dialect word discussion

Belica 1

61 (MM) čekɤ̀m li mu vìkate
Is it “chekŭm” (reaping space) that you call it?

62 (a) kàrame kàrame mu čekɤ̀m pòstat
We go along, go along the “chekŭm”, the “postat”

63 (MM) pòstat ili čekɤ̀m
[Well, is it] “postat” or “chekŭm”...

64 (a) dà pòstat
Yes, it’s “postat”.

65 (MM) po tùkašno
... in the local [speech]?

66 (a) pu pu gràždanski e postàt po
In city speech it’s “postat” [but] in –

67 (MM) belìški
[in] Belica [speech]?

68 (a) pa nìe na čekɤ̀m kàrame
We call it “chekŭm”.

69 (MM) aà
Aha.

70 (a) belìški i takà
That’s the way it is in Belitsa speech.

Brŭšljan 1

34 (a) š'e̥ si̥ ufč'àr' jelì š'e sì vəf pul'evɤ̀svutu č'ufč'ìe
– you’re a shepherd – or you’re in field labor, a land worker

35 (a) d'ètu mu vìkəme nìe pu.nàš'emu urèd də kàž'em ž'ènət
as we say in our [speech]. For example they plow, they reap,

45 (a) č'àsni surìjki ìməš'e mu vìkəme nìe ìməš'e dubìtək
private herds as we call them, there were livestock.

46 (VZh) kàk im vìkaxte vìe
How did you call those?

47 (a) surìje
“Suriye” (herds)

48 (VZh) a na mnògoto takòvo
Ah, for [a group of] many –

49 (a) nə mnògutu grùpətə ž'ivòtni mu vìkəme mu dùməme svì
When there are many, a group of animals, we call that pi-

Brŭšljan 4

11 (e) mɤ̀ninku be l'ehùdl'e gu vìkəmi nìe l'ehùdl'e
Tiny! We call it a “lehudle” (newborn). “Ledudle”.

12 (e) l'ehùdl'e màlku nà kətu e tvà seà bèbe e tùkə dètu e
A little “le-hud-le”, like this baby right here.

13 (e) mu vìkəme l'ehùdl'e
[That’s] what we call a “lehudle”.

Černovrŭx

25 (GK) kàk im kàzvəxə na tìja dètu strèl'at dètu isprevàrvət svàdbətə
How do you call those who shoot, who go on ahead of the wedding procession?

29 (GK) prèvarnici da im vìkaxa
Did they maybe call them “prèvarnitsi”? [ritual announcers]

31 (GK) prèvarnici ili prevàrnici koìto isprevàrvat naprèt
“Prèvarnitsi”, or “prevàrnitsi” – who race ahead to announce (“isprevarvat”).

32 (a) kònnici im vìkət busìlci im vìkət n'àkuj ni znàm zəštò
They're called horsemen. Some they call them “basil-bearers”, I don’t know why.

33 (a) šòtu ìmə idnò ìmi i tùkə i sigà i sigà e ustànəlu
[Maybe] because that’s a [person’s] name, and now – now what’s left,

34 (a) nəslèdnik busìlciti kətu pr'àkur
what remains, is the “busiltsi”. [It’s] like a nickname.

36 (a) tò ottàm nòsi ìmitu si šòt bəš bəštà mu nə tòs
This is where the name is from, because the father of that person

37 (a) bìl təkɤ̀f kònnik
was supposedly such a horseman.

39 (a) à kònnici dà sə im vìkəli pràvilnu štòt ìskə pò inirgìčni xòrə
Ah, yes! They called them horsemen! Because it requires more energetic people ...

Dolno Draglište 3

13 (a) ud lèbə si splèskəme fudùl'k'i
we flatten out the bread [dough into] – “fudulchi” –

14 (VZh) dà
Yes?

15 (a) fudùli fudùli
"fuduli, fuduli"

16 (VZh) dà
Yes, [that’s the word].

Drjanovec 2

36 (a) nògutu uc’è kàzvɤmi b’yl’ùk
when there’s a lot of sheep, we call it a “herd” –

Garvan 1

119 (a) l'èsi b'e l'èsi nəl'i znàjš kəkò e tòj l'èsi
Table tops, yes! Table tops. You know what table tops are?

