Babjak 2

1 (VZh)       [Do you still thresh this way now?]

2 (b) [0:01]      [Yes,] we use the threshing field now [too]. Now

nom 1pl
now adv
dat refl clt
acc m 3sg clt
use 1pl pres I threshing.field sg m def disc now adv

3 (b) [0:03]      when we go to the threshing field, we use it [the same way] now.

to
threshing.field sg m how interr
acc refl clt
go 3sg pres I nom 1pl
and
now adv
dat refl clt
acc m 3sg clt
use 1pl pres I this sg n adj

4 (b) [0:04]      And even now, when we reap what we've sown on [our] private land –

and
now adv
dat refl clt
reap 1pl pres I here adv
by
private sg m def adj section sg m
dat refl clt
sow 1pl pres P

5 (b) [0:07]      barley, oats, and rye – we thresh it with horses. We spread the sheaves

barley sg m oats sg m rye sg f thresh 1pl pres I
acc m 3sg clt
with
horse pl m thresh 1pl pres I sheaf pl m def

6 (b) [0:13]      around on the ground, we rope up two horses – or three or four,

around
earth sg f def tie 1pl pres P two m horse ct m or three or four

7 (b) [0:17]      depending on how many sheaves we've spread out over the threshing floor.

dependent adv how.many interr cruciform pl f sheaf pl m put 1pl pres P
to
to
threshing.field sg m def

8 (b) [0:21]      We gather together, women and men – three, four, five, six people,

gather 1pl pres I
acc refl clt
[...]
and
woman pl f
and
man pl m
three
four five six people pl

9 (b) [0:24]      and we thresh all day long. We finish the threshing, and we separate it,

thresh 1pl pres I entire sg m def adj day sg m thresh 1pl pres P
acc n 3sg clt
separate 1pl pres P

10 (b) [0:27]      the straw is on one side, and we gather the grain up into a single stack.

straw sg f def to.side adv grain sg n def
acc n 3sg clt
gather 1pl pres P
in
one f sg adj stack sg f

11 (b) [0:30]      After that, we winnow it with a shovel. You toss the grain up in the air,

winnow 1pl pres I
acc n 3sg clt
after adv
with
shovel sg f
and
acc refl clt
winnow 3sg pres I grain sg n def

12 (b) [0:33]      and the wheat falls to the si- in one area, because it's heavier. And the chaff

to
[...]
to
one sg n adj place sg n fall 3sg pres I grain sg n def because
3sg pres cop clt
heavy sg n adj and chaff sg f def

13 (b) [0:36]      flies away, [because] the wind is blowing from the side. And that's [how]

run 3sg pres I blow 3sg pres I wind sg m def to.side adv
and
thus adv
acc n 3sg clt
winnow 1pl pres P

14 (b) [0:39]      it's winnowed. We thresh it, and winnow it, and put it into sacks,

thresh 1pl pres P
acc n 3sg clt
winnow 1pl pres P put 1pl pres P
in
sack pl m def

15 (b) [0:41]      and then we grind it. In the old days we ate it as bread,

after adv grind 1pl pres I
at
time sg n def
acc n 3sg clt
eat 1pl impf
for
bread sg m

16 (b) [0:44]      but now we feed it to the livestock, as fodder.

hes
now adv
acc n 3sg clt
give 1pl pres I
to
livestock sg f def
for
fodder sg f

17 (VZh)       [What do you make bread from?]

18 (b) [0:47]      [Now] we buy bread ready-made from the [large bakery] ovens. But earlier,

bread sg m
from
large.oven sg f def ready m adj
dat refl clt
buy 1pl pres I more early adv

19 (b) [0:49]      we used to grind this grain at the mill. We would grind [it] and sift [it],

this sg n adj grain sg n def grind 1pl impf I
at
mill pl f grind 1pl impf I
and
sift 3pl impf I

20 (b) [0:52]      the women would make bread and we'd eat [it].

woman pl f def knead 3pl impf I bread sg m
and
eat 1pl pres I

21 (VZh)       [What did you use to thresh with?]

22 (b) [0:57]      When people here didn't have horses for threshing – [of course,]

when rel people pl def here adv instead
comp
pres exist horse pl m
comp
acc refl clt
thresh 3sg pres I

23 (b) [0:59]      with horses, it's easier because horses run and break things up –

with
horse pl m because horse pl m def run 3pl pres I
and
acc n 3sg clt
break 3pl pres I more easy sg n adj
3sg pres cop clt

24 (b) [1:02]      but when people do the threshing with cows or with oxen,

and
when rel
acc refl clt
thresh 3pl pres I people pl def
with
cow pl f or
with
ox m pl

25 (b) [1:06]      they harness the oxen into a yoke, or if it's cows they harness them

ox pl m def
acc refl clt
harness 3pl pres P
in
yoke sg m or rather adv cow pl f def
acc 3pl clt
harness 3pl pres P

26 (b) [1:09]      into a yoke and in back there's this thing like – like – a harrow.

in
yoke sg m
and
in.back adv
to
disc make sg n P.part P as as harrow sg f

27 (b) [1:13]      And underneath there are these planks nailed to it, boards, and below

and
below
with
plank pl f nail 3sg pres P
acc refl clt
plank pl f board pl f
and
below

28 (b) [1:16]      on the boards you hammer on ox shoes. And then because the oxen

to
board pl f def
acc refl clt
hammer 3pl pres P oxen pl f adj plate pl f
and
when conj ox pl m def because

29 (b) [1:20]      walk slowly, they break it up as much as they can.

walk 3pl pres I slowly adv nom 3pl
acc n 3sg clt
how.much rel can pres imprs
comp
acc n 3sg clt
break 3pl pres I break 3pl pres I
acc n 3sg clt

30 (b) [1:24]      But [then] the harrow behind, with these horse ( = ox) shoes,

however harrow sg f def from.back adv
with
this pl adj horse pl f adj plate pl f

31 (b) [1:26]      gets pulled along through the straw on the threshing field

as conj
acc refl clt
drag 3sg pres I
through
straw sg f def
along
threshing.field sg m def

32 (b) [1:27]      as [the oxen] go round, and the [ox] shoes cut the straw up into tiny pieces,

when conj revolve 3pl pres I
and
plate pl f def cut 3pl pres I straw sg f def more
to
small adv

33 (b) [1:30]      [so that it's] faster to do the threshing [that way].

more fast adv
comp
acc refl clt
thresh 3sg pres I
1 (VZh)       [Още ли вършеете така?]

         [Do you still thresh this way now?]


2 (b) [0:01]       nie segà si gu pòlzvame harmànɤ əmi segà

         [Yes,] we use the threshing field now [too]. Now


3 (b) [0:03]       nə ərmàn kàk sə òdi nìe i segà si gu pòlzvəme tuvà

         when we go to the threshing field, we use it [the same way] now.


4 (b) [0:04]       i segà si žɤ̀neme tùk pu čàsnijɤ sèktur si pusɛ̀eme

         And even now, when we reap what we've sown on [our] private land –


5 (b) [0:07]       ečemìk uvès rɤ̀š vrɤšème gu sɤs kòne rəsfrɤ̀l'əme snòpite

         barley, oats, and rye – we thresh it with horses. We spread the sheaves


6 (b) [0:13]       pu zeml'àtə vrɤzème dvà kun'à əlì trì əlì čètiri

         around on the ground, we rope up two horses – or three or four,


7 (b) [0:17]       zəvìsimo kòlku krəstàčki snòpe tùrim nə nə ərmànɤ

         depending on how many sheaves we've spread out over the threshing floor.


8 (b) [0:21]       berème se tr i žèni i màže tri čètiri pèt šèz dùši

         We gather together, women and men – three, four, five, six people,


9 (b) [0:24]       vrɤšème cèlijɤ dèn uvrɤšème gu udlɤ̀čime

         and we thresh all day long. We finish the threshing, and we separate it,


10 (b) [0:27]       slàmətə nəstrənì žìttò gu zberème nə ednà kupà

         the straw is on one side, and we gather the grain up into a single stack.


11 (b) [0:30]       vɛ̀emè gu pòsle s lupàtə i se udvɛ̀və žìtutu

         After that, we winnow it with a shovel. You toss the grain up in the air,


12 (b) [0:33]       nə stərn nə ednò mestò pàdə žìtutu òti e tèšku pək pl'ɛ̀vətə

         and the wheat falls to the si- in one area, because it's heavier. And the chaff


13 (b) [0:36]       bɛ̀ga dùvə vɛ̀terɤ vəf.stranì i təkà gu udvɛ̀eme

         flies away, [because] the wind is blowing from the side. And that's [how]


14 (b) [0:39]       uvrɤšème gu udvɛ̀eme nətùrəme v čuvàlite

         it's winnowed. We thresh it, and winnow it, and put it into sacks,


15 (b) [0:41]       pòsle mèleme nə vrèmetò gu jədɛ̀hme zə hlɛ̀p

         and then we grind it. In the old days we ate it as bread,


16 (b) [0:44]       ə segà gu dàvəme nə stòkətə zə jermà

         but now we feed it to the livestock, as fodder.


17 (VZh)       [От какво правите хляб?]

         [What do you make bread from?]


18 (b) [0:47]       lɛ̀p ut fùrnətə gutòf si kupùvame pò rànu

         [Now] we buy bread ready-made from the [large bakery] ovens. But earlier,


19 (b) [0:49]       tuvà žìtutu mèlehme nə mèlnici mèlehmè i sɛ̀ejə

         we used to grind this grain at the mill. We would grind [it] and sift [it],


20 (b) [0:52]       ženìte mesùvəhə hlɛ̀p i jədèm

         the women would make bread and we'd eat [it].


21 (VZh)       [С какво вършахте?]

         [What did you use to thresh with?]


22 (b) [0:57]       kugàtu wòrətə tùka vm'ɛstu də ìma kòne də se vəršè

         When people here didn't have horses for threshing – [of course,]


23 (b) [0:59]       s kunè punèže kunète tìčət i gu tròšət pò l'èsnu e

         with horses, it's easier because horses run and break things up –


24 (b) [1:02]       a kugàtu sə vɤršɤ̀t xòrətə s kràvi əlì s vulòve

         but when people do the threshing with cows or with oxen,


25 (b) [1:06]       vulòvetò se fprègna: f jərèm əlì pək kràvite gi fprègna:

         they harness the oxen into a yoke, or if it's cows they harness them


26 (b) [1:09]       f jərèm i udzàde nə təvà nəpràenò kətò kəto brənà

         into a yoke and in back there's this thing like – like – a harrow.


27 (b) [1:13]       i uddòlu s tàlpi nəkovà se tàlpi dɤ̀ski i uddòlu

         And underneath there are these planks nailed to it, boards, and below


28 (b) [1:16]       nə dɤskìte̥ se nəčùka: vòlski plòči i kətu vulòvetu ponè

         on the boards you hammer on ox shoes. And then because the oxen


29 (b) [1:20]       vɤrvɤ̀t bàvnu tè gu kòlkutu mòže də gu čùpət čùpəd gu

         walk slowly, they break it up as much as they can.


30 (b) [1:24]       ubàče brənàtə utzàd s tìjə kòncki plòči

         But [then] the harrow behind, with these horse ( = ox) shoes,


31 (b) [1:26]       kətu sə vlečè pu slàmətə pu ərmànə

         gets pulled along through the straw on the threshing field


32 (b) [1:27]       kətu vɤrtɤ̀t i plòči̥te rɛ̀žət slàmətə pò nə drèbnu

         as [the oxen] go round, and the [ox] shoes cut the straw up into tiny pieces,


33 (b) [1:30]       pò bɤ̀rzo də sə vɤršè

         [so that it's] faster to do the threshing [that way].


1 (VZh)       [Още ли вършеете така?]

2 (b) [0:01]       ние сега̀ си гу по̀лзваме hарма̀нъ әми сега̀

3 (b) [0:03]       нә әрма̀н ка̀к сә о̀ди нѝе и сега̀ си гу по̀лзвәме тува̀

4 (b) [0:04]       и сега̀ си жъ̀неме ту̀к пу ча̀снийъ сѐктур си пусе̂̀еме

5 (b) [0:07]       ечемѝк увѐс ръ̀ш връшѐме гу със ко̀не рәсфръ̀л’әме сно̀пите

6 (b) [0:13]       пу земл’а̀тә връзѐме два̀ кун’а̀ әлѝ трѝ әлѝ чѐтири

7 (b) [0:17]       зәвѝсимо ко̀лку крәста̀чки сно̀пе ту̀рим нә нә әрма̀нъ

8 (b) [0:21]       берѐме се тр и жѐни и ма̀же три чѐтири пѐт шѐз ду̀ши

9 (b) [0:24]       връшѐме цѐлийъ дѐн увръшѐме гу удлъ̀чиме

10 (b) [0:27]       сла̀мәтә нәстрәнѝ жѝтто̀ гу зберѐме нә една̀ купа̀

11 (b) [0:30]       ве̂̀емѐ гу по̀сле с лупа̀тә и се удве̂̀вә жѝтуту

12 (b) [0:33]       нә стәрн нə едно̀ место̀ па̀дә жѝтуту о̀ти е тѐшку пәк пл’е̂̀вәтә

13 (b) [0:36]       бе̂̀га ду̀вә ветеръ̀ вəф.стрәнѝ и тәка̀ гу удве̂̀еме

14 (b) [0:39]       увръшѐме гу удве̂̀еме нәту̀рәме в чува̀лите

15 (b) [0:41]       по̀сле мѐлеме нә врѐмето̀ гу йәде̂̀hме зә hле̂̀п

16 (b) [0:44]       ә сега̀ гу да̀вәме нә сто̀кәтә зә йерма̀

17 (VZh)       [От какво правите хляб?]

18 (b) [0:47]       ле̂̀п ут фу̀рнәтә гуто̀ф си купу̀ваме по̀ ра̀ну

19 (b) [0:49]       тува̀ жѝтуту мѐлеhме нә мѐлници мѐлеhмѐ и се̂̀ейә

20 (b) [0:52]       женѝте месу̀вәhә hле̂̀п и йəдѐм

21 (VZh)       [С какво вършахте?]

22 (b) [0:57]       куга̀ту ўо̀рәтә ту̀ка вм’е̂сту дә ѝма ко̀не дә се вәршѐ

23 (b) [0:59]       с кунѐ пунѐже кунѐте тѝчәт и гу тро̀шәт по̀ л’ѐсну е

24 (b) [1:02]       а куга̀ту сә вършъ̀т хо̀рәтә с кра̀ви әлѝ с вуло̀ве

25 (b) [1:06]       вуло̀вето̀ се фпрѐгна: ф йәрѐм әлѝ пәк кра̀вите ги фпрѐгна:

26 (b) [1:09]       ф йәрѐм и уѕа̀де нә тәва̀ нәпра̀ено̀ кәто̀ кәто брәна̀

27 (b) [1:13]       и уддо̀лу с та̀лпи нәкова̀ се та̀лпи дъ̀ски и уддо̀лу

28 (b) [1:16]       нә дъскѝте̭ се нәчу̀ка: во̀лски пло̀чи и кәту вуло̀вету понѐ

29 (b) [1:20]       вървъ̀т ба̀вну тѐ гу ко̀лкуту мо̀же дә гу чу̀пәт чу̀пәд гу

30 (b) [1:24]       уба̀че брәна̀тә утза̀д с тѝйә ко̀нцки пло̀чи

31 (b) [1:26]       кәту сә влечѐ пу сла̀мәтә пу әрма̀нә

32 (b) [1:27]       кәту въртъ̀т и пло̀чи̭те ре̂̀жәт сла̀мәтә по̀ нә дрѐбну

33 (b) [1:30]       по̀ бързо дә сә вършѐ

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut