hand milling

Gorna Krušica 1

14 (a) pa takà si go napràim fasùlčeto i orìsče somèleme orìsčeto
then we just make beans. And rice – we grind up rice

15 (a) na takvìja kàmene ìmaše à kàmeni a pə ta go melèhme nìe
using stones. There were these stones, and we would grind it –

16 (GK) kàk mu vìkaxa na tovà rɤ̀šni
How did you call that [thing] – mi- ?

17 (a) kàmɤni se kàzvat kàmeni
Stones. They’re called stones.

18 (GK) rɤ rɤ
mi- mi-

19 (a) kàmeni za melène za za urìs i za orìs n’ɛ̀maše
Stones for grinding rice, for – [in fact] there wasn’t any rice [then].

22 (a) i takà vrɤtìme vrɤtìme i somelème pšenìcata bulgùro namèsto s
We turn and turn [it], and grind up the wheat [to get] bulghur, in place of –

Gorno Vŭršilo 1

41 (VZh) [Как се мелеше зърното?]
[How did one grind the grain?]

42 (a) amì bɛ̀lo na pròsti kàmenè go mèlea tòl tòlkos širòki dvà pṛ̀sta
Well [for] white [flour] they would grind it on simple stones, two fingers in width.

Leštak 3

203 (GK) əmhəm əmhəm a vəf.kɤ̀šti ìmahte li si vodenìci təkìva
Mmhm, mhmh. And did you have any sort of mills in the house

204 (GK) da sə mèli də mèl’ət ženìte na rəkà
that you could grind – that women could grind by hand?

205 (e) ìmə d’ètu càrevicə mèl’ət ə nəč’ùpvə gu zərnòtu nə
There’s one that they grind corn with. It chops up the kernels into –

Subscribe to hand milling

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

by Dr. Radut