gi

Case: 
acc
Clitic: 
clt
Lexeme: 
Person: 
3pl

Lines where gi appears

Kolju Marinovo 5: 1 - zə səbòrə n’àkuj gi kòl’ət ə bəškà pək nìj kut si ìməmi
Kolju Marinovo 6: 4 - i kəto z’èmət i po inɤ̀ m’èčkə i še gi ràn’ət
Kolju Marinovo 6: 5 - i gi gl’èdət iz balkànə nə dòlu i tàm gi udgl’èduvət
Kolju Marinovo 6: 5 - i gi gl’èdət iz balkànə nə dòlu i tàm gi udgl’èduvət
Kolju Marinovo 6: 6 - i gi nəùčuvət də igràat i kəto trɤ̀gnət pu s’ilàtə
Kolju Marinovo 6: 10 - də gi dìgn’e pràvə sə ispràv’ə
Kolju Marinovo 5: 11 - isɤ̀jnaa i àz gi zər’àzəx i kukòškite i pùštəm
Kolju Marinovo 5: 12 - i t’e idɤ̀t ut kràjə [laughter] kvò də gi pràiš
Kolju Marinovo 6: 19 - mòže i də gi znàiti vìj
Kolju Marinovo 2: 25 - n’àməmi pələmàrki vèči izgùbijmi gi nìj sɤ̀rpuviti
Kolju Marinovo 6: 27 - səs takɤ̀vo s takɤ̀vi s takɤ̀vo gi vòdija tìjə m’èčki
Kolju Marinovo 5: 28 - s’àkə sùtrin gi utvàr’ə v’èčir gi zətvàr’ə
Kolju Marinovo 5: 28 - s’àkə sùtrin gi utvàr’ə v’èčir gi zətvàr’ə
Kolju Marinovo 5: 30 - i tòj dvà čàsə gi e dərdžàl dərdžàl vèči dvà čàsə
Kolju Marinovo 2: 31 - àz gi krìjə
Kolju Marinovo 4: 32 - uhù či kòj kɤ̀k gi pràjti tìjə
Kolju Marinovo 5: 33 - də gi pùštə də gi spìrə
Kolju Marinovo 5: 33 - də gi pùštə də gi spìrə
Kolju Marinovo 2: 34 - du n’àvgə žə mi gi tùr’ət
Kolju Marinovo 4: 36 - a pɤ̀k gi pràim visòki fɤ̀rl’ət səs vìlətə
Kolju Marinovo 4: 37 - edìn gi nər’èždə drùk fɤ̀rl’ə ut kulàta
Kolju Marinovo 1: 40 - zəm’ìsə sə səs vudìčka səs kvàs təkà ə učil’ùvəm gi
Kolju Marinovo 6: 47 - i za tvà gi rəskàrvət
Kolju Marinovo 2: 49 - vəršìdbətə mɤžèti kutu žènim mɤžèti gi vɤ̀rdzuət
Kolju Marinovo 1: 53 - dvà trì l’àbə žə upičèš səs pòdn’icə gi pičèjmi
Kolju Marinovo 5: 54 - ni znàjə vìždəl li si gi bɤ̀rim
Kolju Marinovo 1: 54 - pràvime si ut ə n glìnə ə pòdn’icə i vɤ̀tre gi pičèm
Kolju Marinovo 6: 54 - [cough] à t’è kɤ̀k sə gi fàštəli tìjə mèčki
Kolju Marinovo 6: 55 - mənìnki gi fàštəli
Kolju Marinovo 1: 55 - vrɤ̀šnik ìməm stujɤ̀t òšti zə zət.kɤ̀šti səm gi ustàvilə
Kolju Marinovo 1: 56 - mɤ əčìk mòiti gi ispučùpix
Kolju Marinovo 6: 59 - ukùčeni òšti gi fàštali i gi udgl’èdvəli tèj mečkàri
Kolju Marinovo 6: 59 - ukùčeni òšti gi fàštali i gi udgl’èdvəli tèj mečkàri
Kolju Marinovo 6: 61 - t’ì si zìmət i mɤ̀ški i žènski znàči i si gi udvɤ̀ždət
Kolju Marinovo 6: 62 - amà nàj nəprèš sə gi zìməli i kòjto
Kolju Marinovo 6: 65 - i si fàtət ut tàm i si gi odglèduəš
Kolju Marinovo 3: 68 - i sə nəbìti səs inò inì krèməni pràvea gi
Kolju Marinovo 2: 69 - gi zbìrət pràət gi takà nə krəscì nə gul’èmi
Kolju Marinovo 2: 69 - gi zbìrət pràət gi takà nə krəscì nə gul’èmi
Kolju Marinovo 4: 80 - i kəto žèn’im i sləd mèn slàgəm si gi ej tùkə
Kolju Marinovo 2: 82 - dèto gi m dèto se dìgə
Golica 6: 6 - f sɛ̀butə gi ber’àhme ama kət ìməše bɑ̀bə i s’ɛ̀ehme mamùli
Golica 5: 7 - i nìe ni gù znàeme gi bùlkata i tò dwɑ̀mətə otìdaha
Golica 5: 11 - a če nalì i arap’àta mràz’at gi dàvat na t’àx parìt’ɛ̏
Golica 5: 18 - i ban’d’ìt’i ìmalo dìvi xòra i gi z’èha i im kɑ̀zali
Golica 5: 27 - i vèšti ednò i po edìn aràpin vəs t’ɑ̀x očɛ̀d gi
Golica 5: 37 - vkèpaxa gi kat nì zakɑ̀raxa kɑ̀i tàm i ə izl’àzaha kɑ̀e
Golica 5: 40 - dìvi xòra savs’àm d’ìvu bizùmno i ə segɑ̀ spr’àha gi tàm
Golica 5: 54 - tìe gɨ z’èha ama tùriha gi učilìšte pək t’ìj na trevɛ̀ta
Golica 5: 60 - ne ìm dàvat tàm ni pìsmo ni nìštu sàl da gi čùimi
Golica 5: 63 - s’edemdes’è d’èna reklɑ̀ ilì sedemdesè l’ m’às’ca reklà še gi derdž’ɛ̀t
Golica 5: 67 - šèstija nə na s’èdmia oslobodìha gi oslobodìha gi togàs i ə
Golica 5: 67 - šèstija nə na s’èdmia oslobodìha gi oslobodìha gi togàs i ə
Golica 5: 69 - xòdili dvà pɛ̀ti da gi otn’èmat am ne mužìli da gi utɛ̀vnət
Golica 5: 69 - xòdili dvà pɛ̀ti da gi otn’èmat am ne mužìli da gi utɛ̀vnət
Golica 5: 70 - strɛ̀l’at kɑ̀e str’ɛ̀l’at on’às ingličàn:t’ɛ̏ i merikɑ̀ncit’ȅ gi podɛ̀ržat
Golica 5: 71 - mɑ̀lko ama podɛ̀ržat gi s urɛ̀dia i s’ètn’e kat dohàd’a edìn rusnàk
Golica 5: 75 - id’ìn čil’àk gi vìd’el ama ut t’ɑ̀h ud un’às i rikɛ̀l
Golica 5: 77 - s’è gi tɛ̀rsili izl’àzli tàm žinà i mɛ̀š vìdehte li riklì
Golica 5: 79 - dòdəh vìkə t’è pɑ̀g gi strɑ̀h pɑ̀k sə ftìknəli u gurɛ̀tə
Golica 5: 83 - hùbəvu əmə tòj gi zəv’èl bùlkətə mu dàlə čəsòvnikə si
Golica 5: 84 - tòj gi puv’èl zəv’èl gi nə kulìbətə si i tò kɑ̀e
Golica 5: 84 - tòj gi puv’èl zəv’èl gi nə kulìbətə si i tò kɑ̀e
Golica 5: 86 - i gi nəhrɑ̀nili i gi spɑ̀li tɑ̀m i trɛ̀gnəli də gi zəvəd’è
Golica 5: 86 - i gi nəhrɑ̀nili i gi spɑ̀li tɑ̀m i trɛ̀gnəli də gi zəvəd’è
Golica 5: 86 - i gi nəhrɑ̀nili i gi spɑ̀li tɑ̀m i trɛ̀gnəli də gi zəvəd’è
Golica 5: 91 - č’e z’èli i n’ègu gi vòzili kudžà dvà trì kilum’ètrə gi vòzili
Golica 5: 91 - č’e z’èli i n’ègu gi vòzili kudžà dvà trì kilum’ètrə gi vòzili
Golica 5: 92 - i gi zəv’èli u vujnìst’ȅ d’ètu vujnìci še gi vòd’ət və və vəz ərɑ̀pi̥tȅ
Golica 5: 92 - i gi zəv’èli u vujnìst’ȅ d’ètu vujnìci še gi vòd’ət və və vəz ərɑ̀pi̥tȅ
Golica 5: 94 - dòjde kòlə ìnək tɛ̀rs’əd gi pək təkvìsə drùgi gi tɛ̀rs’ət
Golica 5: 94 - dòjde kòlə ìnək tɛ̀rs’əd gi pək təkvìsə drùgi gi tɛ̀rs’ət
Golica 5: 100 - ne mužàə ne mòž’eli də spəs’ɛ̀t mumč’ètətə nɑ̀št’ȅ rusnàkə gi spəsìl
Golica 3: 134 - ɑ̀s gi znàm
Kozičino 1: 3 - d’èt gi znàjte t’às s’elà h s’àkəde b’ɛ̀še̥ tɛ̀j
Kozičino 1: 6 - h sɛ̀k’i hl’àh ìmə wulòwe stàwə strinɛ̀tə pr’àgə gi čil’àkə
Kozičino 1: 58 - ne znàm s kəkò gi rɛ̀s’ət əmà
Kozičino 1: 61 - ne znàm s kəkò gi rɛ̀s’ət əmà às kəto b’àx detè ìməše ə
Kozičino 1: 75 - ne sì vìdelə štòtu dètu rɛ̀sə i gi istròv’ehə
Kozičino 1: 84 - ìmə gi
Kozičino 1: 89 - ed’ìn kòzənik i udgòr’e səs kòz’ənik pràwim təč’èm gi ut kòzitɛ̏
Kozičino 1: 91 - təpəwdž’ɛ̀ri nə s’àko s’èlo ìmə wɑ̀l’ət gi kòz’ənik
Kozičino 1: 116 - jà sə nìj si gi istəč’èm pr’id’èm kòzintȁ istəč’èm gu
Trŭnčovica 1: 6 - də jə pròs’ət də gi upàše səs prestɨ̀lki də vɨ̀dət òrətə
Trŭnčovica 2: 9 - ulòvete prɨberɨ̀ pə gi dukàrəj nè̟mə təkvòz nèštu
Trŭnčovica 2: 15 - kəd gi zəkàrəme nətàtək kəkò ìmə stò dè̟kərə
Trŭnčovica 1: 24 - pusrè̟štə gi svekɤ̀rvətə pɤ̀rvu òšte sə nə kərùcətə
Trŭnčovica 1: 28 - mlədužèn’əkə snè̟və gi i sə nərèždət pret.kɤ̀šti
Trŭnčovica 2: 38 - prepr’àgə dvà wòla ednɤ̀ bɨ̀ulicə prepr’àgə gi tritè də urè̟
Trŭnčovica 2: 68 - pə vulòvetȅ žə gi nəpoìm ili tɨ̀ žə gi zəkàrəš
Trŭnčovica 2: 68 - pə vulòvetȅ žə gi nəpoìm ili tɨ̀ žə gi zəkàrəš
Trŭnčovica 2: 69 - də gi nəpuìš às kàe še unəkàl’am biul’àtə
Žitnica 3: 3 - də gi nəstrùpəme nə sindžɨ̀r tuvà se pràeše mnògu e lòšu bèše kàto
Repljana 1: 4 - pa me ubòde edɤ̀n jà gi pasèm pa do livàdutu
Repljana 3: 21 - ta gi vàl’u tùpu gi tùpan’e lùpan’e [laughter]
Repljana 3: 21 - ta gi vàl’u tùpu gi tùpan’e lùpan’e [laughter]
Repljana 3: 23 - pa pòsle gi učìnimo i àjde nòse na kròen’e šivàč koj jè
Repljana 4: 25 - jovàn gi znàe ama jà
Repljana 3: 46 - pa tìja gi čovèk šìeše vìden nikòličov ìmaše edɤ̀n stàr čovèk
Repljana 1: 96 - kat izlèzne dòjde džùrdžovden onì gi iskàru iz livàdete
Repljana 2: 103 - kòj sɤs dṛ̀vo kòj ovàk kìma kòj [laughter] da gi bìe
Repljana 1: 112 - àjde sɤ̀ga da gi popasèmo da i pùštimo màlko jàgancitȉ
Repljana 1: 113 - pùštimo gi jàgancitȉ jàganci ulòve bṛ̀ze kòj na gdè vìdi
Repljana 1: 115 - i jà jà po n’ì bṛ̀zim bṛ̀zim bṛ̀zim ta gi svì
Repljana 1: 116 - pribrà gi jàganciti a dèda mi se javìl
Repljana 1: 126 - da gi lekùjemo bàba lì mi kazà da dòjdem da dòjdem
Vŭrbovo 2: 52 - na drùgo devòjče tàj štò gi praìla šturotìe
Srebŭrna 2: 1 - a kugàtu ìmaxte ovcè ə strižèš li gi
Srebŭrna 2: 24 - nə gləvɤ̀ sigànkə gi pəsè čubàn:o i gi duv’è tàm dòlu
Srebŭrna 2: 24 - nə gləvɤ̀ sigànkə gi pəsè čubàn:o i gi duv’è tàm dòlu
Srebŭrna 2: 25 - vəš ču̥šmɤ̀tə i gi redì s’ètne pud r’èt tàm də e
Srebŭrna 1: 72 - s’àkoj si ko kòlku̥tu̥ xòrə sə si kànili tòlkuz gi
Srebŭrna 1: 73 - tòlkuz gi takòzwəš gi kal gi kəlèsvəš tòlkuz gi ə dàwəš dàr
Srebŭrna 1: 73 - tòlkuz gi takòzwəš gi kal gi kəlèsvəš tòlkuz gi ə dàwəš dàr
Srebŭrna 1: 73 - tòlkuz gi takòzwəš gi kal gi kəlèsvəš tòlkuz gi ə dàwəš dàr
Srebŭrna 1: 73 - tòlkuz gi takòzwəš gi kal gi kəlèsvəš tòlkuz gi ə dàwəš dàr
Srebŭrna 2: 108 - səm dràla nòsila parcàli sam zɤ̀mala uttàm sam gi dràla
Srebŭrna 2: 109 - səm gi tɤkàla kvò də ti kàža
Srebŭrna 1: 117 - sè gi drɤ̀šɤt prəbìrəm tɤ̀j prədin’à
Srebŭrna 2: 124 - i ìməmi č’i̥krɤ̀ci t’ès č’i̥krɤ̀ci gi ə nəvìv’əme nə məsùri
Srebŭrna 2: 150 - i kòj še gi iznòsi də n’aə kò də ti kàžə
Srebŭrna 2: 157 - nə starì gudìni in’ète bil’à gi nəpràime tàm u pi̥šnìk’u
Srebŭrna 2: 158 - ə səs ə gìps gi nəpràime znàiš kò i stud’ènu
Srebŭrna 2: 174 - gòr’e inɤ̀ ìməm pò t’àsnə tùj ustànəwə tìj drùite gi ishàjkwəmi nìj
Garvan 2: 9 - gi ukràli utòrl'i tùj tùkətɤ̀j sìčkutu ubrànu dž'il'ezàtə
Garvan 1: 58 - i slèt tvà gi men'àvə
Garvan 1: 68 - s'ètn'e v'èči̥ ti gi ismɤ̀kvə i kàzvə v'èč'e
Garvan 1: 69 - zɤ̀mə prɤ̀stent'ȅ gi menì mòjo tòjo i celùvəme rəkɤ̀
Garvan 1: 204 - č'èt'ər' sən gi dàlə tàm nə t'àw bùl'ki də mɤ̀ təkòzvət
Garvan 1: 210 - amə kò də gi pràjə t'è bùl'kit'ȅ nàšte ni štɤ̀t
Garvan 1: 211 - nèmə gi zəbrəd'ìt
Garvan 1: 213 - i im gi dàduf tàm də igràjət əm təkàni фùsti
Babjak 2: 25 - vulòvetò se fprègna: f jərèm əlì pək kràvite gi fprègna:
Babjak 3: 28 - i ženìte i i xòrətə kuìtu gi slùša: glèda:
Markovo: 18 - pedes’èti̥ pòlk gi izbìli n’àma sə vɤ̀rnə əmə t’ì rəbutì
Markovo: 141 - nə fčèrə si duàdaa dv’è dičìcə ìmə fčèrə gi duv’èdaa
Markovo: 158 - kòj gi pràšta
Malevo/Xsk 2: 13 - ne stè gi naùčili [laughter]
Malevo/Xsk 2: 14 - ne smè gi naùčili
Malevo/Xsk 2: 15 - kɤ̀k də gi nəùčiš tìjə sə tìjə sə ùčət
Malevo/Xsk 1: 83 - nɨ̀vɨ rəbòtehme gi sə kàzvət màl’evu m’esnustɤ̀ màl’eu
Malevo/Xsk 2: 94 - … də čɨ̀st’ət sàmu zə nɨ̀vətə n’àmə də gi hàləme [laughter]
Malevo/Xsk 1: 94 - nɤ̀l’ɨ kət stànə t’èk’ees’è nàšte nɨ̀v gi zemàhə
Malevo/Xsk 1: 96 - i sɨ̀čku utìde fəf t’èk’ees’è i kòj də gi rəbòt’
Malevo/Xsk 1: 203 - i ženɨ̀te i mɤz’ète sɨ̀čku i gi vɤ̀rzvəme nə snòp’e
Malevo/Xsk 1: 231 - dikàn’ətə svàl’əš snòp’et nər’àdəš gi nə nəh càl’ijə hərmàn’
Eremija 3: 7 - jà pa kùčeta mnògo mràza nèču gi
Eremija 3: 9 - i òt gi mràziš tìja psètata
Eremija 4: 14 - tò ìmame drùgi živòtni nìe kàzvad gi pòrove
Eremija 4: 20 - dà kokòška pìle jajcè à gi ne pribrà
Eremija 4: 21 - à gi ne namerì kràj
Eremija 4: 23 - pa imàlo e imàlo ama kòj gi e zabeleževàl
Eremija 1: 23 - dṛ̀va da s cèpa ne mòga da gi dònesa
Eremija 5: 23 - da gi pomètam kato xòra tìja segà sà gi izvìvaa
Eremija 5: 23 - da gi pomètam kato xòra tìja segà sà gi izvìvaa
Eremija 4: 24 - à ne sɤ̀ gi kato zème edìn
Eremija 4: 49 - tè tàm sme gi gledàli tè tè tàm po
Eremija 4: 52 - živòtno ednì gi vìkat pa bèlki pòro što è
Eremija 1: 56 - [laughter] nèma gi òšte
Eremija 6: 62 - samì nè gònime si gi
Eremija 6: 64 - nìe si gi gònime nèkoj ne mòže onì samì
Mogilica 4: 3 - kurbənlɔ̀ci hrànet enəgà gi zəkòl'et əgà dòjde bəjrɛ̀m gi zəkòl’ət
Mogilica 4: 3 - kurbənlɔ̀ci hrànet enəgà gi zəkòl'et əgà dòjde bəjrɛ̀m gi zəkòl’ət
Mogilica 5: 8 - dà ə nè ako tr'àbva də də kàže glàdnite kədè gi pugrìbate
Mogilica 5: 10 - glàn glàdnise kədè še gi pugrebèm
Mogilica 1: 12 - rəskɤ̀cəž gi təkà kɤ̀del'k'ite t'ènički i pr'əd'èš pred'èš
Mogilica 2: 13 - səs màslu tegàj gi pràehə i m'ɔ̀su
Mogilica 5: 14 - əku sə umrɛ̀li tugàvə glàdnite kədè še gi pugrebète
Mogilica 3: 18 - vìe tərlì gi kàzvəxte
Mogilica 5: 25 - tò gi nèmə
Mogilica 3: 26 - dèto ste gi
Mogilica 5: 26 - n'àmə gi
Mogilica 5: 27 - tò gi nèmə ukulu nàs glànine
Mogilica 4: 28 - jɛ̀ è gi kàrəm i deč'ìš'tətə i vnùč'etətə də vɛ̀rvət
Mogilica 3: 32 - səs mùl'e mùl'etə kòn'i təkà gi vər'tɔ̀t mùl'etənə
Mogilica 3: 33 - ədìn č'ùl'ɛ̀k fsredè i gi s prɔ̀čkə gi kàrə
Mogilica 3: 33 - ədìn č'ùl'ɛ̀k fsredè i gi s prɔ̀čkə gi kàrə
Mogilica 3: 51 - ednò vrème kàk gi zov'àxte kartòfite
Mogilica 1: 59 - kakvì mahalì ìmaše vəf sèloto pòmniš li gi kàk se kàzvaha
Mogilica 3: 86 - kràvite s kvò gi xrànexte
Mogilica 3: 87 - sɛ̀nu ut càrevicətə tuvà misirlìg' gu zuvème misìrč'enu gi hrànehme
Mogilica 3: 99 - də gi e nè sràm kədènu sə ugradìli bàre
Mogilica 1: 100 - a kakvò gi prài
Mogilica 5: 140 - dalì gi delì na krɤ̀vno ròtstvo ili na nèkrɤ̀vno ròtstvo
Dolno Ujno: 23 - tìja màni gi nè [laughter]
Dolno Ujno: 25 - màni gi [laughter]
Dolno Ujno: 114 - takà čovèk kòjto da ni gi raskàže tìja neštà
Dolno Ujno: 157 - kɤdè ìma momìče vìka gi tìja koì sa momčèta momìčeta
Dolno Ujno: 259 - e pa koì ìdat ta pitùvat gi kojà ne ìska da
Dolno Ujno: 263 - ema kòj kòj gi pìta [laughter] sà pìtaa li
Dolno Ujno: 282 - i onàa momàta ako gi arèsa ako arèše momčèto zèmat ə
Drabišna 1: 42 - tìj gi dàvət təkà s'àme zə gi ispìliš' tòj drèmnìčku s'àme
Drabišna 1: 42 - tìj gi dàvət təkà s'àme zə gi ispìliš' tòj drèmnìčku s'àme
Drabišna 1: 45 - təkɤ̀vu b'àš'e də gi ispìliš' nə tòplutu̥ sìpi nə ədìn pən'èr
Drabišna 1: 47 - če zə gi sìpəš' t'è sə pìl'ət s'etne klàvət lìstetu izòkulu
Drabišna 2: 48 - kəkò li màmo šte gi pràjət
Drabišna 1: 49 - nə t'àə rəš'tà gi klàvəne bùbičkite če gi hrànehne
Drabišna 1: 49 - nə t'àə rəš'tà gi klàvəne bùbičkite če gi hrànehne
Drabišna 2: 84 - tòj gi hər'èsəl i trìti trì jàbəlki utkɤ̀nəl kət trɤn utkɤ̀nvə
Drabišna 1: 92 - əmhəm i kato gi izpìliš kato gi izpìliš bùbite kvò stàvə
Drabišna 1: 92 - əmhəm i kato gi izpìliš kato gi izpìliš bùbite kvò stàvə
Drabišna 1: 101 - s'ètn'e zə gi zəvijèš də jə hràniš zə tòlkuvə stànuvɨ
Drabišna 2: 156 - rìpkə kòkəlet d'èt gi fərlìlə vɤ̀nkə sìčkut izlèle
Drabišna 2: 157 - s'ètne uts'àknəl tàə jàbəlkə i cvit'àtə gi ubìrə t'à i zèlə
Godeševo 4: 3 - nəsàždəš snòpete nə ərmànə gi slàgəš rəstɤ̀jləž gi ùbəvu
Godeševo 4: 3 - nəsàždəš snòpete nə ərmànə gi slàgəš rəstɤ̀jləž gi ùbəvu
Godeševo 1: 5 - še gi nərà nəràmi tugà nə nɤ̀jvətə səs məgàretu
Godeševo 1: 6 - še gi nə nəsədɤ̀j nə nɤ̀jvətə t'è̝ sə tərkàl'ət nìe rəbwòtime
Godeševo 2: 7 - jà vɤ̀jš kəkɤ̀j gi sme izgl'òdəli kəkvɤ̀j gi sme izgl'òdəli
Godeševo 2: 7 - jà vɤ̀jš kəkɤ̀j gi sme izgl'òdəli kəkvɤ̀j gi sme izgl'òdəli
Godeševo 1: 7 - əšəmdàn pà gi vràškame pà pwòčvame še svərɤ̀jm fəsul'
Godeševo 1: 8 - še jədè̝m še še gi nəp nəl'àgəme pà də ležòd decàtə
Kovačevo 1: 14 - porèt porèt da mi gi kàžete porèt
Kovačevo 1: 22 - slet tùj pàk gudèš kət si gi dòat za gudežə
Kovačevo 2: 47 - dvà lèvə li ti gi fàštə tòj dvà lèvə
Kovačevo 2: 53 - ne mòže də gi zəfàtiš segà pàk
Kovačevo 1: 132 - jànku gi zè nətàtək
Kovačevo 1: 134 - jànku gi zè lèvuete
Kovačevo 1: 135 - mòjte rəskɤ̀cəni gi dàdux nə frèt dàdux pu
Kralevo 2: 17 - də gi vìd’ət i si gu tùri pàk
Kruševo 1: 6 - i gi iskàrəf ònzi utìdəme də ur’èm grədìnkətə
Kruševo 1: 10 - nə nàš’ijə dùməm tugàvə š’ə gi š’e jə izurème
Kruševo 1: 17 - də gi òkusàm də vìdim sà
Kruševo 2: 27 - kət ìde də sə ser'è kràvətə i jà gi tùr'ə
Kruševo 2: 29 - nə kinìgətə stòpl'ə gi màlku tùr'əm mu gu tàm
Kruševo 2: 46 - kət sì gi gl'èdəš ùbafkì tə i nə tèp si e dràč'ku
Kruševo 3: 56 - i sə nəprìdət məkərìč’ki nəprìdət se məkərìč’kit’e i š’e gi ugòneš’ li
Kruševo 3: 63 - a tì li gi vàpcaš
Kruševo 3: 73 - jə jə jə jə a boì otkədè gi zèmaš
Kruševo 4: 95 - wòti turìhme gi nìvič’kìte i ìməhme sìč’ku
Kruševo 3: 108 - i n’èmə mòž’em də gi pr’ekàrəme
Kruševo 3: 110 - tə dùməme š’ə gi rəsfɤ̀rlim ufcètu še gi màhneme
Kruševo 3: 110 - tə dùməme š’ə gi rəsfɤ̀rlim ufcètu še gi màhneme
Kruševo 3: 116 - s’à tìjə təkà puzəsəbràhme gi əmə n’èmə gi kàrəme
Kruševo 3: 116 - s’à tìjə təkà puzəsəbràhme gi əmə n’èmə gi kàrəme
Kruševo 3: 135 - vərzèš i gi e səkà
Kruševo 3: 137 - č’ètirite nògi təkà še gi vərz’èš
Leštak 3: 224 - səs dərvò tùkə zəkòpčeni i s uràlutu ədìn gi kàrə
Leštak 3: 405 - a volòvete s kvò gi pətkàrvat
Leštak 3: 418 - ìnače n’àmaše oddè da gi takòva tovà
Šumnatica 4: 8 - mlàdit’e rəbòtehə zəkrìən gi bùm
Šumnatica 2: 44 - ne gì təkòvu ut itàlijə razbìž li tè gi izmɤ̀čiə mnògu
Šumnatica 3: 47 - əgà si nəberèš mlàdi də gi nənìžiš tugàvəkənə sə
Šumnatica 2: 48 - nàšte si gi uprəvl’àvət bɤ̀rg bɤ̀lgərìte dà
Šumnatica 3: 49 - də tugàvə še gi pràəš
Šumnatica 3: 66 - n’àkvə tel’è gu zəkòlite nìe gi pràime v burkàni əv
Šumnatica 3: 70 - i gi zəpùšime svərìme gi tugàvəkən c’àl kɤ̀s si ìməme burkàne
Šumnatica 3: 70 - i gi zəpùšime svərìme gi tugàvəkən c’àl kɤ̀s si ìməme burkàne
Šumnatica 3: 128 - s’àvi kurità nuškuvì nìe gi zvème
Šumnatica 3: 195 - cɛ̀lə p’ìtə p’ìti gi pràime
Skrŭt 1: 32 - dignàl go orèlo òn gi vrəzàl pilcìte ednò za drùgo
Skrŭt 1: 54 - vìka utkràdli gi mlekòto vìka kə sa nadupìx vìka
Skrŭt 3: 66 - i k’i zapòstim na božìk togàj gi fàtim za vilìgden’
Skrŭt 1: 98 - i srèšta svàdbata bòk da gi pròste pa im kažuvàl
Skrŭt 1: 99 - bòk da gi pròste
Skrŭt 2: 136 - a kòj kòj gi dar’àvaše vednàga kato gi priberɤ̀t
Skrŭt 2: 146 - i kato əɤ̀ [cough] kòj gi dar’àvaše tàm svadbàrite tìa kakvì podàrəci
Skrŭt 1: 166 - s tà tojàga tepàl gi izlizèli tàtku̥fcite im i i màjkite
Skrŭt 1: 169 - dàj im po idnò petàče vìka vìka zaštò gi bìiš
Stalevo 2: 19 - am f kvò gi pɤ̀lnaxte l’ùtenica pràexte li
Stalevo 2: 24 - ìmahne kərəmànk’i̥ kət nəc’ɛ̀pim t’à kərəmànk’i kəd gi issuš’ɨ̀m
Stalevo 4: 28 - əmə mlògu bràt’ə̥ pòčnəl də gi c’en’àvə ərgàt’e̥ bəštàtə̥
Stalevo 2: 42 - tùrim gi
Stalevo 2: 46 - enɤ̀ t’èndžərə issušìm gi dibid’ùs sə sùhi
Stalevo 2: 48 - sià žə gi nəc’ɛ̀pim kəd gi nəc’ɛ̀pim i gi prost’ʌ̀
Stalevo 2: 48 - sià žə gi nəc’ɛ̀pim kəd gi nəc’ɛ̀pim i gi prost’ʌ̀
Stalevo 2: 48 - sià žə gi nəc’ɛ̀pim kəd gi nəc’ɛ̀pim i gi prost’ʌ̀
Stalevo 2: 49 - nətàtək sušɨ̀m təkà i t’àh issušìm gi isʌ̀hnət dibid’ùs
Stalevo 2: 50 - da gi grèe tvà
Stalevo 2: 51 - n’è slɤ̀ncetu̥ issušàvə gi i kəd gi issuš’ì
Stalevo 2: 51 - n’è slɤ̀ncetu̥ issušàvə gi i kəd gi issuš’ì
Stalevo 2: 52 - žə gi nəpʌ̀l’niš kòš li žə è kòt žə è i zìm’e
Stalevo 1: 114 - i zə gi nəvr’èš əf ədnʌ̀ dʌ̀skə i t’à e z dùpki
Stalevo 1: 119 - kɤ̀k gi brojàxte
Stalevo 1: 135 - i gàšti gi šìem məž’è̝te tugàvə
Stalevo 1: 164 - aha kɤ̀k gi smènjaxa t’àh
Stalevo 1: 173 - pod pòdnuški i zə gi sm’ɛ̀n’əš dɨ̀m’etnu zə tkàiš
Huhla 6: 13 - à t'è si gi z'èhə t'ànite
Huhla 6: 16 - še s gi uperɤ̀t ned'àl'ə še dòjdət še z gi uperɤ̀t
Huhla 6: 16 - še s gi uperɤ̀t ned'àl'ə še dòjdət še z gi uperɤ̀t
Huhla 6: 17 - jàs rèkux če ti še če tì še im gi perèš
Huhla 6: 18 - əm mòže də gi pèrə i jɛ̀ n'èskə ku n'è ùtre
Huhla 1: 26 - gà z gi gl'eəm t'àə krəkà bul'ɤ̀t bul'ɤ̀t bl'ɤ̀t
Huhla 6: 27 - wòt' ìməne bòrčuve kòj gi stòri tèə bòrčuve
Huhla 6: 30 - tì i jà gi stòrihne
Huhla 6: 32 - nìj stòrihne kòj gi stòri nəl'ì b'àhne
Huhla 1: 52 - nɤ̀li n'è e ud zem'ɤ̀tə è tàm səm gi pus'àlə
Huhla 6: 56 - zə dànkən še z'èmə ədnɤ̀ surovìcə še gi zàčukə i udzàt
Huhla 2: 65 - təkà i təkɤ̀i zənəred'àvəhə màjkit'e n'àmə gi pùsnete əmə
Huhla 2: 108 - də gi òblekə i če təkàvə b'àh grižlìvə è
Oreše: 29 - jà gi ne pòmn’a gà sə ušlì jà bef dètence dè
Oreše: 31 - n’è gi istrèpəə sìckit’e i nàš bubà kəd’è gu sə utr’èpəli
Vŭglarovo 1: 6 - zɨ̀mət màjkite ìməhmi kurità gul’èmi utcèim gi srùnkə ìməše
Vŭglarovo 2: 56 - pàg gi trùpəš pu p’è̝t šè̝s snòpə d’è̝vet’
Bangejci 1: 38 - ə devedes’è gudìni pudir idìn m'èsic gi nəvɤ̀ršəm
Bangejci 2: 54 - səs p'èt iglì p'èt iglìčki t'à šə gi znài drugàrkətə
Bangejci 1: 78 - i səbràə dubìtəkə nə inò m'àstu də gi gl’èdə n'àkujə žinà
Bangejci 1: 79 - nìe utìvəme sùtrinə nəràmvəmi gi z'èməm'e i gi fpr’àgəmi i ur'èm
Bangejci 1: 79 - nìe utìvəme sùtrinə nəràmvəmi gi z'èməm'e i gi fpr’àgəmi i ur'èm
Brŭšljan 1: 13 - punəč'àlu nìe ufc'ɛ̀te kətu gi pòčneš ùtrin š'e stànem
Brŭšljan 1: 14 - š'e gi š'e gi nəxrànime š'e i na š'e i nəxrànime
Brŭšljan 1: 14 - š'e gi š'e gi nəxrànime š'e i na š'e i nəxrànime
Brŭšljan 1: 17 - i gi pùštəhne nə pàš'e predìmnu tùkə se se dəržɤ̀t dərž'àə ž'ivòtnite
Brŭšljan 4: 19 - ìmə zərnà tə gi berɤ̀d zə kukòškite də im fɤ̀rl'əd
Brŭšljan 1: 19 - drùgijət ustàvəš'e zəbìrəš'e ednɤ̀tə surìjə ufc'è nə dv'à surìi gi del'ɛ̀ne
Brŭšljan 1: 21 - hràneš'e ˀàgneətə nə.òb'et št'ɛ̀še də i dukàrə də gi i duìme
Brŭšljan 1: 22 - dujàhne gi prenàs'əhme ml'əkòtu səs məgàretə vəf s'èlu du pùntə
Brŭšljan 1: 30 - lɤ̀č'exə tel'ètətə xrànexə gi ə edìnijət ədìnijət də kàž'e
Brŭšljan 1: 31 - hòdeš'e səs kràvite a drùgijə ustàvəš'e pri tel'ètətə xrànexə gi
Brŭšljan 3: 34 - pək segà òšte pòveč'e səs tèl' gi pràime
Brŭšljan 4: 54 - i nìe gi upìtvəme
Brŭšljan 1: 76 - ednò vr'ɛ̀me usòbenu tugàvə gi izbìrəhə nə təkìvə mistà
Brŭšljan 1: 80 - dèt gi pràjət tuvà primətìvni sə ednɤ̀ kəšlɤ̀ š'e ìmə də kàž'em
Brŭšljan 1: 89 - ku e màlək snegɤ̀t òdene òdene tə gi kàrəne ufc'ète də
Brŭšljan 1: 95 - ednò vr'ɛ̀me sə gi brəstìli pək nògu f tvà vr'ɛ̀me
Brŭšljan 1: 98 - š'e se pòčne sekɤ̀t i fc'ɛ̀ti gi brəst'àxə səz brɤ̀s
Černovrŭx: 13 - kun'ète gi kàg də ti kàžə səs ednɤ̀ dùmə pisk'ùli
Černovrŭx: 18 - à pudàrəci i gi z'èmət i trɤ̀gvət sigà kulònə c'àlə kòjtu ìskə
Černovrŭx: 19 - otìvə nə venčàfkətə venčàvət gi f tr'àvnə punèže tàm cɤ̀rkvətə
Černovrŭx: 21 - pris tùj vrèmi kətu gi venčèjət xòrə si ìmə tàm səs t'àx
Čokmanovo 2: 2 - jəd'ɛ̀hme gi pɔ̀rž'ehme gi sə zvɛ̀hme gi sərn'èli
Čokmanovo 2: 2 - jəd'ɛ̀hme gi pɔ̀rž'ehme gi sə zvɛ̀hme gi sərn'èli
Čokmanovo 2: 2 - jəd'ɛ̀hme gi pɔ̀rž'ehme gi sə zvɛ̀hme gi sərn'èli
Čokmanovo 2: 4 - ìmə i drùgi gɤ̀bi kutrìtu sə jəd'ɛ̀hə nìj gi kàzvəhme č'ervenùš'ki
Čokmanovo 1: 9 - nìe sìč'kit'e pràznici gi tàč'ehme sigà ni tàčet ž'ɛ̀lku zə mlàdit'e
Čokmanovo 1: 29 - dukàrəme si gi gur'ɛ̀hme si gi nə wògən' tùkə bəž'ɛ̀ si im'ɛ̀hne
Čokmanovo 1: 29 - dukàrəme si gi gur'ɛ̀hme si gi nə wògən' tùkə bəž'ɛ̀ si im'ɛ̀hne
Gela 2: 15 - s kvò gi povìvahte bèbetata
Gela 3: 40 - ami kakvò zìmata gi hrànimɤ trì pati sùtrɤn òb'et i večèr'e
Gela 2: 75 - azgà gi slùšaš či ne znàm kakvò pràv'at
Stikŭl 3: 12 - kɤdè xòdite da gi čèrgite da gi
Stikŭl 3: 12 - kɤdè xòdite da gi čèrgite da gi
Stikŭl 2: 69 - pràite li gi na burkàni ne
Stikŭl 2: 70 - əmi žə gi tùr’ə nə burkàn žə hmə òčist’ə tvà upàškiti
Stikŭl 2: 90 - əmà grədùškə fànə tə gi bəjɛ̀ purəzvəlì grədùškə
Stikŭl 2: 92 - sùšite li gi
Stikŭl 1: 104 - ìštət lɛ̀p ìštət tə təmàn gi atùkə gəlčɛ̀hme s ednɔ̀ ženà
Stikŭl 1: 124 - əm žə gi prìpusk’ə ədnɔ̀š ut təkò nòču dušlᶤì sə
Stikŭl 2: 126 - ufcène rəzlɔ̀čət sɛ̀k si gi pəsè
Stikŭl 2: 127 - budnɔ̀š hi zberɔ̀t ə gi pəsɔ̀t nə sərɔ̀
Stikŭl 2: 130 - tə gi pasè tì se zbìrət ut məhəlɔ̀tə nə nət trìjse kràvə
Stikŭl 2: 139 - jɛ̀ nèməm nìkəkvə kràvə tə du unugàvə sìn du dimìtruvdɛn gi pəsɔ̀t
Gorno Vŭršilo 2: 2 - za sedènkite kvò da ti raspràv'am kà gi kladɛ̀xme ednò vrème
Gorno Vŭršilo 2: 3 - kladɛ̀xme gi na pàte dṛ̀va saberèm nakladèm gi sedìm predèm grɛ̀em se
Gorno Vŭršilo 2: 3 - kladɛ̀xme gi na pàte dṛ̀va saberèm nakladèm gi sedìm predèm grɛ̀em se
Gorno Vŭršilo 1: 7 - dvamìnata dvàese dèkara lòzje dvamìnata gi iskòpva:me i ožànva:me
Gorno Vŭršilo 2: 10 - pràšim pṛ̀skame və vṛ̀zvame gi pòsle uzrɛ̀e gròzdeto berèm gu
Gorno Vŭršilo 1: 12 - a nìe kakvò sme viždàle dvàese dèkara lòzje dvamìna gi iskòpvame
Gorno Vŭršilo 1: 13 - pròlet gi sorèm lɛ̀te trì pati gi pràšim a sɤ̀ga
Gorno Vŭršilo 1: 13 - pròlet gi sorèm lɛ̀te trì pati gi pràšim a sɤ̀ga
Gorno Vŭršilo 1: 14 - ne mògat i po ednàš da gi iskòpat [laughter]
Gorno Vŭršilo 2: 27 - kàg gi glèdam càl dèn s nìx se raspràvam
Gorno Vŭršilo 2: 28 - glèdam gi kàrame se bìem se
Gorno Vŭršilo 2: 31 - s nìx pobìjvax gi čàt.pàt i lɛ̀toska bɛ̀a tùka i
Gorno Vŭršilo 2: 42 - càl dvàese godìni gi pàso:me doì:me jàgneta gledà:me ranì:me gi
Gorno Vŭršilo 2: 42 - càl dvàese godìni gi pàso:me doì:me jàgneta gledà:me ranì:me gi
Gorno Vŭršilo 2: 58 - èto gi tòja ja zrɛ̀lija
Gorno Vŭršilo 2: 68 - volòvete gi dàdoxme f tèkezesèto ofcìte dàdoxme tàm
Graševo: 105 - kòj gi čùvaše
Zabernovo: 10 - tə gi putš’yl’vəme pràime kòlištə i gi zəbìvəme slet tvà
Zabernovo: 10 - tə gi putš’yl’vəme pràime kòlištə i gi zəbìvəme slet tvà
Zabernovo: 11 - prɤ̀tje uplìtəme gi nəòkulu izgràždəme gi səs prɤ̀tje
Zabernovo: 11 - prɤ̀tje uplìtəme gi nəòkulu izgràždəme gi səs prɤ̀tje
Zabernovo: 22 - gul’ɛ̀mi sòpi kuìtu id idvàm gi dìgahə i
Zabernovo: 25 - suš’ìme gi zə zimɤ̀tə
Malevo/Asg 2: 36 - ìdə dòkərə gàt gi ìzrəbote tuàə pàk
Malevo/Asg 2: 40 - pràvu fəf guràta pùsnə gi tàm də pəsɤ̀t càl’ dèn’
Malevo/Asg 2: 41 - jà že prègutv’e dvà tuvàrə i večertɤ̀ še si gi dòkarə
Malevo/Asg 2: 44 - kuìtu jàz gi rəbòteh dɤ̀rveni centrəfùgi slàgəme f centrəfùgətə ml’àkutu
Malevo/Asg 1: 48 - tàm s əcàtə b’èl’əd gi ədʌ̀d gi [laughter] kəkvò də ti
Malevo/Asg 1: 48 - tàm s əcàtə b’èl’əd gi ədʌ̀d gi [laughter] kəkvò də ti
Malevo/Asg 2: 51 - slèt kətu už’ɤ̀neme nìvətə nəpràim snòpite prenesème gi nə edìn ərmàn
Malevo/Asg 3: 53 - də səbìrəme snòpene də gi pràvim nə krɤ̀sci
Malevo/Asg 2: 53 - i məgàretu kətu gi prenesème nə ərmànə jàs nàprəve kup’èn
Malevo/Asg 2: 54 - zə də ne mòe də sə mòkr’et sìčki snòpi gi pràv’əm
Malevo/Asg 2: 62 - sìčku gu udvìjeme səbìrəme žìtutu f čuvàli pl’əvʌ̀tə səs slàmətə gi slàgəme
Malevo/Asg 2: 63 - vəv vərvìl’niki t’ìjə vərvìl’niki gi tuvàrime nə mùl’etu pu ədìn vərvìl’nik òtstrənə
Malevo/Asg 2: 65 - də ìmə kvò də gi rànime
Malevo/Asg 1: 78 - snòpine si ut snòpən ud ž’ʌ̀tvənə gi nəpràvime i tùrim gu
Malevo/Asg 1: 83 - mi nəpràvim gi pàk də nə sʌ̀ mòkr’et
Malevo/Asg 1: 84 - nə krɤ̀sci gi pràim àj tә̥kà tùk ədìn snòp
Malevo/Asg 2: 84 - dəgìte nə bɤ̀čvətə gi pràv’əm po ednòvrèmešnu si òšte
Malevo/Asg 2: 85 - nə ògən gi nəvìvəm i im dàvəm fòr fòrmə nə dəgà
Malevo/Asg 2: 86 - i slet tu ku kətu gi nəvìjə fsìčkite dɤ̀ski zə bɤ̀čvətə
Malevo/Asg 1: 86 - təkà gi nəpràim pu šesnàese snòpə
Malevo/Asg 2: 87 - slet tvà gi puč’ìstvəm č’ɤ̀rnutu d’ètu ògənə e gur’àl səs t’eslàta
Malevo/Asg 2: 88 - puizd’àluvam gi i slet tuvà vèč’e pòčvəm də gi prekàrvəm nə plàn’ətə
Malevo/Asg 2: 88 - puizd’àluvam gi i slet tuvà vèč’e pòčvəm də gi prekàrvəm nə plàn’ətə
Malevo/Asg 2: 89 - slet kətu gi prèkərə fsìčki nə plàn’ətə rəbòt’e gi nə čàp
Malevo/Asg 2: 89 - slet kətu gi prèkərə fsìčki nə plàn’ətə rəbòt’e gi nə čàp
Malevo/Asg 1: 92 - gà gu nəlì segà bràšnu kətu z’ʌ̀meme tə gi um’èl’eme ž’ìtunu
Malevo/Asg 1: 103 - də ne š’ɛ̀vət če ìnəč’e že gi pur’èž’em
Momčilovci: 22 - zɔ̀t’uvete mi sə hùbəvi i tìjə dukàrvət mi dərvà c’ɛ̀pət mì gi
Pavelsko 4: 4 - s ugləftʌ̀ gi vìkəm də mi wòd’ət i jà wòrəm pòs’l’e
Pavelsko 1: 10 - vʌ̀rzuvət gi nə snòp’e i tugàvə gi kàrət
Pavelsko 1: 10 - vʌ̀rzuvət gi nə snòp’e i tugàvə gi kàrət
Pavelsko 1: 11 - səbìrəd gi
Pavelsko 1: 12 - əmi snòpete gi kàrət tàm
Pavelsko 1: 13 - [unintelligible] gi kladʌ̀t na təkòvə
Pavelsko 1: 15 - snòpete gi kàrət səs kərùci i gi klədɤ̀t pràv’ət gi nə krɤ̀sci
Pavelsko 1: 15 - snòpete gi kàrət səs kərùci i gi klədɤ̀t pràv’ət gi nə krɤ̀sci
Pavelsko 1: 15 - snòpete gi kàrət səs kərùci i gi klədɤ̀t pràv’ət gi nə krɤ̀sci
Pavelsko 2: 16 - əmi sp’ʌ̀vəme gi ufc’ète
Pavelsko 2: 19 - č’ètirite nò̝gi i gi vɤ̀rdzuame s ədnɤ̀ vərzùl’k’ə i i
Pavelsko 1: 25 - nəred’ìm gi nəred’ìm i fpr’ʌ̀gneme mùl’etu i ed’ìn čuv’èk
Pavelsko 4: 32 - zə čə čʌ̀stunu ml’àku du ìməhme kràvi dujɛ̀hme gi dujɛ̀hme kràvine
Pavelsko 4: 33 - š’e gi svər’ìme š’e gu ustàim də sə ist’ìn’e màlku
Pavelsko 4: 43 - gov’ʌ̀da ìmame vòluve gi kàzvame xɤ̀
Pavelsko 4: 48 - kàg gi vìkaxte t’àh
Pavelsko 4: 49 - gi vìkəme guv’ʌ̀də
Pavelsko 4: 50 - vìkəme gi guv’ʌ̀də
Pavelsko 4: 55 - š’e gi vò̝d’əm ə stàr’ec im’ɛ̀hme edìn kùc š’e gi vòd’əm
Pavelsko 4: 55 - š’e gi vò̝d’əm ə stàr’ec im’ɛ̀hme edìn kùc š’e gi vòd’əm
Pavelsko 4: 56 - nə n’ìvətə də də im pust’èlim àl’ištetu də i gi zəvìjeme
Pavelsko 4: 83 - əmi pɤ̀lnehme gi və̀zgləvnici i drùguš pək segà m’ʌ̀ki gi kupòvəme
Pavelsko 4: 83 - əmi pɤ̀lnehme gi və̀zgləvnici i drùguš pək segà m’ʌ̀ki gi kupòvəme
Pavelsko 4: 85 - š’e m’ènem’e gʌ̀rsnici š’e ìdə də gi umʌ̀knə
Pavelsko 4: 86 - š’e gi tùriš fəf fəf tupìlutu də gi kvàsiš’
Pavelsko 4: 86 - š’e gi tùriš fəf fəf tupìlutu də gi kvàsiš’
Pavelsko 4: 87 - š’e dòjdež də gi m’èniš š’e gu stòriš’
Pavelsko 4: 88 - nə təkìvə dɤ̀lgi š’e gi pràjə š’e gu nəvìvəme nə fùrki
Pavelsko 4: 93 - pɤ̀l’nehme gi slàmə vɤ̀tre tə pràvime d’ïš’èci
Pavelsko 4: 108 - iskàrvaž gi puvesmàtə pàk š’e gu tùriš’ nə ədnʌ̀ dʌ̀skə
Hvojna 3: 7 - səs vìlətə ut kràjə snòpit’i sìč’kit’e še gi rəstrɤ̀svə
Hvojna 1: 29 - ətə sə ə pràvilə pu təkʌ̀f nàčin če eli gi zəgud’àvəxə
Hvojna 1: 50 - i kàzvət č’e se ubìčət i pòsl’e gi vòd’ət nə
Hvojna 1: 52 - pret š’ɛ̀renijə kàmək gi venč’ɛ̀vət tàm v’èč’e kumʌ̀ him dərž’ì sv’èš’t’i
Petŭrnica: 5 - màjka mi beše vràčkə̥ ut selàta dovàždaa òra tə gi cɛ̀ree
Petŭrnica: 11 - tòj vìka tè dovè: sɤn gi dàj t’à glèaše na bɛ̀jek
Petŭrnica: 20 - dvà pràza i gi za zavèdoxte kɤm vàzi i gi zatvòrixte
Petŭrnica: 20 - dvà pràza i gi za zavèdoxte kɤm vàzi i gi zatvòrixte
Petŭrnica: 32 - netì onovà i tòj si gi zavède tovà beše
Petŭrnica: 38 - pasɛ̀h gi glèdajme gi [cough] na pojànata ni e tàm dèto
Petŭrnica: 38 - pasɛ̀h gi glèdajme gi [cough] na pojànata ni e tàm dèto
Prestoj: 14 - əmə sr’èdnu t’ès kuìt gi ìməši pu s’èlu
Široka Lŭka: 7 - sèk’ne gi kàrahme na mùleta i gi kàrə nə hərmàna
Široka Lŭka: 7 - sèk’ne gi kàrahme na mùleta i gi kàrə nə hərmàna
Široka Lŭka: 8 - i pràehmè gi kò̝šuve pòsle i pràim kupèn’ i pòsle vəršèm
Stančov Han 1: 8 - i s pu̥čèrpvəme gi pu idnò krәvàjči s’èki si e nәpràilə màma
Stančov Han 1: 10 - i gi pučèrpvәmi tàm s kvòtu smə nəglәsìli
Stančov Han 3: 16 - əmə ši gi istrìvəmi v’èči e sià isintɤ̀
Stančov Han 3: 19 - òt n’èmə kəkò də gi pràim n’èmə s kò də gi puupludìš
Stančov Han 3: 19 - òt n’èmə kəkò də gi pràim n’èmə s kò də gi puupludìš
Stančov Han 3: 22 - kulà kərùci tràkturi məšìni šìčku prupəstìə prudàduə gi iskràdnəə gi
Stančov Han 3: 22 - kulà kərùci tràkturi məšìni šìčku prupəstìə prudàduə gi iskràdnəə gi
Stančov Han 2: 28 - əm či màjkə mi me ùči̥ ə sigà kugàtu gi gl’èdəm
Stančov Han 3: 35 - i prid ìzburiti ubištàvəə ši gi pràət vərənìciti pàk zəbràviə
Stančov Han 3: 46 - un’ès sp’ɤ̀t tòj gi vàrdi
Stančov Han 1: 50 - ə l’àtutu nә rikɤ̀tә òdim dә gi b’èlim izb’èlvәmi plәtnàtә
Stančov Han 1: 88 - b’èli gi nòs’exme kòjtu ìskә
Stančov Han 1: 90 - si gi bujәdìsvә
Stančov Han 1: 94 - ama gi kupùvaxte ili si gi pràexte
Stančov Han 1: 94 - ama gi kupùvaxte ili si gi pràexte
Stančov Han 1: 95 - kupùvəxmi gi ə dà
Stančov Han 1: 101 - buì si gi kupùvəxmi әmì kәt ìskәd dә gu pusin’ɤ̀t
Stojkite 2: 2 - tùriš si gi vəf turbìcana tùriš si hl’àpč’e za òb’et
Stojkite 1: 5 - jɛ̀ sam tɔ̀rnala sas takvò nastrojɛ̀nie di gi sr’ɔ̀šna i ma por’ùka
Sŭrnica 4: 11 - istùk istùk drùgutu fsèč’enu gi zəkàč’ət
Sŭrnica 1: 27 - tòə ž’èneš’e zə mumč’ɤ̀tu i dəšter’ɤ̀tə kət gi ž’èni
Sŭrnica 2: 51 - idnìč’ku pu idnìč’ku š’ə gi prikàrəš’ v gur’ɤ̀štətə vòdə f kəzànə
Sŭrnica 2: 52 - i sl’ət tvà v’èč’ə f stud’ènətə vòdə š’ə gi pir’èš’
Sŭrnica 2: 56 - pàk si slòž’iš’ kəzànə tùk nə dvòrə i si gi buedìsəš’
Sŭrnica 2: 145 - əhә̀ terzìjətə tràmpuski tàm òdeə də gi š’ìjət
Sŭrnica 1: 149 - zastàvat i sɤs edìn pòjas gi u
Sŭrnica 3: 153 - də sə zətvòr’əti i də gi ni bàrət
Sŭrnica 1: 153 - i gi opàšat i tè vèče tovà e
Sŭrnica 2: 178 - àjde i nə duspàt s kònə šə gi zəkàrəš’ tàm
Sŭrnica 2: 179 - də gi istùpət də gi istùpət də gi is upràv’et
Sŭrnica 2: 179 - də gi istùpət də gi istùpət də gi is upràv’et
Sŭrnica 2: 179 - də gi istùpət də gi istùpət də gi is upràv’et
Sŭrnica 2: 180 - i si gi zìməš’ pàk nəzàt’
Sŭrnica 2: 182 - də gi izvàl’et
Sŭrnica 2: 185 - ə č’i tugàf tùf dunesɤ̀t pà gi isp’ɤ̀niš sɤz bùkuvu dɤ̀rvu
Sŭrnica 2: 187 - zəkòpč’iž’ gi nis teràsətə nədòl ili nis kɤ̀štətə kəd’è dòjde
Trjavna: 18 - pək ìnəči gi duìmi či̥ za ml’àkutu
Trjavna: 63 - vìe si gi glèəte tàm do
Trjavna: 67 - i tàm gi slàgəmi
Trjavna: 84 - i kato gi izdoìte
Trjavna: 133 - i pòčvəž də gi xràniš səs
Trjavna: 158 - də gi gòn’ə də gi vrɤ̀štəm də təkvòs n’àmə
Trjavna: 158 - də gi gòn’ə də gi vrɤ̀štəm də təkvòs n’àmə
Trjavna: 205 - əm kvò də gi pràim ni mòi sìčkite bà də gi ustàim
Trjavna: 205 - əm kvò də gi pràim ni mòi sìčkite bà də gi ustàim
Trjavna: 210 - c’àl dèn gi vòdite
Trjavna: 211 - a àm sùtrin gi pùštəmi dvà čàsə i slitòbid dvà čàsə
Trjavna: 250 - ə kvò də gi pràiš živòtni t’è sə mnògu prijàtni
Vasiljovo 1: 5 - na tùrskata grànica tàm gi bìa è tə sə vudì vojnɛ̀ta
Vasiljovo 2: 16 - nì gi znàja kòlko sa ama səm gi zapòmnila trìese kɤ̀šti
Vasiljovo 2: 16 - nì gi znàja kòlko sa ama səm gi zapòmnila trìese kɤ̀šti
Vasiljovo 1: 47 - tùka vaf rekɛ̀ta sme sa zè̝le ta gi pejè̝m
Vasiljovo 1: 52 - ɛ̀ s’è̝ki si spùsti pṛ̀sten’e vɛ̀tre vav vodɛ̀ta i pejè̝m gi
Vasiljovo 1: 56 - i vàdat ə pṛ̀stenete i da gi narìčat pṛ̀stenete
Vasiljovo 1: 65 - je vìš pà gi poftòrim [unintelligible] gi pàk poftòrim
Vasiljovo 1: 65 - je vìš pà gi poftòrim [unintelligible] gi pàk poftòrim
Vasiljovo 1: 67 - kòito sa tùka momčè̝ata jèzdat kun’è̝te̥ prepùskad gi na ivànovd’è̝n’
Vasiljovo 1: 68 - è̝zdat kun’è̝ i prepùskad gi še dòde zàgovenki da zagov’è̝em vè̝če
Vasiljovo 1: 101 - ti gi onovà go z’è̝mat da go odnesɛ̀t da go predadɛ̀t
Vŭrbina 1: 13 - ufcìn’e gi gl’ɤ̀dəme ufč’ɛ̀r’ fàt’əhme tə ni gi pəs’è
Vŭrbina 1: 14 - i dukàrvə gi f pòdnikən i lìst’enici̥ skəlàvəhme ut dəbìenu lìst’e
Vŭrbina 1: 15 - nəkàstrenu nə lìsnici i hrànehme gi enèj i pəs’è n gi ufč’ɛ̀r’
Vŭrbina 1: 15 - nəkàstrenu nə lìsnici i hrànehme gi enèj i pəs’è n gi ufč’ɛ̀r’
Vŭrbina 1: 25 - i tàm gi gl’èdəhme f kulìbənə
Vŭrbina 3: 66 - tugàvə prumʌ̀kneme tə sədɨ̀me i i tugàvənəkən gi nwòsime fəf səndɤ̀ci
Vŭrbina 4: 79 - strìgən’ètu e striž’ɛ̀hme si nìe i strìžene gi vɤ̀lnətə si
Vŭrbina 4: 84 - ut stànuvi si gi tkàeme n’è
Vŭrbina 4: 89 - i pòčvəž də grədìš màsturit’e̥ š’e gi hràniš tàm še purəznesèš
Vŭrbina 4: 122 - svàdbite gi pràime səs adnò vrème səs mùl’etə ìdiš nə svàdbə
Belica 2: 22 - i pòsle kə kàk gi sk skùp
Belica 2: 25 - ogràdim si gi na kṛsčèta
Belica 2: 30 - fkàra si gi v armàna ogràdim gi na kupnì
Belica 2: 30 - fkàra si gi v armàna ogràdim gi na kupnì
Belica 2: 56 - kɤdè gi pribìrate kɤdè gi pribìraš
Belica 2: 56 - kɤdè gi pribìrate kɤdè gi pribìraš
Belica 1: 101 - kato màlka ta is sòfia ta gi ne znàm sìčkite
Belica 2: 149 - kakvìto sà sɤgà tìa po po pɤ̀t'a kɤdèto gi rèdat
Belica 2: 177 - kòj vi gi prài
Oborište 2: 37 - tìa kəd gi sɤberɤ̀t si gi delɤ̀t pòsle
Oborište 2: 37 - tìa kəd gi sɤberɤ̀t si gi delɤ̀t pòsle
Oborište 1: 76 - dvè stài a pɤk ìnače pòsle zèa gi pràvɤtᵊ
Oborište 1: 90 - ofcète kàg gi pas’àxte i za kakvò gi go glèdaxte t’àx
Oborište 1: 90 - ofcète kàg gi pas’àxte i za kakvò gi go glèdaxte t’àx
Oborište 1: 93 - ofcète ofcète gi sme takòva zət nə ə
Oborište 1: 96 - tìa sa gi gledàle na sajɤ̀tə ne sɤ̀ gi dɤržàle domà
Oborište 1: 96 - tìa sa gi gledàle na sajɤ̀tə ne sɤ̀ gi dɤržàle domà
Oborište 1: 103 - e dobrè za kakvò gi glèdaxte vìe ofcè zə
Sveta Petka 3: 14 - əxɤ̀ dà xɤ̀ e dobrè a volòvete kɤdè gi zatvàr’axte vìe
Sveta Petka 3: 16 - volòvetu kɤdè kɤdè gi zatvàr’axte
Sveta Petka 3: 32 - s kàmek e kòj vi gi pràveše kòj gi gra
Sveta Petka 3: 34 - kòj gi gradèše
Sveta Petka 1: 40 - dobrè kòj vi gi bojadìsva
Sveta Petka 1: 74 - takà e dobrè a šàrkite kòj ti kàzva kàg da gi tùriš
Sveta Petka 2: 76 - e če kòlko vrème gi e pràvila t’à
Sveta Petka 3: 88 - təkìva è šibàci pà təkìva tòpki e grɤ vìkəmè gi drɤgɤlcì drɤgɤlcì
Sveta Petka 1: 92 - ɛ̀to gi è tùka ìma è təkìva sìni
Sveta Petka 2: 100 - à še gi vìdim
Sveta Petka 1: 141 - kupùvəmè gi kupùvəme i nìh kòjtu màjstur nəpràje
Arčar 2: 10 - obàče sa utišlà nàšte pɤ̀rvite gradinàri sme gi učìle
Arčar 1: 37 - ednì gṛdìčki tɤkìva a onìja znàaš kvò ne sɤ̀ gi betonìrale
Arčar 1: 42 - emi šès li sèdem tṛbì svalì gi jà nanòu
Gradec 1: 28 - kɤdè jà ta vìdim če ti sàkaž da gi kùpiš
Drjanovec 2: 14 - še gi ustàjɤ u dumà šə tɤ̀rsim idìn kulàj dàvɤj
Drjanovec 2: 38 - i ə sɤbìrɤd gi u kɤ̀ro nɤ n’ìvata tàm spɤ̀t
Drjanovec 2: 63 - uc’ète dɤ pusrèšnɤ dɤ gi skàrɤm i kɤt ìmɤt b’èbi
Gigen 2: 20 - pòsle gi pa kopàame ftòri pɤ̀t pàg gi kupàem
Gigen 2: 20 - pòsle gi pa kopàame ftòri pɤ̀t pàg gi kupàem
Gigen 2: 21 - i prez esentɤ̀ gi obìrame̝ bèrem naprɛ̀tᵊ mamùlite̝
Gigen 2: 22 - bès də gi bɛ̀lim pə pòsle bèrem kočànite̝
Gigen 2: 26 - a bè glèdame ofcète̝ oàgnɤt sɤ prez zìmətə čìstime̝ i grìžime̝ gi
Gigen 2: 27 - slàgame na àgəncə̥tə i trìci edɤ̀t pòsle gi odbìvame dojɤ̀t ofcète̝
Petrov Dol 3: 49 - tr’àə də gi izwɤ̀rdzwəm’ә̟ s’ètn’e mɤ̀kn’eš snòpui pràim’i krɤ̀š’č’et sə kàzvət
Petrov Dol 3: 86 - i t’ìe rɤkòe kətu gi z’èmim wèč’i vɤ̀rzvəm’i gi
Petrov Dol 3: 86 - i t’ìe rɤkòe kətu gi z’èmim wèč’i vɤ̀rzvəm’i gi
Petrov Dol 2: 96 - də prɤ̀skəmi prɤ̀skəd gi rɤ̀s’ət rɤ̀s’əd gi
Petrov Dol 2: 96 - də prɤ̀skəmi prɤ̀skəd gi rɤ̀s’ət rɤ̀s’əd gi
Petrov Dol 3: 116 - inò vr’èm’i məš’ìni vɤrš’ɛ̀čki b’èši̥ č’àsni nàj gul’ɛ̀m’ bugətàš’t’ȅ si gi kupùvəə
Petrov Dol 2: 126 - nə gɤrbɤ̀ si nɤ cɤ̀rkvəta gi nòsewmi tugàva kət sə vɤ̀rn’i
Petrov Dol 3: 134 - i kət pr’ègn’im vulòv’it’ȅ gi kun’è l’i vulòwi i kəkòt ìməm’i
Vladimirovo 3: 9 - à kòj gi pletèše tìja serkmèta
Vladimirovo 1: 14 - i i gi zakòl’eme i gòskite ìdat zborjànete se gòtvime
Vladimirovo 1: 15 - dòjdɤt zborjàne srèštame gi narèdile ne sa takà golèma takòo
Vladimirovo 3: 38 - kòlko ste se setìli xìtro da gi lòvite
Vladimirovo 3: 44 - kàk kàk im vìkaxte kvì vìdove rìba pòmniš li kàg gi vìkaxa
Vladimirovo 3: 55 - a kàg gi gòtvite
Vladimirovo 3: 57 - čorbà nèma ìnače ne smè gi gotvìle es
Vladimirovo 1: 68 - filìzite kvò gi pràite
Vladimirovo 2: 77 - koto mòjɤ bɤštà si i kòl’aše i si gi pràeše takà
Vladimirovo 3: 82 - razbìvaž gi sìpvaš po màlko vodìčka də sə da stàne
Vladimirovo 2: 96 - tegìva sme gi re go rèžeme na sìtno na mrɤ̀fčici
Vladimirovo 1: 110 - i gi zapàlime i detèto kojò fàne tavà na tòo
Vladimirovo 2: 118 - i gi bojadìšat i kòlko dùši sa na tòlko mestà
Vladimirovo 2: 119 - šə gi rəzdèlat sèki da si znàe kòlko ejcà ša adè
Vladimirovo 2: 120 - a ka kàk gi bojadìsvat
Vladimirovo 2: 131 - a risùvaxte li gi sɤs sɤs vòsɤk ili
Vladimirovo 2: 132 - risùvame gi [laughter] sɤs sveštìci pa kvò stàne takòvo
Tihomir 2: 26 - i pòsle noškvìte s kakvò gi ostɤ̀rgvaš
Tihomir 3: 46 - sɤs sɤ̀rp sɤ̀rpue kalmùje gi kàžuvame nìe ožɔ̀neme go i nə
Tihomir 2: 54 - kakvò pràvite kòrite sùčete gi
Tihomir 2: 69 - ta tòj z’èlnikət peč’ème al’è s nèkvi žàl’kᵊi kaprìvi kàk gi zav’ème
Tihomir 3: 70 - gɔ̀bički ùbvi zə jèdene jadème gi nìe pɤk ìma pàk
Tihomir 2: 170 - əmhm i pòsle kato go ožɔ̀neš snòpete tàm gi ostàv’ate
Nasalevci 1: 34 - ama kàg gi kànexte na svàdba
Nasalevci 2: 36 - e žène gi bojadìsuju vìš kosàta ti čèrna
Nasalevci 1: 37 - komšìjata gi posrètne i uvedè gi vɤ̀tre podadè im
Nasalevci 1: 37 - komšìjata gi posrètne i uvedè gi vɤ̀tre podadè im
Nasalevci 1: 41 - è kvò kàzvat e pa nìšto ne ka òn gi kàni momčèta
Nasalevci 1: 45 - i s nevèstata gi dàri namètne rìzu na gṛbìnu i onì tùru
Nasalevci 2: 63 - i [laughter] i gi dokàraju tùka u dvòrɤt i na kòledu sečù dṛvà
Nasalevci 2: 64 - na kakvò gi sečù
Nasalevci 1: 162 - sɤs kakvò gi oblìčaxa decàta
Nasalevci 1: 169 - po stàrata nosìja sɤs kakvò gi oblìčaxa
Nasalevci 1: 212 - i kɤdè če gi vòdiš ne znàm
Iskrica 3: 11 - pribirèm gi səs dukàrəme gi du sèlu sàmu màjkiti kətu sùčət àgneatə
Iskrica 3: 11 - pribirèm gi səs dukàrəme gi du sèlu sàmu màjkiti kətu sùčət àgneatə
Iskrica 3: 12 - i posle gi iskàrvəme pək tàm du pul’ànətə du du s’èlutu ni s
Iskrica 3: 18 - i b’àh merəklìjə mnògu zə ufcèti əmə mnògu gi ubìčəh žuvòtnite dè
Iskrica 3: 19 - nè sàmu ufcèti sìčki živòtni gi ubìčəh mnògu i pòčna:
Iskrica 3: 21 - də də ne sɤ̀ sàmu s nàšti dè i s pəs’àhme gi
Iskrica 3: 25 - tàm gi pəs’èm ufcète̝ tàm mi nòsət l’ab də jàm
Iskrica 3: 32 - ufcèti idnò vrèmi gi pàze:me bès kòčuviti gi udlɤ̀ča:me utlɤ̀kəni kòčuviti
Iskrica 3: 32 - ufcèti idnò vrèmi gi pàze:me bès kòčuviti gi udlɤ̀ča:me utlɤ̀kəni kòčuviti
Iskrica 3: 34 - tugàə gi pùskəme ufcète də sə mɤ̀rl’ət ufcèti vèči̥ də sə zəplòdɤt
Iskrica 3: 37 - ìskə uslòvia i tugàə gi pùsnə i kət sə zəplòd’ət ufcète̝ vèče̝
Iskrica 3: 39 - pòčvəd də sə àgn’ət pàk sme nə kušàrətə gi iskàrvəme tàm
Iskrica 3: 40 - i pəs’èm gi tàm àgəncàtə ufcèti nòs’ət ni xl’àp tàm pribìrət
Iskrica 2: 41 - ìməme pə skèl’ə put sùšinə ə tàm pək nəpràenə sərɤ̀citi gi zìməme̝
Iskrica 2: 42 - pu dvà pu dvà sɤrɤ̀ka i gi nòsime̝ tàm idìn du drùk
Iskrica 2: 43 - idìn du drùk tɤ̀j gi nər’àda:me̝ tugàə enò vr’ème
Iskrica 3: 52 - c’àl:te àgnetə gi nòs’ət tàm i pòpə mìni i gi up’àvə
Iskrica 3: 52 - c’àl:te àgnetə gi nòs’ət tàm i pòpə mìni i gi up’àvə
Iskrica 3: 53 - nər’èt sìčki gi up’àvə nərɤ̀s’uvə gi tàm i gi up’àvə
Iskrica 3: 53 - nər’èt sìčki gi up’àvə nərɤ̀s’uvə gi tàm i gi up’àvə
Iskrica 3: 53 - nər’èt sìčki gi up’àvə nərɤ̀s’uvə gi tàm i gi up’àvə
Iskrica 2: 60 - zə zətvà nə bul’ɤ̀t seà əmə kvò də gi nəpràim
Iskrica 3: 77 - əmə nìj gi pumɤ̀čim tàm pun’àu ku nè sùči li ti sə
Iskrica 3: 82 - è kətu puràsnət àgəncàtə vèče zə ufc’èti gi iskàrvəme vèči
Iskrica 3: 83 - nə nòšnu vrèmi də gi pəsèm àgneàtə gi udlɤ̀čim i gi udbìvəme̝
Iskrica 3: 83 - nə nòšnu vrèmi də gi pəsèm àgneàtə gi udlɤ̀čim i gi udbìvəme̝
Iskrica 3: 83 - nə nòšnu vrèmi də gi pəsèm àgneàtə gi udlɤ̀čim i gi udbìvəme̝
Iskrica 3: 86 - i ufcèti òde:me nòšnu vrèmi də gi pəsèm tugàə
Iskrica 3: 87 - slɤ̀ncetu zàjduvə nìe gi iskàrvəme
Iskrica 3: 90 - vəf kušàrətə pàg gi izduìm i nìe l’àgəme də spìm
Iskrica 3: 92 - sə puftàr’ə dè təkà si gi pəs’àhme̝ ufcèti tugàə n’àməši kət sià
Iskrica 3: 93 - priz denɤ̀ də gi pəsɤ̀t tugàə vèčer sàmu vèčer
Iskrica 3: 95 - kakvì bòlesti i li ku e ìmalo po ofcète i kàk ste gi lekùvali
Iskrica 3: 97 - kàzvəme gu zəhrànim gi dàvəmi im tə c’àlə sìčkite òrə
Iskrica 3: 98 - tuvà bèši zəkòn zìməmi im xàpuvi ut vitirinàrniti lèkəri i gi dàvəme
Iskrica 3: 105 - i nə krɤ̀z gi pràime n’àkuku pɤ̀ti əmi bèli čèrni vrɤ̀fki nàvuštə tàm
Baskalci 2: 1 - ami kàg gi belèžexte ufcète belèžexte li gi da gi poznàvate
Baskalci 2: 1 - ami kàg gi belèžexte ufcète belèžexte li gi da gi poznàvate
Baskalci 2: 1 - ami kàg gi belèžexte ufcète belèžexte li gi da gi poznàvate
Baskalci 2: 39 - nèkoj i poznàvat nògu ama nèkoj pa ne mòe gi poznàvat
Baskalci 2: 40 - ako nè e belègo ne mòe gi poznàvat ke se zakàrat
Baskalci 1: 56 - è i kàk kugà gi kàk stàvә tàa rabòta
Baskalci 2: 66 - nè gi dùpčexte
Baskalci 1: 114 - tɤ̀j i kɤdè gi mɤzète òfcite
Baskalci 1: 120 - kàk sɤ c’àlutu tɤkà ut c’àlәtә tәrlɤ̀ gi gònite ednà pu ednà
Baskalci 1: 176 - è kugà gi strižèxte ufcète
Baskalci 1: 249 - dèto gi strìžat
Baskalci 1: 279 - nè ste gi vìli tәkà dә sә krәsìvi də təkòvә
Baskalci 1: 294 - i s kakvò gi vrɤ̀zva
Baskalci 1: 301 - kәkè se pudàat ròkčetata kәtu i vrɤ̀zeš tәkà i gi stègneš nәlì
Tǔrnjane 2: 2 - gṛ̀sti ò sejàle sme gṛ̀sti i koto gi posèeme ednì sa belì
Tǔrnjane 2: 7 - i gi kàrame na rekàta ta gi tòpime
Tǔrnjane 2: 7 - i gi kàrame na rekàta ta gi tòpime
Tǔrnjane 2: 9 - i pòsle koto okìsnat gi izvàdime i [laughter] vìkame mɤ̀neme
Tǔrnjane 2: 17 - po i po i pòsle kato ostàne tavà gi vlàčime
Tŭrnjane 1: 40 - ìmaše ednì vɤršìni mašìni gi kàzvat levàtor
Tǔrnjane 2: 46 - da gi tèpat
Tǔrnjane 2: 48 - na vajavičàr i kato gi donesɤ̀t i tàm gi bojadìšat
Tǔrnjane 2: 48 - na vajavičàr i kato gi donesɤ̀t i tàm gi bojadìšat
Salaš: 38 - kvò gi dùmu na voèni
Salaš: 67 - nalì tì da ìdež da rabòtiš n’ì trèbe da gi glèda nèkoj
Salaš: 164 - da ìma da da gi xràni tìja kɤdè sa na mašìnite
Salaš: 188 - s kvò če gi kàru tìja dṛ̀va
Salaš: 190 - s kvò gi kàru tìja dṛ̀va tùj u ìžu
Salaš: 209 - otòdiž da gi mḷzèš
Salaš: 212 - a bè nò trèbe gi napasèš ta da mḷzèş
Salaš: 227 - mɤrzì gi à
Salaš: 229 - mɤrzì gi
Salaš: 230 - mṛzì gi da rabòte nèče si a bè pòl’e ìma
Bela 1: 34 - i gi znàe poìmenno
Bela 1: 159 - ùžas nanesèm u štàjgi tùka gi natùram zimàta studèno
Bela 1: 160 - natùram gi u štàjgi no dòktora veterinàrnija minàvaše na provèrka
Bela 1: 165 - vɤ̀nka mrɤ̀zne tàm studèno natùrala sɤm štàjgi i sɤm gi narèdila tùka
Rajanovci 1: 24 - da gi pasèš li kvò
Rajanovci 1: 25 - e pa dà pàsla sɤm gi u balkàna pròletno vrème
Rajanovci 1: 27 - ìmaše n’ìve ìmaše sìčko i mì tàm gi pasèmo dogdè
Rajanovci 1: 28 - se okòsi ama nè e da gi pasèmo u u livàdete
Rajanovci 1: 31 - ma rètka ìma si trevà i tàm smo gi pàsli
Rajanovci 1: 32 - kato se okòsi mi gi pasèmo pòsle po livàdete
Rajanovci 1: 33 - pasèmo gi dogdè se stàne žɤ̀vata gotòva pòsle òdimo na žɤ̀tve
Rajanovci 1: 51 - bàba mi gi e pàsla a jà sɤm odìla
Rajanovci 1: 52 - tə sɤm g’um pomagàla kadà pròleti ostàimo jàgɤnci za da gi čùvamo
Rajanovci 1: 54 - i agɤnčàr cèl dèn nò odèlno od ofcète da gi odbìvam
Breste 2: 54 - a vednàga gi tovàrite na kolàta ili tàm stojɤ̀t na na nìvata
Breste 2: 56 - e gi
Breste 3: 57 - ama ne gì li pràexte po kɤ̀štite ili na vɤ̀nka na megdàn’a
Breste 2: 64 - tì tr’àbva da si gi ìmaš kɤdè [unclear]
Breste 1: 68 - nìškite dèka gi snovème pa usnuvème pa gu snovèm na na duvàra
Breste 2: 68 - tùra snòpovete tùri gi təkɤ̀ i təkɤ̀
Breste 1: 79 - kùxo dà kùxo to vɤ̀tre ìma dùpkḁ nèkoi gi pràvea tovà
Breste 1: 80 - vretenàrkite gi pràea i si go osnovème i si gu tɤčè
Breste 1: 114 - bìem gi dà
Breste 1: 133 - ta kat pribìrame si gi glàsim si gi tàm ot nìštelč’ite
Breste 1: 133 - ta kat pribìrame si gi glàsim si gi tàm ot nìštelč’ite
Dolna Sekirna 2: 4 - kulàci gi kàžu i tìja ot čorbadžìete ednì se pisàše u tèkezesèto
Dolna Sekirna 1: 7 - tàmo pàj ot sovètɤt ta gi dadù tovà ta se tàm zapìše
Dolna Sekirna 2: 9 - aha kulàci gi kàžu ama òn i mòjɤt svèkɤr
Dolna Sekirna 1: 18 - nè nìja si gi zapìsujemo
Dolna Sekirna 1: 26 - òn si gi e zapìsuval tikà bèše slèt četìres četvṛ̀ta godìna
Dolna Sekirna 2: 26 - mène dèset òn ne mòž gi odrabòti rabotì u mìnata
Dolna Sekirna 2: 27 - i jà trèbe gi odrabòtim pò navàm se vùrn’a pravì
Dolna Sekirna 3: 32 - sḷncèto a ràno da gi pùštu ofcète
Dolna Sekirna 3: 39 - tèbe ako e dvè kilà dvà dɤ̀na če gi muzèš
Dolna Sekirna 2: 47 - a tùka gi rasturìše sìčko rasturìše a nìe smo ga pravìli
Dolna Sekirna 2: 75 - da ìdu štò da gi
Dolna Sekirna 2: 88 - sùtrin u tɤ̀mno lɤ̀snem mu botùšite i gi ostàimᵊ
Dolna Sekirna 2: 106 - tàmo imàlo e tuberkolòzna bòlnica ta tàmo idè ta gi izlekuvàše
Glavanovci 3: 25 - ta ùtepa deset òfce jà kàže ìdem da gi dìdzam
Glavanovci 3: 27 - jà kàže padà po ofcète i didzà gi i padà
Glavanovci 3: 28 - i tè tekà i idòše ta gi izòše da izèdoše tèpanete
Glavanovci 1: 35 - ednì n’ìvi gi nèma kɤdè gi jà znàm kɤdè sɤm žèla
Glavanovci 1: 35 - ednì n’ìvi gi nèma kɤdè gi jà znàm kɤdè sɤm žèla
Glavanovci 1: 37 - ama gi nèma kɤdè kikò e nè e li imàl
Glavanovci 1: 75 - i ne mòže da gi vṛ̀žemo pod rukòl’k’ete naòdimo zmìje
Glavanovci 1: 84 - zdènemo gi ùbavo da gi vètɤr ne razdùva da gi ne sobòri
Glavanovci 1: 84 - zdènemo gi ùbavo da gi vètɤr ne razdùva da gi ne sobòri
Glavanovci 1: 84 - zdènemo gi ùbavo da gi vètɤr ne razdùva da gi ne sobòri
Glavanovci 1: 93 - turìl si gi e da se ə iskrìvi i ot leskòvi prùk’e
Bosnek 3: 6 - si prigòtvime sìčko i kumovète si gi vìkneme
Bosnek 1: 7 - na màma svekɤ̀rvata bèše màštexa i i oddelà oddelìa oddelìa gi
Bosnek 1: 31 - ednìte pa na plèvata koì mràzime decà gi tùrime
Bosnek 3: 42 - nalì kato se ožèn’a i kogà idaa u čèrkva bàbite gi vòda
Bosnek 3: 45 - onà e u k’umùr i če e zlè i pogàčite gi slàga:
Bosnek 3: 55 - a segà zèmali po ednò kutiščè bonbòni i gi mɤrzì
Bosnek 1: 63 - zèma: petlìte i gi kòl’a da si sì i zatvorìl
Bosnek 3: 72 - jà gi èbni jà segà ìde zadùšnicḁ jà neka ìda ta iščìstat
Bosnek 1: 104 - tè mèn mi bèa trì ženì u sèlo tùka gi tùrex
Bosnek 1: 106 - vɤpròsa če gi pribràx i jàden’e ìmaše mnògo obìčax
Bosnek 1: 130 - ìmam òšte vèstnici da ti gi pokàža kakvà snìmka ìmam
Bosnek 1: 135 - ne mòg da ti gi kàžem ispìeni decà nè kato nàšte

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut