Pavelsko 1

1 (a) [0:00]      We put the swap hook onto the left hand and then take up –

swaphook sg f def med put 1pl pres I
on
on
left sg f def med adj hand sg f
and
grasp 1pl pres I
hes

2 (a) [0:06]      we take up the sickle in the right hand and reap. We take hold …

in
hes
right sg f def prox adj grasp 1pl pres I sickle sg m def med
and
reap 1pl pres I grasp 1pl pres I

3 (b) [0:10]      and we sing! [unintelligible]

and
sing 1pl pres I

4 (a) [0:10]      … of handfuls [for reaping] and sing. All of us sing …

handful pl f
and
sing 1pl pres I sing 1pl pres I all pl def med adj

5 (b) [0:13]      [unintelligible]

6 (a) [0:13]      … in pairs. Two girls sing together, and we lay up the [reaped] handfuls –

by
two n
by
two n girl pl n sing 3pl pres I
and
put 1pl pres I handful pl f def med

7 (b) [0:16]      [we sing:] “Go out, girls! Go out, let’s go to the edge [of the field]”

exit pl imv P girl pl f exit pl imv P
to
edge sg m def dist
comp
go 1pl pres P

8 (a) [0:19]      and we leave the handfuls there behind us, and after us

and
leave 1pl pres I handful pl f def med thus med adv behind acc 1pl
and
behind adv

9 (a) [0:23]      come the men, who gather [them] up and [make] sheaves.

again adv
dat refl clt
hes
walk 3pl pres I
hes
male pl adj
and
gather 3pl pres I sheaf pl m def med

10 (a) [0:28]      They tie them into sheaves, and then drive them –

tie 3pl pres I
acc 3pl clt
in
sheaf pl m
and
then med adv
acc 3pl clt
drive 3pl pres I

11 (b) [0:30]      They gather them –

gather 3pl pres I
acc 3pl clt

12 (a) [0:32]      Well, they drive the sheaves over there!

disc sheaf pl m def med
acc 3pl clt
drive 3pl pres I there adv

13 (b) [0:32]      [Ah, but] they put them on this –

acc 3pl clt
put 3pl pres P
on
disc

14 (c) [0:36]      What time is it?

how.much interr
3sg pres cop clt
hour sg m def

15 (a) [0:36]      They drive the sheaves off in carriages and put them – they make cruciform of them.

sheaf pl m def med
acc 3pl clt
drive 3pl pres I with
carriage pl f
and
acc 3pl clt
put 3pl pres P make 3pl pres I
acc 3pl clt
on
cruciform pl m

16 (a) [0:42]      We call it a “cross”. And then we make it again here,

call 1pl pres I
dat m 3sg clt
hes
acc m 3sg clt
cross sg m
hes
again adv here adv when conj make 1pl impf I again adv

17 (a) [0:45]      and raise the sheaves up straight and put covers on top of them

hes
thus med adv raise 1pl pres I sheaf pl m def med
and
above adv put 1pl pres I hat pl f

18 (a)       and then they are what we call cruciform “baskets”.

and
acc n 3sg clt
[ … ]
nom 1pl
acc m 3sg clt
say 1pl pres I basket pl m

19 (VZh) [0:51]      [Do you pile them up anywhere else?]

20 (a) [0:52]      In the fields there, we pile them up in the field.

hes
there adv
in
field sg f def dist
dat refl clt
acc m 3sg clt
put 1pl pres I
in
field sg f def dist

21 (a) [0:55]      And then they go and –

and
after adv go 3pl pres I
and
acc m 3sg clt

22 (b) [0:58]      [unintelligible]

23 (a) [0:59]      lay them down. We make them into a pile – into piles –

put 3pl pres P make 1pl pres I
acc m 3sg clt
in
pile sg m
in
pile pl m

24 (a) [1:03]      and when they dry out – they sit there a month – then we go with mules

and
when conj dry 3sg pres P one sg m adj month sg m sit 3sg pres P
and
then med adv go 1pl pres I with
mule pl n

25 (a) [1:08]      and thresh it on the threshing floor. We make up the threshing floor, lay down the sheaves,

and
acc m 3sg clt
thresh 1pl pres I
hes
on
threshing.floor sg m def make 1pl pres I threshing.floor sg m def lay 1pl pres P sheaf pl m def med

26 (a) [1:13]      put them in order, harness up the mule with one person

arrange 1pl pres P
acc 3pl clt
arrange 1pl pres P
and
harness 1pl pres P mule sg n def med
and
one sg m adj person sg m

27 (a) [1:18]      in the center. He holds the mule and drives it round in a circle

in
center sg f def dist
acc refl clt
hold 3sg pres I mule sg n def dist
and
acc n 3sg clt
drive 3sg pres I around adv

28 (a) [1:22]      And two or three others [take] pitchforks and toss the sheaves apart.

and
other pl adj two an.num three an.num then adv
hes
with
pitchfork pl f toss 3pl pres I sheaf pl m def dist

29 (a) [1:27]      They keep on tossing it about and it becomes straw. Then we take away the mule

toss 3pl pres I toss 3pl pres I
and
become 3sg pres I
to
straw sg f
and
then med adv remove 1pl pres P mule sg n def dist

30 (a) [1:32]      and also the straw, and we gather up the grain. And when the wind picks up

remove 1pl pres P
and
straw sg f def dist
and
gather 1pl pres P grain sg n def dist
and
when conj begin 3sg pres P
comp
blow 3sg pres I wind sg m

31 (a) [1:38]      then we winnow it. We winnow it and the grain separates out,

and
acc n 3sg clt
winnow 1pl pres I winnow 1pl pres I
acc n 3sg clt
and
and
acc refl clt
winnow.away 3sg pres P grain sg n def dist

32 (a) [1:42]      after which we gather it up and bring it in. As for the straw, we put it

and
then med adv
acc n 3sg clt
gather 1pl pres I
and
acc n 3sg clt
bring 1pl pres I
and
straw sg f def dist
acc f 3sg clt
put 1pl pres I

33 (a) [1:46]      into net bags. We had these bags [made] from ropes, net bags.

in
string.bag pl m have 1pl impf I such sg n dist adj ost
from rope pl m string.bag pl m

34 (a) [1:51]      And we drive [the straw] in here into – into the loft, for the livestock.

and
acc f 3sg drive 1pl pres I here adv in
in
loft sg m def
for
livestock sg m def

35 (VZh) [1:55]      [What kind of livestock did you have?]

36 (a) [1:56]      Well, we had an ox. We had a mule, a cow, sheep, goats – well, cattle!

disc
have 1pl impf I ox sg m have 1pl impf I mule sg n cow sg f sheep pl f goat pl f
hes
cattle pl n

37 (a) [2:04]      We have cattle.

have 1pl pres I cattle pl n
1 (a) [0:00]       pələmàrkətə slàgəme nə nə l’àvətə rʌ̀kə i hvàtəme ə

         We put the swap hook onto the left hand and then take up –


2 (a) [0:06]       fəf ə d’èsnəsʌ fàštəme sərpʌ̀t i ž’ʌ̀neme fàštəme

         we take up the sickle in the right hand and reap. We take hold …


3 (b) [0:10]       i pojème [unintelligible]

         and we sing! [unintelligible]


4 (a) [0:10]       rəkòjki i p’èeme p’èeme sìčkit’e

         … of handfuls [for reaping] and sing. All of us sing …


5 (b) [0:13]       [unintelligible]

         [unintelligible]


6 (a) [0:13]       pu dv’è pu dv’è mumìčetə p’èjət i slàgəme rəkòjkite

         … in pairs. Two girls sing together, and we lay up the [reaped] handfuls –


7 (b) [0:16]       zlèste mòmi zlèste nə kràjən də ìdeme

         [we sing:] “Go out, girls! Go out, let’s go to the edge [of the field]”


8 (a) [0:19]       i ustàv’əme rukòjkit’e təkà zəd nàs i uzàt

         and we leave the handfuls there behind us, and after us


9 (a) [0:23]       pàk si ə vərv’ʌ̀t ə mʌ̀ški tə səbìrət snòpetu

         come the men, who gather [them] up and [make] sheaves.


10 (a) [0:28]       vʌ̀rzuvət gi nə snòp’e i tugàvə gi kàrət

         They tie them into sheaves, and then drive them –


11 (b) [0:30]       səbìrəd gi

         They gather them –


12 (a) [0:32]       əmi snòpete gi kàrət tàm

         Well, they drive the sheaves over there!


13 (b) [0:32]       [unintelligible] gi kladʌ̀t na təkòvə

         [Ah, but] they put them on this –


14 (c) [0:36]       kòlko e časɤ̀

         What time is it?


15 (a) [0:36]       snòpete gi kàrət səs kərùci i gi klədɤ̀t pràv’ət gi nə krɤ̀sci

         They drive the sheaves off in carriages and put them – they make cruciform of them.


16 (a) [0:42]       vìkəme mu m gu krɤ̀s ə pək tùkə kətu pràvehme pàk

         We call it a “cross”. And then we make it again here,


17 (a) [0:45]       ə təkà vəspràvəme snòpete i udgòre slàgəme š’ɛ̀pki

         and raise the sheaves up straight and put covers on top of them


18 (a)       i gu sə nìə̥ gu kàzvəme kò̝š’uv’e

         and then they are what we call cruciform “baskets”.


19 (VZh) [0:51]       [Някъде другаде слагаш ли?]

         [Do you pile them up anywhere else?]


20 (a) [0:52]       əm tuvà nə n’ìvənə si gu slàgəme nə n’ìvənə

         In the fields there, we pile them up in the field.


21 (a) [0:55]       i pò̝sle wòd’ət tə gu

         And then they go and –


22 (b) [0:58]       [unintelligible]

         [unintelligible]


23 (a) [0:59]       klədʌ̀t pràvimè gu nə kup’è̝n’ nə kup’ène

         lay them down. We make them into a pile – into piles –


24 (a) [1:03]       i kətu puisɤ̀hn’e ədìn m’èsec pusedzì i tugàvə wòdim səs mùletə

         and when they dry out – they sit there a month – then we go with mules


25 (a) [1:08]       tə gu vərš’èem m nə hərmànə pràvime hərmànə nəsəd’ìm snòpetu

         and thresh it on the threshing floor. We make up the threshing floor, lay down the sheaves,


26 (a) [1:13]       nəred’ìm gi nəred’ìm i fpr’ʌ̀gneme mùl’etu i ed’ìn čuv’èk

         put them in order, harness up the mule with one person


27 (a) [1:18]       fəf sr’edʌ̀nə sə dərdžì mùl’enu i gu kàrə nəwòkulu

         in the center. He holds the mule and drives it round in a circle


28 (a) [1:22]       i drùgi dvàmə truìcə pàk ə səs v’ìl’i rəstrɤ̀s’uvət snòpenu

         And two or three others [take] pitchforks and toss the sheaves apart.


29 (a) [1:27]       rəstrɤ̀s’uvət rəstrɤ̀s’uvət’ i stàvə nə slàmə i tugà izvàd’im mùl’enu

         They keep on tossing it about and it becomes straw. Then we take away the mule


30 (a) [1:32]       izvàd’im i slàmənə i vəzber’èm žìtunu i kətu pòčn’e də dùje v’àtər

         and also the straw, and we gather up the grain. And when the wind picks up


31 (a) [1:38]       i gu vìjeme vìjemè gu i i sə udvìje žìtunu

         then we winnow it. We winnow it and the grain separates out,


32 (a) [1:42]       i tugà gu səbìrəme i gu dukàrvəmə i slàmənə ə slàgəme

         after which we gather it up and bring it in. As for the straw, we put it


33 (a) [1:46]       vəv vərvìl’niki ìməhme nəkvò jè uč’ š’ìž’ime vərvìl’niki

         into net bags. We had these bags [made] from ropes, net bags.


34 (a) [1:51]       i n’èjə dukàrvəme tùkə fəf fəf pl’èvnikə nə dubìtəkə

         And we drive [the straw] in here into – into the loft, for the livestock.


35 (VZh) [1:55]       [Какъв добитък имахте?]

         [What kind of livestock did you have?]


36 (a) [1:56]       əm ìməhm’e vò̝l ìməhme mùl’e kràvə wòfce kò̝zi ə guv’ʌ̀də

         Well, we had an ox. We had a mule, a cow, sheep, goats – well, cattle!


37 (a) [2:04]       ìməme guv’ʌ̀də

         We have cattle.


1 (a) [0:00]       пәләма̀ркәтә сла̀гәме нə нә л’а̀вәтә ръ̂̀кә и hва̀тәме ə

2 (a) [0:06]       фәф ə д’ѐснәсъ̂ фа̀штәме сәрпъ̂̀т и ж’ъ̂̀неме фа̀штәме

3 (b) [0:10]       и пойѐме [неразбрано]

4 (a) [0:10]       рәко̀йки и п’ѐеме п’ѐеме сѝчкит’е

5 (b) [0:13]       [неразбрано]

6 (a) [0:13]       пу дв’ѐ пу дв’ѐ мумѝчетә п’ѐйәт и сла̀гәме рәко̀йките

7 (b) [0:16]       злѐсте мо̀ми злѐсте нә кра̀йән дə ѝдеме

8 (a) [0:19]       и уста̀в’әме руко̀йкит’е тәка̀ зәд на̀с и уза̀т

9 (a) [0:23]       па̀к си ə вәрв’ъ̂̀т ə мъ̂̀шки тә сәбѝрәт сно̀пету

10 (a) [0:28]       въ̂̀рзувәт ги нә сно̀п’е и туга̀вә ги ка̀рәт

11 (b) [0:30]       сəбѝрəд ги

12 (a) [0:32]       әми сно̀пете ги ка̀рәт та̀м

13 (b) [0:32]       [неразбрано] ги кладъ̂̀т на тəко̀вə

14 (c) [0:36]       ко̀лко е часъ̀

15 (a) [0:36]       сно̀пете ги ка̀рәт сəс кәру̀ци и ги кләдъ̀т пра̀в’әт ги нә кръ̀сци

16 (a) [0:42]       вѝкәме му м гу кръ̀с ә пәк ту̀кә кәту пра̀веhме па̀к

17 (a) [0:45]       ə тәка̀ вəспра̀вәме сно̀пете и удго̀ре сла̀гәме ш’е̂̀пки

18 (a)       и гу сə нѝə̭ гу ка̀звәме кò̝ш’ув’е

19 (VZh) [0:51]       [Някъде другаде слагаш ли?]

20 (a) [0:52]       әм тува̀ нә н’ѝвәнә си гу сла̀гәме нә н’ѝвәнә

21 (a) [0:55]       и пò̝сле ўо̀д’әт тə гу

22 (b) [0:58]       [неразбрано]

23 (a) [0:59]       кләдъ̂̀т пра̀вимѐ гу нә куп’е̇̀н’ нә куп’ѐне

24 (a) [1:03]       и кәту пуисъ̀hн’е әдѝн м’ѐсец пусеѕѝ и туга̀вә ўо̀дим сәс му̀летә

25 (a) [1:08]       тә гу вәрш’ѐем м нә hәрма̀нә пра̀виме hәрма̀нә нәсәд’ѝм сно̀пету

26 (a) [1:13]       нәред’ѝм ги нәред’ѝм и фпр’ъ̂̀гнеме му̀л’ету и ед’ѝн чув’ѐк

27 (a) [1:18]       фәф ср’едъ̂̀нә сә дәрџѝ му̀л’ену и гу ка̀рә нәўо̀кулу

28 (a) [1:22]       и дру̀ги два̀мә труѝцә па̀к ə сәс в’ѝл’и рәстръ̀с’увәт сно̀пену

29 (a) [1:27]       рәстръ̀с’увәт рәстръ̀с’увәт’ и ста̀вә нә сла̀мә и туга̀ изва̀д’им му̀л’ену

30 (a) [1:32]       изва̀д’им и сла̀мәнә и вәзбер’ѐм жѝтуну и кәту по̀чн’е дә ду̀йе в’а̀тəр

31 (a) [1:38]       и гу вѝйеме вѝйемѐ гу и и сә удвѝйе жѝтуну

32 (a) [1:42]       и туга̀ гу сәбѝрәме и гу дука̀рвәмə и сла̀мәнә ә сла̀гəме

33 (a) [1:46]       вәв вәрвѝл’ники ѝмәhме нәкво̀ йѐ уч’ ш’ѝж’име вәрвѝл’ники

34 (a) [1:51]       и н’ѐйә дука̀рвәме ту̀кә фәф фәф пл’ѐвникә нә дубѝтәкә

35 (VZh) [1:55]       [Какъв добитък имахте?]

36 (a) [1:56]       әм ѝмәhм’е вò̝л ѝмәhме му̀л’е кра̀вә ўо̀фце кò̝зи ə гув’ъ̂̀дә...

37 (a) [2:04]       ѝмәме гув’ъ̂̀дә

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut