Pavelsko 3

1 (a) [0:01]      When it’s time for Jesus Christ to be resurrected – on Good Friday –

when conj need pres I imprs
comp
resurrect 3sg pres P Jesus sg m name Christ sg m name
on
Good.Friday sg m

2 (a) [0:04]      we would go to church in the evening. On Good Friday they crucify him,

go 1pl impf I
to
church sg f evening sg f crucify 3pl pres P Good.Friday sg m
acc m 3sg clt
crucify 3pl pres I

3 (a) [0:10]      and then Saturday, and Sunday – on Sunday in the morning

and
and
on
Saturday sg f on
hes
Sunday sg f
on
Sunday sg f morning sg f def med

4 (a) [0:14 ]      he is resurrected. We go to church during the night [before].

resurrect 3sg pres I
and
go 1pl pres I night sg n adj time sg n
to
church sg f

5 (d) [0:18]      When is the recording [on]?

when interr
acc f 3sg clt
record 3sg pres I

6 (VZh)       [How do you say the days of the week?]

7 (a) [0:19 ]      Well: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

disc
Monday sg m Tuesday sg m Wednesday sg f Thursday sg m Friday sg m Saturday sg f Sunday sg f

8 (VZh)       [And at Easter time?]

9 (a) [0:25 ]      So – now, during the Easter fast, we call it Holy Monday –

[...]
thus med adv now adv on Easter sg n adj fast sg vbl.n I
dat m 3sg clt
call 1pl pres I great sg m adj Monday sg m

10 (a) [0:29]      Holy Tuesday, Holy Wednesday, Maundy Thursday, Good Friday,

great sg m adj Tuesday sg m great sg f adj
[...]
Wednesday sg f great sg m def adj Thursday sg m Good.Friday sg m

11 (a) [0:34]      and Black – Lazarus Saturday – Black Saturday.

and
great sg f adj [...]
Lazarus sg f adj [...]
great sg f adj Saturday sg f

12 (VZh)       [And the week before that?]

13 (a) [0:38]      Well, that week – the other week is Palm Sunday. We go to church then

disc this sg f med adj week sg f
and
other sg f def med adj 3sg pres cop clt Palm.Sunday sg f
and
then med adv go 1pl pres I
to
church sg f

14 (a) [0:43]      and bring willow branches. [That’s what] we bring. In the church, then,

and
carry 1pl pres I willow sg f carry 1pl pres I there adv to
church sg f def med
and
later adv

15 (a) [0:47 ]      the priest distributes willow branches to the wo- to all the women

priest sg m def med
dat 1pl clt
distribute 3sg pres I willow sg f def med
to
[...]
to
all pl adj women pl f

16 (a) [0:51 ]      and we bring them and put them there in the church …

and
acc f 3sg clt
bring 1pl pres P
and
acc f 3sg clt
put 1pl pres I
in
church sg f def med there adv

17 (b) [0:54 ]      [by] the icons.

icon pl f def med

18 (a) [0:54 ]      … for health. In the old days, when we were planting grain, wheat

for
health sg n
and
one sg n adj time sg n when inter.rel sow 1pl impf I rye sg m wheat sg f

19 (a) [0:58 ]      we carried them to the fields and stick them [in the ground] …

and
carry 1pl pres I
to
field pl f def med
and
drive.in 1pl pres P

20 (b) [1:01]      the willow branches

willow pl f def med

21 (a) [1:01 ]      … so that [the grain] would grow bigger and stronger

disc
comp
3pl pres cop clt
more more big pl adj
comp
become 3pl pres P more strong pl adj

22 (a) [1:05]      and bear more fruit.

more adv grain sg n
comp
produce 3pl pres P
1 (a) [0:01]       kətu tr’àvə də vəskrʌ̀sn’e isùs xristòs nə rəsp’enì.p’ʌ̀tək

         When it’s time for Jesus Christ to be resurrected – on Good Friday –


2 (a) [0:04]       òdehme f čʌ̀rkvə v’èčir sp’ʌ̀nət rəsp’enì.p’ʌ̀tək gu rəsp’ʌ̀vət ə pək f sɤ̀butə

         we would go to church in the evening. On Good Friday they crucify him,


3 (a) [0:10]       ə pək f sɤ̀butə nəh ə ned’èl’ə f ned’èl’ə sutrintɤ̀

         and then Saturday, and Sunday – on Sunday in the morning


4 (a) [0:14 ]       vəskr’èsuvə i wòdim nòšnu vr’ème f čʌ̀rkvə

         he is resurrected. We go to church during the night [before].


5 (d) [0:18]       kogà e zapìsva

         When is the recording [on]?


6 (VZh)       [Как казвате на дните на седмицата?]

         [How do you say the days of the week?]


7 (a) [0:19 ]       əm puned’èlnik ftòrnik sr’àdə četvʌ̀rtək p’ʌ̀tək sɤ̀butə ned’èl’ə

         Well: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.


8 (VZh)       [А през Великден?]

         [And at Easter time?]


9 (a) [0:25 ]       və təkà seà vəz velìdencku̥ guv’àne mu vìkəme velìki pun’ed’èlnik

         So – now, during the Easter fast, we call it Holy Monday –


10 (a) [0:29]       velìki ftòrnik velìkə sr sr’àdə velìkijə četvʌ̀rtək rəsp’enì.p’ʌ̀tək

         Holy Tuesday, Holy Wednesday, Maundy Thursday, Good Friday,


11 (a) [0:34]       i velìkə sɤ̀ làzəruskə sɤ̀ velìkə sɤ̀butə

         and Black – Lazarus Saturday – Black Saturday.


12 (VZh)       [А седмицата преди това?]

         [And the week before that?]


13 (a) [0:38]       əmi tàjə sèdm’icə i drùgətə e vʌ̀rbnicə i tugàə wòd’im f čʌ̀rkvə

         Well, that week – the other week is Palm Sunday. We go to church then


14 (a) [0:43]       i nò̝sime vʌ̀rbə nwòsim tàm fəf čʌ̀rkvətə i pòsl’e

         and bring willow branches. [That’s what] we bring. In the church, then,


15 (a) [0:47 ]       pòpət ni rəzdàvə vʌ̀rbətə nə že nə sìčki ž’enì

         the priest distributes willow branches to the wo- to all the women


16 (a) [0:51 ]       i jə dun’ìsəm’e tə jə slàgəm’e nə cɤ̀rkvətə tàm

         and we bring them and put them there in the church …


17 (b) [0:54 ]       kùn’ite

         [by] the icons.


18 (a) [0:54 ]       zə zdràv’e i jednò vr’ème əgà s’àvəhme rɤ̀š’ č’enìcə

         … for health. In the old days, when we were planting grain, wheat


19 (a) [0:58 ]       tə nò̝s’im nə n’ìvit’e tə pubìjeme

         we carried them to the fields and stick them [in the ground] …


20 (b) [1:01]       vʌ̀rbite

         the willow branches


21 (a) [1:01 ]       tə də sə po̝ pò gul’àmi də stànət pò jʌ̀dri

         … so that [the grain] would grow bigger and stronger


22 (a) [1:05]       pòveč’e ž’ìtu də vɤ̀rdž’ət

         and bear more fruit.


1 (a) [0:01]       кәту тр’а̀вә дә вәскръ̂̀сн’е ису̀с христо̀с нә рәсп’енѝ.п’ъ̂̀тәк

2 (a) [0:04]       о̀деhме ф чъ̂̀рквә в’ѐчир сп’ъ̂̀нәт рәсп’енѝ.п’ъ̂̀тәк гу рәсп’ъ̂̀вәт ә пәк ф съ̀бутә

3 (a) [0:10]       ә пәк ф съ̀бутә нәh ə нед’ѐл’ә ф нед’ѐл’ә сутринтъ̀

4 (a) [0:14 ]       вәскр’ѐсувә и ўо̀дим но̀шну вр’ѐме ф чъ̂̀рквә

5 (d) [0:18]       кога̀ е запѝсва

6 (VZh)       [Как казвате на дните на седмицата?]

7 (a) [0:19 ]       әм пунед’ѐлник фто̀рник ср’а̀дә четвъ̂̀ртәк п’ъ̂̀тәк съ̀бутә нед’ѐл’ә

8 (VZh)       [А през Великден?]

9 (a) [0:25 ]       вә тәка̀ сеа̀ вәз велѝденцку̭ гув’а̀не му вѝкәме велѝки пун’ед’ѐлник

10 (a) [0:29]       велѝки фто̀рник велѝкә ср ср’а̀дә велѝкийә четвъ̂̀ртәк рәсп’енѝ.п’ъ̂̀тәк

11 (a) [0:34]       и велѝкә съ̀ ла̀зәрускә съ̀ велѝкә съ̀бутә

12 (VZh)       [А седмицата преди това?]

13 (a) [0:38]       әми та̀йә сѐдм’ицә и дру̀гәтә е въ̂̀рбницә и туга̀ә ўо̀д’им ф чъ̂̀рквә

14 (a) [0:43]       и нò̝симе въ̂̀рбә нўо̀сим та̀м фәф чъ̂̀рквәтә и по̀сл’е

15 (a) [0:47 ]       по̀пәт ни рәзда̀вә въ̂̀рбәтә нә же нә сѝчки ж’енѝ

16 (a) [0:51 ]       и йә дун’ѝсәм’е тә йә сла̀гәм’е нә цъ̀рквəтə та̀м

17 (b) [0:54 ]       ку̀н’ите

18 (a) [0:54 ]       зә здра̀в’е и йедно̀ вр’ѐме әга̀ с’а̀вәhме ръ̀ш’ ч’енѝцә

19 (a) [0:58 ]       тә нò̝с’им нә н’ѝвит’е тә пубѝйеме

20 (b) [1:01]       въ̂̀рбите

21 (a) [1:01 ]       тә дә сә по̇ по̀ гул’а̀ми дә ста̀нәт по̀ йъ̂̀дри

22 (a) [1:05]       по̀веч’е ж’ѝту дә въ̀рџ’əт

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut