Golica 6

1 (d) [0:01]      So long as granny was alive we had it all. She made food, we ate our fill, we’d sit –

until exist impf grandmother sg f exist impf all sg n food sg f cook 3sg pres P eat 1pl pres P
acc refl clt
sit 1pl pres I

2 (d) [0:08]      sometimes we argued, sometimes we laughed …

some sg m adj time sg m
acc refl clt
argue 1pl pres I some sg m adj time sg m
acc refl clt
laugh 1pl pres I

3 (e) [3:11]      Yes -

yes

4 (d) [0:12]      … [but] things went on fine. Now I’m alone.

walk 3sg impf I work sg f now adv alone sg m adj 1sg pres cop clt

5 (VZh)       [When did you pick the corn?]

6 (d) [0:14]      We picked it on Saturday. Well, when granny was alive we also planted corn.

on
Saturday sg f
acc 3pl clt
gather 1pl impf I
but
when conj exist impf grandmother sg f
and
sow 1pl impf I corn pl m

7 (d) [0:18]      Now I neither plant corn, nor dig the vineyard. I’m alone. There’s nothing.

now adv
neither
corn pl m sow 1sg pres I
neither
vineyard sg n dig 1sg pres I alone sg m adj nothing sg n pres neg exist

8 (d) [0:23]      Everything’s scattered [to the winds]. There’s nobody here.

disperse 3sg aor P
acc refl clt
everything sg n pres neg exist nobody sg m here adv

9 (e) [0:24]      [laughter]

10 (d) [0:25]      It’s very hard to be alone. [It’s fine if] a person lives with many other people,

very adv difficult sg f adj thing sg f alone sg m
comp
remain 3sg pres P person sg m
comp
live 3sg pres I with
many adv people pl

11 (d) [0:30]      but to be alone in later life –

but
comp
remain 3sg pres P
in
old pl adj year pl f alone sg m adj
hes

12 (e) [0:33]      Uh huh.

bkch

13 (d) [0:34]      that’s not easy.

and
neg
3sg pres cop clt
light sg f adj thing sg f

14 (e) [0:35]      That’s not easy.

neg
3sg pres cop clt
light sg f adj thing sg f

15 (d) [0:36]      As you see, I’m alone. I set the table alone, I clear it alone, if I find something I eat it,

how rel see 2pl pres I alone sg m adj put 1sg pres I alone sg m adj lift 1sg pres I
if conj
find 1sg pres P eat 1sg pres I

16 (d) [0:41]      if I don’t find [anything] I go to bed hungry, get up hungry – and there it is.

if conj
neg
find 1sg pres P hungry sg m adj lie.down 1sg pres I hungry sg m adj arise 1sg pres I
and
thus adv

17 (VZh)       [How many children did you have?]

18 (d) [0:47]      How many children did I have?

how.much interr child pl n have 1sg impf I
interr clt

19 (e) [0:48]      [unintelligible]

20 (d) [0:49]      I had nine children. But then they all grew up, and went off to get married,

have 1sg impf I nine child pl n however adv all pl def adj grow.up 3pl aor P
and
acc refl clt
marry 3pl aor P

21 (d) [0:57]      and I was left alone. Then granny (= wife) died, and the younger son

and
nom 1sg remain 1sg aor P alone sg m adj
and
grandmother sg f def die 3sg aor P
and
son sg m def little sg m def adj

22 (d) [1:01]      who was going to look after me – he died too.

who sg m rel adj will 3sg impf
comp
acc 1sg clt
look 3sg pres I
and
nom m 3sg die 3sg aor P

23 (d) [1:04]      And now here I am, carrying on alone.

and
and
nom 1sg now adv thus adv revolve 1sg pres I
acc refl clt
alone sg m

24 (VZh)       [Do you remember your father?]

25 (d) [1:10]      My father – they say he died in the Balkan wars,

father sg m
dat 1sg clt
die sg m L.part P
in
Turkish sg f def adj war sg f

26 (e) [1:12]      [unintelligible]

27 (d) [1:14]      and I was left an orphan,

remain 1sg aor P orphan sg m

28 (e) [1:15]      [unintelligible]

29 (d) [1:17]      so I had to start work very young. I worked, made [things], did [things], grew up –

and
hes
from
little sg m adj
acc refl clt
grasp 1sg aor P
to
work sg f work 1sg aor I make 1sg aor I do 1sg aor I grow.up 1sg aor P

30 (d) [1:23]      [Then] we got married, made a big family, and lived together – until now.

marry 1pl aor P
acc refl clt
create 1pl aor P many adv people pl live 1pl impf I
to
now adv

31 (VZh)       [Didn’t you say you had a brother?]

32 (d) [1:28]      He – what can I say about him? He was older [than me]

nom m 3sg what sg n interr
comp
say 1sg pres P
for
acc m 3sg nom m 3sg
hes
3sg impf cop
more
big sg m adj

33 (d) [1:32]      but he was – he was lame.

but 3sg impf cop lame sg m adj 3sg impf cop

34 (e) [1:34]      [unintelligible]

35 (d) [1:34]      He [stayed] by me. We looked after him. Just as we looked after [all] the children,

but
around
acc 1sg
acc refl clt
nom 1pl
acc m 3sg clt
look 1pl impf I how rel look 1pl impf I child pl n def

36 (d) [1:39]      that’s how we look after him too. All up until he died.

and
acc m 3sg thus adv look 1pl impf I
to
when conj die 3sg pres P

37 (e) [1:42]      They were breeding pigs.

and
with
pig pl f
acc refl clt
breed 3pl impf I

38 (d) [1:43]      [Yes,] with the pigs a bit. We were breeding pigs a bit, and that was his job.

with
pig pl f little adv little adv pig pl f breed 1pl impf I with
acc 3pl
acc refl clt
occupy 3sg impf I nom m 3sg

39 (d) [1:49]      But I looked after him. Just as I looked after [all] the children, so too with him –

but nom 1sg
acc m 3sg clt
look 1sg impf I how rel look 1sg impf I child pl n def
and
acc m 3sg thus adv look 1sg impf I

40 (d) [1:52]      [the whole time] until he died.

until conj die 3sg aor P
1 (d) [0:01]       dud’è ìməše bɑ̀ba ìməše sičko mɑ̀ndžə nəgòtvi nəjədèm sɛ sədìm

         So long as granny was alive we had it all. She made food, we ate our fill, we’d sit –


2 (d) [0:08]       n’àkuj pɛ̀t sə skɑ̀rəme n’àkuj pɛ̀t sə sm’ɛ̀jme

         sometimes we argued, sometimes we laughed …


3 (e) [3:11]       da

         Yes -


4 (d) [0:12]       vər’àše ràbutə sigà samìček səm

         … [but] things went on fine. Now I’m alone.


5 (VZh)       [Кога беряхте мамулите?]

         [When did you pick the corn?]


6 (d) [0:14]       f sɛ̀butə gi ber’àhme ama kət ìməše bɑ̀bə i s’ɛ̀ehme mamùli

         We picked it on Saturday. Well, when granny was alive we also planted corn.


7 (d) [0:18]       sigà nè məmùli s’ɛ̀ja nè lòze kupàja səmìčək nìčtu nèmə

         Now I neither plant corn, nor dig the vineyard. I’m alone. There’s nothing.


8 (d) [0:23]       prɛ̀snə sə sìčku nèmə nìkuj tùkə

         Everything’s scattered [to the winds]. There’s nobody here.


9 (e) [0:24]       [laughter]

         [laughter]


10 (d) [0:25]       mnògu tèškə ràbuta sɑ̀m də ustɑ̀ne čuvèk də žuv’ɛ̀e səs mnògu hòrə

         It’s very hard to be alone. [It’s fine if] a person lives with many other people,


11 (d) [0:30]       ə də ustàne nə stàri gudìni səmìčək ə

         but to be alone in later life –


12 (e) [0:33]       aha

         Uh huh.


13 (d) [0:34]       ə ni è lèkə ràbuta

         that’s not easy.


14 (e) [0:35]       ne e lèkə ràbuta

         That’s not easy.


15 (d) [0:36]       kàktu vìždəte səmìčək slɑ̀gəm səmìčək dìgəm ku nəm’ɛ̀r’ə jàm

         As you see, I’m alone. I set the table alone, I clear it alone, if I find something I eat it,


16 (d) [0:41]       ku ne nəm’ɛ̀r’ə glɑ̀den l’àgəm glɑ̀den stɑ̀vəm i tɛ̀j

         if I don’t find [anything] I go to bed hungry, get up hungry – and there it is.


17 (VZh)       [Колко деца имаше?]

         [How many children did you have?]


18 (d) [0:47]       kòlku decà ìməh li

         How many children did I have?


19 (e) [0:48]       [unintelligible]

         [unintelligible]


20 (d) [0:49]       ìməwh dèved decà ubàč’ə sìčkit’ɛ̋ purɑ̀snəə i sə ižžèniə

         I had nine children. But then they all grew up, and went off to get married,


21 (d) [0:57]       i ɑ̀s ustɑ̀nəh səmìčək i bɑ̀bətə umr’à i sinɛ̀ mɑ̀l’kijə

         and I was left alone. Then granny (= wife) died, and the younger son


22 (d) [1:01]       kòjtu t’ɛ̀j də mə glèdə i tòj umr’à

         who was going to look after me – he died too.


23 (d) [1:04]       i i ɑ̀s seɑ̀ tɛ̀j vərt’ɛ̀ sɛ sàm

         And now here I am, carrying on alone.


24 (VZh)       [Помниш ли баща си?]

         [Do you remember your father?]


25 (d) [1:10]       bəštɑ̀ mi umr’àl f tùrskətə vujnɛ̀

         My father – they say he died in the Balkan wars,


26 (e) [1:12]       [unintelligible]

         [unintelligible]


27 (d) [1:14]       ustànəh sirɑ̀k

         and I was left an orphan,


28 (e) [1:15]       [unintelligible]

         [unintelligible]


29 (d) [1:17]       a m ud mɑ̀lək sə fɑ̀nəh nə ràbutə ràbutih pràvih strùvəh purɑ̀snəh

         so I had to start work very young. I worked, made [things], did [things], grew up –


30 (d) [1:23]       užènijmi sə səzdàdəhme mnògu hòrə živ’àhme dò segà

         [Then] we got married, made a big family, and lived together – until now.


31 (VZh)       [Нали каза, че си имал брат?]

         [Didn’t you say you had a brother?]


32 (d) [1:28]       tòj kəkvò də kɑ̀žə zə nègu tòj ə b’ɛ̀še pò gul’ɑ̀m

         He – what can I say about him? He was older [than me]


33 (d) [1:32]       əmə b’ɛ̀še səkɑ̀t b’ɛše

         but he was – he was lame.


34 (e) [1:34]       [unintelligible]

         [unintelligible]


35 (d) [1:34]       əmə kol m’ène sə nìi gu glèdəhme kàktu glèdəhme decàtə

         He [stayed] by me. We looked after him. Just as we looked after [all] the children,


36 (d) [1:39]       i n’ègu tɛ̀j gl’èdəhmi dù gd’è pučìne

         that’s how we look after him too. All up until he died.


37 (e) [1:42]       i səs svìni sə vɛ̀dehə

         They were breeding pigs.


38 (d) [1:43]       səs svìn’i mɑ̀lku mɑ̀lku svini vɛ̀dehme səs t’ɑ̀h sə zənimɑ̀vəše tòj

         [Yes,] with the pigs a bit. We were breeding pigs a bit, and that was his job.


39 (d) [1:49]       əmə ɑ̀z gu glèdəh kɤktu glèdəwh decàtə i nègu tɛ̀j glèdəh

         But I looked after him. Just as I looked after [all] the children, so too with him –


40 (d) [1:52]       dòkətu pučìnə

         [the whole time] until he died.


1 (d) [0:01]       дуд’ѐ ѝмәше ба̊̀ба ѝмәше сичко ма̊̀нџә нәго̀тви нәйәдѐм се̂ сәдѝм

2 (d) [0:08]       н’а̀куй пе̂̀т сә ска̊̀рәме н’а̀куй пе̂̀т сә см’е̂̀йме

3 (e) [3:11]       да

4 (d) [0:12]       вәр’а̀ше ра̀бутә сига̀ самѝчек сәм

5 (VZh)       [Кога беряхте мамулите?]

6 (d) [0:14]       ф се̂̀бутә ги бер’а̀hме ама кәт ѝмәше ба̊̀бә и с’е̂̀еhме маму̀ли

7 (d) [0:18]       сига̀ нѐ мәму̀ли с’е̂̀йа нѐ ло̀зе купа̀йа сәмѝчәк нѝчту нѐмә

8 (d) [0:23]       пре̂̀снә сә сѝчку нѐмә нѝкуй ту̀кә

9 (e) [0:24]       [смях]

10 (d) [0:25]       мно̀гу тѐшкә ра̀бута са̊̀м дә уста̊̀не чувѐк дә жув’е̂̀е сәс мно̀гу hо̀рә

11 (d) [0:30]       ә дә уста̀не нә ста̀ри гудѝни сәмѝчәк ə

12 (e) [0:33]       аhа

13 (d) [0:34]       ә ни ѐ лѐкә ра̀бута

14 (e) [0:35]       не е лѐкə ра̀бута

15 (d) [0:36]       ка̀кту вѝждәте сәмѝчәк сла̊̀гәм сәмѝчәк дѝгәм ку нәм’е̂̀р’ә йа̀м

16 (d) [0:41]       ку не нәм’е̂̀р’ә гла̊̀ден л’а̀гәм гла̊̀ден ста̊̀вәм и те̂̀й

17 (VZh)       [Колко деца имаше?]

18 (d) [0:47]       ко̀лку деца̀ ѝмәh ли

19 (e) [0:48]       [неразбрано]

20 (d) [0:49]       ѝмәўh дѐвед деца̀ уба̀ч’ә сѝчкит’е̂´ пура̊̀снәә и сә ижжѐниә

21 (d) [0:57]       и а̊̀с уста̊̀нәh сәмѝчәк и ба̊̀бәтә умр’а̀ и сине̂̀ ма̊̀̀л’кийә

22 (d) [1:01]       ко̀йту т’е̂̀й дә мә глѐдә и то̀й умр’а̀

23 (d) [1:04]       и и а̊̀с сеа̊̀ те̂̀й вәрт’е̂̀ се̂ са̀м

24 (VZh)       [Помниш ли баща си?]

25 (d) [1:10]       бәшта̊̀ ми умр’а̀л ф ту̀рскәтә вуйне̂̀

26 (e) [1:12]       [неразбрано]

27 (d) [1:14]       уста̀нәh сира̊̀к

28 (e) [1:15]       [неразбрано]

29 (d) [1:17]       а м уд ма̊̀ләк сә фа̊̀нәh нә ра̀бутә ра̀бутиh пра̀виh стру̀вәh пура̊̀снәh

30 (d) [1:23]       ужѐнийми сә сәзда̀дәhме мно̀гу hо̀рә жив’а̀hме до̀ сега̀

31 (VZh)       [Нали каза, че си имал брат?]

32 (d) [1:28]       то̀й кәкво̀ дә ка̊̀жә зә нѐгу то̀й ə б’е̂̀ше по̀ гул’а̊̀м

33 (d) [1:32]       әмә б’е̂̀ше сәка̊̀т б’е̂ше

34 (e) [1:34]       [неразбрано]

35 (d) [1:34]       әмә кол м’ѐне сә нѝи гу глѐдәhме ка̀кту глѐдәhме деца̀тә

36 (d) [1:39]       и н’ѐгу те̂̀й гл’ѐдәhми ду̀ гд’ѐ пучѝне

37 (e) [1:42]       и сәс свѝни сә ве̂̀деhә

38 (d) [1:43]       сәс свѝн’и ма̊̀лку ма̊̀лку свини ве̂̀деhме сәс т’а̊̀h сә зәнима̊̀вәше то̀й

39 (d) [1:49]       әмә а̊̀з гу глѐдәh къкту глѐдәўh деца̀тә и нѐгу те̂̀й глѐдәh

40 (d) [1:52]       до̀кәту пучѝнә

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut