i

Meaning: 
and
Lexeme: 

Lines where i appears

Golica 6: 6 - f sɛ̀butə gi ber’àhme ama kət ìməše bɑ̀bə i s’ɛ̀ehme mamùli
Golica 6: 16 - ku ne nəm’ɛ̀r’ə glɑ̀den l’àgəm glɑ̀den stɑ̀vəm i tɛ̀j
Golica 6: 20 - ìməwh dèved decà ubàč’ə sìčkit’ɛ̋ purɑ̀snəə i sə ižžèniə
Golica 6: 21 - i ɑ̀s ustɑ̀nəh səmìčək i bɑ̀bətə umr’à i sinɛ̀ mɑ̀l’kijə
Golica 6: 21 - i ɑ̀s ustɑ̀nəh səmìčək i bɑ̀bətə umr’à i sinɛ̀ mɑ̀l’kijə
Golica 6: 21 - i ɑ̀s ustɑ̀nəh səmìčək i bɑ̀bətə umr’à i sinɛ̀ mɑ̀l’kijə
Golica 6: 22 - kòjtu t’ɛ̀j də mə glèdə i tòj umr’à
Golica 6: 23 - i i ɑ̀s seɑ̀ tɛ̀j vərt’ɛ̀ sɛ sàm
Golica 6: 23 - i i ɑ̀s seɑ̀ tɛ̀j vərt’ɛ̀ sɛ sàm
Golica 6: 36 - i n’ègu tɛ̀j gl’èdəhmi dù gd’è pučìne
Golica 6: 37 - i səs svìni sə vɛ̀dehə
Golica 6: 39 - əmə ɑ̀z gu glèdəh kɤktu glèdəwh decàtə i nègu tɛ̀j glèdəh
Kozičino 1: 2 - i h sìčkit’ȅ selà b’ɛ̀š’e tɛ̀j gur’ìcə tùkəncək
Kozičino 2: 4 - i sɑ̀čkə či gu bujəd’ìsvəme vɑ̀pcwəme gu də stàvə č’è̟rən
Kozičino 2: 11 - vɛ̀təkə i usnòvətə i redìm kitɛ̀ či̥ kət gù nəred’ìm
Kozičino 2: 11 - vɛ̀təkə i usnòvətə i redìm kitɛ̀ či̥ kət gù nəred’ìm
Kozičino 2: 14 - i kət jɛ̀ upir’èm ə tugɑ̀s vèči jə dìgəm’ə zə huròtu
Kozičino 1: 17 - n’è ž’ènem n’è kupàjəm’e amə i pər’ìt’ȅ pək ut’ìvət ut’ìvət
Kozičino 1: 18 - pərìte pə ne stìgət i za xl’àbə
Kozičino 1: 31 - vɛ̀lnə mlògu təč’èm pr’id’èm i tə kupùəhm’e pəmùk’ təč’ɛ̀hm’e si rìzɨ
Kozičino 1: 33 - pamùč’eni rìzɨ səgà kupùvəme plàtnu i təč’èm ə šìjimi si rìza
Kozičino 1: 35 - i si šìjm’i rìzɨ nə d’əcàtə nə məž’è nə sìnkit’ɛ̏
Kozičino 1: 41 - ut vɛ̀lnə gu prid’èm i gu bujd’ìsvam’e i gu tač’èm
Kozičino 1: 41 - ut vɛ̀lnə gu prid’èm i gu bujd’ìsvam’e i gu tač’èm
Kozičino 1: 42 - i ne sɛ̀ izrabòt’və skòru kəd’à š’a spìš
Kozičino 1: 57 - [cough] gəgrìci li kəkòtu i rɛ̀s’et žitàta s’è sɤs utròwə i tɤ̀j
Kozičino 1: 57 - [cough] gəgrìci li kəkòtu i rɛ̀s’et žitàta s’è sɤs utròwə i tɤ̀j
Kozičino 1: 70 - i harč’ì i sv’ètvə
Kozičino 1: 70 - i harč’ì i sv’ètvə
Kozičino 1: 75 - ne sì vìdelə štòtu dètu rɛ̀sə i gi istròv’ehə
Kozičino 1: 89 - ed’ìn kòzənik i udgòr’e səs kòz’ənik pràwim təč’èm gi ut kòzitɛ̏
Kozičino 1: 90 - kòzina prid’èm’e i təč’èm kòzənik i tə nə tèpəwcətə ìməwme
Kozičino 1: 90 - kòzina prid’èm’e i təč’èm kòzənik i tə nə tèpəwcətə ìməwme
Kozičino 1: 92 - i tìj kətu mrɛ̀kne v’èč’er də zapɑ̀lim wògən’ə tìj katu brɛ̀nnət
Kozičino 1: 96 - ami tò zaspìm kət sì mɑ̀hɑme zaspìm i tìj kət nì nəp’ìt’et
Kozičino 1: 108 - kòz’enikə i s kòz’ənikə pukrìt ša wɑ̀di l’àp
Kozičino 1: 117 - i dàvəme gu nə təpəwdž’ɛ̀r’ə uwɑ̀l’ə gu stàwɑ hùbɑwu hùbɑwu ə kòzənik
Kozičino 1: 126 - i s’ètn’e i nìj gàt pòčnəhmi tùj i nìj gu prəkɑ̀rəhmi
Kozičino 1: 126 - i s’ètn’e i nìj gàt pòčnəhmi tùj i nìj gu prəkɑ̀rəhmi
Kozičino 1: 126 - i s’ètn’e i nìj gàt pòčnəhmi tùj i nìj gu prəkɑ̀rəhmi
Kozičino 1: 127 - i nìj gu vɛ̀rš’ehmi səgà v’èč’e nə nàštȅ gudìn’i nàštȅ d’əcà
Kozičino 1: 130 - preobɛ̀rna se i nè e sɛ̀štoto
Kozičino 1: 141 - wudɛ̀ ìmə i kɑ̀rə tùj às mlòk kətu d’v’ɛ̀
Kozičino 1: 142 - təkòs krusnà lì vɑ ennì krusnà gul’ɛ̀mi i tìj krusnà
Kozičino 1: 149 - tù tùpə tùpə tùpə tùpə i gu rəs tùpəd gu i gu rəzbìvət
Kozičino 1: 149 - tù tùpə tùpə tùpə tùpə i gu rəs tùpəd gu i gu rəzbìvət
Kozičino 1: 150 - i stɑ̀wə plɑ̀t d’ib’èl’ i šìe š’ɛ̀jek mu vìkəm’e
Kozičino 1: 150 - i stɑ̀wə plɑ̀t d’ib’èl’ i šìe š’ɛ̀jek mu vìkəm’e
Kozičino 1: 152 - š’ɛ̀jek i š’ìjm’e nə mɛ̀š:tɛ̏ gɑ̀št’i i š’ìim nə jele
Kozičino 1: 152 - š’ɛ̀jek i š’ìjm’e nə mɛ̀š:tɛ̏ gɑ̀št’i i š’ìim nə jele
Kozičino 1: 156 - pək nìj mu š vìkəhm’e tugàs i vìnəgi t’ɛ̀j b’ɛ̀še abɛ̀
Trŭnčovica 2: 1 - às səm o udɨ̀lə də urɤ̀ i səm bilà màlkə
Trŭnčovica 2: 2 - səm ustànələ ud mòjə bəštә̀ siràče nə gudɨ̀nə i pulvɨ̀nə
Trŭnčovica 2: 3 - i mojtə màjkə jə prinuždàvət òšte edìn pɤ̀t də jə prevè̟ždət
Trŭnčovica 1: 3 - i dèver aku ìmə utɨ̀vət səz bɤ̀klicə səs vɨ̀nu
Trŭnčovica 2: 4 - če nè̟mət mumčè̟tə bəštà i nè̟mə mumčè̟tə i izràstej jà
Trŭnčovica 2: 5 - i stànəj nə òsem dè̟vet gudɨ̀nɨ d’àdu ìməj nə pedesè̟, gudɨ̀nɨ
Trŭnčovica 2: 6 - bəštà mi puftòrnika òšte edɨ̀n bràt vòdeə dvè sestrɨ̀ i dvàmə bràt’ə
Trŭnčovica 1: 7 - če se e dàlə zə mumčè̟tu̥ i nòsət idnò drəfcè
Trŭnčovica 1: 9 - təkivə ràbuti sə vɨ̀kə bəščɤ̀ i dàlə se e mumàtə vèče
Trŭnčovica 2: 12 - n’àkəde səm nə pàšə dvà bɨ̀ulə i i trɨ̀ wòlə vàrdej
Trŭnčovica 2: 12 - n’àkəde səm nə pàšə dvà bɨ̀ulə i i trɨ̀ wòlə vàrdej
Trŭnčovica 1: 15 - i mumàtə sə ublìčə zə venčàfkə ublìčət se səs mlədožè̟n’əkə
Trŭnčovica 1: 16 - utɨ̀vət nə venčàfkə dukɤ̀tu se venčèe mumàtə i ergè̟n’e
Trŭnčovica 2: 17 - i se vɤ̀ržim’ igràim si pràimi vɤ̀že še se pè̟t šè̟s mumɨ̀četə
Trŭnčovica 1: 17 - trəpèzətə prudəlžàvə jədɤ̀t i pìjət slèt kətu se venčèjət
Trŭnčovica 2: 18 - i igràeme kəkvò igràem dòe ni umɤ̀ də sə pràim nə bùlki
Trŭnčovica 2: 21 - nə kədɨ̀t kàk sme sɤ̀dnali š si prustrè̟m krəkàtə i pòčvəm
Trŭnčovica 1: 23 - i dɨ̀gət drèxite nə mumàtə utɨ̀vət vè̟če vəf mòmkuvite dvòri
Trŭnčovica 2: 24 - i nàj na sètne stànəj gul’àmə i d’àdu mi sə mɤ̀či
Trŭnčovica 2: 24 - i nàj na sètne stànəj gul’àmə i d’àdu mi sə mɤ̀či
Trŭnčovica 1: 27 - svekɤ̀rvətə puè̟mə bùlkətə snè̟və jə puè̟mə i
Trŭnčovica 2: 27 - i d’àdu mi že urè̟ i kət urè̟š tò kət segà
Trŭnčovica 2: 27 - i d’àdu mi že urè̟ i kət urè̟š tò kət segà
Trŭnčovica 2: 28 - màlku sùvu i jà təkvɨ̀s bùcɨ se ubrɤ̀štət
Trŭnčovica 1: 28 - mlədužèn’əkə snè̟və gi i sə nərèždət pret.kɤ̀šti
Trŭnčovica 1: 30 - jetɤ̀rvə [cough] pɤ̀rvu mladužè̟nekə i kumɤ̀ kòjtu e
Trŭnčovica 1: 34 - dàvə čàškətə bùlkətə demè̟k i jə nərè̟ždət tugàvə
Trŭnčovica 1: 38 - i pòsle se pòčvə svàdbətə ìdət səs mùzɨkətə
Trŭnčovica 1: 39 - zə krɤ̀snikə duedɤ̀t krɤ̀snikə dòdi i bu
Trŭnčovica 2: 40 - i du večertɤ̀ uràj i nə.ùtre bulnàvə səm
Trŭnčovica 2: 40 - i du večertɤ̀ uràj i nə.ùtre bulnàvə səm
Trŭnčovica 1: 40 - nə bùlkətə bəštà i màjkə i [cough] i sə pòčuvə
Trŭnčovica 2: 42 - če tòj ne mɨ̀ dàvə də urɤ̀ əmə às ìskəm i
Trŭnčovica 1: 44 - i ispràtət màjkətə bəštàtə səs mùzikə ispràtət jə
Trŭnčovica 1: 45 - tə si ìdi ispràtət krɤ̀snikə i pòsle uvedɤ̀d bùlkətə
Trŭnčovica 1: 46 - dètu žə spɨ̀ i čùpət nə vrətàtə gərnè̟ li bɨlò
Trŭnčovica 1: 48 - i tugàvə si prudəlžàvət xurò
Trŭnčovica 2: 49 - dvè urəlà ili dvà plùgə i ži ìdiš s ànželə
Trŭnčovica 2: 50 - še puurè̟te màlku i àz žə dòdə že ìdə də vɨ̀də tàm
Trŭnčovica 2: 52 - səbrànɨ ut trɨ̀ dòmə imòt mnògu i žə ìdem nə nɨ̀və
Trŭnčovica 2: 53 - čìči žə uprè̟gne za mè̟ne ulòvete za nè̟gu bɨ̀ulete i ža urè̟m
Trŭnčovica 2: 57 - àz ža is prè̟ vulòvete tàm i bɨ̀ulete i že jadè̟m
Trŭnčovica 2: 57 - àz ža is prè̟ vulòvete tàm i bɨ̀ulete i že jadè̟m
Trŭnčovica 2: 58 - bɨ̀vulete ulòvete uprè̟gnətɨ u urəlàta i nìe urè nəpùsnəjme
Trŭnčovica 2: 66 - də pùsnem bɨ̀ulete pə žə ìdem i dvàmə kae
Trŭnčovica 2: 70 - i tɤ̀j ukàl’ɤni bɨ̀ulete kət vərɤ̀t àz kət da ti kaa
Trŭnčovica 2: 79 - i tɤ̀j səm prekàrvələ živòtə nàj nə sè̟tne
Trŭnčovica 2: 90 - če kət mànə s kusɤ̀tə i b’àgət pijàvicite
Trŭnčovica 2: 93 - i tòj iskàrə dvà trɨ̀ òtkusə àz dvà trɨ̀ òtkusə
Trŭnčovica 2: 95 - i tɨ̀ čàkəj že dòe də kusɨ̀
Trŭnčovica 2: 96 - kəkvò teglɨ̀lu səm iskàrələ às ud mɤ̀nenka i dù segà
Žitnica 2: 3 - fs’èkə sùtrin fs’èkə sùtrɨn jə berɤ̀ i pòčvəm pàk itnòvu
Žitnica 3: 4 - pə mɨ zəpòčnəə pə də mi zɨ̀mət i narè̝t nə unuvà vrème
Žitnica 2: 4 - də šɤ̀təm i sɤ̀štutu s’èejme tɨ̀kvɨ pu pulè̟tu
Žitnica 1: 4 - səs ə bəštà tɨ i tòj u sòfijə rəbòt’eše̥ rəbòt’eše tàmkə
Žitnica 2: 5 - pu nàštə sɨ nɨ̀vɨ čàsni ìməjme i bustàn càrevicə ìməjmi
Žitnica 2: 6 - mnògu dè̟kərɨ i mnògu trùdnu ja prɨbɨ̀rəjmi sɤ̀štutu i nè̟jə
Žitnica 2: 6 - mnògu dè̟kərɨ i mnògu trùdnu ja prɨbɨ̀rəjmi sɤ̀štutu i nè̟jə
Žitnica 1: 7 - i sàm səmɨ̀čkə žə si tvàrə kulàtə i že jə dukàrəm
Žitnica 1: 7 - i sàm səmɨ̀čkə žə si tvàrə kulàtə i že jə dukàrəm
Žitnica 2: 7 - štòt bèše mnògu mnògu i tugàvə i dicàtə mi b’èjə màlkɨ
Žitnica 2: 7 - štòt bèše mnògu mnògu i tugàvə i dicàtə mi b’èjə màlkɨ
Žitnica 1: 8 - priz bəìrə kɤ̀ktu j ə dɤ̀lək vè̟ke̝ bəìrət i žə sə vɤ̀rnə
Žitnica 3: 8 - kupùvə pəmùk dàvəme ràbuti sàmu i sàmu də sè umirɨ̀
Žitnica 1: 9 - i pàk šə ìdə i skàrvəjmi pu ə četirìjse kilà càrvicə
Žitnica 1: 9 - i pàk šə ìdə i skàrvəjmi pu ə četirìjse kilà càrvicə
Žitnica 2: 9 - i dè̟v’ət dè̟kərə càrevicə ìməjm’ə i bustàn ìməjme
Žitnica 2: 9 - i dè̟v’ət dè̟kərə càrevicə ìməjm’ə i bustàn ìməjme
Žitnica 3: 13 - ut xisàrə se uč’èše i skɤ̀səhə i idnɤ̀ gudɨ̀nə pò nədòlu
Žitnica 3: 16 - segà nɨ̀tu nərèt dàvəme nɨ̀tu nɨ̀štu i živèem dàvət ùbəvə pè̝nsijə
Stakevci 2: 1 - kat otò u kubràt tàm i lènče mi gòtvi
Stakevci 3: 2 - kò si jà i decàta mi svìknuli unùčetata
Stakevci 3: 3 - jà si i tùj čùvaše i onì bàbo dè tòj ni kažì
Stakevci 3: 4 - bàbo dè onòj ni kažì jà im kazùem i kat otìdo tàm
Stakevci 3: 5 - onì i pak mìlo ta zbèru družìnutu i kàru po stàk’ovski
Stakevci 2: 6 - i kat me vidè onà se ùlovi za mène i tekà me dṛžì
Stakevci 2: 6 - i kat me vidè onà se ùlovi za mène i tekà me dṛžì
Stakevci 1: 8 - a i golèm
Stakevci 3: 9 - i edɤ̀n pùt ə edɤ̀nijɤt unùk mi ne è si znàl uròkɤt
Stakevci 4: 10 - po trì čètiri dɤ̀na i nìgde zmiù ne smò vidèli
Stakevci 3: 10 - i učìtelkata ga karàla da da si raskàže uròkət òn mirùe
Stakevci 1: 13 - ravninà i ùlice nafsèkade opràeno
Stakevci 2: 16 - stovà tò u gradìnutu i stovà stovà stovà
Stakevci 3: 21 - i onà reklà dobrè kažì kakvò e a òn rekɤ̀l
Stakevci 3: 22 - če mi kàžeš kakvò e tòj kotel’àč’ i gruvel’àč’ onà ženàta
Stakevci 1: 25 - jà sɤm išlà i [cough]
Stakevci 4: 26 - i jà ne sɤ̀m vidèl
Stakevci 3: 26 - reklà dobrè kat si ošlà večertùtu u dòm i uzèla rèčnik
Stakevci 3: 28 - cèlu nòč sɤm sedèla i ne sɤ̀m ne mòg da nàjdem
Stakevci 3: 29 - tekvòj kotel’àč i gruvel’àč
Stakevci 1: 30 - i ne znàm sɤs kòj rèjs da putùəm
Stakevci 3: 30 - i sɤkotèlica
Stakevci 3: 31 - i sɤkotèlica i òšte ednò dvè kazàl dobrè
Stakevci 3: 31 - i sɤkotèlica i òšte ednò dvè kazàl dobrè
Stakevci 1: 31 - i pìtam milicionèra da mi kàže kɤdè e
Stakevci 4: 33 - bòže i mì ne smò
Stakevci 1: 37 - jà se ukačì i kat sèdo onò se ùkači edna kondùktorka žènska
Stakevci 3: 38 - i mi e zadàl nèšto
Stakevci 1: 39 - i vednɤ̀ga na mène dojdè pṛ̀va
Stakevci 1: 41 - i mi ednɤ̀k nàdupči bilètɤ ne mè pità
Stakevci 1: 46 - i nelì dɤšterà mi pìše pismò i jà po pismòto putuvà
Stakevci 1: 46 - i nelì dɤšterà mi pìše pismò i jà po pismòto putuvà
Stakevci 3: 46 - i če mi pìše òn na mène dvè
Stakevci 4: 47 - ta ga natòpimo nadùpče ga i tegàj sɤs povòrk’ete ga napràimo
Stakevci 4: 48 - i pa tegàj vṛ̀vce napredèmo [laughter] vṛ̀vce ot kozète ot tovà
Stakevci 4: 49 - štò se ostrižè i si napràimo vṛ̀vce
Stakevci 1: 49 - dobrè ama jà do nègde vṛvè vṛvè i svè tekà razgledžuvà i
Stakevci 1: 49 - dobrè ama jà do nègde vṛvè vṛvè i svè tekà razgledžuvà i
Stakevci 4: 50 - i lɤ̀ko i zgòdno da òdiš i da rabòtiš
Stakevci 4: 50 - i lɤ̀ko i zgòdno da òdiš i da rabòtiš
Stakevci 4: 50 - i lɤ̀ko i zgòdno da òdiš i da rabòtiš
Stakevci 1: 50 - i po pismòto opazì če ne otòdim kudè sɤm pošlà
Stakevci 3: 55 - i vèsela bèše tekà
Stakevci 1: 58 - vṛvè vṛvè i onò edɤ̀n brèk kakò na nàs
Stakevci 1: 59 - ovdèg dòle popòva.padìna edɤ̀n brèk i tùk tàm se vìdi
Stakevci 1: 60 - tekà keremìtke stṛčù onò i kako u gòru kato ulèzo
Stakevci 1: 61 - nègde u ednu padìnu a onò kondùktorɤt i šofjòrɤt
Stakevci 1: 62 - jednɤ̀k slèzoše i otòše u ednà magà tekvàj pìvnica
Stakevci 1: 63 - a onò mòs ìma tekà i onì prèz mòstɤ minàše̥
Stakevci 3: 66 - i gru i se zgruvelisàl nàzɤm tè ti skotel’àč i gruvel’àč
Stakevci 3: 66 - i gru i se zgruvelisàl nàzɤm tè ti skotel’àč i gruvel’àč
Stakevci 3: 66 - i gru i se zgruvelisàl nàzɤm tè ti skotel’àč i gruvel’àč
Stakevci 1: 68 - i jà slèzo sɤz bagàžɤt i otò pri stàreca pa rekò
Stakevci 1: 68 - i jà slèzo sɤz bagàžɤt i otò pri stàreca pa rekò
Stakevci 4: 71 - da ìma màlko megdàn i drùgo ednò sɤz dṛ̀šku
Stakevci 4: 72 - i mlàtiš mlàtiš [laughter]
Stakevci 4: 76 - də da opàdne pazdèrɤt i tegàj kat opàdne pazdèrɤt
Stakevci 1: 80 - òn rèče tovà selò se kàzva ezerčè i jà si izvadì
Stakevci 4: 81 - pròletno vrème se posèje i te kɤ̀mjesen se obère
Stakevci 1: 81 - portmonèto ìmaše si mòlifče i si zapisà selòto
Stakevci 4: 82 - kat uzrèju ìma ednè dùmamo im ednè bèlke i ednè cṛ̀nke̥
Stakevci 1: 82 - rèče nèma da se bojìš tì segà kad dòjde kondùktora i šofjòra
Stakevci 1: 84 - bèz da plàštaš i tekà i stànu kondùktorɤ se izvinì
Stakevci 1: 84 - bèz da plàštaš i tekà i stànu kondùktorɤ se izvinì
Stakevci 4: 85 - n’ì si bèremo odèlno a bèlk’ete odèlno i kat se
Stakevci 4: 86 - i natòpi se ta sedì dvè nèdel’e pràimo topìla
Stakevci 4: 87 - i u topìloto i tegàj se ispère izvàdi onò omeknùlo
Stakevci 4: 87 - i u topìloto i tegàj se ispère izvàdi onò omeknùlo
Stakevci 4: 88 - kɤt isɤ̀ne i se òtre i si stàne platnò
Stakevci 4: 88 - kɤt isɤ̀ne i se òtre i si stàne platnò
Stakevci 4: 92 - i odgòre kvò če slòiš
Stakevci 4: 93 - i odgòre pràimo klàšn’e i ne smò umejàli
Stakevci 4: 93 - i odgòre pràimo klàšn’e i ne smò umejàli
Stakevci 4: 98 - ne smò se setìli da si ispletèmo čeràpe smo plèli i klàšn’e
Stakevci 4: 100 - i pràimo tkan’è se nòsi na val’àvicu
Stakevci 4: 101 - ìma si podi selò pa i u drùgi selà val’àvica
Stakevci 4: 102 - i tàm kat se zanesè se mɤ̀n’e na val’àvica
Stakevci 4: 103 - i pràe za za mužjèti pràe a el elbrevenèci
Stakevci 4: 104 - i deràmčetu odgòre belò
Stakevci 4: 109 - i dòle tèsno tè kakò ə kakò
Stakevci 4: 116 - i tùka odgòre kvò če navìje na nogàta
Stakevci 4: 123 - a i te tekà
Stakevci 4: 126 - suknò i tegàj
Stakevci 4: 129 - i ozgòr suknò i tòj ama nìkoj nè e umejàl
Stakevci 4: 129 - i ozgòr suknò i tòj ama nìkoj nè e umejàl
Repljana 1: 44 - ìmam i dvàma bràk’a no r’èče da vi ubìe
Repljana 1: 63 - nè e me bòl sàl si tekà kìmnu i jà òp
Repljana 1: 68 - a òn me prenèse prez vodùtu i me òstai
Repljana 1: 70 - gràbnu i me òstai ama ama kakò me zamašìl
Repljana 1: 72 - i drùgo kvò čùvašete nàj mnògo
Repljana 1: 75 - òvce i volòve te tòj
Repljana 1: 83 - bàba mi i onà pri n’èga si mu svàri
Repljana 1: 86 - svàri mu nò bàba i jà si ìdem
Repljana 1: 101 - jàganci òvce tàm gi pasù àjde bàba i dèda
Repljana 1: 115 - i jà jà po n’ì bṛ̀zim bṛ̀zim bṛ̀zim ta gi svì
Repljana 1: 117 - sɤs ovcète oddalèko i me vidèl če bṛ̀zim rèče
Vŭrbovo 1: 1 - dèca ìmaše prìkaska i n’ù če vi g’u kàžem
Vŭrbovo 1: 2 - imàla màti dèvet sìna i ednù dɤ̀šteru màjka imàla dèvet sìna
Vŭrbovo 1: 4 - i ednà dɤšterà bàbo sne i i izlèznete
Vŭrbovo 1: 7 - às səm dobrè seà še si polèem glavàta i səm dobrè
Vŭrbovo 1: 8 - a i nàj mladìjɤt sìn g’u oženìl dɤšterùtu
Vŭrbovo 1: 11 - i se naùči cṛnà čùma izmorìla devetè sìna
Vŭrbovo 1: 12 - i nàj mladìjɤ bìl làzar
Vŭrbovo 3: 13 - e tekà e kalùger sɤ̀k i otišlì tùrci da sàkaju devòk’u
Vŭrbovo 1: 14 - òn pomognùl ta se oženìla dalèk i
Vŭrbovo 1: 15 - i matertàta g’u svè kle ga e klèla
Vŭrbovo 3: 16 - vèče tùrcitȉ nablègaju da g'u ùznu i òn [laughter] òn tegàj
Vŭrbovo 1: 17 - i došlà cṛnà čùma izmorìla devetè sìna
Vŭrbovo 3: 18 - ugotvìli jèden’e pìen’e i turcìtȉ če dòjdu na zgòvor
Vŭrbovo 3: 19 - došlì turcìtȉ na zgòvor dogdè onì jèli i pìli turcìtȉ u sòbu
Vŭrbovo 1: 19 - u desètoto i matertàta čùmata izmorìla svìte
Vŭrbovo 3: 20 - onì si nàdvor sìčko prigotvìli da izbègaju i kato
Vŭrbovo 3: 21 - napìli se turcìtȉ kàču nevèstutu i màjka baštà u karùcutu
Vŭrbovo 1: 22 - uràsla sòbata sɤs pelìnove sɤs ə burjan’àci i svè klèla tòga làzara
Vŭrbovo 3: 24 - ta obnodèli kɤ̀štutu səs tekvòj i zapalìli
Vŭrbovo 1: 24 - òn edɤn pùt sèdne i se molìl na bòga bòže mìli gòspodi
Vŭrbovo 3: 26 - minùli kùla tàm prez grànicu i utèkli
Vŭrbovo 1: 27 - i otìšɤl prez devetè sèla u desètoto i tàmo otìšɤl
Vŭrbovo 1: 27 - i otìšɤl prez devetè sèla u desètoto i tàmo otìšɤl
Vŭrbovo 3: 28 - ta ìmeto ta tòj sìčku mi kazùje ànta i kn’ìgu
Vŭrbovo 1: 28 - uzèl ɤ onà praìla dobredòšlo s n’èga i reklà
Vŭrbovo 1: 41 - razlìčni glasovè znàju i onà se pà ubedìla detèto
Vŭrbovo 2: 43 - nalì znaèš i tòj kàe pràeno madžìje na èdi si na kogà
Vŭrbovo 1: 46 - i če da dòjdem po tèbe dòm si da pri sestrùtu̥
Vŭrbovo 1: 47 - otìšɤl i ulèzɤl si u gròbɤt i bɤ̀klicu tàm na kvò prestorìl
Vŭrbovo 1: 47 - otìšɤl i ulèzɤl si u gròbɤt i bɤ̀klicu tàm na kvò prestorìl
Vŭrbovo 1: 48 - ulèzne si u gròbɤt a onà išlà išlà i stìgla
Vŭrbovo 1: 50 - onà počukàla na vratàta [cough] i pità on əm ə onà
Vŭrbovo 2: 51 - è tòlko parčènce ostrìženo mu ot kosùtu i ga izèdou
Vŭrbovo 1: 53 - a sɤ̀ga ìdeš i mèn da me umòriš onà počukàla
Vŭrbovo 1: 54 - i reklà màjko màjko jà sɤm tvòjta dɤšterà petkàna
Vŭrbovo 1: 59 - otidè da si vṛ̀že kon’àtoga u gròbištata i če da dòjde
Vŭrbovo 1: 60 - òn ìč i nè e došɤ̀l onà rovàla matertàta i dɤšteràta
Vŭrbovo 1: 60 - òn ìč i nè e došɤ̀l onà rovàla matertàta i dɤšteràta
Srebŭrna 1: 7 - sə nəd’àwəm zə ùtr’e də dòdi sinɤ̀ i òd’uw zimàw kur’ı̀tu
Srebŭrna 2: 7 - nìštu nì jə zɤ̀mət tùrcitȅ minòət uttùkə i vìkət
Srebŭrna 2: 8 - àjde vɤ̀lna vɤ̀lna zɤ̀məm òr’evi zɤ̀məm i nìštu nè jə plàštət
Srebŭrna 1: 10 - i kvò e tovà
Srebŭrna 2: 14 - i kəkwò jə prirəbòtuə pək sià n’àə kòj də jə prirəbòtuə li
Srebŭrna 2: 22 - i nòsim tùkətɤ̀jki i sjà n’àma məšìni li n’àmə də jə prirəbòtvət
Srebŭrna 2: 22 - i nòsim tùkətɤ̀jki i sjà n’àma məšìni li n’àmə də jə prirəbòtvət
Srebŭrna 2: 23 - mnògu jèftino i pək plàštət plàštət də kàem pu dvà l’èwa
Srebŭrna 1: 24 - kək kàzvət tàm i tè sə tàm i i suràkitȅ òd’ət
Srebŭrna 1: 24 - kək kàzvət tàm i tè sə tàm i i suràkitȅ òd’ət
Srebŭrna 1: 24 - kək kàzvət tàm i tè sə tàm i i suràkitȅ òd’ət
Srebŭrna 2: 24 - nə gləvɤ̀ sigànkə gi pəsè čubàn:o i gi duv’è tàm dòlu
Srebŭrna 2: 25 - vəš ču̥šmɤ̀tə i gi redì s’ètne pud r’èt tàm də e
Srebŭrna 2: 26 - kòjtu kugàtu̥ mu e ridɤ̀ i kòlkut ufcè ìmə
Srebŭrna 2: 27 - i im dàvə ml’àku̥tu pu ufcɤ̀ dim’èk də kàem
Srebŭrna 2: 30 - i ufcɤ̀tə pò xùbəu ml’àku ìmə às dù unòj gudìne ìməx ufcè d’v’è
Srebŭrna 2: 31 - i kuzɤ̀tə katu izduv’ə̟̀ kətu umès’ә̟ si e pò drugu kàzuvə
Srebŭrna 2: 33 - əmə s’a kət n’àməmi pək ə səm duvòlnə i ut kòz’əšku̥tu
Srebŭrna 1: 33 - às mi às òd’uw u luz’àtə i kət sə vrɤ̀štəm kòj ja utrèpɤl
Srebŭrna 2: 34 - i ni mòžə də utkàžə mi tižì ùš də ràbut’ə̟
Srebŭrna 1: 34 - i jə nəm’èr’uf pàdnətə nə zəm’ɤ̀tə i às jə zimàw
Srebŭrna 1: 34 - i jə nəm’èr’uf pàdnətə nə zəm’ɤ̀tə i às jə zimàw
Srebŭrna 2: 35 - a pək mi sə edè ml’àku i sìr’ənci i udvàrə təkòs stàwə
Srebŭrna 2: 35 - a pək mi sə edè ml’àku i sìr’ənci i udvàrə təkòs stàwə
Srebŭrna 1: 35 - i jə dunèsəw i jə vɤ̀rdzaf tàm də s’ədì vɤ̀rdzɤnə də sə
Srebŭrna 1: 35 - i jə dunèsəw i jə vɤ̀rdzaf tàm də s’ədì vɤ̀rdzɤnə də sə
Srebŭrna 2: 36 - i sìčku stàwə è è sigà kànə tɤ̀s unùkə d’èt ut sòfijə̟
Srebŭrna 2: 38 - à nìj màjkə dàwə kɑ̀rəme nə sìren’e i nə dumàti
Srebŭrna 2: 39 - si̥ kupùvət sìrene i dumàti̥ pò l’èku jàdini
Srebŭrna 2: 43 - strìžeš ə ovcàta i kəkvò pràviš səs vɤ̀lnata
Srebŭrna 2: 46 - i jә̟ pàrim i pràimi čeìs às kò ti kàəm kətù
Srebŭrna 2: 46 - i jә̟ pàrim i pràimi čeìs às kò ti kàəm kətù
Srebŭrna 2: 50 - i pumiždù pu inɤ̀ vlɤ̀zgəncə slàgəmi tɤ̀j i tì kət ìdiš
Srebŭrna 2: 50 - i pumiždù pu inɤ̀ vlɤ̀zgəncə slàgəmi tɤ̀j i tì kət ìdiš
Srebŭrna 2: 53 - sridžèš jə tɤ̀s ufcɤ̀ vərìš udɤ̀ i zəlìvəš ut’ɤ̀vəš
Srebŭrna 1: 53 - am wòd’ə̟t màjkətə i bəštàtə prikàzwət
Srebŭrna 1: 54 - màjkətȁ i bəštàtə še prikàzwət zə mumàtə
Srebŭrna 1: 55 - kàk šɤ bɤ̀di i ə kugà še jə dɤdɤ̀t
Srebŭrna 2: 55 - jə isušàvəš i jə č’èpkəš
Srebŭrna 1: 57 - štòm sə səglàsni i dvàmətə də sə zɤ̀mət i vednàgə
Srebŭrna 1: 57 - štòm sə səglàsni i dvàmətə də sə zɤ̀mət i vednàgə
Srebŭrna 2: 57 - i s’ètne
Srebŭrna 2: 61 - i utìvəš pək ìməše dəràci ìmə dəràci
Srebŭrna 2: 62 - sigà u àjdemìr ìmə zɤ̀mət ti nə inò k’ilò idìn i pidis’è
Srebŭrna 1: 64 - kɤ̀k šə nəpràet svàdbata təkm’èžu tùj i da kəkvì dàruw’e šə kùp’ə̟t
Srebŭrna 1: 66 - i ə pək tìj swàdbit’ȅ b’àwə tugàwə tɤ̀j m bùlkata si dərì
Srebŭrna 2: 66 - i e č’èpkəš i ut’ùvəš də e izwlàčiš i s’ètne prid’èš pək
Srebŭrna 2: 66 - i e č’èpkəš i ut’ùvəš də e izwlàčiš i s’ètne prid’èš pək
Srebŭrna 2: 66 - i e č’èpkəš i ut’ùvəš də e izwlàčiš i s’ètne prid’èš pək
Srebŭrna 1: 67 - nèjnite svədbàri i zèt’u səd’è n’èguit’ȅ svədbàri
Srebŭrna 2: 72 - i kàk se prài
Srebŭrna 2: 73 - i prid’èš tàm ja
Srebŭrna 1: 78 - kəkò kəkò še dər’èt kòj kàk i tàm več’ si̥ prikàzwət
Srebŭrna 1: 79 - i tɤ̀j b’ù̟wəše enò wr’ème
Srebŭrna 1: 80 - a kòlko vrème meždu svàdbata i
Srebŭrna 1: 81 - meždu godèža i svàdbata kòlko vrème minàva
Srebŭrna 2: 84 - nə inɤ̀tə unùkə i nə drùgətə dvənàjs kilà
Srebŭrna 1: 92 - bòp ušà ə ut suh imìš kumpòt i z’èli i ti slàgət
Srebŭrna 1: 92 - bòp ušà ə ut suh imìš kumpòt i z’èli i ti slàgət
Srebŭrna 1: 93 - i ub’ukàl’ət səs bos’ìl’ək i slàgət s’àkoi si zɤ̀mɤ
Srebŭrna 1: 93 - i ub’ukàl’ət səs bos’ìl’ək i slàgət s’àkoi si zɤ̀mɤ
Srebŭrna 1: 95 - ut suwrɤ̀tə ut màsata i pòsle mitɤ̀t səz busìlek
Srebŭrna 1: 96 - sètn’ə sə wrɤ̀štət i swiràči swìr’ə̟t sa utàd’ət èči c’àla
Srebŭrna 2: 97 - t’è kət mi gu prərəbòt’ət amə i sn’e təkàli u s’èlu
Srebŭrna 1: 100 - tì si zgudenìk i šə ti svìr’ə̟t ìma sviràči̥ šə ti svìr’ə̟t
Srebŭrna 1: 103 - u p’ètək u p’ètək u rànu i večertɤ̀ zàsefki̥t’ȅ tùj tugàə
Srebŭrna 2: 103 - i tkàla si mnògu
Srebŭrna 1: 108 - i àku̥ s aku̥ sə nəlòži i dvè vɤ̀rvi šə slòžəd
Srebŭrna 1: 108 - i àku̥ s aku̥ sə nəlòži i dvè vɤ̀rvi šə slòžəd
Srebŭrna 1: 110 - i prem’àtwəš prem’àtət prem’àtvəd gu i katu dòdət zàs’əfkitȅ
Srebŭrna 1: 110 - i prem’àtwəš prem’àtət prem’àtvəd gu i katu dòdət zàs’əfkitȅ
Srebŭrna 1: 115 - tàm i dàže ìməmi tàm àz ìməm tàm enɤ̀ edìn sɤndɤ̀k
Srebŭrna 1: 116 - gòre bil’à i màmin:tȅ sɤd’ɤ̀t màmin:tȁ bàbin:tȁ sɤd’ɤ̀t si
Srebŭrna 1: 118 - inò drùgu sə prəbìrə i zàsefkit’ȅ tɤ̀j
Srebŭrna 2: 119 - zèw də zəbràəm i às vèk’e kròsnu mu kàzvəme
Srebŭrna 2: 124 - i ìməmi č’i̥krɤ̀ci t’ès č’i̥krɤ̀ci gi ə nəvìv’əme nə məsùri
Srebŭrna 2: 128 - də ti tr’àvə t’èbe zə inɤ̀ stàjə i gu snuv’èm mu kàzvəmi
Srebŭrna 2: 132 - i tès trɤ̀stuw’e tɤ̀j stàwət jà tùkətɤ̀jk’i i ud n’ègu gu udbìrəmi
Srebŭrna 2: 132 - i tès trɤ̀stuw’e tɤ̀j stàwət jà tùkətɤ̀jk’i i ud n’ègu gu udbìrəmi
Srebŭrna 2: 133 - i s’ètn’e t’ès trɤ̀stuje gu uprəwl’àət nədòlo
Srebŭrna 2: 134 - i drùgə žinà pɤ̀k nəvìvəm’e drùgətə è tàm às tùkətɤ̀jk’i
Srebŭrna 2: 137 - i tò ìdi ìdi sìčkutu du tùkə i tugàz gu gùždəmi
Srebŭrna 2: 137 - i tò ìdi ìdi sìčkutu du tùkə i tugàz gu gùždəmi
Srebŭrna 2: 145 - i či ìmə i čumbàr’ mu kàzvəmi čumbàr’ i tɤ̀j gu slàgəš
Srebŭrna 2: 145 - i či ìmə i čumbàr’ mu kàzvəmi čumbàr’ i tɤ̀j gu slàgəš
Srebŭrna 2: 145 - i či ìmə i čumbàr’ mu kàzvəmi čumbàr’ i tɤ̀j gu slàgəš
Srebŭrna 2: 148 - a pək kət gu upən’èš i tò stàwə tɤ̀j kək ìkət
Srebŭrna 2: 149 - kəto upɤ̀nətu i pràu amə kòlku č’èrgi
Srebŭrna 2: 150 - i kòj še gi iznòsi də n’aə kò də ti kàžə
Srebŭrna 2: 151 - gùdim nə leglòto mi i nòvi i xùbavi i lòšəvi i s’àkəkvi
Srebŭrna 2: 151 - gùdim nə leglòto mi i nòvi i xùbavi i lòšəvi i s’àkəkvi
Srebŭrna 2: 151 - gùdim nə leglòto mi i nòvi i xùbavi i lòšəvi i s’àkəkvi
Srebŭrna 2: 151 - gùdim nə leglòto mi i nòvi i xùbavi i lòšəvi i s’àkəkvi
Srebŭrna 2: 152 - i tɤ̀j živèjmi nìj nə sèlu
Srebŭrna 2: 156 - a pək nìj sigànkə rəgòski n’àmə əmà i nìj putkuàəme stàit’ȅ
Srebŭrna 2: 161 - pək n’ègu wrèmi màžewmi zim’ә̟̀tə i zəmàzvəš udgòre
Srebŭrna 2: 165 - tùkə dolu səz žèltu jə zəmàzvəš i pu̥stìləš
Srebŭrna 2: 166 - tès rəgòski i səs tès rəgòski̥ tɤ̀j sme žuv’èli
Srebŭrna 2: 167 - i bàltətə ni tùkə štòt blìzu nìj ìməme pəpùr’ mu sə
Srebŭrna 2: 171 - i tòs pəpùr’ pàk si ìməši stàn də gu təč’èš
Srebŭrna 2: 175 - əmə i nìj pu̥tkuàəmi dè trìte ni stài gòre putkuàni
Srebŭrna 2: 176 - dòlu sàmu nəpràime səz gìps i s’à pu̥stìlaš čèrgite də kàž’em
Srebŭrna 2: 181 - i t’à bəkɤ̀renə tèndžərə c’àlə nd’èl’ə edèm kàzwə nègu bòp
Srebŭrna 2: 182 - i tòj nè upràžen n’è nìštu pək s’à sə izn’èžiwme i nìj
Srebŭrna 2: 182 - i tòj nè upràžen n’è nìštu pək s’à sə izn’èžiwme i nìj
Srebŭrna 2: 183 - əmə mlàttȅ s’a pək òšte pò iznèžini i tɤ̀j təkòs b’èš’i
Markovo: 10 - kùp’əl tvà m’àstu zəvàrihmi inɤ̀ inɤ̀ stàičkə i tìj nəpràili òšti inɤ̀
Markovo: 11 - ej nət səjvànə i s’ètn’e nìj tòj sv’èkərə gu ubìli fəf vujnɤ̀tɤ̥
Markovo: 14 - i màjkə im rəbòtili kvòtu mòjət
Markovo: 21 - i dvàmə bràt’ə i dv’è sestrì
Markovo: 21 - i dvàmə bràt’ə i dv’è sestrì
Markovo: 23 - i s’ètn’e kətu puràsnah v’èče d’èverə sə užèni
Markovo: 25 - i sə rešìhme v’èče ə sə rəzdilìm
Markovo: 26 - tìj ìmət dv’è decà i nìj dv’è i nəpràime è tàə kɤ̀štə
Markovo: 26 - tìj ìmət dv’è decà i nìj dv’è i nəpràime è tàə kɤ̀štə
Markovo: 30 - i tòj utìdi tàm ùbəu əmə mɤžɤ̀ i
Markovo: 31 - mòjə mɤ̀ž tòj e pò nàj gul’àm i ku̥to
Markovo: 32 - i tòj sìčku nəgòtvi d’èverə pò ədžəmìjə
Markovo: 33 - ə tòj ə d’àdutu kumàndwə i tòj gu slùšə
Markovo: 39 - mə às si nəpràvih i gə səbòrili unàə kɤ̀štə i gə nəpràili
Markovo: 39 - mə às si nəpràvih i gə səbòrili unàə kɤ̀štə i gə nəpràili
Markovo: 40 - prudàdəjme idìn kətɤ̀r prudàdəjmi si fc’èti i nəpràvihme èj tàə kɤ̀štə
Markovo: 41 - opràimi segɤ̀ i tàm si nəpràihmi kùhn’ə ìzbət
Markovo: 42 - c’àlətə e nə ìzbə i mlògu no mlògu ni e živòtə
Markovo: 46 - usəmdes’è i wòsəm
Markovo: 47 - tɤ̀j usɤmdesè i òsem si godìšna
Markovo: 48 - jà i sìčku pràv’ə i
Markovo: 48 - jà i sìčku pràv’ə i
Markovo: 49 - tɤ̀j ə i bàbo mìlke tì u xòdila li si nə učìlište
Markovo: 72 - mə kvò pràim mi p’èt ə dvàmə bràt’ə sm’e i trì s’èstri
Markovo: 74 - ut ftòru uddelènie nə òdeja nə kɤ̀rɤ də kupàim i də žènim
Markovo: 76 - i kvò pràt katu vìkat
Markovo: 81 - pèət i pìet
Markovo: 95 - i àj sigà stɤ̀kajmi sid’ènki də prid’èm v’èčir
Markovo: 98 - ə stɤ̀knim idìn gul’àm ògen i nìj prid’èm
Markovo: 99 - i màmini pridɤ̀t tàm bùl’ini kòtu e i duvàət’ jergènti
Markovo: 99 - i màmini pridɤ̀t tàm bùl’ini kòtu e i duvàət’ jergènti
Markovo: 100 - i tàm sme sɤ zglèduvəli nə sid’ànkə̥tə̥
Markovo: 116 - tɤ̀j dobrè i kət se arèsat dvàmə mlàdi kakvò stàva pòsle
Markovo: 119 - i kɤ̀k stàva
Markovo: 122 - i žə gu vɤ̀rniš i mu kàeš či n’àmə ə tə z’èmə
Markovo: 122 - i žə gu vɤ̀rniš i mu kàeš či n’àmə ə tə z’èmə
Markovo: 123 - i kakɤ̀v kusùr mu namìraxa nàj čèsto
Markovo: 129 - ustənà biz bəštà i si kàrə ràbutə ùbo i ni ni pìj
Markovo: 129 - ustənà biz bəštà i si kàrə ràbutə ùbo i ni ni pìj
Markovo: 134 - si pìjnuət pu màlku i si
Markovo: 135 - i si pus
Markovo: 136 - i gà sə zbìrət èj təkà z drugàri
Markovo: 138 - i jà
Markovo: 140 - ìməm sìn ìməm i fnùkə ìməm i fnùkə nezamenìmə
Markovo: 140 - ìməm sìn ìməm i fnùkə ìməm i fnùkə nezamenìmə
Markovo: 146 - tɤ̀j znàči xarèsvat se dvàmata mlàdi i pòsle kakvò stàva
Markovo: 149 - i kɤ̀k ne sɤ̀ li ubìčat
Markovo: 163 - n’àkui wòrə ər’esəli n’àkuj mumìči i pràštət mumàri wòrə pràt’ət də pìtət
Markovo: 164 - màjkə i bəšta i že gə dədɤ̀t li i tìj əku rikɤ̀t
Markovo: 169 - i gu zənesɤ̀t
Markovo: 171 - i t’a kətu gu prièmi i v’èči ə gud’èni
Markovo: 171 - i t’a kətu gu prièmi i v’èči ə gud’èni
Markovo: 185 - ə čìču ìmə idìn čiču i t’èə ìmət svòj čuv’èk d’è
Markovo: 192 - ə màjkətə i bəštàtə mɤl’čɤ̀t i unìjə sv’èkərə i svikɤ̀rvə
Markovo: 192 - ə màjkətə i bəštàtə mɤl’čɤ̀t i unìjə sv’èkərə i svikɤ̀rvə
Markovo: 192 - ə màjkətə i bəštàtə mɤl’čɤ̀t i unìjə sv’èkərə i svikɤ̀rvə
Markovo: 193 - unìjə i t’è mɤl’čɤ̀t tìe že pəzər’ɤ̀t
Markovo: 199 - i nàs tɤ̀j pəzərùvaa [laughter]
Markovo: 208 - i t’è sə vɤ̀rnət bɤ̀rzət si ìdət mumàtə i si izl’èvət
Markovo: 208 - i t’è sə vɤ̀rnət bɤ̀rzət si ìdət mumàtə i si izl’èvət
Malevo/Xsk 1: 6 - i slət tvà ìməlu i bɤ̀lgare i tùrcɨ
Malevo/Xsk 1: 6 - i slət tvà ìməlu i bɤ̀lgare i tùrcɨ
Malevo/Xsk 1: 6 - i slət tvà ìməlu i bɤ̀lgare i tùrcɨ
Malevo/Xsk 1: 10 - tùkə sə bilɨ pòveče tùrcɨ̥ i màl’e
Malevo/Xsk 1: 11 - i kət sə zəsè̝l’il’ɨ tùkə nàšte hòrə bɤ̀lgər’ɤt nəkùpɨl’ɨ sɨ̥ nɨ̀vi
Malevo/Xsk 1: 13 - ut t’àh i prèdàdufcite nè mi òšte prè.prèdàdufcɨ
Malevo/Xsk 1: 14 - i devedesè procènta ot t’àh n’àmat notariàlni àktove
Malevo/Xsk 2: 18 - siɛ̀ nìtu i mòjtə snəhà jà n’àməm dəšter’ɤ̀ ìməm snəhà
Malevo/Xsk 2: 19 - nɨ̀tu i t’à znàe nɨ̀t də pridè nɨ̀t də təč’è
Malevo/Xsk 1: 19 - ut ə tùrcite nɨ̀vite i təkà
Malevo/Xsk 2: 23 - sɤ̀štu i t’è i
Malevo/Xsk 2: 23 - sɤ̀štu i t’è i
Malevo/Xsk 2: 26 - t’à nə usəmdesè̝ i dv’è
Malevo/Xsk 2: 28 - gudɨ̀ni jà səm nə sedemdesè i ednɤ̀
Malevo/Xsk 1: 29 - dvənàestə gudɨ̀nə jà səm rud’è̝nə sedemnàestə gudɨ̀nə i
Malevo/Xsk 2: 29 - t’à nə usemdesè i dv’è gudìni òšte rəbòti ràbuti
Malevo/Xsk 2: 30 - i ošte ə
Malevo/Xsk 2: 31 - d’ètu sìgurnu v grədɤ̀ nə usemdesè i dv’è
Malevo/Xsk 1: 31 - sə ž’iv’èli səs tùrcite zàednu i znàehə tùrcki ezɨ̀k sɨ̀čkɨte
Malevo/Xsk 1: 32 - i sə nəkùpl’i nɨ̀vi ut tùrci̥t’e i sa pòčnəl’i də rəbòt’ət
Malevo/Xsk 1: 32 - i sə nəkùpl’i nɨ̀vi ut tùrci̥t’e i sa pòčnəl’i də rəbòt’ət
Malevo/Xsk 2: 33 - si stujɤ̀t i i si četɤ̀t
Malevo/Xsk 2: 33 - si stujɤ̀t i i si četɤ̀t
Malevo/Xsk 1: 33 - i dàž’e b’àha ə stàr:te b’àhə təkà m səs tùrci̥t’e bl’ɨ̀ski
Malevo/Xsk 1: 34 - uvəžɛ̀vəhə sə i sl’ət tvà ə əm
Malevo/Xsk 2: 38 - də pred’è̝š i màjkətə ɨ̀kə ùč sɨ əgà sə už’è̝niš
Malevo/Xsk 1: 40 - vrəždɤ̀ əmə tùkə vəf s’è̝lu mòj mòjə d’àdu i tùkə
Malevo/Xsk 1: 41 - kət dòjdəh ìməh pràd’àdu i tòj təkà si ubɨ̀čəše tùrci̥te
Malevo/Xsk 2: 42 - də znàeš sɨ̀čku də pràiš i də gòtviš
Malevo/Xsk 2: 43 - i hl’àb də pič’è̝š’
Malevo/Xsk 2: 44 - i də pr’əd’è̝š i də təč’è̝š’ i hl’àb də peč’è̝š’ i
Malevo/Xsk 2: 44 - i də pr’əd’è̝š i də təč’è̝š’ i hl’àb də peč’è̝š’ i
Malevo/Xsk 2: 44 - i də pr’əd’è̝š i də təč’è̝š’ i hl’àb də peč’è̝š’ i
Malevo/Xsk 2: 44 - i də pr’əd’è̝š i də təč’è̝š’ i hl’àb də peč’è̝š’ i
Malevo/Xsk 1: 47 - zbugùvəə sə i si gu ispràtihme təkà bləgupulùčnu n’àmə ni kàrəne
Malevo/Xsk 2: 49 - segə̀ kəf’è̝tə i sə ž’è̝n’ət
Malevo/Xsk 2: 53 - i sə už’èn’ət
Malevo/Xsk 2: 55 - i ne znàjət nɨ̀štu
Malevo/Xsk 1: 56 - nə četɨ̀rese i trɨ̀ gudɨ̀nɨ i ud n’ègə
Malevo/Xsk 1: 56 - nə četɨ̀rese i trɨ̀ gudɨ̀nɨ i ud n’ègə
Malevo/Xsk 2: 57 - sig’è təkà i kədè še mi ìde də mi rəbòt’
Malevo/Xsk 1: 58 - f òtpuskə i sl’ət toà gà swɤ̀rši vujnɤ̀tə nìj b’è̝hme màl’ki
Malevo/Xsk 2: 58 - də nɨ̀vətə də i dədɤ̀t i də ìde də rəbòt nɨ̀vətə
Malevo/Xsk 1: 59 - kòj sə interesùvəl ud vujnɤ̀ i ut tvà i nvà [laughter]
Malevo/Xsk 1: 59 - kòj sə interesùvəl ud vujnɤ̀ i ut tvà i nvà [laughter]
Malevo/Xsk 2: 60 - tvà n’àmə i də è
Malevo/Xsk 2: 62 - də si ubrəzòvət ədnɨ̀ kuperàcii i də məšìnte
Malevo/Xsk 2: 64 - də vər’ɤ̀t də ràpt’ət i tvà də ìməmə
Malevo/Xsk 1: 72 - ne sɤ̀m sə interesùvələ i ne mì e rəskàzvəl i təkà
Malevo/Xsk 1: 72 - ne sɤ̀m sə interesùvələ i ne mì e rəskàzvəl i təkà
Malevo/Xsk 1: 75 - tik’è̝k’u: b’èše pò rànu təkà se kàzvəše tik’è̝k’u: i slət tvà màl’evu
Malevo/Xsk 2: 77 - i mlògu mlàdə umrè i mlògu b’e̝še dubrɤ̀ ə ɨ̀kəm
Malevo/Xsk 2: 77 - i mlògu mlàdə umrè i mlògu b’e̝še dubrɤ̀ ə ɨ̀kəm
Malevo/Xsk 2: 79 - ni znàeme òšte sɨ̀čku i duhùdəm də pɨ̀təm kàkə p’ètke
Malevo/Xsk 1: 80 - əmə jà gu zəpòmn’əh màl’evu jà i dàže ìməm’ə
Malevo/Xsk 2: 81 - kàkə pɨ̀təm i t’ɛ̀ kət umr’è̝ nìj v’è̝ke znàem
Malevo/Xsk 2: 82 - ni znàem kòt znàeme i si pràime
Malevo/Xsk 2: 84 - i pɨ̀təm nè̝h pò gul’àmə i t’ɛ̀ mi kàzvə
Malevo/Xsk 2: 84 - i pɨ̀təm nè̝h pò gul’àmə i t’ɛ̀ mi kàzvə
Malevo/Xsk 2: 85 - i təkà sə ùčime i vìe siɛ̀ nìe gà umr’è̝me
Malevo/Xsk 2: 85 - i təkà sə ùčime i vìe siɛ̀ nìe gà umr’è̝me
Malevo/Xsk 1: 87 - sigɤ̀ mlàdite izb’àgəhə sìčkite v grədɤ̀ i ustànə s’èlutu màlku
Malevo/Xsk 2: 88 - i təkà
Malevo/Xsk 1: 95 - i nàšte hòrə nəprɨ̀mer nìe ìmahm’e [cough] bəjà nɨ̀: pək n’àməme rəbòtnə rəkà
Malevo/Xsk 1: 96 - i sɨ̀čku utìde fəf t’èk’ees’è i kòj də gi rəbòt’
Malevo/Xsk 1: 96 - i sɨ̀čku utìde fəf t’èk’ees’è i kòj də gi rəbòt’
Malevo/Xsk 1: 97 - pumàcte dòjdəhə i nə gutòvutu i nìj vn’èsəhme sɨ̀čku
Malevo/Xsk 1: 97 - pumàcte dòjdəhə i nə gutòvutu i nìj vn’èsəhme sɨ̀čku
Malevo/Xsk 1: 98 - i kulà i vulòve i i kərùcə i kòt ìməhme ihventàr
Malevo/Xsk 1: 98 - i kulà i vulòve i i kərùcə i kòt ìməhme ihventàr
Malevo/Xsk 1: 98 - i kulà i vulòve i i kərùcə i kòt ìməhme ihventàr
Malevo/Xsk 1: 98 - i kulà i vulòve i i kərùcə i kòt ìməhme ihventàr
Malevo/Xsk 1: 98 - i kulà i vulòve i i kərùcə i kòt ìməhme ihventàr
Malevo/Xsk 2: 99 - t’à e nə usəmdesè̝ i dv’è gudɨ̀nɨ rəbòti
Malevo/Xsk 1: 99 - sɨ̀čku gu fn’èsəhme f t’èk’ees’è i pumàcte dòjdəhə i
Malevo/Xsk 1: 99 - sɨ̀čku gu fn’èsəhme f t’èk’ees’è i pumàcte dòjdəhə i
Malevo/Xsk 1: 100 - i sɨ̀čkut nə.gutòvu i pòčnəhə də rəbòt’ət i təkà
Malevo/Xsk 1: 100 - i sɨ̀čkut nə.gutòvu i pòčnəhə də rəbòt’ət i təkà
Malevo/Xsk 1: 100 - i sɨ̀čkut nə.gutòvu i pòčnəhə də rəbòt’ət i təkà
Malevo/Xsk 2: 101 - jà səm sedemdes’è i ednɤ̀ gudɨ̀nə ž’uòtni gl’èdəme
Malevo/Xsk 2: 104 - tu t’è̝letə i təkà òt’ nə mlàtte zəplàtte màl’k’i
Malevo/Xsk 2: 107 - i dicàtə ìskəd də nòs’ət i tè ìskət ìskət
Malevo/Xsk 2: 107 - i dicàtə ìskəd də nòs’ət i tè ìskət ìskət
Malevo/Xsk 1: 107 - mòjə mɤ̀š ə i tòj rəbòteše i ìməše s’əstrà mumɨ̀č’e b’èše
Malevo/Xsk 1: 107 - mòjə mɤ̀š ə i tòj rəbòteše i ìməše s’əstrà mumɨ̀č’e b’èše
Malevo/Xsk 1: 108 - i jà kət se už’ènɨh trɨ̀mətə b’è̝hme i sv’è̝kər
Malevo/Xsk 1: 108 - i jà kət se už’ènɨh trɨ̀mətə b’è̝hme i sv’è̝kər
Malevo/Xsk 2: 108 - də si sə jəd’è̝ i tràbuvə i nìe də pumàgəme
Malevo/Xsk 2: 108 - də si sə jəd’è̝ i tràbuvə i nìe də pumàgəme
Malevo/Xsk 1: 109 - i svekɤ̀rvətə tùkə vəf.kɤ̀štɨ nəl’ɨ̀ tò i fkɤ̀štɨ̥ tr’àvə čuv’èk də ìmə
Malevo/Xsk 1: 109 - i svekɤ̀rvətə tùkə vəf.kɤ̀štɨ nəl’ɨ̀ tò i fkɤ̀štɨ̥ tr’àvə čuv’èk də ìmə
Malevo/Xsk 1: 111 - i ne mòž’ehme nìj səmɨ̀ də si zràptim n’ɨ̀vit’e i vɨ̀nəgi
Malevo/Xsk 1: 111 - i ne mòž’ehme nìj səmɨ̀ də si zràptim n’ɨ̀vit’e i vɨ̀nəgi
Malevo/Xsk 2: 111 - i biz ràbutə nàj vàžnutu č’i mlòg mlàt hòrə ìmə biz ràbutə
Malevo/Xsk 2: 113 - səkrət’è̝ni ud ràbutə i kvò də pràət mlàtte tr’àvə sə ž’uv’è̝j
Malevo/Xsk 1: 115 - nàj mnògu s’èehm’ə žɨ̀tu i čàrevicə
Malevo/Xsk 1: 116 - žɨ̀tu i càrevica
Malevo/Xsk 1: 120 - təkà de priz l’àtutu priz ə jùni jùl’i i pòčvəmi də ž’èn’em
Malevo/Xsk 1: 129 - əmɨ vɨ̀šte sig’è pr’əz zɨ̀mətə pr’əd’è̝me tugàvə sɨ̀čkùd b’èše pr’è̝denu i təkànu
Malevo/Xsk 1: 130 - ženɨ̀te predɤ̀t i tək təčɤ̀t məž’è̝te gl’èdət dubɨ̀təkə
Malevo/Xsk 1: 134 - n’àməše kət sigɛ̀ gutòvi i kup’èšku jà
Malevo/Xsk 1: 135 - i tugàvə pək məž’è̝te pòčvəd də urɤ̀t i dukɤ̀t də də nəurɤ̀t
Malevo/Xsk 1: 135 - i tugàvə pək məž’è̝te pòčvəd də urɤ̀t i dukɤ̀t də də nəurɤ̀t
Malevo/Xsk 1: 141 - dà ràpkətə i slət tvà pòčvəme v’è̝k’e də gɤ̀rl’ime nàj nəpr’èš
Malevo/Xsk 1: 143 - i i pəmùkə də sə uprəšɨ̀ i pəmùk s’àvəhme
Malevo/Xsk 1: 143 - i i pəmùkə də sə uprəšɨ̀ i pəmùk s’àvəhme
Malevo/Xsk 1: 143 - i i pəmùkə də sə uprəšɨ̀ i pəmùk s’àvəhme
Malevo/Xsk 1: 144 - a i pamùk ste s’àli
Malevo/Xsk 1: 145 - dà i pəmùk s’àvəhme i slət tvà càrcətə v’è̝k’e də prəšɨ̀me
Malevo/Xsk 1: 145 - dà i pəmùk s’àvəhme i slət tvà càrcətə v’è̝k’e də prəšɨ̀me
Malevo/Xsk 1: 146 - i t’è̝ sə ràbuti̥te nər’èždət ədnɤ̀ sl’əd drùgə ədnɤ̀ sl’əd drùgə
Malevo/Xsk 1: 150 - də puč’ɨ̀nem i twà b’èše sɨ̀čku gul’àm trut b’èše gul’àm
Malevo/Xsk 1: 156 - s t’eslɤ̀tə ne spurɨ̀ i dàže ìməhme ednɤ̀ nɨ̀və tùkə nə m’esnustɤ̀
Malevo/Xsk 1: 160 - kòjtu ìmə rəbòtnə rəkɤ̀ pək n’àmət nɨ̀vɨ də gu zəs’è̝jət i
Malevo/Xsk 1: 161 - i da k pòldzvət pə i tugàvə ə pribɨ̀rəhə pəmùkə vəf kuperàcijətə
Malevo/Xsk 1: 161 - i da k pòldzvət pə i tugàvə ə pribɨ̀rəhə pəmùkə vəf kuperàcijətə
Malevo/Xsk 1: 162 - nòsehme pəmùkə gà gu ber’è̝me də gu issušɨ̀m i də gu vnes’è̝m
Malevo/Xsk 1: 163 - fəf kuperàcijətə i n dàvəhə nə pərɨ̀ plàštəhə gu dè̝
Malevo/Xsk 1: 164 - i dàže i dàvəhə pr’èždə plətuv’è dàvəhə nəsr’èštu kòj kòt ì̥skəše
Malevo/Xsk 1: 164 - i dàže i dàvəhə pr’èždə plətuv’è dàvəhə nəsr’èštu kòj kòt ì̥skəše
Malevo/Xsk 1: 168 - i sl’ət tvà pək t’èkees’èt dòjde zimàhə nɨ̀vɨte [laughter]
Malevo/Xsk 1: 169 - i kòjtu ìskə də ìde də rəbòti̥ kòt ìskə də prài təkà
Malevo/Xsk 1: 173 - pres c’àlutu l’àtu si rəst’è i nəpusl’èdək pòčnəhə də k pul’ɨ̀vət
Malevo/Xsk 1: 175 - tur’èd gu pul’ɨ̀vəd gu i kugàd dòjde zə pribɨ̀rəne
Malevo/Xsk 1: 176 - kugàtu uzrè̝e hùbəvu tə gu pribɨ̀rəme i təkà
Malevo/Xsk 1: 182 - t’à ìmə pòeče ràbutə i nə kràjə sə prɨbɨ̀rə
Malevo/Xsk 1: 190 - sɤ̀rp i pələmàrkə jə ž’èneš i sigè̝ mlàtte n’àkəf pɤ̀t ìkət
Malevo/Xsk 1: 190 - sɤ̀rp i pələmàrkə jə ž’èneš i sigè̝ mlàtte n’àkəf pɤ̀t ìkət
Malevo/Xsk 1: 199 - i hl’àp səbɨ̀rəme sɨ̀rene jejcà kvòt ìmə vkɤ̀šti
Malevo/Xsk 1: 203 - i ženɨ̀te i mɤz’ète sɨ̀čku i gi vɤ̀rzvəme nə snòp’e
Malevo/Xsk 1: 203 - i ženɨ̀te i mɤz’ète sɨ̀čku i gi vɤ̀rzvəme nə snòp’e
Malevo/Xsk 1: 203 - i ženɨ̀te i mɤz’ète sɨ̀čku i gi vɤ̀rzvəme nə snòp’e
Malevo/Xsk 1: 204 - nəklàvəme gu nə krəhcɨ̀ i sl’èt kət priber’è̝m ž’ètvətə
Malevo/Xsk 1: 206 - nə tvà nə hərmàn’ə də k prenòs’ət i gà svɤ̀rši
Malevo/Xsk 1: 220 - i də nòsɨš i tugàvə səs ə tvà səs kàcte nòsehə vudà
Malevo/Xsk 1: 220 - i də nòsɨš i tugàvə səs ə tvà səs kàcte nòsehə vudà
Malevo/Xsk 1: 222 - i k tərkàl’ət səs ìməše təkɤ̀i spec’àl’ni vɨl’àci utərkàl’əd gu
Malevo/Xsk 1: 223 - i tugàvə stàvə gutòvu zə hərmàn’
Malevo/Xsk 1: 232 - i fpr’àgəž dikàn’ətə səs òluwə il’ səs kun’è
Malevo/Xsk 1: 233 - i vərtɨ̀ sə càl’ d’è̝n sigà s dikàn’ətə kàrət jə məž’ète
Malevo/Xsk 1: 234 - ubrɤ̀štət i kàrət kàrət kàrət əgà se pusəsɨtnɨ̀ màlku slamɤ̀tə
Malevo/Xsk 1: 236 - nàj màl’ku trɨ̀ č’è̝trɨ pɤ̀ti tr’àvə də sə ubɤ̀rne i več’ertɤ̀
Malevo/Xsk 1: 238 - nə hərmàn’e ìməše vijàl’ki i pòčvət səs vijàlkətə
Malevo/Xsk 1: 240 - i təkà gul’àm trut b’è̝še gul’àm gul’àm
Malevo/Xsk 1: 247 - nəpɤ̀l’n'ət gu f həmbàre i ut ə izvàdət ut g’òzə žɨtòt
Malevo/Xsk 1: 248 - pɤ̀l’n’ət gu vəf čuvàl’e i s kərùcətə nə udèncətə
Malevo/Xsk 1: 254 - həmbàr’ si ìməše spec’àlnu s’àkuj i g’òzuve s’ ìməše nəpràeni ud dɤ̀ski
Malevo/Xsk 1: 255 - slàgət vɤ̀tre žytòt i sl’ət tvà səs krɨ̀nətə gu izvàdət nəgòre
Malevo/Xsk 1: 256 - i pɤ̀l’n’ət čuvàl’:te̥
Malevo/Xsk 1: 263 - pudmɨ̀səš kvàs i pòčvəž də m’èsiš l’àbə̥
Malevo/Xsk 1: 266 - i səs nədnič’ɛ̀ret də utỳvəm nə nɨ̀vətə trùt gul’àm
Malevo/Xsk 1: 272 - i ml’àktu b’ùulcətə də izduìš zə k səbɨ̀rəš
Malevo/Xsk 1: 273 - i ml’àg zəbɤ̀rkəš səz burɨ̀lutu stràšnə ràbutə b’è̝še [laughter]
Malevo/Xsk 1: 275 - ml’àktu s’àkə sùtrɨn duìš i s’àka v’è̝č’er səbɨ̀rəž gu
Malevo/Xsk 1: 276 - f ədnò gɤ̀rte i kugàt stàn’ nə nə kìs’əlu ml’àku
Malevo/Xsk 1: 277 - sɨ̀pvəž gu u burɨ̀lutu sɨ̀pvəš i vudà i pòčnež də bɤ̀rkəš
Malevo/Xsk 1: 277 - sɨ̀pvəž gu u burɨ̀lutu sɨ̀pvəš i vudà i pòčnež də bɤ̀rkəš
Mogilica 1: 11 - f ùstoo tə jə vlàč'ət vɔ̀lnənə i z'ɔ̀meš
Kovačevo 2: 4 - dvòrə i dvà vòlə məgàre sìčku ìməše
Kovačevo 2: 7 - i məgàre
Kovačevo 2: 9 - i kòn’ i mùle
Kovačevo 2: 9 - i kòn’ i mùle
Kovačevo 2: 10 - i kòn’ ìməme i sìčku ìməme
Kovačevo 2: 10 - i kòn’ ìməme i sìčku ìməme
Kovačevo 2: 11 - dvè mùl’tə səm prikàrlə dvè məgàrtə i idìn kon’
Kovačevo 2: 13 - i idìn kon’
Kovačevo 2: 14 - tugàə što sì iskàrəme zə nàs si j tugàj ìməše i dɤ̀žduve
Kovačevo 1: 15 - ta da mòže i studèntite kəto četɤ̀t
Kovačevo 2: 15 - tìi nìvi št’u gì glèjš i nəgòre i nədòlu ògərdi ìmə
Kovačevo 2: 15 - tìi nìvi št’u gì glèjš i nəgòre i nədòlu ògərdi ìmə
Kovačevo 2: 16 - èhèj əmə ìməše i dɤ̀š
Kovačevo 1: 20 - i sigà əku ja xarèsvə mumìčitu mumčètu stàva nəpràvilə kìtka
Kovačevo 2: 20 - kòlku ə tùkə màl màlenku sèltu tə tòlku e i devolòsənu
Kovačevo 1: 21 - nakìčuva stròjnicìte i stàva si na pòsle
Kovačevo 2: 24 - fčèrə səm ut kətùnci səm kùpɨlə i pu dva lèvə
Kovačevo 1: 26 - ama tè ne sɤ̀ li se xarèsali vèče momčèto i momìčeto
Kovačevo 2: 35 - a katu trɤ̀gnəxme ut sòfija b’àxa pu lèf i šijsè ejcàta
Kovačevo 2: 37 - i pu səndèndski tàm pu rəzlično [unintelligible]
Kovačevo 2: 38 - i tùk beše təkà nəprèš pu lèf i usimdisè əmə ut
Kovačevo 1: 38 - i kədè k’i kàže tàtko tàm
Kovačevo 2: 38 - i tùk beše təkà nəprèš pu lèf i usimdisè əmə ut
Kovačevo 1: 39 - i màjkətə
Kovačevo 2: 39 - lèf i usimdisè i òšte [unintelligible]
Kovačevo 2: 39 - lèf i usimdisè i òšte [unintelligible]
Kovačevo 2: 40 - dàže ud juguslàvijə b’àhə dukàrəli pu lèf i dèset əh f kətùnci
Kovačevo 1: 41 - i màjkə̥tə̥ jà či səm iskàla edìn i tàtkutu kut kàza tə̥kà
Kovačevo 1: 41 - i màjkə̥tə̥ jà či səm iskàla edìn i tàtkutu kut kàza tə̥kà
Kovačevo 1: 43 - i k’i ìdiš k’i b’àgəš ut ut kɤ̀štətə mi
Kovačevo 1: 46 - i təkà
Kovačevo 2: 49 - m ne mòə ìməh kukòški əmə iz’èdi gì n’àštu i kràj
Kovačevo 1: 51 - [laughter] i təkà təkà bèše kət si dòjde dvè gudìni zə mitròvden’
Kovačevo 2: 54 - ne mògə ni mògə s’à pidesè levə i šijsè lèvə ednà kukòškə
Kovačevo 1: 55 - i kòj kòj
Kovačevo 1: 57 - zəmìne i gribè i pìe
Kovačevo 1: 57 - zəmìne i gribè i pìe
Kovačevo 1: 58 - k’i zəmìne gribè i pìe pɤ̀lni mə pənìcit’e smɤ̀ca
Kovačevo 1: 63 - tugà bè vèselu dvè gudìni gləvèn də sì i tòa kàže
Kovačevo 1: 65 - i k’i gu čàkəm k’i gu čàkəš əmə tàtku səz dilàve
Kovačevo 1: 71 - e dobrè pràštat stròjnici i i stròjnicite nòs’at li nèšto
Kovačevo 1: 71 - e dobrè pràštat stròjnici i i stròjnicite nòs’at li nèšto
Kovačevo 1: 76 - kət k’i dòət zə ùgləv vèk’e togàj dòəd i za
Kovačevo 1: 82 - i àjde
Kovačevo 1: 84 - dàvət dùmə i àjde k’i se nəpìjət svàtuvètu rəkìjə
Kovačevo 1: 86 - s’ètn’e gudèš i gul’àm gudèš tugàvə k’i se nəredì
Kovačevo 1: 94 - uttàm sə prigòtv’ət k’i səs jàdene bànici i səs pugàči z vìnu
Kovačevo 1: 95 - s rəkìjə i nə mumàta šo k’i dokàrət
Kovačevo 1: 100 - zəbràtkə pək prɤ̀stene k’i dukàrət i
Kovačevo 1: 125 - i tugàj k’i j utkàrət i
Kovačevo 1: 125 - i tugàj k’i j utkàrət i
Kovačevo 1: 128 - i jàs pòmn’əm žəl’tìci i utùk i utùk i uzàt
Kovačevo 1: 128 - i jàs pòmn’əm žəl’tìci i utùk i utùk i uzàt
Kovačevo 1: 128 - i jàs pòmn’əm žəl’tìci i utùk i utùk i uzàt
Kovačevo 1: 128 - i jàs pòmn’əm žəl’tìci i utùk i utùk i uzàt
Kovačevo 1: 130 - nìtu mi dàdua nìti i dàdux
Kovačevo 1: 131 - i nə mèn dàdua i žəltìci i lèvue
Kovačevo 1: 131 - i nə mèn dàdua i žəltìci i lèvue
Kovačevo 1: 131 - i nə mèn dàdua i žəltìci i lèvue
Kovačevo 1: 140 - tvà žəltìci i l’evuve
Kovačevo 1: 141 - žəltìci i
Kovačevo 1: 145 - srèbərni lèvuve idìn ge gerdàn zəltìci i dòlno kòpče
Kovačevo 1: 150 - càl’ki k’i ìma təkà i nəòkulu vɤ̀rzəni
Kovačevo 1: 151 - i ədnà l’ùl’kə nətəkà i drùgətə nətəkà
Kovačevo 1: 151 - i ədnà l’ùl’kə nətəkà i drùgətə nətəkà
Kovačevo 1: 152 - axà i tovà dòlnoto kòpče tuka sə zakopčàva li
Kovačevo 1: 159 - i vɤ̀dički si ìmə zəkàčət sə
Kovačevo 1: 160 - vɤ̀dìčki zə drèhite i tvà e
Kovačevo 1: 161 - i l’ul’kite uzàt i tè ìmət vɤ̀dici
Kovačevo 1: 161 - i l’ul’kite uzàt i tè ìmət vɤ̀dici
Kovačevo 1: 162 - i zə zə vilìden’ kət igràa hàjde kət tugàə kə tugà
Kovačevo 1: 171 - d’àdu gòsput dəržàl i tàa tvà beše nəròt xòrə
Kovačevo 1: 178 - nə unàə pul’ànə i tàm ìmə gul’àmə pul’ànə ej tàm du učìlištetu
Kovačevo 1: 185 - igràət žènite i de i de ìməm màlenko dète
Kovačevo 1: 185 - igràət žènite i de i de ìməm màlenko dète
Kovačevo 1: 189 - tròpkəj tàm i dèt’tu nə gərbɤ̀ nə kòj k’i gu ustàiš
Kovačevo 1: 190 - əm ìn ìnəči əku tòj ku ne mòže də zəspì i nìa təkà
Kovačevo 1: 191 - [laughter] kətu gu tròskəš i
Kovačevo 1: 198 - i k’i zəspì òtkərəj gu dumà k’i ližì əku əku stàni
Kovačevo 1: 210 - stàjətə nəl’àvu nəd’àsnu zàmetì jə màlku i [laughter] tɤ̀rči navɤ̀n [laughter]
Kovačevo 1: 218 - s’à s’à səm nə sedim sedemdesè i òsem gudìni kət k’i čùə
Kovačevo 1: 223 - štò se kàrat i jas ne znàm lòšu
Kralevo 1: 5 - hùbuu əmà tò i ne bìlu lòš’u zə b’èhmi kɤ̀k zə ràptim
Kralevo 3: 8 - zə kò sèlutu ìmə i ìmat kràl’evu jà tvà si pòmn’ə
Kralevo 3: 13 - bəlkànckite selà i drùgu tàm tupòluu ə a nàštu s’èlu
Kralevo 1: 14 - hə i dàvəme vek’e tòj zɨ̀mət t’èkezesè̝tu tìj ə ni dàvət
Kralevo 2: 17 - də gi vìd’ət i si gu tùri pàk
Kralevo 1: 18 - stòrime tòj fəkìrə umr’è̝ i žinɤ̀tə mu i tòj
Kralevo 1: 18 - stòrime tòj fəkìrə umr’è̝ i žinɤ̀tə mu i tòj
Kralevo 1: 19 - i ednɤ̀ dɤ̀šterìcə imə i tàm ž’ènetə f drùk sè̝lu
Kralevo 1: 19 - i ednɤ̀ dɤ̀šterìcə imə i tàm ž’ènetə f drùk sè̝lu
Kralevo 1: 20 - nə krɨ̀vu.pòl’e i sigɛ̀ kɤ̀štətə s’ stvì n’àmə hòrə f nè̝hi
Kralevo 1: 21 - i nìe tùkə əv bàt’ə blagodərì nə svà t’èke nə tvà t’è̝kezesè
Kralevo 3: 26 - ə i sigɛ̀ tvà znàm ut d’àttu mi ud d’àdu s
Kralevo 1: 27 - i dv’e gudɨ̀nɨ sč’etuudɨ̀tel sl’èdvə tə če jə səkrətɨ̀hə
Kralevo 1: 28 - sigɛ̀ e biz ràptə i siɛ̀ kukò də pràime nìe
Kralevo 1: 31 - n ne tr’àbvə təkà də e pək i sigɛ̀
Kralevo 1: 33 - ò i bàbo oh vɨ̀kə t’kiə ràpti [laughter]
Kralevo 3: 34 - tùrcite pò pehlivàne i izlɨ̀zəli tàmkə
Kralevo 3: 38 - pə əkò e sɨ̀len i bɤ̀lgərin də izl’èze ùbəvu
Kralevo 3: 43 - i t’è̝ gu nɨpànnuvət tùrcit’e n’ègə n’àməlu
Kralevo 1: 43 - sə e iskàrvəlu nə nə hil’àdə i hil’adə i
Kralevo 1: 43 - sə e iskàrvəlu nə nə hil’àdə i hil’adə i
Kralevo 1: 44 - stò i pedesè kilugràmə i hil’àdə i čètɨrɨstòtɨn kilugràmə
Kralevo 1: 44 - stò i pedesè kilugràmə i hil’àdə i čètɨrɨstòtɨn kilugràmə
Kralevo 3: 44 - i zəpàlili mu kɤ̀štətə
Kralevo 1: 44 - stò i pedesè kilugràmə i hil’àdə i čètɨrɨstòtɨn kilugràmə
Kralevo 1: 45 - zə p’è̝ncijə də sə uveličɨ̀ du hil’àdə i òsəmstòtin
Kralevo 3: 45 - zəpàlili mu kɤ̀štətə i pək tòj kəd’èt e bɨ̀l n’àkəde
Kralevo 1: 46 - i pidesè kilugràmə tvà e tytỳn’ pu dv’è hìl’ədi i dv’estə
Kralevo 1: 46 - i pidesè kilugràmə tvà e tytỳn’ pu dv’è hìl’ədi i dv’estə
Kralevo 3: 47 - kɤ̀štətə mu izgur’àlə tòj tugàvə sə jədòsəl i stànəl voevòdə təkɤ̀vu
Kralevo 1: 47 - sərɤ̀ka i pedesè̝ znàči sərɤ̀ci̥ pu trɨ̀ m’ètrə dl’ègi
Kralevo 1: 48 - əmə z d’àttu nɨ̀ž’ehme i nɤ̀šte əmə i sigɛ̀
Kralevo 1: 48 - əmə z d’àttu nɨ̀ž’ehme i nɤ̀šte əmə i sigɛ̀
Kralevo 1: 49 - dòjdəhə ut hàskuu nə ràptə i tìjə nɨ̀žɨt f nid’è̝len d’è̟n’
Kralevo 1: 50 - i dvàmə pàk si gu zəbel’žòvət sèdnət i
Kralevo 1: 50 - i dvàmə pàk si gu zəbel’žòvət sèdnət i
Kralevo 1: 51 - i televìzur si kùpihme gràmnəd go èj tùkə gu privɤ̀rzət
Kralevo 1: 52 - če nɨ̀ž’ət i p’è̟ət i nɨ̀ž’ət əmə ə kət məšɨ̀nə
Kralevo 1: 52 - če nɨ̀ž’ət i p’è̟ət i nɨ̀ž’ət əmə ə kət məšɨ̀nə
Kralevo 1: 54 - tè nìe vèk’e i r’àptətə ni təkɤ̀ə vèk’e ne mòžem
Kralevo 2: 57 - pək nìe ìməme kràvə sɛ̀ dè kràvə i t’à sigɛ̀
Kralevo 1: 60 - i drùgə òšte ìmə ednɤ̀
Kralevo 3: 63 - tùrcite kəd gu nəpànnəli təkà i tòj v’è̝ki tùkə səz žinɤ̀tə mu
Kralevo 1: 65 - i hè̝le i tùka kɤ̀štə si nəpràihme i nə nòə bràt ustànə
Kralevo 1: 65 - i hè̝le i tùka kɤ̀štə si nəpràihme i nə nòə bràt ustànə
Kralevo 3: 65 - i sə səberàl s ednɤ̀ č’ètə i tvà zə tvà
Kralevo 3: 65 - i sə səberàl s ednɤ̀ č’ètə i tvà zə tvà
Kralevo 1: 65 - i hè̝le i tùka kɤ̀štə si nəpràihme i nə nòə bràt ustànə
Kralevo 1: 66 - i sɨ̀čkite hòrə tùrcɨ dòjdəə pu s ədnò məgàrence ətɨ̀dəə
Kralevo 3: 67 - i stànuvə si kràl’eu
Kralevo 1: 68 - i ut tùkənə sè̝l’enet d’è e t’èkezes’è
Kralevo 2: 69 - sigɛ̀ sə nə tòkə sə fkl’ùčvə i sə bɤ̀rkə
Kralevo 1: 72 - i təkà b’èše i b’èhme duòl’ni bəjà mlòčku gudɨ̀nɨ
Kralevo 1: 72 - i təkà b’èše i b’èhme duòl’ni bəjà mlòčku gudɨ̀nɨ
Kralevo 2: 76 - i gà sə izbɤ̀rkə
Kralevo 1: 81 - nòsɨ sə udɤ̀tə teč’è b’èše i hùbəvu
Kralevo 2: 83 - pòvečetu sə prof’èsure i hòrətə
Kralevo 2: 87 - s’è sə vàs vi e sm’èšnu təkà e i znàjət mnògi
Kralevo 2: 88 - i mlògu ùmni ràpti hùbəvi ràpti sə nəpràeni
Kralevo 1: 92 - stò l’èvə ìkə dàj devedes’è l’èvə dàj stò i pedesè levə
Kralevo 2: 94 - nìe màjkə i d’adut č’e t’e sə̥ si z bàbə i d’àt
Kralevo 2: 94 - nìe màjkə i d’adut č’e t’e sə̥ si z bàbə i d’àt
Kralevo 2: 99 - əmə səgɛ̀ pìjət i dicàtə i mlàtte i stàrɨ
Kralevo 2: 99 - əmə səgɛ̀ pìjət i dicàtə i mlàtte i stàrɨ
Kralevo 2: 99 - əmə səgɛ̀ pìjət i dicàtə i mlàtte i stàrɨ
Kralevo 2: 100 - i nə plɤ̀dne də è pɨ̀ət si kugàt də è
Kralevo 2: 103 - i v dik’èn’ə kət se səberɤ̀t [laughter] tə tɤkɤ̀f b’èše žuòt’ə ni
Kralevo 2: 118 - [unintelligible] i rakìja ìma
Kralevo 2: 120 - i rəkìjə si sə svàr’ə
Kralevo 2: 122 - tìjə si pɨ̀jət rəkìjcə i vɨ̀nce si pɨ̀jət hòrətə [laughter]
Kruševo 3: 1 - i tkàela li si
Kruševo 1: 6 - i gi iskàrəf ònzi utìdəme də ur’èm grədìnkətə
Kruševo 1: 9 - i jà dùməm čèkəj jà piš’ìn də ìskəràm kumpìretu
Kruševo 4: 10 - p’èd dèn’ə ne sm’è puč’ìnuvàli i ə znàeš li
Kruševo 4: 14 - i às si pòvn’ə
Kruševo 3: 16 - i pudnuškovì i təč’èš’
Kruševo 3: 16 - i pudnuškovì i təč’èš’
Kruševo 1: 16 - dònesi i nə mène kàzvə ut tìjə kərtòfki kàzva dònesi
Kruševo 4: 20 - i s sa pribər’èm pə kət sə premenìm dumà
Kruševo 4: 21 - fkɤ̀šti nìštu ni bàrəme sàmu šə izmet’èm š’e isč’ìstimè i
Kruševo 4: 22 - tvà š’e nəpràim i š’ə iz pràim si ùbəvi jàden’ètə
Kruševo 1: 23 - v grədɤ̀ ìmə i
Kruševo 1: 25 - i tàm ž’ivèe
Kruševo 3: 27 - e segà kàt priberèm š’e gu kòrdisə i stanò
Kruševo 3: 28 - i š’e tɤ̀kə š’ im š’e nəvlàč’im vɤ̀lnətə
Kruševo 3: 30 - š’e jə ispredòt i tàm si ispredòt
Kruševo 3: 32 - mə bul’ɤ̀t pl’èškit’è i seà
Kruševo 4: 35 - icà kvàsenu ml’eč’icè š’e i màlku sòdič’kə š’e spùsneš’
Kruševo 3: 36 - i š’e ja dunes’èm tùvə
Kruševo 1: 36 - əm əm i tàə ž’enà əna l’ènkə dòjde pred nàštə pòrtə
Kruševo 1: 37 - i kàzvə dùməm kàko l’ènko kəkvò stàvə bàbətə kəkò prài
Kruševo 4: 37 - i š’a ja nəvìjš’
Kruševo 4: 40 - i šarlàn
Kruševo 4: 41 - i š’ərlànče vèk’e tàm
Kruševo 3: 42 - pràfme ja pròlet i
Kruševo 3: 43 - òb’asni i kàk se čèpka i kàk sa
Kruševo 4: 43 - [laughter] šərlàn i š’ə spùsnem š’ə gu nərɤ̀sim listòtu
Kruševo 4: 47 - səs šərlànč’e š’ə jə pulùpiš da odm’èkne i də vìš
Kruševo 1: 49 - publəž’ɛ̀vəšè mi putəkòvə kətu bàbincki ràbutì si i dùməm s’à
Kruševo 3: 49 - i stàroto i nòvoto sìčkoto i òb’asni
Kruševo 3: 49 - i stàroto i nòvoto sìčkoto i òb’asni
Kruševo 1: 50 - i t’à jàs vəv grədìnətə fl’èzəli b’èrəli dumàti imàš’e mlògu
Kruševo 3: 51 - i ž’ìč’kata š’e jə nàprəjə
Kruševo 3: 53 - š’e gu nàvərt’ə vert’ènutu i š’e a nàpraa
Kruševo 3: 54 - ə pə seà nə rudànč’etu vɤ̀rti i pùskəj
Kruševo 3: 56 - i sə nəprìdət məkərìč’ki nəprìdət se məkərìč’kit’e i š’e gi ugòneš’ li
Kruševo 1: 56 - nàj ùbəfkìte f pr’estìlkətə še i òdnesə də si zdràvə i žìvə
Kruševo 3: 56 - i sə nəprìdət məkərìč’ki nəprìdət se məkərìč’kit’e i š’e gi ugòneš’ li
Kruševo 4: 58 - i pə ədnò vr’ème bè dòjdi ž’ɤ̀tvə mòjtə màjkə eš’t səbìrəhme
Kruševo 1: 58 - i sà dudè ìdi ml’èč’ice izvàričkə še nàprəə kəkò nàprəvə jàdence
Kruševo 1: 59 - še i òdnesàm i nə nèjə mlògu si sə ìməme dùmə
Kruševo 1: 60 - mlògu te milòvəm dvàdəj də si puprikàzvəme i zə snaìte
Kruševo 4: 62 - i sɤ̀rpə truš’èš’e pu dvà sɤ̀rpə struš’ɛ̀vəš’e nə nìvətə
Kruševo 3: 62 - i šə gu vàpcəš vèk’e kəkò ìskəš əku e b’èlu
Kruševo 4: 66 - mnògu i təkɤ̀j kətu zəž’òneme t’à kətu pusəber’è màlku ərgàt’e
Kruševo 1: 68 - i s’à ə tàm i dùma l’ènkə dùmə kàko l’ènko kəkvò stàvə
Kruševo 1: 68 - i s’à ə tàm i dùma l’ènkə dùmə kàko l’ènko kəkvò stàvə
Kruševo 1: 69 - z bàbətə ùbəfkè li e i t’à kàzvə əmi t’à e dubrè
Kruševo 3: 72 - ìməm i tkànu bəjà tkànu nə mumàtə ìməme
Kruševo 1: 73 - b’èše mlògu rəsìpənkə i zəsòhnəla
Kruševo 4: 75 - i kət udnes’èm s kòš’uve nə ərgàt’etu
Kruševo 1: 76 - kòlko gud’ìni d’eved’esè i trì gud’ìni e tàə bàbə
Kruševo 4: 77 - i tə tìə tɤ̀rčeə u nàs də ədɤ̀t i də pìjət
Kruševo 4: 77 - i tə tìə tɤ̀rčeə u nàs də ədɤ̀t i də pìjət
Kruševo 1: 77 - d’evedes’è i trì gudìni əmə ìnəč’è e mnògu ùmnə
Kruševo 4: 84 - u nàs də ràbut’òt tə ədnò vr’ème b’èš’e èm lòš’u èm i ùbəvu
Kruševo 3: 85 - ut kàmen nədɤ̀rpuvàme kàmenìč’evu i si gu izvàrim izvàrimè i
Kruševo 3: 85 - ut kàmen nədɤ̀rpuvàme kàmenìč’evu i si gu izvàrim izvàrimè i
Kruševo 1: 85 - dàž’e pò pòvni i ud m’ène
Kruševo 1: 87 - i dùma
Kruševo 4: 93 - kət turìš’ i š’e ìməš’
Kruševo 4: 95 - wòti turìhme gi nìvič’kìte i ìməhme sìč’ku
Kruševo 1: 95 - àma i màlko
Kruševo 1: 98 - štòm təkà i jàz dùməm s’à š’e jàm š’e pìjə
Kruševo 1: 99 - stànə li stàrə dùməm i jà š’ ìdə zə suc’àl’ni grìž’i
Kruševo 1: 102 - p’èt stutìni də mə ràn’ət i š’e ž’ìv’ə
Kruševo 3: 103 - əmə n’èəme s’ènutu ni e màlko furàš’ əm i kupòvəmè gu
Kruševo 1: 106 - tàm i e pò ubàvu kàzvə ràn’ət i sə upràvilə kàzvə
Kruševo 1: 108 - upràvilà sə i seà šə si òtkə
Kruševo 3: 108 - i n’èmə mòž’em də gi pr’ekàrəme
Kruševo 1: 112 - tə š’e uddel’òt č’inìi i zə stàrətə nəlì
Kruševo 3: 117 - i nì ustər’èvəme vèjk’e
Kruševo 3: 141 - i jə kùtniš’ i t’à še sidì mirnu
Kruševo 3: 141 - i jə kùtniš’ i t’à še sidì mirnu
Kruševo 3: 142 - i tì səs no s məkàze
Kruševo 3: 152 - kò š’ə prài vɤ̀rzənkà e i təkà sidì srìž’iš’ jə
Kruševo 3: 159 - i sìčku nəkàč’ihme vəlnɤ̀tə s č’uvàlč’etàtə tə tàm
Kruševo 3: 160 - v bəlkàn’ə isprà jə dòjdəə i dəšterìte səs m’ène
Kruševo 3: 163 - i si dòjdəhme tùvənə isuš’ìhme jə seà t’ut’ùnč’etu pribràhme
Kruševo 3: 165 - t'a i b’èlətə òšte màlku
Kruševo 3: 171 - č’e kuèt ne mòž’e i nə dəràci̥ti̥
Kruševo 3: 180 - i stàvə
Kruševo 3: 181 - i stàvə [laughter] vɤ̀lnič’kətə
Šumnatica 3: 9 - i še gu obar ubràštəš tugà də se ispečè nə sòbətə
Šumnatica 3: 10 - i tvà e klìn navìa gu
Šumnatica 3: 26 - ut č’èncətə bərgùl’ kənà še pràiš i bə i č’èncə n’èmə
Šumnatica 3: 26 - ut č’èncətə bərgùl’ kənà še pràiš i bə i č’èncə n’èmə
Šumnatica 1: 39 - i pàk pud nàs uddòlu ìdvə dà
Šumnatica 1: 45 - svà slɤ̀nce segà tùkə kàktu gr’ɛ̀e i kòlku e čəsà
Šumnatica 1: 66 - bugàtə dəržàvə ə bilò i v’àrnu e tvà n’ɛ̀štu znàči dà
Šumnatica 1: 69 - səs nègu às hòdih dàže səm i rənèn ut ut
Šumnatica 3: 70 - i gi zəpùšime svərìme gi tugàvəkən c’àl kɤ̀s si ìməme burkàne
Šumnatica 1: 71 - germàncite dà tugàvə rəzbìš li əmèrikə bləgudərènie nə əmèrikə i
Šumnatica 1: 72 - i rusìjə t’è pumògnəə ìnək germànijə kəkò štè də nə stòri nàmi
Šumnatica 1: 78 - dvàese i trèti nàbor səm
Šumnatica 1: 82 - ednì səš čèrni krilè drùgi səz bèli i pudred’èni təkà rəzbìəš li
Šumnatica 3: 83 - še gu svarìš še gu svarìš i togàvə gà se svərì
Šumnatica 3: 86 - pekùl’če i še gu istɤ̀rsiš vəf təvàtə i gà se iscedì
Šumnatica 3: 86 - pekùl’če i še gu istɤ̀rsiš vəf təvàtə i gà se iscedì
Šumnatica 1: 87 - bləgudərènie če pumògnaə ànglijə i əmèrikə i rusìjə
Šumnatica 1: 87 - bləgudərènie če pumògnaə ànglijə i əmèrikə i rusìjə
Šumnatica 3: 124 - dà bè tò i nì kupùvəme sigà
Šumnatica 3: 132 - tugàvəkən še zèmiš i tugàvə še č’àkəš də fkìsne
Šumnatica 3: 138 - i tvà e
Šumnatica 3: 150 - ə s’à s’à s’à mnògu l’àsnu vàr si kùpi l’àp i gutòvu
Šumnatica 3: 157 - pàk də sə prudàli i da pràime
Šumnatica 3: 161 - drɛhàtə zàkərpi gu i vɤ̀ri si gl’àdəj ràbutətə
Šumnatica 3: 168 - jà i təkìvə ràbuti
Šumnatica 3: 173 - i kòze nèame i òfce pu ednà kràvə i tvà e
Šumnatica 3: 173 - i kòze nèame i òfce pu ednà kràvə i tvà e
Šumnatica 3: 173 - i kòze nèame i òfce pu ednà kràvə i tvà e
Šumnatica 3: 176 - i kvò go pràixte tèleto agà go zakòl’əte
Šumnatica 3: 180 - č’e svərìme gu tugàvəkə č’e gu istrɤ̀sime f təvìt’i i
Šumnatica 3: 181 - ə burkàne gu nəsìpvəme i c’àlətə zìmə tuvà gòtvime
Šumnatica 3: 196 - i slòžiš gu f n’àkvə kòšnicə tugàvə i
Šumnatica 3: 196 - i slòžiš gu f n’àkvə kòšnicə tugàvə i
Šumnatica 3: 197 - sidì vəf štàgə əf štàgə i
Šumnatica 3: 198 - nàj mnògu ədìn dvà mɛ̀səcə i rəzvəlì sə
Šumnatica 3: 233 - hùrkə i vərtènu pred’ème jà
Šumnatica 3: 235 - i pòsle kato go navìeš na vretènoto kvò go pràiš
Skrŭt 2: 6 - i tàpane i kam momčèto pò pišìn nèma
Skrŭt 2: 6 - i tàpane i kam momčèto pò pišìn nèma
Skrŭt 1: 9 - sɤs volòve i ženàta mu kak k’i dòe dodèka izorà màžo
Skrŭt 3: 10 - i tugàj kato segà božìk bɤ̀dni.vèčer si pràim
Skrŭt 2: 13 - praìme godèš slet tovà na pazàro i pràvo
Skrŭt 1: 14 - əxə̀ i onà sè dotàm dotàm i nèma rabòta ne sè vɤ̀rši
Skrŭt 1: 14 - əxə̀ i onà sè dotàm dotàm i nèma rabòta ne sè vɤ̀rši
Skrŭt 3: 14 - k’i čèkame da dòim ot crɤ̀kva i što ìma fkàštə
Skrŭt 3: 15 - k’e napràime jàdene mrɤ̀sno nèšto i k’e àjde prasèto k’e se zakòli
Skrŭt 3: 16 - i togàj k’i se omrɤ̀sim du togàj što ìma bòp takvìa rabòti
Skrŭt 1: 17 - i tàja ženà vìka de tì štò žìto rasipà kažùva
Skrŭt 2: 18 - spiciàlni òra kòj mi nìa si òdime i
Skrŭt 3: 18 - càla pòs pòstexme vilìgden’ kat k’i dòi i ot cɤ̀rkva
Skrŭt 1: 19 - i krenàla na nadòle a tì ki iz ki glèaš detèto
Skrŭt 3: 19 - i k’i ni dài màjka ni po ednò ejcè
Skrŭt 3: 21 - i da go skàpim da àpnim i k’e dòim dòma
Skrŭt 3: 21 - i da go skàpim da àpnim i k’e dòim dòma
Skrŭt 1: 22 - sìčko mu poràčva štò da rabòti i stanàl ojdèl
Skrŭt 1: 23 - da navàli òginu pa i mlèku imàlu da izbìe fov bùtimata
Skrŭt 3: 23 - mrɤ̀fki svìncki k’e rùčame i xàjde na vilìgdeno
Skrŭt 3: 27 - togàa edè i mrɤ̀fki i jàjca i sìčko togàj biše
Skrŭt 3: 27 - togàa edè i mrɤ̀fki i jàjca i sìčko togàj biše
Skrŭt 3: 27 - togàa edè i mrɤ̀fki i jàjca i sìčko togàj biše
Skrŭt 2: 28 - axà i po tovà se razbìra če
Skrŭt 2: 33 - i džilèzni kakvì ìma na sofràta
Skrŭt 3: 35 - i takà a togàj semèjno sìčko se pòsti sìčkoto semèjstvo
Skrŭt 1: 37 - pilcìte enò na drùgo zanìženi na nègo vrɤ̀zani i go otnèsol
Skrŭt 2: 41 - kànat kumò priz din’ò kànat selòto i pòčvat
Skrŭt 1: 42 - če e zaspàlo vìka žèno càl den detèto spì i vìka
Skrŭt 1: 45 - če revè i ottàm vərnàl sa kəm ògino pà pà de
Skrŭt 2: 45 - i na drùgio dèn pàk svàdba f ponedèlnik
Skrŭt 1: 49 - i sa vrɤ̀šta i ženàta mu ot rabòta što nəprəì detèto vìka
Skrŭt 1: 49 - i sa vrɤ̀šta i ženàta mu ot rabòta što nəprəì detèto vìka
Skrŭt 1: 50 - càl dèn spìe i vrɤ̀šta s fàšta go tàa ženà
Skrŭt 1: 57 - è takà e tàa i vičertà
Skrŭt 3: 57 - nè nè ne dàže i dùmata ne sɤ̀m čùval
Skrŭt 2: 57 - dà i na drùgija den kədè se səbìraa
Skrŭt 2: 58 - i kakvò pràea tòčno
Skrŭt 1: 60 - i tàj go zabràla nàči vìka xìč xìč
Skrŭt 1: 62 - i tòo pobegnàl otkačìl veče
Skrŭt 1: 64 - i ka minavàl po pɤ̀to̥ takà is is pɤ̀to ko odìl
Skrŭt 2: 65 - k’i gozbùvat pà tùrat trəpèzi i utàm zakàrvat tàtkutu màjkata
Skrŭt 2: 66 - rudàta uttàm dukàrvat ì pà uf momčètə
Skrŭt 3: 66 - i k’i zapòstim na božìk togàj gi fàtim za vilìgden’
Skrŭt 1: 67 - òn nèli od dòma si i zapomnìl xìč xìč
Skrŭt 2: 68 - əxə əxə i f nedèl’a səbàjle səbìrat sa u momčètu i kakvò
Skrŭt 2: 68 - əxə əxə i f nedèl’a səbàjle səbìrat sa u momčètu i kakvò
Skrŭt 1: 68 - da mi te ne vìdat očìte i tvà si kažvàl
Skrŭt 2: 69 - ami momčèto nedèl’a sutrintà se zbìrat i òjat zakàrat momàta
Skrŭt 1: 69 - i pà si patùva si izvìka xìč xìč xìč xìč
Skrŭt 3: 70 - i na vilìgden’ prɤ̀ži jàjca jàdi togàj [laughter]
Skrŭt 1: 71 - nèma xìč i òni si smetàli če
Skrŭt 1: 74 - i òni gu otèpvat kət k’i vìiš takvà rabòta kažùvat
Skrŭt 1: 76 - a òn srèšta umrèl čovèk kadè nòsat i òn
Skrŭt 1: 77 - i òn im vìka na nìx po pèt po šès
Skrŭt 3: 77 - utprèt s takòvo pɤ̀čišta pràea i k’i dòjdat k’i pèat
Skrŭt 2: 77 - i na sutrintà vik’i òdat kəm momà mom momàta na màjka i
Skrŭt 3: 78 - k’i igràat k’i mu fɤ̀rliš inì vàgle ena glamn’à ògin’ i
Skrŭt 3: 81 - po nìx drùga grùpa dòjat i na sutrintà stančinàre pràat sɤ
Skrŭt 3: 82 - i sèkakvi takòva igràat pròsat sàa ni pròsat da ti go kàža
Skrŭt 1: 83 - i tàm go natepàli
Skrŭt 3: 85 - pu pàk’o k’i òdat drùgio ploštàdo i àjde
Skrŭt 1: 87 - i tàm go natepàli i kažàl kažàli mu òni
Skrŭt 1: 87 - i tàm go natepàli i kažàl kažàli mu òni
Skrŭt 3: 87 - mladèžeto mladèži i stàri se pràeja sas stənčinàrto s zvònci sas kòži
Skrŭt 3: 88 - i decàta ili nè sàmo mladèži
Skrŭt 2: 89 - i vednàga li im ja dàvaxa momàta
Skrŭt 3: 89 - i decàta òdea po sùrva ne sè pràeja malènki
Skrŭt 2: 96 - i ponedèlniko òdat lè znàjš tvà blàga rek’ìja si nòsat
Skrŭt 1: 98 - i srèšta svàdbata bòk da gi pròste pa im kažuvàl
Skrŭt 1: 103 - i ottàm tòa pà go natèpvat kət k’i vìiš vìka
Skrŭt 2: 106 - dàj lè znàjš kàk sà kak e i sà a takà
Skrŭt 1: 108 - i si ùdr’aš kalpàko od zem’àta k’i ùdr’aš
Skrŭt 1: 116 - i započnàl da rìpa
Skrŭt 2: 120 - kalimànata tàm zbèrat se žèni i oblèkat a i s tàa
Skrŭt 2: 120 - kalimànata tàm zbèrat se žèni i oblèkat a i s tàa
Skrŭt 1: 121 - i i istròšvat sìčko sìčko strošìli
Skrŭt 1: 121 - i i istròšvat sìčko sìčko strošìli
Skrŭt 2: 121 - svàdbinskata rùba i a iskàraa vònka šàfero li e
Skrŭt 2: 122 - i so bràt’a ako ìma bràteto a fàštat òni a zakàrvat
Skrŭt 1: 123 - i tìa go natepàli i mu kažùvat
Skrŭt 1: 123 - i tìa go natepàli i mu kažùvat
Skrŭt 2: 124 - tàm vik’e na šàfero i na šàferkata òni a zakàrvat
Skrŭt 1: 125 - i mu kažùvat kət k’i vìiš
Skrŭt 2: 125 - du cɤ̀rkvətə ta k’e a vènčat togàj i fàšta a momčèto
Skrŭt 1: 129 - i srèšta dvè dàmi
Skrŭt 2: 131 - axà i katu ìdat u u mòmčetu kakvò stàva
Skrŭt 2: 133 - momčèto i momàta sa vɤ̀tre k’i si zàpnat əf stàjata
Skrŭt 2: 134 - si sedàt a pək svàdbata si prodəlžàva i sutrintà
Skrŭt 2: 135 - àjde blàga rekìa tovà onovà i džumbìši̥
Skrŭt 2: 137 - kətu ìdət u mumčètu i gi zatvàr’at u stàjata ili nè
Skrŭt 1: 138 - dve dàmi i na nìx im kažàl tprù bìče tprù bìče
Skrŭt 2: 139 - tàm lègnat si fu stàjata i sètne sutrintà stanàa lè
Skrŭt 1: 140 - i tìe mu kažùvat ə nèma da kažùvaš takà
Skrŭt 2: 141 - k’ ìat tri čètri žèni i šàfero i momčèto òde
Skrŭt 2: 141 - k’ ìat tri čètri žèni i šàfero i momčèto òde
Skrŭt 2: 143 - i momčèto k’ ìde štò e sà zèt sètne se vɤ̀rnat
Skrŭt 2: 145 - màjkata i tàtkoto rodàta
Skrŭt 2: 146 - i kato əɤ̀ [cough] kòj gi dar’àvaše tàm svadbàrite tìa kakvì podàrəci
Skrŭt 1: 147 - i tòo odìl odìl pà
Skrŭt 2: 151 - pred nèa čèstinata i na
Skrŭt 2: 152 - f čèstinatḁ sa dəru̥vètu i darùvat si màjkata nèjnata ròda
Skrŭt 2: 154 - i na drùgio dèn’ punedèlniko tàa svekɤ̀rvata štò e utùka
Skrŭt 2: 157 - i vìkat darùvat si na tàa ròda
Skrŭt 1: 160 - i kažùvat mu ednì tàm drùgi sèl’ane kət vìiš vìka
Skrŭt 1: 162 - i pò natàm f nìkuj sèlo vèče naflizèl
Skrŭt 1: 166 - s tà tojàga tepàl gi izlizèli tàtku̥fcite im i i màjkite
Skrŭt 1: 166 - s tà tojàga tepàl gi izlizèli tàtku̥fcite im i i màjkite
Skrŭt 2: 172 - i sàa se takà vìka i sàa si tùka vìkame
Skrŭt 2: 172 - i sàa se takà vìka i sàa si tùka vìkame
Skrŭt 1: 178 - nadavàl im po ednò petàče i màtoricata vikàla gròx gròx
Skrŭt 2: 180 - a nìe si gu znàem i kalitàta kalimàna
Skrŭt 1: 185 - nè ìma i òšte
Skrŭt 1: 186 - ritnàl go i si begàl dòma
Skrŭt 1: 196 - a še mi raskàžeš i tvòja tvòjata kojàto bèše drùkčija
Skrŭt 1: 217 - [laughter] i kràj
Skrŭt 1: 220 - i às tovà səm zapomnìla
Stalevo 1: 1 - tì štòm si rabòtila vs’àkva ràbota znàči i i vɤ̀lna si rabòtila
Stalevo 1: 1 - tì štòm si rabòtila vs’àkva ràbota znàči i i vɤ̀lna si rabòtila
Stalevo 1: 2 - ohò vɤ̀lna č’èrgi trì etɤ̀rvi i màmə rèč’ə tuvà ìməše daràcɨ̥
Stalevo 1: 4 - i zə jə uč’èpkəme tàə vʌ̀lnə krìv dəràk reče
Stalevo 3: 5 - i kəd gu nəl’ɛ̀jət ə nàeš čud’èsnu sɨ̀ren’e stànvəše
Stalevo 1: 5 - jà fəf hàskuu nə pəzàr’ə zə z’èmə adìn dəràk i etəkà vlàč’uf
Stalevo 3: 6 - tùr’ət mu i màlku svər’ʌ̀t ut kràvətə ml’àku kət stàne
Stalevo 1: 7 - krìv dəràk uddòlu drʌ̀škə i uddòl drʌ̀škə i se stʌ̀rže
Stalevo 1: 7 - krìv dəràk uddòlu drʌ̀škə i uddòl drʌ̀škə i se stʌ̀rže
Stalevo 3: 7 - pò təkɤ̀vu izvàd’ət ud m’àhə i ut tvà nətrun’ʌ̀t
Stalevo 3: 8 - tùri i ut tvà gàt tùriš stànvə
Stalevo 2: 9 - sɨ̀čku ràbut’ɤh i bòl’es ne znàeh
Stalevo 1: 9 - i n’èskə jà zə ìzlač’ə adìn ədìn kilugràm ùtre jètərvətə zə izlàč’i
Stalevo 1: 10 - drùg d’è̝n’ drùgətə nìj b’è̝hme tri jètərvi i i zə gu
Stalevo 1: 10 - drùg d’è̝n’ drùgətə nìj b’è̝hme tri jètərvi i i zə gu
Stalevo 2: 11 - ìməše i dòkture əmə jà ètu i sigɛ̀
Stalevo 2: 11 - ìməše i dòkture əmə jà ètu i sigɛ̀
Stalevo 1: 11 - zə gu ispr’əd’è̝me i pàk s’è̝tnijə d’è̝n’ pàk vlàč’im pàk pr’edè̝m
Stalevo 3: 16 - i go šìjət sled tovà li
Stalevo 2: 16 - č’ə gu vərì č’ə i dumàt’ə č’ə burkàn’ə pʌ̀l’nim
Stalevo 1: 17 - i kvò ja pràiš pòsle
Stalevo 3: 18 - i e vʌ̀rzən gòre i tòo m’ah
Stalevo 3: 18 - i e vʌ̀rzən gòre i tòo m’ah
Stalevo 1: 20 - i fəf gul’èmi kurità i jə pupàrim kət jə pupàrim
Stalevo 1: 20 - i fəf gul’èmi kurità i jə pupàrim kət jə pupàrim
Stalevo 1: 23 - isper’èm tàə vʌ̀lnə i s’è̝tn’e č’èpkəj i s’è̝tn’e vlàči
Stalevo 1: 23 - isper’èm tàə vʌ̀lnə i s’è̝tn’e č’èpkəj i s’è̝tn’e vlàči
Stalevo 4: 25 - nə nègə sə preublìcələ i [unintelligible] se ubl’àkələ kakə velìčkə
Stalevo 3: 25 - i stànvə č’ùdu
Stalevo 1: 26 - i zə jə izvlàčiš
Stalevo 3: 26 - əhə i slet tova tàja kòža se takòva se
Stalevo 1: 27 - tɤ̀j i pòsle
Stalevo 3: 27 - i tàa kòža si ustàne f kòžətə i i m’àh vè̝ke
Stalevo 3: 27 - i tàa kòža si ustàne f kòžətə i i m’àh vè̝ke
Stalevo 3: 27 - i tàa kòža si ustàne f kòžətə i i m’àh vè̝ke
Stalevo 1: 28 - i s’è̝tn’e
Stalevo 3: 28 - əhə̀ i f nègo se nə
Stalevo 4: 29 - i t’à pristànvə to i nìe znàehme nìe kət màl’ki s dòbrə
Stalevo 4: 29 - i t’à pristànvə to i nìe znàehme nìe kət màl’ki s dòbrə
Stalevo 1: 30 - oh vr’etèn:tu i pr’èšleni i zə pred’è̝š
Stalevo 1: 30 - oh vr’etèn:tu i pr’èšleni i zə pred’è̝š
Stalevo 3: 30 - tò tvà sìren’e i s’ètne ku ìskəš s ml’àku nəl’ùəž gu
Stalevo 3: 31 - ku ìskaš ìzvəd’ n’àkəv drɤ̀n i ut kràvintu ml’àku i ud òfč’utu
Stalevo 3: 31 - ku ìskaš ìzvəd’ n’àkəv drɤ̀n i ut kràvintu ml’àku i ud òfč’utu
Stalevo 1: 33 - i vɤ̀lnata kədè e
Stalevo 1: 34 - vɤ̀lnətə f rəkʌ̀tə dəržìš i təkà i zə vrʌ̀tkəš i
Stalevo 1: 34 - vɤ̀lnətə f rəkʌ̀tə dəržìš i təkà i zə vrʌ̀tkəš i
Stalevo 1: 34 - vɤ̀lnətə f rəkʌ̀tə dəržìš i təkà i zə vrʌ̀tkəš i
Stalevo 4: 36 - i ònijə kàkə mərjònə tòj zəmìnə od dàmə
Stalevo 4: 37 - i t’à mu svɤ̀rtə gləvʌ̀tə də ìdət n du pòrt’it’e càrigràtskuto šòše
Stalevo 3: 38 - òfčutu e pò č’èstu pò màzno kràventu e pò t’ènku i
Stalevo 4: 38 - è təkà tò si e nàšte pòrti kɤ̀ktu è i càrigràtskutu šòše
Stalevo 4: 39 - i tòj si obl’àkəl drѐ̝hit’ȅ i t’à kət premen’àvə premen’è̝nə
Stalevo 4: 39 - i tòj si obl’àkəl drѐ̝hit’ȅ i t’à kət premen’àvə premen’è̝nə
Stalevo 3: 39 - i pò màlko i gà izbʌ̀rkəš ut kràvə də izbʌ̀rkəž drùgu je
Stalevo 3: 39 - i pò màlko i gà izbʌ̀rkəš ut kràvə də izbʌ̀rkəž drùgu je
Stalevo 2: 41 - i kvò gòtv’exte ot karamànkite
Stalevo 1: 43 - hùrkə vərzàlkə s ìmə zə jə vərzè̝š i
Stalevo 4: 45 - gl’èdəj i r’èkəh čùh pək ut kàkə irìnə də t’ɨ kàžə
Stalevo 1: 45 - zə mùcəš i zə vrʌ̀tkəš zə mùcəš i zə vrʌ̀tkəš i
Stalevo 1: 45 - zə mùcəš i zə vrʌ̀tkəš zə mùcəš i zə vrʌ̀tkəš i
Stalevo 1: 45 - zə mùcəš i zə vrʌ̀tkəš zə mùcəš i zə vrʌ̀tkəš i
Stalevo 2: 48 - sià žə gi nəc’ɛ̀pim kəd gi nəc’ɛ̀pim i gi prost’ʌ̀
Stalevo 2: 49 - nətàtək sušɨ̀m təkà i t’àh issušìm gi isʌ̀hnət dibid’ùs
Stalevo 4: 49 - əm dà kə št’àlu i ut’ɨ̀dəh vìkəm t’ànu znàeš li
Stalevo 1: 50 - i kakvò se izmùcva uttàm ut tvà ut ut
Stalevo 2: 51 - n’è slɤ̀ncetu̥ issušàvə gi i kəd gi issuš’ì
Stalevo 4: 51 - kvò zə mi kàžeš vìkəm zə ti kàžə i də znàeš
Stalevo 2: 52 - žə gi nəpʌ̀l’niš kòš li žə è kòt žə è i zìm’e
Stalevo 1: 56 - žìčka i
Stalevo 1: 58 - i otìva na vretènoto
Stalevo 2: 59 - əhə̀ žə gu svərɨ̀š i slɨ̀vi slìvi d’èt ìməme təkà ədnò vr’ème
Stalevo 2: 60 - i prez zìmata sàmo tovà li jad’àxte
Stalevo 2: 61 - à əm fəsul’ i bəlgùr’ urɨ̀s prài kàš’i kartòfi patləž’ɛ̀n’e sɨ̀čku
Stalevo 1: 61 - əhə̀ i pòsle ot vretènoto
Stalevo 1: 67 - i i səs snuvàlkətə fɤ̀rl’əj tkàj sìčku sə e pretkàvəlu nə rʌ̀kə
Stalevo 1: 67 - i i səs snuvàlkətə fɤ̀rl’əj tkàj sìčku sə e pretkàvəlu nə rʌ̀kə
Stalevo 1: 69 - zə gu smutàeš nə mut’v’ìlkata i zə gu nəkvàsiš səs udà
Stalevo 1: 73 - stud’è̝nə vudà nəkvàsenə əršìnkətə i i kɤ̀t isʌ̀hn’e
Stalevo 1: 73 - stud’è̝nə vudà nəkvàsenə əršìnkətə i i kɤ̀t isʌ̀hn’e
Stalevo 1: 77 - nə məsùre də gu nəỳəš i snuwàlkə ìməš zə fʌrl’əš priz ustàtə
Stalevo 1: 82 - snuvàlkə spec’àlnə təkɤ̀və̥ i vɤ̀tr’e ìmə tɤ̀j i mùšneš məsùr’e
Stalevo 1: 82 - snuvàlkə spec’àlnə təkɤ̀və̥ i vɤ̀tr’e ìmə tɤ̀j i mùšneš məsùr’e
Stalevo 1: 83 - i zəkòpčiž gu i fʌ̀rl’əj i tkàj
Stalevo 1: 83 - i zəkòpčiž gu i fʌ̀rl’əj i tkàj
Stalevo 1: 83 - i zəkòpčiž gu i fʌ̀rl’əj i tkàj
Stalevo 2: 85 - svetì p’ètər təkà e ub’əsnìl če tr’àvə i mesò də sə jədè
Stalevo 1: 86 - təkà e tel’ʌ̀ putʌ̀n’e tùkə tùkə a fn’è̝tre i zə gu zəkò
Stalevo 1: 87 - zə gu zəkòpčiš i fʌ̀rl’əj rəhàt’ v’è̝ke kəd’èt ìskəš
Stalevo 1: 88 - dobrè i kɤ̀k stàva tàa tàa ustà nə nə nə stanɤ̀
Stalevo 1: 94 - i ìmə i tùkə dòlu vgəlbànu nəvr’ànu i s’è
Stalevo 1: 94 - i ìmə i tùkə dòlu vgəlbànu nəvr’ànu i s’è
Stalevo 1: 94 - i ìmə i tùkə dòlu vgəlbànu nəvr’ànu i s’è
Stalevo 1: 99 - i kakvò drùgo ìmə po stanɤ̀ znàči ima dvè màni pòsle
Stalevo 1: 106 - i jə nə nəftùr’enu nə təkʌ̀vutu nə snòvətə
Stalevo 1: 107 - i kət jə mùšnətu fs’àku kunč’ètu i sùrni sùrni i naɨ̀əš
Stalevo 1: 107 - i kət jə mùšnətu fs’àku kunč’ètu i sùrni sùrni i naɨ̀əš
Stalevo 1: 107 - i kət jə mùšnətu fs’àku kunč’ètu i sùrni sùrni i naɨ̀əš
Stalevo 1: 112 - o ìmə prʌ̀čki kəlàmetu̥ nəvr’èni kəlàmet sə təkà nəv’èždət i
Stalevo 1: 113 - tùkə kəlàm i uttùkə kəlàm i i nər’èd du dòlu
Stalevo 1: 113 - tùkə kəlàm i uttùkə kəlàm i i nər’èd du dòlu
Stalevo 1: 113 - tùkə kəlàm i uttùkə kəlàm i i nər’èd du dòlu
Stalevo 1: 114 - i zə gi nəvr’èš əf ədnʌ̀ dʌ̀skə i t’à e z dùpki
Stalevo 1: 114 - i zə gi nəvr’èš əf ədnʌ̀ dʌ̀skə i t’à e z dùpki
Stalevo 1: 115 - i s nèhi zə snuv’èš
Stalevo 1: 117 - zə snuv’èš i zə gu usnuv’èš tvà zəh òsem
Stalevo 1: 120 - nə nə žɨ̀ci i zə zəpàzvəš žìčkətə d’èt je ut kùp’enə pr’èždə
Stalevo 1: 123 - pò dib’èlu̥ pr’è̝dentȕ je pò dib’èlu tòj e pò màlku usnuvànu i
Stalevo 1: 124 - tɤ̀j i navìvaš na krosnòto tɤ̀j li
Stalevo 1: 125 - če s’è̝tn’e kəd gu u usnuv’è̝š dvà kòlə zəč’ùkəni i nə kòl’uvetu
Stalevo 1: 126 - dvà kàmen’ə tùr’ krusnòtu i i hàjde drɤ̀škətə i
Stalevo 1: 126 - dvà kàmen’ə tùr’ krusnòtu i i hàjde drɤ̀škətə i
Stalevo 1: 126 - dvà kàmen’ə tùr’ krusnòtu i i hàjde drɤ̀škətə i
Stalevo 1: 129 - kəzàk udzàt’ ìmə vʌ̀rzən sùrne sə i tì zə gu naỳəš nə
Stalevo 1: 131 - əhə nə krusnòtu i zə navìiš i zàt tùrɨ̀š
Stalevo 1: 131 - əhə nə krusnòtu i zə navìiš i zàt tùrɨ̀š
Stalevo 1: 132 - kàk də t’ kàžə s’ɛ̀ i lɨ̀tu ìmə i dìmitnu ìmə
Stalevo 1: 132 - kàk də t’ kàžə s’ɛ̀ i lɨ̀tu ìmə i dìmitnu ìmə
Stalevo 1: 133 - i s č’è̝ter’ nìti imə gàštit’ȅ dib’èl’t’ȅ tùpən’t’ȅ
Stalevo 1: 134 - t’è sə pò pʌ̀l’ničku pr’èdeni i sə dàvət tə sə tùpət platʌ̀
Stalevo 1: 135 - i gàšti gi šìem məž’è̝te tugàvə
Stalevo 1: 136 - i ot zàdnoto krosnò
Stalevo 1: 137 - i n zànnut krusnò zə gu nəvìjš pək če krusnòt zə tùriš
Stalevo 1: 138 - nə stənʌ̀ ənòtu udz’àt kròsnu drùgotu utpr’è̝š i zə tkàeš
Stalevo 1: 142 - nɨ̀ti̥ ìmə i nɨ̀tit’ȅ gr’èben’ i v gr’èben’ə s
Stalevo 1: 142 - nɨ̀ti̥ ìmə i nɨ̀tit’ȅ gr’èben’ i v gr’èben’ə s
Stalevo 1: 146 - tkàj i p’ɛ̀j
Stalevo 1: 163 - i pàk zə tkàiš
Stalevo 1: 173 - pod pòdnuški i zə gi sm’ɛ̀n’əš dɨ̀m’etnu zə tkàiš
Stalevo 1: 175 - pək nàjə z dvà dvà dv’è pònnuški i tkàjə
Oreše: 19 - petnàesti nàbur sedemdesè i òsem godìni
Oreše: 20 - sedemdes’è i wòsem gudìni [laughter] à təkà
Oreše: 22 - i vi kàzvəm bè
Oreše: 27 - nə əskèr’ə tugàf bəlgàrijə i tùrcijà sə bìli ədnò
Oreše: 30 - màšku dètence siràč’e t’è sə utiš’lì i mnògu r’ètku sə vər
Oreše: 31 - n’è gi istrèpəə sìckit’e i nàš bubà kəd’è gu sə utr’èpəli
Oreše: 33 - i jà b ə ustànəhme vèke təkà siràč’etə ə pə
Oreše: 37 - pə i seà pòvnim kəkòf ž’ivòt’a ə pə dnò vr’èm’ə
Oreše: 42 - š’e pàdne čeverè červènətə zvezdà nə neb’ètu i še utròvi mur’ètu
Oreše: 55 - i tvà demèk əku kàž’eš’ nèmə gòsput’ n’è əku kàž’em n’èmə əlàh
Oreše: 57 - č’e zətvòriə č’èrkvite zətvòriə i dž’əmìjti
Vŭglarevo 2: 4 - tò sə i zə ednò vrèmi sa pìta
Vŭglarovo 1: 9 - i um’èsi̥me l’àbə
Vŭglarovo 2: 17 - sərpvètu i žènət càl’ d’è̝n’
Vŭglarovo 1: 22 - əm hàs kurɨ̀tu e i dɤ̀rvenu
Vŭglarovo 1: 23 - i iskòpanu
Vŭglarovo 1: 24 - i vɤ̀tre gu udà tùr’əme
Vŭglarovo 1: 26 - hà vudà tùrime sòl tùrime i gəč’ìm
Vŭglarovo 1: 32 - jà gə dòdəh mlàdə bùlkə i č’ìč’u p’ètər dòjde
Vŭglarovo 2: 33 - mi às səm pedesè i òsmə
Vŭglarovo 1: 34 - i jà m’ès’ə tùkə um’ès’ə z bràšnu n’è s udà
Vŭglarovo 2: 35 - tòj šejsè i ftòri
Vŭglarovo 1: 36 - i vè̝k’e tàə znòj t’è̝knə asəkà izm’èsih gu ta up’èkəhme
Vŭglarovo 2: 36 - dv’è̝ dɤ̀ski i udòlu kr’è̝mene nəkuvàni
Vŭglarovo 2: 38 - i təkà sədɨ̀m nə dikàn’ətə òlvet fpr’ègnəti i vərš’èm təkà càl d’è̝n
Vŭglarovo 2: 38 - i təkà sədɨ̀m nə dikàn’ətə òlvet fpr’ègnəti i vərš’èm təkà càl d’è̝n
Vŭglarovo 2: 50 - vərɨ̀š təkà i ž’èniš səs sərpɤ̀ sɤ̀rpui mu ìkəhme
Vŭglarovo 1: 52 - i nìe v’è̝ke gəč’ìm m’èsim [laughter]
Vŭglarovo 2: 55 - žɨ̀tu i ž’è̝n’iš’ i tùr’əš rəkòjki vɤ̀rnes sə pòsl’e snòpe səbɨ̀rəš
Vŭglarovo 2: 55 - žɨ̀tu i ž’è̝n’iš’ i tùr’əš rəkòjki vɤ̀rnes sə pòsl’e snòpe səbɨ̀rəš
Vŭglarovo 1: 65 - i m’è̝tneš gu
Vŭglarovo 1: 70 - nì b’è̝me mlògu stò i dvàjse d’èkərə ìməhme nɨ̀vɨ
Vŭglarovo 2: 76 - i nəs’àdəme tvà žɨ̀tu təkà e təkà gu nəs’àdəme
Vŭglarovo 1: 77 - i kakvò i pòsle kɤ̀k f fùrnata kvò ima po fùrnata
Vŭglarovo 1: 77 - i kakvò i pòsle kɤ̀k f fùrnata kvò ima po fùrnata
Vŭglarovo 1: 81 - i um’ət’è̝me ìməhm’ə pòm’et ut pərcàl’e nəpràen vɤ̀rdzən nə ənə̀
Vŭglarovo 2: 82 - əhə i kàk sa prài harmàn kàk sa prài
Vŭglarovo 1: 83 - nə ednò dɤ̀rvo i gelgerìjkə
Vŭglarovo 1: 91 - hùbəvu i m’àtəme l’àbə upečè̝ sə
Vŭglarovo 1: 94 - i kɤ̀k gu razbìrate hlàbə kugà e šùpnəl tɤ̀j
Vŭglarovo 1: 100 - ku e mlògu puč’erven’àl svàl’əme žarɤ̀ kəpàkə sɨ̀čku dòlu i
Vŭglarevo 2: 101 - i s tvà žɨ̀ttu
Vŭglarevo 2: 104 - i də stàne d’ùznu
Vŭglarovo 1: 105 - i bèz takòva i bèz fùrni
Vŭglarovo 1: 105 - i bèz takòva i bèz fùrni
Vŭglarovo 2: 106 - na kùp i às pòsle
Vŭglarovo 2: 108 - i às pòsle ne mògə də
Vŭglarevo 2: 110 - i às pòsle n’àmə
Vŭglarovo 2: 113 - sìčkiti i n’àmə də mògə də rəzbìrəm
Vŭglarovo 1: 119 - i təgàə zə ubɤ̀rneš zə tùriš l’àbə i zə sə̥ upeč’è̝
Vŭglarovo 1: 119 - i təgàə zə ubɤ̀rneš zə tùriš l’àbə i zə sə̥ upeč’è̝
Vŭglarovo 1: 120 - zə puhlùpiš i vrɤ̀šnik udgòr ìməhme ugurɨ̀š i vrɤ̀šnikə
Vŭglarovo 1: 120 - zə puhlùpiš i vrɤ̀šnik udgòr ìməhme ugurɨ̀š i vrɤ̀šnikə
Vŭglarovo 1: 121 - səz dɤ̀rvə puhlùpiš i təkà f təvɨ̀
Vŭglarovo 2: 122 - i si mɤ̀l’čə
Vŭglarevo 2: 129 - əmhəm i kakvò znàči kətu sə sə nəsədɤ̀t snòpite
Vŭglarovo 1: 132 - təkà i peč’ehme vəf təkɤ̀j
Vŭglarovo 2: 133 - dikàn’ətə s t’è̝ə krè̝mene udòlu i t’à vərɨ̀ ubikàl’ə càl’ d’è̝n’
Vŭglarevo 1: 143 - i tòj sə ugur’àvə nə ògən’ə
Vŭglarovo 2: 143 - təkà vərtɨ̀me i tvà žɨ̀tu s’ t’ič’è žɨ̀tut bəškà
Vŭglarevo 1: 145 - i puhlùpiš gu
Vŭglarovo 2: 145 - i s’ pòsle òšte enɤ̀s sàm zərnòt privèeme i gu sɨ̀pvəme tugàvə
Vŭglarovo 2: 145 - i s’ pòsle òšte enɤ̀s sàm zərnòt privèeme i gu sɨ̀pvəme tugàvə
Vŭglarevo 1: 146 - i sə ugur’àvə
Vŭglarevo 1: 147 - i təkà peč’èhme
Vŭglarovo 2: 156 - i z dɤ̀sk’i təkò pregràdenu
Vŭglarovo 2: 159 - i pregrəd’ènu i tàm sɨ̀pvəš tvà s tùr’əš drùgutu žitò
Vŭglarovo 2: 159 - i pregrəd’ènu i tàm sɨ̀pvəš tvà s tùr’əš drùgutu žitò
Vŭglarovo 2: 161 - i udèlnu slàgəš i s’è znàeš gà m’è̝liš
Vŭglarovo 2: 161 - i udèlnu slàgəš i s’è znàeš gà m’è̝liš
Vŭglarovo 2: 163 - i m’èliš nə m’èlnicə i tvà ti e žitòt zə prehrànə
Vŭglarovo 2: 163 - i m’èliš nə m’èlnicə i tvà ti e žitòt zə prehrànə
Vŭglarovo 2: 168 - i ž’èn’tȅ m’ès’ət fkɤ̀šti i nè
Vŭglarovo 2: 168 - i ž’èn’tȅ m’ès’ət fkɤ̀šti i nè
Černovrŭx: 67 - i vìždəš kɤ̀štətə kàk i kàktu i də è
Gela 2: 34 - sə iskàrə ot vugenìca tɤ̀j vèke i vartɛ̀ ta si stòriš
Stoilovo: 3 - pòmen nə umr’ɛ̀lite rəzdàvəme i pu kɤ̀štite xòdim tə rəzdà
Stoilovo 1: 4 - tùrim ənə fəf ədnɤ̀ təvɤ̀ xl’àp i jàdene ednò drùgu
Stoilovo: 5 - kəkvòtu ni e murəfèt i gu rəzdàvəmi
Stoilovo: 10 - əmə jà bɤ̀rzəm pò visòku i kòlko pò visòku
Stoilovo 2: 11 - i tùrim tә gu zәmàžeme̥ sèa sìpem òdә nәprɤ̀skәme gu
Stoilovo 2: 12 - zәmàžemè gu i kәd gu zәmàžeme i drùgijә dè̝n še vɤršème
Stoilovo 2: 12 - zәmàžemè gu i kәd gu zәmàžeme i drùgijә dè̝n še vɤršème
Stoilovo: 15 - iznìsəd gu vɤ̀nkə rəspɤ̀nət i nìe gu pàzime
Stoilovo 2: 16 - gùvnu i nasàdame gu nәsәdìme c’àlu i tùrime dikànetu
Stoilovo 2: 16 - gùvnu i nasàdame gu nәsәdìme c’àlu i tùrime dikànetu
Stoilovo 2: 17 - i vòluvetu bìul’:etu kәkòtu ìmә kòtu sme ìmәli
Stoilovo 2: 18 - i hi fprègnemè i tòj fàti tә òzi jà sèdam
Stoilovo 2: 18 - i hi fprègnemè i tòj fàti tә òzi jà sèdam
Stoilovo 2: 19 - nә dikànetә kàrәm i sprɤ̀ kàrәm i sprɤ̀
Stoilovo 2: 19 - nә dikànetә kàrәm i sprɤ̀ kàrәm i sprɤ̀
Stoilovo 1: 19 - gospodə fnàsət vɤ̀tre gu pugr’èbvəme i tuvà sə kàzvə
Stoilovo 2: 22 - i gu nәserè
Stoilovo 2: 23 - i gu nәserè zәmàže dikàn’әtә i nәberèš snòpjetu
Stoilovo 2: 23 - i gu nәserè zәmàže dikàn’әtә i nәberèš snòpjetu
Stoilovo: 25 - vɤ̀rzvəme se gərkìne səs mr’ɛ̀ži zelè̝ni č’èrni i d’ulbène bùlu
Stoilovo: 28 - a i č’erv’èni prestìlki səs b’ɛ̀li uwì kùp’eni
Stoilovo 2: 29 - ìmә i tè kakvì sә
Stoilovo 2: 34 - širòku utprèk’ i kòlkutu prәstìte dә mìnәt tәkà
Stoilovo 2: 38 - tәkòәt krèmen’:te̥ tә i nәpràjәt i nìe tùva pòčneme i vɤršè̝me
Stoilovo 2: 38 - tәkòәt krèmen’:te̥ tә i nәpràjәt i nìe tùva pòčneme i vɤršè̝me
Stoilovo 2: 46 - čètiri zɤ̀bә i
Stoilovo 2: 48 - i gu ubrɤ̀štәme
Stoilovo 2: 58 - rәstɤ̀rs’әme gu s vìlәtә i go i pòsle pudìre ubrɤ̀štәme
Stoilovo 2: 58 - rәstɤ̀rs’әme gu s vìlәtә i go i pòsle pudìre ubrɤ̀štәme
Stoilovo 2: 63 - i kәtu gu uvɤrhɤ̀t se svɤršè zèmeme tugàvә tә gu zberè̝me
Stoilovo 2: 68 - nәpràime gu nә sòr i kәd gu nәpràime nә sòr
Stoilovo 2: 70 - i fɤ̀rl’әme v’ɛ̀eme z bɤ̀ndrәkә tɤ̀j
Stoilovo 2: 77 - ìmәme dɤrmòn’ i prez dәrmòn’әt tùrimè i
Stoilovo 2: 77 - ìmәme dɤrmòn’ i prez dәrmòn’әt tùrimè i
Stoilovo 2: 79 - i gu dәrmonìme
Stoilovo 2: 81 - tɤ̀rsime i vudɤ̀ i slet tuvà sètne pәk nә rәšètu
Stoilovo 2: 81 - tɤ̀rsime i vudɤ̀ i slet tuvà sètne pәk nә rәšètu
Stoilovo 2: 85 - i pòsle gu tùrime f čuvalàta i gu vәrzème
Stoilovo 2: 85 - i pòsle gu tùrime f čuvalàta i gu vәrzème
Stoilovo 2: 86 - i gu prenesèm f kulìbәtә
Izgrev/Car: 2 - mežì čùkəhme nə kənòpəl’ i šč’à: sə zberème də hòdime nə mežìt’e
Izgrev/Car: 3 - čùkəhme mumìčetətə ud ednɤ̀ stərnɤ̀ i mumčè̝tətə ud drùgə stɤ̀rnə
Izgrev/Car: 7 - kənòpəl’ i s’ètne kət š’à: učùkəme
Izgrev/Car: 12 - š’à: kùkneme kùknətu̥tu š’à: kù̥kneme təkà i də pràime nə
Izgrev/Car: 14 - i š’à: mu pòl’əm òdə də sə umìje i š’àvə tùr’et terpèzə gul’àmə
Izgrev/Car: 14 - i š’à: mu pòl’əm òdə də sə umìje i š’àvə tùr’et terpèzə gul’àmə
Izgrev/Car: 18 - i mlògu beše hùbəvu i nə pupr’èlkite kətu š’à: pòme
Izgrev/Car: 18 - i mlògu beše hùbəvu i nə pupr’èlkite kətu š’à: pòme
Izgrev/Car: 19 - š’à: si zèmeme lànu kòšnicə də də tùrime i òrehi vɤ̀tre
Momčilovci: 1 - už’ènix sə nə trìjes i p’èd gudìni i p’e ə d dà
Momčilovci: 1 - už’ènix sə nə trìjes i p’èd gudìni i p’e ə d dà
Momčilovci: 2 - trìjs i p’ètə gu četvɤ̀rtə gudìnə sə už’ènix trìjset pètə gudìnə
Momčilovci: 4 - dv’ɛ̀ dəšterì ìməm ž’èn’eni sə i dv’ɛ̀te ut s’èlu si vòd’ət mumč’ètə
Momčilovci: 5 - ustànələ səm duvìcə nə trìjsi i p’èd gudìni
Momčilovci: 6 - i hòdilə səm pu bəjìrə kupàlə ž’ɔ̀nələ vɔ̀rhlə dərvà kàrələ
Momčilovci: 8 - də hmi kàrəm tòrət i s č’ùzdə ràptə səm minɔ̀lə du segà
Momčilovci: 9 - du s’ɛ̀ə gudìni segà səm nə sedemdesè i č’ètiri gudìni i
Momčilovci: 9 - du s’ɛ̀ə gudìni segà səm nə sedemdesè i č’ètiri gudìni i
Momčilovci: 10 - i hòd’ə r’edòvnu hòd’ə səs ədnò mùl’ənce mùt’i̥ku im’ɛ̀h
Momčilovci: 15 - budnò mi dəd’ɛ̀š’e trì svìtkə slàmə zə mùl’etu i trì zə m’ène
Momčilovci: 18 - mùl’etu mi zɔ̀hə t’èkezes’è i jɛ̀ hòdih nə trùduv d’èn’
Momčilovci: 19 - n’ɛ̀kəv d’èn’ i rəzbul’àh sə ut sərc’è visòku krɤ̀vnu sərc’è skleròzə
Momčilovci: 22 - zɔ̀t’uvete mi sə hùbəvi i tìjə dukàrvət mi dərvà c’ɛ̀pət mì gi
Pavelsko 3: 4 - vəskr’èsuvə i wòdim nòšnu vr’ème f čʌ̀rkvə
Pavelsko 3: 11 - i velìkə sɤ̀ làzəruskə sɤ̀ velìkə sɤ̀butə
Pavelsko 3: 13 - əmi tàjə sèdm’icə i drùgətə e vʌ̀rbnicə i tugàə wòd’im f čʌ̀rkvə
Pavelsko 3: 13 - əmi tàjə sèdm’icə i drùgətə e vʌ̀rbnicə i tugàə wòd’im f čʌ̀rkvə
Pavelsko 3: 14 - i nò̝sime vʌ̀rbə nwòsim tàm fəf čʌ̀rkvətə i pòsl’e
Pavelsko 3: 14 - i nò̝sime vʌ̀rbə nwòsim tàm fəf čʌ̀rkvətə i pòsl’e
Pavelsko 1: 15 - snòpete gi kàrət səs kərùci i gi klədɤ̀t pràv’ət gi nə krɤ̀sci
Pavelsko 3: 16 - i jə dun’ìsəm’e tə jə slàgəm’e nə cɤ̀rkvətə tàm
Pavelsko 3: 18 - zə zdràv’e i jednò vr’ème əgà s’àvəhme rɤ̀š’ č’enìcə
Pavelsko 1: 18 - i gu sə nìə̥ gu kàzvəme kò̝š’uv’e
Pavelsko 1: 21 - i pò̝sle wòd’ət tə gu klədʌ̀t
Pavelsko 1: 22 - pràvimè gu nə kup’è̝n’ nə kup’ène i kətu puisɤ̀hn’e
Pavelsko 1: 23 - ədìn m’èsec pusedzì i tugàvə wòdim səs mùletə tə gu vərš’èem
Pavelsko 1: 25 - nəred’ìm gi nəred’ìm i fpr’ʌ̀gneme mùl’etu i ed’ìn čuv’èk
Pavelsko 1: 25 - nəred’ìm gi nəred’ìm i fpr’ʌ̀gneme mùl’etu i ed’ìn čuv’èk
Pavelsko 1: 26 - fəf sr’edʌ̀nə sə dərdžì mùl’enu i gu kàrə nəwòkulu
Pavelsko 1: 27 - i drùgi dvàmə truìcə pàk ə səs v’ìl’i rəstrɤ̀s’uvət snòpenu
Pavelsko 1: 28 - rəstrɤ̀s’uvət rəstrɤ̀s’uvət’ i stàvə nə slàmə i tugà izvàd’im mùl’enu
Pavelsko 1: 28 - rəstrɤ̀s’uvət rəstrɤ̀s’uvət’ i stàvə nə slàmə i tugà izvàd’im mùl’enu
Pavelsko 1: 29 - izvàd’im i slàmənə i vəzber’èm žìtunu i kətu pòčn’e də dùje v’àtər
Pavelsko 1: 29 - izvàd’im i slàmənə i vəzber’èm žìtunu i kətu pòčn’e də dùje v’àtər
Pavelsko 1: 29 - izvàd’im i slàmənə i vəzber’èm žìtunu i kətu pòčn’e də dùje v’àtər
Pavelsko 1: 30 - i gu vìjeme vìjemè gu i i sə udvìje žìtunu
Pavelsko 1: 30 - i gu vìjeme vìjemè gu i i sə udvìje žìtunu
Pavelsko 1: 30 - i gu vìjeme vìjemè gu i i sə udvìje žìtunu
Pavelsko 1: 31 - i tugà gu səbìrəme i gu dukàrvəmə i slàmənə ə slàgəme
Pavelsko 1: 31 - i tugà gu səbìrəme i gu dukàrvəmə i slàmənə ə slàgəme
Pavelsko 1: 31 - i tugà gu səbìrəme i gu dukàrvəmə i slàmənə ə slàgəme
Pavelsko 1: 33 - i n’èjə dukàrvəme tùkə fəf fəf pl’èvnikə nə dubìtəkə
Hvojna 2: 3 - sìčko təkà i nə pò strɤ̀mni mistà izdɤ̀rž’ə nə pò tɤ̀n’ki
Hvojna 1: 3 - i kət sə ə upredel’ìlo vìkəhə gu v’edrà kòlku v’edrà
Hvojna 2: 4 - n’è nə dib’èlə pòčvə i əku n’èmə səs kəkvò nəl’ì
Hvojna 3: 5 - i ut kup’ènə hvɤ̀rl’ət ta tə gu nəsəd’ʌ̀t nəsəd’ʌ̀d gu
Hvojna 1: 5 - i kət ìde si zɤ̀me d’èsettu v’edrà də kàžeme
Hvojna 3: 6 - i tugàvə d’àutu fl’ez’è səs mùl’etətə i bùlkətə ž’ə vdìgə
Hvojna 3: 6 - i tugàvə d’àutu fl’ez’è səs mùl’etətə i bùlkətə ž’ə vdìgə
Hvojna 2: 6 - i priglàd’i sə vərhù səs n’àštu dɤ̀skə li kəkvò li
Hvojna 2: 7 - də sə prip’ìt’i i pòsl’e izn’ìkn’e l’èštətə hùbəvə stàne
Hvojna 1: 7 - i sə iskàruvə màslutu ə uš’m’èrət ə si gu utsìpuvət ud’èlnu
Hvojna 2: 8 - i pu l’àtutu v’èč’e cəft’ì i zəvɤ̀rzuvə uzr’èe li l’èštətə
Hvojna 2: 8 - i pu l’àtutu v’èč’e cəft’ì i zəvɤ̀rzuvə uzr’èe li l’èštətə
Hvojna 3: 9 - də sə udd’elì slàmətə i tugàvə sə vìješ’e nə v’àtər
Hvojna 1: 9 - dàž’e i nə decàtə pràvehə pìl’etə də sə ràdvət ud uš’m’èr’
Hvojna 1: 10 - upredel’ɤ̀d gu kətu pìl’ence i vɤ̀gəlč’e mu slòž’ət zə uč’ìnku [laughter]
Hvojna 2: 10 - nə rəkʌ̀ mʌ̀knehme mʌ̀kneš i slàgəš təkà nə klàdnič’kə jə slàgəš
Hvojna 1: 11 - i decàtə sə ràdvəhə či ud màndrə pìl’e sə dun’èli [laughter]
Hvojna 2: 11 - kət puisʌ̀hn’e i t’à sɤ̀štu sə vərš’èje ku n
Hvojna 2: 13 - i nə v’àtərə jə udv’àvəme v’èč’e də jə izdùhə
Hvojna 1: 14 - i tugàvə ni vɤ̀rzuvəhə həlvɤ̀ i jàjcə svər’èni vɤ̀ržət n’ì nə məzònə
Hvojna 1: 14 - i tugàvə ni vɤ̀rzuvəhə həlvɤ̀ i jàjcə svər’èni vɤ̀ržət n’ì nə məzònə
Hvojna 2: 15 - əmi rɤ̀š’ sə s’àvə jèseno vr’èm’e rəštɤ̀ i vəf pu gèrg’uvdèn
Hvojna 1: 16 - ìmə məzòn ž’èl’eznu vɤ̀ržəd gu tàm i zəl’ùškət nì gu
Hvojna 1: 17 - i nìe decàtə sə ràdvəme č’e š’e se làckəme gu vìkəm’e
Hvojna 2: 19 - hɤ̀ jəvì sə berek’ètə i sə ràdvət č’e ìmə klàs nə gèrg’uvden
Hvojna 2: 21 - də vìd’ət dəlì sə iskləsìli i rəštɤ̀ stàvəše jèdrə è čuv’èš’ki bòj
Hvojna 1: 21 - visì nə kəndàp nə kəndàb gu vʌ̀ržət i n’è sə ràdvəm’e
Hvojna 2: 22 - jèdru i pòsle sə žʌ̀ne žʌ̀ne sə kəm jùli v’èč’e pu sr’edʌ̀tə
Hvojna 1: 22 - č’e sə zəvərt’àlu unuvà i decàtə də gu fànət
Hvojna 2: 23 - tugàvə sə žʌ̀ne užʌ̀və sə i nə snòpi sə zəvʌ̀rzvə
Hvojna 1: 23 - də mu sə pàdne jəjc’è də əd’è i həlvɤ̀
Hvojna 1: 25 - tu̥và e d’èn’ zə pruštàvəne zə c’àlə gud’ìnə nòs’ət həlvʌ̀ i rəkìjə
Hvojna 1: 26 - nə pò vʌ̀zrəsnit’e i fàštə rəkɤ̀tə celùvə pruštàvəj kəkvòtu sm’e zgreš’ìli
Hvojna 2: 27 - kəm stò i dvàisi stò i pedes’ʌ̀ snòpə fàštə
Hvojna 2: 27 - kəm stò i dvàisi stò i pedes’ʌ̀ snòpə fàštə
Hvojna 1: 27 - i stàrijə ti kàž’e pròstu də ti je
Hvojna 2: 28 - i sl’ʌ̀t kəto v’èč’e je isɤ̀hnəlu hùbəvu tvà stàvə kəm àvgus m’èsec
Hvojna 2: 29 - i sə nəpràvi hərmàn nə nàj ràvnutu m’àstu iskupàvə sə
Hvojna 1: 31 - i sìčki sə ràdvət če si zìmət mumà zə fkʌ̀šti
Hvojna 2: 31 - i sə nəsàždət snòpiti i pòčvəm’e v’èč’e də putp’ìrəme hərmànə
Hvojna 2: 31 - i sə nəsàždət snòpiti i pòčvəm’e v’èč’e də putp’ìrəme hərmànə
Hvojna 1: 34 - sìč’kit’e svədbàri ut’ìvət də z’èmət kumʌ̀ i utàm ut’ìvət u bùlkətə
Hvojna 2: 34 - snòpit’e də ne sʌ̀ putp’ìt’ət i kət stàn’e v’èč’i slàmətə
Hvojna 2: 36 - nə əd’ìn kùp i ž’ìtutu nəsr’əd’è hərmànə sə səber’è nə kùp
Hvojna 2: 37 - i č’ɛ̀kəm’e veterʌ̀ dùhne li veterʌ̀ udv’àvəme gu̥
Hvojna 1: 38 - zə də bɤ̀de i bùlkətə ruždelìvə
Hvojna 2: 38 - udv’àvəme gu ž’ìtutu v’èč’e rəštʌ̀ je izl’èznələ isš’uš’ɛ̀vəme i m’èl’əm’e
Hvojna 1: 44 - i hi pùsne perd’èncetu utpr’ètkə vàlutu perd’è gu vìkəhme
Hvojna 1: 46 - i šte jə utkrìjət v’èč’e kugàtu də jə venc’ɛ̀və pòpət
Hvojna 1: 48 - ubìč’əš’ li gu tì mumč’ètu i mumč’ètu š’e pìtət
Hvojna 1: 50 - i kàzvət č’e se ubìčət i pòsl’e gi vòd’ət nə
Hvojna 1: 50 - i kàzvət č’e se ubìčət i pòsl’e gi vòd’ət nə
Hvojna 1: 53 - nə rəmenàtə də im sv’èt’i i t’è pòpə im č’et’è
Hvojna 1: 55 - n’è də bɤ̀rzət i də uvəž’ɛ̀vət rudìtelite nàj vàžnu
Petŭrnica: 7 - i tìa do dodè edìn stàrec i dovèdi dvɛ̀ decà dvɛ̀ momčènca
Petŭrnica: 7 - i tìa do dodè edìn stàrec i dovèdi dvɛ̀ decà dvɛ̀ momčènca
Petŭrnica: 8 - ednò pò golɛ̀mo i ednò pò màlko̥ i sednàa
Petŭrnica: 8 - ednò pò golɛ̀mo i ednò pò màlko̥ i sednàa
Petŭrnica: 9 - i màjka mi be si došlà ot kɤ̀rɤ i tò sa mrɤk’ìn’a
Petŭrnica: 9 - i màjka mi be si došlà ot kɤ̀rɤ i tò sa mrɤk’ìn’a
Petŭrnica: 10 - i t’à vìka na stàreca dɛ̀do štò si dovè: tɛ̀a dečìca
Petŭrnica: 13 - i tùrne f ədnɤ̀ čàša vudɤ̀ i gl’èda po tàa stàru tә̥kòvu
Petŭrnica: 13 - i tùrne f ədnɤ̀ čàša vudɤ̀ i gl’èda po tàa stàru tә̥kòvu
Petŭrnica: 15 - podàde ednò končè ud nèja i t’à gu spuštì dvà pɤti̥ trì pɤti
Petŭrnica: 16 - trì pɤti f čàšə̥tə i vìka prez mlàdi godìni si bì: pastìr
Petŭrnica: 20 - dvà pràza i gi za zavèdoxte kɤm vàzi i gi zatvòrixte
Petŭrnica: 20 - dvà pràza i gi za zavèdoxte kɤm vàzi i gi zatvòrixte
Petŭrnica: 21 - f ednɤ̀ mazɤ̀ da:bòkḁ i tìa blɛ̀at i tì kɤ̀ kazà
Petŭrnica: 21 - f ednɤ̀ mazɤ̀ da:bòkḁ i tìa blɛ̀at i tì kɤ̀ kazà
Petŭrnica: 25 - i t’à mu vìka dɛ̀do šɤ tɤ nakàži priròdata
Petŭrnica: 27 - da glèdat živa də glèə žìva žàba i t’è koto skočìa
Petŭrnica: 29 - i dvɛ̀te nemì ne mòe prikàzvat tòj se fanà za glavɤ̀ta
Petŭrnica: 30 - i vìka vɛ̀rno dɛ̀do pòmoš ne mòe ti dàm nìšto ut bòga
Petŭrnica: 31 - tìa sə gledàle gledàle sa i netì tovà mòe prodùma
Petŭrnica: 32 - netì onovà i tòj si gi zavède tovà beše
Petŭrnica: 35 - ama dɤržìm dvà vòla i i dvɛ̀ kràvi i čètiri bìvale
Petŭrnica: 35 - ama dɤržìm dvà vòla i i dvɛ̀ kràvi i čètiri bìvale
Petŭrnica: 35 - ama dɤržìm dvà vòla i i dvɛ̀ kràvi i čètiri bìvale
Petŭrnica: 36 - i trì čètiri kòn’a ìmame edin kòn’ ždrebèc [cough] gulɛ̀m
Petŭrnica: 42 - da ne opùšta kòn’a i tìja mi vìkat òrɤtɤ ut stɤrnɤ̀
Petŭrnica: 52 - sàkame da igràeme še izlɛ̀eme i da poigràeme
Prestoj: 13 - pu trìstə trìstə i pidisè kilugràmə səbìrət pək ìmə i pò gul’èmi
Prestoj: 13 - pu trìstə trìstə i pidisè kilugràmə səbìrət pək ìmə i pò gul’èmi
Prestoj: 18 - nə ugnìštu i vèči nasìpvət slìvite zəpàlət ògən’ə
Prestoj: 19 - i tàm zət ìmə zəstruèni kəm nə stànčef.xàn i xòd’ət tàm
Prestoj: 19 - i tàm zət ìmə zəstruèni kəm nə stànčef.xàn i xòd’ət tàm
Prestoj: 22 - krə̀j stànčif.xàn n’àkulku ukulu čàs i pulvìnə dvà čàsa
Prestoj: 24 - i pòčvət da pùštət i t’è sòk sòkə sə kàzvə vəràk
Prestoj: 24 - i pòčvət da pùštət i t’è sòk sòkə sə kàzvə vəràk
Prestoj: 30 - mnògu slàtku i dicàtə nàj ubìčəhmi tùj kət stàni vəràkə
Prestoj: 32 - vəf n’àkui kànči təkòvə i nìi pìem i sə ràdvəmi
Prestoj: 32 - vəf n’àkui kànči təkòvə i nìi pìem i sə ràdvəmi
Prestoj: 52 - i sa vrì v’èči dukətu ə dukòlkutu ìskəž də gu zgəstìš
Prestoj: 54 - pək ə pistìlə pistìlə sə pràjət pustàfki nə məgàrətə i dɤ̀ski
Prestoj: 56 - nə xərmànə nəred’èni məgàreətə i dɤ̀skiti i pistìlə
Prestoj: 56 - nə xərmànə nəred’èni məgàreətə i dɤ̀skiti i pistìlə
Prestoj: 62 - zəlìvəš idìn r’èt i gu ustàjət də sɤ̀xni priz din’ɤ̀
Prestoj: 65 - tr’èti plàs i kòlku̥tu ìskəž də gu nəpràiš dib’èlu nəlìvəš
Prestoj: 67 - i tò isɤ̀xni na kràjə gu ustàv’ə də si isɤ̀xni
Prestoj: 70 - udlip’ɤ̀d gu i gu nəvìvə nə nə kəlbò
Prestoj: 75 - i nəvìvəd gu nə tòpkə i gu slàgət
Prestoj: 75 - i nəvìvəd gu nə tòpkə i gu slàgət
Prestoj: 76 - tòj sə zəxəròsvə i sə zəčerv’àvə i
Prestoj: 76 - tòj sə zəxəròsvə i sə zəčerv’àvə i
Prestoj: 78 - n’è v’èči sùxu pumištènie tr’àbvə də è i də e pruvetlìvu
Prestoj: 79 - i tɤ̀j si sidì mòž də sidì i p’èd gudìni
Prestoj: 79 - i tɤ̀j si sidì mòž də sidì i p’èd gudìni
Široka Lŭka: 50 - i pɛ̀sni hmi san pɛ̀la
Stančov Han 3: 3 - də sə ižživ’èjət živòtə i tvà e tu i zəpust’à sìčku
Stančov Han 3: 3 - də sə ižživ’èjət živòtə i tvà e tu i zəpust’à sìčku
Stančov Han 1: 4 - dà dà dà minàvaxa kuledàri dà i nòvәtә gudìnә
Stančov Han 1: 5 - ə mnògu ìdət tәkòvә i stàriti i òd’exә pu s kɤ̀štiti
Stančov Han 1: 5 - ə mnògu ìdət tәkòvә i stàriti i òd’exә pu s kɤ̀štiti
Stančov Han 1: 6 - i mlàditi dicàtә te tè bèə mumčèncә è ut silàtә ìdexә
Stančov Han 1: 7 - sәs tujègi tәkòvә nòs’әt pèjәt i i tәkòvәt
Stančov Han 1: 7 - sәs tujègi tәkòvә nòs’әt pèjәt i i tәkòvәt
Stančov Han 1: 8 - i s pu̥čèrpvəme gi pu idnò krәvàjči s’èki si e nәpràilə màma
Stančov Han 1: 9 - i nə s’èki mu nə nә tujàgәtә nəxlùlə pu idnò krәvàjči
Stančov Han 3: 9 - i sià sìčku zəpustè nìštu kɤ̀rištə n’è sə kusì
Stančov Han 1: 10 - i gi pučèrpvәmi tàm s kvòtu smə nəglәsìli
Stančov Han 1: 11 - i t’è duvìždәn’i duvìždәn’i blәgudәr’ɤ̀ tàm i si zәminàvәt nә̥ cɤ̀rkvә
Stančov Han 1: 11 - i t’è duvìždәn’i duvìždәn’i blәgudәr’ɤ̀ tàm i si zәminàvәt nә̥ cɤ̀rkvә
Stančov Han 3: 11 - prudàvə tòj m’ène trìjsi čitìris l’èvə furàš i də ràn’ə às prəs’è
Stančov Han 2: 12 - də tugàs ùrkətə ùrkətə i šə prid’èš i šə təčèš i
Stančov Han 2: 12 - də tugàs ùrkətə ùrkətə i šə prid’èš i šə təčèš i
Stančov Han 2: 12 - də tugàs ùrkətə ùrkətə i šə prid’èš i šə təčèš i
Stančov Han 3: 12 - i kukòščici i tùj unùj t’à zəgùbenə ràbutə
Stančov Han 3: 12 - i kukòščici i tùj unùj t’à zəgùbenə ràbutə
Stančov Han 2: 14 - i i zìmata kvòtu pr’èduxmi nəgləsìxmi zə zə təkàni
Stančov Han 2: 14 - i i zìmata kvòtu pr’èduxmi nəgləsìxmi zə zə təkàni
Stančov Han 1: 15 - i sigà i sigà n’è e bugàt [laughter] b’èd’en nәròt
Stančov Han 1: 15 - i sigà i sigà n’è e bugàt [laughter] b’èd’en nәròt
Stančov Han 2: 16 - pək i kàzə bùlkə zimì či gu nəvìj nə nə kluv’ɤ̀tə
Stančov Han 2: 17 - nə nə kəlmukànti i šə gu usnuv’èm i às rəssùkəx gu
Stančov Han 2: 17 - nə nə kəlmukànti i šə gu usnuv’èm i às rəssùkəx gu
Stančov Han 2: 18 - nəgləsìx nə kəlmukànt’i i dud’è si dòjdi t’à
Stančov Han 2: 19 - às i gu usnuvàx t’à kət si dud’è mɤ̀ri bùlka
Stančov Han 3: 23 - i sìčku fəlìrə i n’èmə v’èči s kvò də sə ràbuti
Stančov Han 3: 23 - i sìčku fəlìrə i n’èmə v’èči s kvò də sə ràbuti
Stančov Han 1: 24 - vɤ̀glištə skàrvɤt tàm pòviči̥tu xòrə i ràbut'èxə i tùkənək vəf tr'àvnə
Stančov Han 1: 24 - vɤ̀glištə skàrvɤt tàm pòviči̥tu xòrə i ràbut'èxə i tùkənək vəf tr'àvnə
Stančov Han 1: 27 - i seà zәtvòrini n’àkuj әmә kuì sә zәtvòrini ni nàm tr’àvnə
Stančov Han 3: 28 - vəstìlci sə kàzvə i b’àə kəm čitìrisi kɤ̀šti
Stančov Han 1: 28 - n’èmә ràbutә m nə̥ dicàtә gu uvòlniә i sidì kvò dә prài
Stančov Han 1: 31 - è s tәkòvә i sә ublìčәmi pәk ìnәči s’èki d’èn si nòs’әt
Stančov Han 3: 31 - tùkə ìməši i vərenìci gur’àə vàr s’èki d’èn tùkə minàvət
Stančov Han 1: 32 - kàktu si i tɤ̀j sә ublìčәmi
Stančov Han 3: 33 - i zəminàvət zə v grɤdɤ̀ kàrət nə vəgòni
Stančov Han 3: 34 - i r’èd drùgi ràbuti i sigà bəttəl’àsə sìčku
Stančov Han 3: 34 - i r’èd drùgi ràbuti i sigà bəttəl’àsə sìčku
Stančov Han 3: 35 - i prid ìzburiti ubištàvəə ši gi pràət vərənìciti pàk zəbràviə
Stančov Han 3: 36 - kəd gì izbràxmi zəbràiə ul’ègnəə sa gòri i jədɤ̀t i pìət
Stančov Han 3: 36 - kəd gì izbràxmi zəbràiə ul’ègnəə sa gòri i jədɤ̀t i pìət
Stančov Han 1: 36 - әmi tɤ̀j sәs vɤ̀lnenu c’àlutu vɤ̀lnenu tәkànu dumàšnu i
Stančov Han 3: 37 - i pòveče nìšto i n’èmə ràbutə zə nəròdə mləd’èži
Stančov Han 1: 37 - i tùkә sәs è sәs ə tәkìvә šàreni tәkòvә
Stančov Han 3: 37 - i pòveče nìšto i n’èmə ràbutə zə nəròdə mləd’èži
Stančov Han 1: 38 - i tùkә tɤ̀j sәs pùluve i tùkә pu inɤ̀ upàški
Stančov Han 1: 38 - i tùkә tɤ̀j sәs pùluve i tùkә pu inɤ̀ upàški
Stančov Han 3: 43 - i kətu sm’ètniš tò ni mù ustàvə nìštu əmə òdi tàm
Stančov Han 3: 45 - prài strùvə i nə kràjə tàm nə ut’èlə vərdijànin nòšnu vr’èmi
Stančov Han 1: 48 - nə mumìčetətə̥ təčèhme ba sìčku i plәtnòtu sìčkutu sìčkutu sә tәčèši
Stančov Han 1: 49 - rìzә dә upirèš sìčku sә tәčèši sìčku jà či i sigà s’à
Stančov Han 1: 54 - sìčku i pәmùk pridɤ̀ i i vɤ̀lnә i sìčku pridɤ̀
Stančov Han 1: 54 - sìčku i pәmùk pridɤ̀ i i vɤ̀lnә i sìčku pridɤ̀
Stančov Han 1: 54 - sìčku i pәmùk pridɤ̀ i i vɤ̀lnә i sìčku pridɤ̀
Stančov Han 1: 54 - sìčku i pәmùk pridɤ̀ i i vɤ̀lnә i sìčku pridɤ̀
Stančov Han 1: 58 - i nә nə dɤ̀rvinu ə tәkòvә vɤ̀ržiš tùj i vrit’ènutu
Stančov Han 1: 58 - i nә nə dɤ̀rvinu ə tәkòvә vɤ̀ržiš tùj i vrit’ènutu
Stančov Han 1: 59 - i prid’èš vәrtìš tùkә i te tòčiš tùkә i prid’èš
Stančov Han 1: 59 - i prid’èš vәrtìš tùkә i te tòčiš tùkә i prid’èš
Stančov Han 1: 59 - i prid’èš vәrtìš tùkә i te tòčiš tùkә i prid’èš
Stančov Han 1: 60 - dà tɤ̀j b’èši i sìčku i sigà i pàk pridɤ̀t dè
Stančov Han 1: 60 - dà tɤ̀j b’èši i sìčku i sigà i pàk pridɤ̀t dè
Stančov Han 1: 60 - dà tɤ̀j b’èši i sìčku i sigà i pàk pridɤ̀t dè
Stančov Han 1: 62 - i dә dә də gu pridɤ̀t ə nә fàbrikә әmә
Stančov Han 1: 69 - i upàški ustànәə drùgətə jә nәr’àzәә nə zə dәrvà [laughter]
Stančov Han 1: 71 - i m’àtәš nә tɤ̀j m’àtәš nә tɤ̀j krә
Stančov Han 1: 74 - də dɤ̀rvini dɤ̀rvini tәkòs ə nәpràeni stәpәlcà i stɤ̀piš nә n’ègu
Stančov Han 1: 75 - i kәt stɤ̀piš nә krәkɤ̀ i ɤ̀j i ɤ̀j pək
Stančov Han 1: 75 - i kәt stɤ̀piš nә krәkɤ̀ i ɤ̀j i ɤ̀j pək
Stančov Han 1: 75 - i kәt stɤ̀piš nә krәkɤ̀ i ɤ̀j i ɤ̀j pək
Stančov Han 1: 76 - nә tɤ̀j i nә tɤ̀j i stàvә plat čùdu
Stančov Han 1: 76 - nә tɤ̀j i nә tɤ̀j i stàvә plat čùdu
Stančov Han 1: 78 - utvàr’ә sә tə tò i nәv’èdenu abè
Stančov Han 1: 80 - kәtu stɤ̀piš tәkà i sә utvàr’әt vìkәmi mu ustà nə tùj
Stančov Han 1: 81 - utvàr’ә zə pr’èždәtә kàzvә s è tɤ̀j sә utvàr’ә i sәs
Stančov Han 1: 82 - m’ètniš sәs suvàlkәtә istɤ̀k təčèš nә tɤ̀j i sәz drùgijә kràk
Stančov Han 1: 83 - kәt stɤ̀piš pәk nә tɤ̀j i sәs čètiri kràkә sə tə tәčèxmi
Stančov Han 1: 84 - i sәz dvà kràkә tәčèhmi dà
Stančov Han 1: 106 - i nә s’èkigu nә rudnìniti sìčku rìzә ə ə gàšti
Stančov Han 1: 109 - tùj zә svikɤ̀rvәtә tàm i tɤ̀j tè tuvà živòtә b’èši tugàs
Stojkite 2: 1 - drùguš gà ž’ɔ̀n’ehmɤ tugàva sarpɔ̀n zɔ̀meš i palamàrčicana
Stojkite 1: 3 - i zagàlihmɨ̀ sa gàlihmɨ̀ sa trì gudìni tòj utìdi vujnìk
Stojkite 2: 3 - i ednò šišè səz barkanìca i s’ìr’ɤnce nɛ̀štu takà i ìd’em ž’ɔ̀nem
Stojkite 2: 3 - i ednò šišè səz barkanìca i s’ìr’ɤnce nɛ̀štu takà i ìd’em ž’ɔ̀nem
Stojkite 2: 3 - i ednò šišè səz barkanìca i s’ìr’ɤnce nɛ̀štu takà i ìd’em ž’ɔ̀nem
Stojkite 2: 4 - ta gu už’ɔ̀nem vrɤ̀zvami gu na snòpɨ i gu kàrat sas mùl’eta
Stojkite 1: 5 - jɛ̀ sam tɔ̀rnala sas takvò nastrojɛ̀nie di gi sr’ɔ̀šna i ma por’ùka
Stojkite 2: 5 - i gu napràv’at kòš’uve kòš’uve nəpràv’enu hùbavu i kòšuv’ène tugàva i
Stojkite 2: 5 - i gu napràv’at kòš’uve kòš’uve nəpràv’enu hùbavu i kòšuv’ène tugàva i
Stojkite 1: 6 - àjde vìka nax nàs če dušɔ̀l svàtəd g’òrgi i jɛ̀ si vìkam
Stojkite 2: 6 - gà isɔ̀hne žìtunu hùbavu i slàmana i nasàdat tugàva na harmàn
Stojkite 2: 6 - gà isɔ̀hne žìtunu hùbavu i slàmana i nasàdat tugàva na harmàn
Stojkite 2: 7 - harmàn snòpenu na harmàn fpr’ègat mùl’etana i pòčvat
Stojkite 1: 8 - i tugàva ža dòjda tugàva tɔ̀rnah uttàm am vìka
Stojkite 2: 8 - sas ednà k s edìn kamš’ìk’ bahtɔ̀t mùl’etana i ti varhɔ̀t varhɔ̀t varhɔ̀t
Stojkite 2: 9 - dùkat stàne ž’ìtutu pàdne s’ìč’ku i pòčvat tugàva da izvàdat
Stojkite 1: 9 - u nàs ìma mòmi i junàcɤ ta gl’ɔ̀daj vìka
Stojkite 2: 11 - i pòčvat da vejɛ̀d ž’ìtutu i udvejɛ̀d gu hùbavu i pòčvat tugàva
Stojkite 2: 11 - i pòčvat da vejɛ̀d ž’ìtutu i udvejɛ̀d gu hùbavu i pòčvat tugàva
Stojkite 2: 11 - i pòčvat da vejɛ̀d ž’ìtutu i udvejɛ̀d gu hùbavu i pòčvat tugàva
Stojkite 1: 11 - gà e dušɔ̀l i jɛ̀ tugàva uttàm nadòlu vəz adnì šᶤìpki
Stojkite 1: 12 - pud adnᶤì lyvàdɤ vəz adnɔ̀ der’ɔ̀ pu terlìcɤ utìduh i skrìh se
Stojkite 1: 13 - i nìkoj ma ne vìg’e hùbavu ama gà vlɛ̀zuh kàk da flɛ̀za
Stojkite 2: 15 - tugàva tùr’a kragɔ̀n i z’ɔ̀ma tuč’ìl’kana tə f ednà kùpa ràzbərkam
Stojkite 1: 15 - tugàva utìduh u s’èstra mu i tà mɤ fɤvèdɤ
Stojkite 2: 16 - ta stò̝r’a tɛ̀stu tə gu ràstuč’a tɤ̀nič’ku na l’ìstu i
Stojkite 2: 17 - tugàva tùr’a adnònu l’ìste i svàr’a r’esìl’ka r’esìl’ka urìs
Stojkite 1: 18 - i kòlko bàbici ìma ta pò bɔ̀rže predɔ̀t ud mèn
Stojkite 2: 19 - i pò hùbavč’èk je č’ùkna mu jajč’òca a č’e nàras’em resìl’kana
Stojkite 2: 20 - i ràstuč’am i drùgu l’ìste i gu tùr’a vərhù
Stojkite 2: 20 - i ràstuč’am i drùgu l’ìste i gu tùr’a vərhù
Stojkite 2: 20 - i ràstuč’am i drùgu l’ìste i gu tùr’a vərhù
Stojkite 2: 21 - i gu tùr’a də sə peč’è na sòbana
Stojkite 1: 22 - ta ne mòga i sas sɔ̀rp da žɔ̀na mɔ̀kna gu
Sŭrnica 3: 10 - i š’ə jə kàrəš’ cɛ̀lətə nìvə
Sŭrnica 1: 149 - zastàvat i sɤs edìn pòjas gi u
Sŭrnica 2: 171 - b’àlu i č’èrnu
Sŭrnica 2: 172 - b’ɛ̀lu i č’ɤ̀rnu kvàt ti ujdìsə
Trjavna: 25 - jèrencətə sùčət pək nìj tr’àbvə i nìe də xàpvəmi ml’èčici sìrenci
Trjavna: 67 - i tàm gi slàgəmi
Trjavna: 84 - i kato gi izdoìte
Trjavna: 99 - kàg go pràit’e sìreneto i ml’àkoto
Trjavna: 100 - əmi sìrinitu kətu gu izduìm i ìmə təkàvə
Trjavna: 103 - i slàgəmi pu màlku məìčkə i tò si stàvə sìrincitu
Trjavna: 103 - i slàgəmi pu màlku məìčkə i tò si stàvə sìrincitu
Trjavna: 106 - i tò sə prec’èždə i stàvə sìrini
Trjavna: 106 - i tò sə prec’èždə i stàvə sìrini
Trjavna: 107 - t’enzùx t’enzùx nəpràenu i
Trjavna: 110 - əmxəm prec’èždə se i stàvə sìrinci
Trjavna: 114 - mnògu màlku tɤ̀j mu slàgəmi za fkùs sòl i gu jədɤ̀t
Trjavna: 115 - l’àtnu vrèmi i màj pùvičitu təkòs sə jəd’è
Trjavna: 121 - i kəškəvàl s’à pràim pò əmə kòzitu pò r’àtku ml’àku n’è e
Trjavna: 128 - a pɤ̀k i pò màznu
Trjavna: 133 - i pòčvəž də gi xràniš səs
Trjavna: 134 - i v’èči utvərd’àvə sə tuvà tr’evìti ednò drùgu i
Trjavna: 134 - i v’èči utvərd’àvə sə tuvà tr’evìti ednò drùgu i
Trjavna: 135 - i stàvə vèči gɤ̀stu ml’àkutu
Trjavna: 136 - i natàm ne rastè li nèšto drùgo sàmo kapìni
Trjavna: 138 - mnògu dubìtək ìmə i
Trjavna: 150 - i nìj nòsim pu màlku i kəd gì izvìkəmi i t’è ìdvət
Trjavna: 150 - i nìj nòsim pu màlku i kəd gì izvìkəmi i t’è ìdvət
Trjavna: 150 - i nìj nòsim pu màlku i kəd gì izvìkəmi i t’è ìdvət
Trjavna: 154 - də si trɤ̀gvəmi kətu im izvìkəm i vidnàgə trɤ̀gvət
Trjavna: 156 - trɤ̀gvəme si zəminàəmi i t’e trɤ̀gvət pudìri mi sìčki n’àmə də òd’ə
Trjavna: 163 - nəlì ti kàəm məìčkə məjɤ̀ sə slàgə i
Trjavna: 166 - i tàm slàgəš pu kòlku kàpki
Trjavna: 167 - i pu kòlku kàpki sə slàgə
Trjavna: 168 - i stàvə dvà čàsə kət stuì i tò sə zgəst’àvə
Trjavna: 168 - i stàvə dvà čàsə kət stuì i tò sə zgəst’àvə
Trjavna: 170 - i pòsle se cedì pɤ̀k pres cedàka
Trjavna: 173 - i sìpvəš ml’àkutu i tò sə isc’èždə
Trjavna: 173 - i sìpvəš ml’àkutu i tò sə isc’èždə
Trjavna: 182 - ml’èčnu təkòvə i ut n’ègu s idnò pərcàlči i gu pric’èždət
Trjavna: 182 - ml’èčnu təkòvə i ut n’ègu s idnò pərcàlči i gu pric’èždət
Trjavna: 183 - i tɤ̀j gu pràət
Trjavna: 211 - a àm sùtrin gi pùštəmi dvà čàsə i slitòbid dvà čàsə
Trjavna: 217 - əmə kət n’àmə drùgu i tò i dubrò
Trjavna: 221 - izgur’è mnògu sùšətə gul’àmə tɤ̀z gudìnə i rànu sìčku primìnə
Trjavna: 225 - lipìti dud’è cɤ̀fnət sl’əd dvà trì d’ènə i sə svɤ̀ršiə
Trjavna: 227 - i sìčkutu izgur’à
Trjavna: 236 - nì bòp ši ìmə nìštu n’àmə drùgə gudìnə i kràstəvici iskàrvəmi dumàt’encə
Trjavna: 256 - i dobrì nè
Vasiljovo 1: 4 - bìa sa bɤ̀lgarete i sṛ̀bete i gṛ̀cite bìa tùrcite
Vasiljovo 1: 4 - bìa sa bɤ̀lgarete i sṛ̀bete i gṛ̀cite bìa tùrcite
Vasiljovo 1: 6 - ne vodì sa mlògo i t’è v’èki koto sa ne znàm
Vasiljovo 1: 10 - stàejte bràt’a stàejte i utkrìvəjte ògan
Vasiljovo 1: 12 - i f càrigràt še vl’è̝zem
Vasiljovo 2: 15 - ne gì znàm kòlko sa segàkana i nì sa interesùvam
Vasiljovo 1: 17 - i pòsle pɤk ə ɛ̀ nal’ì sa bìa pɤk
Vasiljovo 1: 24 - nəli gonìa e təvà germàncite bàa i bɤ̀lgarite
Vasiljovo 1: 28 - i se zbìra:me na sed’ànka tò sa sa zbìrame na sed’ànka
Vasiljovo 1: 31 - svìr’a saz gàjda stàneme igrèem i se razvalì sed’ànkata
Vasiljovo 1: 32 - i tè si stàne sèki ta si ìde u t’àx dorì i
Vasiljovo 1: 32 - i tè si stàne sèki ta si ìde u t’àx dorì i
Vasiljovo 1: 38 - i sìpem ml’àku s’ìrene če ìmame dobìtak daržìme gl’èdame dobìtak
Vasiljovo 1: 41 - m’èsim krəvài i go nòsat na baštàta i na màjkata
Vasiljovo 1: 41 - m’èsim krəvài i go nòsat na baštàta i na màjkata
Vasiljovo 1: 43 - še im dadà sas krəvài na màjkatə i na baštàtə
Vasiljovo 1: 44 - è še dòde vasìl i ga dòde koto dòde vasìl
Vasiljovo 1: 48 - i tò ə l’è̝t ɛ̀ zbràli sa sa momìčeta i momčè̝ta
Vasiljovo 1: 48 - i tò ə l’è̝t ɛ̀ zbràli sa sa momìčeta i momčè̝ta
Vasiljovo 1: 49 - i nìe z’è̝mat belò kotl’è i sipàle vɛ̀tre vòda
Vasiljovo 1: 49 - i nìe z’è̝mat belò kotl’è i sipàle vɛ̀tre vòda
Vasiljovo 1: 50 - i tùrnat na ledɛ̀ put kutl’èto ə uv’ès put kutl’èto
Vasiljovo 1: 51 - i nal’ì ìmame s’è̝ pṛ̀stenčeta pu rac’è̝te pṛ̀stene
Vasiljovo 1: 52 - ɛ̀ s’è̝ki si spùsti pṛ̀sten’e vɛ̀tre vav vodɛ̀ta i pejè̝m gi
Vasiljovo 1: 53 - ta ispejè̝m pesentɛ̀ i prib’è̝rat tovà sproti vasìl
Vasiljovo 1: 54 - i prib’è̝rat kutl’èto na vasìl zarantɛ̀ še si dòdem
Vasiljovo 1: 56 - i vàdat ə pṛ̀stenete i da gi narìčat pṛ̀stenete
Vasiljovo 1: 56 - i vàdat ə pṛ̀stenete i da gi narìčat pṛ̀stenete
Vasiljovo 1: 61 - oskùbne si t’à pàk drùgata pàk a i pà gu narìčat
Vasiljovo 1: 68 - è̝zdat kun’è̝ i prepùskad gi še dòde zàgovenki da zagov’è̝em vè̝če
Vasiljovo 1: 72 - nagòtvili sme si sìčko i okàčim pa s’ìrene bùca sìrene gol’àmə
Vasiljovo 1: 73 - vṛ̀zem ja sas kun’è̝c i ja okàčim na gredìte
Vasiljovo 1: 74 - i jɛ spùstim takà nìsko i otkɤ̀ sa najadè̝m s’è̝ki da tìča
Vasiljovo 1: 74 - i jɛ spùstim takà nìsko i otkɤ̀ sa najadè̝m s’è̝ki da tìča
Vasiljovo 1: 75 - i da làpa hàp l’ùškat e takà nasàm natàta nasàm natàta
Vasiljovo 1: 76 - l’ùškat i s’èki ìde làpva [laughter] abè takàva be mi
Vasiljovo 1: 77 - tavà ə nàvika sìčkite tɛ̀j pràvea i gu l’ùškat i
Vasiljovo 1: 77 - tavà ə nàvika sìčkite tɛ̀j pràvea i gu l’ùškat i
Vasiljovo 1: 79 - drùgi ne mòe otk’ɛ̀snat džumbìš pràvejme i tàa ə bùca
Vasiljovo 1: 87 - b’àl kot’èl sv’etì vòda čet’è̝ tàm i s’èki i še tṛ̀gnem
Vasiljovo 1: 87 - b’àl kot’èl sv’etì vòda čet’è̝ tàm i s’èki i še tṛ̀gnem
Vasiljovo 1: 89 - sas kìtkata napràil kìtka ud zdràvec i bosìl’ek kṛstàd bosìl’ek
Vasiljovo 1: 90 - i tùri gu tùk čùkne go takà ta go pṛ̀sne
Vasiljovo 1: 91 - i si ispùstiš parìte i mu celùvaš rɛ̀ka i si zamìne
Vasiljovo 1: 91 - i si ispùstiš parìte i mu celùvaš rɛ̀ka i si zamìne
Vasiljovo 1: 91 - i si ispùstiš parìte i mu celùvaš rɛ̀ka i si zamìne
Vasiljovo 1: 93 - i takà sme prekarvàle n’àkogi
Vasiljovo 1: 100 - tà koto nam’èrat i ti ostàvat màlko i
Vasiljovo 1: 100 - tà koto nam’èrat i ti ostàvat màlko i
Vasiljovo 1: 104 - ta sme go krìle i nosìle po gɤstàcite da da si krìem càrevicətə̥
Vŭrbina 2: 65 - i tòə puìməš’e du trìj̝si hl’èbə fùrnənə mùt’kə
Sveta Petka 1: 1 - bàbo Eminè jà da mi kàžeš kato pòčneš i ostrižèš vɤ̀lnata
Sveta Petka 1: 4 - i e tәkà kàktu ә rәbòtim nìe č’eš’à ja tәkà
Sveta Petka 3: 6 - mi mòž də mu kàž’eš’ i kəč’əmàk
Sveta Petka 3: 7 - mòž də mu kàžeš i prusenìk
Sveta Petka 3: 9 - dà pa i mòž da à kàeš misìrka misìr càrevɛ̀no brašnò
Sveta Petka 2: 15 - i [unintelligible] da vàl’eme wògin
Sveta Petka 1: 15 - i gu pràvea nә nìška ali pa i
Sveta Petka 1: 15 - i gu pràvea nә nìška ali pa i
Sveta Petka 2: 17 - i sv’ɛ̀ti
Sveta Petka 1: 20 - i si go kàč’aš’ i si go prid’èš’
Sveta Petka 1: 20 - i si go kàč’aš’ i si go prid’èš’
Sveta Petka 1: 25 - ә tò nìsku e tәkà i rič’èš’ tәkà i tәkà i stàvә
Sveta Petka 1: 25 - ә tò nìsku e tәkà i rič’èš’ tәkà i tәkà i stàvә
Sveta Petka 1: 25 - ә tò nìsku e tәkà i rič’èš’ tәkà i tәkà i stàvә
Sveta Petka 1: 28 - i kato go izvìješ’ nәtòč’iž gu na motovìl’č’eta i go isper’èšᵊ
Sveta Petka 1: 28 - i kato go izvìješ’ nәtòč’iž gu na motovìl’č’eta i go isper’èšᵊ
Sveta Petka 1: 29 - tùriš usnuvèšᵊ i nәr’èiš nә nèko vìkamè go e takìva dɤ̀rva dɤ̀rveni
Sveta Petka 1: 33 - i go navìješᵊ i go tùriš’ i go tač’èš’
Sveta Petka 1: 33 - i go navìješᵊ i go tùriš’ i go tač’èš’
Sveta Petka 1: 33 - i go navìješᵊ i go tùriš’ i go tač’èš’
Sveta Petka 1: 35 - ami ìma i bujәdìsvane pa i nèma bojadìsvane
Sveta Petka 1: 35 - ami ìma i bujәdìsvane pa i nèma bojadìsvane
Sveta Petka 3: 38 - za dvàjse i š’ès hìledi lèvə ud unìjə pərì
Sveta Petka 1: 39 - č’ɤ̀rno i bɛ̀lo pa ìma i p š’àreni
Sveta Petka 1: 39 - č’ɤ̀rno i bɛ̀lo pa ìma i p š’àreni
Sveta Petka 3: 40 - d’ètu germànecə dàde dvàjse i š’ès hìledi lèvə
Sveta Petka 3: 45 - jà səm odìl i tàm i tùkə èj i kàzuvàa gu tàm elèšnica
Sveta Petka 3: 45 - jà səm odìl i tàm i tùkə èj i kàzuvàa gu tàm elèšnica
Sveta Petka 3: 46 - i i nagòre zavɤ̀rta tàm tìja selà kad’ɛ̀tu
Sveta Petka 3: 46 - i i nagòre zavɤ̀rta tàm tìja selà kad’ɛ̀tu
Sveta Petka 1: 46 - i sè ot tàm li ste xòdili tùka vàšte stàrite
Sveta Petka 1: 48 - i nàšte stàrite sìčki
Sveta Petka 2: 49 - n’èmә n’èmә nә ugìnә nәàkәme drɤvà i
Sveta Petka 2: 50 - i sv’ɛ̀tim
Sveta Petka 2: 51 - i putpàliš z bòrinàta i
Sveta Petka 2: 51 - i putpàliš z bòrinàta i
Sveta Petka 2: 52 - i se gr’ɛ̀eme i
Sveta Petka 2: 52 - i se gr’ɛ̀eme i
Sveta Petka 2: 53 - i se gr’ɛ̀eme i
Sveta Petka 1: 53 - i tavà e i pòčnež dә gu tәč’èš’ dә gu š’әrìš’ᵊ
Sveta Petka 1: 53 - i tavà e i pòčnež dә gu tәč’èš’ dә gu š’әrìš’ᵊ
Sveta Petka 2: 53 - i se gr’ɛ̀eme i
Sveta Petka 2: 54 - i ni sv’ɛ̀ti
Sveta Petka 3: 58 - ɤs kàl kàlɤ i dzadì i z duvàr i zdzìdaj
Sveta Petka 3: 58 - ɤs kàl kàlɤ i dzadì i z duvàr i zdzìdaj
Sveta Petka 3: 58 - ɤs kàl kàlɤ i dzadì i z duvàr i zdzìdaj
Sveta Petka 2: 60 - i putpàlehme z bòr’inә
Sveta Petka 3: 60 - əmə pràvea təkà òdeə pu tuvà pazàriž gu i ti̥ pràvi
Sveta Petka 2: 61 - i kòjtu kvò si ìskә prài
Sveta Petka 3: 61 - hràniž gu i tuvà e pò rànu pà dètu pə vrɤšème pà
Sveta Petka 2: 62 - i se grɛ̀eme i svɛ̀ti
Sveta Petka 2: 62 - i se grɛ̀eme i svɛ̀ti
Sveta Petka 3: 63 - dà i kakvò pràv’ɤt cìganite
Sveta Petka 3: 64 - mi dà e i nəhàkəme snòpe
Sveta Petka 3: 66 - harmàn i na sredàtə ìmə ednò tukòvə edèn darèk
Sveta Petka 3: 67 - i vrɤzà kunètu i i ubikàlet
Sveta Petka 3: 67 - i vrɤzà kunètu i i ubikàlet
Sveta Petka 3: 67 - i vrɤzà kunètu i i ubikàlet
Sveta Petka 1: 75 - bojadžìja bojadžìja fànem sà ut š’àrkitè i
Sveta Petka 2: 75 - è nә vnùkә stò i usemd’esè udnèse
Sveta Petka 1: 76 - t’à si gl’èdə ud drùgətà i si gu vèzə tàm po tàmcək
Sveta Petka 1: 78 - pr’èždətà si gl’èdə i
Sveta Petka 3: 79 - vɤrdzùvəə vɤžètu zə nègu i se vɤrtè kun’ètu
Sveta Petka 3: 81 - i du ednò izvèsnu vrɛ̀me fàneme kato se u uròne ərmànə
Sveta Petka 1: 83 - kəkvàtu ujdìsuvə nə təvàkə i si gu š’ərìš’
Sveta Petka 3: 83 - pə z vìlite pàk se i gu iš’č’ùkuvàme ta gu vɤ̀rleme večè
Sveta Petka 3: 85 - dà i pòsle
Sveta Petka 2: 86 - nèmә nèmә i kup’èč’ki
Sveta Petka 3: 86 - i tavà katò gu uvrɤšèm iskàraa kun’ètu iš’č’ìstim slàmətə
Sveta Petka 3: 87 - tə ustàne sàmu rəštà žitò žitòto nə zem’ètə i stɤ̀puve ìma
Sveta Petka 2: 88 - i kup’èč’ki i kup’èč’ki
Sveta Petka 2: 88 - i kup’èč’ki i kup’èč’ki
Sveta Petka 3: 89 - i sì gu smet’ème i gu nəpràame nə ədnà kupčìnka
Sveta Petka 3: 89 - i sì gu smet’ème i gu nəpràame nə ədnà kupčìnka
Sveta Petka 3: 91 - na adnà kùpčinkà gu napràame i tugàə zèməš ìmə pə a lupàti dɤ̀rveni
Sveta Petka 1: 91 - vìkamè go ìmə i č’erv’èno ìmə i zel’èno
Sveta Petka 1: 91 - vìkamè go ìmə i č’erv’èno ìmə i zel’èno
Sveta Petka 3: 92 - i s tìe dɤ̀rvenìte lupàti nə veterè òp òp òp òp
Sveta Petka 2: 94 - èto še dòjdem nìe še dàže i ednà i snìmka še napràim
Sveta Petka 2: 94 - èto še dòjdem nìe še dàže i ednà i snìmka še napràim
Sveta Petka 3: 98 - dùjne vèter è tàm ìməše edìn ərmàn i tòj e
Sveta Petka 2: 101 - i vìš’te drèite tàm kәkvì sә tugàә
Sveta Petka 1: 108 - i nə stredàtə d’ètu go vd’èneš nìš’elki
Sveta Petka 3: 111 - dà nàči i čenìcata ə se ràždaše tùka
Sveta Petka 3: 112 - èhè pulètu i pčènica ràždəše əmə pò slàbu
Sveta Petka 3: 117 - təkà i də gu
Sveta Petka 1: 117 - tovà onovà zberè se i
Sveta Petka 3: 122 - i stàva kato go nag’òbriš sɤs tòr
Sveta Petka 1: 131 - gr’èben nəbərdilàtə i nəkàč’iš’ sìčku
Sveta Petka 1: 136 - takà i tì mòžeš li da si napràiš
Sveta Petka 1: 141 - kupùvəmè gi kupùvəme i nìh kòjtu màjstur nəpràje
Sveta Petka 1: 142 - kupùvəme i nìhᵊ pək
Sveta Petka 1: 143 - i si kùpime ud n’egu razbòj
Sveta Petka 1: 147 - i sàmo vɤ̀lna li rabòtixte vìe
Drjanovec 1: 4 - sigà sɤm nɤ dividisè i dv’è
Drjanovec 1: 7 - da si žìva i zdràva kàk si prekàrala dètstvutu
Drjanovec 1: 13 - i uvɤžàwɤ mɤ obàče tɤ̀j sa pulùči či mòjtɤ màjkɤ umr’à
Drjanovec 1: 15 - i t’à m kàzwɤ dònke zimì bràtči̥tu̥ si id’ì nɤ l’ul’kata
Drjanovec 1: 18 - če e br’èmennɤ i zɤrɤt tùj mɤ j pràt’ilɤ dɤ igràjɤ
Drjanovec 1: 19 - tɤ̀j də i àz zimàw d’it’ètu utìduw do nɤ l’ùl’kata
Drjanovec 1: 20 - i č’ùwɤm l’ùl’kata d’ètu u t’àw xòra bùl’a bòjka sɤ kàza
Drjanovec 2: 21 - u dumà i às u t’àw vrɤ̀štɤm sɤ id’ìn ə vèč’ә̟r
Drjanovec 2: 24 - zɤmìnɤɤ nɤ mòminɤ b’el’ànkɤ pɤk tò tɤ̀j zɤplàka i kàzɤ
Drjanovec 1: 24 - i utìduw si̥ u dmà vìždɤm tàt’ɤ plàč’e č’ùwim mumìč’i
Drjanovec 1: 25 - mɤ ni vìždəm b’èb’i i uluvìw tàt’ɤ tɤ̀j zɤ kul’àntȕ
Drjanovec 1: 26 - i tòj plàč’e i às ə vɤz n’ègu dùmɤm tàt’e ɤm
Drjanovec 1: 26 - i tòj plàč’e i às ə vɤz n’ègu dùmɤm tàt’e ɤm
Drjanovec 1: 28 - pɤk tòj ìkə èj tàm i u tòs mum’ènt mòjtɤ màjkɤ
Drjanovec 1: 30 - dɤ tɤkòžd’ɤ p’ànɤ pu ustàtɤ i i àz zɤplàkuw i izl’àzuw
Drjanovec 1: 30 - dɤ tɤkòžd’ɤ p’ànɤ pu ustàtɤ i i àz zɤplàkuw i izl’àzuw
Drjanovec 1: 30 - dɤ tɤkòžd’ɤ p’ànɤ pu ustàtɤ i i àz zɤplàkuw i izl’àzuw
Drjanovec 1: 32 - ɤmɤ s kɤkò j duš’ɤ̀l n’i znàm i l’èkɤrɤ kàza
Drjanovec 2: 32 - às šə si isɤbɤ̀ prìkɤskɤtɤ pɤk mòže i dukàrɤm pɤk m’ušt’erìi
Drjanovec 1: 33 - v’èdnàga kàrɤjte u grɤdɤ̀ i sɤz dv’è kɤrùci nɤ̀tə nɤ č’ìč’uwi
Drjanovec 2: 34 - n’àɤ dɤ ìjme tàm i kàzɤw na bàča tùj n’èštu pɤk
Drjanovec 1: 34 - inɤ̀tɤ nɤ svàka i nìj upr’àgvɤmi vulòwi tugìs i zɤkàrɤ jə
Drjanovec 1: 34 - inɤ̀tɤ nɤ svàka i nìj upr’àgvɤmi vulòwi tugìs i zɤkàrɤ jə
Drjanovec 2: 35 - bɤštà i nɤ bùlkata i mòjt’ә̟ bràt’a l’àtnu wrèmi sɤbìrɤt bylỳc’t’ȅ
Drjanovec 1: 35 - i t’à pu pɤ̀tištɤ kàzala nɤ tàt’ɤ gèrge ìskɤm vudɤ̀
Drjanovec 1: 36 - tòj rikɤ̀l či nìj ni zimàxmi i màjkɤ tàm izdɤ̀xvɤ
Drjanovec 1: 37 - i vɤ̀rnɤ jɤ nɤdzàt’ i nɤ sɤmìjɤ dèn’ nɤ gerg’òwden’ bèš’e tùj
Drjanovec 1: 37 - i vɤ̀rnɤ jɤ nɤdzàt’ i nɤ sɤmìjɤ dèn’ nɤ gerg’òwden’ bèš’e tùj
Drjanovec 2: 38 - i ə sɤbìrɤd gi u kɤ̀ro nɤ n’ìvata tàm spɤ̀t
Drjanovec 1: 39 - dòdi i prebràwme sɤ bràtt’ȅ fsìčkit’ȅ kɤt zɤròviwmi màjkə prɤbràwmi sɤ
Drjanovec 2: 41 - kòtu̥ stàni vèke ut’ìduwmi ɤmɤ i cànkɤ̥tɤ pruòdijmi
Drjanovec 1: 41 - i vɤ̀rnɤm sɤ n’àmɤ kàk dɤ nɤpràjmi č’ùdim sɤ udd’è dɤ jɤ svɤ̀rdz’im
Drjanovec 2: 42 - sɤz žinìjlit’ȅ àje i tì s t’àw nɤjnò dɤ č’ùiš tì bùlkɤtɤ
Drjanovec 1: 46 - sàmu dɤ p’ir’è t’èz d’ecà i dɤ im gòtvi sàmu u.kɤ̀šti
Drjanovec 1: 49 - drùgij akɤ̀l pɤ̀k tì si trìjsi i šèz gudìš’in
Drjanovec 1: 52 - i tr’àva tì də sə užèniš štòt àz aku sɤ ožènɤ
Drjanovec 1: 55 - i šɤ stàvɤ kɤwgɤ̀ miždu nàs pò dubr’è t’ì sɤ užənì
Drjanovec 1: 57 - i òd’ɤ tàt’e srùvɤ pràj nɤmèri inɤ̀ žinìčkɤ ud dubròškɤtɤ mɤɤlɤ̀
Drjanovec 2: 57 - bùlkɤ šə dod’ tɤ̀z vèčer i ut’ìduwa è tùkɤ dun’èsuɤ bùlkɤtɤ
Drjanovec 2: 58 - i ut tàm im’ɤmi bùlkɤ d’è sètn’e gu užèniwmi ul’azə u zɤvòdɤ
Drjanovec 2: 59 - t’à u kɤncilàrijətȁ ràpt’eše i ràwutta mi punɤpr’èdnə
Drjanovec 1: 61 - dàduɤ màlku òwču ml’àku i d’èt’tȕ t’à tàm gu dɤ gu
Drjanovec 1: 63 - i sètn’e i tùj d’èt’i mɤn’ènku i nìj p’èt’ drùgi pò gul’èmi
Drjanovec 1: 63 - i sètn’e i tùj d’èt’i mɤn’ènku i nìj p’èt’ drùgi pò gul’èmi
Drjanovec 1: 63 - i sètn’e i tùj d’èt’i mɤn’ènku i nìj p’èt’ drùgi pò gul’èmi
Drjanovec 2: 63 - uc’ète dɤ pusrèšnɤ dɤ gi skàrɤm i kɤt ìmɤt b’èbi
Drjanovec 2: 65 - i tɤ̀j sètn’e bùlkɤtɤ rud’ì i gu tùrivɤ dònkɤ
Drjanovec 1: 65 - i nìj p’èt’
Drjanovec 2: 65 - i tɤ̀j sètn’e bùlkɤtɤ rud’ì i gu tùrivɤ dònkɤ
Drjanovec 2: 67 - i du dn’èz dn’èšen jèpten’ mi j snɤxɤ̀ ɤmɤ ìmɤm jɤ
Drjanovec 2: 69 - nɤ nèjɤ si iskàzvɤm mɤ̀kɤtɤ i tɤ̀j
Drjanovec 1: 69 - i jnò mɤ̀n’enku òc’ɤm ubàč’ɤ nìj gulèmtȅ pàk pò sɤ rɤzbìrɤwmi
Drjanovec 1: 71 - nàšij edìnɤ č’i̥tvɤ̀rtijɤ ni bràt i trètijɤ tòj
Drjanovec 1: 72 - i tòj tɤkɤ̀w kìsɤl tè sɤ bìewɤ mnògu
Drjanovec 1: 74 - i trùdnu ž’uwòt nɤpràiwmi trùdnu ž’uwòt ubàč’ɤ t’à pàk izl’èzi
Drjanovec 1: 75 - mnògo dubrà màjkɤ b’èši i sigà kɤt plàčɤ kɤt kàža màmo
Gigen 1: 3 - bɛ̀:me̝ čètiri mumìčetə ednò mumčè tò mɤ̀ninku i iskàreme̝ tovà
Gigen 1: 4 - ožèni sɤ dvɛ̀ sestrì ìməm pò gulèmi i sə užènii
Gigen 1: 5 - àjde sə užèni i àze i uprài:me ràbuttə pribrà se bɤštɤ̀ ni
Gigen 1: 5 - àjde sə užèni i àze i uprài:me ràbuttə pribrà se bɤštɤ̀ ni
Gigen 1: 7 - podìre dudè i tòj i nìštu ne rasprɤ̀sname̝
Gigen 1: 7 - podìre dudè i tòj i nìštu ne rasprɤ̀sname̝
Gigen 1: 16 - i ostàvə də sə prekàrva pòsle za kupnìte̝
Petrov Dol 1: 1 - i n’ìje
Petrov Dol 2: 7 - i e tɤ̀j màj
Petrov Dol 3: 8 - ut ə i ut utrɤ̀gvɤm’i uddòlu kòren’ә̟ istɤ̀rgvəm gu
Petrov Dol 3: 9 - i slàgəme gu tùkə nə gɤrbɯ̀ si i ìkəm’e krɤ̀š’č’ec
Petrov Dol 3: 9 - i slàgəme gu tùkə nə gɤrbɯ̀ si i ìkəm’e krɤ̀š’č’ec
Petrov Dol 1: 10 - i mìnələtə gudìnḁ inò bèbi pàk xvɤ̀rl’ən’i nə b’èb’i
Petrov Dol 3: 14 - i c’àl’ d’èn’ i dɤrdžìm t’à ə
Petrov Dol 1: 16 - kàktu umìrət’ i decàta i tɤ̀r ràždət sɤ už’uèj i umìrə
Petrov Dol 1: 16 - kàktu umìrət’ i decàta i tɤ̀r ràždət sɤ už’uèj i umìrə
Petrov Dol 1: 18 - ftòru li trètu li i wìkɤm’e dàj dɤ i xvɤ̀rlim nɤ ùlicə̥tȁ
Petrov Dol 3: 18 - i ž’ènim ž’ènim kòlku səm bilà àz əmi mumìč’ita nə nìvəta sp’ìm
Petrov Dol 1: 20 - še ž’uv’ɛ̀i ut’ùəmi nəpràim slàgɤmi nɤ krɤstupɤ̀t’ə i
Petrov Dol 1: 21 - màjkata sa skrìva i sigà vèči n’àkuj kətu kòjtu minàə iz ùlicta
Petrov Dol 2: 21 - i m mòjta màjka sùtrin kətu stànim ə tò inò vr’ɛ̀mi
Petrov Dol 1: 22 - kɤt i nɤm’ɛ̀ri z’èmə i tùj d’it’è z’èmɤ i i ut’ùət u.kɤšti
Petrov Dol 2: 23 - kòsur’i kòsər’u [laughter] i ə kòlkut čuwèkɤ nəprìmer’ nìj si b’àwmi čèt’ir’i
Petrov Dol 2: 24 - i d’v’è šès šès strɤ̀ka kuprìva utkɤ̀svə màjka nər’è nər’ɛ̀ždə je
Petrov Dol 1: 25 - i nə žil’àzoto i na krɤ̀snictȁ kòjtu i nam’ɛ̀rilə vèči̥
Petrov Dol 1: 25 - i nə žil’àzoto i na krɤ̀snictȁ kòjtu i nam’ɛ̀rilə vèči̥
Petrov Dol 1: 26 - trì jmenà i ə kətu sa vɤ̀rnim tàm wìkə inàtə ìkə
Petrov Dol 2: 27 - nər’ɛ̀ždə nə ker’em’ìd’it’ȅ udgòr’e tɤ̀j i sutrintà ut’ùwa də gl’èdə
Petrov Dol 1: 28 - d’èt’i mu kàzvəli tùj d’èt’i id’ɛ̀te nɤ čèrkwəta i krɤ̀štajte štòt tò
Petrov Dol 3: 28 - i ž’èn’im tàm dùkət pòsl’e kət sə ə puž’èn’im
Petrov Dol 1: 29 - čitìrijz dèna n’e sì j čùlu ìmitu i ut’ùɤt nɤ č’èrkvəta
Petrov Dol 1: 30 - i krɤ̀štat vrɤ̀štat sa i sigà krɤ̀snictȁ d’èt b’èb’i d’èt i nəm’ɛ̀ri
Petrov Dol 1: 31 - žinàta spìra sa vɤ̀nka bùlkata udvɤ̀tr’ɛ i nə prəgɤ̀
Petrov Dol 1: 33 - nɤlì znàjš i tɤrkàl’əmi t’à ìkɤ tɤ̀s ə d’èt i nɤm’ɛ̀ri žinàta
Petrov Dol 2: 34 - uscète nə pìtkit’ȅ pràjət slàgət i tòpč’ənca ufcè
Petrov Dol 1: 35 - pu sìtutu i žinàta bu màjkɤtɤ i z’èmɤ pàk i dàvɤ
Petrov Dol 1: 37 - na trì pɤ̀t’ɤ nɤ trètij pɤ̀t’ i nə dà t’ì mi dàd’i
Petrov Dol 3: 39 - ə upr’id’ɛ̀l’əm’i si i ž’èn’im sə kàzwə č’ekɤ̀m
Petrov Dol 2: 40 - d’àutu stànəl i i təkìə gerg’òwdèn’ xu
Petrov Dol 2: 40 - d’àutu stànəl i i təkìə gerg’òwdèn’ xu
Petrov Dol 1: 41 - tudòrka i t’à màjkətə i z’ìmə vèči i s’àdəmi u kɤ̀š
Petrov Dol 1: 41 - tudòrka i t’à màjkətə i z’ìmə vèči i s’àdəmi u kɤ̀š
Petrov Dol 2: 45 - vɤfkɤ̀šti nə inò kur’ìtu slàgəvmi kòl’im àgn’itu i na samàta krɤ̀f
Petrov Dol 1: 46 - š’e mu nakùp’ə drèxi de i obl’àka t’à i d’it’ètu də ubličè
Petrov Dol 1: 47 - dr’èxi mu kupùva pərì š’ə mu dàm i sigà v’èči š’ə snì
Petrov Dol 1: 49 - tɤ̀j nə d’it’ètu d’èt i nam’ìr’a i tàm ə ə gòsti dər’àvam
Petrov Dol 1: 50 - pòčnuvəmi də id’èm àd’i sigà zə d’ət’ètu zə zdràv’i i t’à vìka
Petrov Dol 3: 51 - i təkà č’ètr’i snòpa i udgòr’ə nà kət sə dvənàjs’i gòr’ə
Petrov Dol 3: 51 - i təkà č’ètr’i snòpa i udgòr’ə nà kət sə dvənàjs’i gòr’ə
Petrov Dol 1: 54 - wèč’e̟ kɤtu krɤ̀ sè jnò i sɤ̀štu nàše d’ət’è vèč’e̟
Petrov Dol 1: 55 - mòja dɤšter’ә̀ wìkɤ tɤ̀ž žinà i i e tɤ̀j xvɤ̀rl’en’i̥ nə b’èb’i
Petrov Dol 1: 55 - mòja dɤšter’ә̀ wìkɤ tɤ̀ž žinà i i e tɤ̀j xvɤ̀rl’en’i̥ nə b’èb’i
Petrov Dol 1: 56 - i nə tùj ə zə ubičàj zìami pàk pu stò l’èa zìami
Petrov Dol 2: 57 - à i àz g’òrgi
Petrov Dol 2: 58 - [laughter] i tòj g’òrgi
Petrov Dol 3: 62 - t’à ìma i sɤ̀rp ìma i palamàrka
Petrov Dol 3: 62 - t’à ìma i sɤ̀rp ìma i palamàrka
Petrov Dol 1: 70 - inò dv’è trì vèč’i sè i umìrɤt d’əcàta i t’è vèč’i rešàvət
Petrov Dol 2: 71 - i ut krɤftà
Petrov Dol 2: 72 - i gerg’òwdèn’ kətu upič’è zəkàrəmi àgn’itu
Petrov Dol 2: 75 - i ut krɤftà u.kɯ̀šti
Petrov Dol 2: 77 - i na samàta st’enà pràimi è tɤ̀j krɤ̀s
Petrov Dol 1: 77 - du trì pɤ̀t’i i prikàrvət də e ž’ìvu i zdràu v’èč’i
Petrov Dol 1: 78 - dɤ n’i sè rəzbul’àwə i tɤ̀j
Petrov Dol 2: 79 - krɤ̀s i màlki d’ecà kət ìmət z’èmət ut krɤftà
Petrov Dol 1: 81 - i kàktu gu tò nə trì iminà sə krɤštàət
Petrov Dol 2: 83 - dà kət nə krɤ̀w i č’erv’èni d’ecàta napɤ̀streni
Petrov Dol 2: 85 - i pòsl’e gu up’ič’èmi àgn’itu up’ič’èm ama inò inò wr’èmi
Petrov Dol 3: 86 - i t’ìe rɤkòe kətu gi z’èmim wèč’i vɤ̀rzvəm’i gi
Petrov Dol 3: 87 - i pràjmi tɤkò ə bə tòlk gul’àm s’i
Petrov Dol 1: 89 - às ut’ùvam səs ə stòmnite zə vudà i ut’ìvəm vìždəm ednò d’it’è
Petrov Dol 2: 91 - pr’àsnu s’ìr’en’e pràj slàgəmi p’ìt’it’ȅ mu ba i màlkit’i d’ecà
Petrov Dol 2: 92 - sɤs inà koprìva i sɤs vudà
Petrov Dol 1: 93 - i màjkətə iskàčə t’à sə skrìwə
Petrov Dol 1: 98 - i kàzvəm tàm v’èči i pək də bùl’ətə vìkə
Petrov Dol 2: 98 - i kətu pòp kətu i pòp sè jnò i sɤ̀št pòp
Petrov Dol 1: 98 - i kàzvəm tàm v’èči i pək də bùl’ətə vìkə
Petrov Dol 2: 98 - i kətu pòp kətu i pòp sè jnò i sɤ̀št pòp
Petrov Dol 2: 98 - i kətu pòp kətu i pòp sè jnò i sɤ̀št pòp
Petrov Dol 2: 99 - tɤ̀j rɤ̀s’əwmi i id’èm pièm i vìkət v’èsela ràbuta
Petrov Dol 2: 99 - tɤ̀j rɤ̀s’əwmi i id’èm pièm i vìkət v’èsela ràbuta
Petrov Dol 1: 102 - i tàm v’èči dər’àvəni pris sìtutu sə tərkàl’ə tàm na trì pɤ̀t’e
Petrov Dol 1: 103 - əmi pràili sn’e às si pràjew i dubrìnə jè tɤ̀s ivànuvətə
Petrov Dol 1: 104 - i čàkəj kujà ženà tòs ubičàj gu dàvəmi b’èb’itu
Petrov Dol 3: 107 - əmə mə às i wìkə kɤkò i zə kəkvà
Petrov Dol 3: 110 - emi vìkəm i vìj n’i st’è č’ùəli ba d’ecà
Petrov Dol 3: 120 - i ustɤ̀rgwəm’i gul’àm ərmàn
Petrov Dol 3: 129 - də n’i təkòə i tàm kət nəst’il’èm s’igà snòp’it’ȅ tùj ž’ìtutu
Petrov Dol 3: 131 - i səz dikàn’a è inò vr’èm’i digàn’a
Petrov Dol 3: 134 - i kət pr’ègn’im vulòv’it’ȅ gi kun’è l’i vulòwi i kəkòt ìməm’i
Petrov Dol 3: 134 - i kət pr’ègn’im vulòv’it’ȅ gi kun’è l’i vulòwi i kəkòt ìməm’i
Petrov Dol 3: 135 - i n’ìj d’ә̟càta s’àdəm’i nə d’ikàn’ata i t’è vɤrɤ̀t vɤrš’ɛ̀jm’i
Petrov Dol 3: 135 - i n’ìj d’ә̟càta s’àdəm’i nə d’ikàn’ata i t’è vɤrɤ̀t vɤrš’ɛ̀jm’i
Petrov Dol 3: 142 - m’ɛ̀s’im n’àkolko pɤ̀t’e i tɤ̀j ubikàl’em’i ubikàl’em’i m’ɛ̀si̥
Petrov Dol 2: 143 - nə rogàta ɤ pàl’ət sv’išt’ìčki i tugàskə gu kòl’u
Petrov Dol 2: 144 - ukɤ̀št’i gu vrɤ̀štɤt pàk ut cɤ̀rkvəta i gu kòl’im tugàskə pičèmi
Petrov Dol 3: 147 - kət sə swɤ̀rš’i i kətu pàdn’i ž’ìttu utn’èəm’i slàməta wèč’i
Petrov Dol 2: 150 - i c’àl dèn
Petrov Dol 3: 153 - s n’in’t’ìrit’ȅ udn’èməm’i i kɤt ustàni wèči sàmu zɤ̀rnutu
Petrov Dol 3: 158 - i gol’àmu e tɤ̀j e tɤ̀j nə trì kòlə i [unintelligible] i s’ɛ̀im’i
Petrov Dol 3: 158 - i gol’àmu e tɤ̀j e tɤ̀j nə trì kòlə i [unintelligible] i s’ɛ̀im’i
Petrov Dol 3: 164 - kəkò kàrət nə sa ama tɤ̀j b’ɛ̀š’i inò vr’ɛ̀m’i i t’è pòsl’e wèč’i ̀
Petrov Dol 3: 165 - kət i sm’it’èm’i də ispruv’ɛ̀jm’i pr’ib’ìrəm’i u hɤmbàr’e i slàgəm’i tàm èč’i
Vladimirovo 3: 11 - à nàči i mɤžète pletɤ̀t
Vladimirovo 2: 13 - i mùzika i si svìri i nìe òdime si z g’ùlove
Vladimirovo 2: 13 - i mùzika i si svìri i nìe òdime si z g’ùlove
Vladimirovo 2: 13 - i mùzika i si svìri i nìe òdime si z g’ùlove
Vladimirovo 2: 14 - i ni vèselo bèše
Vladimirovo 3: 16 - istɤčème po ə koto plàtno i nə tùrame tek è tovà
Vladimirovo 3: 18 - i ottùka i òdime nìe səž ženìte si òdime
Vladimirovo 3: 18 - i ottùka i òdime nìe səž ženìte si òdime
Vladimirovo 3: 19 - ednà ɤdnɛ̀tɤ dɤržì ottùka natùka i tekà tè ɤ̀ po vodàta
Vladimirovo 3: 20 - àjde àjde àjde i rìbata òp vlèzne u tuvà i si lòvi
Vladimirovo 3: 20 - àjde àjde àjde i rìbata òp vlèzne u tuvà i si lòvi
Vladimirovo 3: 22 - à ə znàči i vìe ste lovìli rìba
Vladimirovo 3: 23 - à i lovìli sme znàš kvì u kvò sa bṛ̀kə̥ ə kačəmàk
Vladimirovo 3: 31 - ot càrevica kəčamàk i u tòo kotèl ìdem ə na bàrata
Vladimirovo 2: 31 - i kòžata stàrite òra a issùšɤt i onà stàne sùxa
Vladimirovo 2: 31 - i kòžata stàrite òra a issùšɤt i onà stàne sùxa
Vladimirovo 2: 32 - i narèžət upìnki takòvo i si napràime opìnki i
Vladimirovo 2: 32 - i narèžət upìnki takòvo i si napràime opìnki i
Vladimirovo 3: 32 - i zalòžime na kotèla dèka a bṛ̀kano kačamàk sme go izèle
Vladimirovo 2: 32 - i narèžət upìnki takòvo i si napràime opìnki i
Vladimirovo 3: 33 - ama ə po kràj i go zalòžime kotèla u edìn kàmik tùrame
Vladimirovo 3: 34 - ta kotèlɤ i rìbata vlèzne i nìe go i pàk precèždame
Vladimirovo 3: 34 - ta kotèlɤ i rìbata vlèzne i nìe go i pàk precèždame
Vladimirovo 3: 34 - ta kotèlɤ i rìbata vlèzne i nìe go i pàk precèždame
Vladimirovo 3: 35 - i lòvime rìba
Vladimirovo 2: 39 - štòto zavìvame i navùšta dèt mu vìkame takòvo koto parcàle
Vladimirovo 3: 40 - a i kvì rìbi ìmaše tùka u tàa rekà
Vladimirovo 2: 41 - i kot si dòjdeme i dodè da sə sɤbùəme
Vladimirovo 2: 41 - i kot si dòjdeme i dodè da sə sɤbùəme
Vladimirovo 2: 42 - onò vìr vòda i tùrame do pèčkata da da sɤ̀xnɤt
Vladimirovo 2: 48 - i i za za kòleda takà
Vladimirovo 2: 48 - i i za za kòleda takà
Vladimirovo 3: 52 - i tavà e
Vladimirovo 3: 56 - vednàga u vodà u čub na gɤrnèto i tùrame čorbà da edème
Vladimirovo 2: 57 - kòleda i na u božìč kàzvat tè
Vladimirovo 3: 64 - kəto zavrì vodàta izmìeš ùbavo rìbata i kəto zavrì vodàta
Vladimirovo 3: 67 - a i mòže i sɤs
Vladimirovo 3: 67 - a i mòže i sɤs
Vladimirovo 2: 70 - da pìjɤt rakìjata i slet tovà ìdva mesòto
Vladimirovo 3: 72 - i lùk čùščici nətùraš i č čùbricә̥ n
Vladimirovo 3: 72 - i lùk čùščici nətùraš i č čùbricә̥ n
Vladimirovo 2: 77 - koto mòjɤ bɤštà si i kòl’aše i si gi pràeše takà
Vladimirovo 3: 79 - koto napràiš tàm si mòe da tùraš i orìs u čorbàta
Vladimirovo 2: 80 - i nègo tùrame u kačèta
Vladimirovo 3: 80 - mòže elì fidè elì kakvì drùgi ràboti i kəto səs ə
Vladimirovo 2: 82 - mesòto i go pə posòlime ə ə sɤs sɤlɤmùr ta
Vladimirovo 3: 84 - kòlko corbàta a tòpla i də sɤ ne presečè e takà
Vladimirovo 1: 95 - i ìma kafènce da ti sìpem li
Vladimirovo 3: 97 - pòslem go tùrame ta sɤ napečè i s ednò dṛ̀vu
Vladimirovo 2: 97 - na mrɤ̀fčici i napḷ̀nime bàbata sɤs màlko lùkčec
Vladimirovo 2: 98 - čùšcici narèžime i mesòto i a napḷ̀nime i i sɤšìjeme
Vladimirovo 2: 98 - čùšcici narèžime i mesòto i a napḷ̀nime i i sɤšìjeme
Vladimirovo 2: 98 - čùšcici narèžime i mesòto i a napḷ̀nime i i sɤšìjeme
Vladimirovo 2: 98 - čùšcici narèžime i mesòto i a napḷ̀nime i i sɤšìjeme
Vladimirovo 3: 99 - òn sə i òn go prevèeme na vètera i tè tekà
Vladimirovo 3: 99 - òn sə i òn go prevèeme na vètera i tè tekà
Vladimirovo 2: 99 - i koto jɤ vàrime màl tɤ tɤkà da ne è
Vladimirovo 2: 101 - i jə dṛžìme na navisòko natùrame ta prez zìmata se exè
Vladimirovo 3: 103 - i tàm ìma vèter štò ùlicata pò nèma vèter
Vladimirovo 3: 104 - a tàm ìma vèter i go odvèeme
Vladimirovo 1: 105 - i l’ùdete i zə i tekà ngi lòvime ə ìma st stolèta
Vladimirovo 1: 105 - i l’ùdete i zə i tekà ngi lòvime ə ìma st stolèta
Vladimirovo 1: 105 - i l’ùdete i zə i tekà ngi lòvime ə ìma st stolèta
Vladimirovo 3: 106 - ko ə tenekìjata kòfi takòvo grebèš i sìpvaš
Vladimirovo 1: 108 - ako ste vidèle na tìja st obṛ̀neme stolèto i krakàta
Vladimirovo 1: 109 - trìte kràka sa nagòre i tùrame tùrat sveštìci
Vladimirovo 1: 110 - i gi zapàlime i detèto kojò fàne tavà na tòo
Vladimirovo 1: 110 - i gi zapàlime i detèto kojò fàne tavà na tòo
Vladimirovo 1: 111 - i go narečème dnèska gèrg’ovden zaràn
Vladimirovo 2: 114 - dà i ə kòlko jajcà pràvi fs’àko detè
Vladimirovo 1: 116 - ì takà i na tòo dèn mu pràvime pìtka nèšto i
Vladimirovo 1: 116 - ì takà i na tòo dèn mu pràvime pìtka nèšto i
Vladimirovo 2: 118 - i gi bojadìšat i kòlko dùši sa na tòlko mestà
Vladimirovo 2: 118 - i gi bojadìšat i kòlko dùši sa na tòlko mestà
Vladimirovo 1: 121 - ne tè i trèbva tovà takà pràat
Vladimirovo 2: 127 - a bèreme takòvo i s ə goràta mlèčnica dèt mu vìkat
Vladimirovo 2: 128 - e i unà onà pa tovà stàva takòo koto zelèno nèkakvo
Vladimirovo 2: 130 - i a nèmaše takà
Nasalevci 1: 6 - u nedèl’u ot sùbotu ot pètɤk pòčne vèči i
Nasalevci 1: 7 - u nedèl’u tàm na cṛ̀kvu se ìde venčàvka i takà
Nasalevci 1: 13 - i nèkakɤf speciàlen lèp li se mèseše
Nasalevci 2: 14 - à dà ama nò čùje tèje dùme i pisùje
Nasalevci 2: 21 - dà zaštò tùja bràdu i onà bradàta da ti e cṛnà
Nasalevci 2: 23 - kàkto i da jè
Nasalevci 1: 36 - i tupàn lùpa lùpa barjàk nakìten i ulàzu u komšìjutu
Nasalevci 1: 36 - i tupàn lùpa lùpa barjàk nakìten i ulàzu u komšìjutu
Nasalevci 1: 37 - komšìjata gi posrètne i uvedè gi vɤ̀tre podadè im
Nasalevci 2: 40 - e pa stàrite ridžì mu mustàci i onì ùznu bojù i
Nasalevci 2: 40 - e pa stàrite ridžì mu mustàci i onì ùznu bojù i
Nasalevci 2: 41 - i màžat
Nasalevci 1: 43 - i dòjdu omèsu pogàču omèsu bànicu šìše rakìju i àjde
Nasalevci 1: 43 - i dòjdu omèsu pogàču omèsu bànicu šìše rakìju i àjde
Nasalevci 1: 44 - i àjde na svàdbata
Nasalevci 1: 45 - i s nevèstata gi dàri namètne rìzu na gṛbìnu i onì tùru
Nasalevci 1: 45 - i s nevèstata gi dàri namètne rìzu na gṛbìnu i onì tùru
Nasalevci 1: 46 - na gṛbìnu edù i pijù [laughter] kvò kazùjem ovakà
Nasalevci 1: 48 - svìrk’e svìru naròt tàm i u cṛ̀kvu se ulèzne pòp venčàva
Nasalevci 1: 49 - izlèzne se iz cṛ̀kvu òro i i takà
Nasalevci 1: 49 - izlèzne se iz cṛ̀kvu òro i i takà
Nasalevci 1: 50 - ɤhɤ̀ i pòsle is cɤ̀rkvu kato izlèznat kɤdè otìvat
Nasalevci 1: 51 - e pa is cṛkvu ka izlèzne i prìmer otìva si pòsle
Nasalevci 1: 53 - takà i tàm kakvò se prài kàk ja posrèštat
Nasalevci 1: 59 - i vi slòži pṛ̀sti tùka ko jà što sɤm turìla
Nasalevci 1: 60 - i uvedè vɤ̀tre i pòsle ju pràti dòle na klàdenɤc
Nasalevci 1: 60 - i uvedè vɤ̀tre i pòsle ju pràti dòle na klàdenɤc
Nasalevci 1: 63 - i svìrk’e svìru tùtulu tùtulu
Nasalevci 2: 63 - i [laughter] i gi dokàraju tùka u dvòrɤt i na kòledu sečù dṛvà
Nasalevci 2: 63 - i [laughter] i gi dokàraju tùka u dvòrɤt i na kòledu sečù dṛvà
Nasalevci 2: 63 - i [laughter] i gi dokàraju tùka u dvòrɤt i na kòledu sečù dṛvà
Nasalevci 2: 65 - na trùp ednò dṛ̀vo takà debelò i sɤs sek’ìra
Nasalevci 1: 66 - i kòj pàdne kòj [laughter] se napìje i takà
Nasalevci 1: 66 - i kòj pàdne kòj [laughter] se napìje i takà
Nasalevci 2: 71 - i sečù dṛ̀và nasečù pùno a ženète mèsu omèsu pogàču
Nasalevci 1: 81 - i mlàdite takà me arèsvat pòveče
Nasalevci 2: 87 - i se mèsi mèsi tùri se paràta i se mèsi mèsi
Nasalevci 2: 87 - i se mèsi mèsi tùri se paràta i se mèsi mèsi
Nasalevci 2: 88 - umèsi se ùbavo i pòsle se pogàčata tùri da uzbùne
Nasalevci 2: 89 - i ka uzbùne podìgne i se tùri ta se pečè
Nasalevci 2: 89 - i ka uzbùne podìgne i se tùri ta se pečè
Nasalevci 1: 90 - i tì takà ako vìdiš priàtelɤ si takà
Nasalevci 2: 91 - u crèpn’utu u crèpn’u dà i se ispečè pogàčata
Nasalevci 2: 92 - i nà i zel’ànik se omèsi kolačèta takà se omèsu
Nasalevci 2: 92 - i nà i zel’ànik se omèsi kolačèta takà se omèsu
Nasalevci 2: 93 - pa se takà prekṛ̀stu i takvàja dečìca
Nasalevci 1: 94 - e ga popàrim i
Nasalevci 2: 96 - nàjutro dòjdu im se dadè po ednò kolačènce i onì pojù kolèdo kolèdo
Nasalevci 1: 98 - i kogàto se kogàto se rodì detè kakvò se pràvi
Nasalevci 1: 102 - pa lègne màk’a mu na krèvet i n’èga ga tùru
Nasalevci 1: 103 - na krevàta i go ràni dòi ga ako ìma mlèko
Nasalevci 1: 105 - dodèka kùpu tekòva mlèčno bràšno i takà i ga rànu
Nasalevci 1: 105 - dodèka kùpu tekòva mlèčno bràšno i takà i ga rànu
Nasalevci 1: 106 - ahà i ga rànu taka
Nasalevci 1: 107 - i ga rànu i porastè detè i stàne mùš
Nasalevci 1: 107 - i ga rànu i porastè detè i stàne mùš
Nasalevci 1: 107 - i ga rànu i porastè detè i stàne mùš
Nasalevci 2: 121 - e pa na kolačètata natùramo takà i ga
Nasalevci 1: 124 - a onò devòjčeto pò slùša i màk’utu i baštùtu
Nasalevci 1: 124 - a onò devòjčeto pò slùša i màk’utu i baštùtu
Nasalevci 1: 130 - i sɤs
Nasalevci 1: 131 - odrèžu ga i kràj
Nasalevci 2: 131 - na lèbɤt i kojà e mesìl’a e mesìl’a sa onà mèsi samò
Nasalevci 2: 132 - a drugìte pa naòkolo i sìčko na krùgɤt krùg
Nasalevci 2: 134 - tì vidè tàm sàmo tovà e màlko i natùra svè na n’èga
Nasalevci 1: 135 - i prevṛ̀žu màlko i kràj
Nasalevci 1: 135 - i prevṛ̀žu màlko i kràj
Nasalevci 2: 136 - i kòlko dùši su tè nasèdaju takà stàrci svèkɤr svekɤ̀rva
Nasalevci 1: 136 - i kràj a pòsle kakvò izlìza zàedno sɤz detèto
Nasalevci 2: 137 - momčè tìja onìja i nasèdaju i kojà e mesìl’ata mesì
Nasalevci 2: 137 - momčè tìja onìja i nasèdaju i kojà e mesìl’ata mesì
Nasalevci 2: 138 - natùra u krùgɤt i nesè i slòži na postèl’utu
Nasalevci 2: 138 - natùra u krùgɤt i nesè i slòži na postèl’utu
Nasalevci 2: 139 - i ùznu kandìlo kandìlo znàeš li ga kandìlo
Nasalevci 1: 141 - plodnìcata izlèze i se isčìsti i
Nasalevci 1: 141 - plodnìcata izlèze i se isčìsti i
Nasalevci 1: 142 - i se isčìsti i àjde
Nasalevci 1: 142 - i se isčìsti i àjde
Nasalevci 1: 146 - tɤ̀j i nèšto slàgaha li m i f kakvò go zavìvaxte detèto
Nasalevci 1: 146 - tɤ̀j i nèšto slàgaha li m i f kakvò go zavìvaxte detèto
Nasalevci 2: 152 - i tùra se žàr i tùra se tevn’àn
Nasalevci 2: 152 - i tùra se žàr i tùra se tevn’àn
Nasalevci 2: 153 - i kòj e čorbadžìja pòstar stàne i takà
Nasalevci 2: 153 - i kòj e čorbadžìja pòstar stàne i takà
Nasalevci 1: 154 - i ga slòžu na krevàta i màk’ata do n’èga lègne
Nasalevci 1: 154 - i ga slòžu na krevàta i màk’ata do n’èga lègne
Nasalevci 1: 158 - i takà
Nasalevci 1: 159 - i takà i pòsle kato poràsne sɤs kakvò go oblìčaxa
Nasalevci 1: 159 - i takà i pòsle kato poràsne sɤs kakvò go oblìčaxa
Nasalevci 2: 165 - i tùri takòva žàr i takà i onò ča takò e
Nasalevci 2: 165 - i tùri takòva žàr i takà i onò ča takò e
Nasalevci 2: 165 - i tùri takòva žàr i takà i onò ča takò e
Nasalevci 2: 166 - pa i onò izlèzne kato pùšak
Nasalevci 2: 168 - obikòli ga trì puti i ko pòp pročetì
Nasalevci 2: 170 - kvò pročetì tàm i stàva vèče i rèže
Nasalevci 2: 170 - kvò pročetì tàm i stàva vèče i rèže
Nasalevci 1: 175 - e pa i rìza nò nè e golò
Nasalevci 2: 176 - i sčùpi od n’èga ta tùri na tṛ tàm
Nasalevci 2: 179 - i parèto tràžimo
Nasalevci 2: 181 - ali se slòži parè tàm i se tràži parèto lèbɤt se načùpi
Nasalevci 1: 184 - ama onà si stròšu i nòs
Nasalevci 1: 193 - i ozdòle vèzeno takà tòlko sɤs ə kònci sàkikvi smeə
Nasalevci 1: 196 - i pòsle nanagòre šìk i po šìkɤt bisèr
Nasalevci 1: 196 - i pòsle nanagòre šìk i po šìkɤt bisèr
Nasalevci 1: 197 - i takɤ̀v ottùka dotùka se naprài litàkɤt hùbav
Nasalevci 1: 202 - i se sɤšìe na mašìnku i pòsle vèče se prài
Nasalevci 1: 202 - i se sɤšìe na mašìnku i pòsle vèče se prài
Nasalevci 1: 212 - i kɤdè če gi vòdiš ne znàm
Nasalevci 1: 221 - əmhəm i r rukàvi ili nè
Nasalevci 1: 224 - rìza sɤs tantèle takà tòlko tantèl’k’ete pod litàkɤt rɤkavè koprìneni i
Nasalevci 1: 232 - i takà
Nasalevci 1: 242 - i pòsle sɤs ə šìk se slòži
Nasalevci 1: 246 - i bisèrɤt je lɤ̀skav i
Nasalevci 1: 246 - i bisèrɤt je lɤ̀skav i
Nasalevci 1: 251 - i odgòre nat šìkɤt
Nasalevci 1: 256 - sɤs manìsta i se nanìže i takà
Nasalevci 1: 256 - sɤs manìsta i se nanìže i takà
Nasalevci 1: 266 - še zème ìvo prɤ̀čkata i
Nasalevci 1: 269 - [laughter] trèbe si tùriš slušàl’k’i i jà ne čùjem
Nasalevci 1: 275 - e ìma ìma zatiskòl’ i jà ìmam tùka
Nasalevci 1: 276 - na dèsnoto zatiskòl’ i mi [laughter]
Nasalevci 1: 278 - ne znàm be nèšto me zabolè i mi òp
Nasalevci 1: 279 - i segà me bolì mi stàde takà tersenè i ne čùjem segà
Nasalevci 1: 279 - i segà me bolì mi stàde takà tersenè i ne čùjem segà
Iskrica 3: 3 - p’èt bràt’ə i dv’è sestrì s’èdem pərčètə às səm nàj màlkija
Iskrica 2: 3 - t’àn’te dicà sə ubl’àkəni ə pək nìi cərùlkiti i tò
Iskrica 1: 3 - i e jàlə m’ène ma je sràm če də pus’ègnə
Iskrica 3: 4 - i kàktu stənà səmìčək vèči sìčkiti si utìdaa ut tòu sv’àt
Iskrica 2: 4 - e n’è təkìvi cərùlki̥ əmi ut svìncki nəpràeni i təkà si ə b’à:mi
Iskrica 1: 5 - i gə up’èkələ mə pà stàvəm də jàm vìkəm
Iskrica 2: 5 - i nə làzərcə tɤ̀j sme òd’əli səs cərùlkiti smi ubùti
Iskrica 2: 6 - i təkà si n’àma:me nìštu pə čurbədžìiti t’è i sìčku iskupùvaa
Iskrica 2: 6 - i təkà si n’àma:me nìštu pə čurbədžìiti t’è i sìčku iskupùvaa
Iskrica 3: 7 - pəsè ufcèti i às kətu si vɤ̀rnə ud učìlištu kətu rɤ̀t
Iskrica 2: 7 - i kwòt ni dɤ̀t ə na bəštìte ni tvà i t’ut’ùnə usòbennu
Iskrica 2: 7 - i kwòt ni dɤ̀t ə na bəštìte ni tvà i t’ut’ùnə usòbennu
Iskrica 2: 8 - pɤ̀ gu iskupùvət i nàšte t’ut’ùni mògu jèftinu minàvəə ə pək
Iskrica 2: 11 - i tàm ìməše pàk ràzlika əmə s’è pàk pò màlku
Iskrica 1: 12 - rəzbìrəhmi sə əmi svèkɤr i sikɤ̀rvə t’èe n’àmə nə drùk
Iskrica 3: 12 - i posle gi iskàrvəme pək tàm du pul’ànətə du du s’èlutu ni s
Iskrica 3: 13 - kràjə živèem nə s’èloto iskàrəme i tàm pəsɤ̀t jàgəncàtə i màjkiti m
Iskrica 3: 13 - kràjə živèem nə s’èloto iskàrəme i tàm pəsɤ̀t jàgəncàtə i màjkiti m
Iskrica 3: 14 - pəsɤ̀t dukət sə stɤ̀mni i kətu dòət drùgiti i sə pribìrəmi
Iskrica 3: 14 - pəsɤ̀t dukət sə stɤ̀mni i kətu dòət drùgiti i sə pribìrəmi
Iskrica 2: 15 - nəpràeni sə lixìti ni i səs kurìšnici̥ gu prɤ̀ska:mi ə
Iskrica 3: 15 - tuvà bèši inɤ̀ta ràbutə čubənlɤ̀kə pòsle kətu i zəvɤ̀rši
Iskrica 2: 16 - i nə rəkà gu səd’àhme səs kòlčetə ə n’àməše məšìni n’àməše nìšto
Iskrica 1: 17 - i d’è də znàm v’èče̥ pudìr’ə jà sɤzdàdəw simèjstvu de̝cà
Iskrica 3: 17 - kòj žə mə isdɤ̀ržə də ìdə də ùčə n’àštu i
Iskrica 2: 17 - i n’àkədè sə səbìra:me po brigàdə ili pə s’èki si gu zìmə
Iskrica 3: 18 - i b’àh merəklìjə mnògu zə ufcèti əmə mnògu gi ubìčəh žuvòtnite dè
Iskrica 3: 19 - nè sàmu ufcèti sìčki živòtni gi ubìčəh mnògu i pòčna:
Iskrica 3: 20 - də pəsɤ̀ òfci pəsɛ̀h nàšti i nə kumšìiti tàm n’àkui drùgi
Iskrica 3: 21 - də də ne sɤ̀ sàmu s nàšti dè i s pəs’àhme gi
Iskrica 1: 22 - vɤf s’èlo də mə ìskə i ə dòjdaa
Iskrica 2: 22 - màjkə mi i bəštà mi sə nə drùgə ràbuta
Iskrica 1: 23 - pràtia togàə i svətòvnici t’èə xòdea pu dvàmə trìmə čuvèkə
Iskrica 3: 24 - i tàm pròletnu vrème kət se zəpruletì tuvà vrèmi si tàm du kušàrətə
Iskrica 1: 25 - pr’əstànuvə b’àgə b’èz də kàže nə màjkə i nə bəštà
Iskrica 2: 26 - zè:me nə kàci də slàgəme̝ vudɤ̀ta i təkà si gu zìma:me
Iskrica 1: 26 - mə kujàtu i i ni ìskə təkà t’à slùšə kvòtu i kàžət
Iskrica 1: 26 - mə kujàtu i i ni ìskə təkà t’à slùšə kvòtu i kàžət
Iskrica 2: 27 - si gu səd’àhme i kətu stàne zə bràne̝ kupàl si gu
Iskrica 1: 27 - i kəto rešìme či i sə žènim večertɤ̀ dòjdaa tùkə ut sèltu
Iskrica 1: 27 - i kəto rešìme či i sə žènim večertɤ̀ dòjdaa tùkə ut sèltu
Iskrica 2: 28 - nə rəkà b’èz də sə orè b’èz nìštu i kəto stàne
Iskrica 3: 29 - às səm nàj màlkijə ne b’àh žènin dè i də mə smen’ɤ̀t
Iskrica 1: 29 - i jà səm sə prigòtv’ələ tàm drèite štòtu i stàvəm bùlkə
Iskrica 1: 29 - i jà səm sə prigòtv’ələ tàm drèite štòtu i stàvəm bùlkə
Iskrica 3: 30 - i də də ìdə i às də izl’èjə tàm də glèdəm mumìti [laughter]
Iskrica 2: 30 - i kato gu premìnem edìnija pɤ̀t tò e tugàə pu kòlku
Iskrica 3: 30 - i də də ìdə i às də izl’èjə tàm də glèdəm mumìti [laughter]
Iskrica 1: 32 - pìtaə mə tì ìskəš li gu ìskəm gu sètn’a pìtət i n’ègu
Iskrica 1: 33 - i tòj vìkə i às ku ne gɤ̀ ìskəm n’àmə də dòja
Iskrica 1: 33 - i tòj vìkə i às ku ne gɤ̀ ìskəm n’àmə də dòja
Iskrica 3: 33 - dù pitkòvden pitkòvden stàə nə dvàese i sèdmi uktòmvri
Iskrica 1: 34 - i hàjde àjde čestìtu svàtoe čestìtu svàt tòj rəkòsət sə
Iskrica 2: 34 - i tugàə vèči pɤ̀rvətə rəkà kətu gu mìnem ftòrətə rəkà vèči
Iskrica 1: 35 - čestìtət i nàs i s’àdət vèke nìj sm’ə vèke užèneti slàgət tugàə
Iskrica 1: 35 - čestìtət i nàs i s’àdət vèke nìj sm’ə vèke užèneti slàgət tugàə
Iskrica 3: 35 - štòtu də sə uàgn’ət dvàese i ftòri fevruàri tuvà màrt
Iskrica 1: 36 - də vičèr’ə tàm idɤ̀t gɤrm’ɤ̀t či vèke bùlkətə sə užènilə i
Iskrica 2: 37 - əmə gu nìžem nə gub’èrki i nə kənàp i pòsle
Iskrica 3: 37 - ìskə uslòvia i tugàə gi pùsnə i kət sə zəplòd’ət ufcète̝ vèče̝
Iskrica 3: 37 - ìskə uslòvia i tugàə gi pùsnə i kət sə zəplòd’ət ufcète̝ vèče̝
Iskrica 1: 37 - i ìdvəš tùka
Iskrica 2: 37 - əmə gu nìžem nə gub’èrki i nə kənàp i pòsle
Iskrica 3: 38 - prez zìmətə tè pòčvəd də sə àgn’ət tugàva na dvàese i ftòri màrt
Iskrica 2: 39 - sərɤ̀citi i səs ə šùmə càriičenə go nəvɤ̀rzvəme̝ i nəpràenə skèl’ə
Iskrica 2: 39 - sərɤ̀citi i səs ə šùmə càriičenə go nəvɤ̀rzvəme̝ i nəpràenə skèl’ə
Iskrica 2: 40 - i nə tàə skèl’ə nər’àdəme sərɤ̀ci̥ti̥ i kugàtu vəlì dɤ̀š
Iskrica 3: 40 - i pəs’èm gi tàm àgəncàtə ufcèti nòs’ət ni xl’àp tàm pribìrət
Iskrica 2: 40 - i nə tàə skèl’ə nər’àdəme sərɤ̀ci̥ti̥ i kugàtu vəlì dɤ̀š
Iskrica 2: 42 - pu dvà pu dvà sɤrɤ̀ka i gi nòsime̝ tàm idìn du drùk
Iskrica 1: 42 - pək às večertɤ̀ mə užèniə i drùgija d’èn pu plàdne mə duvèdəə tùkə
Iskrica 3: 43 - še gu z’èmət tàm bràtt’ə mi pò gul’àmiti i kàrət
Iskrica 2: 44 - pə seàšnutu l’èsnə ràbutə zəvìəd gu s najlòna i àjd’e
Iskrica 1: 44 - i sètne tàm kət sə nəsròči vèke svàdbətə gud’èš pràjət
Iskrica 2: 45 - i tugàvə təkà b’èše̝ i pòsl’e pək priz zìmata
Iskrica 2: 45 - i tugàvə təkà b’èše̝ i pòsl’e pək priz zìmata
Iskrica 3: 46 - i gu nəpɤ̀ln’ət àgnetu kətu gu uderɤ̀t sàmu mu izvàd’əd drebulìiti udvɤ̀tre
Iskrica 2: 46 - kato zème̝ vèče də pàdət məglìti sə zème̝m i pòčvəme
Iskrica 3: 48 - səs percà li s kəkvòtu štè də e i gu slàgət
Iskrica 2: 48 - nə kul’àntu̥ si gu pràəm nə ilpiz’ètə i tugàə gu vɤ̀rzva:me̝
Iskrica 3: 49 - zəšìjəd gu pàk i gu slàgəə vəf fùrnətə də sə upičè
Iskrica 1: 49 - u sɤ̀butə gud’èžə vič’ərtɤ̀ e brɤsnèltə i drùgija d’èn səbàlən
Iskrica 2: 49 - səs càreičenə šùmə i gu nəpràim takà nə d’ènkuve̝ gulèmi
Iskrica 3: 50 - i nə gerg’òvden c’àlutu s’èlu sə səbìrə:me̝ nə pluštàt
Iskrica 2: 51 - i pudìre vèče kətu dɤ̀t čùlui tugàvə gu zìməme i gu pràəm
Iskrica 3: 52 - c’àl:te àgnetə gi nòs’ət tàm i pòpə mìni i gi up’àvə
Iskrica 3: 52 - c’àl:te àgnetə gi nòs’ət tàm i pòpə mìni i gi up’àvə
Iskrica 1: 52 - ìma tərp’èzə igràjət pàk kraj t’èa kərvài medenìci i pòsl’e
Iskrica 2: 52 - nə d’ènkuve̝ rəzvɤ̀rzvame go ot ə šùmətə i im gu dàəme̝
Iskrica 2: 53 - i məžètu gu pràət nə d’ènkuve̝
Iskrica 3: 53 - nər’èt sìčki gi up’àvə nərɤ̀s’uvə gi tàm i gi up’àvə
Iskrica 3: 54 - i sìčkiti mu dàvət pu inò pərčè nə pòpə
Iskrica 1: 55 - i nəpràjət vɤ̀nkə ednà tərpèzə tàm d’èt sə kàn’ət
Iskrica 1: 56 - i òrətə nəs’àdət idɤ̀t igràjət kətu nə svàdbə
Iskrica 2: 56 - du četvɤ̀rtu udelènie i pòsle zəvənà:me də òdim vəf mədr’èc
Iskrica 3: 57 - i drùgiti pòčnət xàpnət tàm sìčkiti i pòčvət vèči visilbìti
Iskrica 3: 57 - i drùgiti pòčnət xàpnət tàm sìčkiti i pòčvət vèči visilbìti
Iskrica 2: 58 - əmi z’èmət nə inì cərùlki ni napràjət i səs čuràpiti du kul’enàtə
Iskrica 1: 59 - i zəvàt’ət də igràjət igràjət dukət kəndìsət dukɤ̀t sə stəmnì
Iskrica 2: 61 - i tugàvə ùča:me̝ bɤ̀lgərski mətimàtikə v’èruučènie trùduvu fizìčesku
Iskrica 3: 61 - bèše̝ du večertɤ̀ i vičirtɤ̀ sə pribìrət òrətə sèki f.kɤ̀šti si
Iskrica 1: 61 - əmi brəsn’èltə ubrɤ̀snəd zèt’a pulèjət mu də sə umìi i xuròtu pòčvə
Iskrica 1: 62 - mùzikətə pòčvə də svìri nə xurò i zəvàtət də igràjət vèč hurò
Iskrica 1: 63 - i tvà e brəsn’èltə sìčkutu svɤ̀rdzənu də ìmə veselbà
Iskrica 2: 64 - i n’àməše i kòj də mə pudɤ̀ržə tə nɤ̀l səm zimàlə
Iskrica 2: 64 - i n’àməše i kòj də mə pudɤ̀ržə tə nɤ̀l səm zimàlə
Iskrica 3: 65 - i tàm nə svetì g’òrgi pràznik əmə i səbìrət sə tàm xòrətə
Iskrica 2: 65 - i xranìcə às mnògu ni ùča:f əmə mə pàk
Iskrica 3: 65 - i tàm nə svetì g’òrgi pràznik əmə i səbìrət sə tàm xòrətə
Iskrica 3: 66 - idɤ̀t i pìjət igràjət xurà rəčenìci du vičirtɤ̀ i vičirtɤ̀ vèče
Iskrica 3: 66 - idɤ̀t i pìjət igràjət xurà rəčenìci du vičirtɤ̀ i vičirtɤ̀ vèče
Iskrica 1: 67 - kumɤ̀ tr’àə dòjde də ti̥ fɤ̀rli bùltu̥ sutr’əntɤ̀ i d’èverə
Iskrica 1: 68 - i kojàt bìlə mɤ̀škə bubulɤ̀čkə t’à nòsi ennà hùrkə s enà kəd’èlkə
Iskrica 1: 69 - vr’ət’ènu i zəprìdə nə dèverə zəprìdə nə bùlkətə kəd’èlkətə
Iskrica 1: 70 - tòj i gə dàvə i hùrkətə̥ i kətu dòi p’ètəkə
Iskrica 1: 70 - tòj i gə dàvə i hùrkətə̥ i kətu dòi p’ètəkə
Iskrica 3: 72 - ə dàttə kugàtu e umɤ̀rlenə i kə kòj dèn tr’àvə sə uàgni
Iskrica 3: 73 - i gə nəbl’udàvəme̝ i kətu dòe vrème tàm pu pumògnem i
Iskrica 3: 73 - i gə nəbl’udàvəme̝ i kətu dòe vrème tàm pu pumògnem i
Iskrica 1: 73 - gd’è kvò bèše i ut’ùvəmi da kàžem vɤf mòjti xòrə večertɤ̀ sɤ̀buttə
Iskrica 1: 75 - i sɤ̀butə več’ərtɤ̀ drùgətə vèč’ər sreštu nid’èl’ə sə vrɤ̀štəmi tùkə̥
Iskrica 3: 78 - dədèm s ləžìčkə ml’àku sàmu i sàmu də gu putsìlim
Iskrica 3: 79 - i də mòi vèč kət sə səvzèmi i də pòčne
Iskrica 3: 79 - i də mòi vèč kət sə səvzèmi i də pòčne
Iskrica 3: 80 - də si sùči səmò i si vərì pudir màjkətə i sùči si
Iskrica 3: 80 - də si sùči səmò i si vərì pudir màjkətə i sùči si
Iskrica 3: 83 - nə nòšnu vrèmi də gi pəsèm àgneàtə gi udlɤ̀čim i gi udbìvəme̝
Iskrica 3: 86 - i ufcèti òde:me nòšnu vrèmi də gi pəsèm tugàə
Iskrica 3: 90 - vəf kušàrətə pàg gi izduìm i nìe l’àgəme də spìm
Iskrica 3: 91 - i t’è ležɤ̀t c’àl dèn i drùgətə vèčir pàk sɤ̀štə ràbut
Iskrica 3: 91 - i t’è ležɤ̀t c’àl dèn i drùgətə vèčir pàk sɤ̀štə ràbut
Iskrica 3: 95 - kakvì bòlesti i li ku e ìmalo po ofcète i kàk ste gi lekùvali
Iskrica 3: 95 - kakvì bòlesti i li ku e ìmalo po ofcète i kàk ste gi lekùvali
Iskrica 3: 96 - emi tuvà bèši bulestɤ̀ zə tuvà zə mitìlə tugàə i zəxrànvəme
Iskrica 3: 98 - tuvà bèši zəkòn zìməmi im xàpuvi ut vitirinàrniti lèkəri i gi dàvəme
Iskrica 3: 105 - i nə krɤ̀z gi pràime n’àkuku pɤ̀ti əmi bèli čèrni vrɤ̀fki nàvuštə tàm
Iskrica 3: 107 - ubl’àkəni zdràvu štòtu nə kɤ̀rə mòi tə fàni i dɤ̀š
Iskrica 3: 108 - mòi tə fàni i studènu sìčku i iməmi gul’àmi jəmurlùci mu vìka:mi
Iskrica 3: 108 - mòi tə fàni i studènu sìčku i iməmi gul’àmi jəmurlùci mu vìka:mi
Iskrica 3: 111 - səs kəčùlətə nə gləvɤ̀tə utprède kət sə zəvìjš i tòpli mnògu
Iskrica 3: 112 - tìə b’àə vàl’əni tugàvə i vàl’əə i stàvə dibèl plətɤ̀
Iskrica 3: 113 - i ni prupùskə i dɤ̀š ne prupùskə i v’àtər
Iskrica 3: 113 - i ni prupùskə i dɤ̀š ne prupùskə i v’àtər
Iskrica 3: 113 - i ni prupùskə i dɤ̀š ne prupùskə i v’àtər
Iskrica 3: 116 - b’àə sè təkìvə dɤ̀lga vɤ̀lna òstrə vɤ̀lnə i t’à
Baskalci 2: 5 - i kàk se prài tòj
Baskalci 2: 15 - jà ot tùka takà ke otsèčem dìp màlko i se vìka tovà izbrɤ̀ska
Baskalci 1: 20 - i ud nèkәde sa nadošlì nèkoj xòra zaselìli sa se
Baskalci 1: 21 - i postepènno postepènno se̝ uveličìlu selòto selòto e stavàlo znàči
Baskalci 2: 22 - i sɤs ednì pà sɤs nòžnici stàva tovà ili sɤs krɤklìzi
Baskalci 1: 28 - i saà tùka nèma takà trɤ̀sɤt pu pètrič trɤ̀sɤt pu sòfija
Baskalci 1: 34 - živutuvɤ̀tstvu i zemledèlie stòka glèdami
Baskalci 2: 35 - o odzàt izbrɤ̀ska i otprèt mòže izbrɤ̀ska pa i otprèt ìma i izbrɤ̀ska
Baskalci 2: 35 - o odzàt izbrɤ̀ska i otprèt mòže izbrɤ̀ska pa i otprèt ìma i izbrɤ̀ska
Baskalci 1: 35 - i zemledèlie si sèeme rɤ̀š uvès càrevička krɤtòfki
Baskalci 2: 35 - o odzàt izbrɤ̀ska i otprèt mòže izbrɤ̀ska pa i otprèt ìma i izbrɤ̀ska
Baskalci 2: 37 - na edìn belèg da sà mòjo belèk i tvòjo da se sravnàva
Baskalci 1: 37 - i tì zè dә go izmètaš
Baskalci 2: 42 - i ìska da se bìeme
Baskalci 2: 45 - i drùgi drùg drùgi ìmaše li drùgi bèlezi
Baskalci 2: 52 - i sɤs katràn’u i belèguvàme katràn’u i gu tùriš
Baskalci 2: 52 - i sɤs katràn’u i belèguvàme katràn’u i gu tùriš
Baskalci 2: 54 - ke e ot srәnàtә nә drùgiju i tòo sèki znàe nàči
Baskalci 1: 56 - è i kàk kugà gi kàk stàvә tàa rabòta
Baskalci 2: 57 - i tàm i ofčàreto znàәd znàči pu kәtràn’u punèže
Baskalci 2: 57 - i tàm i ofčàreto znàәd znàči pu kәtràn’u punèže
Baskalci 2: 60 - i tìja è kato a vìdi à tàa e
Baskalci 1: 63 - drùgijo ìma pèd drùgijo dèset i i sɤbèreme nә ednò mèsto
Baskalci 1: 64 - trìsta òfci trìsta maznìci i tàmoka znàči kato i sabèreme
Baskalci 1: 67 - è әmi sèki izmɤ̀zvә nèguvite i i mèrime
Baskalci 2: 68 - nèkәkvi dzәmbì tàm kәtu i jàs ne sàm vidèl
Baskalci 1: 68 - kòj kòj kòlku mu pùštәt i nә kilòtu putfɤ̀rl’әme nәprìmer
Baskalci 2: 71 - nàči sàmo ìzbrɤska i ràbuška
Baskalci 1: 72 - mәzničàre se tìjә kәžùvәt mәzničàre i nəli tijə dòat i mәzàt i
Baskalci 1: 72 - mәzničàre se tìjә kәžùvәt mәzničàre i nəli tijə dòat i mәzàt i
Baskalci 1: 73 - i nә tebeka nә prèmɤzu kòlku ti e došlò
Baskalci 1: 76 - i mleku̥
Baskalci 1: 79 - i tuvà kàrә znàči edìn mèsec ili dvà mòže dә otkàrә
Baskalci 2: 80 - i drùgo nè znam
Baskalci 1: 102 - naprìmer tìjə se tìjə sə èdnəkvi i i trìmәtә nәprìmer idìn ìmә
Baskalci 1: 102 - naprìmer tìjə se tìjə sə èdnəkvi i i trìmәtә nәprìmer idìn ìmә
Baskalci 1: 104 - i drùgite òn kәtu vòdi tàmoka nәprìmer kato mèrɤt tuvà mlekòto mèri se
Baskalci 1: 113 - à tuà gu tovà se kažùvaše ràbuški ràbuš ràbuz znàči i [match strikes]
Baskalci 1: 114 - tɤ̀j i kɤdè gi mɤzète òfcite
Baskalci 1: 117 - i tàmoka ì mɤzàt
Baskalci 1: 118 - tɤkà i
Baskalci 1: 129 - bàčo stòje znàči odzàt i gòn’uva i znàči za da vrɤvàt ofcìte
Baskalci 1: 131 - pa onìja nèma da izlègәt tò i ne mòže dә stàne
Baskalci 1: 132 - i tùka e grәdèš nәlì
Baskalci 1: 136 - zakùsɤt ne znàm štò i hàjde pùštәt i tòja dèn
Baskalci 1: 138 - i tovà t’àsnoto mèsto tàm dèto minàvat kàk se kažùva
Baskalci 1: 149 - è kәtu tuvà sә dìgnәti nәgòre i tuvà tàmuka kәtu izlìzәt ufcìte
Baskalci 1: 159 - tòj a fàšta tàә i i ә izdòje izmɤ̀ze a drùgijo drùgata
Baskalci 1: 159 - tòj a fàšta tàә i i ә izdòje izmɤ̀ze a drùgijo drùgata
Baskalci 1: 161 - tì lòviž drùgәtә drùgәtә i tàm si pustojànu vrɤvì si
Baskalci 1: 164 - aha i tovà dèto dèto se sɤbìra mlekòto nә ufcàtә
Baskalci 1: 180 - i kàk stàә tàә rәbòtә
Baskalci 1: 186 - terdzìite što sà i s tәkvìi mòže ә pә ìmә si
Baskalci 1: 187 - i drùgi kɤrklìzi bàš speciàlni zә strìžene si ìmәše tugàj kәrklìzi
Baskalci 1: 188 - sòpneš a ufcàtә znàči sòpneš à sèdneš sì i sì ә
Baskalci 1: 203 - nò obiknovènno šìleta tovà ti onovà ti po kilò i polovìna vɤ̀lna i
Baskalci 1: 203 - nò obiknovènno šìleta tovà ti onovà ti po kilò i polovìna vɤ̀lna i
Baskalci 1: 205 - tìjә nàš nàšte òfci tugàj i sɤgà sә me̝ronòsəni saà ìma
Baskalci 1: 206 - znàči krәstòsәni se ә tugàj bèa na nàšte čèrnә vɤ̀lnә i bèlә vɤ̀lnә
Baskalci 1: 245 - i si i pustrìže pu korèmo znàči ka a potsтrìže po opàškata
Baskalci 1: 246 - tùka kraj šìjata ke a potstrìže i slet edin mèsec
Baskalci 1: 256 - jàgn’e i pòsle kàk kakvò stàva
Baskalci 1: 259 - i mɤ̀ški i žènski se vìkat šìleta znàči tàagodìšnite
Baskalci 1: 259 - i mɤ̀ški i žènski se vìkat šìleta znàči tàagodìšnite
Baskalci 1: 264 - i mɤ̀škoto se vìka dzvìska
Baskalci 1: 275 - i i kakvò sә nèšto po rogìte pràexte li im
Baskalci 1: 275 - i i kakvò sә nèšto po rogìte pràexte li im
Baskalci 1: 286 - ke mu i vrɤ̀zvәž za da izlègat nagòre i se vìka tovà kačòr
Baskalci 1: 288 - ә kәtu mu vrɤ̀zeš rogòveto i izlègәt nәgòreka znàči pràvo
Baskalci 1: 294 - i s kakvò gi vrɤ̀zva
Baskalci 1: 297 - ke ke i vrɤ̀ze tùkə rugòveto i rugòveto ke trɤ̀gnɤt nanagòre
Baskalci 1: 301 - kәkè se pudàat ròkčetata kәtu i vrɤ̀zeš tәkà i gi stègneš nәlì
Baskalci 1: 302 - i tè trɤ̀gvat nanagòre i tàa gudìnә ke iskàra dә kàžeme
Baskalci 1: 302 - i tè trɤ̀gvat nanagòre i tàa gudìnә ke iskàra dә kàžeme
Baskalci 1: 306 - i nògu ne mòže da iskàrame ftòrata trètata gudìna četvrɤ̀tata pa ìč
Tŭrnjane 1: 1 - i i štò sa kàzva tṛnjàne
Tŭrnjane 1: 1 - i i štò sa kàzva tṛnjàne
Tǔrnjane 2: 2 - gṛ̀sti ò sejàle sme gṛ̀sti i koto gi posèeme ednì sa belì
Tǔrnjane 2: 5 - a bèlite nèma iskàrvat i bèreme naprèt bèlite
Tǔrnjane 2: 7 - i gi kàrame na rekàta ta gi tòpime
Tŭrnjane 1: 8 - volòve i kolà vòlska
Tǔrnjane 2: 9 - i pòsle koto okìsnat gi izvàdime i [laughter] vìkame mɤ̀neme
Tǔrnjane 2: 9 - i pòsle koto okìsnat gi izvàdime i [laughter] vìkame mɤ̀neme
Tŭrnjane 1: 10 - i kato minàvat lètno vrème pepeltɤ̀ do tùka
Tǔrnjane 2: 13 - è takà dḷ̀go i takà i u sredàta koto nòš
Tǔrnjane 2: 13 - è takà dḷ̀go i takà i u sredàta koto nòš
Tŭrnjane 1: 14 - i tṛ̀n’e e imàlo tùk po trotoàrete nasèkɤde tie
Tŭrnjane 1: 15 - i às pòmnim kogà e bilò tṛ̀n’eto
Tǔrnjane 2: 15 - i mɤ̀neme
Tǔrnjane 2: 16 - dà i a pòsle kato se
Tǔrnjane 2: 17 - po i po i pòsle kato ostàne tavà gi vlàčime
Tǔrnjane 2: 17 - po i po i pòsle kato ostàne tavà gi vlàčime
Tǔrnjane 2: 20 - i daràk
Tǔrnjane 2: 22 - na grebenèca pràvime povèsmata i sɤ jà ne sɤ̀m prèla
Tŭrnjane 1: 23 - a nè e dràkata i tìja
Tŭrnjane 1: 25 - i sә go kṛstìle tṛn’àne
Tǔrnjane 2: 26 - za postìlki na krevàta nè e imàlo i po zemjàta da po
Tǔrnjane 2: 27 - a za tɤkàneto a sə se ispòlzva nalì osnòva i vɤ̀tɤk
Tŭrnjane 1: 28 - sìčko na rɤkà i sa vràle sa vṛšàle sa sɤs kòn’e
Tǔrnjane 2: 28 - i vɤ̀tɤk dà
Tŭrnjane 1: 44 - i koto vṛšè slàmata
Tŭrnjane 1: 46 - vṛvì dә na dalèče pò na dalèče i tam sɤ z zbèreme
Tǔrnjane 2: 48 - na vajavičàr i kato gi donesɤ̀t i tàm gi bojadìšat
Tǔrnjane 2: 48 - na vajavičàr i kato gi donesɤ̀t i tàm gi bojadìšat
Tŭrnjane 1: 50 - i prez zimàta a prekara nìe tè tùk nadi sèlo
Tǔrnjane 2: 50 - i tùk si pràvat pantalòne
Tŭrnjane 1: 56 - i za zimàta za postìlk’a
Tǔrnjane 2: 62 - tkàla sɤm i navòtki tkàla sɤm i kvò mu vìkame litò
Tǔrnjane 2: 62 - tkàla sɤm i navòtki tkàla sɤm i kvò mu vìkame litò
Tǔrnjane 2: 64 - i četvòrno s čètiri nìštelnika z dvà nìštelnika z dvà nìštelnika litò
Tǔrnjane 2: 68 - i tәkàla sɤm navòtka tovà navòtka se kàzva
Tǔrnjane 2: 72 - i sɤm navadàla mòjta màjka
Tǔrnjane 2: 73 - i tovà e
Tǔrnjane 2: 75 - ne ne ùmem da da navàdam navòtka i tì kà znàeš
Tǔrnjane 2: 82 - nalì koto go osnovèš i tùriš na krosnòto da go prevṛ̀žeš
Tǔrnjane 2: 83 - svekṛ̀va mi i màjka mi sa mi prevṛzvàle
Tǔrnjane 2: 85 - i go zatačɤ̀t màlko
Tǔrnjane 2: 88 - i da pòčneš pòsle pa tì
Salaš: 18 - gdè e krečimìr i onì ìmamo hɤ (laughter)
Salaš: 24 - a predì predì stopànstvoto jà sɤm četìrese i pṛ̀vi nàbor a nàči
Salaš: 25 - tovà si e bilò čà pedesè pedesèt slet pedesè i ftòra
Salaš: 28 - gradìnu sɤ̀ga tì a i takà ìde se u pol’èto
Salaš: 31 - jà màlko i mèšam nalì vìdiš
Salaš: 35 - pòveče štò pòsle nalì dojdè učìlišteto i tekà sèki se spas’àva sàm
Salaš: 36 - jà sam imàla sàmo màjka i baštà što ə màjka mi e
Salaš: 40 - obàče se razbolèl’ i onà kat se rodìla òn bìl umrèl
Salaš: 42 - te tùj za siràče i onò nèmaš kòj da ti pomògne
Salaš: 45 - na trì gòdin no i togàva bèše tekà ə nèma dòktur
Salaš: 47 - što jà sɤm bilà pò golèmška i sem sɤm uspèla nalì
Salaš: 51 - po kalendàr tè i da četìš če vìdiš nali svè im tə takòva
Salaš: 58 - ahà sɤs ə nalì sɤs fajtòn sɤs ə takòva i òn če
Salaš: 62 - e pòsle pràena ne znàm i tè tekà spasjàvamo se samì
Salaš: 63 - i màjka jùtrom če omèsi kravàjčence štò xɤ svàki pùt
Salaš: 64 - nè e imàlo i bràšno i tegàj onà če omèsi če ùzne
Salaš: 64 - nè e imàlo i bràšno i tegàj onà če omèsi če ùzne
Salaš: 66 - kat nèmaš bàbu i dèdu tì ne mòe čùvaš i živòtni što onì
Salaš: 66 - kat nèmaš bàbu i dèdu tì ne mòe čùvaš i živòtni što onì
Salaš: 68 - i togàva ìdemo è tùj blìzo podi selò ìmamo n’ìvu
Salaš: 69 - ìdemo i se vṛ̀nemo da poedèmo dòm mì smo bèdni bilì
Salaš: 70 - nèma da se pràim na bogàtu i sɤ̀k sɤm si
Salaš: 75 - a mòže i pò skròmno dàže a jà mnògo skròmno živèem
Salaš: 80 - glèdam si gradìnku i tegàj ìdemo od tàm do podi selò
Salaš: 81 - da si porabòtimo nèšto onò nalì znàeš i togàva si imàlo zàvis
Salaš: 84 - a tè tekà i tegàj tùka komšìe amà ìma bàba dèda
Salaš: 88 - sɤs sùvu sùvu čùšku i ako imàlo kràstavica ama onò
Salaš: 89 - kràstavica odàvna ovòl’ke nèma nèmu kadà i da da ga pol’èvamo
Salaš: 93 - i tegàj pòsle pòčva vèče da se pribìra nalì kat okòpamo svè
Salaš: 95 - unesèmo tùglete če nèma nèma kòj da pomògne i tegàj
Salaš: 100 - da kòpam i jòšte kòpam i tegàj onà rečè nèma da kazùete
Salaš: 100 - da kòpam i jòšte kòpam i tegàj onà rečè nèma da kazùete
Salaš: 101 - kvò smo jèli à mì pokùsamo ot kosàčkoto kìselo i
Salaš: 112 - te tàm če sedì što onà trèbe da i u rabòti tòj
Salaš: 116 - i na rùku
Salaš: 117 - əhə i sɤs sṛ̀p
Salaš: 119 - tè i tòj da kàem znàeš li kvò e sṛ̀p znàeš
Salaš: 123 - da ne ubìva i tḁkà navedèš se i rezè rèžeš ednò
Salaš: 123 - da ne ubìva i tḁkà navedèš se i rezè rèžeš ednò
Salaš: 132 - i togàva ə tùk ìma ednò ɤ kɤdè napràeno onò tovà
Salaš: 136 - ama takà si e bilò z godìni i tegàj žn’èmo žn’èmo
Salaš: 143 - što onò kato grèe sḷ̀nceto onò se napečè i ne mòže
Salaš: 148 - dà màlko da ìma takòva i pòsle se vṛ̀že
Salaš: 150 - do ə vṛšìdbata i se pòčva a màjkata kojàto e nalì
Salaš: 160 - i tegàj kvò če napràe prekàrvu ili si pomàgu kòj ìma pòveče nalì
Salaš: 162 - sèki si dène kato mu dòe rèt da vṛšè i pòsle
Salaš: 167 - i vṛšàčkata i vṛšàčkata i togàva si pomàgat kòj òče dè
Salaš: 167 - i vṛšàčkata i vṛšàčkata i togàva si pomàgat kòj òče dè
Salaš: 167 - i vṛšàčkata i vṛšàčkata i togàva si pomàgat kòj òče dè
Salaš: 168 - što no i sɤ̀ga smo si takìva mì smo ə bɤ̀lgarete individualìsti
Salaš: 172 - takìva i sɤ̀k smo si takìva ɤ vìdite li
Salaš: 178 - i kato če go prài na inàt
Salaš: 185 - no onò drùg nàčin nè e imàlo kato i tegàj se pribìra
Salaš: 187 - če pa ìde zìma i tè tekà i pos
Salaš: 187 - če pa ìde zìma i tè tekà i pos
Salaš: 192 - volòve ili kràvi i kòla sèki trèbe da si ìma dobìtɤg
Salaš: 198 - inàče trùdna ràbota i i tè tekà i se pribìra z
Salaš: 198 - inàče trùdna ràbota i i tè tekà i se pribìra z
Salaš: 198 - inàče trùdna ràbota i i tè tekà i se pribìra z
Salaš: 199 - zimninà kvò ìma i sèki ako ìma živòtni šùma šùma se sèklo
Salaš: 203 - tekà i šùmata dàže zìmata kòj imàl mnògo živòtni po osɤmdesè kozì
Salaš: 205 - sa imàli òsɤm po osɤmdesè kozì i osɤmdesè òvce
Salaš: 208 - trèbe sèki dɤ̀n i da te mòkri i da e studenò tì otòdiš
Salaš: 208 - trèbe sèki dɤ̀n i da te mòkri i da e studenò tì otòdiš
Salaš: 214 - (laughter) inàče nèma a mḷzèš i tekà ìmaš si jàgn’ence ìmaš si kokòščice
Salaš: 216 - òn si imàl i zirè ə žìto nalì
Salaš: 218 - òn mì ma mu dùmamo zirè i tegàj o ot tovà nalì
Salaš: 219 - ìdeš ta sm ta smèjaš na vodenìcu ìmaše u krečìmir i u salàš
Salaš: 225 - (laughter) i tè tekà dèca tè tekà smo živèli trùdno
Salaš: 242 - ò i lùk sìčko sme si sadìli sìčko trèa da posàdiš ìnače nèma
Salaš: 243 - i te tekà smo živèli trùdno
Salaš: 244 - pa i drèite i drèite seà drèja sàm da si
Salaš: 244 - pa i drèite i drèite seà drèja sàm da si
Salaš: 248 - no nèma odèla i jurgàni i kakvò li ne
Salaš: 248 - no nèma odèla i jurgàni i kakvò li ne
Salaš: 255 - a tegàj se dumàlo òdɤr dàže e bilò i ə takòva
Salaš: 258 - i onò màj če ə i sɤ̀ga čùjem
Salaš: 258 - i onò màj če ə i sɤ̀ga čùjem
Salaš: 259 - i jà od mnògo gòdin spìm na dɤskù e štòto osòbeno
Salaš: 275 - razbòj amà no i tovà e mnògo trèva da znàeš
Salaš: 287 - è ne znàm mòže i ot vàšti da sù amà (laughter)
Salaš: 288 - è rumjàna me izokà jà pa i ne čù ama pèreše tàm
Salaš: 290 - a razvṛzàme pòrtutu i
Salaš: 291 - a rum’àna dojdè sɤs tìja hòra ne znàm kàkto i da è
Salaš: 292 - i takà dobrè àjde čào sɤ̀ga
Bela 1: 4 - a ìmaše tàm kɤdè pòmpenata stàncija ìmaxme gradìni i tàm s rasàžda:me sìčki
Bela 1: 6 - kòlko po màlko i tàm sàde:me pipèra tàm polìva:me
Bela 2: 8 - i kàk sa učìle tìja decà u òsɤm časɤ̀ da sɤ tùka
Bela 1: 9 - oklekovèja vìkad zemì go i go rabotì jà dokɤdè mòžex gu rabòtex
Bela 2: 14 - predì ìmaše kolàrski pɤ̀t i se izlìza tòčno na granìtovo
Bela 1: 17 - i sè go rabòtiš [laughter]
Bela 1: 20 - čùški màlko i tovà e
Bela 1: 21 - kogàto b’àx màlɤk pòmn’ә če pròsto pri bàba mi i d’àdo
Bela 2: 26 - tùk od blìskite sàmo kalùger i orešec govòrat turlàški drùgite si
Bela 2: 27 - orèšec ə i sèloto i i ga to gàrata gàrata
Bela 2: 27 - orèšec ə i sèloto i i ga to gàrata gàrata
Bela 2: 27 - orèšec ə i sèloto i i ga to gàrata gàrata
Bela 2: 32 - pa to ìmaše i jà ne znàm kvò ìmaše tàm
Bela 1: 34 - i gi znàe poìmenno
Bela 1: 35 - kət se pensionìrax i stàrec ә stàreca bèše sàm ostànal tùka
Bela 1: 37 - i òn se pensionìra mlàt dojdè tùka cɤ jà òšte rabòteše
Bela 1: 41 - ednà ofcà i àgne da mu xòdi na redɤ̀
Bela 1: 43 - i ne mòže i mu dàl tàa ofca i àgneto
Bela 1: 43 - i ne mòže i mu dàl tàa ofca i àgneto
Bela 1: 43 - i ne mòže i mu dàl tàa ofca i àgneto
Bela 1: 45 - tòj kupìl i drùgoto àgne da nè e àgneto sàmo
Bela 1: 48 - i kupìl čètiri prasèta [laughter] ne ednò ne čètiri onì mɤ̀nenki
Bela 1: 49 - onì dvè umrèe dvè ustànae i otogàva vèče ne kupùva òn prasè
Bela 1: 50 - jà òdim tì idì i kupì prasè e kvò da pràim vìka
Bela 1: 54 - sìčkite togàva razvàlia tèkezesètata i nazìmae no kràvi no òfci
Bela 1: 55 - no sìčko svèkɤr mi ne dàva i dùma da ne stàva
Bela 1: 57 - i kràva i junìca i nè i dùma da ne stàva ne dàva
Bela 1: 57 - i kràva i junìca i nè i dùma da ne stàva ne dàva
Bela 1: 57 - i kràva i junìca i nè i dùma da ne stàva ne dàva
Bela 1: 57 - i kràva i junìca i nè i dùma da ne stàva ne dàva
Bela 1: 59 - òn ne vèrvaše če se razvàli tèkezesèto i če stàne
Bela 1: 60 - kvò e segà i mòja mɤ̀ž zemà telèto če čùvame go tùka
Bela 1: 62 - no golèma junìca če se zaplòdi kàe sɤ̀ga i če se otèli
Bela 1: 63 - i če ìmame mlèko dobrè i če pràat obòra ja
Bela 1: 63 - i če ìmame mlèko dobrè i če pràat obòra ja
Bela 1: 70 - če fànem nagòre brèga a tò ìma edìn vìr takɤ̀f i kosìtri
Bela 1: 71 - iskàralo trevojàk i o òn ottùka vìka òdi li òdi pìta
Bela 1: 72 - è i kato mu čù glasɤ̀ i kato sècna onàja kràva
Bela 1: 72 - è i kato mu čù glasɤ̀ i kato sècna onàja kràva
Bela 1: 73 - i kato me sècna i jà se fɤrlì u onìja vìr
Bela 1: 73 - i kato me sècna i jà se fɤrlì u onìja vìr
Bela 1: 78 - a jà se pl’osnà kato žàba u onìja vìr i cèlata onovà zelènoto
Bela 1: 82 - oblèko se tùka omì se òn a izvède gòre i ja pajvanìsa
Bela 1: 83 - i jà sedìm sɤs stòla do n’èa da se ne skubè
Bela 1: 86 - bodèše onàja kràva ùžaz bèše i na kràe
Bela 1: 87 - i n’ègo go zbòde ta sɤz zòr go otɤrvàme
Bela 1: 91 - ne dàva da pripàri do n’èja jà če gə i
Bela 1: 94 - od n’èja nèma nèma nè màni tàa tojàga i zavèl ja dòle
Bela 1: 96 - i onàja kràva kato go izletì i go pòtpre na ednò dṛ̀vo
Bela 1: 96 - i onàja kràva kato go izletì i go pòtpre na ednò dṛ̀vo
Bela 1: 99 - ta i onìja bèše po bòlnica mu sčupìla ednò rebrò
Bela 1: 105 - pri prevràta i kɤdè razzìmame tìe kràvi kɤdè stanàme grat gràtski sèl’ani
Bela 1: 108 - onà pak mòe si go bùtne i z glavà sìgurno
Bela 1: 109 - pa dà onà kato si e nejèlo si e i kat
Bela 1: 111 - i katò mi se obàdixa ednà vèčer da mi kàžat
Bela 1: 112 - če butàla tàtko tùka i u bòlnica vìkam e saà pàla kolàta
Bela 1: 113 - ìdvam zastrèlvam kràvata i se pribìram če ùtre sɤm na ràbota
Bela 1: 115 - ama mòže da odèreš i da i zèmeš mesòto
Bela 1: 118 - ìde u košàrata pri n’èja i ja češàl po rogìte
Bela 1: 119 - i tè kàzvat če ne e trebvàlo da ja čèša a òn
Bela 1: 120 - i se radvàl i ja češàl po rogìte i onà za tovà bòla
Bela 1: 120 - i se radvàl i ja češàl po rogìte i onà za tovà bòla
Bela 1: 120 - i se radvàl i ja češàl po rogìte i onà za tovà bòla
Bela 1: 123 - pa à pa drùga i tàa kɤdè tàa kɤdè ja prodàdo jà
Bela 1: 126 - sàmo ne mòžeše da govòri ja vṛvìm i onà vɤrvì slet mène
Bela 1: 130 - i bèše sɤs šès sìsi ot pètata ìmaše mlekò mɤžɤ̀ mi
Bela 1: 133 - i po trìes kilà mlèko e d doìl na dèn
Bela 1: 135 - na dèn i i nìe sme doìli po trìes kilà si nòsime
Bela 1: 135 - na dèn i i nìe sme doìli po trìes kilà si nòsime
Bela 1: 139 - i tòa došɤ̀l sɤz bùs i ja bìjat da a
Bela 1: 139 - i tòa došɤ̀l sɤz bùs i ja bìjat da a
Bela 1: 141 - i ja bìjat da se ukàči vɤ̀tre onà nèšte
Bela 1: 145 - i se ukačì unɤ̀tre
Bela 1: 147 - i pòsle tòo ja ispùštil drùgata godìna ta se najàla sɤz žìto
Bela 1: 148 - prejàla i umrèla
Bela 1: 151 - i no te tekà izgorèla trevàta i onà se pṛzòlila nadòle
Bela 1: 151 - i no te tekà izgorèla trevàta i onà se pṛzòlila nadòle
Bela 1: 152 - i nè e možlà da se vɤ̀rne nagòre iz brèga
Bela 1: 154 - tò se opɤ̀nalo sidžìma i se obèsila
Bela 1: 156 - i takà stanàme sèl’ani ò bòže tà òfci
Bela 1: 165 - vɤ̀nka mrɤ̀zne tàm studèno natùrala sɤm štàjgi i sɤm gi narèdila tùka
Rajanovci 1: 8 - i drùga ednà ženà ja otidò za šivàčku da ùčim a pɤk
Rajanovci 1: 9 - no i onà màj za šivàčku otidè i i tekà stanà
Rajanovci 1: 9 - no i onà màj za šivàčku otidè i i tekà stanà
Rajanovci 1: 9 - no i onà màj za šivàčku otidè i i tekà stanà
Rajanovci 2: 11 - i sɤs cadìlo kato stàne gotòvo sɤs ə sìpe ga u
Rajanovci 2: 12 - u cadìloto i ga zakàčim na ednà kùka da visì
Rajanovci 2: 13 - da se iscèdi i nò dogdè se jà spràvjam sɤs tòj
Rajanovci 1: 15 - tè tùj sɤm si zavṛ̀šila i odì da ùčim za šivàčku
Rajanovci 2: 16 - i ga prigòtvim i ga ostàim i onòj se iscedìlo a jà
Rajanovci 2: 16 - i ga prigòtvim i ga ostàim i onòj se iscedìlo a jà
Rajanovci 2: 16 - i ga prigòtvim i ga ostàim i onòj se iscedìlo a jà
Rajanovci 1: 16 - odìla sɤm ofčàr govedàr kato detè i tè tovà e
Rajanovci 2: 18 - a i ga si tùrnemo sɤs cadìloto sɤs ložìcu ga tekà ùbavo razmèšamo
Rajanovci 2: 19 - podrèdimo na ednàkvo i kapàk svìemo sɤs ca svìemo cadìloto
Rajanovci 1: 19 - i si orèmo n’ìvete i jà sɤm odìla kopàla sɤm u čàsnoto
Rajanovci 1: 19 - i si orèmo n’ìvete i jà sɤm odìla kopàla sɤm u čàsnoto
Rajanovci 2: 20 - i tùrnemo kapàk odgòre i tùrnemo tùxla tùrnemo ili kàmik mòže
Rajanovci 2: 20 - i tùrnemo kapàk odgòre i tùrnemo tùxla tùrnemo ili kàmik mòže
Rajanovci 1: 20 - i tè tekà
Rajanovci 2: 21 - i drùk ama mì tùxla smo turàli tùrim tekà do nègde posedì
Rajanovci 1: 22 - i na žètva sɤm xodìla na rɤkà sme žɤnàli tè tekà
Rajanovci 2: 22 - ga ponatìsnem i tegàv mu tùrnem òšte edna tèžes
Rajanovci 2: 23 - štò e làbavo i nèma da se iscèdi ùbavo
Rajanovci 2: 24 - tùrnem òšte ednà tèžes i ga ostàim nò si se doiscèdi
Rajanovci 2: 25 - i pokraj obèt predì da dòjde dòjde o stàreca s ofcète
Rajanovci 1: 27 - ìmaše n’ìve ìmaše sìčko i mì tàm gi pasèmo dogdè
Rajanovci 2: 27 - a jà ga rèžem na kvadràtčeta ga narèžem i ga ostàim
Rajanovci 2: 28 - u ednà tavà ìmamo si tavà odèlno i ga narèdim tàm
Rajanovci 2: 29 - i na sèku bùčicu̥ tè tekà fànem ə sòl mòrska fànem
Rajanovci 1: 29 - što livàdata se kòsi i trèbe sèno za zìmata za ofcète
Rajanovci 2: 30 - i tùrimo ozgòre na sèku bùčicu i zavìem s vèsnik ozgòre
Rajanovci 2: 30 - i tùrimo ozgòre na sèku bùčicu i zavìem s vèsnik ozgòre
Rajanovci 2: 31 - onòj se fanùlo i n’èga po sɤ̀štija nàčin pàk takà narazbṛ̀kam
Rajanovci 1: 31 - ma rètka ìma si trevà i tàm smo gi pàsli
Rajanovci 2: 33 - sìpem i pàk tekà ga zakàčim da se iscèdi i tòj
Rajanovci 2: 33 - sìpem i pàk tekà ga zakàčim da se iscèdi i tòj
Rajanovci 1: 34 - i govèdata kàraju senòto tòj snòpeto i tè tekà o vṛšàčka
Rajanovci 1: 34 - i govèdata kàraju senòto tòj snòpeto i tè tekà o vṛšàčka
Rajanovci 2: 36 - tòj ga kad dòjde vrème ga rèžem i ga tùrim do drùgoto
Rajanovci 1: 37 - da da ga vṛšè i dòjde de dòjde vṛšàčka ama e bilà čàsna
Rajanovci 2: 37 - i pòsle do večertù ga rèdim u tanakè onòj pṛ̀voto gdè sɤm rezàla
Rajanovci 2: 38 - i tè tekà i ga rèdim u tanakè kato napḷ̀nimo tanakèto
Rajanovci 2: 38 - i tè tekà i ga rèdim u tanakè kato napḷ̀nimo tanakèto
Rajanovci 1: 39 - na dèdu mu e bilà vṛšačkata i òn g’u dokàra
Rajanovci 2: 39 - a nò tegàf ne smò ìmàli mazè vìte i sɤ̀ga ìmamo
Rajanovci 1: 40 - i ovṛšèmo cèloto gùvno sìčko se ovṛšè tàm kòlko se e davàlo
Rajanovci 2: 40 - a tegàf nèmaše i mì si ga ostàimo u kilèra
Rajanovci 1: 42 - jà sɤm bilà detè i ne sɤ̀m razbiràla i ne zna
Rajanovci 1: 42 - jà sɤm bilà detè i ne sɤ̀m razbiràla i ne zna
Rajanovci 2: 42 - i na sèka sɤ̀bota eli nedèl’a se pretàka pretàka
Rajanovci 2: 43 - i ako vìdiš če salamùra se e povlèkɤl sìpem u ednù tèndžеru
Rajanovci 1: 44 - što vṛšè tè tekà e bilò i ovṛšè nàšto pa ìde
Rajanovci 2: 44 - na k’umbèto i ga s prekipìm i tegàv ga precèdim
Rajanovci 2: 44 - na k’umbèto i ga s prekipìm i tegàv ga precèdim
Rajanovci 2: 45 - i ga sɤsìpem u i ga vṛ̀nem tàm i tè tekà
Rajanovci 2: 45 - i ga sɤsìpem u i ga vṛ̀nem tàm i tè tekà
Rajanovci 2: 45 - i ga sɤsìpem u i ga vṛ̀nem tàm i tè tekà
Rajanovci 1: 45 - u ošàn’e u drùgo salò i tè tekà smo vṛ̀li