Babjak 4

1 (b) [0:00]      [So] I went there. There were these people who were testing my voice

nom 1sg
go 1sg aor P there adv impf exist such pl adj people pl rel
dat 1sg clt
test 3pl pres I voice sg m def

2 (b) [0:05]      with a thermo-fork ( = tuning fork), I think they call it.

with
thermo.fork pl.t m
interr clt
acc m 3sg clt
say 3pl pres I

3 (b) [0:06]      Hm, probably a thermo-fork. So these people said, “Listen, fellow,

yes
thermo-fork pl.t m probably adv
and
nom m 3pl say 3pl pres I listen sg imv I boy sg n

4 (b) [0:12]      you’re a country boy, so maybe you are feeling shy.”

nom 2sg
2sg pres cop clt
from
province sg f def
and
can pres imprs
comp
acc 2sg clt
3sg pres cop clt
shame adv

5 (b) [0:15]      “Well,” I said, “I’m a bit confused, so I guess I’m feeling shy,” I said.

say 1sg pres I disc confuse 1sg pres I
acc refl clt
shame adv
acc 1sg clt
3sg pres cop clt
interr say 1sg pres I

6 (b) [0:17]      “But,” [they said], “we need the kind of voice you [have]. ”

but acc 1pl
acc 1pl clt
need 3sg pres I such sg m adj voice sg m as conj acc 2sg

7 (b) [0:19]      And then they told me to – to bray like a donkey. [One] said, “Take

and
after adv
dat 1sg clt
say 3pl aor P
comp
comp
shout 1sg pres I
as
donkey n sg call 3sg pres I
fut
gather 2sg pres P

8 (b) [0:24]      this much air into your lungs, and then [let it] all [out] just as if you’re braying

such sg m adj air sg m
in
chest pl f def
and
[...]
all.the.same adv shout 2sg pres I

9 (b) [0:28]      [like a] donkey. You’re a country person, you know how a donkey brays.”

donkey sg n nom 2sg
2sg pres cop clt
village sg m adj person sg m know 2sg pres I how interr shout 3sg pres I donkey sg n

10 (b) [0:31]      Well, I was – I was really very big. A hundred and three kilos

disc
nom 1sg
and
1sg impf cop truly adv 1sg impf cop very adv big m adj hundred
and
three kilogram ct m

11 (b) [0:35]      buff naked, I was – and I had [a big] voice. I had [strong] lungs.

1sg impf cop naked sg m adj
and
voice sg m have 1sg impf I chest pl f have 1sg impf I

12 (b) [0:38]      I neither drank nor smoked, [so I had] a clean, pure voice.

neither drink 1sg impf I neither smoke 1sg impf I clean sg m adj voice sg m
adrs

13 (b) [0:40]      So when I let go and brayed like a donkey, [but] indoors, these – I was braying

and
when conj take 1sg aor P when conj
acc refl clt
shout 1sg aor P inside adv like donkey sg n nom 3pl
nom 1sg
shout 1sg pres I

14 (b) [0:43]      like a donkey there in this hall – and these people who'd gathered,

like donkey sg n there adv hall sg f def who pl rel adj people pl
acc refl clt
3pl impf aux gather pl L.part P

15 (b) [0:45]      men and women from the dance troupe, they are jumping so high.

and
man pl m
and
woman pl f
from
dancer pl m def nom 3pl jump 3pl pres I so.much adv high adv

16 (b) [0:49]      And I thought to myself, I [may] be a fool

and
nom 1sg
dat refl clt
think 1sg pres I
to
mind sg m def say 1sg pres I
nom 1sg
1sg pres cop clt deranged sg m adj

17 (b) [0:50]      to be braying to you [all] like a donkey, but these people

because
dat 2pl clt
shout 1sg pres I like donkey sg n but
and
nom 3pl

18 (b) [0:52]      who jump around [a lot] aren't very smart [either].

neg
3pl pres cop clt very adv clever pl adj rel jump 3pl pres I

19 (d) [0:53]      [laughter]

20 (b) [0:55]      Well, [already] the next day, they decided to release me

and
and
to
other sg m def adj day sg m immediately adv take 3pl pres I decision sg n
comp
acc 1sg clt
release 3pl pres P

21 (b) [0:59]      from my [military] unit and send me to study, to go and study

from
disc division sg n
comp
acc 1sg clt
send 3pl pres P
comp
study 1sg pres I
comp
go 1sg pres P
comp
study 1sg pres I

22 (b) [1:03]      at some kind of music academy. They [wanted] to – to send me

all.the.same adv musical sg f adj academy sg f
comp
comp
acc 1sg clt
send 3pl pres P
comp
study 1sg pres I immediately adv

23 (b) [1:06]      right off to study in – in a school where they would teach me

comp
study 1sg pres I immediately adv in
in
school sg n
comp
acc 1sg clt
teach 3pl pres I

24 (b) [1:09]      to become some sort of opera singer. And this man, the same one

comp
become 1sg pres P such sg m adj opera sg m adj singer sg m
and
this sg m adj person sg m same sg m def adj and

25 (b) [1:13]      from Gradevo, he was, you know, from our area, and he was really

from
Gradevo 3sg impf cop because 3sg impf cop our sg m adj countryman sg m
and
3sg impf cop very adv

26 (b) [1:16]      keen [on the idea]. “You’ll live in comfort the rest of your life,” [he said]

eager.one sg m entire sg m def adj life sg m fut spend 2sg pres P comfortably adv

27 (b) [1:19]      “and if you don’t do what I say now, if you don’t go off to study,

and
if conj
neg
acc 1sg clt listen 2sg pres P now adv
comp
acc refl clt
study 2sg pres P

28 (b) [1:20]      then all your life you’ll be sorry.” And that’s what happened.

entire sg m adj life sg m
fut
suffer 2sg pres I
and
thus adv
dat refl clt
become 3sg aor P

29 (b) [1:25]      I didn't listen to the man. Well – [what can you do?]

neg
acc m 3sg clt listen 1sg aor I person sg m def but
1 (b) [0:00]       ja utìduf tàm ìməše təkìə l'ùde dètu mi pròba: glasɤ̀

         [So] I went there. There were these people who were testing my voice


2 (b) [0:05]       s termutòne lì gu kàzvaa

         with a thermo-fork ( = tuning fork), I think they call it.


3 (b) [0:06]       aha termatòne màj i tìja vìka: slùšaj mumčè

         Hm, probably a thermo-fork. So these people said, “Listen, fellow,


4 (b) [0:12]       tì si ut pruvìncijàtə i mòže də tè e sràm

         you’re a country boy, so maybe you are feeling shy.”


5 (b) [0:15]       vìkəm əmi smuštàvəm se sràm me e nəlì vìkəm

         “Well,” I said, “I’m a bit confused, so I guess I’m feeling shy,” I said.


6 (b) [0:17]       əmə nàs ni trebùva təkɤ̀f glàs kətu tèbe

         “But,” [they said], “we need the kind of voice you [have]. ”


7 (b) [0:19]       i pòsle mi rèkuə da da revà kat magàre vìkə še nəberèš

         And then they told me to – to bray like a donkey. [One] said, “Take


8 (b) [0:24]       təkɤ̀f vɤ̀zdux v gɤrdìte tə sə sè.ednò revèš

         this much air into your lungs, and then [let it] all [out] just as if you’re braying


9 (b) [0:28]       məgàre tì si sèlski čuvèk znàaš kàk revè məgàre

         [like a] donkey. You’re a country person, you know how a donkey brays.”


10 (b) [0:31]       əbe jà i bɛ̀h vɛ̀rnu bɛ̀h mnògu gul'àm stò i trì kilugràmə

         Well, I was – I was really very big. A hundred and three kilos


11 (b) [0:35]       bɛ̀h gòl i glàs ìmah gràdi ìmah

         buff naked, I was – and I had [a big] voice. I had [strong] lungs.


12 (b) [0:38]       nìtu pìeh nìtu pùših čiz glàs be

         I neither drank nor smoked, [so I had] a clean, pure voice.


13 (b) [0:40]       i kətu zèməh kət se izrevà vɤ̀tre kət məgàre tìjə jà rèvə

         So when I let go and brayed like a donkey, [but] indoors, these – I was braying


14 (b) [0:43]       kət məgàre tàm zàlətə kuìtu xòrə se b'àə sɤbràli

         like a donkey there in this hall – and these people who'd gathered,


15 (b) [0:45]       i mɤžè i ženì ut tanc'òretu tèə rìpa: tòlku visòku

         men and women from the dance troupe, they are jumping so high.


16 (b) [0:49]       i jà si mìslə nə əkɤ̀lə vìkəm jà səm ùləf

         And I thought to myself, I [may] be a fool


17 (b) [0:50]       šò vi rèvə kət məgàre əmə i tìjə

         to be braying to you [all] like a donkey, but these people


18 (b) [0:52]       ne sɤ̀ mnògu ìtri što skàča:

         who jump around [a lot] aren't very smart [either].


19 (d) [0:53]       [laughter]

         [laughter]


20 (b) [0:55]       i i nə drùgijɤ dèn vednàga zìma: rešènie də me usvubòda:

         Well, [already] the next day, they decided to release me


21 (b) [0:59]       ut təvà pudelènie də me pràta: də ùčə də ìdə də ùčə

         from my [military] unit and send me to study, to go and study


22 (b) [1:03]       s'è.ednò muzikàlnə əkədèmijə də də me pràta:

         at some kind of music academy. They [wanted] to – to send me


23 (b) [1:06]       də ùčə vednàgə vɤf vɤf učìlišč'e də me ùča:

         right off to study in – in a school where they would teach me


24 (b) [1:09]       də stànə təkɤ̀f òperen pev'èc i tòə čuvèk sɤ̀štijə pɤk

         to become some sort of opera singer. And this man, the same one


25 (b) [1:13]       ud gràdevu bɛ̀še punèže bɛ̀še naš zeml'àk i bɛ̀še mnògu

         from Gradevo, he was, you know, from our area, and he was really


26 (b) [1:16]       merəklìjə càlijɤ živòt č'e pumìneš rəhàt

         keen [on the idea]. “You’ll live in comfort the rest of your life,” [he said]


27 (b) [1:19]       i aku ne mè uslùšəš segà da se izùčiš

         “and if you don’t do what I say now, if you don’t go off to study,


28 (b) [1:20]       càl živòt k'e stràdəš i təkà si stənà

         then all your life you’ll be sorry.” And that’s what happened.


29 (b) [1:25]       ne gò slušàx čuvɛ̀kə amà

         I didn't listen to the man. Well – [what can you do?]


1 (b) [0:00]       йа̀ утѝдуф та̀м ѝмәше тәкѝә л’у̀де дѐту ми про̀ба: гласъ̀

2 (b) [0:05]       с термуто̀не лѝ гу ка̀зваа

3 (b) [0:06]       аhа термато̀не ма̀й и тѝйа вѝка: слу̀шай мумчѐ

4 (b) [0:12]       тѝ си ут прувѝнцийа̀тә и мо̀же дә тѐ е сра̀м

5 (b) [0:15]       вѝкәм әми смушта̀вәм се сра̀м ме е нәлѝ вѝкә

6 (b) [0:17]       әмә на̀с ни требу̀ва тәкъ̀ф гла̀с кәту тѐбе

7 (b) [0:19]       и по̀сле ми рѐкуә да да рева̀ кат мага̀ре вѝкә ше нәберѐш

8 (b) [0:24]       тәкъ̀ф въ̀здух в гърдѝте тә сә сѐ.едно̀ ревѐш

9 (b) [0:28]       мәга̀ре тѝ си сѐлски чувѐк зна̀аш ка̀к ревѐ мәга̀ре

10 (b) [0:31]       әбе йа̀ и бе̂̀h ве̂̀рну бе̂̀h мно̀гу гул’а̀м сто̀ и трѝ килугра̀мә

11 (b) [0:35]       бе̂̀h го̀л и гла̀с ѝмаh гра̀ди ѝмаh

12 (b) [0:38]       нѝту пѝеh нѝту пу̀шиh чиз гла̀с бе

13 (b) [0:40]       и кәту зѐмәh кәт се изрева̀ въ̀тре кәт мәга̀ре тѝйә йа̀ рѐвә

14 (b) [0:43]       кәт мәга̀ре та̀м за̀ләтә куѝту хо̀рә се б’а̀ә събра̀ли

15 (b) [0:45]       и мъжѐ и женѝ ут танц’о̀рету тѐә рѝпа: то̀лку висо̀ку

16 (b) [0:49]       и йа̀ си мѝслә нә әкъ̀лә вѝкәм йа̀ сәм у̀ләф

17 (b) [0:50]       шо̀ ви рѐвә кәт мәга̀ре әмә и тѝйә

18 (b) [0:52]       не съ̀ мно̀гу ѝтри што ска̀ча:

19 (d) [0:53]       [смях]

20 (b) [0:55]       и и нә дру̀гийъ дѐн ведна̀га зѝма: решѐние дә ме усвубо̀да:

21 (b) [0:59]       ут тәва̀ пуделѐние дә ме пра̀та: дә у̀чә дә ѝдә дә у̀чә

22 (b) [1:03]       с’ѐ.едно̀ музика̀лнә әкәдѐмийә дә дə ме пра̀та:

23 (b) [1:06]       дә у̀чә ведна̀гә въф въф учѝлишч’е дә ме у̀ча:

24 (b) [1:09]       дә ста̀нә тәкъ̀ф о̀перен пев’ѐц и то̀ә чувѐк съ̀штийә пък

25 (b) [1:13]       уд гра̀деву бе̂̀ше пунѐже бе̂̀ше наш земл’а̀к и бе̂̀ше мно̀гу

26 (b) [1:16]       мерәклѝйә ца̀лийъ живо̀т ч’е пумѝнеш рәhа̀т

27 (b) [1:19]       и аку не мѐ услу̀шәш сега̀ да се изу̀чиш

28 (b) [1:20]       ца̀л живо̀т к’е стра̀дəш и тәка̀ си стәна̀

29 (b) [1:25]       не го̀ слуша̀х чуве̂̀кә ама̀

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut