Particle: 
comp
Lexeme: 

Lines where də appears

: 2 - i prudəlž’àvəm də si gu rəbòt’e vɤ̀preki.če səm vɤ̀zrəsen
: 2 - i prudəlž’àvəm də si gu rəbòt’e vɤ̀preki.če səm vɤ̀zrəsen
Kolju Marinovo 3: 4 - ml’àko n’àma udd’è də kùpim kəto sigà
Kolju Marinovo 3: 5 - ə čàkəjmi nə məgazìnə də zèim
Kolju Marinovo 6: 6 - i gi nəùčuvət də igràat i kəto trɤ̀gnət pu s’ilàtə
Kolju Marinovo 2: 7 - ə kɤ̀g də kàžə
Kolju Marinovo 6: 9 - kəto pòčnet də zəsvìri i t’à kəto zərečè è təkà krəkàtə pr’èdniti
Kolju Marinovo 6: 10 - də gi dìgn’e pràvə sə ispràv’ə
Kolju Marinovo 6: 12 - du kutu čuv’èk mòje takà də stàn’i
Kolju Marinovo 5: 12 - i t’e idɤ̀t ut kràjə [laughter] kvò də gi pràiš
Kolju Marinovo 2: 13 - də ne sè takòvaš
Kolju Marinovo 6: 14 - ispràv’ə sə i pròsto t’èpə də igràj i tòj svìri
Kolju Marinovo 3: 16 - znači nè səs nìvətə də dovɤ̀ršim znàči kakvò žɤ̀ne sə
Kolju Marinovo 4: 16 - n’àmə də punìkni bè
Kolju Marinovo 1: 16 - kvò də zapìsvət
Kolju Marinovo 6: 19 - mòže i də gi znàiti vìj
Kolju Marinovo 4: 19 - tvà pɤ̀rvətə godìnə də ti kàžə ftòrətə gudìnə
Kolju Marinovo 4: 20 - t’à punìkni trivɤ̀ punìkni mə ni mòj də punìkni
Kolju Marinovo 1: 22 - mi jèməmi təkɤ̀vi kurìtə də ti kàžə
Kolju Marinovo 5: 24 - tò i mnògu dəl’èč nə unàzi vudɤ̀ pək də vər’ɤ̀ tàm
Kolju Marinovo 3: 25 - dud’ètu zèmim karàre kòlku tr’àvə də je nə jedìn snòp
Kolju Marinovo 4: 25 - e na drùgətə gudìnə də kàžə d’è i pàk gu nəprɤ̀skəm’e
Kolju Marinovo 5: 26 - ne mužàa də ja fànət sìčkətə tə bəjà zəkɤ̀cvəmi zə vudɤ̀
Kolju Marinovo 3: 27 - də e tòl’kuvə i nə r’èd vèči inɤ̀ redìca gu nəredìm
Kolju Marinovo 3: 28 - tò bìvəlu gàtu se žèni də dòdət če də vìd’ət
Kolju Marinovo 3: 28 - tò bìvəlu gàtu se žèni də dòdət če də vìd’ət
Kolju Marinovo 4: 29 - i kəto dòjdi vr’ème àjde də ìdət ut kɤ̀rə
Kolju Marinovo 6: 30 - i à bàbo dàj rɤ̀ka də ti celùvə rəkɤ̀
Kolju Marinovo 6: 31 - dàvəj rɤ̀kə də cəlùvə š ti s fàni rəkɤ̀tə
Kolju Marinovo 3: 32 - də im rəspràv’əš
Kolju Marinovo 5: 33 - də gi pùštə də gi spìrə
Kolju Marinovo 5: 33 - də gi pùštə də gi spìrə
Kolju Marinovo 1: 35 - nə məgəzìnə parì də ìməš
Kolju Marinovo 3: 35 - čùnkim ne sɤ̀ òdili də vìd’ət
Kolju Marinovo 3: 38 - s kakvì dùmi sa kàzvə ne sàmo də go vìdim
Kolju Marinovo 1: 41 - də ftàsə l’àba kɤ̀ktu i sigà ftàsuva kəto gu m’ès’ət
Kolju Marinovo 2: 42 - mi n’àmə kvò də sə žèni sià
Kolju Marinovo 4: 42 - tòj tr’àə də grəd’ì duvàri nəprìmer kɤ̀k sə grad’ɤ̀t i
Kolju Marinovo 3: 48 - kòl’ku stoì kətu u užènim i pòčvəme də vəršèm
Kolju Marinovo 2: 48 - segà tr’àbva də utìdem də izur’èm nìe žinìte
Kolju Marinovo 2: 48 - segà tr’àbva də utìdem də izur’èm nìe žinìte
Kolju Marinovo 6: 50 - xèm də ni pup’èjət də ni puigràat [laughter] m’èčkiti
Kolju Marinovo 6: 50 - xèm də ni pup’èjət də ni puigràat [laughter] m’èčkiti
Kolju Marinovo 6: 51 - xèm də si puzbìrət zə zimɤ̀tə takɤ̀vo napràvea
Kolju Marinovo 1: 52 - təkà tə kòl’ku də zə jedìn l’àp tuvà zə inò misìlo
Kolju Marinovo 4: 54 - rèkex əkù ne sì vid’àlə tı dàm srɤ̀b də vìdiš
Kolju Marinovo 4: 57 - mòž də ne è vìždələ ne znàm ne smè guvòrili
Kolju Marinovo 2: 59 - kàk trɤ̀gvət də də žɤ̀nət kàk sə narèždət
Kolju Marinovo 2: 59 - kàk trɤ̀gvət də də žɤ̀nət kàk sə narèždət
Kolju Marinovo 6: 63 - ni jè mòžəl pɤ̀k tɤ̀j də si pruizved’è ud gorɤ̀tə
Kolju Marinovo 4: 66 - čàkəj də ti kàžə tɤ̀j
Kolju Marinovo 1: 66 - təkà nədìgə sə n’è kəto də gu m’èsiš
Kolju Marinovo 1: 70 - tr’àvə də ftàsə təkà kətu ftàsə
Kolju Marinovo 4: 75 - nə pò nə visòk stòl də sə kačɤ̀ də
Kolju Marinovo 4: 75 - nə pò nə visòk stòl də sə kačɤ̀ də
Kolju Marinovo 1: 77 - tùrim gu nə òg’enə də sə nəpịčè ə sə nətòpli
Kolju Marinovo 1: 84 - ne mòj ti iskazà də fànət kràjə
Golica 6: 10 - mnògu tèškə ràbuta sɑ̀m də ustɑ̀ne čuvèk də žuv’ɛ̀e səs mnògu hòrə
Golica 6: 10 - mnògu tèškə ràbuta sɑ̀m də ustɑ̀ne čuvèk də žuv’ɛ̀e səs mnògu hòrə
Golica 6: 11 - ə də ustàne nə stàri gudìni səmìčək ə
Golica 6: 22 - kòjtu t’ɛ̀j də mə glèdə i tòj umr’à
Golica 6: 32 - tòj kəkvò də kɑ̀žə zə nègu tòj ə b’ɛ̀še pò gul’ɑ̀m
Golica 5: 73 - i rusnɑ̀ka kɑ̀zal dud’è n’ gì nəm’ɛ̀rim n’èmə də zəminùvəme
Golica 5: 76 - às š ìdə də vi dunsɛ̀ mɑ̀lku l’àp əmə vujnìst’ȅ
Golica 5: 81 - ed’ìn hòdil zə rìba tòj rikɛ̀l mumč’ètu riklò də n zəved’èš
Golica 5: 86 - i gi nəhrɑ̀nili i gi spɑ̀li tɑ̀m i trɛ̀gnəli də gi zəvəd’è
Golica 5: 87 - kəm bezerlìk’ də kɑ̀že pɛ̀t’ə vər’àli vər’àli
Golica 5: 88 - utòd’ət dv’à mumč’ètə ud ərɑ̀pit’ȅ bùlkətə v’èk ni mòž də vərì
Golica 5: 98 - dr’èh ne mògə də jàm i t’às rusnàkə i mumč’ètu
Golica 5: 100 - ne mužàə ne mòž’eli də spəs’ɛ̀t mumč’ètətə nɑ̀št’ȅ rusnàkə gi spəsìl
Kozičino 2: 3 - če gu pr’asùkvəmi če xòdim də bir’èm lìs
Kozičino 2: 4 - i sɑ̀čkə či gu bujəd’ìsvəme vɑ̀pcwəme gu də stàvə č’è̟rən
Kozičino 1: 4 - mòži u gradɛ̀ də gu j n’èmalu tùj n’ɛ̀štu
Kozičino 2: 6 - tò mnògu pɛ̀ti tr’àbvə də sə nəwìvə nəwìvəne rəzvìvəne
Kozičino 2: 7 - dukət stàne pròstu də stàne hùbəwu pràwu slòžim gu nə stanɛ̀
Kozičino 2: 8 - tò dukɤ̀t gu slòžim nə stənɛ̀ pək tr’àbə də gu nəpred’èš
Kozičino 2: 9 - či də gu usnuv’èš də nawòd’əš də nəvìvəš
Kozičino 2: 9 - či də gu usnuv’èš də nawòd’əš də nəvìvəš
Kozičino 2: 9 - či də gu usnuv’èš də nawòd’əš də nəvìvəš
Kozičino 2: 10 - tùrim gu nə stanɛ̀ pòčwəme də təč’èm təč’èm
Kozičino 2: 12 - kìčətə tr’àvə də sə nòsi nəwòpəki də sə uprust’ì kitɛ̀
Kozičino 2: 12 - kìčətə tr’àvə də sə nòsi nəwòpəki də sə uprust’ì kitɛ̀
Kozičino 1: 20 - š’ hɑ̀nət də i st’ìgət
Kozičino 1: 23 - vərxu pòdə n’àmə da štò də sə slòži
Kozičino 1: 55 - tàm ja rɛ̀s’et ot žiwòtni də ni dəd’è
Kozičino 1: 92 - i tìj kətu mrɛ̀kne v’èč’er də zapɑ̀lim wògən’ə tìj katu brɛ̀nnət
Kozičino 1: 105 - namàži se də ne gò hàpət komàrite
Kozičino 1: 125 - nìj kətu b’ɛ̀hm’e d’əcà də zəpòvn’ə pri màjkin’i det stàrə ràbotə
Kozičino 1: 147 - kətu gù pùst’i hɛ̀tr’e tìj pòčnət də də gu bìət tìə
Kozičino 1: 147 - kətu gù pùst’i hɛ̀tr’e tìj pòčnət də də gu bìət tìə
Izgrev/Vm 2: 3 - znàč'i pòčvəmi udv'ɛ̀jəmi gu əmə murenìn č'àkəme̟ də dùhni
Izgrev/Var 2: 4 - də mòžim də udv'ɛ̀imi ə murenìn sìlnu dùhə znàč'i
Izgrev/Var 2: 4 - də mòžim də udv'ɛ̀imi ə murenìn sìlnu dùhə znàč'i
Izgrev/Vm 2: 9 - bɛ̀rdzəm də utìdim nə nìvətə c'àl dèn' kupàjə nàči
Izgrev/Vm 2: 10 - ilì pək də ž'ɛ̀nim nàči i s òbed dòdi ni sèdnem
Izgrev/Vm 1: 12 - mɛ̀či sə də uveličì no n'è n'e mužà hòd'i
Izgrev/Vm 2: 13 - ne ne mòžem də si səberèm sìlit'ȅ vèč'i̥ ut ràbutə
Izgrev/Var 1: 14 - pàdnə tàm i pučìnə às kəkvò də pràjə penciunìrəhə mə
Izgrev/Vm 1: 16 - n'èguvətə p'èncijə də mi dədɛ̀t nəlì ednɛ̀ č'às ut n'èguvətə p'èncijə
Izgrev/Vm 1: 19 - segɑ̀ pudàdəh mulbɛ̀ zə mòjtə p'èncijə də də mi jə dədɛ̀t
Izgrev/Vm 1: 19 - segɑ̀ pudàdəh mulbɛ̀ zə mòjtə p'èncijə də də mi jə dədɛ̀t
Izgrev/Vm 1: 21 - mɛ̀č'ə sə sìčku də pràjə səmà i dubìtək ìməhmi tugàvə
Trŭnčovica 2: 1 - às səm o udɨ̀lə də urɤ̀ i səm bilà màlkə
Trŭnčovica 2: 3 - i mojtə màjkə jə prinuždàvət òšte edìn pɤ̀t də jə prevè̟ždət
Trŭnčovica 1: 4 - vɨ̀kə se də ispɨ̀jət kàrtətə də sə dədè̟ mumàtə
Trŭnčovica 1: 4 - vɨ̀kə se də ispɨ̀jət kàrtətə də sə dədè̟ mumàtə
Trŭnčovica 1: 6 - də jə pròs’ət də gi upàše səs prestɨ̀lki də vɨ̀dət òrətə
Trŭnčovica 1: 6 - də jə pròs’ət də gi upàše səs prestɨ̀lki də vɨ̀dət òrətə
Trŭnčovica 1: 6 - də jə pròs’ət də gi upàše səs prestɨ̀lki də vɨ̀dət òrətə
Trŭnčovica 2: 7 - u ednɤ̀ kɤ̀štə živèejme às ne zəpòmnij mòjə pàstruk də dòjde
Trŭnčovica 2: 8 - də kàe sɨ̀nko nà utɨ̀vəj pə kət vɨ̀diš vrèmetu
Trŭnčovica 2: 11 - tòj kət vɨ̀dɨ lòšu vrème že dòdi də me pusretè̟ ud nɨ̀və
Trŭnčovica 2: 18 - i igràeme kəkvò igràem dòe ni umɤ̀ də sə pràim nə bùlki
Trŭnčovica 2: 20 - ne štɤ̀t tə mòmčetə ne mù ujdɨ̀svət še pòčnem də igràem
Trŭnčovica 1: 20 - mnògu drè̟hɨ tr’àbvə də kàžə mnògu drè̟ɨ ìmə
Trŭnčovica 2: 25 - də urè̟ tukə ednò m’àstu si ìmme kədè segà sə ufčèrete
Trŭnčovica 1: 25 - svekɤ̀rvətə dàvə ednò sɨ̀tu pɤ̀lnu səs uvòškə də fɤ̀rl’ə bùlkata
Trŭnčovica 1: 26 - də kàzvə də jə čestɨ̀tə gudɨ̀nətə də ìmə mnògu pluduròdie
Trŭnčovica 1: 26 - də kàzvə də jə čestɨ̀tə gudɨ̀nətə də ìmə mnògu pluduròdie
Trŭnčovica 1: 26 - də kàzvə də jə čestɨ̀tə gudɨ̀nətə də ìmə mnògu pluduròdie
Trŭnčovica 2: 29 - d’àdu be dàj də urɤ̀ be d’àdu bè də smen’ɤ̀
Trŭnčovica 2: 29 - d’àdu be dàj də urɤ̀ be d’àdu bè də smen’ɤ̀
Trŭnčovica 2: 32 - dòkət umrè d’àdu be dàj mi də urɤ̀ be d’àdu
Trŭnčovica 2: 33 - a manɨ̀ se də pikàjə u tigàn’ə ti žèncki
Trŭnčovica 2: 34 - žə urè̟š ne mòeš də vərɨ̀š iz drəntɤ̀ tə žə urè̟š
Trŭnčovica 2: 35 - dàj be d’àdu revɤ̀ be dàj də urɤ̀ be d’àdo
Trŭnčovica 1: 37 - kubɨ̀lcətə s kutlɨ̀te demèk də jə utmenɨ̀
Trŭnčovica 2: 37 - də mə gəlčɨ̀ urà čiv’àkə urà izurà edɨ̀n dè̟kər
Trŭnčovica 2: 38 - prepr’àgə dvà wòla ednɤ̀ bɨ̀ulicə prepr’àgə gi tritè də urè̟
Trŭnčovica 2: 41 - əmə tòj ne smèe də ubàdi nə màmə če me e
Trŭnčovica 1: 42 - utɨ̀vət səz bànɨcɨ səs ə u pò ugòdnu jàdene də rànəd bùlkətə̥
Trŭnčovica 2: 42 - če tòj ne mɨ̀ dàvə də urɤ̀ əmə às ìskəm i
Trŭnčovica 2: 43 - ne smèe də i ubàdi dnè̟s tɤ̀j ùtre tɤ̀j pu ednò vrème
Trŭnčovica 2: 50 - še puurè̟te màlku i àz žə dòdə že ìdə də vɨ̀də tàm
Trŭnčovica 1: 51 - nəpràvi ednɤ̀ pɨ̀tə otɨ̀vət u bəštà i də zənesɤ̀t
Trŭnčovica 1: 55 - də zəvàr’ət sɨ̀čku gutòvu
Trŭnčovica 2: 55 - nè̟mə čiči bè à də ədè̟m be ne smè jàdeli za zàrən
Trŭnčovica 2: 59 - də jədè̟m jàdejme se čìčɨ kəkò žə pràim vɨ̀kə
Trŭnčovica 2: 61 - də rečɤ̀ če səm se umorɨ̀lə žə ustài ednòtu uràlu
Trŭnčovica 2: 63 - ža urɤ̀ uràjme də stàne plàdne pùsnəjme za plàdne
Trŭnčovica 2: 65 - tòj kàe nè̟mə də dòe kàe jà kae də sə nə
Trŭnčovica 2: 65 - tòj kàe nè̟mə də dòe kàe jà kae də sə nə
Trŭnčovica 2: 66 - də pùsnem bɨ̀ulete pə žə ìdem i dvàmə kae
Trŭnčovica 2: 67 - də ukàl’əme bɨ̀ulete nə n’àkəde nə ednə lòkvə
Trŭnčovica 2: 69 - də gi nəpuìš às kàe še unəkàl’am biul’àtə
Trŭnčovica 2: 71 - bàmnəw c’àlətə às ne mòə də vìdə sàmu učɨ̀te mi bleštùkət
Trŭnčovica 2: 72 - sɨ̀čku kàl tè̟ me nəpràili sè̟ kàl kà də urɤ̀
Trŭnčovica 2: 75 - də me vɨ̀dɨ ednò vrèmi təkàni rɨ̀zɨ debè̟li
Trŭnčovica 2: 76 - ne mòe də jə uperè̟ o kəkò də pràim segà be čìčɨ̥
Trŭnčovica 2: 76 - ne mòe də jə uperè̟ o kəkò də pràim segà be čìčɨ̥
Trŭnčovica 2: 81 - əmə pukrɨ̀tə s kušɨ̀tə ševarɨ̀gɨ ža ìdem də kusɨ̀m ševerɨ̀gɨ
Trŭnčovica 2: 95 - i tɨ̀ čàkəj že dòe də kusɨ̀
Žitnica 3: 2 - d’èk dukətu svɤ̀ršim nɨ̀vəta də gu səberè̟me rəkòjkite də vɤ̀ržem snòpete
Žitnica 3: 2 - d’èk dukətu svɤ̀ršim nɨ̀vəta də gu səberè̟me rəkòjkite də vɤ̀ržem snòpete
Žitnica 1: 2 - mɨ ràbutə mnògu snòštɨ xudɨ̀xmi də berè̟m pipè̟r wòlele umurɨ̀x sə
Žitnica 3: 3 - də gi nəstrùpəme nə sindžɨ̀r tuvà se pràeše mnògu e lòšu bèše kàto
Žitnica 3: 4 - pə mɨ zəpòčnəə pə də mi zɨ̀mət i narè̝t nə unuvà vrème
Žitnica 2: 4 - də šɤ̀təm i sɤ̀štutu s’èejme tɨ̀kvɨ pu pulè̟tu
Žitnica 1: 5 - u sòfijə às vɨ̀kəm səmɨ̀čkə səs ə vulòvet’e še ìdə də uprè̟gnə
Žitnica 1: 6 - də uberɤ̀ càrvicə də sià nəlɨ̀ mumè̟ntə zə càrəvicətə
Žitnica 1: 6 - də uberɤ̀ càrvicə də sià nəlɨ̀ mumè̟ntə zə càrəvicətə
Žitnica 3: 6 - nè̝mə kòj də də rabòtɨ drùgi čùždi òrə mi rəbòtət nɨ̀vite
Žitnica 3: 6 - nè̝mə kòj də də rabòtɨ drùgi čùždi òrə mi rəbòtət nɨ̀vite
Žitnica 3: 7 - nè̝məh si nè̝məm zɤ̀rnu də dàvəm pàk kò də nəpràim
Žitnica 3: 7 - nè̝məh si nè̝məm zɤ̀rnu də dàvəm pàk kò də nəpràim
Žitnica 3: 8 - kupùvə pəmùk dàvəme ràbuti sàmu i sàmu də sè umirɨ̀
Žitnica 3: 10 - trìjset kilugràmə rɤ̀š mi dudàdi n’àmə nè̝mə utkədè də gu zè̝mə
Žitnica 1: 10 - samɨ̀čkə vɨ̀kə də gu berɤ̀ pək ə bəštà mi bèše čubàn
Žitnica 3: 12 - kvò də nəpràvə tə mi skɤ̀səa mumčè̝tu skɤ̀səa mi mumčè̝tu
Žitnica 3: 17 - bləgudàrni sme mnògu əmə tugàvə də ti kàže gòsput
Žitnica 3: 20 - às əku zè̝mə də rəspràvəm òo ne mògə tɨ iskàžə sɨ̀čku
Žitnica 3: 21 - də e murè̝tu məstɨ̀lu də e zem’ɤ̀tə vè̝̀snik
Žitnica 3: 21 - də e murè̝tu məstɨ̀lu də e zem’ɤ̀tə vè̝̀snik
Stakevci 4: 56 - də ti svìe nogùtu̥
Stakevci 4: 76 - də da opàdne pazdèrɤt i tegàj kat opàdne pazdèrɤt
Vŭrbovo 2: 11 - nò nèk se izmìje no no tòj də jà sednì na sḷncèto
Srebŭrna 1: 7 - sə nəd’àwəm zə ùtr’e də dòdi sinɤ̀ i òd’uw zimàw kur’ı̀tu
Srebŭrna 1: 8 - če mi e dəlèč otùka zəl’ùwəm je də j umìe
Srebŭrna 1: 9 - də je ustɤ̀rdže
Srebŭrna 2: 14 - i kəkwò jə prirəbòtuə pək sià n’àə kòj də jə prirəbòtuə li
Srebŭrna 2: 22 - i nòsim tùkətɤ̀jki i sjà n’àma məšìni li n’àmə də jə prirəbòtvət
Srebŭrna 2: 23 - mnògu jèftino i pək plàštət plàštət də kàem pu dvà l’èwa
Srebŭrna 2: 25 - vəš ču̥šmɤ̀tə i gi redì s’ètne pud r’èt tàm də e
Srebŭrna 1: 25 - də kəlwɤ̀t də zɤ̀mət jəjcàtə səm slòžilə nègu tàm
Srebŭrna 1: 25 - də kəlwɤ̀t də zɤ̀mət jəjcàtə səm slòžilə nègu tàm
Srebŭrna 2: 27 - i im dàvə ml’àku̥tu pu ufcɤ̀ dim’èk də kàem
Srebŭrna 1: 27 - də ni utàd’ət də mi də mi zɤ̀mət jəjcàtə
Srebŭrna 1: 27 - də ni utàd’ət də mi də mi zɤ̀mət jəjcàtə
Srebŭrna 1: 27 - də ni utàd’ət də mi də mi zɤ̀mət jəjcàtə
Srebŭrna 1: 29 - štòt kət vìždat ə suràkit’ȅ tàm n’àmə də mi zɤ̀mət jəjcàtə̥
Srebŭrna 2: 34 - i ni mòžə də utkàžə mi tižì ùš də ràbut’ə̟
Srebŭrna 2: 34 - i ni mòžə də utkàžə mi tižì ùš də ràbut’ə̟
Srebŭrna 1: 35 - i jə dunèsəw i jə vɤ̀rdzaf tàm də s’ədì vɤ̀rdzɤnə də sə
Srebŭrna 1: 35 - i jə dunèsəw i jə vɤ̀rdzaf tàm də s’ədì vɤ̀rdzɤnə də sə
Srebŭrna 2: 37 - bè drəgumìra də gùd’ə̟ vìkəm dumàti də gùd’ə̟ n’èštu misò
Srebŭrna 2: 37 - bè drəgumìra də gùd’ə̟ vìkəm dumàti də gùd’ə̟ n’èštu misò
Srebŭrna 2: 48 - nəpràim zàsefki tr’àə də ìmə jurgàn’ tàm pu dèsi̥t jurgàn’ə tɤ̀j jà
Srebŭrna 2: 54 - nə ču̥šmɤ̀tə də jə pirèš sə wrɤ̀štəš pək jə č’èpkəš
Srebŭrna 1: 57 - štòm sə səglàsni i dvàmətə də sə zɤ̀mət i vednàgə
Srebŭrna 2: 63 - də ti e də ti e wlàči sə kàzvə
Srebŭrna 2: 63 - də ti e də ti e wlàči sə kàzvə
Srebŭrna 1: 63 - naprèt də sə zgud’èjət sètne təkmèš prikàzvət zə svàdba
Srebŭrna 1: 65 - nə bùlkata zə svàdbata kòj šə dərì kòj n’àmə də dərì
Srebŭrna 2: 66 - i e č’èpkəš i ut’ùvəš də e izwlàčiš i s’ètne prid’èš pək
Srebŭrna 2: 75 - prɤ̀st’:i tìj nàšti prɤ̀sti znàjət vèk’i də pridɤ̀t
Srebŭrna 2: 77 - znàjət də pridɤ̀t nàšt’e prɤ̀sti a če tì
Srebŭrna 2: 79 - pràef be kɤ̀k də n sɤ̀m pràila
Srebŭrna 1: 82 - zəvìsi̥ kàk se rəzberɤ̀t kàktu̥ se rəzberɤ̀t àko də rišɤ̟̀t
Srebŭrna 2: 83 - də ti kàžə dvənàjs kilà vɤ̀lnə səm gùdilə
Srebŭrna 1: 83 - dvè sèdmici àko də àko àko də rišɤ̟̀t še e trì sèdmici
Srebŭrna 1: 83 - dvè sèdmici àko də àko àko də rišɤ̟̀t še e trì sèdmici
Srebŭrna 2: 86 - prɤ̀j sm’ètkə kilìm də im pràә̟ zə
Srebŭrna 1: 99 - svi ə sviràči̥ ìma də ti svìr’ə̟t kət tə ubrɤ̀snət
Srebŭrna 2: 109 - səm gi tɤkàla kvò də ti kàža
Srebŭrna 1: 112 - ìmə svir’àči igràjə̟t pèjə̟t wlìzət u.kɤ̀šti də gl’èdət
Srebŭrna 2: 119 - zèw də zəbràəm i às vèk’e kròsnu mu kàzvəme
Srebŭrna 2: 126 - s’ètne pək zəkàčəmi inì klèčki də kàim tàm inɤ̀ klèčkə
Srebŭrna 2: 127 - tàm inɤ̀ si pràiš sm’ètkə kòlku m’ètrə mòž də ti j
Srebŭrna 2: 128 - də ti tr’àvə t’èbe zə inɤ̀ stàjə i gu snuv’èm mu kàzvəmi
Srebŭrna 2: 150 - i kòj še gi iznòsi də n’aə kò də ti kàžə
Srebŭrna 2: 150 - i kòj še gi iznòsi də n’aə kò də ti kàžə
Srebŭrna 2: 163 - də kàim b’àlu stənìte b’èli
Srebŭrna 2: 171 - i tòs pəpùr’ pàk si ìməši stàn də gu təč’èš
Srebŭrna 2: 176 - dòlu sàmu nəpràime səz gìps i s’à pu̥stìlaš čèrgite də kàž’em
Garvan 2: 7 - ə pək segànə də zɤ̀mət də ukrədɤ̀t n'èə t'àw dž'il'əzà
Garvan 2: 7 - ə pək segànə də zɤ̀mət də ukrədɤ̀t n'èə t'àw dž'il'əzà
Garvan 1: 21 - tùkə udòlu ìmə kòžə štòtu zìmnu vrèmi də ti tòpli
Garvan 1: 43 - in'è ràbuti nəpràu kɤ̀k də t' kàžə tò
Garvan 1: 47 - təkòs ləmərìnə əmə t'à e ləmərìnə čìstə sr'ebrò tr'àə də j
Garvan 1: 111 - i dàmu èj tùkətɤ̀j ìmə də səbirèš' i vɤ̀tr'e
Garvan 1: 128 - v'èč'i sə rəspil'àvət utìvət də zəncɤ̀t krɤ̀sniku
Garvan 1: 137 - pək ə krɤ̀sniku̥ səs swudbɑ̀r:tȅ utìvət də də nòs'ət krɤ̀sniku̥ sìčkitȅ
Garvan 1: 137 - pək ə krɤ̀sniku̥ səs swudbɑ̀r:tȅ utìvət də də nòs'ət krɤ̀sniku̥ sìčkitȅ
Garvan 1: 151 - tò də nè e kət sigàšnutu wr'èmi tò sigàšnutu wr'èmi kəkòtu j
Garvan 1: 155 - də znàiš
Garvan 1: 159 - səm čùvələ tùj nèštu dè ni sɤ̀m təkòzvələ də vìd'ə
Garvan 1: 176 - təkòs kò də v'i prəkàzvəm nəpràu ìstinə sà nə mène
Garvan 1: 184 - nəkəd'è i də vìdi
Garvan 1: 204 - č'èt'ər' sən gi dàlə tàm nə t'àw bùl'ki də mɤ̀ təkòzvət
Garvan 1: 210 - amə kò də gi pràjə t'è bùl'kit'ȅ nàšte ni štɤ̀t
Garvan 1: 213 - i im gi dàduf tàm də igràjət əm təkàni фùsti
Babjak 4: 4 - tì si ut pruvìncijàtə i mòže də tè e sràm
Babjak 1: 5 - nə stredàtə mɛ̀stu̥ i mu tùri ə ə lɛ̀b də go pečè
Babjak 1: 12 - də se isk’ìsne màl'ku kətu zème də bùne təkà də
Babjak 1: 12 - də se isk’ìsne màl'ku kətu zème də bùne təkà də
Babjak 1: 12 - də se isk’ìsne màl'ku kətu zème də bùne təkà də
Babjak 1: 13 - də dàvə də se k'e se e iskisnàl se zème
Babjak 3: 13 - də gu pečè lunàtə̥ nìə pə ergènite prez təvà vrɛ̀me
Babjak 1: 14 - də gu nəmɛ̀šə də gu nəpràve nə
Babjak 1: 14 - də gu nəmɛ̀šə də gu nəpràve nə
Babjak 3: 19 - č’ùpu i sega nèmə nə šò də pɛ̀jɛ i t'è
Babjak 4: 20 - i i nə drùgijɤ dèn vednàga zìma: rešènie də me usvubòda:
Babjak 4: 21 - ut təvà pudelènie də me pràta: də ùčə də ìdə də ùčə
Babjak 4: 21 - ut təvà pudelènie də me pràta: də ùčə də ìdə də ùčə
Babjak 4: 21 - ut təvà pudelènie də me pràta: də ùčə də ìdə də ùčə
Babjak 4: 21 - ut təvà pudelènie də me pràta: də ùčə də ìdə də ùčə
Babjak 4: 22 - s'è.ednò muzikàlnə əkədèmijə də də me pràta:
Babjak 2: 22 - kugàtu wòrətə tùka vm'ɛstu də ìma kòne də se vəršè
Babjak 2: 22 - kugàtu wòrətə tùka vm'ɛstu də ìma kòne də se vəršè
Babjak 4: 22 - s'è.ednò muzikàlnə əkədèmijə də də me pràta:
Babjak 4: 22 - s'è.ednò muzikàlnə əkədèmijə də də me pràta:
Babjak 4: 23 - də ùčə vednàgə vɤf vɤf učìlišč'e də me ùča:
Babjak 4: 23 - də ùčə vednàgə vɤf vɤf učìlišč'e də me ùča:
Babjak 4: 24 - də stànə təkɤ̀f òperen pev'èc i tòə čuvèk sɤ̀štijə pɤk
Babjak 2: 29 - vɤrvɤ̀t bàvnu tè gu kòlkutu mòže də gu čùpət čùpəd gu
Babjak 2: 33 - pò bɤ̀rzo də sə vɤršè
Dolno Draglište 2: 5 - tə sme udìli də kòpəme də nəpràime pàte tàm də rəbòtime
Dolno Draglište 2: 5 - tə sme udìli də kòpəme də nəpràime pàte tàm də rəbòtime
Dolno Draglište 2: 5 - tə sme udìli də kòpəme də nəpràime pàte tàm də rəbòtime
Dolno Draglište 3: 7 - də vuzìde tàm i lupàtətə mètəme f peštà
Dolno Draglište 3: 10 - fudùl'č'i nèkugàš zə bɤ̀rzu də stàne dukətu gurì peštà
Dolno Draglište 1: 15 - rànu futrintà č' ìde nə vòdə də nəlèe vòdə u mumàtə
Dolno Draglište 3: 20 - sètne də jədèm təvà bèše
Dolno Draglište 3: 24 - brɤ̀kəme brɤ̀kəme vèčer pudmèsime də č'ìsne
Dolno Draglište 1: 30 - əmi ìdeme tàm ne nèngə ne nè pùsna: də ìdeme nìe plàčeme
Dolno Draglište 3: 30 - č'e čèkə pə zə drùgətə sèdmicə pàk də mèsime lèp
Dolno Draglište 1: 31 - ìskəme də ìdeme pùsna: ne predè̝me pletè̝me kòj štò ìmə pɛ̀eme
Dolno Draglište 1: 34 - kòj koj si ìmə mumà də si zəlàže sèdne si kud mumàtə
Dolno Draglište 3: 36 - də se ispekà jàgnetàtə vèčer izvàdimè i gutòvi
Dolno Draglište 1: 38 - də sì ne vòda: [laughter]
Bansko: 14 - də ìmə fnògu dùšị də jədà
Bansko: 14 - də ìmə fnògu dùšị də jədà
Bansko: 72 - emi kà də ti kàža cveklò
Markovo: 1 - glèdame če ìmaš mnògo xùbava kɤ̀šta à də ni raskàžeš
Markovo: 17 - tòj sv’èkərə kəzàl ə n’àmə də sə vɤ̀rnə
Markovo: 34 - nìkək sə ne skàraa n’ètu pək nìj də sə skàrəmi s itɤ̀rvətə
Markovo: 35 - rəzd’elìhme sə tòj kàe d’àdutu às kàe n’àmə də stujɤ̀
Markovo: 38 - tòj štèž də prežìv’èe f tàə kɤ̀štə n’àməše ə si nəprài
Markovo: 74 - ut ftòru uddelènie nə òdeja nə kɤ̀rɤ də kupàim i də žènim
Markovo: 74 - ut ftòru uddelènie nə òdeja nə kɤ̀rɤ də kupàim i də žènim
Markovo: 84 - kò də pràət
Markovo: 95 - i àj sigà stɤ̀kajmi sid’ènki də prid’èm v’èčir
Markovo: 101 - kvò znàči tuvà də sə zglèduvate
Markovo: 102 - he əmi tàm sə ər’èsvəmi də sə žènim d’è
Markovo: 121 - tòj ni è zə t’èbi tì n’àmə də gu z’èmiš
Markovo: 124 - emi də pìj n’èštu də
Markovo: 124 - emi də pìj n’èštu də
Markovo: 125 - də bìj
Markovo: 126 - də bìj [laughter] d’èt kàzvəš
Markovo: 128 - də bìj ə pək ə mòjə bəštà kətu̥ kài tòj tvà mumčè
Markovo: 130 - ni pùši dù səgà nè e srɤ̀mnəl n’ètu pəg də pùši̥
Markovo: 153 - c’àloto tovà nèšto də mi də ni raskàžeš
Markovo: 153 - c’àloto tovà nèšto də mi də ni raskàžeš
Markovo: 160 - kòj kàzva če ìskat də sə žènət
Markovo: 163 - n’àkui wòrə ər’esəli n’àkuj mumìči i pràštət mumàri wòrə pràt’ət də pìtət
Malevo/Xsk 2: 7 - n’àmə kòj də təč’è̝
Malevo/Xsk 2: 8 - n’àmə kòj də təč’è̝
Malevo/Xsk 2: 10 - tìj ni znàjət mlàtte də təčɤ̀t jà
Malevo/Xsk 2: 15 - kɤ̀k də gi nəùčiš tìjə sə tìjə sə ùčət
Malevo/Xsk 2: 19 - nɨ̀tu i t’à znàe nɨ̀t də pridè nɨ̀t də təč’è
Malevo/Xsk 2: 19 - nɨ̀tu i t’à znàe nɨ̀t də pridè nɨ̀t də təč’è
Malevo/Xsk 1: 32 - i sə nəkùpl’i nɨ̀vi ut tùrci̥t’e i sa pòčnəl’i də rəbòt’ət
Malevo/Xsk 2: 36 - nə nə četirinàjse gudɨ̀nɨ ud màlkə zəfàtəš də pred’è̝š
Malevo/Xsk 2: 37 - ud d’è̝set gudɨ̀ni pòčvəš də pred’è̝š vɨ̀kə də sə ùčiš
Malevo/Xsk 2: 37 - ud d’è̝set gudɨ̀ni pòčvəš də pred’è̝š vɨ̀kə də sə ùčiš
Malevo/Xsk 1: 38 - drùgəde mòž də e bɨ̀l’u
Malevo/Xsk 2: 38 - də pred’è̝š i màjkətə ɨ̀kə ùč sɨ əgà sə už’è̝niš
Malevo/Xsk 2: 39 - svikɤ̀rvətə də tə ni bəht’è pu rək’ìti
Malevo/Xsk 2: 42 - də znàeš sɨ̀čku də pràiš i də gòtviš
Malevo/Xsk 2: 42 - də znàeš sɨ̀čku də pràiš i də gòtviš
Malevo/Xsk 2: 42 - də znàeš sɨ̀čku də pràiš i də gòtviš
Malevo/Xsk 2: 43 - i hl’àb də pič’è̝š’
Malevo/Xsk 1: 44 - kugàt də utỳvə vəf turcìjə spà tùka u nàs
Malevo/Xsk 2: 44 - i də pr’əd’è̝š i də təč’è̝š’ i hl’àb də peč’è̝š’ i
Malevo/Xsk 2: 44 - i də pr’əd’è̝š i də təč’è̝š’ i hl’àb də peč’è̝š’ i
Malevo/Xsk 2: 44 - i də pr’əd’è̝š i də təč’è̝š’ i hl’àb də peč’è̝š’ i
Malevo/Xsk 2: 45 - sɨ̀čku də gu də znàiš də pràiš
Malevo/Xsk 2: 45 - sɨ̀čku də gu də znàiš də pràiš
Malevo/Xsk 2: 45 - sɨ̀čku də gu də znàiš də pràiš
Malevo/Xsk 1: 48 - ni nɨ̀štu sig’è̝ pò lòšu ut tùrsku də f kàžə [laughter]
Malevo/Xsk 2: 51 - znàjət kəf’è̝tə də pìjət
Malevo/Xsk 2: 57 - sig’è təkà i kədè še mi ìde də mi rəbòt’
Malevo/Xsk 1: 57 - kò də mi e rəskàzvəl wujn’ɨ̀k b’è̝še pòmn’ə dòjde tùkə
Malevo/Xsk 2: 58 - də nɨ̀vətə də i dədɤ̀t i də ìde də rəbòt nɨ̀vətə
Malevo/Xsk 2: 58 - də nɨ̀vətə də i dədɤ̀t i də ìde də rəbòt nɨ̀vətə
Malevo/Xsk 2: 58 - də nɨ̀vətə də i dədɤ̀t i də ìde də rəbòt nɨ̀vətə
Malevo/Xsk 2: 60 - tvà n’àmə i də è
Malevo/Xsk 2: 62 - də si ubrəzòvət ədnɨ̀ kuperàcii i də məšìnte
Malevo/Xsk 2: 62 - də si ubrəzòvət ədnɨ̀ kuperàcii i də məšìnte
Malevo/Xsk 2: 64 - də vər’ɤ̀t də ràpt’ət i tvà də ìməmə
Malevo/Xsk 2: 64 - də vər’ɤ̀t də ràpt’ət i tvà də ìməmə
Malevo/Xsk 2: 64 - də vər’ɤ̀t də ràpt’ət i tvà də ìməmə
Malevo/Xsk 2: 66 - də bər’è̝m də jəd’è̝me tu v’è̝ke drùgu n’è̝mə
Malevo/Xsk 2: 66 - də bər’è̝m də jəd’è̝me tu v’è̝ke drùgu n’è̝mə
Malevo/Xsk 2: 67 - də ìmə hl’àp
Malevo/Xsk 2: 68 - zdràve də ìmə zdràv’e
Malevo/Xsk 2: 70 - səd’è də sə zdràvi mlàtte pək pək nìj
Malevo/Xsk 2: 79 - ni znàeme òšte sɨ̀čku i duhùdəm də pɨ̀təm kàkə p’ètke
Malevo/Xsk 2: 92 - də gòtv’et…
Malevo/Xsk 2: 93 - … sɨ̀čku də znàe
Malevo/Xsk 2: 94 - … də čɨ̀st’ət sàmu zə nɨ̀vətə n’àmə də gi hàləme [laughter]
Malevo/Xsk 2: 94 - … də čɨ̀st’ət sàmu zə nɨ̀vətə n’àmə də gi hàləme [laughter]
Malevo/Xsk 1: 96 - i sɨ̀čku utìde fəf t’èk’ees’è i kòj də gi rəbòt’
Malevo/Xsk 2: 98 - əmə kvò də pràim də ne rəbòtiš e
Malevo/Xsk 2: 98 - əmə kvò də pràim də ne rəbòtiš e
Malevo/Xsk 1: 100 - i sɨ̀čkut nə.gutòvu i pòčnəhə də rəbòt’ət i təkà
Malevo/Xsk 2: 107 - i dicàtə ìskəd də nòs’ət i tè ìskət ìskət
Malevo/Xsk 2: 108 - də si sə jəd’è̝ i tràbuvə i nìe də pumàgəme
Malevo/Xsk 2: 108 - də si sə jəd’è̝ i tràbuvə i nìe də pumàgəme
Malevo/Xsk 1: 109 - i svekɤ̀rvətə tùkə vəf.kɤ̀štɨ nəl’ɨ̀ tò i fkɤ̀štɨ̥ tr’àvə čuv’èk də ìmə
Malevo/Xsk 2: 109 - pək v’èke ne mòž’em əmə tr’àbə də vərɨ̀m ə də pumàgəme
Malevo/Xsk 2: 109 - pək v’èke ne mòž’em əmə tr’àbə də vərɨ̀m ə də pumàgəme
Malevo/Xsk 1: 111 - i ne mòž’ehme nìj səmɨ̀ də si zràptim n’ɨ̀vit’e i vɨ̀nəgi
Malevo/Xsk 2: 113 - səkrət’è̝ni ud ràbutə i kvò də pràət mlàtte tr’àvə sə ž’uv’è̝j
Malevo/Xsk 1: 120 - təkà de priz l’àtutu priz ə jùni jùl’i i pòčvəmi də ž’èn’em
Malevo/Xsk 1: 131 - nəpròl’et məz’è̝te pòčvəd də urɤ̀t ženɨ̀te təkɤ̀t
Malevo/Xsk 1: 132 - tvà kuèt sə nəpr’è̝l’i tr’àvə də gu̥ ɨstəkɤ̀t
Malevo/Xsk 1: 135 - i tugàvə pək məž’è̝te pòčvəd də urɤ̀t i dukɤ̀t də də nəurɤ̀t
Malevo/Xsk 1: 135 - i tugàvə pək məž’è̝te pòčvəd də urɤ̀t i dukɤ̀t də də nəurɤ̀t
Malevo/Xsk 1: 135 - i tugàvə pək məž’è̝te pòčvəd də urɤ̀t i dukɤ̀t də də nəurɤ̀t
Malevo/Xsk 1: 136 - də nəgòtv’ət nɨ̀vɨte nìj tr’àvə də sme gòtuvɨ də sme istəkàl’i
Malevo/Xsk 1: 136 - də nəgòtv’ət nɨ̀vɨte nìj tr’àvə də sme gòtuvɨ də sme istəkàl’i
Malevo/Xsk 1: 136 - də nəgòtv’ət nɨ̀vɨte nìj tr’àvə də sme gòtuvɨ də sme istəkàl’i
Malevo/Xsk 1: 137 - v’è̝k’e tvà kvòtu ni istəkàl’i nè istəkàl’i pòčvəm’ə də rəbòtim
Malevo/Xsk 1: 141 - dà ràpkətə i slət tvà pòčvəme v’è̝k’e də gɤ̀rl’ime nàj nəpr’èš
Malevo/Xsk 1: 142 - lukɤ̀ də sə zəgɤ̀rl’i fəsùlə də sə uprəšɨ̀ càrcətə də sə uprəšɨ̀
Malevo/Xsk 1: 142 - lukɤ̀ də sə zəgɤ̀rl’i fəsùlə də sə uprəšɨ̀ càrcətə də sə uprəšɨ̀
Malevo/Xsk 1: 142 - lukɤ̀ də sə zəgɤ̀rl’i fəsùlə də sə uprəšɨ̀ càrcətə də sə uprəšɨ̀
Malevo/Xsk 1: 143 - i i pəmùkə də sə uprəšɨ̀ i pəmùk s’àvəhme
Malevo/Xsk 1: 145 - dà i pəmùk s’àvəhme i slət tvà càrcətə v’è̝k’e də prəšɨ̀me
Malevo/Xsk 1: 150 - də puč’ɨ̀nem i twà b’èše sɨ̀čku gul’àm trut b’èše gul’àm
Malevo/Xsk 1: 154 - sl’ət tvà nə zədəl’džɨ̀hə də s’è̝em pu mlòk pəmùk
Malevo/Xsk 1: 157 - hrəkl’ɨ̀ sə kàzvəše dvənàjse d’è̝kərə zədəl’džɨ̀hə nɤ də jə s’è̝im pəmùk
Malevo/Xsk 1: 158 - hùbəvu əmə nìj n’àməme rəbòtnə rəkɤ̀ tr’əvə də hàtəme nədnič’ɛ̀re
Malevo/Xsk 1: 159 - də də izràptim tòu pəmùk tugàvə sv’èkərə dàde
Malevo/Xsk 1: 159 - də də izràptim tòu pəmùk tugàvə sv’èkərə dàde
Malevo/Xsk 1: 160 - kòjtu ìmə rəbòtnə rəkɤ̀ pək n’àmət nɨ̀vɨ də gu zəs’è̝jət i
Malevo/Xsk 1: 162 - nòsehme pəmùkə gà gu ber’è̝me də gu issušɨ̀m i də gu vnes’è̝m
Malevo/Xsk 1: 162 - nòsehme pəmùkə gà gu ber’è̝me də gu issušɨ̀m i də gu vnes’è̝m
Malevo/Xsk 1: 165 - əku ìskəš pr’èždə əku ìskəš plətov’è əku ìskəš pərɨ̀ də tə dədɤ̀t
Malevo/Xsk 1: 167 - təkà b’èše tvà prèdə də fl’èze f t’èk’ees’è
Malevo/Xsk 1: 169 - i kòjtu ìskə də ìde də rəbòti̥ kòt ìskə də prài təkà
Malevo/Xsk 1: 169 - i kòjtu ìskə də ìde də rəbòti̥ kòt ìskə də prài təkà
Malevo/Xsk 1: 169 - i kòjtu ìskə də ìde də rəbòti̥ kòt ìskə də prài təkà
Malevo/Xsk 1: 173 - pres c’àlutu l’àtu si rəst’è i nəpusl’èdək pòčnəhə də k pul’ɨ̀vət
Malevo/Xsk 1: 181 - nàj màlku trɨ̀ pəti tr’àvə də sə ìd’ prə càrevɨcətə
Malevo/Xsk 1: 205 - tugàvə məž’ète pòčvəd də nòsət də prenàsət snòpət nə kɤ̀rə də
Malevo/Xsk 1: 205 - tugàvə məž’ète pòčvəd də nòsət də prenàsət snòpət nə kɤ̀rə də
Malevo/Xsk 1: 205 - tugàvə məž’ète pòčvəd də nòsət də prenàsət snòpət nə kɤ̀rə də
Malevo/Xsk 1: 206 - nə tvà nə hərmàn’ə də k prenòs’ət i gà svɤ̀rši
Malevo/Xsk 1: 207 - prenàs’ənetu nə snòpet pòčvəme də vərš’è̝me səz dikàn’ətə
Malevo/Xsk 1: 214 - da n’àmə hərmàn tɤ̀rsi drùgade hərmàn’ də si nəprài
Malevo/Xsk 1: 219 - nə hərmàn’e tr’avə də mu kɤ̀lcəš trevɤ̀tə də gu č’ɨ̀stɨš
Malevo/Xsk 1: 219 - nə hərmàn’e tr’avə də mu kɤ̀lcəš trevɤ̀tə də gu č’ɨ̀stɨš
Malevo/Xsk 1: 220 - i də nòsɨš i tugàvə səs ə tvà səs kàcte nòsehə vudà
Malevo/Xsk 1: 236 - nàj màl’ku trɨ̀ č’è̝trɨ pɤ̀ti tr’àvə də sə ubɤ̀rne i več’ertɤ̀
Malevo/Xsk 1: 258 - gul’àm gul’àm trùt b’èše tugàvə gul’àm kvò də vi kàžə [laughter]
Malevo/Xsk 1: 263 - pudmɨ̀səš kvàs i pòčvəž də m’èsiš l’àbə̥
Malevo/Xsk 1: 265 - v’è̝č’er gu zàmesɨ ùtrɨn də stànə də gu ìspečə rànu
Malevo/Xsk 1: 265 - v’è̝č’er gu zàmesɨ ùtrɨn də stànə də gu ìspečə rànu
Malevo/Xsk 1: 266 - i səs nədnič’ɛ̀ret də utỳvəm nə nɨ̀vətə trùt gul’àm
Malevo/Xsk 1: 267 - jà spɨ̀ t sə ne spɨ̀ t sə tr’àvə də stàvəš [laughter]
Malevo/Xsk 1: 271 - sigɛ̀ kvò mu e də z’è̝meš l’àbə ut fùrnətə gòtuf
Malevo/Xsk 1: 272 - i ml’àktu b’ùulcətə də izduìš zə k səbɨ̀rəš
Malevo/Xsk 1: 277 - sɨ̀pvəž gu u burɨ̀lutu sɨ̀pvəš i vudà i pòčnež də bɤ̀rkəš
Malevo/Xsk 1: 279 - dà də izvàdiš məslò
Mogilica 2: 1 - drùgo nɛ̀kvu seà kənà də mə pìt kənà səm vi kàzva nɛ̀štu
Mogilica 2: 4 - hà stàrutu vàj kàk də ti kàž'əm stàrutə kəkò beš'e
Mogilica 2: 7 - kənà də ti gu kàzvəm
Mogilica 3: 17 - dɛ̀tu imɛ̀hme tərlì də ràdə žìtu tò sə zəràste
Mogilica 6: 17 - nə rəkà gu m'èsiš də pətk'ìsne gà pətk'ìse tugà
Mogilica 4: 30 - də nìš’tu də ne zgreš’ɛ̀vət
Mogilica 4: 30 - də nìš’tu də ne zgreš’ɛ̀vət
Mogilica 6: 33 - pòsle gu nəm'ɛ̀tət i č'ɛ̀kəd də sə ispeč'è
Mogilica 5: 42 - sè pàk mòže də ne učàstvəš
Mogilica 6: 57 - tùkə məšìni ne nemɛ̀še tò pɔ̀t nemɛ̀še nè mašìni də ìmə
Mogilica 6: 61 - ə č'e kədè še [laughter] tò məšìnə də vərì
Mogilica 6: 62 - trɛ̀və də ìmə š'òš'e xɤ̀
Mogilica 3: 63 - š'ekèref kuč'ɛ̀n pò rànu ne sɛ̀hme sètne z'ɔ̀hme tegàj də sɛ̀eme
Mogilica 6: 66 - də tuvàrime stòki nə məgəzinèrə tàm ot tàm gu kàrəhme
Mogilica 6: 67 - nemɛ̀še tegà kàktu də hòd'ət i kulì tə tə to segà
Mogilica 6: 75 - nə nɛ̀kuj bəìr də hi də iskàrət kulànə vòlskə mùleštə li
Mogilica 6: 75 - nə nɛ̀kuj bəìr də hi də iskàrət kulànə vòlskə mùleštə li
Mogilica 3: 99 - də gi e nè sràm kədènu sə ugradìli bàre
Mogilica 3: 100 - kədènu e ustànəlu də si mi gu dədɔ̀t əmə i nègə
Mogilica 3: 102 - a kràvata sùtrin kakvò kət tr'àbva də napràiš kəto stàneš
Mogilica 3: 110 - də jə dòjəm ìzmijəm hi vìmetu še stàn nə əglɔ̀k
Mogilica 3: 111 - i ìstučəm gu i pòčnəm də jə dòjəm klàəm si stòlč'ek
Drabišna 2: 108 - də mi təkɤ̀u ìkə i t'à sl'àlə də nəl'ài òdə nə təkɤ̀vutu
Kovačevo 2: 21 - kràmuli kàrət sə nìtu tràktur pùštət də surɤ̀t də sèet
Kovačevo 2: 21 - kràmuli kàrət sə nìtu tràktur pùštət də surɤ̀t də sèet
Kovačevo 2: 22 - də ìmə ədnà kukòščinkə kət sme k’i si zèmə budnà kukòhčinkə
Kovačevo 1: 50 - vujnìk də dòjde [laughter]
Kovačevo 2: 53 - ne mòže də gi zəfàtiš segà pàk
Kovačevo 1: 136 - hìč jànku frèt gi zè də si igràjət tàm
Kovačevo 1: 186 - kət nèmə kòj də mì gu čùvə
Kovačevo 1: 190 - əm ìn ìnəči əku tòj ku ne mòže də zəspì i nìa təkà
Kovačevo 1: 194 - è štò də gu pràiš
Kovačevo 1: 195 - də mu sə rəzbɤ̀rkə gləvàtə
Kovačevo 1: 196 - [unintelligible] štò də pràiš nèmə ni sèsrə nèəm ni màjkə
Kovačevo 1: 201 - štò də pràiš kət
Kovačevo 1: 205 - čàkəj də dòkərə nèko jàbəl’činkə da nakɤ̀cəme
Kovačevo 1: 216 - [laughter] štò štò də ti kàžə tvà beše
Kralevo 2: 10 - p’ètrə pòkaži nàštu kurɨ̀t də vìdət kəkɤ̀vu kàk l’àbə m’èsime
Kralevo 2: 16 - kàži mə pòkəži sàm də gi vìdime təkà du tùkə
Kralevo 2: 17 - də gi vìd’ət i si gu tùri pàk
Kralevo 1: 22 - ràptehme mlògu mlàdi b’èhme mòž’ehme də ràptim iskàrəhme sɨ pərɨ̀
Kralevo 1: 30 - ìskət nəl’ɨ̀ gà dòjdət pàk tr’àvə də dəd’è̝š n’è̝štu
Kralevo 1: 31 - n ne tr’àbvə təkà də e pək i sigɛ̀
Kralevo 3: 35 - n’àmə li n’àkəv g’aùrin də izl’èze sə pubòrim
Kralevo 1: 36 - òh d’ad də me zavedè
Kralevo 1: 37 - pək bàbə n’àmə utkəd’è də kùpi̥
Kralevo 3: 38 - pə əkò e sɨ̀len i bɤ̀lgərin də izl’èze ùbəvu
Kralevo 3: 41 - tr’àvə də mu si udməstɨ̀me kɤ̀štə̥tə m bɨ̀lə tàm nəkrəj s’è̝lu
Kralevo 1: 41 - tvà si e tkà kò də nè e nèštu s krɨ̀vu
Kralevo 2: 44 - tàm kəde kòstinuvu tàm pràv’ət də edè
Kralevo 1: 45 - zə p’è̝ncijə də sə uveličɨ̀ du hil’àdə i òsəmstòtin
Kralevo 3: 48 - kò də vi kàžə
Kralevo 2: 51 - d’èt tvà ìməme də kàž’em kràvə
Kralevo 3: 52 - s revərvòl tùkə mùglə də kàžem
Kralevo 3: 55 - kò gu sə premàzali ə təkà də umr’àl kə f smòl’ənsko
Kralevo 1: 55 - amə kò də pràime pàk ìskəm ne mògə də vɤ̀r’ə
Kralevo 1: 55 - amə kò də pràime pàk ìskəm ne mògə də vɤ̀r’ə
Kralevo 1: 56 - əmə ìskəm də ìdə sigɛ̀ tə də màlku də pòberə
Kralevo 1: 56 - əmə ìskəm də ìdə sigɛ̀ tə də màlku də pòberə
Kralevo 1: 56 - əmə ìskəm də ìdə sigɛ̀ tə də màlku də pòberə
Kralevo 1: 57 - də stànə fajdɤ̀ dəšterɤ̀tə səmɨ̀nkə tytỳn bir’è
Kralevo 2: 60 - də e səs nəpràenu burɨ̀lutu də e nəpràenu təkɤ̀vu ud dɤ̀rvu ə ə
Kralevo 2: 60 - də e səs nəpràenu burɨ̀lutu də e nəpràenu təkɤ̀vu ud dɤ̀rvu ə ə
Kralevo 1: 62 - tə kəko də tɨ kàž’ə zə zə
Kralevo 1: 70 - pò b’èdnite hòrə vəf t’èkezes’ètu vl’àzəhme də ràptime tùkə [laughter]
Kralevo 1: 71 - də stàəme
Kralevo 2: 75 - əku tr’àvə màlku udɨ̀cə də mu tùrɨš vòšte
Kralevo 1: 75 - əm hùbəvu b’èše wòt də ni b’èše
Kralevo 1: 84 - s məgàre kukò də pus’è̝iš trɨ̀ dèkərč’etə
Kralevo 1: 88 - ìməme li pərɨ̀ də kùpim tràktur sigɛ̀ n’àməme
Kralevo 1: 89 - tòj əku ìmə pərɨ̀ də kùpim tràktur [laughter] də ur’è
Kralevo 1: 89 - tòj əku ìmə pərɨ̀ də kùpim tràktur [laughter] də ur’è
Kralevo 2: 100 - i nə plɤ̀dne də è pɨ̀ət si kugàt də è
Kralevo 2: 115 - əv dỳk’enə ne ut’ùət əmə fkɤ̀šti ut’ùət də pìjət
Kralevo 2: 128 - gòre zədɤ̀n’etə kàk də kàžə
Kralevo 2: 130 - ìmə krànč’e də pùskəš vɨ̀nutu
Kralevo 2: 133 - ud bɤ̀čvə be ud dɤ̀rvu ud dɤ̀ski də kàž’eme
Kruševo 1: 6 - i gi iskàrəf ònzi utìdəme də ur’èm grədìnkətə
Kruševo 1: 7 - təkà zə də jə pudgòt’uvàme
Kruševo 1: 9 - i jà dùməm čèkəj jà piš’ìn də ìskəràm kumpìretu
Kruševo 1: 17 - də gi òkusàm də vìdim sà
Kruševo 1: 17 - də gi òkusàm də vìdim sà
Kruševo 3: 18 - əmə ne mì e klàden stanò lanì də b’èše dušlà
Kruševo 3: 21 - də ti pòkəž’ə
Kruševo 1: 28 - ədnà màjkə n’e mòž’ də gl’èdət utkàrəà jə
Kruševo 1: 29 - nə suciàl’n’i grìž’i də jə gl’èdət òrətə
Kruševo 1: 33 - nə ədnà màjkə də pràv’ət izm’èt’ š’ès sìnə
Kruševo 3: 38 - š’e ja ìstəkàm də sə nàjde tkànu [laughter]
Kruševo 1: 40 - mnògu si te milùvəm duvàdəj pri m’èn də si pused’àvəš
Kruševo 1: 43 - də si t’à b’èše bəjàčka mlògu uts’èkəde uts’èkəde
Kruševo 1: 44 - səd’è duvàdəə tùk pri nèjə də mi publəž’ɛ̀və də mi pubàjvə təkà
Kruševo 1: 44 - səd’è duvàdəə tùk pri nèjə də mi publəž’ɛ̀və də mi pubàjvə təkà
Kruševo 4: 47 - səs šərlànč’e š’ə jə pulùpiš da odm’èkne i də vìš
Kruševo 1: 56 - nàj ùbəfkìte f pr’estìlkətə še i òdnesə də si zdràvə i žìvə
Kruševo 1: 60 - mlògu te milòvəm dvàdəj də si puprikàzvəme i zə snaìte
Kruševo 1: 61 - lù si sə uvìkvə nəlì jà n vì kàzvəm də sə pràv’ə
Kruševo 4: 61 - turòt nìvite stàvə mnògu ž’ità t’à kət ìde də ž’ɤ̀ne
Kruševo 1: 62 - də pràv’ə kràmulə nèkvi ž’èni ìmə ud nèjə gu zème
Kruševo 3: 66 - ku ìskəž də dòjdeš dumà də vìdiš kəkì təkàni ràbuti ìməm
Kruševo 3: 66 - ku ìskəž də dòjdeš dumà də vìdiš kəkì təkàni ràbuti ìməm
Kruševo 3: 67 - əmi də vìd’ə
Kruševo 1: 67 - nìštu pə də sì sə uvìkə še sə uvìkə nəlì kət sv’èkərvə
Kruševo 4: 73 - t’à càlə nòš’ n’èmə də zəspì š’a gòtvi
Kruševo 4: 77 - i tə tìə tɤ̀rčeə u nàs də ədɤ̀t i də pìjət
Kruševo 4: 77 - i tə tìə tɤ̀rčeə u nàs də ədɤ̀t i də pìjət
Kruševo 4: 84 - u nàs də ràbut’òt tə ədnò vr’ème b’èš’e èm lòš’u èm i ùbəvu
Kruševo 3: 86 - s’ètn’e putàp’əme pr’èlutu pə də vìdiš kəkòf krəsìf cv’èt stàvə
Kruševo 4: 92 - mlògu vəzmòžni wòt təkà nəlì turò kàrə də ìməš’
Kruševo 1: 100 - n’èmə də ìməm kòštə č’ètiristòtin l’èvə š’e dàam zə kvərtìrə
Kruševo 1: 102 - p’èt stutìni də mə ràn’ət i š’e ž’ìv’ə
Kruševo 4: 103 - ùbəvu mnògu e ùbəvu tùk də ìmə vòdə znàš’
Kruševo 4: 106 - də vìdiš’
Kruševo 3: 108 - i n’èmə mòž’em də gi pr’ekàrəme
Kruševo 1: 109 - òt tè sə si s’è skrɤ̀ndzi n’èmə nìštu də i dədɤ̀t
Kruševo 1: 110 - wòt n’èmə də i gòtv’ət sìnuvèt’u vìd’uvàt č’e ž’ènitè mi
Kruševo 1: 111 - t’e zə t’eh ne mòž də si nəgud’òt zə məž’ètu
Kruševo 4: 113 - t’à ne mòž də ə priber’èš
Kruševo 4: 114 - tə bòp li si ne nə nəkòcəh də si nàprəə burkàne
Kruševo 3: 119 - nə sò nəìməme də mi pràvi ìzmet mə zə tɤ̀rčəm pu t’eh
Kruševo 4: 121 - pà ìš’əlà dugudìnə bàr də ìmə dɤ̀š’
Kruševo 3: 156 - də ja pir’èm udgòr’e
Leštak 3: 1 - də zəpìšem i nìe nèšto
Leštak 1: 7 - də dukàrəš ədìn l’ɛ̀kər tùkə sme nə kilum’ètri
Leštak 1: 8 - kad’è pò naprèt fəv vɤrbìnə zootehnìkə dukuà də ìdiš
Leštak 1: 9 - də gu z’èmeš də gu dukàrəš tò nə bendzìn dədèš
Leštak 1: 9 - də gu z’èmeš də gu dukàrəš tò nə bendzìn dədèš
Leštak 2: 12 - ə segà fkɤ̀šti də sə učʌ̀t də pumàgət də
Leštak 2: 12 - ə segà fkɤ̀šti də sə učʌ̀t də pumàgət də
Leštak 2: 12 - ə segà fkɤ̀šti də sə učʌ̀t də pumàgət də
Leštak 2: 14 - rəbòtət [laughter] də iskàruvət hlɛ̀’p [laughter] [unintelligible] ku ne rəbòtiš
Leštak 2: 16 - də ìeš də z’ʌ̀meš tò kəkòt si nərəbòtiš etəkà
Leštak 2: 16 - də ìeš də z’ʌ̀meš tò kəkòt si nərəbòtiš etəkà
Leštak 2: 17 - də si iskàrəš ud zem’ʌ̀tə
Leštak 1: 20 - sə hòdili də tvàr’ət ève ut slavèino dʌ̀ski də kàrət è nadòlu
Leštak 1: 20 - sə hòdili də tvàr’ət ève ut slavèino dʌ̀ski də kàrət è nadòlu
Leštak 1: 23 - dà əmə tì pòmniš li mə às də t gu kàžə jɛ
Leštak 2: 31 - kəkò də gu pràiš
Leštak 1: 32 - i càlənə gudìnə si pučìvəš ə sià kòlku tr’àbvə də rəbòtiš
Leštak 1: 33 - də z’ɤ̀meš pètstotin kilà càrevicə kòlku vrème tr’àbvə də rəbòtiš à
Leštak 1: 33 - də z’ɤ̀meš pètstotin kilà càrevicə kòlku vrème tr’àbvə də rəbòtiš à
Leštak 2: 35 - rʌ̀ž žɤ̀neš i gl’èdəš də də gu užɤ̀neš də stàne
Leštak 2: 35 - rʌ̀ž žɤ̀neš i gl’èdəš də də gu užɤ̀neš də stàne
Leštak 2: 35 - rʌ̀ž žɤ̀neš i gl’èdəš də də gu užɤ̀neš də stàne
Leštak 3: 36 - ugrədènu i də ne mòž’e də vlàz’ə prɤ̀s nə hərmànə
Leštak 3: 36 - ugrədènu i də ne mòž’e də vlàz’ə prɤ̀s nə hərmànə
Leštak 2: 36 - də peč’èš lɛ̀p sètne òti
Leštak 3: 38 - də e
Leštak 2: 38 - kəkò kəkò də jədèš
Leštak 3: 40 - č’ìstu žitòtu kəd’ètu pàdə də bɤ̀de č’ìstu
Leštak 1: 41 - ə vɤ̀r nàpraj segà trìes kùrsə də vìdim kòlku še iskàrəš
Leštak 3: 43 - səs ədnə metlɤ̀ də mòž’e ž’itòtu pòsle də sə səberè č’ìstu
Leštak 3: 43 - səs ədnə metlɤ̀ də mòž’e ž’itòtu pòsle də sə səberè č’ìstu
Leštak 1: 44 - zəmàh ədnà sùpičkə tə imɛ̀še urìzeni zərnà mòž’eše də sə prebrujʌ̀t
Leštak 1: 45 - i dv’è̝ č’ùški è tòlku bɛ̀hə gulɛ̀mi i f n’ègə də imə
Leštak 1: 47 - bèz drùgu nìštu à vərì žìvi də ìdim kàk še živèeš
Leštak 1: 53 - a sià ìiš f ùstuvu kvò še zɤ̀meš də jədèš
Leštak 1: 55 - də z’ɤ̀mət də jədɤ̀t də vìdim kvò še jədɤ̀t
Leštak 1: 55 - də z’ɤ̀mət də jədɤ̀t də vìdim kvò še jədɤ̀t
Leštak 3: 58 - əmhəm plèvn’ata kàk sə pàzi də rečèm ìmaš rɤ̀š
Leštak 1: 59 - a sà zə də zèmeš ednò jàre tr’àbvə də zìməš
Leštak 1: 59 - a sà zə də zèmeš ednò jàre tr’àbvə də zìməš
Leštak 2: 59 - i h stàne bràšnu nə də peč’è lɛ̀p
Leštak 1: 62 - i kòlku p’ènsijə zìməš tr’àvə dv’è p’ènsii də dəd’èš zə ədnò jɛ̀re
Leštak 1: 63 - pəg zə hlɛ̀b də ne guvòrim
Leštak 1: 64 - zə hl’àp n’àmə li də dədèš
Leštak 3: 64 - udvɛ̀jəd gu təkà nə veterɤ̀ də bɤ̀de č’ìstu̥
Leštak 2: 71 - ne tr’àbva li da go izmetèš də pu
Leštak 1: 75 - dàž’e i də gu vìdim n’àma də gu puznàeme
Leštak 1: 75 - dàž’e i də gu vìdim n’àma də gu puznàeme
Leštak 1: 77 - tò mnògu l’ʌ̀snu sə prài əmə n’èmə ut kəkvò də sə nəprài
Leštak 2: 81 - še gu še gu gà sm’èsiš də ispeč’èš lɛ̀p i də jədèš [laughter]
Leštak 2: 81 - še gu še gu gà sm’èsiš də ispeč’èš lɛ̀p i də jədèš [laughter]
Leštak 1: 86 - sàmu gul’àmu živòtnu ne mòž də stàne
Leštak 3: 111 - dùpki kòlkutu cigàrətə dol də fl’ène
Leštak 3: 119 - mòž’e i nə livàdə də sə vərš’è d’ètu e ràvnu
Leštak 3: 123 - mòž də nèmə kəto e sùvu təkà pò trùdnu sə smìtə ž’itòtu
Leštak 3: 133 - e tàm mòe də də vərhʌ̀t i vɤ̀rli sə puubrìšəd gu
Leštak 3: 133 - e tàm mòe də də vərhʌ̀t i vɤ̀rli sə puubrìšəd gu
Leštak 3: 134 - səs turpànə màlku də nèmə jʌ̀dru i i vərhʌ̀t
Leštak 3: 204 - da sə mèli də mèl’ət ženìte na rəkà
Leštak 3: 206 - təkà kàg də ti kàžə
Leštak 3: 269 - pò debèl də nè go skʌ̀cə sə stɛ̀gə
Leštak 3: 289 - dà utprède də ne mòe se izmùš’i à təkà
Leštak 3: 306 - ɤ drʌ̀škətə č’ɛkəj segà də vìdim kàk bèše è təkà
Leštak 3: 313 - ìmə ùš’i pək tùkə də rəstvàrə pr’əstɤ̀
Leštak 3: 334 - əmi rəspʌ̀nč’ici mòže də ìmə
Leštak 3: 338 - də ne sʌ̀ spl’èskvət
Leštak 3: 339 - də ne sɤ̀ spl’èskvət tɤ̀j i ottùkə tovà nàči tovà
Leštak 3: 394 - də ìdim nə tàə č’ɛ̀s
Leštak 3: 396 - kəkvò ìme mòe də mu kàžem
Leštak 3: 400 - nə kràjə də ubrɤ̀štə gu drùsne màlku ta se
Šumnatica 2: 3 - à predì ku bèše n’è n’e n’èmə də və pùsnət
Šumnatica 2: 4 - še və pùsnət əmə tr’àvə tr’àvə də ìməte utkrìt lìs
Šumnatica 2: 5 - də gu zəver’àvəte rəzbìrəš li predì kò bèše
Šumnatica 4: 6 - kəd’e še ìdiš n’èmə kəd’è də ìdiš
Šumnatica 3: 9 - i še gu obar ubràštəš tugà də se ispečè nə sòbətə
Šumnatica 4: 12 - əmə s’à vìš təkìvə mlàdi òd’ət n’èmə kəd’è də rəbòt’ət
Šumnatica 1: 13 - ə vìkəm m təkòa n’ɛ̀stu mòže də zəpìšete bè
Šumnatica 3: 15 - nèšto ne mù li klàvaš sìrene də
Šumnatica 3: 16 - ama sìčku kənàtu ìskəš mòže də mu kləd’èž bè
Šumnatica 3: 32 - izmìe gu də n’èmə šùšt’e izmìem gu če tugàvə gu klədème
Šumnatica 3: 47 - əgà si nəberèš mlàdi də gi nənìžiš tugàvəkənə sə
Šumnatica 3: 49 - də tugàvə še gi pràəš
Šumnatica 3: 53 - a dà dà dà pràət pra sìčku pràət pre də
Šumnatica 1: 61 - čàk ut amèrika e dušlà də se interesùvə tùkə ot
Šumnatica 1: 68 - è tuvà fəšìskə germànijə kugàtu hòdime də də sə bìeme
Šumnatica 1: 68 - è tuvà fəšìskə germànijə kugàtu hòdime də də sə bìeme
Šumnatica 1: 72 - i rusìjə t’è pumògnəə ìnək germànijə kəkò štè də nə stòri nàmi
Šumnatica 1: 83 - pu d’èset o utìvəu də bumbədìrət bùdəpèštə
Šumnatica 1: 88 - ìnək germànijə štèn də nə glɤ̀tne kətu [laughter]
Šumnatica 1: 91 - ohò n’èmaše də sə vàrneme adìn žìf
Šumnatica 3: 104 - če gà dòješ tr’àvə kràvətə də ubìdəš
Šumnatica 3: 105 - tr’àvə də mu dəd’èš t’èletu də id’è tr’àvə də urìneš dàmət
Šumnatica 3: 105 - tr’àvə də mu dəd’èš t’èletu də id’è tr’àvə də urìneš dàmət
Šumnatica 3: 105 - tr’àvə də mu dəd’èš t’èletu də id’è tr’àvə də urìneš dàmət
Šumnatica 3: 106 - tr’àvə də zgòtviš zə jàdene d ìiš hl’ab də zèmeš
Šumnatica 3: 106 - tr’àvə də zgòtviš zə jàdene d ìiš hl’ab də zèmeš
Šumnatica 3: 111 - ni mòež də s’ènneš də uper’èš
Šumnatica 3: 111 - ni mòež də s’ènneš də uper’èš
Šumnatica 3: 132 - tugàvəkən še zèmiš i tugàvə še č’àkəš də fkìsne
Šumnatica 3: 135 - də fkìsne àsəl kutu məjà kàktu e
Šumnatica 3: 153 - ku nèməš pərì də vìdiš
Šumnatica 3: 157 - pàk də sə prudàli i da pràime
Šumnatica 3: 160 - drɛ̀ətə mòž də gu zəkɤ̀rpime
Šumnatica 3: 170 - čeverm’à ut kənà də pràime kòjtu ìmə òfce prài čeverm’à
Šumnatica 3: 191 - də istìne də sə dundurdìsə
Šumnatica 3: 191 - də istìne də sə dundurdìsə
Šumnatica 3: 204 - kòžətə mòže də gu z pustəkìi də gu slòžiš
Šumnatica 3: 204 - kòžətə mòže də gu z pustəkìi də gu slòžiš
Šumnatica 3: 205 - də l’ègneš də spìš gà derìjətə bè
Šumnatica 3: 205 - də l’ègneš də spìš gà derìjətə bè
Šumnatica 3: 209 - əm mòžeš də gu ustrìžeš džuràpe də si nəpràiš
Šumnatica 3: 209 - əm mòžeš də gu ustrìžeš džuràpe də si nəpràiš
Šumnatica 3: 210 - də gu ispre ispred’èš
Šumnatica 3: 213 - kənà də kà
Šumnatica 3: 218 - ə z vòdə be še gu izmìeš də iščìstiš vàlnətə
Šumnatica 3: 219 - də isper’èš
Šumnatica 3: 220 - də gu isperèš
Šumnatica 3: 225 - šùštetu šùštetu ə də pàdne bè də isper’èš
Šumnatica 3: 225 - šùštetu šùštetu ə də pàdne bè də isper’èš
Šumnatica 3: 226 - hùbəvə də stàne bɛ̀lo
Šumnatica 3: 228 - dà tugàvə še zèmeš əd na dəràk də gu izvlàčiš gà gu izvlàčiš
Šumnatica 3: 245 - [laughter] ìmə mnògu stànve a tvà də tkàeme nìe čàrgi si tkàeme sìčku
Šumnatica 3: 258 - mòe li də kàe
Skrŭt 1: 55 - də da navàl’a ògino isturìx gu vìka ot bùtimata
Stalevo 2: 8 - d’è də znàm nə mlàdus bòl’es ne znàeh
Stalevo 1: 18 - kəto usriž’èš òf vəlnɤ̀tə də zəvərìš kəzàn’e è kət segà udà
Stalevo 3: 21 - əm tò gol’àm majstorlɤ̀k e tr’àbvalo də se oderè tɤ̀j če
Stalevo 3: 23 - də də sə ne skɤ̀sa
Stalevo 3: 23 - də də sə ne skɤ̀sa
Stalevo 4: 28 - əmə mlògu bràt’ə̥ pòčnəl də gi c’en’àvə ərgàt’e̥ bəštàtə̥
Stalevo 3: 32 - òfč’utu si e pò č’èstu pò brɛ də tùriš
Stalevo 4: 37 - i t’à mu svɤ̀rtə gləvʌ̀tə də ìdət n du pòrt’it’e càrigràtskuto šòše
Stalevo 3: 39 - i pò màlko i gà izbʌ̀rkəš ut kràvə də izbʌ̀rkəž drùgu je
Stalevo 4: 42 - vìkəm kàkə Marjònə də vɨ̀š səs ə dr’è̝škətə ìkəm ubl’akənə
Stalevo 4: 43 - n’è̝ e səž žakèt əmi z dr’è̝škətə ubl’àkənə də ìdiš ìkəm
Stalevo 4: 45 - gl’èdəj i r’èkəh čùh pək ut kàkə irìnə də t’ɨ kàžə
Stalevo 4: 48 - pò màlkə ud nehi vìkəm də znàeš č’e t’à
Stalevo 1: 48 - mɤk izmɤ̀kvə tr’àbvə də e tovà
Stalevo 4: 51 - kvò zə mi kàžeš vìkəm zə ti kàžə i də znàeš
Stalevo 4: 55 - nì lɤ̀gane nì nì təkɤ̀i ràbuti nə n’àgga də reč’èš
Stalevo 1: 71 - pək ìnək fànət sə gʌ̀rč’uli to gʌ̀rč’uli də sə prepr’ɛ̀č’ət
Stalevo 1: 74 - səbìrəj gu gà z’èmeš də tkàeš tùrej
Stalevo 1: 77 - nə məsùre də gu nəỳəš i snuwàlkə ìməš zə fʌrl’əš priz ustàtə
Stalevo 2: 85 - svetì p’ètər təkà e ub’əsnìl če tr’àvə i mesò də sə jədè
Stalevo 1: 101 - tvà snòjuvəj ni znàm kvò də ti kàžə kòlku čùdo
Stalevo 1: 102 - səm prisnuvàlə də snuv’è̝š č’e zə gu nəvìeš nə kròsnu pàk
Stalevo 1: 132 - kàk də t’ kàžə s’ɛ̀ i lɨ̀tu ìmə i dìmitnu ìmə
Stalevo 1: 144 - bərdɨ̀lu zə tràkəš də tkàeš
Stalevo 1: 155 - də sə ne zbìra platɤ̀
Stalevo 1: 159 - ənvà sə kàzvə zʌ̀pci də sə ne ràs
Huhla 2: 33 - də òdgledə d'àd bòl'ən bàbə bòlnə dv'ɛ̀ l'èli ìməh
Huhla 2: 89 - də ìdət tàm də pìjət kəf'è i càlə nɤ̀š tàm
Huhla 2: 89 - də ìdət tàm də pìjət kəf'è i càlə nɤ̀š tàm
Huhla 2: 93 - də gu nəpredène mɤ̀ninkə əku e vritènutu màlku
Huhla 2: 94 - də vìj sə kàrə tə òt mari̥ si gu ustàjlə
Oreše: 3 - e tùkə stàr čuvèk e tòo mòž də ti kàže mnògu ràbuti
Oreše: 11 - n’àma də prikàzvəš zə nìkəde
Oreše: 13 - nèmə də guvòriš əmə segà še kàžə zə hùbəvu
Oreše: 58 - tàm zbɤ̀rkəhə tàm zbɤ̀rkəhə də ti kàžə əč’ìk às [laughter]
Vŭglarovo 2: 19 - p’è̝k vɤ̀rniš sə nìmə kəd’è də sə umɨ̀eš f r’àkətə
Vŭglarovo 1: 28 - dəkɤ̀t də sə uznuìš ùbəvə zə gəč’ɨ̀š
Vŭglarovo 1: 31 - zə stàne l’àbə səkà də sə dɨ̀gə dà təkà
Vŭglarovo 1: 33 - à sigɛ̀ də ɨ̀dim dòrə mòže li l’àp də m’ès
Vŭglarovo 1: 33 - à sigɛ̀ də ɨ̀dim dòrə mòže li l’àp də m’ès
Vŭglarovo 1: 35 - vm’àstu də tùr’əš udà pək tɨ̀ bràšnu tùr’əš m’ès’ə
Vŭglarovo 2: 39 - dəkɤ̀d də sm’è̝l’i slàmə də stàn’ tvà žɨ̀tu
Vŭglarovo 2: 39 - dəkɤ̀d də sm’è̝l’i slàmə də stàn’ tvà žɨ̀tu
Vŭglarovo 2: 40 - tì də səbɨ̀rəž kupɤ̀ slàmətə
Vŭglarovo 1: 44 - də sə prujavì
Vŭglarovo 1: 46 - l’àp də m’èsi
Vŭglarovo 2: 57 - nə krɤ̀sci təkà də n’i gì nəl’òə
Vŭglarovo 2: 58 - səkà nə krɤ̀s də n’ gì kvàs’ət ɨ̀
Vŭglarovo 2: 87 - tr’àbvə də e d’ỳznu če zə gu tərkàl’əš
Vŭglarovo 1: 102 - də nə pregurì
Vŭglarevo 1: 103 - də stàne
Vŭglarevo 2: 104 - i də stàne d’ùznu
Vŭglarovo 2: 108 - i às pòsle ne mògə də
Vŭglarevo 1: 111 - tr’àvə f p’è̝čkətə də sə gu p’èkəli
Vŭglarovo 2: 113 - sìčkiti i n’àmə də mògə də rəzbìrəm
Vŭglarovo 2: 113 - sìčkiti i n’àmə də mògə də rəzbìrəm
Vŭglarovo 1: 118 - č’e e zə k nədùpiš nə ògən’ə də ugurɨ̀ də ugurɨ̀
Vŭglarovo 1: 118 - č’e e zə k nədùpiš nə ògən’ə də ugurɨ̀ də ugurɨ̀
Vŭglarovo 2: 126 - də sə č’ùi də sə č’ùi pre̝t
Vŭglarovo 2: 126 - də sə č’ùi də sə č’ùi pre̝t
Vŭglarovo 2: 135 - dukɤ̀tu də stàne slàmə tvà žɨ̀tu
Vŭglarovo 2: 139 - əm n’è̝mə kɤ̀k də g udvè̝em nə veterɤ̀ ni mòže
Vŭglarovo 2: 142 - kɤ̀k də uvè̝m žɨ̀tut zərnòtu pək nìe ìməme vejàlkə
Bangejci 2: 24 - ə kòjtu si ìmə də prid'è šə prid'è kòjtu si ìmə
Bangejci 1: 24 - sigà ridɤ̀ v'èki nə m'èni də mrɤ̀
Bangejci 2: 25 - də plit'è kòj kəkòtu si ìmə ràbutə nòsi si jə i tɤ̀j
Bangejci 2: 34 - ìmə ìmə n'àkuj ə slàgət də də ni è l'èku ə trəkəlc'è
Bangejci 2: 34 - ìmə ìmə n'àkuj ə slàgət də də ni è l'èku ə trəkəlc'è
Bangejci 1: 41 - devedes'è gudìni də ne è krəkɤ̀ sigà də mə bulì tɤ̀j
Bangejci 1: 41 - devedes'è gudìni də ne è krəkɤ̀ sigà də mə bulì tɤ̀j
Bangejci 2: 43 - də sə upɤ̀ni tɤ̀s pr'èždə kət sə upɤ̀ni pr'èždətə i kətu isɤ̀:ni
Bangejci 2: 45 - də si isɤ duisɤ̀:ni štòtu tò ni mòži də isɤ̀:ni nə mutuvìl'čitu
Bangejci 2: 45 - də si isɤ duisɤ̀:ni štòtu tò ni mòži də isɤ̀:ni nə mutuvìl'čitu
Bangejci 1: 48 - àbe kəd'è də vərɤ̀ i nə dòktur
Bangejci 2: 63 - stənuv'èti sə uništužìə i n'àmə stàn n'àmə nìštu n'àmə kvò də təčèm
Bangejci 2: 66 - n'àmə kəkvò də təčèm n'àmə kvò də prid'èm
Bangejci 2: 66 - n'àmə kəkvò də təčèm n'àmə kvò də prid'èm
Bangejci 1: 78 - i səbràə dubìtəkə nə inò m'àstu də gi gl’èdə n'àkujə žinà
Bangejci 1: 84 - i səs tràkturi pòčnəə də urɤ̀t əmə pàk òdim kət pus'èjət kərtòfi
Bangejci 1: 85 - nìj òd'exm'e s'è də kupàim də žènim kət pus'èjəd žitàta i tɤ̀j
Bangejci 1: 85 - nìj òd'exm'e s'è də kupàim də žènim kət pus'èjəd žitàta i tɤ̀j
Brŭšljan 2: 1 - l'àtnu vr'èm'ə kətu štèš'e də dòjde ə l'àtutu gur'è̝štu
Brŭšljan 4: 1 - det'ètu kət sə rudì pòčvəme də gu puwɨ̀vəme
Brŭšljan 4: 2 - də gu zəwɨ̀vəme də gu zəwɨ̀vəme də rəst'è zəvìtu s plenì
Brŭšljan 4: 2 - də gu zəwɨ̀vəme də gu zəwɨ̀vəme də rəst'è zəvìtu s plenì
Brŭšljan 4: 2 - də gu zəwɨ̀vəme də gu zəwɨ̀vəme də rəst'è zəvìtu s plenì
Brŭšljan 2: 3 - ud r'àkətə səz bəkɤ̀ri də pɤ̀l'nime vəv g'òlət vudà
Brŭšljan 3: 3 - predi dimìtruvdèn' št'à pòčneme də s'ɛ̀eme zìmnicə ž'ìtu rɤ̀š' ečmìk
Brŭšljan 2: 4 - i t'è̝ kətu dòjdət də l'è̝gnət biul'àtə sɨ̀čkit'e l'àgət
Brŭšljan 4: 4 - də ne gù ub'ɨ̀və i e uvìtu uvìtu uvìtu uvìtu
Brŭšljan 3: 5 - št'à: nòsime s kulàtə dərvà tùkə də se gr'ɛ̀em
Brŭšljan 1: 6 - nàč'i zemed'èlie pòčnəɣ də rəbòt'e i ràbutine du ednò izv'èsnu vr'ɛ̀me
Brŭšljan 2: 6 - ìməhmə edìn bìvul vɨ̀nəgi nɨ beše stràh də ìdeme pri n'è̝gu
Brŭšljan 3: 6 - i št'à sedìme i nə prulettɤ̀ pàk št'à pòčneme də s'ɛ̀me
Brŭšljan 4: 7 - də rəstè štòtu ìnač'e jà nəlì vi kàzvəm zə tvà
Brŭšljan 2: 7 - budèš'e əmə təkà də budèš'e č'e jedɨ̀n də ìd'e
Brŭšljan 2: 7 - budèš'e əmə təkà də budèš'e č'e jedɨ̀n də ìd'e
Brŭšljan 1: 8 - t'èkezes'ètu i pòčnəhne də rəbòtim zədrùžnu tàm i vəf n'ègu rəbòtix
Brŭšljan 2: 8 - də gu č'èš'e pəg drùk də mu vərzè̝ rugi rugàtə
Brŭšljan 2: 8 - də gu č'èš'e pəg drùk də mu vərzè̝ rugi rugàtə
Brŭšljan 3: 8 - n'àkuj pɤ̀t' št'à pòjdeme s kulàtə də sm'èlime bràšnu
Brŭšljan 4: 9 - əmi dnèskə trì pɤ̀ti tr'àbvə də gu rəzvìje štòtu sə pupikàvə
Brŭšljan 3: 10 - i primɤ̀knim tùkə zə bàbətə də m'ɛ̀si xl'àp
Brŭšljan 3: 12 - št'à də ìdeme è nə dòlu krəj mur'ètu
Brŭšljan 3: 13 - pu skelìte tàm dètu ìmət čurbəžìite uč'àstəci də ràbutime tàm
Brŭšljan 3: 14 - pu edìn m'ɛ̀sec dvà i št'à dòjdeme tùkə də pòčnem ž'ètvə
Brŭšljan 4: 15 - pèt š'ès m'ɛ̀scə dənò də sə fjàkne
Brŭšljan 1: 15 - š'e udlɤ̀č'ime àgnetə̥tə ud'èlnu š'e dəd'èm nə màjkite də jədɤ̀t
Brŭšljan 3: 18 - pu dv'ɛ̀ trì kràvi št'à: ìmə bìvulicə št'à də ìmə kòne
Brŭšljan 4: 19 - ìmə zərnà tə gi berɤ̀d zə kukòškite də im fɤ̀rl'əd
Brŭšljan 4: 20 - də kəlvɤ̀t də nòs'ət jəcà
Brŭšljan 4: 20 - də kəlvɤ̀t də nòs'ət jəcà
Brŭšljan 1: 21 - hràneš'e ˀàgneətə nə.òb'et št'ɛ̀še də i dukàrə də gi i duìme
Brŭšljan 1: 21 - hràneš'e ˀàgneətə nə.òb'et št'ɛ̀še də i dukàrə də gi i duìme
Brŭšljan 1: 30 - lɤ̀č'exə tel'ètətə xrànexə gi ə edìnijət ədìnijət də kàž'e
Brŭšljan 1: 35 - d'ètu mu vìkəme nìe pu.nàš'emu urèd də kàž'em ž'ènət
Brŭšljan 3: 38 - i nə d'ugènu št'à: pòm də sə nəpijèm
Brŭšljan 3: 39 - št'à pòm nə xuròtu də əm tvà e
Brŭšljan 1: 40 - predì də sə ubrəzùvə t'èkezes'ètu dukətu bene č'àsni
Brŭšljan 3: 42 - də pòeme pə vəf č'èrkvətə č'e ut č'èrkvətə š'e dòem tùkə
Brŭšljan 3: 45 - i uttàm nə xuròtu də igràeme i də p'ɛ̀eme
Brŭšljan 3: 45 - i uttàm nə xuròtu də igràeme i də p'ɛ̀eme
Brŭšljan 3: 46 - i də se veselìm nə pràznikət tvà e
Brŭšljan 4: 50 - kəvàl':e tùkə v grədɤ̀ št'à də ìdeme v burgàs
Brŭšljan 4: 51 - ìmə tàm kəvəl'ž'ìjnicə ut tàm št'àme də kùpime
Brŭšljan 1: 56 - svìreə də kàž'em ufčàrite əmə tuvà e nè e n'àkujə
Brŭšljan 4: 57 - ud ednɤ̀tə stərnɤ̀ mumàtə də sə gl'èdət təkà
Brŭšljan 1: 57 - təkà də se kàž'e kəktu n'àkuj urkèstər də iskàrət əmì
Brŭšljan 1: 57 - təkà də se kàž'e kəktu n'àkuj urkèstər də iskàrət əmì
Brŭšljan 1: 58 - təkà vərì tə si turulìkə pudir ufc'ɛ̀te də sə zəwəvl'àvə
Brŭšljan 4: 59 - vərtìkòlnicə də sə l'ul'ɛ̀eme št'à: dədème ednò jəcè
Brŭšljan 1: 67 - tvàskə pukrìtə s rəž'ànkə i vɤ̀tre pràeni pregràdi zə də mòž'em də
Brŭšljan 1: 67 - tvàskə pukrìtə s rəž'ànkə i vɤ̀tre pràeni pregràdi zə də mòž'em də
Brŭšljan 1: 68 - də sə rəspredel'èni ufc'ɛ̀te pu pu.ud'èlnu kuìtu sə uàgnenite bəškɤ̀
Brŭšljan 1: 78 - ud vɛ̀truvetu də ne gì fàštət vɛ̀truvetu i kəš'lìte sə pràehə
Brŭšljan 1: 79 - primətìvni pàk primətìvni sə ne sɤ̀ kətu segà də kàž'em
Brŭšljan 1: 80 - dèt gi pràjət tuvà primətìvni sə ednɤ̀ kəšlɤ̀ š'e ìmə də kàž'em
Brŭšljan 1: 81 - zə də fkàrəš č'etirì:se pedesè ufcè segàšni ə pək tugàvə fkàrvəš'e
Brŭšljan 1: 86 - sn'àk i dɤ̀š vəlì də kàž'em sìl'ni vəl'èž'uve
Brŭšljan 1: 89 - ku e màlək snegɤ̀t òdene òdene tə gi kàrəne ufc'ète də
Brŭšljan 1: 90 - də ròv'ət zəštòtu ìnəč'e n'èməš'e gu tuvà zəjrè
Brŭšljan 1: 99 - ud guràtə kàktu segà də kàž'em
Černovrŭx: 1 - segà čàkəj zə svàdbətə də vi kàžə
Černovrŭx: 13 - kun'ète gi kàg də ti kàžə səs ednɤ̀ dùmə pisk'ùli
Černovrŭx: 20 - i kəm dvà kəm jid'ìn čəsɤ̀ tr'àbvə də sə zəvɤ̀rnət
Černovrŭx: 23 - ə tɤ̀j gurɤ̀tə kàktu i str'èl'ət də predizvest'ɤ̀t či ìdi tùkə
Černovrŭx: 43 - kətu utìdi də sə venčàvə òšte ut sutrinɤ̀tə rànu
Černovrŭx: 55 - zə də mòe sə nòsi də kàžem
Černovrŭx: 55 - zə də mòe sə nòsi də kàžem
Černovrŭx: 60 - pri svàdba ne mògət də sə rəspulòžət
Černovrŭx: 67 - i vìždəš kɤ̀štətə kàk i kàktu i də è
Čokmanovo 1: 3 - kòlkutu mòž'eme trì d'èn'ə sigà kəkvò də kàž'e n'èmə n'è elìn'd'èn'
Čokmanovo 1: 5 - nəuč’èni svir'ànə də si igràime vìd'ehme si ràptətə hòd'əhme si nìe
Čokmanovo 2: 9 - n'èmə nəpr'ɛ̀šnit'e nòž'uve də gu udr'ɛ̀ž'eš izvednɔ̀š' r'ɛ̀ž'eme
Čokmanovo 1: 13 - s'egà mlàdit'e pɔ̀lnumàlu də gu ustàv'ət decà sme iskùtvəli
Čokmanovo 1: 15 - òh nì bàbətə də uvəž'ɛ̀vət nì d'àdutu də uvəž'ɛ̀vət nìe ràptime segà
Čokmanovo 1: 15 - òh nì bàbətə də uvəž'ɛ̀vət nì d'àdutu də uvəž'ɛ̀vət nìe ràptime segà
Čokmanovo 2: 18 - ìštəm də mi dunes'èš vɔ̀ž'e wòti sə zəd'ɛ̀vəme dərvà fəsùl' l' e bilò
Čokmanovo 1: 19 - hɔ̀ pàk huràtə hɔ̀ pàk hurà də igràime i də sə sm'èjem
Čokmanovo 1: 19 - hɔ̀ pàk huràtə hɔ̀ pàk hurà də igràime i də sə sm'èjem
Čokmanovo 2: 19 - š'ìkəl'ki hòdim tə zbìrəm'e zə də ìməme zimɔ̀skə pòtvətkə i bòrnə
Čokmanovo 1: 20 - i də sə vèselìm'e segà kəkvɔ̀ n'ìtu v'èselu ìmə n'ìtu nìštu
Čokmanovo 1: 28 - nə bəìr'ə hòdehne dərvà də ber'ème suhàrje suhàrje sùhi dərvà suròvi
Čokmanovo 1: 30 - ednò gul'ɛ̀mu k'utùč'e še si tùrehme àjde tùrehme də kəkètə hàrkumətə
Gela 2: 5 - čètɤrɤ gudᶤìnɤ zəpàs i jɛ̀ səz decà də gu zadɛ̀vež dɛ̀kenu
Gela 2: 9 - sìčku se e pràilu ža naràmiš uràlu ž ìdeš də urèš
Gela 2: 10 - pək ezgà zgà nə mòžɤ da tò ne mòž dɛ̀ken də s nòsi
Gela 2: 11 - nə gərdì tugàva gu dàva na mažɔ̀n də nòsi dɛ̀kenu
Gela 2: 12 - sin če ne možè tò də gu nòsi tò slàbu
Gela 1: 17 - è esèj po vɔ̀rhə də minɔ̀t i tò kat sa izvᶤìkaše
Gela 1: 35 - tə gu mɔ̀čət hɔ̀ də jadè tuvà vèke
Gela 3: 41 - dàvame hmi furàš tàm zòp mòže da e ečemìk də e čenìca
Gela 1: 52 - ga z'ɔ̀ də mi sa smɛ̀e za svà za ledùnkisɤ
Gela 1: 54 - rèku marìja tì si utkàčena če kək štè də e šušùl'ki
Stikŭl 3: 4 - tvà čùkəme drɛ̀ e təkòvə kugàtu də pɤrèm č’èrgite
Stikŭl 3: 6 - kugàtu də pərèm č’èrgite tə gu tùrɨm i və kurìtu̥tu kupàtu kurᶤìtu
Stikŭl 2: 9 - i vìj ne znàete sìn utkəd’è də znàete
Stikŭl 2: 10 - tə kəkvò də pràvite ehe
Stikŭl 4: 11 - ezgà nòč’e nɛ̀kvu štɛ̀lu də ìmə pàk pu zəm’ɔ̀sə
Stikŭl 4: 17 - ud zem’ɔ̀sə dànɤk də plàtəmə
Stikŭl 4: 22 - žə ìštət nə nègu pərì də plàtəmə
Stikŭl 1: 24 - drùgu kəkò də vɤ kàžə drùguš
Stikŭl 4: 24 - pàri də plàtəmə ut sigà pərì vìkət nòčo bəjɛ̀ žə i skɔ̀pu
Stikŭl 4: 26 - èj čùvəš li tì zìməš senòtu də də gu hràniš
Stikŭl 4: 26 - èj čùvəš li tì zìməš senòtu də də gu hràniš
Stikŭl 3: 34 - əmə zgà kadè ž ìdete də spᶤìte
Stikŭl 2: 35 - tà zgà hòd’əm pòvenke də putrɔ̀sə nəgòre
Stikŭl 2: 37 - də vìdə əmə nèmə òd be sùš’e
Stikŭl 2: 38 - àku be l’etɛ̀lu nemɛ̀ privdìgəne əmə tò ne može i də letì
Stikŭl 4: 41 - də stə zdràvɤ i žìvɤ sìn
Stikŭl 1: 43 - ə pək ezgà e sᶤìčku mlədèšček čə̥ kəkvò də ìdiš də də təkòvə
Stikŭl 1: 43 - ə pək ezgà e sᶤìčku mlədèšček čə̥ kəkvò də ìdiš də də təkòvə
Stikŭl 1: 43 - ə pək ezgà e sᶤìčku mlədèšček čə̥ kəkvò də ìdiš də də təkòvə
Stikŭl 1: 44 - də vᶤìkəš tə də s səsɛ̀təš tə də kəkò kàk
Stikŭl 1: 44 - də vᶤìkəš tə də s səsɛ̀təš tə də kəkò kàk
Stikŭl 1: 44 - də vᶤìkəš tə də s səsɛ̀təš tə də kəkò kàk
Stikŭl 4: 45 - e segà də mə stòrite jɛ̀ səm nè zə snìmkə sìn jɛ̀ səm
Stikŭl 1: 45 - èhehe kàži mɤ də vìge de kàži mi
Stikŭl 4: 49 - à kəkvà səm hùbəvə səm dè ò təmàn də e ìstəna
Stikŭl 4: 50 - čɛ̀kəj də sə bərè pò nàprəv’ə
Stikŭl 1: 51 - zəfàtəmə ut ut ftò̝ri àvguz də kusìm də kusìm pu stàrutu
Stikŭl 1: 51 - zəfàtəmə ut ut ftò̝ri àvguz də kusìm də kusìm pu stàrutu
Stikŭl 4: 55 - kədè də ìdə azgà də sə kòrdica
Stikŭl 4: 55 - kədè də ìdə azgà də sə kòrdica
Stikŭl 1: 56 - tugàvə zəfàtəhme də də žɔ̀nem də è pu šukadàr
Stikŭl 1: 56 - tugàvə zəfàtəhme də də žɔ̀nem də è pu šukadàr
Stikŭl 1: 56 - tugàvə zəfàtəhme də də žɔ̀nem də è pu šukadàr
Stikŭl 4: 61 - əmi jɛ̀ vìkəm pràvə də səm
Stikŭl 1: 61 - i vò̝luve si imɛ̀hmi čis č’yv də si urèmə
Stikŭl 4: 63 - hà ja hàjde dà s’ɔ̀dnə də s’ɔ̀dnə čɛ̀kəj səs tujɛ̀škəsə
Stikŭl 4: 64 - də rekɔ̀ jɔ̀ bàbicənə səs tujɛ̀škə
Stikŭl 1: 67 - kəkvòtu vàs nᶤìkuj ne utìde də ràbuti sin i gurà stànə
Stikŭl 1: 70 - tugà nìkuj nə hòdi də ràbutɨ nèməš kò̝n’ nèmə s kəkvò
Stikŭl 1: 72 - tugàvə ìmat hòrəsə kràvcɨ žə si fpr’ɔ̀gne də s puurè
Stikŭl 1: 73 - də s puurè če dè də gu znàem
Stikŭl 2: 78 - də hmɤ učìstiš əku e slàtku də hmɤ učìstiš pɔ̀rs i tìn’ə
Stikŭl 2: 78 - də hmɤ učìstiš əku e slàtku də hmɤ učìstiš pɔ̀rs i tìn’ə
Stikŭl 2: 79 - i tugàə də stò stò stòriš siròpčekən i də hi tùrəš tugàvə
Stikŭl 2: 79 - i tugàə də stò stò stòriš siròpčekən i də hi tùrəš tugàvə
Stikŭl 1: 83 - že tuvàr’ət tə də ìdət nəh pulènu də gu smen’ɔ̀t səs càrevicə
Stikŭl 1: 83 - že tuvàr’ət tə də ìdət nəh pulènu də gu smen’ɔ̀t səs càrevicə
Stikŭl 1: 98 - tugàvə vìkəd zə f p’ɔ̀tək štèli də stàne òš’t’e̥
Stikŭl 1: 99 - əm kàžɤtə mi zgà vìj sti mlədèšček kəkvò də kəkvò kàk
Stikŭl 2: 100 - ìšte də hi də hi iskàrəm pɔ̀škine tugàə i ut tɛ̀h stànvəlu tə
Stikŭl 2: 100 - ìšte də hi də hi iskàrəm pɔ̀škine tugàə i ut tɛ̀h stànvəlu tə
Stikŭl 2: 101 - slàtku əmə kòj də sə urəštìsvə sìn
Stikŭl 2: 110 - əmə zgà nè e dukàrvəl dumàtki də si z’ɔ̀məm dukàrvəše
Stikŭl 1: 114 - tùkə nəh mèn behə dušlì tə vìkə duvèčerə trɛ̀bvə də ìdem
Stikŭl 2: 115 - tə də və də və pᶤìtəm pàk jɛ̀
Stikŭl 2: 115 - tə də və də və pᶤìtəm pàk jɛ̀
Stikŭl 1: 115 - də prenìs’əm ud ednònu ud ednònə kəm’òn nə drùgi i gu rəspredɛ̀l’ət
Stikŭl 2: 118 - kvò drùgu də və kàžə
Stikŭl 1: 119 - i zə nàs zə mlədèščekəs hàjde jɛ̀ zgà čɛ̀kəm də m dədɔ̀
Stikŭl 1: 120 - pèncijke də mi dədɔ̀ pèncijke də mi dədɔ̀ dvɛ̀ hìl’ədɨ ut tɛ̀h
Stikŭl 1: 120 - pèncijke də mi dədɔ̀ pèncijke də mi dədɔ̀ dvɛ̀ hìl’ədɨ ut tɛ̀h
Stikŭl 1: 122 - ədìn kubᶤìk dərvà sèdemstòtən l’èvə trèbvə də z’ɔ̀mə sèdem òsem kubᶤìkə dərvà
Stikŭl 1: 125 - də mə pᶤìtət kəkvò i bəlò drùguš kəkvò i stànəlu əzgà
Graševo: 67 - pə si utìde nə nèjde də si iskàrə pu n'èkuj l'ɛ̀f
Graševo: 77 - də si kùpiš i vɤ̀lnitè mu i pəmùcitè mu i sìčkutu
Graševo: 85 - bes čeìs də se užèni
Graševo: 94 - də də sə uvlàči i slèt kətu se uvlàči i
Graševo: 94 - də də sə uvlàči i slèt kətu se uvlàči i
Graševo: 121 - i stàne càl' živòt s ednò àlištè də prekàrəš
Stoilovo: 26 - bùlu pərìčeni bulà sìnčeni bulà uttàm də kəd z’èmeš
Zabernovo: 14 - də sə izgùbiš də pùsnem segà tì š’e se izgùbiš tùkə n’èmə
Zabernovo: 14 - də sə izgùbiš də pùsnem segà tì š’e se izgùbiš tùkə n’èmə
Zabernovo: 19 - də zə sta prez nàš’u vrɛ̀me
Zabernovo: 31 - t’àsnə t’àsnə kulà ne mòž’e də mìne
Zabernovo: 36 - zərnòtu se strùpvə sič i č’àkame vɛ̀ter segà də dùhne də
Zabernovo: 36 - zərnòtu se strùpvə sič i č’àkame vɛ̀ter segà də dùhne də
Izgrev/Car: 2 - mežì čùkəhme nə kənòpəl’ i šč’à: sə zberème də hòdime nə mežìt’e
Izgrev/Car: 4 - hùbəu əmə mumčè̝ kət š’à: dòjde š’à: dìgne ednə mumà də čùkə
Izgrev/Car: 8 - kənòpəl’ət si stànvəhme tə sto š’à: də sə hrànime prài
Izgrev/Car: 9 - jədè̝me št’ɛ̀še də jədè̝me
Izgrev/Car: 12 - š’à: kùkneme kùknətu̥tu š’à: kù̥kneme təkà i də pràime nə
Izgrev/Car: 13 - də pul’ɛ̀eme nə mumč’ètu wòdə kuèti mumč’è e čùkəlu səs səs mè̝ne
Izgrev/Car: 14 - i š’à: mu pòl’əm òdə də sə umìje i š’àvə tùr’et terpèzə gul’àmə
Izgrev/Car: 15 - də ədème š’à: svər’ɤ̀t fasùl’ ə pupèr turšìe kukòški vər’àhə
Izgrev/Car: 16 - š’à: də š’à: də sə nəjədème če š’à: stàneme tugàə
Izgrev/Car: 16 - š’à: də š’à: də sə nəjədème če š’à: stàneme tugàə
Izgrev/Car: 17 - də igràeme hòru də pejème pejɛ̀hme svìrehə səs kəvàl mumč’ètətə
Izgrev/Car: 17 - də igràeme hòru də pejème pejɛ̀hme svìrehə səs kəvàl mumč’ètətə
Izgrev/Car: 19 - š’à: si zèmeme lànu kòšnicə də də tùrime i òrehi vɤ̀tre
Izgrev/Car: 19 - š’à: si zèmeme lànu kòšnicə də də tùrime i òrehi vɤ̀tre
Izgrev/Car: 20 - də pòme nə pupr’èlkətə
Malevo/Asg 2: 2 - i prudəlž’àvəm də si gu rəbòt’e vɤ̀preki.če səm vɤ̀zrəsen
Malevo/Asg 2: 3 - nə sedemdesè i šèz gudìni pàk mɤ̀č’əm də ràbut’e zənəjɛ̀tə
Malevo/Asg 2: 4 - də mògə də iskàruvəm pu n’àkəf l’èf zə stərinì
Malevo/Asg 2: 4 - də mògə də iskàruvəm pu n’àkəf l’èf zə stərinì
Malevo/Asg 2: 6 - i təkà.če se nəlàgə də ràbute
Malevo/Asg 2: 13 - vəf kàməni də rəstè tvà dɤ̀rvu
Malevo/Asg 3: 16 - i nəbližɤ̀t li s’èlusu i pòčvəd də pujʌ̀t
Malevo/Asg 1: 17 - pòsl’e si i tùrim vòdə f t’ènžurətə də ni vəzvərì
Malevo/Asg 1: 18 - i tugàvə uplàvim s l’ʌ̀štətə i slàgəm’è jə də sə vərì
Malevo/Asg 1: 28 - ustàim gu màlku də puisc’ìne i pòsle gu putkvàsim
Malevo/Asg 3: 29 - še dunesèš vudɤ̀nə ə če š slòžiš bɤkɤ̀rən də sə vərì
Malevo/Asg 3: 32 - də də vrì kàš’ə li šə bɤ̀rkəš dròp li še pràviš
Malevo/Asg 3: 32 - də də vrì kàš’ə li šə bɤ̀rkəš dròp li še pràviš
Malevo/Asg 3: 34 - b’àgəš’ də dujìš’ kràvənə sə vɤ̀rniš’ pàk nə svìnenu
Malevo/Asg 3: 36 - č’e ž’e slòž’iš’ kàš’ənə də jə strɤ̀siš’ č’e sìč’ki nəòkulu
Malevo/Asg 1: 39 - kəkvò də pràim i decà gl’ʌ̀dəme i s’àkəkvu sme pràili
Malevo/Asg 2: 40 - pràvu fəf guràta pùsnə gi tàm də pəsɤ̀t càl’ dèn’
Malevo/Asg 2: 45 - i pòčvəme də vərt’ìm’e vərt’ìm’e vərt’ìm’e dòkətu sə uddəl’ì məslòtu ot ml’àkutu
Malevo/Asg 1: 48 - tàm s əcàtə b’èl’əd gi ədʌ̀d gi [laughter] kəkvò də ti
Malevo/Asg 2: 50 - səs sɤ̀rpuv’e nə rəkʌ̀ i pòčvəme də ž’ɤ̀neme i pràvime snòpi
Malevo/Asg 3: 53 - də səbìrəme snòpene də gi pràvim nə krɤ̀sci
Malevo/Asg 3: 53 - də səbìrəme snòpene də gi pràvim nə krɤ̀sci
Malevo/Asg 3: 54 - i pàk də si zìməme ubràtnu tòrbənə bɤ̀klən i d’ètenu
Malevo/Asg 2: 54 - zə də ne mòe də sə mòkr’et sìčki snòpi gi pràv’əm
Malevo/Asg 2: 54 - zə də ne mòe də sə mòkr’et sìčki snòpi gi pràv’əm
Malevo/Asg 3: 55 - i də pruòdim pàk dvà č’àsə pʌ̀t’
Malevo/Asg 2: 55 - nə kup’èn kugàtu zəvəlì də nə mòe də sə mòkr’et
Malevo/Asg 2: 55 - nə kup’èn kugàtu zəvəlì də nə mòe də sə mòkr’et
Malevo/Asg 2: 56 - i kətu už’ɤ̀neme nəfs’àkəde sìčki nìvi i pòčvəme tugàvə də vərš’ìjeme
Malevo/Asg 2: 64 - i pràvu fəf pl’èvn’ətə zə prez zìmətə də mòe də ədɤ̀t
Malevo/Asg 2: 64 - i pràvu fəf pl’èvn’ətə zə prez zìmətə də mòe də ədɤ̀t
Malevo/Asg 2: 65 - də ìmə kvò də gi rànime
Malevo/Asg 2: 65 - də ìmə kvò də gi rànime
Malevo/Asg 1: 66 - i jəd’ème kvò də pràim [laughter]
Malevo/Asg 2: 69 - kugàtu l’uvàdite dòdət vr’ème də sə kus’èt utìvəm səs mùl’etu i məgàretu
Malevo/Asg 2: 70 - zìməm kusʌ̀ta kuvəlàta brusʌ̀ i ut’ìvəm nə l’uvàdata i pòčvəm də kòs’e
Malevo/Asg 1: 72 - səz bràdvə nə dnò dʌ̀rvu tə də sə pò kʌ̀si
Malevo/Asg 1: 73 - pò l’ʌ̀snu də sə vərš’ìje ə pək ìnəč’e kàktu si vərš’ìjeme
Malevo/Asg 2: 76 - nə mlàdite gud’ìni də kàž’e jàz bèx mnògu gul’àm xurəž’ìj
Malevo/Asg 1: 81 - i təkà dukʌ̀t də si užʌ̀neme n’ìvətə
Malevo/Asg 1: 83 - mi nəpràvim gi pàk də nə sʌ̀ mòkr’et
Malevo/Asg 2: 88 - puizd’àluvam gi i slet tuvà vèč’e pòčvəm də gi prekàrvəm nə plàn’ətə
Malevo/Asg 1: 89 - ednò vərhu drùgu də sʌ̀ da ne sʌ̀ mòkri žìtu̥tu [laughter]
Malevo/Asg 2: 91 - kòlku də bɤ̀de ràdiusə kəkvà š’irinʌ̀ də bɤ̀de kɤ̀v diəmètər
Malevo/Asg 2: 91 - kòlku də bɤ̀de ràdiusə kəkvà š’irinʌ̀ də bɤ̀de kɤ̀v diəmètər
Malevo/Asg 2: 92 - də ìmə bɤ̀čvətə i pu tuvà se rəkovòde kòlku lìtrə də səbìrə
Malevo/Asg 2: 92 - də ìmə bɤ̀čvətə i pu tuvà se rəkovòde kòlku lìtrə də səbìrə
Malevo/Asg 1: 93 - i nvà bràšnu stàn’e pò lòšu ne mòž’e də sə m’èli
Malevo/Asg 1: 94 - də sə m’èsi xùbəvu də stàn’e xùbəf l’àp
Malevo/Asg 1: 94 - də sə m’èsi xùbəvu də stàn’e xùbəf l’àp
Malevo/Asg 2: 95 - od mnògu ràbutə pòčnəə də mə bul’ʌ̀t rəcète rəkìte
Malevo/Asg 2: 97 - i segà bes tujàga ne mògə də vɤ̀r’ə
Malevo/Asg 1: 101 - i tugàvə pòčvəme də striž’èm
Malevo/Asg 1: 103 - də ne š’ɛ̀vət če ìnəč’e že gi pur’èž’em
Momčilovci: 7 - č’ùzdim səm hòdilə də vɔ̀rš’əm də hmi kàrəm dərvà də hmi kàrəm s’ɛ̀nu
Momčilovci: 7 - č’ùzdim səm hòdilə də vɔ̀rš’əm də hmi kàrəm dərvà də hmi kàrəm s’ɛ̀nu
Momčilovci: 7 - č’ùzdim səm hòdilə də vɔ̀rš’əm də hmi kàrəm dərvà də hmi kàrəm s’ɛ̀nu
Momčilovci: 8 - də hmi kàrəm tòrət i s č’ùzdə ràptə səm minɔ̀lə du segà
Momčilovci: 14 - ìštəm də mi plət’ɔ̀t n’ɛ̀kuj l’èf č’ɛ̀kə də mi dədɔ̀ n’ɛ̀kuj l’ɛ̀f
Momčilovci: 14 - ìštəm də mi plət’ɔ̀t n’ɛ̀kuj l’èf č’ɛ̀kə də mi dədɔ̀ n’ɛ̀kuj l’ɛ̀f
Momčilovci: 20 - e segà səm esèj puč’ìvəm əmə ni mògə nìštu də ràbut’əm
Pavelsko 4: 2 - də wòrəm l’ʌ̀štə səgà zəbràli smə tùkə məgàretu i
Pavelsko 4: 3 - i i tvà i kràvətə i kàrəm decàtə də mi wòd’ət
Pavelsko 4: 4 - s ugləftʌ̀ gi vìkəm də mi wòd’ət i jà wòrəm pòs’l’e
Pavelsko 2: 4 - i də puisc’ìne màlku i š’e gu slòž’im f ədnɤ̀ t’èndžurə li
Pavelsko 4: 5 - è is pləninàtə əgà zèt s nàč’u də ti rəspràvəm nàč’u
Pavelsko 4: 6 - up’ʌ̀vəme tòə mòmčencenu op’ʌ̀vəme i prez edìn mòs də mìn’e məgàrenu
Pavelsko 1: 7 - zlèste mòmi zlèste nə kràjən də ìdeme
Pavelsko 4: 8 - š’e vərvìm də ur’èm
Pavelsko 4: 11 - tuvà i stàna i utʌ̀rnəə pàk də si prudəlž’ɛ̀vəme də urèm
Pavelsko 4: 11 - tuvà i stàna i utʌ̀rnəə pàk də si prudəlž’ɛ̀vəme də urèm
Pavelsko 4: 12 - ut’ìdəme də ur’ème kràvətə ni st’èlnə pòčnə də vəlì
Pavelsko 4: 12 - ut’ìdəme də ur’ème kràvətə ni st’èlnə pòčnə də vəlì
Pavelsko 4: 13 - də ur’ème təkòvə l’ʌ̀štə
Pavelsko 4: 14 - də lit’ì
Pavelsko 4: 15 - də vəlì xɤ̀
Pavelsko 4: 16 - n’àmə də vìkəš vəlì
Pavelsko 4: 17 - i pòčnə [laughter] pòčnə də l’et’ì i às ə krə
Pavelsko 2: 20 - pòčvəm’e də striž’èm i tvà gu vìkəme sp’ʌ̀vəme
Pavelsko 3: 21 - tə də sə po̝ pò gul’àmi də stànət pò jʌ̀dri
Pavelsko 3: 21 - tə də sə po̝ pò gul’àmi də stànət pò jʌ̀dri
Pavelsko 3: 22 - pòveč’e ž’ìtu də vɤ̀rdž’ət
Pavelsko 4: 28 - kràvətə mi sə pə ut’èllə pàk z dv’è məgàrtɤ ut’ìdəme də ur’èm
Pavelsko 1: 29 - izvàd’im i slàmənə i vəzber’èm žìtunu i kətu pòčn’e də dùje v’àtər
Pavelsko 4: 30 - pàk s t’àhnutu məgàr’e i smo i s mòtu də wòd’im də ur’èm
Pavelsko 4: 30 - pàk s t’àhnutu məgàr’e i smo i s mòtu də wòd’im də ur’èm
Pavelsko 2: 31 - gràh də nè e
Pavelsko 2: 33 - mòž də e vəsùl’ kvò drùgu
Pavelsko 4: 33 - š’e gi svər’ìme š’e gu ustàim də sə ist’ìn’e màlku
Pavelsko 4: 37 - səsìčə sə i putkvàsiž gu š’e z’èmeš’ fəv burìlutu də sìpež
Pavelsko 4: 38 - də gu bʌ̀rkəš maslò š’e iskàrvəš təkà
Pavelsko 4: 52 - ù š’ɤ̀təne buklùkə də iznìsəš ləjnàtə sìč’kunu də č’ìstiš’ ubòrə
Pavelsko 4: 52 - ù š’ɤ̀təne buklùkə də iznìsəš ləjnàtə sìč’kunu də č’ìstiš’ ubòrə
Pavelsko 2: 53 - uč’ùkəme gu ə l’ʌ̀štətə tr’àə də jə vərš’ìjeme pò trùdnu e l’ʌ̀štətə
Pavelsko 4: 53 - də gu kàrəš səs ə ə̥dnì səndɤ̀ci məgàre səm tuvàrilə də kàrəm
Pavelsko 4: 53 - də gu kàrəš səs ə ə̥dnì səndɤ̀ci məgàre səm tuvàrilə də kàrəm
Pavelsko 4: 54 - g’ubr’ʌ̀ nə nìvətə əm təkà beše decà kət ìdə də ž’ʌ̀nem’e
Pavelsko 4: 56 - nə n’ìvətə də də im pust’èlim àl’ištetu də i gi zəvìjeme
Pavelsko 4: 56 - nə n’ìvətə də də im pust’èlim àl’ištetu də i gi zəvìjeme
Pavelsko 4: 56 - nə n’ìvətə də də im pust’èlim àl’ištetu də i gi zəvìjeme
Pavelsko 4: 58 - təkvò səm kàrələ i pàk š’ ìdeš’ sutrintʌ̀ də də vərš’ìješ’
Pavelsko 4: 58 - təkvò səm kàrələ i pàk š’ ìdeš’ sutrintʌ̀ də də vərš’ìješ’
Pavelsko 4: 59 - kugàtu skləd’èš’ užʌ̀než gu š’e gu kləd’èš’ d ìdeš’ pàg də vərš’ìješ’
Pavelsko 4: 60 - šə nəl’ìvəš’ ərmànə š’e nòs’im nə rəmòtu vòdə də gu nəlìjeme
Pavelsko 4: 85 - š’e m’ènem’e gʌ̀rsnici š’e ìdə də gi umʌ̀knə
Pavelsko 4: 86 - š’e gi tùriš fəf fəf tupìlutu də gi kvàsiš’
Pavelsko 4: 87 - š’e dòjdež də gi m’èniš š’e gu stòriš’
Pavelsko 4: 98 - i si od’iš də gu izmìjež’ də isɤ̀hn’e i m’èneme go pàk
Pavelsko 4: 98 - i si od’iš də gu izmìjež’ də isɤ̀hn’e i m’èneme go pàk
Pavelsko 4: 109 - də gu č’ùkəš də mu izl’èze puzderɤ̀ də stàne č’ìstu
Pavelsko 4: 109 - də gu č’ùkəš də mu izl’èze puzderɤ̀ də stàne č’ìstu
Pavelsko 4: 109 - də gu č’ùkəš də mu izl’èze puzderɤ̀ də stàne č’ìstu
Hvojna 1: 2 - nə zdòj də si rəspredel’ɤ̀t ut kòlku òfce kəkvò mòže də pulùči
Hvojna 1: 2 - nə zdòj də si rəspredel’ɤ̀t ut kòlku òfce kəkvò mòže də pulùči
Hvojna 1: 4 - mòže də z’ème nəprìm’er n’àkuj ìmə p’ʌ̟̀t n’àkuj d’ès’ət
Hvojna 1: 5 - i kət ìde si zɤ̀me d’èsettu v’edrà də kàžeme
Hvojna 2: 5 - səs səz zgriblò šə sə zətərlì gu vìkəm’e də sə zəròvi l’èštətə
Hvojna 2: 7 - də sə prip’ìt’i i pòsl’e izn’ìkn’e l’èštətə hùbəvə stàne
Hvojna 3: 8 - də mòž’ də sə ukàp’e ž’ìtutu də mòž’ də pòsl’e
Hvojna 3: 8 - də mòž’ də sə ukàp’e ž’ìtutu də mòž’ də pòsl’e
Hvojna 3: 8 - də mòž’ də sə ukàp’e ž’ìtutu də mòž’ də pòsl’e
Hvojna 3: 8 - də mòž’ də sə ukàp’e ž’ìtutu də mòž’ də pòsl’e
Hvojna 1: 9 - dàž’e i nə decàtə pràvehə pìl’etə də sə ràdvət ud uš’m’èr’
Hvojna 3: 9 - də sə udd’elì slàmətə i tugàvə sə vìješ’e nə v’àtər
Hvojna 2: 13 - i nə v’àtərə jə udv’àvəme v’èč’e də jə izdùhə
Hvojna 2: 16 - č’ɛ̀kət hòrətə berik’èta kləsʌ̀ də sə jəvì
Hvojna 2: 20 - tvà e trəd’ìcijə də ut’ìdət stupànite də si ubikul’ʌ̀t n’ìvite
Hvojna 2: 20 - tvà e trəd’ìcijə də ut’ìdət stupànite də si ubikul’ʌ̀t n’ìvite
Hvojna 2: 21 - də vìd’ət dəlì sə iskləsìli i rəštɤ̀ stàvəše jèdrə è čuv’èš’ki bòj
Hvojna 1: 22 - č’e sə zəvərt’àlu unuvà i decàtə də gu fànət
Hvojna 1: 23 - də mu sə pàdne jəjc’è də əd’è i həlvɤ̀
Hvojna 1: 23 - də mu sə pàdne jəjc’è də əd’è i həlvɤ̀
Hvojna 2: 24 - snòpite sə kòlkutu mòž’i də gu prifàn’eš’ də mòž də sə nòs’ət
Hvojna 2: 24 - snòpite sə kòlkutu mòž’i də gu prifàn’eš’ də mòž də sə nòs’ət
Hvojna 2: 24 - snòpite sə kòlkutu mòž’i də gu prifàn’eš’ də mòž də sə nòs’ət
Hvojna 1: 24 - pò vɤ̀zrəsnite č’ɛ̀kət nəlì mlàdit’e də dòdət də sə pruštàvət
Hvojna 1: 24 - pò vɤ̀zrəsnite č’ɛ̀kət nəlì mlàdit’e də dòdət də sə pruštàvət
Hvojna 2: 26 - məž’èt’e gu pràjət gul’àm kup’èn’ də fàštə gòre.dòlu
Hvojna 1: 27 - i stàrijə ti kàž’e pròstu də ti je
Hvojna 2: 30 - nəlìvə sə səs vudà də mòž’e pòčvətə də ul’ègne
Hvojna 2: 30 - nəlìvə sə səs vudà də mòž’e pòčvətə də ul’ègne
Hvojna 2: 31 - i sə nəsàždət snòpiti i pòčvəm’e v’èč’e də putp’ìrəme hərmànə
Hvojna 2: 32 - də n’e izb’àgət kət mùl’etətə gu tɤ̀pč’ət sìlnu
Hvojna 2: 33 - səz vìlit’e putp’ìrəme v’èč’e hà uddòlu hà uddòlu də ne sʌ̀ putp’ìt’i
Hvojna 2: 34 - snòpit’e də ne sʌ̀ putp’ìt’ət i kət stàn’e v’èč’i slàmətə
Hvojna 1: 34 - sìč’kit’e svədbàri ut’ìvət də z’èmət kumʌ̀ i utàm ut’ìvət u bùlkətə
Hvojna 1: 35 - də jə z’ʌ̀mət səs c’àlətə svàdbə v’ɛ̀č’e bùlkətə č’ɛ̀kə
Hvojna 1: 36 - də i slòžət vàlu kumàtə š’e slòž’i neprem’ènu vàlutu
Hvojna 1: 38 - zə də bɤ̀de i bùlkətə ruždelìvə
Hvojna 1: 39 - də ràdə pòeče
Hvojna 1: 41 - l’èznət kumɤ̀t s’àdə ə də sə puč’èrpi səs məž’èt’e sìč’ki s’àdət
Hvojna 1: 42 - ə ž’en’ìt’e l’ubopìtsvət də vìd’əd bùlkətə kàk š’e i stuì vàlutu
Hvojna 1: 46 - i šte jə utkrìjət v’èč’e kugàtu də jə venc’ɛ̀və pòpət
Hvojna 1: 49 - ubìč’əš’ li jə tàjə mumà də sə venč’ɛ̀ete səs n’èe
Hvojna 1: 53 - nə rəmenàtə də im sv’èt’i i t’è pòpə im č’et’è
Hvojna 1: 54 - kàk tr’àvə də ž’iv’èjəd də sə pugàdət rəzùmnu də rəzmìsl’uvət sìčkutu
Hvojna 1: 54 - kàk tr’àvə də ž’iv’èjəd də sə pugàdət rəzùmnu də rəzmìsl’uvət sìčkutu
Hvojna 1: 54 - kàk tr’àvə də ž’iv’èjəd də sə pugàdət rəzùmnu də rəzmìsl’uvət sìčkutu
Hvojna 1: 55 - n’è də bɤ̀rzət i də uvəž’ɛ̀vət rudìtelite nàj vàžnu
Hvojna 1: 55 - n’è də bɤ̀rzət i də uvəž’ɛ̀vət rudìtelite nàj vàžnu
Petŭrnica: 22 - dàjte də i odrɛ̀žem ezìciti da na blɛ̀:t štòto
Petŭrnica: 27 - da glèdat živa də glèə žìva žàba i t’è koto skočìa
Prestoj: 33 - kətu v’èči z’èm’i òšt’e pòviči də stàni vəràkə
Prestoj: 34 - tә̥kà də sə sl’ègnət slìviti pòčvə sə bɤ̀rkə
Prestoj: 49 - nəd idnò bùri precèždə sə tə də pàdnət kustìlkiti̥
Prestoj: 52 - i sa vrì v’èči dukətu ə dukòlkutu ìskəž də gu zgəstìš
Prestoj: 57 - ə kətu stàni nə kàšə də gu pricid’ɤ̀t ni gò vrɤ̀štət
Prestoj: 58 - də gu vər’ɤ̀t v’èči emi nəlìvət nə dɤ̀ski̥ti̥
Prestoj: 60 - dn’èskə nəl’èjət idìn r’èt sìčki̥ti dɤ̀ski də kàem dvàes trìis dɤ̀ski ìməš
Prestoj: 61 - kòlku dɤ̀ski si slòžil nəpràiš sm’ètkə də gu zəl’èiš
Prestoj: 62 - zəlìvəš idìn r’èt i gu ustàjət də sɤ̀xni priz din’ɤ̀
Prestoj: 65 - tr’èti plàs i kòlku̥tu ìskəž də gu nəpràiš dib’èlu nəlìvəš
Prestoj: 67 - i tò isɤ̀xni na kràjə gu ustàv’ə də si isɤ̀xni
Prestoj: 68 - kət isɤ̀xni udl’èp’əd gu ut əmə xùbəvu tr’àbvə də isɤ̀xni
Prestoj: 78 - n’è v’èči sùxu pumištènie tr’àbvə də è i də e pruvetlìvu
Prestoj: 78 - n’è v’èči sùxu pumištènie tr’àbvə də è i də e pruvetlìvu
Prestoj: 79 - i tɤ̀j si sidì mòž də sidì i p’èd gudìni
Stančov Han 2: 3 - štòt ni mòəd də prikàzvət ùbəwu [sigh]
Stančov Han 3: 3 - də sə ižživ’èjət živòtə i tvà e tu i zəpust’à sìčku
Stančov Han 2: 11 - tugàs n’àməše tòpki kɤt sigà də fɤ̀rl’əmi tòpkiti də
Stančov Han 2: 11 - tugàs n’àməše tòpki kɤt sigà də fɤ̀rl’əmi tòpkiti də
Stančov Han 3: 11 - prudàvə tòj m’ène trìjsi čitìris l’èvə furàš i də ràn’ə às prəs’è
Stančov Han 2: 12 - də tugàs ùrkətə ùrkətə i šə prid’èš i šə təčèš i
Stančov Han 3: 19 - òt n’èmə kəkò də gi pràim n’èmə s kò də gi puupludìš
Stančov Han 3: 19 - òt n’èmə kəkò də gi pràim n’èmə s kò də gi puupludìš
Stančov Han 2: 21 - də jə jərmòsəš pr’èždətə
Stančov Han 3: 23 - i sìčku fəlìrə i n’èmə v’èči s kvò də sə ràbuti
Stančov Han 2: 23 - də nè jə jərmòsəm də dəlì e nəpra pràvilnu dè
Stančov Han 2: 23 - də nè jə jərmòsəm də dəlì e nəpra pràvilnu dè
Stančov Han 3: 25 - òd’ə [laughter] də sə jədòsvəm s n’ègu
Stančov Han 2: 26 - stò gudìni si təkàlə [laughter] rèku ìmələ səm màjkə də mə ùči [laughter]
Stančov Han 3: 39 - ni mòi də nəm’èri ràbutə idvàm sigà sə uluvìl pəzàč
Stančov Han 3: 44 - kvò də prài n’èmə kəd’è màjkə mu gu izdɤ̀ržə ùči gu
Stojkite 2: 12 - də gu kàrat də gu nasìpvat səs krìni vəf č’uvàle
Stojkite 2: 12 - də gu kàrat də gu nasìpvat səs krìni vəf č’uvàle
Stojkite 2: 21 - i gu tùr’a də sə peč’è na sòbana
Sŭrnica 3: 4 - kòj kòlkutu mòže də ž’ɤ̀ne
Sŭrnica 3: 8 - kòj e ə kòlkutu mòž’e nìvətə də sə ugudì mlògu š’iròkə
Sŭrnica 2: 12 - pə gu b’ɛ̀liš’ də stàne m’ɤ̀ku də sə iš’č’ìstə
Sŭrnica 2: 12 - pə gu b’ɛ̀liš’ də stàne m’ɤ̀ku də sə iš’č’ìstə
Sŭrnica 2: 13 - də sə təkòənə tugàv gu v’èč’ə isuš’ìš’ pà də də ubl’əč’èš’
Sŭrnica 2: 13 - də sə təkòənə tugàv gu v’èč’ə isuš’ìš’ pà də də ubl’əč’èš’
Sŭrnica 2: 13 - də sə təkòənə tugàv gu v’èč’ə isuš’ìš’ pà də də ubl’əč’èš’
Sŭrnica 4: 15 - meždu bilàtə màž’eš’ də n’èmə dùpki ə təkà
Sŭrnica 4: 16 - də ne dùhə
Sŭrnica 4: 18 - màž’eš’ təkà də sɤ ž’ivɛ̀e sə prež’ivɛ̀və
Sŭrnica 4: 20 - izvɤ̀tre ìmə dɤ̀rv’enə vərtil’ɛ̀š’kə si nəpràvilu də sə zətvòriš’ tvà i
Sŭrnica 4: 22 - tàm vrətàtə də zəpèniš’ tvà ə vrətà
Sŭrnica 3: 29 - š’ə vɤ̀r’e də ž’ɤ̀ne tò n’èmə kòj tò tì si
Sŭrnica 3: 32 - zəletì li dɤ̀š’ tr’àə də ə vɤ̀rzətù i də gu skləd’èš’
Sŭrnica 3: 32 - zəletì li dɤ̀š’ tr’àə də ə vɤ̀rzətù i də gu skləd’èš’
Sŭrnica 2: 32 - š’i pòčnət nɛ̀kuj pà də sejɤ̀t
Sŭrnica 3: 33 - də gu zbir’èš’
Sŭrnica 3: 34 - də sə pukrìe
Sŭrnica 3: 35 - də gu ne letì dɤždɤ̀
Sŭrnica 4: 40 - tì e gutòvu v’èč’e də m’ɛ̀siš i piš’tɤ̀ si e tàm
Sŭrnica 3: 41 - ìskə də gu vàrdiš’
Sŭrnica 2: 42 - idìn č’uvàl də vrì f kəzànə s’ərɤ̀tə də izlez’è
Sŭrnica 2: 42 - idìn č’uvàl də vrì f kəzànə s’ərɤ̀tə də izlez’è
Sŭrnica 2: 44 - məzninɤ̀tə də izləz’è serɤ̀tə nə vɤ̀lnətə pupàriš’ jə təkòənə
Sŭrnica 2: 47 - pà tàm də sə ispir’è
Sŭrnica 4: 52 - i i nə č’ərkmɤ̀tə kləd’èš’ pàk kandž’èl’e gòre də svərìš’
Sŭrnica 4: 55 - zəkàč’iš’ tàmkənə čərkmɤ̀tə kləd’èš’ burnìčkətə də ti svɛ̀ti
Sŭrnica 4: 56 - də vìdiš’ tvà tàm f tɤ̀vnutu n’èmə làmbə s kvò də sv’ɛ̀tiš’
Sŭrnica 4: 56 - də vìdiš’ tvà tàm f tɤ̀vnutu n’èmə làmbə s kvò də sv’ɛ̀tiš’
Sŭrnica 4: 58 - də ti sv’ɛ̀tɨ vərìš’ pupàrətə bɤ̀rkəž z dɤ̀rvenətə lədžìcә̥
Sŭrnica 4: 60 - pə f kumìnə də dud’è sə svərì dud’è sə nəpràvi jɛ̀d’en’ètu
Sŭrnica 3: 70 - zə təkà zə zə z’əl’ènu də si svər’ɤ̀t
Sŭrnica 4: 73 - à də se
Sŭrnica 4: 74 - də sə vìždə kəkò də vərìš’ də gòtviš’
Sŭrnica 4: 74 - də sə vìždə kəkò də vərìš’ də gòtviš’
Sŭrnica 4: 74 - də sə vìždə kəkò də vərìš’ də gòtviš’
Sŭrnica 3: 74 - ni š’t’è də stànvə
Sŭrnica 4: 75 - štòtu n’e jè kətu seà də ìmə tòk də ìmə svetìlu
Sŭrnica 4: 75 - štòtu n’e jè kətu seà də ìmə tòk də ìmə svetìlu
Sŭrnica 4: 79 - i tàa sv’ɛ̀ti tì vərìš’ bɤ̀rkəš’ zə də svərìš’ jàd’ene də nəpràiš’
Sŭrnica 4: 79 - i tàa sv’ɛ̀ti tì vərìš’ bɤ̀rkəš’ zə də svərìš’ jàd’ene də nəpràiš’
Sŭrnica 4: 84 - nə kɤ̀rə kətu id’ɛ̀hme pà də ž’ènem də təkvònəm
Sŭrnica 4: 84 - nə kɤ̀rə kətu id’ɛ̀hme pà də ž’ènem də təkvònəm
Sŭrnica 1: 91 - n’èmə də mu rəzreš’ìš’ də sə ž’èn’et
Sŭrnica 1: 91 - n’èmə də mu rəzreš’ìš’ də sə ž’èn’et
Sŭrnica 3: 91 - ne cvetì òš’te ednò l’àtu də ìmə
Sŭrnica 1: 98 - vìkə tvà n’èmə də stàne vìkə
Sŭrnica 3: 102 - ìməme d’ètu də ni pàlim wògən’ uf tùkə
Sŭrnica 2: 102 - ìmə tàm puslèstvutu mi e də ə ìmə
Sŭrnica 3: 108 - i ti jə stud’ènu də si spìš’
Sŭrnica 2: 110 - n’ɛ̀məš’e tugàf nìkədè kədè də buedìsvəš’ mɤ̀ i s’à si buedìsvəme
Sŭrnica 2: 115 - kəd’è də ìdiš’ nə inò vrɛ̀me nɛ̀mə kəd’è n’èmə kəd’è də ìdiš’
Sŭrnica 2: 115 - kəd’è də ìdiš’ nə inò vrɛ̀me nɛ̀mə kəd’è n’èmə kəd’è də ìdiš’
Sŭrnica 3: 116 - ə tàm n’èmə nìštu də stàne
Sŭrnica 2: 116 - kòj də ti buedìsə i utkəd’è àš’kele minàvəhə təkà buedž’ìi
Sŭrnica 2: 119 - tə si nəpràiš’ nɛ̀š’tu də si ìma də se ubl’əč’èš’
Sŭrnica 2: 119 - tə si nəpràiš’ nɛ̀š’tu də si ìma də se ubl’əč’èš’
Sŭrnica 2: 127 - n’ɛ̀məš’e də kùpə ud məgəzìnə udd’è š’ə nəm’ɛ̀r’ə n’èmə utkəd’è
Sŭrnica 2: 129 - l’ɛ̀ti pà pupàriš’ səs brəš’nò əbɤ̀tə də ni sɤ̀ kɤ̀sә̥
Sŭrnica 3: 132 - n’è n’è tvà e tvà gerg’òvdèn’ də sə ni bàrə nì
Sŭrnica 1: 132 - də ni sɤ̀ sə z’ɤ̀li vìkə
Sŭrnica 2: 135 - màlku də ftvərdì i slet tvà gu slàgəš’ n’ègu zə usnòvə
Sŭrnica 3: 137 - ni iglà zə zmìi də ni sɤ̀ vìždət
Sŭrnica 1: 140 - kət puč’ìnə svekɤrɤ̀ mi ìdvəhà də gu vìd’et
Sŭrnica 1: 142 - nìj òdihme də vìdim n’ègu nə pugrib’ènietu si òdihme
Sŭrnica 3: 145 - də zapìšem tovà na gerg’òvden kakvò ne sè bàra
Sŭrnica 2: 145 - əhә̀ terzìjətə tràmpuski tàm òdeə də gi š’ìjət
Sŭrnica 3: 147 - iglà i kun’èc ni sɤ̀ bàrə də ni sɤ̀ vìždət zmìjɛ
Sŭrnica 3: 149 - a nòž’icə ni sɤ̀ bàrə də ni sɤ̀
Sŭrnica 2: 149 - à mòdž’in i s’à mi s’à də mì sə uddədè
Sŭrnica 3: 150 - də ni vɤ̀lk vɤlk’ɤ̀ də ni fàštə ufc’ɛ̀t’e kətu pəsɤ̀t
Sŭrnica 3: 150 - də ni vɤ̀lk vɤlk’ɤ̀ də ni fàštə ufc’ɛ̀t’e kətu pəsɤ̀t
Sŭrnica 3: 151 - tr’àbvə də də ni ustàviš’ utvòr’əti nòž’icìte
Sŭrnica 3: 151 - tr’àbvə də də ni ustàviš’ utvòr’əti nòž’icìte
Sŭrnica 3: 153 - də sə zətvòr’əti i də gi ni bàrət
Sŭrnica 3: 153 - də sə zətvòr’əti i də gi ni bàrət
Sŭrnica 2: 153 - i mòdž’e də gu pràviš’
Sŭrnica 3: 154 - stàn kətu ìməme n’è təč’ème kətu ìməme rudàn də prid’èm
Sŭrnica 2: 155 - vrɛ̀metu kàrə kəkvò də pràviš’ də ti kàž’ə
Sŭrnica 2: 155 - vrɛ̀metu kàrə kəkvò də pràviš’ də ti kàž’ə
Sŭrnica 3: 156 - də ni prid’ème də čàkəme
Sŭrnica 3: 156 - də ni prid’ème də čàkəme
Sŭrnica 3: 160 - nèkvi bèz də pìpəš nə gerg’òvden’
Sŭrnica 3: 161 - jəcà ni tr’àvə də ni bàrəš’ stànuvəlò e nə nə stòkətə
Sŭrnica 1: 162 - ne mòdži də sə zìmət ne mògət də sə ž’èn’et pòveč’e
Sŭrnica 1: 162 - ne mòdži də sə zìmət ne mògət də sə ž’èn’et pòveč’e
Sŭrnica 1: 164 - ə kɤ̀rmi də ili zadòjva i drùgo detè
Sŭrnica 3: 164 - pu ìmetu ni mòjž də bàrəž ni mòjž də duìš’
Sŭrnica 3: 164 - pu ìmetu ni mòjž də bàrəž ni mòjž də duìš’
Sŭrnica 3: 167 - e tvà kòjtu gu č’ùvə pək kòjtu ni č’ùvə d’è də znàm
Sŭrnica 3: 173 - ìmə mlògu d’ètu də sə uč’ùvənì si
Sŭrnica 2: 179 - də gi istùpət də gi istùpət də gi is upràv’et
Sŭrnica 2: 179 - də gi istùpət də gi istùpət də gi is upràv’et
Sŭrnica 2: 179 - də gi istùpət də gi istùpət də gi is upràv’et
Sŭrnica 2: 181 - də mòž də rəbòtiš
Sŭrnica 2: 181 - də mòž də rəbòtiš
Sŭrnica 2: 182 - də gi izvàl’et
Sŭrnica 1: 183 - udn’èli gu unuvà dɛ̀te də biz’ɛ̀e mòjtə dɤ̀šter’ə
Sŭrnica 2: 183 - isuš’àvət hùbuu də mòže
Sŭrnica 1: 184 - imɛ̀ saà dàr udn’èse də vìjš’ kəf ùbəf dàr udnèse nə
Sŭrnica 2: 188 - t’èž’es də sə ispɤ̀nət
Sŭrnica 1: 191 - nə mòjtə dɤ̀šter’ə də vìtte kɤ̀f ùbəv dàr
Sŭrnica 2: 191 - əbɤ̀tə də sə ispɤ̀ne
Sŭrnica 2: 193 - s t’èž’es də mòdž’e də hlɤ̀tne əbɤ̀tə
Sŭrnica 2: 195 - də stàne tɤ̀nkə də stàne isp’ɤ̀nətə
Sŭrnica 2: 195 - də stàne tɤ̀nkə də stàne isp’ɤ̀nətə
Sŭrnica 2: 196 - də də mòdž’e də š’ìe š’ivàč’ə pò hùbəvu
Sŭrnica 2: 196 - də də mòdž’e də š’ìe š’ivàč’ə pò hùbəvu
Sŭrnica 2: 196 - də də mòdž’e də š’ìe š’ivàč’ə pò hùbəvu
Sŭrnica 2: 197 - tò də mu sə š’ìe ùbəve
Sŭrnica 1: 198 - nàštə sə rudì sidmàč’ence i ni mòdže də biz’èe
Sŭrnica 2: 203 - eno vrɛ̀me n’èməš’e ytìi s kvò də se glàt’et
Sŭrnica 1: 203 - də gu kɤ̀rmi
Trjavna: 4 - nə dɤ̀rti gudìni pòčnəhme də pəs’èm kuzì
Trjavna: 6 - kvò də pràim n’èštu tr’àbvə də iskàrvəmi vèči
Trjavna: 6 - kvò də pràim n’èštu tr’àbvə də iskàrvəmi vèči
Trjavna: 20 - [laughter] əhə [laughter] də si zəpìši̥
Trjavna: 21 - [laughter] də vìd’ət kvì ràbuti im sə
Trjavna: 25 - jèrencətə sùčət pək nìj tr’àbvə i nìe də xàpvəmi ml’èčici sìrenci
Trjavna: 26 - pɤ̀k vr’èmi im də sə odbìvət trì mèscə im stìgə
Trjavna: 90 - zə sìčku stàvə tò stìgə də gu ìməmi
Trjavna: 94 - əmi kvò də pràim bàbe kvò də pràim mòjtə p’ènsijə n’àmə
Trjavna: 96 - kvò də kùpiš pò nəpr’èt kəžì d’è
Trjavna: 113 - kət ìskəmi də gu id’èm prisnusòlnu ni gù usul’àvəmi
Trjavna: 122 - əm n’àkuj pɤ̀t ni mòži də izl’èzi spulučlìvu d’è də znàm
Trjavna: 122 - əm n’àkuj pɤ̀t ni mòži də izl’èzi spulučlìvu d’è də znàm
Trjavna: 133 - i pòčvəž də gi xràniš səs
Trjavna: 153 - dà štòm jə izvìkəš è sià də ričèm də si trɤ̀gvəmi
Trjavna: 153 - dà štòm jə izvìkəš è sià də ričèm də si trɤ̀gvəmi
Trjavna: 154 - də si trɤ̀gvəmi kətu im izvìkəm i vidnàgə trɤ̀gvət
Trjavna: 156 - trɤ̀gvəme si zəminàəmi i t’e trɤ̀gvət pudìri mi sìčki n’àmə də òd’ə
Trjavna: 158 - də gi gòn’ə də gi vrɤ̀štəm də təkvòs n’àmə
Trjavna: 158 - də gi gòn’ə də gi vrɤ̀štəm də təkvòs n’àmə
Trjavna: 158 - də gi gòn’ə də gi vrɤ̀štəm də təkvòs n’àmə
Trjavna: 162 - a ə nə sìrenetu kvò mu slàgate̥ z zə də stàne
Trjavna: 193 - bàbə də dəd’è li nə b’èčku də dəd’è li bàbə
Trjavna: 193 - bàbə də dəd’è li nə b’èčku də dəd’è li bàbə
Trjavna: 195 - bàba də dəd’è nə mumč’ènc’etu
Trjavna: 205 - əm kvò də gi pràim ni mòi sìčkite bà də gi ustàim
Trjavna: 205 - əm kvò də gi pràim ni mòi sìčkite bà də gi ustàim
Trjavna: 207 - nəlì səzdàdenu də sə kòli də ìmə miscè kvò də id’èš
Trjavna: 207 - nəlì səzdàdenu də sə kòli də ìmə miscè kvò də id’èš
Trjavna: 207 - nəlì səzdàdenu də sə kòli də ìmə miscè kvò də id’èš
Trjavna: 213 - a càl dèn dè də vərìm càl dèn dvà čàsə
Trjavna: 219 - kvò də pràiš
Trjavna: 223 - dud’è n’èštu z’èmi də zr’èi dud’è gu vìdiš premìnəlu
Trjavna: 233 - ə be pàk e dubr’è kvò də pràiš
Trjavna: 240 - kvò də im
Trjavna: 250 - ə kvò də gi pràiš živòtni t’è sə mnògu prijàtni
Vŭrbina 3: 2 - č’e kà də ti ne kàže tò tuvà l’ɤ̀snu [laughter]
Vŭrbina 3: 8 - tò n’è kəsu es’à kòrine də i dunesɤ̀t nətwòč’eni
Vŭrbina 2: 10 - kòlkunu du put kɤ̀štənə də pòjdeš’ [laughter]
Vŭrbina 3: 21 - i seà ne urətìsvəm kòtkə də mi fl’ɨ̀zə
Vŭrbina 3: 23 - də dunìsə bɤ̀l’hi [laughter]
Vŭrbina 1: 28 - nèkvi bugàti tə də ìdem nə gumurž’ìne [laughter]
Vŭrbina 1: 30 - ku prudəd’è̝š’ š’ə də ìməš pərì ku ne zəkòl’əš’ i ne prudàvəš’
Vŭrbina 1: 31 - n’èmə də ìməš’ nì pərì kòjtu lu pàti [laughter] i n’èmə nikinà
Vŭrbina 1: 32 - ne smè hòdili pu g’um’urž’ìne də ràbutime nàšte hòd’ehə du
Vŭrbina 1: 34 - i t’è sə hòdil’i hòdum pu dvà dè̝n’ə də vərvìš’
Vŭrbina 1: 35 - du plòdiv də pòjdeš’ dè̝ dè̝ e bilɤ̀lə kulà nè e im’è̝lu
Vŭrbina 3: 37 - i ž’è̝ncki i mɤ̀ski i də ur’è̝mə i də sədɨ̀me
Vŭrbina 3: 37 - i ž’è̝ncki i mɤ̀ski i də ur’è̝mə i də sədɨ̀me
Vŭrbina 1: 37 - nàšte mɤ̀ž’uve sə kəzəndìsvəli də nə hràn’et əm kàk tò nè s’èe
Vŭrbina 1: 38 - kəsu es’ɛ̀ də kàram’ə i ž’əvòt’ brəšnònu tɨ gu dukàrət sml’ètu
Vŭrbina 3: 38 - i mùl’etənə pàk də rəskàrvəme i dərvà də tvàrime
Vŭrbina 3: 38 - i mùl’etənə pàk də rəskàrvəme i dərvà də tvàrime
Vŭrbina 3: 39 - i də səč’è̝me i sìčku e bilò enèj
Vŭrbina 2: 41 - gà [cough] dv’è gudìni tugàvə nə trì də urɤ̀t
Vŭrbina 3: 44 - nugìs’e ut’ hòdeni i ut tvàren’e t’èšku zɤ̀ha də ne hòd’ət
Vŭrbina 3: 45 - i ne dàət mi t’è də hòd’əm ni nəvɤ̀n vìkət s’èdi ejtùkə
Vŭrbina 2: 46 - kətu mɤ̀š’ wòt’i məžɤ̀ mi e hòdil də mi kəzəndɨ̀svə
Vŭrbina 2: 47 - i də mə ràni siràk səm z’ə̟̀lə tə tvà e
Vŭrbina 3: 48 - i stànəh tugàə get’ur’ùn esèj də gu s’èdəm
Vŭrbina 3: 49 - i də jɛ̀m nə həzɤ̀r’ [laughter]
Vŭrbina 2: 53 - i drùgə iskìsne i nə upštinɤ̀nə də i nòs’ət
Vŭrbina 3: 56 - dur də z’iməm nev’èstə pàk nɤ̀j s’ètn’e səm rudɨ̀lə
Vŭrbina 3: 57 - zə nev’èstə də zɨ̀məm tə zə bel’ɤ̀tə
Vŭrbina 3: 59 - pìškəm dukəd’ènu mògə də sə òmur’ə ìdə sə nàjəm
Vŭrbina 3: 60 - pàk ìdəm pəč’è ne pəč’è š’e də pìškəš kinà še pràiš
Vŭrbina 3: 61 - t’è ne dàvət pərɨ̀ də nè ne nəpr’ègəš sə [laughter]
Vŭrbina 2: 62 - nə d’ènu upštinɤ̀nə də ni nòs’ət ejtàm l’èbə
Vŭrbina 2: 68 - tò nem’è ejtùvən də grəd’èt ni budnòn nìk’əna
Vŭrbina 4: 87 - predì də pòčneš kɤ̀štə də grədìš še pràiš ubičèj
Vŭrbina 4: 87 - predì də pòčneš kɤ̀štə də grədìš še pràiš ubičèj
Vŭrbina 4: 89 - i pòčvəž də grədìš màsturit’e̥ š’e gi hràniš tàm še purəznesèš
Vŭrbina 3: 106 - nə verùgə nə dɤ̀rvu klàdenə fəv bəžɤ̀nə tə i hàrkmə də vərìš’
Vŭrbina 4: 133 - ìš’te pu nɛ̀kuj l’ɛ̀v də mu dəd’èš kòj p’èt l’èvə
Oborište 2: 2 - àjde màlko da prodɤlžìm da də se potsètite də drùgite pàmetnici
Oborište 2: 83 - n’àkakɤf obicàj də za dɤ̀š
Sveta Petka 1: 2 - kàk ja rabòtiš dokato stìgneš də da ja tɤčèš
Sveta Petka 3: 6 - mi mòž də mu kàž’eš’ i kəč’əmàk
Sveta Petka 3: 7 - mòž də mu kàžeš i prusenìk
Sveta Petka 1: 58 - də sə zəvìvəš
Sveta Petka 1: 90 - kɤdè də bɤ̀de
Sveta Petka 3: 117 - təkà i də gu
Sveta Petka 1: 160 - tə də e imàlu f gulɛ̀mi vɤ̀lni əmi tò zbìrə
Arčar 1: 2 - i ot kɤdè na kɤdè č ìdem də gim pràim tovà
Arčar 1: 21 - ama tovà nalì trèba də go kontrolìrat onì
Arčar 1: 36 - jà də mu pràim leglàta na kràvite̥ onò tṛbì debèli
Drjanovec 2: 6 - ùš ə ìskɤm mu də m’ dɤd’è tò du v’eč’ɤrtɤ̀ mi ìš’ti pàk
Drjanovec 1: 52 - i tr’àva tì də sə užèniš štòt àz aku sɤ ožènɤ
Gigen 1: 1 - kəkò də ti kàžə bràtku na dvàis i idnà gudìna ìməše vujnɤ̀
Gigen 1: 13 - pu lɤdɤvìna da žɤ̀nem də žɤ̀nem durdè sə nəpečè žìtoto
Gigen 1: 16 - i ostàvə də sə prekàrva pòsle za kupnìte̝
Gigen 2: 17 - ìdvat f nedɛ̀l’a zə də zèmɤt bùlkətə ut tɛ̀xᵊ pòsle òdɤt
Gigen 2: 22 - bès də gi bɛ̀lim pə pòsle bèrem kočànite̝
Petrov Dol 2: 10 - a pɤk ə nɤ n’id’ɛ̀l’e də kla nəprìmer ftòrnik e gerg’òwdèn’
Petrov Dol 3: 10 - krɤ̀z də bul’ì nàs də n’ bul’ì
Petrov Dol 3: 10 - krɤ̀z də bul’ì nàs də n’ bul’ì
Petrov Dol 3: 13 - krɤ̀x də bul’ì nàs də n’i bul’ì slàgəmi gu tùkə
Petrov Dol 3: 13 - krɤ̀x də bul’ì nàs də n’i bul’ì slàgəmi gu tùkə
Petrov Dol 3: 21 - də ž’ènim mnògu xrənà im’ème
Petrov Dol 3: 25 - ž’èn’im bɤ̀rdz’im xòrətə dukət sə vɤ̀rnət ut n’ìva s’èlu də dòət
Petrov Dol 2: 27 - nər’ɛ̀ždə nə ker’em’ìd’it’ȅ udgòr’e tɤ̀j i sutrintà ut’ùwa də gl’èdə
Petrov Dol 2: 28 - nə gerg’òwdèn’ də gl’èdə kujà kuprìva e uv’àxnala
Petrov Dol 3: 29 - du petròvden tr’àvə də dožènim du dvənàjst’i
Petrov Dol 3: 31 - jùl’ij tr’àə də duž’èn’im a kòjt ìmə mnògu n’ìv’i prudɤlz’àvə
Petrov Dol 3: 32 - əmə nìj pò n’àməm’i duž’ènvəm’i pòčvəm’i s’ètn’e snòp’it’e də izvòzuvəm’i
Petrov Dol 3: 43 - upr’id’ɛ̀l’əmi si idìn č’ə də iskàrəm’i nəpr’ìm’er’ kət pòčn’im n’àkuj s’i ỳkə
Petrov Dol 3: 44 - à glànn’i sni də id’èm n’è č’ekɤ̀mə tr’àbə sə iskàrə dukràj
Petrov Dol 3: 45 - kàktu j n’ìvəta kòlkut i n’ìvəta də s’i iskàrə dukràj
Petrov Dol 3: 46 - kət iskàrəm’i s’àdəm’i tugàskə də id’èm a pək n’àkuj s’i wỳkəm’i
Petrov Dol 1: 46 - š’e mu nakùp’ə drèxi de i obl’àka t’à i d’it’ètu də ubličè
Petrov Dol 3: 47 - kət sə zəòbləč’i vr’ɛ̀mitu̥ àjd’i stàvɤjt’i stàvɤjt’i də vɤ̀rzvəm’i
Petrov Dol 3: 48 - č’i mnògu rəkòe ìməm’i š’e dòd’i n’àkuj v’etrùškə də prɤ̀sn’i rɤkòet’ȅ
Petrov Dol 3: 49 - tr’àə də gi izwɤ̀rdzwəm’ә̟ s’ètn’e mɤ̀kn’eš snòpui pràim’i krɤ̀š’č’et sə kàzvət
Petrov Dol 1: 50 - pòčnuvəmi də id’èm àd’i sigà zə d’ət’ètu zə zdràv’i i t’à vìka
Petrov Dol 1: 51 - àjdi də si ut’ùəm či mnògu ustàna [cough]
Petrov Dol 1: 69 - dà də n’i umìrɤt d’əcàta na trèttu vèč’i
Petrov Dol 1: 71 - də i xvɤ̀rl’ә̟t nə krɤstupɤ̀t’ə kòjtu i nəm’ɛ̀ri nə n’ègu kɤsmèt’
Petrov Dol 1: 77 - du trì pɤ̀t’i i prikàrvət də e ž’ìvu i zdràu v’èč’i
Petrov Dol 3: 80 - xranàta xranàta ə nəpr’ìm’er’ ž’ì po ž’ìtu kà kàk də t’i kàž’ә̟
Petrov Dol 2: 80 - slàgət nə č’èlutu im də stàvəli č’erv’èni
Petrov Dol 2: 88 - č’èt’ri p’èt’ kɯ̀št’i e nəprìmer’ è tèj k də pust’il’èm
Petrov Dol 2: 89 - nə n’àkuj ràvn mi ràv’in dvòr rugòski də pust’il’èm tè misàl’e
Petrov Dol 2: 96 - də prɤ̀skəmi prɤ̀skəd gi rɤ̀s’ət rɤ̀s’əd gi
Petrov Dol 3: 100 - tò e də mòž’i də sə svɤ̀rž’i
Petrov Dol 3: 100 - tò e də mòž’i də sə svɤ̀rž’i
Petrov Dol 2: 101 - gòst’i glàdn’i də sə xràniš tɤmàn stàa àjd’e pɤk tugàwə s’àkuj
Petrov Dol 3: 101 - də sə svɤ̀rzu̥wə də nəpràet ba
Petrov Dol 3: 101 - də sə svɤ̀rzu̥wə də nəpràet ba
Petrov Dol 3: 114 - e b’è hùbuu kəkò də t’i kàjə zə ž’ètvəta
Petrov Dol 3: 115 - s’è pòsl’ə kət nəpràjm’i n’àmə ə vɤrš’ɛ̀čki kət s’igà də vɤrš’ɛ̀jət
Petrov Dol 2: 122 - də mu č’i̥tè tàm pòpɤ dɤ gu up’ɛ̀j
Petrov Dol 2: 127 - də gu č’i̥t’è pòpɤ tàm kət sə vɤ̀rn’im zəkàl’ɤmi i
Petrov Dol 3: 128 - ustɤ̀rgvəm’i ərmànɤ pul’ỳwəm’i gu wə də sɤ nɤbìj ùbuu
Petrov Dol 2: 128 - či tugàskə pič’èm ə n’àməmi zòr də bɤ̀rzəmi də i
Petrov Dol 2: 128 - či tugàskə pič’èm ə n’àməmi zòr də bɤ̀rzəmi də i
Petrov Dol 3: 129 - də n’i təkòə i tàm kət nəst’il’èm s’igà snòp’it’ȅ tùj ž’ìtutu
Petrov Dol 3: 140 - də pàdni ž’ìttu pràjm’i m’ɛ̀st’ә̟n’i
Petrov Dol 2: 149 - em’i inò vr’èmi kàk də t’i kàɤ xùbuu b’èše
Petrov Dol 3: 162 - n’ìj n’i mòž’im d’ecà n’i mòž’im də vɤ̀rl’em’e tɤ̀j
Petrov Dol 3: 165 - kət i sm’it’èm’i də ispruv’ɛ̀jm’i pr’ib’ìrəm’i u hɤmbàr’e i slàgəm’i tàm èč’i
Vladimirovo 1: 42 - də sə zbèrɤt si ròdovete le svòjte decà si zbèreš
Vladimirovo 3: 82 - razbìvaž gi sìpvaš po màlko vodìčka də sə da stàne
Vladimirovo 3: 84 - kòlko corbàta a tòpla i də sɤ ne presečè e takà
Vladimirovo 3: 89 - e pa də u də uzrìe go bèreme
Vladimirovo 3: 89 - e pa də u də uzrìe go bèreme
Vladimirovo 2: 102 - da mìne kòleda pa predì zàgovenki de də si trèbva
Vladimirovo 2: 103 - də si izedèš sìcku̥
Gorna Krušica 1: 60 - trijàčki go vìka:me zə də
Tihomir 1: 230 - a otdòlu na vretènoto kakvò ìma də e tèško
Iskrica 1: 3 - i e jàlə m’ène ma je sràm če də pus’ègnə
Iskrica 1: 4 - də z’èməm də jàm vìkəm às ležà pə t’à gə nəpràilə
Iskrica 1: 4 - də z’èməm də jàm vìkəm às ležà pə t’à gə nəpràilə
Iskrica 1: 5 - i gə up’èkələ mə pà stàvəm də jàm vìkəm
Iskrica 1: 7 - d’è də znàjə slùšəhmi sə štòd b’àw səmà li
Iskrica 3: 8 - òdim də zəbìrəme̝ mərìti màjkiti nə àgneàta də sùčət tugàə təkà bèši̥
Iskrica 3: 8 - òdim də zəbìrəme̝ mərìti màjkiti nə àgneàta də sùčət tugàə təkà bèši̥
Iskrica 3: 9 - ni gì čàkəə t’àh večertɤ̀ də si dòət əmi è po obət
Iskrica 3: 10 - dvà trì čəsɤ̀ tr’àvə si dòət àgneàtə də ne uglədn’àvət mnògu
Iskrica 2: 14 - də si pràim lixìti əmə n’àməše tugàə utròvi də gu prɤ̀skɤmi
Iskrica 2: 14 - də si pràim lixìti əmə n’àməše tugàə utròvi də gu prɤ̀skɤmi
Iskrica 3: 16 - àz zəvɤ̀rših sèdmi klàs n’àmə kədè də ìdə kvò də pràa
Iskrica 3: 16 - àz zəvɤ̀rših sèdmi klàs n’àmə kədè də ìdə kvò də pràa
Iskrica 1: 17 - i d’è də znàm v’èče̥ pudìr’ə jà sɤzdàdəw simèjstvu de̝cà
Iskrica 3: 17 - kòj žə mə isdɤ̀ržə də ìdə də ùčə n’àštu i
Iskrica 3: 17 - kòj žə mə isdɤ̀ržə də ìdə də ùčə n’àštu i
Iskrica 3: 20 - də pəsɤ̀ òfci pəsɛ̀h nàšti i nə kumšìiti tàm n’àkui drùgi
Iskrica 3: 21 - də də ne sɤ̀ sàmu s nàšti dè i s pəs’àhme gi
Iskrica 3: 21 - də də ne sɤ̀ sàmu s nàšti dè i s pəs’àhme gi
Iskrica 3: 22 - kvò də ti rəspràvəm pòsle nə kɤ̀rɤ mi nəpràia tàm è təkòvu
Iskrica 1: 22 - vɤf s’èlo də mə ìskə i ə dòjdaa
Iskrica 2: 23 - às kò də pràjə nə m’ène̝ tvà mi dàvət
Iskrica 1: 24 - də kəndərdìsvət bəštɤ̀tə mumɤ̀tə t’à kojàtu ìskə
Iskrica 3: 25 - tàm gi pəs’èm ufcète̝ tàm mi nòsət l’ab də jàm
Iskrica 1: 25 - pr’əstànuvə b’àgə b’èz də kàže nə màjkə i nə bəštà
Iskrica 2: 26 - zè:me nə kàci də slàgəme̝ vudɤ̀ta i təkà si gu zìma:me
Iskrica 3: 27 - ilì pək ku ìmə n’àkvu təkòvu də rčèm vilìgden gerg’òvden
Iskrica 2: 28 - nə rəkà b’èz də sə orè b’èz nìštu i kəto stàne
Iskrica 3: 29 - às səm nàj màlkijə ne b’àh žènin dè i də mə smen’ɤ̀t
Iskrica 3: 30 - i də də ìdə i às də izl’èjə tàm də glèdəm mumìti [laughter]
Iskrica 3: 30 - i də də ìdə i às də izl’èjə tàm də glèdəm mumìti [laughter]
Iskrica 3: 30 - i də də ìdə i às də izl’èjə tàm də glèdəm mumìti [laughter]
Iskrica 3: 30 - i də də ìdə i às də izl’èjə tàm də glèdəm mumìti [laughter]
Iskrica 1: 31 - kìtkə l’ə bèše però li bèše d’è də znàm
Iskrica 1: 33 - i tòj vìkə i às ku ne gɤ̀ ìskəm n’àmə də dòja
Iskrica 3: 34 - tugàə gi pùskəme ufcète də sə mɤ̀rl’ət ufcèti vèči̥ də sə zəplòdɤt
Iskrica 3: 34 - tugàə gi pùskəme ufcète də sə mɤ̀rl’ət ufcèti vèči̥ də sə zəplòdɤt
Iskrica 2: 35 - kəd zəvàne də nəžilt’àvə pàk pòčvəme də gu berèm
Iskrica 3: 35 - štòtu də sə uàgn’ət dvàese i ftòri fevruàri tuvà màrt
Iskrica 2: 35 - kəd zəvàne də nəžilt’àvə pàk pòčvəme də gu berèm
Iskrica 3: 36 - gà sə stòpli pò rànu stud’ènu àgneàtə ne mòəd də rəstɤ̀t
Iskrica 2: 36 - pàk pu dv’è trì licà ùž də stàvə pò xùbəf
Iskrica 3: 38 - prez zìmətə tè pòčvəd də sə àgn’ət tugàva na dvàese i ftòri màrt
Iskrica 3: 39 - pòčvəd də sə àgn’ət pàk sme nə kušàrətə gi iskàrvəme tàm
Iskrica 1: 40 - səs n’ègə t’à ne dòjde vɤv nàs də spì ne gɤ̀ ìskət
Iskrica 3: 41 - kòledə nə gerg’òvden tr’àvə də zəkòlim àgənce tuvà bèše zəkòn tugàvə
Iskrica 2: 46 - kato zème̝ vèče də pàdət məglìti sə zème̝m i pòčvəme
Iskrica 2: 47 - də gu pràəm kətu vìdim če stàvəme zəpòčvəme də gu pràəm
Iskrica 2: 47 - də gu pràəm kətu vìdim če stàvəme zəpòčvəme də gu pràəm
Iskrica 3: 48 - səs percà li s kəkvòtu štè də e i gu slàgət
Iskrica 3: 49 - zəšìjəd gu pàk i gu slàgəə vəf fùrnətə də sə upičè
Iskrica 2: 56 - du četvɤ̀rtu udelènie i pòsle zəvənà:me də òdim vəf mədr’èc
Iskrica 1: 59 - i zəvàt’ət də igràjət igràjət dukət kəndìsət dukɤ̀t sə stəmnì
Iskrica 2: 60 - zə zətvà nə bul’ɤ̀t seà əmə kvò də gi nəpràim
Iskrica 1: 61 - əmi brəsn’èltə ubrɤ̀snəd zèt’a pulèjət mu də sə umìi i xuròtu pòčvə
Iskrica 1: 62 - mùzikətə pòčvə də svìri nə xurò i zəvàtət də igràjət vèč hurò
Iskrica 1: 62 - mùzikətə pòčvə də svìri nə xurò i zəvàtət də igràjət vèč hurò
Iskrica 2: 62 - ni mòə də si spòmn’ə drùgi kəkvì pridmèti sme ùčili
Iskrica 1: 63 - i tvà e brəsn’èltə sìčkutu svɤ̀rdzənu də ìmə veselbà
Iskrica 1: 64 - tò e tvà nəpràiš unuvà nəpràš ə də ìmə n’èštu
Iskrica 2: 64 - i n’àməše i kòj də mə pudɤ̀ržə tə nɤ̀l səm zimàlə
Iskrica 2: 66 - ne mì dàvəə də četà mnògu mə pàk zimàh səs čètiri
Iskrica 1: 67 - kumɤ̀ tr’àə dòjde də ti̥ fɤ̀rli bùltu̥ sutr’əntɤ̀ i d’èverə
Iskrica 3: 68 - də xòd’ət è pu c’àlə vèčir mlàdi n’àmə təkɤ̀və ràbut
Iskrica 3: 71 - tò kətu pòčni də sə àgni fs’àkə ufcà dòlu gòri i znàm
Iskrica 3: 74 - uàgni sə tùrim dèm nə àgnitu də si sùči
Iskrica 1: 74 - də ni mɤ̀ svàrilə tùkə də səm si nə màjčinijə dvòr
Iskrica 1: 74 - də ni mɤ̀ svàrilə tùkə də səm si nə màjčinijə dvòr
Iskrica 3: 75 - nàj nəprèd də zəsùči xùbəvičku nə n’àkui è
Iskrica 3: 76 - təkìvə se àgn’ət pò umərlùšeni ne sì ne ìskəd də sùčət
Iskrica 3: 78 - dədèm s ləžìčkə ml’àku sàmu i sàmu də gu putsìlim
Iskrica 3: 79 - i də mòi vèč kət sə səvzèmi i də pòčne
Iskrica 3: 79 - i də mòi vèč kət sə səvzèmi i də pòčne
Iskrica 3: 80 - də si sùči səmò i si vərì pudir màjkətə i sùči si
Iskrica 3: 83 - nə nòšnu vrèmi də gi pəsèm àgneàtə gi udlɤ̀čim i gi udbìvəme̝
Iskrica 3: 84 - də də n sùčət vèči pòčvəme də duìm màjkite im
Iskrica 3: 84 - də də n sùčət vèči pòčvəme də duìm màjkite im
Iskrica 3: 85 - ml’àkutu nəlì nəpràim sìrni də jədè̝m ml’àku kìselu pr’àsnu
Iskrica 3: 86 - i ufcèti òde:me nòšnu vrèmi də gi pəsèm tugàə
Iskrica 3: 90 - vəf kušàrətə pàg gi izduìm i nìe l’àgəme də spìm
Iskrica 3: 93 - priz denɤ̀ də gi pəsɤ̀t tugàə vèčer sàmu vèčer
Iskrica 3: 99 - kətu im didèm du vičirtɤ̀ ni gì pùskəme də pəsɤ̀t
Iskrica 3: 100 - nəprìmer dn’èskə sutrintɤ̀ dədèm xàpuviti du vičirtɤ̀ ne gì pùskəme də pəsɤ̀t
Baskalci 1: 150 - àh nә sràgәtә dә ne mòž də utèče ufcàtə znàči nә sràgәtә
Baskalci 1: 160 - n nìe nә ednàk ne mòš ne də i izmɤ̀zeme jàs pùštәm tàa
Baskalci 1: 202 - ud ufcà mòžeš dә nәstrìžeš dә kàžem trì kìlә dvè kìlә
Baskalci 1: 202 - ud ufcà mòžeš dә nәstrìžeš dә kàžem trì kìlә dvè kìlә
Baskalci 1: 218 - hm onà ke se ispère sìčkәtә ne mòže dә ìmә mrɤ̀snә vɤ̀lnә
Baskalci 1: 242 - a pa kòj e tirikàt pәk pò ràno dә si jә isčìni
Baskalci 1: 279 - nè ste gi vìli tәkà dә sә krәsìvi də təkòvә
Baskalci 1: 279 - nè ste gi vìli tәkà dә sә krәsìvi də təkòvә
Baskalci 1: 302 - i tè trɤ̀gvat nanagòre i tàa gudìnә ke iskàra dә kàžeme
Salaš: 94 - ìdemo baštà mi prài dòm sɤz dvète rùk’e a mì də

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut