Izgrev/Car

1 (a) [0:01]      Well, when we were girls we got together a lot for work bees, spinning bees and –

and
girl sg n when conj 1pl impf cop many adv work.bee pl f gather 1pl impf I spinning.bee pl f
and

2 (a) [0:07]      joint work bees where we pounded hemp. We would all meet up to go to the joint work bees,

joint.work.bee pl f pound 1pl impf I
to
hemp sg m
and
will impf
acc refl clt
gather 1pl pres P
comp
go 1pl pres I
to
joint.work.bee pl f def

3 (a) [0:12]      we pounded, the girls on one side and the boys on the other side.

pound 1pl impf I girl pl n def
from
one f adj side sg f
and
boy pl n def
from
other sg f adj side sg f

4 (a) [0:18]      O.K., but when a boy would come, one of the girls would get up to [go] pound

fine adv but boy sg n when conj will impf come 3sg pres P will impf raise 3sg pres P one sg f adj girl sg f
comp
pound 3sg pres I

5 (a) [0:21]      with another girl. We pounded it –

with
other sg f def girl sg f pound 1pl impf I

6 (VZh)       [What did you pound?]

7 (a) [0:24]      [yes,] hemp. And when we’d finish pounding

hemp sg m
and
later adv when conj will impf pound 1pl impf P

8 (a) [0:28]      the hemp we would get up to – We would have some food, we’d –

hemp sg m def
dat refl clt
arise 1pl impf I
and
will impf
comp
acc refl clt
feed 1pl pres I

9 (a) [0:32]      We’d eat! We would eat!

eat 1pl pres I will 3sg impf
comp
eat 1pl pres I

10 (a) [0:33]      The wives of the landowners who’d called us to the joint work bees set up the table

make 3pl aor I table sg f land.owner pl f def there adv rel call 3pl impf I joint.work.bee pl f

11 (a) [0:37]      and we made – now we’d eat. We’d – we’d pour water for the boys.

and
make 1pl aor I
and
will impf
acc refl clt
feed 1pl pres I will impf will impf pour 1pl impf P
to
boy pl n def water sg f

12 (a) [0:43]      We’d sit on our knees, like that, down on our knees so we could make –

will impf kneel 1pl pres P kneel sg n def P.part P will impf kneel 1pl pres P thus med adv
and
comp
make 1pl pres I
[...]

13 (a) [0:47]      so we could pour water for the boy – the boy that was pounding with me,

comp
pour 1pl pres P
to
boy sg n def med water sg f who sg n rel adj boy sg n
3sg pres aux clt
pound sg n L.part I with
with
acc 1sg

14 (a) [0:53]      and I’d pour him water so he could wash. And they’d set a big table

and
will impf
dat m 3sg clt
pour 1sg pres P water sg f
comp
acc refl clt
wash 3sg pres P
and
will 3pl impf put 3pl pres P table sg f big sg f adj

15 (a) [0:58]      for us to eat. They’d cook up beans, peppers, pickles – and they cooked chicken –

comp
eat 1pl pres I will impf boil 3pl pres P beans sg m
hes
pepper sg m pickles sg f hen pl f boil 3pl impf I

16 (a) [1:05]      We’d – we’d eat our fill and then we’d get up

will impf
comp
will impf
comp
acc refl clt
eat.fill 1pl pres P
and
will impf arise 1pl pres P then adv

17 (a) [1:09]      to dance the horo and to sing. We sang, the boys played the end-blown flute,

comp
dance 1pl pres I round.dance sg n
comp
sing 1pl pres I sing 1pl impf I play 3pl impf I with
flute sg m boy pl n def

18 (a) [1:15]      and it was really nice. And when we’d go to the spinning bees,

and
very adv 3sg impf cop nice adv
and
to
spinning.bee pl f def when conj will impf go 1pl pres P

19 (a) [1:19]      we’d take a basket of carded wool to – to put walnuts in also

will impf
dat refl clt
take 1pl pres P carded.wool sg n basket sg f
comp
comp
put 1pl pres P
and
walnut pl m inside adv

20 (a) [1:23]      to go off to the spinning bee.

comp
go 1pl pres P
to
spinning.bee sg f def
1 (a) [0:01]       tə mumìče kətu bèhme mnògu sedènki zbìrəhme puprèl’ki i

         Well, when we were girls we got together a lot for work bees, spinning bees and –


2 (a) [0:07]       mežì čùkəhme nə kənòpəl’ i šč’à: sə zberème də hòdime nə mežìt’e

         joint work bees where we pounded hemp. We would all meet up to go to the joint work bees,


3 (a) [0:12]       čùkəhme mumìčetətə ud ednɤ̀ stərnɤ̀ i mumčè̝tətə ud drùgə stɤ̀rnə

         we pounded, the girls on one side and the boys on the other side.


4 (a) [0:18]       hùbəu əmə mumčè̝ kət š’à: dòjde š’à: dìgne ednə mumà də čùkə

         O.K., but when a boy would come, one of the girls would get up to [go] pound


5 (a) [0:21]       səz drùgətə mumà čùkəhme

         with another girl. We pounded it –


6 (VZh)       [Какво чукахте?]

         [What did you pound?]


7 (a) [0:24]       kənòpəl’ i s’ètne kət š’à: učùkəme

         [yes,] hemp. And when we’d finish pounding


8 (a) [0:28]       kənòpəl’ət si stànvəhme tə sto š’à: də sə hrànime prài

         the hemp we would get up to – We would have some food, we’d –


9 (a) [0:32]       jədè̝me št’ɛ̀še də jədè̝me

         We’d eat! We would eat!


10 (a) [0:33]       pràihə terpèzə čurbəžìjkite tàm dètu vìkəhə mežì

         The wives of the landowners who’d called us to the joint work bees set up the table


11 (a) [0:37]       tə pràihme tə š’à: sə hrànime š’à: š’à: pul’ɛ̀me nə mumč’è̝tətə wòdə

         and we made – now we’d eat. We’d – we’d pour water for the boys.


12 (a) [0:43]       š’à: kùkneme kùknətu̥tu š’à: kù̥kneme təkà i də pràime nə

         We’d sit on our knees, like that, down on our knees so we could make –


13 (a) [0:47]       də pul’ɛ̀eme nə mumč’ètu wòdə kuèti mumč’è e čùkəlu səs səs mè̝ne

         so we could pour water for the boy – the boy that was pounding with me,


14 (a) [0:53]       i š’à: mu pòl’əm òdə də sə umìje i š’àvə tùr’et terpèzə gul’àmə

         and I’d pour him water so he could wash. And they’d set a big table


15 (a) [0:58]       də ədème š’à: svər’ɤ̀t fasùl’ ə pupèr turšìe kukòški vər’àhə

         for us to eat. They’d cook up beans, peppers, pickles – and they cooked chicken –


16 (a) [1:05]       š’à: də š’à: də sə nəjədème če š’à: stàneme tugàə

         We’d – we’d eat our fill and then we’d get up


17 (a) [1:09]       də igràeme hòru də pejème pejɛ̀hme svìrehə səs kəvàl mumč’ètətə

         to dance the horo and to sing. We sang, the boys played the end-blown flute,


18 (a) [1:15]       i mlògu beše hùbəvu i nə pupr’èlkite kətu š’à: pòme

         and it was really nice. And when we’d go to the spinning bees,


19 (a) [1:19]       š’à: si zèmeme lànu kòšnicə də də tùrime i òrehi vɤ̀tre

         we’d take a basket of carded wool to – to put walnuts in also


20 (a) [1:23]       də pòme nə pupr’èlkətə

         to go off to the spinning bee.


1 (a) [0:01]       тә мумѝче кәту бѐhме мно̀гу седѐнки збѝрәhме пупрѐл’ки и

2 (a) [0:07]       межѝ чу̀кәhме нә кәно̀пәл’ и шч’а̀: сә зберѐме дә hо̀диме нә межѝт’е

3 (a) [0:12]       чу̀кәhме мумѝчетәтә уд еднъ̀ стәрнъ̀ и мумче̇̀тәтә уд дру̀гә стъ̀рнә

4 (a) [0:18]       hу̀бәу әмә мумче̇̀ кәт ш’а̀: до̀йде ш’а̀: дѝгне еднә мума̀ дә чу̀кә

5 (a) [0:21]       сәз дру̀гәтә мума̀ чу̀кәhме

6 (VZh)       [Какво чукахте?]

7 (a) [0:24]       кәно̀пәл’ и с’ѐтне кәт ш’а̀: учу̀кәме

8 (a) [0:28]       кәно̀пәл’әт си ста̀нвәhме тә сто ш’а̀: дə сә hра̀ниме пра̀и

9 (a) [0:32]       йәде̇̀ме шт’е̂̀ше дә йәде̇̀ме

10 (a) [0:33]       пра̀иhә терпѐзә чурбәжѝйките та̀м дѐту вѝкәhә межѝ

11 (a) [0:37]       тә пра̀иhме тә ш’а̀: сә hра̀ниме ш’а̀: ш’а̀: пул’е̂̀ме нә мумч’е̇̀тәтә ўо̀дә

12 (a) [0:43]       ш’а̀: ку̀кнеме ку̀кнәту̭ту ш’а̀: ку̭̀кнеме тәка̀ и дә пра̀име нә

13 (a) [0:47]       дә пул’е̂̀еме нә мумч’ѐту ўо̀дә куѐти мумч’ѐ е чу̀кәлу сәс сәс ме̇̀не

14 (a) [0:53]       и ш’а̀: му по̀л’әм о̀дә дә сә умѝйе и ш’а̀вә ту̀р’ет терпѐзә гул’а̀мә

15 (a) [0:58]       дә әдѐме ш’а̀: свәр’ъ̀т фасу̀л’ ə пупѐр туршѝе куко̀шки вәр’а̀hә

16 (a) [1:05]       ш’а̀: дә ш’а̀: дә сә нәйәдѐме че ш’а̀: ста̀неме туга̀ә

17 (a) [1:09]       дә игра̀еме hо̀ру дә пейѐме пейе̂̀hме свѝреhә сәс кәва̀л мумч’ѐтәтә

18 (a) [1:15]       и мло̀гу беше hу̀бәву и нә пупр’ѐлките кәту ш’а̀: по̀ме

19 (a) [1:19]       ш’а̀: си зѐмеме ла̀ну ко̀шницә дә дә ту̀риме и о̀реhи въ̀тре

20 (a) [1:23]       дә по̀ме нә пупр’ѐлкәтә

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut