀ parapàndofci
Belica 1: 9 - à i na drùgo mèsto ne sì živ'àla
Belica 2: 10 - kato do nègo trèbva i da ovṛšèm če pòsle ə namal'àva žègata
Belica 3: 10 - i sìrište imàlo e i magazìni imàlo e ìdem
Belica 3: 10 - i sìrište imàlo e i magazìni imàlo e ìdem
Belica 2: 11 - i mɤ̀čno se vṛšè pa go ovṛšèm pa odberèm
Belica 2: 12 - čàkaj segà nalì vìkaše i kɤdè go kato go
Belica 3: 16 - šte go zavìeš i šte čèkaš tò kato se potsìri
Belica 2: 18 - emi čorbadžìata mɤžɤ̀ mi svekɤr mì i mɤžète vṛ̀zvat
Belica 2: 19 - i žɤ̀nem i vṛ̀zvame si zàedno
Belica 2: 19 - i žɤ̀nem i vṛ̀zvame si zàedno
Belica 2: 22 - i pòsle kə kàk gi sk skùp
Belica 1: 22 - i sɤm gledàla na evrèite decàta
Belica 1: 24 - i zimɤ̀ska ìda tàm a lètoska si dòda ta žɤ̀na
Belica 2: 24 - i kədè [unintelligible]
Belica 3: 27 - i kato a nèa sedì dnèska si sirìl fčèra dnèska
Belica 2: 31 - i pòčvamè a si vṛšèm
Belica 3: 31 - i gu pòsle vèče cvikɤ̀ na prasèto
Belica 1: 34 - i edìn čorbadžìata tòj go znàe u kòj e
Belica 2: 34 - i kàk se vɤršèeše ednò vrème
Belica 3: 37 - tòlkuva visòka kòlko si sìpeš mlèko i sɤz džurùl'akᵊ tojàga
Belica 1: 37 - ta si ostàim bagàše i na drùgata sùtrin na polèto
Belica 3: 38 - i ednò kolelcè ta vlàzi vɤf tàa butàlka
Belica 3: 39 - i kə
Belica 3: 44 - i sìpež go
Belica 1: 45 - i karùcite ni čèkat čorbadžìite tòj nè e sàmo edìn
Belica 3: 47 - i mlekòto si pìeš i maslòto si pṛ̀žiš
Belica 3: 47 - i mlekòto si pìeš i maslòto si pṛ̀žiš
Belica 1: 48 - sèki si e fanàl čorbadžìata i dòde li mu
Belica 2: 50 - i te tekà nèma vìdim kogà dòe xlèbɤ
Belica 1: 51 - edèm česnòf.lùk i skačkìva izvàra ìmaše i ednà pèsen
Belica 1: 51 - edèm česnòf.lùk i skačkìva izvàra ìmaše i ednà pèsen
Belica 2: 51 - i kato go odberèm slàmata nafṛ̀game a vɤf plèvnite
Belica 1: 53 - sčùkat česnòf.lùk i ocèt kùsame ta se trèpeme
Belica 1: 54 - i tò takà trepère žègata kato glèdaš ama nìe žɤ̀nem
Belica 2: 55 - žìtoto baškɤ̀ priberèm i tovà i pòsle vèče
Belica 1: 55 - ednò kàk žɤnà takà padnà i
Belica 1: 60 - emi ednà do drùga fànem si čekɤ̀m ot tùk do tùk i
Belica 3: 64 - ama si e xùbava i se edè ne sè fṛ̀ga
Belica 3: 66 - è kòlko tò sprotì maslòto i sprotì mlekòto ako tùriš
Belica 2: 67 - i edèm čèr lèp ne edèm kato segà bèl
Belica 3: 70 - izbìeš pò mɤ̀ninko i takà ne mòže da ocenìšᵊ kòlko
Belica 1: 70 - belìški i takà
Belica 2: 71 - emi po nìvite vùtrin kato dòda na nìvata i kato òbṛza
Belica 1: 71 - i kòj opredèl'a kòlko da bɤ̀de širòk čakɤ̀mɤ
Belica 2: 72 - i òra sɤs volòvete dokɤde ikindìa i pòsle tùram žìtoto
Belica 2: 72 - i òra sɤs volòvete dokɤde ikindìa i pòsle tùram žìtoto
Belica 1: 73 - tòlko i takà po tòlkova si fànem kòj
Belica 2: 74 - i s tàa rɤ̀ka zìmam i vṛ̀va po nasèvnicata i fṛ̀gam
Belica 2: 74 - i s tàa rɤ̀ka zìmam i vṛ̀va po nasèvnicata i fṛ̀gam
Belica 2: 74 - i s tàa rɤ̀ka zìmam i vṛ̀va po nasèvnicata i fṛ̀gam
Belica 2: 77 - pa pò natàtaka nasèem gu i gu zavlèčeme i si vṛvìm
Belica 2: 77 - pa pò natàtaka nasèem gu i gu zavlèčeme i si vṛvìm
Belica 2: 80 - esèn'oto žìto go ur nasèem i orèm i ràloto go zaròvi
Belica 2: 80 - esèn'oto žìto go ur nasèem i orèm i ràloto go zaròvi
Belica 3: 83 - šta lìsna tàa vòda šta sìpa drùga i ako sɤ̀m go iskàrala
Belica 2: 84 - i te takà sme rabotìli
Belica 1: 89 - i sme otišlè f calapìško pòle
Belica 2: 90 - žìto i pšenìca ednò i sɤ̀što li e
Belica 2: 90 - žìto i pšenìca ednò i sɤ̀što li e
Belica 3: 91 - da si e solènko odgòre i takà
Belica 1: 93 - da si bɤ̀brem i žɤ̀neme s sɤ̀bo stojànof ud durlìite
Belica 1: 96 - ama segà e počìnal i tòj tòj žɤ̀ne i jà žɤ̀na
Belica 1: 96 - ama segà e počìnal i tòj tòj žɤ̀ne i jà žɤ̀na
Belica 2: 101 - nasèe se ečmìk nasèe se ovès i tò stìgne
Belica 2: 102 - sɤs volòve i se žɤ̀ne fsìčko zàedno
Belica 1: 102 - i kato ne mòže a žɤ̀ne nìe a potkarvà:me sɤs sɤ̀bo
Belica 1: 103 - tòj ottùk jà ottùk i ednò plàdne
Belica 2: 105 - dobrè i kàzvaš na vodenìcata
Belica 3: 106 - jàz sɤm vɤf sòfia sɤm mnògo rabotìla i tàm okrivèx ot sòfia
Belica 3: 107 - i tè takà
Belica 3: 109 - takà se čùva i sìreneto ot sìrene do sìrene
Belica 2: 109 - tò si e odgòre napràveno i si pàda žìtceto po màlko
Belica 3: 111 - i maslòto takà se čùva
Belica 2: 112 - i vɤf kòšče tàm sɤbìra se tùra se f čuvàle
Belica 2: 113 - i kàrame i sèeme mèm mèlem mèsim
Belica 2: 113 - i kàrame i sèeme mèm mèlem mèsim
Belica 3: 113 - i tè takà
Belica 2: 117 - nèma da isɤ̀xne ami mèko i ùbavo i te tè takà
Belica 2: 117 - nèma da isɤ̀xne ami mèko i ùbavo i te tè takà
Belica 3: 124 - i zaràn še dòjde štèrkata a me nabìe
Belica 2: 125 - i pòsle kato go donesèš brašnòto kɤdè go pribìraš
Belica 3: 131 - ò žìf i zdràf štòm šejsè godìni si è
Belica 2: 132 - tekà i pòsle trèbva da zamèsiš xl'àp àjde da mi kàžeš
Belica 1: 133 - ta nasèkade sɤm odìla za mɤ̀ka i za teglò
Belica 1: 135 - pa segà čovèk me e ostàvil stanàa dvàese i trì godìni
Belica 1: 137 - i tòj počìna i tòj
Belica 1: 137 - i tòj počìna i tòj
Belica 2: 138 - i kato dòde vrème da mèsim tòa xlèp sme izèle
Belica 2: 152 - ta i tùšni go tàm tòj se opečè vàdim i edèm
Belica 2: 152 - ta i tùšni go tàm tòj se opečè vàdim i edèm
Belica 2: 168 - fkɤ̀šti i t'à svàlim a ot ogɤ̀n'a tùrime pogàčata
Belica 2: 178 - emi nìe si a ubìem i napràvim a i
Belica 2: 178 - emi nìe si a ubìem i napràvim a i
Belica 2: 182 - takà bèše i fùrnite kòj uš kàl napràil si fùrn'a
Oborište 1: 7 - po sèdem m òsem l’àba i opečèm si napàlim a
Oborište 1: 8 - sɤz dɤ̀rva i si a izmetèm natùr’ame si l’aba tamᵊ
Oborište 1: 9 - vɤf nèa s lopàti opečè se izvàdim l’àba jadèm i tugà
Oborište 1: 13 - mi kàk še go zamèsim še ogrèa vudɤ̀ta i še otsèa
Oborište 1: 14 - brašnòtu i i kvàsᵊ sə si ìmaše i zamèsa s kvasɤ̀
Oborište 1: 14 - brašnòtu i i kvàsᵊ sə si ìmaše i zamèsa s kvasɤ̀
Oborište 1: 14 - brašnòtu i i kvàsᵊ sə si ìmaše i zamèsa s kvasɤ̀
Oborište 1: 15 - i tòj ftàsa i go razvalɤ̀ na ednà dɤskɤ̀
Oborište 1: 15 - i tòj ftàsa i go razvalɤ̀ na ednà dɤskɤ̀
Oborište 1: 16 - sè po edìn l’àpᵊ i go zanesèm ta go tùrnem
Oborište 1: 17 - vɤf fùrnata i takà
Oborište 1: 19 - i pečè se po
Oborište 1: 21 - è mi poznàva sa tòj si ftàsa šùpne takà i
Oborište 1: 22 - kato vozidè i às si go tùrna vɤf fùrn’ata i takà
Oborište 1: 22 - kato vozidè i às si go tùrna vɤf fùrn’ata i takà
Oborište 1: 27 - kato go razvalɤ̀ pa na dɤskɤ̀ta voziòdi i takà
Oborište 1: 29 - i tùj e bilò
Oborište 1: 30 - i fs’àka ženà si mesì
Oborište 2: 32 - koè mi e pò svòe še mu dàm pa i
Oborište 1: 35 - i n’àkɤde pàk u fùrnata li
Oborište 1: 36 - mi t’à mòže i vɤf fùrn’ata ama kato segà f pèčkite
Oborište 1: 39 - i vɤf pòdnicatà tùrnem l’àba i zaròvim go odgòre
Oborište 1: 39 - i vɤf pòdnicatà tùrnem l’àba i zaròvim go odgòre
Oborište 1: 40 - sɤs pèpel sɤz žàr i
Oborište 2: 40 - i kat na velìden tovà e na vrɤ̀bnica i
Oborište 2: 40 - i kat na velìden tovà e na vrɤ̀bnica i
Oborište 2: 51 - na onovà dɤrvò mu kàzvame buxàlka i sa vrɤ̀štat
Oborište 1: 51 - tàm pret fùrn’atà tùka bèše i tùrnem go
Oborište 1: 52 - pòdnicata sa napàli i grə svàlim pòdnicatà
Oborište 1: 53 - i tùrnem pogàčata i təvà a
Oborište 1: 53 - i tùrnem pogàčata i təvà a
Oborište 2: 57 - na màndža i na kàša mu vìka:me
Oborište 1: 58 - ama tàa kɤ̀šta vàšta e stàra ə i kòlko e stàra
Oborište 2: 59 - š ìem na kàša i še ni pokànɤtᵊ
Oborište 2: 62 - i še d ìdem tàm še gostùvame
Oborište 2: 70 - ob’àdvame i zanesèm èjca tə tùrnem tàm
Oborište 1: 71 - a tì še ni kàžeš kakvì b’àa i kɤ̀štite ednò vrème
Oborište 2: 73 - i stànat i [unintelligible]
Oborište 2: 73 - i stànat i [unintelligible]
Oborište 1: 75 - i dvè stài odgòre i kɤ̀šta i sòba mu vìkaxme
Oborište 1: 75 - i dvè stài odgòre i kɤ̀šta i sòba mu vìkaxme
Oborište 1: 75 - i dvè stài odgòre i kɤ̀šta i sòba mu vìkaxme
Oborište 1: 80 - i mòžeše a sa živèe i vɤf edìna bagàš si tùr’axme
Oborište 1: 80 - i mòžeše a sa živèe i vɤf edìna bagàš si tùr’axme
Oborište 2: 87 - nìvata i sə xòrata koìto vèče mògat da ìdat
Oborište 1: 90 - ofcète kàg gi pas’àxte i za kakvò gi go glèdaxte t’àx
Oborište 2: 92 - i ìdat tàm četè d’àdo pòp pràvi molèbie vɤ̀rne sa
Oborište 2: 93 - mòže i òšte v momènta da zavalì dòkato e
Oborište 1: 95 - nàšite òfce sə ne sɤ̀ sed’àli domà às d’àdo i tàte
Oborište 2: 95 - tàm na nìveto i mòlim sa za bòk
Oborište 1: 98 - i t’à ne sɤ̀m a vidvàla trì čètiri gòdin
Oborište 2: 99 - ama i nàj màlkatḁ istɤrsàka mu kàzvame
Oborište 2: 102 - i ìmaše edìn ə bùren ta mu vìkaa tòstata tìkva
Oborište 2: 104 - i go naskùbem nègo i a natrùpame sɤs tòo bùren
Oborište 2: 104 - i go naskùbem nègo i a natrùpame sɤs tòo bùren
Oborište 2: 105 - i a vòdim is selòto i pèem
Oborište 2: 105 - i a vòdim is selòto i pèem
Oborište 1: 110 - mlekòto go izdoìm i precedìm go i m màlko tə gorèšto
Oborište 1: 110 - mlekòto go izdoìm i precedìm go i m màlko tə gorèšto
Oborište 1: 111 - i go zèmem ta go potsìrim i stàne sìrene
Oborište 1: 111 - i go zèmem ta go potsìrim i stàne sìrene
Oborište 2: 117 - sèki iznòsi kotèla sɤz vòda i ja zalìva
Oborište 1: 120 - è i narèt
Oborište 1: 137 - i se tùri sìrištè i potsìri sa i
Oborište 1: 137 - i se tùri sìrištè i potsìri sa i
Oborište 1: 137 - i se tùri sìrištè i potsìri sa i
Oborište 1: 139 - mi kupùvaxmè pa n’àkoga i pràvea ut ə ègnetḁtḁ
Oborište 1: 140 - kato zakòlet ègneta ìmaše sìrište i sčùkaa gò i
Oborište 1: 140 - kato zakòlet ègneta ìmaše sìrište i sčùkaa gò i
Oborište 1: 141 - tùrnat sòl razbɤ̀rkad go i go vɤf šišèto sa sìpe
Oborište 1: 142 - sɤs vòda se napràvi i se od nègo se sìreše
Oborište 1: 144 - əmhəm takà i kato go
Oborište 1: 154 - lopàtka i sa màlko sa utài pòsle go precedìm
Oborište 1: 157 - i sa narèže pa na felìi pòsle kato se iscedì sìpvat
Oborište 1: 158 - sa narèže i tùr’a se f kačètata sòli go
Oborište 1: 163 - mi pràvexme če i go tàm za kato n’àkoga ə
Oborište 1: 165 - i ednò džurìlo i sa kàčim takà na ednà dɤskɤ̀
Oborište 1: 165 - i ednò džurìlo i sa kàčim takà na ednà dɤskɤ̀
Oborište 1: 166 - i džùrkame tàm ta džùrkame ta izbìem màslo
Oborište 1: 177 - da go bìeš tì na rɤ̀ka tàm i da go sìriš
Arčar 1: 7 - betonìrame du ubèt tovà i pòslem otidème da čìneme žìto
Arčar 2: 9 - žìf i zdràf
Arčar 2: 16 - sa zavidèli i sa donesèle donèsle bòles francùzite̥
Arčar 2: 23 - i sa zavidèle
Arčar 1: 23 - rumɤ̀neca ìde i nìe pòčvame po mìmike gòre.dòle se razbìrame
Arčar 1: 28 - slət tovà ìdva gòre u fèrmata i jà otìvam
Arčar 1: 35 - ònija izbèga natàm tòo izbèga natàm i jà kvò pràim sɤ̀gḁ
Arčar 1: 38 - a sa fṛlìle ednò mater’àl sùx tɤkòvo kɤdè ostànalo pèsɤk i takòvo
Arčar 1: 39 - i cimènt zaglàdile onò padnàlo pa kràvite kato bìjɤt i onò padnàlo
Arčar 1: 39 - i cimènt zaglàdile onò padnàlo pa kràvite kato bìjɤt i onò padnàlo
Gradec 1: 1 - ò bàbo i sià kvò sàkaš da ma pìtaš pàk
Gradec 2: 3 - [unintelligible] də ispìeme tovà kafè i da ìdeme za takòva
Gradec 2: 4 - i ednì ot xòrata tàm ot komšìite ot rodnìnite kazàle
Gradec 2: 6 - i go fṛlì tòa u bàrata a onì živèat ə
Gradec 2: 11 - pṛ̀vata tè takà i fṛlì go tàm kàa
Gradec 2: 12 - zaštòto tòj še vi zème kɤ̀štata i imòtɤ
Gradec 2: 13 - tè tovà a bilò i tòa zème tovà detè
Gradec 1: 14 - i mòjite decà kazvàli če ìmam ùdar
Gradec 2: 15 - utìšla po komšìite i òn ostànal s tavà detè
Gradec 1: 16 - ami tè tòo dòktor ma izède i mə zbṛkà
Gradec 2: 18 - i òn go zème də gu nòsi u rekàta də gu
Gradec 1: 18 - jà sɤm si obèsila rɤkàta takà na na kràa i onà istṛ̀pnala
Gradec 1: 19 - i òn dojdè i fanà rɤkàta dìgaj dìgaj
Gradec 1: 19 - i òn dojdè i fanà rɤkàta dìgaj dìgaj
Gradec 1: 22 - i òn mìtko č ìdeš da i da i kùpiš ə ižèkcii
Gradec 2: 25 - i se razvṛ̀zal təkà i i sɤ vlačìl po zeml'àta
Gradec 2: 25 - i se razvṛ̀zal təkà i i sɤ vlačìl po zeml'àta
Gradec 2: 25 - i se razvṛ̀zal təkà i i sɤ vlačìl po zeml'àta
Gradec 2: 26 - i koto minàl takà do rekàta stignàl
Gradec 2: 28 - a klèčki təkòvo i se slàgat na dṛvnìk
Gradec 1: 30 - štò sa glèziš i mi udàri òn mène òsem inž inžèkcii
Gradec 1: 31 - i jà sa paralezìra ni nì kɤt sɤm si svìla
Gradec 2: 32 - i òn koto minàl pokraj toà tòo dṛvnìk tavà mu vìkame
Gradec 1: 32 - kolènata pri ustàta i nì sɤm možèla da mṛ̀dam
Gradec 2: 33 - minàl i ònija povòj se zakàčil tòo povòj sa zakàčil
Gradec 2: 34 - i òn minìčə̥k i òn mɤčìl dṛpàl dṛpàl obàče n n
Gradec 2: 34 - i òn minìčə̥k i òn mɤčìl dṛpàl dṛpàl obàče n n
Gradec 2: 35 - ne è se̥ setìl da ostài detèto i da go otkàča
Gradec 1: 37 - jà ne sɤ̀m možàla i da bɤ̀brem
Gradec 2: 38 - u tòo vṛšl'àk u tìja dṛ̀va i po tovà vrème
Gradec 2: 39 - ìdva màjka mu i vìždḁ če detèto go nèma
Gradec 2: 40 - i izlèzla vɤ̀n počnàla da vìka kogà go vidèla
Gradec 2: 42 - i onà viknàla
Gradec 1: 45 - i da ostànež da bɤ̀deš čovèk
Gradec 1: 47 - i kogà da se sɤžìvim na vadìci̥
Gradec 1: 50 - i sɤ̀ga mène mi e kèlata tùk do tavà peknà malkò sḷ̀nčička
Gradec 1: 52 - zìmam onovà ogledàlce takà i sreštu sḷ̀nce̥tu màlko zinà
Gradec 1: 56 - kvò mi e ne mòe da kàžem i sɤ̀ga jà zinà
Gradec 1: 57 - i òn koto vidè òn kàe màlè kvò e tavà be
Gradec 1: 61 - i jà pokàzvam pokàzvam pokàzvam pokàzvam
Gradec 1: 63 - ustàta mi sa vèče otròven čovèk i tovà e [cough]
Gradec 1: 65 - tàa sàka kàe čorbà ot štàvl'ak i mi napràvea
Gradec 1: 66 - i koto onàa čorbìca sàmo sɤm izèla takà
Gradec 1: 67 - i sɤm a iskùsala čorbìca sàmo kìsala dvè kastrònčeta sɤm ispìla
Gradec 1: 68 - i tè tavà mi e i pòslem pàk àjde
Gradec 1: 68 - i tè tavà mi e i pòslem pàk àjde
Gradec 1: 70 - pa lè ne sì i jàla kojò edèš onò
Gradec 1: 76 - otkòlko da sa nadùvam tḁ̀m i jà sa paralezìra vèče i nèš
Gradec 1: 76 - otkòlko da sa nadùvam tḁ̀m i jà sa paralezìra vèče i nèš
Gradec 1: 77 - napràvix ìma dvàez dèna tàa mɤ̀kḁ ne mòe da òdim i
Gradec 1: 78 - ne mòe da òdim i kogà ìdem vèče prèmrem
Gradec 1: 79 - i takà takà č ìdem pri dòktor
Gradec 1: 81 - čàsnata poloklìnika i onà če ma preglèdat čɤ jà
Gradec 1: 82 - koto vèče se naduvà naduvà i kogà da se izòdim
Gradec 1: 84 - i zè da m tè tùka koto izdɤ̀nem dḷbòko
Gradec 1: 85 - tè ottùk i tùk ma dṛžì bodèš
Gradec 1: 88 - i jà kàžem na onàa nevèstica mlàda i onàa nevèstica mi kazà
Gradec 1: 88 - i jà kàžem na onàa nevèstica mlàda i onàa nevèstica mi kazà
Gradec 1: 90 - i sopštàvat tìja za sìn mi sìn mi vednàga dojdè
Gradec 1: 95 - ma nòsi do i onàa sɤ̀ga če ma preglèdva
Gradec 1: 98 - takà e tè tokòfko i tùka ednà dṛ̀ška
Gradec 1: 99 - i onì ma sɤblìčɤt tàm ə jà ne mòžem nìšto
Gradec 1: 100 - i izmòlia sìn mi tàm i pomàga ednà nevèsta da ama
Gradec 1: 100 - i izmòlia sìn mi tàm i pomàga ednà nevèsta da ama
Gradec 1: 104 - i onàa nì tàa nì onàa è dòktoricata sìčki adrèsi ìəm
Gradec 1: 105 - i onàa ratìška ìəm kɤdè onà mɤ nakàra da se potpìsvam
Gradec 1: 112 - nèštem d ìdem potpìsvaj se potpìsvam se i z dvète rɤ̀ce
Gradec 1: 113 - i pèt parì ne dàvam vìe sàkate rèko da ma zakàrate
Gradec 1: 120 - štò pràim kɤ̀šta i mi trèbvat aršìn'e
Gigen 1: 1 - kəkò də ti kàžə bràtku na dvàis i idnà gudìna ìməše vujnɤ̀
Gigen 2: 7 - tòj akò se e poizmòril màlko na ràbota mòže i da zàspi
Gigen 2: 10 - ne è za čùdo i stuìm dukadɛ̀ idinàez dvanàes čəsɤ̀
Gigen 2: 12 - puprikàzvə si tàm nə ùlicətə i sə pribìrət
Gigen 2: 21 - i prez esentɤ̀ gi obìrame̝ bèrem naprɛ̀tᵊ mamùlite̝
Gigen 2: 26 - a bè glèdame ofcète̝ oàgnɤt sɤ prez zìmətə čìstime̝ i grìžime̝ gi
Gigen 2: 30 - raznàsame po kɤ̀štite̝ ftòrijɤ dèn pàk sɤ̀što i trètea i nòsim jajcà
Gigen 2: 30 - raznàsame po kɤ̀štite̝ ftòrijɤ dèn pàk sɤ̀što i trètea i nòsim jajcà
Gigen 2: 31 - i mùzikata [unintelligible]
Vladimirovo 1: 8 - i kàk kàk se praznùvə tovà ka kàk stàvaše səbòrə
Vladimirovo 1: 14 - i i gi zakòl’eme i gòskite ìdat zborjànete se gòtvime
Vladimirovo 1: 14 - i i gi zakòl’eme i gòskite ìdat zborjànete se gòtvime
Vladimirovo 1: 14 - i i gi zakòl’eme i gòskite ìdat zborjànete se gòtvime
Vladimirovo 1: 18 - ìdvat i od drùgi selà tovà zbor’ànin še rečè
Vladimirovo 1: 33 - i da sa sabìra nè cèloto sèlo a sàmo edìn golèm ròt
Vladimirovo 1: 36 - i kàk na kakvò m’àsto se pràveše tovà
Vladimirovo 1: 38 - i si napràvimə
Vladimirovo 1: 52 - mnògo ìmaše sèki si ìmaše lozjà i pres predì da pòčnət
Vladimirovo 1: 55 - pu mà i pòslem stanàa mnògo lozjà ama seà dalì ìma lozjà
Vladimirovo 1: 67 - abe trùdno šò trèva mnògo kòpan’e i vrɤ̀zvan’e i ə ə filìzene
Vladimirovo 1: 67 - abe trùdno šò trèva mnògo kòpan’e i vrɤ̀zvan’e i ə ə filìzene
Vladimirovo 1: 72 - m tovà lozàta i onà si gròzg’e i tè tekà
Vladimirovo 1: 72 - m tovà lozàta i onà si gròzg’e i tè tekà
Vladimirovo 1: 73 - bèreme pòslem edème pìeme vìno i tè tekà
Vladimirovo 1: 89 - kàk si fàštate svetèc i kvò pràvite za ček
Vladimirovo 1: 94 - àbe i na dène i a i drùgu a
Vladimirovo 1: 94 - àbe i na dène i a i drùgu a
Vladimirovo 1: 94 - àbe i na dène i a i drùgu a
Gorna Krušica 2: 6 - stàpa na stòlčeto i mèsiš
Gorna Krušica 1: 6 - ot stòkata takà ot ə vɤ̀lnička i si napràime a tòlkafki peškìrčeta
Gorna Krušica 2: 7 - i mèsiš
Gorna Krušica 1: 7 - i sobèremè si ot komšìite peškìrje sɤ̀štite òti ne mòžem
Gorna Krušica 2: 8 - i mèsiš dà