120 (a) dɤ̀l' ne znàjš kòj tə znàj
[Well] who could guess whether you’d know that.

Gela 1

52 (a) ga z'ɔ̀ də mi sa smɛ̀e za svà za ledùnkisɤ
and she started to make fun of me about these “ledunki” (icicles)

53 (a) zìmnu vrɛ̀me nəlì zgà sa spùskət tè gu zuvɔ̀t šušùl'ki
these things that hang down in the winter. They call them “shushulki”.

54 (a) rèku marìja tì si utkàčena če kək štè də e šušùl'ki
And I said, “Maria, you’re crazy, how could it be ‘shushulki’?

55 (a) če tò šušùl'ki zuvɔ̀t ut sᶤìnɨ slᶤìvɨ šušɔ̀t g zuvɔ̀t šušùl'ki
That which people call ‘shushulki’ is what’s made from dried plums!

56 (a) pə tì vìkəm lədùnkite
But you,” I said, “[use that name for] ‘ladunki’ (icicles).”

57 (a) vè bàpke tò bròi sa pò pràvilnu vàštu
[And she said] “Hey granny, [others] consider yours [to be] more correct.

58 (a) ledùnka jà tò kàpɤ kàpɤ nəlì sə pulɛ̀ga pulɛ̀ga pulɛ̀ga
It’s a ‘ledunka’ because it drips and drips, you know, and little by little

59 (a) i stàne è tòlčava
it gets this big.”

61 (a) hà stàna tòlčevu ledùnčište nèneka i vìka nà sàšu
Hah! and it got to be an enormous icicle. So [Maria] says “Here, Sasha –

62 (a) sàšo jà kòlku ìka ìma tàm šušùl'ki
Sasha, look,” she says, “how many ‘shushulki’ (icicles) there are over there!”

64 (a) jɛ̀ ìkəm kadɛ̀ ima šušùl'ki [laughter] i tàm pòčnem sa smɛ̀em
And I say, “Where are there ‘shushulki’ (dried plums)?” [laughter]. And we start laughing.

65 (a) kàk vìka bàpke ma nvà e ledùnka
“What do you mean, Granny?” he (Sasha) says. “That’s a ‘ledunka’.

66 (a) če vìka vàšto pò pràvilno ledùnka
She said your [word] is more correct. That thing is a ‘ledunka’ (icicle),

67 (a) òt vìka vìš kàk mi kàzvə tìe se pulɛ̀ga pulɛ̀ga pulɛ̀ga
because,” he said to me, “see [how] they (icicles) little by little build up

68 (a) i stàne gulɛ̀mu ledùnka i katu nè e šušùlka [laughter]
and it becomes a big icicle. So [that means] it’s not a ‘shushulka’.” [laughter]

70 (TD) vìe na kvò vìkate šušùlka
[So] what is it that you call “shushulka”?

71 (a) ami ut sᶤìnɤ slᶤìvɤ gà išušìš ud jɛ̀bəlki ut təkò šušùl'ki
Well, when you put plums to dry, or apples or such, [that’s] “shushulki” (dried fruit).

73 (a) nəlì znàeš šušùl'ki òtɤ gu šušᶤìš [laughter]
You get it? Dried fruit, because you dry it! [laughter].

Gela 2

51 (a) nà nà ut pòpovija lɛ̀p
and you say “Here, have some of the “priest’s bread”,

53 (a) če bìl blàk i tò si gu stùrilu lɛ̀ban
because it is supposed to be tasty, and the child took the bread.

54 (a) i i mu dadèš i tò jadè i čɤ blàk
You give it to him and the child eats it, and it’s tasty

55 (a) čɤ bìl ut pòpuvija [laughter]
because it’s supposedly from the “priest’s bread” [laughter].

Gela 3

29 (c) kàk se glèdat
How one looks after [them]?

30 (VZh) əmhəm kàk se gl'ɔ̀dat nalì po
Uh huh. How one “looks after”, you know, in ...

31 (c) gl'ɔ̀dat sa
“looks after”

32 (VZh) po po rodòpski
… [spoken] in – in the Rhodope manner.

Gigen 2

22 (d) bès də gi bɛ̀lim pə pòsle bèrem kočànite̝
without husking them, and then we gather the “kochani” (corncobs).

23 (d) tò kočàni si i vìkame nìe tò segà ne vìkat kočàni
We called them “kochani.” People don’t call them “kochani” any more

24 (d) ama togàva kočàni im vìka:me
but back then we called them “kochani”.

Gorna Krušica 1

46 (a) tùka tò s im zabràtk’i takìva zabràtk’i
They’ve [got] these headscarves –

47 (GK) kàk im vìkaxte zabràtk’i šamìi
How did you call the headscarves? “zabradka”? “shamiya”?

48 (a) zab
“Zab-”

49 (GK) šervèta
“sherve”?

50 (a) ə krɤ̀pi i vìka:me nìekḁ krɤ̀pi a onò krɤ̀pitè se kàzva
Towels. We called them towels. Towels is what you call

51 (a) i tìja što sè trìeme
those [things] that we dry ourselves with.

59 (a) da go istɤ̀češ è tòlkafki jàˀ jà è tòlkafki krɤ̀pički pràve:me
you weave it – even this big. We made towels this big, you see?

60 (a) trijàčki go vìka:me zə də
We called them “driers”, for –

61 (GK) za da se trìes ɤhɤ̀
For drying yourself with, right.

62 (a) za licèto da si trìeme
To dry our faces …

64 (a) tovà da si trìeme rɤcète
to dry our hands with.

66 (GK) jà kvà xùbava dùma
Wow, what a nice word.

Huhla 1

10 (a) əhòw jà səm jàlə m'ètlin l'àp
Oho! [Well,] I’ve eaten “broom bread”.

11 (GK) mèt i l'àp
[You mean] “honey and bread”.

12 (a) m'ètl'en m'i d'èt mitɤ̀t šə stɤ̀ržene ustɤ̀rgəni
[No, bread] from a broom. What you sweep with. We scrape [it], scrape [it] up.

13 (k) ot metlà dèto se pràət
From brooms, [It’s] what they make …

14 (a) s'up'urg'ètə
“Syupyurge”

15 (k) metlìte s'èmeto kàzvə se s'up'urg'è
seeds [of the branches of a] broom. It’s called “syupyurge".

16 (k) tovà e tùrskə dùmə s'up'urgɛ̀ znàči metlɤ̀tə
That’s a Turkish word,” “syupyurge”. It means “broom”.

Kolju Marinovo 2

93 (GK) i kɤ̀k sə vìkət
And what are they called?

94 (a) lupàtə
A shovel.

95 (c) i òpki ìmə i lupàti ìmə
There are [the old] pitchforks, there are shovels,

Kolju Marinovo 5

54 (a) ni znàjə vìždəl li si gi bɤ̀rim
I don’t know if you’ve seen them even.

55 (GK) kakvò e kato kòfa nèšto
What is it, like some sort of bucket?

56 (a) kətu kòfə amə bəkɤ̀reno
Like a bucket, but [made] of copper.

57 (GK) axà bəkɤ̀reno zatùj mu se vìka bəkɤ̀r
Ah, from copper. So that’s why you call them “copper” [kettles].

Kovačevo 1

4 (GK) vìj tùka glavèš li mu vìkaxte gudèš li
Did you here call an engagement “glavezh”? Or “godezh”?

5 (a) gudèš gudèš
[We called it] “godezh”, “godezh”.

6 (c) gudèš
[It’s] “godezh”.

Kozičino 1

39 (a) pək tugàs mu vìkahme wrahɑ̀n’
[But] back then we called it “vrahan” (red-checked woolen skirt).

137 (a) tèpawcɛ mu dùməm’e
We call it a “tepavtsa” (fulling mill).

138 (GK) kә̀k
What?

139 (a) tèpawcɛ mu dùməm’e tòj səgɑ̀ ìmə tàm ə wudɛ̀
“Tepavsta”, [that’s] what we call it. He – well, there’s – there’s water there.

Kralevo 2

4 (VZh) kàk vìkate nəškì
How do you call it, bread-trough?

5 (a) ɤ̀ nɤ̀ški
Uh, bread-trough.

Pages

Subscribe to dialect word discussion

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

by Dr. Radut