Mogilica 2

1 (a) [0:00]      Something else? What do [you want] to ask me? I'll tell you something.

other sg n adj some.kind sg n adj now adv what indcl interr
comp
acc 1sg clt
[...]
what indcl interr [...]
dat 2pl clt
1sg pres I something sg n

2 (VZh)       Oh, there's still lots more [for] you to tell [us]. Like [for instance] about –

excl
still adv much adv have 2sg pres I
comp
tell 2sg pres I
for
disc
for

3 (VZh)       the dishes that you made in the old days, old Rhodope dishes.

dish pl f def rel
2pl pres aux clt
make pl L.part I one sg n adj time sg n old pl adj Rhodope pl adj dish pl f

4 (a) [0:10]      Hah! The old times! How shall I tell you what it was [like] then?

excl
old sg n def med adj excl how interr
comp
dat 2sg clt
say 1sg pres P old sg n def med adj what sg n interr 3sg impf cop

5 (a) [0:14]      You'll cook up a panful of beans, you'll add [some] fat, and you'll

fut boil 2sg pres P one sg f adj pan sg f bean sg m fut
acc m 3sg clt
fatten 2sg pres P
and
fut

6 (a) [0:18]      pour [it all] into big pots, you'll make “banitsa”

in
big pl adj pot pl m fut pour 2sg pres P
and
banitsa pl f fut create 2sg pres P

7 (a) [0:22]      – what [can] I tell you of this?

what indcl interr
comp
dat 2sg clt
acc n 3sg clt
say 1sg pres I

8 (VZh)       Well, “banitsa” – how did you call it in the old-time language?

and
banitsa sg f def
by
old.time adv how interr
acc f 3sg clt
say 2pl impf I

9 (a) [0:26]      The old-time [ones]: “klin”.

old.time pl def dist adj banitsa sg m

10 (VZh)       Mmhm.

bkch

11 (a) [0:28]      For klin, you beat three or four eggs, with a little semolina,

banitsa sg m fut
hes
[...]
beat 2sg pres P
three
four egg pl n
with
semolina sg m little adv

12 (a) [0:34]      you cook up rice, and other stuff, and you'll make banitsa.

rice sg m fut boil 2sg pres P one sg n adj other sg n adj
and
fut make 2sg pres P banitsa pl f

13 (a) [0:37]      and then they made it with butter. And meat –

with
butter sg n then adv
acc 3pl clt
make 3pl impf I
and
meat sg n

14 (a) [0:40]      they chop it up in large chunks, and pour it out in big ones like this,

fut
acc n 3sg clt
chop 3pl pres P coarsely adv thus med adv coarsely adv
acc n 3sg clt
pour 3pl pres P

15 (a) [0:43]      They run it through a sieve with a bit of water like this: they push it through

and
acc n 3sg clt
strain 3pl pres I
with
little adv water sg f thus med adv fut
acc n 3sg clt
push 3pl pres P

16 (a) [0:46]      little by little. [Then] they pour it into a big pot.

by
little adv fut
acc n 3sg clt
pour.out 3pl pres P
in
big sg m adj pot sg m

17 (a) [0:49]      And they make polenta, and take it out in big lumps.

and
fut boil 3pl pres P polenta sg m fut
acc m 3sg clt
extract 3pl pres P
in
such pl med adj big.chunk pl m

18 (a) [0:52]      Everyone eats until they've eaten their fill! [laughter]

each sg m adj fut eat 3sg pres I
until
acc refl clt
eat.fill 3sg pres P

         Something else? What do [you want] to ask me? I'll tell you something.


         Oh, there's still lots more [for] you to tell [us]. Like [for instance] about –


         the dishes that you made in the old days, old Rhodope dishes.


         Hah! The old times! How shall I tell you what it was [like] then?


         You'll cook up a panful of beans, you'll add [some] fat, and you'll


         pour [it all] into big pots, you'll make “banitsa”


         – what [can] I tell you of this?


         Well, “banitsa” – how did you call it in the old-time language?


         The old-time [ones]: “klin”.


         Mmhm.


         For klin, you beat three or four eggs, with a little semolina,


         you cook up rice, and other stuff, and you'll make banitsa.


         and then they made it with butter. And meat –


         they chop it up in large chunks, and pour it out in big ones like this,


         They run it through a sieve with a bit of water like this: they push it through


         little by little. [Then] they pour it into a big pot.


         And they make polenta, and take it out in big lumps.


         Everyone eats until they've eaten their fill! [laughter]


1 (a) [0:00]       дру̀го не̂̀кву сеа̀ кəна̀ дə мə пѝт кəна̀ сəм ви ка̀за не̂̀шту

2 (VZh)       о о̀ште мно̀го ѝмаш да разка̀зваш за тако̀ва за

3 (VZh)       ма̀нџите дѐто сте пра̀или едно̀ врѐме ста̀ри родо̀пски ма̀нџи

4 (a) [0:10]       hа̀ ста̀руту ва̀й ка̀к дə ти ка̀ж’əм ста̀рутə кəко̀ беш’е

5 (a) [0:14]       ш’е свəрѝш’ əдна̀ тѐнџ’ерə фəсу̀л’ ш’е гу зəбе̂̀лиш’ и ш’е

6 (a) [0:18]       в гəле̂̀ми сəhа̀ни ш’е сѝпеш’ и ба̀ници ш’е сто̀риш’

7 (a) [0:22]       кəна̀ дə ти гу ка̀звəм

8 (VZh)       а ба̀ницата по авѐлски ка̀к йə ка̀зваhте

9 (a) [0:26]       евѐлцкине клѝн

10 (VZh)       əмhəм

11 (a) [0:28]       клѝн ш’ə ə зə рəзбѝйеш трѝ ч’ѐтири əйца̀ шə грѝс ма̀лку

12 (a) [0:34]       урѝс ш’е свəрѝш’ əдно̀ дру̀гу и ш’е нəпра̀иж ба̀ницɨ

13 (a) [0:37]       сəс ма̀слу тега̀й ги пра̀еhə и м’о̂̀су

14 (a) [0:40]       ше гу здруб’о̂̀т нəйо̂̀дру тəка̀ нəйо̂̀дру гу сип’о̀т

15 (a) [0:43]       че гу пресе̂̀вəт с ма̀лку вудѝч’кə тəка̀ ш’е гу притѝкəт

16 (a) [0:46]       пу ма̀лку ш’е гу иссѝпəт в гуле̂̀м сəhа̀н

17 (a) [0:49]       и ш’ə свəр’о̂̀т кəч’əма̀к ш’ə гу изва̀дəт нə тəкѝвə тукма̀ци

18 (a) [0:52]       се̂̀ки ш’е əдѐ ду̀р сə нəйəдѐ [смях]

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut