Babjak 3

1 (VZh)       [Did you celebrate St. George’s Day?]

2 (b) [0:02]      We used to celebrate St. George's day here in the village.

St.George’s.Day sg m
here adv
in
village sg n def
acc m 3sg clt
celebrate 1pl impf I

3 (b) [0:05]      [When] I [was] a young man, we bachelors [together with] the local unmarried girls

nom 1sg
as youth sg m as bachelor m pl
nom 1pl
our pl def adj girl pl f

4 (b) [0:07]      celebrated it. All the young people celebrated it. They gathered together.

acc m 3sg clt
celebrate 3pl impf I celebrate 3pl impf I
acc m 3sg clt
together adv youth sg f def gather 3pl impf I
acc refl clt

5 (b) [0:10]      So what was St. George's day like here? On the day after St. George's day –

what sg n interr
represent 3sg impf I here St.George’s.Day sg m St.George’s.Day sg m as
to
tomorrow adv

6 (b) [0:14]      St. George's day is on the 6th [of May], isn't it? So on the evening of the 5th,

St.George’s.Day sg m
3sg pres cop clt
to
sixth m adj interr
and
to
fifth sg m adj evening sg f def

7 (b) [0:18]      the girls gather flowers – geraniums and primroses, [things that grow

girl pl f def collect 3pl pres I flower pl n geranium sg m primrose sg n
ost

8 (b) [0:22]      locally outdoors in the fields – and then they make bouquets of them

around
around
locality sg f def outside adv
along
field sg n def
and
acc n 3sg clt
make 3pl pres I
to
bouquet pl f

9 (b) [0:26]      they used to make these [and put them] into a large pot. All the girls in each

make 3pl impf I
acc n 3sg clt
in
pot sg m all pl def adj girl pl f separately adv
in

10 (b) [0:29]      neighborhood do this, each neighborhood makes its own flower pot.

neighborhood sg f
in
each sg f adj neighborhood sg f separately adv pot sg m
dat refl clt
make 3pl pres I

11 (b) [0:32]      And when they put the flowers in the pot, in the evening they sing [and]

and
[...]
when conj dip 3pl pres P this sg n adj flower sg n
in
pot sg m def
and
evening sg f def
acc m 3sg clt
chant 3pl pres I

12 (b) [0:38]      sing [and] sing over [each pot] and then at night they carry them outdoors

chant 3pl pres I chant 3pl pres I during night sg f def
acc m 3sg clt
carry.out 3pl pres I outside adv

13 (b) [0:40]      to bathe them in the moonlight. We bachelors, meanwhile,

comp
acc m 3sg clt
bake 3sg pres I moon sg f def nom 1pl
rather adv
bachelor pl m def through disc time sg n

14 (b) [0:43]      go out during the night to spy it out, [to find out] where they have –

during night sg f def go 1pl pres I spy 1pl pres I
acc m 3sg clt
where interr
3pl pres aux clt
acc m 3sg clt

15 (b) [0:45]      where they have left the flower pot, and we go and steal it.

where interr
3pl pres aux clt
acc m 3sg clt
leave pl L.part P pot sg m def
and
go 1pl pres I
and
acc m 3sg clt
steal 1pl pres P

16 (b) [0:48]      We steal it from them; when we steal the flower pot from that neighborhood,

steal 1pl pres P
acc m 3sg clt
from
this pl adj now adv
and
when conj steal 1pl pres P
of
this sg f adj neighborhood sg f pot sg m def

17 (b) [0:52]      the girls in the other (= our) neighborhood cheer [us] that their [pot] got stolen.

in
other sg f def adj neighborhood sg f girl pl f def
acc refl clt
rejoice 3pl pres I
that conj
dat 3pl clt
3pl pres aux clt
steal pl L.part P

18 (b) [0:55]      The bachelors have robbed the girls in the other neighborhood of their

bachelor pl m def
3pl pres aux clt
steal pl L.part P
from
that sg f adj neighborhood sg f
of
girl pl f def

19 (b) [0:57]      flower pot, and now there's nothing left to sing over. So [then] they,

pot sg m def
and
now adv pres neg exist
about
what interr
comp
sing 3sg pres I
and
nom 3pl

20 (b) [0:59]      [that is] we (the bachelors), find some way to give in,

under
some.sort sg m adj manner sg m nom 1pl
acc refl clt
compel 1pl pres P

21 (b) [1:01]      and we give it (= the flowerpot) back [to them], and then they sing and dance,

give 1pl pres P dat refl clt
acc m 3sg clt
again adv nom 3pl sing 3pl pres I dance 3pl pres I

22 (b) [1:03]      and we sing together with them. We dance the horo together, and sing.

together adv sing 1pl pres I
and
nom 1pl
with
acc 3pl
to
round.dance sg n dance 1pl pres I sing 1pl pres I

23 (b) [1:05]      After that, when they take [it] apart – the flowerpot sits there three days –

after disc when inter.rel
acc m 3sg clt
take.apart 3pl pres P three day ct m sit 3sg pres I pot sg m def

24 (b) [1:08]      when they take it apart – after the third day in the evening

thus adv when inter.rel
acc m 3sg clt
take.apart 3pl pres P
and
after three def day ct m evening sg f def

25 (b) [1:12]      when they take the flowerpot apart, [everyone] there gets sprinkled [with

when conj take.apart 3pl impf P pot sg m def
and
sprinkle 3pl pres I there adv

26 (b) [1:15]      water] – young people and women who listen and sing – they gather around

youth sg f def woman pl f def
acc refl clt
gather 3pl pres I rel listen 3pl pres I rel sing 3pl pres I

27 (b) [1:18]      and everyone gets sprinkled with water – young people, unmarried girls,

sprinkle 3pl pres I
with
water sg f def
and
youth sg f def
and
girl pl f def

28 (b) [1:21]      and married women, people who are watching and listening.

and
woman pl f def
and
and
people pl def who pl rel adj
acc 3pl clt
listen 3pl pres I watch 3pl pres I

29 (b) [1:24]      And that's how they took it apart, how they celebrated St. George's Day in

and
thus adv
acc refl clt
take.apart 3pl impf I thus adv celebrate 3pl impf I St.George’s.Day sg m

30 (b) [1:28]      the old days. They'd dance, sing, and make merry for three, four, five days.

at
time sg n def three four five day ct m dance 3pl impf I sing 3pl impf I rejoice 3pl impf I acc refl clt
1 (VZh)       [Празнувахте ли Гергьовден?]

         [Did you celebrate St. George’s Day?]


2 (b) [0:02]       gerg'òvden tuk f selòtu gu praznùvahme

         We used to celebrate St. George's day here in the village.


3 (b) [0:05]       jà kətu mlədèš kəto ergèni nie nàš'te mòmi

         [When] I [was] a young man, we bachelors [together with] the local unmarried girls


4 (b) [0:07]       gu prəznùvəhə prəznùvaà go òpštu mlədeštà zbìraà se

         celebrated it. All the young people celebrated it. They gathered together.


5 (b) [0:10]       kvo pretstavl'àvəše tùkə gerg'òvden gerg'èvden kətu du ùtre

         So what was St. George's day like here? On the day after St. George's day –


6 (b) [0:14]       gerg'èvden e nə šèsti nəlì a nə pèti večertà

         St. George's day is on the 6th [of May], isn't it? So on the evening of the 5th,


7 (b) [0:18]       mumìte zbìra: cvet'à zdràvec eglìče è

         the girls gather flowers – geraniums and primroses, [things that grow


8 (b) [0:22]       pu pu mesnostà udvɤnkə pu pulètu i gu pràva: nə č'itki̥

         locally outdoors in the fields – and then they make bouquets of them


9 (b) [0:26]       pràvejà gu v č'ùp sìčkite̥ mòmi puudɛ̀lno f

         they used to make these [and put them] into a large pot. All the girls in each


10 (b) [0:29]       məəlà nə sɛ̀kujə məəlà puudɛ̀lnu č'ùp si pràva:

         neighborhood do this, each neighborhood makes its own flower pot.


11 (b) [0:32]       i s kətu nətòpa: tuvà cvɛ̀te f č'ùpu i večertà gu upɛ̀va:

         And when they put the flowers in the pot, in the evening they sing [and]


12 (b) [0:38]       upɛ̀va: upɛ̀va: prez noštà gu iznàs'a: udvɤ̀nkə

         sing [and] sing over [each pot] and then at night they carry them outdoors


13 (b) [0:40]       də gu pečè lunàtə̥ nìə pə ergènite prez təvà vrɛ̀me

         to bathe them in the moonlight. We bachelors, meanwhile,


14 (b) [0:43]       prez nuštà òdim dèbimè gu dɛ̀ sə gu

         go out during the night to spy it out, [to find out] where they have –


15 (b) [0:45]       dɛ̀ sə gu ustìli č'ùpu i òdim i gu ukrədèm

         where they have left the flower pot, and we go and steal it.


16 (b) [0:48]       ukrədème gu ut tìjə səjà i kətu ukrədèm na tàa məəlà č'ùpə

         We steal it from them; when we steal the flower pot from that neighborhood,


17 (b) [0:52]       u drùgətə məəlà mumìte se rədùva: če ì sə ukrəlì

         the girls in the other (= our) neighborhood cheer [us] that their [pot] got stolen.


18 (b) [0:55]       ergènetò sə ukrəlì ot onàa məəlà nə mumìte

         The bachelors have robbed the girls in the other neighborhood of their


19 (b) [0:57]       č'ùpu i sega nèmə nə šò də pɛ̀jɛ i t'è

         flower pot, and now there's nothing left to sing over. So [then] they,


20 (b) [0:59]       pud nɛ̀kəkəf nàčin nìe se prinùdime

         [that is] we (the bachelors), find some way to give in,


21 (b) [1:01]       dədème sì gu pà tìjə pɛ̀ejɛ ìgra:

         and we give it (= the flowerpot) back [to them], and then they sing and dance,


22 (b) [1:03]       zàednu pɛ̀eme i nìe s nìh nə òru ìgrəme pɛ̀eme

         and we sing together with them. We dance the horo together, and sing.


23 (b) [1:05]       slet təvà kugà gu rəzvàla: trì dènɤ sədì č'ùpə

         After that, when they take [it] apart – the flowerpot sits there three days –


24 (b) [1:08]       təkà kugà gu rəzvàla: i slet trìte d'ènə večertà

         when they take it apart – after the third day in the evening


25 (b) [1:12]       kəto rəzvàləjə č'ùpu i prɤ̀ska: tàm

         when they take the flowerpot apart, [everyone] there gets sprinkled [with


26 (b) [1:15]       mlədeštà ženìte se zbìrə: dètu slùša: dètu pɛ̀e:

         water] – young people and women who listen and sing – they gather around


27 (b) [1:18]       prɤ̀ska: sus vudàtə i mladeštà i mumìte

         and everyone gets sprinkled with water – young people, unmarried girls,


28 (b) [1:21]       i ženìte i i xòrətə kuìtu gi slùša: glèda:

         and married women, people who are watching and listening.


29 (b) [1:24]       i təkà se rəzvàlijə təka prəznùvaja gerg'èvden

         And that's how they took it apart, how they celebrated St. George's Day in


30 (b) [1:28]       nə vrɛ̀metu trì čètiri pèt dènə ìgra: pɛ̀aja vesèleja sе̥

         the old days. They'd dance, sing, and make merry for three, four, five days.


1 (VZh)       [Празнувахте ли Гергьовден?]

2 (b) [0:02]       герг’о̀вден тук ф село̀ту гу празну̀ваhме

3 (b) [0:05]       йа̀ кәту мләдѐш кәто ергѐни ние на̀ш’те мо̀ми

4 (b) [0:07]       гу прәзну̀вәhә прәзну̀ваа̀ го о̀пшту мләдешта̀ збѝраа̀ се

5 (b) [0:10]       кво претставл’а̀вәше ту̀кә герг’о̀вден герг’ѐвден кәту ду у̀тре

6 (b) [0:14]       герг’ѐвден е нә шѐсти нәлѝ а нә пѐти вечерта̀

7 (b) [0:18]       мумѝте збѝра: цвет’а̀ здра̀вец еглѝче ѐ

8 (b) [0:22]       пу пу месноста̀ удвънкә пу пулѐту и гу пра̀ва: нә ч’итки̭

9 (b) [0:26]       пра̀вейа̀ гу в ч’у̀п сѝчките̭ мо̀ми пууде̂̀лно ф

10 (b) [0:29]       мәәла̀ нә се̂̀куйә мәәла̀ пууде̂̀лну ч’у̀п си пра̀ва:

11 (b) [0:32]       и с кәту нәто̀па: тува̀ цве̂̀те ф ч’у̀пу и вечерта̀ гу упе̂̀ва:

12 (b) [0:38]       упе̂̀ва: упе̂̀ва: през ношта̀ гу изна̀с’а: удвъ̀нкә

13 (b) [0:40]       дә гу печѐ луна̀тә̥ нѝә пә ергѐните през тәва̀ вре̂̀ме

14 (b) [0:43]       през нушта̀ о̀дим дѐбимѐ гу де̂̀ сә гу

15 (b) [0:45]       де̂̀ сә гу устѝли ч’у̀пу и о̀дим и гу укрәдѐм

16 (b) [0:48]       укрәдѐме гу ут тѝйә сәйа̀ и кәту укрәдѐм на та̀а мәәла̀ ч’у̀пә

17 (b) [0:52]       у дру̀гәтә мәәла̀ мумѝте се рәду̀ва: че ѝ сә укрәлѝ

18 (b) [0:55]       ергѐнето̀ сә укрәлѝ от она̀а мәәла̀ нә мумѝте

19 (b) [0:57]       ч’у̀пу и сега нѐмә нә шо̀ дә пе̂̀йе̂ и т’ѐ

20 (b) [0:59]       пуд не̂̀кәкәф на̀чин нѝе се прину̀диме

21 (b) [1:01]       дәдѐме сѝ гу па̀ тѝйә пе̂̀ейе̂ ѝгра:

22 (b) [1:03]       за̀едну пе̂̀еме и нѝе с нѝh нә о̀ру ѝгрәме пе̂̀еме

23 (b) [1:05]       слет тәва̀ куга̀ гу рәзва̀ла: трѝ дѐнъ сәдѝ ч’у̀пә

24 (b) [1:08]       тәка̀ куга̀ гу рәзва̀ла: и слет трѝте д’ѐнә вечерта̀

25 (b) [1:12]       кәто рәзва̀ләйә ч’у̀пу и пръ̀ска: та̀м

26 (b) [1:15]       мләдешта̀ женѝте се збѝрә: дѐту слу̀ша: дѐту пе̂̀е:

27 (b) [1:18]       пръ̀ска: сус вуда̀тә и младешта̀ и мумѝте

28 (b) [1:21]       и женѝте и и хо̀рәтә куѝту ги слу̀ша: глѐда:

29 (b) [1:24]       и тәка̀ се рәзва̀лийә тәка прәзну̀вайа герг’ѐвден

30 (b) [1:28]       нә вре̂̀мету трѝ чѐтири пѐт дѐнә ѝгра: пе̂̀айа весѐлейа се̥

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut