si

Case: 
dat
Clitic: 
clt
Particle: 
refl
Lexeme: 

Lines where si appears

: -
: -
: -
: 2 - tòu zənəjɛ̀t gu u̥prəžn’àvəm ut dècki gudìni ošte pres c’àlijə si živòt
: 2 - i prudəlž’àvəm də si gu rəbòt’e vɤ̀preki.če səm vɤ̀zrəsen
Kolju Marinovo 5: 1 - zə səbòrə n’àkuj gi kòl’ət ə bəškà pək nìj kut si ìməmi
Kolju Marinovo 5: 2 - zemim tə si zəkòlim jègne li žə i əkòt sme si zəklàli
Kolju Marinovo 5: 2 - zemim tə si zəkòlim jègne li žə i əkòt sme si zəklàli
Kolju Marinovo 3: 6 - ə togàə ìməmi si v dvòrə
Kolju Marinovo 3: 8 - jègnenca si ìməmi
Kolju Marinovo 3: 11 - s’èjm si žìto pruizv’èždəmi sə pruizvudìteli sme
Kolju Marinovo 1: 14 - jemi brəšnòtu si gu zèmim vèči nìj mòm si m’èsim
Kolju Marinovo 1: 14 - jemi brəšnòtu si gu zèmim vèči nìj mòm si m’èsim
Kolju Marinovo 1: 15 - mòm si pičèm l’àp
Kolju Marinovo 2: 17 - žə si utrèžiš rəkɤ̀tə [laughter] tvà e dɤ̀rvenu
Kolju Marinovo 6: 17 - tòj nə cigùl’kə zème si cìgənski kiminčètə im vìkəmi nìj
Kolju Marinovo 1: 18 - nìj si pičàhmi hl’àp fkɤ̀šti
Kolju Marinovo 3: 21 - èj tòl’kəvu vəžè žə nəpràjš ud nìvətə i si nəpràjš
Kolju Marinovo 5: 31 - li idìn mi ìməmi si upridilèn čuv’èk zə č’ušmìti̥
Kolju Marinovo 5: 44 - i às si znàix bəkɤ̀rte nə ràmutu dzàrən vèčir na plànne nòs’ə
Kolju Marinovo 1: 46 - si ustàviš i drùgijə pɤ̀t gu m’èsiš
Kolju Marinovo 1: 47 - ustàviš si takà idnò tòpčinci
Kolju Marinovo 1: 51 - jednà turbìčka ušìem si turbìčka mənìnka
Kolju Marinovo 6: 51 - xèm də si puzbìrət zə zimɤ̀tə takɤ̀vo napràvea
Kolju Marinovo 3: 52 - v dvòrə si pràjm
Kolju Marinovo 3: 53 - v dvòrə nəpràjm si
Kolju Marinovo 1: 54 - pràvime si ut ə n glìnə ə pòdn’icə i vɤ̀tre gi pičèm
Kolju Marinovo 3: 55 - ej təkàvə ploštàtkə takàa v dvòra ìməmi si dikàn’ə kujàtu
Kolju Marinovo 6: 61 - t’ì si zìmət i mɤ̀ški i žènski znàči i si gi udvɤ̀ždət
Kolju Marinovo 6: 61 - t’ì si zìmət i mɤ̀ški i žènski znàči i si gi udvɤ̀ždət
Kolju Marinovo 6: 63 - ni jè mòžəl pɤ̀k tɤ̀j də si pruizved’è ud gorɤ̀tə
Kolju Marinovo 6: 64 - òd’ət iz gorɤ̀tə nəmìrət si ukùčeni takɤ̀vi mənìn’ki
Kolju Marinovo 6: 65 - i si fàtət ut tàm i si gi odglèduəš
Kolju Marinovo 6: 65 - i si fàtət ut tàm i si gi odglèduəš
Kolju Marinovo 2: 68 - ud žìtu̥tu̥ si d’ètu i gu vɤ̀rdzuvət nə snòpi
Kolju Marinovo 4: 80 - i kəto žèn’im i sləd mèn slàgəm si gi ej tùkə
Golica 4: 10 - mə tɛ̀j po s'èbe si vìdi mi se če sa s'ɛ̀li
Golica 5: 14 - i vèk’i nèma da da stojɛ̀t z’à si t’ɛ z’à si òtpuskata
Golica 5: 14 - i vèk’i nèma da da stojɛ̀t z’à si t’ɛ z’à si òtpuskata
Golica 5: 16 - dù bezerlìk’ dvanàese čàsə pravì sm’ètka i si zi kət stujàa god’ìna
Golica 5: 17 - i si z’èli bil’èt’t’ȅ še s duhɑ̀d’at za ed’ìn m’àsec
Golica 5: 22 - z’èha dv’à kolì stud’èni i tàm tìa arap’à si ə očɛ̀t
Golica 5: 43 - kɑ̀e na uč’ìt’ȅ ni i dòjde kɑ̀e edìn č’ov’èk poslàli si
Golica 5: 45 - poslàha ni kɑ̀e l’ègnali si to tòplu tàm b’ɛ̀ši̥
Golica 5: 46 - l’ègnali si na senòto i ətkrìt’i i n’àma nìštu̥
Golica 5: 83 - hùbəvu əmə tòj gi zəv’èl bùlkətə mu dàlə čəsòvnikə si
Golica 5: 84 - tòj gi puv’èl zəv’èl gi nə kulìbətə si i tò kɑ̀e
Golica 5: 102 - i ə i vərtul’ètət pùskə č’e si utòd’ət i hòp vərtul’ètə se zəpɑ̀lgə
Golica 3: 115 - tòj si e tùka
Golica 3: 144 - ž'èn:t'ȅ si opikɛ̀t l'àp h pèštitɛ̏ ìdət
Golica 3: 145 - podɑ̀wat si ližɛ̀t na učìtȅ si mòl'at sə
Golica 3: 145 - podɑ̀wat si ližɛ̀t na učìtȅ si mòl'at sə
Kozičino 1: 31 - vɛ̀lnə mlògu təč’èm pr’id’èm i tə kupùəhm’e pəmùk’ təč’ɛ̀hm’e si rìzɨ
Kozičino 1: 33 - pamùč’eni rìzɨ səgà kupùvəme plàtnu i təč’èm ə šìjimi si rìza
Kozičino 1: 35 - i si šìjm’i rìzɨ nə d’əcàtə nə məž’è nə sìnkit’ɛ̏
Kozičino 1: 53 - slàdək l’àp jed’ɛ̀hm’e nìj si pruizv’ed’èm žìtutu vìkəm’ə hrənɛ̀tə čìstə
Kozičino 1: 116 - jà sə nìj si gi istəč’èm pr’id’èm kòzintȁ istəč’èm gu
Izgrev/Var 1: 1 - kətu b'èhme mlàdi səs məžɤ̀ si mnògu ràbut'èhme
Izgrev/Vm 2: 13 - ne ne mòžem də si səberèm sìlit'ȅ vèč'i̥ ut ràbutə
Izgrev/Vm 1: 18 - mnògu màlku b'ɛ̀š'e s pidis'è l'èvə i tɛ̀j si živ'ɛ̀jə
Izgrev/Vm 1: 20 - uveličìhə mi d'èset l'èvə i tòlkus səs t'àw živ'ɛ̀jə si
Rakovski: 44 - nɨ̀e si ustànɤjme u stàrijə dù:r səs svekərɤ̀t
Trŭnčovica 2: 17 - i se vɤ̀ržim’ igràim si pràimi vɤ̀že še se pè̟t šè̟s mumɨ̀četə
Trŭnčovica 2: 21 - nə kədɨ̀t kàk sme sɤ̀dnali š si prustrè̟m krəkàtə i pòčvəm
Trŭnčovica 2: 25 - də urè̟ tukə ednò m’àstu si ìmme kədè segà sə ufčèrete
Trŭnčovica 2: 30 - d’àdu mɨ̀lu mi e zə nè̟gu às si vəz nè̟gu spèj
Trŭnčovica 1: 32 - pusrè̟štət si ud venčàfkətə iskàrə tòj
Trŭnčovica 1: 45 - tə si ìdi ispràtət krɤ̀snikə i pòsle uvedɤ̀d bùlkətə
Trŭnčovica 1: 48 - i tugàvə si prudəlžàvət xurò
Trŭnčovica 1: 50 - ispràtət si sɨ̀čki svədbàri nə.ùtrə bùlkətə stàvə rànu
Trŭnčovica 2: 56 - è stànəlu edinàes časɤ̀ jədè̟m si fkɤ̀šti
Trŭnčovica 2: 73 - vɤ̀rlə si ednɤ̀ drèjə udgòre ednɤ̀ beše mi ušɨ̀lə màjkə mɨ
Trŭnčovica 2: 94 - ònzi d’àt ti nikòlə gu nè̟mə čàk večertɤ̀ si dudè̟
Žitnica 1: 1 - nəlɨ sɨgà si prɨkàzvəm’e səs nàšte ə s nàšijə sɨ̀n
Žitnica 1: 7 - i sàm səmɨ̀čkə žə si tvàrə kulàtə i že jə dukàrəm
Žitnica 3: 7 - nè̝məh si nè̝məm zɤ̀rnu də dàvəm pàk kò də nəpràim
Stakevci 3: 2 - kò si jà i decàta mi svìknuli unùčetata
Stakevci 3: 3 - jà si i tùj čùvaše i onì bàbo dè tòj ni kažì
Stakevci 3: 7 - màti im se kàra nemòjte sìne tekà dè si vì oratète
Stakevci 3: 8 - kako tùj štò si oràtimo nè mì če tekà
Stakevci 3: 9 - i edɤ̀n pùt ə edɤ̀nijɤt unùk mi ne è si znàl uròkɤt
Stakevci 3: 10 - i učìtelkata ga karàla da da si raskàže uròkət òn mirùe
Stakevci 3: 11 - onà ga pàk poteràla òn si mirùe onà reklà
Stakevci 1: 14 - ama za nàs si e dobrò
Stakevci 3: 16 - na tèbe pòsle dvòjku onà ženàta reklà dobrè amà dàj si belèžnika
Stakevci 3: 17 - da da ti pìšem dvè štò si ne znajà uròkɤt a òn rekɤ̀l
Stakevci 3: 26 - reklà dobrè kat si ošlà večertùtu u dòm i uzèla rèčnik
Stakevci 3: 36 - ne znajà si uròkɤt
Stakevci 2: 37 - tò si xùbavo nelì ama kòj si e svìkɤl
Stakevci 2: 37 - tò si xùbavo nelì ama kòj si e svìkɤl
Stakevci 4: 41 - si ebàlo màmata tèše ni poedɤ̀t
Stakevci 3: 41 - tì si si vèče zaredìl za tùj rekìju
Stakevci 4: 49 - štò se ostrižè i si napràimo vṛ̀vce
Stakevci 1: 52 - zbṛkàla sɤm tòj jà si miruvà nìšto ne kazà
Stakevci 1: 80 - òn rèče tovà selò se kàzva ezerčè i jà si izvadì
Stakevci 1: 81 - portmonèto ìmaše si mòlifče i si zapisà selòto
Stakevci 1: 81 - portmonèto ìmaše si mòlifče i si zapisà selòto
Stakevci 4: 85 - n’ì si bèremo odèlno a bèlk’ete odèlno i kat se
Stakevci 4: 88 - kɤt isɤ̀ne i se òtre i si stàne platnò
Stakevci 1: 90 - no sàmo ednò če če si izvàdiš drùg bilèt
Stakevci 4: 98 - ne smò se setìli da si ispletèmo čeràpe smo plèli i klàšn’e
Stakevci 4: 101 - ìma si podi selò pa i u drùgi selà val’àvica
Stakevci 4: 130 - da si ispletè sɤ̀k kvè vanèle pletù ot ə vḷ̀nu
Stakevci 4: 133 - mì ùmemo da si pletèmo ama nìkoj se nè e sečàl
Repljana 2: 6 - i si kòl'amo jàgɤnci i nòsimo u cṛ̀kvu jàgn'e
Repljana 2: 8 - onì g'u razvalìše tàm è tekvòj si ìmaše za jàgɤnci
Repljana 2: 9 - svèki si dṛžì jàgn'eto i pòp četì i na jàgn'eto na rògɤt
Repljana 2: 13 - za večertɤ̀ nә gerg'òvden bɤ̀š na šèsti šèsti bɤ̀š si e dɤ̀nɤt
Repljana 1: 16 - a onà si nò kvò stànu kvò stànu jà ne smèem
Repljana 4: 16 - pa ne mòže da izlèzne pa si sedèl tàm
Repljana 1: 20 - xàjde àjde ìdemo si oddòle mi oddòle ìdemo po tòo pùt
Repljana 3: 24 - òn si pa skròi pantalòne drèju odàvna džemadàn’e kròešeu
Repljana 1: 25 - mòkro tùj jà si àjde àjde ta do dòm
Repljana 1: 27 - volòvete ulàze jà vanù da rovèm tekà si me
Repljana 3: 28 - deràmče belò deràmče detè če ponesè pa da si zavìe detè
Repljana 2: 36 - pèčeno jàgne podròbicu si napràimo ot crèva dròp tùmbak
Repljana 3: 36 - ìmaše i u selò ama nosìli si u drùgo m
Repljana 3: 37 - na drùgo mèsto ma ìmaše si u selò
Repljana 1: 38 - ako nè e bilà novà onò bì si me mòže provalìlo
Repljana 1: 41 - baštà mi ùze vìlu želèznu pa idè pa si volà bì
Repljana 3: 42 - ta kat ìdu ofčarè da si pɤk zagṛ̀nu opandžàk če vàli dɤ̀š
Repljana 1: 63 - nè e me bòl sàl si tekà kìmnu i jà òp
Repljana 2: 65 - i pòsle si zakòl'amo jàgn'e pàk pṛ̀vi màj dòjde àjde
Repljana 2: 66 - pà si zakòl'emo òvce si ìmašemo mlògo jàgɤnci
Repljana 2: 66 - pà si zakòl'emo òvce si ìmašemo mlògo jàgɤnci
Repljana 2: 67 - no tegàj si za nàs a za zbòrɤt
Repljana 1: 71 - òn si me pod mìškutu utrepàl pod ednùtu ta
Repljana 2: 72 - ne dàva da pràimo zbòr mì sàkamo da si ìma
Repljana 2: 73 - zbòr repl'ànci praìli smo si zbòr i si obìčamo
Repljana 1: 73 - no tòj smo si čuvàli
Repljana 2: 74 - da si ni doòde čovèci da si ìdemo
Repljana 2: 74 - da si ni doòde čovèci da si ìdemo
Repljana 2: 79 - da si pràimo zbòr repl'enà a re a čuprènci
Repljana 1: 81 - pa si tàm è dèda mi səs ofcète tàm
Repljana 1: 82 - na košàrata si na livàdutu tṛl’àk pa si ìdemo pri n’ì
Repljana 1: 82 - na košàrata si na livàdutu tṛl’àk pa si ìdemo pri n’ì
Repljana 1: 83 - bàba mi i onà pri n’èga si mu svàri
Repljana 1: 86 - svàri mu nò bàba i jà si ìdem
Repljana 1: 90 - a vèseli ràduju mi se ràdos ò dè si prespì
Repljana 1: 91 - pa jùtre če si ìdeš ò bàbo no mèn mi kazàli
Repljana 2: 92 - zbòrɤt da si pràimo da se ne odlàga
Repljana 1: 92 - da se vṛ̀nem ə ò àjde àjde jùtre če si ìdeš
Repljana 1: 93 - nèmaš mlògo ràbotu jà si prespìm pri n’ì ostànem pri n’ì
Repljana 2: 94 - na šèsti se stègamo ta si večertù kòl'emo
Repljana 1: 94 - pa si spìm no onì znàu nàšte če səm pri n’ì
Repljana 2: 104 - če sàkamo si zbòr ne ne ne sàkamo da si napùštimo zbòrɤt
Repljana 2: 104 - če sàkamo si zbòr ne ne ne sàkamo da si napùštimo zbòrɤt
Repljana 2: 106 - i i si otòše i ne dàdoše da pràimo zbòr
Repljana 2: 109 - da si pràimo zbòr onì ga tègaj uvolnìše ta turìše
Repljana 2: 113 - sàku da si pràimo zbòr nèče se navàne drùk
Vŭrbovo 2: 6 - u tòj mèsto a nò si ìskopa sìne bàbo
Vŭrbovo 1: 7 - às səm dobrè seà še si polèem glavàta i səm dobrè
Vŭrbovo 1: 20 - zakopàla devetè gròba ama a dɤšteràta si oženìla
Vŭrbovo 3: 20 - onì si nàdvor sìčko prigotvìli da izbègaju i kato
Vŭrbovo 1: 21 - ama ne doòdi a matertàta si tekà sedèla u sòbutu
Vŭrbovo 1: 44 - nɤ rùku si kat otìdeš pri màjku pokažì g’u mòjɤt pṛ̀sten
Vŭrbovo 1: 46 - i če da dòjdem po tèbe dòm si da pri sestrùtu̥
Vŭrbovo 1: 47 - otìšɤl i ulèzɤl si u gròbɤt i bɤ̀klicu tàm na kvò prestorìl
Vŭrbovo 1: 48 - ulèzne si u gròbɤt a onà išlà išlà i stìgla
Vŭrbovo 1: 58 - da si vṛ̀že tè ti màjko pṛ̀stenɤt na bràtatoga
Vŭrbovo 1: 59 - otidè da si vṛ̀že kon’àtoga u gròbištata i če da dòjde
Vŭrbovo 1: 62 - ošɤ̀l si u gròbištata mrɤ mr̀tɤv lì ti kazùem
Srebŭrna 2: 29 - č’ètiri kilà šə mu dəd’è minàvət si sìčki̥t’ȅ ridò pàk puftàr’ə̟t
Srebŭrna 2: 31 - i kuzɤ̀tə katu izduv’ə̟̀ kətu umès’ә̟ si e pò drugu kàzuvə
Srebŭrna 2: 65 - a tì səs rəkɤ̀tə si e pàriš si e pir’èš
Srebŭrna 2: 65 - a tì səs rəkɤ̀tə si e pàriš si e pir’èš
Srebŭrna 1: 66 - i ə pək tìj swàdbit’ȅ b’àwə tugàwə tɤ̀j m bùlkata si dərì
Srebŭrna 1: 72 - s’àkoj si ko kòlku̥tu̥ xòrə sə si kànili tòlkuz gi
Srebŭrna 1: 72 - s’àkoj si ko kòlku̥tu̥ xòrə sə si kànili tòlkuz gi
Srebŭrna 1: 93 - i ub’ukàl’ət səs bos’ìl’ək i slàgət s’àkoi si zɤ̀mɤ
Srebŭrna 1: 109 - zəvìsi kəkvòtu ìmə dàritu tàm kəkvòtu si e šèla slòženu tɤj
Srebŭrna 1: 116 - gòre bil’à i màmin:tȅ sɤd’ɤ̀t màmin:tȁ bàbin:tȁ sɤd’ɤ̀t si
Srebŭrna 2: 127 - tàm inɤ̀ si pràiš sm’ètkə kòlku m’ètrə mòž də ti j
Srebŭrna 2: 138 - nə tòs stàn tòs stàn tɤ̀j si je te tòlkus tɤ̀j jə šəròk
Srebŭrna 2: 171 - i tòs pəpùr’ pàk si ìməši stàn də gu təč’èš
Garvan 1: 162 - òšti tàm ja pund'èl'niku̥ sreštu pund'èl'niku i jə vɤ̀rnəə u tèjkuvi si
Garvan 1: 183 - i v'èč'i bùl'kətə v'èč'i š si pudrèždə drèit'e v'èč'i
Babjak 2: 2 - nie segà si gu pòlzvame harmànɤ əmi segà
Babjak 2: 3 - nə ərmàn kàk sə òdi nìe i segà si gu pòlzvəme tuvà
Babjak 2: 4 - i segà si žɤ̀neme tùk pu čàsnijɤ sèktur si pusɛ̀eme
Babjak 2: 4 - i segà si žɤ̀neme tùk pu čàsnijɤ sèktur si pusɛ̀eme
Babjak 3: 10 - məəlà nə sɛ̀kujə məəlà puudɛ̀lnu č'ùp si pràva:
Babjak 4: 16 - i jà si mìslə nə əkɤ̀lə vìkəm jà səm ùləf
Babjak 2: 18 - lɛ̀p ut fùrnətə gutòf si kupùvame pò rànu
Babjak 1: 27 - tàm kətu zèmeš də rɛ̀žeš lɛ̀bu estefà gulɛ̀mə udrɛ̀žiš si
Babjak 4: 28 - càl živòt k’e stràdəš i təkà si stənà
Dolno Draglište 3: 1 - ednò vrème si mesùvame nìe lèbu
Dolno Draglište 3: 9 - i pòsle pà pràve:me si ednì fudùl'č'i mu vìkəme nìe
Dolno Draglište 2: 10 - kòj si nèštu zəkòle òdejme po.gòste
Dolno Draglište 3: 13 - ud lèbə si splèskəme fudùl'k'i
Dolno Draglište 1: 14 - prèspa: si tàm əm nevèstətə č'e fàne sàduvètu č' ìde
Dolno Draglište 1: 28 - sədè dòl'nite drìpk'i tàm bèlitè i unòvə si sedì s mòkro [laughter]
Dolno Draglište 3: 28 - s kvàs si zəbrɤ̀kəme tàm i kətu mèsime lèbu
Dolno Draglište 3: 29 - ustàime si tòledžèvu kulàčence ut xlèbə testò
Dolno Draglište 1: 34 - kòj koj si ìmə mumà də si zəlàže sèdne si kud mumàtə
Dolno Draglište 1: 34 - kòj koj si ìmə mumà də si zəlàže sèdne si kud mumàtə
Dolno Draglište 1: 34 - kòj koj si ìmə mumà də si zəlàže sèdne si kud mumàtə
Dolno Draglište 1: 35 - dùma: si [laughter] sètne pə si begùvame
Dolno Draglište 1: 35 - dùma: si [laughter] sètne pə si begùvame
Dolno Draglište 1: 36 - bèga: si vèče tàm dèkə sme nə sedènkətə
Dolno Draglište 1: 37 - vòda: si ne tàm rudìtelìte ergènetò sə sus nàs
Bansko: 4 - emì bànica sme pravìli gut si zàmesa testò pa zabɤ̀rkam
Bansko: 47 - ə dobrɛ̀ ama jà seà a pràva sà si sà a pràim drùgujàče
Bansko: 142 - tò se pràvi i segà ku ìma prɛ̀snu da si kùpiš
Bansko: 176 - bàba si ìma da da razbìra tìa rabòti
Bansko: 182 - odɛ̀lno zejrè si ìma za kɤ̀rvəvìcitè ә rìbicìte
Bansko: 183 - za kɤ̀rvəvìci si ìma udɛ̀lnu bɛ̀liɤ dròp ә ә sɤrcètu
Bansko: 203 - si vìkame da ja fàne màrtenskìa vɛ̀ter
Bansko: 213 - si i tùka si kòleme kòleme prasète nìe sè
Bansko: 213 - si i tùka si kòleme kòleme prasète nìe sè
Bansko: 219 - dàvaj dàvaj t'à še si kàže
Bansko: 237 - ta tàm da si màže za zakùska i gà mu se priedè sè
Bansko: 242 - ta si ozdravɛ̀
Bansko: 249 - rabòtte sì se e rabotìlu ama pà si sè e praznuvàlu
Bansko: 261 - emì vɤ̀rime i si kùpime vɤ̀na
Bansko: 282 - tùa si mɛ̀tam izvàždam mɛ̀tam mɛ̀tam mɛ̀tam du kràj
Markovo: 38 - tòj štèž də prežìv’èe f tàə kɤ̀štə n’àməše ə si nəprài
Markovo: 39 - mə às si nəpràvih i gə səbòrili unàə kɤ̀štə i gə nəpràili
Markovo: 40 - prudàdəjme idìn kətɤ̀r prudàdəjmi si fc’èti i nəpràvihme èj tàə kɤ̀štə
Markovo: 41 - opràimi segɤ̀ i tàm si nəpràihmi kùhn’ə ìzbət
Markovo: 86 - əmi tɤ̥kɤ̀u kə̥tu̥ si srɤvnɤ̀t t’èə l’èki kulì
Markovo: 91 - s kəkvòtu e v d’èlnikə si rəbòtim
Markovo: 134 - si pìjnuət pu màlku i si
Markovo: 134 - si pìjnuət pu màlku i si
Markovo: 135 - i si pus
Markovo: 137 - takòvat si posrɤ
Markovo: 141 - nə fčèrə si duàdaa dv’è dičìcə ìmə fčèrə gi duv’èdaa
Markovo: 208 - i t’è sə vɤ̀rnət bɤ̀rzət si ìdət mumàtə i si izl’èvət
Markovo: 208 - i t’è sə vɤ̀rnət bɤ̀rzət si ìdət mumàtə i si izl’èvət
Malevo/Xsk 1: 2 - kakvò si slùšala ot màjka si od bàba si
Malevo/Xsk 1: 2 - kakvò si slùšala ot màjka si od bàba si
Malevo/Xsk 2: 16 - mlàtte si sə ùčət l’i tìjə ni znàjət
Malevo/Xsk 2: 33 - si stujɤ̀t i i si četɤ̀t
Malevo/Xsk 2: 33 - si stujɤ̀t i i si četɤ̀t
Malevo/Xsk 2: 34 - si ìde nə nə p
Malevo/Xsk 1: 41 - kət dòjdəh ìməh pràd’àdu i tòj təkà si ubɨ̀čəše tùrci̥te
Malevo/Xsk 1: 47 - zbugùvəə sə i si gu ispràtihme təkà bləgupulùčnu n’àmə ni kàrəne
Malevo/Xsk 2: 62 - də si ubrəzòvət ədnɨ̀ kuperàcii i də məšìnte
Malevo/Xsk 2: 71 - v’è̝ke sme si živ’èli žəvòt’ə v’è̝ke sme zə tàm [laughter]
Malevo/Xsk 2: 82 - ni znàem kòt znàeme i si pràime
Malevo/Xsk 2: 86 - v’è̝ke kòt si znàete zə pɨ̀tə̥te s sə ùčite
Malevo/Xsk 2: 108 - də si sə jəd’è̝ i tràbuvə i nìe də pumàgəme
Malevo/Xsk 1: 111 - i ne mòž’ehme nìj səmɨ̀ də si zràptim n’ɨ̀vit’e i vɨ̀nəgi
Malevo/Xsk 1: 172 - əmi žɨ̀ttu si əm žɨ̀ttu tòj sɨ rəst’è
Malevo/Xsk 1: 173 - pres c’àlutu l’àtu si rəst’è i nəpusl’èdək pòčnəhə də k pul’ɨ̀vət
Malevo/Xsk 1: 211 - nìe vərš’è̝me è tàm nàš’ijə dvòr b’è̝š’e gul’àm ìməhme si hərmàn’
Malevo/Xsk 1: 214 - da n’àmə hərmàn tɤ̀rsi drùgade hərmàn’ də si nəprài
Malevo/Xsk 1: 254 - həmbàr’ si ìməše spec’àlnu s’àkuj i g’òzuve s’ ìməše nəpràeni ud dɤ̀ski
Malevo/Xsk 1: 269 - [laughter] tvà d’èt sme prekàrəl’ɨ sigɛ̀šnite mlàdi həb’èr si n’àmət
Eremija 3: 8 - a màčkite si doòdat
Eremija 6: 16 - e pa gùvna ìma pret sèka kàšta komàj sèki si ìma gùvno
Eremija 4: 16 - nòšno vre vèčer kato vèče si se prìbera
Eremija 4: 17 - zàtvora si vratàta i kato ìzgasa làmbata i òn se prefṛ̀li
Eremija 4: 18 - tùka prez vratàta i če si se issère ìli tùka
Eremija 1: 22 - udnemožèxme ne mòga vòda da si dònesa ne mòga
Eremija 6: 24 - i stàneme ràno nasàdime i si gònime dodèka sàmne
Eremija 2: 31 - dṛvètata issahnàa kajsìi čerèši sos plodò si isahnà
Eremija 6: 36 - n'ekòj vršì nèkoj trì nèko kòj kòku si ìska
Eremija 6: 38 - kòj kòku si ìma kon'è
Eremija 5: 42 - a ìnak pozabràxme nagràdi [unintelligible] ama tàmoka decàta si
Eremija 4: 45 - è go kačùva si se u dṛvòto kačùva si se
Eremija 4: 45 - è go kačùva si se u dṛvòto kačùva si se
Eremija 4: 46 - i po čeremìdite kačùva si se sèkade
Eremija 3: 46 - èe dòma si se mèsi si ìma fùrna domàšna fùrna
Eremija 3: 46 - èe dòma si se mèsi si ìma fùrna domàšna fùrna
Eremija 2: 48 - do pràgo òda li si jà trevàta če dòjde do tùka
Eremija 1: 50 - sàmo da si govòrim be nìšto drùgo ne tràžim
Eremija 3: 51 - səs sìto ìma si speciàlno
Eremija 3: 52 - takà si mu vìkaxte vìe
Eremija 3: 57 - nòštvi si ìmame
Eremija 6: 58 - kon'èto si go kakò vṛvàt i òno se navìva
Eremija 5: 61 - i takà sos nègo sɤ̀m si nəs iskaràme vèk pà segà
Eremija 6: 62 - samì nè gònime si gi
Eremija 6: 64 - nìe si gi gònime nèkoj ne mòže onì samì
Eremija 6: 65 - če si zòbat tàm vṛò ìnače nèma da
Eremija 3: 69 - vràta si ìma zàtvori zàlepi tàm kòku se pečè
Eremija 5: 75 - pa pràti abàr jà če se prìgotva da si samà dòjda
Eremija 5: 76 - ako mòga jà če si ìskopam pri tèbe gròba ama ne mòga da
Eremija 5: 77 - sà sam stàra vèče a mlàda kogà bèh če si iskòpa
Eremija 5: 78 - če si iskòpaš ama togàva čovèk mu se
Eremija 1: 85 - àjde àjde bègaj ednò vrème ednò vrème stòkata samì si ja čùvaxte
Eremija 5: 86 - ìma si
Eremija 5: 87 - puskɤ̀ta si màlko
Eremija 1: 94 - i sèki si znàe sùtrin kato stàne komatčènceto lèbec u kesènceto
Eremija 5: 97 - mnògo mnògo bèeme sìne živuvàli mnògo si živuvàx sos čovèko
Eremija 1: 99 - nèmaxte li nèšto da si sədìnki da si tùrite vodìčka
Eremija 1: 99 - nèmaxte li nèšto da si sədìnki da si tùrite vodìčka
Eremija 1: 100 - da si nòsiš
Eremija 5: 105 - tàm ìma sè snèk stùt mèčkite si gàždaa vùcite vìjat
Eremija 1: 115 - prigòtvat tùka ama se svṛ̀ši kato postojàno rəcètu da si umìeš
Mogilica 6: 4 - fùrnə imɛ̀še si sèkə kɔ̀štə fùrnə tə si gu pečè
Mogilica 6: 4 - fùrnə imɛ̀še si sèkə kɔ̀štə fùrnə tə si gu pečè
Mogilica 6: 26 - ìmə si i udèlnu səs rùo go nəkvàsət u
Mogilica 3: 29 - si jə už'ɔ̀neš' i jə vər vərhɔ̀t nə hərmàn
Mogilica 3: 34 - i nèj si žìtutu pò rànu seà nè tò nèmə etùvə
Mogilica 6: 35 - à ìmə si ud'ɛ̀lnu mɛ̀stu zə hlɛ̀bən
Mogilica 6: 36 - əxə̀ udèlnu si m'àstu zə xlèbən i kədè e tò
Mogilica 3: 44 - i vəf vəf fs'àka kòšta li si imɛ̀še təkòvə
Mogilica 5: 52 - às stàvam ut stòla i t'à mi vìka a sèdi si
Mogilica 1: 53 - ətkòle mnògu kuàt si bəh u nàs jɛ̀ səm čɛ̀k ud
Mogilica 6: 55 - tè počtì si imɛ̀hə vòluve hòrətə
Mogilica 3: 79 - kàk po dvè trì kràvi si imɛ̀hme sìč'ku imòt' imɛ̀hme mnògu
Mogilica 1: 83 - hɔ̀ də ti kàžəm kàk səm mìnələ təgà vɔ̀trešni si bəhmə
Mogilica 3: 90 - sɛ̀nu sɛ̀nu ìməme sà sɛ̀nu zəvɔ̀rnəhə si mi livàdite ìməme
Mogilica 6: 91 - mùl'i i kòl i kòlə si e kurdìsənə
Mogilica 3: 100 - kədènu e ustànəlu də si mi gu dədɔ̀t əmə i nègə
Mogilica 3: 101 - nè dàvət tè si gu s'ɔ̀t zgà dərž'ɛ̀vətə mi go e dàlə
Mogilica 3: 111 - i ìstučəm gu i pòčnəm də jə dòjəm klàəm si stòlč'ek
Mogilica 3: 112 - i si jə dòjəm s dvèse rɔ̀ki jɛ̀ səm sedɛ̀lə
Mogilica 5: 124 - tàm n'àkəde si snahàta jə n'àmə dejstvìtelno
Mogilica 5: 139 - vɔ̀tre f kɔ̀štənə bòlen ne às si pomislix
Mogilica 5: 141 - znàči sinɤ̀ i e krɤ̀vno ròtstvo tò si e nèjno
Mogilica 5: 142 - tò si e nèjno, nèjno e
Mogilica 5: 148 - snɔ̀hana ràbuti èdi.kədè si
Mogilica 5: 150 - ili pək snàhənə utišlà èdi.kədè si
Mogilica 5: 151 - a pək za sinɤ̀ si mòže kàže sinɔ̀s utìde
Dolno Ujno: 11 - i se sùka sos ə ìma si točìlka i se rassùka
Dolno Ujno: 52 - i predèm kɤdèl'ə si ìmax i si predèm prèžda
Dolno Ujno: 52 - i predèm kɤdèl'ə si ìmax i si predèm prèžda
Dolno Ujno: 63 - tùka če ja mùšnem i tè tekà i si predèm
Dolno Ujno: 117 - ìmaše si razbòj kòku ot tùka do toà momčè te tekà
Dolno Ujno: 120 - i ìma si sedàlka kədè ženàta sèdne i pòčne da tkàe
Dolno Ujno: 147 - kojà si nèšto drùgo rabòti i si pèjatᵊ
Dolno Ujno: 147 - kojà si nèšto drùgo rabòti i si pèjatᵊ
Dolno Ujno: 206 - i stàrite si sedàtᵊ
Dolno Ujno: 212 - ama nìe si se poznàvaxme tovà si e ot ə maxalìte
Dolno Ujno: 212 - ama nìe si se poznàvaxme tovà si e ot ə maxalìte
Dolno Ujno: 214 - si se səbìraxme i ud drùgo sèlo sa doodìle
Dolno Ujno: 221 - e pa tè tekà kato si xòdime [laughter]
Dolno Ujno: 251 - e pa kakvò se pràeše òdat si po soborjè
Dolno Ujno: 252 - i pòslem si se pribìrat kakvò če se prài
Dolno Ujno: 253 - zème si ja i si ja u dòma
Dolno Ujno: 253 - zème si ja i si ja u dòma
Dolno Ujno: 254 - zème si i si ja odvedè
Dolno Ujno: 254 - zème si i si ja odvedè
Dolno Ujno: 261 - ta ja pitùjat a ìnače ot ə sobòro zaminàvat si i
Dolno Ujno: 278 - i pòslem si se pribìrat drùgo kakvò da vi kàža
Dolno Ujno: 280 - rekìa si nòsat da si pìjnat
Dolno Ujno: 280 - rekìa si nòsat da si pìjnat
Dolno Ujno: 304 - e pa na godèžo si opredèl'at
Dolno Ujno: 305 - i pòslem si pàk ìdat ednì u drùgi svatofštìnata
Dolno Ujno: 307 - da si opràvl'at àjde stìga vi
Drabišna 2: 6 - jà si isš'uš'ìh əmə n'àməm pr'àsni krùš'i mnòu hùbəvi krùši ìməše
Drabišna 1: 13 - èj tàm gòr'e tà edìnə kràk si sč'ùpih tə kətu nòseh lìste̥te̥
Drabišna 1: 32 - jà si znàm nà sigà ut'ùəm č'ɤ̀k du gòr'e du pluštàtə
Drabišna 1: 62 - pà sə vɤ̀rnət jà si è tùkə sèd'ə fč'èrə pək fl'àli fɤ̀tr'e
Drabišna 1: 72 - ama čàjə vìnagi li takà si presɤ̀xvaše
Drabišna 2: 85 - trì jàbəl'ki i trɤ̀gnuə də si vərvì č'i ìkə udr'àzvə
Drabišna 2: 126 - klàvə f kufɤ̀tə z'èmə ut'ỳə ut'ỳə si u t'àh [cough] s'ètne ìkə
Drabišna 2: 127 - t'à s vl'àlə pri màjkə si tàə cìgənkə tàm bìlə
Drabišna 2: 153 - tòj dùməl təkà t'à n'ehi ni mòž də si urtòsə ìkə
Drabišna 2: 180 - zìmə si pàk sɤ̀štətə žènə [laughter]
Godeševo 2: 6 - i tvà e i pà si rəst'è i pà izl'àze pà rəstè
Godeševo 3: 8 - pu ədnovr'àmešnu si guvòrim kàtu sɤ̀j sme nəšlɤ̀j təkà si guvòrime
Godeševo 3: 8 - pu ədnovr'àmešnu si guvòrim kàtu sɤ̀j sme nəšlɤ̀j təkà si guvòrime
Godeševo 4: 12 - gu fpr'àgəš i gu fpr'ògəš sè si e ednò
Godeševo 3: 13 - še fòrneš tò sə žɤ̀jtutu jəndàn si sə udv'àvə
Godeševo 1: 18 - dukətò se umur'òt i si l'àgət nə nɤ̀jvətə l'àgət nə nɤ̀jvətə
Godeševo 3: 18 - nìe jə kɤ̀wpime nìe si sme segà ugrədɤ̀jli drùgə
Kovačevo 2: 14 - tugàə što sì iskàrəme zə nàs si j tugàj ìməše i dɤ̀žduve
Kovačevo 1: 21 - nakìčuva stròjnicìte i stàva si na pòsle
Kovačevo 2: 22 - də ìmə ədnà kukòščinkə kət sme k’i si zèmə budnà kukòhčinkə
Kovačevo 1: 22 - slet tùj pàk gudèš kət si gi dòat za gudežə
Kovačevo 2: 23 - ìmə žìtu k’i si nəhràniš kukòškitə nèmə
Kovačevo 1: 32 - e kòj ka kòj kədè kàže jà si ìskəm
Kovačevo 2: 48 - ne mòžeš da si glèdəš kukòški
Kovačevo 1: 51 - [laughter] i təkà təkà bèše kət si dòjde dvè gudìni zə mitròvden’
Kovačevo 1: 136 - hìč jànku frèt gi zè də si igràjət tàm
Kovačevo 1: 153 - zəkopčàvə se ìmə si kòpče to
Kovačevo 1: 156 - ìma si kòpče
Kovačevo 1: 157 - ìmə si təkòvə
Kovačevo 1: 158 - təkà zəkàčə si sə zə
Kovačevo 1: 159 - i vɤ̀dički si ìmə zəkàčət sə
Kralevo 3: 8 - zə kò sèlutu ìmə i ìmat kràl’evu jà tvà si pòmn’ə
Kralevo 3: 12 - əmi tàm ìməlu gòre si n’àkəde kəde tvà d’et kàzvəme nìe
Kralevo 2: 14 - ìməme s nìe si nìe si ìməme si to
Kralevo 2: 14 - ìməme s nìe si nìe si ìməme si to
Kralevo 2: 14 - ìməme s nìe si nìe si ìməme si to
Kralevo 2: 17 - də gi vìd’ət i si gu tùri pàk
Kralevo 2: 18 - əmi pràime si kulàč’etə nə dicàtə
Kralevo 2: 19 - zəm’èsime si pɨ̀tə si stòrwəme pàk si pràime
Kralevo 2: 19 - zəm’èsime si pɨ̀tə si stòrwəme pàk si pràime
Kralevo 2: 19 - zəm’èsime si pɨ̀tə si stòrwəme pàk si pràime
Kralevo 2: 20 - tɤ̀j si tr’àbuvə rəstòkuvə si sə n’àkəvə
Kralevo 2: 20 - tɤ̀j si tr’àbuvə rəstòkuvə si sə n’àkəvə
Kralevo 3: 28 - s’e ta sə živ’èli tùkə n’àkəde si tùkə n’àkəvə məhəlɤ̀
Kralevo 2: 33 - amɨ bə bànicə si rəstòkuvəš
Kralevo 3: 41 - tr’àvə də mu si udməstɨ̀me kɤ̀štə̥tə m bɨ̀lə tàm nəkrəj s’è̝lu
Kralevo 1: 50 - i dvàmə pàk si gu zəbel’žòvət sèdnət i
Kralevo 1: 51 - i televìzur si kùpihme gràmnəd go èj tùkə gu privɤ̀rzət
Kralevo 1: 64 - nàči ə t’èkəzəs’ètu tòlku b’èhme speč’è̝lime si blòk sɨ nəpràihme
Kralevo 1: 65 - i hè̝le i tùka kɤ̀štə si nəpràihme i nə nòə bràt ustànə
Kralevo 3: 67 - i stànuvə si kràl’eu
Kralevo 2: 74 - tòj si sə vərtɨ̀ gà puzəvərtɨ̀ sə
Kralevo 1: 87 - tràktor šə si kùpim
Kralevo 2: 94 - nìe màjkə i d’adut č’e t’e sə̥ si z bàbə i d’àt
Kralevo 2: 95 - si svàr’ət t’è s kəfìcə pìjət pək ìkət nə dicàtə
Kralevo 2: 100 - i nə plɤ̀dne də è pɨ̀ət si kugàt də è
Kralevo 2: 101 - gòste ga dòjdət puč’è̝rp’ət si sə pɨ̀jət kəf’è
Kralevo 2: 117 - vɨ̀nutu əv bɤ̀čvi istòkuvəš si gu pò màl’k’i
Kralevo 2: 120 - i rəkìjə si sə svàr’ə
Kralevo 2: 122 - tìjə si pɨ̀jət rəkìjcə i vɨ̀nce si pɨ̀jət hòrətə [laughter]
Kralevo 2: 122 - tìjə si pɨ̀jət rəkìjcə i vɨ̀nce si pɨ̀jət hòrətə [laughter]
Kruševo 1: 2 - du snegɤ̀ blìzu si tàm dòš’ vèk’e
Kruševo 4: 14 - i às si pòvn’ə
Kruševo 1: 18 - t’à samì si ž’ivèeš’e əmə mnògo rəzkàzvə t’à
Kruševo 4: 22 - tvà š’e nəpràim i š’ə iz pràim si ùbəvi jàden’ètə
Kruševo 4: 28 - m’èsu si gòtvime
Kruševo 4: 30 - mlògu ùbəvu si kàrəhme
Kruševo 3: 30 - š’e jə ispredòt i tàm si ispredòt
Kruševo 3: 31 - t’à tùk si a pred’èf sè nèə gudìni əmə vèk’e
Kruševo 1: 40 - mnògu si te milùvəm duvàdəj pri m’èn də si pused’àvəš
Kruševo 1: 40 - mnògu si te milùvəm duvàdəj pri m’èn də si pused’àvəš
Kruševo 2: 42 - tə sì gu izl'ekùvəh jà si t'à mi putkàzə ž'enìčkətə stàrətə
Kruševo 2: 43 - ə jà si gu pubàrəf jà si gu l'ekùvəf
Kruševo 1: 43 - də si t’à b’èše bəjàčka mlògu uts’èkəde uts’èkəde
Kruševo 2: 43 - ə jà si gu pubàrəf jà si gu l'ekùvəf
Kruševo 2: 44 - i si gu izl'ekùvəf i i seà š'ùker
Kruševo 2: 46 - kət sì gi gl'èdəš ùbafkì tə i nə tèp si e dràč'ku
Kruševo 1: 49 - publəž’ɛ̀vəšè mi putəkòvə kətu bàbincki ràbutì si i dùməm s’à
Kruševo 1: 57 - mnògu si te milòvəm tì si mə zəpìsuvàš təkà mi dùməš’e
Kruševo 1: 57 - mnògu si te milòvəm tì si mə zəpìsuvàš təkà mi dùməš’e
Kruševo 1: 59 - še i òdnesàm i nə nèjə mlògu si sə ìməme dùmə
Kruševo 1: 60 - mlògu te milòvəm dvàdəj də si puprikàzvəme i zə snaìte
Kruševo 1: 61 - lù si sə uvìkvə nəlì jà n vì kàzvəm də sə pràv’ə
Kruševo 3: 78 - ud məgəzìnə si kupòvəhme
Kruševo 1: 81 - nìšto ne sò e izumìlə gləvòtə si e sɤ̀štətà
Kruševo 1: 82 - əkɤ̀lə si e sɤ̀štijə
Kruševo 1: 84 - sɤ̀štijə əkòl si ì e prikàzvə si
Kruševo 1: 84 - sɤ̀štijə əkòl si ì e prikàzvə si
Kruševo 3: 85 - ut kàmen nədɤ̀rpuvàme kàmenìč’evu i si gu izvàrim izvàrimè i
Kruševo 4: 90 - nìe si b’èhme mlògu vəzmòžni fəf nàštu s’èlu
Kruševo 3: 96 - ud òreòvu təkà bujədìsu̥vàme pə ìnəč’è si kupòvəme bujà
Kruševo 1: 96 - à pèt stutìni spìrət č’ètiri stutìni i dàvət nə nèi si
Kruševo 4: 97 - sìč’ku si imàhme ə kòj ne gì tur’èš’e
Kruševo 3: 101 - seà ìməm bəjà si ufč’ìci dvàese òfci ìməm
Kruševo 3: 104 - pərìte si izdàdəhme
Kruševo 1: 108 - upràvilà sə i seà šə si òtkə
Kruševo 1: 109 - òt tè sə si s’è skrɤ̀ndzi n’èmə nìštu də i dədɤ̀t
Kruševo 1: 111 - t’e zə t’eh ne mòž də si nəgud’òt zə məž’ètu
Kruševo 4: 114 - tə bòp li si ne nə nəkòcəh də si nàprəə burkàne
Kruševo 4: 114 - tə bòp li si ne nə nəkòcəh də si nàprəə burkàne
Kruševo 3: 115 - ə pə ədnò vr’ème si imàhme dàž’e pò màlku
Kruševo 3: 163 - i si dòjdəhme tùvənə isuš’ìhme jə seà t’ut’ùnč’etu pribràhme
Leštak 2: 16 - də ìeš də z’ʌ̀meš tò kəkòt si nərəbòtiš etəkà
Leštak 2: 17 - də si iskàrəš ud zem’ʌ̀tə
Leštak 1: 32 - i càlənə gudìnə si pučìvəš ə sià kòlku tr’àbvə də rəbòtiš
Leštak 1: 36 - mìnəlutu vrème si e mìnəlu
Leštak 2: 69 - e če tò si hərmànə prigòtven nɛ̀kfu mɛ̀stu ednò ràvnu
Leštak 3: 73 - ustàvə č’ìstu žitòtu səbìrət si gu f vəf č’uvàl’e f əmbàre
Leštak 3: 82 - pl’evɤ̀ si e
Leštak 3: 85 - əmi t’à pl’evɤ̀tə si ustàvə udd’èlnu
Leštak 3: 114 - à žìtoto si minàva odòlu pàda
Leštak 3: 125 - ustàvə si pu trəvʌ̀tə
Leštak 3: 203 - əmhəm əmhəm a vəf.kɤ̀šti ìmaxte li si vodenìci təkìva
Leštak 3: 214 - n’àkakvo ìme nèjno si sàmo čurbɤ̀ kətu kàžət tovà
Leštak 3: 301 - tovà si e svɤ̀rzano c’àloto nalì
Leštak 3: 342 - c’àloto si e oràlo i tovà i tovà pàk
Leštak 3: 354 - ili pək cɛ̀lutu nèkugàš izràstvə təkà nə səmòtu dərvò si
Leštak 3: 355 - takà trì si takòvə
Leštak 3: 357 - trìte si sə si izràsli
Leštak 3: 357 - trìte si sə si izràsli
Leštak 3: 362 - udèlnu tùkə si e zəfànətu səs ə ə dùpkə nədòlu
Leštak 3: 364 - tùkə si znàči takà
Leštak 3: 366 - i tùka si ìmə čuvìja dɤ̀rvena
Leštak 3: 376 - tovà si e tùka
Leštak 3: 378 - tvà si e tùka takòva
Leštak 3: 380 - tvà si e tùka zàedno
Leštak 3: 386 - t’à si e dopəlnìtelno
Leštak 3: 390 - tovà tùka dòlu n’àmaše li si odèlno ìme kàk se kàzva
Leštak 3: 409 - ili si ìmaše
Leštak 3: 413 - kopràl’a da mu vìkat ili nè n’àma si takòva
Leštak 3: 415 - takòva si ime si n’àma həm
Leštak 3: 415 - takòva si ime si n’àma həm
Šumnatica 3: 47 - əgà si nəberèš mlàdi də gi nənìžiš tugàvəkənə sə
Šumnatica 2: 48 - nàšte si gi uprəvl’àvət bɤ̀rg bɤ̀lgərìte dà
Šumnatica 2: 55 - pəg bràt rəzbìš li dòjdəh si às tùkə pùsnəə nə màlku
Šumnatica 2: 56 - nə pučìfkə ednà sèdmicə da si nəpràime ə dòjdeh si nə pučìfkə
Šumnatica 2: 56 - nə pučìfkə ednà sèdmicə da si nəpràime ə dòjdeh si nə pučìfkə
Šumnatica 3: 70 - i gi zəpùšime svərìme gi tugàvəkən c’àl kɤ̀s si ìməme burkàne
Šumnatica 3: 96 - da si počìneš màlko tɤ̀kmu
Šumnatica 3: 126 - ednò vrème ìməme si
Šumnatica 3: 130 - nuškuvì zèmme tugàvəkənə ìməme si stòrenki sàj kətu lupàt’k’i
Šumnatica 3: 150 - ə s’à s’à s’à mnògu l’àsnu vàr si kùpi l’àp i gutòvu
Šumnatica 3: 152 - pə si kupùvəme segà əmə ku ìməš pərì
Šumnatica 3: 161 - drɛhàtə zàkərpi gu i vɤ̀ri si gl’àdəj ràbutətə
Šumnatica 3: 166 - ne fàtə svàne ne fàtə səs svàne gà si glàden
Šumnatica 3: 175 - pu ednò t’èle si zəkòl’uvame è tuvà ni e rənàtə nàmi
Šumnatica 3: 209 - əm mòžeš də gu ustrìžeš džuràpe də si nəpràiš
Šumnatica 3: 245 - [laughter] ìmə mnògu stànve a tvà də tkàeme nìe čàrgi si tkàeme sìčku
Skrŭt 3: 10 - i tugàj kato segà božìk bɤ̀dni.vèčer si pràim
Skrŭt 3: 12 - kòj na ftòrio dèn’ postà si pòstat togàj pòstejme
Skrŭt 2: 16 - emi jà mòa čovèk odì drùgi nèkoj [laughter] nìa si odìme stàrite
Skrŭt 1: 16 - ottùk dotàm istùri go tovà sème dòe si
Skrŭt 2: 18 - spiciàlni òra kòj mi nìa si òdime i
Skrŭt 2: 24 - tàm k’i si znàat k’i sa sròjnici
Skrŭt 3: 25 - sè si izlèvaa na a segà nèma takìva rabòti
Skrŭt 2: 32 - nèma takvìa rabòti tàpanèto si pràat tùka bednotìa drɤ̀veni lažìci
Skrŭt 2: 44 - na cɤ̀rkvata òdat togàj dukàrvat si momàta dòma
Skrŭt 3: 45 - babo jà ìskaraj mu dàj mu da si svàri ednò ot
Skrŭt 1: 47 - otkradèni ot tovà kazàno otkradèni nèkoi si kakvì sa bilì
Skrŭt 1: 67 - òn nèli od dòma si i zapomnìl xìč xìč
Skrŭt 1: 68 - da mi te ne vìdat očìte i tvà si kažvàl
Skrŭt 1: 69 - i pà si patùva si izvìka xìč xìč xìč xìč
Skrŭt 1: 69 - i pà si patùva si izvìka xìč xìč xìč xìč
Skrŭt 1: 71 - nèma xìč i òni si smetàli če
Skrŭt 3: 80 - štu ìma k’i gu daròvaš k’i stàni̥ k si izlèze
Skrŭt 2: 90 - emi momàtə si i dòma
Skrŭt 2: 94 - nedèl’ata òdat momàta si zakàrvat tàpane səs svàdbatḁ
Skrŭt 2: 96 - i ponedèlniko òdat lè znàjš tvà blàga rek’ìja si nòsat
Skrŭt 1: 108 - i si ùdr’aš kalpàko od zem’àta k’i ùdr’aš
Skrŭt 2: 126 - vik’i pòdraka k’ si a dokàra dòma
Skrŭt 2: 133 - momčèto i momàta sa vɤ̀tre k’i si zàpnat əf stàjata
Skrŭt 2: 134 - si sedàt a pək svàdbata si prodəlžàva i sutrintà
Skrŭt 2: 134 - si sedàt a pək svàdbata si prodəlžàva i sutrintà
Skrŭt 2: 138 - à ò igràat si džumbìš sètne si lègnat zatvòrat
Skrŭt 2: 138 - à ò igràat si džumbìš sètne si lègnat zatvòrat
Skrŭt 2: 139 - tàm lègnat si fu stàjata i sètne sutrintà stanàa lè
Skrŭt 1: 142 - ki si navedèš vìka glavàta da ti popòštat
Skrŭt 2: 147 - màjkata tàtkoto darùvat ə tàa ròda nìmnata si uttàm
Skrŭt 2: 152 - f čèstinatḁ sa dəru̥vètu i darùvat si màjkata nèjnata ròda
Skrŭt 2: 155 - u mom momčètu ponedèlniko si darùva nègovata ròda ama
Skrŭt 2: 157 - i vìkat darùvat si na tàa ròda
Skrŭt 1: 157 - ednì kučìna kadè se dàvat nakacàl si glavàta tàm
Skrŭt 2: 166 - kalitàta kalimàna tìa s’i takà s si vìkaše
Skrŭt 2: 172 - i sàa se takà vìka i sàa si tùka vìkame
Skrŭt 2: 176 - mi taka si bèše kumò se vìka kùm si
Skrŭt 2: 176 - mi taka si bèše kumò se vìka kùm si
Skrŭt 2: 180 - a nìe si gu znàem i kalitàta kalimàna
Skrŭt 1: 186 - ritnàl go i si begàl dòma
Stalevo 3: 17 - tòj si e kɤ̀t si e c’àl
Stalevo 3: 17 - tòj si e kɤ̀t si e c’àl
Stalevo 4: 20 - səs trì čètiri bàbi govòrixme si fsìčkite vìka
Stalevo 3: 27 - i tàa kòža si ustàne f kòžətə i i m’àh vè̝ke
Stalevo 3: 32 - òfč’utu si e pò č’èstu pò brɛ də tùriš
Stalevo 4: 38 - è təkà tò si e nàšte pòrti kɤ̀ktu è i càrigràtskutu šòše
Stalevo 4: 39 - i tòj si obl’àkəl drѐ̝hit’ȅ i t’à kət premen’àvə premen’è̝nə
Stalevo 3: 44 - nàj gʌ̀stutu e òfč’utu̥ si ml’àku òfč’utu̥ si ml’àku
Stalevo 3: 44 - nàj gʌ̀stutu e òfč’utu̥ si ml’àku òfč’utu̥ si ml’àku
Stalevo 3: 45 - tòj si e nàj hùbəvu
Stalevo 4: 47 - sàm sə ublìcəli nàšte màmə si premèn’ə t’àhnətə si [unintelligible]
Stalevo 4: 47 - sàm sə ublìcəli nàšte màmə si premèn’ə t’àhnətə si [unintelligible]
Stalevo 4: 53 - m’ène d’àdu gòd’u jà n’èməm mòj si d’àdu əmə
Stalevo 2: 66 - sèloto pràznik ìma li si
Stalevo 1: 85 - kl’ɛ kl’è̝čkə̥̥ təkɤ̀u tòj si ìmə drəfč’è nə nə snəvàlkətə̥ kàtu
Stalevo 2: 90 - pək tùkə tùkə si jəd’èm
Stalevo 1: 93 - nàšte stàn si nəpràen spec’iɛ̀len dòlu mànə gòre mànə
Huhla 5: 5 - trì d'èn'ə pək ìnək pùstuvete si b'àhə pùstuve i sià pàk
Huhla 6: 13 - à t'è si gi z'èhə t'ànite
Huhla 6: 15 - e əm jà rəbòtnite dè t'ut'ùnckite si stuv'ɤ̀t əm kugàt dòjdət
Huhla 2: 28 - də nəpràjət n'àkujə vujnɤ̀ kòj kəd'ètu də si e nə m'estòt
Huhla 3: 29 - tòj b'àše si rəbutlìf čuv'àk o òt' ìmə enì l'èli
Huhla 2: 30 - ku n mù ujdìsə əpərtəm'èntə də si ìde nə kɤ̀štə
Huhla 5: 30 - dvà pɤ̀t'ɨ sə jàlə i ə fs'àki pùs si e
Huhla 4: 36 - zəkàrəhə i nə fròntə v'èke n gì dukàrəhə ustànəhə si tàm
Huhla 2: 42 - pri hòrətə əmə kò də pràə fkɤ̀šti si š'ètəm
Huhla 2: 43 - mlògu òšte d'e i š'ètəm si i n'àməm ràbutə
Huhla 5: 44 - nè mòjə mɤ̀š mòjə mɤ̀š si gl'èdəše ràptata
Huhla 3: 47 - ama i mnògu nə kàrəə də si krəstòsvət èj təkà nugìt'e
Huhla 2: 47 - upràvəm se upràvəm sìčku si pràvəm səmà òšte
Huhla 3: 53 - še si vəršè̝me kòlkutu tòlkuvə dud'è stìgne dud'è sn'e
Huhla 3: 56 - təkà si prikàzvəm nə sìčki təkà prikàzvəm či òt' n'àmə
Huhla 2: 67 - du četvɤ̀rtu ə udel'ànie gòr'e.dòlu pìsvəm si č'ètəm si
Huhla 2: 67 - du četvɤ̀rtu ə udel'ànie gòr'e.dòlu pìsvəm si č'ètəm si
Huhla 1: 79 - təkà jà i ukul gərdìnətə ìməm si gul'àm dwòr če i nègə
Huhla 2: 79 - ìməše li si tùkə dàskal mèsten ili
Oreše: 39 - [unintelligible] tòj si e bìl nàj pràf čuv’èkə
Vŭglarovo 2: 1 - a ednò vrème da rəskàžeš zə zə ednò vrème kvòt si spòmn’əte
Vŭglarevo 1: 3 - ami [unintelligible] pàk si imame
Vŭglarovo 1: 4 - səndɤ̀ci si ìməme spec’àlnu zə tvà
Vŭglarovo 2: 29 - nè às səvsèm mɤ̀tnu s təkà smɤ̀tno si spòmn’əm
Vŭglarovo 2: 48 - mə nè kɤ̀k si təkòvə katu ìdete nə n’ìvətə
Vŭglarovo 1: 60 - kòlkutu si udd’èl’əme nì tòlkə
Vŭglarovo 2: 86 - s’èki v dvòrə si
Vŭglarevo 2: 88 - s’èki u dvòrə si s’èki u dvòrə si
Vŭglarevo 2: 88 - s’èki u dvòrə si s’èki u dvòrə si
Vŭglarovo 2: 119 - səs s’è̝lckite si hòrə
Vŭglarovo 2: 122 - i si mɤ̀l’čə
Vŭglarovo 2: 136 - nəlì pòjd’am si
Vŭglarovo 1: 144 - ut t’èšku ž’èlezu si ìmə drɤ̀škə
Vŭglarovo 2: 166 - ìjš sm’èliš si
Vŭglarovo 2: 169 - nìj si mès’əhme
Bangejci 2: 15 - a mumìti si ustàvət vəf s'èlutu
Bangejci 1: 16 - s’èlutu si s’è e s’èlu ubàči ìmәši pɤ̀lnɤ
Bangejci 2: 24 - ə kòjtu si ìmə də prid'è šə prid'è kòjtu si ìmə
Bangejci 2: 24 - ə kòjtu si ìmə də prid'è šə prid'è kòjtu si ìmə
Bangejci 2: 25 - də plit'è kòj kəkòtu si ìmə ràbutə nòsi si jə i tɤ̀j
Bangejci 2: 25 - də plit'è kòj kəkòtu si ìmə ràbutə nòsi si jə i tɤ̀j
Bangejci 1: 27 - ə ìmәm dәšter’ɤ̀ t’à žuv’èe vəf grədɤ̀ әmә si ìdәt
Bangejci 1: 28 - f nid’èl’en d’èn tùkә si dòdәt sɤ̀but’en d’èn nid’èl’en d’èn
Bangejci 1: 29 - i pàk si ut’ìvət ìmət si blòk tàm
Bangejci 1: 29 - i pàk si ut’ìvət ìmət si blòk tàm
Bangejci 1: 36 - əmči mitɤ̀ si čìstu si e
Bangejci 1: 36 - əmči mitɤ̀ si čìstu si e
Bangejci 2: 36 - əmə às ni sɤ̀m slàgələ às si gu pridɤ̀ tɤ̀j
Bangejci 2: 45 - də si isɤ duisɤ̀:ni štòtu tò ni mòži də isɤ̀:ni nə mutuvìl'čitu
Bangejci 2: 47 - mi kətu isɤ̀:ni i še si plit'èš blùzə li
Bangejci 2: 48 - še si plit'èš čuràpi li še s plit'èš kəkvòtu ìskəš
Bangejci 2: 49 - še si uputrebìš nə məžɤ̀ šə uplit'èš fən'èlə
Bangejci 2: 64 - sìčkutu gutòvo idì fəf məgəzìnə i še si kùpiš
Bangejci 2: 70 - əmi idnò vr'èmi si təčèxmi nìj i čèrgi
Bangejci 2: 71 - čèrgite zə pustìləni si təčèxmi əmxəm
Bangejci 1: 71 - s'èki si ur’èši mistàtə dud'è b'èši čàsnu
Bangejci 1: 72 - s'èki si ìməši pu trìis četìrise pedes’è d'èkərə imòt
Bangejci 1: 77 - si pruizv’èždəxmi si i si pruizv’èždəxmi pudìr'e kət stànə t'èkizis'è
Bangejci 1: 77 - si pruizv’èždəxmi si i si pruizv’èždəxmi pudìr'e kət stànə t'èkizis'è
Bangejci 1: 77 - si pruizv’èždəxmi si i si pruizv’èždəxmi pudìr'e kət stànə t'èkizis'è
Brŭšljan 1: 5 - pàk si beh ufč'àr' sl'et tvàskə kətu se už'ènix stànəx zeml'ed'èlec
Brŭšljan 3: 19 - ə ìməne si g'unl'učìi xòrə tə pə edni pəs'àə
Brŭšljan 1: 28 - kràvite gl'èdəm nìə krəvàrite si ìməš'e ud'èlnu krəvàri
Brŭšljan 3: 43 - š'e sə nəhrànime tùkə št'e si puč'ìnem màlku
Brŭšljan 1: 53 - pək i živòtnite i tìə si
Brŭšljan 4: 56 - krəstòsənu s č'ètiri stòla ud ednɤ̀tə stərnɤ̀ si sədì mumč'ètə
Brŭšljan 1: 58 - təkà vərì tə si turulìkə pudir ufc'ɛ̀te də sə zəwəvl'àvə
Brŭšljan 1: 82 - četrì:se pedesè kòzi flìzəhə ə ufc'ɛ̀te si lež'àə vɤ̀nkə
Černovrŭx: 21 - pris tùj vrèmi kətu gi venčèjət xòrə si ìmə tàm səs t'àx
Černovrŭx: 24 - če še si ìdi svàdbətə v'èče
Černovrŭx: 36 - tò ottàm nòsi ìmitu si šòt bəš bəštà mu nə tòs
Černovrŭx: 52 - n'àmə sàmu če si gòtv'ət
Černovrŭx: 53 - sèki si gòtvi sàm
Černovrŭx: 54 - s'èki si gòtvi zənàs'ə ə gòtv'ət pòvečeto vəf sùxo səstujànie
Čokmanovo 1: 4 - n'èmə nì nì svir'àn nìtu igràjət nìtu nìštu nìe si sme bàbise nəuč'èni
Čokmanovo 1: 5 - nəuč’èni svir'ànə də si igràime vìd'ehme si ràptətə hòd'əhme si nìe
Čokmanovo 1: 5 - nəuč’èni svir'ànə də si igràime vìd'ehme si ràptətə hòd'əhme si nìe
Čokmanovo 1: 5 - nəuč’èni svir'ànə də si igràime vìd'ehme si ràptətə hòd'əhme si nìe
Čokmanovo 1: 6 - nə del'èku nəh rəvništà tàm si kus'ɛ̀hne četìrise tuvàrə zbìrəhme
Čokmanovo 1: 7 - s'ɛ̀nu si zbìrəhme səs mùl'ətətə tuvàr'əhme si s'ɛ̀nu duhòdəhmè si
Čokmanovo 1: 7 - s'ɛ̀nu si zbìrəhme səs mùl'ətətə tuvàr'əhme si s'ɛ̀nu duhòdəhmè si
Čokmanovo 1: 7 - s'ɛ̀nu si zbìrəhme səs mùl'ətətə tuvàr'əhme si s'ɛ̀nu duhòdəhmè si
Čokmanovo 1: 11 - n'è e bilò lòšu bilò e hùbəvu hùbəvu beše si
Čokmanovo 1: 12 - č'i si znàehme sìčkutu i məž'uv'ète si uvəž'ɛ̀vəhme i sìč'kutu si uvəž'ɛ̀vəhme
Čokmanovo 1: 12 - č'i si znàehme sìčkutu i məž'uv'ète si uvəž'ɛ̀vəhme i sìč'kutu si uvəž'ɛ̀vəhme
Čokmanovo 1: 12 - č'i si znàehme sìčkutu i məž'uv'ète si uvəž'ɛ̀vəhme i sìč'kutu si uvəž'ɛ̀vəhme
Čokmanovo 1: 16 - pərì si ìməme i stàrite hi zərìtəhə àh dà hi rìtnat
Čokmanovo 2: 21 - kòjtu ìmə məgàre fpr'ɔ̀gne kərùčkənə ìde si tə si nətvàri
Čokmanovo 2: 21 - kòjtu ìmə məgàre fpr'ɔ̀gne kərùčkənə ìde si tə si nətvàri
Čokmanovo 1: 21 - spumìnəmè si mìnəlìte ràbuti kəkvì sə bìli nə tr'èpeznìk' jɛ̀den'e tùr'əhə
Čokmanovo 2: 22 - kòjtu n'èmə məgàr'e nòsi nə gərbɔ̀n nə vɔ̀ž'e i si dunìsəme
Čokmanovo 2: 23 - sìč'ku nə vɔ̀ž'e i š'ìkəl'ki i bòrnə sìčku si nòsim
Čokmanovo 1: 27 - nə veterɔ̀t i gu tvàrehme nə mùletətə i si gu dukàrvəhme
Čokmanovo 1: 29 - dukàrəme si gi gur'ɛ̀hme si gi nə wògən' tùkə bəž'ɛ̀ si im'ɛ̀hne
Čokmanovo 1: 29 - dukàrəme si gi gur'ɛ̀hme si gi nə wògən' tùkə bəž'ɛ̀ si im'ɛ̀hne
Čokmanovo 1: 29 - dukàrəme si gi gur'ɛ̀hme si gi nə wògən' tùkə bəž'ɛ̀ si im'ɛ̀hne
Čokmanovo 1: 30 - ednò gul'ɛ̀mu k'utùč'e še si tùrehme àjde tùrehme də kəkètə hàrkumətə
Gela 2: 8 - ama že žɔ̀neš si nèma kàk trɛ̀bva da pudberèš
Gela 3: 21 - tàm si ìmame kɤ̀šta decàta mì sa tàm i takà
Gela 2: 22 - i gu tùr'ət f partàlɤ tàm i decàna si se nakvì hɔ̀
Gela 2: 24 - drùk v žègana kakvònu si stòriš
Gela 1: 29 - mɔ̀čad da mu dadɔ̀t da làpne slàtku da si làpne
Gela 1: 33 - s ufcène em nəlì si e nè zgà
Gela 2: 34 - sə iskàrə ot vugenìca tɤ̀j vèke i vartɛ̀ ta si stòriš
Gela 2: 48 - i ža si udrɛ̀žeš hlɛ̀p ut tòu lɛ̀p ta še gu udnesèš
Gela 2: 53 - če bìl blàk i tò si gu stùrilu lɛ̀ban
Gela 2: 60 - abe svetɔ̀s si kurunòu esèj sa vartì vartì vartì vartì
Gela 3: 80 - prɨ màjka i prɨ bàba si e bilò pò hùbavo de
Gela 2: 84 - i bez učilà si četè
Gela 3: 85 - i mažɤ̀ si e ut tùka i jɛ̀ səm si uttùka
Gela 3: 85 - i mažɤ̀ si e ut tùka i jɛ̀ səm si uttùka
Gela 3: 88 - pustruìme si ednà kɤ̀štička i dɤšter'àta i sinɤ̀ sìčki sme
Gela 2: 88 - tugàva ni vìkat če tò mnògu si vìdɨ če jɛ̀l
Gela 2: 98 - ne bɛ̀ mə nèka tò bɤlò si nè e kəsuglèdu
Stikŭl 1: 8 - əmɨ nìj jɛ̀ səm vɤ̀zrəsən čuvɛ̀k nə mòjtə məhəlà si
Stikŭl 3: 13 - e tùvə ìməme si vudìcə tàm e blᶤìsku vudᶤìcata
Stikŭl 3: 16 - ud derètu ìməmè si i drùgətə sìn ni vudìcə duvèg’enkə
Stikŭl 3: 18 - duvèg’enkə ìməme vudìcə si tə ni e mnògu hùbəvə ni j vudìcəsə
Stikŭl 4: 20 - dè si kusìm lyvàdɨse i kərtò̝fček i ud grədìna kvòtu ìməš
Stikŭl 1: 21 - nəlì si e nèjneka
Stikŭl 3: 27 - izlɛ̀zuhə rudnìni uttùkə ut širò̝kə.ləkə dèt si gu nìj znàeme
Stikŭl 4: 31 - ìməm dvɛ̀ kukòški i ədìn pətèl’ nə nègu si e nvà
Stikŭl 4: 54 - nèməm sin nìštu si kurdìsuvəmə sə pək jɛ̀ səm nè zə kurdìsvəne
Stikŭl 1: 60 - i imɛ̀hmi si i ž’ìtu imɛ̀hme si sᶤìčku imɛ̀hmə dvà kò̝n’a
Stikŭl 1: 60 - i imɛ̀hmi si i ž’ìtu imɛ̀hme si sᶤìčku imɛ̀hmə dvà kò̝n’a
Stikŭl 1: 61 - i vò̝luve si imɛ̀hmi čis č’yv də si urèmə
Stikŭl 1: 61 - i vò̝luve si imɛ̀hmi čis č’yv də si urèmə
Stikŭl 4: 62 - sednì si
Stikŭl 3: 65 - i ednà godìna ne gò ostàili da si počìne
Stikŭl 1: 72 - tugàvə ìmat hòrəsə kràvcɨ žə si fpr’ɔ̀gne də s puurè
Stikŭl 3: 77 - hò̝d’ət etàm ta si kò̝l’et kurbànč’ek i zbò̝rček ə
Stikŭl 1: 85 - i prəz zimɔ̀nə žə hrànim ufcènə žə hrànim dubìtək tò si ìməme
Stikŭl 1: 86 - i ut rəštɔ̀n əme càrevicə si nemɛ̀hme tugàvə gu menɛ̀hə krətò̝hən
Stikŭl 3: 103 - nè vìd’enku sìj màjkata si gu i baštàta sì gu utkàraha
Stikŭl 2: 105 - tə si beh z’ɔ̀la kajsìjki kajsìi bèha dukàrali
Stikŭl 2: 110 - əmə zgà nè e dukàrvəl dumàtki də si z’ɔ̀məm dukàrvəše
Stikŭl 2: 126 - ufcène rəzlɔ̀čət sɛ̀k si gi pəsè
Stikŭl 2: 134 - dn’èske jɛ̀ ə že si pàsə tùv ìməm ədnɔ̀ kràvə ədìn dèn’
Stikŭl 3: 142 - pa drùgia si bìl fànat f plèn asòja ugradìl etùva
Gorno Vŭršilo 2: 22 - v ixtimàn živɛ̀e momčèto momìčeto si živɛ̀e tùk si vəv vṛšìloto
Gorno Vŭršilo 2: 22 - v ixtimàn živɛ̀e momčèto momìčeto si živɛ̀e tùk si vəv vṛšìloto
Gorno Vŭršilo 1: 23 - kupì:me magàreta dvèčki magàrencə sɤ̀ga si nà s nìx rabòtim
Gorno Vŭršilo 2: 30 - jà jà jà màjkata t'à si rabòti jà se pòveče kàrax
Gorno Vŭršilo 2: 32 - i lɛ̀toska se poskàrvaxme sɤ̀ga si otìdoa
Gorno Vŭršilo 1: 34 - i vòda ne mòe si donesè [laughter]
Gorno Vŭršilo 2: 34 - t'à si ìma i mənìnko detè momčèto i še ìde
Gorno Vŭršilo 2: 39 - na dvàes sèdmi januàri se ženì:me i dobrɛ̀ si živɛ̀exme
Gorno Vŭršilo 1: 45 - nè e ùbavo bràšno sam si zèla bɛ̀lo priedè li mi se
Gorno Vŭršilo 2: 71 - i tàm glèdahme i domà si ìma:me si čùva:me òfci mnògo
Gorno Vŭršilo 2: 71 - i tàm glèdahme i domà si ìma:me si čùva:me òfci mnògo
Graševo: 20 - tùk si sɤm ròdenə
Graševo: 33 - tùkə si bèše tùkə bèše tùkə ìməše i džəmìjətə bèše tùkə
Graševo: 45 - sè sa si znàči tùka ste si
Graševo: 45 - sè sa si znàči tùka ste si
Graševo: 51 - tvòja čovèk si e ot tùka nali
Graševo: 65 - kòjtu si ìmə pòvečku imòtᵊ se zənimàvəše s imòt
Graševo: 67 - pə si utìde nə nèjde də si iskàrə pu n'èkuj l'ɛ̀f
Graševo: 67 - pə si utìde nə nèjde də si iskàrə pu n'èkuj l'ɛ̀f
Graševo: 69 - n'è tùkə si pu nàštu pu zəlisɛ̀vənè sme udìli
Graševo: 72 - dobrè a ednò momìče tr'àbva da si prigòtvi čeìs nalì takà
Graševo: 76 - emi mi ut kəkvò gu pràveše tugàs si ìməše sìčku
Graševo: 77 - də si kùpiš i vɤ̀lnitè mu i pəmùcitè mu i sìčkutu
Graševo: 82 - dobrè a vìe ne pràvex pràvexte li si vɤ̀lnata tùka vìe
Graševo: 83 - mi nìe sì sme jə pravìli nìe sme si čeìs sləgàli
Graševo: 89 - nətɤčèš si kəkvòtu ìskəš
Graševo: 100 - pə i ud dɤ̀lgə si vɤ̀lnə
Graševo: 128 - s'àka kɤ̀šta si ìmaše
Graševo: 129 - sèkə kɤ̀štə si ìməše
Graševo: 130 - tì tì čù čùvaš li si st stanɤ̀ čùvaš li go stanɤ̀
Stoilovo 2: 4 - ama zèmem tә gu ub’ɛ̀lim ìmame si nìe xәrmàn si ìmәme
Stoilovo 2: 4 - ama zèmem tә gu ub’ɛ̀lim ìmame si nìe xәrmàn si ìmәme
Zabernovo: 2 - s’èlu zàbernuvu màlkutɤ̀rnufsku i si ž’uvèjə fəf s’èlu zàbernuvu
Izgrev/Car: 8 - kənòpəl’ət si stànvəhme tə sto š’à: də sə hrànime prài
Izgrev/Car: 19 - š’à: si zèmeme lànu kòšnicə də də tùrime i òrehi vɤ̀tre
Malevo/Asg 2: 1 - tòu zənəjɛ̀t gu u̥prəžn’àvəm ut dècki gudìni ošte pres c’àlijə si živòt
Malevo/Asg 3: 1 - čem sùtrin kətu stàneš nàj nəprèž žə si nəpràviš
Malevo/Asg 3: 2 - šə s ušʌ̀təš fkɤ̀šti si nəpràiš zə jə jàdenetu̥
Malevo/Asg 2: 2 - i prudəlž’àvəm də si gu rəbòt’e vɤ̀preki.če səm vɤ̀zrəsen
Malevo/Asg 3: 13 - z glàdni du n’èmə du kəd’è čʌ̀kvəme̥ si pu edìn kumàt xl’àp
Malevo/Asg 1: 16 - kətu jə udvìjem’ə vərìme si jə sìəm ə̟ səs rəš’ètu
Malevo/Asg 1: 17 - pòsl’e si i tùrim vòdə f t’ènžurətə də ni vəzvərì
Malevo/Asg 2: 20 - sìčku si rəbòtehme nə rʌ̀kə a fpusl’ètstvie sl’ed mnògu gud’ìni
Malevo/Asg 2: 21 - vèče nəlì izl’èzəhə məš’ìni jà si zemàx ednà plàničkə
Malevo/Asg 2: 24 - vɤ̀preki.če səm i vɤ̀zrəsen nu pàk prudəlžàvəm i si ràbut’ɛ
Malevo/Asg 1: 27 - əmi pràvi se təkà vərìme si ml’àku̥tu pr’àsnu
Malevo/Asg 1: 31 - i tugàvə si stàvə čʌ̀stu
Malevo/Asg 2: 38 - məgàretu si ìmə səmàr’ i mùl’etu si ìməš’e səmàr’ pòvərž’e mùl’etu
Malevo/Asg 2: 38 - məgàretu si ìmə səmàr’ i mùl’etu si ìməš’e səmàr’ pòvərž’e mùl’etu
Malevo/Asg 2: 41 - jà že prègutv’e dvà tuvàrə i večertɤ̀ še si gi dòkarə
Malevo/Asg 3: 48 - kàpnəl si si
Malevo/Asg 1: 50 - əmì dutugàvə sə pòsti əmə tugà nə velìgden si jədʌ̀t v’èče
Malevo/Asg 2: 52 - ìmə si nə nìvətə spic’àlen ərmàn kədètu vərš’ìjeme tìjə snòpi səs mùl’etu
Malevo/Asg 3: 54 - i pàk də si zìməme ubràtnu tòrbənə bɤ̀klən i d’ètenu
Malevo/Asg 1: 56 - i tàm si z nəs’àdəhme kətu pò màl’ki
Malevo/Asg 2: 59 - vəzbərèm ž’ìtutu nə əd’ìn kùp i si ìəme spec’àlni lupàt’i dɤ̀rveni
Malevo/Asg 1: 62 - i tàm si jəd’àxme
Malevo/Asg 1: 73 - pò l’ʌ̀snu də sə vərš’ìje ə pək ìnəč’e kàktu si vərš’ìjeme
Malevo/Asg 1: 78 - snòpine si ut snòpən ud ž’ʌ̀tvənə gi nəpràvime i tùrim gu
Malevo/Asg 1: 80 - stàne li pò gul’àmu vɤ̀ržeme pàk drùk si nəpràvim
Malevo/Asg 1: 81 - i təkà dukʌ̀t də si užʌ̀neme n’ìvətə
Malevo/Asg 2: 84 - dəgìte nə bɤ̀čvətə gi pràv’əm po ednòvrèmešnu si òšte
Malevo/Asg 1: 104 - kàktu si e l’ègnələ ufcʌ̀tə kàrəj kàrəj kàrəj s nòžicìne
Momčilovci: 4 - dv’ɛ̀ dəšterì ìməm ž’èn’eni sə i dv’ɛ̀te ut s’èlu si vòd’ət mumč’ètə
Pavelsko 1: 9 - pàk si ə vərv’ʌ̀t ə mʌ̀ški tə səbìrət snòpetu
Pavelsko 4: 11 - tuvà i stàna i utʌ̀rnəə pàk də si prudəlž’ɛ̀vəme də urèm
Pavelsko 1: 20 - əm tuvà nə n’ìvənə si gu slàgəme nə n’ìvənə
Pavelsko 4: 24 - slàgəm jednì č’uvàl’ nə gərbʌ̀ privɤ̀rzvəm nə kràvətə vòdim si
Pavelsko 4: 98 - i si od’iš də gu izmìjež’ də isɤ̀hn’e i m’èneme go pàk
Hvojna 1: 2 - nə zdòj də si rəspredel’ɤ̀t ut kòlku òfce kəkvò mòže də pulùči
Hvojna 1: 5 - i kət ìde si zɤ̀me d’èsettu v’edrà də kàžeme
Hvojna 1: 6 - izbɤ̀rkət si gu pàk tàm vəv burìlu sə bɤ̀rkə
Hvojna 1: 7 - i sə iskàruvə màslutu ə uš’m’èrət ə si gu utsìpuvət ud’èlnu
Hvojna 2: 20 - tvà e trəd’ìcijə də ut’ìdət stupànite də si ubikul’ʌ̀t n’ìvite
Hvojna 1: 31 - i sìčki sə ràdvət če si zìmət mumà zə fkʌ̀šti
Petŭrnica: 4 - živɛ̀eme si dubrɛ̀ sirumašìa ama golotìa ama beme dobrɛ̀
Petŭrnica: 6 - dòeše vèčer ednà vèčer si dodòjme ot kɤ̀rɤ̥ sednàjme
Petŭrnica: 9 - i màjka mi be si došlà ot kɤ̀rɤ i tò sa mrɤk’ìn’a
Petŭrnica: 32 - netì onovà i tòj si gi zavède tovà beše
Petŭrnica: 41 - jà sam si vɤrzàla sindžìrɤ səm gu zàvela na rɤkɤ̀tɤ si̥
Petŭrnica: 46 - puštì kòn’a tòj pobɛ̀gna otidè si baštà mi izlɛ̀zi [cough]
Petŭrnica: 50 - àjde trɤgnàjme po kɤ̀rɤ ràbutim [cough] dòəme si vèčer
Petŭrnica: 53 - t’à ni vìka jàlate si počìvajte zaràn pà ši ìdite
Prestoj: 67 - i tò isɤ̀xni na kràjə gu ustàv’ə də si isɤ̀xni
Prestoj: 79 - i tɤ̀j si sidì mòž də sidì i p’èd gudìni
Široka Lŭka: 43 - hùbava si e kɔ̀štasa če zgà tùk me e ustàil mažɔ̀
Široka Lŭka: 49 - jɛ̀ si sam hrànɤla kùtɤla razvìvala puvìvala
Stančov Han 3: 6 - ud ùbəvi pò ùbəvi bəščìnki s’èki si b’èši ubzəv’èl nəgləsìl
Stančov Han 1: 8 - i s pu̥čèrpvəme gi pu idnò krәvàjči s’èki si e nәpràilə màma
Stančov Han 1: 11 - i t’è duvìždәn’i duvìždәn’i blәgudәr’ɤ̀ tàm i si zәminàvәt nә̥ cɤ̀rkvә
Stančov Han 3: 18 - ofčìci si ìmaš
Stančov Han 2: 18 - nəgləsìx nə kəlmukànt’i i dud’è si dòjdi t’à
Stančov Han 2: 19 - às i gu usnuvàx t’à kət si dud’è mɤ̀ri bùlka
Stančov Han 1: 26 - àngil kɤ̀nčif tòj si i pò stàr əmə әmә pudìri
Stančov Han 1: 30 - ublìčәxә ìmәše m sukmàni sukmàni nә zburòviti si sə ublìčәxmi tùkə
Stančov Han 1: 31 - è s tәkòvә i sә ublìčәmi pәk ìnәči s’èki d’èn si nòs’әt
Stančov Han 1: 32 - kàktu si i tɤ̀j sә ublìčәmi
Stančov Han 1: 52 - n’è dә pri plit’è dè [laughter] r’àtku sә d’èt si znàjәt [laughter]
Stančov Han 1: 61 - kòjtu ìmә ufc’è pàk pridɤ̀t pàk si pridɤ̀t dàvәd gu
Stančov Han 1: 63 - pò ni gù әr’èsvәt pәk si gu nәprid’èš
Stančov Han 1: 64 - kàktu si gu ìskәš dà
Stančov Han 1: 70 - stànuvi dv’è təkòs tùkə s nìštilki tùkә utpr’èt s’èdniš si tùkәnә
Stančov Han 1: 79 - d’èt si gu nәv’èždәxmi nìj sìčku sә nәv’èždә
Stančov Han 1: 90 - si gi bujәdìsvә
Stančov Han 1: 92 - ə buì si ìmәši tugàs buì buì buì
Stančov Han 1: 93 - kujàtu kvàtu bujɤ̀ ìskәš tәkvàs ši si jə nәpràiš
Stančov Han 1: 94 - ama gi kupùvaxte ili si gi pràexte
Stančov Han 1: 101 - buì si gi kupùvəxmi әmì kәt ìskәd dә gu pusin’ɤ̀t
Stančov Han 1: 103 - čiìs ə nә mumìčitu si nәpràiš trɤ̀gniš š ìdiš nә svàdbәtә
Stančov Han 1: 105 - ši si vәr’ɤ̀t gl’èdәt gl’èdәt nә bùlkәtә čiìzә [laughter]
Stančov Han 1: 107 - sìčku si pudnàsәt tàm nə vìkә idìn trɤ̀gvә pu ə trәp’èzәtә
Stojkite 2: 2 - tùriš si gi vəf turbìcana tùriš si hl’àpč’e za òb’et
Stojkite 2: 2 - tùriš si gi vəf turbìcana tùriš si hl’àpč’e za òb’et
Stojkite 1: 6 - àjde vìka nax nàs če dušɔ̀l svàtəd g’òrgi i jɛ̀ si vìkam
Stojkite 1: 7 - vɔ̀r si vìkam tì jɛ̀ d ìda da sa st’ɔ̀gna u nàs
Sŭrnica 4: 1 - jà da si spòmniš tì kəkvì b’àxa kɤ̀štite ednò vrème
Sŭrnica 2: 3 - ami məž’ète si rəbòtehə trùp’e si kàrəhə v ìndulə naprèš
Sŭrnica 2: 3 - ami məž’ète si rəbòtehə trùp’e si kàrəhə v ìndulə naprèš
Sŭrnica 2: 10 - dud’è puupr’əd’èš’ l’ənɤ̀ dud’è puutəč’èš’ dud’è si nəpràviš’ plàtnu
Sŭrnica 3: 17 - nìj si kàrəhmè kòj kòlkutù si
Sŭrnica 3: 17 - nìj si kàrəhmè kòj kòlkutù si
Sŭrnica 3: 25 - i sɛ̀k ž’ətvàrin si ž’ɤ̀ne i si klàvə nə snòpuvə
Sŭrnica 3: 25 - i sɛ̀k ž’ətvàrin si ž’ɤ̀ne i si klàvə nə snòpuvə
Sŭrnica 3: 26 - pràvi si vɤ̀ž’e snòp si pràvi i si gu vɤ̀rdž’e
Sŭrnica 3: 26 - pràvi si vɤ̀ž’e snòp si pràvi i si gu vɤ̀rdž’e
Sŭrnica 3: 26 - pràvi si vɤ̀ž’e snòp si pràvi i si gu vɤ̀rdž’e
Sŭrnica 4: 27 - vɤf ə stàətə trì stàji i piš’tà fùrnətə si ni bè
Sŭrnica 1: 29 - ìnəč’e i nə gòsti sme si òdili
Sŭrnica 3: 30 - e nə t’èp si e nə gləvɤ̀tə š’ə bɤ̀rzəš’
Sŭrnica 4: 31 - si ni be fùrnətə vìkəhmè mu kl’etɤ̀
Sŭrnica 4: 40 - tì e gutòvu v’èč’e də m’ɛ̀siš i piš’tɤ̀ si e tàm
Sŭrnica 3: 50 - rɤ̀š si sejàhə
Sŭrnica 2: 53 - kòlku si ìskəš’
Sŭrnica 2: 55 - zə buedìsvənetu si zìmme bujɤ̀ ut cìgənkìte i limòntuzù si zìməme
Sŭrnica 2: 55 - zə buedìsvənetu si zìmme bujɤ̀ ut cìgənkìte i limòntuzù si zìməme
Sŭrnica 2: 56 - pàk si slòž’iš’ kəzànə tùk nə dvòrə i si gi buedìsəš’
Sŭrnica 2: 56 - pàk si slòž’iš’ kəzànə tùk nə dvòrə i si gi buedìsəš’
Sŭrnica 2: 63 - buedìsəš’ ednàtə màhneš’ jə buedìsəš’ drùgə pàk buedìsvəmè si
Sŭrnica 1: 69 - edìn nə drùk si sә̥ uvəž’àvəme i si pudnàs’əme kəkvò ìməm
Sŭrnica 1: 69 - edìn nə drùk si sә̥ uvəž’àvəme i si pudnàs’əme kəkvò ìməm
Sŭrnica 3: 70 - zə təkà zə zə z’əl’ènu də si svər’ɤ̀t
Sŭrnica 3: 75 - nɛ̀štu təkà mə tò təkà š’ si gu udmɤ̀knem
Sŭrnica 4: 78 - sklàlu si àrkumatə nə kəndž’ìlə a nìe si burnìč’kite si klàvəme č’ərkmɤ̀tə
Sŭrnica 4: 78 - sklàlu si àrkumatə nə kəndž’ìlə a nìe si burnìč’kite si klàvəme č’ərkmɤ̀tə
Sŭrnica 1: 102 - n’èmə si dàm dəšter’ɤ̀tə à mə š’ə mi jə dəd’èš
Sŭrnica 2: 104 - znàči ženìte si bojadìsvaxa tùka
Sŭrnica 2: 105 - buedìsvəhə si ò
Sŭrnica 1: 106 - às še si ubodɤ̀ tùka
Sŭrnica 3: 108 - i ti jə stud’ènu də si spìš’
Sŭrnica 2: 110 - n’ɛ̀məš’e tugàf nìkədè kədè də buedìsvəš’ mɤ̀ i s’à si buedìsvəme
Sŭrnica 2: 112 - i kugàt si ti dòjde i kugàt si ìməš’ vr’ɛ̀me
Sŭrnica 2: 112 - i kugàt si ti dòjde i kugàt si ìməš’ vr’ɛ̀me
Sŭrnica 2: 113 - pàk š’ə si buedìsvəš’
Sŭrnica 1: 114 - nəlìzvət si krɤ̀f
Sŭrnica 3: 115 - tә̥kà mɤ̀kətə si ti ìde kəkvò si s’àlu kvò si ku kupàlu
Sŭrnica 1: 116 - nalìzvat si krɤ̀f
Sŭrnica 2: 118 - cìgənki drùgi tr’èti tə nəzìmiš’ bujɤ̀ tə si buedìsvəš’
Sŭrnica 2: 119 - tə si nəpràiš’ nɛ̀š’tu də si ìma də se ubl’əč’èš’
Sŭrnica 2: 119 - tə si nəpràiš’ nɛ̀š’tu də si ìma də se ubl’əč’èš’
Sŭrnica 2: 121 - dumàš’ni ɛ̀bi si pràvehme č’ɤ̀rnite vɤ̀lni si pà
Sŭrnica 2: 121 - dumàš’ni ɛ̀bi si pràvehme č’ɤ̀rnite vɤ̀lni si pà
Sŭrnica 3: 128 - nìštu ne smè n’èmə si
Sŭrnica 1: 142 - nìj òdihme də vìdim n’ègu nə pugrib’ènietu si òdihme
Sŭrnica 3: 143 - pa jà si gu č’ùvəm i n’ègu
Sŭrnica 2: 150 - i s’à š si pràve
Sŭrnica 2: 152 - sìč’kite ùredi si sid’ɤ̀t sìč’ku sì ti s’ədì
Sŭrnica 2: 156 - kàrə səmòtu vrɛ̀me si tə òdə
Sŭrnica 2: 158 - òdə si tè
Sŭrnica 2: 166 - dumàš’ni turbì si təč’ème č’ɛ̀nti dumàš’ni vɤ̀l’neni pàk
Sŭrnica 3: 173 - ìmə mlògu d’ètu də sə uč’ùvənì si
Sŭrnica 2: 177 - i istəč’èš’ si əbìte b’àlətə č’ɤ̀rnətə turbìte
Sŭrnica 2: 180 - i si gi zìməš’ pàk nəzàt’
Sŭrnica 1: 207 - i nəl’ s’à usp’àhə nəràstuhə si
Sŭrnica 1: 210 - i dərɤ̀ si mu dàde nə mòjtə dɤ̀šter’ə si̥ sə dərìhə
Sŭrnica 1: 212 - mumč’ɤ̀tu si dərì i unàjə
Trjavna: 20 - [laughter] əhə [laughter] də si zəpìši̥
Trjavna: 38 - fs’àko si ìmə ìmi
Trjavna: 39 - s’àkə kuzɤ̀ si znài ìmitu̥
Trjavna: 63 - vìe si gi glèəte tàm do
Trjavna: 65 - do kɤ̀štata si ìma
Trjavna: 93 - tùka fsìčko si pràvite ə
Trjavna: 103 - i slàgəmi pu màlku məìčkə i tò si stàvə sìrincitu
Trjavna: 144 - s’àkə si znà ìmito
Trjavna: 153 - dà štòm jə izvìkəš è sià də ričèm də si trɤ̀gvəmi
Trjavna: 154 - də si trɤ̀gvəmi kətu im izvìkəm i vidnàgə trɤ̀gvət
Trjavna: 156 - trɤ̀gvəme si zəminàəmi i t’e trɤ̀gvət pudìri mi sìčki n’àmə də òd’ə
Vasiljovo 2: 4 - da pasɛ̀t i si sə podṛžèli i v gradɛ̀ kɤ̀štite
Vasiljovo 2: 5 - tovà tùka si rabòtat a po gradɛ̀ si podṛ̀žat kɤ̀štite
Vasiljovo 2: 5 - tovà tùka si rabòtat a po gradɛ̀ si podṛ̀žat kɤ̀štite
Vasiljovo 2: 13 - i sa zas’è̝lile i si zastànale tùka i takà si ostanà
Vasiljovo 2: 13 - i sa zas’è̝lile i si zastànale tùka i takà si ostanà
Vasiljovo 2: 14 - i se zas’è̝li selòto si stanɛ̀ gɤ̀sto v’è̝ke kòlko kɤ̀šti
Vasiljovo 2: 21 - trì d’èna si go pràzvame i si òde:me ta si sa sabìra:me
Vasiljovo 2: 21 - trì d’èna si go pràzvame i si òde:me ta si sa sabìra:me
Vasiljovo 2: 21 - trì d’èna si go pràzvame i si òde:me ta si sa sabìra:me
Vasiljovo 2: 23 - i si vìka:me gajdàre cigulàre d’è̝ mùzika ud n’àkade dòde
Vasiljovo 2: 24 - ta ni svìri ta si pràzvame po trì d’è̝n’a
Vasiljovo 2: 25 - nalì trì d’èn’a si òde:me i si svìrea i si go pràzvame
Vasiljovo 2: 25 - nalì trì d’èn’a si òde:me i si svìrea i si go pràzvame
Vasiljovo 2: 25 - nalì trì d’èn’a si òde:me i si svìrea i si go pràzvame
Vasiljovo 2: 28 - na n’àkakvi obròci se sabìra:me ta si igràe:me
Vasiljovo 1: 29 - zbìrame se momčè̝ta momìčeta sedìm ə ràbotim si
Vasiljovo 1: 32 - i tè si stàne sèki ta si ìde u t’àx dorì i
Vasiljovo 1: 32 - i tè si stàne sèki ta si ìde u t’àx dorì i
Vasiljovo 1: 39 - najad’è̝m sa stànat ta si ìdat è pa koto dòdeše kòl’eda
Vasiljovo 1: 52 - ɛ̀ s’è̝ki si spùsti pṛ̀sten’e vɛ̀tre vav vodɛ̀ta i pejè̝m gi
Vasiljovo 1: 54 - i prib’è̝rat kutl’èto na vasìl zarantɛ̀ še si dòdem
Vasiljovo 1: 61 - oskùbne si t’à pàk drùgata pàk a i pà gu narìčat
Vasiljovo 1: 69 - pa za velìkija pòs napràim si bànici zb’è̝rem sa
Vasiljovo 1: 70 - ə pu dv’è kɤ̀šti sa zb’è̝rem na ednò m’àsto da si zagov’è̝em
Vasiljovo 1: 72 - nagòtvili sme si sìčko i okàčim pa s’ìrene bùca sìrene gol’àmə
Vasiljovo 1: 91 - i si ispùstiš parìte i mu celùvaš rɛ̀ka i si zamìne
Vasiljovo 1: 91 - i si ispùstiš parìte i mu celùvaš rɛ̀ka i si zamìne
Vasiljovo 1: 97 - nìe si tùk sme si imàle ama po gradìšətə ne sɛ̀ imàle
Vasiljovo 1: 97 - nìe si tùk sme si imàle ama po gradìšətə ne sɛ̀ imàle
Vasiljovo 1: 104 - ta sme go krìle i nosìle po gɤstàcite da da si krìem càrevicətə̥
Vŭrbina 3: 4 - kumpɨ̀rjen kl’ɨ̀n ìmə si stərgəlcà tə gu nəstɤ̀rž’eme ub’è̝lime gu
Vŭrbina 1: 9 - i pš’enìcənə sm’ətè̝me nə kùp i ìməme si reš’età kətu sɨ̀tu
Vŭrbina 4: 15 - i nèe si ispòlzvəme sɤ̀štu kusìme pràime dubɨ̀təkə si
Vŭrbina 4: 15 - i nèe si ispòlzvəme sɤ̀štu kusìme pràime dubɨ̀təkə si
Vŭrbina 4: 16 - ut sɤ̀štu̥tu ut sɤ̀štətə priròdə ut nàštə si
Vŭrbina 1: 22 - i bubàjkunu si mi be ufčɛ̀r’ si im’è i i kulìbə si im’èhme
Vŭrbina 1: 22 - i bubàjkunu si mi be ufčɛ̀r’ si im’è i i kulìbə si im’èhme
Vŭrbina 1: 22 - i bubàjkunu si mi be ufčɛ̀r’ si im’è i i kulìbə si im’èhme
Vŭrbina 4: 25 - i təkà gu pràime nàštu si
Vŭrbina 1: 29 - èj tùkə kinàt si iskàrəhm’ə f kulìbənə i ku zəkòl’əš’
Vŭrbina 3: 75 - tə zə kinà si sme dàvəli iz’èt’ i n’èməme fəjdɤ̀ nìkəkvə
Vŭrbina 4: 79 - strìgən’ètu e striž’ɛ̀hme si nìe i strìžene gi vɤ̀lnətə si
Vŭrbina 4: 79 - strìgən’ètu e striž’ɛ̀hme si nìe i strìžene gi vɤ̀lnətə si
Vŭrbina 4: 83 - vɤ̀l’neni pəltà ut samì si gu pràime nìe sìčku
Vŭrbina 4: 84 - ut stànuvi si gi tkàeme n’è
Vŭrbina 3: 99 - ud dəl’èč’e ut plənnɤ̀tə kòjtu si im’ɛ̀ dukàrvəš’e
Belica 3: 1 - òf jà sɤm ostàvila stòka domà da stàjam da si vṛ̀va
Belica 2: 2 - emi žɤ̀tvata si a žɤ̀nem vṛ̀zvame si kàrame si vṛšèeme si
Belica 2: 2 - emi žɤ̀tvata si a žɤ̀nem vṛ̀zvame si kàrame si vṛšèeme si
Belica 2: 2 - emi žɤ̀tvata si a žɤ̀nem vṛ̀zvame si kàrame si vṛšèeme si
Belica 2: 2 - emi žɤ̀tvata si a žɤ̀nem vṛ̀zvame si kàrame si vṛšèeme si
Belica 3: 2 - če si ìmam ràbota
Belica 3: 5 - šès li sa ìzdoa go ako mì trèbe sìrene jà si go pòtsira
Belica 3: 7 - sìrište sɤm si kupìla od magazìna
Belica 3: 12 - što nì trèbe ìdem v ixtimàn ta si kùpime
Belica 3: 13 - čàkaj da mìne tòzi ne čùvame dobrè takà sìrište si ìmaš
Belica 3: 14 - sìrište si ìma akò e dèset kilà mlèko šte tùriš dvè kàpki
Belica 2: 19 - i žɤ̀nem i vṛ̀zvame si zàedno
Belica 3: 20 - sì gu sìpvaš tàm precàždaš si gu
Belica 2: 21 - zàedno si vṛ̀zvame sìčki
Belica 1: 24 - i zimɤ̀ska ìda tàm a lètoska si dòda ta žɤ̀na
Belica 3: 24 - tovà što sè tečè ot kṛ̀pata vèče sìreneto si ostàja f cedìlničeto
Belica 2: 25 - ogràdim si gi na kṛsčèta
Belica 1: 26 - po dvàese dèna segà za petròvden si dòdem
Belica 2: 29 - pòslem ulòvim volòvete kòj sɤs štò si ìma s tovà
Belica 2: 30 - fkàra si gi v armàna ogràdim gi na kupnì
Belica 2: 31 - i pòčvamè a si vṛšèm
Belica 3: 33 - e màslo šte si potskvàsiš mlèko š n prèsno kìselo
Belica 3: 34 - šte si go sìpeš vɤf butàlka ki tò si e bɤškɤ̀ za nèa
Belica 3: 34 - šte si go sìpeš vɤf butàlka ki tò si e bɤškɤ̀ za nèa
Belica 3: 35 - tò si e butàlka takà tòlkova širòčka
Belica 1: 37 - ta si ostàim bagàše i na drùgata sùtrin na polèto
Belica 3: 37 - tòlkuva visòka kòlko si sìpeš mlèko i sɤz džurùl'akᵊ tojàga
Belica 3: 40 - kato go džùrkaš džùrkaš tò si pùšti maslòto se zberè
Belica 1: 43 - du ixtimàn otìdem pèši ot ut ixtimàn natàm si òdime
Belica 3: 47 - i mlekòto si pìeš i maslòto si pṛ̀žiš
Belica 3: 47 - i mlekòto si pìeš i maslòto si pṛ̀žiš
Belica 1: 48 - sèki si e fanàl čorbadžìata i dòde li mu
Belica 1: 49 - tòj si go vìka da vrɤvì da mu žɤ̀ne
Belica 2: 53 - edìn odgrìba žìtoto drùkᵊ odgòre veàčkata si ìma kòš tàm
Belica 3: 59 - ə t'à si se edè sìpvaš si a pìeš si a
Belica 3: 59 - ə t'à si se edè sìpvaš si a pìeš si a
Belica 3: 59 - ə t'à si se edè sìpvaš si a pìeš si a
Belica 3: 60 - s lèp si dròbiš sɤs nèa t'à si se edè mlèko si e
Belica 3: 60 - s lèp si dròbiš sɤs nèa t'à si se edè mlèko si e
Belica 3: 60 - s lèp si dròbiš sɤs nèa t'à si se edè mlèko si e
Belica 1: 60 - emi ednà do drùga fànem si čekɤ̀m ot tùk do tùk i
Belica 3: 64 - ama si e xùbava i se edè ne sè fṛ̀ga
Belica 2: 65 - emi tùka si ìmaše po rekìte na vòda vodenìca
Belica 2: 69 - emi sìto si ìma
Belica 3: 72 - emi kato ìma pòveče šte pàziš kato nèma trèbe šte si opṛ̀žiš
Belica 1: 73 - tòlko i takà po tòlkova si fànem kòj
Belica 3: 76 - šte si go izbìeš s ednà vòda bìstra vɤv dvè
Belica 2: 77 - pa pò natàtaka nasèem gu i gu zavlèčeme i si vṛvìm
Belica 3: 78 - da nèma vòda pòsoli si go tùri si go f
Belica 3: 78 - da nèma vòda pòsoli si go tùri si go f
Belica 3: 80 - kàk sɤm si go izmìla sɤm si go posòlila sɤm go
Belica 3: 80 - kàk sɤm si go izmìla sɤm si go posòlila sɤm go
Belica 3: 84 - na okolo gèrg'ovden čàk do nàprolet do gèrg'ovden šte si ìmam
Belica 3: 90 - men'àvaš tàa vòda tùraž drùga pàk si presòlvaš solčìca
Belica 3: 91 - da si e solènko odgòre i takà
Belica 1: 93 - da si bɤ̀brem i žɤ̀neme s sɤ̀bo stojànof ud durlìite
Belica 3: 94 - napḷ̀ni se kačèto tùriš kàmika odgòre tò si pùšti vòda
Belica 2: 97 - e žìtoto e za rɤštɤ̀ a čenìcata si e pčenìca baškɤ̀
Belica 3: 103 - a tòo kajmàk odgòre lèko šte si go fàneš
Belica 3: 104 - šte si go fṛ̀liš šte si go očìstiš šte si go otrìeš
Belica 3: 104 - šte si go fṛ̀liš šte si go očìstiš šte si go otrìeš
Belica 3: 104 - šte si go fṛ̀liš šte si go očìstiš šte si go otrìeš
Belica 2: 108 - nə vodenìcata šmìrgel kàmik si se vṛtì è tòlk'uo kolò
Belica 2: 109 - tò si e odgòre napràveno i si pàda žìtceto po màlko
Belica 2: 109 - tò si e odgòre napràveno i si pàda žìtceto po màlko
Belica 1: 116 - jà vi ne mèšam gospodìno sèki si odgovàra za nègo
Belica 2: 119 - da si go vɤrtìš na rɤk na rɤ̀ka
Belica 3: 122 - jà š si òtida če ìmam svìne pa kṛ̀ta
Belica 2: 126 - emi sedì si f čuvàle turìle sme dɤskɤ̀ na do stenɤ̀tɤ
Belica 2: 127 - vɤ̀tre fkɤ̀šti sedì si f čuvàla vɤf noštuvìte si òtsea
Belica 2: 127 - vɤ̀tre fkɤ̀šti sedì si f čuvàla vɤf noštuvìte si òtsea
Belica 2: 128 - sɤs sìtoto mèsa si onòva si sedì dodè go ìzmesa
Belica 2: 128 - sɤs sìtoto mèsa si onòva si sedì dodè go ìzmesa
Belica 1: 128 - pògledni po tèx kòlko sɤm vṛzàl nèmu si e tovà
Belica 2: 129 - kɤdè še go tùra vɤf čuvàla si sedì
Belica 2: 134 - emi mèsihmè go nìe sme si omèsile da kàem fčèra li
Belica 2: 135 - onàa nedèl'a sme si omèsile ostàvilè sme è tòlčafko turtè
Belica 2: 176 - mu kàzvat takàva si zèmn'a červèna gnìla
Belica 2: 178 - emi nìe si a ubìem i napràvim a i
Belica 2: 180 - nè kòj na kòj kogà trèbvaše togàva si a pràvi
Belica 2: 182 - takà bèše i fùrnite kòj uš kàl napràil si fùrn'a
Oborište 1: 4 - mi nèma ìmaxme si domà fùrni
Oborište 1: 6 - domà domà si ìmaše fùrn’a no lòveše
Oborište 1: 7 - po sèdem m òsem l’àba i opečèm si napàlim a
Oborište 1: 8 - sɤz dɤ̀rva i si a izmetèm natùr’ame si l’aba tamᵊ
Oborište 1: 8 - sɤz dɤ̀rva i si a izmetèm natùr’ame si l’aba tamᵊ
Oborište 1: 14 - brašnòtu i i kvàsᵊ sə si ìmaše i zamèsa s kvasɤ̀
Oborište 1: 21 - è mi poznàva sa tòj si ftàsa šùpne takà i
Oborište 1: 22 - kato vozidè i às si go tùrna vɤf fùrn’ata i takà
Oborište 1: 24 - pèka si
Oborište 1: 26 - ami noštovì tòj si ftàsa v noštovìte pòsle vov
Oborište 2: 29 - da pèat dòdat u nàs pèatᵊ si ako ìməm icè
Oborište 1: 30 - i fs’àka ženà si mesì
Oborište 1: 31 - fs’àka ženà si mèseše domà l’àba
Oborište 2: 37 - tìa kəd gi sɤberɤ̀t si gi delɤ̀t pòsle
Oborište 1: 41 - e tì pòdnica ìmaš li si tùka
Oborište 1: 50 - ami znàči nakladè se odžàkə tò si ìmaše odžàk
Oborište 2: 63 - še ni s polòžat si trapèza takà
Oborište 1: 80 - i mòžeše a sa živèe i vɤf edìna bagàš si tùr’axme
Oborište 2: 103 - tò kato tìkva rastè obàče ne vrɤ̀zva ami takà si rastè
Oborište 1: 124 - skrèškina sèdni si
Oborište 1: 155 - vɤf en takòva ednì ima si kalɤ̀pe takà se cedì
Oborište 1: 164 - sìpea go vɤf ə kàci tò si m napràveno takòva
Sveta Petka 2: 1 - a s kakvò si svètexte bàbo eminè ednò vrème vɤf.kɤ̀šti
Sveta Petka 2: 8 - kumìn’etu val’ème si
Sveta Petka 3: 19 - [laughter] salmìte si tòj sedì pòdniko e sedì tùka e udzàde
Sveta Petka 2: 19 - kәtu izdujdòә làmbi tugàs si kupìhme pu nɛ̀kuә làmbicә
Sveta Petka 1: 20 - i si go kàč’aš’ i si go prid’èš’
Sveta Petka 1: 20 - i si go kàč’aš’ i si go prid’èš’
Sveta Petka 3: 24 - udgòre bɛ plɛ̀vn’a tò si e sɛ̀ takà
Sveta Petka 2: 33 - znàči na na ogìna si svètixte vìe
Sveta Petka 3: 33 - tò si ìmaše màjsture
Sveta Petka 1: 37 - ìma bèli si š’ɛ̀ečni
Sveta Petka 2: 45 - sɤs nèja svètexa li si
Sveta Petka 2: 59 - dɤrvàtә dobrè si e
Sveta Petka 2: 61 - i kòjtu kvò si ìskә prài
Sveta Petka 2: 68 - mi udgòr’ lè si vnesèš zәvivàlә haš’ì
Sveta Petka 1: 69 - takà si e bìlo kàkto si
Sveta Petka 1: 69 - takà si e bìlo kàkto si
Sveta Petka 2: 71 - zәnisè si zәvivàlә
Sveta Petka 2: 72 - udnisè si
Sveta Petka 1: 76 - t’à si gl’èdə ud drùgətà i si gu vèzə tàm po tàmcək
Sveta Petka 1: 76 - t’à si gl’èdə ud drùgətà i si gu vèzə tàm po tàmcək
Sveta Petka 1: 78 - pr’èždətà si gl’èdə i
Sveta Petka 1: 79 - pr’èždətə kəkvàt si tùrišᵊ ə kət
Sveta Petka 2: 81 - dètu si sə̀ jә ž’ènili
Sveta Petka 1: 83 - kəkvàtu ujdìsuvə nə təvàkə i si gu š’ərìš’
Sveta Petka 1: 84 - znàči tì si rešavaš tòj ti
Sveta Petka 1: 100 - sàm si bojadìsvaš
Sveta Petka 2: 102 - a dobrè a n’àkoja momà kato ne mòže da si napràvi
Sveta Petka 2: 103 - sìčki si grәdɛ̀ә mumìte
Sveta Petka 2: 106 - sɛ̀kuà si grәdì
Sveta Petka 2: 109 - sìč’ki si grәdɛ̀hә
Sveta Petka 1: 133 - tò si ìmə tùkə nàšte òra si̥
Sveta Petka 1: 134 - tùka s’àkoi še si naprài
Sveta Petka 1: 136 - takà i tì mòžeš li da si napràiš
Sveta Petka 1: 143 - i si kùpime ud n’egu razbòj
Sveta Petka 1: 144 - kòjtu e màjstur tòj si nəprài
Sveta Petka 1: 153 - n’àkoj si kùpi
Sveta Petka 1: 155 - n’àkoj si pə̀k kùpi vḷ̀na
Sveta Petka 1: 157 - pa si napràvi
Arčar 1: 3 - onìja ne sɤ̥̀ si svrɤšìle ràbotḁtḁ kɤdè sa leglàta na kràvite
Arčar 1: 17 - rumɤ̀nci si bè
Arčar 2: 26 - pri gòšo ìmaše afstrìjski kṛtòfi da si èbe màmata
Arčar 1: 41 - a be nè e napràeno natàm si e zdràvo
Arčar 1: 55 - ama a si trɤ̀gvam
Arčar 1: 56 - nèma nìšto pòsle si go izgrèbaa
Gradec 2: 16 - sɤz bràtčeto si màlkoto
Gradec 1: 18 - jà sɤm si obèsila rɤkàta takà na na kràa i onà istṛ̀pnala
Gradec 1: 31 - i jà sa paralezìra ni nì kɤt sɤm si svìla
Gradec 1: 42 - ama še ta dṛžì gòspot vìž dokoto si ìmaž dnì
Gradec 1: 48 - kogà da sɤ̥ sɤžìvim takà jà sɤm si bilà takà de
Gradec 1: 53 - kogà si vidè izìka a gṛkl'àna pokraj gṛkl'àna sàmo mèure
Gradec 1: 54 - ne mòe da pregḷ̀tnem ne mòe bɤ̀brem èj ulèze si
Gradec 1: 58 - jà si mìrno no jà bì mu kazàla kvò
Drjanovec 2: 11 - mɤ dònke zɤ̀mɤš si òšti inɤ̀ b’elɤ̀ nɤ glɤvɤ̀tɤ
Drjanovec 2: 13 - u grɤdɤ̀ dvàməta pàk dɤ si ìmɤt sim’èstu às li še sə màjnɤ
Drjanovec 1: 15 - i t’à m kàzwɤ dònke zimì bràtči̥tu̥ si id’ì nɤ l’ul’kata
Drjanovec 2: 32 - às šə si isɤbɤ̀ prìkɤskɤtɤ pɤk mòže i dukàrɤm pɤk m’ušt’erìi
Drjanovec 2: 69 - nɤ nèjɤ si iskàzvɤm mɤ̀kɤtɤ i tɤ̀j
Drjanovec 1: 76 - s’àkɤš sè nɤ n’èjɤ vìkɤm sigà kàk sɤm l’ègnɤlɤ às si l’àgɤm
Gigen 2: 2 - nìe pò ràno kato momì ergène takà sḁ si opredelìle̝ sedɛ̀nk’i
Gigen 2: 5 - kòjta ergènin si ìma prijàtelka sèdne si do nèja
Gigen 2: 5 - kòjta ergènin si ìma prijàtelka sèdne si do nèja
Gigen 2: 6 - lègne i f pulɤ̀ta prikàzvat si t’à si predè tòj
Gigen 2: 6 - lègne i f pulɤ̀ta prikàzvat si t’à si predè tòj
Gigen 2: 11 - pribìrame sɤ kojàto momà si ìma prijàtel tòj si ja ispràšta
Gigen 2: 11 - pribìrame sɤ kojàto momà si ìma prijàtel tòj si ja ispràšta
Gigen 2: 12 - puprikàzvə si tàm nə ùlicətə i sə pribìrət
Gigen 2: 23 - tò kočàni si i vìkame nìe tò segà ne vìkat kočàni
Gigen 2: 29 - velìgde̝n gu praznùvame trì dèn’a pɤ̀rvijɤ dèn si gòtvim jajcà
Petrov Dol 3: 9 - i slàgəme gu tùkə nə gɤrbɯ̀ si i ìkəm’e krɤ̀š’č’ec
Petrov Dol 2: 11 - n’id’ɛ̀l’eta si pràewme zbòr zbòr sə vìkə pə̀k s’gà
Petrov Dol 2: 23 - kòsur’i kòsər’u [laughter] i ə kòlkut čuwèkɤ nəprìmer’ nìj si b’àwmi čèt’ir’i
Petrov Dol 3: 39 - ə upr’id’ɛ̀l’əm’i si i ž’èn’im sə kàzwə č’ekɤ̀m
Petrov Dol 3: 43 - upr’id’ɛ̀l’əmi si idìn č’ə də iskàrəm’i nəpr’ìm’er’ kət pòčn’im n’àkuj s’i ỳkə
Petrov Dol 2: 47 - sidn’ì si
Petrov Dol 2: 49 - čàkəj čàkəj čàkəj tòj š’ə si sèdn’i
Petrov Dol 1: 51 - àjdi də si ut’ùəm či mnògu ustàna [cough]
Petrov Dol 1: 103 - əmi pràili sn’e às si pràjew i dubrìnə jè tɤ̀s ivànuvətə
Petrov Dol 3: 116 - inò vr’èm’i məš’ìni vɤrš’ɛ̀čki b’èši̥ č’àsni nàj gul’ɛ̀m’ bugətàš’t’ȅ si gi kupùvəə
Petrov Dol 2: 125 - nə vrɤtɤ̀ si dɤ slòži tò àgn’i dɤ m’ètn’i è tɤ̀j
Petrov Dol 2: 126 - nə gɤrbɤ̀ si nɤ cɤ̀rkvəta gi nòsewmi tugàva kət sə vɤ̀rn’i
Vladimirovo 3: 10 - mɤžète si go kòj si ìma
Vladimirovo 3: 10 - mɤžète si go kòj si ìma
Vladimirovo 1: 11 - pò pòčne dè da znàame če a zbòra mèsime si omèsime lèp
Vladimirovo 1: 12 - ə zakòl’ame si ako ìmame nèšto pò golèmo alì àgɤnce
Vladimirovo 2: 13 - i mùzika i si svìri i nìe òdime si z g’ùlove
Vladimirovo 2: 13 - i mùzika i si svìri i nìe òdime si z g’ùlove
Vladimirovo 1: 13 - alì nèšto kokòški li gɤ̀ski kòj ako si kòj si e čuvàl
Vladimirovo 1: 13 - alì nèšto kokòški li gɤ̀ski kòj ako si kòj si e čuvàl
Vladimirovo 3: 18 - i ottùka i òdime nìe səž ženìte si òdime
Vladimirovo 3: 20 - àjde àjde àjde i rìbata òp vlèzne u tuvà i si lòvi
Vladimirovo 1: 31 - a oddèlnite ròdove ìmaxa li si nèšto kato svetèc
Vladimirovo 2: 32 - i narèžət upìnki takòvo i si napràime opìnki i
Vladimirovo 1: 32 - nalì sèki ròd da si znàe kòj mu e svetèca
Vladimirovo 1: 37 - è pa kòj k kɤdè si rešì dalì go napràvi
Vladimirovo 1: 38 - i si napràvimə
Vladimirovo 2: 41 - i kot si dòjdeme i dodè da sə sɤbùəme
Vladimirovo 1: 41 - kvò da ti kàam koto re rečèš da ə da si e
Vladimirovo 1: 42 - də sə zbèrɤt si ròdovete le svòjte decà si zbèreš
Vladimirovo 1: 42 - də sə zbèrɤt si ròdovete le svòjte decà si zbèreš
Vladimirovo 1: 43 - si napràiš pa gòsk’e sè si e ednò če a zbòr
Vladimirovo 1: 43 - si napràiš pa gòsk’e sè si e ednò če a zbòr
Vladimirovo 1: 46 - [laughter] a kogà kogà zapòčnaxa tùka xòrata da si slà ə
Vladimirovo 1: 52 - mnògo ìmaše sèki si ìmaše lozjà i pres predì da pòčnət
Vladimirovo 1: 54 - ìmaa si po mà pò màlko dè ama si ìmaa òrata
Vladimirovo 1: 54 - ìmaa si po mà pò màlko dè ama si ìmaa òrata
Vladimirovo 3: 61 - rìbena čorbà š si napràvə òšte drugi den
Vladimirovo 2: 64 - go gòtvime si mesòto si gòtvime na gòzba sɤs
Vladimirovo 2: 64 - go gòtvime si mesòto si gòtvime na gòzba sɤs
Vladimirovo 1: 71 - sàmo tovà si ostàime na kolcìte si tùrame kòlci še òdim vṛ̀žeme
Vladimirovo 1: 71 - sàmo tovà si ostàime na kolcìte si tùrame kòlci še òdim vṛ̀žeme
Vladimirovo 1: 72 - m tovà lozàta i onà si gròzg’e i tè tekà
Vladimirovo 2: 75 - e ə ònea kol’àča ko o čùš a pa ako si e
Vladimirovo 2: 77 - koto mòjɤ bɤštà si i kòl’aše i si gi pràeše takà
Vladimirovo 2: 77 - koto mòjɤ bɤštà si i kòl’aše i si gi pràeše takà
Vladimirovo 2: 79 - na obèt sɤ zbèrɤt adɤ̀t ta ədɤ̀t pòsle si gu tur
Vladimirovo 3: 79 - koto napràiš tàm si mòe da tùraš i orìs u čorbàta
Vladimirovo 2: 86 - o onò nè e koto prèsnoto ama si e mesò
Vladimirovo 2: 87 - nìe si go edème
Vladimirovo 1: 89 - kàk si fàštate svetèc i kvò pràvite za ček
Vladimirovo 2: 102 - da mìne kòleda pa predì zàgovenki de də si trèbva
Vladimirovo 2: 103 - də si izedèš sìcku̥
Vladimirovo 2: 119 - šə gi rəzdèlat sèki da si znàe kòlko ejcà ša adè
Vladimirovo 2: 136 - sèki si pìšeše ìmeto
Gorna Krušica 2: 3 - ne è kat seà da ni donòsat xlèp mesùvahme si domàšen
Gorna Krušica 2: 4 - ìmame ednò stòlče nòšvi si ìmame takvìja drɤ̀veni tàm si sè stojàa
Gorna Krušica 2: 4 - ìmame ednò stòlče nòšvi si ìmame takvìja drɤ̀veni tàm si sè stojàa
Gorna Krušica 1: 6 - ot stòkata takà ot ə vɤ̀lnička i si napràime a tòlkafki peškìrčeta
Gorna Krušica 1: 7 - i sobèremè si ot komšìite peškìrje sɤ̀štite òti ne mòžem
Gorna Krušica 1: 8 - da smògnem od nàšte peškìrje i si slàgame po ùlicìte trapèzite
Gorna Krušica 1: 9 - povìkamè si xòrata t ko tàm koì vìkame za svàdbata
Gorna Krušica 1: 10 - i sle sèdneme i si slàgame a takòva si pràime màndži
Gorna Krušica 1: 10 - i sle sèdneme i si slàgame a takòva si pràime màndži
Gorna Krušica 1: 11 - na dvòro si pràjme màndži do do vratìte tàm do kɤ̀štata
Gorna Krušica 1: 14 - pa takà si go napràim fasùlčeto i orìsče somèleme orìsčeto
Gorna Krušica 1: 34 - i tòj si ìska da prikàzva [laughter]
Gorna Krušica 1: 35 - ɤ ama ìmaše togàva si dàrove pràe:me tə i tɤčèhme
Gorna Krušica 1: 36 - na stanovèto ìmamè si stànove dòma i si napràime ə takòva
Gorna Krušica 1: 36 - na stanovèto ìmamè si stànove dòma i si napràime ə takòva
Gorna Krušica 1: 37 - naprèdemè si nàraka sìčko nàraka bèše nàraka si predè:me
Gorna Krušica 1: 37 - naprèdemè si nàraka sìčko nàraka bèše nàraka si predè:me
Gorna Krušica 1: 38 - i si napràime krɤ̀pi go kàzva:me za triène krɤ̀pi
Gorna Krušica 1: 42 - kae nàs segà ùbavo bèše ə dàrove si ìmaše do sà
Gorna Krušica 1: 43 - ka bè:me tèkezèta ìmašè si xùbavi dàrove nakùpimè si
Gorna Krušica 1: 43 - ka bè:me tèkezèta ìmašè si xùbavi dàrove nakùpimè si
Gorna Krušica 1: 62 - za licèto da si trìeme
Gorna Krušica 1: 64 - tovà da si trìeme rɤcète
Gorna Krušica 1: 80 - ìma tàmo prikàrat a pred vratàta da si isklàn’a
Gorna Krušica 1: 133 - ami ako ìskate pa i tùka mòž da si s
Gorna Krušica 1: 134 - pri nàšte si da si posèdite onì mòže da vi poprikàžuvàa
Gorna Krušica 1: 134 - pri nàšte si da si posèdite onì mòže da vi poprikàžuvàa
Gorna Krušica 1: 157 - s sè si e lòšo à
Gorna Krušica 1: 158 - às pa tovà lèto krakɤ̀ si nogàta si sčupìx
Gorna Krušica 1: 158 - às pa tovà lèto krakɤ̀ si nogàta si sčupìx
Gorna Krušica 1: 163 - i jàs takà pokačìla sàm se tàm do kàštatà si
Tihomir 2: 4 - kà e s càrəvìčen vəzvərìme vadɔ̀ta i naškvᵊì si imème
Tihomir 3: 21 - kukòškite si edɛ̀lnu be kukòškite e tùka da kàeme tò si napràvena
Tihomir 3: 21 - kukòškite si edɛ̀lnu be kukòškite e tùka da kàeme tò si napràvena
Tihomir 2: 43 - po s pònica na agn’ète badž’elɔ̀kč’e si ìmame
Tihomir 1: 52 - ema i seà si sedì
Tihomir 2: 58 - azàm go na sin’ɔ̀nɔ i z’èmeme si tač’ìlka ga zvème
Tihomir 1: 59 - aràpkətə če i tagà si svar'ɔ̀t aràpko svar'ɔ̀t aràpko azàm predɔ̀t
Tihomir 2: 112 - i t’à kùpeta tò ifkɔ̀ varìmen si agà tr’èva issùč’eme kòrᵊi
Tihomir 2: 127 - kalmùje si ìmame
Tihomir 2: 139 - pàk si e sɤs ə sàzɤ
Tihomir 2: 141 - pàk si e s tò at ə tazì ž’ìto sv’ɔ̀ž’eme go
Tihomir 1: 147 - č'e pàk pàk tač'ème si pòstel'ki
Tihomir 1: 156 - ažùto si fàtame
Tihomir 2: 204 - mi si ìmame vadenìco
Tihomir 1: 237 - nə tò si ìma pùpko vret'ènana
Tihomir 1: 245 - rast'ɔ̀g rastìga sa t'à te apìn'aš si at vɔ̀lnata
Nasalevci 1: 22 - e nò bìl takà si kož kɤ̀f si edèm edèmo lèp
Nasalevci 1: 22 - e nò bìl takà si kož kɤ̀f si edèm edèmo lèp
Nasalevci 2: 38 - à ednì mùžje mustàci si bri onòdu
Nasalevci 1: 51 - e pa is cṛkvu ka izlèzne i prìmer otìva si pòsle
Nasalevci 1: 90 - i tì takà ako vìdiš priàtelɤ si takà
Nasalevci 1: 180 - àjde ìdi si gràj na pṛzàl’k’u
Nasalevci 1: 184 - ama onà si stròšu i nòs
Nasalevci 1: 205 - ama nèkoj si na mašìnu nòde
Nasalevci 1: 262 - tùraju si kapetìja koprìnena à bèžovo à zelèno
Nasalevci 1: 269 - [laughter] trèbe si tùriš slušàl’k’i i jà ne čùjem
Nasalevci 1: 272 - da si slòžim zatiskòl’ s’àkaš ìmam
Iskrica 3: 1 - raskažì mi za živòtə si ot detìnstvo
Iskrica 3: 4 - i kàktu stənà səmìčək vèči sìčkiti si utìdaa ut tòu sv’àt
Iskrica 2: 4 - e n’è təkìvi cərùlki̥ əmi ut svìncki nəpràeni i təkà si ə b’à:mi
Iskrica 2: 6 - i təkà si n’àma:me nìštu pə čurbədžìiti t’è i sìčku iskupùvaa
Iskrica 3: 7 - pəsè ufcèti i às kətu si vɤ̀rnə ud učìlištu kətu rɤ̀t
Iskrica 3: 9 - ni gì čàkəə t’àh večertɤ̀ də si dòət əmi è po obət
Iskrica 3: 10 - dvà trì čəsɤ̀ tr’àvə si dòət àgneàtə də ne uglədn’àvət mnògu
Iskrica 2: 14 - də si pràim lixìti əmə n’àməše tugàə utròvi də gu prɤ̀skɤmi
Iskrica 2: 17 - i n’àkədè sə səbìra:me po brigàdə ili pə s’èki si gu zìmə
Iskrica 1: 19 - ìmə si dv’è decà
Iskrica 2: 20 - kət si nəsəd’à enà sərìčkə zəlèjə sì gu pàk
Iskrica 2: 21 - pà si nəsəd’à enà sərìčkə pà si gu zalèjə
Iskrica 2: 21 - pà si nəsəd’à enà sərìčkə pà si gu zalèjə
Iskrica 2: 26 - zè:me nə kàci də slàgəme̝ vudɤ̀ta i təkà si gu zìma:me
Iskrica 2: 27 - si gu səd’àhme i kətu stàne zə bràne̝ kupàl si gu
Iskrica 2: 38 - si pràəm ràmki nə ràmkiti ili nàj nəpr’èt nə sərɤ̀ci̥
Iskrica 2: 48 - nə kul’àntu̥ si gu pràəm nə ilpiz’ètə i tugàə gu vɤ̀rzva:me̝
Iskrica 3: 61 - bèše̝ du večertɤ̀ i vičirtɤ̀ sə pribìrət òrətə sèki f.kɤ̀šti si
Iskrica 2: 62 - ni mòə də si spòmn’ə drùgi kəkvì pridmèti sme ùčili
Iskrica 3: 74 - uàgni sə tùrim dèm nə àgnitu də si sùči
Iskrica 1: 74 - də ni mɤ̀ svàrilə tùkə də səm si nə màjčinijə dvòr
Iskrica 3: 76 - təkìvə se àgn’ət pò umərlùšeni ne sì ne ìskəd də sùčət
Iskrica 3: 80 - də si sùči səmò i si vərì pudir màjkətə i sùči si
Iskrica 3: 80 - də si sùči səmò i si vərì pudir màjkətə i sùči si
Iskrica 3: 80 - də si sùči səmò i si vərì pudir màjkətə i sùči si
Iskrica 3: 92 - sə puftàr’ə dè təkà si gi pəs’àhme̝ ufcèti tugàə n’àməši kət sià
Iskrica 3: 115 - m’èsnə puròdə ufcè tugàva si b’àa bəlkànski ufcè nàši si̥
Baskalci 1: 35 - i zemledèlie si sèeme rɤ̀š uvès càrevička krɤtòfki
Baskalci 2: 38 - osòbeno ako sa komšìi òti nèma da si i poznàete
Baskalci 2: 61 - na èdi kòj si tòa kәtràn’ e nә tòa fil’ànkišìjәtә
Baskalci 1: 65 - premèrime si nәpràime prèmas
Baskalci 1: 71 - prez letòtu mɤzničàre si ì̥mә̥še̥ ufčàre dvàmә li trìmә li ke mɤ̀zәt
Baskalci 1: 81 - izdàde se mlekòtu mlekòtu nә xòrәtә se izdàde pòsle si i rәzlàčvәt
Baskalci 1: 82 - sèkoj si zìmә nèguvite kòj kàk si i i gledàl
Baskalci 1: 82 - sèkoj si zìmә nèguvite kòj kàk si i i gledàl
Baskalci 1: 83 - glèda si i cèlu lètu sobìrәt sènu [unclear]
Baskalci 1: 86 - sèkoj ke zәgràdi si prez zimàtә ufčàru si e ufčàr
Baskalci 1: 86 - sèkoj ke zәgràdi si prez zimàtә ufčàru si e ufčàr
Baskalci 1: 91 - sàmә si òdi [laughter]
Baskalci 1: 105 - òn go mèri zapìsva si tàm ama ne zapìsvaa sәs tәkòvә
Baskalci 1: 107 - si prài ednì čertìčki nèšto znàči
Baskalci 1: 115 - әmi ufcìte si se nәpràvә tɤ̀rla tәkòa košàrka si se napràva
Baskalci 1: 115 - әmi ufcìte si se nәpràvә tɤ̀rla tәkòa košàrka si se napràva
Baskalci 1: 121 - nè ednà po ednà tè si se napràva utprèd znàči ìsxut vrәtìčka
Baskalci 1: 127 - o o odzàt tùka kәtu e trɤ̀lata znàči ìma si pokaričàr
Baskalci 1: 134 - tàm è tè si vrɤvàt sàmi si vrәvàt tùka otprèt e pà zagràdeno
Baskalci 1: 134 - tàm è tè si vrɤvàt sàmi si vrәvàt tùka otprèt e pà zagràdeno
Baskalci 1: 137 - sàmi si pәsɤ̀t tàm nә tɤ̀rlәtә
Baskalci 1: 148 - sɤz bàzi sɤs čìmuve si gu nәpràvәt tәkà otprède è tәkà pudìgneno
Baskalci 1: 161 - tì lòviž drùgәtә drùgәtә i tàm si pustojànu vrɤvì si
Baskalci 1: 161 - tì lòviž drùgәtә drùgәtә i tàm si pustojànu vrɤvì si
Baskalci 1: 162 - nә sràgәtә si vrɤvàt pustujànnu òfci òti edìnu pùštә
Baskalci 1: 183 - strìženetu e [laughter] ìmә si tәkìi speciàlni krɤklìzi ili mòže sәs nòžnici
Baskalci 1: 186 - terdzìite što sà i s tәkvìi mòže ә pә ìmә si
Baskalci 1: 187 - i drùgi kɤrklìzi bàš speciàlni zә strìžene si ìmәše tugàj kәrklìzi
Baskalci 1: 210 - à à à čèrnә si vɤ̀lnә znàči čèrnәtә vɤ̀lnә ә tùrәš uddòlu vәf tuvà
Baskalci 1: 215 - kòj kәkvò ìskә tәkò si pràeše znàči od nìx
Baskalci 1: 228 - à sèrava si e vɤ̀lnata nàči punèže nè e
Baskalci 1: 238 - nè pòtstrik se kažùva tovà znàči ako a si takòva
Baskalci 1: 242 - a pa kòj e tirikàt pәk pò ràno dә si jә isčìni
Baskalci 1: 245 - i si i pustrìže pu korèmo znàči ka a potsтrìže po opàškata
Baskalci 1: 291 - è tòo ìma kačòr znàči kačòr si e napravìl
Tǔrnjane 2: 23 - ama bàbičkite sa prèle za osnòva pa sme si tkàle
Tǔrnjane 2: 34 - әm nè konòpenoto si e sàmo ot konòp
Tǔrnjane 2: 50 - i tùk si pràvat pantalòne
Tǔrnjane 2: 52 - polì si pràvat bàbičkite
Tŭrnjane 1: 52 - sme pravìle prez zimàta sèki si a kàra iməme
Tŭrnjane 1: 54 - sèki si ìma volòve kòla òfci
Tǔrnjane 2: 56 - sukmàne si pràvat
Tǔrnjane 2: 81 - ne sɤ̀m moža umejàla ne sɤ̀m znajàla da si prevṛ̀zvam
Salaš: 25 - tovà si e bilò čà pedesè pedesèt slet pedesè i ftòra
Salaš: 27 - e pa kvò sme rabotìli orèš kòpaš ə kvò si sàdiž
Salaš: 49 - svì pràznici ivànovden dragànof tàm nàj nalì znàeš kvò si e
Salaš: 61 - segà bòlnica ne pòmnim mòž da si e amà sìgurno
Salaš: 70 - nèma da se pràim na bogàtu i sɤ̀k sɤm si
Salaš: 77 - è segà pèrem na rɤkà e štò pa za mèn si –
Salaš: 78 - če si opèrem nèma da cèl dɤ̀n sɤm svobòna (laughter)
Salaš: 80 - glèdam si gradìnku i tegàj ìdemo od tàm do podi selò
Salaš: 81 - da si porabòtimo nèšto onò nalì znàeš i togàva si imàlo zàvis
Salaš: 81 - da si porabòtimo nèšto onò nalì znàeš i togàva si imàlo zàvis
Salaš: 91 - ama kakò sɤm ga pol’àla jà sàma si znàm (laughter)
Salaš: 125 - ə è pà no si ìma ə ìma si no jà ìmam nègde
Salaš: 125 - ə è pà no si ìma ə ìma si no jà ìmam nègde
Salaš: 136 - ama takà si e bilò z godìni i tegàj žn’èmo žn’èmo
Salaš: 160 - i tegàj kvò če napràe prekàrvu ili si pomàgu kòj ìma pòveče nalì
Salaš: 161 - tàm ìma na dùmamo gùvno tàm sìčki si kàra si
Salaš: 161 - tàm ìma na dùmamo gùvno tàm sìčki si kàra si
Salaš: 162 - sèki si dène kato mu dòe rèt da vṛšè i pòsle
Salaš: 163 - ednì si pomàgu a ženàta ostàne dòm da ugòtvi če pa trèbe
Salaš: 167 - i vṛšàčkata i vṛšàčkata i togàva si pomàgat kòj òče dè
Salaš: 168 - što no i sɤ̀ga smo si takìva mì smo ə bɤ̀lgarete individualìsti
Salaš: 170 - dàj da si govòrimo če sme
Salaš: 172 - takìva i sɤ̀k smo si takìva ɤ vìdite li
Salaš: 174 - à kat e u bḷgàriju si prài kvò sàka
Salaš: 191 - o sèki si e nè sèki ama pòvečeto sa imàli
Salaš: 192 - volòve ili kràvi i kòla sèki trèbe da si ìma dobìtɤg
Salaš: 193 - zɤ dɤ mòže da si pribère kòj če ti ìde da ti
Salaš: 214 - (laughter) inàče nèma a mḷzèš i tekà ìmaš si jàgn’ence ìmaš si kokòščice
Salaš: 214 - (laughter) inàče nèma a mḷzèš i tekà ìmaš si jàgn’ence ìmaš si kokòščice
Salaš: 216 - òn si imàl i zirè ə žìto nalì
Salaš: 222 - sɤ̀ga nèma vodà da se napìeš nòg’e da si umìješ
Salaš: 230 - mṛzì gi da rabòte nèče si a bè pòl’e ìma
Salaš: 231 - da si nasàdiš ponè gradìnku no vèrno če e trùdno
Salaš: 232 - nè e lɤ̀sno nè e lɤ̀sno ama da si nèšto proizvedè
Salaš: 242 - ò i lùk sìčko sme si sadìli sìčko trèa da posàdiš ìnače nèma
Salaš: 244 - pa i drèite i drèite seà drèja sàm da si
Salaš: 247 - nò nèmaše kvò da si zav da se zavìemo
Salaš: 249 - mòže da e imàl kòj e bìl bogàt pa si istɤčè
Salaš: 268 - onò na kušètku na pružìnata jà sɤm si naredìla dɤ̀ske
Bela 2: 20 - à bàš kato turlàci si
Bela 2: 21 - bàš si kato turlàcite dà
Bela 2: 26 - tùk od blìskite sàmo kalùger i orešec govòrat turlàški drùgite si
Bela 1: 38 - dòjdem si u pètɤk večertɤ̀ štò na pednèvna kogà u sɤ̀bota
Bela 1: 47 - dvè zavɤ̀di tovà dojdò si otìšɤl u četvṛ̀tɤk na pazàr
Bela 1: 97 - na čerèšata dìp če mɤžɤ̀ mi si nosìl tàja tojàga
Bela 1: 108 - onà pak mòe si go bùtne i z glavà sìgurno
Bela 1: 109 - pa dà onà kato si e nejèlo si e i kat
Bela 1: 109 - pa dà onà kato si e nejèlo si e i kat
Bela 1: 128 - àj sedìm da ja pasèm trɤ̀gvam si onà trɤ̀gva po mène
Bela 1: 131 - sè vàrdeše da ne dòi pètata da si dòi čètiri tò tečè
Bela 1: 135 - na dèn i i nìe sme doìli po trìes kilà si nòsime
Rajanovci 2: 7 - stàreca izmḷzè gòre ne sɤ̀m štò màma si e rabotìla jà ne sɤ̀m
Rajanovci 1: 10 - a pò ràno sɤm si učìla do do trèti klàs
Rajanovci 1: 15 - tè tùj sɤm si zavṛ̀šila i odì da ùčim za šivàčku
Rajanovci 2: 17 - pɤk u tòo momènt si ìma sɤndɤ̀če mì mu dùmamo sɤndɤ̀če
Rajanovci 1: 18 - da vi kàžem čàsno smo rab kòla volòve smo si imàli
Rajanovci 1: 19 - i si orèmo n’ìvete i jà sɤm odìla kopàla sɤm u čàsnoto
Rajanovci 2: 24 - tùrnem òšte ednà tèžes i ga ostàim nò si se doiscèdi
Rajanovci 2: 28 - u ednà tavà ìmamo si tavà odèlno i ga narèdim tàm
Rajanovci 1: 30 - a mì po ìma si ə gorà nò takàva dṛžàvna gorà
Rajanovci 1: 31 - ma rètka ìma si trevà i tàm smo gi pàsli
Rajanovci 2: 32 - posedì sìpem ga u cadìlo drùgo nò si ìma cadìla
Rajanovci 1: 36 - na tòj mèsto se sɤbère cèlo salò si kàra tàm snòpeto
Rajanovci 2: 40 - a tegàf nèmaše i mì si ga ostàimo u kilèra
Rajanovci 2: 46 - i pòsle drùgutu nèdel’u si e dobrò nè e se povlèklo
Rajanovci 2: 61 - to tì znàeš pa òn nosìl lèp i sìrence i si jàl
Rajanovci 1: 69 - si e sɤ̀štoto smo bilì mɤš nìšto če stànu stopànstvo
Rajanovci 1: 70 - onì si prodḷžìu da si da si òdu da kòsu pa
Rajanovci 1: 70 - onì si prodḷžìu da si da si òdu da kòsu pa
Rajanovci 1: 70 - onì si prodḷžìu da si da si òdu da kòsu pa
Rajanovci 2: 71 - kvò sɤm si izveštàla a nè če mi e kazàl nèkoj kato fàne
Rajanovci 2: 73 - ako tì si bùvaš takà tì ne znàeš kòlko si turìla
Rajanovci 2: 76 - jadème si go
Rajanovci 1: 79 - tàm e bilò vṛ̀lo tè tekà dòle si ìma nizinà ìmaju òrata
Rajanovci 1: 83 - ta trùdno e bilò oràn’eto ama kòj si e bìl dovo
Rajanovci 1: 84 - a zamòžen vo govèda dobrì n’ìve dobrì iskàrva ìmaše si tùj
Rajanovci 2: 95 - o si ìmaše edɤ̀n tùj čovèk xè: od dubràvite tàm
Breste 3: 8 - koto e si tòj e na ftòri àvgust
Breste 3: 11 - tè si go znàjat pràznika
Breste 3: 14 - ònia.dènka li kvò jà si go znàm na ftòri
Breste 1: 19 - trèva da se izorè pa tegìvana i si ìdeme ta si sèeme
Breste 1: 19 - trèva da se izorè pa tegìvana i si ìdeme ta si sèeme
Breste 1: 20 - si nasèeme i sa ràne:me prodàvame si žìto plàte:me dànəg
Breste 1: 20 - si nasèeme i sa ràne:me prodàvame si žìto plàte:me dànəg
Breste 1: 22 - kùpi mi onovà pò màlko pòveče sme si go prèle nàrɤka
Breste 1: 23 - kvò si e kvò ni kvò kupùvaše na nèko drèščica
Breste 1: 25 - si go təčème pòveče̥
Breste 2: 35 - ne ležìme pènke žɤ̀neme si po sl̀nceto štòto
Breste 3: 35 - tà emi pràve:me si sedènki nakladèm ògɤn svetùčkata predè:me pòsle zatrìa tavà
Breste 3: 37 - əm kɤdèl’kite e takà vl̀nata ùrkata i si predème za za čeràpe za
Breste 2: 43 - sɤ̀rpa stàame sèki si ìma sṛ̀p sèki si ìma bɤklè
Breste 2: 43 - sɤ̀rpa stàame sèki si ìma sṛ̀p sèki si ìma bɤklè
Breste 3: 47 - pòsle pa zèmeme ta si pà si pràime pa vɤ̀nka napràim si
Breste 3: 47 - pòsle pa zèmeme ta si pà si pràime pa vɤ̀nka napràim si
Breste 3: 47 - pòsle pa zèmeme ta si pà si pràime pa vɤ̀nka napràim si
Breste 3: 50 - slàgame ò predè:me si na mèsečina èkstra nìe tè si
Breste 3: 50 - slàgame ò predè:me si na mèsečina èkstra nìe tè si
Breste 3: 51 - po pṛ̀stite si poznàam kà da go prèda nèko tɤ̀nko
Breste 3: 53 - jà si go znàm kà še go prèda mi aku si iskàraš
Breste 3: 53 - jà si go znàm kà še go prèda mi aku si iskàraš
Breste 3: 54 - š sɤ ublečèš ako si ne iskàraš nè
Breste 1: 59 - da a dèsed glàvi i si ìmaše br̀do i si tɤčè:me aa
Breste 1: 59 - da a dèsed glàvi i si ìmaše br̀do i si tɤčè:me aa
Breste 3: 61 - ženìte sa poznàvat i si predɤ̀t i tìja si glèdame
Breste 3: 61 - ženìte sa poznàvat i si predɤ̀t i tìja si glèdame
Breste 3: 62 - mɤ̀že ìma si dečurlìga i tìja si ràbotea pri nàs
Breste 3: 62 - mɤ̀že ìma si dečurlìga i tìja si ràbotea pri nàs
Breste 2: 64 - tì tr’àbva da si gi ìmaš kɤdè [unclear]
Breste 3: 64 - m pa si vìkame nèma takòvo
Breste 3: 67 - ja tovà mu kàzvam nèkoj takà si sedènki si pràve:me
Breste 3: 67 - ja tovà mu kàzvam nèkoj takà si sedènki si pràve:me
Breste 3: 78 - a pɤ̀k sedènkata si e
Breste 3: 79 - sedènkata si e drùgo
Breste 1: 80 - vretenàrkite gi pràea i si go osnovème i si gu tɤčè
Breste 1: 80 - vretenàrkite gi pràea i si go osnovème i si gu tɤčè
Breste 3: 81 - sedènkata sì e da se grìžiš za tèbe si sèki da
Breste 1: 81 - i si gu istɤčème i si gu
Breste 1: 81 - i si gu istɤčème i si gu
Breste 1: 82 - às si spòmn’am če bàba mi ednò korìto vlàčeše po ùlicite
Breste 1: 91 - pa po stanɤ̀ te si sedɤ̀t ama [unclear] razmartikòsaa
Breste 3: 94 - kɤ k’àne slàveja i onìja si otvàdat po petlìte
Breste 2: 94 - ìmaše si vodenìci po dolovète si ìma vodenìci
Breste 2: 94 - ìmaše si vodenìci po dolovète si ìma vodenìci
Breste 2: 96 - si mèleme tàm na rɤkà ne smè mlèli
Breste 1: 103 - pòdnože če stɤ̀pame podlàgaj to si ìma i pòdnože
Breste 1: 133 - ta kat pribìrame si gi glàsim si gi tàm ot nìštelč’ite
Breste 1: 133 - ta kat pribìrame si gi glàsim si gi tàm ot nìštelč’ite
Breste 1: 135 - i vìj si nèšto ismìsl’ate
Breste 1: 136 - əmhəm ili pa nìe si go nèšto izmìslime i sa tɤčè
Dolna Sekirna 1: 3 - detè kà se ròdi i ìmeto mu kɤ pìšu si ga
Dolna Sekirna 3: 3 - sipì si
Dolna Sekirna 1: 15 - če si kṛ̀stiš na sestrà na bràt na svèkɤr na svekṛ̀vu
Dolna Sekirna 1: 18 - nè nìja si gi zapìsujemo
Dolna Sekirna 2: 21 - vùrn’a tùka ìmaše si fùrn’a čitàlište golemò magazìnite
Dolna Sekirna 1: 22 - nìe štò edìn bèše mòjɤt stàrɤc na sestrù mu si e zapisàl
Dolna Sekirna 3: 25 - i ofcète si minàvaju ottùka a odzàda kàram
Dolna Sekirna 1: 26 - òn si gi e zapìsuval tikà bèše slèt četìres četvṛ̀ta godìna
Dolna Sekirna 2: 31 - ama tikà e sà tavà si e pràvilno i tega tegàj
Dolna Sekirna 2: 35 - na ùlei ednò sigà si ga spòmn’am vɤ̀tre
Dolna Sekirna 3: 36 - sèdnu ispremuzù si ovcète tu kòj kòlko ìma mlekò kòj kòlko
Dolna Sekirna 3: 43 - narèt si muzèmo ovcète
Dolna Sekirna 2: 46 - àjde sìčko rasturìše otkràoše u ednà selà si čùvaju ə postròjkete
Dolna Sekirna 3: 51 - ot màrtᵊ ot onò si ìma cèlo zìme kato pòčne
Dolna Sekirna 3: 52 - trèbe da si se sè rabòti pòlska ràbota ama ti pùno
Dolna Sekirna 3: 58 - i nìe tùka si kràvu čùvaemo pòsle òvce kozà sìren’e
Dolna Sekirna 1: 65 - i kùmɤt i pòpɤt si pivnùše rekìja ìmaše tegàje popivnùše i dvàta
Dolna Sekirna 1: 66 - pa kà si zapojàše i kùm i pòp ta si pojàše
Dolna Sekirna 1: 66 - pa kà si zapojàše i kùm i pòp ta si pojàše
Dolna Sekirna 1: 68 - jèdoše si pìše si i si pojàše i detè si kṛstìmo
Dolna Sekirna 1: 68 - jèdoše si pìše si i si pojàše i detè si kṛstìmo
Dolna Sekirna 1: 68 - jèdoše si pìše si i si pojàše i detè si kṛstìmo
Dolna Sekirna 1: 68 - jèdoše si pìše si i si pojàše i detè si kṛstìmo
Dolna Sekirna 3: 92 - poznàvaše svì ama naròt si bèše
Dolna Sekirna 3: 97 - na dòjde si tìja čorbadžìjata i si pribère kùčeto
Dolna Sekirna 3: 97 - na dòjde si tìja čorbadžìjata i si pribère kùčeto
Dolna Sekirna 3: 99 - nèma da se kràdnu nèma da se lɤ̀žu tè tikà si bèše
Dolna Sekirna 3: 106 - e pa nèma ama jà si nàjdem ču ga odràbòtim
Dolna Sekirna 3: 115 - sè sè si ìma dùsinci èrul sìčki soborjè ìmaše
Dolna Sekirna 3: 119 - a si e odèlno u sèko selò tìja pràznik
Dolna Sekirna 2: 121 - tè tòpi si od zel’èto a jà tegàj ne obìčam
Dolna Sekirna 3: 121 - i nìe si si ìdemo na sobòr
Dolna Sekirna 3: 121 - i nìe si si ìdemo na sobòr
Dolna Sekirna 2: 125 - i n’ìm si odrèže a mène lèp mi tùri sɤz zèl’eto da tòpim
Glavanovci 2: 1 - pòpɤt si ə ə tùka li si bèuše
Glavanovci 2: 1 - pòpɤt si ə ə tùka li si bèuše
Glavanovci 2: 3 - pòpɤt tùka li si bèše
Glavanovci 2: 5 - selòto si bèše
Glavanovci 3: 9 - lètno vrème da ne nì e tòplo si nòsexme jašmàci
Glavanovci 2: 9 - nì za əh sìčko stanà i da dòjde si s kolà čovèk
Glavanovci 3: 12 - i si sìčko sɤz bèli kṛ̀pi po polèto
Glavanovci 2: 23 - tùja si o kṛstì kudè živèexme predì da dòjdemo tùka
Glavanovci 2: 24 - momčèto go kṛstìxme si tùka bèxme na kvàrtira
Glavanovci 3: 46 - da sɤ̀pre olomanìjata ama onò si e i stràšno nèkoj pɤt
Glavanovci 1: 57 - žn’èmo žèmo nàruku i onà si sàmo prožìn’a po
Glavanovci 3: 59 - napràvat si venčèta od zelenìš i sɤs tòčat vodà plìskat se
Glavanovci 1: 63 - tàa si sàmo prožìn’a do kɤdè e da ne gà iskrìvi
Glavanovci 2: 65 - tovà e majstorìjata da a naklèpaš xùbavo ìma si čukàlo oddòle
Glavanovci 2: 73 - e pa kṛ̀štan’è ama kṛštavàmo si
Glavanovci 2: 75 - e pa tovà ti vìkam zgrèemo si vòdu òn ne nòsi tovà
Glavanovci 2: 77 - tàm ìma si sùd za vodùtu u korìto si zgrèemo vòdu
Glavanovci 2: 77 - tàm ìma si sùd za vodùtu u korìto si zgrèemo vòdu
Glavanovci 2: 78 - i ga tùrimo pa si a miròsva si go pa si govòri
Glavanovci 2: 78 - i ga tùrimo pa si a miròsva si go pa si govòri
Glavanovci 2: 78 - i ga tùrimo pa si a miròsva si go pa si govòri
Glavanovci 2: 79 - pa si obikàl’a pa kṛ̀snicata kojà e màjkata kojà e
Glavanovci 1: 93 - turìl si gi e da se ə iskrìvi i ot leskòvi prùk’e
Glavanovci 1: 105 - ta sìpemo žìto imèemo si àmbar s presèci za žìto za ečmìk
Glavanovci 1: 107 - nè e bil u presèk lèču smo si sejàli lèču
Glavanovci 1: 110 - odvèemo i lèča pasùl’ pàj i pasùl’ smo si br bràli
Glavanovci 1: 132 - mɤčìl se e naròdɤt takà e bilò položènieto takà si è
Bosnek 2: 1 - kogà bème takòva dòma kogà si bèxᵊ za bɤ̀dni.vèčer
Bosnek 2: 2 - tàtko si dòjdeše od mìnata i togàva go ne vìkaxa prèmii
Bosnek 3: 4 - nìe na nàšte si decà segà i i segà go ne xarèsvam
Bosnek 2: 5 - i če dòjde kato si dòjde i màma prigotvìla pogàčite
Bosnek 3: 6 - si prigòtvime sìčko i kumovète si gi vìkneme
Bosnek 3: 6 - si prigòtvime sìčko i kumovète si gi vìkneme
Bosnek 3: 7 - i si i prigòtvime dàrove na kumovète
Bosnek 3: 8 - jà sɤm si gu prigotvìla rodòpski odejàla togàva
Bosnek 1: 21 - siromašìja kòlko si sàkaš na vrèmeto kakvò bèše kogà se žn’èše
Bosnek 1: 43 - togàva se mnògo dɤržèše i jà si ojdòx čèsna
Bosnek 1: 44 - kato si ojdòx čèsna i svekorò togàva pa nèmaše so štò
Bosnek 3: 51 - nè prijàtno si bèše i te takvìa mi ti ràboti
Bosnek 1: 51 - da si napràvim ròkl’a i svàdbata če se napràvi
Bosnek 1: 63 - zèma: petlìte i gi kòl’a da si sì i zatvorìl
Bosnek 1: 69 - nalì si znàeš kakvò e kanàt ne znàeš
Bosnek 1: 80 - òjde i si dòjde po norvègija bèše segà vìka
Bosnek 1: 81 - če si dòjdem komšìk’ata tè dvà dèna nìkakva a nèma
Bosnek 1: 93 - i za bɤ̀dni.vèčer si dojdòme pòsle onì tùka dooždàa
Bosnek 1: 95 - tàmoka nèma xlepᵊ nìe sme si tùka bɤ̀lgarite na xlèp
Bosnek 1: 128 - kòlko si sàkaš odìx nasèkade sam odìla na koprìvštica
Bosnek 1: 141 - da si izmàžem kɤ̀štata ìdexme po cèla nòš

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut