Hvojna 2

1 (VZh)       [When do you sow lentils?]

2 (a) [0:00]      [Len]tils are usually sown in March. They are sown in March.

[…]
acc refl clt
sow 3sg pres I usually adv March sg m month sg m March sg m month sg m
acc refl clt
sow 3sg pres I

3 (a) [0:07]      They survive even in the steeper regions, and in thinner soil.

everything sg n thus med adv
and
on
more
steep pl adj place pl n endure 3sg pres I
on
more
thin pl adj

4 (a) [0:12]      They don’t [need] thick soil. And if you don’t have anything else,

not
on
fat sg f adj soil sg f
and
if conj neg exist with
what sg n interr interr

5 (a) [0:16]      you take a rake and harrow it, as we say, to dig in the lentils

with
with
rake sg n fut
acc refl clt
harrow 3sg pres P
acc n 3sg clt
call 1pl pres P
comp
acc refl clt
bury 3sg pres P lentils sg f def med

6 (a) [0:19]      and smooth out the surface above with something, a board or similar,

and
smooth 3sg pres P
acc refl clt
atop adv with
something sg n board sg f
interr clt
what sg n interr
interr clt

7 (a) [0:23]      to make [the soil] more compact. Then the lentils sprout, all looks good,

comp
acc refl clt
settle 3sg pres P
and
later adv sprout 3sg pres P lentils sg f def med nice sg f adj become 3sg pres P

8 (a) [0:27]      and in the summer they bloom, and the fruit starts to form. If the lentils are ripe

and
by
summer sg n def med already adv bloom 3sg pres I
and
go.to.seed 3sg pres I ripen 3sg pres P
interr clt
lentils sg f def med

9 (a) [0:32]      by St. Peter’s day, towards August, they are harvested.

by
St.Peter's.day sg m there adv toward August sg m month sg m already adv
acc refl clt
pull 3sg pres I

10 (a) [0:37]      We used to harvest them by hand. You pull them out and put them on a small pile

on
hand sg f pull 1pl impf I pull 2sg pres I
and
put 2sg pres I thus med adv
in
pile sg f
acc f 3sg clt
put 2sg pres I

11 (a) [0:42]      When they dry, then we thresh them [like grains]. If not,

when conj dry 3sg pres P
and
nom f 3sg also adv
acc refl clt
thresh 3sg pres I
if conj
not

12 (a) [0:45]      if there's less, we pound them with a pitchfork.

if conj
3sg pres cop clt
more little adv pound 1pl pres I
acc f 3sg clt
with
pitchfork sg f
with
pitchfork sg f def med
acc refl clt
pound 3sg pres I

13 (a) [0:48]      and winnow them in the wind, once it blows.

and
in
wind sg m def
acc f 3sg clt
winnow 1pl pres I already adv
comp
acc f 3sg clt
blow 3sg pres P

14 (VZh)       [And when do you sow rye?]

15 (a) [0:52]      Well, rye is sown in the autumn. By the time of St. George’s day

disc rye sg f
acc refl clt
sow 3sg pres I autumn sg n adj time sg n rye sg f def
and
in
by
St.George's.Day sg m

16 (a) [0:56]      people expect the resulting crop: that the spikes appear.

wait 3pl pres I people pl def med crop sg m def spike sg m def
comp
acc refl clt
appear 3sg pres P

17 (a) [0:58]      When the spikes form into ears, the crop

spike sg m def when conj go.to.seed 3sg pres P crop sg m def

18 (VZh)       Yes.

19 (a) [1:02]      Hah. When the crop appears all rejoice that there are spikes on St. George’s day.

disc appear 3sg pres P
acc refl clt
crop sg m def
and
acc refl clt
rejoice 3pl pres I that conj pres exist spike sg m
on
St.George's.Day sg m

20 (a) [1:06]      That’s the tradition – for the owners to go about the fields

this sg n med adj
3sg pres cop clt
tradition sg f
comp
go 3pl pres P owner pl m def med
comp
dat refl clt
circle 3pl pres P field pl f def med

21 (a) [1:09]      to see if the spikes have come out. Rye would grow strong, the height of a man –

comp
see 3pl pres P interr
acc refl clt
form.ears pl L.part P
and
rye sg f def med become 3sg impf I big sg f adj
ost
human sg m adj height sg m

22 (a) [1:14]      strong. And then it’s reaped. It gets reaped in July, around the middle [of July].

large sg n adj
and
after adv
acc refl clt
reap 3sg pres I reap 3sg pres I
acc refl clt
toward July sg m already adv
by
middle sg f def med

23 (a) [1:20]      It gets reaped then. You reap it, and tie it off in sheaves.

then adv
acc refl clt
reap 3sg pres I reap 3sg pres I
acc refl clt
and
in
sheaf pl m
acc refl clt
tie 3sg pres I

24 (a) [1:25]      Sheaves are as large as you can grasp, that can be carried

sheaf pl m def med
3pl pres cop clt
as.much refl med can pres imprs
comp
acc m 3sg clt
grasp 2sg pres P
comp
can pres imprs
comp
acc refl clt
carry 3pl pres I

25 (a) [1:29]      They make it into cruciform when it dries, and then men make it into a pile.

interr make 3sg pres P
acc refl clt
in
cruciform pl m when conj dry 3sg pres P after adv make 3pl pres P pile sg m man pl m def med

26 (a) [1:34]      The men make it into a big pile, comprising more or less

man pl m def med
acc m 3sg clt
make 3pl pres I big sg m adj pile sg m
comp
hold 3sg pres I more.or.less adv

27 (a) [1:37]      up to a hundred and twenty to a hundred and fifty sheaves.

toward hundred
and
twenty hundred
and
fifty sheaf ct m hold 3sg pres I

28 (a) [1:41]      After it’s dried nicely – this happens around August –

and
after when conj already adv
3sg pres aux clt
dry sg n L.part P nice adv this sg n med adj happen 3sg pres I toward August sg m month sg m

29 (a) [1:48]      they make a threshing floor in the most level place. They dig it out,

and
acc refl clt
make 3sg pres P threshing.floor sg m
on
most flat sg n def med adj place sg n dig 3sg pres I
acc refl clt

30 (a) [1:52]      pour water over it so that the soil can settle,

pour 3sg pres I
acc refl clt
with
water sg f
comp
can pres imprs soil sg f def med
comp
settle 3sg pres P

31 (a) [1:55]      and place the sheaves on it. Then we begin to prop up the threshing floor

and
acc refl clt
arrange 3pl pres I sheaf pl m def med
and
begin 1pl pres I already adv
comp
support 1pl pres I threshing.floor sg m def

32 (a) [2:00]      so [the grain] doesn’t fall off [the sides] when the mules trample it heavily.

comp
neg escape 3pl pres I when conj mule pl n def med
acc n 3sg clt
trample 3pl pres I strong adv

33 (a) [2:05]      We prop it up with pitchforks from below – right, from below, so it doesn’t settle

with
pitchfork pl f def med support 1pl pres I already adv disc below disc below
comp
neg
acc refl clt settle 3sg pres P

34 (a) [2:09]      so the sheaves don’t settle. And when it become straw

sheaf pl m def med
comp
neg
acc refl clt settle 3pl pres P
and
when conj become 3sg pres P already adv straw sg f def med

35 (a) [2:12]      we move it to the side – we toss it about, again with pitchforks, and push it

remove 1pl pres I
acc f 3sg clt
again adv with
pitchfork pl f def med
acc f 3sg clt
shake 1pl pres I remove 3sg pres I
acc refl clt

36 (a) [2:15]      into one pile. And the grain in the middle of the threshing floor is gathered into a pile,

in
one sg m adj pile sg m
and
grain sg n def med amidst threshing.floor sg m def
acc refl clt
gather 3sg pres P
in
pile sg m

37 (a) [2:20]      and we wait for the wind. When the wind starts to blow, we winnow it.

and
wait 1pl pres I wind sg m def blow 3sg pres P
interr clt
wind sg m def winnow 1pl pres I acc n 3sg clt

38 (a) [2:24]      We winnow the grain: rye that’s already emerged [from winnowing], dry it, and grind it

winnow 1pl pres I
acc n 3sg clt
grain sg n def med already adv rye sg f def med
3sg pres aux clt
emerge sg f L.part P dry 1pl pres I
and
grind 1pl pres I

39 (a) [2:29]      at the mill. We had simple mills [here]: a stone that revolves

already adv
at
mill sg f def med have 1pl impf I simple pl adj mill pl f with
stone sg m
acc refl clt
revolve 3sg pres I

40 (a) [2:32]      [and is] driven by water. We didn’t have [the kind] with wind - here it was with water.

water sg f def
acc n 3sg clt
drive 3sg pres I wind pl adj impf neg exist here adv
with
water sg f
1 (VZh)       [Кога се сее лещата?]

         [When do you sow lentils?]


2 (a) [0:00]       čə̀tə sə s’àvə ubiknuv’ènu màrt m’èsec màrt m’èsec sə s’àvə

         [Len]tils are usually sown in March. They are sown in March.


3 (a) [0:07]       sìčko təkà i nə pò strɤ̀mni mistà izdɤ̀rž’ə nə pò tɤ̀n’ki

         They survive even in the steeper regions, and in thinner soil.


4 (a) [0:12]       n’è nə dib’èlə pòčvə i əku n’èmə səs kəkvò nəl’ì

         They don’t [need] thick soil. And if you don’t have anything else,


5 (a) [0:16]       səs səz zgriblò šə sə zətərlì gu vìkəm’e də sə zəròvi l’èštətə

         you take a rake and harrow it, as we say, to dig in the lentils


6 (a) [0:19]       i priglàd’i sə vərhù səs n’àštu dɤ̀skə li kəkvò li

         and smooth out the surface above with something, a board or similar,


7 (a) [0:23]       də sə prip’ìt’i i pòsl’e izn’ìkn’e l’èštətə hùbəvə stàne

         to make [the soil] more compact. Then the lentils sprout, all looks good,


8 (a) [0:27]       i pu l’àtutu v’èč’e cəft’ì i zəvɤ̀rzuvə uzr’èe li l’èštətə

         and in the summer they bloom, and the fruit starts to form. If the lentils are ripe


9 (a) [0:32]       pu p’ètruden tàm kəm àvgus m’èsec v’èč’e sə mʌ̀kni

         by St. Peter’s day, towards August, they are harvested.


10 (a) [0:37]       nə rəkʌ̀ mʌ̀knehme mʌ̀kneš i slàgəš təkà nə klàdnič’kə jə slàgəš

         We used to harvest them by hand. You pull them out and put them on a small pile


11 (a) [0:42]       kət puisʌ̀hn’e i t’à sɤ̀štu sə vərš’èje ku n

         When they dry, then we thresh them [like grains]. If not,


12 (a) [0:45]       əku e pò màlku č'ùkəmè jə səs vìlə s vìlətə sə č'ùkə

         if there's less, we pound them with a pitchfork.


13 (a) [0:48]       i nə v’àtərə jə udv’àvəme v’èč’e də jə izdùhə

         and winnow them in the wind, once it blows.


14 (VZh)       [А кога сеете ръж?]

         [And when do you sow rye?]


15 (a) [0:52]       əmi rɤ̀š’ sə s’àvə jèseno vr’èm’e rəštɤ̀ i vəf pu gèrg’uvdèn

         Well, rye is sown in the autumn. By the time of St. George’s day


16 (a) [0:56]       č’ɛ̀kət hòrətə berik’èta kləsʌ̀ də sə jəvì

         people expect the resulting crop: that the spikes appear.


17 (a) [0:58]       kləsʌ̀ kəd zəvɤ̀rž’e berik’èta

         When the spikes form into ears, the crop


18 (VZh)       dà

         Yes.


19 (a) [1:02]       hɤ̀ jəvì sə berek’ètə i sə ràdvət č’e ìmə klàs nə gèrg’uvden

         Hah. When the crop appears all rejoice that there are spikes on St. George’s day.


20 (a) [1:06]       tvà e trəd’ìcijə də ut’ìdət stupànite də si ubikul’ʌ̀t n’ìvite

         That’s the tradition – for the owners to go about the fields


21 (a) [1:09]       də vìd’ət dəlì sə iskləsìli i rəštɤ̀ stàvəše jèdrə è čuv’èš’ki bòj

         to see if the spikes have come out. Rye would grow strong, the height of a man –


22 (a) [1:14]       jèdru i pòsle sə žʌ̀ne žʌ̀ne sə kəm jùli v’èč’e pu sr’edʌ̀tə

         strong. And then it’s reaped. It gets reaped in July, around the middle [of July].


23 (a) [1:20]       tugàvə sə žʌ̀ne užʌ̀və sə i nə snòpi sə zəvʌ̀rzvə

         It gets reaped then. You reap it, and tie it off in sheaves.


24 (a) [1:25]       snòpite sə kòlkutu mòž’i də gu prifàn’eš’ də mòž də sə nòs’ət

         Sheaves are as large as you can grasp, that can be carried


25 (a) [1:29]       nəlì nəpràvi sə nə kòš’uv’e kət puisʌ̀hn’e pòsl’e nəpràjət kup’èn’ məž’èt’e

         They make it into cruciform when it dries, and then men make it into a pile.


26 (a) [1:34]       məž’èt’e gu pràjət gul’àm kup’èn’ də fàštə gòre.dòlu

         The men make it into a big pile, comprising more or less


27 (a) [1:37]       kəm stò i dvàisi stò i pedes’ʌ̀ snòpə fàštə

         up to a hundred and twenty to a hundred and fifty sheaves.


28 (a) [1:41]       i sl’ʌ̀t kəto v’èč’e je isɤ̀hnəlu hùbəvu tvà stàvə kəm àvgus m’èsec

         After it’s dried nicely – this happens around August –


29 (a) [1:48]       i sə nəpràvi hərmàn nə nàj ràvnutu m’àstu iskupàvə sə

         they make a threshing floor in the most level place. They dig it out,


30 (a) [1:52]       nəlìvə sə səs vudà də mòž’e pòčvətə də ul’ègne

         pour water over it so that the soil can settle,


31 (a) [1:55]       i sə nəsàždət snòpiti i pòčvəm’e v’èč’e də putp’ìrəme hərmànə

         and place the sheaves on it. Then we begin to prop up the threshing floor


32 (a) [2:00]       də n’e izb’àgət kət mùl’etətə gu tɤ̀pč’ət sìlnu

         so [the grain] doesn’t fall off [the sides] when the mules trample it heavily.


33 (a) [2:05]       səz vìlit’e putp’ìrəme v’èč’e hà uddòlu hà uddòlu də ne sʌ̀ putp’ìt’i

         We prop it up with pitchforks from below – right, from below, so it doesn’t settle


34 (a) [2:09]       snòpit’e də ne sʌ̀ putp’ìt’ət i kət stàn’e v’èč’i slàmətə

         so the sheaves don’t settle. And when it become straw


35 (a) [2:12]       utstrən’àvəme jə pàk səs vìlit’e jə pretrɤ̀skuvəme utstrən’àvə sə

         we move it to the side – we toss it about, again with pitchforks, and push it


36 (a) [2:15]       nə əd’ìn kùp i ž’ìtutu nəsr’əd’è hərmànə sə səber’è nə kùp

         into one pile. And the grain in the middle of the threshing floor is gathered into a pile,


37 (a) [2:20]       i č’ɛ̀kəm’e veterʌ̀ dùhne li veterʌ̀ udv’àvəme gu̥

         and we wait for the wind. When the wind starts to blow, we winnow it.


38 (a) [2:24]       udv’àvəme gu ž’ìtutu v’èč’e rəštʌ̀ je izl’èznələ isš’uš’ɛ̀vəme i m’èl’əm’e

         We winnow the grain: rye that’s already emerged [from winnowing], dry it, and grind it


39 (a) [2:29]       v’èč’e nə fud’enìcətə ìməhm’e pròsti fudenìci̥ səs kàmək sə vərt’ì

         at the mill. We had simple mills [here]: a stone that revolves


40 (a) [2:32]       vudɤ̀tə gu kàrə v’àtərni n’èməš’e tùkə s vudʌ̀

         [and is] driven by water. We didn’t have [the kind] with wind - here it was with water.


1 (VZh)       [Кога се сее лещата?]

2 (a) [0:00]       чə̀тə сә с’а̀вә убикнув’ѐну ма̀рт м’ѐсец ма̀рт м’ѐсец сә с’а̀вә

3 (a) [0:07]       сѝчко тәка̀ и нә по̀ стръ̀мни миста̀ издъ̀рж’ә нә по̀ тъ̀н’ки

4 (a) [0:12]       н’ѐ нә диб’ѐлә по̀чвә и әку н’ѐмә сәс кәкво̀ нәл’ѝ

5 (a) [0:16]       сәс сəз згрибло̀ шә сә зәтәрлѝ гу вѝкәм’е дә сә зәро̀ви л’ѐштәтә

6 (a) [0:19]       и пригла̀д’и сә вәрhу̀ сәс н’а̀шту дъ̀скә ли кәкво̀ ли

7 (a) [0:23]       дә сә прип’ѝт’и и по̀сл’е изн’ѝкн’е л’ѐштәтә hу̀бәвә ста̀не

8 (a) [0:27]       и пу л’а̀туту в’ѐч’е цәфт’ѝ и зәвъ̀рзувә узр’ѐе ли л’ѐштәтә

9 (a) [0:32]       пу п’ѐтруден та̀м кәм а̀вгус м’ѐсец в’ѐч’е сә мъ̂̀кни

10 (a) [0:37]       нә рәкъ̂̀ мъ̂̀кнеhме мъ̂̀кнеш и сла̀гәш тәка̀ нә кла̀днич’кә йә сла̀гәш

11 (a) [0:42]       кәт пуисъ̂̀hн’е и т’а̀ съ̀шту сә вәрш’ѐйе ку н

12 (a) [0:45]       әку е по̀ ма̀лку ч’у̀кәмѐ йә сәс вѝлә с вѝләтә сә ч’у̀кә

13 (a) [0:48]       и нә в’а̀тәрә йә удв’а̀вәме в’ѐч’е дә йә изду̀hә

14 (VZh)       [А кога сеете ръж?]

15 (a) [0:52]       әми ръ̀ш’ сә с’а̀вә йѐсено вр’ѐм’е рәштъ̀ и вәф пу гѐрг’увдѐн

16 (a) [0:56]       ч’е̂̀кәт hо̀рәтә берик’ѐта кләсъ̂̀ дә сә йәвѝ

17 (a) [0:58]       кләсъ̂̀ кәд зәвъ̀рж’е берик’ѐта

18 (VZh)       да̀

19 (a) [1:02]       hъ̀ йәвѝ сә берек’ѐтә и сə ра̀двәт ч’е ѝмә кла̀с нә гѐрг’увден

20 (a) [1:06]       тва̀ е трәд’ѝцийә дә ут’ѝдәт ступа̀ните дә си убикул’ъ̂̀т н’ѝвите

21 (a) [1:09]       дә вѝд’әт дәлѝ сә искләсѝли и рәштъ̀ ста̀вәше йѐдрә ѐ чув’ѐш’ки бо̀й

22 (a) [1:14]       йѐдру и по̀сле сә жъ̂̀не жъ̂̀не сә кәм йу̀ли в’ѐч’е пу ср’едъ̂̀тә

23 (a) [1:20]       туга̀вә сә жъ̂̀не ужъ̂̀вә сә и нә сно̀пи сә зәвъ̂̀рзвә

24 (a) [1:25]       сно̀пите сә ко̀лкуту мо̀ж’и дә гу прифа̀н’еш’ дә мо̀ж дә сә но̀с’əт

25 (a) [1:29]       нәлѝ нәпра̀ви сә нә ко̀ш’ув’е кәт пуисъ̂̀hн’е по̀сл’е нәпра̀йәт куп’ѐн’ мәж’ѐт’е

26 (a) [1:34]       мәж’ѐт’е гу пра̀йәт гул’а̀м куп’ѐн’ дә фа̀штә го̀ре.до̀лу

27 (a) [1:37]       кəм сто̀ и два̀иси сто̀ и педес’ъ̂̀ сно̀пә фа̀штә

28 (a) [1:41]       и сл’ъ̂̀т кəто в’ѐч’е йе исъ̀hнәлу hу̀бәву тва̀ ста̀вә кәм а̀вгус м’ѐсец

29 (a) [1:48]       и сә нәпра̀ви hәрма̀н нә на̀й ра̀внуту м’а̀сту искупа̀вә сә

30 (a) [1:52]       нәлѝвә сә сәс вуда̀ дә мо̀ж’е по̀чвәтә дә ул’ѐгне

31 (a) [1:55]       и сә нәса̀ждәт сно̀пити и по̀чвәм’е в’ѐч’е дә путп’ѝрәме hәрма̀нә

32 (a) [2:00]       дә н’е изб’а̀гәт кәт му̀л’етәтә гу тъ̀пч’әт сѝлну

33 (a) [2:05]       сәз вѝлит’е путп’ѝрәме в’ѐч’е hа̀ уддо̀лу hа̀ уддо̀лу дә не съ̂̀ путп’ѝт’и

34 (a) [2:09]       сно̀пит’е дә не съ̂̀ путп’ѝт’әт и кәт ста̀н’е в’ѐч’и сла̀мәтә

35 (a) [2:12]       утстрән’а̀вәме йә па̀к сәс вѝлит’е йә претръ̀скувәме утстрән’а̀вә сә

36 (a) [2:15]       нә әд’ѝн ку̀п и ж’ѝтуту нәср’әд’ѐ hәрма̀нә сә сәбер’ѐ нә ку̀п

37 (a) [2:20]       и ч’е̂̀кәм’е ветеръ̂̀ ду̀hне ли ветеръ̂̀ удв’а̀вәме гу̭

38 (a) [2:24]       удв’а̀вәме гу ж’ѝтуту в’ѐч’е рәштъ̂̀ йе изл’ѐзнәлә исш’уш’е̂̀вәме и м’ѐл’әм’е

39 (a) [2:29]       в’ѐч’е нә фуд’енѝцәтә ѝмәhм’е про̀сти фуденѝци̭ сәс ка̀мәк сә вәрт’ѝ

40 (a) [2:32]       вудъ̀тә гу ка̀рә в’а̀тәрни н’ѐмәш’е ту̀кә с вудъ̂̀

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut