i

Meaning: 
and
Lexeme: 

Lines where i appears

Golica 6: 6 - f sɛ̀butə gi ber’àhme ama kət ìməše bɑ̀bə i s’ɛ̀ehme mamùli
Golica 6: 16 - ku ne nəm’ɛ̀r’ə glɑ̀den l’àgəm glɑ̀den stɑ̀vəm i tɛ̀j
Golica 6: 20 - ìməwh dèved decà ubàč’ə sìčkit’ɛ̋ purɑ̀snəə i sə ižžèniə
Golica 6: 21 - i ɑ̀s ustɑ̀nəh səmìčək i bɑ̀bətə umr’à i sinɛ̀ mɑ̀l’kijə
Golica 6: 21 - i ɑ̀s ustɑ̀nəh səmìčək i bɑ̀bətə umr’à i sinɛ̀ mɑ̀l’kijə
Golica 6: 21 - i ɑ̀s ustɑ̀nəh səmìčək i bɑ̀bətə umr’à i sinɛ̀ mɑ̀l’kijə
Golica 6: 22 - kòjtu t’ɛ̀j də mə glèdə i tòj umr’à
Golica 6: 23 - i i ɑ̀s seɑ̀ tɛ̀j vərt’ɛ̀ sɛ sàm
Golica 6: 23 - i i ɑ̀s seɑ̀ tɛ̀j vərt’ɛ̀ sɛ sàm
Golica 6: 36 - i n’ègu tɛ̀j gl’èdəhmi dù gd’è pučìne
Golica 6: 37 - i səs svìni sə vɛ̀dehə
Golica 6: 39 - əmə ɑ̀z gu glèdəh kɤktu glèdəwh decàtə i nègu tɛ̀j glèdəh
Kozičino 1: 2 - i h sìčkit’ȅ selà b’ɛ̀š’e tɛ̀j gur’ìcə tùkəncək
Kozičino 2: 4 - i sɑ̀čkə či gu bujəd’ìsvəme vɑ̀pcwəme gu də stàvə č’è̟rən
Kozičino 2: 11 - vɛ̀təkə i usnòvətə i redìm kitɛ̀ či̥ kət gù nəred’ìm
Kozičino 2: 11 - vɛ̀təkə i usnòvətə i redìm kitɛ̀ či̥ kət gù nəred’ìm
Kozičino 2: 14 - i kət jɛ̀ upir’èm ə tugɑ̀s vèči jə dìgəm’ə zə huròtu
Kozičino 1: 17 - n’è ž’ènem n’è kupàjəm’e amə i pər’ìt’ȅ pək ut’ìvət ut’ìvət
Kozičino 1: 18 - pərìte pə ne stìgət i za xl’àbə
Kozičino 1: 31 - vɛ̀lnə mlògu təč’èm pr’id’èm i tə kupùəhm’e pəmùk’ təč’ɛ̀hm’e si rìzɨ
Kozičino 1: 33 - pamùč’eni rìzɨ səgà kupùvəme plàtnu i təč’èm ə šìjimi si rìza
Kozičino 1: 35 - i si šìjm’i rìzɨ nə d’əcàtə nə məž’è nə sìnkit’ɛ̏
Kozičino 1: 41 - ut vɛ̀lnə gu prid’èm i gu bujd’ìsvam’e i gu tač’èm
Kozičino 1: 41 - ut vɛ̀lnə gu prid’èm i gu bujd’ìsvam’e i gu tač’èm
Kozičino 1: 42 - i ne sɛ̀ izrabòt’və skòru kəd’à š’a spìš
Kozičino 1: 57 - [cough] gəgrìci li kəkòtu i rɛ̀s’et žitàta s’è sɤs utròwə i tɤ̀j
Kozičino 1: 57 - [cough] gəgrìci li kəkòtu i rɛ̀s’et žitàta s’è sɤs utròwə i tɤ̀j
Kozičino 1: 70 - i harč’ì i sv’ètvə
Kozičino 1: 70 - i harč’ì i sv’ètvə
Kozičino 1: 75 - ne sì vìdelə štòtu dètu rɛ̀sə i gi istròv’ehə
Kozičino 1: 89 - ed’ìn kòzənik i udgòr’e səs kòz’ənik pràwim təč’èm gi ut kòzitɛ̏
Kozičino 1: 90 - kòzina prid’èm’e i təč’èm kòzənik i tə nə tèpəwcətə ìməwme
Kozičino 1: 90 - kòzina prid’èm’e i təč’èm kòzənik i tə nə tèpəwcətə ìməwme
Kozičino 1: 92 - i tìj kətu mrɛ̀kne v’èč’er də zapɑ̀lim wògən’ə tìj katu brɛ̀nnət
Kozičino 1: 96 - ami tò zaspìm kət sì mɑ̀hɑme zaspìm i tìj kət nì nəp’ìt’et
Kozičino 1: 108 - kòz’enikə i s kòz’ənikə pukrìt ša wɑ̀di l’àp
Kozičino 1: 117 - i dàvəme gu nə təpəwdž’ɛ̀r’ə uwɑ̀l’ə gu stàwɑ hùbɑwu hùbɑwu ə kòzənik
Kozičino 1: 126 - i s’ètn’e i nìj gàt pòčnəhmi tùj i nìj gu prəkɑ̀rəhmi
Kozičino 1: 126 - i s’ètn’e i nìj gàt pòčnəhmi tùj i nìj gu prəkɑ̀rəhmi
Kozičino 1: 126 - i s’ètn’e i nìj gàt pòčnəhmi tùj i nìj gu prəkɑ̀rəhmi
Kozičino 1: 127 - i nìj gu vɛ̀rš’ehmi səgà v’èč’e nə nàštȅ gudìn’i nàštȅ d’əcà
Kozičino 1: 130 - preobɛ̀rna se i nè e sɛ̀štoto
Kozičino 1: 141 - wudɛ̀ ìmə i kɑ̀rə tùj às mlòk kətu d’v’ɛ̀
Kozičino 1: 142 - təkòs krusnà lì vɑ ennì krusnà gul’ɛ̀mi i tìj krusnà
Kozičino 1: 149 - tù tùpə tùpə tùpə tùpə i gu rəs tùpəd gu i gu rəzbìvət
Kozičino 1: 149 - tù tùpə tùpə tùpə tùpə i gu rəs tùpəd gu i gu rəzbìvət
Kozičino 1: 150 - i stɑ̀wə plɑ̀t d’ib’èl’ i šìe š’ɛ̀jek mu vìkəm’e
Kozičino 1: 150 - i stɑ̀wə plɑ̀t d’ib’èl’ i šìe š’ɛ̀jek mu vìkəm’e
Kozičino 1: 152 - š’ɛ̀jek i š’ìjm’e nə mɛ̀š:tɛ̏ gɑ̀št’i i š’ìim nə jele
Kozičino 1: 152 - š’ɛ̀jek i š’ìjm’e nə mɛ̀š:tɛ̏ gɑ̀št’i i š’ìim nə jele
Kozičino 1: 156 - pək nìj mu š vìkəhm’e tugàs i vìnəgi t’ɛ̀j b’ɛ̀še abɛ̀
Trŭnčovica 2: 1 - às səm o udɨ̀lə də urɤ̀ i səm bilà màlkə
Trŭnčovica 2: 2 - səm ustànələ ud mòjə bəštә̀ siràče nə gudɨ̀nə i pulvɨ̀nə
Trŭnčovica 2: 3 - i mojtə màjkə jə prinuždàvət òšte edìn pɤ̀t də jə prevè̟ždət
Trŭnčovica 1: 3 - i dèver aku ìmə utɨ̀vət səz bɤ̀klicə səs vɨ̀nu
Trŭnčovica 2: 4 - če nè̟mət mumčè̟tə bəštà i nè̟mə mumčè̟tə i izràstej jà
Trŭnčovica 2: 5 - i stànəj nə òsem dè̟vet gudɨ̀nɨ d’àdu ìməj nə pedesè̟, gudɨ̀nɨ
Trŭnčovica 2: 6 - bəštà mi puftòrnika òšte edɨ̀n bràt vòdeə dvè sestrɨ̀ i dvàmə bràt’ə
Trŭnčovica 1: 7 - če se e dàlə zə mumčè̟tu̥ i nòsət idnò drəfcè
Trŭnčovica 1: 9 - təkivə ràbuti sə vɨ̀kə bəščɤ̀ i dàlə se e mumàtə vèče
Trŭnčovica 2: 12 - n’àkəde səm nə pàšə dvà bɨ̀ulə i i trɨ̀ wòlə vàrdej
Trŭnčovica 2: 12 - n’àkəde səm nə pàšə dvà bɨ̀ulə i i trɨ̀ wòlə vàrdej
Trŭnčovica 1: 15 - i mumàtə sə ublìčə zə venčàfkə ublìčət se səs mlədožè̟n’əkə
Trŭnčovica 1: 16 - utɨ̀vət nə venčàfkə dukɤ̀tu se venčèe mumàtə i ergè̟n’e
Trŭnčovica 2: 17 - i se vɤ̀ržim’ igràim si pràimi vɤ̀že še se pè̟t šè̟s mumɨ̀četə
Trŭnčovica 1: 17 - trəpèzətə prudəlžàvə jədɤ̀t i pìjət slèt kətu se venčèjət
Trŭnčovica 2: 18 - i igràeme kəkvò igràem dòe ni umɤ̀ də sə pràim nə bùlki
Trŭnčovica 2: 21 - nə kədɨ̀t kàk sme sɤ̀dnali š si prustrè̟m krəkàtə i pòčvəm
Trŭnčovica 1: 23 - i dɨ̀gət drèxite nə mumàtə utɨ̀vət vè̟če vəf mòmkuvite dvòri
Trŭnčovica 2: 24 - i nàj na sètne stànəj gul’àmə i d’àdu mi sə mɤ̀či
Trŭnčovica 2: 24 - i nàj na sètne stànəj gul’àmə i d’àdu mi sə mɤ̀či
Trŭnčovica 1: 27 - svekɤ̀rvətə puè̟mə bùlkətə snè̟və jə puè̟mə i
Trŭnčovica 2: 27 - i d’àdu mi že urè̟ i kət urè̟š tò kət segà
Trŭnčovica 2: 27 - i d’àdu mi že urè̟ i kət urè̟š tò kət segà
Trŭnčovica 1: 28 - mlədužèn’əkə snè̟və gi i sə nərèždət pret.kɤ̀šti
Trŭnčovica 2: 28 - màlku sùvu i jà təkvɨ̀s bùcɨ se ubrɤ̀štət
Trŭnčovica 1: 30 - jetɤ̀rvə [cough] pɤ̀rvu mladužè̟nekə i kumɤ̀ kòjtu e
Trŭnčovica 1: 34 - dàvə čàškətə bùlkətə demè̟k i jə nərè̟ždət tugàvə
Trŭnčovica 1: 38 - i pòsle se pòčvə svàdbətə ìdət səs mùzɨkətə
Trŭnčovica 1: 39 - zə krɤ̀snikə duedɤ̀t krɤ̀snikə dòdi i bu
Trŭnčovica 1: 40 - nə bùlkətə bəštà i màjkə i [cough] i sə pòčuvə
Trŭnčovica 2: 40 - i du večertɤ̀ uràj i nə.ùtre bulnàvə səm
Trŭnčovica 2: 40 - i du večertɤ̀ uràj i nə.ùtre bulnàvə səm
Trŭnčovica 2: 42 - če tòj ne mɨ̀ dàvə də urɤ̀ əmə às ìskəm i
Trŭnčovica 1: 44 - i ispràtət màjkətə bəštàtə səs mùzikə ispràtət jə
Trŭnčovica 1: 45 - tə si ìdi ispràtət krɤ̀snikə i pòsle uvedɤ̀d bùlkətə
Trŭnčovica 1: 46 - dètu žə spɨ̀ i čùpət nə vrətàtə gərnè̟ li bɨlò
Trŭnčovica 1: 48 - i tugàvə si prudəlžàvət xurò
Trŭnčovica 2: 49 - dvè urəlà ili dvà plùgə i ži ìdiš s ànželə
Trŭnčovica 2: 50 - še puurè̟te màlku i àz žə dòdə že ìdə də vɨ̀də tàm
Trŭnčovica 2: 52 - səbrànɨ ut trɨ̀ dòmə imòt mnògu i žə ìdem nə nɨ̀və
Trŭnčovica 2: 53 - čìči žə uprè̟gne za mè̟ne ulòvete za nè̟gu bɨ̀ulete i ža urè̟m
Trŭnčovica 2: 57 - àz ža is prè̟ vulòvete tàm i bɨ̀ulete i že jadè̟m
Trŭnčovica 2: 57 - àz ža is prè̟ vulòvete tàm i bɨ̀ulete i že jadè̟m
Trŭnčovica 2: 58 - bɨ̀vulete ulòvete uprè̟gnətɨ u urəlàta i nìe urè nəpùsnəjme
Trŭnčovica 2: 66 - də pùsnem bɨ̀ulete pə žə ìdem i dvàmə kae
Trŭnčovica 2: 70 - i tɤ̀j ukàl’ɤni bɨ̀ulete kət vərɤ̀t àz kət da ti kaa
Trŭnčovica 2: 79 - i tɤ̀j səm prekàrvələ živòtə nàj nə sè̟tne
Trŭnčovica 2: 90 - če kət mànə s kusɤ̀tə i b’àgət pijàvicite
Trŭnčovica 2: 93 - i tòj iskàrə dvà trɨ̀ òtkusə àz dvà trɨ̀ òtkusə
Trŭnčovica 2: 95 - i tɨ̀ čàkəj že dòe də kusɨ̀
Trŭnčovica 2: 96 - kəkvò teglɨ̀lu səm iskàrələ às ud mɤ̀nenka i dù segà
Žitnica 2: 3 - fs’èkə sùtrin fs’èkə sùtrɨn jə berɤ̀ i pòčvəm pàk itnòvu
Žitnica 3: 4 - pə mɨ zəpòčnəə pə də mi zɨ̀mət i narè̝t nə unuvà vrème
Žitnica 2: 4 - də šɤ̀təm i sɤ̀štutu s’èejme tɨ̀kvɨ pu pulè̟tu
Žitnica 1: 4 - səs ə bəštà tɨ i tòj u sòfijə rəbòt’eše̥ rəbòt’eše tàmkə
Žitnica 2: 5 - pu nàštə sɨ nɨ̀vɨ čàsni ìməjme i bustàn càrevicə ìməjmi
Žitnica 2: 6 - mnògu dè̟kərɨ i mnògu trùdnu ja prɨbɨ̀rəjmi sɤ̀štutu i nè̟jə
Žitnica 2: 6 - mnògu dè̟kərɨ i mnògu trùdnu ja prɨbɨ̀rəjmi sɤ̀štutu i nè̟jə
Žitnica 1: 7 - i sàm səmɨ̀čkə žə si tvàrə kulàtə i že jə dukàrəm
Žitnica 1: 7 - i sàm səmɨ̀čkə žə si tvàrə kulàtə i že jə dukàrəm
Žitnica 2: 7 - štòt bèše mnògu mnògu i tugàvə i dicàtə mi b’èjə màlkɨ
Žitnica 2: 7 - štòt bèše mnògu mnògu i tugàvə i dicàtə mi b’èjə màlkɨ
Žitnica 1: 8 - priz bəìrə kɤ̀ktu j ə dɤ̀lək vè̟ke̝ bəìrət i žə sə vɤ̀rnə
Žitnica 3: 8 - kupùvə pəmùk dàvəme ràbuti sàmu i sàmu də sè umirɨ̀
Žitnica 1: 9 - i pàk šə ìdə i skàrvəjmi pu ə četirìjse kilà càrvicə
Žitnica 1: 9 - i pàk šə ìdə i skàrvəjmi pu ə četirìjse kilà càrvicə
Žitnica 2: 9 - i dè̟v’ət dè̟kərə càrevicə ìməjm’ə i bustàn ìməjme
Žitnica 2: 9 - i dè̟v’ət dè̟kərə càrevicə ìməjm’ə i bustàn ìməjme
Žitnica 3: 13 - ut xisàrə se uč’èše i skɤ̀səhə i idnɤ̀ gudɨ̀nə pò nədòlu
Žitnica 3: 16 - segà nɨ̀tu nərèt dàvəme nɨ̀tu nɨ̀štu i živèem dàvət ùbəvə pè̝nsijə
Stakevci 2: 1 - kat otò u kubràt tàm i lènče mi gòtvi
Stakevci 3: 2 - kò si jà i decàta mi svìknuli unùčetata
Stakevci 3: 3 - jà si i tùj čùvaše i onì bàbo dè tòj ni kažì
Stakevci 3: 4 - bàbo dè onòj ni kažì jà im kazùem i kat otìdo tàm
Stakevci 3: 5 - onì i pak mìlo ta zbèru družìnutu i kàru po stàk’ovski
Stakevci 2: 6 - i kat me vidè onà se ùlovi za mène i tekà me dṛžì
Stakevci 2: 6 - i kat me vidè onà se ùlovi za mène i tekà me dṛžì
Stakevci 1: 8 - a i golèm
Stakevci 3: 9 - i edɤ̀n pùt ə edɤ̀nijɤt unùk mi ne è si znàl uròkɤt
Stakevci 4: 10 - po trì čètiri dɤ̀na i nìgde zmiù ne smò vidèli
Stakevci 3: 10 - i učìtelkata ga karàla da da si raskàže uròkət òn mirùe
Stakevci 1: 13 - ravninà i ùlice nafsèkade opràeno
Stakevci 2: 16 - stovà tò u gradìnutu i stovà stovà stovà
Stakevci 3: 21 - i onà reklà dobrè kažì kakvò e a òn rekɤ̀l
Stakevci 3: 22 - če mi kàžeš kakvò e tòj kotel’àč’ i gruvel’àč’ onà ženàta
Stakevci 1: 25 - jà sɤm išlà i [cough]
Stakevci 4: 26 - i jà ne sɤ̀m vidèl
Stakevci 3: 26 - reklà dobrè kat si ošlà večertùtu u dòm i uzèla rèčnik
Stakevci 3: 28 - cèlu nòč sɤm sedèla i ne sɤ̀m ne mòg da nàjdem
Stakevci 3: 29 - tekvòj kotel’àč i gruvel’àč
Stakevci 3: 30 - i sɤkotèlica
Stakevci 1: 30 - i ne znàm sɤs kòj rèjs da putùəm
Stakevci 1: 31 - i pìtam milicionèra da mi kàže kɤdè e
Stakevci 3: 31 - i sɤkotèlica i òšte ednò dvè kazàl dobrè
Stakevci 3: 31 - i sɤkotèlica i òšte ednò dvè kazàl dobrè
Stakevci 4: 33 - bòže i mì ne smò
Stakevci 1: 37 - jà se ukačì i kat sèdo onò se ùkači edna kondùktorka žènska
Stakevci 3: 38 - i mi e zadàl nèšto
Stakevci 1: 39 - i vednɤ̀ga na mène dojdè pṛ̀va
Stakevci 1: 41 - i mi ednɤ̀k nàdupči bilètɤ ne mè pità
Stakevci 1: 46 - i nelì dɤšterà mi pìše pismò i jà po pismòto putuvà
Stakevci 1: 46 - i nelì dɤšterà mi pìše pismò i jà po pismòto putuvà
Stakevci 3: 46 - i če mi pìše òn na mène dvè
Stakevci 4: 47 - ta ga natòpimo nadùpče ga i tegàj sɤs povòrk’ete ga napràimo
Stakevci 4: 48 - i pa tegàj vṛ̀vce napredèmo [laughter] vṛ̀vce ot kozète ot tovà
Stakevci 4: 49 - štò se ostrižè i si napràimo vṛ̀vce
Stakevci 1: 49 - dobrè ama jà do nègde vṛvè vṛvè i svè tekà razgledžuvà i
Stakevci 1: 49 - dobrè ama jà do nègde vṛvè vṛvè i svè tekà razgledžuvà i
Stakevci 1: 50 - i po pismòto opazì če ne otòdim kudè sɤm pošlà
Stakevci 4: 50 - i lɤ̀ko i zgòdno da òdiš i da rabòtiš
Stakevci 4: 50 - i lɤ̀ko i zgòdno da òdiš i da rabòtiš
Stakevci 4: 50 - i lɤ̀ko i zgòdno da òdiš i da rabòtiš
Stakevci 3: 55 - i vèsela bèše tekà
Stakevci 1: 58 - vṛvè vṛvè i onò edɤ̀n brèk kakò na nàs
Stakevci 1: 59 - ovdèg dòle popòva.padìna edɤ̀n brèk i tùk tàm se vìdi
Stakevci 1: 60 - tekà keremìtke stṛčù onò i kako u gòru kato ulèzo
Stakevci 1: 61 - nègde u ednu padìnu a onò kondùktorɤt i šofjòrɤt
Stakevci 1: 62 - jednɤ̀k slèzoše i otòše u ednà magà tekvàj pìvnica
Stakevci 1: 63 - a onò mòs ìma tekà i onì prèz mòstɤ minàše̥
Stakevci 3: 66 - i gru i se zgruvelisàl nàzɤm tè ti skotel’àč i gruvel’àč
Stakevci 3: 66 - i gru i se zgruvelisàl nàzɤm tè ti skotel’àč i gruvel’àč
Stakevci 3: 66 - i gru i se zgruvelisàl nàzɤm tè ti skotel’àč i gruvel’àč
Stakevci 1: 68 - i jà slèzo sɤz bagàžɤt i otò pri stàreca pa rekò
Stakevci 1: 68 - i jà slèzo sɤz bagàžɤt i otò pri stàreca pa rekò
Stakevci 4: 71 - da ìma màlko megdàn i drùgo ednò sɤz dṛ̀šku
Stakevci 4: 72 - i mlàtiš mlàtiš [laughter]
Stakevci 4: 76 - də da opàdne pazdèrɤt i tegàj kat opàdne pazdèrɤt
Stakevci 1: 80 - òn rèče tovà selò se kàzva ezerčè i jà si izvadì
Stakevci 1: 81 - portmonèto ìmaše si mòlifče i si zapisà selòto
Stakevci 4: 81 - pròletno vrème se posèje i te kɤ̀mjesen se obère
Stakevci 4: 82 - kat uzrèju ìma ednè dùmamo im ednè bèlke i ednè cṛ̀nke̥
Stakevci 1: 82 - rèče nèma da se bojìš tì segà kad dòjde kondùktora i šofjòra
Stakevci 1: 84 - bèz da plàštaš i tekà i stànu kondùktorɤ se izvinì
Stakevci 1: 84 - bèz da plàštaš i tekà i stànu kondùktorɤ se izvinì
Stakevci 4: 85 - n’ì si bèremo odèlno a bèlk’ete odèlno i kat se
Stakevci 4: 86 - i natòpi se ta sedì dvè nèdel’e pràimo topìla
Stakevci 4: 87 - i u topìloto i tegàj se ispère izvàdi onò omeknùlo
Stakevci 4: 87 - i u topìloto i tegàj se ispère izvàdi onò omeknùlo
Stakevci 4: 88 - kɤt isɤ̀ne i se òtre i si stàne platnò
Stakevci 4: 88 - kɤt isɤ̀ne i se òtre i si stàne platnò
Stakevci 4: 92 - i odgòre kvò če slòiš
Stakevci 4: 93 - i odgòre pràimo klàšn’e i ne smò umejàli
Stakevci 4: 93 - i odgòre pràimo klàšn’e i ne smò umejàli
Stakevci 4: 98 - ne smò se setìli da si ispletèmo čeràpe smo plèli i klàšn’e
Stakevci 4: 100 - i pràimo tkan’è se nòsi na val’àvicu
Stakevci 4: 101 - ìma si podi selò pa i u drùgi selà val’àvica
Stakevci 4: 102 - i tàm kat se zanesè se mɤ̀n’e na val’àvica
Stakevci 4: 103 - i pràe za za mužjèti pràe a el elbrevenèci
Stakevci 4: 104 - i deràmčetu odgòre belò
Stakevci 4: 109 - i dòle tèsno tè kakò ə kakò
Stakevci 4: 116 - i tùka odgòre kvò če navìje na nogàta
Stakevci 4: 123 - a i te tekà
Stakevci 4: 126 - suknò i tegàj
Stakevci 4: 129 - i ozgòr suknò i tòj ama nìkoj nè e umejàl
Stakevci 4: 129 - i ozgòr suknò i tòj ama nìkoj nè e umejàl
Repljana 1: 44 - ìmam i dvàma bràk’a no r’èče da vi ubìe
Repljana 1: 63 - nè e me bòl sàl si tekà kìmnu i jà òp
Repljana 1: 68 - a òn me prenèse prez vodùtu i me òstai
Repljana 1: 70 - gràbnu i me òstai ama ama kakò me zamašìl
Repljana 1: 72 - i drùgo kvò čùvašete nàj mnògo
Repljana 1: 75 - òvce i volòve te tòj
Repljana 1: 83 - bàba mi i onà pri n’èga si mu svàri
Repljana 1: 86 - svàri mu nò bàba i jà si ìdem
Repljana 1: 101 - jàganci òvce tàm gi pasù àjde bàba i dèda
Repljana 1: 115 - i jà jà po n’ì bṛ̀zim bṛ̀zim bṛ̀zim ta gi svì
Repljana 1: 117 - sɤs ovcète oddalèko i me vidèl če bṛ̀zim rèče
Vŭrbovo 1: 1 - dèca ìmaše prìkaska i n’ù če vi g’u kàžem
Vŭrbovo 1: 2 - imàla màti dèvet sìna i ednù dɤ̀šteru màjka imàla dèvet sìna
Vŭrbovo 1: 4 - i ednà dɤšterà bàbo sne i i izlèznete
Vŭrbovo 1: 7 - às səm dobrè seà še si polèem glavàta i səm dobrè
Vŭrbovo 1: 8 - a i nàj mladìjɤt sìn g’u oženìl dɤšterùtu
Vŭrbovo 1: 11 - i se naùči cṛnà čùma izmorìla devetè sìna
Vŭrbovo 1: 12 - i nàj mladìjɤ bìl làzar
Vŭrbovo 3: 13 - e tekà e kalùger sɤ̀k i otišlì tùrci da sàkaju devòk’u
Vŭrbovo 1: 14 - òn pomognùl ta se oženìla dalèk i
Vŭrbovo 1: 15 - i matertàta g’u svè kle ga e klèla
Vŭrbovo 3: 16 - vèče tùrcitȉ nablègaju da g'u ùznu i òn [laughter] òn tegàj
Vŭrbovo 1: 17 - i došlà cṛnà čùma izmorìla devetè sìna
Vŭrbovo 3: 18 - ugotvìli jèden’e pìen’e i turcìtȉ če dòjdu na zgòvor
Vŭrbovo 1: 19 - u desètoto i matertàta čùmata izmorìla svìte
Vŭrbovo 3: 19 - došlì turcìtȉ na zgòvor dogdè onì jèli i pìli turcìtȉ u sòbu
Vŭrbovo 3: 20 - onì si nàdvor sìčko prigotvìli da izbègaju i kato
Vŭrbovo 3: 21 - napìli se turcìtȉ kàču nevèstutu i màjka baštà u karùcutu
Vŭrbovo 1: 22 - uràsla sòbata sɤs pelìnove sɤs ə burjan’àci i svè klèla tòga làzara
Vŭrbovo 3: 24 - ta obnodèli kɤ̀štutu səs tekvòj i zapalìli
Vŭrbovo 1: 24 - òn edɤn pùt sèdne i se molìl na bòga bòže mìli gòspodi
Vŭrbovo 3: 26 - minùli kùla tàm prez grànicu i utèkli
Vŭrbovo 1: 27 - i otìšɤl prez devetè sèla u desètoto i tàmo otìšɤl
Vŭrbovo 1: 27 - i otìšɤl prez devetè sèla u desètoto i tàmo otìšɤl
Vŭrbovo 1: 28 - uzèl ɤ onà praìla dobredòšlo s n’èga i reklà
Vŭrbovo 3: 28 - ta ìmeto ta tòj sìčku mi kazùje ànta i kn’ìgu
Vŭrbovo 1: 41 - razlìčni glasovè znàju i onà se pà ubedìla detèto
Vŭrbovo 2: 43 - nalì znaèš i tòj kàe pràeno madžìje na èdi si na kogà
Vŭrbovo 1: 46 - i če da dòjdem po tèbe dòm si da pri sestrùtu̥
Vŭrbovo 1: 47 - otìšɤl i ulèzɤl si u gròbɤt i bɤ̀klicu tàm na kvò prestorìl
Vŭrbovo 1: 47 - otìšɤl i ulèzɤl si u gròbɤt i bɤ̀klicu tàm na kvò prestorìl
Vŭrbovo 1: 48 - ulèzne si u gròbɤt a onà išlà išlà i stìgla
Vŭrbovo 1: 50 - onà počukàla na vratàta [cough] i pità on əm ə onà
Vŭrbovo 2: 51 - è tòlko parčènce ostrìženo mu ot kosùtu i ga izèdou
Vŭrbovo 1: 53 - a sɤ̀ga ìdeš i mèn da me umòriš onà počukàla
Vŭrbovo 1: 54 - i reklà màjko màjko jà sɤm tvòjta dɤšterà petkàna
Vŭrbovo 1: 59 - otidè da si vṛ̀že kon’àtoga u gròbištata i če da dòjde
Vŭrbovo 1: 60 - òn ìč i nè e došɤ̀l onà rovàla matertàta i dɤšteràta
Vŭrbovo 1: 60 - òn ìč i nè e došɤ̀l onà rovàla matertàta i dɤšteràta
Srebŭrna 2: 7 - nìštu nì jə zɤ̀mət tùrcitȅ minòət uttùkə i vìkət
Srebŭrna 1: 7 - sə nəd’àwəm zə ùtr’e də dòdi sinɤ̀ i òd’uw zimàw kur’ı̀tu
Srebŭrna 2: 8 - àjde vɤ̀lna vɤ̀lna zɤ̀məm òr’evi zɤ̀məm i nìštu nè jə plàštət
Srebŭrna 1: 10 - i kvò e tovà
Srebŭrna 2: 14 - i kəkwò jə prirəbòtuə pək sià n’àə kòj də jə prirəbòtuə li
Srebŭrna 2: 22 - i nòsim tùkətɤ̀jki i sjà n’àma məšìni li n’àmə də jə prirəbòtvət
Srebŭrna 2: 22 - i nòsim tùkətɤ̀jki i sjà n’àma məšìni li n’àmə də jə prirəbòtvət
Srebŭrna 2: 23 - mnògu jèftino i pək plàštət plàštət də kàem pu dvà l’èwa
Srebŭrna 2: 24 - nə gləvɤ̀ sigànkə gi pəsè čubàn:o i gi duv’è tàm dòlu
Srebŭrna 1: 24 - kək kàzvət tàm i tè sə tàm i i suràkitȅ òd’ət
Srebŭrna 1: 24 - kək kàzvət tàm i tè sə tàm i i suràkitȅ òd’ət
Srebŭrna 1: 24 - kək kàzvət tàm i tè sə tàm i i suràkitȅ òd’ət
Srebŭrna 2: 25 - vəš ču̥šmɤ̀tə i gi redì s’ètne pud r’èt tàm də e
Srebŭrna 2: 26 - kòjtu kugàtu̥ mu e ridɤ̀ i kòlkut ufcè ìmə
Srebŭrna 2: 27 - i im dàvə ml’àku̥tu pu ufcɤ̀ dim’èk də kàem
Srebŭrna 2: 30 - i ufcɤ̀tə pò xùbəu ml’àku ìmə às dù unòj gudìne ìməx ufcè d’v’è
Srebŭrna 2: 31 - i kuzɤ̀tə katu izduv’ə̟̀ kətu umès’ә̟ si e pò drugu kàzuvə
Srebŭrna 2: 33 - əmə s’a kət n’àməmi pək ə səm duvòlnə i ut kòz’əšku̥tu
Srebŭrna 1: 33 - às mi às òd’uw u luz’àtə i kət sə vrɤ̀štəm kòj ja utrèpɤl
Srebŭrna 2: 34 - i ni mòžə də utkàžə mi tižì ùš də ràbut’ə̟
Srebŭrna 1: 34 - i jə nəm’èr’uf pàdnətə nə zəm’ɤ̀tə i às jə zimàw
Srebŭrna 1: 34 - i jə nəm’èr’uf pàdnətə nə zəm’ɤ̀tə i às jə zimàw
Srebŭrna 2: 35 - a pək mi sə edè ml’àku i sìr’ənci i udvàrə təkòs stàwə
Srebŭrna 2: 35 - a pək mi sə edè ml’àku i sìr’ənci i udvàrə təkòs stàwə
Srebŭrna 1: 35 - i jə dunèsəw i jə vɤ̀rdzaf tàm də s’ədì vɤ̀rdzɤnə də sə
Srebŭrna 1: 35 - i jə dunèsəw i jə vɤ̀rdzaf tàm də s’ədì vɤ̀rdzɤnə də sə
Srebŭrna 2: 36 - i sìčku stàwə è è sigà kànə tɤ̀s unùkə d’èt ut sòfijə̟
Srebŭrna 2: 38 - à nìj màjkə dàwə kɑ̀rəme nə sìren’e i nə dumàti
Srebŭrna 2: 39 - si̥ kupùvət sìrene i dumàti̥ pò l’èku jàdini
Srebŭrna 2: 43 - strìžeš ə ovcàta i kəkvò pràviš səs vɤ̀lnata
Srebŭrna 2: 46 - i jә̟ pàrim i pràimi čeìs às kò ti kàəm kətù
Srebŭrna 2: 46 - i jә̟ pàrim i pràimi čeìs às kò ti kàəm kətù
Srebŭrna 2: 50 - i pumiždù pu inɤ̀ vlɤ̀zgəncə slàgəmi tɤ̀j i tì kət ìdiš
Srebŭrna 2: 50 - i pumiždù pu inɤ̀ vlɤ̀zgəncə slàgəmi tɤ̀j i tì kət ìdiš
Srebŭrna 1: 53 - am wòd’ə̟t màjkətə i bəštàtə prikàzwət
Srebŭrna 2: 53 - sridžèš jə tɤ̀s ufcɤ̀ vərìš udɤ̀ i zəlìvəš ut’ɤ̀vəš
Srebŭrna 1: 54 - màjkətȁ i bəštàtə še prikàzwət zə mumàtə
Srebŭrna 1: 55 - kàk šɤ bɤ̀di i ə kugà še jə dɤdɤ̀t
Srebŭrna 2: 55 - jə isušàvəš i jə č’èpkəš
Srebŭrna 1: 57 - štòm sə səglàsni i dvàmətə də sə zɤ̀mət i vednàgə
Srebŭrna 1: 57 - štòm sə səglàsni i dvàmətə də sə zɤ̀mət i vednàgə
Srebŭrna 2: 57 - i s’ètne
Srebŭrna 2: 61 - i utìvəš pək ìməše dəràci ìmə dəràci
Srebŭrna 2: 62 - sigà u àjdemìr ìmə zɤ̀mət ti nə inò k’ilò idìn i pidis’è
Srebŭrna 1: 64 - kɤ̀k šə nəpràet svàdbata təkm’èžu tùj i da kəkvì dàruw’e šə kùp’ə̟t
Srebŭrna 2: 66 - i e č’èpkəš i ut’ùvəš də e izwlàčiš i s’ètne prid’èš pək
Srebŭrna 2: 66 - i e č’èpkəš i ut’ùvəš də e izwlàčiš i s’ètne prid’èš pək
Srebŭrna 2: 66 - i e č’èpkəš i ut’ùvəš də e izwlàčiš i s’ètne prid’èš pək
Srebŭrna 1: 66 - i ə pək tìj swàdbit’ȅ b’àwə tugàwə tɤ̀j m bùlkata si dərì
Srebŭrna 1: 67 - nèjnite svədbàri i zèt’u səd’è n’èguit’ȅ svədbàri
Srebŭrna 2: 72 - i kàk se prài
Srebŭrna 2: 73 - i prid’èš tàm ja
Srebŭrna 1: 78 - kəkò kəkò še dər’èt kòj kàk i tàm več’ si̥ prikàzwət
Srebŭrna 1: 79 - i tɤ̀j b’ù̟wəše enò wr’ème
Srebŭrna 1: 80 - a kòlko vrème meždu svàdbata i
Srebŭrna 1: 81 - meždu godèža i svàdbata kòlko vrème minàva
Srebŭrna 2: 84 - nə inɤ̀tə unùkə i nə drùgətə dvənàjs kilà
Srebŭrna 1: 92 - bòp ušà ə ut suh imìš kumpòt i z’èli i ti slàgət
Srebŭrna 1: 92 - bòp ušà ə ut suh imìš kumpòt i z’èli i ti slàgət
Srebŭrna 1: 93 - i ub’ukàl’ət səs bos’ìl’ək i slàgət s’àkoi si zɤ̀mɤ
Srebŭrna 1: 93 - i ub’ukàl’ət səs bos’ìl’ək i slàgət s’àkoi si zɤ̀mɤ
Srebŭrna 1: 95 - ut suwrɤ̀tə ut màsata i pòsle mitɤ̀t səz busìlek
Srebŭrna 1: 96 - sètn’ə sə wrɤ̀štət i swiràči swìr’ə̟t sa utàd’ət èči c’àla
Srebŭrna 2: 97 - t’è kət mi gu prərəbòt’ət amə i sn’e təkàli u s’èlu
Srebŭrna 1: 100 - tì si zgudenìk i šə ti svìr’ə̟t ìma sviràči̥ šə ti svìr’ə̟t
Srebŭrna 1: 103 - u p’ètək u p’ètək u rànu i večertɤ̀ zàsefki̥t’ȅ tùj tugàə
Srebŭrna 2: 103 - i tkàla si mnògu
Srebŭrna 1: 108 - i àku̥ s aku̥ sə nəlòži i dvè vɤ̀rvi šə slòžəd
Srebŭrna 1: 108 - i àku̥ s aku̥ sə nəlòži i dvè vɤ̀rvi šə slòžəd
Srebŭrna 1: 110 - i prem’àtwəš prem’àtət prem’àtvəd gu i katu dòdət zàs’əfkitȅ
Srebŭrna 1: 110 - i prem’àtwəš prem’àtət prem’àtvəd gu i katu dòdət zàs’əfkitȅ
Srebŭrna 1: 115 - tàm i dàže ìməmi tàm àz ìməm tàm enɤ̀ edìn sɤndɤ̀k
Srebŭrna 1: 116 - gòre bil’à i màmin:tȅ sɤd’ɤ̀t màmin:tȁ bàbin:tȁ sɤd’ɤ̀t si
Srebŭrna 1: 118 - inò drùgu sə prəbìrə i zàsefkit’ȅ tɤ̀j
Srebŭrna 2: 119 - zèw də zəbràəm i às vèk’e kròsnu mu kàzvəme
Srebŭrna 2: 124 - i ìməmi č’i̥krɤ̀ci t’ès č’i̥krɤ̀ci gi ə nəvìv’əme nə məsùri
Srebŭrna 2: 128 - də ti tr’àvə t’èbe zə inɤ̀ stàjə i gu snuv’èm mu kàzvəmi
Srebŭrna 2: 132 - i tès trɤ̀stuw’e tɤ̀j stàwət jà tùkətɤ̀jk’i i ud n’ègu gu udbìrəmi
Srebŭrna 2: 132 - i tès trɤ̀stuw’e tɤ̀j stàwət jà tùkətɤ̀jk’i i ud n’ègu gu udbìrəmi
Srebŭrna 2: 133 - i s’ètn’e t’ès trɤ̀stuje gu uprəwl’àət nədòlo
Srebŭrna 2: 134 - i drùgə žinà pɤ̀k nəvìvəm’e drùgətə è tàm às tùkətɤ̀jk’i
Srebŭrna 2: 137 - i tò ìdi ìdi sìčkutu du tùkə i tugàz gu gùždəmi
Srebŭrna 2: 137 - i tò ìdi ìdi sìčkutu du tùkə i tugàz gu gùždəmi
Srebŭrna 2: 145 - i či ìmə i čumbàr’ mu kàzvəmi čumbàr’ i tɤ̀j gu slàgəš
Srebŭrna 2: 145 - i či ìmə i čumbàr’ mu kàzvəmi čumbàr’ i tɤ̀j gu slàgəš
Srebŭrna 2: 145 - i či ìmə i čumbàr’ mu kàzvəmi čumbàr’ i tɤ̀j gu slàgəš
Srebŭrna 2: 148 - a pək kət gu upən’èš i tò stàwə tɤ̀j kək ìkət
Srebŭrna 2: 149 - kəto upɤ̀nətu i pràu amə kòlku č’èrgi
Srebŭrna 2: 150 - i kòj še gi iznòsi də n’aə kò də ti kàžə
Srebŭrna 2: 151 - gùdim nə leglòto mi i nòvi i xùbavi i lòšəvi i s’àkəkvi
Srebŭrna 2: 151 - gùdim nə leglòto mi i nòvi i xùbavi i lòšəvi i s’àkəkvi
Srebŭrna 2: 151 - gùdim nə leglòto mi i nòvi i xùbavi i lòšəvi i s’àkəkvi
Srebŭrna 2: 151 - gùdim nə leglòto mi i nòvi i xùbavi i lòšəvi i s’àkəkvi
Srebŭrna 2: 152 - i tɤ̀j živèjmi nìj nə sèlu
Srebŭrna 2: 156 - a pək nìj sigànkə rəgòski n’àmə əmà i nìj putkuàəme stàit’ȅ
Srebŭrna 2: 161 - pək n’ègu wrèmi màžewmi zim’ә̟̀tə i zəmàzvəš udgòre
Srebŭrna 2: 165 - tùkə dolu səz žèltu jə zəmàzvəš i pu̥stìləš
Srebŭrna 2: 166 - tès rəgòski i səs tès rəgòski̥ tɤ̀j sme žuv’èli
Srebŭrna 2: 167 - i bàltətə ni tùkə štòt blìzu nìj ìməme pəpùr’ mu sə
Srebŭrna 2: 171 - i tòs pəpùr’ pàk si ìməši stàn də gu təč’èš
Srebŭrna 2: 175 - əmə i nìj pu̥tkuàəmi dè trìte ni stài gòre putkuàni
Srebŭrna 2: 176 - dòlu sàmu nəpràime səz gìps i s’à pu̥stìlaš čèrgite də kàž’em
Srebŭrna 2: 181 - i t’à bəkɤ̀renə tèndžərə c’àlə nd’èl’ə edèm kàzwə nègu bòp
Srebŭrna 2: 182 - i tòj nè upràžen n’è nìštu pək s’à sə izn’èžiwme i nìj
Srebŭrna 2: 182 - i tòj nè upràžen n’è nìštu pək s’à sə izn’èžiwme i nìj
Srebŭrna 2: 183 - əmə mlàttȅ s’a pək òšte pò iznèžini i tɤ̀j təkòs b’èš’i
Markovo: 10 - kùp’əl tvà m’àstu zəvàrihmi inɤ̀ inɤ̀ stàičkə i tìj nəpràili òšti inɤ̀
Markovo: 11 - ej nət səjvànə i s’ètn’e nìj tòj sv’èkərə gu ubìli fəf vujnɤ̀tɤ̥
Markovo: 14 - i màjkə im rəbòtili kvòtu mòjət
Markovo: 21 - i dvàmə bràt’ə i dv’è sestrì
Markovo: 21 - i dvàmə bràt’ə i dv’è sestrì
Markovo: 23 - i s’ètn’e kətu puràsnah v’èče d’èverə sə užèni
Markovo: 25 - i sə rešìhme v’èče ə sə rəzdilìm
Markovo: 26 - tìj ìmət dv’è decà i nìj dv’è i nəpràime è tàə kɤ̀štə
Markovo: 26 - tìj ìmət dv’è decà i nìj dv’è i nəpràime è tàə kɤ̀štə
Markovo: 30 - i tòj utìdi tàm ùbəu əmə mɤžɤ̀ i
Markovo: 31 - mòjə mɤ̀ž tòj e pò nàj gul’àm i ku̥to
Markovo: 32 - i tòj sìčku nəgòtvi d’èverə pò ədžəmìjə
Markovo: 33 - ə tòj ə d’àdutu kumàndwə i tòj gu slùšə
Markovo: 39 - mə às si nəpràvih i gə səbòrili unàə kɤ̀štə i gə nəpràili
Markovo: 39 - mə às si nəpràvih i gə səbòrili unàə kɤ̀štə i gə nəpràili
Markovo: 40 - prudàdəjme idìn kətɤ̀r prudàdəjmi si fc’èti i nəpràvihme èj tàə kɤ̀štə
Markovo: 41 - opràimi segɤ̀ i tàm si nəpràihmi kùhn’ə ìzbət
Markovo: 42 - c’àlətə e nə ìzbə i mlògu no mlògu ni e živòtə
Markovo: 46 - usəmdes’è i wòsəm
Markovo: 47 - tɤ̀j usɤmdesè i òsem si godìšna
Markovo: 48 - jà i sìčku pràv’ə i
Markovo: 48 - jà i sìčku pràv’ə i
Markovo: 49 - tɤ̀j ə i bàbo mìlke tì u xòdila li si nə učìlište
Markovo: 72 - mə kvò pràim mi p’èt ə dvàmə bràt’ə sm’e i trì s’èstri
Markovo: 74 - ut ftòru uddelènie nə òdeja nə kɤ̀rɤ də kupàim i də žènim
Markovo: 76 - i kvò pràt katu vìkat
Markovo: 81 - pèət i pìet
Markovo: 95 - i àj sigà stɤ̀kajmi sid’ènki də prid’èm v’èčir
Markovo: 98 - ə stɤ̀knim idìn gul’àm ògen i nìj prid’èm
Markovo: 99 - i màmini pridɤ̀t tàm bùl’ini kòtu e i duvàət’ jergènti
Markovo: 99 - i màmini pridɤ̀t tàm bùl’ini kòtu e i duvàət’ jergènti
Markovo: 100 - i tàm sme sɤ zglèduvəli nə sid’ànkə̥tə̥
Markovo: 116 - tɤ̀j dobrè i kət se arèsat dvàmə mlàdi kakvò stàva pòsle
Markovo: 119 - i kɤ̀k stàva
Markovo: 122 - i žə gu vɤ̀rniš i mu kàeš či n’àmə ə tə z’èmə
Markovo: 122 - i žə gu vɤ̀rniš i mu kàeš či n’àmə ə tə z’èmə
Markovo: 123 - i kakɤ̀v kusùr mu namìraxa nàj čèsto
Markovo: 129 - ustənà biz bəštà i si kàrə ràbutə ùbo i ni ni pìj
Markovo: 129 - ustənà biz bəštà i si kàrə ràbutə ùbo i ni ni pìj
Markovo: 134 - si pìjnuət pu màlku i si
Markovo: 135 - i si pus
Markovo: 136 - i gà sə zbìrət èj təkà z drugàri
Markovo: 138 - i jà
Markovo: 140 - ìməm sìn ìməm i fnùkə ìməm i fnùkə nezamenìmə
Markovo: 140 - ìməm sìn ìməm i fnùkə ìməm i fnùkə nezamenìmə
Markovo: 146 - tɤ̀j znàči xarèsvat se dvàmata mlàdi i pòsle kakvò stàva
Markovo: 149 - i kɤ̀k ne sɤ̀ li ubìčat
Markovo: 163 - n’àkui wòrə ər’esəli n’àkuj mumìči i pràštət mumàri wòrə pràt’ət də pìtət
Markovo: 164 - màjkə i bəšta i že gə dədɤ̀t li i tìj əku rikɤ̀t
Markovo: 169 - i gu zənesɤ̀t
Markovo: 171 - i t’a kətu gu prièmi i v’èči ə gud’èni
Markovo: 171 - i t’a kətu gu prièmi i v’èči ə gud’èni
Markovo: 185 - ə čìču ìmə idìn čiču i t’èə ìmət svòj čuv’èk d’è
Markovo: 192 - ə màjkətə i bəštàtə mɤl’čɤ̀t i unìjə sv’èkərə i svikɤ̀rvə
Markovo: 192 - ə màjkətə i bəštàtə mɤl’čɤ̀t i unìjə sv’èkərə i svikɤ̀rvə
Markovo: 192 - ə màjkətə i bəštàtə mɤl’čɤ̀t i unìjə sv’èkərə i svikɤ̀rvə
Markovo: 193 - unìjə i t’è mɤl’čɤ̀t tìe že pəzər’ɤ̀t
Markovo: 199 - i nàs tɤ̀j pəzərùvaa [laughter]
Markovo: 208 - i t’è sə vɤ̀rnət bɤ̀rzət si ìdət mumàtə i si izl’èvət
Markovo: 208 - i t’è sə vɤ̀rnət bɤ̀rzət si ìdət mumàtə i si izl’èvət
Malevo/Xsk 1: 6 - i slət tvà ìməlu i bɤ̀lgare i tùrcɨ
Malevo/Xsk 1: 6 - i slət tvà ìməlu i bɤ̀lgare i tùrcɨ
Malevo/Xsk 1: 6 - i slət tvà ìməlu i bɤ̀lgare i tùrcɨ
Malevo/Xsk 1: 10 - tùkə sə bilɨ pòveče tùrcɨ̥ i màl’e
Malevo/Xsk 1: 11 - i kət sə zəsè̝l’il’ɨ tùkə nàšte hòrə bɤ̀lgər’ɤt nəkùpɨl’ɨ sɨ̥ nɨ̀vi
Malevo/Xsk 1: 13 - ut t’àh i prèdàdufcite nè mi òšte prè.prèdàdufcɨ
Malevo/Xsk 1: 14 - i devedesè procènta ot t’àh n’àmat notariàlni àktove
Malevo/Xsk 2: 18 - siɛ̀ nìtu i mòjtə snəhà jà n’àməm dəšter’ɤ̀ ìməm snəhà
Malevo/Xsk 2: 19 - nɨ̀tu i t’à znàe nɨ̀t də pridè nɨ̀t də təč’è
Malevo/Xsk 1: 19 - ut ə tùrcite nɨ̀vite i təkà
Malevo/Xsk 2: 23 - sɤ̀štu i t’è i
Malevo/Xsk 2: 23 - sɤ̀štu i t’è i
Malevo/Xsk 2: 26 - t’à nə usəmdesè̝ i dv’è
Malevo/Xsk 2: 28 - gudɨ̀ni jà səm nə sedemdesè i ednɤ̀
Malevo/Xsk 1: 29 - dvənàestə gudɨ̀nə jà səm rud’è̝nə sedemnàestə gudɨ̀nə i
Malevo/Xsk 2: 29 - t’à nə usemdesè i dv’è gudìni òšte rəbòti ràbuti
Malevo/Xsk 2: 30 - i ošte ə
Malevo/Xsk 2: 31 - d’ètu sìgurnu v grədɤ̀ nə usemdesè i dv’è
Malevo/Xsk 1: 31 - sə ž’iv’èli səs tùrcite zàednu i znàehə tùrcki ezɨ̀k sɨ̀čkɨte
Malevo/Xsk 1: 32 - i sə nəkùpl’i nɨ̀vi ut tùrci̥t’e i sa pòčnəl’i də rəbòt’ət
Malevo/Xsk 1: 32 - i sə nəkùpl’i nɨ̀vi ut tùrci̥t’e i sa pòčnəl’i də rəbòt’ət
Malevo/Xsk 2: 33 - si stujɤ̀t i i si četɤ̀t
Malevo/Xsk 2: 33 - si stujɤ̀t i i si četɤ̀t
Malevo/Xsk 1: 33 - i dàž’e b’àha ə stàr:te b’àhə təkà m səs tùrci̥t’e bl’ɨ̀ski
Malevo/Xsk 1: 34 - uvəžɛ̀vəhə sə i sl’ət tvà ə əm
Malevo/Xsk 2: 38 - də pred’è̝š i màjkətə ɨ̀kə ùč sɨ əgà sə už’è̝niš
Malevo/Xsk 1: 40 - vrəždɤ̀ əmə tùkə vəf s’è̝lu mòj mòjə d’àdu i tùkə
Malevo/Xsk 1: 41 - kət dòjdəh ìməh pràd’àdu i tòj təkà si ubɨ̀čəše tùrci̥te
Malevo/Xsk 2: 42 - də znàeš sɨ̀čku də pràiš i də gòtviš
Malevo/Xsk 2: 43 - i hl’àb də pič’è̝š’
Malevo/Xsk 2: 44 - i də pr’əd’è̝š i də təč’è̝š’ i hl’àb də peč’è̝š’ i
Malevo/Xsk 2: 44 - i də pr’əd’è̝š i də təč’è̝š’ i hl’àb də peč’è̝š’ i
Malevo/Xsk 2: 44 - i də pr’əd’è̝š i də təč’è̝š’ i hl’àb də peč’è̝š’ i
Malevo/Xsk 2: 44 - i də pr’əd’è̝š i də təč’è̝š’ i hl’àb də peč’è̝š’ i
Malevo/Xsk 1: 47 - zbugùvəə sə i si gu ispràtihme təkà bləgupulùčnu n’àmə ni kàrəne
Malevo/Xsk 2: 49 - segə̀ kəf’è̝tə i sə ž’è̝n’ət
Malevo/Xsk 2: 53 - i sə už’èn’ət
Malevo/Xsk 2: 55 - i ne znàjət nɨ̀štu
Malevo/Xsk 1: 56 - nə četɨ̀rese i trɨ̀ gudɨ̀nɨ i ud n’ègə
Malevo/Xsk 1: 56 - nə četɨ̀rese i trɨ̀ gudɨ̀nɨ i ud n’ègə
Malevo/Xsk 2: 57 - sig’è təkà i kədè še mi ìde də mi rəbòt’
Malevo/Xsk 1: 58 - f òtpuskə i sl’ət toà gà swɤ̀rši vujnɤ̀tə nìj b’è̝hme màl’ki
Malevo/Xsk 2: 58 - də nɨ̀vətə də i dədɤ̀t i də ìde də rəbòt nɨ̀vətə
Malevo/Xsk 1: 59 - kòj sə interesùvəl ud vujnɤ̀ i ut tvà i nvà [laughter]
Malevo/Xsk 1: 59 - kòj sə interesùvəl ud vujnɤ̀ i ut tvà i nvà [laughter]
Malevo/Xsk 2: 60 - tvà n’àmə i də è
Malevo/Xsk 2: 62 - də si ubrəzòvət ədnɨ̀ kuperàcii i də məšìnte
Malevo/Xsk 2: 64 - də vər’ɤ̀t də ràpt’ət i tvà də ìməmə
Malevo/Xsk 1: 72 - ne sɤ̀m sə interesùvələ i ne mì e rəskàzvəl i təkà
Malevo/Xsk 1: 72 - ne sɤ̀m sə interesùvələ i ne mì e rəskàzvəl i təkà
Malevo/Xsk 1: 75 - tik’è̝k’u: b’èše pò rànu təkà se kàzvəše tik’è̝k’u: i slət tvà màl’evu
Malevo/Xsk 2: 77 - i mlògu mlàdə umrè i mlògu b’e̝še dubrɤ̀ ə ɨ̀kəm
Malevo/Xsk 2: 77 - i mlògu mlàdə umrè i mlògu b’e̝še dubrɤ̀ ə ɨ̀kəm
Malevo/Xsk 2: 79 - ni znàeme òšte sɨ̀čku i duhùdəm də pɨ̀təm kàkə p’ètke
Malevo/Xsk 1: 80 - əmə jà gu zəpòmn’əh màl’evu jà i dàže ìməm’ə
Malevo/Xsk 2: 81 - kàkə pɨ̀təm i t’ɛ̀ kət umr’è̝ nìj v’è̝ke znàem
Malevo/Xsk 2: 82 - ni znàem kòt znàeme i si pràime
Malevo/Xsk 2: 84 - i pɨ̀təm nè̝h pò gul’àmə i t’ɛ̀ mi kàzvə
Malevo/Xsk 2: 84 - i pɨ̀təm nè̝h pò gul’àmə i t’ɛ̀ mi kàzvə
Malevo/Xsk 2: 85 - i təkà sə ùčime i vìe siɛ̀ nìe gà umr’è̝me
Malevo/Xsk 2: 85 - i təkà sə ùčime i vìe siɛ̀ nìe gà umr’è̝me
Malevo/Xsk 1: 87 - sigɤ̀ mlàdite izb’àgəhə sìčkite v grədɤ̀ i ustànə s’èlutu màlku
Malevo/Xsk 2: 88 - i təkà
Malevo/Xsk 1: 95 - i nàšte hòrə nəprɨ̀mer nìe ìmahm’e [cough] bəjà nɨ̀: pək n’àməme rəbòtnə rəkà
Malevo/Xsk 1: 96 - i sɨ̀čku utìde fəf t’èk’ees’è i kòj də gi rəbòt’
Malevo/Xsk 1: 96 - i sɨ̀čku utìde fəf t’èk’ees’è i kòj də gi rəbòt’
Malevo/Xsk 1: 97 - pumàcte dòjdəhə i nə gutòvutu i nìj vn’èsəhme sɨ̀čku
Malevo/Xsk 1: 97 - pumàcte dòjdəhə i nə gutòvutu i nìj vn’èsəhme sɨ̀čku
Malevo/Xsk 1: 98 - i kulà i vulòve i i kərùcə i kòt ìməhme ihventàr
Malevo/Xsk 1: 98 - i kulà i vulòve i i kərùcə i kòt ìməhme ihventàr
Malevo/Xsk 1: 98 - i kulà i vulòve i i kərùcə i kòt ìməhme ihventàr
Malevo/Xsk 1: 98 - i kulà i vulòve i i kərùcə i kòt ìməhme ihventàr
Malevo/Xsk 1: 98 - i kulà i vulòve i i kərùcə i kòt ìməhme ihventàr
Malevo/Xsk 2: 99 - t’à e nə usəmdesè̝ i dv’è gudɨ̀nɨ rəbòti
Malevo/Xsk 1: 99 - sɨ̀čku gu fn’èsəhme f t’èk’ees’è i pumàcte dòjdəhə i
Malevo/Xsk 1: 99 - sɨ̀čku gu fn’èsəhme f t’èk’ees’è i pumàcte dòjdəhə i
Malevo/Xsk 1: 100 - i sɨ̀čkut nə.gutòvu i pòčnəhə də rəbòt’ət i təkà
Malevo/Xsk 1: 100 - i sɨ̀čkut nə.gutòvu i pòčnəhə də rəbòt’ət i təkà
Malevo/Xsk 1: 100 - i sɨ̀čkut nə.gutòvu i pòčnəhə də rəbòt’ət i təkà
Malevo/Xsk 2: 101 - jà səm sedemdes’è i ednɤ̀ gudɨ̀nə ž’uòtni gl’èdəme
Malevo/Xsk 2: 104 - tu t’è̝letə i təkà òt’ nə mlàtte zəplàtte màl’k’i
Malevo/Xsk 2: 107 - i dicàtə ìskəd də nòs’ət i tè ìskət ìskət
Malevo/Xsk 2: 107 - i dicàtə ìskəd də nòs’ət i tè ìskət ìskət
Malevo/Xsk 1: 107 - mòjə mɤ̀š ə i tòj rəbòteše i ìməše s’əstrà mumɨ̀č’e b’èše
Malevo/Xsk 1: 107 - mòjə mɤ̀š ə i tòj rəbòteše i ìməše s’əstrà mumɨ̀č’e b’èše
Malevo/Xsk 1: 108 - i jà kət se už’ènɨh trɨ̀mətə b’è̝hme i sv’è̝kər
Malevo/Xsk 1: 108 - i jà kət se už’ènɨh trɨ̀mətə b’è̝hme i sv’è̝kər
Malevo/Xsk 2: 108 - də si sə jəd’è̝ i tràbuvə i nìe də pumàgəme
Malevo/Xsk 2: 108 - də si sə jəd’è̝ i tràbuvə i nìe də pumàgəme
Malevo/Xsk 1: 109 - i svekɤ̀rvətə tùkə vəf.kɤ̀štɨ nəl’ɨ̀ tò i fkɤ̀štɨ̥ tr’àvə čuv’èk də ìmə
Malevo/Xsk 1: 109 - i svekɤ̀rvətə tùkə vəf.kɤ̀štɨ nəl’ɨ̀ tò i fkɤ̀štɨ̥ tr’àvə čuv’èk də ìmə
Malevo/Xsk 1: 111 - i ne mòž’ehme nìj səmɨ̀ də si zràptim n’ɨ̀vit’e i vɨ̀nəgi
Malevo/Xsk 1: 111 - i ne mòž’ehme nìj səmɨ̀ də si zràptim n’ɨ̀vit’e i vɨ̀nəgi
Malevo/Xsk 2: 111 - i biz ràbutə nàj vàžnutu č’i mlòg mlàt hòrə ìmə biz ràbutə
Malevo/Xsk 2: 113 - səkrət’è̝ni ud ràbutə i kvò də pràət mlàtte tr’àvə sə ž’uv’è̝j
Malevo/Xsk 1: 115 - nàj mnògu s’èehm’ə žɨ̀tu i čàrevicə
Malevo/Xsk 1: 116 - žɨ̀tu i càrevica
Malevo/Xsk 1: 120 - təkà de priz l’àtutu priz ə jùni jùl’i i pòčvəmi də ž’èn’em
Malevo/Xsk 1: 129 - əmɨ vɨ̀šte sig’è pr’əz zɨ̀mətə pr’əd’è̝me tugàvə sɨ̀čkùd b’èše pr’è̝denu i təkànu
Malevo/Xsk 1: 130 - ženɨ̀te predɤ̀t i tək təčɤ̀t məž’è̝te gl’èdət dubɨ̀təkə
Malevo/Xsk 1: 134 - n’àməše kət sigɛ̀ gutòvi i kup’èšku jà
Malevo/Xsk 1: 135 - i tugàvə pək məž’è̝te pòčvəd də urɤ̀t i dukɤ̀t də də nəurɤ̀t
Malevo/Xsk 1: 135 - i tugàvə pək məž’è̝te pòčvəd də urɤ̀t i dukɤ̀t də də nəurɤ̀t
Malevo/Xsk 1: 141 - dà ràpkətə i slət tvà pòčvəme v’è̝k’e də gɤ̀rl’ime nàj nəpr’èš
Malevo/Xsk 1: 143 - i i pəmùkə də sə uprəšɨ̀ i pəmùk s’àvəhme
Malevo/Xsk 1: 143 - i i pəmùkə də sə uprəšɨ̀ i pəmùk s’àvəhme
Malevo/Xsk 1: 143 - i i pəmùkə də sə uprəšɨ̀ i pəmùk s’àvəhme
Malevo/Xsk 1: 144 - a i pamùk ste s’àli
Malevo/Xsk 1: 145 - dà i pəmùk s’àvəhme i slət tvà càrcətə v’è̝k’e də prəšɨ̀me
Malevo/Xsk 1: 145 - dà i pəmùk s’àvəhme i slət tvà càrcətə v’è̝k’e də prəšɨ̀me
Malevo/Xsk 1: 146 - i t’è̝ sə ràbuti̥te nər’èždət ədnɤ̀ sl’əd drùgə ədnɤ̀ sl’əd drùgə
Malevo/Xsk 1: 150 - də puč’ɨ̀nem i twà b’èše sɨ̀čku gul’àm trut b’èše gul’àm
Malevo/Xsk 1: 156 - s t’eslɤ̀tə ne spurɨ̀ i dàže ìməhme ednɤ̀ nɨ̀və tùkə nə m’esnustɤ̀
Malevo/Xsk 1: 160 - kòjtu ìmə rəbòtnə rəkɤ̀ pək n’àmət nɨ̀vɨ də gu zəs’è̝jət i
Malevo/Xsk 1: 161 - i da k pòldzvət pə i tugàvə ə pribɨ̀rəhə pəmùkə vəf kuperàcijətə
Malevo/Xsk 1: 161 - i da k pòldzvət pə i tugàvə ə pribɨ̀rəhə pəmùkə vəf kuperàcijətə
Malevo/Xsk 1: 162 - nòsehme pəmùkə gà gu ber’è̝me də gu issušɨ̀m i də gu vnes’è̝m
Malevo/Xsk 1: 163 - fəf kuperàcijətə i n dàvəhə nə pərɨ̀ plàštəhə gu dè̝
Malevo/Xsk 1: 164 - i dàže i dàvəhə pr’èždə plətuv’è dàvəhə nəsr’èštu kòj kòt ì̥skəše
Malevo/Xsk 1: 164 - i dàže i dàvəhə pr’èždə plətuv’è dàvəhə nəsr’èštu kòj kòt ì̥skəše
Malevo/Xsk 1: 168 - i sl’ət tvà pək t’èkees’èt dòjde zimàhə nɨ̀vɨte [laughter]
Malevo/Xsk 1: 169 - i kòjtu ìskə də ìde də rəbòti̥ kòt ìskə də prài təkà
Malevo/Xsk 1: 173 - pres c’àlutu l’àtu si rəst’è i nəpusl’èdək pòčnəhə də k pul’ɨ̀vət
Malevo/Xsk 1: 175 - tur’èd gu pul’ɨ̀vəd gu i kugàd dòjde zə pribɨ̀rəne
Malevo/Xsk 1: 176 - kugàtu uzrè̝e hùbəvu tə gu pribɨ̀rəme i təkà
Malevo/Xsk 1: 182 - t’à ìmə pòeče ràbutə i nə kràjə sə prɨbɨ̀rə
Malevo/Xsk 1: 190 - sɤ̀rp i pələmàrkə jə ž’èneš i sigè̝ mlàtte n’àkəf pɤ̀t ìkət
Malevo/Xsk 1: 190 - sɤ̀rp i pələmàrkə jə ž’èneš i sigè̝ mlàtte n’àkəf pɤ̀t ìkət
Malevo/Xsk 1: 199 - i hl’àp səbɨ̀rəme sɨ̀rene jejcà kvòt ìmə vkɤ̀šti
Malevo/Xsk 1: 203 - i ženɨ̀te i mɤz’ète sɨ̀čku i gi vɤ̀rzvəme nə snòp’e
Malevo/Xsk 1: 203 - i ženɨ̀te i mɤz’ète sɨ̀čku i gi vɤ̀rzvəme nə snòp’e
Malevo/Xsk 1: 203 - i ženɨ̀te i mɤz’ète sɨ̀čku i gi vɤ̀rzvəme nə snòp’e
Malevo/Xsk 1: 204 - nəklàvəme gu nə krəhcɨ̀ i sl’èt kət priber’è̝m ž’ètvətə
Malevo/Xsk 1: 206 - nə tvà nə hərmàn’ə də k prenòs’ət i gà svɤ̀rši
Malevo/Xsk 1: 220 - i də nòsɨš i tugàvə səs ə tvà səs kàcte nòsehə vudà
Malevo/Xsk 1: 220 - i də nòsɨš i tugàvə səs ə tvà səs kàcte nòsehə vudà
Malevo/Xsk 1: 222 - i k tərkàl’ət səs ìməše təkɤ̀i spec’àl’ni vɨl’àci utərkàl’əd gu
Malevo/Xsk 1: 223 - i tugàvə stàvə gutòvu zə hərmàn’
Malevo/Xsk 1: 232 - i fpr’àgəž dikàn’ətə səs òluwə il’ səs kun’è
Malevo/Xsk 1: 233 - i vərtɨ̀ sə càl’ d’è̝n sigà s dikàn’ətə kàrət jə məž’ète
Malevo/Xsk 1: 234 - ubrɤ̀štət i kàrət kàrət kàrət əgà se pusəsɨtnɨ̀ màlku slamɤ̀tə
Malevo/Xsk 1: 236 - nàj màl’ku trɨ̀ č’è̝trɨ pɤ̀ti tr’àvə də sə ubɤ̀rne i več’ertɤ̀
Malevo/Xsk 1: 238 - nə hərmàn’e ìməše vijàl’ki i pòčvət səs vijàlkətə
Malevo/Xsk 1: 240 - i təkà gul’àm trut b’è̝še gul’àm gul’àm
Malevo/Xsk 1: 247 - nəpɤ̀l’n'ət gu f həmbàre i ut ə izvàdət ut g’òzə žɨtòt
Malevo/Xsk 1: 248 - pɤ̀l’n’ət gu vəf čuvàl’e i s kərùcətə nə udèncətə
Malevo/Xsk 1: 254 - həmbàr’ si ìməše spec’àlnu s’àkuj i g’òzuve s’ ìməše nəpràeni ud dɤ̀ski
Malevo/Xsk 1: 255 - slàgət vɤ̀tre žytòt i sl’ət tvà səs krɨ̀nətə gu izvàdət nəgòre
Malevo/Xsk 1: 256 - i pɤ̀l’n’ət čuvàl’:te̥
Malevo/Xsk 1: 263 - pudmɨ̀səš kvàs i pòčvəž də m’èsiš l’àbə̥
Malevo/Xsk 1: 266 - i səs nədnič’ɛ̀ret də utỳvəm nə nɨ̀vətə trùt gul’àm
Malevo/Xsk 1: 272 - i ml’àktu b’ùulcətə də izduìš zə k səbɨ̀rəš
Malevo/Xsk 1: 273 - i ml’àg zəbɤ̀rkəš səz burɨ̀lutu stràšnə ràbutə b’è̝še [laughter]
Malevo/Xsk 1: 275 - ml’àktu s’àkə sùtrɨn duìš i s’àka v’è̝č’er səbɨ̀rəž gu
Malevo/Xsk 1: 276 - f ədnò gɤ̀rte i kugàt stàn’ nə nə kìs’əlu ml’àku
Malevo/Xsk 1: 277 - sɨ̀pvəž gu u burɨ̀lutu sɨ̀pvəš i vudà i pòčnež də bɤ̀rkəš
Malevo/Xsk 1: 277 - sɨ̀pvəž gu u burɨ̀lutu sɨ̀pvəš i vudà i pòčnež də bɤ̀rkəš
Mogilica 1: 11 - f ùstoo tə jə vlàč'ət vɔ̀lnənə i z'ɔ̀meš
Kovačevo 2: 4 - dvòrə i dvà vòlə məgàre sìčku ìməše
Kovačevo 2: 7 - i məgàre
Kovačevo 2: 9 - i kòn’ i mùle
Kovačevo 2: 9 - i kòn’ i mùle
Kovačevo 2: 10 - i kòn’ ìməme i sìčku ìməme
Kovačevo 2: 10 - i kòn’ ìməme i sìčku ìməme
Kovačevo 2: 11 - dvè mùl’tə səm prikàrlə dvè məgàrtə i idìn kon’
Kovačevo 2: 13 - i idìn kon’
Kovačevo 2: 14 - tugàə što sì iskàrəme zə nàs si j tugàj ìməše i dɤ̀žduve
Kovačevo 1: 15 - ta da mòže i studèntite kəto četɤ̀t
Kovačevo 2: 15 - tìi nìvi št’u gì glèjš i nəgòre i nədòlu ògərdi ìmə
Kovačevo 2: 15 - tìi nìvi št’u gì glèjš i nəgòre i nədòlu ògərdi ìmə
Kovačevo 2: 16 - èhèj əmə ìməše i dɤ̀š
Kovačevo 1: 20 - i sigà əku ja xarèsvə mumìčitu mumčètu stàva nəpràvilə kìtka
Kovačevo 2: 20 - kòlku ə tùkə màl màlenku sèltu tə tòlku e i devolòsənu
Kovačevo 1: 21 - nakìčuva stròjnicìte i stàva si na pòsle
Kovačevo 2: 24 - fčèrə səm ut kətùnci səm kùpɨlə i pu dva lèvə
Kovačevo 1: 26 - ama tè ne sɤ̀ li se xarèsali vèče momčèto i momìčeto
Kovačevo 2: 35 - a katu trɤ̀gnəxme ut sòfija b’àxa pu lèf i šijsè ejcàta
Kovačevo 2: 37 - i pu səndèndski tàm pu rəzlično [unintelligible]
Kovačevo 1: 38 - i kədè k’i kàže tàtko tàm
Kovačevo 2: 38 - i tùk beše təkà nəprèš pu lèf i usimdisè əmə ut
Kovačevo 2: 38 - i tùk beše təkà nəprèš pu lèf i usimdisè əmə ut
Kovačevo 1: 39 - i màjkətə
Kovačevo 2: 39 - lèf i usimdisè i òšte [unintelligible]
Kovačevo 2: 39 - lèf i usimdisè i òšte [unintelligible]
Kovačevo 2: 40 - dàže ud juguslàvijə b’àhə dukàrəli pu lèf i dèset əh f kətùnci
Kovačevo 1: 41 - i màjkə̥tə̥ jà či səm iskàla edìn i tàtkutu kut kàza tə̥kà
Kovačevo 1: 41 - i màjkə̥tə̥ jà či səm iskàla edìn i tàtkutu kut kàza tə̥kà
Kovačevo 1: 43 - i k’i ìdiš k’i b’àgəš ut ut kɤ̀štətə mi
Kovačevo 1: 46 - i təkà
Kovačevo 2: 49 - m ne mòə ìməh kukòški əmə iz’èdi gì n’àštu i kràj
Kovačevo 1: 51 - [laughter] i təkà təkà bèše kət si dòjde dvè gudìni zə mitròvden’
Kovačevo 2: 54 - ne mògə ni mògə s’à pidesè levə i šijsè lèvə ednà kukòškə
Kovačevo 1: 55 - i kòj kòj
Kovačevo 1: 57 - zəmìne i gribè i pìe
Kovačevo 1: 57 - zəmìne i gribè i pìe
Kovačevo 1: 58 - k’i zəmìne gribè i pìe pɤ̀lni mə pənìcit’e smɤ̀ca
Kovačevo 1: 63 - tugà bè vèselu dvè gudìni gləvèn də sì i tòa kàže
Kovačevo 1: 65 - i k’i gu čàkəm k’i gu čàkəš əmə tàtku səz dilàve
Kovačevo 1: 71 - e dobrè pràštat stròjnici i i stròjnicite nòs’at li nèšto
Kovačevo 1: 71 - e dobrè pràštat stròjnici i i stròjnicite nòs’at li nèšto
Kovačevo 1: 76 - kət k’i dòət zə ùgləv vèk’e togàj dòəd i za
Kovačevo 1: 82 - i àjde
Kovačevo 1: 84 - dàvət dùmə i àjde k’i se nəpìjət svàtuvètu rəkìjə
Kovačevo 1: 86 - s’ètn’e gudèš i gul’àm gudèš tugàvə k’i se nəredì
Kovačevo 1: 94 - uttàm sə prigòtv’ət k’i səs jàdene bànici i səs pugàči z vìnu
Kovačevo 1: 95 - s rəkìjə i nə mumàta šo k’i dokàrət
Kovačevo 1: 100 - zəbràtkə pək prɤ̀stene k’i dukàrət i
Kovačevo 1: 125 - i tugàj k’i j utkàrət i
Kovačevo 1: 125 - i tugàj k’i j utkàrət i
Kovačevo 1: 128 - i jàs pòmn’əm žəl’tìci i utùk i utùk i uzàt
Kovačevo 1: 128 - i jàs pòmn’əm žəl’tìci i utùk i utùk i uzàt
Kovačevo 1: 128 - i jàs pòmn’əm žəl’tìci i utùk i utùk i uzàt
Kovačevo 1: 128 - i jàs pòmn’əm žəl’tìci i utùk i utùk i uzàt
Kovačevo 1: 130 - nìtu mi dàdua nìti i dàdux
Kovačevo 1: 131 - i nə mèn dàdua i žəltìci i lèvue
Kovačevo 1: 131 - i nə mèn dàdua i žəltìci i lèvue
Kovačevo 1: 131 - i nə mèn dàdua i žəltìci i lèvue
Kovačevo 1: 140 - tvà žəltìci i l’evuve
Kovačevo 1: 141 - žəltìci i
Kovačevo 1: 145 - srèbərni lèvuve idìn ge gerdàn zəltìci i dòlno kòpče
Kovačevo 1: 150 - càl’ki k’i ìma təkà i nəòkulu vɤ̀rzəni
Kovačevo 1: 151 - i ədnà l’ùl’kə nətəkà i drùgətə nətəkà
Kovačevo 1: 151 - i ədnà l’ùl’kə nətəkà i drùgətə nətəkà
Kovačevo 1: 152 - axà i tovà dòlnoto kòpče tuka sə zakopčàva li
Kovačevo 1: 159 - i vɤ̀dički si ìmə zəkàčət sə
Kovačevo 1: 160 - vɤ̀dìčki zə drèhite i tvà e
Kovačevo 1: 161 - i l’ul’kite uzàt i tè ìmət vɤ̀dici
Kovačevo 1: 161 - i l’ul’kite uzàt i tè ìmət vɤ̀dici
Kovačevo 1: 162 - i zə zə vilìden’ kət igràa hàjde kət tugàə kə tugà
Kovačevo 1: 171 - d’àdu gòsput dəržàl i tàa tvà beše nəròt xòrə
Kovačevo 1: 178 - nə unàə pul’ànə i tàm ìmə gul’àmə pul’ànə ej tàm du učìlištetu
Kovačevo 1: 185 - igràət žènite i de i de ìməm màlenko dète
Kovačevo 1: 185 - igràət žènite i de i de ìməm màlenko dète
Kovačevo 1: 189 - tròpkəj tàm i dèt’tu nə gərbɤ̀ nə kòj k’i gu ustàiš
Kovačevo 1: 190 - əm ìn ìnəči əku tòj ku ne mòže də zəspì i nìa təkà
Kovačevo 1: 191 - [laughter] kətu gu tròskəš i
Kovačevo 1: 198 - i k’i zəspì òtkərəj gu dumà k’i ližì əku əku stàni
Kovačevo 1: 210 - stàjətə nəl’àvu nəd’àsnu zàmetì jə màlku i [laughter] tɤ̀rči navɤ̀n [laughter]
Kovačevo 1: 218 - s’à s’à səm nə sedim sedemdesè i òsem gudìni kət k’i čùə
Kovačevo 1: 223 - štò se kàrat i jas ne znàm lòšu
Kralevo 1: 5 - hùbuu əmà tò i ne bìlu lòš’u zə b’èhmi kɤ̀k zə ràptim
Kralevo 3: 8 - zə kò sèlutu ìmə i ìmat kràl’evu jà tvà si pòmn’ə
Kralevo 3: 13 - bəlkànckite selà i drùgu tàm tupòluu ə a nàštu s’èlu
Kralevo 1: 14 - hə i dàvəme vek’e tòj zɨ̀mət t’èkezesè̝tu tìj ə ni dàvət
Kralevo 2: 17 - də gi vìd’ət i si gu tùri pàk
Kralevo 1: 18 - stòrime tòj fəkìrə umr’è̝ i žinɤ̀tə mu i tòj
Kralevo 1: 18 - stòrime tòj fəkìrə umr’è̝ i žinɤ̀tə mu i tòj
Kralevo 1: 19 - i ednɤ̀ dɤ̀šterìcə imə i tàm ž’ènetə f drùk sè̝lu
Kralevo 1: 19 - i ednɤ̀ dɤ̀šterìcə imə i tàm ž’ènetə f drùk sè̝lu
Kralevo 1: 20 - nə krɨ̀vu.pòl’e i sigɛ̀ kɤ̀štətə s’ stvì n’àmə hòrə f nè̝hi
Kralevo 1: 21 - i nìe tùkə əv bàt’ə blagodərì nə svà t’èke nə tvà t’è̝kezesè
Kralevo 3: 26 - ə i sigɛ̀ tvà znàm ut d’àttu mi ud d’àdu s
Kralevo 1: 27 - i dv’e gudɨ̀nɨ sč’etuudɨ̀tel sl’èdvə tə če jə səkrətɨ̀hə
Kralevo 1: 28 - sigɛ̀ e biz ràptə i siɛ̀ kukò də pràime nìe
Kralevo 1: 31 - n ne tr’àbvə təkà də e pək i sigɛ̀
Kralevo 1: 33 - ò i bàbo oh vɨ̀kə t’kiə ràpti [laughter]
Kralevo 3: 34 - tùrcite pò pehlivàne i izlɨ̀zəli tàmkə
Kralevo 3: 38 - pə əkò e sɨ̀len i bɤ̀lgərin də izl’èze ùbəvu
Kralevo 3: 43 - i t’è̝ gu nɨpànnuvət tùrcit’e n’ègə n’àməlu
Kralevo 1: 43 - sə e iskàrvəlu nə nə hil’àdə i hil’adə i
Kralevo 1: 43 - sə e iskàrvəlu nə nə hil’àdə i hil’adə i
Kralevo 1: 44 - stò i pedesè kilugràmə i hil’àdə i čètɨrɨstòtɨn kilugràmə
Kralevo 1: 44 - stò i pedesè kilugràmə i hil’àdə i čètɨrɨstòtɨn kilugràmə
Kralevo 3: 44 - i zəpàlili mu kɤ̀štətə
Kralevo 1: 44 - stò i pedesè kilugràmə i hil’àdə i čètɨrɨstòtɨn kilugràmə
Kralevo 1: 45 - zə p’è̝ncijə də sə uveličɨ̀ du hil’àdə i òsəmstòtin
Kralevo 3: 45 - zəpàlili mu kɤ̀štətə i pək tòj kəd’èt e bɨ̀l n’àkəde
Kralevo 1: 46 - i pidesè kilugràmə tvà e tytỳn’ pu dv’è hìl’ədi i dv’estə
Kralevo 1: 46 - i pidesè kilugràmə tvà e tytỳn’ pu dv’è hìl’ədi i dv’estə
Kralevo 3: 47 - kɤ̀štətə mu izgur’àlə tòj tugàvə sə jədòsəl i stànəl voevòdə təkɤ̀vu
Kralevo 1: 47 - sərɤ̀ka i pedesè̝ znàči sərɤ̀ci̥ pu trɨ̀ m’ètrə dl’ègi
Kralevo 1: 48 - əmə z d’àttu nɨ̀ž’ehme i nɤ̀šte əmə i sigɛ̀
Kralevo 1: 48 - əmə z d’àttu nɨ̀ž’ehme i nɤ̀šte əmə i sigɛ̀
Kralevo 1: 49 - dòjdəhə ut hàskuu nə ràptə i tìjə nɨ̀žɨt f nid’è̝len d’è̟n’
Kralevo 1: 50 - i dvàmə pàk si gu zəbel’žòvət sèdnət i
Kralevo 1: 50 - i dvàmə pàk si gu zəbel’žòvət sèdnət i
Kralevo 1: 51 - i televìzur si kùpihme gràmnəd go èj tùkə gu privɤ̀rzət
Kralevo 1: 52 - če nɨ̀ž’ət i p’è̟ət i nɨ̀ž’ət əmə ə kət məšɨ̀nə
Kralevo 1: 52 - če nɨ̀ž’ət i p’è̟ət i nɨ̀ž’ət əmə ə kət məšɨ̀nə
Kralevo 1: 54 - tè nìe vèk’e i r’àptətə ni təkɤ̀ə vèk’e ne mòžem
Kralevo 2: 57 - pək nìe ìməme kràvə sɛ̀ dè kràvə i t’à sigɛ̀
Kralevo 1: 60 - i drùgə òšte ìmə ednɤ̀
Kralevo 3: 63 - tùrcite kəd gu nəpànnəli təkà i tòj v’è̝ki tùkə səz žinɤ̀tə mu
Kralevo 1: 65 - i hè̝le i tùka kɤ̀štə si nəpràihme i nə nòə bràt ustànə
Kralevo 1: 65 - i hè̝le i tùka kɤ̀štə si nəpràihme i nə nòə bràt ustànə
Kralevo 3: 65 - i sə səberàl s ednɤ̀ č’ètə i tvà zə tvà
Kralevo 3: 65 - i sə səberàl s ednɤ̀ č’ètə i tvà zə tvà
Kralevo 1: 65 - i hè̝le i tùka kɤ̀štə si nəpràihme i nə nòə bràt ustànə
Kralevo 1: 66 - i sɨ̀čkite hòrə tùrcɨ dòjdəə pu s ədnò məgàrence ətɨ̀dəə
Kralevo 3: 67 - i stànuvə si kràl’eu
Kralevo 1: 68 - i ut tùkənə sè̝l’enet d’è e t’èkezes’è
Kralevo 2: 69 - sigɛ̀ sə nə tòkə sə fkl’ùčvə i sə bɤ̀rkə
Kralevo 1: 72 - i təkà b’èše i b’èhme duòl’ni bəjà mlòčku gudɨ̀nɨ
Kralevo 1: 72 - i təkà b’èše i b’èhme duòl’ni bəjà mlòčku gudɨ̀nɨ
Kralevo 2: 76 - i gà sə izbɤ̀rkə
Kralevo 1: 81 - nòsɨ sə udɤ̀tə teč’è b’èše i hùbəvu
Kralevo 2: 83 - pòvečetu sə prof’èsure i hòrətə
Kralevo 2: 87 - s’è sə vàs vi e sm’èšnu təkà e i znàjət mnògi
Kralevo 2: 88 - i mlògu ùmni ràpti hùbəvi ràpti sə nəpràeni
Kralevo 1: 92 - stò l’èvə ìkə dàj devedes’è l’èvə dàj stò i pedesè levə
Kralevo 2: 94 - nìe màjkə i d’adut č’e t’e sə̥ si z bàbə i d’àt
Kralevo 2: 94 - nìe màjkə i d’adut č’e t’e sə̥ si z bàbə i d’àt
Kralevo 2: 99 - əmə səgɛ̀ pìjət i dicàtə i mlàtte i stàrɨ
Kralevo 2: 99 - əmə səgɛ̀ pìjət i dicàtə i mlàtte i stàrɨ
Kralevo 2: 99 - əmə səgɛ̀ pìjət i dicàtə i mlàtte i stàrɨ
Kralevo 2: 100 - i nə plɤ̀dne də è pɨ̀ət si kugàt də è
Kralevo 2: 103 - i v dik’èn’ə kət se səberɤ̀t [laughter] tə tɤkɤ̀f b’èše žuòt’ə ni
Kralevo 2: 118 - [unintelligible] i rakìja ìma
Kralevo 2: 120 - i rəkìjə si sə svàr’ə
Kralevo 2: 122 - tìjə si pɨ̀jət rəkìjcə i vɨ̀nce si pɨ̀jət hòrətə [laughter]
Kruševo 3: 1 - i tkàela li si
Kruševo 1: 6 - i gi iskàrəf ònzi utìdəme də ur’èm grədìnkətə
Kruševo 1: 9 - i jà dùməm čèkəj jà piš’ìn də ìskəràm kumpìretu
Kruševo 4: 10 - p’èd dèn’ə ne sm’è puč’ìnuvàli i ə znàeš li
Kruševo 4: 14 - i às si pòvn’ə
Kruševo 3: 16 - i pudnuškovì i təč’èš’
Kruševo 3: 16 - i pudnuškovì i təč’èš’
Kruševo 1: 16 - dònesi i nə mène kàzvə ut tìjə kərtòfki kàzva dònesi
Kruševo 4: 20 - i s sa pribər’èm pə kət sə premenìm dumà
Kruševo 4: 21 - fkɤ̀šti nìštu ni bàrəme sàmu šə izmet’èm š’e isč’ìstimè i
Kruševo 4: 22 - tvà š’e nəpràim i š’ə iz pràim si ùbəvi jàden’ètə
Kruševo 1: 23 - v grədɤ̀ ìmə i
Kruševo 1: 25 - i tàm ž’ivèe
Kruševo 3: 27 - e segà kàt priberèm š’e gu kòrdisə i stanò
Kruševo 3: 28 - i š’e tɤ̀kə š’ im š’e nəvlàč’im vɤ̀lnətə
Kruševo 3: 30 - š’e jə ispredòt i tàm si ispredòt
Kruševo 3: 32 - mə bul’ɤ̀t pl’èškit’è i seà
Kruševo 4: 35 - icà kvàsenu ml’eč’icè š’e i màlku sòdič’kə š’e spùsneš’
Kruševo 3: 36 - i š’e ja dunes’èm tùvə
Kruševo 1: 36 - əm əm i tàə ž’enà əna l’ènkə dòjde pred nàštə pòrtə
Kruševo 1: 37 - i kàzvə dùməm kàko l’ènko kəkvò stàvə bàbətə kəkò prài
Kruševo 4: 37 - i š’a ja nəvìjš’
Kruševo 4: 40 - i šarlàn
Kruševo 4: 41 - i š’ərlànče vèk’e tàm
Kruševo 3: 42 - pràfme ja pròlet i
Kruševo 3: 43 - òb’asni i kàk se čèpka i kàk sa
Kruševo 4: 43 - [laughter] šərlàn i š’ə spùsnem š’ə gu nərɤ̀sim listòtu
Kruševo 4: 47 - səs šərlànč’e š’ə jə pulùpiš da odm’èkne i də vìš
Kruševo 1: 49 - publəž’ɛ̀vəšè mi putəkòvə kətu bàbincki ràbutì si i dùməm s’à
Kruševo 3: 49 - i stàroto i nòvoto sìčkoto i òb’asni
Kruševo 3: 49 - i stàroto i nòvoto sìčkoto i òb’asni
Kruševo 1: 50 - i t’à jàs vəv grədìnətə fl’èzəli b’èrəli dumàti imàš’e mlògu
Kruševo 3: 51 - i ž’ìč’kata š’e jə nàprəjə
Kruševo 3: 53 - š’e gu nàvərt’ə vert’ènutu i š’e a nàpraa
Kruševo 3: 54 - ə pə seà nə rudànč’etu vɤ̀rti i pùskəj
Kruševo 3: 56 - i sə nəprìdət məkərìč’ki nəprìdət se məkərìč’kit’e i š’e gi ugòneš’ li
Kruševo 1: 56 - nàj ùbəfkìte f pr’estìlkətə še i òdnesə də si zdràvə i žìvə
Kruševo 3: 56 - i sə nəprìdət məkərìč’ki nəprìdət se məkərìč’kit’e i š’e gi ugòneš’ li
Kruševo 4: 58 - i pə ədnò vr’ème bè dòjdi ž’ɤ̀tvə mòjtə màjkə eš’t səbìrəhme
Kruševo 1: 58 - i sà dudè ìdi ml’èč’ice izvàričkə še nàprəə kəkò nàprəvə jàdence
Kruševo 1: 59 - še i òdnesàm i nə nèjə mlògu si sə ìməme dùmə
Kruševo 1: 60 - mlògu te milòvəm dvàdəj də si puprikàzvəme i zə snaìte
Kruševo 4: 62 - i sɤ̀rpə truš’èš’e pu dvà sɤ̀rpə struš’ɛ̀vəš’e nə nìvətə
Kruševo 3: 62 - i šə gu vàpcəš vèk’e kəkò ìskəš əku e b’èlu
Kruševo 4: 66 - mnògu i təkɤ̀j kətu zəž’òneme t’à kətu pusəber’è màlku ərgàt’e
Kruševo 1: 68 - i s’à ə tàm i dùma l’ènkə dùmə kàko l’ènko kəkvò stàvə
Kruševo 1: 68 - i s’à ə tàm i dùma l’ènkə dùmə kàko l’ènko kəkvò stàvə
Kruševo 1: 69 - z bàbətə ùbəfkè li e i t’à kàzvə əmi t’à e dubrè
Kruševo 3: 72 - ìməm i tkànu bəjà tkànu nə mumàtə ìməme
Kruševo 1: 73 - b’èše mlògu rəsìpənkə i zəsòhnəla
Kruševo 4: 75 - i kət udnes’èm s kòš’uve nə ərgàt’etu
Kruševo 1: 76 - kòlko gud’ìni d’eved’esè i trì gud’ìni e tàə bàbə
Kruševo 4: 77 - i tə tìə tɤ̀rčeə u nàs də ədɤ̀t i də pìjət
Kruševo 4: 77 - i tə tìə tɤ̀rčeə u nàs də ədɤ̀t i də pìjət
Kruševo 1: 77 - d’evedes’è i trì gudìni əmə ìnəč’è e mnògu ùmnə
Kruševo 4: 84 - u nàs də ràbut’òt tə ədnò vr’ème b’èš’e èm lòš’u èm i ùbəvu
Kruševo 3: 85 - ut kàmen nədɤ̀rpuvàme kàmenìč’evu i si gu izvàrim izvàrimè i
Kruševo 3: 85 - ut kàmen nədɤ̀rpuvàme kàmenìč’evu i si gu izvàrim izvàrimè i
Kruševo 1: 85 - dàž’e pò pòvni i ud m’ène
Kruševo 1: 87 - i dùma
Kruševo 4: 93 - kət turìš’ i š’e ìməš’
Kruševo 4: 95 - wòti turìhme gi nìvič’kìte i ìməhme sìč’ku
Kruševo 1: 95 - àma i màlko
Kruševo 1: 98 - štòm təkà i jàz dùməm s’à š’e jàm š’e pìjə
Kruševo 1: 99 - stànə li stàrə dùməm i jà š’ ìdə zə suc’àl’ni grìž’i
Kruševo 1: 102 - p’èt stutìni də mə ràn’ət i š’e ž’ìv’ə
Kruševo 3: 103 - əmə n’èəme s’ènutu ni e màlko furàš’ əm i kupòvəmè gu
Kruševo 1: 106 - tàm i e pò ubàvu kàzvə ràn’ət i sə upràvilə kàzvə
Kruševo 1: 108 - upràvilà sə i seà šə si òtkə
Kruševo 3: 108 - i n’èmə mòž’em də gi pr’ekàrəme
Kruševo 1: 112 - tə š’e uddel’òt č’inìi i zə stàrətə nəlì
Kruševo 3: 117 - i nì ustər’èvəme vèjk’e
Kruševo 3: 141 - i jə kùtniš’ i t’à še sidì mirnu
Kruševo 3: 141 - i jə kùtniš’ i t’à še sidì mirnu
Kruševo 3: 142 - i tì səs no s məkàze
Kruševo 3: 152 - kò š’ə prài vɤ̀rzənkà e i təkà sidì srìž’iš’ jə
Kruševo 3: 159 - i sìčku nəkàč’ihme vəlnɤ̀tə s č’uvàlč’etàtə tə tàm
Kruševo 3: 160 - v bəlkàn’ə isprà jə dòjdəə i dəšterìte səs m’ène
Kruševo 3: 163 - i si dòjdəhme tùvənə isuš’ìhme jə seà t’ut’ùnč’etu pribràhme
Kruševo 3: 165 - t'a i b’èlətə òšte màlku
Kruševo 3: 171 - č’e kuèt ne mòž’e i nə dəràci̥ti̥
Kruševo 3: 180 - i stàvə
Kruševo 3: 181 - i stàvə [laughter] vɤ̀lnič’kətə
Šumnatica 3: 9 - i še gu obar ubràštəš tugà də se ispečè nə sòbətə
Šumnatica 3: 10 - i tvà e klìn navìa gu
Šumnatica 3: 26 - ut č’èncətə bərgùl’ kənà še pràiš i bə i č’èncə n’èmə
Šumnatica 3: 26 - ut č’èncətə bərgùl’ kənà še pràiš i bə i č’èncə n’èmə
Šumnatica 1: 39 - i pàk pud nàs uddòlu ìdvə dà
Šumnatica 1: 45 - svà slɤ̀nce segà tùkə kàktu gr’ɛ̀e i kòlku e čəsà
Šumnatica 1: 66 - bugàtə dəržàvə ə bilò i v’àrnu e tvà n’ɛ̀štu znàči dà
Šumnatica 1: 69 - səs nègu às hòdih dàže səm i rənèn ut ut
Šumnatica 3: 70 - i gi zəpùšime svərìme gi tugàvəkən c’àl kɤ̀s si ìməme burkàne
Šumnatica 1: 71 - germàncite dà tugàvə rəzbìš li əmèrikə bləgudərènie nə əmèrikə i
Šumnatica 1: 72 - i rusìjə t’è pumògnəə ìnək germànijə kəkò štè də nə stòri nàmi
Šumnatica 1: 78 - dvàese i trèti nàbor səm
Šumnatica 1: 82 - ednì səš čèrni krilè drùgi səz bèli i pudred’èni təkà rəzbìəš li
Šumnatica 3: 83 - še gu svarìš še gu svarìš i togàvə gà se svərì
Šumnatica 3: 86 - pekùl’če i še gu istɤ̀rsiš vəf təvàtə i gà se iscedì
Šumnatica 3: 86 - pekùl’če i še gu istɤ̀rsiš vəf təvàtə i gà se iscedì
Šumnatica 1: 87 - bləgudərènie če pumògnaə ànglijə i əmèrikə i rusìjə
Šumnatica 1: 87 - bləgudərènie če pumògnaə ànglijə i əmèrikə i rusìjə
Šumnatica 3: 124 - dà bè tò i nì kupùvəme sigà
Šumnatica 3: 132 - tugàvəkən še zèmiš i tugàvə še č’àkəš də fkìsne
Šumnatica 3: 138 - i tvà e
Šumnatica 3: 150 - ə s’à s’à s’à mnògu l’àsnu vàr si kùpi l’àp i gutòvu
Šumnatica 3: 157 - pàk də sə prudàli i da pràime
Šumnatica 3: 161 - drɛhàtə zàkərpi gu i vɤ̀ri si gl’àdəj ràbutətə
Šumnatica 3: 168 - jà i təkìvə ràbuti
Šumnatica 3: 173 - i kòze nèame i òfce pu ednà kràvə i tvà e
Šumnatica 3: 173 - i kòze nèame i òfce pu ednà kràvə i tvà e
Šumnatica 3: 173 - i kòze nèame i òfce pu ednà kràvə i tvà e
Šumnatica 3: 176 - i kvò go pràixte tèleto agà go zakòl’əte
Šumnatica 3: 180 - č’e svərìme gu tugàvəkə č’e gu istrɤ̀sime f təvìt’i i
Šumnatica 3: 181 - ə burkàne gu nəsìpvəme i c’àlətə zìmə tuvà gòtvime
Šumnatica 3: 196 - i slòžiš gu f n’àkvə kòšnicə tugàvə i
Šumnatica 3: 196 - i slòžiš gu f n’àkvə kòšnicə tugàvə i
Šumnatica 3: 197 - sidì vəf štàgə əf štàgə i
Šumnatica 3: 198 - nàj mnògu ədìn dvà mɛ̀səcə i rəzvəlì sə
Šumnatica 3: 233 - hùrkə i vərtènu pred’ème jà
Šumnatica 3: 235 - i pòsle kato go navìeš na vretènoto kvò go pràiš
Skrŭt 2: 6 - i tàpane i kam momčèto pò pišìn nèma
Skrŭt 2: 6 - i tàpane i kam momčèto pò pišìn nèma
Skrŭt 1: 9 - sɤs volòve i ženàta mu kak k’i dòe dodèka izorà màžo
Skrŭt 3: 10 - i tugàj kato segà božìk bɤ̀dni.vèčer si pràim
Skrŭt 2: 13 - praìme godèš slet tovà na pazàro i pràvo
Skrŭt 1: 14 - əxə̀ i onà sè dotàm dotàm i nèma rabòta ne sè vɤ̀rši
Skrŭt 3: 14 - k’i čèkame da dòim ot crɤ̀kva i što ìma fkàštə
Skrŭt 1: 14 - əxə̀ i onà sè dotàm dotàm i nèma rabòta ne sè vɤ̀rši
Skrŭt 3: 15 - k’e napràime jàdene mrɤ̀sno nèšto i k’e àjde prasèto k’e se zakòli
Skrŭt 3: 16 - i togàj k’i se omrɤ̀sim du togàj što ìma bòp takvìa rabòti
Skrŭt 1: 17 - i tàja ženà vìka de tì štò žìto rasipà kažùva
Skrŭt 3: 18 - càla pòs pòstexme vilìgden’ kat k’i dòi i ot cɤ̀rkva
Skrŭt 2: 18 - spiciàlni òra kòj mi nìa si òdime i
Skrŭt 1: 19 - i krenàla na nadòle a tì ki iz ki glèaš detèto
Skrŭt 3: 19 - i k’i ni dài màjka ni po ednò ejcè
Skrŭt 3: 21 - i da go skàpim da àpnim i k’e dòim dòma
Skrŭt 3: 21 - i da go skàpim da àpnim i k’e dòim dòma
Skrŭt 1: 22 - sìčko mu poràčva štò da rabòti i stanàl ojdèl
Skrŭt 1: 23 - da navàli òginu pa i mlèku imàlu da izbìe fov bùtimata
Skrŭt 3: 23 - mrɤ̀fki svìncki k’e rùčame i xàjde na vilìgdeno
Skrŭt 3: 27 - togàa edè i mrɤ̀fki i jàjca i sìčko togàj biše
Skrŭt 3: 27 - togàa edè i mrɤ̀fki i jàjca i sìčko togàj biše
Skrŭt 3: 27 - togàa edè i mrɤ̀fki i jàjca i sìčko togàj biše
Skrŭt 2: 28 - axà i po tovà se razbìra če
Skrŭt 2: 33 - i džilèzni kakvì ìma na sofràta
Skrŭt 3: 35 - i takà a togàj semèjno sìčko se pòsti sìčkoto semèjstvo
Skrŭt 1: 37 - pilcìte enò na drùgo zanìženi na nègo vrɤ̀zani i go otnèsol
Skrŭt 2: 41 - kànat kumò priz din’ò kànat selòto i pòčvat
Skrŭt 1: 42 - če e zaspàlo vìka žèno càl den detèto spì i vìka
Skrŭt 2: 45 - i na drùgio dèn pàk svàdba f ponedèlnik
Skrŭt 1: 45 - če revè i ottàm vərnàl sa kəm ògino pà pà de
Skrŭt 1: 49 - i sa vrɤ̀šta i ženàta mu ot rabòta što nəprəì detèto vìka
Skrŭt 1: 49 - i sa vrɤ̀šta i ženàta mu ot rabòta što nəprəì detèto vìka
Skrŭt 1: 50 - càl dèn spìe i vrɤ̀šta s fàšta go tàa ženà
Skrŭt 1: 57 - è takà e tàa i vičertà
Skrŭt 3: 57 - nè nè ne dàže i dùmata ne sɤ̀m čùval
Skrŭt 2: 57 - dà i na drùgija den kədè se səbìraa
Skrŭt 2: 58 - i kakvò pràea tòčno
Skrŭt 1: 60 - i tàj go zabràla nàči vìka xìč xìč
Skrŭt 1: 62 - i tòo pobegnàl otkačìl veče
Skrŭt 1: 64 - i ka minavàl po pɤ̀to̥ takà is is pɤ̀to ko odìl
Skrŭt 2: 65 - k’i gozbùvat pà tùrat trəpèzi i utàm zakàrvat tàtkutu màjkata
Skrŭt 3: 66 - i k’i zapòstim na božìk togàj gi fàtim za vilìgden’
Skrŭt 2: 66 - rudàta uttàm dukàrvat ì pà uf momčètə
Skrŭt 1: 67 - òn nèli od dòma si i zapomnìl xìč xìč
Skrŭt 1: 68 - da mi te ne vìdat očìte i tvà si kažvàl
Skrŭt 2: 68 - əxə əxə i f nedèl’a səbàjle səbìrat sa u momčètu i kakvò
Skrŭt 2: 68 - əxə əxə i f nedèl’a səbàjle səbìrat sa u momčètu i kakvò
Skrŭt 1: 69 - i pà si patùva si izvìka xìč xìč xìč xìč
Skrŭt 2: 69 - ami momčèto nedèl’a sutrintà se zbìrat i òjat zakàrat momàta
Skrŭt 3: 70 - i na vilìgden’ prɤ̀ži jàjca jàdi togàj [laughter]
Skrŭt 1: 71 - nèma xìč i òni si smetàli če
Skrŭt 1: 74 - i òni gu otèpvat kət k’i vìiš takvà rabòta kažùvat
Skrŭt 1: 76 - a òn srèšta umrèl čovèk kadè nòsat i òn
Skrŭt 2: 77 - i na sutrintà vik’i òdat kəm momà mom momàta na màjka i
Skrŭt 1: 77 - i òn im vìka na nìx po pèt po šès
Skrŭt 3: 77 - utprèt s takòvo pɤ̀čišta pràea i k’i dòjdat k’i pèat
Skrŭt 3: 78 - k’i igràat k’i mu fɤ̀rliš inì vàgle ena glamn’à ògin’ i
Skrŭt 3: 81 - po nìx drùga grùpa dòjat i na sutrintà stančinàre pràat sɤ
Skrŭt 3: 82 - i sèkakvi takòva igràat pròsat sàa ni pròsat da ti go kàža
Skrŭt 1: 83 - i tàm go natepàli
Skrŭt 3: 85 - pu pàk’o k’i òdat drùgio ploštàdo i àjde
Skrŭt 3: 87 - mladèžeto mladèži i stàri se pràeja sas stənčinàrto s zvònci sas kòži
Skrŭt 1: 87 - i tàm go natepàli i kažàl kažàli mu òni
Skrŭt 1: 87 - i tàm go natepàli i kažàl kažàli mu òni
Skrŭt 3: 88 - i decàta ili nè sàmo mladèži
Skrŭt 2: 89 - i vednàga li im ja dàvaxa momàta
Skrŭt 3: 89 - i decàta òdea po sùrva ne sè pràeja malènki
Skrŭt 2: 96 - i ponedèlniko òdat lè znàjš tvà blàga rek’ìja si nòsat
Skrŭt 1: 98 - i srèšta svàdbata bòk da gi pròste pa im kažuvàl
Skrŭt 1: 103 - i ottàm tòa pà go natèpvat kət k’i vìiš vìka
Skrŭt 2: 106 - dàj lè znàjš kàk sà kak e i sà a takà
Skrŭt 1: 108 - i si ùdr’aš kalpàko od zem’àta k’i ùdr’aš
Skrŭt 1: 116 - i započnàl da rìpa
Skrŭt 2: 120 - kalimànata tàm zbèrat se žèni i oblèkat a i s tàa
Skrŭt 2: 120 - kalimànata tàm zbèrat se žèni i oblèkat a i s tàa
Skrŭt 1: 121 - i i istròšvat sìčko sìčko strošìli
Skrŭt 1: 121 - i i istròšvat sìčko sìčko strošìli
Skrŭt 2: 121 - svàdbinskata rùba i a iskàraa vònka šàfero li e
Skrŭt 2: 122 - i so bràt’a ako ìma bràteto a fàštat òni a zakàrvat
Skrŭt 1: 123 - i tìa go natepàli i mu kažùvat
Skrŭt 1: 123 - i tìa go natepàli i mu kažùvat
Skrŭt 2: 124 - tàm vik’e na šàfero i na šàferkata òni a zakàrvat
Skrŭt 1: 125 - i mu kažùvat kət k’i vìiš
Skrŭt 2: 125 - du cɤ̀rkvətə ta k’e a vènčat togàj i fàšta a momčèto
Skrŭt 1: 129 - i srèšta dvè dàmi
Skrŭt 2: 131 - axà i katu ìdat u u mòmčetu kakvò stàva
Skrŭt 2: 133 - momčèto i momàta sa vɤ̀tre k’i si zàpnat əf stàjata
Skrŭt 2: 134 - si sedàt a pək svàdbata si prodəlžàva i sutrintà
Skrŭt 2: 135 - àjde blàga rekìa tovà onovà i džumbìši̥
Skrŭt 2: 137 - kətu ìdət u mumčètu i gi zatvàr’at u stàjata ili nè
Skrŭt 1: 138 - dve dàmi i na nìx im kažàl tprù bìče tprù bìče
Skrŭt 2: 139 - tàm lègnat si fu stàjata i sètne sutrintà stanàa lè
Skrŭt 1: 140 - i tìe mu kažùvat ə nèma da kažùvaš takà
Skrŭt 2: 141 - k’ ìat tri čètri žèni i šàfero i momčèto òde
Skrŭt 2: 141 - k’ ìat tri čètri žèni i šàfero i momčèto òde
Skrŭt 2: 143 - i momčèto k’ ìde štò e sà zèt sètne se vɤ̀rnat
Skrŭt 2: 145 - màjkata i tàtkoto rodàta
Skrŭt 2: 146 - i kato əɤ̀ [cough] kòj gi dar’àvaše tàm svadbàrite tìa kakvì podàrəci
Skrŭt 1: 147 - i tòo odìl odìl pà
Skrŭt 2: 151 - pred nèa čèstinata i na
Skrŭt 2: 152 - f čèstinatḁ sa dəru̥vètu i darùvat si màjkata nèjnata ròda
Skrŭt 2: 154 - i na drùgio dèn’ punedèlniko tàa svekɤ̀rvata štò e utùka
Skrŭt 2: 157 - i vìkat darùvat si na tàa ròda
Skrŭt 1: 160 - i kažùvat mu ednì tàm drùgi sèl’ane kət vìiš vìka
Skrŭt 1: 162 - i pò natàm f nìkuj sèlo vèče naflizèl
Skrŭt 1: 166 - s tà tojàga tepàl gi izlizèli tàtku̥fcite im i i màjkite
Skrŭt 1: 166 - s tà tojàga tepàl gi izlizèli tàtku̥fcite im i i màjkite
Skrŭt 2: 172 - i sàa se takà vìka i sàa si tùka vìkame
Skrŭt 2: 172 - i sàa se takà vìka i sàa si tùka vìkame
Skrŭt 1: 178 - nadavàl im po ednò petàče i màtoricata vikàla gròx gròx
Skrŭt 2: 180 - a nìe si gu znàem i kalitàta kalimàna
Skrŭt 1: 185 - nè ìma i òšte
Skrŭt 1: 186 - ritnàl go i si begàl dòma
Skrŭt 1: 196 - a še mi raskàžeš i tvòja tvòjata kojàto bèše drùkčija
Skrŭt 1: 217 - [laughter] i kràj
Skrŭt 1: 220 - i às tovà səm zapomnìla
Stalevo 1: 1 - tì štòm si rabòtila vs’àkva ràbota znàči i i vɤ̀lna si rabòtila
Stalevo 1: 1 - tì štòm si rabòtila vs’àkva ràbota znàči i i vɤ̀lna si rabòtila
Stalevo 1: 2 - ohò vɤ̀lna č’èrgi trì etɤ̀rvi i màmə rèč’ə tuvà ìməše daràcɨ̥
Stalevo 1: 4 - i zə jə uč’èpkəme tàə vʌ̀lnə krìv dəràk reče
Stalevo 3: 5 - i kəd gu nəl’ɛ̀jət ə nàeš čud’èsnu sɨ̀ren’e stànvəše
Stalevo 1: 5 - jà fəf hàskuu nə pəzàr’ə zə z’èmə adìn dəràk i etəkà vlàč’uf
Stalevo 3: 6 - tùr’ət mu i màlku svər’ʌ̀t ut kràvətə ml’àku kət stàne
Stalevo 1: 7 - krìv dəràk uddòlu drʌ̀škə i uddòl drʌ̀škə i se stʌ̀rže
Stalevo 1: 7 - krìv dəràk uddòlu drʌ̀škə i uddòl drʌ̀škə i se stʌ̀rže
Stalevo 3: 7 - pò təkɤ̀vu izvàd’ət ud m’àhə i ut tvà nətrun’ʌ̀t
Stalevo 3: 8 - tùri i ut tvà gàt tùriš stànvə
Stalevo 2: 9 - sɨ̀čku ràbut’ɤh i bòl’es ne znàeh
Stalevo 1: 9 - i n’èskə jà zə ìzlač’ə adìn ədìn kilugràm ùtre jètərvətə zə izlàč’i
Stalevo 1: 10 - drùg d’è̝n’ drùgətə nìj b’è̝hme tri jètərvi i i zə gu
Stalevo 1: 10 - drùg d’è̝n’ drùgətə nìj b’è̝hme tri jètərvi i i zə gu
Stalevo 2: 11 - ìməše i dòkture əmə jà ètu i sigɛ̀
Stalevo 2: 11 - ìməše i dòkture əmə jà ètu i sigɛ̀
Stalevo 1: 11 - zə gu ispr’əd’è̝me i pàk s’è̝tnijə d’è̝n’ pàk vlàč’im pàk pr’edè̝m
Stalevo 3: 16 - i go šìjət sled tovà li
Stalevo 2: 16 - č’ə gu vərì č’ə i dumàt’ə č’ə burkàn’ə pʌ̀l’nim
Stalevo 1: 17 - i kvò ja pràiš pòsle
Stalevo 3: 18 - i e vʌ̀rzən gòre i tòo m’ah
Stalevo 3: 18 - i e vʌ̀rzən gòre i tòo m’ah
Stalevo 1: 20 - i fəf gul’èmi kurità i jə pupàrim kət jə pupàrim
Stalevo 1: 20 - i fəf gul’èmi kurità i jə pupàrim kət jə pupàrim
Stalevo 1: 23 - isper’èm tàə vʌ̀lnə i s’è̝tn’e č’èpkəj i s’è̝tn’e vlàči
Stalevo 1: 23 - isper’èm tàə vʌ̀lnə i s’è̝tn’e č’èpkəj i s’è̝tn’e vlàči
Stalevo 4: 25 - nə nègə sə preublìcələ i [unintelligible] se ubl’àkələ kakə velìčkə
Stalevo 3: 25 - i stànvə č’ùdu
Stalevo 1: 26 - i zə jə izvlàčiš
Stalevo 3: 26 - əhə i slet tova tàja kòža se takòva se
Stalevo 1: 27 - tɤ̀j i pòsle
Stalevo 3: 27 - i tàa kòža si ustàne f kòžətə i i m’àh vè̝ke
Stalevo 3: 27 - i tàa kòža si ustàne f kòžətə i i m’àh vè̝ke
Stalevo 3: 27 - i tàa kòža si ustàne f kòžətə i i m’àh vè̝ke
Stalevo 1: 28 - i s’è̝tn’e
Stalevo 3: 28 - əhə̀ i f nègo se nə
Stalevo 4: 29 - i t’à pristànvə to i nìe znàehme nìe kət màl’ki s dòbrə
Stalevo 4: 29 - i t’à pristànvə to i nìe znàehme nìe kət màl’ki s dòbrə
Stalevo 1: 30 - oh vr’etèn:tu i pr’èšleni i zə pred’è̝š
Stalevo 1: 30 - oh vr’etèn:tu i pr’èšleni i zə pred’è̝š
Stalevo 3: 30 - tò tvà sìren’e i s’ètne ku ìskəš s ml’àku nəl’ùəž gu
Stalevo 3: 31 - ku ìskaš ìzvəd’ n’àkəv drɤ̀n i ut kràvintu ml’àku i ud òfč’utu
Stalevo 3: 31 - ku ìskaš ìzvəd’ n’àkəv drɤ̀n i ut kràvintu ml’àku i ud òfč’utu
Stalevo 1: 33 - i vɤ̀lnata kədè e
Stalevo 1: 34 - vɤ̀lnətə f rəkʌ̀tə dəržìš i təkà i zə vrʌ̀tkəš i
Stalevo 1: 34 - vɤ̀lnətə f rəkʌ̀tə dəržìš i təkà i zə vrʌ̀tkəš i
Stalevo 1: 34 - vɤ̀lnətə f rəkʌ̀tə dəržìš i təkà i zə vrʌ̀tkəš i
Stalevo 4: 36 - i ònijə kàkə mərjònə tòj zəmìnə od dàmə
Stalevo 4: 37 - i t’à mu svɤ̀rtə gləvʌ̀tə də ìdət n du pòrt’it’e càrigràtskuto šòše
Stalevo 3: 38 - òfčutu e pò č’èstu pò màzno kràventu e pò t’ènku i
Stalevo 4: 38 - è təkà tò si e nàšte pòrti kɤ̀ktu è i càrigràtskutu šòše
Stalevo 4: 39 - i tòj si obl’àkəl drѐ̝hit’ȅ i t’à kət premen’àvə premen’è̝nə
Stalevo 4: 39 - i tòj si obl’àkəl drѐ̝hit’ȅ i t’à kət premen’àvə premen’è̝nə
Stalevo 3: 39 - i pò màlko i gà izbʌ̀rkəš ut kràvə də izbʌ̀rkəž drùgu je
Stalevo 3: 39 - i pò màlko i gà izbʌ̀rkəš ut kràvə də izbʌ̀rkəž drùgu je
Stalevo 2: 41 - i kvò gòtv’exte ot karamànkite
Stalevo 1: 43 - hùrkə vərzàlkə s ìmə zə jə vərzè̝š i
Stalevo 4: 45 - gl’èdəj i r’èkəh čùh pək ut kàkə irìnə də t’ɨ kàžə
Stalevo 1: 45 - zə mùcəš i zə vrʌ̀tkəš zə mùcəš i zə vrʌ̀tkəš i
Stalevo 1: 45 - zə mùcəš i zə vrʌ̀tkəš zə mùcəš i zə vrʌ̀tkəš i
Stalevo 1: 45 - zə mùcəš i zə vrʌ̀tkəš zə mùcəš i zə vrʌ̀tkəš i
Stalevo 2: 48 - sià žə gi nəc’ɛ̀pim kəd gi nəc’ɛ̀pim i gi prost’ʌ̀
Stalevo 2: 49 - nətàtək sušɨ̀m təkà i t’àh issušìm gi isʌ̀hnət dibid’ùs
Stalevo 4: 49 - əm dà kə št’àlu i ut’ɨ̀dəh vìkəm t’ànu znàeš li
Stalevo 1: 50 - i kakvò se izmùcva uttàm ut tvà ut ut
Stalevo 2: 51 - n’è slɤ̀ncetu̥ issušàvə gi i kəd gi issuš’ì
Stalevo 4: 51 - kvò zə mi kàžeš vìkəm zə ti kàžə i də znàeš
Stalevo 2: 52 - žə gi nəpʌ̀l’niš kòš li žə è kòt žə è i zìm’e
Stalevo 1: 56 - žìčka i
Stalevo 1: 58 - i otìva na vretènoto
Stalevo 2: 59 - əhə̀ žə gu svərɨ̀š i slɨ̀vi slìvi d’èt ìməme təkà ədnò vr’ème
Stalevo 2: 60 - i prez zìmata sàmo tovà li jad’àxte
Stalevo 2: 61 - à əm fəsul’ i bəlgùr’ urɨ̀s prài kàš’i kartòfi patləž’ɛ̀n’e sɨ̀čku
Stalevo 1: 61 - əhə̀ i pòsle ot vretènoto
Stalevo 1: 67 - i i səs snuvàlkətə fɤ̀rl’əj tkàj sìčku sə e pretkàvəlu nə rʌ̀kə
Stalevo 1: 67 - i i səs snuvàlkətə fɤ̀rl’əj tkàj sìčku sə e pretkàvəlu nə rʌ̀kə
Stalevo 1: 69 - zə gu smutàeš nə mut’v’ìlkata i zə gu nəkvàsiš səs udà
Stalevo 1: 73 - stud’è̝nə vudà nəkvàsenə əršìnkətə i i kɤ̀t isʌ̀hn’e
Stalevo 1: 73 - stud’è̝nə vudà nəkvàsenə əršìnkətə i i kɤ̀t isʌ̀hn’e
Stalevo 1: 77 - nə məsùre də gu nəỳəš i snuwàlkə ìməš zə fʌrl’əš priz ustàtə
Stalevo 1: 82 - snuvàlkə spec’àlnə təkɤ̀və̥ i vɤ̀tr’e ìmə tɤ̀j i mùšneš məsùr’e
Stalevo 1: 82 - snuvàlkə spec’àlnə təkɤ̀və̥ i vɤ̀tr’e ìmə tɤ̀j i mùšneš məsùr’e
Stalevo 1: 83 - i zəkòpčiž gu i fʌ̀rl’əj i tkàj
Stalevo 1: 83 - i zəkòpčiž gu i fʌ̀rl’əj i tkàj
Stalevo 1: 83 - i zəkòpčiž gu i fʌ̀rl’əj i tkàj
Stalevo 2: 85 - svetì p’ètər təkà e ub’əsnìl če tr’àvə i mesò də sə jədè
Stalevo 1: 86 - təkà e tel’ʌ̀ putʌ̀n’e tùkə tùkə a fn’è̝tre i zə gu zəkò
Stalevo 1: 87 - zə gu zəkòpčiš i fʌ̀rl’əj rəhàt’ v’è̝ke kəd’èt ìskəš
Stalevo 1: 88 - dobrè i kɤ̀k stàva tàa tàa ustà nə nə nə stanɤ̀
Stalevo 1: 94 - i ìmə i tùkə dòlu vgəlbànu nəvr’ànu i s’è
Stalevo 1: 94 - i ìmə i tùkə dòlu vgəlbànu nəvr’ànu i s’è
Stalevo 1: 94 - i ìmə i tùkə dòlu vgəlbànu nəvr’ànu i s’è
Stalevo 1: 99 - i kakvò drùgo ìmə po stanɤ̀ znàči ima dvè màni pòsle
Stalevo 1: 106 - i jə nə nəftùr’enu nə təkʌ̀vutu nə snòvətə
Stalevo 1: 107 - i kət jə mùšnətu fs’àku kunč’ètu i sùrni sùrni i naɨ̀əš
Stalevo 1: 107 - i kət jə mùšnətu fs’àku kunč’ètu i sùrni sùrni i naɨ̀əš
Stalevo 1: 107 - i kət jə mùšnətu fs’àku kunč’ètu i sùrni sùrni i naɨ̀əš
Stalevo 1: 112 - o ìmə prʌ̀čki kəlàmetu̥ nəvr’èni kəlàmet sə təkà nəv’èždət i
Stalevo 1: 113 - tùkə kəlàm i uttùkə kəlàm i i nər’èd du dòlu
Stalevo 1: 113 - tùkə kəlàm i uttùkə kəlàm i i nər’èd du dòlu
Stalevo 1: 113 - tùkə kəlàm i uttùkə kəlàm i i nər’èd du dòlu
Stalevo 1: 114 - i zə gi nəvr’èš əf ədnʌ̀ dʌ̀skə i t’à e z dùpki
Stalevo 1: 114 - i zə gi nəvr’èš əf ədnʌ̀ dʌ̀skə i t’à e z dùpki
Stalevo 1: 115 - i s nèhi zə snuv’èš
Stalevo 1: 117 - zə snuv’èš i zə gu usnuv’èš tvà zəh òsem
Stalevo 1: 120 - nə nə žɨ̀ci i zə zəpàzvəš žìčkətə d’èt je ut kùp’enə pr’èždə
Stalevo 1: 123 - pò dib’èlu̥ pr’è̝dentȕ je pò dib’èlu tòj e pò màlku usnuvànu i
Stalevo 1: 124 - tɤ̀j i navìvaš na krosnòto tɤ̀j li
Stalevo 1: 125 - če s’è̝tn’e kəd gu u usnuv’è̝š dvà kòlə zəč’ùkəni i nə kòl’uvetu
Stalevo 1: 126 - dvà kàmen’ə tùr’ krusnòtu i i hàjde drɤ̀škətə i
Stalevo 1: 126 - dvà kàmen’ə tùr’ krusnòtu i i hàjde drɤ̀škətə i
Stalevo 1: 126 - dvà kàmen’ə tùr’ krusnòtu i i hàjde drɤ̀škətə i
Stalevo 1: 129 - kəzàk udzàt’ ìmə vʌ̀rzən sùrne sə i tì zə gu naỳəš nə
Stalevo 1: 131 - əhə nə krusnòtu i zə navìiš i zàt tùrɨ̀š
Stalevo 1: 131 - əhə nə krusnòtu i zə navìiš i zàt tùrɨ̀š
Stalevo 1: 132 - kàk də t’ kàžə s’ɛ̀ i lɨ̀tu ìmə i dìmitnu ìmə
Stalevo 1: 132 - kàk də t’ kàžə s’ɛ̀ i lɨ̀tu ìmə i dìmitnu ìmə
Stalevo 1: 133 - i s č’è̝ter’ nìti imə gàštit’ȅ dib’èl’t’ȅ tùpən’t’ȅ
Stalevo 1: 134 - t’è sə pò pʌ̀l’ničku pr’èdeni i sə dàvət tə sə tùpət platʌ̀
Stalevo 1: 135 - i gàšti gi šìem məž’è̝te tugàvə
Stalevo 1: 136 - i ot zàdnoto krosnò
Stalevo 1: 137 - i n zànnut krusnò zə gu nəvìjš pək če krusnòt zə tùriš
Stalevo 1: 138 - nə stənʌ̀ ənòtu udz’àt kròsnu drùgotu utpr’è̝š i zə tkàeš
Stalevo 1: 142 - nɨ̀ti̥ ìmə i nɨ̀tit’ȅ gr’èben’ i v gr’èben’ə s
Stalevo 1: 142 - nɨ̀ti̥ ìmə i nɨ̀tit’ȅ gr’èben’ i v gr’èben’ə s
Stalevo 1: 146 - tkàj i p’ɛ̀j
Stalevo 1: 163 - i pàk zə tkàiš
Stalevo 1: 173 - pod pòdnuški i zə gi sm’ɛ̀n’əš dɨ̀m’etnu zə tkàiš
Stalevo 1: 175 - pək nàjə z dvà dvà dv’è pònnuški i tkàjə
Oreše: 19 - petnàesti nàbur sedemdesè i òsem godìni
Oreše: 20 - sedemdes’è i wòsem gudìni [laughter] à təkà
Oreše: 22 - i vi kàzvəm bè
Oreše: 27 - nə əskèr’ə tugàf bəlgàrijə i tùrcijà sə bìli ədnò
Oreše: 30 - màšku dètence siràč’e t’è sə utiš’lì i mnògu r’ètku sə vər
Oreše: 31 - n’è gi istrèpəə sìckit’e i nàš bubà kəd’è gu sə utr’èpəli
Oreše: 33 - i jà b ə ustànəhme vèke təkà siràč’etə ə pə
Oreše: 37 - pə i seà pòvnim kəkòf ž’ivòt’a ə pə dnò vr’èm’ə
Oreše: 42 - š’e pàdne čeverè červènətə zvezdà nə neb’ètu i še utròvi mur’ètu
Oreše: 55 - i tvà demèk əku kàž’eš’ nèmə gòsput’ n’è əku kàž’em n’èmə əlàh
Oreše: 57 - č’e zətvòriə č’èrkvite zətvòriə i dž’əmìjti
Vŭglarevo 2: 4 - tò sə i zə ednò vrèmi sa pìta
Vŭglarovo 1: 9 - i um’èsi̥me l’àbə
Vŭglarovo 2: 17 - sərpvètu i žènət càl’ d’è̝n’
Vŭglarovo 1: 22 - əm hàs kurɨ̀tu e i dɤ̀rvenu
Vŭglarevo 1: 23 - i iskòpanu
Vŭglarovo 1: 24 - i vɤ̀tre gu udà tùr’əme
Vŭglarovo 1: 26 - hà vudà tùrime sòl tùrime i gəč’ìm
Vŭglarovo 1: 32 - jà gə dòdəh mlàdə bùlkə i č’ìč’u p’ètər dòjde
Vŭglarovo 2: 33 - mi às səm pedesè i òsmə
Vŭglarovo 1: 34 - i jà m’ès’ə tùkə um’ès’ə z bràšnu n’è s udà
Vŭglarovo 2: 35 - tòj šejsè i ftòri
Vŭglarovo 1: 36 - i vè̝k’e tàə znòj t’è̝knə asəkà izm’èsih gu ta up’èkəhme
Vŭglarovo 2: 36 - dv’è̝ dɤ̀ski i udòlu kr’è̝mene nəkuvàni
Vŭglarovo 2: 38 - i təkà sədɨ̀m nə dikàn’ətə òlvet fpr’ègnəti i vərš’èm təkà càl d’è̝n
Vŭglarovo 2: 38 - i təkà sədɨ̀m nə dikàn’ətə òlvet fpr’ègnəti i vərš’èm təkà càl d’è̝n
Vŭglarovo 2: 50 - vərɨ̀š təkà i ž’èniš səs sərpɤ̀ sɤ̀rpui mu ìkəhme
Vŭglarovo 1: 52 - i nìe v’è̝ke gəč’ìm m’èsim [laughter]
Vŭglarovo 2: 55 - žɨ̀tu i ž’è̝n’iš’ i tùr’əš rəkòjki vɤ̀rnes sə pòsl’e snòpe səbɨ̀rəš
Vŭglarovo 2: 55 - žɨ̀tu i ž’è̝n’iš’ i tùr’əš rəkòjki vɤ̀rnes sə pòsl’e snòpe səbɨ̀rəš
Vŭglarovo 1: 65 - i m’è̝tneš gu
Vŭglarovo 1: 70 - nì b’è̝me mlògu stò i dvàjse d’èkərə ìməhme nɨ̀vɨ
Vŭglarovo 2: 76 - i nəs’àdəme tvà žɨ̀tu təkà e təkà gu nəs’àdəme
Vŭglarovo 1: 77 - i kakvò i pòsle kɤ̀k f fùrnata kvò ima po fùrnata
Vŭglarovo 1: 77 - i kakvò i pòsle kɤ̀k f fùrnata kvò ima po fùrnata
Vŭglarovo 1: 81 - i um’ət’è̝me ìməhm’ə pòm’et ut pərcàl’e nəpràen vɤ̀rdzən nə ənə̀
Vŭglarovo 2: 82 - əhə i kàk sa prài harmàn kàk sa prài
Vŭglarovo 1: 83 - nə ednò dɤ̀rvo i gelgerìjkə
Vŭglarovo 1: 91 - hùbəvu i m’àtəme l’àbə upečè̝ sə
Vŭglarovo 1: 94 - i kɤ̀k gu razbìrate hlàbə kugà e šùpnəl tɤ̀j
Vŭglarovo 1: 100 - ku e mlògu puč’erven’àl svàl’əme žarɤ̀ kəpàkə sɨ̀čku dòlu i
Vŭglarevo 2: 101 - i s tvà žɨ̀ttu
Vŭglarevo 2: 104 - i də stàne d’ùznu
Vŭglarevo 1: 105 - i bèz takòva i bèz fùrni
Vŭglarevo 1: 105 - i bèz takòva i bèz fùrni
Vŭglarovo 2: 106 - na kùp i às pòsle
Vŭglarovo 2: 108 - i às pòsle ne mògə də
Vŭglarevo 2: 110 - i às pòsle n’àmə
Vŭglarovo 2: 113 - sìčkiti i n’àmə də mògə də rəzbìrəm
Vŭglarovo 1: 119 - i təgàə zə ubɤ̀rneš zə tùriš l’àbə i zə sə̥ upeč’è̝
Vŭglarovo 1: 119 - i təgàə zə ubɤ̀rneš zə tùriš l’àbə i zə sə̥ upeč’è̝
Vŭglarovo 1: 120 - zə puhlùpiš i vrɤ̀šnik udgòr ìməhme ugurɨ̀š i vrɤ̀šnikə
Vŭglarovo 1: 120 - zə puhlùpiš i vrɤ̀šnik udgòr ìməhme ugurɨ̀š i vrɤ̀šnikə
Vŭglarovo 1: 121 - səz dɤ̀rvə puhlùpiš i təkà f təvɨ̀
Vŭglarovo 2: 122 - i si mɤ̀l’čə
Vŭglarevo 2: 129 - əmhəm i kakvò znàči kətu sə sə nəsədɤ̀t snòpite
Vŭglarovo 1: 132 - təkà i peč’ehme vəf təkɤ̀j
Vŭglarovo 2: 133 - dikàn’ətə s t’è̝ə krè̝mene udòlu i t’à vərɨ̀ ubikàl’ə càl’ d’è̝n’
Vŭglarevo 1: 143 - i tòj sə ugur’àvə nə ògən’ə
Vŭglarovo 2: 143 - təkà vərtɨ̀me i tvà žɨ̀tu s’ t’ič’è žɨ̀tut bəškà
Vŭglarovo 2: 145 - i s’ pòsle òšte enɤ̀s sàm zərnòt privèeme i gu sɨ̀pvəme tugàvə
Vŭglarovo 2: 145 - i s’ pòsle òšte enɤ̀s sàm zərnòt privèeme i gu sɨ̀pvəme tugàvə
Vŭglarevo 1: 145 - i puhlùpiš gu
Vŭglarevo 1: 146 - i sə ugur’àvə
Vŭglarevo 1: 147 - i təkà peč’èhme
Vŭglarevo 2: 156 - i z dɤ̀sk’i təkò pregràdenu
Vŭglarovo 2: 159 - i pregrəd’ènu i tàm sɨ̀pvəš tvà s tùr’əš drùgutu žitò
Vŭglarovo 2: 159 - i pregrəd’ènu i tàm sɨ̀pvəš tvà s tùr’əš drùgutu žitò
Vŭglarovo 2: 161 - i udèlnu slàgəš i s’è znàeš gà m’è̝liš
Vŭglarovo 2: 161 - i udèlnu slàgəš i s’è znàeš gà m’è̝liš
Vŭglarovo 2: 163 - i m’èliš nə m’èlnicə i tvà ti e žitòt zə prehrànə
Vŭglarovo 2: 163 - i m’èliš nə m’èlnicə i tvà ti e žitòt zə prehrànə
Vŭglarovo 2: 168 - i ž’èn’tȅ m’ès’ət fkɤ̀šti i nè
Vŭglarovo 2: 168 - i ž’èn’tȅ m’ès’ət fkɤ̀šti i nè
Černovrŭx: 67 - i vìždəš kɤ̀štətə kàk i kàktu i də è
Gela 2: 34 - sə iskàrə ot vugenìca tɤ̀j vèke i vartɛ̀ ta si stòriš
Stoilovo: 3 - pòmen nə umr’ɛ̀lite rəzdàvəme i pu kɤ̀štite xòdim tə rəzdà
Stoilovo: 4 - tùrim ənə fəf ədnɤ̀ təvɤ̀ xl’àp i jàdene ednò drùgu
Stoilovo: 5 - kəkvòtu ni e murəfèt i gu rəzdàvəmi
Stoilovo: 10 - əmə jà bɤ̀rzəm pò visòku i kòlko pò visòku
Stoilovo: 15 - iznìsəd gu vɤ̀nkə rəspɤ̀nət i nìe gu pàzime
Stoilovo: 19 - gospodə fnàsət vɤ̀tre gu pugr’èbvəme i tuvà sə kàzvə
Stoilovo: 25 - vɤ̀rzvəme se gərkìne səs mr’ɛ̀ži zelè̝ni č’èrni i d’ulbène bùlu
Stoilovo: 28 - a i č’erv’èni prestìlki səs b’ɛ̀li uwì kùp’eni
Izgrev/Car: 2 - mežì čùkəhme nə kənòpəl’ i šč’à: sə zberème də hòdime nə mežìt’e
Izgrev/Car: 3 - čùkəhme mumìčetətə ud ednɤ̀ stərnɤ̀ i mumčè̝tətə ud drùgə stɤ̀rnə
Izgrev/Car: 7 - kənòpəl’ i s’ètne kət š’à: učùkəme
Izgrev/Car: 12 - š’à: kùkneme kùknətu̥tu š’à: kù̥kneme təkà i də pràime nə
Izgrev/Car: 14 - i š’à: mu pòl’əm òdə də sə umìje i š’àvə tùr’et terpèzə gul’àmə
Izgrev/Car: 14 - i š’à: mu pòl’əm òdə də sə umìje i š’àvə tùr’et terpèzə gul’àmə
Izgrev/Car: 18 - i mlògu beše hùbəvu i nə pupr’èlkite kətu š’à: pòme
Izgrev/Car: 18 - i mlògu beše hùbəvu i nə pupr’èlkite kətu š’à: pòme
Izgrev/Car: 19 - š’à: si zèmeme lànu kòšnicə də də tùrime i òrehi vɤ̀tre
Momčilovci: 1 - už’ènix sə nə trìjes i p’èd gudìni i p’e ə d dà
Momčilovci: 1 - už’ènix sə nə trìjes i p’èd gudìni i p’e ə d dà
Momčilovci: 2 - trìjs i p’ètə gu četvɤ̀rtə gudìnə sə už’ènix trìjset pètə gudìnə
Momčilovci: 4 - dv’ɛ̀ dəšterì ìməm ž’èn’eni sə i dv’ɛ̀te ut s’èlu si vòd’ət mumč’ètə
Momčilovci: 5 - ustànələ səm duvìcə nə trìjsi i p’èd gudìni
Momčilovci: 6 - i hòdilə səm pu bəjìrə kupàlə ž’ɔ̀nələ vɔ̀rhlə dərvà kàrələ
Momčilovci: 8 - də hmi kàrəm tòrət i s č’ùzdə ràptə səm minɔ̀lə du segà
Momčilovci: 9 - du s’ɛ̀ə gudìni segà səm nə sedemdesè i č’ètiri gudìni i
Momčilovci: 9 - du s’ɛ̀ə gudìni segà səm nə sedemdesè i č’ètiri gudìni i
Momčilovci: 10 - i hòd’ə r’edòvnu hòd’ə səs ədnò mùl’ənce mùt’i̥ku im’ɛ̀h
Momčilovci: 15 - budnò mi dəd’ɛ̀š’e trì svìtkə slàmə zə mùl’etu i trì zə m’ène
Momčilovci: 18 - mùl’etu mi zɔ̀hə t’èkezes’è i jɛ̀ hòdih nə trùduv d’èn’
Momčilovci: 19 - n’ɛ̀kəv d’èn’ i rəzbul’àh sə ut sərc’è visòku krɤ̀vnu sərc’è skleròzə
Momčilovci: 22 - zɔ̀t’uvete mi sə hùbəvi i tìjə dukàrvət mi dərvà c’ɛ̀pət mì gi
Pavelsko 3: 4 - vəskr’èsuvə i wòdim nòšnu vr’ème f čʌ̀rkvə
Pavelsko 3: 11 - i velìkə sɤ̀ làzəruskə sɤ̀ velìkə sɤ̀butə
Pavelsko 3: 13 - əmi tàjə sèdm’icə i drùgətə e vʌ̀rbnicə i tugàə wòd’im f čʌ̀rkvə
Pavelsko 3: 13 - əmi tàjə sèdm’icə i drùgətə e vʌ̀rbnicə i tugàə wòd’im f čʌ̀rkvə
Pavelsko 3: 14 - i nò̝sime vʌ̀rbə nwòsim tàm fəf čʌ̀rkvətə i pòsl’e
Pavelsko 3: 14 - i nò̝sime vʌ̀rbə nwòsim tàm fəf čʌ̀rkvətə i pòsl’e
Pavelsko 1: 15 - snòpete gi kàrət səs kərùci i gi klədɤ̀t pràv’ət gi nə krɤ̀sci
Pavelsko 3: 16 - i jə dun’ìsəm’e tə jə slàgəm’e nə cɤ̀rkvətə tàm
Pavelsko 1: 18 - i gu sə nìə̥ gu kàzvəme kò̝š’uv’e
Pavelsko 3: 18 - zə zdràv’e i jednò vr’ème əgà s’àvəhme rɤ̀š’ č’enìcə
Pavelsko 1: 21 - i pò̝sle wòd’ət tə gu klədʌ̀t
Pavelsko 1: 22 - pràvimè gu nə kup’è̝n’ nə kup’ène i kətu puisɤ̀hn’e
Pavelsko 1: 23 - ədìn m’èsec pusedzì i tugàvə wòdim səs mùletə tə gu vərš’èem
Pavelsko 1: 25 - nəred’ìm gi nəred’ìm i fpr’ʌ̀gneme mùl’etu i ed’ìn čuv’èk
Pavelsko 1: 25 - nəred’ìm gi nəred’ìm i fpr’ʌ̀gneme mùl’etu i ed’ìn čuv’èk
Pavelsko 1: 26 - fəf sr’edʌ̀nə sə dərdžì mùl’enu i gu kàrə nəwòkulu
Pavelsko 1: 27 - i drùgi dvàmə truìcə pàk ə səs v’ìl’i rəstrɤ̀s’uvət snòpenu
Pavelsko 1: 28 - rəstrɤ̀s’uvət rəstrɤ̀s’uvət’ i stàvə nə slàmə i tugà izvàd’im mùl’enu
Pavelsko 1: 28 - rəstrɤ̀s’uvət rəstrɤ̀s’uvət’ i stàvə nə slàmə i tugà izvàd’im mùl’enu
Pavelsko 1: 29 - izvàd’im i slàmənə i vəzber’èm žìtunu i kətu pòčn’e də dùje v’àtər
Pavelsko 1: 29 - izvàd’im i slàmənə i vəzber’èm žìtunu i kətu pòčn’e də dùje v’àtər
Pavelsko 1: 29 - izvàd’im i slàmənə i vəzber’èm žìtunu i kətu pòčn’e də dùje v’àtər
Pavelsko 1: 30 - i gu vìjeme vìjemè gu i i sə udvìje žìtunu
Pavelsko 1: 30 - i gu vìjeme vìjemè gu i i sə udvìje žìtunu
Pavelsko 1: 30 - i gu vìjeme vìjemè gu i i sə udvìje žìtunu
Pavelsko 1: 31 - i tugà gu səbìrəme i gu dukàrvəmə i slàmənə ə slàgəme
Pavelsko 1: 31 - i tugà gu səbìrəme i gu dukàrvəmə i slàmənə ə slàgəme
Pavelsko 1: 31 - i tugà gu səbìrəme i gu dukàrvəmə i slàmənə ə slàgəme
Pavelsko 1: 33 - i n’èjə dukàrvəme tùkə fəf fəf pl’èvnikə nə dubìtəkə
Hvojna 2: 3 - sìčko təkà i nə pò strɤ̀mni mistà izdɤ̀rž’ə nə pò tɤ̀n’ki
Hvojna 1: 3 - i kət sə ə upredel’ìlo vìkəhə gu v’edrà kòlku v’edrà
Hvojna 2: 4 - n’è nə dib’èlə pòčvə i əku n’èmə səs kəkvò nəl’ì
Hvojna 3: 5 - i ut kup’ènə hvɤ̀rl’ət ta tə gu nəsəd’ʌ̀t nəsəd’ʌ̀d gu
Hvojna 1: 5 - i kət ìde si zɤ̀me d’èsettu v’edrà də kàžeme
Hvojna 3: 6 - i tugàvə d’àutu fl’ez’è səs mùl’etətə i bùlkətə ž’ə vdìgə
Hvojna 3: 6 - i tugàvə d’àutu fl’ez’è səs mùl’etətə i bùlkətə ž’ə vdìgə
Hvojna 2: 6 - i priglàd’i sə vərhù səs n’àštu dɤ̀skə li kəkvò li
Hvojna 2: 7 - də sə prip’ìt’i i pòsl’e izn’ìkn’e l’èštətə hùbəvə stàne
Hvojna 1: 7 - i sə iskàruvə màslutu ə uš’m’èrət ə si gu utsìpuvət ud’èlnu
Hvojna 2: 8 - i pu l’àtutu v’èč’e cəft’ì i zəvɤ̀rzuvə uzr’èe li l’èštətə
Hvojna 2: 8 - i pu l’àtutu v’èč’e cəft’ì i zəvɤ̀rzuvə uzr’èe li l’èštətə
Hvojna 3: 9 - də sə udd’elì slàmətə i tugàvə sə vìješ’e nə v’àtər
Hvojna 1: 9 - dàž’e i nə decàtə pràvehə pìl’etə də sə ràdvət ud uš’m’èr’
Hvojna 1: 10 - upredel’ɤ̀d gu kətu pìl’ence i vɤ̀gəlč’e mu slòž’ət zə uč’ìnku [laughter]
Hvojna 2: 10 - nə rəkʌ̀ mʌ̀knehme mʌ̀kneš i slàgəš təkà nə klàdnič’kə jə slàgəš
Hvojna 1: 11 - i decàtə sə ràdvəhə či ud màndrə pìl’e sə dun’èli [laughter]
Hvojna 2: 11 - kət puisʌ̀hn’e i t’à sɤ̀štu sə vərš’èje ku n
Hvojna 2: 13 - i nə v’àtərə jə udv’àvəme v’èč’e də jə izdùhə
Hvojna 1: 14 - i tugàvə ni vɤ̀rzuvəhə həlvɤ̀ i jàjcə svər’èni vɤ̀ržət n’ì nə məzònə
Hvojna 1: 14 - i tugàvə ni vɤ̀rzuvəhə həlvɤ̀ i jàjcə svər’èni vɤ̀ržət n’ì nə məzònə
Hvojna 2: 15 - əmi rɤ̀š’ sə s’àvə jèseno vr’èm’e rəštɤ̀ i vəf pu gèrg’uvdèn
Hvojna 1: 16 - ìmə məzòn ž’èl’eznu vɤ̀ržəd gu tàm i zəl’ùškət nì gu
Hvojna 1: 17 - i nìe decàtə sə ràdvəme č’e š’e se làckəme gu vìkəm’e
Hvojna 2: 19 - hɤ̀ jəvì sə berek’ètə i sə ràdvət č’e ìmə klàs nə gèrg’uvden
Hvojna 1: 21 - visì nə kəndàp nə kəndàb gu vʌ̀ržət i n’è sə ràdvəm’e
Hvojna 2: 21 - də vìd’ət dəlì sə iskləsìli i rəštɤ̀ stàvəše jèdrə è čuv’èš’ki bòj
Hvojna 1: 22 - č’e sə zəvərt’àlu unuvà i decàtə də gu fànət
Hvojna 2: 22 - jèdru i pòsle sə žʌ̀ne žʌ̀ne sə kəm jùli v’èč’e pu sr’edʌ̀tə
Hvojna 2: 23 - tugàvə sə žʌ̀ne užʌ̀və sə i nə snòpi sə zəvʌ̀rzvə
Hvojna 1: 23 - də mu sə pàdne jəjc’è də əd’è i həlvɤ̀
Hvojna 1: 25 - tu̥và e d’èn’ zə pruštàvəne zə c’àlə gud’ìnə nòs’ət həlvʌ̀ i rəkìjə
Hvojna 1: 26 - nə pò vʌ̀zrəsnit’e i fàštə rəkɤ̀tə celùvə pruštàvəj kəkvòtu sm’e zgreš’ìli
Hvojna 2: 27 - kəm stò i dvàisi stò i pedes’ʌ̀ snòpə fàštə
Hvojna 2: 27 - kəm stò i dvàisi stò i pedes’ʌ̀ snòpə fàštə
Hvojna 1: 27 - i stàrijə ti kàž’e pròstu də ti je
Hvojna 2: 28 - i sl’ʌ̀t kəto v’èč’e je isɤ̀hnəlu hùbəvu tvà stàvə kəm àvgus m’èsec
Hvojna 2: 29 - i sə nəpràvi hərmàn nə nàj ràvnutu m’àstu iskupàvə sə
Hvojna 1: 31 - i sìčki sə ràdvət če si zìmət mumà zə fkʌ̀šti
Hvojna 2: 31 - i sə nəsàždət snòpiti i pòčvəm’e v’èč’e də putp’ìrəme hərmànə
Hvojna 2: 31 - i sə nəsàždət snòpiti i pòčvəm’e v’èč’e də putp’ìrəme hərmànə
Hvojna 1: 34 - sìč’kit’e svədbàri ut’ìvət də z’èmət kumʌ̀ i utàm ut’ìvət u bùlkətə
Hvojna 2: 34 - snòpit’e də ne sʌ̀ putp’ìt’ət i kət stàn’e v’èč’i slàmətə
Hvojna 2: 36 - nə əd’ìn kùp i ž’ìtutu nəsr’əd’è hərmànə sə səber’è nə kùp
Hvojna 2: 37 - i č’ɛ̀kəm’e veterʌ̀ dùhne li veterʌ̀ udv’àvəme gu̥
Hvojna 1: 38 - zə də bɤ̀de i bùlkətə ruždelìvə
Hvojna 2: 38 - udv’àvəme gu ž’ìtutu v’èč’e rəštʌ̀ je izl’èznələ isš’uš’ɛ̀vəme i m’èl’əm’e
Hvojna 1: 44 - i hi pùsne perd’èncetu utpr’ètkə vàlutu perd’è gu vìkəhme
Hvojna 1: 46 - i šte jə utkrìjət v’èč’e kugàtu də jə venc’ɛ̀və pòpət
Hvojna 1: 48 - ubìč’əš’ li gu tì mumč’ètu i mumč’ètu š’e pìtət
Hvojna 1: 50 - i kàzvət č’e se ubìčət i pòsl’e gi vòd’ət nə
Hvojna 1: 50 - i kàzvət č’e se ubìčət i pòsl’e gi vòd’ət nə
Hvojna 1: 53 - nə rəmenàtə də im sv’èt’i i t’è pòpə im č’et’è
Hvojna 1: 55 - n’è də bɤ̀rzət i də uvəž’ɛ̀vət rudìtelite nàj vàžnu
Petŭrnica: 7 - i tìa do dodè edìn stàrec i dovèdi dvɛ̀ decà dvɛ̀ momčènca
Petŭrnica: 7 - i tìa do dodè edìn stàrec i dovèdi dvɛ̀ decà dvɛ̀ momčènca
Petŭrnica: 8 - ednò pò golɛ̀mo i ednò pò màlko̥ i sednàa
Petŭrnica: 8 - ednò pò golɛ̀mo i ednò pò màlko̥ i sednàa
Petŭrnica: 9 - i màjka mi be si došlà ot kɤ̀rɤ i tò sa mrɤk’ìn’a
Petŭrnica: 9 - i màjka mi be si došlà ot kɤ̀rɤ i tò sa mrɤk’ìn’a
Petŭrnica: 10 - i t’à vìka na stàreca dɛ̀do štò si dovè: tɛ̀a dečìca
Petŭrnica: 13 - i tùrne f ədnɤ̀ čàša vudɤ̀ i gl’èda po tàa stàru tә̥kòvu
Petŭrnica: 13 - i tùrne f ədnɤ̀ čàša vudɤ̀ i gl’èda po tàa stàru tә̥kòvu
Petŭrnica: 15 - podàde ednò končè ud nèja i t’à gu spuštì dvà pɤti̥ trì pɤti
Petŭrnica: 16 - trì pɤti f čàšə̥tə i vìka prez mlàdi godìni si bì: pastìr
Petŭrnica: 20 - dvà pràza i gi za zavèdoxte kɤm vàzi i gi zatvòrixte
Petŭrnica: 20 - dvà pràza i gi za zavèdoxte kɤm vàzi i gi zatvòrixte
Petŭrnica: 21 - f ednɤ̀ mazɤ̀ da:bòkḁ i tìa blɛ̀at i tì kɤ̀ kazà
Petŭrnica: 21 - f ednɤ̀ mazɤ̀ da:bòkḁ i tìa blɛ̀at i tì kɤ̀ kazà
Petŭrnica: 25 - i t’à mu vìka dɛ̀do šɤ tɤ nakàži priròdata
Petŭrnica: 27 - da glèdat živa də glèə žìva žàba i t’è koto skočìa
Petŭrnica: 29 - i dvɛ̀te nemì ne mòe prikàzvat tòj se fanà za glavɤ̀ta
Petŭrnica: 30 - i vìka vɛ̀rno dɛ̀do pòmoš ne mòe ti dàm nìšto ut bòga
Petŭrnica: 31 - tìa sə gledàle gledàle sa i netì tovà mòe prodùma
Petŭrnica: 32 - netì onovà i tòj si gi zavède tovà beše
Petŭrnica: 35 - ama dɤržìm dvà vòla i i dvɛ̀ kràvi i čètiri bìvale
Petŭrnica: 35 - ama dɤržìm dvà vòla i i dvɛ̀ kràvi i čètiri bìvale
Petŭrnica: 35 - ama dɤržìm dvà vòla i i dvɛ̀ kràvi i čètiri bìvale
Petŭrnica: 36 - i trì čètiri kòn’a ìmame edin kòn’ ždrebèc [cough] gulɛ̀m
Petŭrnica: 42 - da ne opùšta kòn’a i tìja mi vìkat òrɤtɤ ut stɤrnɤ̀
Petŭrnica: 52 - sàkame da igràeme še izlɛ̀eme i da poigràeme
Prestoj: 13 - pu trìstə trìstə i pidisè kilugràmə səbìrət pək ìmə i pò gul’èmi
Prestoj: 13 - pu trìstə trìstə i pidisè kilugràmə səbìrət pək ìmə i pò gul’èmi
Prestoj: 18 - nə ugnìštu i vèči nasìpvət slìvite zəpàlət ògən’ə
Prestoj: 19 - i tàm zət ìmə zəstruèni kəm nə stànčef.xàn i xòd’ət tàm
Prestoj: 19 - i tàm zət ìmə zəstruèni kəm nə stànčef.xàn i xòd’ət tàm
Prestoj: 22 - krə̀j stànčif.xàn n’àkulku ukulu čàs i pulvìnə dvà čàsa
Prestoj: 24 - i pòčvət da pùštət i t’è sòk sòkə sə kàzvə vəràk
Prestoj: 24 - i pòčvət da pùštət i t’è sòk sòkə sə kàzvə vəràk
Prestoj: 30 - mnògu slàtku i dicàtə nàj ubìčəhmi tùj kət stàni vəràkə
Prestoj: 32 - vəf n’àkui kànči təkòvə i nìi pìem i sə ràdvəmi
Prestoj: 32 - vəf n’àkui kànči təkòvə i nìi pìem i sə ràdvəmi
Prestoj: 52 - i sa vrì v’èči dukətu ə dukòlkutu ìskəž də gu zgəstìš
Prestoj: 54 - pək ə pistìlə pistìlə sə pràjət pustàfki nə məgàrətə i dɤ̀ski
Prestoj: 56 - nə xərmànə nəred’èni məgàreətə i dɤ̀skiti i pistìlə
Prestoj: 56 - nə xərmànə nəred’èni məgàreətə i dɤ̀skiti i pistìlə
Prestoj: 62 - zəlìvəš idìn r’èt i gu ustàjət də sɤ̀xni priz din’ɤ̀
Prestoj: 65 - tr’èti plàs i kòlku̥tu ìskəž də gu nəpràiš dib’èlu nəlìvəš
Prestoj: 67 - i tò isɤ̀xni na kràjə gu ustàv’ə də si isɤ̀xni
Prestoj: 70 - udlip’ɤ̀d gu i gu nəvìvə nə nə kəlbò
Prestoj: 75 - i nəvìvəd gu nə tòpkə i gu slàgət
Prestoj: 75 - i nəvìvəd gu nə tòpkə i gu slàgət
Prestoj: 76 - tòj sə zəxəròsvə i sə zəčerv’àvə i
Prestoj: 76 - tòj sə zəxəròsvə i sə zəčerv’àvə i
Prestoj: 78 - n’è v’èči sùxu pumištènie tr’àbvə də è i də e pruvetlìvu
Prestoj: 79 - i tɤ̀j si sidì mòž də sidì i p’èd gudìni
Prestoj: 79 - i tɤ̀j si sidì mòž də sidì i p’èd gudìni
Široka Lŭka: 50 - i pɛ̀sni hmi san pɛ̀la
Stančov Han 3: 3 - də sə ižživ’èjət živòtə i tvà e tu i zəpust’à sìčku
Stančov Han 3: 3 - də sə ižživ’èjət živòtə i tvà e tu i zəpust’à sìčku
Stančov Han 1: 4 - dà dà dà minàvaxa kuledàri dà i nòvәtә gudìnә
Stančov Han 1: 5 - ə mnògu ìdət tәkòvә i stàriti i òd’exә pu s kɤ̀štiti
Stančov Han 1: 5 - ə mnògu ìdət tәkòvә i stàriti i òd’exә pu s kɤ̀štiti
Stančov Han 1: 6 - i mlàditi dicàtә te tè bèə mumčèncә è ut silàtә ìdexә
Stančov Han 1: 7 - sәs tujègi tәkòvә nòs’әt pèjәt i i tәkòvәt
Stančov Han 1: 7 - sәs tujègi tәkòvә nòs’әt pèjәt i i tәkòvәt
Stančov Han 1: 8 - i s pu̥čèrpvəme gi pu idnò krәvàjči s’èki si e nәpràilə màma
Stančov Han 1: 9 - i nə s’èki mu nə nә tujàgәtә nəxlùlə pu idnò krәvàjči
Stančov Han 3: 9 - i sià sìčku zəpustè nìštu kɤ̀rištə n’è sə kusì
Stančov Han 1: 10 - i gi pučèrpvәmi tàm s kvòtu smə nəglәsìli
Stančov Han 1: 11 - i t’è duvìždәn’i duvìždәn’i blәgudәr’ɤ̀ tàm i si zәminàvәt nә̥ cɤ̀rkvә
Stančov Han 1: 11 - i t’è duvìždәn’i duvìždәn’i blәgudәr’ɤ̀ tàm i si zәminàvәt nә̥ cɤ̀rkvә
Stančov Han 3: 11 - prudàvə tòj m’ène trìjsi čitìris l’èvə furàš i də ràn’ə às prəs’è
Stančov Han 2: 12 - də tugàs ùrkətə ùrkətə i šə prid’èš i šə təčèš i
Stančov Han 2: 12 - də tugàs ùrkətə ùrkətə i šə prid’èš i šə təčèš i
Stančov Han 2: 12 - də tugàs ùrkətə ùrkətə i šə prid’èš i šə təčèš i
Stančov Han 3: 12 - i kukòščici i tùj unùj t’à zəgùbenə ràbutə
Stančov Han 3: 12 - i kukòščici i tùj unùj t’à zəgùbenə ràbutə
Stančov Han 2: 14 - i i zìmata kvòtu pr’èduxmi nəgləsìxmi zə zə təkàni
Stančov Han 2: 14 - i i zìmata kvòtu pr’èduxmi nəgləsìxmi zə zə təkàni
Stančov Han 1: 15 - i sigà i sigà n’è e bugàt [laughter] b’èd’en nәròt
Stančov Han 1: 15 - i sigà i sigà n’è e bugàt [laughter] b’èd’en nәròt
Stančov Han 2: 16 - pək i kàzə bùlkə zimì či gu nəvìj nə nə kluv’ɤ̀tə
Stančov Han 2: 17 - nə nə kəlmukànti i šə gu usnuv’èm i às rəssùkəx gu
Stančov Han 2: 17 - nə nə kəlmukànti i šə gu usnuv’èm i às rəssùkəx gu
Stančov Han 2: 18 - nəgləsìx nə kəlmukànt’i i dud’è si dòjdi t’à
Stančov Han 2: 19 - às i gu usnuvàx t’à kət si dud’è mɤ̀ri bùlka
Stančov Han 3: 23 - i sìčku fəlìrə i n’èmə v’èči s kvò də sə ràbuti
Stančov Han 3: 23 - i sìčku fəlìrə i n’èmə v’èči s kvò də sə ràbuti
Stančov Han 1: 24 - vɤ̀glištə skàrvɤt tàm pòviči̥tu xòrə i ràbut'èxə i tùkənək vəf tr'àvnə
Stančov Han 1: 24 - vɤ̀glištə skàrvɤt tàm pòviči̥tu xòrə i ràbut'èxə i tùkənək vəf tr'àvnə
Stančov Han 1: 27 - i seà zәtvòrini n’àkuj әmә kuì sә zәtvòrini ni nàm tr’àvnə
Stančov Han 3: 28 - vəstìlci sə kàzvə i b’àə kəm čitìrisi kɤ̀šti
Stančov Han 1: 28 - n’èmә ràbutә m nə̥ dicàtә gu uvòlniә i sidì kvò dә prài
Stančov Han 1: 31 - è s tәkòvә i sә ublìčәmi pәk ìnәči s’èki d’èn si nòs’әt
Stančov Han 3: 31 - tùkə ìməši i vərenìci gur’àə vàr s’èki d’èn tùkə minàvət
Stančov Han 1: 32 - kàktu si i tɤ̀j sә ublìčәmi
Stančov Han 3: 33 - i zəminàvət zə v grɤdɤ̀ kàrət nə vəgòni
Stančov Han 3: 34 - i r’èd drùgi ràbuti i sigà bəttəl’àsə sìčku
Stančov Han 3: 34 - i r’èd drùgi ràbuti i sigà bəttəl’àsə sìčku
Stančov Han 3: 35 - i prid ìzburiti ubištàvəə ši gi pràət vərənìciti pàk zəbràviə
Stančov Han 3: 36 - kəd gì izbràxmi zəbràiə ul’ègnəə sa gòri i jədɤ̀t i pìət
Stančov Han 1: 36 - әmi tɤ̀j sәs vɤ̀lnenu c’àlutu vɤ̀lnenu tәkànu dumàšnu i
Stančov Han 3: 36 - kəd gì izbràxmi zəbràiə ul’ègnəə sa gòri i jədɤ̀t i pìət
Stančov Han 1: 37 - i tùkә sәs è sәs ə tәkìvә šàreni tәkòvә
Stančov Han 3: 37 - i pòveče nìšto i n’èmə ràbutə zə nəròdə mləd’èži
Stančov Han 3: 37 - i pòveče nìšto i n’èmə ràbutə zə nəròdə mləd’èži
Stančov Han 1: 38 - i tùkә tɤ̀j sәs pùluve i tùkә pu inɤ̀ upàški
Stančov Han 1: 38 - i tùkә tɤ̀j sәs pùluve i tùkә pu inɤ̀ upàški
Stančov Han 3: 43 - i kətu sm’ètniš tò ni mù ustàvə nìštu əmə òdi tàm
Stančov Han 3: 45 - prài strùvə i nə kràjə tàm nə ut’èlə vərdijànin nòšnu vr’èmi
Stančov Han 1: 48 - nə mumìčetətə̥ təčèhme ba sìčku i plәtnòtu sìčkutu sìčkutu sә tәčèši
Stančov Han 1: 49 - rìzә dә upirèš sìčku sә tәčèši sìčku jà či i sigà s’à
Stančov Han 1: 54 - sìčku i pәmùk pridɤ̀ i i vɤ̀lnә i sìčku pridɤ̀
Stančov Han 1: 54 - sìčku i pәmùk pridɤ̀ i i vɤ̀lnә i sìčku pridɤ̀
Stančov Han 1: 54 - sìčku i pәmùk pridɤ̀ i i vɤ̀lnә i sìčku pridɤ̀
Stančov Han 1: 54 - sìčku i pәmùk pridɤ̀ i i vɤ̀lnә i sìčku pridɤ̀
Stančov Han 1: 58 - i nә nə dɤ̀rvinu ə tәkòvә vɤ̀ržiš tùj i vrit’ènutu
Stančov Han 1: 58 - i nә nə dɤ̀rvinu ə tәkòvә vɤ̀ržiš tùj i vrit’ènutu
Stančov Han 1: 59 - i prid’èš vәrtìš tùkә i te tòčiš tùkә i prid’èš
Stančov Han 1: 59 - i prid’èš vәrtìš tùkә i te tòčiš tùkә i prid’èš
Stančov Han 1: 59 - i prid’èš vәrtìš tùkә i te tòčiš tùkә i prid’èš
Stančov Han 1: 60 - dà tɤ̀j b’èši i sìčku i sigà i pàk pridɤ̀t dè
Stančov Han 1: 60 - dà tɤ̀j b’èši i sìčku i sigà i pàk pridɤ̀t dè
Stančov Han 1: 60 - dà tɤ̀j b’èši i sìčku i sigà i pàk pridɤ̀t dè
Stančov Han 1: 62 - i dә dә də gu pridɤ̀t ə nә fàbrikә әmә
Stančov Han 1: 69 - i upàški ustànәə drùgətə jә nәr’àzәә nə zə dәrvà [laughter]
Stančov Han 1: 71 - i m’àtәš nә tɤ̀j m’àtәš nә tɤ̀j krә
Stančov Han 1: 74 - də dɤ̀rvini dɤ̀rvini tәkòs ə nәpràeni stәpәlcà i stɤ̀piš nә n’ègu
Stančov Han 1: 75 - i kәt stɤ̀piš nә krәkɤ̀ i ɤ̀j i ɤ̀j pək
Stančov Han 1: 75 - i kәt stɤ̀piš nә krәkɤ̀ i ɤ̀j i ɤ̀j pək
Stančov Han 1: 75 - i kәt stɤ̀piš nә krәkɤ̀ i ɤ̀j i ɤ̀j pək
Stančov Han 1: 76 - nә tɤ̀j i nә tɤ̀j i stàvә plat čùdu
Stančov Han 1: 76 - nә tɤ̀j i nә tɤ̀j i stàvә plat čùdu
Stančov Han 1: 78 - utvàr’ә sә tə tò i nәv’èdenu abè
Stančov Han 1: 80 - kәtu stɤ̀piš tәkà i sә utvàr’әt vìkәmi mu ustà nə tùj
Stančov Han 1: 81 - utvàr’ә zə pr’èždәtә kàzvә s è tɤ̀j sә utvàr’ә i sәs
Stančov Han 1: 82 - m’ètniš sәs suvàlkәtә istɤ̀k təčèš nә tɤ̀j i sәz drùgijә kràk
Stančov Han 1: 83 - kәt stɤ̀piš pәk nә tɤ̀j i sәs čètiri kràkә sə tə tәčèxmi
Stančov Han 1: 84 - i sәz dvà kràkә tәčèhmi dà
Stančov Han 1: 106 - i nә s’èkigu nә rudnìniti sìčku rìzә ə ə gàšti
Stančov Han 1: 109 - tùj zә svikɤ̀rvәtә tàm i tɤ̀j tè tuvà živòtә b’èši tugàs
Stojkite 2: 1 - drùguš gà ž’ɔ̀n’ehmɤ tugàva sarpɔ̀n zɔ̀meš i palamàrčicana
Stojkite 1: 3 - i zagàlihmɨ̀ sa gàlihmɨ̀ sa trì gudìni tòj utìdi vujnìk
Stojkite 2: 3 - i ednò šišè səz barkanìca i s’ìr’ɤnce nɛ̀štu takà i ìd’em ž’ɔ̀nem
Stojkite 2: 3 - i ednò šišè səz barkanìca i s’ìr’ɤnce nɛ̀štu takà i ìd’em ž’ɔ̀nem
Stojkite 2: 3 - i ednò šišè səz barkanìca i s’ìr’ɤnce nɛ̀štu takà i ìd’em ž’ɔ̀nem
Stojkite 2: 4 - ta gu už’ɔ̀nem vrɤ̀zvami gu na snòpɨ i gu kàrat sas mùl’eta
Stojkite 1: 5 - jɛ̀ sam tɔ̀rnala sas takvò nastrojɛ̀nie di gi sr’ɔ̀šna i ma por’ùka
Stojkite 2: 5 - i gu napràv’at kòš’uve kòš’uve nəpràv’enu hùbavu i kòšuv’ène tugàva i
Stojkite 2: 5 - i gu napràv’at kòš’uve kòš’uve nəpràv’enu hùbavu i kòšuv’ène tugàva i
Stojkite 1: 6 - àjde vìka nax nàs če dušɔ̀l svàtəd g’òrgi i jɛ̀ si vìkam
Stojkite 2: 6 - gà isɔ̀hne žìtunu hùbavu i slàmana i nasàdat tugàva na harmàn
Stojkite 2: 6 - gà isɔ̀hne žìtunu hùbavu i slàmana i nasàdat tugàva na harmàn
Stojkite 2: 7 - harmàn snòpenu na harmàn fpr’ègat mùl’etana i pòčvat
Stojkite 1: 8 - i tugàva ža dòjda tugàva tɔ̀rnah uttàm am vìka
Stojkite 2: 8 - sas ednà k s edìn kamš’ìk’ bahtɔ̀t mùl’etana i ti varhɔ̀t varhɔ̀t varhɔ̀t
Stojkite 2: 9 - dùkat stàne ž’ìtutu pàdne s’ìč’ku i pòčvat tugàva da izvàdat
Stojkite 1: 9 - u nàs ìma mòmi i junàcɤ ta gl’ɔ̀daj vìka
Stojkite 2: 11 - i pòčvat da vejɛ̀d ž’ìtutu i udvejɛ̀d gu hùbavu i pòčvat tugàva
Stojkite 2: 11 - i pòčvat da vejɛ̀d ž’ìtutu i udvejɛ̀d gu hùbavu i pòčvat tugàva
Stojkite 2: 11 - i pòčvat da vejɛ̀d ž’ìtutu i udvejɛ̀d gu hùbavu i pòčvat tugàva
Stojkite 1: 11 - gà e dušɔ̀l i jɛ̀ tugàva uttàm nadòlu vəz adnì šᶤìpki
Stojkite 1: 12 - pud adnᶤì lyvàdɤ vəz adnɔ̀ der’ɔ̀ pu terlìcɤ utìduh i skrìh se
Stojkite 1: 13 - i nìkoj ma ne vìg’e hùbavu ama gà vlɛ̀zuh kàk da flɛ̀za
Stojkite 2: 15 - tugàva tùr’a kragɔ̀n i z’ɔ̀ma tuč’ìl’kana tə f ednà kùpa ràzbərkam
Stojkite 1: 15 - tugàva utìduh u s’èstra mu i tà mɤ fɤvèdɤ
Stojkite 2: 16 - ta stò̝r’a tɛ̀stu tə gu ràstuč’a tɤ̀nič’ku na l’ìstu i
Stojkite 2: 17 - tugàva tùr’a adnònu l’ìste i svàr’a r’esìl’ka r’esìl’ka urìs
Stojkite 1: 18 - i kòlko bàbici ìma ta pò bɔ̀rže predɔ̀t ud mèn
Stojkite 2: 19 - i pò hùbavč’èk je č’ùkna mu jajč’òca a č’e nàras’em resìl’kana
Stojkite 2: 20 - i ràstuč’am i drùgu l’ìste i gu tùr’a vərhù
Stojkite 2: 20 - i ràstuč’am i drùgu l’ìste i gu tùr’a vərhù
Stojkite 2: 20 - i ràstuč’am i drùgu l’ìste i gu tùr’a vərhù
Stojkite 2: 21 - i gu tùr’a də sə peč’è na sòbana
Stojkite 1: 22 - ta ne mòga i sas sɔ̀rp da žɔ̀na mɔ̀kna gu
Sŭrnica 3: 10 - i š’ə jə kàrəš’ cɛ̀lətə nìvə
Sŭrnica 1: 149 - zastàvat i sɤs edìn pòjas gi u
Sŭrnica 2: 171 - b’àlu i č’èrnu
Sŭrnica 2: 172 - b’ɛ̀lu i č’ɤ̀rnu kvàt ti ujdìsə
Trjavna: 25 - jèrencətə sùčət pək nìj tr’àbvə i nìe də xàpvəmi ml’èčici sìrenci
Trjavna: 67 - i tàm gi slàgəmi
Trjavna: 84 - i kato gi izdoìte
Trjavna: 99 - kàg go pràit’e sìreneto i ml’àkoto
Trjavna: 100 - əmi sìrinitu kətu gu izduìm i ìmə təkàvə
Trjavna: 103 - i slàgəmi pu màlku məìčkə i tò si stàvə sìrincitu
Trjavna: 103 - i slàgəmi pu màlku məìčkə i tò si stàvə sìrincitu
Trjavna: 106 - i tò sə prec’èždə i stàvə sìrini
Trjavna: 106 - i tò sə prec’èždə i stàvə sìrini
Trjavna: 107 - t’enzùx t’enzùx nəpràenu i
Trjavna: 110 - əmxəm prec’èždə se i stàvə sìrinci
Trjavna: 114 - mnògu màlku tɤ̀j mu slàgəmi za fkùs sòl i gu jədɤ̀t
Trjavna: 115 - l’àtnu vrèmi i màj pùvičitu təkòs sə jəd’è
Trjavna: 121 - i kəškəvàl s’à pràim pò əmə kòzitu pò r’àtku ml’àku n’è e
Trjavna: 128 - a pɤ̀k i pò màznu
Trjavna: 133 - i pòčvəž də gi xràniš səs
Trjavna: 134 - i v’èči utvərd’àvə sə tuvà tr’evìti ednò drùgu i
Trjavna: 134 - i v’èči utvərd’àvə sə tuvà tr’evìti ednò drùgu i
Trjavna: 135 - i stàvə vèči gɤ̀stu ml’àkutu
Trjavna: 136 - i natàm ne rastè li nèšto drùgo sàmo kapìni
Trjavna: 138 - mnògu dubìtək ìmə i
Trjavna: 150 - i nìj nòsim pu màlku i kəd gì izvìkəmi i t’è ìdvət
Trjavna: 150 - i nìj nòsim pu màlku i kəd gì izvìkəmi i t’è ìdvət
Trjavna: 150 - i nìj nòsim pu màlku i kəd gì izvìkəmi i t’è ìdvət
Trjavna: 154 - də si trɤ̀gvəmi kətu im izvìkəm i vidnàgə trɤ̀gvət
Trjavna: 156 - trɤ̀gvəme si zəminàəmi i t’e trɤ̀gvət pudìri mi sìčki n’àmə də òd’ə
Trjavna: 163 - nəlì ti kàəm məìčkə məjɤ̀ sə slàgə i
Trjavna: 166 - i tàm slàgəš pu kòlku kàpki
Trjavna: 167 - i pu kòlku kàpki sə slàgə
Trjavna: 168 - i stàvə dvà čàsə kət stuì i tò sə zgəst’àvə
Trjavna: 168 - i stàvə dvà čàsə kət stuì i tò sə zgəst’àvə
Trjavna: 170 - i pòsle se cedì pɤ̀k pres cedàka
Trjavna: 173 - i sìpvəš ml’àkutu i tò sə isc’èždə
Trjavna: 173 - i sìpvəš ml’àkutu i tò sə isc’èždə
Trjavna: 182 - ml’èčnu təkòvə i ut n’ègu s idnò pərcàlči i gu pric’èždət
Trjavna: 182 - ml’èčnu təkòvə i ut n’ègu s idnò pərcàlči i gu pric’èždət
Trjavna: 183 - i tɤ̀j gu pràət
Trjavna: 211 - a àm sùtrin gi pùštəmi dvà čàsə i slitòbid dvà čàsə
Trjavna: 217 - əmə kət n’àmə drùgu i tò i dubrò
Trjavna: 221 - izgur’è mnògu sùšətə gul’àmə tɤ̀z gudìnə i rànu sìčku primìnə
Trjavna: 225 - lipìti dud’è cɤ̀fnət sl’əd dvà trì d’ènə i sə svɤ̀ršiə
Trjavna: 227 - i sìčkutu izgur’à
Trjavna: 236 - nì bòp ši ìmə nìštu n’àmə drùgə gudìnə i kràstəvici iskàrvəmi dumàt’encə
Trjavna: 256 - i dobrì nè
Vasiljovo 1: 4 - bìa sa bɤ̀lgarete i sṛ̀bete i gṛ̀cite bìa tùrcite
Vasiljovo 1: 4 - bìa sa bɤ̀lgarete i sṛ̀bete i gṛ̀cite bìa tùrcite
Vasiljovo 1: 6 - ne vodì sa mlògo i t’è v’èki koto sa ne znàm
Vasiljovo 1: 10 - stàejte bràt’a stàejte i utkrìvəjte ògan
Vasiljovo 1: 12 - i f càrigràt še vl’è̝zem
Vasiljovo 2: 15 - ne gì znàm kòlko sa segàkana i nì sa interesùvam
Vasiljovo 1: 17 - i pòsle pɤk ə ɛ̀ nal’ì sa bìa pɤk
Vasiljovo 1: 24 - nəli gonìa e təvà germàncite bàa i bɤ̀lgarite
Vasiljovo 1: 28 - i se zbìra:me na sed’ànka tò sa sa zbìrame na sed’ànka
Vasiljovo 1: 31 - svìr’a saz gàjda stàneme igrèem i se razvalì sed’ànkata
Vasiljovo 1: 32 - i tè si stàne sèki ta si ìde u t’àx dorì i
Vasiljovo 1: 32 - i tè si stàne sèki ta si ìde u t’àx dorì i
Vasiljovo 1: 38 - i sìpem ml’àku s’ìrene če ìmame dobìtak daržìme gl’èdame dobìtak
Vasiljovo 1: 41 - m’èsim krəvài i go nòsat na baštàta i na màjkata
Vasiljovo 1: 41 - m’èsim krəvài i go nòsat na baštàta i na màjkata
Vasiljovo 1: 43 - še im dadà sas krəvài na màjkatə i na baštàtə
Vasiljovo 1: 44 - è še dòde vasìl i ga dòde koto dòde vasìl
Vasiljovo 1: 48 - i tò ə l’è̝t ɛ̀ zbràli sa sa momìčeta i momčè̝ta
Vasiljovo 1: 48 - i tò ə l’è̝t ɛ̀ zbràli sa sa momìčeta i momčè̝ta
Vasiljovo 1: 49 - i nìe z’è̝mat belò kotl’è i sipàle vɛ̀tre vòda
Vasiljovo 1: 49 - i nìe z’è̝mat belò kotl’è i sipàle vɛ̀tre vòda
Vasiljovo 1: 50 - i tùrnat na ledɛ̀ put kutl’èto ə uv’ès put kutl’èto
Vasiljovo 1: 51 - i nal’ì ìmame s’è̝ pṛ̀stenčeta pu rac’è̝te pṛ̀stene
Vasiljovo 1: 52 - ɛ̀ s’è̝ki si spùsti pṛ̀sten’e vɛ̀tre vav vodɛ̀ta i pejè̝m gi
Vasiljovo 1: 53 - ta ispejè̝m pesentɛ̀ i prib’è̝rat tovà sproti vasìl
Vasiljovo 1: 54 - i prib’è̝rat kutl’èto na vasìl zarantɛ̀ še si dòdem
Vasiljovo 1: 56 - i vàdat ə pṛ̀stenete i da gi narìčat pṛ̀stenete
Vasiljovo 1: 56 - i vàdat ə pṛ̀stenete i da gi narìčat pṛ̀stenete
Vasiljovo 1: 61 - oskùbne si t’à pàk drùgata pàk a i pà gu narìčat
Vasiljovo 1: 68 - è̝zdat kun’è̝ i prepùskad gi še dòde zàgovenki da zagov’è̝em vè̝če
Vasiljovo 1: 72 - nagòtvili sme si sìčko i okàčim pa s’ìrene bùca sìrene gol’àmə
Vasiljovo 1: 73 - vṛ̀zem ja sas kun’è̝c i ja okàčim na gredìte
Vasiljovo 1: 74 - i jɛ spùstim takà nìsko i otkɤ̀ sa najadè̝m s’è̝ki da tìča
Vasiljovo 1: 74 - i jɛ spùstim takà nìsko i otkɤ̀ sa najadè̝m s’è̝ki da tìča
Vasiljovo 1: 75 - i da làpa hàp l’ùškat e takà nasàm natàta nasàm natàta
Vasiljovo 1: 76 - l’ùškat i s’èki ìde làpva [laughter] abè takàva be mi
Vasiljovo 1: 77 - tavà ə nàvika sìčkite tɛ̀j pràvea i gu l’ùškat i
Vasiljovo 1: 77 - tavà ə nàvika sìčkite tɛ̀j pràvea i gu l’ùškat i
Vasiljovo 1: 79 - drùgi ne mòe otk’ɛ̀snat džumbìš pràvejme i tàa ə bùca
Vasiljovo 1: 87 - b’àl kot’èl sv’etì vòda čet’è̝ tàm i s’èki i še tṛ̀gnem
Vasiljovo 1: 87 - b’àl kot’èl sv’etì vòda čet’è̝ tàm i s’èki i še tṛ̀gnem
Vasiljovo 1: 89 - sas kìtkata napràil kìtka ud zdràvec i bosìl’ek kṛstàd bosìl’ek
Vasiljovo 1: 90 - i tùri gu tùk čùkne go takà ta go pṛ̀sne
Vasiljovo 1: 91 - i si ispùstiš parìte i mu celùvaš rɛ̀ka i si zamìne
Vasiljovo 1: 91 - i si ispùstiš parìte i mu celùvaš rɛ̀ka i si zamìne
Vasiljovo 1: 91 - i si ispùstiš parìte i mu celùvaš rɛ̀ka i si zamìne
Vasiljovo 1: 93 - i takà sme prekarvàle n’àkogi
Vasiljovo 1: 100 - tà koto nam’èrat i ti ostàvat màlko i
Vasiljovo 1: 100 - tà koto nam’èrat i ti ostàvat màlko i
Vasiljovo 1: 104 - ta sme go krìle i nosìle po gɤstàcite da da si krìem càrevicətə̥
Vŭrbina 2: 65 - i tòə puìməš’e du trìj̝si hl’èbə fùrnənə mùt’kə
Sveta Petka 1: 1 - bàbo Eminè jà da mi kàžeš kato pòčneš i ostrižèš vɤ̀lnata
Sveta Petka 1: 4 - i e tәkà kàktu ә rәbòtim nìe č’eš’à ja tәkà
Sveta Petka 3: 6 - mi mòž də mu kàž’eš’ i kəč’əmàk
Sveta Petka 3: 7 - mòž də mu kàžeš i prusenìk
Sveta Petka 3: 9 - dà pa i mòž da à kàeš misìrka misìr càrevɛ̀no brašnò
Sveta Petka 2: 15 - i [unintelligible] da vàl’eme wògin
Sveta Petka 1: 15 - i gu pràvea nә nìška ali pa i
Sveta Petka 1: 15 - i gu pràvea nә nìška ali pa i
Sveta Petka 2: 17 - i sv’ɛ̀ti
Sveta Petka 1: 20 - i si go kàč’aš’ i si go prid’èš’
Sveta Petka 1: 20 - i si go kàč’aš’ i si go prid’èš’
Sveta Petka 1: 25 - ә tò nìsku e tәkà i rič’èš’ tәkà i tәkà i stàvә
Sveta Petka 1: 25 - ә tò nìsku e tәkà i rič’èš’ tәkà i tәkà i stàvә
Sveta Petka 1: 25 - ә tò nìsku e tәkà i rič’èš’ tәkà i tәkà i stàvә
Sveta Petka 1: 28 - i kato go izvìješ’ nәtòč’iž gu na motovìl’č’eta i go isper’èšᵊ
Sveta Petka 1: 28 - i kato go izvìješ’ nәtòč’iž gu na motovìl’č’eta i go isper’èšᵊ
Sveta Petka 1: 29 - tùriš usnuvèšᵊ i nәr’èiš nә nèko vìkamè go e takìva dɤ̀rva dɤ̀rveni
Sveta Petka 1: 33 - i go navìješᵊ i go tùriš’ i go tač’èš’
Sveta Petka 1: 33 - i go navìješᵊ i go tùriš’ i go tač’èš’
Sveta Petka 1: 33 - i go navìješᵊ i go tùriš’ i go tač’èš’
Sveta Petka 1: 35 - ami ìma i bujәdìsvane pa i nèma bojadìsvane
Sveta Petka 1: 35 - ami ìma i bujәdìsvane pa i nèma bojadìsvane
Sveta Petka 3: 38 - za dvàjse i š’ès hìledi lèvə ud unìjə pərì
Sveta Petka 1: 39 - č’ɤ̀rno i bɛ̀lo pa ìma i p š’àreni
Sveta Petka 1: 39 - č’ɤ̀rno i bɛ̀lo pa ìma i p š’àreni
Sveta Petka 3: 40 - d’ètu germànecə dàde dvàjse i š’ès hìledi lèvə
Sveta Petka 3: 45 - jà səm odìl i tàm i tùkə èj i kàzuvàa gu tàm elèšnica
Sveta Petka 3: 45 - jà səm odìl i tàm i tùkə èj i kàzuvàa gu tàm elèšnica
Sveta Petka 3: 46 - i i nagòre zavɤ̀rta tàm tìja selà kad’ɛ̀tu
Sveta Petka 3: 46 - i i nagòre zavɤ̀rta tàm tìja selà kad’ɛ̀tu
Sveta Petka 1: 46 - i sè ot tàm li ste xòdili tùka vàšte stàrite
Sveta Petka 1: 48 - i nàšte stàrite sìčki
Sveta Petka 2: 49 - n’èmә n’èmә nә ugìnә nәàkәme drɤvà i
Sveta Petka 2: 50 - i sv’ɛ̀tim
Sveta Petka 2: 51 - i putpàliš z bòrinàta i
Sveta Petka 2: 51 - i putpàliš z bòrinàta i
Sveta Petka 2: 52 - i se gr’ɛ̀eme i
Sveta Petka 2: 52 - i se gr’ɛ̀eme i
Sveta Petka 2: 53 - i se gr’ɛ̀eme i
Sveta Petka 1: 53 - i tavà e i pòčnež dә gu tәč’èš’ dә gu š’әrìš’ᵊ
Sveta Petka 1: 53 - i tavà e i pòčnež dә gu tәč’èš’ dә gu š’әrìš’ᵊ
Sveta Petka 2: 53 - i se gr’ɛ̀eme i
Sveta Petka 2: 54 - i ni sv’ɛ̀ti
Sveta Petka 3: 58 - ɤs kàl kàlɤ i dzadì i z duvàr i zdzìdaj
Sveta Petka 3: 58 - ɤs kàl kàlɤ i dzadì i z duvàr i zdzìdaj
Sveta Petka 3: 58 - ɤs kàl kàlɤ i dzadì i z duvàr i zdzìdaj
Sveta Petka 2: 60 - i putpàlehme z bòr’inә
Sveta Petka 3: 60 - əmə pràvea təkà òdeə pu tuvà pazàriž gu i ti̥ pràvi
Sveta Petka 2: 61 - i kòjtu kvò si ìskә prài
Sveta Petka 3: 61 - hràniž gu i tuvà e pò rànu pà dètu pə vrɤšème pà
Sveta Petka 2: 62 - i se grɛ̀eme i svɛ̀ti
Sveta Petka 2: 62 - i se grɛ̀eme i svɛ̀ti
Sveta Petka 3: 63 - dà i kakvò pràv’ɤt cìganite
Sveta Petka 3: 64 - mi dà e i nəhàkəme snòpe
Sveta Petka 3: 66 - harmàn i na sredàtə ìmə ednò tukòvə edèn darèk
Sveta Petka 3: 67 - i vrɤzà kunètu i i ubikàlet
Sveta Petka 3: 67 - i vrɤzà kunètu i i ubikàlet
Sveta Petka 3: 67 - i vrɤzà kunètu i i ubikàlet
Sveta Petka 1: 75 - bojadžìja bojadžìja fànem sà ut š’àrkitè i
Sveta Petka 2: 75 - è nә vnùkә stò i usemd’esè udnèse
Sveta Petka 1: 76 - t’à si gl’èdə ud drùgətà i si gu vèzə tàm po tàmcək
Sveta Petka 1: 78 - pr’èždətà si gl’èdə i
Sveta Petka 3: 79 - vɤrdzùvəə vɤžètu zə nègu i se vɤrtè kun’ètu
Sveta Petka 3: 81 - i du ednò izvèsnu vrɛ̀me fàneme kato se u uròne ərmànə
Sveta Petka 1: 83 - kəkvàtu ujdìsuvə nə təvàkə i si gu š’ərìš’
Sveta Petka 3: 83 - pə z vìlite pàk se i gu iš’č’ùkuvàme ta gu vɤ̀rleme večè
Sveta Petka 3: 85 - dà i pòsle
Sveta Petka 2: 86 - nèmә nèmә i kup’èč’ki
Sveta Petka 3: 86 - i tavà katò gu uvrɤšèm iskàraa kun’ètu iš’č’ìstim slàmətə
Sveta Petka 3: 87 - tə ustàne sàmu rəštà žitò žitòto nə zem’ètə i stɤ̀puve ìma
Sveta Petka 2: 88 - i kup’èč’ki i kup’èč’ki
Sveta Petka 2: 88 - i kup’èč’ki i kup’èč’ki
Sveta Petka 3: 89 - i sì gu smet’ème i gu nəpràame nə ədnà kupčìnka
Sveta Petka 3: 89 - i sì gu smet’ème i gu nəpràame nə ədnà kupčìnka
Sveta Petka 3: 91 - na adnà kùpčinkà gu napràame i tugàə zèməš ìmə pə a lupàti dɤ̀rveni
Sveta Petka 1: 91 - vìkamè go ìmə i č’erv’èno ìmə i zel’èno
Sveta Petka 1: 91 - vìkamè go ìmə i č’erv’èno ìmə i zel’èno
Sveta Petka 3: 92 - i s tìe dɤ̀rvenìte lupàti nə veterè òp òp òp òp
Sveta Petka 2: 94 - èto še dòjdem nìe še dàže i ednà i snìmka še napràim
Sveta Petka 2: 94 - èto še dòjdem nìe še dàže i ednà i snìmka še napràim
Sveta Petka 3: 98 - dùjne vèter è tàm ìməše edìn ərmàn i tòj e
Sveta Petka 2: 101 - i vìš’te drèite tàm kәkvì sә tugàә
Sveta Petka 1: 108 - i nə stredàtə d’ètu go vd’èneš nìš’elki
Sveta Petka 3: 111 - dà nàči i čenìcata ə se ràždaše tùka
Sveta Petka 3: 112 - èhè pulètu i pčènica ràždəše əmə pò slàbu
Sveta Petka 3: 117 - təkà i də gu
Sveta Petka 1: 117 - tovà onovà zberè se i
Sveta Petka 3: 122 - i stàva kato go nag’òbriš sɤs tòr
Sveta Petka 1: 131 - gr’èben nəbərdilàtə i nəkàč’iš’ sìčku
Sveta Petka 1: 136 - takà i tì mòžeš li da si napràiš
Sveta Petka 1: 141 - kupùvəmè gi kupùvəme i nìh kòjtu màjstur nəpràje
Sveta Petka 1: 142 - kupùvəme i nìhᵊ pək
Sveta Petka 1: 143 - i si kùpime ud n’egu razbòj
Sveta Petka 1: 147 - i sàmo vɤ̀lna li rabòtixte vìe
Drjanovec 1: 4 - sigà sɤm nɤ dividisè i dv’è
Drjanovec 1: 7 - da si žìva i zdràva kàk si prekàrala dètstvutu
Drjanovec 1: 13 - i uvɤžàwɤ mɤ obàče tɤ̀j sa pulùči či mòjtɤ màjkɤ umr’à
Drjanovec 1: 15 - i t’à m kàzwɤ dònke zimì bràtči̥tu̥ si id’ì nɤ l’ul’kata
Drjanovec 1: 18 - če e br’èmennɤ i zɤrɤt tùj mɤ j pràt’ilɤ dɤ igràjɤ
Drjanovec 1: 19 - tɤ̀j də i àz zimàw d’it’ètu utìduw do nɤ l’ùl’kata
Drjanovec 1: 20 - i č’ùwɤm l’ùl’kata d’ètu u t’àw xòra bùl’a bòjka sɤ kàza
Drjanovec 2: 21 - u dumà i às u t’àw vrɤ̀štɤm sɤ id’ìn ə vèč’ә̟r
Drjanovec 1: 24 - i utìduw si̥ u dmà vìždɤm tàt’ɤ plàč’e č’ùwim mumìč’i
Drjanovec 2: 24 - zɤmìnɤɤ nɤ mòminɤ b’el’ànkɤ pɤk tò tɤ̀j zɤplàka i kàzɤ
Drjanovec 1: 25 - mɤ ni vìždəm b’èb’i i uluvìw tàt’ɤ tɤ̀j zɤ kul’àntȕ
Drjanovec 1: 26 - i tòj plàč’e i às ə vɤz n’ègu dùmɤm tàt’e ɤm
Drjanovec 1: 26 - i tòj plàč’e i às ə vɤz n’ègu dùmɤm tàt’e ɤm
Drjanovec 1: 28 - pɤk tòj ìkə èj tàm i u tòs mum’ènt mòjtɤ màjkɤ
Drjanovec 1: 30 - dɤ tɤkòžd’ɤ p’ànɤ pu ustàtɤ i i àz zɤplàkuw i izl’àzuw
Drjanovec 1: 30 - dɤ tɤkòžd’ɤ p’ànɤ pu ustàtɤ i i àz zɤplàkuw i izl’àzuw
Drjanovec 1: 30 - dɤ tɤkòžd’ɤ p’ànɤ pu ustàtɤ i i àz zɤplàkuw i izl’àzuw
Drjanovec 1: 32 - ɤmɤ s kɤkò j duš’ɤ̀l n’i znàm i l’èkɤrɤ kàza
Drjanovec 2: 32 - às šə si isɤbɤ̀ prìkɤskɤtɤ pɤk mòže i dukàrɤm pɤk m’ušt’erìi
Drjanovec 1: 33 - v’èdnàga kàrɤjte u grɤdɤ̀ i sɤz dv’è kɤrùci nɤ̀tə nɤ č’ìč’uwi
Drjanovec 1: 34 - inɤ̀tɤ nɤ svàka i nìj upr’àgvɤmi vulòwi tugìs i zɤkàrɤ jə
Drjanovec 2: 34 - n’àɤ dɤ ìjme tàm i kàzɤw na bàča tùj n’èštu pɤk
Drjanovec 1: 34 - inɤ̀tɤ nɤ svàka i nìj upr’àgvɤmi vulòwi tugìs i zɤkàrɤ jə
Drjanovec 1: 35 - i t’à pu pɤ̀tištɤ kàzala nɤ tàt’ɤ gèrge ìskɤm vudɤ̀
Drjanovec 2: 35 - bɤštà i nɤ bùlkata i mòjt’ә̟ bràt’a l’àtnu wrèmi sɤbìrɤt bylỳc’t’ȅ
Drjanovec 1: 36 - tòj rikɤ̀l či nìj ni zimàxmi i màjkɤ tàm izdɤ̀xvɤ
Drjanovec 1: 37 - i vɤ̀rnɤ jɤ nɤdzàt’ i nɤ sɤmìjɤ dèn’ nɤ gerg’òwden’ bèš’e tùj
Drjanovec 1: 37 - i vɤ̀rnɤ jɤ nɤdzàt’ i nɤ sɤmìjɤ dèn’ nɤ gerg’òwden’ bèš’e tùj
Drjanovec 2: 38 - i ə sɤbìrɤd gi u kɤ̀ro nɤ n’ìvata tàm spɤ̀t
Drjanovec 1: 39 - dòdi i prebràwme sɤ bràtt’ȅ fsìčkit’ȅ kɤt zɤròviwmi màjkə prɤbràwmi sɤ
Drjanovec 2: 41 - kòtu̥ stàni vèke ut’ìduwmi ɤmɤ i cànkɤ̥tɤ pruòdijmi
Drjanovec 1: 41 - i vɤ̀rnɤm sɤ n’àmɤ kàk dɤ nɤpràjmi č’ùdim sɤ udd’è dɤ jɤ svɤ̀rdz’im
Drjanovec 2: 42 - sɤz žinìjlit’ȅ àje i tì s t’àw nɤjnò dɤ č’ùiš tì bùlkɤtɤ
Drjanovec 1: 46 - sàmu dɤ p’ir’è t’èz d’ecà i dɤ im gòtvi sàmu u.kɤ̀šti
Drjanovec 1: 49 - drùgij akɤ̀l pɤ̀k tì si trìjsi i šèz gudìš’in
Drjanovec 1: 52 - i tr’àva tì də sə užèniš štòt àz aku sɤ ožènɤ
Drjanovec 1: 55 - i šɤ stàvɤ kɤwgɤ̀ miždu nàs pò dubr’è t’ì sɤ užənì
Drjanovec 1: 57 - i òd’ɤ tàt’e srùvɤ pràj nɤmèri inɤ̀ žinìčkɤ ud dubròškɤtɤ mɤɤlɤ̀
Drjanovec 2: 57 - bùlkɤ šə dod’ tɤ̀z vèčer i ut’ìduwa è tùkɤ dun’èsuɤ bùlkɤtɤ
Drjanovec 2: 58 - i ut tàm im’ɤmi bùlkɤ d’è sètn’e gu užèniwmi ul’azə u zɤvòdɤ
Drjanovec 2: 59 - t’à u kɤncilàrijətȁ ràpt’eše i ràwutta mi punɤpr’èdnə
Drjanovec 1: 61 - dàduɤ màlku òwču ml’àku i d’èt’tȕ t’à tàm gu dɤ gu
Drjanovec 1: 63 - i sètn’e i tùj d’èt’i mɤn’ènku i nìj p’èt’ drùgi pò gul’èmi
Drjanovec 1: 63 - i sètn’e i tùj d’èt’i mɤn’ènku i nìj p’èt’ drùgi pò gul’èmi
Drjanovec 1: 63 - i sètn’e i tùj d’èt’i mɤn’ènku i nìj p’èt’ drùgi pò gul’èmi
Drjanovec 2: 63 - uc’ète dɤ pusrèšnɤ dɤ gi skàrɤm i kɤt ìmɤt b’èbi
Drjanovec 1: 65 - i nìj p’èt’
Drjanovec 2: 65 - i tɤ̀j sètn’e bùlkɤtɤ rud’ì i gu tùrivɤ dònkɤ
Drjanovec 2: 65 - i tɤ̀j sètn’e bùlkɤtɤ rud’ì i gu tùrivɤ dònkɤ
Drjanovec 2: 67 - i du dn’èz dn’èšen jèpten’ mi j snɤxɤ̀ ɤmɤ ìmɤm jɤ
Drjanovec 2: 69 - nɤ nèjɤ si iskàzvɤm mɤ̀kɤtɤ i tɤ̀j
Drjanovec 1: 69 - i jnò mɤ̀n’enku òc’ɤm ubàč’ɤ nìj gulèmtȅ pàk pò sɤ rɤzbìrɤwmi
Drjanovec 1: 71 - nàšij edìnɤ č’i̥tvɤ̀rtijɤ ni bràt i trètijɤ tòj
Drjanovec 1: 72 - i tòj tɤkɤ̀w kìsɤl tè sɤ bìewɤ mnògu
Drjanovec 1: 74 - i trùdnu ž’uwòt nɤpràiwmi trùdnu ž’uwòt ubàč’ɤ t’à pàk izl’èzi
Drjanovec 1: 75 - mnògo dubrà màjkɤ b’èši i sigà kɤt plàčɤ kɤt kàža màmo
Gigen 1: 3 - bɛ̀:me̝ čètiri mumìčetə ednò mumčè tò mɤ̀ninku i iskàreme̝ tovà
Gigen 1: 4 - ožèni sɤ dvɛ̀ sestrì ìməm pò gulèmi i sə užènii
Gigen 1: 5 - àjde sə užèni i àze i uprài:me ràbuttə pribrà se bɤštɤ̀ ni
Gigen 1: 5 - àjde sə užèni i àze i uprài:me ràbuttə pribrà se bɤštɤ̀ ni
Gigen 1: 7 - podìre dudè i tòj i nìštu ne rasprɤ̀sname̝
Gigen 1: 7 - podìre dudè i tòj i nìštu ne rasprɤ̀sname̝
Gigen 1: 16 - i ostàvə də sə prekàrva pòsle za kupnìte̝
Petrov Dol 1: 1 - i n’ìje
Petrov Dol 2: 7 - i e tɤ̀j màj
Petrov Dol 3: 8 - ut ə i ut utrɤ̀gvɤm’i uddòlu kòren’ә̟ istɤ̀rgvəm gu
Petrov Dol 3: 9 - i slàgəme gu tùkə nə gɤrbɯ̀ si i ìkəm’e krɤ̀š’č’ec
Petrov Dol 3: 9 - i slàgəme gu tùkə nə gɤrbɯ̀ si i ìkəm’e krɤ̀š’č’ec
Petrov Dol 1: 10 - i mìnələtə gudìnḁ inò bèbi pàk xvɤ̀rl’ən’i nə b’èb’i
Petrov Dol 3: 14 - i c’àl’ d’èn’ i dɤrdžìm t’à ə
Petrov Dol 1: 16 - kàktu umìrət’ i decàta i tɤ̀r ràždət sɤ už’uèj i umìrə
Petrov Dol 1: 16 - kàktu umìrət’ i decàta i tɤ̀r ràždət sɤ už’uèj i umìrə
Petrov Dol 1: 18 - ftòru li trètu li i wìkɤm’e dàj dɤ i xvɤ̀rlim nɤ ùlicə̥tȁ
Petrov Dol 3: 18 - i ž’ènim ž’ènim kòlku səm bilà àz əmi mumìč’ita nə nìvəta sp’ìm
Petrov Dol 1: 20 - še ž’uv’ɛ̀i ut’ùəmi nəpràim slàgɤmi nɤ krɤstupɤ̀t’ə i
Petrov Dol 2: 21 - i m mòjta màjka sùtrin kətu stànim ə tò inò vr’ɛ̀mi
Petrov Dol 1: 21 - màjkata sa skrìva i sigà vèči n’àkuj kətu kòjtu minàə iz ùlicta
Petrov Dol 1: 22 - kɤt i nɤm’ɛ̀ri z’èmə i tùj d’it’è z’èmɤ i i ut’ùət u.kɤšti
Petrov Dol 2: 23 - kòsur’i kòsər’u [laughter] i ə kòlkut čuwèkɤ nəprìmer’ nìj si b’àwmi čèt’ir’i
Petrov Dol 2: 24 - i d’v’è šès šès strɤ̀ka kuprìva utkɤ̀svə màjka nər’è nər’ɛ̀ždə je
Petrov Dol 1: 25 - i nə žil’àzoto i na krɤ̀snictȁ kòjtu i nam’ɛ̀rilə vèči̥
Petrov Dol 1: 25 - i nə žil’àzoto i na krɤ̀snictȁ kòjtu i nam’ɛ̀rilə vèči̥
Petrov Dol 1: 26 - trì jmenà i ə kətu sa vɤ̀rnim tàm wìkə inàtə ìkə
Petrov Dol 2: 27 - nər’ɛ̀ždə nə ker’em’ìd’it’ȅ udgòr’e tɤ̀j i sutrintà ut’ùwa də gl’èdə
Petrov Dol 1: 28 - d’èt’i mu kàzvəli tùj d’èt’i id’ɛ̀te nɤ čèrkwəta i krɤ̀štajte štòt tò
Petrov Dol 3: 28 - i ž’èn’im tàm dùkət pòsl’e kət sə ə puž’èn’im
Petrov Dol 1: 29 - čitìrijz dèna n’e sì j čùlu ìmitu i ut’ùɤt nɤ č’èrkvəta
Petrov Dol 1: 30 - i krɤ̀štat vrɤ̀štat sa i sigà krɤ̀snictȁ d’èt b’èb’i d’èt i nəm’ɛ̀ri
Petrov Dol 1: 31 - žinàta spìra sa vɤ̀nka bùlkata udvɤ̀tr’ɛ i nə prəgɤ̀
Petrov Dol 1: 33 - nɤlì znàjš i tɤrkàl’əmi t’à ìkɤ tɤ̀s ə d’èt i nɤm’ɛ̀ri žinàta
Petrov Dol 2: 34 - uscète nə pìtkit’ȅ pràjət slàgət i tòpč’ənca ufcè
Petrov Dol 1: 35 - pu sìtutu i žinàta bu màjkɤtɤ i z’èmɤ pàk i dàvɤ
Petrov Dol 1: 37 - na trì pɤ̀t’ɤ nɤ trètij pɤ̀t’ i nə dà t’ì mi dàd’i
Petrov Dol 3: 39 - ə upr’id’ɛ̀l’əm’i si i ž’èn’im sə kàzwə č’ekɤ̀m
Petrov Dol 2: 40 - d’àutu stànəl i i təkìə gerg’òwdèn’ xu
Petrov Dol 2: 40 - d’àutu stànəl i i təkìə gerg’òwdèn’ xu
Petrov Dol 1: 41 - tudòrka i t’à màjkətə i z’ìmə vèči i s’àdəmi u kɤ̀š
Petrov Dol 1: 41 - tudòrka i t’à màjkətə i z’ìmə vèči i s’àdəmi u kɤ̀š
Petrov Dol 2: 45 - vɤfkɤ̀šti nə inò kur’ìtu slàgəvmi kòl’im àgn’itu i na samàta krɤ̀f
Petrov Dol 1: 46 - š’e mu nakùp’ə drèxi de i obl’àka t’à i d’it’ètu də ubličè
Petrov Dol 1: 47 - dr’èxi mu kupùva pərì š’ə mu dàm i sigà v’èči š’ə snì
Petrov Dol 1: 49 - tɤ̀j nə d’it’ètu d’èt i nam’ìr’a i tàm ə ə gòsti dər’àvam
Petrov Dol 1: 50 - pòčnuvəmi də id’èm àd’i sigà zə d’ət’ètu zə zdràv’i i t’à vìka
Petrov Dol 3: 51 - i təkà č’ètr’i snòpa i udgòr’ə nà kət sə dvənàjs’i gòr’ə
Petrov Dol 3: 51 - i təkà č’ètr’i snòpa i udgòr’ə nà kət sə dvənàjs’i gòr’ə
Petrov Dol 1: 54 - wèč’e̟ kɤtu krɤ̀ sè jnò i sɤ̀štu nàše d’ət’è vèč’e̟
Petrov Dol 1: 55 - mòja dɤšter’ә̀ wìkɤ tɤ̀ž žinà i i e tɤ̀j xvɤ̀rl’en’i̥ nə b’èb’i
Petrov Dol 1: 55 - mòja dɤšter’ә̀ wìkɤ tɤ̀ž žinà i i e tɤ̀j xvɤ̀rl’en’i̥ nə b’èb’i
Petrov Dol 1: 56 - i nə tùj ə zə ubičàj zìami pàk pu stò l’èa zìami
Petrov Dol 2: 57 - à i àz g’òrgi
Petrov Dol 2: 58 - [laughter] i tòj g’òrgi
Petrov Dol 3: 62 - t’à ìma i sɤ̀rp ìma i palamàrka
Petrov Dol 3: 62 - t’à ìma i sɤ̀rp ìma i palamàrka
Petrov Dol 1: 70 - inò dv’è trì vèč’i sè i umìrɤt d’əcàta i t’è vèč’i rešàvət
Petrov Dol 2: 71 - i ut krɤftà
Petrov Dol 2: 72 - i gerg’òwdèn’ kətu upič’è zəkàrəmi àgn’itu
Petrov Dol 2: 75 - i ut krɤftà u.kɯ̀šti
Petrov Dol 2: 77 - i na samàta st’enà pràimi è tɤ̀j krɤ̀s
Petrov Dol 1: 77 - du trì pɤ̀t’i i prikàrvət də e ž’ìvu i zdràu v’èč’i
Petrov Dol 1: 78 - dɤ n’i sè rəzbul’àwə i tɤ̀j
Petrov Dol 2: 79 - krɤ̀s i màlki d’ecà kət ìmət z’èmət ut krɤftà
Petrov Dol 1: 81 - i kàktu gu tò nə trì iminà sə krɤštàət
Petrov Dol 2: 83 - dà kət nə krɤ̀w i č’erv’èni d’ecàta napɤ̀streni
Petrov Dol 2: 85 - i pòsl’e gu up’ič’èmi àgn’itu up’ič’èm ama inò inò wr’èmi
Petrov Dol 3: 86 - i t’ìe rɤkòe kətu gi z’èmim wèč’i vɤ̀rzvəm’i gi
Petrov Dol 3: 87 - i pràjmi tɤkò ə bə tòlk gul’àm s’i
Petrov Dol 1: 89 - às ut’ùvam səs ə stòmnite zə vudà i ut’ìvəm vìždəm ednò d’it’è
Petrov Dol 2: 91 - pr’àsnu s’ìr’en’e pràj slàgəmi p’ìt’it’ȅ mu ba i màlkit’i d’ecà
Petrov Dol 2: 92 - sɤs inà koprìva i sɤs vudà
Petrov Dol 1: 93 - i màjkətə iskàčə t’à sə skrìwə
Petrov Dol 1: 98 - i kàzvəm tàm v’èči i pək də bùl’ətə vìkə
Petrov Dol 2: 98 - i kətu pòp kətu i pòp sè jnò i sɤ̀št pòp
Petrov Dol 2: 98 - i kətu pòp kətu i pòp sè jnò i sɤ̀št pòp
Petrov Dol 1: 98 - i kàzvəm tàm v’èči i pək də bùl’ətə vìkə
Petrov Dol 2: 98 - i kətu pòp kətu i pòp sè jnò i sɤ̀št pòp
Petrov Dol 2: 99 - tɤ̀j rɤ̀s’əwmi i id’èm pièm i vìkət v’èsela ràbuta
Petrov Dol 2: 99 - tɤ̀j rɤ̀s’əwmi i id’èm pièm i vìkət v’èsela ràbuta
Petrov Dol 1: 102 - i tàm v’èči dər’àvəni pris sìtutu sə tərkàl’ə tàm na trì pɤ̀t’e
Petrov Dol 1: 103 - əmi pràili sn’e às si pràjew i dubrìnə jè tɤ̀s ivànuvətə
Petrov Dol 1: 104 - i čàkəj kujà ženà tòs ubičàj gu dàvəmi b’èb’itu
Petrov Dol 3: 107 - əmə mə às i wìkə kɤkò i zə kəkvà
Petrov Dol 3: 110 - emi vìkəm i vìj n’i st’è č’ùəli ba d’ecà
Petrov Dol 3: 120 - i ustɤ̀rgwəm’i gul’àm ərmàn
Petrov Dol 3: 129 - də n’i təkòə i tàm kət nəst’il’èm s’igà snòp’it’ȅ tùj ž’ìtutu
Petrov Dol 3: 131 - i səz dikàn’a è inò vr’èm’i digàn’a
Petrov Dol 3: 134 - i kət pr’ègn’im vulòv’it’ȅ gi kun’è l’i vulòwi i kəkòt ìməm’i
Petrov Dol 3: 134 - i kət pr’ègn’im vulòv’it’ȅ gi kun’è l’i vulòwi i kəkòt ìməm’i
Petrov Dol 3: 135 - i n’ìj d’ә̟càta s’àdəm’i nə d’ikàn’ata i t’è vɤrɤ̀t vɤrš’ɛ̀jm’i
Petrov Dol 3: 135 - i n’ìj d’ә̟càta s’àdəm’i nə d’ikàn’ata i t’è vɤrɤ̀t vɤrš’ɛ̀jm’i
Petrov Dol 3: 142 - m’ɛ̀s’im n’àkolko pɤ̀t’e i tɤ̀j ubikàl’em’i ubikàl’em’i m’ɛ̀si̥
Petrov Dol 2: 143 - nə rogàta ɤ pàl’ət sv’išt’ìčki i tugàskə gu kòl’u
Petrov Dol 2: 144 - ukɤ̀št’i gu vrɤ̀štɤt pàk ut cɤ̀rkvəta i gu kòl’im tugàskə pičèmi
Petrov Dol 3: 147 - kət sə swɤ̀rš’i i kətu pàdn’i ž’ìttu utn’èəm’i slàməta wèč’i
Petrov Dol 2: 150 - i c’àl dèn
Petrov Dol 3: 153 - s n’in’t’ìrit’ȅ udn’èməm’i i kɤt ustàni wèči sàmu zɤ̀rnutu
Petrov Dol 3: 158 - i gol’àmu e tɤ̀j e tɤ̀j nə trì kòlə i [unintelligible] i s’ɛ̀im’i
Petrov Dol 3: 158 - i gol’àmu e tɤ̀j e tɤ̀j nə trì kòlə i [unintelligible] i s’ɛ̀im’i
Petrov Dol 3: 164 - kəkò kàrət nə sa ama tɤ̀j b’ɛ̀š’i inò vr’ɛ̀m’i i t’è pòsl’e wèč’i ̀
Petrov Dol 3: 165 - kət i sm’it’èm’i də ispruv’ɛ̀jm’i pr’ib’ìrəm’i u hɤmbàr’e i slàgəm’i tàm èč’i
Vladimirovo 3: 11 - à nàči i mɤžète pletɤ̀t
Vladimirovo 2: 13 - i mùzika i si svìri i nìe òdime si z g’ùlove
Vladimirovo 2: 13 - i mùzika i si svìri i nìe òdime si z g’ùlove
Vladimirovo 2: 13 - i mùzika i si svìri i nìe òdime si z g’ùlove
Vladimirovo 2: 14 - i ni vèselo bèše
Vladimirovo 3: 16 - istɤčème po ə koto plàtno i nə tùrame tek è tovà
Vladimirovo 3: 18 - i ottùka i òdime nìe səž ženìte si òdime
Vladimirovo 3: 18 - i ottùka i òdime nìe səž ženìte si òdime
Vladimirovo 3: 19 - ednà ɤdnɛ̀tɤ dɤržì ottùka natùka i tekà tè ɤ̀ po vodàta
Vladimirovo 3: 20 - àjde àjde àjde i rìbata òp vlèzne u tuvà i si lòvi
Vladimirovo 3: 20 - àjde àjde àjde i rìbata òp vlèzne u tuvà i si lòvi
Vladimirovo 3: 22 - à ə znàči i vìe ste lovìli rìba
Vladimirovo 3: 23 - à i lovìli sme znàš kvì u kvò sa bṛ̀kə̥ ə kačəmàk
Vladimirovo 2: 31 - i kòžata stàrite òra a issùšɤt i onà stàne sùxa
Vladimirovo 2: 31 - i kòžata stàrite òra a issùšɤt i onà stàne sùxa
Vladimirovo 3: 31 - ot càrevica kəčamàk i u tòo kotèl ìdem ə na bàrata
Vladimirovo 2: 32 - i narèžət upìnki takòvo i si napràime opìnki i
Vladimirovo 2: 32 - i narèžət upìnki takòvo i si napràime opìnki i
Vladimirovo 2: 32 - i narèžət upìnki takòvo i si napràime opìnki i
Vladimirovo 3: 32 - i zalòžime na kotèla dèka a bṛ̀kano kačamàk sme go izèle
Vladimirovo 3: 33 - ama ə po kràj i go zalòžime kotèla u edìn kàmik tùrame
Vladimirovo 3: 34 - ta kotèlɤ i rìbata vlèzne i nìe go i pàk precèždame
Vladimirovo 3: 34 - ta kotèlɤ i rìbata vlèzne i nìe go i pàk precèždame
Vladimirovo 3: 34 - ta kotèlɤ i rìbata vlèzne i nìe go i pàk precèždame
Vladimirovo 3: 35 - i lòvime rìba
Vladimirovo 2: 39 - štòto zavìvame i navùšta dèt mu vìkame takòvo koto parcàle
Vladimirovo 3: 40 - a i kvì rìbi ìmaše tùka u tàa rekà
Vladimirovo 2: 41 - i kot si dòjdeme i dodè da sə sɤbùəme
Vladimirovo 2: 41 - i kot si dòjdeme i dodè da sə sɤbùəme
Vladimirovo 2: 42 - onò vìr vòda i tùrame do pèčkata da da sɤ̀xnɤt
Vladimirovo 2: 48 - i i za za kòleda takà
Vladimirovo 2: 48 - i i za za kòleda takà
Vladimirovo 3: 52 - i tavà e
Vladimirovo 3: 56 - vednàga u vodà u čub na gɤrnèto i tùrame čorbà da edème
Vladimirovo 2: 57 - kòleda i na u božìč kàzvat tè
Vladimirovo 3: 64 - kəto zavrì vodàta izmìeš ùbavo rìbata i kəto zavrì vodàta
Vladimirovo 3: 67 - a i mòže i sɤs
Vladimirovo 3: 67 - a i mòže i sɤs
Vladimirovo 2: 70 - da pìjɤt rakìjata i slet tovà ìdva mesòto
Vladimirovo 3: 72 - i lùk čùščici nətùraš i č čùbricә̥ n
Vladimirovo 3: 72 - i lùk čùščici nətùraš i č čùbricә̥ n
Vladimirovo 2: 77 - koto mòjɤ bɤštà si i kòl’aše i si gi pràeše takà
Vladimirovo 3: 79 - koto napràiš tàm si mòe da tùraš i orìs u čorbàta
Vladimirovo 3: 80 - mòže elì fidè elì kakvì drùgi ràboti i kəto səs ə
Vladimirovo 2: 80 - i nègo tùrame u kačèta
Vladimirovo 2: 82 - mesòto i go pə posòlime ə ə sɤs sɤlɤmùr ta
Vladimirovo 3: 84 - kòlko corbàta a tòpla i də sɤ ne presečè e takà
Vladimirovo 1: 95 - i ìma kafènce da ti sìpem li
Vladimirovo 2: 97 - na mrɤ̀fčici i napḷ̀nime bàbata sɤs màlko lùkčec
Vladimirovo 3: 97 - pòslem go tùrame ta sɤ napečè i s ednò dṛ̀vu
Vladimirovo 2: 98 - čùšcici narèžime i mesòto i a napḷ̀nime i i sɤšìjeme
Vladimirovo 2: 98 - čùšcici narèžime i mesòto i a napḷ̀nime i i sɤšìjeme
Vladimirovo 2: 98 - čùšcici narèžime i mesòto i a napḷ̀nime i i sɤšìjeme
Vladimirovo 2: 98 - čùšcici narèžime i mesòto i a napḷ̀nime i i sɤšìjeme
Vladimirovo 3: 99 - òn sə i òn go prevèeme na vètera i tè tekà
Vladimirovo 3: 99 - òn sə i òn go prevèeme na vètera i tè tekà
Vladimirovo 2: 99 - i koto jɤ vàrime màl tɤ tɤkà da ne è
Vladimirovo 2: 101 - i jə dṛžìme na navisòko natùrame ta prez zìmata se exè
Vladimirovo 3: 103 - i tàm ìma vèter štò ùlicata pò nèma vèter
Vladimirovo 3: 104 - a tàm ìma vèter i go odvèeme
Vladimirovo 1: 105 - i l’ùdete i zə i tekà ngi lòvime ə ìma st stolèta
Vladimirovo 1: 105 - i l’ùdete i zə i tekà ngi lòvime ə ìma st stolèta
Vladimirovo 1: 105 - i l’ùdete i zə i tekà ngi lòvime ə ìma st stolèta
Vladimirovo 3: 106 - ko ə tenekìjata kòfi takòvo grebèš i sìpvaš
Vladimirovo 1: 108 - ako ste vidèle na tìja st obṛ̀neme stolèto i krakàta
Vladimirovo 1: 109 - trìte kràka sa nagòre i tùrame tùrat sveštìci
Vladimirovo 1: 110 - i gi zapàlime i detèto kojò fàne tavà na tòo
Vladimirovo 1: 110 - i gi zapàlime i detèto kojò fàne tavà na tòo
Vladimirovo 1: 111 - i go narečème dnèska gèrg’ovden zaràn
Vladimirovo 2: 114 - dà i ə kòlko jajcà pràvi fs’àko detè
Vladimirovo 1: 116 - ì takà i na tòo dèn mu pràvime pìtka nèšto i
Vladimirovo 1: 116 - ì takà i na tòo dèn mu pràvime pìtka nèšto i
Vladimirovo 2: 118 - i gi bojadìšat i kòlko dùši sa na tòlko mestà
Vladimirovo 2: 118 - i gi bojadìšat i kòlko dùši sa na tòlko mestà
Vladimirovo 1: 121 - ne tè i trèbva tovà takà pràat
Vladimirovo 2: 127 - a bèreme takòvo i s ə goràta mlèčnica dèt mu vìkat
Vladimirovo 2: 128 - e i unà onà pa tovà stàva takòo koto zelèno nèkakvo
Vladimirovo 2: 130 - i a nèmaše takà
Nasalevci 1: 6 - u nedèl’u ot sùbotu ot pètɤk pòčne vèči i
Nasalevci 1: 7 - u nedèl’u tàm na cṛ̀kvu se ìde venčàvka i takà
Nasalevci 1: 13 - i nèkakɤf speciàlen lèp li se mèseše
Nasalevci 2: 14 - à dà ama nò čùje tèje dùme i pisùje
Nasalevci 2: 21 - dà zaštò tùja bràdu i onà bradàta da ti e cṛnà
Nasalevci 2: 23 - kàkto i da jè
Nasalevci 1: 36 - i tupàn lùpa lùpa barjàk nakìten i ulàzu u komšìjutu
Nasalevci 1: 36 - i tupàn lùpa lùpa barjàk nakìten i ulàzu u komšìjutu
Nasalevci 1: 37 - komšìjata gi posrètne i uvedè gi vɤ̀tre podadè im
Nasalevci 2: 40 - e pa stàrite ridžì mu mustàci i onì ùznu bojù i
Nasalevci 2: 40 - e pa stàrite ridžì mu mustàci i onì ùznu bojù i
Nasalevci 2: 41 - i màžat
Nasalevci 1: 43 - i dòjdu omèsu pogàču omèsu bànicu šìše rakìju i àjde
Nasalevci 1: 43 - i dòjdu omèsu pogàču omèsu bànicu šìše rakìju i àjde
Nasalevci 1: 44 - i àjde na svàdbata
Nasalevci 1: 45 - i s nevèstata gi dàri namètne rìzu na gṛbìnu i onì tùru
Nasalevci 1: 45 - i s nevèstata gi dàri namètne rìzu na gṛbìnu i onì tùru
Nasalevci 1: 46 - na gṛbìnu edù i pijù [laughter] kvò kazùjem ovakà
Nasalevci 1: 48 - svìrk’e svìru naròt tàm i u cṛ̀kvu se ulèzne pòp venčàva
Nasalevci 1: 49 - izlèzne se iz cṛ̀kvu òro i i takà
Nasalevci 1: 49 - izlèzne se iz cṛ̀kvu òro i i takà
Nasalevci 1: 50 - ɤhɤ̀ i pòsle is cɤ̀rkvu kato izlèznat kɤdè otìvat
Nasalevci 1: 51 - e pa is cṛkvu ka izlèzne i prìmer otìva si pòsle
Nasalevci 1: 53 - takà i tàm kakvò se prài kàk ja posrèštat
Nasalevci 1: 59 - i vi slòži pṛ̀sti tùka ko jà što sɤm turìla
Nasalevci 1: 60 - i uvedè vɤ̀tre i pòsle ju pràti dòle na klàdenɤc
Nasalevci 1: 60 - i uvedè vɤ̀tre i pòsle ju pràti dòle na klàdenɤc
Nasalevci 2: 63 - i [laughter] i gi dokàraju tùka u dvòrɤt i na kòledu sečù dṛvà
Nasalevci 2: 63 - i [laughter] i gi dokàraju tùka u dvòrɤt i na kòledu sečù dṛvà
Nasalevci 2: 63 - i [laughter] i gi dokàraju tùka u dvòrɤt i na kòledu sečù dṛvà
Nasalevci 1: 63 - i svìrk’e svìru tùtulu tùtulu
Nasalevci 2: 65 - na trùp ednò dṛ̀vo takà debelò i sɤs sek’ìra
Nasalevci 1: 66 - i kòj pàdne kòj [laughter] se napìje i takà
Nasalevci 1: 66 - i kòj pàdne kòj [laughter] se napìje i takà
Nasalevci 2: 71 - i sečù dṛ̀và nasečù pùno a ženète mèsu omèsu pogàču
Nasalevci 1: 81 - i mlàdite takà me arèsvat pòveče
Nasalevci 2: 87 - i se mèsi mèsi tùri se paràta i se mèsi mèsi
Nasalevci 2: 87 - i se mèsi mèsi tùri se paràta i se mèsi mèsi
Nasalevci 2: 88 - umèsi se ùbavo i pòsle se pogàčata tùri da uzbùne
Nasalevci 2: 89 - i ka uzbùne podìgne i se tùri ta se pečè
Nasalevci 2: 89 - i ka uzbùne podìgne i se tùri ta se pečè
Nasalevci 1: 90 - i tì takà ako vìdiš priàtelɤ si takà
Nasalevci 2: 91 - u crèpn’utu u crèpn’u dà i se ispečè pogàčata
Nasalevci 2: 92 - i nà i zel’ànik se omèsi kolačèta takà se omèsu
Nasalevci 2: 92 - i nà i zel’ànik se omèsi kolačèta takà se omèsu
Nasalevci 2: 93 - pa se takà prekṛ̀stu i takvàja dečìca
Nasalevci 1: 94 - e ga popàrim i
Nasalevci 2: 96 - nàjutro dòjdu im se dadè po ednò kolačènce i onì pojù kolèdo kolèdo
Nasalevci 1: 98 - i kogàto se kogàto se rodì detè kakvò se pràvi
Nasalevci 1: 102 - pa lègne màk’a mu na krèvet i n’èga ga tùru
Nasalevci 1: 103 - na krevàta i go ràni dòi ga ako ìma mlèko
Nasalevci 1: 105 - dodèka kùpu tekòva mlèčno bràšno i takà i ga rànu
Nasalevci 1: 105 - dodèka kùpu tekòva mlèčno bràšno i takà i ga rànu
Nasalevci 1: 106 - ahà i ga rànu taka
Nasalevci 1: 107 - i ga rànu i porastè detè i stàne mùš
Nasalevci 1: 107 - i ga rànu i porastè detè i stàne mùš
Nasalevci 1: 107 - i ga rànu i porastè detè i stàne mùš
Nasalevci 2: 121 - e pa na kolačètata natùramo takà i ga
Nasalevci 1: 124 - a onò devòjčeto pò slùša i màk’utu i baštùtu
Nasalevci 1: 124 - a onò devòjčeto pò slùša i màk’utu i baštùtu
Nasalevci 1: 130 - i sɤs
Nasalevci 2: 131 - na lèbɤt i kojà e mesìl’a e mesìl’a sa onà mèsi samò
Nasalevci 1: 131 - odrèžu ga i kràj
Nasalevci 2: 132 - a drugìte pa naòkolo i sìčko na krùgɤt krùg
Nasalevci 2: 134 - tì vidè tàm sàmo tovà e màlko i natùra svè na n’èga
Nasalevci 1: 135 - i prevṛ̀žu màlko i kràj
Nasalevci 1: 135 - i prevṛ̀žu màlko i kràj
Nasalevci 2: 136 - i kòlko dùši su tè nasèdaju takà stàrci svèkɤr svekɤ̀rva
Nasalevci 1: 136 - i kràj a pòsle kakvò izlìza zàedno sɤz detèto
Nasalevci 2: 137 - momčè tìja onìja i nasèdaju i kojà e mesìl’ata mesì
Nasalevci 2: 137 - momčè tìja onìja i nasèdaju i kojà e mesìl’ata mesì
Nasalevci 2: 138 - natùra u krùgɤt i nesè i slòži na postèl’utu
Nasalevci 2: 138 - natùra u krùgɤt i nesè i slòži na postèl’utu
Nasalevci 2: 139 - i ùznu kandìlo kandìlo znàeš li ga kandìlo
Nasalevci 1: 141 - plodnìcata izlèze i se isčìsti i
Nasalevci 1: 141 - plodnìcata izlèze i se isčìsti i
Nasalevci 1: 142 - i se isčìsti i àjde
Nasalevci 1: 142 - i se isčìsti i àjde
Nasalevci 1: 146 - tɤ̀j i nèšto slàgaha li m i f kakvò go zavìvaxte detèto
Nasalevci 1: 146 - tɤ̀j i nèšto slàgaha li m i f kakvò go zavìvaxte detèto
Nasalevci 2: 152 - i tùra se žàr i tùra se tevn’àn
Nasalevci 2: 152 - i tùra se žàr i tùra se tevn’àn
Nasalevci 2: 153 - i kòj e čorbadžìja pòstar stàne i takà
Nasalevci 2: 153 - i kòj e čorbadžìja pòstar stàne i takà
Nasalevci 1: 154 - i ga slòžu na krevàta i màk’ata do n’èga lègne
Nasalevci 1: 154 - i ga slòžu na krevàta i màk’ata do n’èga lègne
Nasalevci 1: 158 - i takà
Nasalevci 1: 159 - i takà i pòsle kato poràsne sɤs kakvò go oblìčaxa
Nasalevci 1: 159 - i takà i pòsle kato poràsne sɤs kakvò go oblìčaxa
Nasalevci 2: 165 - i tùri takòva žàr i takà i onò ča takò e
Nasalevci 2: 165 - i tùri takòva žàr i takà i onò ča takò e
Nasalevci 2: 165 - i tùri takòva žàr i takà i onò ča takò e
Nasalevci 2: 166 - pa i onò izlèzne kato pùšak
Nasalevci 2: 168 - obikòli ga trì puti i ko pòp pročetì
Nasalevci 2: 170 - kvò pročetì tàm i stàva vèče i rèže
Nasalevci 2: 170 - kvò pročetì tàm i stàva vèče i rèže
Nasalevci 1: 175 - e pa i rìza nò nè e golò
Nasalevci 2: 176 - i sčùpi od n’èga ta tùri na tṛ tàm
Nasalevci 2: 179 - i parèto tràžimo
Nasalevci 2: 181 - ali se slòži parè tàm i se tràži parèto lèbɤt se načùpi
Nasalevci 1: 184 - ama onà si stròšu i nòs
Nasalevci 1: 193 - i ozdòle vèzeno takà tòlko sɤs ə kònci sàkikvi smeə
Nasalevci 1: 196 - i pòsle nanagòre šìk i po šìkɤt bisèr
Nasalevci 1: 196 - i pòsle nanagòre šìk i po šìkɤt bisèr
Nasalevci 1: 197 - i takɤ̀v ottùka dotùka se naprài litàkɤt hùbav
Nasalevci 1: 202 - i se sɤšìe na mašìnku i pòsle vèče se prài
Nasalevci 1: 202 - i se sɤšìe na mašìnku i pòsle vèče se prài
Nasalevci 1: 212 - i kɤdè če gi vòdiš ne znàm
Nasalevci 1: 221 - əmhəm i r rukàvi ili nè
Nasalevci 1: 224 - rìza sɤs tantèle takà tòlko tantèl’k’ete pod litàkɤt rɤkavè koprìneni i
Nasalevci 1: 232 - i takà
Nasalevci 1: 242 - i pòsle sɤs ə šìk se slòži
Nasalevci 1: 246 - i bisèrɤt je lɤ̀skav i
Nasalevci 1: 246 - i bisèrɤt je lɤ̀skav i
Nasalevci 1: 251 - i odgòre nat šìkɤt
Nasalevci 1: 256 - sɤs manìsta i se nanìže i takà
Nasalevci 1: 256 - sɤs manìsta i se nanìže i takà
Nasalevci 1: 266 - še zème ìvo prɤ̀čkata i
Nasalevci 1: 269 - [laughter] trèbe si tùriš slušàl’k’i i jà ne čùjem
Nasalevci 1: 275 - e ìma ìma zatiskòl’ i jà ìmam tùka
Nasalevci 1: 276 - na dèsnoto zatiskòl’ i mi [laughter]
Nasalevci 1: 278 - ne znàm be nèšto me zabolè i mi òp
Nasalevci 1: 279 - i segà me bolì mi stàde takà tersenè i ne čùjem segà
Nasalevci 1: 279 - i segà me bolì mi stàde takà tersenè i ne čùjem segà
Iskrica 3: 3 - p’èt bràt’ə i dv’è sestrì s’èdem pərčètə às səm nàj màlkija
Iskrica 2: 3 - t’àn’te dicà sə ubl’àkəni ə pək nìi cərùlkiti i tò
Iskrica 1: 3 - i e jàlə m’ène ma je sràm če də pus’ègnə
Iskrica 3: 4 - i kàktu stənà səmìčək vèči sìčkiti si utìdaa ut tòu sv’àt
Iskrica 2: 4 - e n’è təkìvi cərùlki̥ əmi ut svìncki nəpràeni i təkà si ə b’à:mi
Iskrica 2: 5 - i nə làzərcə tɤ̀j sme òd’əli səs cərùlkiti smi ubùti
Iskrica 1: 5 - i gə up’èkələ mə pà stàvəm də jàm vìkəm
Iskrica 2: 6 - i təkà si n’àma:me nìštu pə čurbədžìiti t’è i sìčku iskupùvaa
Iskrica 2: 6 - i təkà si n’àma:me nìštu pə čurbədžìiti t’è i sìčku iskupùvaa
Iskrica 3: 7 - pəsè ufcèti i às kətu si vɤ̀rnə ud učìlištu kətu rɤ̀t
Iskrica 2: 7 - i kwòt ni dɤ̀t ə na bəštìte ni tvà i t’ut’ùnə usòbennu
Iskrica 2: 7 - i kwòt ni dɤ̀t ə na bəštìte ni tvà i t’ut’ùnə usòbennu
Iskrica 2: 8 - pɤ̀ gu iskupùvət i nàšte t’ut’ùni mògu jèftinu minàvəə ə pək
Iskrica 2: 11 - i tàm ìməše pàk ràzlika əmə s’è pàk pò màlku
Iskrica 3: 12 - i posle gi iskàrvəme pək tàm du pul’ànətə du du s’èlutu ni s
Iskrica 1: 12 - rəzbìrəhmi sə əmi svèkɤr i sikɤ̀rvə t’èe n’àmə nə drùk
Iskrica 3: 13 - kràjə živèem nə s’èloto iskàrəme i tàm pəsɤ̀t jàgəncàtə i màjkiti m
Iskrica 3: 13 - kràjə živèem nə s’èloto iskàrəme i tàm pəsɤ̀t jàgəncàtə i màjkiti m
Iskrica 3: 14 - pəsɤ̀t dukət sə stɤ̀mni i kətu dòət drùgiti i sə pribìrəmi
Iskrica 3: 14 - pəsɤ̀t dukət sə stɤ̀mni i kətu dòət drùgiti i sə pribìrəmi
Iskrica 3: 15 - tuvà bèši inɤ̀ta ràbutə čubənlɤ̀kə pòsle kətu i zəvɤ̀rši
Iskrica 2: 15 - nəpràeni sə lixìti ni i səs kurìšnici̥ gu prɤ̀ska:mi ə
Iskrica 2: 16 - i nə rəkà gu səd’àhme səs kòlčetə ə n’àməše məšìni n’àməše nìšto
Iskrica 1: 17 - i d’è də znàm v’èče̥ pudìr’ə jà sɤzdàdəw simèjstvu de̝cà
Iskrica 2: 17 - i n’àkədè sə səbìra:me po brigàdə ili pə s’èki si gu zìmə
Iskrica 3: 17 - kòj žə mə isdɤ̀ržə də ìdə də ùčə n’àštu i
Iskrica 3: 18 - i b’àh merəklìjə mnògu zə ufcèti əmə mnògu gi ubìčəh žuvòtnite dè
Iskrica 3: 19 - nè sàmu ufcèti sìčki živòtni gi ubìčəh mnògu i pòčna:
Iskrica 3: 20 - də pəsɤ̀ òfci pəsɛ̀h nàšti i nə kumšìiti tàm n’àkui drùgi
Iskrica 3: 21 - də də ne sɤ̀ sàmu s nàšti dè i s pəs’àhme gi
Iskrica 1: 22 - vɤf s’èlo də mə ìskə i ə dòjdaa
Iskrica 2: 22 - màjkə mi i bəštà mi sə nə drùgə ràbuta
Iskrica 1: 23 - pràtia togàə i svətòvnici t’èə xòdea pu dvàmə trìmə čuvèkə
Iskrica 3: 24 - i tàm pròletnu vrème kət se zəpruletì tuvà vrèmi si tàm du kušàrətə
Iskrica 1: 25 - pr’əstànuvə b’àgə b’èz də kàže nə màjkə i nə bəštà
Iskrica 2: 26 - zè:me nə kàci də slàgəme̝ vudɤ̀ta i təkà si gu zìma:me
Iskrica 1: 26 - mə kujàtu i i ni ìskə təkà t’à slùšə kvòtu i kàžət
Iskrica 1: 26 - mə kujàtu i i ni ìskə təkà t’à slùšə kvòtu i kàžət
Iskrica 2: 27 - si gu səd’àhme i kətu stàne zə bràne̝ kupàl si gu
Iskrica 1: 27 - i kəto rešìme či i sə žènim večertɤ̀ dòjdaa tùkə ut sèltu
Iskrica 1: 27 - i kəto rešìme či i sə žènim večertɤ̀ dòjdaa tùkə ut sèltu
Iskrica 2: 28 - nə rəkà b’èz də sə orè b’èz nìštu i kəto stàne
Iskrica 3: 29 - às səm nàj màlkijə ne b’àh žènin dè i də mə smen’ɤ̀t
Iskrica 1: 29 - i jà səm sə prigòtv’ələ tàm drèite štòtu i stàvəm bùlkə
Iskrica 1: 29 - i jà səm sə prigòtv’ələ tàm drèite štòtu i stàvəm bùlkə
Iskrica 3: 30 - i də də ìdə i às də izl’èjə tàm də glèdəm mumìti [laughter]
Iskrica 3: 30 - i də də ìdə i às də izl’èjə tàm də glèdəm mumìti [laughter]
Iskrica 2: 30 - i kato gu premìnem edìnija pɤ̀t tò e tugàə pu kòlku
Iskrica 1: 32 - pìtaə mə tì ìskəš li gu ìskəm gu sètn’a pìtət i n’ègu
Iskrica 3: 33 - dù pitkòvden pitkòvden stàə nə dvàese i sèdmi uktòmvri
Iskrica 1: 33 - i tòj vìkə i às ku ne gɤ̀ ìskəm n’àmə də dòja
Iskrica 1: 33 - i tòj vìkə i às ku ne gɤ̀ ìskəm n’àmə də dòja
Iskrica 2: 34 - i tugàə vèči pɤ̀rvətə rəkà kətu gu mìnem ftòrətə rəkà vèči
Iskrica 1: 34 - i hàjde àjde čestìtu svàtoe čestìtu svàt tòj rəkòsət sə
Iskrica 1: 35 - čestìtət i nàs i s’àdət vèke nìj sm’ə vèke užèneti slàgət tugàə
Iskrica 1: 35 - čestìtət i nàs i s’àdət vèke nìj sm’ə vèke užèneti slàgət tugàə
Iskrica 3: 35 - štòtu də sə uàgn’ət dvàese i ftòri fevruàri tuvà màrt
Iskrica 1: 36 - də vičèr’ə tàm idɤ̀t gɤrm’ɤ̀t či vèke bùlkətə sə užènilə i
Iskrica 1: 37 - i ìdvəš tùka
Iskrica 3: 37 - ìskə uslòvia i tugàə gi pùsnə i kət sə zəplòd’ət ufcète̝ vèče̝
Iskrica 3: 37 - ìskə uslòvia i tugàə gi pùsnə i kət sə zəplòd’ət ufcète̝ vèče̝
Iskrica 2: 37 - əmə gu nìžem nə gub’èrki i nə kənàp i pòsle
Iskrica 2: 37 - əmə gu nìžem nə gub’èrki i nə kənàp i pòsle
Iskrica 3: 38 - prez zìmətə tè pòčvəd də sə àgn’ət tugàva na dvàese i ftòri màrt
Iskrica 2: 39 - sərɤ̀citi i səs ə šùmə càriičenə go nəvɤ̀rzvəme̝ i nəpràenə skèl’ə
Iskrica 2: 39 - sərɤ̀citi i səs ə šùmə càriičenə go nəvɤ̀rzvəme̝ i nəpràenə skèl’ə
Iskrica 2: 40 - i nə tàə skèl’ə nər’àdəme sərɤ̀ci̥ti̥ i kugàtu vəlì dɤ̀š
Iskrica 3: 40 - i pəs’èm gi tàm àgəncàtə ufcèti nòs’ət ni xl’àp tàm pribìrət
Iskrica 2: 40 - i nə tàə skèl’ə nər’àdəme sərɤ̀ci̥ti̥ i kugàtu vəlì dɤ̀š
Iskrica 2: 42 - pu dvà pu dvà sɤrɤ̀ka i gi nòsime̝ tàm idìn du drùk
Iskrica 1: 42 - pək às večertɤ̀ mə užèniə i drùgija d’èn pu plàdne mə duvèdəə tùkə
Iskrica 3: 43 - še gu z’èmət tàm bràtt’ə mi pò gul’àmiti i kàrət
Iskrica 2: 44 - pə seàšnutu l’èsnə ràbutə zəvìəd gu s najlòna i àjd’e
Iskrica 1: 44 - i sètne tàm kət sə nəsròči vèke svàdbətə gud’èš pràjət
Iskrica 2: 45 - i tugàvə təkà b’èše̝ i pòsl’e pək priz zìmata
Iskrica 2: 45 - i tugàvə təkà b’èše̝ i pòsl’e pək priz zìmata
Iskrica 2: 46 - kato zème̝ vèče də pàdət məglìti sə zème̝m i pòčvəme
Iskrica 3: 46 - i gu nəpɤ̀ln’ət àgnetu kətu gu uderɤ̀t sàmu mu izvàd’əd drebulìiti udvɤ̀tre
Iskrica 2: 48 - nə kul’àntu̥ si gu pràəm nə ilpiz’ètə i tugàə gu vɤ̀rzva:me̝
Iskrica 3: 48 - səs percà li s kəkvòtu štè də e i gu slàgət
Iskrica 1: 49 - u sɤ̀butə gud’èžə vič’ərtɤ̀ e brɤsnèltə i drùgija d’èn səbàlən
Iskrica 2: 49 - səs càreičenə šùmə i gu nəpràim takà nə d’ènkuve̝ gulèmi
Iskrica 3: 49 - zəšìjəd gu pàk i gu slàgəə vəf fùrnətə də sə upičè
Iskrica 3: 50 - i nə gerg’òvden c’àlutu s’èlu sə səbìrə:me̝ nə pluštàt
Iskrica 2: 51 - i pudìre vèče kətu dɤ̀t čùlui tugàvə gu zìməme i gu pràəm
Iskrica 3: 52 - c’àl:te àgnetə gi nòs’ət tàm i pòpə mìni i gi up’àvə
Iskrica 1: 52 - ìma tərp’èzə igràjət pàk kraj t’èa kərvài medenìci i pòsl’e
Iskrica 2: 52 - nə d’ènkuve̝ rəzvɤ̀rzvame go ot ə šùmətə i im gu dàəme̝
Iskrica 3: 52 - c’àl:te àgnetə gi nòs’ət tàm i pòpə mìni i gi up’àvə
Iskrica 3: 53 - nər’èt sìčki gi up’àvə nərɤ̀s’uvə gi tàm i gi up’àvə
Iskrica 2: 53 - i məžètu gu pràət nə d’ènkuve̝
Iskrica 3: 54 - i sìčkiti mu dàvət pu inò pərčè nə pòpə
Iskrica 1: 55 - i nəpràjət vɤ̀nkə ednà tərpèzə tàm d’èt sə kàn’ət
Iskrica 1: 56 - i òrətə nəs’àdət idɤ̀t igràjət kətu nə svàdbə
Iskrica 2: 56 - du četvɤ̀rtu udelènie i pòsle zəvənà:me də òdim vəf mədr’èc
Iskrica 3: 57 - i drùgiti pòčnət xàpnət tàm sìčkiti i pòčvət vèči visilbìti
Iskrica 3: 57 - i drùgiti pòčnət xàpnət tàm sìčkiti i pòčvət vèči visilbìti
Iskrica 2: 58 - əmi z’èmət nə inì cərùlki ni napràjət i səs čuràpiti du kul’enàtə
Iskrica 1: 59 - i zəvàt’ət də igràjət igràjət dukət kəndìsət dukɤ̀t sə stəmnì
Iskrica 3: 61 - bèše̝ du večertɤ̀ i vičirtɤ̀ sə pribìrət òrətə sèki f.kɤ̀šti si
Iskrica 1: 61 - əmi brəsn’èltə ubrɤ̀snəd zèt’a pulèjət mu də sə umìi i xuròtu pòčvə
Iskrica 2: 61 - i tugàvə ùča:me̝ bɤ̀lgərski mətimàtikə v’èruučènie trùduvu fizìčesku
Iskrica 1: 62 - mùzikətə pòčvə də svìri nə xurò i zəvàtət də igràjət vèč hurò
Iskrica 1: 63 - i tvà e brəsn’èltə sìčkutu svɤ̀rdzənu də ìmə veselbà
Iskrica 2: 64 - i n’àməše i kòj də mə pudɤ̀ržə tə nɤ̀l səm zimàlə
Iskrica 2: 64 - i n’àməše i kòj də mə pudɤ̀ržə tə nɤ̀l səm zimàlə
Iskrica 2: 65 - i xranìcə às mnògu ni ùča:f əmə mə pàk
Iskrica 3: 65 - i tàm nə svetì g’òrgi pràznik əmə i səbìrət sə tàm xòrətə
Iskrica 3: 65 - i tàm nə svetì g’òrgi pràznik əmə i səbìrət sə tàm xòrətə
Iskrica 3: 66 - idɤ̀t i pìjət igràjət xurà rəčenìci du vičirtɤ̀ i vičirtɤ̀ vèče
Iskrica 3: 66 - idɤ̀t i pìjət igràjət xurà rəčenìci du vičirtɤ̀ i vičirtɤ̀ vèče
Iskrica 1: 67 - kumɤ̀ tr’àə dòjde də ti̥ fɤ̀rli bùltu̥ sutr’əntɤ̀ i d’èverə
Iskrica 1: 68 - i kojàt bìlə mɤ̀škə bubulɤ̀čkə t’à nòsi ennà hùrkə s enà kəd’èlkə
Iskrica 1: 69 - vr’ət’ènu i zəprìdə nə dèverə zəprìdə nə bùlkətə kəd’èlkətə
Iskrica 1: 70 - tòj i gə dàvə i hùrkətə̥ i kətu dòi p’ètəkə
Iskrica 1: 70 - tòj i gə dàvə i hùrkətə̥ i kətu dòi p’ètəkə
Iskrica 3: 72 - ə dàttə kugàtu e umɤ̀rlenə i kə kòj dèn tr’àvə sə uàgni
Iskrica 1: 73 - gd’è kvò bèše i ut’ùvəmi da kàžem vɤf mòjti xòrə večertɤ̀ sɤ̀buttə
Iskrica 3: 73 - i gə nəbl’udàvəme̝ i kətu dòe vrème tàm pu pumògnem i
Iskrica 3: 73 - i gə nəbl’udàvəme̝ i kətu dòe vrème tàm pu pumògnem i
Iskrica 1: 75 - i sɤ̀butə več’ərtɤ̀ drùgətə vèč’ər sreštu nid’èl’ə sə vrɤ̀štəmi tùkə̥
Iskrica 3: 78 - dədèm s ləžìčkə ml’àku sàmu i sàmu də gu putsìlim
Iskrica 3: 79 - i də mòi vèč kət sə səvzèmi i də pòčne
Iskrica 3: 79 - i də mòi vèč kət sə səvzèmi i də pòčne
Iskrica 3: 80 - də si sùči səmò i si vərì pudir màjkətə i sùči si
Iskrica 3: 80 - də si sùči səmò i si vərì pudir màjkətə i sùči si
Iskrica 3: 83 - nə nòšnu vrèmi də gi pəsèm àgneàtə gi udlɤ̀čim i gi udbìvəme̝
Iskrica 3: 86 - i ufcèti òde:me nòšnu vrèmi də gi pəsèm tugàə
Iskrica 3: 90 - vəf kušàrətə pàg gi izduìm i nìe l’àgəme də spìm
Iskrica 3: 91 - i t’è ležɤ̀t c’àl dèn i drùgətə vèčir pàk sɤ̀štə ràbut
Iskrica 3: 91 - i t’è ležɤ̀t c’àl dèn i drùgətə vèčir pàk sɤ̀štə ràbut
Iskrica 3: 95 - kakvì bòlesti i li ku e ìmalo po ofcète i kàk ste gi lekùvali
Iskrica 3: 95 - kakvì bòlesti i li ku e ìmalo po ofcète i kàk ste gi lekùvali
Iskrica 3: 96 - emi tuvà bèši bulestɤ̀ zə tuvà zə mitìlə tugàə i zəxrànvəme
Iskrica 3: 98 - tuvà bèši zəkòn zìməmi im xàpuvi ut vitirinàrniti lèkəri i gi dàvəme
Iskrica 3: 105 - i nə krɤ̀z gi pràime n’àkuku pɤ̀ti əmi bèli čèrni vrɤ̀fki nàvuštə tàm
Iskrica 3: 107 - ubl’àkəni zdràvu štòtu nə kɤ̀rə mòi tə fàni i dɤ̀š
Iskrica 3: 108 - mòi tə fàni i studènu sìčku i iməmi gul’àmi jəmurlùci mu vìka:mi
Iskrica 3: 108 - mòi tə fàni i studènu sìčku i iməmi gul’àmi jəmurlùci mu vìka:mi
Iskrica 3: 111 - səs kəčùlətə nə gləvɤ̀tə utprède kət sə zəvìjš i tòpli mnògu
Iskrica 3: 112 - tìə b’àə vàl’əni tugàvə i vàl’əə i stàvə dibèl plətɤ̀
Iskrica 3: 113 - i ni prupùskə i dɤ̀š ne prupùskə i v’àtər
Iskrica 3: 113 - i ni prupùskə i dɤ̀š ne prupùskə i v’àtər
Iskrica 3: 113 - i ni prupùskə i dɤ̀š ne prupùskə i v’àtər
Iskrica 3: 116 - b’àə sè təkìvə dɤ̀lga vɤ̀lna òstrə vɤ̀lnə i t’à
Baskalci 1: 20 - i ud nèkәde sa nadošlì nèkoj xòra zaselìli sa se
Baskalci 1: 21 - i postepènno postepènno se̝ uveličìlu selòto selòto e stavàlo znàči
Baskalci 1: 28 - i saà tùka nèma takà trɤ̀sɤt pu pètrič trɤ̀sɤt pu sòfija
Baskalci 1: 34 - živutuvɤ̀tstvu i zemledèlie stòka glèdami
Baskalci 1: 35 - i zemledèlie si sèeme rɤ̀š uvès càrevička krɤtòfki
Baskalci 1: 37 - i tì zè dә go izmètaš
Baskalci 1: 56 - è i kàk kugà gi kàk stàvә tàa rabòta
Baskalci 1: 63 - drùgijo ìma pèd drùgijo dèset i i sɤbèreme nә ednò mèsto
Baskalci 1: 64 - trìsta òfci trìsta maznìci i tàmoka znàči kato i sabèreme
Baskalci 1: 67 - è әmi sèki izmɤ̀zvә nèguvite i i mèrime
Baskalci 1: 68 - kòj kòj kòlku mu pùštәt i nә kilòtu putfɤ̀rl’әme nәprìmer
Baskalci 1: 72 - mәzničàre se tìjә kәžùvәt mәzničàre i nəli tijə dòat i mәzàt
Baskalci 1: 72 - mәzničàre se tìjә kәžùvәt mәzničàre i nəli tijə dòat i mәzàt
Baskalci 1: 73 - i i nә tebeka nә prèmɤzu kòlku ti e došlò
Baskalci 1: 73 - i i nә tebeka nә prèmɤzu kòlku ti e došlò
Baskalci 1: 76 - i mleku̥
Baskalci 1: 79 - i tuvà kàrә znàči edìn mèsec ili dvà mòže dә otkàrә
Baskalci 1: 102 - naprìmer tìjə se tìjə sə èdnəkvi i i trìmәtә nәprìmer idìn ìmә
Baskalci 1: 102 - naprìmer tìjə se tìjə sə èdnəkvi i i trìmәtә nәprìmer idìn ìmә
Baskalci 1: 104 - i drùgite òn kәtu vòdi tàmoka nәprìmer kato mèrɤt tuvà mlekòto mèri se
Baskalci 1: 113 - à tuà gu tovà se kažùvaše ràbuški ràbuš ràbuz znàči i [match strikes]
Baskalci 1: 114 - tɤ̀j i kɤdè gi mɤzète òfcite
Baskalci 1: 117 - i tàmoka i mɤzàt
Baskalci 1: 118 - tɤkà i
Baskalci 1: 129 - bàčo stòje znàči odzàt i gòn’uva i znàči za da vrɤvàt ofcìte
Baskalci 1: 131 - pa onìja nèma da izlègәt tò i ne mòže dә stàne
Baskalci 1: 132 - i tùka e grәdèš nәlì
Baskalci 1: 136 - zakùsɤt ne znàm štò i hàjde pùštәt i tòja dèn

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut