peas

Gela 2

24 (a) drùk v žègana kakvònu si stòriš
[It’s] different in the heat – whatever you make,

25 (a) kvot sì si nagudìl si izràbutìlu
Whatever you’ve managed and produced –

26 (a) lèšta fasùl' bòp gràx nakìva ràbotɨ kakvònu i čenìca
Lentils, beans, fava beans, peas, those sort of things like – and wheat.

Mogilica 3

3 (a) fəsùl' misìr' kəkòtu ìmə sə nəsɛ̀e gràh kəkvòtu
beans, corn, and whatever else you had to plant – peas, whatever.

Pavelsko 2

26 (VZh) [А има едно нещо, което прилича малко на фасул]
[And there’s also this thing that’s a little like beans –?]

27 (b) kujè vəsùl’ tr’àbva da e
What [would that be]? It would have to be beans.

28 (VZh) nè
No –

29 (a) gràh
Ah, peas!

30 (b) gràh
Peas.

31 (a) gràh də nè e
Isn’t it peas?

Trŭnčovica 2

51 (b) nə də ìməme fìj grà ìmame burčàk ìməme s’àkvu imàjme mnògu nɨ̀vi
So we had vetch, peas, a lot there. We had many fields,

CSVWord Document
Subscribe to peas

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

by Dr. Radut