Kruševo 2

1 (b) [0:00]      Pork fat ( = lard).

pig sg f adj fat sg f

2 (RA)       Really?

thus adv
interr clt

3 (b) [0:02]      You smear it [on], bind [it up], and it pretty much went away.

smear 2sg pres I bind 2sg pres I
and
much adv
3sg pres aux clt
pass sg n L.part I

4 (RA)       Hah!

excl

5 (b) [0:05]      You bind [it] up like this

thus adv
acc refl clt
bind 3sg pres I

6 (a) [0:05]      [And this happened] to mine, to this –

to
my sg f def adj disc
to
this sg f adj

7 (RA)       Yes?

disc

8 (b) [0:07]      To her daughter, the older one

daughter sg f def
ost
to
big sg f def adj

9 (RA)       Yes?

disc

10 (a) [0:10]      My little daughter was really limping. She was limping for a whole month,

little.daughter sg f def
dat 1sg clt
directly adv limp 3sg impf I
and
limp 3sg impf I entire sg m adj month sg m

11 (a) [0:12]      and we couldn’t find out what it was. I went to the doctor

neg
can 1pl impf I
comp
understand 1pl pres P what sg n interr
3sg pres cop clt
go 1sg impf I
by
doctor sg m def

12 (a) [0:16]      and he said the child will stay like that, lame

child sg n def say 3sg pres I thus adv fut
dat refl clt
dat 2sg clt
remain 3sg pres P crooked sg n adj

13 (RA)       Huh.

disc

14 (a) [0:19]      So then [I went to] the same granny I told you about, Granny “Kapche”, …

same sg f def adj grandmother sg f rel
dat 2sg clt
relate 1sg pres I grandmother sg f Kapche sg f name

15 (RA)       Uh huh.

bkch

16 (a) [0:22]      … Blagovitsa. I went to her and she touched [her] here, on the crooked spot

Blagovitsa sg f name go 1sg aor P
by
acc f 3sg
and
nom f 3sg
acc n 3sg clt
touch 3sg aor P
ost
here adv
on
crooked.spot sg f def

17 (RA)       Uh huh.

bkch

18 (a) [0:27]      She touched her and said to me, “Asibe,” (they call me Asibeyka –

touch 3sg aor P
acc n 3sg clt
and
say 3sg pres I
to
acc 1sg Asibe sg f name acc 1sg
acc 1sg clt
call 3pl pres I Asibeyka sg f name

19 (a) [0:31]      I told you that but maybe you forgot it)

nom 1sg
dat 2sg clt
1sg pres aux clt tell sg f L.part P but can pres imprs
comp
forget 2sg pres P

20 (RA)       Mmhm.

bkch

21 (a) [0:34]      “Asibe,” she says, “here’s some lard. In the evening,” she says,

Asibe sg f name say 3sg pres I hort
dat 2sg clt
little adv fat sg f
and
evening sg m say 3sg pres I

22 (a) [0:39]      “you’ll rub it in and you’ll bind it up."

fut
acc n 3sg clt
rub 2sg pres I
and
fut
acc n 3sg clt
bind 2sg pres I

23 (RA)       Huh.

bkch

24 (a) [0:41]      And cow piles.

and
shit pl n
from
cow sg f def

25 (RA)       Uh huh. Hmm.

bkch
disc

26 (a) [0:45]      Cow piles. [On] paper from [tobacco] bales.

shit pl n
from
cow sg f def
to
one sg f adj bale sg f adj paper sg f

27 (a) [0:48]      When the cow goes to shit, I put it ...

when conj go 3sg pres P
comp
acc refl clt
shit 3sg pres I cow sg f def
and
nom 1sg
acc 3pl clt
put.on 1sg pres P

28 (b) [0:51]      with it

with
acc n 3sg

29 (a) [0:51]      … on the paper, heat it up a bit, and put it on her

to
paper sg f def heat 1sg pres P
acc 3pl clt
little adv put 1sg pres I
dat n 3sg clt
acc n 3sg clt
there adv

30 (a) [0:54]      [on her leg] and she goes to sleep and forgets there ever was something [wrong].

and
nom n 3sg lie.down 3sg pres P
comp
sleep 3sg pres I already adv forget 3sg pres I
acc refl clt
that conj pres exist something sg n

31 (RA)       Huhh! Really?!

excl thus adv
interr clt

32 (a) [0:59]      Absolutely, woman!

thus adv woman voc sg f

33 (RA)       Hah!

excl

34 (a) [1:01]      Really! I did that for five nights in a row,

disc
disc
disc
during five evening ct m this sg n adj
acc n 3sg clt
do 1sg impf I regularly adv

35 (a) [1:04]      and my child got well, [now she’s] this young woman.

and
small.child sg n def dat refl clt
dat 1sg clt
recover 3sg aor P this f adj girl sg f

36 (a) [1:06]      She became a young woman, as [lovely] as the sun she was, a well-turned out ..

girl sg f become 3sg aor P as sun sg n 3sg impf cop comely sg f adj

37 (RA)       Tsk.

excl

38 (a) [1:09]      … beautiful girl. But if she’d stayed lame,

beautiful f adj girl sg f disc if conj
dat 1sg clt
remain 3sg impf P crooked sg n adj

39 (RA)       Uh huh –

bkch

40 (a) [1:13]      what a burden she would have been to me.

what.kind sg f adj burden sg f 3sg fut.pst
comp
dat 1sg clt
3sg impf cop

41 (RA)       Ah, [that would have been] very, very difficult.

disc
very adv very adv difficult sg n adj

42 (a) [1:16]      But I healed her, I did it. This little old woman told me how

disc
dat refl clt
acc n 3sg clt
heal 1sg aor P
nom 1sg
dat refl clt
nom f 3sg
dat 1sg clt
tell 3sg aor P little.woman sg f def old sg f def adj

43 (a) [1:20]      and I touched her and I healed her.

and
nom 1sg
dat refl clt
acc n 3sg clt
touch 1sg aor P
nom 1sg
dat refl clt
acc n 3sg clt
heal 1sg aor I

44 (a) [1:23]      I healed her and – and now all praise [to Allah].

and
dat refl clt
acc n 3sg clt
heal 1sg aor P
and
and
now adv thanks sg m

45 (RA)       Mashalla ( = what wonders of Allah)!

excl

46 (a) [1:25]      When you raise up beautiful [children] it is a very precious thing to you.

when conj dat refl clt
acc 3pl clt
look 2sg pres I beautiful pl adj
and
and
to
acc 2sg
dat refl clt
3sg pres cop clt
dear sg n adj

47 (RA)       Beautiful indeed.

disc beautiful pl adj
1 (b) [0:00]       svìnskə màs

         Pork fat ( = lard).


2 (RA)       tàka li

         Really?


3 (b) [0:02]       màž'eš' vrɤ̀zvəš' i mnògu e minàvəlu

         You smear it [on], bind [it up], and it pretty much went away.


4 (RA)       hà

         Hah!


5 (b) [0:05]       təkà sə zəvɤ̀rzvə

         You bind [it] up like this


6 (a) [0:05]       nə mòjtə jè nə tàjə

         [And this happened] to mine, to this –


7 (RA)       aà

         Yes?


8 (b) [0:07]       dəšter'àtə è nə gul'àmətə

         To her daughter, the older one


9 (RA)       jɛ̀

         Yes?


10 (a) [0:10]       dəšterìčkətà mi nəpràvu kùcəš'è i kùcəš'e càl m'èsec

         My little daughter was really limping. She was limping for a whole month,


11 (a) [0:12]       ni mòž'ehme də rəzber'èm kəkò je wòdeh pri l'èkər'ə

         and we couldn’t find out what it was. I went to the doctor


12 (a) [0:16]       d'ètetu dùmə təkà š'e s ti ustàne krìvu

         and he said the child will stay like that, lame


13 (RA)       hà

         Huh.


14 (a) [0:19]       sɤ̀štətə bàbə kəd'èt ti rəspràvəm bàbə kàpč'e

         So then [I went to] the same granny I told you about, Granny “Kapche”, …


15 (RA)       əhə

         Uh huh.


16 (a) [0:22]       blàguvicə utìdəh pri n'èjə i t'à gu pubàrə e tùk f prègətìnkətə

         … Blagovitsa. I went to her and she touched [her] here, on the crooked spot


17 (RA)       əhə

         Uh huh.


18 (a) [0:27]       pubàrə gu i dùmə nə m'ène əsib'è m'en mə zuvɤ̀t əsib'èjkə

         She touched her and said to me, “Asibe,” (they call me Asibeyka –


19 (a) [0:31]       jà ti səm kàzələ əmə mòže də zəburìš

         I told you that but maybe you forgot it)


20 (RA)       əmm

         Mmhm.


21 (a) [0:34]       əsib'è kàzvə [sigh] nà ti màlku màs i v'èč'er' kàzvə

         “Asibe,” she says, “here’s some lard. In the evening,” she says,


22 (a) [0:39]       š'ə gu rəstrìvəš i šə gu vɤ̀rzuvàš'

         “you’ll rub it in and you’ll bind it up."


23 (RA)       hə

         Huh.


24 (a) [0:41]       i ləjnà ut kràvətə

         And cow piles.


25 (RA)       əmhəm həm

         Uh huh. Hmm.


26 (a) [0:45]       ləjnà ut kràvətə nə ədnà bàl'evə kinìgə

         Cow piles. [On] paper from [tobacco] bales.


27 (a) [0:48]       kət ìde də sə ser'è kràvətə i jà gi tùr'ə

         When the cow goes to shit, I put it ...


28 (b) [0:51]       səs nègu

         with it


29 (a) [0:51]       nə kinìgətə stòpl'ə gi màlku tùr'əm mu gu tàm

          … on the paper, heat it up a bit, and put it on her


30 (a) [0:54]       i tòj l'ègne də spì v'èk'e zəburèvə sə č'i ìmə n'èštu

         [on her leg] and she goes to sleep and forgets there ever was something [wrong].


31 (RA)       hɤ̀ tàka li

         Huhh! Really?!


32 (a) [0:59]       təkà ž'èno

         Absolutely, woman!


33 (RA)       hà

         Hah!


34 (a) [1:01]       mi kàk ə pres p'èt vèč'erə tuvà gu pràeh redòvnu

         Really! I did that for five nights in a row,


35 (a) [1:04]       i d'ètenc'ètu sì mi uzdravè tàə mòmə

         and my child got well, [now she’s] this young woman.


36 (a) [1:06]       mòmə stànə kətu slɤ̀nce b'èše gìzdavə

         She became a young woman, as [lovely] as the sun she was, a well-turned out ..


37 (RA)       c

         Tsk.


38 (a) [1:09]       ùbəvə mòmə əmi əku mi ustàneš'e krìvu

         … beautiful girl. But if she’d stayed lame,


39 (RA)       əhə

         Uh huh –


40 (a) [1:13]       kəkvà kupn'à štèš'e ə mi bèš'e

         what a burden she would have been to me.


41 (RA)       ami mnògo mnògo trùdno

         Ah, [that would have been] very, very difficult.


42 (a) [1:16]       tə sì gu izl'ekùvəh jà si t'à mi putkàzə ž'enìčkətə stàrətə

         But I healed her, I did it. This little old woman told me how


43 (a) [1:20]       ə jà si gu pubàrəf jà si gu l'ekùvəf

         and I touched her and I healed her.


44 (a) [1:23]       i si gu izl'ekùvəf i i seà š'ùker

         I healed her and – and now all praise [to Allah].


45 (RA)       màšala

         Mashalla ( = what wonders of Allah)!


46 (a) [1:25]       kət sì gi gl'èdəš ùbafkì tə i nə tèp si e dràč'ku

         When you raise up beautiful [children] it is a very precious thing to you.


47 (RA)       əmi ùbave

         Beautiful indeed.


1 (b) [0:00]       свѝнскə ма̀с

2 (RA)       та̀ка ли

3 (b) [0:02]       ма̀ж’еш’ връ̀звəш’ и мно̀гу е мина̀вəлу

4 (RA)       hа̀

5 (b) [0:05]       тəка̀ сə зəвъ̀рзвə

6 (a) [0:05]       нə мо̀йтə йѐ нə та̀йə

7 (RA)       аа̀

8 (b) [0:07]       дəштер’а̀тə ѐ нə гул’а̀мəтə

9 (RA)       йе̂̀

10 (a) [0:10]       дəштерѝчкəта̀ ми нəпра̀ву ку̀цəш’ѐ и ку̀цəш’е ца̀л м’ѐсец

11 (a) [0:12]       ни мо̀ж’еhме дə рəзбер’ѐм кəко̀ йе ўо̀деh при л’ѐкəр’ə

12 (a) [0:16]       д’ѐтету ду̀мə тəка̀ ш’е с ти уста̀не крѝву

13 (RA)       hа̀

14 (a) [0:19]       съ̀штəтə ба̀бə кəд’ѐт ти рəспра̀вəм ба̀бə ка̀пч’е

15 (RA)       əhə

16 (a) [0:22]       бла̀гувицə утѝдəh при н’ѐйə и т’а̀ гу пуба̀рə е ту̀к ф прѐгəтѝнкəтə

17 (RA)       əhə

18 (a) [0:27]       пуба̀рə гу и ду̀мə нə м’ѐне əсиб’ѐ м’ен мə зувъ̀т əсиб’ѐйкə

19 (a) [0:31]       йа̀ ти сəм ка̀зəлə əмə мо̀же дə зəбурѝш

20 (RA)       əмм

21 (a) [0:34]       əсиб’ѐ ка̀звə [въздишка] на̀ ти ма̀лку ма̀с и в’ѐч’ер’ ка̀звə

22 (a) [0:39]       ш’ə гу рəстрѝвəш и шə гу въ̀рзува̀ш’

23 (RA)       hə

24 (a) [0:41]       и лəйна̀ ут кра̀вəтə

25 (RA)       əмhəм həм

26 (a) [0:45]       лəйна̀ ут кра̀вəтə нə əдна̀ ба̀л’евə кинѝгə

27 (a) [0:48]       кəт ѝде дə сə сер’ѐ кра̀вəтə и йа̀ ги ту̀р’ə

28 (b) [0:51]       сəс нѐгу

29 (a) [0:51]       нə кинѝгəтə сто̀пл’ə ги ма̀лку ту̀р’əм му гу та̀м

30 (a) [0:54]       и то̀й л’ѐгне дə спѝ в’ѐк’е зəбурѐвə сə ч’и ѝмə н’ѐшту

31 (RA)       hъ̀ та̀ка ли

32 (a) [0:59]       тəка̀ ж’ѐно

33 (RA)       hа̀

34 (a) [1:01]       ми ка̀к ə прес п’ѐт вѐч’ерə тува̀ гу пра̀еh редо̀вну

35 (a) [1:04]       и д’ѐтенц’ѐту сѝ ми уздравѐ та̀ə мо̀мə

36 (a) [1:06]       мо̀мə ста̀нə кəту слъ̀нце б’ѐше гѝздавə

37 (RA)       ц

38 (a) [1:09]       у̀бəвə мо̀мə əми əку ми уста̀неш’е крѝву

39 (RA)       əhə

40 (a) [1:13]       кəква̀ купн’а̀ штѐш’е ə ми бѐш’е

41 (RA)       ами мно̀го мно̀го тру̀дно

42 (a) [1:16]       тə сѝ гу изл’еку̀вəh йа̀ си т’а̀ ми путка̀зə ж’енѝчкəтə ста̀рəтə

43 (a) [1:20]       ə йа̀ си гу пуба̀рəф йа̀ си гу л’еку̀вəф

44 (a) [1:23]       и си гу изл’еку̀вəф и и сеа̀ ш’у̀кер

45 (RA)       ма̀шала

46 (a) [1:25]       кəт сѝ ги гл’ѐдəш у̀бафкѝ тə и нə тѐп си е дра̀ч’ку

47 (RA)       əми у̀баве

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Text | by Dr. Radut