Godeševo 3

1 (VZh)       [Tell me something about the old days]

2 (a) [0:01]      Well, you [should] go down to the lower districts, to the old grannies here,

disc
fut
go 2sg pres P
ost here adv
along
lower pl def adj neighborhood pl f pres exist old pl adj granny pl f

3 (a) [0:04]      [if] you ask them they’ll tell you everything.

acc 3pl
fut
ask 2sg pres P nom 3pl
fut
dat 2sg clt
tell 3pl pres P everything sg n adj

4 (a) [0:06]      They’ll tell you [all] these old-time things that – that they’ve remembered.

fut
dat 2sg clt
tell 3pl pres P
ost
one.time pl adj thing pl f rel nom 3pl
3pl pres aux clt
remember pl L.part P

5 (a) [0:11]      We haven’t remembered anything. We don’t –

nom 1pl
1pl pres aux clt
remember pl L.part P nothing sg n nom 1pl
neg
[...]

6 (a) [0:13]      we’ve only remembered one way of life.

only adv one sg m adj voice sg m
1pl pres aux clt
remember pl L.part P nom 1pl

7 (VZh)       [Do you talk like the old-timers?]

8 (a) [0:16]      We speak the old-time speech. What we come across, that’s how we talk.

by
one.time adv
dat refl clt
speak 1pl pres I as conj dat refl clt
1pl pres aux clt
find pl L.part P thus med adv
dat refl clt
speak 1pl pres I

9 (VZh)       [How did you do the threshing?]

10 (a) [0:21]      Yes. We go to the threshing field. We gather up the grain and the chaff,

yes
go 1pl pres I
to
threshing.field sg m
hes
and
gather 1pl pres P this sg n med adj grain sg n def with
chaff sg f def

11 (a) [0:27]      we gather it into a pile, and take shovels into our hands.

gather 1pl pres P
acc n 3sg clt
to
pile sg m
and
take 1pl pres P shovel pl f def in
hand pl f def

12 (a) [0:31]      Then you look where the wind is coming from, and that’s the direction

and
fut
look 2sg pres I from.where rel pres exist wind sg m there adv
fut
from.there adv

13 (a) [0:35]      you’ll throw the grain. It winnows out, off to the side

fut
throw 2sg pres P nom sg n
acc refl clt
grain sg n def to.side adv
dat refl clt
acc refl clt
winnow 3sg pres I

14 (a) [0:39]      over there where the chaff [is].

ost
by
by
chaff sg f def

15 (VZh)       [Were you the ones who built this house?]

16 (b) [0:41]      Ah, we bought it.

adrs nom 1pl
acc f 3sg clt
buy 1pl aor P

17 (a) [0:42]      [Yes,] we bought it from a man. He moved away, and then

buy 1pl aor P
acc f 3sg clt
from
one sg m person sg m nom m 3sg
acc refl clt
move.out 3sg aor P
and
disc

18 (a) [0:45]      we bought it [from him]. Now we’ve built another one

nom 1pl
acc f 3sg clt
buy 1pl aor P nom 1pl
dat refl clt
1pl pres aux clt
now adv build pl L.part P other sg f adj

19 (a) [0:47]      but we haven’t been living in it.

but
in
acc f 3sg
neg
1pl pres aux clt sit pl L.part I

20 (a) [0:49]      Now, we’re in this hut. [In] this hut!

now adv
1pl pres cop clt
in
this sg f prox adj hut sg f adj
in
this sg f prox adj hut sg f
1 (VZh)       [Кажете ми нещо зa старо време]

         [Tell me something about the old days]


2 (a) [0:01]       əmi š eš èj tùkə niz dòln'ite məəlɤ̀i ìmə stàri nìnki

         Well, you [should] go down to the lower districts, to the old grannies here,


3 (a) [0:04]       t'à še pupɤ̀jtəš t'è še ti kàžət sɤ̀jčku

         [if] you ask them they’ll tell you everything.


4 (a) [0:06]       še ti kàžət è bɤ̀jrvəkìcki ràbuti d'ètu d'ètu t'è sə zəpòvnili

         They’ll tell you [all] these old-time things that – that they’ve remembered.


5 (a) [0:11]       nìe sme zəpòvnili nɤ̀jštu nìe ne gla

         We haven’t remembered anything. We don’t –


6 (a) [0:13]       sàmu adɤ̀jn glàs sme zəpòvnili nìe

         we’ve only remembered one way of life.


7 (VZh)       [“Бирвакътски” ли говориш?]

         [Do you talk like the old-timers?]


8 (a) [0:16]       pu ədnovr'àmešnu si guvòrim kàtu sɤ̀j sme nəšlɤ̀j təkà si guvòrime

         We speak the old-time speech. What we come across, that’s how we talk.


9 (VZh)       [Как вършеехте?]

         [How did you do the threshing?]


10 (a) [0:21]       da òdimə nə ərmàn ə i səber'è̝me tvà žìtutu səs pl'evòwtə

         Yes. We go to the threshing field. We gather up the grain and the chaff,


11 (a) [0:27]       səberè̝m gu nə kɤ̀wp i z'èmeme lupàti̥te fəf rəkɤ̀jte

         we gather it into a pile, and take shovels into our hands.


12 (a) [0:31]       i še gl'òdəš iskəd'ètu ìmə v'àter tàm še istàtək

         Then you look where the wind is coming from, and that’s the direction


13 (a) [0:35]       še fòrneš tò sə žɤ̀jtutu jəndàn si sə udv'àvə

         you’ll throw the grain. It winnows out, off to the side


14 (a) [0:39]       jò pri pri pl'àvətə

         over there where the chaff [is].


15 (VZh)       [Вие ли построихте тази къща?]

         [Were you the ones who built this house?]


16 (b) [0:41]       abè nè jə kùpifme

         Ah, we bought it.


17 (a) [0:42]       kɤ̀wpifmè jə ud ədɤ̀jn čuv'àk tòj sə iss'è̝li ə pə

         [Yes,] we bought it from a man. He moved away, and then


18 (a) [0:45]       nìe jə kɤ̀wpime nìe si sme segà ugrədɤ̀jli drùgə

         we bought it [from him]. Now we’ve built another one


19 (a) [0:47]       əmə f nèjə ne smè sed'àli

         but we haven’t been living in it.


20 (a) [0:49]       seà sme fəf sàə kulìbə f sàə kulɤ̀jbə

         Now, we’re in this hut. [In] this hut!


1 (VZh)       [Кажете ми нещо за старо време]

2 (a) [0:01]       əми ш еш ѐй ту̀кə низ до̀лн’ите мəəлъ̀и ѝмə ста̀ри нѝнки

3 (a) [0:04]       т’а̀ ше пупъ̀йтəш т’ѐ ше ти ка̀жəт съ̀йчку

4 (a) [0:06]       ше ти ка̀жəт ѐ бъ̀йрвəкѝцки ра̀бути д’ѐту д’ѐту т’ѐ сə зəпо̀внили

5 (a) [0:11]       нѝе сме зəпо̀внили нъ̀йшту нѝе не гла

6 (a) [0:13]       са̀му адъ̀йн гла̀с сме зəпо̀внили нѝе

7 (VZh)       [“Бирвакътски” ли говориш?]

8 (a) [0:16]       пу əдновр’а̀мешну си гуво̀рим ка̀ту съ̀й сме нəшлъ̀й тəка̀ си гуво̀риме

9 (VZh)       [Как вършеехте?]

10 (a) [0:21]       да о̀димə нə əрма̀н ə и сəбер’е̇̀ме тва̀ жѝтуту сəс пл’ево̀ўтə

11 (a) [0:27]       сəбере̇̀м гу нə къ̀ўп и з’ѐмеме лупа̀ти̭те фəф рəкъ̀йте

12 (a) [0:31]       и ше гл’о̀дəш искəд’ѐту ѝмə в’а̀тер та̀м ше иста̀тəк

13 (a) [0:35]       ше фо̀рнеш то̀ сə жъ̀йтуту йəнда̀н си сə удв’а̀вə

14 (a) [0:39]       йо̀ при при пл’а̀вəтə

15 (VZh)       [Вие ли построихте тази къща?]

16 (b) [0:41]       абѐ нѐ йə ку̀пифме

17 (a) [0:42]       къ̀ўпифмѐ йə уд əдъ̀йн чув’а̀к то̀й сə исс’е̇̀ли ə пə

18 (a) [0:45]       нѝе йə къ̀ўпиме нѝе си сме сега̀ угрəдъ̀йли дру̀гə

19 (a) [0:47]       əмə ф нѐйə не смѐ сед’а̀ли

20 (a) [0:49]       сеа̀ сме фəф са̀ə кулѝбə ф са̀ə кулъ̀йбə

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut