Gorna Krušica 2

1 (c) [0:00]      Kids today, these kids – let us tell [about our times].

now adv child pl n def this pl adj child pl n hort
dat 2sg clt
tell 1pl pres P

2 (c) [0:00]      I started making bread when I was twelve years old. [That was] the old days.

from
twelve year f pl
1sg pres aux clt
begin sg f L.part P bread sg m
comp
knead 1sg pres I one sg n adj time sg n

3 (c) [0:05]      Not like now when they bring us [ready-made] bread. We made our own, home-made.

neg
3sg pres cop clt
when
now adv
comp
dat 1pl clt
bring 3pl pres I bread sg m knead 1pl impf I
dat refl clt
domestic sg m adj

4 (c) [0:09]      We have a little stool, and a wooden kneading trough; it stayed there the whole time.

have 1pl pres I one sg n adj stool sg n kneading.trough pl.t
dat refl clt
have 1pl pres I such pl adj wooden pl adj there adv
dat refl clt
always adv stand 3pl aor I

5 (RA)       Hm.

bkch

6 (c) [0:13]      I step up on the little stool and – you knead.

step 1sg pres P
on
stool sg n def
and
knead 2sg pres I

7 (RA)       And you knead.

and
knead 2sg pres I

8 (c) [0:18]      And you knead, right.

and
knead 2sg pres I yes

9 (RA)       And where do you bake it?

and
where interr
acc m 3sg clt
bake 2sg pres I

10 (c) [0:22]      Ah. We have the outdoor oven, over there. See, there is what we have.

disc
such sg f adj large.oven sg f have 1pl pres I ost ost
ost
ost
now adv there adv have 1pl pres I disc

11 (RA)       Aha.

bkch

12 (c) [0:25]      Behind the carriage.

behind
carriage sg f def

13 (RA)       Aha [yes].

bkch

14 (d) [0:27]      In the outdoor oven.

in
large.oven sg f def

15 (c) [0:28]      Over there, in the outdoor oven.

in
large.oven sg f there adv

16 (RA)       [Ah,] in that oven.

in
that sg f adj large.oven sg f

17 (c) [0:30]      Yes.

yes

18 (RA)       Huh.

disc

19 (c) [0:31]      I bake it there …

there adv
acc m 3sg clt
bake 1sg pres I

20 (RA)       Huh.

bkch

21 (c) [0:32]      take it out, and – my mother and father are reaping and plowing [out] there –

remove 1sg pres I
acc m 3sg clt
and
mother f sg
dat 1sg clt
and
father sg m
dat 1sg clt
reap 3pl pres I plow 3pl pres I there adv

22 (c) [0:35]      we have sheep, we have goats,

have 1pl pres I sheep pl f have 1pl pres I goat pl f

23 (RA)       Uh huh.

bkch

24 (c) [0:36]      we had oxen, we had a mare. So early in the morning – I have a string-tie bag

have pl impf I ox m pl have 1pl impf I mare sg f
disc
early adv have 1sg pres I bag sg f

25 (c) [0:40]      I [put] the bread [in it] and load it on my back, and carry it to them out in the fields.

shoulder 1sg pres P bread sg m def
and
dat 3pl clt
carry 1sg pres P there adv
in
field sg f def

26 (GK)       You bake at home, and you work too.

nom 2sg
at.home adv bake 2sg pres I nom 2sg
and
work 2sg pres I

27 (RA)       And they –

nom 3pl
thus adv

28 (c) [0:46]      Ah yes!

disc

29 (d) [0:46]      Yes.

yes

30 (RA)       and they also work.

and
nom 3pl work 3pl pres I

31 (c) [0:48]      Well, I bake but I also work all day with them

disc
disc
bake 1sg pres I
disc
whole sg m adj day sg m
and
with
acc 3pl
and
work 1sg pres I

32 (c) [0:50]      after that. I don’t only bake. You don’t only sit at home!

later adv
not
only adv
comp
bake 1sg pres I not only adv
comp
sit 2sg pres I

33 (c) [0:54]      From the moment I started to walk, from when I was conscious of myself as a person,

from
when conj
1sg pres aux clt
walk sg f L.part P
from
how conj
acc refl clt
know 1sg pres I
that conj
constitute 1sg pres I person sg m

34 (RA) [0:58]      Hm.

bkch

35 (c)       I was always [working] for my father as a goatherdess and shepherdess.

by
father sg m
dat 1sg clt
always adv goatherdess sg f
and
shepherdess sg f

36 (c) [1:01]      You [need] to pasture the goats and sheep, and to watch the kids –

goat pl f
and
sheep pl f
comp
pasture 2sg pres I
and
child pl n
comp
watch 2sg pres I

37 (c) [1:03]      and then after that I was [expected] to have lots of kids?

and
later adv child pl n
interr clt
fut give.birth 1sg pres I many adv

38 (c) [1:06]      No way! Who dares have any more than two,

disc
from
two n more adv which sg m interr dare 3sg pres P
comp
give.birth 3sg pres P

39 (RA) [1:09]      Hm.

bkch
bkch

40 (c) [1:10]      once you’ve seen these hard times.

when conj
2sg pres aux clt
see sg m L.part P this pl adj misery pl f
1 (c) [0:00]       segà decàta tìja decà nèka ti kažème

         Kids today, these kids – let us tell [about our times].

2 (c) [0:00]       od dvanàese godìni sam počnàla xlèb da mèsa ednò vrème

         I started making bread when I was twelve years old. [That was] the old days.

3 (c) [0:05]       ne è kat seà da ni donòsat xlèp mesùvahme si domàšen

         Not like now when they bring us [ready-made] bread. We made our own, home-made.

4 (c) [0:09]       ìmame ednò stòlče nòšvi si ìmame takvìja drɤ̀veni tàm si sè stojàa

         We have a little stool, and a wooden kneading trough; it stayed there the whole time.

5 (RA)       həm

         Hm.

6 (c) [0:13]       stàpa na stòlčeto i mèsiš

         I step up on the little stool and – you knead.

7 (RA)       i mèsiš

         And you knead.

8 (c) [0:18]       i mèsiš dà

         And you knead, right.

9 (RA)       i kədè go pèčeš

         And where do you bake it?

10 (c) [0:22]       jà takvàa fùrna ìmame jàle ja e è sà tàm ìmame jà

         Ah. We have the outdoor oven, over there. See, there is what we have.

11 (RA)       ahà

         Aha.

12 (c) [0:25]       zat karùcata

         Behind the carriage.

13 (RA)       ahà

         Aha [yes].

14 (d) [0:27]       vɤf fùrnata

          In the outdoor oven.

15 (c) [0:28]       vɤf fùrna tàm

         Over there, in the outdoor oven.

16 (RA)       vəf tàzi fùrna

         [Ah,] in that oven.

17 (c) [0:30]       dà

         Yes.

18 (RA)       ɤ

         Huh.

19 (c) [0:31]       tàm go pèča

         I bake it there …

20 (RA)       ɤ

         Huh.

21 (c) [0:32]       ìzvadàm go pa màjka mi i baštà mi žnìjat oràt tàm

         take it out, and – my mother and father are reaping and plowing [out] there –

22 (c) [0:35]       ìmame òfce ìmame kòzi

         we have sheep, we have goats,

23 (RA)       əhə

         Uh huh.

24 (c) [0:36]       ìmahme volòve ìmahme kobìlə pa dzàran ìmam cadìlka

         we had oxen, we had a mare. So early in the morning – I have a string-tie bag

25 (c) [0:40]       zàdenàm lèbo pa im òdnesàm tàm na nìvətə

         I [put] the bread [in it] and load it on my back, and carry it to them out in the fields.

26 (GK)       tì domà pečèš tì i rabòtiš

         You bake at home, and you work too.

27 (RA)       tè takà

         And they –

28 (c) [0:46]       àa

         Ah yes!

29 (d) [0:46]       dà

         Yes.

30 (RA)       i tè rabòt’at

         and they also work.

31 (c) [0:48]       a ami pèča ami cèl dèn i sos nìx i rabòta

         Well, I bake but I also work all day with them

32 (c) [0:50]       sètne ne sàmo da pèča nè sàmo da sedìš

         after that. I don’t only bake. You don’t only sit at home!

33 (c) [0:54]       ot kət sam proodìla ot kàk se znàm če sɤšestvùvam čovèk

         From the moment I started to walk, from when I was conscious of myself as a person,

34 (RA) [0:58]       hm

         Hm.

35 (c)       pri baštà mi sè kozàrka i ofčàrka

         I was always [working] for my father as a goatherdess and shepherdess.

36 (c) [1:01]       kòzi i òfce da pasèš i dèca da vàrdiš

         You [need] to pasture the goats and sheep, and to watch the kids –

37 (c) [1:03]       ta sètne dèca li k’e ràždam mnògo

         and then after that I was [expected] to have lots of kids?

38 (c) [1:06]       àmì od dvè pòveče kòj smèe da ròdi

         No way! Who dares have any more than two,

39 (RA) [1:09]       əm əm

         Hm.

40 (c) [1:10]       kat si vidèl tìja mizèrii

         once you’ve seen these hard times.

1 (c) [0:00]       сега̀ деца̀та тѝйа деца̀ нѐка ти кажѐме

2 (c) [0:00]       од двана̀есе годѝни сам почна̀ла хлѐб да мѐса едно̀ врѐме

3 (c) [0:05]       не ѐ кат сеа̀ да ни доно̀сат хлѐп месу̀ваhме си дома̀шен

4 (c) [0:09]       ѝмаме едно̀ сто̀лче но̀шви си ѝмаме таквѝйа дръ̀вени та̀м си сѐ стойа̀а

5 (RA)       həм

6 (c) [0:13]       ста̀па на сто̀лчето и мѐсиш

7 (RA)       и мѐсиш

8 (c) [0:18]       и мѐсиш да̀

9 (RA)       и кəдѐ го пѐчеш

10 (c) [0:22]       йа̀ таква̀а фу̀рна ѝмаме йа̀ле йа е ѐ са̀ та̀м ѝмаме йа̀

11 (RA)       аhа̀

12 (c) [0:25]       зат кару̀цата

13 (RA)       аhа̀

14 (d) [0:27]       въф фу̀рната

15 (c) [0:28]       въф фу̀рна та̀м

16 (RA)       вəф та̀зи фу̀рна

17 (c) [0:30]       да̀

18 (RA)       ъ

19 (c) [0:31]       та̀м го пѐча

20 (RA)       ъ

21 (c) [0:32]       ѝзвада̀м го па ма̀йка ми и башта̀ ми жнѝйат ора̀т та̀м

22 (c) [0:35]       ѝмаме о̀фце ѝмаме ко̀зи

23 (RA)       əhə

24 (c) [0:36]       ѝмаhме воло̀ве ѝмаhме кобѝлə па ѕа̀ран ѝмам цадѝлка

25 (c) [0:40]       за̀дена̀м лѐбо па им о̀днеса̀м та̀м на нѝвəтə

26 (GK)       тѝ дома̀ печѐш тѝ и рабо̀тиш

27 (RA)       тѐ така̀

28 (c) [0:46]       а̀а

29 (d) [0:46]       да̀

30 (RA)       и тѐ рабо̀т’ат

31 (c) [0:48]       а ами пѐча ами цѐл дѐн и сос нѝх и рабо̀та

32 (c) [0:50]       сѐтне не са̀мо да пѐча нѐ са̀мо да седѝш

33 (c) [0:54]       от кəт сам проодѝла от ка̀к се зна̀м че съшеству̀вам човѐк

34 (RA) [0:58]       hм

35 (c)       при башта̀ ми сѐ коза̀рка и офча̀рка

36 (c) [1:01]       ко̀зи и о̀фце да пасѐш и дѐца да ва̀рдиш

37 (c) [1:03]       та сѐтне дѐца ли к’е ра̀ждам мно̀го

38 (c) [1:06]       а̀мѝ од двѐ по̀вече ко̀й смѐе да ро̀ди

39 (RA) [1:09]       əм əм

40 (c) [1:10]       кат си видѐл тѝйа мизѐрии

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut