Stojkite 1

1 (a) [0:00]      Well, back in the old days when my man and I were courting –

disc
one sg n adj time sg n
when inter.rel
acc refl clt
love 1pl impf I nom 1pl
with
my sg m def prox adj person sg m

2 (a) [0:05]      he was in a wedding party, and so was I, when we began to fall in love.

nom m 3sg 3sg impf cop best man sg m
nom 1sg
1sg impf cop
maid of honor sg f when rel begin 1pl aor P
comp
acc refl clt
make love 1pl pres I

3 (a) [0:12]      We began courting, and we courted for three years. He went off to do his military service,

and
fall in love 1pl aor P
acc refl clt
love 1pl aor I
acc refl clt
three year pl f nom m 3sg go 3sg aor P solider sg m

4 (a) [0:17]      and got angry at me. I meet one morning with a girl, with a group –

anger 3sg aor P
dat 1sg clt
acc refl clt
meet 1sg pres I nom 1sg one sg f adj morning sg f with
girl pl f with
company sg f

5 (a) [0:26]      I’d set out with such anticipation to meet them. And he called me,

nom 1sg
1sg pres aux clt
set out sg f L.part P
with
such sg n med adj disposition sg n
comp
acc 3pl clt
meet 1sg pres P
and
acc 1sg clt
call 3sg aor P

6 (a) [0:31]      “Come to our [place], our [ritual] kin Georgi has come. And I say,

hort say 3sg pres I
towards
acc 1pl
because
come sg m L.part P in-law sg m def med Georgi sg m name
and
nom 1sg
dat refl clt
call 1sg pres I

7 (a) [0:36]      “You go ahead,” I say, “I’ll go and get dressed up here,

walk sg imv I
dat refl clt
call 1sg pres I
nom 2sg
nom 1sg
comp
go 1sg pres P
comp
acc refl clt
prepare 1sg pres P
at
acc 1pl

8 (a) [0:41]      and then I’ll come”. So I set out from there. “But,” he said,

and
then med adv
fut
come 1sg pres P then med adv set out 1sg aor P from.there adv
but
call 3sg pres I

9 (a) [0:45]      “there’s [many] girls and ‘heroes’ (= boys) at our place. Make sure,” he said,

at
acc 1pl pres exist girl pl f
and
hero pl m
and
look sg imv I say 3sg pres I

10 (a) [0:48]      “that you enter [properly, as did Georgi], because nobody saw my ritual kin Georgi

how interr
fut
enter 2sg pres P because in law sg m def
dat 1sg clt
Georgi sg m name
acc m 3sg clt
nobody sg m
neg
3sg pres aux clt
see sg m L.part

11 (a) [0:51]      when he came. And I – from there downhill into some rose-hip bushes,

when inter.rel
3sg pres aux clt
come sg m L.part P
and
nom 1sg then med adv from.there adv downwards adv atop one pl adj rosehip bush pl f

12 (a) [0:56]      around some meadows, into a riverbed, [all] in my socks: I went and hid,

under
one pl adj meadow pl f along one sg f adj river sg f
by
slipper pl m go 1sg aor P
and
hide 1sg aor P
acc refl clt

13 (a) [1:02]      and nobody saw me. Fine, but when I went to go in, how can I go in?

and
nobody sg m
acc 1sg clt
neg
see 3sg aor P nice adv
but
when inter.rel
enter 1sg aor P how interr
comp
enter 1sg pres P

14 (a) [1:05]      We hadn’t seen each other for three years. I was both ashamed

disc
three year pl f
acc refl clt
1pl pres aux clt
neg
see pl L.part I acc 1sg
acc 1sg clt
both shame sg m

15 (a) [1:09]      and frightened. So I went to his sister’s, and she took me in

both fear sg m then med adv go 1sg aor P
to
sister sg m
dat m 3sg clt
and
nom f 3sg
acc 1sg clt
lead in 3sg aor P

16 (a) [1:18]      Don’t ask me how we greeted each other. My eyes were swollen up from shame.

how interr
acc refl clt
1pl aux
sg neg hort sg neg hort ask inf I dat 1sg clt
dat 1sg clt
eye pl n def med
from
shame sg m

17 (a)       [Do you spin?]

18 (a) [1:25]      Ah! There are so many grannies that spin faster than I do

and
how.many interr grandmother pl f pres exist
and
more
fast adv spin 3pl pres I
from
acc 1sg

19 (a) [1:28]      [that] I started to be unable to spin!

nom 1sg take 1sg aor P
comp
neg
can 1sg pres I
comp
spin 1sg pres I

20 (a)       [What do you use to reap with?]

21 (a) [1:30]      I [normally] reap with a sickle, but when I don’t have a swaphook,

nom 1sg
reap 1sg pres I
with
sickle sg m
but
when inter.rel
not.have 1sg pres I swaphook sg f

22 (a) [1:33]      then I can’t reap even with the sickle, [so] I [just] pull it out.

and
neg
can 1sg pres I
and
with
sickle sg m
comp
reap 1sg pres I pull 1sg pres I
acc n 3sg clt

23 (a)       [Do you meet with friends frequently?]

24 (a) [1:37]      We frequently meet with friends, with [other] grannies. When we arrange

nom 1pl
acc refl clt
often adv meet 1pl pres I
with
female friend pl f def prox with
grandmother pl f def prox
when inter.rel
set up 1pl pres P

25 (a) [1:42]      conversational get-togethers on the main road, we sit there for around three hours.

conversation sg m
on
road sg m def dist
and
by
three hour ct m sit 1pl pres

26 (a) [1:46]      It doesn’t occur to us to go our separate ways.

neg
come 3sg pres I in.mind adv
comp
acc refl clt
part ways 1pl pres P

27 (a) [1:47]      [laughter]

28 (a)       [When do you gather mushrooms?]

29 (a) [1:48]      When it rains, nice mushrooms come out, and we gather [them]. But this year

when inter.rel
precipitate 3sg pres I rain sg m
and
arise 3pl pres I nice pl f adj mushroom pl f
and
gather 1pl pres I
but
this sg f prox adj year sg f

30 (a) [1:51]      there’s a drought and we haven’t tasted anything. No mushrooms at all this year.

3sg pres cop clt
drought sg f nothing sg n
neg
taste 1pl aor P no.sort sg f adj mushroom sg f exist impf neg this sg f prox adj year sg f
1 (a) [0:00]       e ednò vrème gà se gàlehme nìe sas mòjas čulɛ̀k

         Well, back in the old days when my man and I were courting –


2 (a) [0:05]       tòj beše š’ɛ̀fer àz beh š’ɛ̀ferka kugàtu pòčnahme da sa l’ùbim

         he was in a wedding party, and so was I, when we began to fall in love.


3 (a) [0:12]       i zagàlihmɨ̀ sa gàlihmɨ̀ sa trì gudìni tòj utìdi vujnìk

         We began courting, and we courted for three years. He went off to do his military service,


4 (a) [0:17]       rasɔ̀rdi mì sa srèštam jɛ̀ ednà ùtrɤna sɤs mòmɤ sɤs kumpànija

         and got angry at me. I meet one morning with a girl, with a group –


5 (a) [0:26]       jɛ̀ sam tɔ̀rnala sas takvò nastrojɛ̀nie di gi sr’ɔ̀šna i ma por’ùka

         I’d set out with such anticipation to meet them. And he called me,


6 (a) [0:31]       àjde vìka nax nàs če dušɔ̀l svàtəd g’òrgi i jɛ̀ si vìkam

         “Come to our [place], our [ritual] kin Georgi has come. And I say,


7 (a) [0:36]       vɔ̀r si vìkam tì jɛ̀ d ìda da sa st’ɔ̀gna u nàs

         “You go ahead,” I say, “I’ll go and get dressed up here,


8 (a) [0:41]       i tugàva ža dòjda tugàva tɔ̀rnah uttàm am vìka

         and then I’ll come”. So I set out from there. “But,” he said,


9 (a) [0:45]       u nàs ìma mòmi i junàcɤ ta gl’ɔ̀daj vìka

         “there’s [many] girls and ‘heroes’ (= boys) at our place. Make sure,” he said,


10 (a) [0:48]       kàk ža vlɛ̀zeš òti svàta mi g’òrgi gu nìkuj nè e vìg’el

         “that you enter [properly, as did Georgi], because nobody saw my ritual kin Georgi


11 (a) [0:51]       gà e dušɔ̀l i jɛ̀ tugàva uttàm nadòlu vəz adnì šᶤìpki

         when he came. And I – from there downhill into some rose-hip bushes,


12 (a) [0:56]       pud adnᶤì lyvàdɤ vəz adnɔ̀ der’ɔ̀ pu terlìcɤ utìduh i skrìh se

         around some meadows, into a riverbed, [all] in my socks: I went and hid,


13 (a) [1:02]       i nìkoj ma ne vìg’e hùbavu ama gà vlɛ̀zuh kàk da flɛ̀za

         and nobody saw me. Fine, but when I went to go in, how can I go in?


14 (a) [1:05]       tò trì gudìnɨ sɤ sme nè vìdvɤlɤ mèn me hèm sràm

         We hadn’t seen each other for three years. I was both ashamed


15 (a) [1:09]       hèm stràh tugàva utìduh u s’èstra mu i tà mɤ fɤvèdɤ

         and frightened. So I went to his sister’s, and she took me in


16 (a) [1:18]       kàk se sme zdravòvɤlɤ nemòj pìta utèkuha m učìte ut sràm

         Don’t ask me how we greeted each other. My eyes were swollen up from shame.


17 (a)       (VZh)

         [Do you spin?]


18 (a) [1:25]       i kòlko bàbici ìma ta pò bɔ̀rže predɔ̀t ud mèn

         Ah! There are so many grannies that spin faster than I do


19 (a) [1:28]       jɛ̀ z’ɛ̀h da ne mòga da prèda

         [that] I started to be unable to spin!


20 (a)       (VZh)

         [What do you use to reap with?]


21 (a) [1:30]       az žɔ̀na sas sɔ̀rp ama gà nèmam palamàrka

         I [normally] reap with a sickle, but when I don’t have a swaphook,


22 (a) [1:33]       ta ne mòga i sas sɔ̀rp da žɔ̀na mɔ̀kna gu

         then I can’t reap even with the sickle, [so] I [just] pull it out.


23 (a)       (VZh)

         [Do you meet with friends frequently?]


24 (a) [1:37]       nì sa čɔ̀stu sr’ɔ̀štame sas drùškise səz bàbicìse gà kurdìsame

         We frequently meet with friends, with [other] grannies. When we arrange


25 (a) [1:42]       muhabèk’ nə pɔ̀k’an ta pu trì sahàta sadìm

         conversational get-togethers on the main road, we sit there for around three hours.


26 (a) [1:46]       ne duhòd’a nàum da sa razg’alìm

         It doesn’t occur to us to go our separate ways.


27 (a) [1:47]       [laughter]

         [laughter]


28 (a)       (VZh)

         [When do you gather mushrooms?]


29 (a) [1:48]       gà letì dɔ̀š ta stànvat hùbavɤ gɔ̀bɤ ta berèm ama sàa gudᶤìna

         When it rains, nice mushrooms come out, and we gather [them]. But this year


30 (a) [1:51]       a sùš’ɛ nìštu ne nakùsihme nìkakva gɔ̀ba nemɛ̀še sàa gudᶤìna

         there’s a drought and we haven’t tasted anything. No mushrooms at all this year.


1 (a) [0:00]       е едно̀ врѐме га̀ се га̀леhме нѝе сас мо̀йас чуле̂̀к

2 (a) [0:05]       то̀й беше ш’е̂̀фер а̀з беh ш’е̂̀ферка куга̀ту по̀чнаhме да са л’у̀бим

3 (a) [0:12]       и зага̀лиhмɨ̀ са га̀лиhмɨ̀ са трѝ гудѝни то̀й утѝди вуйнѝк

4 (a) [0:17]       расо̂̀рди мѝ са срѐштам йе̂̀ една̀ у̀тръна със мо̀мъ със кумпа̀нийа

5 (a) [0:26]       йе̂̀ сам то̂̀рнала сас такво̀ настройе̂̀ние ди ги ср’о̂̀шна и ма пор’у̀ка

6 (a) [0:31]       а̀йде вѝка нах на̀с че душо̂̀л сва̀тәд г’о̀рги и йе̂̀ си вѝкам

7 (a) [0:36]       во̂̀р си вѝкам тѝ йе̂̀ д ѝда да са ст’о̂̀гна у на̀с

8 (a) [0:41]       и туга̀ва жа до̀йда туга̀ва то̂̀рнаh утта̀м ам вѝка

9 (a) [0:45]       у на̀с ѝма мо̀ми и йуна̀цъ та гл’о̂̀дай вѝка

10 (a) [0:48]       ка̀к жа вле̂̀зеш о̀ти сва̀та ми г’о̀рги гу нѝкуй нѐ е вѝг’ел

11 (a) [0:51]       га̀ е душо̂̀л и йе̂̀ туга̀ва утта̀м надо̀лу вәз аднѝ шᶤѝпки

12 (a) [0:56]       пуд аднᶤѝ лӥва̀дъ вәз адно̂̀ дер’о̂̀ пу терлѝцъ утѝдуh и скрѝh се

13 (a) [1:02]       и нѝкой ма не вѝг’е hу̀баву ама га̀ вле̂̀зуh ка̀к да фле̂̀за

14 (a) [1:05]       то̀ трѝ гудѝнɨ съ сме нѐ вѝдвълъ мѐн ме hѐм сра̀м

15 (a) [1:09]       hѐм стра̀h туга̀ва утѝдуh у с’ѐстра му и та̀ мъ фъвѐдъ

16 (a) [1:18]       ка̀к се сме здраво̀вълъ немо̀й пѝта утѐкуhа м учѝте ут сра̀м

17 (a)       [Предеш ли?]

18 (a) [1:25]       и ко̀лко ба̀бици ѝма та по̀ бо̂̀рже предо̂̀т уд мѐн

19 (a) [1:28]       йе̂̀ з’е̂̀h да не мо̀га да прѐда

20 (a)       [С какво жънеш?]

21 (a) [1:30]       аз жо̂̀на сас со̂̀рп ама га̀ нѐмам палама̀рка

22 (a) [1:33]       та не мо̀га и сас со̂̀рп да жо̂̀на мо̂̀кна гу

23 (a)       [Срещаш ли се често със своите приятели?]

24 (a) [1:37]       нѝ са чо̂̀сту ср’о̂̀штаме сас дру̀шкисе сәз ба̀бицѝсе га̀ курдѝсаме

25 (a) [1:42]       муhабѐк’ нә по̂̀к’ан та пу трѝ саhа̀та садѝм

26 (a) [1:46]       не дуhо̀д’а на̀ум да са разг’алѝм

27 (a) [1:47]       [смях]

28 (a)       [Кога берете гъби?]

29 (a) [1:48]       га̀ летѝ до̂̀ш та ста̀нват hу̀бавъ го̂̀бъ та берѐм ама са̀а гудᶤѝна

30 (a) [1:51]       а су̀ш’е̂ нѝшту не наку̀сиhме нѝкаква го̂̀ба неме̂̀ше са̀а гудᶤѝна

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut