Žitnica 2

1 (b) [0:00]      Well, sometimes I go to the field to pick peppers, and to dig in the pepper patch.

disc
go 1sg pres I some sg m adj time sg m
to
field sg n def
and
gather 1sg pres I pepper pl f dig 1sg pres I pepper sg m def

2 (b) [0:05]      At home in the yard we have okra, and I pick those

at.home adv
dat refl clt
[…]
in
yard sg m def have 1pl pres I okra sg f gather sg 1sg pres I
acc f 3sg clt
morning sg f

3 (b) [0:10]      each morning. Every morning I pick some, and then I start again

each sg f adj morning sg f each sg f adj morning sg f
acc f 3sg clt
gather 1sg pres I
and
begin 1sg pres I again adv anew adv

4 (b) [0:14]      to do the housework. And we also sowed pumpkins in the field.

comp
do housework 1sg pres I
and
same def adv sow 1pl impf I pumpkin pl f
around
field sg n def

5 (b) [0:20]      We had our own private fields, a melon garden, and we had corn,

around
our sg n def adj
dat refl clt
field pl f private pl adj have 1pl impf I
and
melon.field sg m corn sg f have 1pl impf I

6 (b) [0:25]      a hectare or so – and a hard time bringing it in, it as well,

many adv decare pl m
and
much adv difficult adv
acc f 3sg clt
gather 1pl impf I same def adv
and
acc f 3sg

7 (b) [0:29]      because there was a lot of it. A lot. At that time my children were small

because 3sg impf cop many adv many adv
and
then adv
and
children n def
dat 1sg clt
3pl impf cop small pl adj

8 (b) [0:33]      and I had to go out to the fields with only my sister-in-law [to help].

nom 1sg
with
one f adj sister.in.law sg f go 1sg impf I only adv
around
field sg m def

9 (b) [0:36]      We had 9/10 of a hectare of corn, and we had the melon gardens.

and
nine decare ct m corn sg f have 1pl impf I
and
melon.field sg m have 1pl impf I

10 (b) [0:42]      We planted pumpkins, we planted cotton, and beans.

and
pumpkin pl f
1pl pres aux clt
sow pl L.part I
hes
cotton sg m
1pl pres aux clt
sow pl L.part I beans sg m

11 (b) [0:48]      We were always out there in the field. In our younger years [that is].

much adv 1pl impf cop all.the.time adv
around
field sg n def
in
young pl adj year pl f
1 (b) [0:00]       è òdə n’èkuj pɤ̀t nə pulè̟tu tə berɤ̀ čùšk’ɨ kupàjə pipè̟r’ət

         Well, sometimes I go to the field to pick peppers, and to dig in the pepper patch.


2 (b) [0:05]       vkɤ̀šti si kə v dvòrət ìməme bàmn’ə b’erɤ̀ jə sùtrɨn

         At home in the yard we have okra, and I pick those


3 (b) [0:10]       fs’èkə sùtrin fs’èkə sùtrɨn jə berɤ̀ i pòčvəm pàk itnòvu

         each morning. Every morning I pick some, and then I start again


4 (b) [0:14]       də šɤ̀təm i sɤ̀štutu s’èejme tɨ̀kvɨ pu pulè̟tu

         to do the housework. And we also sowed pumpkins in the field.


5 (b) [0:20]       pu nàštə sɨ nɨ̀vɨ čàsni ìməjme i bustàn càrevicə ìməjmi

         We had our own private fields, a melon garden, and we had corn,


6 (b) [0:25]       mnògu dè̟kərɨ i mnògu trùdnu ja prɨbɨ̀rəjmi sɤ̀štutu i nè̟jə

         a hectare or so – and a hard time bringing it in, it as well,


7 (b) [0:29]       štòt bèše mnògu mnògu i tugàvə i dicàtə mi b’èjə màlkɨ

         because there was a lot of it. A lot. At that time my children were small


8 (b) [0:33]       às səs ednɤ̀ zɤ̀lvə òdej sàmu pu kɤ̀rɤt

         and I had to go out to the fields with only my sister-in-law [to help].


9 (b) [0:36]       i dè̟v’ət dè̟kərə càrevicə ìməjm’ə i bustàn ìməjme

         We had 9/10 of a hectare of corn, and we had the melon gardens.


10 (b) [0:42]       ə tɨ̀kvɨ sme s’èjəlɨ ə pəmùk sme s’èjəlɨ vasùl

         We planted pumpkins, we planted cotton, and beans.


11 (b) [0:48]       mnògu b’èjme s’è pu pulè̝tu na mlàdi gudɨ̀nɨ

         We were always out there in the field. In our younger years [that is].


1 (b) [0:00]       ѐ о̀дә н’ѐкуй пъ̀т нә пулè̟ту тә беръ̀ чу̀шк’ɨ купа̀йә пипè̟р’әт

2 (b) [0:05]       вкъ̀шти си кə в дво̀рәт ѝмәме ба̀мн’ә б’еръ̀ йә су̀трɨн

3 (b) [0:10]       фс’ѐкә су̀трин фс’ѐкә су̀трɨн йә беръ̀ и по̀чвәм па̀к итно̀ву

4 (b) [0:14]       дә шъ̀тәм и съ̀штуту с’ѐейме тɨ̀квɨ пу пулè̟ту

5 (b) [0:20]       пу на̀штә сɨ нɨ̀вɨ ча̀сни ѝмәйме и буста̀н ца̀ревицә ѝмәйми

6 (b) [0:25]       мно̀гу дè̟кәрɨ и мно̀гу тру̀дну йа прɨбɨ̀рәйми съ̀штуту и нè̟йә

7 (b) [0:29]       што̀т бѐше мно̀гу мно̀гу и туга̀вә и дица̀тә ми б’ѐйә ма̀лкɨ

8 (b) [0:33]       а̀с сәс еднъ̀ зъ̀лвә о̀дей са̀му пу къ̀рът

9 (b) [0:36]       и дè̟в’әт дè̟кәрә ца̀ревицә ѝмәйм’ә и буста̀н ѝмәйме

10 (b) [0:42]       ə тɨ̀квɨ сме с’ѐйәлɨ ə пәму̀к сме с’ѐйәлɨ васу̀л

11 (b) [0:48]       мно̀гу б’ѐйме с’ѐ пу пуле̇̀ту на мла̀ди гудɨ̀нɨ

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut