səs

Meaning: 
with
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where səs appears

Kolju Marinovo 2: 1 - i səs kakvò žɤnehte
Kolju Marinovo 4: 3 - ə puravnìm gu i zèmim tə gu zalèim səs vudɤ̀ i
Kolju Marinovo 2: 3 - səs kakvò žɤ̀nehte tvà dèto žɤ̀nete s nègo
Kolju Marinovo 2: 9 - səs srɤ̀p i pəlamàrkə žə tùriš nə tàjə rɤ̀ka
Kolju Marinovo 4: 10 - d’è tə harmàn’ə tɤ̀j gu pribìvəmi səs ə tòjə kàmək
Kolju Marinovo 2: 12 - dɤ̀rvena səs prɤ̀sti
Kolju Marinovo 4: 13 - nəprɤ̀skəmi gu s vodɤ̀ či səs slàmə ud gòri i ubikàl’əmi
Kolju Marinovo 4: 14 - səs vulòviti fpr’ègnət vulòviti i ubikàl’ət təkà de ə
Kolju Marinovo 3: 14 - àjde da sfɤ̀ršim səs tovà səs ə tàm səs nìvətə
Kolju Marinovo 3: 14 - àjde da sfɤ̀ršim səs tovà səs ə tàm səs nìvətə
Kolju Marinovo 3: 14 - àjde da sfɤ̀ršim səs tovà səs ə tàm səs nìvətə
Kolju Marinovo 3: 16 - znači nè səs nìvətə də dovɤ̀ršim znàči kakvò žɤ̀ne sə
Kolju Marinovo 2: 20 - i s tuvà səs sɤ̀rpɤ pribi
Kolju Marinovo 4: 26 - pàk gu zərìjem səs slàmə udgòri pɤk ə utpàdəci slàmə
Kolju Marinovo 4: 27 - i pàk səs vulòvit’i s kul’endròtu ubikàl’əmi ubikàl’əmi ubikàl’əmi
Kolju Marinovo 6: 27 - səs takɤ̀vo s takɤ̀vi s takɤ̀vo gi vòdija tìjə m’èčki
Kolju Marinovo 4: 36 - a pɤ̀k gi pràim visòki fɤ̀rl’ət səs vìlətə
Kolju Marinovo 1: 40 - zəm’ìsə sə səs vudìčka səs kvàs təkà ə učil’ùvəm gi
Kolju Marinovo 1: 40 - zəm’ìsə sə səs vudìčka səs kvàs təkà ə učil’ùvəm gi
Kolju Marinovo 1: 53 - dvà trì l’àbə žə upičèš səs pòdn’icə gi pičèjmi
Kolju Marinovo 4: 68 - səs tvà sə žèni
Kolju Marinovo 3: 68 - i sə nəbìti səs inò inì krèməni pràvea gi
Kolju Marinovo 1: 74 - kvəsnìk mu vìkəjmi nìj è tòl’kəvi səs ə glìnə
Kolju Marinovo 2: 85 - àsəl’ stàrite òrə səs òpki
Golica 3: 3 - dèto predè səs xùrka tàm i vretèno
Golica 6: 10 - mnògu tèškə ràbuta sɑ̀m də ustɑ̀ne čuvèk də žuv’ɛ̀e səs mnògu hòrə
Golica 6: 37 - i səs svìni sə vɛ̀dehə
Golica 6: 38 - səs svìn’i mɑ̀lku mɑ̀lku svini vɛ̀dehme səs t’ɑ̀h sə zənimɑ̀vəše tòj
Golica 5: 38 - dvàma dùši z ban’d’ì ban’d’ìt’i səs šmàjzere n’èma da mɛ̀r
Golica 6: 38 - səs svìn’i mɑ̀lku mɑ̀lku svini vɛ̀dehme səs t’ɑ̀h sə zənimɑ̀vəše tòj
Golica 5: 41 - dvɑ̀ise d’èn’a kɑ̀e səs ə pɛ̀ster bòp ni hrɑ̀n’ət š č’urbɛ̀
Golica 3: 84 - znɑ̀m na na studènija klàdenec hòd'ehme də səs mɑ̀jka
Kozičino 2: 15 - səs nèjə hòd’im nə huròtu hòd’im nə vəl’ɛ̀nki hòd’im nə səd’ɛ̀nki
Kozičino 1: 89 - ed’ìn kòzənik i udgòr’e səs kòz’ənik pràwim təč’èm gi ut kòzitɛ̏
Kozičino 1: 94 - səs n’àkuj hrɑ̀stɨ ut n’àkuj utč’ùpim šùmkə
Kozičino 1: 99 - a či pək kətu plɛ̀vne pɑ̀ri sə mìjme səs udɛ̀
Kozičino 1: 154 - səs dɤ̀lgi rəkàvi li
Izgrev/Var 1: 1 - kətu b'èhme mlàdi səs məžɤ̀ si mnògu ràbut'èhme
Izgrev/Var 1: 4 - nə č'uš'm'ɛ̀tə hòdim tòj səs kun'ète ɑ̀s səs kubìlicə̥tə nə ràmu
Izgrev/Var 1: 4 - nə č'uš'm'ɛ̀tə hòdim tòj səs kun'ète ɑ̀s səs kubìlicə̥tə nə ràmu
Izgrev/Var 1: 8 - usumnàjəse gudìni gl'èdəš'e t'èlci nə rəkɛ̀ səs kərùcə nòsəhə vudɛ̀
Izgrev/Vm 1: 20 - uveličìhə mi d'èset l'èvə i tòlkus səs t'àw živ'ɛ̀jə si
Izgrev/Vm 1: 23 - ustànəhə č'ètiri òfci i səs t'àf sə zanimàwəm səs kukòški pɑ̀tki
Izgrev/Vm 1: 23 - ustànəhə č'ètiri òfci i səs t'àf sə zanimàwəm səs kukòški pɑ̀tki
Rakovski: 10 - nìe gu prièjme guštàvəjme gu čèrpijme gu səs tàm səs ɨ̀no
Rakovski: 10 - nìe gu prièjme guštàvəjme gu čèrpijme gu səs tàm səs ɨ̀no
Rakovski: 19 - kəkvò pràim kak ràbutime kàk sɤ punàs'əme səs ù:rɤtə
Rakovski: 39 - səs trɨ̀ zɤ̀lvɨ i edɨ̀n dìver deverɤ̀t m bèše užìnən
Rakovski: 44 - nɨ̀e si ustànɤjme u stàrijə dù:r səs svekərɤ̀t
Trŭnčovica 1: 3 - i dèver aku ìmə utɨ̀vət səz bɤ̀klicə səs vɨ̀nu
Trŭnčovica 1: 6 - də jə pròs’ət də gi upàše səs prestɨ̀lki də vɨ̀dət òrətə
Trŭnčovica 1: 14 - səs jàdene səs pìene səbɨ̀rət se nəxrànət nəjədɤ̀t se nəjədɤ̀t se
Trŭnčovica 1: 14 - səs jàdene səs pìene səbɨ̀rət se nəxrànət nəjədɤ̀t se nəjədɤ̀t se
Trŭnčovica 1: 15 - i mumàtə sə ublìčə zə venčàfkə ublìčət se səs mlədožè̟n’əkə
Trŭnčovica 1: 18 - utɨ̀vət səs mnògu karùcɨ əku e pò bugàckə dəšter’à
Trŭnčovica 1: 19 - səs pè̟t səs šè̟s səs sè̟dem karùcɨ̥ utɨ̀vət če ìmə mnògu drèxi
Trŭnčovica 1: 19 - səs pè̟t səs šè̟s səs sè̟dem karùcɨ̥ utɨ̀vət če ìmə mnògu drèxi
Trŭnčovica 1: 19 - səs pè̟t səs šè̟s səs sè̟dem karùcɨ̥ utɨ̀vət če ìmə mnògu drèxi
Trŭnčovica 1: 21 - utɨ̀vət dər’àvət svàtə dər’ɤ̀d gu səs vəzglàvnicə pɤ̀rvu nə gərbɤ̀ krɤ̀snikə
Trŭnčovica 1: 25 - svekɤ̀rvətə dàvə ednò sɨ̀tu pɤ̀lnu səs uvòškə də fɤ̀rl’ə bùlkata
Trŭnčovica 1: 38 - i pòsle se pòčvə svàdbətə ìdət səs mùzɨkətə
Trŭnčovica 1: 42 - utɨ̀vət səz bànɨcɨ səs ə u pò ugòdnu jàdene də rànəd bùlkətə̥
Trŭnčovica 1: 44 - i ispràtət màjkətə bəštàtə səs mùzikə ispràtət jə
Trŭnčovica 2: 92 - səs nə tè̟tkə mi nə lè̟l’ə mi mumčè̟tu̥ sme u ednɤ̀ gudɨ̀nə
Žitnica 1: 1 - nəlɨ sɨgà si prɨkàzvəm’e səs nàšte ə s nàšijə sɨ̀n
Žitnica 1: 4 - səs ə bəštà tɨ i tòj u sòfijə rəbòt’eše̥ rəbòt’eše tàmkə
Žitnica 1: 5 - u sòfijə às vɨ̀kəm səmɨ̀čkə səs ə vulòvet’e še ìdə də uprè̟gnə
Žitnica 2: 8 - às səs ednɤ̀ zɤ̀lvə òdej sàmu pu kɤ̀rɤt
Repljana 1: 81 - pa si tàm è dèda mi səs ofcète tàm
Repljana 1: 104 - da dòjdeš da ga napòimo səs orlòvi nòkti
Vŭrbovo 3: 24 - ta obnodèli kɤ̀štutu səs tekvòj i zapalìli
Srebŭrna 2: 18 - a pək nìj sel’endùr:tȅ nəučèni səs vɤ̀l’n’eni čuràpi
Srebŭrna 2: 43 - strìžeš ə ovcàta i kəkvò pràviš səs vɤ̀lnata
Srebŭrna 2: 58 - səs səs kəkvò
Srebŭrna 2: 58 - səs səs kəkvò
Srebŭrna 2: 59 - səs rəkɤ̀tə čèpkəš
Srebŭrna 2: 65 - a tì səs rəkɤ̀tə si e pàriš si e pir’èš
Srebŭrna 1: 93 - i ub’ukàl’ət səs bos’ìl’ək i slàgət s’àkoi si zɤ̀mɤ
Srebŭrna 2: 110 - əmì rəskəžì mi kàk e səs səs stənɤ̀
Srebŭrna 2: 110 - əmì rəskəžì mi kàk e səs səs stənɤ̀
Srebŭrna 2: 135 - às səs inì urtincà gu nəvìvəmi nə tùj kròsnu
Srebŭrna 2: 166 - tès rəgòski i səs tès rəgòski̥ tɤ̀j sme žuv’èli
Garvan 1: 18 - səs kòži kədifè udgòr'e pàk kəf'àvə kədifè
Garvan 1: 27 - tɤ̀j dɤ̀lgə b'àlə s nəkràjə səs č'èrnu pàk tɤ̀j
Garvan 1: 60 - tə prɤ̀steni ìməš sə m'enì səs tòju s mòju tɤ̀j təkòzwəš
Garvan 1: 64 - màsətə tàm səz bìblijətə səs pòpu nəprèt čit'è
Garvan 1: 117 - kəkvì màsi səs məgàr:ta i i təkòs ə
Garvan 1: 118 - səs lèsi
Garvan 1: 132 - pək bùl'kətə ustàvə səs ə unùj š'ə izvin'àvəte əmà
Garvan 1: 137 - pək ə krɤ̀sniku̥ səs swudbɑ̀r:tȅ utìvət də də nòs'ət krɤ̀sniku̥ sìčkitȅ
Markovo: 90 - tugàva v’èče žə sə zbìrəmi tàm s ergèni səs mumì
Malevo/Xsk 1: 31 - sə ž’iv’èli səs tùrcite zàednu i znàehə tùrcki ezɨ̀k sɨ̀čkɨte
Malevo/Xsk 1: 33 - i dàž’e b’àha ə stàr:te b’àhə təkà m səs tùrci̥t’e bl’ɨ̀ski
Malevo/Xsk 1: 184 - ž’ètvə gà dòjde ž’ènem səs sɤ̀rpuv’èt səs nədnič’ɛ̀ret ž’è̝nem
Malevo/Xsk 1: 184 - ž’ètvə gà dòjde ž’ènem səs sɤ̀rpuv’èt səs nədnič’ɛ̀ret ž’è̝nem
Malevo/Xsk 1: 187 - səs tovà tuka dèto go slàgaš
Malevo/Xsk 1: 220 - i də nòsɨš i tugàvə səs ə tvà səs kàcte nòsehə vudà
Malevo/Xsk 1: 220 - i də nòsɨš i tugàvə səs ə tvà səs kàcte nòsehə vudà
Malevo/Xsk 1: 221 - ud r’àkətə nəl’ɨ̀vət tvà m’àstu nəràs’əd gu səs slàmə
Malevo/Xsk 1: 222 - i k tərkàl’ət səs ìməše təkɤ̀i spec’àl’ni vɨl’àci utərkàl’əd gu
Malevo/Xsk 1: 232 - i fpr’àgəž dikàn’ətə səs òluwə il’ səs kun’è
Malevo/Xsk 1: 232 - i fpr’àgəž dikàn’ətə səs òluwə il’ səs kun’è
Malevo/Xsk 1: 235 - səs vìl’te ubrɤ̀štə sə càl’ijə hərman’ sl’et tvà pàk kàrət
Malevo/Xsk 1: 238 - nə hərmàn’e ìməše vijàl’ki i pòčvət səs vijàlkətə
Malevo/Xsk 1: 255 - slàgət vɤ̀tre žytòt i sl’ət tvà səs krɨ̀nətə gu izvàdət nəgòre
Malevo/Xsk 1: 266 - i səs nədnič’ɛ̀ret də utỳvəm nə nɨ̀vətə trùt gul’àm
Eremija 2: 2 - n'àkəf ubičàj də sə prài zə zə dɤ̀š səs pòpo da
Eremija 6: 41 - tè sə vɤ̀rzani səs alkà
Eremija 3: 50 - səs kakvò
Eremija 3: 51 - səs sìto ìma si speciàlno
Eremija 1: 91 - tì səs kozìte tì səs svin'ètu tì səs volòvetu
Eremija 1: 91 - tì səs kozìte tì səs svin'ètu tì səs volòvetu
Eremija 1: 91 - tì səs kozìte tì səs svin'ètu tì səs volòvetu
Eremija 1: 92 - tì səs kon'ètu i tovà e
Mogilica 2: 13 - səs màslu tegàj gi pràehə i m'ɔ̀su
Mogilica 6: 23 - səs kakvò
Mogilica 6: 26 - ìmə si i udèlnu səs rùo go nəkvàsət u
Mogilica 3: 27 - àh nìvətə zəsɛ̀eš' i sɛ̀tne əgà uzrɛ̀e už'ɔ̀neš' jə səs sɔ̀rp təkà
Mogilica 5: 30 - znàči tè ne sɤ̀ səs nàs
Mogilica 3: 31 - a kà nə a kàg go vərxòt səs kakvò
Mogilica 3: 32 - səs mùl'e mùl'etə kòn'i təkà gi vər'tɔ̀t mùl'etənə
Mogilica 6: 50 - səs dɤ̀rven čɛ̀s
Mogilica 6: 51 - səs kakvò
Mogilica 6: 52 - uràlu səs dɤ̀rvenu i tugà pàlešnik mu uvr'ɔ̀t nə uràlunu
Mogilica 6: 53 - i urɔ̀t s vòlove səs mùl'etə
Mogilica 6: 63 - a togàva səs kakvò se kàk se pridvìžvaxte
Mogilica 5: 70 - tò zavìsi tò zavìsi səs mom'ènta kàk se sl'èdvat muhəbètə
Mogilica 6: 76 - səs kòlko kolelà b'àxa kolìte
Mogilica 6: 78 - səs kòlko kolelà b'àxa kulìte vòl'ɛ vòlskite i mùleštite
Mogilica 6: 87 - sə kulì səs sɛ̀k kulelò əmə po səs ədnò mùle
Mogilica 6: 87 - sə kulì səs sɛ̀k kulelò əmə po səs ədnò mùle
Mogilica 6: 88 - nɛ̀kvi sə səs dvè
Dolno Ujno: 169 - səs gàzje
Dolno Ujno: 173 - nè nè làm na làmba səs gàzg'e
Dolno Ujno: 180 - əhɤ̀ səs svèšti
Drabišna 2: 143 - səs vèjkite
Godeševo 2: 3 - šə gu zəvɤ̀jš səs ədnɤ̀j pərcàlevi pl'àni tugà nemàše pl'àni
Godeševo 1: 5 - še gi nərà nəràmi tugà nə nɤ̀jvətə səs məgàretu
Godeševo 3: 10 - da òdimə nə ərmàn ə i səber'è̝me tvà žìtutu səs pl'evòwtə
Kovačevo 2: 3 - vòluve kràvi səs tèlencètə pu dvè kràvi s dvè kràvi səm imàlə
Kovačevo 1: 93 - ugləvɤ̀tə vèjke tugà vèjke kugà səs ùgləvèjte
Kovačevo 1: 94 - uttàm sə prigòtv’ət k’i səs jàdene bànici i səs pugàči z vìnu
Kovačevo 1: 94 - uttàm sə prigòtv’ət k’i səs jàdene bànici i səs pugàči z vìnu
Kovačevo 1: 114 - kakvò e tovà da ja opàšət səs kəkvò
Kralevo 1: 9 - əm mlògu bè̝še prekàrəhme bəjà gudɨ̀nɨ sə səs tvà
Kralevo 2: 23 - aha kvàs səs n’àkəf
Kralevo 2: 25 - ə kət səs məìcə gàt kàkto prài sə nòə l’àp be
Kralevo 2: 48 - è səs ə òdvəricə ili səs sɨ̀rence təkà rəstòkuvəš listàta če
Kralevo 2: 48 - è səs ə òdvəricə ili səs sɨ̀rence təkà rəstòkuvəš listàta če
Kralevo 2: 60 - də e səs nəpràenu burɨ̀lutu də e nəpràenu təkɤ̀vu ud dɤ̀rvu ə ə
Kralevo 1: 86 - səs məgàre nə gərbɤ̀ òdə nòs’ li sə
Kralevo 2: 125 - pò màlka səs [unintelligible]
Kralevo 2: 126 - j səkà səs
Kralevo 2: 134 - ud dvàtə kràjə təkɤ̀vu zətvòr’enu e tàm səs krànč’e tr’àa
Kruševo 2: 28 - səs nègu
Kruševo 4: 39 - səs kurìčkətà
Kruševo 4: 47 - səs šərlànč’e š’ə jə pulùpiš da odm’èkne i də vìš
Kruševo 3: 139 - tùk səs sidž’ìmč’e
Kruševo 3: 142 - i tì səs no s məkàze
Kruševo 3: 143 - səs makàze
Kruševo 3: 160 - v bəlkàn’ə isprà jə dòjdəə i dəšterìte səs m’ène
Leštak 2: 27 - dèto si ja s’àla tàa godìna səs kartòfi slèaštata godìna
Leštak 3: 28 - dà i sə vərš’è tugàvə səs mùlettə kətu sə fərlì slàmətə
Leštak 3: 33 - a zem’àta n’ s səs trevàtə li kàkto e
Leštak 2: 42 - e səs sʌ̀rpəs
Leštak 3: 43 - səs ədnə metlɤ̀ də mòž’e ž’itòtu pòsle də sə səberè č’ìstu
Leštak 2: 43 - səs sɤ̀rpəs i kàk s kojà rəkà
Leštak 2: 44 - e tɤ̀j fàtəš e tvà nìvətə i svà gu rèžeš səs sɤ̀rpəs
Leštak 1: 46 - dvàes gràmə urìs dvàese i čètiri l’èvə səs trì filìjki hlɛ̀p
Leštak 2: 47 - i r’èž’eš səs sərpʌ̀t i zberèž gu
Leštak 3: 50 - pɤ̀rvu sə uč’ùkvə səs vìlə
Leštak 2: 60 - a znàči səs mùleto a mùleto ə vɤ̀rzano li e
Leštak 3: 66 - əmì səs rəš’ètu ednì drɤ̀ški təkìvə
Leštak 1: 80 - i səs kakvò se pàli tovà nèšto s kvò s opàli
Leštak 3: 110 - ut kòže səs ə otdòlu nàči
Leštak 3: 134 - səs turpànə màlku də nèmə jʌ̀dru i i vərhʌ̀t
Leštak 3: 144 - dà ə nìvətə sə žʌ̀ne səs sɤ̀rp tàə nìvə rəštɤ̀
Leštak 3: 165 - səbìrə pòveče slàmə štòt t’à e səs kùkə e tùkə s ròk
Leštak 3: 210 - nə s’ìtno gu nəmèl’e i gu vər’ʌ̀t səs màlku bòp
Leštak 3: 216 - tràhənə səs təkòə
Leštak 3: 217 - tràhənə səs bòp
Leštak 3: 221 - səs ə vòluve
Leštak 3: 223 - səs vòluve pò ràno orɛ̀hə dvà vòlə sə fprɛ̀gət
Leštak 3: 224 - səs dərvò tùkə zəkòpčeni i s uràlutu ədìn gi kàrə
Leštak 3: 228 - a segà vòluve nèmə segà səs mùl’etə urɤ̀t
Leštak 3: 253 - tɛ̀sni i tùkə sə vʌ̀rzvə səs vrəfč’ìčkə vrɤ̀fkə
Leštak 3: 265 - səs ə vrɤ̀fkə
Leštak 3: 266 - səs vrəfčìčkə
Leštak 3: 277 - uràloto kədè se svɤ̀rzva səs səs humòt’a
Leštak 3: 277 - uràloto kədè se svɤ̀rzva səs səs humòt’a
Leštak 3: 284 - səs ə č’uvìjə dɤ̀rvenə
Leštak 3: 333 - debèli ne sɤ̀ li potpr’àni tùkə səs nèšto təkà
Leštak 3: 362 - udèlnu tùkə si e zəfànətu səs ə ə dùpkə nədòlu
Šumnatica 1: 16 - tàa ženà səs nàs e dà t’à e ot amèrika
Šumnatica 3: 19 - səs kakvò go pràvexte nàj mnògo klìna
Šumnatica 3: 39 - a takòva pràexte li səs ə listò ot zèle da go zavìeš
Šumnatica 1: 69 - səs nègu às hòdih dàže səm i rənèn ut ut
Šumnatica 1: 80 - dà əf ungàrijə òdime bìjme se tàm səs germàncite
Šumnatica 3: 166 - ne fàtə svàne ne fàtə səs svàne gà si glàden
Skrŭt 2: 94 - nedèl’ata òdat momàta si zakàrvat tàpane səs svàdbatḁ
Skrŭt 1: 172 - prasè što gò vìkat sə màjka səs malènki prasènca
Stalevo 3: 9 - ami če tò ne n’àma li kɤ̀k səs kòsmite
Stalevo 4: 20 - səs trì čètiri bàbi govòrixme si fsìčkite vìka
Stalevo 1: 31 - kɤ̀k se predè səs kakvò se predè
Stalevo 4: 42 - vìkəm kàkə Marjònə də vɨ̀š səs ə dr’è̝škətə ìkəm ubl’akənə
Stalevo 2: 63 - ɛ̀m əmi gà ìmə pràznik pò hùbəvə žə è səs màs
Stalevo 2: 64 - žə è səs səs dròbene
Stalevo 2: 64 - žə è səs səs dròbene
Stalevo 1: 67 - i i səs snuvàlkətə fɤ̀rl’əj tkàj sìčku sə e pretkàvəlu nə rʌ̀kə
Stalevo 1: 69 - zə gu smutàeš nə mut’v’ìlkata i zə gu nəkvàsiš səs udà
Stalevo 1: 156 - da ne sɤ̀ zbìrə platɤ̀ ednì metàlni təkà səs zɤ̀bci sə slàgəhə
Vŭglarovo 2: 20 - ìdem umɨ̀jm’ə sə l’àgəj səs pepelɤ̀ sɨ̀čkut zàənu
Vŭglarovo 2: 50 - vərɨ̀š təkà i ž’èniš səs sərpɤ̀ sɤ̀rpui mu ìkəhme
Vŭglarovo 2: 119 - səs s’è̝lckite si hòrə
Vŭglarovo 2: 123 - əm če tò n’àmə nìštu tàjnu f tvà səs
Vŭglarovo 1: 138 - zəhlupim o səs ìmə vrɤ̀šnik
Vŭglarovo 1: 141 - ž’è̝leznu nəpràenu təkà səs kəpàk [unintelligible]
Bangejci 1: 17 - s'àkə idnɤ̀ kɤ̀štə b'èši pɤ̀lna səs xòrə
Bangejci 2: 40 - è tɤ̀j kət bəstùn'enu səs vìluškə tùkə udòlu s vìluškə
Bangejci 2: 51 - əm či kàk sə plit'è səs iglì ba
Bangejci 2: 53 - səs iglì dib'èli gul'èmi iglì dɤ̀lgi kətu i širòko ə pək čuràpa
Bangejci 2: 54 - səs p'èt iglì p'èt iglìčki t'à šə gi znài drugàrkətə
Bangejci 1: 82 - məžètu̥ òdea pək nìi žinì sə rəspràəxmi səs t'àx
Bangejci 1: 84 - i səs tràkturi pòčnəə də urɤ̀t əmə pàk òdim kət pus'èjət kərtòfi
Brŭšljan 3: 9 - nə udenìcətə š'e z'èmeme kulà səs dvàes trìese krìni
Brŭšljan 1: 22 - dujàhne gi prenàs'əhme ml'əkòtu səs məgàretə vəf s'èlu du pùntə
Brŭšljan 3: 23 - s kəvàl':e be səs svìrki s kəvàl':e
Brŭšljan 3: 25 - səs svìrki i s kəvàl':e
Brŭšljan 1: 29 - kuìtu se zənimàvəhə səs krəvef'èrmətə i tè tàm nəlì
Brŭšljan 1: 31 - hòdeš'e səs kràvite a drùgijə ustàvəš'e pri tel'ètətə xrànexə gi
Brŭšljan 3: 34 - pək segà òšte pòveč'e səs tèl' gi pràime
Brŭšljan 3: 36 - səs skilimìdi
Brŭšljan 1: 55 - òx mi tɤ̀j səs svìrki i s kəvàl':i svìrehne
Brŭšljan 1: 59 - təkìvə svi sviràč'i sme bilì nìe səs svìrki kəvàl':i
Brŭšljan 1: 62 - kuìtu svìrehə gàjdi nè e gàjdə gàjdə səs
Brŭšljan 1: 71 - ne ud dɤ̀rven məter'àl dɤ̀rven məter'àl sə prài səs
Černovrŭx: 13 - kun'ète gi kàg də ti kàžə səs ednɤ̀ dùmə pisk'ùli
Černovrŭx: 21 - pris tùj vrèmi kətu gi venčèjət xòrə si ìmə tàm səs t'àx
Čokmanovo 1: 1 - nə əlìn'd'en' hòd'əhm'e pu trì d'èn'ə nə l'uvàtkit'e igràehme hòru səs
Čokmanovo 1: 2 - фùsti səs ə ərmelìcit'e tɔ̀pən'ə č'ùkəš'e nìe rìpkəhme
Čokmanovo 1: 7 - s'ɛ̀nu si zbìrəhme səs mùl'ətətə tuvàr'əhme si s'ɛ̀nu duhòdəhmè si
Čokmanovo 2: 14 - ž'ɔ̀nehme gu sìč'ku səs sɔ̀rpuve ələ be jɛ̀ce trùdnu
Čokmanovo 1: 24 - vɔ̀rhəhm'e səs mùl'etətə ədìn hərmàn izvɔ̀rhəme gu
Gela 2: 16 - səs vɤ̀l'nena plɛ̀na gulɛ̀ma pa to gulɛ̀ma plɛ̀na i ə
Gela 2: 17 - ut vɤ̀lna istəkàta vɔ̀lnena ta če ušìta ta səs sèka
Gela 3: 72 - z be pò ùbavo dubrì kugàtu zbìrame senò səs tèp i səz bàba [laughter]
Stikŭl 3: 7 - i tugàvə gu čùkəme səs tvà
Stikŭl 4: 63 - hà ja hàjde dà s’ɔ̀dnə də s’ɔ̀dnə čɛ̀kəj səs tujɛ̀škəsə
Stikŭl 4: 64 - də rekɔ̀ jɔ̀ bàbicənə səs tujɛ̀škə
Stikŭl 2: 71 - səs zəhərč’ìcə i vudìcə i žə hi zàtvur’ə
Stikŭl 1: 82 - tugàvə gu kàrəha è bəštà mɤ i nèguvijə bəštà səs kò̝n
Stikŭl 1: 83 - že tuvàr’ət tə də ìdət nəh pulènu də gu smen’ɔ̀t səs càrevicə
Stikŭl 3: 89 - i pàdna mòmč’encètu dukàrahà gu etùka səs səs kulà gu dukàraha
Stikŭl 3: 89 - i pàdna mòmč’encètu dukàrahà gu etùka səs səs kulà gu dukàraha
Stoilovo: 25 - vɤ̀rzvəme se gərkìne səs mr’ɛ̀ži zelè̝ni č’èrni i d’ulbène bùlu
Stoilovo: 28 - a i č’erv’èni prestìlki səs b’ɛ̀li uwì kùp’eni
Zabernovo: 11 - prɤ̀tje uplìtəme gi nəòkulu izgràždəme gi səs prɤ̀tje
Zabernovo: 37 - fɤ̀rgəme səs nihnitìrje hmi kàzvəhme ednì təkìvə
Zabernovo: 38 - səs č’ètiri p’èd zɤ̀bə č’èrpvəme i fɤ̀rl’ime v vɤ̀zduət
Izgrev/Car: 13 - də pul’ɛ̀eme nə mumč’ètu wòdə kuèti mumč’è e čùkəlu səs səs mè̝ne
Izgrev/Car: 13 - də pul’ɛ̀eme nə mumč’ètu wòdə kuèti mumč’è e čùkəlu səs səs mè̝ne
Izgrev/Car: 17 - də igràeme hòru də pejème pejɛ̀hme svìrehə səs kəvàl mumč’ètətə
Malevo/Asg 1: 4 - d’ènu̥ s’è mʌ̀kneme kujàtu je pò visòkə i səs kòsə jə kus’ə̟̀t
Malevo/Asg 1: 7 - pàk jə vərš’ìjeme səs kòn’e
Malevo/Asg 3: 15 - səs sòl i dud’è sl’èzəm dòlu du r’àkəsə i nəjàlə səm se
Malevo/Asg 1: 16 - kətu jə udvìjem’ə vərìme si jə sìəm ə̟ səs rəš’ètu
Malevo/Asg 1: 29 - səs màlku kìsəlu ml’əkò mu slòžim’e vəf ə rəzbìjeme gu
Malevo/Asg 3: 30 - ə səs kutluvàr’k’ənə nə ràmutu nàiš kòlku vr’ème sə vərì
Malevo/Asg 2: 50 - səs sɤ̀rpuv’e nə rəkʌ̀ i pòčvəme də ž’ɤ̀neme i pràvime snòpi
Malevo/Asg 2: 52 - ìmə si nə nìvətə spic’àlen ərmàn kədètu vərš’ìjeme tìjə snòpi səs mùl’etu
Malevo/Asg 2: 57 - vərš’ìjeme səs mùl’etu i məgàretu nə tòzi ərmàn kədètu sə kupnìte
Malevo/Asg 2: 62 - sìčku gu udvìjeme səbìrəme žìtutu f čuvàli pl’əvʌ̀tə səs slàmətə gi slàgəme
Malevo/Asg 1: 65 - nəpɤ̀l’nim g’yv’èčən s kàš’e [laughter] səs l’èštə s fəsùl’ nədrubìm gu
Malevo/Asg 2: 69 - kugàtu l’uvàdite dòdət vr’ème də sə kus’èt utìvəm səs mùl’etu i məgàretu
Malevo/Asg 2: 81 - səs gàjdə svìrexa i n’è igràeme nə xurò vesel’àme sa dumɤ̀t
Malevo/Asg 2: 87 - slet tvà gi puč’ìstvəm č’ɤ̀rnutu d’ètu ògənə e gur’àl səs t’eslàta
Momčilovci: 10 - i hòd’ə r’edòvnu hòd’ə səs ədnò mùl’ənce mùt’i̥ku im’ɛ̀h
Momčilovci: 11 - səs n’ègə sìč’kəd’e ùlum vərš’ɛ̀h sìč’kəd’e hòd’əh
Pavelsko 2: 12 - t’è wòd’ehə səs ufč’ɛ̀re ufc’ène i š’ ìdeme gòr’e nə kəšlʌ̀tə
Pavelsko 2: 14 - ìdeme səs məž’ète ž’èni i striž’ème ədìnən dərdž’ì drùgən striž’è
Pavelsko 1: 15 - snòpete gi kàrət səs kərùci i gi klədɤ̀t pràv’ət gi nə krɤ̀sci
Pavelsko 1: 23 - ədìn m’èsec pusedzì i tugàvə wòdim səs mùletə tə gu vərš’èem
Pavelsko 1: 27 - i drùgi dvàmə truìcə pàk ə səs v’ìl’i rəstrɤ̀s’uvət snòpenu
Pavelsko 4: 29 - səs ə ìməhm’e ìməh təkwòvə nə bràtə ž’enà zəv’èdəh i
Pavelsko 2: 42 - i kətu isʌ̀hn'e i nìe jə vərš'ìjeme vərš'ìjemè jə səs ə mùl'etənə
Pavelsko 4: 53 - də gu kàrəš səs ə ə̥dnì səndɤ̀ci məgàre səm tuvàrilə də kàrəm
Pavelsko 4: 102 - i n’è iməme [unintelligible] st’àgəni səs nèjə
Pavelsko 4: 103 - jɛ̀ səm m’ʌ̀nələ jɛ̀ segà səm səs puv’àsmutu segà
Hvojna 3: 1 - nə hərmàn kət ut’ìdeme nìe še gu pràime še d’àləme səs mut’ìki
Hvojna 3: 3 - nə nàj ràvnətə pul’ànə še izber’ème še d’àləme səs mut’ìki
Hvojna 2: 4 - n’è nə dib’èlə pòčvə i əku n’èmə səs kəkvò nəl’ì
Hvojna 2: 5 - səs səz zgriblò šə sə zətərlì gu vìkəm’e də sə zəròvi l’èštətə
Hvojna 3: 6 - i tugàvə d’àutu fl’ez’è səs mùl’etətə i bùlkətə ž’ə vdìgə
Hvojna 2: 6 - i priglàd’i sə vərhù səs n’àštu dɤ̀skə li kəkvò li
Hvojna 3: 7 - səs vìlətə ut kràjə snòpit’i sìč’kit’e še gi rəstrɤ̀svə
Hvojna 2: 12 - əku e pò màlku č'ùkəmè jə səs vìlə s vìlətə sə č'ùkə
Hvojna 2: 30 - nəlìvə sə səs vudà də mòž’e pòčvətə də ul’ègne
Hvojna 1: 33 - nàj nəpr’èt utìdət tə z’ʌ̀mət kumʌ̀ səs mùzikətə səs ə
Hvojna 1: 33 - nàj nəpr’èt utìdət tə z’ʌ̀mət kumʌ̀ səs mùzikətə səs ə
Hvojna 1: 35 - də jə z’ʌ̀mət səs c’àlətə svàdbə v’ɛ̀č’e bùlkətə č’ɛ̀kə
Hvojna 2: 35 - utstrən’àvəme jə pàk səs vìlit’e jə pretrɤ̀skuvəme utstrən’àvə sə
Hvojna 2: 39 - v’èč’e nə fud’enìcətə ìməhm’e pròsti fudenìci̥ səs kàmək sə vərt’ì
Hvojna 1: 41 - l’èznət kumɤ̀t s’àdə ə də sə puč’èrpi səs məž’èt’e sìč’ki s’àdət
Hvojna 1: 49 - ubìč’əš’ li jə tàjə mumà də sə venč’ɛ̀ete səs n’èe
Prestoj: 31 - səs kipčètə ši ìdət ši gr’èbnət ši nəl’èjət tàm
Prestoj: 42 - dɤ̀nutu i bəkɤ̀rinu səs dùpk’i
Prestoj: 69 - udl’èp’əd gu ud dəskɤ̀tə səs nužòviti lupàti si spic’àlni ìmə
Stančov Han 2: 1 - mlàditi səs stàriti sə smèjət màj [laughter]
Stančov Han 1: 13 - əm či təkòvə n’àkuj səs ə fòrm’enu pək n’àkuj kàktu sə sì
Stančov Han 3: 32 - pu dvàis trìjs kərùci tuvàrni səs pu il’àdə kilà tuvàr
Stančov Han 1: 53 - a s səs kakvò predèš ə u
Stojkite 2: 10 - səs vìli izvàd’at slàmata izmetɤ̀t hùbavu harmàna
Stojkite 2: 12 - də gu kàrat də gu nasìpvat səs krìni vəf č’uvàle
Sŭrnica 4: 12 - a tùkənà je səs sə č’erv’ènə kàl’ ìməš’e
Sŭrnica 2: 91 - i səs kurì
Sŭrnica 2: 93 - i səs kurì buedìsvəhə kəf’àvu
Sŭrnica 2: 96 - ut jelhà pàk š’ə nəbir’èš’ kurà pàk səs jelhà kurà pà buedìsvəme
Sŭrnica 1: 112 - mòjə sv’èkɤr təkà pràvil səs
Sŭrnica 1: 122 - i mòjə svèkər təkà ə nəpràvil səs edìn tùkənə
Sŭrnica 2: 126 - səs čèrnə vɤ̀lnə
Sŭrnica 1: 126 - svekərɤ̀ mi tò təkà kàzvəš’e səs edìn ɤ̀ tùk
Sŭrnica 2: 129 - l’ɛ̀ti pà pupàriš’ səs brəš’nò əbɤ̀tə də ni sɤ̀ kɤ̀sә̥
Sŭrnica 1: 211 - səs takvònə i mòjtə dɤ̀šter’ə pàk kətu təkvònə
Trjavna: 86 - kvò pràite səs ml’àkoto
Trjavna: 133 - i pòčvəž də gi xràniš səs
Trjavna: 176 - e tò pridì stàvəlu səs ə
Trjavna: 178 - idnò vr’ème səs sìrišti kəd zəkòl’ət ufcɤ̀tə ə tùj jèrenci
Vŭrbina 1: 3 - ta isɤ̀hne i tugàvə gu pàk səs kətɯ̀re gu vərš’è̝me
Vŭrbina 2: 3 - i gà uzrè̝i jə mʌ̀kneme i č’ùkəme jə səs səs čukùtve
Vŭrbina 2: 3 - i gà uzrè̝i jə mʌ̀kneme i č’ùkəme jə səs səs čukùtve
Vŭrbina 2: 4 - səs vìlič’ki nəč’ùkvəme jə i əmə nə enəkòə vɤ̀tr’e nə wòd’er
Vŭrbina 3: 12 - səs vòl’ven’e gu stòr’ət brəlà i nìj min’ème pòslet
Vŭrbina 4: 13 - vərš’è̝me urème i vərš’ème gu ca tuvà rəštɤ̀ gu vərš’e̝me səs katɯ̀r’e
Vŭrbina 4: 20 - urème səs vulòvete zə càrevicətə pràim jə nə brəzdɤ̀
Vŭrbina 4: 39 - səs kətɰ̀re i səs kòne gu vərš’ème dàž’e ìməš’e xòrə
Vŭrbina 4: 39 - səs kətɰ̀re i səs kòne gu vərš’ème dàž’e ìməš’e xòrə
Vŭrbina 4: 40 - tə gu vəršɛ̀ə i səs səs vulòve dètu n’èmə kətɰ̀r
Vŭrbina 4: 40 - tə gu vəršɛ̀ə i səs səs vulòve dètu n’èmə kətɰ̀r
Vŭrbina 4: 41 - i vulòve sə vɤ̀rhəli d’ètu e pò b’èden səs məgàre gu vəršè
Vŭrbina 2: 43 - ur’ɛ̀hme səs vòl’ve sèj kinàtu sme to nè e səs s ejnəkvì
Vŭrbina 2: 43 - ur’ɛ̀hme səs vòl’ve sèj kinàtu sme to nè e səs s ejnəkvì
Vŭrbina 2: 44 - kəsu es’à urɤ̀t səs tràkturi i səs dìznə kinà əmi səs uràlu
Vŭrbina 2: 44 - kəsu es’à urɤ̀t səs tràkturi i səs dìznə kinà əmi səs uràlu
Vŭrbina 2: 44 - kəsu es’à urɤ̀t səs tràkturi i səs dìznə kinà əmi səs uràlu
Vŭrbina 2: 45 - i uràlə səm i i kupàlə səm i i səs vòlv’ene səm uràlə
Vŭrbina 4: 45 - dètu č’ɛ̀muvi dɤ̀ski sə kàrəli du g’um’urž’ìne i səs t’ɛ̀h
Vŭrbina 4: 47 - pàk sə ubràtnutu vrʌ̀štəli kirìjə i sə ž’uv’ɛ̀li səs tvà
Vŭrbina 3: 67 - f səndɤ̀ci gu utnes’è̝me rəsàdəme səs ədnì pə š’ilà dikilìč’e
Vŭrbina 3: 74 - ut č’è̝tiri ut p’ɤ̀d dèkərə tə se tə səs wòsem istìfə sme
Vŭrbina 4: 80 - nè jə vlàčime dàže ne nòsine nə dəràk səs stəruvrèmski deràci
Vŭrbina 4: 91 - i pòčvə gradèn’eto gradèn’etu̥ sə grədèš’e nè səs vàr
Vŭrbina 4: 92 - a səs sòpstvenə pɤ̀rs d’ètu gu vɨ̀kəme kàl i səs sɤ̀štijə kàl
Vŭrbina 4: 92 - a səs sòpstvenə pɤ̀rs d’ètu gu vɨ̀kəme kàl i səs sɤ̀štijə kàl
Vŭrbina 3: 96 - kɤ̀štənə iskupɤ̀t tem’è̝l’i i grəd’ɤ̀t je səs kàmen’e i gr’èdi
Vŭrbina 3: 100 - pək əku n’è̝ tugàvə səs d’èləni dɤ̀ski enik’yvə
Vŭrbina 4: 102 - a səs mešòvoto dɤ̀rvo glèdəhne ufcète kàstrehne lìsti sklàəne gu zi
Vŭrbina 4: 122 - svàdbite gi pràime səs adnò vrème səs mùl’etə ìdiš nə svàdbə
Vŭrbina 4: 122 - svàdbite gi pràime səs adnò vrème səs mùl’etə ìdiš nə svàdbə
Vŭrbina 4: 123 - ud ud ədnò s’èlu nə drùgu sìčku səs kətɰ̀ri
Gigen 2: 4 - səs ràbota sme prèle̝ ìdvat mumčèata nìj kàzvame ergènite̝ ìdvat
Petrov Dol 2: 15 - [laughter] səs inò àgni sigà nə gerg’òwdèn’
Petrov Dol 1: 89 - às ut’ùvam səs ə stòmnite zə vudà i ut’ìvəm vìždəm ednò d’it’è
Petrov Dol 3: 159 - s’ɛ̀jm’i ž’ìttu a pə kət ìmə v’àtɤr səs lupàtt’ȅ
Tihomir 1: 3 - ablìčahme sa a səs šalvàre
Tihomir 3: 51 - i pòsle i s katᵊìre go varšòme ə səs magàreta s katᵊìre takà
Tihomir 1: 68 - ami kɤd’è ste sə ə srèštali səs ə mòmčeta s kòpeletata
Tihomir 1: 165 - səs tavà dɤ̀lgoto navɤ̀tre
Iskrica 2: 5 - i nə làzərcə tɤ̀j sme òd’əli səs cərùlkiti smi ubùti
Iskrica 3: 11 - pribirèm gi səs dukàrəme gi du sèlu sàmu màjkiti kətu sùčət àgneatə
Iskrica 1: 14 - trɤ̀gnəhme nə ràbutə səs tùkə p’èt šes kumšìjki səs t’àh hòd’ə
Iskrica 1: 14 - trɤ̀gnəhme nə ràbutə səs tùkə p’èt šes kumšìjki səs t’àh hòd’ə
Iskrica 2: 15 - nəpràeni sə lixìti ni i səs kurìšnici̥ gu prɤ̀ska:mi ə
Iskrica 2: 16 - i nə rəkà gu səd’àhme səs kòlčetə ə n’àməše məšìni n’àməše nìšto
Iskrica 2: 19 - če nə grɤ̀p səs kubìlkətə z bəkɤ̀rte nə grɤ̀p nòs’ə udà
Iskrica 2: 39 - sərɤ̀citi i səs ə šùmə càriičenə go nəvɤ̀rzvəme̝ i nəpràenə skèl’ə
Iskrica 1: 40 - səs n’ègə t’à ne dòjde vɤv nàs də spì ne gɤ̀ ìskət
Iskrica 3: 42 - zə sèl’ənite dè nàj xùbəvutu àgne səs nə gerg’òvden že dòət
Iskrica 3: 47 - drùgutu gu pɤ̀lnea tàm səs urìs səs nàj rəzlìčni ràbuti tàm
Iskrica 3: 47 - drùgutu gu pɤ̀lnea tàm səs urìs səs nàj rəzlìčni ràbuti tàm
Iskrica 3: 48 - səs percà li s kəkvòtu štè də e i gu slàgət
Iskrica 2: 49 - səs càreičenə šùmə i gu nəpràim takà nə d’ènkuve̝ gulèmi
Iskrica 2: 58 - əmi z’èmət nə inì cərùlki ni napràjət i səs čuràpiti du kul’enàtə
Iskrica 2: 66 - ne mì dàvəə də četà mnògu mə pàk zimàh səs čètiri
Iskrica 3: 106 - cərvùli tuvà səs patùri òdexme pòjəs zəvìt è gul’àm pòjəs ukulu krɤ̀sta
Iskrica 3: 110 - tuvà jəmurlùk izglèždə è t’à tə zəvìvə səs n’ègə c’àlu
Iskrica 3: 111 - səs kəčùlətə nə gləvɤ̀tə utprède kət sə zəvìjš i tòpli mnògu
Breste 3: 1 - tì se umòri sìgurno umòrihme te səs prìkaski
Glavanovci 1: 87 - vɤršìdba s kvò səs kòn’i sɤs dòma sɤs volòve i
Bosnek 1: 48 - ama mène me pò me obìčaše svekorò s səs svekɤ̀rvata

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut