Hvojna 3

1 (b) [0:00]      When we go to the threshing floor we make it – hoe it down – with hoes,

to
threshing.floor sg m when conj go 1pl pres P nom 1pl
fut
acc m 3sg clt
make 1pl pres I
fut
hoe 1pl pres I with
hoe pl f

2 (c) [0:05]      in the most level place.

on
most flat sg n def med adj

3 (b) [0:06]      We choose the most level field, and then hoe it down with hoes.

at
most flat sg f def med adj meadow sg f
fut
choose 1pl pres P
fut
hoe 1pl pres I with
hoe pl f

4 (b) [0:09]      And after that the sheaves are put into a pile, into a big pile.

and
after this sg n med adj sheaf pl m def med
3pl pres cop clt
arrange pl P.part P
in
pile sg m
in
big sg m adj pile sg m

5 (b) [0:13]      Then they toss them off the pile and arrange them. They arrange them,

and
from
pile sg m def throw 3pl pres I
and
and
acc m 3sg clt
lay 3pl pres P lay 3pl pres P
acc m 3sg clt

6 (b) [0:17]      and then Grandpa comes in with the mules and the bride lifts [the sheaves]

and
then med adv grandfather sg m def med enter 3sg pres P with
mule pl n def med
and
bride sg f def fut raise 3sg pres I

7 (b) [0:20]      with a pitchfork, at the edge of the threshing floor, she shakes out all the sheaves

with
pitchfork sg f def med
from
end sg m def sheaf pl m def med all pl def med adj
fut
acc 3pl clt
shake 3sg pres I

8 (b) [0:23]      so that the grain can drop out, and so that later

comp
can pres imprs
comp
acc refl clt
drop 3sg pres I grain sg n def
comp
can pres imprs
comp
later adv

9 (b) [0:26]      the straw will get separated off. And then it got winnowed in the wind.

comp
acc refl clt
separate 3sg pres P straw sg f def
and
then med adv
acc refl clt
winnow 3sg impf I
in
wind sg m

10 (b) [0:29]      Back then there weren’t the kind of machines they have now.

impf neg exist then adv such pl med adj machine pl f as now adv

11 (b) [0:32]      The machines came later, when we became [part of] cooperative farms.

after this sg n med adj machine pl f def med come 3pl aor P but when conj become 1pl aor P T.K.Z.S. sg n already adv
1 (b) [0:00]       nə hərmàn kət ut’ìdeme nìe še gu pràime še d’àləme səs mut’ìki

         When we go to the threshing floor we make it – hoe it down – with hoes,


2 (c) [0:05]       nə nàj ràvnoto

         in the most level place.


3 (b) [0:06]       nə nàj ràvnətə pul’ànə še izber’ème še d’àləme səs mut’ìki

         We choose the most level field, and then hoe it down with hoes.


4 (b) [0:09]       i sl'ət tvà snòpit'ȅ sə sklàd'en'i nə kup'èn' nə gul'àm kup'èn'

         And after that the sheaves are put into a pile, into a big pile.


5 (b) [0:13]       i ut kup’ènə hvɤ̀rl’ət ta tə gu nəsəd’ʌ̀t nəsəd’ʌ̀d gu

         Then they toss them off the pile and arrange them. They arrange them,


6 (b) [0:17]       i tugàvə d’àutu fl’ez’è səs mùl’etətə i bùlkətə ž’ə vdìgə

         and then Grandpa comes in with the mules and the bride lifts [the sheaves]


7 (b) [0:20]       səs vìlətə ut kràjə snòpit’i sìč’kit’e še gi rəstrɤ̀svə

         with a pitchfork, at the edge of the threshing floor, she shakes out all the sheaves


8 (b) [0:23]       də mòž’ də sə ukàp’e ž’ìtutu də mòž’ də pòsl’e

         so that the grain can drop out, and so that later


9 (b) [0:26]       də sə udd’elì slàmətə i tugàvə sə vìješ’e nə v’àtər

         the straw will get separated off. And then it got winnowed in the wind.


10 (b) [0:29]       n’ɛ̀məš’e tugàa ətəkìvə məš’ìni kàktu sigà

         Back then there weren’t the kind of machines they have now.


11 (b) [0:32]       sl’et tvà məš’ìnite dòdəhə əmə kət stànəme t’èkees’è v’èč’e

         The machines came later, when we became [part of] cooperative farms.


1 (b) [0:00]       нә hәрма̀н кәт ут’ѝдеме нѝе ше гу пра̀име ше д’а̀ләме сәс мут’ѝки

2 (c) [0:05]       нә на̀й ра̀вното

3 (b) [0:06]       нә на̀й ра̀внәтә пул’а̀нә ше избер’ѐме ше д’а̀ләме сәс мут’ѝки

4 (b) [0:09]       и сл’әт тва̀ сно̀пит’е̏ сә скла̀д’ен’и нә куп’ѐн’ нә гул’а̀м куп’ѐн

5 (b) [0:13]       и ут куп’ѐнә hвъ̀рл’әт та тә гу нәсәд’ъ̂̀т нәсәд’ъ̂̀д гу

6 (b) [0:17]       и туга̀вә д’а̀уту фл’ез’ѐ сәс му̀л’етәтә и бу̀лкәтә ж’ə вдѝгә

7 (b) [0:20]       сәс вѝләтә ут кра̀йә сно̀пит’и сѝч’кит’е ше ги рәстръ̀свә

8 (b) [0:23]       дә мо̀ж’ дә сә ука̀п’е ж’ѝтуту дә мо̀ж’ дә по̀сл’е

9 (b) [0:26]       дә сә удд’елѝ сла̀мәтә и туга̀вә сә вѝйеш’е нә в’а̀тәр

10 (b) [0:29]       н’е̂̀мәш’е туга̀а әтәкѝвә мәш’ѝни ка̀кту сига̀

11 (b) [0:32]       сл’ет тва̀ мәш’ѝните до̀дәhә әмә кәт ста̀нәме т’ѐкеес’ѐ в’ѐч’е

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut