ud

Meaning: 
from
Lexeme: 

Lines where ud appears

Kolju Marinovo 4: 13 - nəprɤ̀skəmi gu s vodɤ̀ či səs slàmə ud gòri i ubikàl’əmi
Kolju Marinovo 3: 21 - èj tòl’kəvu vəžè žə nəpràjš ud nìvətə i si nəpràjš
Kolju Marinovo 1: 29 - è nè tòl’kuz gulèmi əmə pàk ud m’ètər
Kolju Marinovo 5: 43 - ud nàs màlku pò nədòlu ìməše i ču̥šmɤ̀ s ùbavə vudɤ̀
Kolju Marinovo 1: 44 - amì təkà ut idnòtu du [laughter] ud idìnijə ud idìnijə l’àp du drùgijə
Kolju Marinovo 1: 44 - amì təkà ut idnòtu du [laughter] ud idìnijə ud idìnijə l’àp du drùgijə
Kolju Marinovo 3: 61 - dikàn’ata e ud dərvò
Kolju Marinovo 3: 62 - dəskì ud dəskà
Kolju Marinovo 6: 63 - ni jè mòžəl pɤ̀k tɤ̀j də si pruizved’è ud gorɤ̀tə
Kolju Marinovo 2: 68 - ud žìtu̥tu̥ si d’ètu i gu vɤ̀rdzuvət nə snòpi
Golica 1: 2 - ud nɑ̀s pò dɛ̀rti n'èma ud nɑ̀s pò zapɑ̀nnali n'èma
Golica 1: 2 - ud nɑ̀s pò dɛ̀rti n'èma ud nɑ̀s pò zapɑ̀nnali n'èma
Golica 2: 19 - ud d'è ste hòra sìčkitɛ̏ ud' enò s'èlo li ste
Golica 6: 29 - a m ud mɑ̀lək sə fɑ̀nəh nə ràbutə ràbutih pràvih strùvəh purɑ̀snəh
Golica 3: 31 - t'às hòra ud n'ib'ètu sl'ɛ̀zli
Golica 2: 33 - tìj v'èke sə izmòdia ud mèn'e baškɑ̀
Golica 3: 43 - dèt sne vəršɛ̀li nìšto n znàjat ud nib'èto
Golica 3: 44 - ne sɛ̀ ud nebèto
Golica 3: 46 - ne sɛ̀ ud nibèto tìe
Golica 5: 75 - id’ìn čil’àk gi vìd’el ama ut t’ɑ̀h ud un’às i rikɛ̀l
Golica 5: 88 - utòd’ət dv’à mumč’ètə ud ərɑ̀pit’ȅ bùlkətə v’èk ni mòž də vərì
Golica 5: 89 - pɑ̀nnəli ud glɑ̀t sedemdes’è d’èn’ə i č’e t’às mumč’ètə
Golica 5: 99 - s vərtul’èt dušlì ud rusìjə i tìj ku n b’àha
Golica 5: 101 - i im z’èl ədr’èsə i šə duhɑ̀d’ə nə gòsti ud wɑ̀rnə
Trŭnčovica 2: 2 - səm ustànələ ud mòjə bəštә̀ siràče nə gudɨ̀nə i pulvɨ̀nə
Trŭnčovica 2: 10 - mi ža dòjde strikà mi čìči tòj že me udmenì ud ulòvete
Trŭnčovica 2: 11 - tòj kət vɨ̀dɨ lòšu vrème že dòdi də me pusretè̟ ud nɨ̀və
Trŭnčovica 1: 32 - pusrè̟štət si ud venčàfkətə iskàrə tòj
Trŭnčovica 2: 74 - kət ednɤ̀ blùzə ud enɤ̀ sɨ̀nə bəsmɤ̀ če ne mòe
Trŭnčovica 2: 96 - kəkvò teglɨ̀lu səm iskàrələ às ud mɤ̀nenka i dù segà
Srebŭrna 1: 69 - na zɤ̀lvata bùlkata ud bùlkata sa dàwa
Srebŭrna 2: 132 - i tès trɤ̀stuw’e tɤ̀j stàwət jà tùkətɤ̀jk’i i ud n’ègu gu udbìrəmi
Srebŭrna 2: 143 - ud n’ègu gu uprəwl’àəš nə tɤ̀s strənɤ̀ ìmə inì klèčki
Garvan 1: 33 - tì n'èməš nìštu ud vàs n'èməš cv'èti sàmu ìməš tùkətɤ̀j
Garvan 1: 40 - pək às ud drùgu s'èlu mə dunèsəwə tùkə sə d'ìsi̥t p'i̥tnàjs' kərùci
Garvan 1: 98 - nə krɤ̀stu tàm snìmənu ud dərvò nəpràenu
Garvan 1: 107 - ud dàmištə tàm
Babjak 4: 25 - ud gràdevu bɛ̀še punèže bɛ̀še naš zeml'àk i bɛ̀še mnògu
Babjak 1: 29 - zəkəsnɛ̀e mòž də pur'àsə əmə ud n’ègu nèma drùk
Dolno Draglište 1: 2 - ìdeme zèmeme bùlkətə ud dumà vòdimè jə
Dolno Draglište 3: 13 - ud lèbə si splèskəme fudùl'k'i
Bansko: 76 - ud nègo ta nìj gu pràvime na turšìja
Bansko: 100 - ud rasòlu pa pòsle kaverdì kaverdìsan urìs ìma
Bansko: 111 - dvòen' v'èsnik' ta go prìfpaa takà ud nètre tèndžuràta
Bansko: 297 - ìma takà pu kràj ìmame rɛ̀ka ta ud rekàta
Bansko: 305 - ìnače ud razbòe takà pòsle da e [interference]
Malevo/Xsk 2: 36 - nə nə četirinàjse gudɨ̀nɨ ud màlkə zəfàtəš də pred’è̝š
Malevo/Xsk 2: 37 - ud d’è̝set gudɨ̀ni pòčvəš də pred’è̝š vɨ̀kə də sə ùčiš
Malevo/Xsk 1: 56 - nə četɨ̀rese i trɨ̀ gudɨ̀nɨ i ud n’ègə
Malevo/Xsk 1: 59 - kòj sə interesùvəl ud vujnɤ̀ i ut tvà i nvà [laughter]
Malevo/Xsk 2: 76 - màmə gà umr’è svekɤ̀rvətə t’à sə rəzbul’èlə ud ràk
Malevo/Xsk 1: 90 - əm ud bəlkànə ud rudòpte
Malevo/Xsk 2: 90 - tìjə pòveč’e znàjət sigɛ̀ mlàtte ud nàs
Malevo/Xsk 1: 90 - əm ud bəlkànə ud rudòpte
Malevo/Xsk 2: 105 - ə sənɤ̀ mɨ ud nòvə gudɨ̀nə be̝z ràbutə pək ìmə d’v’è mòmčetɨ
Malevo/Xsk 2: 113 - səkrət’è̝ni ud ràbutə i kvò də pràət mlàtte tr’àvə sə ž’uv’è̝j
Malevo/Xsk 1: 152 - pəmùkə ud načàlutu s’àvəhme kòlkut zə fkɤ̀šti
Malevo/Xsk 1: 185 - ud vùtryn du v’è̝č’ər ud ùtrɨn du v’è̝č’ər
Malevo/Xsk 1: 185 - ud vùtryn du v’è̝č’ər ud ùtrɨn du v’è̝č’ər
Malevo/Xsk 1: 221 - ud r’àkətə nəl’ɨ̀vət tvà m’àstu nəràs’əd gu səs slàmə
Malevo/Xsk 1: 254 - həmbàr’ si ìməše spec’àlnu s’àkuj i g’òzuve s’ ìməše nəpràeni ud dɤ̀ski
Mogilica 1: 48 - ud ufcɔ̀nə təgà mòe də je də ustàiš' nɛ̀kəde
Mogilica 1: 53 - ətkòle mnògu kuàt si bəh u nàs jɛ̀ səm čɛ̀k ud
Mogilica 3: 64 - tegàvə petmès ud nègə iskàrvəhme zàhərnu nəkvò beše
Mogilica 3: 66 - č'e kuč'ɛ̀nən gu zə iskàrəš' ud nìvətə
Mogilica 5: 135 - znàči t'à e ud drùgo sèlu
Dolno Ujno: 214 - si se səbìraxme i ud drùgo sèlo sa doodìle
Drabišna 2: 93 - gà izl'àlə ud jàbəlkətə ubìčəš li m'ène ubìčəm tì mène ubìčəš
Drabišna 2: 95 - òt' ud jàbəlkətə iskàrənə gu iskàlə jə vòdil
Drabišna 2: 115 - jà ìkə tvà ud veterɤ̀ ìkə puč'ern'àh ud veterɤ̀ təkɤ̀u ìkə
Drabišna 2: 115 - jà ìkə tvà ud veterɤ̀ ìkə puč'ern'àh ud veterɤ̀ təkɤ̀u ìkə
Drabišna 2: 172 - sɤ̀štətə mòmə d'èt jə òdil ut tàm ud jàbəlkətə
Godeševo 2: 5 - təkà sedɤ̀j fəf pərcàl'ete n'è̝mə kòj də gu putsušɤ̀j ud ràbutə
Godeševo 3: 17 - kɤ̀wpifmè jə ud ədɤ̀jn čuv'àk tòj sə iss'è̝li ə pə
Godeševo 1: 20 - nətərkàl'ət sə səbàjle pà stàvət ud rànutu tvà e
Kovačevo 2: 40 - dàže ud juguslàvijə b’àhə dukàrəli pu lèf i dèset əh f kətùnci
Kralevo 3: 9 - ud d’àdə m t’è sigɛ̀ kàžuva
Kralevo 1: 25 - dv’è gudɨ̀nɨ stànə dəšterɤ̀tə jə səkrətɨ̀hə ud ràptətə səkrətɨ̀hə jə
Kralevo 3: 26 - ə i sigɛ̀ tvà znàm ut d’àttu mi ud d’àdu s
Kralevo 2: 50 - nəràsəš sɨ̀rencetu ili pək òdvərətə nə na ud gàt
Kralevo 2: 60 - də e səs nəpràenu burɨ̀lutu də e nəpràenu təkɤ̀vu ud dɤ̀rvu ə ə
Kralevo 2: 81 - sigɛ̀ nàči ud gudɨ̀nə nə gudɨ̀nə žuòt’ə n
Kralevo 2: 107 - tvà səm zəpòmnilə ud nàšte ìməše dik’àn
Kralevo 2: 133 - ud bɤ̀čvə be ud dɤ̀rvu ud dɤ̀ski də kàž’eme
Kralevo 2: 133 - ud bɤ̀čvə be ud dɤ̀rvu ud dɤ̀ski də kàž’eme
Kralevo 2: 133 - ud bɤ̀čvə be ud dɤ̀rvu ud dɤ̀ski də kàž’eme
Kralevo 2: 134 - ud dvàtə kràjə təkɤ̀vu zətvòr’enu e tàm səs krànč’e tr’àa
Kruševo 3: 57 - ud ədìn kàt li kàktu ku təč’èš kilìm ud ədìn kàt
Kruševo 3: 57 - ud ədìn kàt li kàktu ku təč’èš kilìm ud ədìn kàt
Kruševo 3: 59 - ku təč’èš ə š’əltè ud dvà kàtə
Kruševo 1: 62 - də pràv’ə kràmulə nèkvi ž’èni ìmə ud nèjə gu zème
Kruševo 3: 76 - nəpr’èš’ ud məgəzìnə si̥
Kruševo 3: 78 - ud məgəzìnə si kupòvəhme
Kruševo 3: 81 - e s’à bujədìsuvàme nèjde ud òrei
Kruševo 3: 83 - ud òrei bujədìsvəme ut kàmen bujədìsuvàme
Kruševo 1: 85 - dàž’e pò pòvni i ud m’ène
Kruševo 3: 96 - ud òreòvu təkà bujədìsu̥vàme pə ìnəč’è si kupòvəme bujà
Kruševo 3: 97 - ud məgəzìnetu ut cìgənkìte kupùvəme
Kruševo 4: 109 - ud òreš’e ud r’èkətə
Kruševo 4: 109 - ud òreš’e ud r’èkətə
Leštak 2: 17 - də si iskàrəš ud zem’ʌ̀tə
Leštak 2: 87 - ud dʌ̀ski ud dərv’ètə
Leštak 2: 87 - ud dʌ̀ski ud dərv’ètə
Leštak 3: 103 - izlàzə ud žitòtu i se dìgə gòre
Leštak 3: 246 - nè ud ədnò
Leštak 3: 247 - ud ednò dərvò ednò odgòre dərvò tɤ̀j li
Leštak 3: 278 - tùkə ìmə ud želèzu nəpràveno ednò səz gulèmə həlkɤ̀
Šumnatica 2: 8 - sìčku uskɤ̀pnə òrətə nè sə duvòlni màlku ud demukràcijətə
Šumnatica 2: 29 - tugàvə tè səberàhə ut tùka ud nàštu sèlu turduvàci
Šumnatica 2: 51 - e ut tùə ud nàštu sèlu imɛ̀šen turduvàci rəbòtiə pu lìnijətə
Šumnatica 1: 60 - àjde àjde sàa ženà ud amèrika èj
Šumnatica 3: 214 - ud òfcata vɤ̀lnata kət se zème kəkvò sə prài
Stalevo 3: 4 - m’ehuvè e pràehə mlògu ut òfcet ud òfč’etu m’əhuvè pràehə
Stalevo 3: 7 - pò təkɤ̀vu izvàd’ət ud m’àhə i ut tvà nətrun’ʌ̀t
Stalevo 3: 40 - ud òfču gà izbʌ̀rkəš drùgu je
Stalevo 4: 48 - pò màlkə ud nehi vìkəm də znàeš č’e t’à
Stalevo 1: 51 - ud vəlnʌ̀tə
Stalevo 1: 62 - ud r’ət’è̝n:tu nə mut’v’ìlkə
Stalevo 2: 88 - nɛ̀ ud drùgi dərž’ɛ̀vi
Huhla 3: 22 - ìd'e ud vɤ̀lču.pòl də i prudəd'ène tòj vìkə à kòstə
Huhla 1: 22 - i əm òt' mi cɤ̀rn ud m'ètlə ut s'up'urg'ɛ̀ s'àme
Huhla 2: 32 - ud ràbutə nìštu̥ ne čàk səm ràbutilə ràbutilə p'èd dicà
Huhla 1: 33 - ud glizutìjə
Huhla 1: 34 - ud jàden'tu li mnòg jàd'en'e mnòg dròb'en'e jà
Huhla 2: 35 - ud ràptətə nìštu n'èmə nè mìsliš če gà ràptiš če e
Huhla 1: 39 - n'è əm ud d'è ənò vr'àme də jəd'àhme ud d'è də jəd'àhme
Huhla 1: 39 - n'è əm ud d'è ənò vr'àme də jəd'àhme ud d'è də jəd'àhme
Huhla 1: 45 - ɤ̀ ud gurìdətə gribène uc'èt pək šurùpkite
Huhla 2: 50 - tòj e pò gul'àm ud m'ène tòj ə p'ed gudìnu
Huhla 1: 51 - ud d'è tòu dumàt ba nəlì ut tòr i vòdə
Huhla 2: 51 - ud m'ène pò gul'àm i pò drùk n'àmə i jà i
Huhla 1: 52 - nɤ̀li n'è e ud zem'ɤ̀tə è tàm səm gi pus'àlə
Huhla 3: 52 - əmə n'àmə də ìiš də z'èmiš ud nvà drèmnu əkù ti e
Huhla 1: 54 - vudà ud dumàti hùbəi nìštu ne klàəh
Huhla 1: 58 - à ud ufc'ìte n'à əmə ut kukòškite im go i klàah
Huhla 3: 61 - ud ə təkɤ̀vutu ə ud nàšijə jəzuvìr
Huhla 3: 61 - ud ə təkɤ̀vutu ə ud nàšijə jəzuvìr
Huhla 1: 71 - ud jàden'tu li ut pìen'tu li ud nèràpten'tu li [laughter]
Huhla 1: 71 - ud jàden'tu li ut pìen'tu li ud nèràpten'tu li [laughter]
Huhla 2: 80 - n'e n'e ud drùgəd'e duhòdəə gòn'iə sə tùkə
Huhla 2: 109 - učìtel'te ošte ne mòət də zəpòvnət təkɤ̀vi ud mòjte dicà
Oreše: 2 - ud òreš’è səm uddè səm
Oreše: 28 - č’e ud nàšto sèlu č’etirèese dùši utìdua utiš’lì sə
Vŭglarevo 1: 38 - ud znojtà
Vŭglarovo 1: 41 - ud znojtà mə mnòk səm gu izgəč’ìlə
Bangejci 2: 3 - ud drùgutu s'èlo
Bangejci 2: 5 - əmi mlàd'i òrə kətu b'èxmi mumì irgèni ud drùgi silà ìdea
Bangejci 2: 7 - dà ud drùgi silà ìdea fəf nàše̥tu s'èlu
Bangejci 2: 17 - i ot'ìət kàktu ìdət ud drùgi silà tùkə f nàše̥tu s'èlu
Bangejci 1: 55 - snìšen mi bɤ̀brekə ut t'èšku dìgəni ud ràbutə
Bangejci 1: 58 - kə tɤ̀s kɤ̀štə ut didì ud bəbì mə jə pupripràixmi i
Brŭšljan 2: 3 - ud r'àkətə səz bəkɤ̀ri də pɤ̀l'nime vəv g'òlət vudà
Brŭšljan 3: 29 - ut kəkvì ud dərvò bè zəbìjeme ə kòl':e vəv zem'ɤ̀tə
Brŭšljan 3: 33 - i berèm ud gurɤ̀tə prɤ̀k':e i zəgrədìme pl'èt skilimìdi
Brŭšljan 4: 56 - krəstòsənu s č'ètiri stòla ud ednɤ̀tə stərnɤ̀ si sədì mumč'ètə
Brŭšljan 4: 57 - ud ednɤ̀tə stərnɤ̀ mumàtə də sə gl'èdət təkà
Brŭšljan 1: 71 - ne ud dɤ̀rven məter'àl dɤ̀rven məter'àl sə prài səs
Brŭšljan 1: 78 - ud vɛ̀truvetu də ne gì fàštət vɛ̀truvetu i kəš'lìte sə pràehə
Brŭšljan 1: 99 - ud guràtə kàktu segà də kàž'em
Gela 1: 23 - às ud dèvəd gudᶤìnɨ səm trɤ̀gnəl
Gela 2: 43 - pək ezgà lìzneš màlku tùr'at tɤ slàtku nakìva ud ednò drùgo
Gela 2: 68 - ud gòspud'a e dušlò sèj da sa iskaldìsat naròdas
Gela 1: 71 - ami ut sᶤìnɤ slᶤìvɤ gà išušìš ud jɛ̀bəlki ut təkò šušùl'ki
Gela 2: 72 - ud gòspud'a jə dušlò òtɤ aku e sàmu v balgàrija
Gela 3: 79 - ud ednà stràna sa hvàl'a əmə
Stikŭl 2: 4 - vərvì ud dèn’ nə dèn’ pəràtkə ràbutə
Stikŭl 3: 16 - ud derètu ìməmè si i drùgətə sìn ni vudìcə duvèg’enkə
Stikŭl 4: 17 - ud zem’ɔ̀sə dànɤk də plàtəmə
Stikŭl 4: 20 - dè si kusìm lyvàdɨse i kərtò̝fček i ud grədìna kvòtu ìməš
Stikŭl 1: 26 - è tò̝jə ə ud mò̝jə bəštà nèguvijə bəštà imɛ̀šə tàm nàš kumšìjə
Stikŭl 3: 49 - ah ha ha ha nàči uttàm ste dušlì ud gelà
Stikŭl 1: 59 - fàn’eše snɛ̀k tə hò̝dim tə č’ìstim unuvà ud dəl’ànə tə gu vərš’ɛ̀hmi
Stikŭl 3: 79 - tə mìnalasa gudìna adnò mumčènce nè uttùva nè ud nàštɤ
Stikŭl 3: 91 - ut nàštə imɛ̀še imɛ̀ edìn čuvɛ̀k ud nàšɤte ta utìd tə gu vìd’e
Stikŭl 1: 102 - ud edìnen du drùgen sì mi ustànne i ezgà pək
Stikŭl 1: 115 - də prenìs’əm ud ednònu ud ednònə kəm’òn nə drùgi i gu rəspredɛ̀l’ət
Stikŭl 1: 115 - də prenìs’əm ud ednònu ud ednònə kəm’òn nə drùgi i gu rəspredɛ̀l’ət
Graševo: 100 - pə i ud dɤ̀lgə si vɤ̀lnə
Stoilovo 2: 42 - bandrɤ̀k ud dɤrvò nәpràen bandɤ̀r
Izgrev/Car: 3 - čùkəhme mumìčetətə ud ednɤ̀ stərnɤ̀ i mumčè̝tətə ud drùgə stɤ̀rnə
Izgrev/Car: 3 - čùkəhme mumìčetətə ud ednɤ̀ stərnɤ̀ i mumčè̝tətə ud drùgə stɤ̀rnə
Malevo/Asg 2: 15 - a sìtnutu dɤ̀rvu je zdràvu i tràjnu i ud n’èga rəbòtime sɤ̀duve
Malevo/Asg 3: 21 - ud žɤ̀tvə
Malevo/Asg 3: 24 - kətu sə vɤ̀rneš dòjdeš ud ud unuvà p’àl si
Malevo/Asg 3: 24 - kətu sə vɤ̀rneš dòjdeš ud ud unuvà p’àl si
Malevo/Asg 1: 35 - əmi nə žʌ̀tvə òdin’e nìe segà se odùčihme ud žʌ̀tvə [laughter]
Malevo/Asg 3: 37 - nəgrìbət ud g’uv’èč’ən
Malevo/Asg 3: 38 - də jədɤ̀t ud ədnɤ̀ [unintelligible]
Malevo/Asg 2: 58 - slet kəd gu uvərš’ìjeme iskàrəme slàmətə uddelìme jə ud ž’ìtutu
Malevo/Asg 1: 78 - snòpine si ut snòpən ud ž’ʌ̀tvənə gi nəpràvime i tùrim gu
Pavelsko 4: 63 - ud rəštʌ̀
Hvojna 1: 8 - tòj je ud nàj hùbəvutu pr’àsnu ml’àku uš’m’èr’
Hvojna 1: 9 - dàž’e i nə decàtə pràvehə pìl’etə də sə ràdvət ud uš’m’èr’
Hvojna 1: 11 - i decàtə sə ràdvəhə či ud màndrə pìl’e sə dun’èli [laughter]
Petŭrnica: 15 - podàde ednò končè ud nèja i t’à gu spuštì dvà pɤti̥ trì pɤti
Prestoj: 26 - n’èštu kətu sigàšniti siròpi kuìt sà ìma ud vìšni ut slìvi
Prestoj: 69 - udl’èp’əd gu ud dəskɤ̀tə səs nužòviti lupàti si spic’àlni ìmə
Široka Lŭka: 45 - bàba mi e pustìlala g’ušèk’ za pàpr’ək’ pàpr’ək mi [laughter] tùrilə ud g’ušèk’
Stančov Han 3: 6 - ud ùbəvi pò ùbəvi bəščìnki s’èki si b’èši ubzəv’èl nəgləsìl
Stančov Han 1: 68 - dà ìmә è gu è tàm ud mòjә ednì nə təkòs
Stančov Han 1: 97 - n’è à ud òr’exə bujәdìsvәmi n’àkui ràbuti̥ è tùkә s’à ìmәm n’àkui
Stančov Han 1: 98 - è ut unìjә tùj ud òr’exә stàvә kәf’àvu è tùj
Stojkite 1: 18 - i kòlko bàbici ìma ta pò bɔ̀rže predɔ̀t ud mèn
Sŭrnica 2: 19 - ud l’èn
Sŭrnica 2: 40 - pu jnò rùnu ud inà ufcà
Sŭrnica 2: 49 - sl’ət tvà slàgəš’ pàg drùgu rùnu ud ufcɤ̀ f kəzànə
Sŭrnica 4: 76 - vič’irtɤ̀ doòd’əš’ kɤ̀snu ud ràbutə
Sŭrnica 2: 127 - n’ɛ̀məš’e də kùpə ud məgəzìnə udd’è š’ə nəm’ɛ̀r’ə n’èmə utkəd’è
Sŭrnica 2: 132 - ud rəštɤ̀ zəbɤ̀rkəš’ kətu pàrenìcə zəbɤ̀rkəš’ zəbɤ̀rkəš’
Trjavna: 226 - pəg drùk pɤ̀t pu c’àlə s’èdmicə ə s’à ud gurištinɤ̀tə
Vasiljovo 2: 6 - du učìlišteto̥ ud učìlišteto tàm sa sa zas’è̝lile pa brusn’ène
Vasiljovo 2: 8 - pàk ud brùsen pò nagòre pa šòpeto̥ šòpeto pa tàm
Vasiljovo 2: 23 - i si vìka:me gajdàre cigulàre d’è̝ mùzika ud n’àkade dòde
Vasiljovo 1: 71 - kupìle sa ednì kùpat alvɛ̀ ud b’àlata alvɛ̀ ɛ̀ napràim bànici
Vŭrbina 1: 4 - vərš’è̝me pš’enìcənə i i jɨ u ustànvə slàma i ud nɨ̀sku
Vŭrbina 3: 7 - pu dv’è kòri ud visòke i ud nìsku i i kinà
Vŭrbina 3: 7 - pu dv’è kòri ud visòke i ud nìsku i i kinà
Vŭrbina 2: 16 - ud d’ènu nìe jəd’è̝me
Vŭrbina 4: 17 - ud vɤ̀nkə ne nè ni flìzəše sàmu sə xrànime se
Vŭrbina 3: 30 - ud mənipòl mənipòl
Vŭrbina 4: 62 - eč’emìkə ərpɤ̀tə st ərpɤ̀tə stànvə pò bɤ̀rzu ut ud rəštɤ̀
Vŭrbina 2: 63 - nè ni e ud drùgəde fùrnənə es’à nemòj gl’èdəj
Vŭrbina 4: 66 - tàm nəgrɛ̀fki pràət ud n’ègə ud ərpɤ̀tə kugàtu ist’ìne čuvɛ̀k tə nə
Vŭrbina 4: 66 - tàm nəgrɛ̀fki pràət ud n’ègə ud ərpɤ̀tə kugàtu ist’ìne čuvɛ̀k tə nə
Vŭrbina 3: 76 - ud n’ègu pә̀lnumàlu sə dàl’i
Vŭrbina 3: 99 - ud dəl’èč’e ut plənnɤ̀tə kòjtu si im’ɛ̀ dukàrvəš’e
Vŭrbina 4: 100 - ud nègə grədɛ̀hme kɤ̀štite ud dɤ̀uvutu je pò sìlnu dərvò
Vŭrbina 4: 100 - ud nègə grədɛ̀hme kɤ̀štite ud dɤ̀uvutu je pò sìlnu dərvò
Vŭrbina 4: 104 - i gu kàrame hrànime dubɨ̀tək ud mešòvutu̥ dɤ̀rvu
Vŭrbina 3: 107 - nə ub’è̝senu ud ž’el’ezà enəkvò verùgə gu zv’è̝me
Vŭrbina 4: 123 - ud ud ədnò s’èlu nə drùgu sìčku səs kətɰ̀ri
Vŭrbina 4: 123 - ud ud ədnò s’èlu nə drùgu sìčku səs kətɰ̀ri
Belica 1: 93 - da si bɤ̀brem i žɤ̀neme s sɤ̀bo stojànof ud durlìite
Sveta Petka 3: 38 - za dvàjse i š’ès hìledi lèvə ud unìjə pərì
Sveta Petka 1: 76 - t’à si gl’èdə ud drùgətà i si gu vèzə tàm po tàmcək
Sveta Petka 3: 109 - čenìcətà e ud bèlutu dètu stàvə bèlutu brəšnò
Sveta Petka 3: 110 - s’à sàmu edèm vèče ud drùgu n’èmə bèləvìcə hɤ̀
Sveta Petka 1: 143 - i si kùpime ud n’egu razbòj
Drjanovec 1: 2 - ud dr’ànuvic s’èlu dr’ànuvec
Drjanovec 2: 22 - ud n’ìwɤtɤ nòs’ɤ s’ drèxi̥t’ȅ tɤ̀j nɤ rɤkɤ̀tɤ bùlkɤtɤ s’èd
Drjanovec 1: 23 - tò bèš’ č’ètr’i gudìni màlku ud mèn’e àz b’àw na wòc’ɤm gudìni
Drjanovec 1: 31 - ubàd’uwa sɤ nɤ l’èkɤr ud grɤdɤ̀ jìd’i l’èkɤr
Drjanovec 1: 57 - i òd’ɤ tàt’e srùvɤ pràj nɤmèri inɤ̀ žinìčkɤ ud dubròškɤtɤ mɤɤlɤ̀
Drjanovec 1: 59 - tò n’ikàk ni zɤsùkɤ ud màjkɤ zimà go innà nàštɤ rudnìnɤ
Drjanovec 2: 62 - šɤ kùpɤt šɤ duncɤ̀t às ud m’èn’e pàtki̥t’ȅ dɤ pusrèšnɤ t
Petrov Dol 3: 16 - tòj ənɤ̀s d’ètu ud z’im’àtḁ d’ètu ud ž’ìtutu utrɤ̀gnatu̥
Petrov Dol 3: 16 - tòj ənɤ̀s d’ètu ud z’im’àtḁ d’ètu ud ž’ìtutu utrɤ̀gnatu̥
Vladimirovo 1: 20 - è ud drùgu ròdovete
Iskrica 3: 7 - pəsè ufcèti i às kətu si vɤ̀rnə ud učìlištu kətu rɤ̀t
Iskrica 2: 13 - əmi inò vrèmi nìj t’ut’ùn’a ud màrtə òšti pòčvəmi
Iskrica 1: 54 - tòj ud drùgu sèlu bèše̝ duvàdə venčàvə nə tùkə vəf.kɤ̀šti
Baskalci 1: 20 - i ud nèkәde sa nadošlì nèkoj xòra zaselìli sa se
Baskalci 1: 177 - ufcìte se strigàd znàči ud girg’òvden znàči kәm šèsti desèti màj
Baskalci 1: 194 - әhә e kàk se kәžùvә tàә vɤ̀lnә dètu ә strižèš ud ednà ufcà
Baskalci 1: 198 - ud ednà ufcà kòlku ustrìgvәt
Baskalci 1: 202 - ud ufcà mòžeš dә nәstrìžeš dә kàžem trì kìlә dvè kìlә

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut