Godeševo 2

1 (VZh)       [What do you do when a child is born?]

2 (a) [0:01]      What is it [that we do]? When the child is born, you’ll wash it,

what sg n interr
3sg pres cop clt
fut fut
acc refl clt
bear 3sg pres P
[...]
child sg n def
fut
acc n 3sg clt
wash 2sg pres P

3 (a) [0:06]      you’ll wrap it up in some rag wrappings – there weren’t [real] diapers then.

fut
acc n 3sg clt
wrap 2sg pres P with
one pl adj rag-like pl adj diaper pl f then adv impf neg exist diaper pl f

4 (a) [0:10]      Then there were [just] rags. You’ll wrap it up and all day long the child

then adv 3pl impf cop rag pl m fut
acc n 3sg clt
wrap 2sg pres P
and
entire sg m adj day sg m child sg n def

5 (a) [0:14]      stays like that that in the rags. There’s no one [who can take time] from work to dry him out,

thus med adv sit 3sg pres I in
rag pl m def pres neg exist who sg m interr
comp
acc n 3sg clt
dry 3sg pres P
from
work sg f

6 (a) [0:18]      and that’s all. But they grow up anyway, and get tall. They grow up.

and
this sg n med adj
3sg pres cop clt
and
again adv
dat refl clt
grow 3sg pres I
and
again adv emerge 3sg pres P again adv grow 3sg pres I

7 (a) [0:21]      Just look at the kind [of children] we raised – what we raised,

hort
see sg imv P what.kind pl adj
acc 3pl clt
1pl pres aux clt
look.after pl L.part P what.kind pl adj
acc 3pl clt
1pl pres aux clt
look.after pl L.part P

8 (a) [0:24]      big men. I’ve got five of them – only counting the boys.

big pl adj man pl m have 1sg pres I five boy pl n only adv
1 (VZh)       [Какво правите като се роди детето?]

         [What do you do when a child is born?]


2 (a) [0:01]       kəkò i šə šə sə rudɤ̀j de d'àtetu še gu ukòpiš

         What is it [that we do]? When the child is born, you’ll wash it,


3 (a) [0:06]       šə gu zəvɤ̀jš səs ədnɤ̀j pərcàlevi pl'àni tugà nemàše pl'àni

         you’ll wrap it up in some rag wrappings – there weren’t [real] diapers then.


4 (a) [0:10]       tugà b'àə pərcàl'e šə gu zəvɤ̀jš i càl dè̝n d'àtetu

         Then there were [just] rags. You’ll wrap it up and all day long the child


5 (a) [0:14]       təkà sedɤ̀j fəf pərcàl'ete n'è̝mə kòj də gu putsušɤ̀j ud ràbutə

         stays like that that in the rags. There’s no one [who can take time] from work to dry him out,


6 (a) [0:18]       i tvà e i pà si rəst'è i pà izl'àze pà rəstè

         and that’s all. But they grow up anyway, and get tall. They grow up.


7 (a) [0:21]       jà vɤ̀jš kəkɤ̀j gi sme izgl'òdəli kəkvɤ̀j gi sme izgl'òdəli

         Just look at the kind [of children] we raised – what we raised,


8 (a) [0:24]       gul'àmi məž'è̝ ìməm p'è̝t mumčètə sàmu

         big men. I’ve got five of them – only counting the boys.


1 (VZh)       [Какво правите като се роди детето?]

2 (a) [0:01]       кəко̀ и шə шə сə рудъ̀й де д’а̀тету ше гу уко̀пиш

3 (a) [0:06]       шə гу зəвъ̀йш сəс əднъ̀й пəрца̀леви пл’а̀ни туга̀ нема̀ше пл’а̀ни

4 (a) [0:10]       туга̀ б’а̀ə пəрца̀л’е шə гу зəвъ̀йш и ца̀л де̇̀н д’а̀тету

5 (a) [0:14]       тəка̀ седъ̀й фəф пəрца̀л’ете н’е̇̀мə ко̀й дə гу путсушъ̀й уд ра̀бутə

6 (a) [0:18]       и тва̀ е и па̀ си рəст’ѐ и па̀ изл’а̀зе па̀ рəстѐ

7 (a) [0:21]       йа̀ въ̀йш кəкъ̀й ги сме изгл’о̀дəли кəквъ̀й ги сме изгл’о̀дəли

8 (a) [0:24]       гул’а̀ми мəж’е̇̀ ѝмəм п’е̇̀т мумчѐтə са̀му

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut