Pavelsko 2

1 (a) [0:01]      “Chŭsto (thick)” milk (= yogurt).

thick sg n adj milk sg n

2 (VZh) [0:02]      So tell me how you make it.

hort
comp
acc 1sg clt
tell 2sg pres P how interr
acc n 3sg clt
make 2sg pres I

3 (a) [0:04]      Well, for yogurt [first] we’ll milk the cow, [then] we’ll boil the milk

well thick sg n def dist adj milk sg n fut milk 1pl pres P cow sg f def med fut boil 1pl pres P milk sg n def med

4 (a) [0:09]      and when it cools a little, we’ll put it in a pot or something

and
comp
cool 3sg pres P little adv
and
fut
acc n 3sg clt
put 1pl pres P
in
one sg f adj pot sg f
interr clt

5 (a) [0:13]      in the old days we used to put it in earthenware jugs –

one sg n adj time sg n
acc n 3sg clt
put 1pl impf I in
jar pl n

6 (a) [0:15]      So we put it in [the pot] and we add starter start to it. That’s from

and
acc n 3sg clt
put 1pl pres P
and
dat n 3sg clt
put 1pl pres P starter sg m
dat n 3sg clt
put 1pl pres P
from
hes

7 (a) [0:21]      another [batch] of yogurt. So we put in a spoonful of starter, and it ferments.

other sg n adj thick sg n adj milk sg n
dat n 3sg clt
put 1pl pres P one sg f adj spoon sg f starter sg m
and
acc refl clt
ferment 3sg pres I

8 (VZh) [0:26]      [And that’s the kind of milk you call “chŭsto (thick)”?]

9 (a) [0:26]      "Chǔsto”, yes chŭsto. Ah, I said “gŭsto” [by mistake]! [laughter]

thick sg n adj
disc
thick sg n adj
excl
acc n 3sg clt
say 1sg aor P thick sg n adj

10 (VZh)       How do you shear sheep ?

11 (a) [0:31]      Well, we shear the sheep together, men and women.

well
and
woman pl f
and
man pl m shear 1pl pres P sheep pl def med
hes

12 (a) [0:32]      They go off with the shepherds – the sheep [that is], and we’ll go up to the sheepfold,

nom 3pl go 3pl impf I with
shepherd pl m sheep pl f def dist
and
fut go 1pl pres P up adv
to
sheepfold sg f def med

13 (a) [0:37]      We’ve got one up [in the hills]. Up where it’s meadow-like there were sheepfolds

have 1pl pres I
dat refl clt
up adv
hes
thus med adv like meadow pl f exist impf sheepfold pl f

14 (a) [0:43]      So we go [together], men and women, and shear [them]. One holds, the other shears

go 1pl pres P with
man pl m def med woman pl f
and
shear 1pl pres I one sg m def dist adj hold 3sg pres I other sg m def dist adj shear 3sg pres I

15 (b) [0:48]      [unintelligible]

16 (a) [0:49]      Well [of course] we hobble the sheep!

well hobble 1pl pres I
acc 3pl clt
sheep pl f def med

17 (b) [0:49]      You’ll shear the stomach first, you know.

and
adrs first adv fut
acc f 3sg clt
shear 3sg pres P stomach sg m def

18 (a) [0:52]      We catch them – we catch them and shear the stomach. And then we grab them by

catch 1pl pres I
dat 3pl clt
catch 1pl pres I
dat 3pl clt
[...]
hes
shear 1pl pres P stomach sg m def med
and
after adv
dat 3pl clt
catch 1pl pres I

19 (a) [0:58]      all four legs and tie them up with a rope, and – and

four def med adj leg pl f
and
acc 3pl clt
tie 1pl pres I
with
one sg f adj rope sg f
and
and

20 (a) [1:03]      begin the shearing. That’s what we call “hobbling” [them]

begin 1pl pres I
comp
shear 1pl pres I
and
this sg n med adj
acc n 3sg clt
call 1pl pres I hobble 1pl pres P

21 (b) [1:07]      Yes.

yes

22 (a) [1:07]      the sheep.

sheep pl f def med

23 (VZh)       [And what do you plant in the fields?]

24 (a) [1:09]      Well, now we plant potatoes. We plant corn, we plant beans.

disc now adv sow 1pl pres I potato sg n sow 1pl pres I corn sg m sow 1pl pres I beans sg m

25 (a) [1:17]      Hm, what else? [Ah] we plant onions, we plant pumpkins – we plant everything!

hes
other sg n adj onion sg m sow 1pl pres I pumpkin pl f sow 1pl pres I everything sg n sow 1pl pres I

26 (VZh)       [And there’s also this thing that’s a little like beans –?]

27 (b) [1:23]      What [would that be]? It would have to be beans.

which sg n interr beans sg m must pres I imprs
comp
3sg pres cop clt

28 (VZh)       No –

no

29 (a) [1:25]      Ah, peas!

peas sg m

30 (b) [1:25]      Peas.

peas sg m

31 (a) [1:25]      Isn’t it peas?

peas sg m
comp
neg
3sg pres cop clt

32 (VZh) [1:27]      You eat it during Lent.

on
fast pl m def med
acc refl clt
eat 3sg pres I

33 (b) [1:28]      It could be beans, what else [is there]?

can pres imprs
comp
3sg pres cop clt
beans sg m what sg n interr other sg n adj

34 (VZh) [1:30]      Aren’t there lentils [around here]?

lentils sg f pres neg exist
interr clt

35 (a) [1:31]      Oh, lentils!

excl
lentils sg f

36 (b) [1:32]      But that’s not in –

but neg
3sg pres cop clt
in

37 (a)       [unintelligible]

38 (b) [1:34]      We plant that in the spring.

spring sg f
acc f 3sg clt
sow 1pl pres I

39 (a) [1:34]      We plant lentils now in March and April. And when they’re ready,

[...]
lentils sg f def med
acc f 3sg clt
sow 1pl pres I now adv in
March sg m
in
April sg m
and
when rel become 3sg pres P

40 (a) [1:39]      we harvest them. We go harvest them, and pile them on cone-shaped structures.

pull 1pl pres P
acc f 3sg clt
go 1pl pres I
and
acc f 3sg clt
pull 1pl pres P
and
acc f 3sg clt
put 1pl pres P
to
cradle pl m

41 (a) [1:45]      We put some here, we put some there, so it becomes what we call a pile.

from.here adv put 1pl pres I
and
from.there adv put 1pl pres I
and
become 3sg pres P
to
pile sg f
acc m 3sg clt
call 1pl pres I

42 (a) [1:49]      And when it dries we thresh it. We thresh it with mules.

and
when conj dry 3sg pres P
also
nom 1pl
acc f 3sg clt
thresh 1pl pres I thresh 1pl pres I
acc f 3sg clt
with
hes
mule pl n def dist

43 (VZh)       [So how do you call that plant?]

44 (a) [1:56]      Lentils.

and
lentils sg f

45 (VZh)       Yes.

yes

46 (b) [1:58]      [unintelligible]

47 (a) [2:00]      So these – lentils get planted in the spring, and are just harvested,

disc disc lentils sg f def med
acc refl clt
sow 3sg pres I spring sg n adj time sg n
and
only adv
acc refl clt
pull 3sg pres I
and

48 (a) [2:06]      and then threshed afterwards. But beans – well, we hoe those.

and
after adv
acc refl clt
thresh 3sg pres I but beans sg m def med
acc m 3sg clt
acc m 3sg clt
[...]
dig 1pl pres I

49 (a) [2:11]      We hoe them.

hoe 1pl pres I
acc m 3sg clt

50 (VZh)       [Which one is easier to grow?]

51 (a) [2:13]      Well, beans are easier.

disc beans sg m def prox
3sg pres cop clt
more easily adv

52 (a) [2:15]      We plant it, go out and hoe it, and then harvest it in the autumn,

sow 1pl pres I
acc m 3sg clt
go 1pl pres P dig 1pl pres P
acc m 3sg clt
autumn sg n adj time sg n
acc m 3sg clt
pull 1pl pres P

53 (a) [2:18]      and pound it. But lentils have to be threshed. Lentils are more difficult.

pound 1pl pres P
acc m 3sg clt
but
lentils sg f def med must pres I imprs
comp
acc f 3sg clt
thresh 1pl pres I more hard adv
3sg pres cop clt
lentils sg f def med

54 (b)       [unintelligible]

1 (a) [0:01]       č’ʌ̀stu ml’àku

         “Chŭsto (thick)” milk (= yogurt).


2 (VZh) [0:02]       àjd da mi kàeš kàg go pràviš

         So tell me how you make it.


3 (a) [0:04]       əmi č’ʌ̀stunu ml’àku šə izduìm kràvətə š’ə svər’ìm ml’əkòtu

         Well, for yogurt [first] we’ll milk the cow, [then] we’ll boil the milk


4 (a) [0:09]       i də puisc’ìne màlku i š’e gu slòž’im f ədnɤ̀ t’èndžurə li

         and when it cools a little, we’ll put it in a pot or something


5 (a) [0:13]       ədnò vr’ème gu slàgəhme fəf gʌ̀rnetə

         in the old days we used to put it in earthenware jugs –


6 (a) [0:15]       i gu slò̝ž’im’e i mu slòž’im pò̝tkvəs mu tùrim ut ə

         So we put it in [the pot] and we add starter start to it. That’s from


7 (a) [0:21]       drùgu gɤ̀stu ml’àku mu tùrim ednʌ̀ ləž’ìcə pòtkvəs i sə putkvàs’uvə

         another [batch] of yogurt. So we put in a spoonful of starter, and it ferments.


8 (VZh) [0:26]       [И на това мляко викате често?]

         [And that’s the kind of milk you call “chŭsto (thick)”?]


9 (a) [0:26]       č’ʌ̀stu dе č’ʌ̀stu à gu r’èkəh gʌ̀stu [laughter]

         "Chǔsto”, yes chŭsto. Ah, I said “gŭsto” [by mistake]! [laughter]


10 (VZh)       [Как стрижете овцете?]

         How do you shear sheep ?


11 (a) [0:31]       əmi i žèni i mʌ̀že striž’èm ufc’ète ə

         Well, we shear the sheep together, men and women.


12 (a) [0:32]       t’è wòd’ehə səs ufč’ɛ̀re ufc’ène i š’ ìdeme gòr’e nə kəšlʌ̀tə

         They go off with the shepherds – the sheep [that is], and we’ll go up to the sheepfold,


13 (a) [0:37]       ìməme si gòr’e ə təkà kətu l’yvàtki ìməš’e kəš’li

         We’ve got one up [in the hills]. Up where it’s meadow-like there were sheepfolds


14 (a) [0:43]       ìdeme səs məž’ète ž’èni i striž’ème ədìnən dərdž’ì drùgən striž’è

         So we go [together], men and women, and shear [them]. One holds, the other shears


15 (b) [0:48]       [unintelligible]

         [unintelligible]


16 (a) [0:49]       əmi sp’ʌ̀vəme gi ufc’ète

         Well [of course] we hobble the sheep!


17 (b) [0:49]       a bè piš’ìn š’e jə pustriž’è kur’èmə

         You’ll shear the stomach first, you know.


18 (a) [0:52]       fàtəme im fàtəme im jʌ ə ustriž’ème kur’èmət i pòsle im fàtəme

         We catch them – we catch them and shear the stomach. And then we grab them by


19 (a) [0:58]       č’ètirite nò̝gi i gi vɤ̀rdzuame s ədnɤ̀ vərzùl’k’ə i i

         all four legs and tie them up with a rope, and – and


20 (a) [1:03]       pòčvəm’e də striž’èm i tvà gu vìkəme sp’ʌ̀vəme

         begin the shearing. That’s what we call “hobbling” [them]


21 (b) [1:07]       dà

         Yes.


22 (a) [1:07]       ufc’ète

         the sheep.


23 (VZh)       [А какво сеете по нивите?]

         [And what do you plant in the fields?]


24 (a) [1:09]       əmi segà s’àvəm’e pətàtu s’àvəme misìr’ s’àvəme vəsùl’

         Well, now we plant potatoes. We plant corn, we plant beans.


25 (a) [1:17]       m drùgu lùk s’àvəme c’ìkvi s’àvəme sìčku s’àvəme

         Hm, what else? [Ah] we plant onions, we plant pumpkins – we plant everything!


26 (VZh)       [А има едно нещо, което прилича малко на фасул]

         [And there’s also this thing that’s a little like beans –?]


27 (b) [1:23]       kujè vəsùl’ tr’àbva da e

         What [would that be]? It would have to be beans.


28 (VZh)       nè

         No –


29 (a) [1:25]       gràh

         Ah, peas!


30 (b) [1:25]       gràh

         Peas.


31 (a) [1:25]       gràh də nè e

         Isn’t it peas?


32 (VZh) [1:27]       na pòstite se jadè

         You eat it during Lent.


33 (b) [1:28]       mòž də e vəsùl’ kvò drùgu

         It could be beans, what else [is there]?


34 (VZh) [1:30]       lèšta n’àma li

         Aren’t there lentils [around here]?


35 (a) [1:31]       ò l’èš’tə

         Oh, lentils!


36 (b) [1:32]       əmə n’è e vəf

         But that’s not in –


37 (a)       [unintelligible]

         [unintelligible]


38 (b) [1:34]       pròl’et’ jə s’àvəme

         We plant that in the spring.


39 (a) [1:34]       l’è l’ʌ̀štətə jə s’àvəme s’à fəf màrt f əpr’ìl i kətu stàne

         We plant lentils now in March and April. And when they’re ready,


40 (a) [1:39]       umʌ̀kneme e wòd’ìme tə ə mʌ̀kneme i jə kləd’èm nə ustròzi

         we harvest them. We go harvest them, and pile them on cone-shaped structures.


41 (a) [1:45]       uttùkə slàgəme i uttàm slàgəme i stàne nə kòpə gu vìkəme

         We put some here, we put some there, so it becomes what we call a pile.


42 (a) [1:49]       i kətu isʌ̀hn'e i nìe jə vərš'ìjeme vərš'ìjemè jə səs ə mùl'etənə

         And when it dries we thresh it. We thresh it with mules.


43 (VZh)       [И как му викате на това нещо?]

         [So how do you call that plant?]


44 (a) [1:56]       i l’ʌ̀štə

         Lentils.


45 (VZh)       dà

         Yes.


46 (b) [1:58]       [unintelligible]

         [unintelligible]


47 (a) [2:00]       əmi tò l’ʌ̀štətə sə s’àvə pròleteš’nu vr’ème i sàmu sə mʌ̀kni i

         So these – lentils get planted in the spring, and are just harvested,


48 (a) [2:06]       i pòsle se vərš’ìje əmə vəsùl’əd gu gu ku kupàjeme

         and then threshed afterwards. But beans – well, we hoe those.


49 (a) [2:11]       prəš’ìm gu

         We hoe them.


50 (VZh)       [Кое се гледа по лесно?]

         [Which one is easier to grow?]


51 (a) [2:13]       əmi vəsùl’əs e pò l’ʌ̀snu

         Well, beans are easier.


52 (a) [2:15]       sìjemè gu ìdem iskupàemè gu jèsencku vr’ème gu mʌ̀kneme

         We plant it, go out and hoe it, and then harvest it in the autumn,


53 (a) [2:18]       uč’ùkəme gu ə l’ʌ̀štətə tr’àə də jə vərš’ìjeme pò trùdnu e l’ʌ̀štətə

         and pound it. But lentils have to be threshed. Lentils are more difficult.


54 (b)       [unintelligible]

         [unintelligible]


1 (a) [0:01]       ч’ъ̂̀сту мл’а̀ку

2 (VZh) [0:02]       а̀йд да ми ка̀еш ка̀г го пра̀виш

3 (a) [0:04]       әми ч’ъ̂̀стуну мл’а̀ку шә издуѝм кра̀вәтә ш’ә свәр’ѝм мл’әко̀ту

4 (a) [0:09]       и дә пуисц’ѝне ма̀лку и ш’е гу сло̀ж’им ф әднъ̀ т’ѐнџурə ли

5 (a) [0:13]       əдно̀ вр’ѐме гу сла̀гәhме фәф гъ̂̀рнетә

6 (a) [0:15]       и гу слò̝ж’им’е и му сло̀ж’им пò̝тквәс му ту̀рим ут ə

7 (a) [0:21]       дру̀гу гъ̀сту мл’а̀ку му ту̀рим еднъ̂̀ ләж’ѝцә по̀тквәс и сә путква̀с’увә

8 (VZh) [0:26]       [И на това мляко викате често?]

9 (a) [0:26]       ч’ъ̂̀сту де ч’ъ̂̀сту а̀ гу р’ѐкәh гъ̂̀сту [смях]

10 (VZh)       [Как стрижете овцете?]

11 (a) [0:31]       әми и жѐни и мъ̂̀же стриж’ѐм уфц’ѐте ə

12 (a) [0:32]       т’ѐ ўо̀д’еhә сәс уфч’е̂̀ре уфц’ѐне и ш’ ѝдеме го̀р’е нә кәшлъ̂̀тә

13 (a) [0:37]       ѝмәме си го̀р’е ə тәка̀ кәту л’ӥва̀тки ѝмәш’е кәш’ли

14 (a) [0:43]       ѝдеме сәс мәж’ѐте ж’ѐни и стриж’ѐме әдѝнән дәрџ’ѝ дру̀гән стриж’ѐ

15 (b) [0:48]       [неразбрано]

16 (a) [0:49]       әми сп’ъ̂̀вәме ги уфц’ѐте

17 (b) [0:49]       а бѐ пиш’ѝн ш’е йә пустриж’ѐ кур’ѐмә

18 (a) [0:52]       фа̀тәме им фа̀тәме им йъ̂ ə устриж’ѐме кур’ѐмәт и по̀сле им фа̀тәме

19 (a) [0:58]       ч’ѐтирите нò̝ги и ги въ̀рѕуаме с әднъ̀ вәрзу̀л’к’ә и и

20 (a) [1:03]       по̀чвәм’е дә стриж’ѐм и тва̀ гу вѝкәме сп’ъ̂̀вәме

21 (b) [1:07]       да̀

22 (a) [1:07]       уфц’ѐте

23 (VZh)       [А какво сеете по нивите?]

24 (a) [1:09]       әми сега̀ с’а̀вәм’е пәта̀ту с’а̀вәме мисѝр’ с’а̀вәме вәсу̀л’

25 (a) [1:17]       м дру̀гу лу̀к с’а̀вәме ц’ѝкви с’а̀вәме сѝчку с’а̀вәме

26 (VZh)       [А има едно нещо, което прилича малко на фасул]

27 (b) [1:23]       куйѐ вәсу̀л’ тр’а̀бва да е

28 (VZh)       нѐ

29 (a) [1:25]       гра̀h

30 (b) [1:25]       гра̀h

31 (a) [1:25]       гра̀h дә нѐ е

32 (VZh) [1:27]       на по̀стите се йадѐ

33 (b) [1:28]       мо̀ж дә е вәсу̀л’ кво̀ дру̀гу

34 (VZh) [1:30]       лѐшта н’а̀ма ли

35 (a) [1:31]       о̀ л’ѐш’тә

36 (b) [1:32]       əмə н’ѐ е вəф

37 (a)       [неразбрано]

38 (b) [1:34]       про̀л’ет’ йə с’а̀вəме

39 (a) [1:34]       л’ѐ л’ъ̂̀штәтә йә с’а̀вәме с’а̀ фәф ма̀рт ф әпр’ѝл и кәту ста̀не

40 (a) [1:39]       умъ̂̀кнеме е ўо̀д’ѝме тә ә мъ̂̀кнеме и йә кләд’ѐм нә устро̀зи

41 (a) [1:45]       утту̀кә сла̀гәме и утта̀м сла̀гәме и ста̀не нә ко̀пә гу вѝкәме

42 (a) [1:49]       и кәту исъ̂̀hн’е и нѝе йә вәрш’ѝйеме вәрш’ѝйемѐ йә сәс ə му̀л’етәнə

43 (VZh)       [И как му викате на това нещо?]

44 (a) [1:56]       и л’ъ̂̀штә

45 (VZh)       да̀

46 (b) [1:58]       [неразбрано]

47 (a) [2:00]       әми то̀ л’ъ̂̀штәтә сә с’а̀вә про̀летеш’ну вр’ѐме и са̀му сә мъ̂̀кни и

48 (a) [2:06]       и по̀сле се вәрш’ѝйе әмә вәсу̀л’әд гу гу ку купа̀йеме

49 (a) [2:11]       прәш’ѝм гу

50 (VZh)       [Кое се гледа по лесно?]

51 (a) [2:13]       әми вәсу̀л’әс е по̀ л’ъ̂̀сну

52 (a) [2:15]       сѝйемѐ гу ѝдем искупа̀емѐ гу йѐсенцку вр’ѐме гу мъ̂̀кнеме

53 (a) [2:18]       уч’у̀кәме гу ә л’ъ̂̀штәтә тр’а̀ә дә йә вәрш’ѝйеме по̀ тру̀дну е л’ъ̂̀штәтә

54 (b)       [неразбрано]

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut