Vŭrbovo 3

1 (c) [0:00]      Let me tell you, he often surprises me and insists on talking to me.

comp
dat 2pl clt
say 1sg pres I
nom m 3sg
acc 1sg
often adv just adv
acc 1sg clt
step 3sg pres P

2 (c) [0:03]      I don’t have time to talk. But he keeps on insisting

nom 1sg
not.have 1sg pres I when interr
comp
talk 1sg pres I
nom m 3sg
acc 1sg clt
just adv step 3sg pres P

3 (c) [0:06]      that we talk and starts telling me [something] from an old book [of his]

and
comp
talk 1pl pres I
comp
dat 1sg clt
say 3sg pres I one acc sg f adj old acc sg f adj book acc sg f

4 (c) [0:10]      (he won’t give [me] the book) – such things are written down [there].

nom m 3sg
book acc sg f def fut neg
comp
give 3sg pres P
and
such pl adj thing pl f
3sg pres aux clt
write sg n L.part I

5 (EU)       Uh huh.

bkch

6 (d) [0:18]      Well, didn’t he write about these things [we’ve been discussing]?

disc interr
3sg pres aux clt
write sg m L.part I
for
this pl med adj thing pl f

7 (c) [0:19]      Huh?

disc

8 (d) [0:20]      Did he write about weddings?

for
wedding pl f def
interr clt
3sg pres aux clt
write sg m L.part I

9 (c) [0:21]      [He wrote] about these – [It was] in Granitovo, that used to be Turkish. In Granitovo –

for
this pl med adj
in
Granitovo sg n place rel be sg n L.part Turkish sg n adj
in
Granitovo sg n place

10 (VZh)       In Kaluger, as they used to call it?

in
Kaluger sg m place rel
acc n 3sg clt
call 3pl impf I
more
early adv

11 (c) [0:29]      Nikola, uh, says –

Nikola sg m name
hes
3sg pres I

12 (VZh)       Kaluger! Wasn’t Kaluger its former name?

Kaluger sg m name interr Kaluger sg m name
dat m 3sg clt
3sg pres cop clt
old sg n def adj name sg n

13 (c) [0:34]      That’s right, it’s Kaluger now. So these Turks went off to ask a girl’s hand [in marriage].

disc
thus adv
3sg pres cop clt
Kaluger sg m place now adv
and
go pl L.part P Turk pl m
comp
want 3pl pres I girl acc sg f

14 (c) [0:40]      Fine, but her father wasn’t going to let [that happen] – that she could marry a Turk.

good adv
but
father sg m def
neg
give 3sg pres I
comp
go 3sg pres P
for
Turk acc sg m

15 (c) [0:45]      What could they do? They messed about, did this and that, hid a bit, but to no avail.

what sg n interr
fut
do 3pl pres I revolve pl L.part I do pl L.part I hide pl L.part I
acc refl clt
neg
can pres imprs

16 (c) [0:49]      The Turks were very insistent on having her. And he [laughter] he – Well,

already adv Turk pl m def insist 3pl pres I
comp
acc f 3sg clt
take 3pl pres P
and
nom m 3sg nom m 3sg then adv

17 (c) [0:55]      what were they going to do? They prepared – like we’ve just been talking about –

what sg n interr
fut
do 3pl pres P prepare pl L.part P how conj now adv rel talk 1pl pres I

18 (c) [0:59]      they prepared food and drink, since the Turks were coming for the agreement.

prepare pl L.part P food sg n drink sg n
and
Turk pl m def
fut
come 3pl pres P
for
agreement sg m

19 (c) [1:03]      The Turks came [to conclude] the agreement. And while the Turks ate and drank inside,

come pl L.part P Turk pl m def
for
agreement sg m while conj nom 3pl eat pl L.part I
and
drink pl L.part I Turk pl m def
in
room acc sg f

20 (c) [1:10]      outside they ( = her people) were preparing everything so as to escape. And when –

nom 3pl
dat refl clt
outside adv everything sg n prepare pl L.part P
comp
escape 3pl pres I
and
when conj

21 (b) [1:15]      The Turks, [by now quite] drunk, hoisted the bride and her parents into the carriage,

drink pl L.part P
acc refl clt
Turk pl m def hoist 3pl pres P bride acc sg f def
and
mother sg f father sg m
in
carriage acc sg f def

22 (d) [1:23]      [unintelligible]

23 (c) [1:24]      And by the time they got – The others stayed

while conj nom 3pl here adv
comp
acc refl clt
[...]
and
other sg m adj remain pl L.part P

24 (c) [1:27]      and messed around with the house, and then set it on fire.

and
do.such pl L.part P house acc sg f def med with
such sg n adj
and
set.fire pl L.part P

25 (c) [1:31]      By the time they came to their senses, some were burnt and some escaped.

while conj nom 3pl
comp
acc refl clt
come.around 3pl pres P one sg n adj burn sg n L.part P one sg n adj escape sg n L.part P

26 (c) [1:35]      They’d gotten past Kula, and escaped across the border there.

pass pl L.part P Kula sg f place there adv across border acc sg f
and
run.away pl L.part P

27 (EU)       Uh huh.

bkch

28 (c) [1:39]      That name, well it’s Anta [who] tells me all this. A book –

disc
name sg n def
disc
this sg n med adj
everything sg n
dat 1sg clt
say 3sg pres I Anta sg m name
and
book acc sg f

29 (EU)       [unintelligible]

30 (c) [1:44]      books, he’s written books, [but] I don’t know what [about]. “When will you come,”

book pl f
3sg pres aux clt
write sg m L.part P
neg
know 1sg pres I what sg n interr when interr
fut
come 2sg pres P

31 (c) [1:48]      [he says] “so I can read them to you?” “Get out,” [I answer], “leave me alone.

comp
dat 2sg clt
acc n 3sg clt
read 1sg pres I adrs
hort
leave sg imv P
dat 1sg clt
acc refl clt
from.head adv

32 (c) [1:50]      What [do you have] that you could read to me?”

what sg n interr
fut
dat 1sg clt
read 2sg pres I
1 (c) [0:00]       da vi kazùjem òn men čèsto tìk’e me zastùpi

         Let me tell you, he often surprises me and insists on talking to me.


2 (c) [0:03]       ja nèmam kadà da vrèvim òn me tìk’e zastùpi

         I don’t have time to talk. But he keeps on insisting


3 (c) [0:06]       ta da vrèvimo da mi kazùje ednù stàru kn’ìgu

         that we talk and starts telling me [something] from an old book [of his]


4 (c) [0:10]       òn kn’ìgutu nèma da dadè a tekvìja ràboti e pisuvàlo

         (he won’t give [me] the book) – such things are written down [there].


5 (EU)       Hmhm

         Uh huh.


6 (d) [0:18]       amì nalì e pisàl za tìja ràboti

         Well, didn’t he write about these things [we’ve been discussing]?


7 (c) [0:19]       ɤ̀

         Huh?


8 (d) [0:20]       za svàdbite li e pisàl

         Did he write about weddings?


9 (c) [0:21]       za tìja u granìtovo štò bilò tùrsko u granìtovo

         [He wrote] about these – [It was] in Granitovo, that used to be Turkish. In Granitovo –


10 (VZh)       u kalùger dètu go zovèšeu pò ràno

         In Kaluger, as they used to call it?


11 (c) [0:29]       nikòla ə kàzva

         Nikola, uh, says –


12 (VZh)       kalùger nalì kalùger mu e stàroto ìme

         Kaluger! Wasn’t Kaluger its former name?


13 (c) [0:34]       e tekà e kalùger sɤ̀k i otišlì tùrci da sàkaju devòk’u

         That’s right, it’s Kaluger now. So these Turks went off to ask a girl’s hand [in marriage].


14 (c) [0:40]       dobrè ama baštàta ne dàva da ìde za tùrčina

         Fine, but her father wasn’t going to let [that happen] – that she could marry a Turk.


15 (c) [0:45]       kvò če pràju vṛtèli praìli kutàli se ne mòže

         What could they do? They messed about, did this and that, hid a bit, but to no avail.


16 (c) [0:49]       vèče tùrcitȉ nablègaju da g'u ùznu i òn [laughter] òn tegàj

         The Turks were very insistent on having her. And he [laughter] he – Well,


17 (c) [0:55]       kvò če napràju ugotvìli kako sɤ̀k štò vrèvimo

         what were they going to do? They prepared – like we’ve just been talking about –


18 (c) [0:59]       ugotvìli jèden’e pìen’e i turcìtȉ če dòjdu na zgòvor

         they prepared food and drink, since the Turks were coming for the agreement.


19 (c) [1:03]       došlì turcìtȉ na zgòvor dogdè onì jèli i pìli turcìtȉ u sòbu

         The Turks came [to conclude] the agreement. And while the Turks ate and drank inside,


20 (c) [1:10]       onì si nàdvor sìčko prigotvìli da izbègaju i kato

         outside they ( = her people) were preparing everything so as to escape. And when –


21 (b) [1:15]       napìli se turcìtȉ kàču nevèstutu i màjka baštà u karùcutu

         The Turks, [by now quite] drunk, hoisted the bride and her parents into the carriage,


22 (d) [1:23]       [unintelligible]

         [unintelligible]


23 (c) [1:24]       dogdè onì tùj da se opet a drùgi ostàli

         And by the time they got – The others stayed


24 (c) [1:27]       ta obnodèli kɤ̀štutu səs tekvòj i zapalìli

         and messed around with the house, and then set it on fire.


25 (c) [1:31]       dogdè onì da se opòvnu ednò izgorèlo ednò utèklo

         By the time they came to their senses, some were burnt and some escaped.


26 (c) [1:35]       minùli kùla tàm prez grànicu i utèkli

         They’d gotten past Kula, and escaped across the border there.


27 (EU)       əmhəm

         Uh huh.


28 (c) [1:39]       ta ìmeto ta tòj sìčku mi kazùje ànta i kn’ìgu

         That name, well it’s Anta [who] tells me all this. A book –


29 (EU)       [unintelligible]

         [unintelligible]


30 (c) [1:44]       kn’ige e napisàl ne znàm kvò kadà če dòjdeš

         books, he’s written books, [but] I don’t know what [about]. “When will you come,”


31 (c) [1:48]       da ti ga četìm mòre àj manì mi se òdglav

         [he says] “so I can read them to you?” “Get out,” [I answer], “leave me alone.


32 (c) [1:50]       kvò če mi četìš

         What [do you have] that you could read to me?”


1 (c) [0:00]       да ви казу̀йем о̀н мен чѐсто тѝк’е ме засту̀пи

2 (c) [0:03]       йа нѐмам када̀ да врѐвим о̀н ме тѝк’е засту̀пи

3 (c) [0:06]       та да врѐвимо да ми казу̀йе едну̀ ста̀ру кн’ѝгу

4 (c) [0:10]       о̀н кн’ѝгуту нѐма да дадѐ а теквѝйа ра̀боти е писува̀ло

5 (EU)       hмhм

6 (d) [0:18]       амѝ налѝ е писа̀л за тѝйа ра̀боти

7 (c) [0:19]       ъ̀

8 (d) [0:20]       за сва̀дбите ли е писа̀л

9 (c) [0:21]       за тѝйа у гранѝтово што̀ било̀ ту̀рско у гранѝтово

10 (VZh)       у калу̀гер дѐту го зовѐшеу по̀ ра̀но

11 (c) [0:29]       нико̀ла ə ка̀зва

12 (VZh)       калу̀гер налѝ калу̀гер му е ста̀рото ѝме

13 (c) [0:34]       е тека̀ е калу̀гер съ̀к и отишлѝ ту̀рци да са̀кайу дево̀к’у

14 (c) [0:40]       добрѐ ама башта̀та не да̀ва да ѝде за ту̀рчина

15 (c) [0:45]       кво̀ че пра̀йу вр̥тѐли праѝли кута̀ли се не мо̀же

16 (c) [0:49]       вѐче ту̀рцити̏ наблѐгайу да г’у у̀зну и о̀н [смях] о̀н тега̀й

17 (c) [0:55]       кво̀ че напра̀йу уготвѝли како съ̀к што̀ врѐвимо

18 (c) [0:59]       уготвѝли йѐден’е пѝен’е и турцѝти̏ че до̀йду на зго̀вор

19 (c) [1:03]       дошлѝ турцѝти̏ на зго̀вор догдѐ онѝ йѐли и пѝли турцѝти̏ у со̀бу

20 (c) [1:10]       онѝ си на̀двор сѝчко приготвѝли да избѐгайу и като

21 (b) [1:15]       напѝли се турцѝти̏ ка̀чу невѐстуту и ма̀йка башта̀ у кару̀цуту

22 (d) [1:23]       [неразбрано]

23 (c) [1:24]       догдѐ онѝ ту̀й да се опет а дру̀ги оста̀ли

24 (c) [1:27]       та обнодѐли къ̀штуту сəс текво̀й и запалѝли

25 (c) [1:31]       догдѐ онѝ да се опо̀вну едно̀ изгорѐло едно̀ утѐкло

26 (c) [1:35]       мину̀ли ку̀ла та̀м през гра̀ницу и утѐкли

27 (EU)       əмhəм

28 (c) [1:39]       та ѝмето та то̀й сѝчку ми казу̀йе а̀нта и кн’ѝгу

29 (EU)       [неразбрано]

30 (c) [1:44]       кн’иге е написа̀л не зна̀м кво̀ када̀ че до̀йдеш

31 (c) [1:48]       да ти га четѝм мо̀ре а̀й манѝ ми се о̀дглав

32 (c) [1:50]       кво̀ че ми четѝш

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut