Žitnica 1

1 (a) [0:00]      Recently we were talking among ourselves, and my son [said],

interr now adv
dat refl clt
talk 1pl pres I with
our pl def adj
hes
with
our sg m def adj son sg m

2 (a) [0:05]      [What] a lot of work! Last night we went to pick peppers and I got so tired!

disc
work sg f much adv last.night adv go 1pl aor I
comp
pick 1pl pres I pepper sg m excl tire 1sg aor P
acc refl clt

3 (a) [0:10]      I say, “But how can you get tired [from that]?” In the old days, I say,

call 1sg pres I
adrs
how interr thus adv fut
acc refl clt
tire 2sg pres P
adrs
nom 1pl one sg n adj time sg n call 1sg pres I

4 (a) [0:13]      your father and I – [that was when] he was working there

with
hes
father sg m
dat 2sg clt
and
nom m 3sg
in
Sofia sg f place work 3sg impf I work 3sg impf I there adv

5 (a) [0:18]      in Sofia – I [did it] all alone. I’d go harness the oxen

in
Sofia sg f place nom 1sg call 1sg pres I alone sg f with
hes
ox pl m def
fut
go 1sg pres P
comp
harness 1sg pres P

6 (a) [0:23]      to bring in the corn, because now, you know, is the right time to bring in the corn,

comp
gather 1sg pres P corn sg f
comp
now adv interr moment sg m def
for
corn sg f def

7 (a) [0:27]      and all by myself I would load up the wagon and drive it back

and
alone sg m alone sg f fut
dat refl clt
load 1sg pres I cart sg f def
and
fut
acc f 3sg clt
drive 1sg pres P

8 (a) [0:30]      through the hill, going lengthwise [not across] the hillside. Then I’d come back,

across hill sg m def how rel
3sg pres cop clt
hes
long sg m adj already adv hill sg m def
and
fut
acc refl clt
return 1sg pres P

9 (a) [0:34]      and go out again and bring in forty kilos of corn each time.

and
again adv fut go 1sg pres P
and
produce 1pl pres I
by
hes
forty kilo pl n corn sg f

10 (a) [0:40]      Each time, he says I should do it by myself. [Well after all,] my father was a shepherd.

alone sg f call 3sg pres I
comp
acc n 3sg clt
pick 1sg pres I and
hes
father sg m
dat 1sg clt
3sg impf cop shepherd sg m
1 (a) [0:00]       nəlɨ sɨgà si prɨkàzvəm’e səs nàšte ə s nàšijə sɨ̀n

         Recently we were talking among ourselves, and my son [said],


2 (a) [0:05]       mɨ ràbutə mnògu snòštɨ xudɨ̀xmi də berè̟m pipè̟r wòlele umurɨ̀x sə

         [What] a lot of work! Last night we went to pick peppers and I got so tired!


3 (a) [0:10]       vɨ̀kəm be kɤ̀k təkà žə sə umorɨ̀ž be nìj inò vr’ème vɨ̀kəm

         I say, “But how can you get tired [from that]?” In the old days, I say,


4 (a) [0:13]       səs ə bəštà tɨ i tòj u sòfijə rəbòt’eše̥ rəbòt’eše tàmkə

         your father and I – [that was when] he was working there


5 (a) [0:18]       u sòfijə às vɨ̀kəm səmɨ̀čkə səs ə vulòvet’e še ìdə də uprè̟gnə

         in Sofia – I [did it] all alone. I’d go harness the oxen


6 (a) [0:23]       də uberɤ̀ càrvicə də sià nəlɨ̀ mumè̟ntə zə càrəvicətə

         to bring in the corn, because now, you know, is the right time to bring in the corn,


7 (a) [0:27]       i sàm səmɨ̀čkə žə si tvàrə kulàtə i že jə dukàrəm

         and all by myself I would load up the wagon and drive it back


8 (a) [0:30]       priz bəìrə kɤ̀ktu j ə dɤ̀lək vè̟ke̟̟ bəìrət i žə sə vɤ̀rnə

         through the hill, going lengthwise [not across] the hillside. Then I’d come back,


9 (a) [0:34]       i pàk šə ìdə i skàrvəjmi pu ə četirìjse kilà càrvicə

         and go out again and bring in forty kilos of corn each time.


10 (a) [0:40]       samɨ̀čkə vɨ̀kə də gu berɤ̀ pək ə bəštà mi bèše čubàn

         Each time, he says I should do it by myself. [Well after all,] my father was a shepherd.


1 (a) [0:00]       нәлɨ сɨга̀ си прɨка̀звәм’е сәс на̀ште ə с на̀шийә сɨ̀н

2 (a) [0:05]       мɨ ра̀бутә мно̀гу сно̀штɨ худɨ̀хми дә берè̟м пипè̟р ўо̀леле умурɨ̀х сә

3 (a) [0:10]       вɨ̀кәм бе къ̀к тәка̀ жә сә уморɨ̀ж бе нѝй ино̀ вр’ѐме вɨ̀кәм

4 (a) [0:13]       сәс ə бәшта̀ тɨ и то̀й у со̀фийә рәбо̀т’еше̭ рәбо̀т’еше та̀мкә

5 (a) [0:18]       у со̀фийә а̀с вɨ̀кәм сәмɨ̀чкә сәс ə вуло̀вет’е ше ѝдә дә упрè̟гнә

6 (a) [0:23]       дә уберъ̀ ца̀рвицә дә сиа̀ нәлɨ̀ мумè̟нтә зә ца̀рəвицәтә

7 (a) [0:27]       и са̀м сәмɨ̀чкә жә си тва̀рә кула̀тә и же йә дука̀рәм

8 (a) [0:30]       приз бәѝрә къ̀кту й ə дъ̀ләк вè̟кe̟̟ бәѝрәт и жә сә въ̀рнә

9 (a) [0:34]       и па̀к шә ѝдә и ска̀рвәйми пу ə четирѝйсе кила̀ ца̀рвицә

10 (a) [0:40]       самɨ̀чкә вɨ̀кә дә гу беръ̀ пәк ə бәшта̀ ми бѐше чуба̀н

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut