hand milling

Gorna Krušica 1

14 (a) pa takà si go napràim fasùlčeto i orìsče somèleme orìsčeto
then we just make beans. And rice – we grind up rice

15 (a) na takvìja kàmene ìmaše à kàmeni a pə ta go melèhme nìe
using stones. There were these stones, and we would grind it –

16 (GK) kàk mu vìkaxa na tovà rɤ̀šni
How did you call that [thing] – mi- ?

17 (a) kàmɤni se kàzvat kàmeni
Stones. They’re called stones.

18 (GK) rɤ rɤ
mi- mi-

19 (a) kàmeni za melène za za urìs i za orìs n’ɛ̀maše
Stones for grinding rice, for – [in fact] there wasn’t any rice [then].

22 (a) i takà vrɤtìme vrɤtìme i somèleme pšenìcata bulgùro namèsto s
We turn and turn [it], and grind up the wheat [to get] bulghur, in place of –

Gorno Vŭršilo 1

41 (VZh) [Как се мелеше зърното?]
[How did one grind the grain?]

42 (a) amì bɛ̀lo na pròsti kàmenè go mèlea tòl tòlkos širòki dvà pṛ̀sta
Well [for] white [flour] they would grind it on simple stones, two fingers in width.

Leštak 3

203 (GK) əmhəm əmhəm a vəf.kɤ̀šti ìmaxte li si vodenìci təkìva
Mmhm, mhmh. And did you have any sort of mills in the house

204 (GK) da sə mèli də mèl’ət ženìte na rəkà
that you could grind – that women could grind by hand?

205 (e) ìmə d’ètu càrevicə mèl’ət ə nəč’ùpvə gu zərnòtu nə
There’s one that they grind corn with. It chops up the kernels into –

Šumnatica 3

33 (b) f kəzàn’ə svərìme gu če gu mel’ème nə rəšnìcətə
into a kettle and boil it. Then we grind it with a hand stone mill.

34 (b) əmə tò c’àlo e jòk [laughter]
But not all at once! [laughter]

38 (b) ejà smel’ème gu kətu urìs gu zəpràime pò drèmničku èj təkìə ràbuti
So we grind it the size of rice grains, we make it smaller. Things like that.

Tihomir 1

48 (GK) kàk gu kàk mèlexte brašnò
How – how did you grind flour?

49 (a) mèlehme gɔ a rašnìca ga zav’àhme
We used to grind it – we called it a millstone.

51 (a) rašnìcɤ m’èleme s’ɛ̀dneme da s da vartìme s’è
A millstone. We grind it – we sit down and [make it] spin around like this.

52 (a) ema i seà si sedì
And it’s still here now.

54 (a) ne dàvam da e fɤ̀rnet dà se naᵊìda
I won’t let them throw it away. It needs to stay available,

55 (a) dà se naᵊìda na rɤšnìcɯ
to stay available [for us to do grinding] on the millstone

Tihomir 2

91 (a) [cough] azàm ga azàm vaskᵚɨ̀sne sedì p’èt d’èna azàm je nakɔ̀came
[cough] Then it ferments. It sits five days and then we cut it up

92 (a) na kalàčkav’e na sakvɤ̀n kalàčkave azàm isɔ̀ne azàm esèⁱj reč’ème
into small pieces – small pieces like this; then it dries, and then we go and

93 (a) azàm em e m’èleme f rašnìcɤ
then we grind it, with the millstone.

CSVWord Document
Subscribe to hand milling

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

by Dr. Radut