Momčilovci

1 (a) [0:00]      I got married at thirty-five, at five – [ah], yes, [it was in]

marry 1sg aor P
acc refl clt
at
thirty
and
five year pl f
and
[...]
hes
[...]
yes

2 (a) [0:05]      ‘35 – [no, in] ‘34 [that] I got married. In ‘35

thirty
and
fifth sg f adj
[...]
fourth sg f adj year sg f
acc refl clt
marry 1sg aor P thirty fifth sg f adj year sg f

3 (a) [0:08]      I gave birth to my first daughter. I gave birth to the second one in ‘40.

bear 1sg aor P first sg f def med adj daughter sg f second sg f def med adj bear 1sg aor P
[ … ]
fortieth sg f adj year sg f

4 (a) [0:14]      I have two daughters. They are married, both of them took boys from the village [here].

two f daughter pl f have 1sg pres I marry pl P.part I
3pl pres cop clt
and
two f def med
from
village sg n
dat refl clt
lead 3pl pres I boy pl n

5 (a) [0:21]      I was widowed at the age of thirty-five.

remain sg f L.part P 1sg pres aux clt widow sg f
at
thirty
and
five year pl f

6 (a) [0:27]      And [then] I went about the hills [working]. I dug, I reaped, I threshed, I carried wood.

and
go sg f L.part I 1sg pres aux clt
around
hill sg m def dig sg f L.part I reap sg f L.part I thresh sg f L.part I wood pl n drive sg f L.part I

7 (a) [0:35]      I went [to work] for others – to thresh, to carry wood for them, to bring in hay for them,

foreign dat pl adj 1sg pres aux clt go sg f L.part I
comp
thresh 1pl pres I
comp
dat 3pl clt
drive 1sg pres I wood pl n
comp
dat 3pl clt
drive 1sg pres I hay sg n

8 (a) [0:39]      to cart around fertilizer for them – and I’ve done work for others till now,

comp
dat 3pl clt
drive 1sg pres I manure sg m def med
and
with
foreign sg f adj work sg f 1sg pres aux clt pass sg L.part P
to
now adv

9 (a) [0:45]      up to the current years. Now I am seventy-four, and

to
this pl prox adj year pl f now adv 1sg pres cop clt
at
seventy
and
four year pl f
and

10 (a) [0:50]      I go out regularly. I go out with – I had [this] sweet little mule.

and
go 1sg pres I regularly adv go 1sg pres I with
one sg n adj mule sg n small sg n adj have 1sg impf I

11 (a) [0:54]      I used to thresh everywhere with him, my son. I went everywhere,

with
acc n 3sg everywhere adv boy adrs thresh 1sg impf I everywhere adv go 1sg impf I

12 (a) [0:57]      everyone offered me [work], but paid by the day, to survive.

all pl
acc 1sg clt
call 3pl impf I but
for
day.wages sg m
for
life sg m

14 (a) [1:01]      I want them to pay me a lev or two, I’m waiting for them to give me a lev or two.

want 1sg pres I
comp
dat 1sg clt
pay 3pl pres P some sg m adj lev sg m wait 1sg pres P
comp
dat 1sg clt
give 3pl pres P some sg m adj lev sg m

15 (a) [1:07]      Someone would give me three bunches of straw for the mule and three for me.

someone sg n
dat 1sg clt
give 3sg impf P three bundle ct m straw sg f
for
mule sg n def med
and
three
for
acc 1sg

16 (a) [1:11]      I threshed for him all day long [but] I’d gone [for only] one load of straw. [laughter]

dat n 3sg clt
1sg pres aux clt entire sg m adj day sg m thresh sg f L.part I one sg m adj load sg m straw sg f 1sg pres aux clt go sg f L.part I

17 (a)       [What happened to the mule?]

18 (a) [1:16]      They took my mule for the collective farm. And I went to work

mule sg n def med
dat 1sg clt
take 3pl aor P cooperative.farm sg n
and
nom 1sg go 1sg aor P
to
labor sg m adj day sg m

19 (a) [1:20]      one day, and I fell ill with heart disease: high blood pressure, arteriosclerosis.

some sg m adj day sg m
and
fall.ill 1sg aor P
acc refl clt
from
heart sg n high sg n adj blood sg n adj heart sg n sclerosis sg f

20 (a) [1:27]      And now I’m like that. I’m resting [from the farm] but I can’t do any [of my own] work.

and
now adv 1sg pres cop clt thus prox adv rest 1sg pres I but
neg
can 1sg pres I nothing sg n
comp
work 1sg pres I

21 (a) [1:32]      My daughters work. They look after me, they help me.

daughter pl f def med
dat 1sg clt
work 3pl pres I nom 3pl
acc 1sg clt
look 3pl pres I help 3pl pres I
dat 1sg clt

22 (a) [1:38]      My sons-in-law are good, they bring me wood and split it for me,

son.in.law pl m def med
dat 1sg clt
3pl pres cop clt
nice pl adj
and
nom 3pl bring 3pl pres I
dat 1sg clt
wood pl n chop 3pl pres I dat 1sg clt
acc 3pl clt

23 (a) [1:44]      and prepare me for the winter [by doing the things] that are more difficult.

prepare 3pl pres I
dat 1sg clt
for
winter sg f def med rel sg n med
3sg pres cop clt
more difficult sg n adj
1 (a) [0:00]       už’ènix sə nə trìjes i p’èd gudìni i p’e ə d dà

         I got married at thirty-five, at five – [ah], yes, [it was in]


2 (a) [0:05]       trìjs i p’ètə gu četvɤ̀rtə gudìnə sə už’ènix trìjset pètə gudìnə

         ‘35 – [no, in] ‘34 [that] I got married. In ‘35


3 (a) [0:08]       rudìx pɤ̀rvətə dəšter’ɛ̀ ftòrətə rudìh č č’etrìstə gudìnə

         I gave birth to my first daughter. I gave birth to the second one in ‘40.


4 (a) [0:14]       dv’ɛ̀ dəšterì ìməm ž’èn’eni sə i dv’ɛ̀te ut s’èlu si vòd’ət mumč’ètə

         I have two daughters. They are married, both of them took boys from the village [here].


5 (a) [0:21]       ustànələ səm duvìcə nə trìjsi i p’èd gudìni

         I was widowed at the age of thirty-five.


6 (a) [0:27]       i hòdilə səm pu bəjìrə kupàlə ž’ɔ̀nələ vɔ̀rhlə dərvà kàrələ

         And [then] I went about the hills [working]. I dug, I reaped, I threshed, I carried wood.


7 (a) [0:35]       č’ùzdim səm hòdilə də vɔ̀rš’əm də hmi kàrəm dərvà də hmi kàrəm s’ɛ̀nu

         I went [to work] for others – to thresh, to carry wood for them, to bring in hay for them,


8 (a) [0:39]       də hmi kàrəm tòrət i s č’ùzdə ràptə səm minɔ̀lə du segà

         to cart around fertilizer for them – and I’ve done work for others till now,


9 (a) [0:45]       du s’ɛ̀ə gudìni segà səm nə sedemdesè i č’ètiri gudìni i

         up to the current years. Now I am seventy-four, and


10 (a) [0:50]       i hòd’ə r’edòvnu hòd’ə səs ədnò mùl’ənce mùt’i̥ku im’ɛ̀h

         I go out regularly. I go out with – I had [this] sweet little mule.


11 (a) [0:54]       səs n’ègə sìč’kəd’e ùlum vərš’ɛ̀h sìč’kəd’e hòd’əh

         I used to thresh everywhere with him, my son. I went everywhere,


12 (a) [0:57]       sìč’ki mə rùkəhə əmə zə gin’l’ùk’ zə ž’ivòt’

         everyone offered me [work], but paid by the day, to survive.


14 (a) [1:01]       ìštəm də mi plət’ɔ̀t n’ɛ̀kuj l’èf č’ɛ̀kə də mi dədɔ̀ n’ɛ̀kuj l’ɛ̀f

         I want them to pay me a lev or two, I’m waiting for them to give me a lev or two.


15 (a) [1:07]       budnò mi dəd’ɛ̀š’e trì svìtkə slàmə zə mùl’etu i trì zə m’ène

         Someone would give me three bunches of straw for the mule and three for me.


16 (a) [1:11]       mu səm càl’ d’èn’ vɔ̀rhlə ədìn tvàr slàmə səm hòdilə [laughter]

         I threshed for him all day long [but] I’d gone [for only] one load of straw. [laughter]


17 (a)       [Какво стана с него?]

         [What happened to the mule?]


18 (a) [1:16]       mùl’etu mi zɔ̀hə t’èkezes’è i jɛ̀ hòdih nə trùduv d’èn’

         They took my mule for the collective farm. And I went to work


19 (a) [1:20]       n’ɛ̀kəv d’èn’ i rəzbul’àh sə ut sərc’è visòku krɤ̀vnu sərc’è skleròzə

         one day, and I fell ill with heart disease: high blood pressure, arteriosclerosis.


20 (a) [1:27]       e segà səm esèj puč’ìvəm əmə ni mògə nìštu də ràbut’əm

         And now I’m like that. I’m resting [from the farm] but I can’t do any [of my own] work.


21 (a) [1:32]       dəšter’ète mi ràbut’ət tìjə mə gl’ɔ̀dət pumàgət mi

         My daughters work. They look after me, they help me.


22 (a) [1:38]       zɔ̀t’uvete mi sə hùbəvi i tìjə dukàrvət mi dərvà c’ɛ̀pət mì gi

         My sons-in-law are good, they bring me wood and split it for me,


23 (a) [1:44]       gòtv’ət mi zə zimɔ̀tə kutròtu ə pò trùdnu

         and prepare me for the winter [by doing the things] that are more difficult.


1 (a) [0:00]       уж’ѐних сә нә трѝйес и п’ѐд гудѝни и п’е ə д да̀

2 (a) [0:05]       трѝйс и п’ѐтә гу четвъ̀ртə гудѝнә сə уж’ѐних трѝйсет пѐтə гудѝнə

3 (a) [0:08]       рудѝх пъ̀рвәтә дәштер’е̂̀ фто̀рәтә рудѝh ч ч’етрѝстə гудѝнә

4 (a) [0:14]       дв’е̂̀ дәштерѝ ѝмәм ж’ѐн’ени сә и дв’е̂̀те ут с’ѐлу си во̀д’әт мумч’ѐтә

5 (a) [0:21]       уста̀нәлә сәм дувѝцә нә трѝйси и п’ѐд гудѝни

6 (a) [0:27]       и hо̀дилә сәм пу бәйѝрә купа̀лә ж’о̂̀нәлә во̂̀рhлә дәрва̀ ка̀рәлә

7 (a) [0:35]       ч’у̀здим сәм hо̀дилә дә во̂̀рш’әм дә hми ка̀рәм дәрва̀ дә hми ка̀рәм с’е̂̀ну

8 (a) [0:39]       дә hми ка̀рәм то̀рәт и с ч’у̀здә ра̀птә сәм мино̂̀лә ду сега̀

9 (a) [0:45]       ду с’е̂̀ә гудѝни сега̀ сәм нә седемдесѐ и ч’ѐтири гудѝни и

10 (a) [0:50]       и hо̀д’ә р’едо̀вну hо̀д’ә сәс әдно̀ му̀л’әнце му̀т’и̭ку им’е̂̀h

11 (a) [0:54]       сәс н’ѐгә сѝч’кәд’е у̀лум вәрш’е̂̀h сѝч’кәд’е hо̀д’әh

12 (a) [0:57]       сѝч’ки мә ру̀кәhә әмә зә гин’л’у̀к’ зә ж’иво̀т’

13 (a)       [Защо ходеше да работиш на чужди хора?]

14 (a) [1:01]       ѝштәм дә ми пләт’о̂̀т н’е̂̀куй л’ѐф ч’е̂̀кә дә ми дәдо̂̀ н’е̂̀куй л’е̂̀ф

15 (a) [1:07]       будно̀ ми дәд’е̂̀ш’е трѝ свѝткә сла̀мә зә му̀л’ету и трѝ зә м’ѐне

16 (a) [1:11]       му сәм ца̀л’ д’ѐн’ во̂̀рhлә әдѝн тва̀р сла̀мә сәм hо̀дилә [смях]

17 (a)       [Какво стана с него?]

18 (a) [1:16]       му̀л’ету ми зо̂̀hә т’ѐкезес’ѐ и йе̂̀ hо̀диh нә тру̀дув д’ѐн’

19 (a) [1:20]       н’е̂̀кәв д’ѐн’ и рәзбул’а̀h сә ут сәрц’ѐ висо̀ку кръ̀вну сәрц’ѐ склеро̀зә

20 (a) [1:27]       е сега̀ сәм есѐй пуч’ѝвәм әмә ни мо̀гә нѝшту дә ра̀бут’әм

21 (a) [1:32]       дәштер’ѐте ми ра̀бут’әт тѝйә мә гл’о̂̀дәт пума̀гәт ми

22 (a) [1:38]       зо̂̀т’увете ми сә hу̀бәви и тѝйә дука̀рвәт ми дәрва̀ ц’е̂̀пәт мѝ ги

23 (a) [1:44]       го̀тв’әт ми зә зимо̂̀тә кутро̀ту ә по̀ тру̀дну

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut