ne

Particle: 
neg
Lexeme: 

Lines where ne appears

Kolju Marinovo 2: 13 - də ne sè takòvaš
Kolju Marinovo 4: 15 - əxə mì trevà ne ponìkvələ li pòsle pàk kəto gu takòvə
Kolju Marinovo 4: 23 - ku ne sì ja vìždəl [laughter] ut’èsəmi gu isfɤ̀rl’əmi
Kolju Marinovo 5: 26 - ne mužàa də ja fànət sìčkətə tə bəjà zəkɤ̀cvəmi zə vudɤ̀
Kolju Marinovo 1: 30 - nə məgəzìnə kvò ìma kàk marìjke ili ne sì òdila
Kolju Marinovo 3: 35 - čùnkim ne sɤ̀ òdili də vìd’ət
Kolju Marinovo 4: 40 - n’àkuj i gòri ne mòj bez čuvèk’
Kolju Marinovo 4: 54 - rèkex əkù ne sì vid’àlə tı dàm srɤ̀b də vìdiš
Kolju Marinovo 4: 57 - mòž də ne è vìždələ ne znàm ne smè guvòrili
Kolju Marinovo 4: 57 - mòž də ne è vìždələ ne znàm ne smè guvòrili
Kolju Marinovo 4: 65 - ne sɤ̀m
Kolju Marinovo 3: 69 - tùrci̥t’e li bèši cìgəni li b’àhə ne znàm ne mòə vi kàžə
Kolju Marinovo 3: 69 - tùrci̥t’e li bèši cìgəni li b’àhə ne znàm ne mòə vi kàžə
Kolju Marinovo 1: 81 - ne mòə ti iskazà
Kolju Marinovo 1: 84 - ne mòj ti iskazà də fànət kràjə
Golica 1: 1 - ne s'ɛ̀ ə kurnaz'àjti ne s'ɛ̀ kurnaz'àjti
Golica 1: 1 - ne s'ɛ̀ ə kurnaz'àjti ne s'ɛ̀ kurnaz'àjti
Golica 5: 4 - ə č’e stujà s’edemdes’è d’èn’ə ne gù znàemi
Golica 1: 7 - nìj ostɑ̀nahme v'èki ne nì z'èma gòsput dušɛ̀ta
Golica 5: 12 - pak na un’às ne dàvat pak nàši̥t’ȅ kuìto ìdat ottùka
Golica 6: 14 - ne e lèkə ràbuta
Golica 4: 16 - znàči mlàdite ne ne znàjət gòspod segà ne xòd'at na cɤ̀rkva
Golica 4: 16 - znàči mlàdite ne ne znàjət gòspod segà ne xòd'at na cɤ̀rkva
Golica 4: 16 - znàči mlàdite ne ne znàjət gòspod segà ne xòd'at na cɤ̀rkva
Golica 6: 16 - ku ne nəm’ɛ̀r’ə glɑ̀den l’àgəm glɑ̀den stɑ̀vəm i tɛ̀j
Golica 3: 24 - ne mù li slàgate nèkoj pɤ̀t ednò takòva da težì oddòlu
Golica 5: 24 - ama tìe ne štɛ̀t komun’ìstetu un’às fašìst’i ottàm
Golica 3: 25 - əm n'àkoj slɑ̀ga ama ɑ̀z ne slɑ̀gam
Golica 3: 39 - ne znàet
Golica 3: 41 - znàjət s'àkək nìj ne znàem
Golica 2: 42 - ne ìm tr'àba
Golica 3: 42 - d'èt harmɑ̀n:tȅ ne znàeli d d'èt sne žənèneli
Golica 3: 44 - ne sɛ̀ ud nebèto
Golica 3: 46 - ne sɛ̀ ud nibèto tìe
Golica 5: 50 - i sigà tɑ̀m nìe ne gì znàemi žỳvi li sa kakvì sa
Golica 5: 55 - i nìj plàčem tùkana i [cough] ne gì znàeme v’èk’e
Golica 5: 60 - ne ìm dàvat tàm ni pìsmo ni nìštu sàl da gi čùimi
Golica 5: 69 - xòdili dvà pɛ̀ti da gi otn’èmat am ne mužìli da gi utɛ̀vnət
Golica 5: 98 - dr’èh ne mògə də jàm i t’às rusnàkə i mumč’ètu
Golica 5: 100 - ne mužàə ne mòž’eli də spəs’ɛ̀t mumč’ètətə nɑ̀št’ȅ rusnàkə gi spəsìl
Golica 5: 100 - ne mužàə ne mòž’eli də spəs’ɛ̀t mumč’ètətə nɑ̀št’ȅ rusnàkə gi spəsìl
Golica 3: 109 - [unintelligible] da e vəl'àlu ama ne valì
Golica 3: 126 - a tì wòt' ne sì xòd'la
Golica 3: 133 - i ɑs znɑ̀m molèbijata tì mòž da ne znàš
Golica 3: 160 - am kòjto mòže ama kòjto ne mòže
Golica 3: 161 - am kòjto mòže kòjto ne mòže krɑ̀j
Golica 3: 162 - kòjtu ne mòže n'àma da kupùva nìštu
Golica 3: 168 - mòre nà s'àxme nì tàa gudìna nìštičku ne smè
Golica 3: 172 - am ùbavo dè ùbavo da zəvalì ama ne zaval'àva mà
Kozičino 1: 5 - ne znàm zə grədɛ̀ əmə pu s’elàta h s’àkəde tɛ̀j
Kozičino 1: 9 - bez čìft bez čìft ne stàvə
Kozičino 1: 10 - b’ez čìht ne stàvə
Kozičino 1: 11 - bez čìft ne stàvə štòtu
Kozičino 1: 18 - pərìte pə ne stìgət i za xl’àbə
Kozičino 1: 19 - pər’ìt’ȅ ne st’ìgət zə l’àbə ni st’ìgət zə mlògu rɑ̀pti
Kozičino 1: 36 - ne sɛ̀ izrəbòt’və l’èsno
Kozičino 1: 42 - i ne sɛ̀ izrabòt’və skòru kəd’à š’a spìš
Kozičino 1: 58 - ne znàm s kəkò gi rɛ̀s’ət əmà
Kozičino 1: 61 - ne znàm s kəkò gi rɛ̀s’ət əmà às kəto b’àx detè ìməše ə
Kozičino 1: 74 - am nà n’èm ne sɛ̀m vìd’ela
Kozičino 1: 75 - ne sì vìdelə štòtu dètu rɛ̀sə i gi istròv’ehə
Kozičino 1: 97 - strinɛ̀ta stànem hìč ne vìždəm’e č’èš’im sa
Kozičino 1: 105 - namàži se də ne gò hàpət komàrite
Izgrev/Vm 2: 13 - ne ne mòžem də si səberèm sìlit'ȅ vèč'i̥ ut ràbutə
Izgrev/Vm 2: 13 - ne ne mòžem də si səberèm sìlit'ȅ vèč'i̥ ut ràbutə
Trŭnčovica 2: 7 - u ednɤ̀ kɤ̀štə živèejme às ne zəpòmnij mòjə pàstruk də dòjde
Trŭnčovica 2: 20 - ne štɤ̀t tə mòmčetə ne mù ujdɨ̀svət še pòčnem də igràem
Trŭnčovica 2: 20 - ne štɤ̀t tə mòmčetə ne mù ujdɨ̀svət še pòčnem də igràem
Trŭnčovica 2: 34 - žə urè̟š ne mòeš də vərɨ̀š iz drəntɤ̀ tə žə urè̟š
Trŭnčovica 2: 41 - əmə tòj ne smèe də ubàdi nə màmə če me e
Trŭnčovica 2: 42 - če tòj ne mɨ̀ dàvə də urɤ̀ əmə às ìskəm i
Trŭnčovica 2: 43 - ne smèe də i ubàdi dnè̟s tɤ̀j ùtre tɤ̀j pu ednò vrème
Trŭnčovica 2: 55 - nè̟mə čiči bè à də ədè̟m be ne smè jàdeli za zàrən
Trŭnčovica 2: 60 - màj če si se umorɨ̀lə ne sɤ̀m pə ne smèjə
Trŭnčovica 2: 60 - màj če si se umorɨ̀lə ne sɤ̀m pə ne smèjə
Trŭnčovica 2: 62 - že urè̟ sàl s edno ne sɤ̀m čìčɨ se umurɨ̀lə ne sɤ̀m
Trŭnčovica 2: 62 - že urè̟ sàl s edno ne sɤ̀m čìčɨ se umurɨ̀lə ne sɤ̀m
Trŭnčovica 2: 71 - bàmnəw c’àlətə às ne mòə də vìdə sàmu učɨ̀te mi bleštùkət
Trŭnčovica 2: 74 - kət ednɤ̀ blùzə ud enɤ̀ sɨ̀nə bəsmɤ̀ če ne mòe
Trŭnčovica 2: 76 - ne mòe də jə uperè̟ o kəkò də pràim segà be čìčɨ̥
Trŭnčovica 2: 84 - t’à ne è prevè̟denə na drùgu m’àstu žè̟netә̥
Žitnica 3: 14 - məkàr.če se ùčeše̥ mnògu i skɤ̀səә̀ če ne sɤ̀m dàlə
Žitnica 3: 20 - às əku zè̝mə də rəspràvəm òo ne mògə tɨ iskàžə sɨ̀čku
Stakevci 3: 1 - jà ne mèšam uratùtu jà kat otìdem tàm jà si oràtim
Stakevci 4: 1 - a ne sè li namìrat tekvòj zmìje po žètvu
Stakevci 4: 8 - ìmaše ama sɤ̀k štò se ne namìra
Stakevci 3: 9 - i edɤ̀n pùt ə edɤ̀nijɤt unùk mi ne è si znàl uròkɤt
Stakevci 4: 10 - po trì čètiri dɤ̀na i nìgde zmiù ne smò vidèli
Stakevci 2: 10 - ne è magdanòs tìke nò selìn a onì mu dùmu
Stakevci 2: 11 - òx ne mògu jà se ne mòk sètim sɤ̀g
Stakevci 2: 11 - òx ne mògu jà se ne mòk sètim sɤ̀g
Stakevci 3: 17 - da da ti pìšem dvè štò si ne znajà uròkɤt a òn rekɤ̀l
Stakevci 2: 18 - no nè.znam sɤ̀k koè da otkìnem ne znàm kò e
Stakevci 3: 19 - ta da ne pìšem jà na tèbe na belèžnikɤt
Stakevci 4: 26 - i jà ne sɤ̀m vidèl
Stakevci 3: 28 - cèlu nòč sɤm sedèla i ne sɤ̀m ne mòg da nàjdem
Stakevci 3: 28 - cèlu nòč sɤm sedèla i ne sɤ̀m ne mòg da nàjdem
Stakevci 2: 29 - a jà se ne mòk sètim
Stakevci 1: 29 - namèsto tò edìn milicionèr me zbrkà što jà ne sɤ̀m odìla
Stakevci 1: 30 - i ne znàm sɤs kòj rèjs da putùəm
Stakevci 2: 31 - ama upotrebjàvu ga natàmo mì tùj nìkoj ne upotrebjàvamo toj
Stakevci 4: 33 - bòže i mì ne smò
Stakevci 1: 34 - òn mi kazà kudè e onò tàm ne è bilò
Stakevci 3: 36 - ne znajà si uròkɤt
Stakevci 2: 38 - mì ne smò sviknùli tekà da jedèmo
Stakevci 1: 41 - i mi ednɤ̀k nàdupči bilètɤ ne mè pità
Stakevci 3: 42 - ama jà ne mòg
Stakevci 3: 47 - dè mi kažì tàja stàk’ovska nèšto dùma ne è kubràtska
Stakevci 1: 50 - i po pismòto opazì če ne otòdim kudè sɤm pošlà
Stakevci 1: 52 - zbṛkàla sɤm tòj jà si miruvà nìšto ne kazà
Stakevci 3: 63 - za tòj tì ne mòš odgɤ̀tneš nìkada
Stakevci 1: 89 - əə a jà kat ne sɤ̀m vidèla segà nèma da plàštaš no
Stakevci 4: 93 - i odgòre pràimo klàšn’e i ne smò umejàli
Stakevci 4: 95 - ne smò umejàli da si ispletèmo vḷnèlu
Stakevci 4: 98 - ne smò se setìli da si ispletèmo čeràpe smo plèli i klàšn’e
Stakevci 4: 134 - nìkoj ne nòseše
Repljana 4: 2 - jà za dùpkete se ne mòk sètim jovàn znàe
Repljana 4: 7 - e pa stanìšina dùpka tàj ne è li
Repljana 1: 12 - pa me vànu vòlɤt ta me prenèse jà ne smèem
Repljana 4: 16 - pa ne mòže da izlèzne pa si sedèl tàm
Repljana 1: 16 - a onà si nò kvò stànu kvò stànu jà ne smèem
Repljana 1: 17 - da se obàdim če da ne bì da me mirùjem
Repljana 1: 18 - rèko nè.znam kvò stànu pa g’u ne kazùjem
Repljana 3: 27 - ne čìne ga deràmčeta ò ženà pa si nòsi na ràbutu
Repljana 3: 30 - ta vàrdi detèto da ne dùva mu vètɤr
Repljana 1: 31 - jà g’u ne mòk kàžem rovèm pa ne mòg
Repljana 1: 31 - jà g’u ne mòk kàžem rovèm pa ne mòg
Repljana 1: 34 - jà g’u ne mòk kàžem kvò mi e če me vòlɤd bòl
Repljana 1: 56 - da ne sɤ̀ bilì ot tìja
Repljana 2: 60 - nò predstavl'àva màlko dòle do nìsko rastè ne rastè
Repljana 3: 65 - ne mògu u žègutu ofcète s vḷ̀nutu
Repljana 2: 72 - ne dàva da pràimo zbòr mì sàkamo da si ìma
Repljana 2: 75 - da se ne maìn'a tàa tradìcija dobrè ama onì dojdòše
Repljana 2: 80 - nèče da pràe zbòr onì pò ne obìču stòkutu
Repljana 2: 81 - pò ne ubìču da čùvu òvce pò ne obìču gosjà
Repljana 2: 81 - pò ne ubìču da čùvu òvce pò ne obìču gosjà
Repljana 2: 92 - zbòrɤt da si pràimo da se ne odlàga
Repljana 1: 95 - ne sɤ̀m nègde zaletèla àjde pàk utròto pòsle
Repljana 2: 98 - dvà dɤ̀na pràimo zbòr a onì ne dàvu da pràimo zbòr
Repljana 2: 104 - če sàkamo si zbòr ne ne ne sàkamo da si napùštimo zbòrɤt
Repljana 2: 106 - i i si otòše i ne dàdoše da pràimo zbòr
Vŭrbovo 1: 5 - na sènk’u mamo da vi ne stàne lòše
Vŭrbovo 3: 14 - dobrè ama baštàta ne dàva da ìde za tùrčina
Vŭrbovo 3: 15 - kvò če pràju vṛtèli praìli kutàli se ne mòže
Vŭrbovo 1: 21 - ama ne doòdi a matertàta si tekà sedèla u sòbutu
Vŭrbovo 3: 30 - kn’ige e napisàl ne znàm kvò kadà če dòjdeš
Srebŭrna 1: 15 - pək togàs ne znàm kvò pək unùj e jurdèčki
Srebŭrna 1: 42 - še s’àdəm vìe štò ne s’àdəte
Srebŭrna 1: 47 - dubrè sme ne sè pritesn’avaj
Srebŭrna 2: 100 - s’à kò znàet tès mlàtt’ȅ nìštu ne znàet n’àmə stàn n’àmə nìštu
Srebŭrna 2: 112 - štotu səm čùvələ no n ne sɤ̀m vìždələ ne ne znàm
Srebŭrna 2: 112 - štotu səm čùvələ no n ne sɤ̀m vìždələ ne ne znàm
Srebŭrna 2: 112 - štotu səm čùvələ no n ne sɤ̀m vìždələ ne ne znàm
Garvan 2: 30 - e tovà ne è dobrè
Garvan 2: 32 - xìč ne è dobrè
Garvan 1: 44 - kàk ne gì znàm
Garvan 1: 120 - dɤ̀l' ne znàjš kòj tə znàj
Garvan 1: 150 - tò ne sɤ̀ e slùčvəlu
Babjak 4: 18 - ne sɤ̀ mnògu ìtri što skàča:
Babjak 1: 25 - lɛ̀buv'ètu ne sà kətu tìjə màlečki unìjə sə gulɛ̀mi
Babjak 4: 27 - i aku ne mè uslùšəš segà da se izùčiš
Babjak 4: 29 - ne gò slušàx čuvɛ̀kə amà
Dolno Draglište 3: 4 - əmi jà fùrnədžìite ne sì li vidèl nà pekà
Dolno Draglište 1: 23 - pùvə pè̝pel' pu nè̝gu pu učìte pu nəkədè ne ne vìdi
Dolno Draglište 1: 23 - pùvə pè̝pel' pu nè̝gu pu učìte pu nəkədè ne ne vìdi
Dolno Draglište 1: 30 - əmi ìdeme tàm ne nèngə ne nè pùsna: də ìdeme nìe plàčeme
Bansko: 22 - emi màslo ne smè slagàle òti nèame
Bansko: 45 - i tìkva pò ràno f stàro vrɛ̀me às ne pravìh
Bansko: 55 - pò ùbavò e ut tìkvenìk vèk'e ne mòže sèm ùbuvu
Bansko: 128 - i se sipùva f čenìi pò ùbavo ne mòže ot tavà
Bansko: 207 - ta [laughter] jà vìkam če uš ne mò vi kažùvam nìšču pa
Bansko: 215 - jà sà ne kòla vèč'e ot sì sam uddɛ̀lnu ta decàta
Bansko: 231 - nèka pòčini enà gudìna tòj rèče nè ne pučìvam
Bansko: 246 - emì sà jàko ne jà sa praznuvàli [laughter]
Bansko: 275 - tòpime mutuvìlkata da se ne nasùgruva ga svàl'ime pàsmutu
Bansko: 290 - emi ne è nòsuvàme gu na valɛ̀vica da se svàle
Bansko: 294 - emì ne stè le viždàli tùka v bàncku valɛ̀vica
Markovo: 34 - nìkək sə ne skàraa n’ètu pək nìj də sə skàrəmi s itɤ̀rvətə
Markovo: 71 - kato ne xòdeše na učìlište kvò si pràila togàva
Markovo: 93 - n’àmə ne izlìzəmi
Markovo: 115 - [laughter] kuè ə sə vid’èli kuè sə ne vid’èli [laughter]
Markovo: 149 - i kɤ̀k ne sɤ̀ li ubìčat
Markovo: 154 - štòto nìe ne gò znàem znàči xarèsvat se dvàma mlàdi nə
Markovo: 181 - àz ne znàm
Markovo: 202 - a tàtkoto n’àkoj pɤ̀t ne kàzvaše li àz n’àmam živòtno za pròdan
Malevo/Xsk 2: 13 - ne stè gi naùčili [laughter]
Malevo/Xsk 2: 14 - ne smè gi naùčili
Malevo/Xsk 2: 55 - i ne znàjət nɨ̀štu
Malevo/Xsk 1: 68 - ne mògə ti kàzə
Malevo/Xsk 1: 69 - ne tì e
Malevo/Xsk 1: 70 - ne mògə ti kàzvəm
Malevo/Xsk 1: 71 - ne tì e raskàzvəl za
Malevo/Xsk 1: 72 - ne sɤ̀m sə interesùvələ i ne mì e rəskàzvəl i təkà
Malevo/Xsk 1: 72 - ne sɤ̀m sə interesùvələ i ne mì e rəskàzvəl i təkà
Malevo/Xsk 2: 98 - əmə kvò də pràim də ne rəbòtiš e
Malevo/Xsk 1: 105 - òf [laughter] gul’àm trùt [laughter] kɤ̀k ne rəbòtihme ùtrɨn stàneš [cough]
Malevo/Xsk 2: 109 - pək v’èke ne mòž’em əmə tr’àbə də vərɨ̀m ə də pumàgəme
Malevo/Xsk 2: 110 - inàč’e ne mòət
Malevo/Xsk 1: 111 - i ne mòž’ehme nìj səmɨ̀ də si zràptim n’ɨ̀vit’e i vɨ̀nəgi
Malevo/Xsk 1: 149 - d’è̝n ne sɤ̀ pudmɨ̀nvə sàmu f nid’è̝l’en d’è̝n ustàəhme pu màlku
Malevo/Xsk 1: 156 - s t’eslɤ̀tə ne spurɨ̀ i dàže ìməhme ednɤ̀ nɨ̀və tùkə nə m’esnustɤ̀
Malevo/Xsk 1: 259 - kòjtu n’è e prekàrəl ne znàe nèupɨsùemu [laughter] jɛ̀
Malevo/Xsk 1: 267 - jà spɨ̀ t sə ne spɨ̀ t sə tr’àvə də stàvəš [laughter]
Malevo/Xsk 1: 270 - ne sɤ̀ gu vìdel’i əmə b’è̝še stràšnə rà
Malevo/Xsk 1: 281 - [laughter] kòjto ne è duìl tòj nə nàe [laughter] jè
Eremija 4: 5 - ne sɤ̀m znàel
Eremija 3: 6 - tùka màčki pìš zatvòreno ta kùče ne mòže da ulèzne
Eremija 1: 8 - kùku də ne žmìem
Eremija 4: 8 - i a grabnà a za nogàta ne možè če a z izedèše
Eremija 4: 9 - ama ne ì li strošì nogàta
Eremija 4: 10 - ne možè da ja stròši onà m otṛčà bṛ̀že
Eremija 1: 12 - ùtre da se jàviš mène me ne pùštat
Eremija 3: 13 - ama tè ne xòdat po xòrata
Eremija 4: 13 - ne možè da a stròši a če ja izedèše
Eremija 5: 16 - zaštò sa ti takò dète vìkam jà ne sàm sakàla
Eremija 3: 16 - nìko mu ne dàva ni xlèp ni kadè òdi tè takà
Eremija 2: 19 - nixtò ne znàm nixtò i takà se patì se
Eremija 4: 20 - dà kokòška pìle jajcè à gi ne pribrà
Eremija 2: 20 - za dòš tàa godìna ta ne znàm da ti kàža
Eremija 3: 21 - tè tovà tè sèko go gòni lèp mu ne dàva nìkoj
Eremija 4: 21 - à gi ne namerì kràj
Eremija 2: 21 - a pa drùga godìna kakò če è nìkoj ne znàe
Eremija 5: 22 - pa sam bilà pròsta ne sàm bilà ùčena da im ne da
Eremija 1: 22 - udnemožèxme ne mòga vòda da si dònesa ne mòga
Eremija 5: 22 - pa sam bilà pròsta ne sàm bilà ùčena da im ne da
Eremija 1: 22 - udnemožèxme ne mòga vòda da si dònesa ne mòga
Eremija 2: 22 - nìkoj ne znàe
Eremija 2: 23 - nìkoj ne znàe nìkoj ne znàe kakò če è
Eremija 2: 23 - nìkoj ne znàe nìkoj ne znàe kakò če è
Eremija 3: 23 - e ne znàm kakò žìvi pròsto tè
Eremija 1: 23 - dṛ̀va da s cèpa ne mòga da gi dònesa
Eremija 5: 24 - ta znàe li se jà ne sàm po tìja ràboti
Eremija 4: 24 - à ne sɤ̀ gi kato zème edìn
Eremija 5: 25 - dòftor mène ne mè bèše gledàl ìč edìn pət dojdè
Eremija 1: 27 - ne mòga da
Eremija 2: 32 - nìšto ne otkìnaxte
Eremija 3: 32 - ama kato ostanàx sàma vèče ne mòga
Eremija 2: 33 - nè ne mòže isahnà si̥ precəftèa se raššumìja se issahnà
Eremija 1: 33 - à da ne doòždat kaj nàs
Eremija 3: 34 - ne mòga mèn da se slùšam
Eremija 5: 36 - po sìčko zemedèlska ràbota sam rabotìla motìkata ne sàm svalìla od gṛbò
Eremija 4: 36 - ne gì li lov'àxa ednò vrème tìja
Eremija 1: 39 - [laughter] sàmo tùka zapìsvat nèšto nèma ne tràžat pàri
Eremija 4: 41 - kòj če mu i da tùriš kapàn ne gò znàeš
Eremija 2: 45 - skɤ̀po skɤ̀po ne znàm ako ìskat decàta da kòpat da sàdat
Eremija 1: 46 - a nìe nè ne znàeme prìkaski
Eremija 5: 47 - ama ne učì znàm da četà
Eremija 1: 48 - ne znàeme
Eremija 1: 50 - sàmo da si govòrim be nìšto drùgo ne tràžim
Eremija 5: 51 - ne sàm bìla
Eremija 6: 64 - nìe si gi gònime nèkoj ne mòže onì samì
Eremija 5: 67 - xòrata ne mòš i po pedesè i šejsè godìni da iskàrat
Eremija 5: 69 - božà ràbota božà ràbota ne mòm se bɤ̀rkame f nèja
Eremija 5: 76 - ako mòga jà če si ìskopam pri tèbe gròba ama ne mòga da
Eremija 3: 78 - ìnače ne mòže
Eremija 5: 80 - ne mrìe
Eremija 5: 83 - pri čovèko da ne àrčat pàmetnici da mi tùra:t takìva ràboti
Eremija 6: 95 - i vèče ne ojdò
Eremija 1: 105 - ne mì beše tòš te tòku tèško segà mi e tèško [laughter]
Eremija 1: 107 - òti ne mòga ne mòga è go tùka gradìnka vòda nèmame
Eremija 1: 107 - òti ne mòga ne mòga è go tùka gradìnka vòda nèmame
Eremija 5: 112 - ne smèja òn vìka če go pùsneš sàmo po nàši̥te karùci
Eremija 1: 113 - a za pràn'e za gotvèn'e nèma ne mòga da nòsa
Eremija 1: 121 - òo tè tùka komšìite nìkogaš ne bèše presənàl bunàro
Eremija 5: 122 - i segà ne ìskam da sam razdèl'en'a da sì òjda pri nègo
Eremija 1: 129 - segà cəftì za slanàta a do sèga ne smè kinàli
Mogilica 3: 5 - žìtutu tùkə ne sɛ̀eme tò dòlu
Mogilica 6: 6 - a ma ne udbàvəše sə è segà də z'ɔ̀meš hlɛ̀p
Mogilica 6: 11 - ne znàm
Mogilica 5: 12 - zaštò kàzva glàdnise i ne kàzva glàdnite
Mogilica 4: 13 - kòjnu ne vɛ̀rvə
Mogilica 1: 25 - kədèl'ə ne è li kədèl kədèl'ka
Mogilica 4: 27 - es’è elè səm nəbòžnə mlògu jɛ̀ ne vɛ̀rvəm
Mogilica 4: 30 - də nìš’tu də ne zgreš’ɛ̀vət
Mogilica 5: 30 - znàči tè ne sɤ̀ səs nàs
Mogilica 5: 33 - a ne mòže li də se ub'asnì təkà
Mogilica 3: 35 - ne sè li vèe pòsle
Mogilica 3: 37 - ne sè li vèe pòsle kəto
Mogilica 5: 38 - glàdnite znàči tì ne učàstvəš
Mogilica 5: 42 - sè pàk mòže də ne učàstvəš
Mogilica 6: 44 - i tàm ne ne muxl'àsvaše
Mogilica 6: 44 - i tàm ne ne muxl'àsvaše
Mogilica 6: 45 - nèmə ne s muəl'ɛ̀svəše
Mogilica 5: 46 - glàdni sà ne sè glàdni sà
Mogilica 5: 47 - znàči tì ne učàstvəš əku kàžeš glàdni smè
Mogilica 5: 54 - štò go kàzva stàrise hòra a ne stàrite ili stàrine
Mogilica 5: 57 - əku kàže stàrine l'ùd'e znàči t'à ne vlìzə
Mogilica 6: 57 - tùkə məšìni ne nemɛ̀še tò pɔ̀t nemɛ̀še nè mašìni də ìmə
Mogilica 3: 63 - š'ekèref kuč'ɛ̀n pò rànu ne sɛ̀hme sètne z'ɔ̀hme tegàj də sɛ̀eme
Mogilica 6: 73 - nɛ̀kəde ne mòže də sè rəzminɔ̀t imɛ̀še mùlešti kulì
Mogilica 5: 78 - ne mòže
Mogilica 3: 94 - segà ne gò li vɤ̀rnaxa
Mogilica 3: 95 - e če f enèj regulàcijə gu ne vràštət dərž'ɛ̀vətə kəkò e seà
Mogilica 3: 96 - č'ɛ̀kəme nìštu ne stàvə kək jɛ̀ ti kàzvəm uzlubèni sme mnògu
Mogilica 5: 99 - a ne s stàrčenù
Mogilica 5: 125 - ne znàm dalì šte i no mi napràvi fpečatlènie če
Mogilica 5: 127 - ili snàhənə ne znàm kàk bèše
Mogilica 5: 158 - jɛ̀ce mi marì ne vɔ̀rši snəhìštesu
Mogilica 5: 161 - jɛ̀ce mi marì ne
Mogilica 5: 163 - ne vɔ̀ršiš
Mogilica 5: 164 - ne vɔ̀rši
Dolno Ujno: 18 - prəz nàšijo živòtə ne smè pràvili razlìčni segà pràvat xòrata
Dolno Ujno: 19 - nìe ne smè pravìli
Dolno Ujno: 21 - ne mòga da [laughter] ti kàža tìja [laughter] ràboti
Dolno Ujno: 33 - tè ne sɤ̀ ni idvàli tùka
Dolno Ujno: 34 - ama ne znàm kakvò
Dolno Ujno: 83 - àz ne znàja za tèzi neštà zatovà te pìtam
Dolno Ujno: 125 - e pèe se ama [laughter] ne mòga da vi [laughter] kàžem pèsni
Dolno Ujno: 168 - làmbi ne znàm vidèli li ste [laughter]
Dolno Ujno: 175 - z gàs [laughter] i s vìdelce pək ne znàm
Dolno Ujno: 188 - ne mòga [laughter] da vi kàžem tìa ràboti [laughter] è àjde
Dolno Ujno: 259 - e pa koì ìdat ta pitùvat gi kojà ne ìska da
Dolno Ujno: 262 - tìja ne sɤ̀ li sɤ̀rdia stàrite
Dolno Ujno: 298 - [laughter] a ama kək jà lì ti kazvà vèče ne znàm
Drabišna 1: 33 - ne mòə də vɤ̀r'ə səz d'v'a pàterici e sə putpìrəm i vɤ̀r'ə
Drabišna 1: 35 - əm ne mògə də vɤ̀r'ə ìkəm tə ədnɤ̀ pàterica ìkə z'èmi ìkə vɤ̀rvi
Drabišna 1: 54 - mnògo li e kòlko e nìe ne smè vìždali
Drabišna 1: 56 - ne znàm ne smè vìždali
Drabišna 1: 56 - ne znàm ne smè vìždali
Drabišna 2: 70 - nàm ne znàm ìkə zə vərvìš zə vərìš tòu bəìr ìkə
Drabišna 2: 76 - ədnɤ̀ gub'èrkə bòdnələ ə nə vrətàtə də ne znàje slənc'èt
Drabišna 1: 79 - predìš' ne presɤ̀hnuvəši sàə gudìnə mnògu prisɤ̀hnə tàə r'àkə
Drabišna 2: 96 - ne mòž də vərvì jà se izmurìh vìkə
Drabišna 2: 112 - aaa òt' vìkə tì ne sì sɤ̀štətə kət gà ìkə mòmə
Drabišna 2: 114 - ìkə kɤ̀və si ìkə tì ne sì ìkə sɤ̀štətə
Drabišna 2: 121 - ne mòž də jə fàne òdə ne mòž də nəl'àe vòdə
Drabišna 2: 121 - ne mòž də jə fàne òdə ne mòž də nəl'àe vòdə
Drabišna 2: 123 - pijàše ùdə sàə ùtrən òt' ne pìe če zìmə kufɤ̀tə
Drabišna 2: 128 - t'à sigà òf t'à ne met'àlə pək t'à ìkələ
Drabišna 2: 169 - t'à tòu d'èn nə ràbutə ne ušɤ̀lə skrìlə se
Godeševo 3: 5 - nìe sme zəpòvnili nɤ̀jštu nìe ne gla
Godeševo 4: 18 - jà ne sɤ̀m sàdil i lòze n'èməm təkì ràbuti
Godeševo 3: 19 - əmə f nèjə ne smè sed'àli
Godeševo 4: 19 - ne sɤ̀m sàdil vɤ̀jš əku ìmə gròzde də àpneme
Kovačevo 1: 26 - ama tè ne sɤ̀ li se xarèsali vèče momčèto i momìčeto
Kovačevo 1: 37 - tàtku ne mù ja dàva
Kovačevo 2: 42 - s’à ne sɤ̀m nəkùsilə jàjce nit ni pòmn’əm utkugà
Kovačevo 2: 45 - ne pòmn’əm utkugà ne sɤ̀m jàla jàjca
Kovačevo 2: 45 - ne pòmn’əm utkugà ne sɤ̀m jàla jàjca
Kovačevo 2: 46 - ma ne
Kovačevo 2: 48 - ne mòžeš da si glèdəš kukòški
Kovačevo 2: 49 - m ne mòə ìməh kukòški əmə iz’èdi gì n’àštu i kràj
Kovačevo 2: 53 - ne mòže də gi zəfàtiš segà pàk
Kovačevo 2: 54 - ne mògə ni mògə s’à pidesè levə i šijsè lèvə ednà kukòškə
Kovačevo 1: 126 - zèr ne pòmnetè ta pòmnime sìčku
Kovačevo 1: 190 - əm ìn ìnəči əku tòj ku ne mòže də zəspì i nìa təkà
Kovačevo 1: 223 - štò se kàrat i jas ne znàm lòšu
Kralevo 3: 4 - à əmi ne sɤ̀ pɨ̀təli zə
Kralevo 1: 5 - hùbuu əmà tò i ne bìlu lòš’u zə b’èhmi kɤ̀k zə ràptim
Kralevo 1: 10 - n’è nɨ̀kuj ne nɤ̀ trɤ̀seš’e zə dànuk ut t’eə s t’èkəzəsè̝t
Kralevo 2: 22 - pìta kogà kato ne slòžiš kvàs togàva li se vìka
Kralevo 1: 31 - n ne tr’àbvə təkà də e pək i sigɛ̀
Kralevo 3: 40 - tìjə gu nəmràzili reklìli kɤ̀k tɤ̀j li ne
Kralevo 1: 54 - tè nìe vèk’e i r’àptətə ni təkɤ̀ə vèk’e ne mòžem
Kralevo 1: 55 - amə kò də pràime pàk ìskəm ne mògə də vɤ̀r’ə
Kralevo 3: 57 - ne znàm nəkəd’è
Kralevo 2: 58 - ne jè dvìme əmə gà se iz iz isdujàvə udvàrəš tvà
Kralevo 2: 59 - gà se izbɤ̀rkə sigɛ̀ sigɛ̀ ne sɤ̀ kət inò vrè̝me səkà bɤ̀rkəš
Kralevo 2: 108 - ne hòd’ət pu tvà
Kralevo 2: 113 - ž’èncki ne hòdehə v dik’èn’ə nè
Kralevo 2: 114 - tvà tvà səm zəpòmnilə nə təkòvə n’èštu ne sɤ̀m
Kralevo 2: 115 - əv dỳk’enə ne ut’ùət əmə fkɤ̀šti ut’ùət də pìjət
Kruševo 4: 10 - p’èd dèn’ə ne sm’è puč’ìnuvàli i ə znàeš li
Kruševo 4: 11 - vèjke trì d’èn’ə ìč ne smè pubàrvəli ràbutə
Kruševo 3: 17 - əmi kažì mi nè če ne sɤ̀m vìždələ
Kruševo 3: 18 - əmə ne mì e klàden stanò lanì də b’èše dušlà
Kruševo 3: 23 - seà ne mì e nə s kurdìsən stənò
Kruševo 1: 31 - a t’è truìcətə ə t’è sìč’kitè ne muž’èə
Kruševo 1: 65 - nìštu ne dùməše
Kruševo 1: 79 - nìštu ne sì e izumìlə
Kruševo 1: 81 - nìšto ne sò e izumìlə gləvòtə si e sɤ̀štətà
Kruševo 4: 97 - sìč’ku si imàhme ə kòj ne gì tur’èš’e
Kruševo 1: 105 - òti jə sə dàli nə suc’àl’ni griži wòt ne sì i gòtv’ət t’è
Kruševo 1: 111 - t’e zə t’eh ne mòž də si nəgud’òt zə məž’ètu
Kruševo 4: 113 - t’à ne mòž də ə priber’èš
Kruševo 4: 114 - tə bòp li si ne nə nəkòcəh də si nàprəə burkàne
Kruševo 4: 119 - pà imàhme ne sm’è bez ìč’
Kruševo 3: 171 - č’e kuèt ne mòž’e i nə dəràci̥ti̥
Leštak 2: 1 - tì nə drùgo m’àsto hìč ne sì hòdila à
Leštak 2: 7 - togàva ne gì pùskaha momìčetata da hòd’at mnògo na učìlište à
Leštak 2: 10 - če òt ne sɤ̀ ni pùskəli kòj znə òti
Leštak 2: 14 - rəbòtət [laughter] də iskàruvət hlɛ̀’p [laughter] [unintelligible] ku ne rəbòtiš
Leštak 3: 36 - ugrədènu i də ne mòž’e də vlàz’ə prɤ̀s nə hərmànə
Leštak 3: 41 - a trevà ne ponìkvə li nə harmànə
Leštak 1: 42 - ne znàm kòlku šə iskàrəš
Leštak 1: 43 - əmi ne mòž’e štòtu zəfč’èrə šə hòde f mədàn
Leštak 3: 47 - vìe ne vìkate nakəlvàva sə
Leštak 1: 52 - i sə nəjədèš əgà dòjdeš ejtùvə i vèč’erə ne jədèm
Leštak 3: 59 - ìmaš ə kvò drùgo tàm kəzəldžà vi ne stè sèjali
Leštak 1: 63 - pəg zə hlɛ̀b də ne guvòrim
Leštak 1: 66 - ne mòe zèmeš
Leštak 1: 67 - ne mòžeš ə pò nəpr’èt etùvə kòlehme sɛ̀kə s’èdmicə kràvə
Leštak 2: 71 - ne tr’àbva li da go izmetèš də pu
Leštak 1: 86 - sàmu gul’àmu živòtnu ne mòž də stàne
Leštak 1: 87 - kràvə ne mòže
Leštak 2: 88 - əh znàči ne è bil tugàva lèg živòta à
Leštak 1: 89 - uttàm nəgòre ne mòže tèšku e zə vərtène
Leštak 3: 128 - ne sɤ̀ li učìstvəše trevàta predi
Leštak 3: 270 - i ne mòe se ismùš’i̥
Leštak 3: 283 - kvò se takòva da ne sè izmɤ̀kva
Leštak 3: 289 - dà utprède də ne mòe se izmùš’i à təkà
Leštak 3: 326 - lèmeš ne mù vìkaxte
Leštak 3: 331 - ne sɤ̀ li zgɤ̀vət kato kàraš
Leštak 3: 333 - debèli ne sɤ̀ li potpr’àni tùkə səs nèšto təkà
Leštak 3: 338 - də ne sʌ̀ spl’èskvət
Leštak 3: 339 - də ne sɤ̀ spl’èskvət tɤ̀j i ottùkə tovà nàči tovà
Leštak 3: 348 - ne sè seštaš ne sè sèštaš drɤ̀škə təkà
Leštak 3: 348 - ne sè seštaš ne sè sèštaš drɤ̀škə təkà
Leštak 3: 349 - drùgo ìma li dubrè tùka tovà tò ne sɤ̀ li
Šumnatica 3: 15 - nèšto ne mù li klàvaš sìrene də
Šumnatica 2: 16 - ne sɤ̀m go čùval tovà be
Šumnatica 1: 21 - əmə bɤ̀lgərcki ne znàe
Šumnatica 2: 26 - ne sɤ̀m go ne sɤ̀m čùl tovà nèšto
Šumnatica 2: 26 - ne sɤ̀m go ne sɤ̀m čùl tovà nèšto
Šumnatica 2: 32 - ne gì li prečùkaha germàncite
Šumnatica 1: 41 - da se čùdiš kàk ne
Šumnatica 2: 42 - ne gì upravl’àvaa ger
Šumnatica 2: 44 - ne gì təkòvu ut itàlijə razbìž li tè gi izmɤ̀čiə mnògu
Šumnatica 3: 46 - ut əsmòvit’e agà sə ne pàrskəni pò s mlàdič’ki əgà sə
Šumnatica 2: 47 - à znàči ne gì upravl’àvaha germàncite nàšte
Šumnatica 3: 50 - ne gò li kàlcaš ə tvà
Šumnatica 1: 101 - ošte ne mòe da se uredàt
Šumnatica 3: 133 - gà fkìsne ə l’àbət dur ne fkìsne vòdə
Šumnatica 3: 166 - ne fàtə svàne ne fàtə səs svàne gà si glàden
Šumnatica 3: 166 - ne fàtə svàne ne fàtə səs svàne gà si glàden
Šumnatica 3: 172 - a nè ne sme nè im’àli nìkogaš òfce
Šumnatica 3: 200 - v burkàni ne sɤ̀ rəzvàl’ə
Šumnatica 3: 201 - burkànete ne sɤ̀ rəzvàl’ət
Skrŭt 3: 13 - càla pòs mrɤ̀sno ne edèjme na božìk k’i se omrɤ̀sim
Skrŭt 1: 14 - əxə̀ i onà sè dotàm dotàm i nèma rabòta ne sè vɤ̀rši
Skrŭt 2: 17 - ama kàk im vikaxa na tìja ne pràštaxa li speciàlni xòra
Skrŭt 1: 18 - nìvata ne mòže da a sèeš òšte nèska jàs vìka ki ìda
Skrŭt 1: 29 - à nè nè pòdnicata às ne znàm
Skrŭt 3: 33 - mlàdite ne znàjat vìe mòže da pàzite
Skrŭt 3: 34 - nèkoj òšte pàzet nèkade ama rètko tì ako pàziš drùgio ne pàzi
Skrŭt 1: 34 - da ne izbègat
Skrŭt 2: 35 - sà restorànto ako nè e ne mòže
Skrŭt 1: 36 - ùž da ne bègat dignùva orèlo kvàčkata
Skrŭt 3: 56 - ne sì li jàl tì
Skrŭt 3: 57 - nè nè ne dàže i dùmata ne sɤ̀m čùval
Skrŭt 1: 61 - da mi te ne vìdat očìte počnàla da go tèpa
Skrŭt 1: 68 - da mi te ne vìdat očìte i tvà si kažvàl
Skrŭt 1: 72 - ot tòo čovèk ne mòže da fànat
Skrŭt 3: 83 - e to za pròsene nè ma stančinàri ne stànvat li tùka
Skrŭt 3: 89 - i decàta òdea po sùrva ne sè pràeja malènki
Skrŭt 3: 98 - tovà e tovà znàm drùgo ne znàm
Skrŭt 2: 111 - ìnače ne mòže̥ da a ubùat
Skrŭt 2: 163 - ama vìe kùm ne vìkaxte edno vrème
Stalevo 2: 2 - jà hìč ni sɤ̀ umur’àvəh əm sigɛ̀ ne mòə
Stalevo 2: 3 - sigɛ̀ ne mì sə č’ùje gləvʌ̀tə mɨ huč’ì
Stalevo 1: 3 - n’èmə vr’è̝me jà tòlko pərì ne dàvəm
Stalevo 4: 7 - nə mlàdi gudìni nəprìm’er ìmə mumìč’e d’èt ne jè dàvət
Stalevo 2: 8 - d’è də znàm nə mlàdus bòl’es ne znàeh
Stalevo 2: 9 - sɨ̀čku ràbut’ɤh i bòl’es ne znàeh
Stalevo 1: 13 - n sàm tvà ne sɤ̀m srìgələ òfce
Stalevo 1: 14 - òfci ne sì strìgala
Stalevo 1: 15 - òfci ne sɤ̀m strigḁl̥ḁ
Stalevo 3: 23 - də də sə ne skɤ̀sa
Stalevo 4: 52 - či e v’àrnu vìkəm nèv’àrnu jà ne prodùmvəm ni kàzvəm vìkəm
Stalevo 1: 70 - kətu gu sùč’iš s’è̝tn’e nəỳəš ne sʌ̀ gʌ̀rč’i
Stalevo 2: 80 - nìšto životìnsko nìšto koèto e ot xajvànite ne sɤ̀
Stalevo 2: 86 - òt če tùkə ìmə n’ɛ̀jde s pu enì selà ne jədʌ̀t
Stalevo 1: 92 - ama drùgi takìva pràvi stànovi vàšte ne sɤ̀
Stalevo 1: 96 - ne sʌ̀ rəzvàl’ə ɤm kɤd gu zglubìš
Stalevo 1: 155 - də sə ne zbìra platɤ̀
Stalevo 1: 156 - da ne sɤ̀ zbìrə platɤ̀ ednì metàlni təkà səs zɤ̀bci sə slàgəhə
Stalevo 1: 159 - ənvà sə kàzvə zʌ̀pci də sə ne ràs
Huhla 5: 6 - ne blàžə pàg gà dòjde p'ètək gà dòjde pùs šə zgòvejə
Huhla 6: 14 - a rèkox da ne sɤ̀ ti ostàili tìe drèxite rabòtnite
Huhla 2: 14 - ami tòj na kòn ne mòže də sedì pɤ̀k edìn pɤ̀t
Huhla 3: 14 - ama vìe ne ìskəxte
Huhla 4: 17 - kəkò s'àene ednò vr'ème kəkòt ne sɤ̀ jəd'àše
Huhla 6: 22 - be segà nìkoj ne sɤ̀ mɤ̀či
Huhla 6: 23 - sigà hùbəvu hùbəvu pàk ne hər'èsvəti pàk pust'àvəte
Huhla 6: 25 - əm kəkò ne ər'èsvə čem ə wòt' tòlkus skəpotìjə stànə à
Huhla 4: 25 - tò hi stìgə pòveče ne štè mə tàə zèm'ə n'à
Huhla 2: 27 - s'à nèmòjte vìkə n'è e hùbəvu də ne vì puvdìgnət
Huhla 1: 29 - vɤ̀h č'èdo vɤ̀h č'èdo də ne sɤ̀ pumɤ̀rdneš vɤ̀h č'èdo
Huhla 1: 30 - tò ike dub'è li usvet'ènu tòj ne znàm kəkò bỳlu
Huhla 1: 31 - tòj ne znàm kəkò bìlo i pàk ne bỳvə
Huhla 1: 31 - tòj ne znàm kəkò bìlo i pàk ne bỳvə
Huhla 2: 32 - ud ràbutə nìštu̥ ne čàk səm ràbutilə ràbutilə p'èd dicà
Huhla 5: 33 - dà da blàguvec blàguvec n'è n'è nìe ne gù kàzvəme blàguvec
Huhla 1: 37 - du seà ne sɤ̀m jàlə dròbene še mə kàrət də jàm dròbene
Huhla 1: 38 - mə tì ednò vrème dròbene si ne id'àla
Huhla 2: 39 - də mògə də bàrəm rəkɤ̀tə [unintelligible] ne sè li se
Huhla 5: 42 - hòrətə ne bìvət i rìbətə ne bìvə
Huhla 5: 42 - hòrətə ne bìvət i rìbətə ne bìvə
Huhla 6: 46 - zə t'àhnite se bl'ɤ̀skət pək nìj ne mòžem tìj d'èt
Huhla 1: 53 - nìšt'u im ne sɤ̀m klàlə nìšt'u ne sàm vudà
Huhla 1: 53 - nìšt'u im ne sɤ̀m klàlə nìšt'u ne sàm vudà
Huhla 1: 54 - vudà ud dumàti hùbəi nìštu ne klàəh
Huhla 1: 57 - ama ne za iskùstvenijə ot ofcète ako zèmeš
Huhla 2: 61 - də ìeš nə učìlište n'è n'è t'a nàštə ne sɤ̀ iskàzvə
Huhla 2: 63 - əmə ne b'àhə dušlìli b'àhə pòčnəli gà pudràstene də nə òt'
Huhla 2: 64 - màjkit'e ne nɤ̀ pùskəhə əmə tàtkufci təkòvu še vɤ glubìne
Huhla 1: 66 - i tvà e pək təkɤ̀v iskùstven nə dvòrə ne sɤ̀m klàlə
Huhla 1: 68 - kəkò ne è nəròdə n' bỳvə n'è n' bỳvə
Huhla 1: 69 - ut kəkò ne bìvə
Huhla 1: 82 - è pa tò i ne tr'àbva
Huhla 6: 83 - vèče da ne gò obɤ̀rnaxte na vojnà bè
Huhla 1: 84 - əmə mlàd'te pək hìč ne bìwət li
Huhla 2: 85 - i kət ne vɤ̀ pùskəxə na učìlište kvò praexte
Huhla 1: 85 - mlàdite xìč ne ìdvət li
Huhla 1: 86 - am ne bìvəte
Huhla 6: 91 - t'à ne hər'èsvələ s'èdes'ètu pə̥k səd'è ur'è nə čàsnu
Huhla 2: 92 - hɤ̀ nìj ne znàehme tvà ò gà n vretènu
Huhla 6: 92 - kòjtu ne hər'èsvə s'èdes'e hìč ne tr'àvə də ur'ɛ̀ nə čàsnu
Huhla 6: 92 - kòjtu ne hər'èsvə s'èdes'e hìč ne tr'àvə də ur'ɛ̀ nə čàsnu
Huhla 2: 95 - c'àlə nɤ̀š kəkò si pràilə kətə ne gù si nəpr'èlə
Huhla 2: 101 - tr'àvə də imə inò pàsmu dv'è pəsmà ìh ne rəzbìrəte vìe
Huhla 6: 103 - kəkò šo t'èbe t'èbe t'èbe nìštu ne tr'àbuvə
Huhla 2: 107 - ə tugàj n'àməše jà p'èd dicà ə̀ c'àlə nɤ̀š ne sɤ̀m lègnuvələ
Huhla 2: 109 - učìtel'te ošte ne mòət də zəpòvnət təkɤ̀vi ud mòjte dicà
Oreše: 26 - bəštà mi gu ne pòmn’ə kəkòf čuvèk e bìl tòj utiš’ɤ̀l
Oreše: 29 - jà gi ne pòmn’a gà sə ušlì jà bef dètence dè
Oreše: 32 - t’è se ne vərnə jà g ne pòmn’ə kəkòf čuvèk e bìl nədòlu
Vŭglarevo 1: 63 - ne sɤ̀ t’è̝gleš’e dà
Vŭglarovo 1: 69 - ne bèše kaləbəlɤ̀k
Vŭglarovo 2: 85 - a ne stàvə
Vŭglarovo 2: 108 - i às pòsle ne mògə də
Vŭglarovo 1: 122 - f təvɨ̀ sm’e p’èkəli əmə f sàčve ne sm’è p’èkəli
Bangejci 1: 26 - i às ne mɤ̀ sə ne mì sə žuv'èi v'èki [laughter]
Bangejci 1: 26 - i às ne mɤ̀ sə ne mì sə žuv'èi v'èki [laughter]
Bangejci 2: 33 - ne sɤ̀ li slàgəše
Bangejci 1: 41 - devedes'è gudìni də ne è krəkɤ̀ sigà də mə bulì tɤ̀j
Bangejci 1: 42 - rəcèti mi i tè əkɤ̀lə mi òšte ne sɤ̀m gu zəgùbilə
Bangejci 1: 47 - ne xòdiš li nə dòkturi
Bangejci 1: 86 - dud'ètu v'èki zəpr'èxme ne mòžem v'èki [laughter]
Brŭšljan 4: 4 - də ne gù ub'ɨ̀və i e uvìtu uvìtu uvìtu uvìtu
Brŭšljan 4: 18 - gul'àmu e ìmələtə tè ne jà puteb'àvət zə nìštu
Brŭšljan 4: 27 - nə drùgu dɤ̀rvu ne hòdi sàmu nə kìselc'i'te
Brŭšljan 4: 33 - dà nə drùgu dɤ̀rvu ne xòdi t'à sàmu nə lìpətə
Brŭšljan 4: 45 - bəštà mi š'e z'ème tujàgətə əku ne òdiš tə upàli
Brŭšljan 1: 78 - ud vɛ̀truvetu də ne gì fàštət vɛ̀truvetu i kəš'lìte sə pràehə
Brŭšljan 1: 79 - primətìvni pàk primətìvni sə ne sɤ̀ kətu segà də kàž'em
Brŭšljan 1: 96 - gurìte ne [cough] ne sɤ̀ bilì tòlkuvə put kuntròl
Brŭšljan 1: 96 - gurìte ne [cough] ne sɤ̀ bilì tòlkuvə put kuntròl
Černovrŭx: 6 - nè še zakačìm tùj ne flìzə segà vəf
Černovrŭx: 42 - i ne ì znàm i sled tùj səupštàvət bɤ̀rzət
Černovrŭx: 60 - pri svàdba ne mògət də sə rəspulòžət
Černovrŭx: 61 - ne gù pràat v dvòrovete f kɤ̀štata
Čokmanovo 2: 15 - sejɛ̀hme fəsùl' l'ɔ̀štə ələ ne stànvəš'e pò izìdəhə gu pìl'etə
Čokmanovo 2: 16 - izìdəhə gu sɔ̀rni ne ustànvəš'e zə nàs l'ɔ̀štə
Čokmanovo 1: 37 - f č'ɔ̀rkvətə venč'ɛ̀hə jə n'èməš'e drùguš' ne putpìsvəne
Gela 1: 2 - i nè vìd'ənɤ tᶤì sɤ ne praì če òšte təkòu
Gela 2: 10 - pək ezgà zgà nə mòžɤ da tò ne mòž dɛ̀ken də s nòsi
Gela 2: 12 - sin če ne možè tò də gu nòsi tò slàbu
Gela 3: 38 - [laughter] tò čistu i às ne znàm ve [laughter]
Gela 1: 43 - ìč ne gìm nəgàdat
Gela 1: 45 - ami ne mòga fsìčko da zapòmna i zapìsvam
Gela 3: 64 - za meždunaròden katu làger nè làger brigàda ne znàm kakvò
Gela 2: 64 - nìkoj ne znàe ama ug gòspud'a sìn dušlò
Gela 2: 65 - əku i za v balgàrija balgàrija ne štè da e
Gela 2: 67 - ta sa ne bahtɔ̀t ta sòlkuva prepàtaa tò od dè
Gela 2: 73 - ne štè da è a pa tò vìš nasɛ̀kade zgà
Gela 2: 75 - azgà gi slùšaš či ne znàm kakvò pràv'at
Gela 3: 76 - ne znàm kvo jedɔ̀t či hvàl'a sə
Gela 2: 82 - aha tòj z'ɔ̀me če kadè nìkade ne izlìza tugàva gu četè
Gela 2: 91 - o tò ne tònuve izìda buruvìnki
Gela 2: 96 - da ne mòž da vìžda kàzahà da čèrni buruvìnki
Gela 2: 98 - ne bɛ̀ mə nèka tò bɤlò si nè e kəsuglèdu
Gela 2: 99 - ama z'ɔ̀lu da ne mòže da vìžda tugàf nàšte ja vòdia gòre
Stikŭl 2: 5 - kəkvò že izlɛ̀ze ne znàjə zə mlədèšč’ekəs
Stikŭl 2: 6 - i nìe ne znàeme
Stikŭl 4: 8 - tuvà nìkuj ne znàje
Stikŭl 2: 8 - i nìe ne znàeme
Stikŭl 2: 9 - i vìj ne znàete sìn utkəd’è də znàete
Stikŭl 2: 18 - e às vìkəm [inaudible] da ne trɤ̀gvame əmə
Stikŭl 1: 19 - è mlàdi̥se ne vɛ̀rvət stàru̥tu [laughter]
Stikŭl 4: 37 - tà be dàg’ena zə p’èg gudìnɨ ne smè dàvali hìč pərì
Stikŭl 2: 38 - àku be l’etɛ̀lu nemɛ̀ privdìgəne əmə tò ne može i də letì
Stikŭl 2: 47 - nè e sìgur nè e mnògu tò ne mòže se pokàčiš
Stikŭl 2: 50 - ne mòže se pokàčiž gòre be
Stikŭl 3: 65 - i ednà godìna ne gò ostàili da si počìne
Stikŭl 1: 67 - kəkvòtu vàs nᶤìkuj ne utìde də ràbuti sin i gurà stànə
Stikŭl 2: 73 - ne gì čìstiš
Stikŭl 2: 74 - nè nè nè ne sɔ̀ čìskeni sìn nè nè ne sɔ̀
Stikŭl 2: 74 - nè nè nè ne sɔ̀ čìskeni sìn nè nè ne sɔ̀
Stikŭl 2: 81 - tè stànvət hùbəvu əmə nèməm ne mì sə urəštìsvə v burkàne
Stikŭl 3: 82 - ne znàja kakvà kakɤ̀f srò̝t imɛ̀ha tugàva mumčèncetu
Stikŭl 2: 97 - ne hì suš’ìm i tɛ̀h i i tɛ̀h i bur
Stikŭl 3: 102 - ta mumč’èncetu beše izgurɛ̀lku gùrelč’ica ne muž’ɛ̀hme d ìdem plàkahme tùka
Stikŭl 3: 105 - kàk da vɨ kàža ne mòga da vɨ gu kàža
Stikŭl 2: 108 - ne nì sə skòru dukàrvəli zərzəvàtček bəjɛ̀ vrɛ̀me stànə bəjɛ̀
Gorno Vŭršilo 1: 14 - ne mògat i po ednàš da gi iskòpat [laughter]
Gorno Vŭršilo 1: 16 - nèma vrɛ̀me mi ulìsani sa i ne pàda se i takà
Gorno Vŭršilo 1: 34 - i vòda ne mòe si donesè [laughter]
Gorno Vŭršilo 2: 45 - i sɤ̀ga samì se ne živɛ̀e tə̥ takà
Gorno Vŭršilo 2: 47 - lɛ̀tnoto vrème prez vakànciite na učìlišteto sɤ̀ga ne dovàždat
Gorno Vŭršilo 2: 62 - emi kòj sàdi càrevici nìe ne sàdim càrevici v nàšto vṛšìlo
Gorno Vŭršilo 2: 63 - tùka mìnalite mìnalite godìni sàdexme dodè ne bɛ̀še stanàlo tèkezesè
Gorno Vŭršilo 2: 64 - sɤ̀ganka nèma ne sàdim càrevici vèče òti nèštat da stàjat
Graševo: 82 - dobrè a vìe ne pràvex pràvexte li si vɤ̀lnata tùka vìe
Zabernovo: 24 - səbìrəme kɤ̀k ne səbìrəme səbìrəme lɛ̀šniki l’àtnu vr’ɛ̀me
Zabernovo: 31 - t’àsnə t’àsnə kulà ne mòž’e də mìne
Malevo/Asg 1: 10 - a n’è sɤgà z guv’ʌ̀də ne sɤ̀me ne sm’è vərš’ɛ̀li
Malevo/Asg 1: 10 - a n’è sɤgà z guv’ʌ̀də ne sɤ̀me ne sm’è vərš’ɛ̀li
Malevo/Asg 2: 18 - tvà dɤ̀rvu ne è tvɤ̀rdu kətu səlkɤ̀mə i dəbɤ̀
Malevo/Asg 2: 23 - nə rəkʌ̀ ne mòe se rəbòt’et a segà vèč’e rəbòt’et nə məš’ìnətə
Malevo/Asg 2: 54 - zə də ne mòe də sə mòkr’et sìčki snòpi gi pràv’əm
Malevo/Asg 1: 89 - ednò vərhu drùgu də sʌ̀ da ne sʌ̀ mòkri žìtu̥tu [laughter]
Malevo/Asg 1: 93 - i nvà bràšnu stàn’e pò lòšu ne mòž’e də sə m’èli
Malevo/Asg 2: 97 - i segà bes tujàga ne mògə də vɤ̀r’ə
Malevo/Asg 1: 103 - də ne š’ɛ̀vət če ìnəč’e že gi pur’èž’em
Pavelsko 4: 34 - š’e bàrəme s prɤ̀stə kɤ̀k se istìnəlu li e ne lì e
Hvojna 2: 33 - səz vìlit’e putp’ìrəme v’èč’e hà uddòlu hà uddòlu də ne sʌ̀ putp’ìt’i
Hvojna 2: 34 - snòpit’e də ne sʌ̀ putp’ìt’ət i kət stàn’e v’èč’i slàmətə
Petŭrnica: 29 - i dvɛ̀te nemì ne mòe prikàzvat tòj se fanà za glavɤ̀ta
Petŭrnica: 30 - i vìka vɛ̀rno dɛ̀do pòmoš ne mòe ti dàm nìšto ut bòga
Petŭrnica: 42 - da ne opùšta kòn’a i tìja mi vìkat òrɤtɤ ut stɤrnɤ̀
Široka Lŭka: 46 - zavìvala ne znàeme lèkarɤ nè znàeme na dòkturɤ da hòdɤm
Široka Lŭka: 47 - akušèrki ne znàeme sìčki č’ètiri decà sam rudìla
Stančov Han 1: 1 - tì ne mì dorazkàza za kòleda tàm minàvaxa li
Stančov Han 3: 13 - ne sì li glèdaš segà nèkakɤv dobìtɤk
Stančov Han 2: 29 - tò ne ulàv’ə ə ràbutə s’è tòpkətə
Stančov Han 1: 96 - a ne sì pràvexte boì
Stojkite 1: 13 - i nìkoj ma ne vìg’e hùbavu ama gà vlɛ̀zuh kàk da flɛ̀za
Stojkite 1: 19 - jɛ̀ z’ɛ̀h da ne mòga da prèda
Stojkite 1: 22 - ta ne mòga i sas sɔ̀rp da žɔ̀na mɔ̀kna gu
Stojkite 1: 26 - ne duhòd’a nàum da sa razg’alìm
Stojkite 1: 30 - a sùš’ɛ nìštu ne nakùsihme nìkakva gɔ̀ba nemɛ̀še sàa gudᶤìna
Sŭrnica 1: 8 - nìkoj ne mòže da kàže dèt ne gò znàe
Sŭrnica 1: 8 - nìkoj ne mòže da kàže dèt ne gò znàe
Sŭrnica 4: 16 - də ne dùhə
Sŭrnica 3: 35 - də gu ne letì dɤždɤ̀
Sŭrnica 3: 39 - tò dudè gu isuš’ìš’ i vàrdiš ə ne istrɤ̀siš’ pu zem’ɤ̀tə
Sŭrnica 3: 66 - ne stànvə
Sŭrnica 3: 67 - tùkə ne stànvə
Sŭrnica 3: 72 - i ne stànvə vèjki
Sŭrnica 3: 83 - ne vərvì
Sŭrnica 2: 86 - ahà tovà ne sɤ̀m čùval
Sŭrnica 3: 91 - ne cvetì òš’te ednò l’àtu də ìmə
Sŭrnica 2: 103 - mə ne znàm kəd’è e vèč’e
Sŭrnica 2: 106 - ne ne dàvaxa na drùgi mestà da im se bojadìsva
Sŭrnica 3: 119 - ne sè ràboti ə ə takàva žènska ràbota
Sŭrnica 3: 121 - mìškite da ne
Sŭrnica 3: 123 - na da ne
Sŭrnica 3: 125 - pàdat drèxite i da ne napàdat kɤ̀štite
Sŭrnica 3: 126 - nìštu ne smè č’ùvəli
Sŭrnica 3: 128 - nìštu ne smè n’èmə si
Sŭrnica 3: 130 - nìštu ne smè
Sŭrnica 3: 145 - də zapìšem tovà na gerg’òvden kakvò ne sè bàra
Sŭrnica 2: 159 - dobrè abɤ̀tɤ ne e na val’àvica nə nòsix
Sŭrnica 1: 162 - ne mòdži də sə zìmət ne mògət də sə ž’èn’et pòveč’e
Sŭrnica 1: 162 - ne mòdži də sə zìmət ne mògət də sə ž’èn’et pòveč’e
Sŭrnica 1: 173 - i tè ne mògət
Sŭrnica 3: 174 - əmi nìe ne sì sm’e č’ùvəli
Sŭrnica 1: 194 - tùka bi tr’àbalo da ne isɤ̀hvət
Trjavna: 22 - ne mògɤ sìčko da zapòmn’ɤ
Trjavna: 136 - i natàm ne rastè li nèšto drùgo sàmo kapìni
Trjavna: 239 - a nə na tìja ràboti oddòlu ne ìm li vrɤ̀zvate nèštu̥
Vasiljovo 1: 2 - mumìčeta òšte štòto às ne b'èx žè̝nena kugàto za vojnɛ̀ta
Vasiljovo 1: 6 - ne vodì sa mlògo i t’è v’èki koto sa ne znàm
Vasiljovo 1: 6 - ne vodì sa mlògo i t’è v’èki koto sa ne znàm
Vasiljovo 1: 8 - štòto ama ne pòmna kà beše tàm ə načàlnik im
Vasiljovo 2: 15 - ne gì znàm kòlko sa segàkana i nì sa interesùvam
Vasiljovo 1: 21 - e ə pə nìe bème togìva ne b’ème gol’èmi
Vasiljovo 1: 62 - pàk unuvà vèk’ ne pòmna kàg gu narìčaa pùsto
Vasiljovo 1: 63 - zabràila sam kàg gu narìčaa zabràvila sam go ne pòmna
Vasiljovo 1: 64 - ne mòa ti gu kàža unuvà kàg gu narìčaa
Vasiljovo 1: 79 - drùgi ne mòe otk’ɛ̀snat džumbìš pràvejme i tàa ə bùca
Vasiljovo 1: 97 - nìe si tùk sme si imàle ama po gradìšətə ne sɛ̀ imàle
Vasiljovo 1: 103 - pa t’è da ne gladùvat z’è̝mat ni càrevicata
Vŭrbina 4: 2 - s’èlutu e bìlu zəs’èlenu gudìnite ne znàm predi ednò izvèsno vr’ème
Vŭrbina 3: 2 - č’e kà də ti ne kàže tò tuvà l’ɤ̀snu [laughter]
Vŭrbina 4: 5 - i kugà e ne ne mògə ti kàže sletvà e vərv’àlu tuvà
Vŭrbina 4: 5 - i kugà e ne ne mògə ti kàže sletvà e vərv’àlu tuvà
Vŭrbina 2: 7 - l’èštənə se ne jəd’è̝ [laughter]
Vŭrbina 2: 15 - kinà š’e i hràniš’ tò ne ž’ivèi həjvànən əku mu ne dàəš
Vŭrbina 2: 15 - kinà š’e i hràniš’ tò ne ž’ivèi həjvànən əku mu ne dàəš
Vŭrbina 3: 21 - i seà ne urətìsvəm kòtkə də mi fl’ɨ̀zə
Vŭrbina 1: 21 - ne b’è pu altmɯ̀š dəvàr šejsè̝ ufcì i
Vŭrbina 2: 23 - əgà gu ne gl’ɤ̀dəš ə ədìn m’è̝sec gu gl’ɤ̀dəj dvà
Vŭrbina 1: 23 - i tə i sme n’è ejtùvə gl’ɤ̀dəli tò ejtùvə ne mòž’e fəf s’è̝lusu
Vŭrbina 3: 25 - [laughter] ne tr’èvə
Vŭrbina 1: 27 - ne sm’è hòdili nìe pu g’um’urž’ìne pɤ̀ nìe ne sm’ʌ̀ bəlì nìj
Vŭrbina 1: 27 - ne sm’è hòdili nìe pu g’um’urž’ìne pɤ̀ nìe ne sm’ʌ̀ bəlì nìj
Vŭrbina 1: 30 - ku prudəd’è̝š’ š’ə də ìməš pərì ku ne zəkòl’əš’ i ne prudàvəš’
Vŭrbina 1: 30 - ku prudəd’è̝š’ š’ə də ìməš pərì ku ne zəkòl’əš’ i ne prudàvəš’
Vŭrbina 1: 32 - ne smè hòdili pu g’um’urž’ìne də ràbutime nàšte hòd’ehə du
Vŭrbina 3: 44 - nugìs’e ut’ hòdeni i ut tvàren’e t’èšku zɤ̀ha də ne hòd’ət
Vŭrbina 3: 45 - i ne dàət mi t’è də hòd’əm ni nəvɤ̀n vìkət s’èdi ejtùkə
Vŭrbina 3: 60 - pàk ìdəm pəč’è ne pəč’è š’e də pìškəš kinà še pràiš
Vŭrbina 2: 60 - vɤ̀rštəm sə nòs’əm ə č’e kvàs ta pàk drùgi zàmes’əm òti ne sʌ̀m
Vŭrbina 3: 61 - t’è ne dàvət pərɨ̀ də nè ne nəpr’ègəš sə [laughter]
Vŭrbina 3: 61 - t’è ne dàvət pərɨ̀ də nè ne nəpr’ègəš sə [laughter]
Vŭrbina 3: 72 - tə tə gu ne mòže izber’è̝hme tò sàə gudɨ̀nə kinà stànə
Vŭrbina 4: 80 - nè jə vlàčime dàže ne nòsine nə dəràk səs stəruvrèmski deràci
Vŭrbina 4: 95 - s kvò ne šteš i takà sə e grədìlu pò nəpr’èš
Belica 1: 9 - à i na drùgo mèsto ne sì živ'àla
Belica 1: 10 - e ne sɤ̀m odìla za živòt ne sɤ̀m odìla
Belica 1: 10 - e ne sɤ̀m odìla za živòt ne sɤ̀m odìla
Belica 3: 13 - čàkaj da mìne tòzi ne čùvame dobrè takà sìrište si ìmaš
Belica 3: 15 - sìrište šte go zavìež da e tòplo da ne stìne
Belica 2: 35 - emi kàrame volòvete ako ne sɤ̀ volòvete konète
Belica 3: 64 - ama si e xùbava i se edè ne sè fṛ̀ga
Belica 2: 67 - i edèm čèr lèp ne edèm kato segà bèl
Belica 3: 68 - ako m če sèko mlèko ne pùšta s ednàkvo màslo
Belica 3: 70 - izbìeš pò mɤ̀ninko i takà ne mòže da ocenìšᵊ kòlko
Belica 1: 76 - a ednà tì a tì a ne znàeš znàeš
Belica 1: 79 - ne pòmna da sam ne pòmna be mòže da a znàm
Belica 1: 79 - ne pòmna da sam ne pòmna be mòže da a znàm
Belica 1: 80 - ama ne znàm tòčno kojà e ama segà
Belica 2: 91 - ne è
Belica 3: 99 - da ə sì go čìstiš odgòre ako ne bàrneš desetìna dèna
Belica 1: 100 - ne mòže da žɤ̀ne
Belica 2: 100 - tò se le èseni ne sèe dòde li aprìl
Belica 1: 101 - kato màlka ta is sòfia ta gi ne znàm sìčkite
Belica 1: 102 - i kato ne mòže a žɤ̀ne nìe a potkarvà:me sɤs sɤ̀bo
Belica 1: 109 - tìe ne sɤ̀ a čùle tàa dùma
Belica 1: 114 - jà da ne sɤ̀m došlà tùk da nòsa na kùrvite vòda
Belica 1: 116 - jà vi ne mèšam gospodìno sèki si odgovàra za nègo
Belica 1: 118 - ne sè sṛdì če sa te ostàvile
Belica 2: 120 - nè ne smè u takòva
Belica 3: 120 - tò lèba ne è došɤ̀l
Belica 1: 121 - a be tì segà ne pìeš da vìkaš tòlkova
Belica 1: 123 - e ne dàva pìene
Belica 1: 124 - ne sè sṛdì vìka če
Belica 1: 134 - àrno ne sɤ̀m takà čorbadžìjski živòt živeàla
Belica 3: 135 - ama jà ne znàm dède kàk ama jà ne znàm tàtko kàk
Belica 3: 135 - ama jà ne znàm dède kàk ama jà ne znàm tàtko kàk
Belica 2: 156 - emi edìn pɤ̀t vɤf sedm sme mesìle zaštò ne mòem
Belica 2: 164 - a tòj ne sè pečèše u fùrn'ata
Belica 2: 165 - od gnìla tòj ne sè pečè edìn xlèp tòj ne sè pečè
Belica 2: 165 - od gnìla tòj ne sè pečè edìn xlèp tòj ne sè pečè
Oborište 2: 6 - è bàbinden tòj màj na vrèmeto ne stè go praznùvali tòj
Oborište 1: 43 - ne jà pàziš ne jà
Oborište 1: 43 - ne jà pàziš ne jà
Oborište 1: 44 - ne sɤ̀m a pazìla [laughter]
Oborište 1: 46 - ne mì tr’àba zaštò e
Oborište 2: 48 - na làzarkite ìdat na derèto dèk ne presɤ̀:va derèto
Oborište 1: 54 - ama k znàči ə kɤ̀štite ne b’àxa kato tìja
Oborište 1: 59 - ne znàm
Oborište 2: 90 - dobrè da ne da ne ìdeš na pɤ̀t’a odvɤ̀d
Oborište 2: 90 - dobrè da ne da ne ìdeš na pɤ̀t’a odvɤ̀d
Oborište 1: 94 - na sajɤ̀tə tàm sedɤ̀t tìa ne sedèa domà
Oborište 1: 95 - nàšite òfce sə ne sɤ̀ sed’àli domà às d’àdo i tàte
Oborište 1: 96 - tìa sa gi gledàle na sajɤ̀tə ne sɤ̀ gi dɤržàle domà
Oborište 1: 97 - pɤk às tùk otkàk sɤm došlà ne sɤ̀m ìmam ednɤ̀ ofcɤ̀
Oborište 1: 98 - i t’à ne sɤ̀m a vidvàla trì čètiri gòdin
Oborište 1: 102 - ne znàm
Oborište 2: 103 - tò kato tìkva rastè obàče ne vrɤ̀zva ami takà si rastè
Oborište 2: 133 - nìe ne smè pravìle
Oborište 1: 146 - čàkaj čàkaj ne smè svɤ̀ršili po tovà sɤs sìrišteto
Oborište 1: 176 - tò ne mòe po pèt šès v’àdra ml’àko mòže li
Sveta Petka 2: 26 - [laughter] ne znàme gudìnite
Sveta Petka 2: 28 - nìe ne pòmnime
Sveta Petka 2: 31 - kàk da ne pòmnite be
Sveta Petka 2: 36 - ne pòmna
Sveta Petka 2: 37 - ne pòmnite
Sveta Petka 2: 38 - a ne pràvexte li od bòr takìva
Sveta Petka 3: 56 - ne mòat da napràət təkàvə kàštə kaldžìi
Sveta Petka 1: 56 - n’àma rìza rìza ne tɤč’èm
Sveta Petka 3: 59 - nà a təkvìə kɤ̀šti ne mòžeə takvìa [unintelligible]
Sveta Petka 2: 92 - ne sè smɛ̀eš ìdi i kàž’i
Sveta Petka 3: 100 - ɤ̀ znàči armànete ne b’àxa tùka pokraj kɤ̀štite izvɤ̀n
Sveta Petka 2: 102 - a dobrè a n’àkoja momà kato ne mòže da si napràvi
Sveta Petka 3: 106 - sìtna ràbutə e tùkə vrɤ̀a lè òrata ne bɛ̀a sɛàle odàvna sìtno nešto
Sveta Petka 1: 121 - ne è drɤ̀vo bè
Sveta Petka 1: 140 - mɤžjèto napràjet a ženìte ne mòət
Arčar 1: 3 - onìja ne sɤ̥̀ si svrɤšìle ràbotḁtḁ kɤdè sa leglàta na kràvite
Arčar 1: 13 - jà ne mòe se razbèrem s n’ì
Arčar 2: 20 - maanà takòvo nè e imàlo onì sa go donèle nìe ne smè
Arčar 1: 25 - on s onovà momčènce ne govòri sàmo mène dìri
Arčar 2: 28 - a be fkùsno ama vìkam tovà ìma nèšto ne mòe da bɤ̀de
Arčar 1: 31 - a nìe ne smè se razbràle z džòni kvò trèbva da bɤ̀de
Arčar 2: 33 - a be ne mòe da bɤ̀de ìma nèšto magìja be
Arčar 1: 34 - jà ne znàm za kvà e ràbotata vìkam à be džòni
Arčar 2: 37 - a bè vìkam nèšto nèma ne mòe da bɤ̀de takà
Arčar 1: 37 - ednì gṛdìčki tɤkìva a onìja znàaš kvò ne sɤ̀ gi betonìrale
Arčar 1: 40 - pa ne sɤ̀ go napràile kàk trèbva
Gradec 2: 14 - a baštà mu ne znàm kɤdè otìšɤl màjka mu
Gradec 1: 24 - jà ne sɤ̀m ne mo ne mòm lekàrstva da pìem
Gradec 1: 24 - jà ne sɤ̀m ne mo ne mòm lekàrstva da pìem
Gradec 1: 24 - jà ne sɤ̀m ne mo ne mòm lekàrstva da pìem
Gradec 1: 27 - ne mòžem da ti pìem tìja lekàrstva
Gradec 2: 35 - ne è se̥ setìl da ostài detèto i da go otkàča
Gradec 1: 37 - jà ne sɤ̀m možàla i da bɤ̀brem
Gradec 1: 40 - tìja ne sɤ̀ možàli da ma vìdat òti mìslɤt če č sɤm
Gradec 1: 49 - ama ne sɤ̀m možàla da govòrim sɤs onìja kèle
Gradec 1: 54 - ne mòe da pregḷ̀tnem ne mòe bɤ̀brem èj ulèze si
Gradec 1: 54 - ne mòe da pregḷ̀tnem ne mòe bɤ̀brem èj ulèze si
Gradec 1: 55 - jà mu dàvam ə onovà da glèda ama mu ne kàzvam
Gradec 1: 56 - kvò mi e ne mòe da kàžem i sɤ̀ga jà zinà
Gradec 1: 60 - da mi napràat čorbìca ot štàvl'ak ama onì ne mòe mɤ razbèrat
Gradec 1: 62 - ama jà ne mòe da kàam nìštò
Gradec 1: 70 - pa lè ne sì i jàla kojò edèš onò
Gradec 1: 72 - štò ne sì jàla
Gradec 1: 73 - pèd dèna ne mòe
Gradec 1: 74 - štò ne sì jàla sìgurno
Gradec 1: 77 - napràvix ìma dvàez dèna tàa mɤ̀kḁ ne mòe da òdim i
Gradec 1: 78 - ne mòe da òdim i kogà ìdem vèče prèmrem
Gradec 1: 91 - ama jà ne sɤ̀m možàla nì da sɤm mòja sìn
Gradec 1: 99 - i onì ma sɤblìčɤt tàm ə jà ne mòžem nìšto
Gradec 1: 103 - mòre nèmam pòjas amì sè jà pòjas ne mòe nòsim
Gradec 1: 106 - ne mòžem sìrota d ìdem da i kàžem jà ma sèstro
Gradec 1: 108 - tì si dòktor tì ne trèbva mène da ma uplàšìš
Gradec 1: 110 - àmà tì ne vìdiš če žḷ̀čkata gotòva da sa pùkne
Gradec 1: 113 - i pèt parì ne dàvam vìe sàkate rèko da ma zakàrate
Drjanovec 2: 47 - tùj màlku̥tu štò ne g dɤd’èš nɤ sɤ̥srɤ̀tɤ inɤ̀ bùlkɤ bɤ̀
Gigen 1: 7 - podìre dudè i tòj i nìštu ne rasprɤ̀sname̝
Gigen 2: 10 - ne è za čùdo i stuìm dukadɛ̀ idinàez dvanàes čəsɤ̀
Gigen 2: 23 - tò kočàni si i vìkame nìe tò segà ne vìkat kočàni
Petrov Dol 1: 91 - bòže kùčettȁ kàk ne sɤ̀ i rəskɤ̀səli tò kùklə əmə t’è b’èb’i
Vladimirovo 1: 4 - noèmvri li bèše ne znàm
Vladimirovo 3: 27 - ama ne znàm dalì e sɤ̀štiə kɤdè vìe ste go praìli
Vladimirovo 2: 51 - ne gò kàzvame bòžič
Vladimirovo 1: 56 - vèče ne znàm sìčko sə istrèbi
Vladimirovo 3: 57 - čorbà nèma ìnače ne smè gi gotvìle es
Vladimirovo 3: 84 - kòlko corbàta a tòpla i də sɤ ne presečè e takà
Vladimirovo 2: 84 - da sa ne poràzi
Vladimirovo 2: 92 - tàm ne znàm vɤ̀tre vɤf nègo kakvò ìma ama mòat da poznàjət
Vladimirovo 1: 96 - tòj ne pìe kafè
Vladimirovo 1: 98 - ne sì li faštàla dèn na
Vladimirovo 2: 99 - i koto jɤ vàrime màl tɤ tɤkà da ne è
Vladimirovo 2: 115 - pa onò nə tegìva zbìrɤt šò nalì pres postìte sa ne jadè
Vladimirovo 1: 121 - ne tè i trèbva tovà takà pràat
Gorna Krušica 2: 3 - ne è kat seà da ni donòsat xlèp mesùvahme si domàšen
Gorna Krušica 1: 7 - i sobèremè si ot komšìite peškìrje sɤ̀štite òti ne mòžem
Gorna Krušica 1: 27 - vìe ne stè nì viždàli ni vodenìca takàva
Gorna Krušica 3: 30 - jà ama ne stignà vɤ̀lnata ne možè a stìgne
Gorna Krušica 3: 30 - jà ama ne stignà vɤ̀lnata ne možè a stìgne
Gorna Krušica 1: 41 - ta da darùvame sà vìe ne znàm kàk pràvite i kakvò e
Gorna Krušica 1: 95 - nè na vratàta ne slàgame
Gorna Krušica 1: 97 - a takòva ednì sa mažàli ama nèkoj ne sà ne smè mažàli
Gorna Krušica 1: 97 - a takòva ednì sa mažàli ama nèkoj ne sà ne smè mažàli
Gorna Krušica 1: 103 - togàva vèče go slàgat na vratàta seà ne znàm ki
Gorna Krušica 1: 124 - ne mòga da vi go kàža
Gorna Krušica 1: 126 - štòto nalì go dodè ne gò krɤ̀stite e evrèjče
Gorna Krušica 1: 145 - drùga ne a tàa
Tihomir 1: 20 - ma tò segà l’è na tò s’eà ne trèva
Tihomir 1: 22 - tòj s’à ne trèvat
Tihomir 1: 39 - to ne sad’ɛ̀hme aràpkɯ nɤ slàmɤ òd'ehme
Tihomir 1: 41 - zɤ kràft’e sɤ zadènehme za slàmata to ne imè kamiòn’:e
Tihomir 1: 42 - àrɤbɤ ne imè tùr’me na gɤrbàte i nòse:me jà
Tihomir 1: 54 - ne dàvam da e fɤ̀rnet dà se naᵊìda
Tihomir 1: 72 - mamàta bɛ̀ga i kòpeleta ne ìšte da sa da se zaprè
Tihomir 1: 74 - ne išt'èva
Tihomir 2: 103 - nᵊì ne pràvime
Tihomir 2: 107 - nᵊì kupùvame nɤ pràvime kuskùzɤ ne znàme kàk da
Tihomir 2: 159 - tò s tò s tirpàna tò ne bᵊìva tò s klà
Tihomir 1: 160 - zàdnoto krosnò kɤ̀k kɤ̀k go dɤržìš da ne sɤ̀
Tihomir 2: 165 - ne ne kàzvate
Tihomir 2: 165 - ne ne kàzvate
Tihomir 1: 170 - dùpkᵚɨ ìma krasnòto klad'èš mu č'òpa ne mrᵚìdnava
Tihomir 2: 216 - kanà da pràim tò ne imè sakvòne sakvɔ̀n ballɔ̀kᵊi atvɛ̀ana atsɛ̀ana
Tihomir 2: 217 - kvòto ìš’eš takvòn ìma bràšno segà napr’èš ne im’è
Nasalevci 2: 12 - momèvo m zàpisa štòto mòže da pìše ako ne mòžeše da pìše
Nasalevci 2: 16 - ko ne sɤ̀m oratìla kvò če pìše
Nasalevci 2: 18 - nìšto à slùšaj ženà ne znàm ne znàm ž
Nasalevci 2: 18 - nìšto à slùšaj ženà ne znàm ne znàm ž
Nasalevci 2: 29 - e pa ne tì e ùbava
Nasalevci 2: 35 - da ne sɤ̀m ženà ta sɤz bojù à
Nasalevci 2: 37 - ama mùžje mùžje ne gì bujadìsat
Nasalevci 1: 41 - è kvò kàzvat e pa nìšto ne ka òn gi kàni momčèta
Nasalevci 1: 69 - pòveče ne mògu ti kazùjem
Nasalevci 2: 69 - òka bràdva ne znàm
Nasalevci 1: 75 - ama tì zaštò se ne obrìčiš
Nasalevci 2: 83 - à decà vìe ni obṛkàste ne znàm
Nasalevci 1: 125 - momčèto pò ne slùša
Nasalevci 2: 143 - pòpɤt ne sì li vidèl pòp sɤs kvò onòde
Nasalevci 2: 145 - pa ne užmìkuj takà e kandìlnica
Nasalevci 1: 173 - predi mène ne znàm
Nasalevci 1: 207 - tè tàa decà ne slùšaju segà
Nasalevci 1: 210 - tàa decà ne slùšaju
Nasalevci 1: 211 - ne slùšaju dà pìtaj če ne slùšaju
Nasalevci 1: 211 - ne slùšaju dà pìtaj če ne slùšaju
Nasalevci 1: 212 - i kɤdè če gi vòdiš ne znàm
Nasalevci 1: 213 - osòbeno malòvo nàj ne slùša nàj slùša malòto
Nasalevci 1: 265 - tìxo bè tìxo če ne čùvam
Nasalevci 1: 268 - nè da takòva če ne čùvam kakvò govòriš
Nasalevci 1: 269 - [laughter] trèbe si tùriš slušàl’k’i i jà ne čùjem
Nasalevci 1: 270 - jà s tovà uò ne čùjem po nìkɤv nàčin
Nasalevci 1: 278 - ne znàm be nèšto me zabolè i mi òp
Nasalevci 1: 279 - i segà me bolì mi stàde takà tersenè i ne čùjem segà
Iskrica 3: 10 - dvà trì čəsɤ̀ tr’àvə si dòət àgneàtə də ne uglədn’àvət mnògu
Iskrica 3: 21 - də də ne sɤ̀ sàmu s nàšti dè i s pəs’àhme gi
Iskrica 3: 29 - às səm nàj màlkijə ne b’àh žènin dè i də mə smen’ɤ̀t
Iskrica 1: 33 - i tòj vìkə i às ku ne gɤ̀ ìskəm n’àmə də dòja
Iskrica 3: 36 - gà sə stòpli pò rànu stud’ènu àgneàtə ne mòəd də rəstɤ̀t
Iskrica 1: 38 - tugà e às tɤ̀j b’àx əmə pò nəpr’èt ə ne sɤ̀ ìdvəli
Iskrica 1: 40 - səs n’ègə t’à ne dòjde vɤv nàs də spì ne gɤ̀ ìskət
Iskrica 1: 40 - səs n’ègə t’à ne dòjde vɤv nàs də spì ne gɤ̀ ìskət
Iskrica 2: 66 - ne mì dàvəə də četà mnògu mə pàk zimàh səs čètiri
Iskrica 3: 76 - təkìvə se àgn’ət pò umərlùšeni ne sì ne ìskəd də sùčət
Iskrica 3: 76 - təkìvə se àgn’ət pò umərlùšeni ne sì ne ìskəd də sùčət
Iskrica 3: 100 - nəprìmer dn’èskə sutrintɤ̀ dədèm xàpuviti du vičirtɤ̀ ne gì pùskəme də pəsɤ̀t
Iskrica 3: 113 - i ni prupùskə i dɤ̀š ne prupùskə i v’àtər
Baskalci 1: 5 - tәkà ne u ne znàe da pìše nә knìgә dә kàžeme
Baskalci 1: 5 - tәkà ne u ne znàe da pìše nә knìgә dә kàžeme
Baskalci 1: 36 - ama vìe ne mù vìkaxte càrevička
Baskalci 2: 39 - nèkoj i poznàvat nògu ama nèkoj pa ne mòe gi poznàvat
Baskalci 2: 40 - ako nè e belègo ne mòe gi poznàvat ke se zakàrat
Baskalci 1: 44 - mòe dә mi ne rәzbèreš
Baskalci 1: 48 - às kɤdètu ne tè rәzbìrәm še tә pìtәm
Baskalci 2: 68 - nèkәkvi dzәmbì tàm kәtu i jàs ne sàm vidèl
Baskalci 1: 88 - kòj ne mòže dә glèdә nèmaa kato saà sàm sәm
Baskalci 1: 89 - ne mògә dә glèәm à enà kuzà glèdәm sàmu tùka
Baskalci 1: 90 - kàrәm ә pu mèn ne à glèdәm әmi òdi pu mèn
Baskalci 1: 105 - òn go mèri zapìsva si tàm ama ne zapìsvaa sәs tәkòvә
Baskalci 1: 116 - ne sàm pušàč ne iskam košà košàra se napràva znàči
Baskalci 1: 116 - ne sàm pušàč ne iskam košà košàra se napràva znàči
Baskalci 1: 131 - pa onìja nèma da izlègәt tò i ne mòže dә stàne
Baskalci 1: 135 - tɤ̀rla ìma pàg zә dә ne izlègәt kato se izmɤ̀zat premèrɤt mlekòto
Baskalci 1: 136 - zakùsɤt ne znàm štò i hàjde pùštәt i tòja dèn
Baskalci 1: 150 - àh nә sràgәtә dә ne mòž də utèče ufcàtə znàči nә sràgәtә
Baskalci 1: 160 - n nìe nә ednàk ne mòš ne də i izmɤ̀zeme jàs pùštәm tàa
Baskalci 1: 160 - n nìe nә ednàk ne mòš ne də i izmɤ̀zeme jàs pùštәm tàa
Baskalci 1: 191 - a pa ìma nèkoj pa pèd dèset òfci ìmә pòveče ne mòže
Baskalci 1: 192 - nè e tòlkuvə
Baskalci 1: 218 - hm onà ke se ispère sìčkәtә ne mòže dә ìmә mrɤ̀snә vɤ̀lnә
Baskalci 1: 230 - kato lèpi se znàči zә vɤ̀lnata ako ne jà ispèreš
Baskalci 1: 278 - nìšto ne smè pravìli
Baskalci 1: 306 - i nògu ne mòže da iskàrame ftòrata trètata gudìna četvrɤ̀tata pa ìč
Tǔrnjane 2: 22 - na grebenèca pràvime povèsmata i sɤ jà ne sɤ̀m prèla
Tŭrnjane 1: 29 - ama tavà go ne znàm
Tǔrnjane 2: 75 - ne ne ùmem da da navàdam navòtka i tì kà znàeš
Tǔrnjane 2: 75 - ne ne ùmem da da navàdam navòtka i tì kà znàeš
Tǔrnjane 2: 81 - ne sɤ̀m moža umejàla ne sɤ̀m znajàla da si prevṛ̀zvam
Tǔrnjane 2: 81 - ne sɤ̀m moža umejàla ne sɤ̀m znajàla da si prevṛ̀zvam
Salaš: 15 - zab ne
Salaš: 16 - ne tàm pò ne vrève (laughter)
Salaš: 61 - segà bòlnica ne pòmnim mòž da si e amà sìgurno
Salaš: 62 - e pòsle pràena ne znàm i tè tekà spasjàvamo se samì
Salaš: 65 - ako ìma sìren’ke če ponesèmo štò pa mì ne smò imàli
Salaš: 66 - kat nèmaš bàbu i dèdu tì ne mòe čùvaš i živòtni što onì
Salaš: 82 - kòj imàl pòmoš òn te ne vèrva nalì dùmu sìtija glàdnija ne vèruje
Salaš: 82 - kòj imàl pòmoš òn te ne vèrva nalì dùmu sìtija glàdnija ne vèruje
Salaš: 123 - da ne ubìva i tḁkà navedèš se i rezè rèžeš ednò
Salaš: 143 - što onò kato grèe sḷ̀nceto onò se napečè i ne mòže
Salaš: 176 - ne vìdite li če e takà
Salaš: 181 - a ne mòm da ti kàem pa sìgurno sɤ ga buvàli
Salaš: 183 - pa sìgurno onò ne mòže drùgo
Salaš: 248 - no nèma odèla i jurgàni i kakvò li ne
Salaš: 267 - ne mòem štòto ne sɤ̀m dobrè ə usèštam nalì če ne
Salaš: 267 - ne mòem štòto ne sɤ̀m dobrè ə usèštam nalì če ne
Salaš: 267 - ne mòem štòto ne sɤ̀m dobrè ə usèštam nalì če ne
Salaš: 272 - ə ne è li raz kvò mu vìkaxte
Salaš: 277 - òrata ne sɤ̀ znajàli pìsmenos [phone rings] obàče tovà sa znajàle
Salaš: 287 - è ne znàm mòže i ot vàšti da sù amà (laughter)
Salaš: 288 - è rumjàna me izokà jà pa i ne čù ama pèreše tàm
Salaš: 291 - a rum’àna dojdè sɤs tìja hòra ne znàm kàkto i da è
Bela 1: 8 - na ednì naši bratofčèdi u vèlingràt tè ne ìdvat vèče tùka
Bela 1: 22 - a tàm tɤ a trevà bèše gol’àm problèm zaštòto pròsta nìšto ne ras
Bela 1: 23 - nìšto ne rastè
Bela 1: 30 - a segà ne sɤbìrat
Bela 2: 32 - pa to ìmaše i jà ne znàm kvò ìmaše tàm
Bela 1: 36 - vèče bòlen ne mòže mɤžɤ̀ mi go pensionìra tovà bèše pokràj prevràta
Bela 1: 43 - i ne mòže i mu dàl tàa ofca i àgneto
Bela 1: 49 - onì dvè umrèe dvè ustànae i otogàva vèče ne kupùva òn prasè
Bela 1: 52 - da nìšto da se ne zanimàvam ugovòril s ednà mòja bratofčètka
Bela 1: 55 - no sìčko svèkɤr mi ne dàva i dùma da ne stàva
Bela 1: 55 - no sìčko svèkɤr mi ne dàva i dùma da ne stàva
Bela 1: 57 - i kràva i junìca i nè i dùma da ne stàva ne dàva
Bela 1: 57 - i kràva i junìca i nè i dùma da ne stàva ne dàva
Bela 1: 58 - ako sàkate da me umòrite tovà ne mòže da bɤ̀de tekà
Bela 1: 59 - òn ne vèrvaše če se razvàli tèkezesèto i če stàne
Bela 1: 66 - što onò pokìmva da te ne zbodè abè hә ә vàn’o
Bela 1: 67 - da me ne bùtne nèma da te bùtne tì kà
Bela 1: 74 - a tò ìma zelèno takòvo ne znàm kvò se kàzva
Bela 1: 83 - i jà sedìm sɤs stòla do n’èa da se ne skubè
Bela 1: 91 - ne dàva da pripàri do n’èja jà če gə i
Bela 1: 92 - òn mu vìka gošò ə ne mòže taka dàj da zèmme
Bela 1: 101 - ne im li rèžat na takìva tovà ne im li rèžat
Bela 1: 101 - ne im li rèžat na takìva tovà ne im li rèžat
Bela 1: 119 - i tè kàzvat če ne e trebvàlo da ja čèša a òn
Bela 1: 126 - sàmo ne mòžeše da govòri ja vṛvìm i onà vɤrvì slet mène
Bela 1: 129 - sèdnem da ja dòim ne dòim u čàša tùrnem kòfata tùka
Bela 1: 131 - sè vàrdeše da ne dòi pètata da si dòi čètiri tò tečè
Rajanovci 2: 6 - kaškavàl ne smò pravìli a sìren’e sɤm pravìla kato sùtrin
Rajanovci 1: 6 - ja sɤm se ženìla na sedemnàes gòdine no mì ne smò učìli
Rajanovci 2: 7 - stàreca izmḷzè gòre ne sɤ̀m štò màma si e rabotìla jà ne sɤ̀m
Rajanovci 2: 7 - stàreca izmḷzè gòre ne sɤ̀m štò màma si e rabotìla jà ne sɤ̀m
Rajanovci 1: 7 - moì drugàrke otidòu da ùču ama jà ne sɤ̀m otìšla
Rajanovci 1: 17 - ìnače ne sɤ̀m odìla na drùgo mèsto drùgo drùgo ne mòm
Rajanovci 1: 17 - ìnače ne sɤ̀m odìla na drùgo mèsto drùgo drùgo ne mòm
Rajanovci 2: 39 - a nò tegàf ne smò ìmàli mazè vìte i sɤ̀ga ìmamo
Rajanovci 1: 41 - na na na krìnu li na kvò li tòj ne mòm da vi kàžem
Rajanovci 1: 42 - jà sɤm bilà detè i ne sɤ̀m razbiràla i ne zna
Rajanovci 1: 42 - jà sɤm bilà detè i ne sɤ̀m razbiràla i ne zna
Rajanovci 2: 48 - ama ne pretàkaš li ga ne pretàkaš li ga nò takà takà
Rajanovci 2: 48 - ama ne pretàkaš li ga ne pretàkaš li ga nò takà takà
Rajanovci 2: 54 - e tòj ne znàm da ti kàžem
Rajanovci 2: 56 - a pò izdṛžlìva e sìgurno ne znàm ne znàm štò sàmo mòrska sòl
Rajanovci 2: 56 - a pò izdṛžlìva e sìgurno ne znàm ne znàm štò sàmo mòrska sòl
Rajanovci 1: 72 - e tekà bilò n’ìvete sɤ svèka n’ìva slòk vì ne zna
Rajanovci 1: 73 - ne znàete tovà nèšto
Rajanovci 2: 73 - ako tì si bùvaš takà tì ne znàeš kòlko si turìla
Rajanovci 2: 81 - a ot plodovè ne sù li umejàli ne znàm kvò e
Rajanovci 2: 81 - a ot plodovè ne sù li umejàli ne znàm kvò e
Rajanovci 2: 89 - tì pa tò si detè ne znàeš
Rajanovci 1: 90 - kvò sa gim plaštàli ne znàm i tè tekà e bilò
Rajanovci 2: 91 - dà ama mì ne smò varìli nò tòj bàvno stàva
Rajanovci 2: 96 - ta pràeše slàtko takà ot takàa tṛstìka ama mì ne smò sadìli
Breste 3: 5 - nèma da ste me izmòrili ne sɤ̀m sa izmòrila
Breste 1: 13 - ta go sèeme če tò nesìneno ne mòže da se sèe
Breste 2: 15 - kotò e červèno rečèm na vètɤr a pa ìnače ne znàem
Breste 3: 19 - nèmat ràbota ma a da promenìm a pa da ne pràim
Breste 3: 29 - ne dàva na òbet da sa edè sàmo zàran pa vèčer
Breste 2: 35 - ne ležìme pènke žɤ̀neme si po sl̀nceto štòto
Breste 3: 43 - tàja dùma ne jà razbràx
Breste 2: 49 - nè nè jà ne sɤ̀m ìma ednì ta slàgat palamàrka ama nìe
Breste 3: 54 - š sɤ ublečèš ako si ne iskàraš nè
Breste 3: 57 - ama ne gì li pràexte po kɤ̀štite ili na vɤ̀nka na megdàn’a
Breste 3: 63 - əmhəm pa i da ne vɤ̀ ostàvat samì s ergènite
Breste 3: 69 - dà razlìčno e təlkɤ̀ta e drùgo təlkɤ̀ta a tàa ne mòe ràboti
Breste 2: 71 - tùrneme pritegàlk’ata ta pritègame snòpeto da ne isplìzne sa
Breste 1: 74 - ta sa vṛtì tam e ne mòe go nàjdem da go vìdite
Breste 2: 85 - i nèma dùpki da ne ìde žìtoto po dùpkite i pòsle go bèreme
Breste 2: 92 - na rɤkà ne smè
Breste 1: 95 - stàn màna ne na koè vìkate ili ne znàete
Breste 1: 95 - stàn màna ne na koè vìkate ili ne znàete
Breste 2: 96 - si mèleme tàm na rɤkà ne smè mlèli
Breste 2: 98 - ne sɤ̀m pravìlḁ jà bulgùr ìma ednì òra sa pravìle ama
Breste 1: 98 - nèma nèma ne znàm na takòva da vìkame màni stanɤ̀
Breste 2: 99 - jà ne sɤ̀m pravìlḁ i ne znàm dàže i kà se prài
Breste 2: 99 - jà ne sɤ̀m pravìlḁ i ne znàm dàže i kà se prài
Breste 1: 115 - a tò ne sɤ̀ li st’àga platnòto katò
Breste 1: 116 - ne sɤ̀ stèga štòto ìma i takòvana a ta sa òpnat takà
Dolna Sekirna 3: 1 - čùl sɤm ako nè e ofčàra ofcàta ne ne puš pùšta mlèko à
Dolna Sekirna 3: 1 - čùl sɤm ako nè e ofčàra ofcàta ne ne puš pùšta mlèko à
Dolna Sekirna 2: 2 - koì ne štɤ̀d da da ulèznat a u tèkezesèto
Dolna Sekirna 2: 3 - e pa ìmaše ne istòše da ulèznu [cough] u u tèkezesèto
Dolna Sekirna 3: 5 - ako ne sì
Dolna Sekirna 3: 7 - ako ne sì i muzàl ta se plàši i kràvata rìta
Dolna Sekirna 3: 9 - pe ako te ne poznàva kikò nèma ti dadè mlekòto
Dolna Sekirna 3: 12 - i sìčko ne tè li poznàva nèma da ti dadè mlekòto
Dolna Sekirna 1: 14 - a takà i vèrno ne sù umrèla pòsle a te ako ìskaš
Dolna Sekirna 3: 15 - što e zagòn ne znàete li
Dolna Sekirna 3: 16 - kadè e ogràdeno ta da ne bègaju da ne
Dolna Sekirna 3: 16 - kadè e ogràdeno ta da ne bègaju da ne
Dolna Sekirna 2: 26 - mène dèset òn ne mòž gi odrabòti rabotì u mìnata
Dolna Sekirna 3: 29 - ema jà nàj malèčka ne mògu jòšte ne mòže da muzèm
Dolna Sekirna 3: 29 - ema jà nàj malèčka ne mògu jòšte ne mòže da muzèm
Dolna Sekirna 1: 47 - a kumɤ̀t ne ìska da ga kṛštàva sɤs pòp a pòpɤd dojdè
Dolna Sekirna 1: 49 - kumɤ̀t ne iskà da ga dṛžì trèbe da se dṛžì
Dolna Sekirna 3: 55 - sa: ne merìše maslòto na màslo ne merìše
Dolna Sekirna 3: 55 - sa: ne merìše maslòto na màslo ne merìše
Dolna Sekirna 2: 65 - u àpekàto u tekezèto ot pṛ̀vo ne dàvaju da ukràdneš
Dolna Sekirna 2: 66 - tràvu ne mòž da nabèreš u stopànstvo u u tèkezesè a pòsle
Dolna Sekirna 2: 67 - i kòj ne znàe i òn se naučì
Dolna Sekirna 2: 74 - na na bogàti te na bogatašè dečurlìgata ili ot tùka ne sɤ̀ odìli
Dolna Sekirna 3: 81 - òn sàmo zàek edèše ə mòjɤt stàrɤc dìp ot svin’ù ne edè
Dolna Sekirna 3: 83 - à da ne prài pàkos da ne da ne ròvi
Dolna Sekirna 3: 83 - à da ne prài pàkos da ne da ne ròvi
Dolna Sekirna 3: 83 - à da ne prài pàkos da ne da ne ròvi
Dolna Sekirna 3: 89 - dèka ne ìdeše tùka na tàm ta vràpča te ta elòv.dòl
Dolna Sekirna 3: 95 - a òn i da ga ne poznàva stàrɤcɤt
Dolna Sekirna 2: 103 - ne znàm kikò ne ne vèruje ta bèoše lèkar li izvikàli
Dolna Sekirna 2: 103 - ne znàm kikò ne ne vèruje ta bèoše lèkar li izvikàli
Dolna Sekirna 2: 103 - ne znàm kikò ne ne vèruje ta bèoše lèkar li izvikàli
Dolna Sekirna 2: 121 - tè tòpi si od zel’èto a jà tegàj ne obìčam
Dolna Sekirna 2: 122 - ne sàkam da ga vìdim ama ču edèm
Dolna Sekirna 2: 140 - ə sedè do ilìndɤn i mi ne dàdoše ednà stotìnka
Dolna Sekirna 2: 142 - ednà stotìnka ne sù mi platìli onì tikà i pòsle
Glavanovci 3: 7 - jašmàk bàba nè e nosìla
Glavanovci 1: 8 - kà ne stìza pšenìcata i nèma
Glavanovci 2: 8 - to stanà segà stàde da ne òkaš pòp nì za umrèlo
Glavanovci 1: 9 - nàšte ne sɤ̀ pravìli ama
Glavanovci 3: 9 - lètno vrème da ne nì e tòplo si nòsexme jašmàci
Glavanovci 1: 10 - ma màlko imèemo imòt ta ni ne stìdzaše mnògo žìtoto
Glavanovci 2: 10 - da ga ne òkaš a
Glavanovci 2: 11 - pa da ga ne òkaš zaštòto
Glavanovci 1: 13 - kato pročetìm nèkɤde limècovo bràšno ta ne znàm kòlko
Glavanovci 3: 13 - da ne tè udàri od gòre svetì ilìja [laughter]
Glavanovci 2: 18 - jà dadèš pasùl’ dadèš kvò ìmaš od dòma i ne sàka če čo
Glavanovci 1: 19 - kvò li ne sè e jàlo [laughter]
Glavanovci 2: 20 - è pa kṛštavàla sɤm vi ama jà ne pòmnim da sɤm plat
Glavanovci 2: 21 - ne znàm kòlko sɤm platìla za kṛštan’è
Glavanovci 3: 22 - pod nèkɤde u nèkoja tṛnìca da ne sì od podi dṛ̀vo
Glavanovci 2: 27 - ne mòže ga kṛ̀stime
Glavanovci 2: 28 - da ne klèpaš kosàta
Glavanovci 1: 32 - ne mòže sèki dɤ̀n pràeše se ikonòmija
Glavanovci 1: 33 - nalì tovà govòrim če ni ne bèše mnògo imòtɤt
Glavanovci 2: 33 - ne umèeš li
Glavanovci 3: 33 - nagòre s òstroto da ne vàli
Glavanovci 2: 34 - ne umèem
Glavanovci 3: 34 - da ne da ne ma da sɤ̀pre dɤ̀žɤt turàli smo i tùramo
Glavanovci 3: 34 - da ne da ne ma da sɤ̀pre dɤ̀žɤt turàli smo i tùramo
Glavanovci 2: 36 - stìga be jà mògu da kòsim ženà ne umèe da kòsi
Glavanovci 2: 37 - è pa tì si učìla jà ne sɤ̀m se učìl
Glavanovci 1: 38 - dokumènd za tèx ne znàm kəkvò e bilò
Glavanovci 2: 44 - trèbe da znàe svè edɤ̀nijɤt vìka òti u ne odvedèš
Glavanovci 2: 45 - na počìfku òti u ne odvedèš na morè no a ùčiš
Glavanovci 1: 45 - da da ne nì nè bliznàci a bìzete da dòjdu bìzete
Glavanovci 3: 45 - svìn’e su stiskàli da da pištù da ne
Glavanovci 3: 51 - nìe ne smè igràli peperùda vìe mòže da ste igràli
Glavanovci 1: 55 - po sta po staršinà tekà go ako pò ne žn’è onà sàmo prožìn’a
Glavanovci 1: 63 - tàa si sàmo prožìn’a do kɤdè e da ne gà iskrìvi
Glavanovci 2: 66 - se pobìe i sɤs čukčè koèto ne mòže sèko čukčè
Glavanovci 2: 69 - i kat se načùka sinɤ̀t mnògo ùbavo ama ama kato ne bṛ̀za
Glavanovci 2: 71 - i ùbavo kòsi ne tì dṛ̀pa i mnògo nìsko amà
Glavanovci 2: 75 - e pa tovà ti vìkam zgrèemo si vòdu òn ne nòsi tovà
Glavanovci 1: 75 - i ne mòže da gi vṛ̀žemo pod rukòl’k’ete naòdimo zmìje
Glavanovci 2: 81 - a màjkata ne prisɤ̀stva mène ne dàdoše da sɤm pri kṛštan’èto
Glavanovci 2: 81 - a màjkata ne prisɤ̀stva mène ne dàdoše da sɤm pri kṛštan’èto
Glavanovci 1: 84 - zdènemo gi ùbavo da gi vètɤr ne razdùva da gi ne sobòri
Glavanovci 1: 84 - zdènemo gi ùbavo da gi vètɤr ne razdùva da gi ne sobòri
Glavanovci 1: 102 - od ednà od ednù strànu žìtoto ne znàm a be kòlko e
Glavanovci 1: 111 - s kolà mnògo se ne ràdžuje a i s kolà čùkanemo
Glavanovci 1: 126 - a ednò tṛ̀glo ta dvàes sàntima i svè skubèmo ako ne mòže
Glavanovci 1: 127 - da ne mòže go òžn’eš onò sàku i slàma da ìma nàšite
Glavanovci 1: 128 - òti ovsènata slàma e nàj ùbava a ičmènata da ne sì
Glavanovci 1: 129 - na gùvnoto če te prisṛbì i kudè ne si pomislìl [laughter]
Bosnek 2: 2 - tàtko si dòjdeše od mìnata i togàva go ne vìkaxa prèmii
Bosnek 3: 4 - nìe na nàšte si decà segà i i segà go ne xarèsvam
Bosnek 2: 8 - če stàpime ta da nèmame vàški da ne nì jadà krakàta
Bosnek 2: 9 - da ne sì ni sɤrbà i tàtko če dòjde i če
Bosnek 2: 24 - i tovà ne znàeš nàči /laughter/ takà ako e čifᵊ dvè sa
Bosnek 1: 28 - da ne tì e xlàdno nèšto da iznesèm elèče
Bosnek 1: 35 - i kòj nakadè vìdi kato odrasnàme i màma na vrèmeto ne dàvaše
Bosnek 3: 37 - bès čeršàf ne sè dàva togàva se brodìraxa čeršàvi
Bosnek 2: 39 - dodèka sìte se ne navečèrame ta kato se
Bosnek 3: 40 - tì klan’àla li si se ne sì nè ne me lɤ̀ži ne sì
Bosnek 3: 40 - tì klan’àla li si se ne sì nè ne me lɤ̀ži ne sì
Bosnek 3: 40 - tì klan’àla li si se ne sì nè ne me lɤ̀ži ne sì
Bosnek 1: 42 - ne nì dàvaše sega ne dɤržà na na tòa mo moràl
Bosnek 1: 42 - ne nì dàvaše sega ne dɤržà na na tòa mo moràl
Bosnek 2: 47 - dodèka ne dòjde ženàta ot čèrkvata i ulòva vrapčè
Bosnek 1: 49 - se ne uvažàvax ama so svekorò če ìde če zème sìren’e
Bosnek 3: 58 - na ràmoto kogà ni bèše jà ne vidòx pogàča ženà
Bosnek 1: 62 - znàmeto zèma i č ìda da kràdna petlìte po komšìite kòj ne zatvòri
Bosnek 1: 64 - nìkoj ne znàe dèka svàdbata se pràvi trèbe da se
Bosnek 3: 64 - a tàa godìna nèznam dalì sa išlì jà ne idòx
Bosnek 3: 65 - pràvo da ti kàža bèx po sòfija i ne sɤ̀m odìla
Bosnek 1: 69 - nalì si znàeš kakvò e kanàt ne znàeš
Bosnek 1: 70 - ne znàm
Bosnek 3: 71 - ama ne pijà abe takà e dùmata jà rèko slùšaj da ti kàžem
Bosnek 1: 76 - ta da ne bèga snaàta da sedì dòma da go slùša
Bosnek 1: 82 - nè nè ne sɤ̀m sɤglàsna mnògo lòši stanàme xòrata
Bosnek 1: 89 - i po klàdnica ìdexme ə kadè li ne sè lùtaxme i igràeme
Bosnek 1: 94 - ama jà n’ìn’oto ne gò xarèsax da ti kàžem
Bosnek 1: 102 - i na mèso nìe ne smè s takà sviknàli a onì kato dojdòa
Bosnek 1: 105 - na ednò mèsto òšte ne bème natàm oprajàli kɤ̀štata
Bosnek 1: 110 - pa ednà komšìk’a ne idè na xolàndija a onì ispratìli
Bosnek 1: 112 - tì kàka dèno tì ne sì odìla nìkəde i nìšto ne znàeš
Bosnek 1: 112 - tì kàka dèno tì ne sì odìla nìkəde i nìšto ne znàeš
Bosnek 1: 115 - zn nìšto ne znàeš i tìja ràboti tì nìšto ne znàete
Bosnek 1: 115 - zn nìšto ne znàeš i tìja ràboti tì nìšto ne znàete
Bosnek 1: 119 - ne mòž da si flizàla tàm ne dàva ne mè lɤ̀ži̥
Bosnek 1: 119 - ne mòž da si flizàla tàm ne dàva ne mè lɤ̀ži̥
Bosnek 1: 119 - ne mòž da si flizàla tàm ne dàva ne mè lɤ̀ži̥
Bosnek 1: 120 - ne sì flizàla a nìa otsrèšta ìdexme jàlovico bèše tàm pazàč
Bosnek 1: 133 - i u xolàndija kato ìdexme ne ìm aresàx živòto im ne aresàx
Bosnek 1: 133 - i u xolàndija kato ìdexme ne ìm aresàx živòto im ne aresàx
Bosnek 1: 135 - ne mòg da ti gi kàžem ispìeni decà nè kato nàšte
Bosnek 1: 137 - ìmaše ednà prevɤr ja im kazùex ùoči ne vì xarèsvam živòto̥
Bosnek 1: 138 - u vòda živèja tì ne išlà li si tàm da vìiš kakvò e
Bosnek 1: 139 - kɤ̀štiti sa im u vodà ne sì odìla na vètrenata vodenìca

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut