Dolno Draglište 2

1 (b) [0:00]      The church bells ring, and we go to church. [When] we come back from there,

strike 3pl pres P church.bell pl f def go 1pl pres P
to
church sg f return 1pl pres P
acc refl clt
from
there adv

2 (b) [0:03]      it's off to the drums, they’re drumming! And we’ll go to the horo at the river.

hort
to
drum pl m def drum 3pl pres I
fut
go 1pl pres P
to
round. dance sg n def
to
river sg f def

3 (b) [0:06]      And dance, dance – that’s what people did in the old days.

and
round.dance sg n
and
round.dance sg n thus adv
acc refl clt
3sg pres aux clt
do sg n L.part I one sg n adj time sg n

4 (b) [0:09]      We painted eggs [for Easter], and we kept the entire [Lenten] fast.

arrange 1pl impf I egg pl n def again adv
1pl pres aux clt
entire sg m adj
fast sg m
fast pl L.part P

5 (b) [0:13]      And we went to dig, in order to make a road, to work there

and
1pl pres aux clt
go pl L.part I
comp
dig 1pl pres I
comp
make 1pl pres P road sg m def there adv
comp
work 1pl pres I

6 (b) [0:16]      on the road [going] towards Razlog and Godlevo. We dig gravel there,

toward Razlog sg n adj toward Godlevo sg n adj road sg m def
and
dig 1pl pres I gravel sg m there adv

7 (b) [0:19]      and we go with mint, sauerkraut and potatoes [for lunch]. We dig there all day,

and
go 1pl pres I
with
mint sg f
with
sauerkraut sg m potato pl n dig 1pl pres I there adv entire sg m adj day sg m

8 (b) [0:24]      work all day [just] with Lenten food. And then when Easter comes,

work 1pl pres I all adv
with
lenten sg n adj food sg n later adv already adv when conj come 3sg pres P again adv Easter sg m

9 (b) [0:29]      everyone has been dyeing eggs red, and we break the fast.

already adv again adv
acc refl clt
dye 3pl pres I red pl adj egg pl n again adv
acc refl clt
break.fast 1pl pres P

10 (b) [0:32]      Somebody slaughters an animal, and everybody goes visiting.

who sg m interr
dat refl clt
something sg n slaughter 3sg pres P go 1pl impf I
by
guest pl m

11 (b) [0:35]      You go visit your godparents, [people] go to the godmother, the godparents

to
godfather pl m def
fut
go 2sg pres P
to
guest pl m
fut
go 3pl pres P godmother sg f def
to
godfather pl m def

12 (b) [0:39]      [where] they’re already slaughtering a lamb. You eat, you drink,

there adv already adv
acc refl clt
lamb sg n slaughter 3sg pres P eat 3sg pres I
acc refl clt
drink 3sg pres I
acc refl clt

13 (b) [0:41]      you dance the horo [some more]. So that’s how it was.

again adv
acc refl clt
round.dance sg n dance 3sg pres I
ost
thus adv 3sg impf cop
1 (b) [0:00]       čùkna: kəmbànite ìdeme v čèrkvə vrɤ̀nemè se ut tàm

         The church bells ring, and we go to church. [When] we come back from there,


2 (b) [0:03]       hàjde nə tɤpənètu tùpa: č' ìim nə òrutu nə rekàtə

         it's off to the drums, they’re drumming! And we’ll go to the horo at the river.


3 (b) [0:06]       tə òru tə òru təkà se e raptìlu ednò vrème

         And dance, dance – that’s what people did in the old days.


4 (b) [0:09]       stròexme jəjcàtə pà sme pà sme càl' pos pustìli

         We painted eggs [for Easter], and we kept the entire [Lenten] fast.


5 (b) [0:13]       tə sme udìli də kòpəme də nəpràime pàte tàm də rəbòtime

         And we went to dig, in order to make a road, to work there


6 (b) [0:16]       kəə rəzlòšku kəə gòdlesku pàte tə kòpəme čəkɤ̀l' tàm

         on the road [going] towards Razlog and Godlevo. We dig gravel there,


7 (b) [0:19]       tə òdeme sus merudìjə s rəsòl kərtòfč'i kòpəme tàm càl' dè̝n

         and we go with mint, sauerkraut and potatoes [for lunch]. We dig there all day,


8 (b) [0:24]       rəbòtame sè s pòsnu jàdene sètne vèče kət dòe pà velìjden

         work all day [just] with Lenten food. And then when Easter comes,


9 (b) [0:29]       vèče pà se bujədìsa: červèni jàjca pà se ublàžime

         everyone has been dyeing eggs red, and we break the fast.


10 (b) [0:32]       kòj si nèštu zəkòle òdejme po.gòste

         Somebody slaughters an animal, and everybody goes visiting.


11 (b) [0:35]       u kùmuvètu č' ìiš nə.gòste č' ìda: kumìcətə u kùmuvètu

         You go visit your godparents, [people] go to the godmother, the godparents


12 (b) [0:39]       tàm vèče se jàgne zəkòl'e jadè se pìe se

         [where] they’re already slaughtering a lamb. You eat, you drink,


13 (b) [0:41]       pà se òru ìgrə è təkà bèše

         you dance the horo [some more]. So that’s how it was.


1 (b) [0:00]       чу̀кна: кәмба̀ните ѝдеме в чѐрквә връ̀немѐ се ут та̀м

2 (b) [0:03]       hа̀йде нә тъпәнѐту ту̀па: ч’ ѝим нә о̀руту нә река̀тә

3 (b) [0:06]       тә о̀ру тә о̀ру тәка̀ се е раптѝлу едно̀ врѐме

4 (b) [0:09]       стро̀ехме йәйца̀тә па̀ сме па̀ сме ца̀л’ пос пустѝли

5 (b) [0:13]       тә сме удѝли дә ко̀пәме дә нәпра̀име па̀те та̀м дә рәбо̀тиме

6 (b) [0:16]       кәә рәзло̀шку кәә го̀длеску па̀те тә ко̀пәме чәкъ̀л’ та̀м

7 (b) [0:19]       тә о̀деме сус мерудѝйә с рәсо̀л кәрто̀фч’и ко̀пәме та̀м ца̀л’ де̇̀н

8 (b) [0:24]       рәбо̀таме сѐ с по̀сну йа̀дене сѐтне вѐче кәт до̀е па̀ велѝйден

9 (b) [0:29]       вѐче па̀ се буйәдѝса: червѐни йа̀йца па̀ се убла̀жиме

10 (b) [0:32]       ко̀й си нѐшту зәко̀ле о̀дейме по.го̀сте

11 (b) [0:35]       у ку̀мувѐту ч’ ѝиш нә.го̀сте ч’ ѝда: кумѝцәтә у ку̀мувѐту

12 (b) [0:39]       та̀м вѐче се йа̀гне зәко̀л’е йадѐ се пѝе се

13 (b) [0:41]       па̀ се о̀ру ѝгрә ѐ тәка̀ бѐше

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut